Referat frå møte for Forum for teologi og religionsfaglige bibliotek, UB Tromsø, KS-bygget, 29. og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå møte for Forum for teologi og religionsfaglige bibliotek, UB Tromsø, KS-bygget, 29. og 30.10.09"

Transkript

1 Referat frå møte for Forum for teologi og religionsfaglige bibliotek, UB Tromsø, KS-bygget, 29. og Tilstades: Svein Helge Birkeflet, Teologisk bibliotek, UB Oslo, Helena Bogetvedt, UBTromsø, KS-bib, Tom Erik Hamre, Fjellhaug skolen, Biblioteket, Solveig Kavli, UBBergen, HF, Bente Lavold, NB, Oslo, Birgit Myrene Ansgarskolen, Arne Samuelsen, Misjonshøgskolen, Elna Strandheim, MF Torsdag 29.oktober Bibliotekdirektør Helge Salvesen, ønska Velkomen Salvesen orienterte om Universitetet i Tromsø og UB Tromsøs framvekst. Universitetet blei etablert med vedtak i I 2009 fusjonerte Høgskulen i Tromsø med Universitetet, så all høgare utdanning i Tromsø er no samla under same paraply. Dette har resultert i nye fag og nye utdanningsløp, blant anna er all pedagogikk og lærarutdanning no samla under same institutt.. Fusjoneringa har for UBs del resultert i fleire utlånsstasjonar. For biblioteket er det viktig å ligge i front på e-publisering og informasjonskompetanse. Integrering av informasjonskompetanse i fag er ei utfordring. Ei anna problemstilling er å få forskarane til å faktisk nytte e-ressursane som er tilgjengelige. 1.amanuensis Kristin Joachimsen Oppbygginga av studier i religionsvitenskap og teologi i Tromsø Våren 1996 fikk Institutt for religionsvitskap ved UiT sine første grunnfagsstudentar. Ein kombinerer ved studiet religionsvitskap og teologi. Denne kombinasjonen er vanlig elles i Europa. Joachimsen fortel at vi i Norden finn denne kombinasjonen også ved Århus og Uppsala. Faga teologi og religionsvitskap står i eit gjensidig spenningsforhold til kvarandre og drar vekslar på kvarandres teoriar og tekstkritiske lesing.. Når det gjeld teologi har ein ein klassisk disiplin med særlig vekt på læstadianisme. Ein kan også ta praktikum ved seksjonen, dette spesielt for å få fleire prestar til regionen. Innanfor disiplinen religionsvitskap legg ein særlig vekt på samisk religion og urfolks religionar. Begge disiplinane har har fokus på nordnorske og arktiske høve. Seksjonen har fullt studieløp til og med phd.studiet. Første prest med utdanning frå Tromsø blei ordinert august 2002, første stipendiat disputerte i Instituttet har sida august 2008 vore samlokalisert med historie under fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning. Universitetsbibliotekar Sigmund Nesset Kirken og kulturen. Noen tanker rundt Tromsø internasjonale kirkefestival Nesset orienterte om Tromøs internasjonale Kirkefestival som i år arrangerast for 4.gang. Dei har utgangspunkt i Tromsø kyrkjeakademi og er eit samarbeid mellom Nordnorsk kunstmuseum, Tromsø kunstmuseum, Konservatoriet i Tromsø og Tromsø kammerokester. Festivalen strekk seg frå bots og bededag til Allehelgensdag Nesset presiserte at det er skilnad å på kultur i kyrkja og kyrkja som kultur, der det første er å ta i bruk kyrkja som rom for konsertar og festivalar, medan kyrkja som kultur er ein motstand mot trvialisering av samfunnet, der ein må ta vare på og forvalte det som ikkje er til sal. Her ser Nesset på gudstenesta som ein fest der ein kjem inn som syndar og går ut som velsigna.

