Innehåll. Svenska - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innehåll. Svenska - 1 -"

Transkript

1

2 Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper och funktioner...11 Allmän TV-drift Uppgradering av mjukvara Felsökning och tips TRÅDLÖS SKÄRM Felsökning och tips Internetläsare PC ingångens typiska visningslägen AV- och HDMI-signalkompatibilitet DVI-upplösningar som stöds Svenska - 1 -

3 Säkerhetsinformation FARA RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA INTE FARA: AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR. INGA DELAR INUTI SOM ANVÄNDAREN KAN SERVA. HÄNVISA REPERATIONER TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. Att använda din TV i extrema omgivningsförhållanden kan skada apparaten. Koppla ur TV:n under extrema väderförhållanden (storm, åska) samt under perioder med lång inaktivitet (semester). Huvudkontakten används för att koppla ur TV:n från elnätet och därför måste den vara lättåtkomlig. Den här skylten visas i det medföljande informationsmaterialet där det finns mycket viktig information om användning eller underhåll av apparaten. Notera : Följ instruktionerna på skärmen för att hantera de tillhörande funktionerna. VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga VARNING: Låt aldrig personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och/eller kunskap använda elektriska enheter oövervakade! För god ventilation krävs att du lämnar minst en 10 cm luftspalt runt TV:n. Blockera inte ventilationsöppningarna. Placera inte TV:n på lutande eller instabila ytor, då kan TV:n tippa. Använd denna apparat endast i rumstemperatur. Nätsladdens kontakt ska vara lättåtkomlig. Placera inte TV:n, en möbel, etc. direkt på nätsladden. En skadad nätsladd/kontakt kan orsaka brand eller ge dig en elektrisk stöt. Hantera nätsladden från kontakten. Dra inte ur TV:n genom att dra i nätsladden. Rör aldrig nätsladden/kontakten med våta händer då detta kan orsaka kortslutning eller elektriska stötar. Slå aldrig knut på nätsladden och knyt inte samman den med andra sladdar. När den skadas måste den bytas ut. Detta får endast göras av kvalificerad personal. Använd inte den här TV:n i en fuktig eller våt miljö. Utsätt inte TV:n för vätskor. Om vätska skulle hamna i apparaten, dra ur TV:n och se till att den kontrolleras av kvalificerad personal innan du använder den igen. Utsätt inte TV:n för direkt solljus, öppna lågor eller placera den jämte värmekällor såsom elektriska värmare. Höga volymer vid användande av hörlurar kan orsaka hörselskador. Se till att inga ljus- eller värmekällor med öppna lågor, t.ex. stearinljus, står på TV:n. För att förhindra skador måste TV:n, vid montering på vägg, vara säkert fäst vid väggen enligt installationsanvisningarna (om detta tillval finns). Ibland kan inaktiva pixlar uppstå på skärmen och visas en fast blå, grön eller röd punkt. Observera dock att detta inte påverkar produktens prestanda. Undvik att skrapa skärmen med naglarna eller andra hårda föremål. Före rengöring bör du koppla ur TV:n från vägguttaget. Använd en mjuk och torr trasa. stöt Varning Risk för elektrisk Obs Viktigt OBS Allvarlig skada eller dödsfara Fara för högspänning Risk för person- eller egendomsskada Använd systemet rätt Ytterligare anmärkningar markerade Svenska - 2 -