2 EBSCO. Ingolf Kaspar presenterte databasar og tidskriftstenester innanfor religionsfag samt nye muligheter for samsøk av bibliotekets e-resurser via EBSCOhost Integrated Search. Utflukt til Tromsdalen Kirke (Ishavskatedralen) og hyggelig middag på Sjøgata X11, gamle Prelaten. Fredag 30.oktober 2009 Universitetsbibliotekar Solveig Kavli, Creating Knowledge VI 2010 Information Literacy and Diversity in Higher Education. Mapping the Learning Environment -Eit blikk på informasjonskomptanse og eit tverrfaglig landskap. Creating Knowledge VI er ein læringskonferanse der tema i 2010 er fleirfagligheit og informasjonskompetanse på ulike læringsarenaer. Deltakarar blir oppfordra til å delta under konferansen både m.o.t å skrive artiklar som omhandlar temaa som m.a IK knytt til tverrfaglige perspektiv, til utforming av læringsobjekt og til vurdering, og til å delta i verkstadar med same tema. Konferansen arrangerast med stønad frå NordInfoLit og ABM. Hovedarrangør er biblioteka i Bergen ved HiB, NHH og UiB i samarbeidd med UB Trondheim og UB Oslo. Solveig presenterte også Søk & Skriv som eksempel på eit produkt som er resultat av eit tverrfaglig samarbeid. Kurset Søk & Skriv reflekterer både på faglig bakgrunn og bibliotekfaglig bakgrunn som prosjektutviklarane har. Kurset er modulbasert og lar seg lett integrere i fagundervising, særlig i metodedelen. For at studentar enno betre skal kunne kjenne seg igjen i eigen studiesituasjon presenterer vi no jordmorstudenten Oda, økonomistudenten Christian og midtaustenstudenten Sofie og deira skrive og søkjeprosessar. Ved å vise til Søk & Skriv har vi eit produkt vi kan bruke i møte med fagmiljøet. Vi kan peike på aktuelle modular i ulike fasar som studentane skal igjennom, både søkjefasen, og problemstllingsfasen (skrivefasen) er her veldig aktuelt. Kurset er ope tilgjengelig og finst både i norsk og engelsk versjon. NORA - leiar Jan Erik Frantsvåg I begynnelsen var ordet Frantsvåg tok for seg stoda for Open Access/ Fritt leide i dag. OA har komen som ei motrørsle mot forlagas monopol på e-tidsskrift. Internasjonale tidsskrift tar betalt frå forfattaren for at ho/han skal publisere i akkurat desse tidsskrifta, samtidig som at forfattar ofte fråskriv seg opphavsrett til forlaget. OA gir derimot fri tilgang både for forfattar og lesar til publisering og lesing av tidsskriftet. Slik stoda er i dag for dei opne vitskaplige arkiva som DUO, BORA, MUNIN osb, er 50 % av materiale MA-oppgåver. Berre 2 % av forskarane publiserer p.t manuskripta sine her. Biblioteka har her ein jobb å gjere for å oppfordre forskarane til å publisere manuskripta sine digitalt, og for å legge til rette for klarering av opphavsrett m.o.t aktuelle publiseringar. Frantsvåg peiker på at for dei fleste forlaga er det greitt å leggje ut ein (fagfelle-vurdert) nest siste versjon. MEN for forskarane sjølve er det den aller siste versjonen dei er interesserte i å leggje ut. Altså må ein nok gå ein runde til Det er i dag dokument i NORA (som hauster frå ulike inst.arkiv i Noreg). Tenesten DEEP (Dart Europe E-thesis portal) haustar dr.gradar frå NORA. I denne tenesten finst det i alt dr.gradar, 2000 av dei er norske.

3 1.amanuensis Bjørn Ola Tafjord Urfolk, religionar og klassifikasjon i religionsvitskapen Tafjord tok for seg religionsvitskap og klassifisering både med omsyn til faget og til biblioteket. Ein har framleis eit euro-sentrisk perspektiv, noko som har ført til at ein har nytta negative termar som t.d ikkje-kristne religionar. I dag har ein eit hierarki som følgjer; 1.Verdsreligior, 2. Daude Religionar, Nyreligiøsiotet 4. Resten. Dette avspeglast også i biblioteka sine samlingar. Med det finst ingen universell religion, ein kan ikkje snakke om verdsreligionar fordi desse ikkje er det same overalt, dei er avhengige av både ein kulturell og geografisk kontekst. Tafjord presenterte også Mazuzavas bok The Invention of World religions (2005) som her hevdar at vi framleis er prega av kolonitidas tankegang når det kjem til religion. Hierarkiet i forskinga er også med på å prega kva ein vurderer og forske på, om og korleis. Som religionsvitar er ein prega av kvar ein står, både kulturelt og geografisk. Dette blei svært tydelig for Tafjord sjøl då han kom til Tromsø. Han har sjøl forska på religonstilhøva på Talamanca (Costa Rica) og ser her problemet med omsetting. For korleis omset ein termar frå norsk til bri-bri og andre vegen? For bri-briane er religion noko nytt, noko som kjem utafrå frå nyare tid, medan Süo er heimlig tradisjon, noko som går attende i tid. Tafjord peiker på at urfolkreligionar er eit globalt fenomen. Dette var ikkje tilfelle for 100 år sida. Han peikte også på at ein t.d kan sjå på seg sjøl som same, men ikkje identifisere seg med samisk religion. Ofte er det andre religionar ein kjenner seg heime, men fordi ein har tilhøyre i samisk religion går forskarane ut frå at ein då automatisk tilhøyrer samisk religion. Etter Tafjord og lunsj fikk vi ei omvising i Ardna og ei nydelig Urfolksamling Helena har ansvaret for med bøker av og om urfolk og samiske gjenstandar på KS-biblioteket. Vi fikk og ei omvising på læringssenteret JUS/PSYK

4 Biblioteka orienterte om sine utfordringar og planar: Svein Helge orienterte frå årets BETH konferanse som var i Praha. ( Dette var den 39.konferansen i rekka). BETH konferansen strekkar seg over 5 dagar. Innhaldet i samlingane er omvisingar og føredrag, m.a var dei på Strvklosteret frå 1140 som har eit teologisk bibliotek med ei samling på bind. (Biblioteket rustast no opp med norske oljepengar). Dei besøkte og nasjonalbiblioteket i Praha og det jødiske musébiblioteket som har nokre flotte bokskattar. Dei fleste bibliotek under BETH er privatfinansierte samlingar. Styrken i norske bibliotek er at vi har ein felles katalog, eit felles minne, dette er ofte ikkje tilfelle i andre europeiske teologiske bibliotek. Svein Helge om UBO, Teologisk bibliotek: - UBO har no ny toppleiing - Ein vektlegg undervising i større grad enn tidligare, alle som driv undervising skal gjennomføre Unipedkurs. - Mål om at alle UiOs studentar skal gjennom eit bibliotekkurs på BA-nivå. - Eigen undervisingskoordinator (Eystein Gullbekk) - UBO deltar også i forskingsprogram på tvers PLUREL, der biblioteket har lansert PLUBIB ( nettstad for ressursar frå JUS, Medievitskap, religion og sosialantropologi. Bente Lavold, Nasjonalbiblioteket - Nasjonalbiblioteket har ein forskingsbibliotekar for teologi (Bente L. og ein for religion) - NB skal ta op alt pliktavlevert materiale i alle former. - Godt budsjett, skal tette hol i norsk samling - I teologi kjøper ein inn litteratur om nordisk, europeisk og global kyrkjehistorie og truslære som impliserere kristen tru og praksis i og utafor den offisielle kyrkja i fortid og notid. Også eldre litteratur som har faghistorisk, kulturhistorisk og bokhistorisk interesse. - Digitaliserer sentrale biblar - Når det gjeld religionsvitskap kjøper ein inn litteratur om norske høve kring religions som kulturfenomen i fortid, samtid og notid. - Har fått støtte frå Kulturminister Giske til å digitalisere delar av Nasjonalbibliotekets samlingar i prosjektet Bokhylla. Helena, UBTromsø, humaniora: - UiT og Høgskulen i Tromsø er no fusjonert. - Har gått over til felles tidsskriftabonnement som medfæører at ein må søkje sentralt både for trykte og e-tidsskrift - UB Tromsø har eit bra mediebudsjett. - Tilbyd ex.fac undervising til 500 studentar. Kurset har obligatorisk frammøte der studentane i etterkant skal svare på ein quis. - Ub Tromsø tilbyd EndNote kurs 1 x i måneden. Arne, Misjonshøgskolen: studentar i alt - 24 vitskaplige tilsette - 3 årsverk på fire stillingar

5 Birgit Angsarskulen - Nytt undervisingsrom - Katalog tilgjengelig på Micromarc - Utbygging med nytt bibliotek - Skulen er i vekst, tilbyd no psykologi - Har send søknad om å bli akreditert høskule Tom Erik, Fjellhaug skolen - Har send inn søknad om å bli akreditert høgskule - Har rettleiing for einskildstudentar ved behov Marianne rapporterer til Helena om NLA : - Berre 3 tilsette, derfor vanskelig å delta på konferansar o.a - NLA høgskulen samlokaliserast - Har inngått ein avtale med EBSCO Elna, MF: - Har 900 studentar - 55 vitskaplige tilsette - Tilbyd individuelle skreddarsydde kurs til nytilsette og stipendiatar for desse er Table of content alerts veldig populært - Har hatt ein brukarundersøking blant vitskaplige tilsette om bruk av e-tidsskrift der det framgår eit klart ønske om kurs i bruk av tidsskrift nye studentar på omvising - Har hatt NOKUT på besøk i 3 dagar og fått gode tilbakemeldingar Solveig, UBB-HF: - Bibliotek for humaniora er no administrativt slått saman med bibliotek for samfunnsvitskap - Periodevis svært mykje undervising, prioritert oppgåve - Stramt budsjett - Har nylansert Søk & Skriv, men vekt på å reflektere eit fleirfaglig perspektiv - Innstramming på personalstaben - Mål er integrert IK i alle fag, eit jamt tilbod med progresjon i høve til nivå og fag.. - Arrangerer i 2010 konferansen Creating Knowledge saman med HiB, NHH, NTNU og UB Oslo - Framtidig prosjekt er å utvikle eit godt kurstilbod for phd-studentar Referent: Solveig Kavli, november 2009.