4 Komma igång Underrättelser och Funktioner och Tillbehör Miljöinformation Denna TV är utformad för att konsumera mindre energi och är därför mer miljövänlig. För att minska på energikonsumtionen ska du göra följande: Du kan använda inställningen energisparläge som finns i Bildmenyn. Om du slår på energisparläget växlar TV:n till Eco,och TV:ns luminans minskas till en optimal nivå. Observera att en del bildinställningar inte är möjliga att ändra när TV:n är i energisparläge. Om högerknappen trycks invisas, Skärmen kommer vara avstängd i 15 sekunder. som meddelande på skärmen. välj FORTSÄTT och tryck på OK för att stänga av skärmen direkt. Om du inte trycker på någon knapp kommer skärmen att stängas av i 15 sekunder. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att starta skärmen igen. Om du inaktiverar Strömsparläge kommer Bildläge automatiskt ställas in på Dynamisk. När TV:n inte används, stäng av den eller dra ur nätsladden från vägguttaget. Detta kommer även att minska energiförbrukningen. Standbymeddelanden 1) Om TV: n inte får någon insignal (t.ex. från en antenn eller HDMI-källa) i 5 minuter, kommer TV: n försättas i vänteläge. Nästa gång du startar TV:n, kommer följande meddelande att visas: TV:n försattes i viloläge automatiskt för det inte fanns signaler på en lång stund. Tryck på OK för att fortsätta. 2) Om TV: n har lämnats på och inte används under ett tag, kommer TV att försättas i vänteläge. Nästa gång du startar TV:n, kommer följande meddelande att visas. TV:n försattes i viloläge automatiskt för att det inte fanns signaler på en lång stund. Tryck på OK för att fortsätta. Funktioner Färg-TV med fjärrkontroll. Fullt integrerad digital mark/kabel-tv (DVB-T2/C) HDMI-ingångar för att ansluta andra enheter med HDMI-uttag USB-ingång* OSD-menysystem. Ett Scart-uttag för anslutning av extern utrustning (DVD-spelare, tv-spel, ljudsystem osv.) Stereoljudsystem. Text-TV Anslutning for hörlurar. Automatiskt programmeringssystem (APS). Manuell inställning Automatisk avstängning av strömmen efter upp till sex timmar Insomningstimer Barnspärr (Child lock) Automatisk ljudavstängning vid ingen sändning. NTSC-uppspelning. AVL (automatisk Ijudnivåanpassning) PLL (kanalsökning) PC-ingång. Plug-and-play för Windows 98, ME, 2000, XP, Vista och Windows 7. Spelläge (Game Mode; tillval). Eternet (LAN) för anslutningsbarhet till internet och internettjänster n Wifi-stöd via USB-dongel (medföljer ej) Inspelning av program Timeshifting av program DLNA Inkluderade tillbehör Fjärrkontroll Batterier: 2 x AAA Instruktionsbok AV-kabel TV:ns kontrollknappar och drift. 1.Riktning upp 2. Riktning ner 3. Volym / Info / Källista och Väntelägesknapp Med fjärrkontrollen kan du styra volym/program/källa och TV:ns funktioner för väntläge. För att ändra volymen: Öka volymen genom att trycka upp på knappen. Minska volymen genom att trycka ner på knappen. Svenska - 3 -

5 Byta kanal: Tryck på mitten av knappen så visas informationslisten på skärmen. Bläddra igenom de lagrade kanalerna genom att trycka på knappen uppåt eller nedåt För att ändra källa: Tryck på mitten av knappen två gånger (andra gången totalt), källistan kommer visas på skärmen. Bläddra igenom de lagrade kanalerna genom att trycka på knappen uppåt eller nedåt. För att stänga av TV: n: Tryck på mitten av knappen och håll den intryckt i några sekunder, TV:n försätts i väntläge. Observationer: Om du stänger av TV:n kommer cirkeln att starta igen med volyminställningen. Huvudmenyns OSD kan inte visas via kontrollknappar. Att sköta TV:n med fjärrkontrollen Tryck på Menu-knappen på fjärrkontrollen för att se huvudmenyskärmen. Använd Vänster eller Höger knapptoför att välja en menyflik och tryck på OK för att visa. Använd vänster / höger / upp / ner knapparnaför att välja eller ställa in något. Tryck på Return/ Back eller Menu-knappen för att lämna en meny. Val av ingång När du väl har anslutit externa enheter till din TV kan du växla mellan olika insignalkällor. Tryck på knappen AV på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja de olika ingångarna. Byta kanal och ändra volym Du kan byta kanal och anpassa volymen genom att använda knapparna Volym+/- och Program+/- på fjärrkontrollen. Underrättelse VARUMÄRKESERKÄNNANDE Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Begreppen HDMI och High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. DLNA, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED är varumärken, servicemärken eller kvalitetsmärken som tillhör Digital Living Network Alliance. Information om avfallshantering av gammal apparat och batterier [Endast Europeiska unionen] Dessa symboler indikerar att utrustning med dessa inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. Om du ska kasta produkten eller batterier, gör det i befintliga återvinningssystem. Obs: Märket Pb nedanför batterisymbolen markerar att batteriet innehåller bly. Sätta i batterierna i fjärrkontrollen Lyft försiktigt upp locket på fjärrkontrollens baksida. Sätt i två AAA-batterier. Kontrollera att (+) och (-) matchar (kontrollera polariteten). Sätt tillbaka locket. Produkter Batteri Ansluta ström VIKTIGT: TV:n är utformad för att användas i V AC, 50 Hz-uttag. Efter att TV:n har packats upp, låt den nå den omgivande temperaturen innan du ansluter TV:n till huvudströmmen. Koppla in strömkabeln till eluttaget. Svenska - 4 -

6 Specifikationer TV-sändningar Mottagande kanaler Digital mottagning Antal förinställda kanaler Kanalindikator RF-antenningång Driftsvolt Ljud Ljudutgångsström (WRMS.) (10 % THD) PAL SECAM BG/I/DK/LL VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Fullt integrerad digital markkabel-tv(dvb-t/c) (DVB-T2, kompatibel) 1000 Visning på skärmen 75 Ohm (obalancerat) V AC, 50Hz. Tyskt + Nicam Stereo 2 x 6 Strömkonsumption TV-dimensioner DxLxH (med fot) TV-dimensioner DxLxH (utan fot) 65 W Display 32 Driftstemperatur och driftsfuktighet Text-TV 185 x 735 x /68 x 735 x ºC upp till 40 ºC, max 85 % fuktighet Tryck på knappen Text. Tryck igen för aktivera mix-lägetvilket låter dig se textsidan och TV-sändningen samtidigt. Tryck en gång till för att avsluta. Om det finns tillgängligt färgkodas avsnitten på textsidan och kan väljas med färgknapparna. Följ instruktionerna som visas i det digitala text-tv-fönstret. DIGITAL TEXT-TV Tryck på knappen Text för att se digital textinformation. Använd de färgade knapparna, markörknapparna och OK-knappen. Användningsmetoden varierar beroende på innehållet i den digitala text-tv:n. Följ instruktionerna som visas i fönstret för digital text-tv. När du trycker på knappen Text återgår TV:n till TV-sändning. Svenska - 5 -

7 Komma igång Fjärrkontroll 1. Standby: Sätter på och stänger av TV:n 2. TV: Visar kanallista/växlar mellan sändningstyper/växlar till TV-källa 3. Volym +/4. Meny: Visar TV-menyn 5. OK: Bekräftar användarval, håller sidan (i läget text-tv), visar kanallista (DTV-läge) 6. Tillbaka/tillbaka: Går tillbaka till föregående skärm, öppnar indexsida (i läget text-tv) 7. Internet: Öppnar portalsidan där du kan nå många webbaserade applikationer TV 8. Min knapp (*) 9. Netflix: Startar Netflix-applikationen. 10. Färgknappar: Följ instruktionerna på skärmen för färgknappsfunktioner 11. Språk: Växlar mellan ljudlägen (analog TV), visar och ändrar ljud-/undertextspråk (digital TV, där det är tillgängligt) 12. Snabbt bakåt: Flyttar tillbaka bilden i media såsom filmer 13. Paus: Pausar den media som spelas/timeshiftinspelning 14. Inspelning av program 15. Spela: Börjar spela vald media 16. Stopp: Stoppar den media som spelas 17. Snabbt framåt: Flyttar fram bilden i media såsom filmer 18. Textning: Aktiverar och inaktiverar undertexter (där detta är tillgängligt) 19. Skärm: Ändrar skärmens bildformat 20. Text: Visa text-tv (där detta är tillgängligt), tryck igen för att visa text-tv ovanpå den normala sändningsbilden (mix) 21. Mediabläddrare: Öppnar mediabläddrarskärmen 22. EPG (Elektronisk programguide) Visar den elektroniska programguiden 23. Avsluta: Stänger och lämnar visade menyer och återgår till föregående skärm OBS: Fjärrkontrollens räckvidd är cirka 7 meter/23 ft. Använda Min knapp 1 (*) This button s main function is to run Youtube link. Men om du vill ändra denna funktion kan du trycka på MIN KNAPP 1 i fem sekunder när du använder en önskad källa eller kanal, tills meddelandet MIN-knappen är installerad visas på skärmen. Detta bekräftar att den valda MIN KNAPP har kopplats ihop med den valda funktionen. Notera att om du gör en förstagångsinstallation kommer MIN KNAPP 2 återgå till sin standardfunktion. Använda Min knapp 2 (**) När du är på en önskad källa eller kanal, tryck på MIN KNAPP 2 i fem sekunder tills meddelandet MIN KNAPP ÄR INSTÄLLD visas på skärmen. Detta bekräftar att den valda MIN KNAPP har kopplats ihop med den valda funktionen. 24. Navigeringsknappar: Hjälper till att navigera i menyer, innehåll, m.m. och visar undersidor i text-tv när höger eller vänster knapp trycks in 25. Snabbmeny: Visar en lista över menyer för snabbåtkomst 26. Info: Visar information om innehållet på skärmen, visar dold information (avslöja - i läget text-tv) 27. Program +/28. Ljudlöst: Stänger helt av TV:ns volym 29. Swap: Växlar snabbt mellan föregående och nuvarande kanalkällor 30. Sifferknappar: Byter kanal, fyller i en siffra eller bokstav i textrutan på skärmen. 31. Källa: Visar alla tillgängliga sändningar och innehållskällor Svenska - 6 -

8 Komma igång Anslutningar Anslutningsdon Typ Kablar Enhet Scart Anslutning (bak) VGA Anslutning (bak) SIDO-AV PC/YPbPr-ljud Anslutning (sida) Anslutningskabel Ljud/video sida (Medföljer) PC-ljudkabel (medföljer ej) HDMI Anslutning (bak) SPDIFF (koaxial,ut) Anslutning (bak) SIDO-AV Sido-AV (Ljud/Video) Anslutning (sida) HÖRLUR Anslutningskabel sido-av (medföljer) Om du vill ansluta en enhet till TV:n, säkerställ att både TV:n och enheten är avstängda innan du gör anslutningen. Efter att anslutningen är genomförd, kan du starta enheterna och använda dem. Anslutning för hörlurar. (sida) YPbPr Videoanslutning (baksida) PC - YPbPr Kabel (Medföljer ej) USB- anslutning (sida) CI.r-anslutning (sida) LAN Eternet (LAN)-anslutning (bak) OBS: Då enheten ansluts via YpbPr eller sido-av-ingång måste du använda de medföljande anslutningskablarna för anslutningen. Se bilderna på vänster sida. För att aktivera PC-ljud måste du använda den tillhandahållna SIDO-AV-ANSLUTNINGSKABELNS VITA & RÖDA ingångar. Om en extern enhet ansluts via SCART-uttaget kommer TV:n automatiskt att växla till AV-läge. Vid mottagning av DTV-kanaler (Mpeg4 H.264), eller i medialäsarläge, kommer inte utdata att vara tillgängliga via scartuttaget. När man använder väggfästeskitet (valfritt), rekommenderar vi att du kopplar i alla kontakterna bak på TV:n innan du monterar upp den på väggen. Sätt i eller ta bort CI-modulen edast när TV:n är AVSTÄNGD. Du bör läsa igenom modulinstruktionsmanualen för infromation om installation. Varje USB-ingång på din TV-stöder enheter upp till 500 ma. Att ansluta enheter som har ett strömvärde över 500 ma, kan skada TV:n. CAM module LAN-/Eternet-kabel Svenska - 7 -

9 Komma igång Förstagånginstallation USB-anslutningar Sätta på/stänga av För att sätta på TV:n Anslut till ett eluttag på V AC, 50 Hz. För att sätta på TV:n från vänteläget kan du antingen: Tryck på Viloläges-knappen, Program +/- eller en sifferknapp på fjärrkontrollen. Tryck på sidofunktionen och växla tills TV:n sätts i viloläge. För att stänga av TV:n Tryck på Viloläges-knappen på fjärrkontrollen eller tryck på sidofunktionsknappen på TV:n till dess att den växlar till viloläge. För att stänga av TV:n helt drar du ut nätsladden ur nätuttaget. Obs: När TV n är i viloläge blinkar lampan för viloläge och indikerar att funktioner som sökning i vänteläge, nedladdning eller Timer är aktiverat. LED-lampan kan blinka när TV:n slås på från viloläge. Förstagångsinstallation När du startar första gången visas skärmen för språkval Välj ett språk och tryck på OK. På nästa skärm, gör dina inställningar med hjälp av navigeringsknapparna och avsluta med att trycka OK för att komma vidare. Obs: Beroende på val av land kan du bli ombedd att ställa in och bekräfta en PIN-kod nu. Vald PIN-kod kan inte vara Du måste ange detta om du blir ombedd att ange en PIN-kod för menyval senare. Du kan aktivera Butiksläge nu. Alternativet är endast avsett för användning i butik. Det rekommenderas att du väljer Hemläge för hemmabruk. Om Butiksläge väljs kommer en bekräftelseskärm visas. Välj JA för att fortsätta. Detta alternativ finns tillgängligt under menyn Övriga inställningar och kan stängas av eller startas senare. Om Hemläget är valt, är Butiksläget inte tillgängligt efter Förstagångsinstallationen. Tryck på OK-knappen för att fortsätta. Antenninstallation Om du väljer alternativet Antenn från typsökningssidan kommer TV:n att söka efter digitala marksända TV-kanaler. Efter att alla tillgängliga stationer lagrats kommer Kanallistan att visas på skärmen. Medan sökningen fortsätter kommer ett meddelande visas och fråga om du vill ordna kanalerna enligt LCN(*). Välj Ja och tryck på OK för att fortsätta. (*) LCN är det logiska kanalnummersystemet som sorterar tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkännlig kanalsekvens. Tryck på Menu-knappen för att lämna kanallistan och titta på TV. Kabelinstallation Om du väljer alternativet KABEL och trycker på OK-knappen på fjärrkontrollen kommer ett bekräftelsemeddelande att visas. Välj Ja och tryck på OK för att fortsätta. Välj NEJ och tryck på OK för att avbryta. Du kan välja frekvensomfång på nästa skärm. Mata in frekvensen manuellt med sifferknapparna. Tryck på OK när du är klar för att starta den automatiska sökningen. Obs: Sökningstiden kommer förändras beroende på det valda söksteget. Uppspelning via USB-ingång Du kan ansluta en 2,5 tum och 3,5 tum (hdd med extern strömtillförsel) externa hårddiskar eller USB-stickor till din TV genom att använda USB-ingångar på TV:n. VIKTIGT! Säkerhetskopiera dina filer på lagringsenheten innan du ansluter dem till TV:n. Notera att tillverkaren inte är ansvarig för korrupta filer eller förlorad data. Vissa typer av USB-enheter (T ex. MP3-spelare) är inte kompatibla med denna TV. TV:n stödjer FAT32 och NTFS diskformatering, men inspelning är inte tillgänglig med NTFS-formaterade diskar. Medan du formaterar USB-hårddiskar, som har mer än en 1 TB (Tera Bite) i lagringsutrymme, kan du få problem i formateringsprocessen. Vänta lite innan varje i- och urkoppling eftersom spelaren kanske fortfarande läser filer. Att inte göra det kan fysiskt skada USB-spelaren och själva USB-enheten. Dra inte ur enheten under uppspelning av en fil. Du kan använda USB-hubbar med din TV:s USB-ingångar. USB-hubbar med extern strömkälla rekommenderas då. Det kommenderas att använda TV:ns USB-ingång(ar) direkt, om du ska ansluta en USB-hårddisk. Obs: När du ser på bildfiler kan mediabläddraren endast visa 1000 bilder som lagrats på den anslutna USB-enheten. Spela in ett program VIKTIGT: Om du använder en ny USB-hårddisk bör du först formatera den med TV:ns alternativ för diskformatering. För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. Svenska - 8 -

10 För att använda inspelning bör din USB ha minst 1GB fritt utrymme och vara USB 2.0-kompatibel. Om USB-enheten inte är kompatibel kommer ett felmeddelande att visas. Inspelade program sparas på det anslutna USB-minnet. Om du vill kan du lagra/kopiera inspelningar på en dator. Dessa filer kommer dock inte att kunna spelas på en dator. Du kan bara spela upp inspelningarna via din TV. Fördröjning i läppsynkronisering kan ske under timeshift. Radioinspelning stöds inte. TV:n kan spela in program i upp till tio timmar. Inspelade program delas upp i 4 GB partitioner. Om skrivhastigheten för den anslutna USB-disken inte räcker till, kan inspelningen misslyckas och timeshift-funktionen finns eventuellt inte. Av detta skäl bör en USB-hårddisk användas för att spela in högupplösta program. Ta inte bort USB:n/hårddisken under inspelning. Detta kan skada den anslutna USB:n/hårddisken. Stöd för flera partitioner finns. Högst två olika partitioner stöds. Den första partitionen på USB-minnet används för PVR-förberedande funktioner. Den måste även formateras som en primär partition och användas för PVR-förberedande funktioner. Vissa streamingpaket spelas eventuellt inte in på grund av signalproblem. I en del fall kan därför videon frysa under uppspelning. Tangenterna för Inspelning, Spela, Visa (för Play- ListDialog) kan inte användas när text-tv är På. Om en inspelning startar via timer när text-tv är på, stängs text-tv automatiskt av. Användning av text-tv avaktiveras även när det pågår en inspelning eller uppspelning. Timeshift-inspelning Tryck på Paus-knappen när du ser ett TV-program och vill växla till timeshifting-läge. I timeshifting-läget pausas programmet och spelas samtidigt in på USB-disken. Tryck på Spela-knappen igen när du vill återgå till det pausade TV-programmet där du avbröt det. Tryck på Stopp-knappen för att avsluta timeshift-inspelning och återgå till direktsändningen. Timeshift kan inte utföras när apparaten är i radioläget. Du kan inte använda timeshifts snabba bakåtspolning innan du spolat fram uppspelningen med sanbbspolning framåt. Direktinspelning Tryck på inspelningsknappen för att starta inspelningen direkt medan du tittar på ett program. Du kan trycka på inspelningsknappen på fjärrkontrollen igen för att spela in nästa program i programguiden. Då visas det valda alternativet för inspelning på skärmen. Tryck på Stopp-knappen för att avbryta direktinspelning. Du kan inte byta sändning eller se Medialäsaren i inspelningsläget. Vid inspelning av program eller vid timeshift visas ett varningsmeddelande på skärmen om din USB-hastighet inte är tillräcklig. Titta på inspelade program Välj Inspelningsbibliotek från Medialäsar-menyn. Välj en inspelning från listan (om någon redan finns inspelad). Tryck på knappen OK för att se uppspelningsalternativ. Välj ett alternativ och tryck sedan på knappen OK. Obs: Du kan inte visa huvudmenyn och dess alternativ under uppspelningen. Tryck på Stopp-knappen för att stoppa en uppspelning