Samandrag frå nasjonalbibliotekaren

Samandrag frå nasjonalbibliotekaren Årsrapport 2013 1 Innhald Samandrag frå nasjonalbibliotekaren... 3 1 STRATEGISKE SATSINGAR... 6 1.1 Det digitale nasjonalbiblioteket... 6 1.2 Nasjonal bibliotekpolitikk og bibliotekutvikling... 7 1.3 Forskingsinfrastruktur...

Detaljer

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 INNHALD Introduksjon til UiB Velkommen frå rektor 7 Kvifor UiB 8 Om Universitetet i Bergen 10 Midt i byen 12 Kor langt vil du? 14 Læringsformer og utbytte

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast

Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Høyringsutkast FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND 2007-2010 - HØYRINGSUTKAST 1 Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010 Innhald Innleiing...

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Strategiplan 2011-2015

Strategiplan 2011-2015 Gudbrandsdalsmusea Strategiplan 2011-2015 Lesja bygdemuseum og Lesja kyrkje Einbustugu Otta bergverkssenter Lom bygdamuseum Lom stavkyrkjesenter Norsk fjellmuseum Jutulheimen bygdamuseum Gudbrandsdal krigsminnesamling

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5 Brukarane tar over Den digitale revolusjonen er i gang nr. 3 2008, årgang 5 leiar Petter Bae Brandtzæg Marika Lüders eborger 2.0 Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon eborgaren

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273

Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 Meldingsblad for Hordaland fylkesbibliotek Årgang: 32 Nr. 2 2003 ISSN 1502-3273 http://www.hordaland.no/fylkesbibl/emne-ord/ Webdesign for bibliotektilsette nytt studium Stipend til bibliotekstudium Snora

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

forskerforum 3 2009 side 2

forskerforum 3 2009 side 2 m a r s 2 0 0 9 N U M M E R 3 Å R G A N G 41 F Fornuft og følelser Det lynte i øynene på helseministeren da en forsker kalte opplevelsen hans med Snåsamannen for en anekdote. Virker forskerne provoserende

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

Veien vekk. Forskerforum

Veien vekk. Forskerforum Forskerforum MAI 2014 NUMMER 5 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Veien vekk Det var rikdom i gruva og velstand i Malm etter andre verdenskrig. Men hjernekraften ble da som nå eksportert ut av bygda.

Detaljer

Klasseromsvurdering og læring

Klasseromsvurdering og læring Klasseromsvurdering og læring av olga dysthe Vurdering i skulen blir ofte drøfta lausrive frå læringssyn og undervisning. Mange knyter vurdering først og fremst til eksamen og til prøver og testar. Men

Detaljer

Forskerforum. Regionene vil styre

Forskerforum. Regionene vil styre Å RG A N G 3 8 N U M M E R 0 5 2 0 0 6 Forskerforum TIDSSKRIFT FOR NORSK FORSKERFORBUND Regionene vil styre Hvilket politisk nivå skal styre forskning og utdanning? De planlagte regionene må bli en sterk

Detaljer

Nynorsk innhald på Internett

Nynorsk innhald på Internett SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3 Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl Nynorsk innhald på Internett 0 SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 3 Ottar Grepstad, Eirik Helleve og Kirsti Langstøyl

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

NOVEMBER 2013 NUMMER 9 ÅRGANG 45. Stanger mot glasset

NOVEMBER 2013 NUMMER 9 ÅRGANG 45. Stanger mot glasset NOVEMBER 2013 NUMMER 9 ÅRGANG 45 F Stanger mot glasset Mye framforsket kunnskap blir ikke brukt av dem som utformer politikken. Det er ikke bare politikernes skyld, mener forskningsleder Asun St. Clair.

Detaljer

september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 Livet ved tavla

september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 Livet ved tavla september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 F Livet ved tavla Det snakkes om undervisningsplikt og forskningsfri. Hvilken status har forelesningen i akademia? Og hvordan når man best fram til studentene? Side 12

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer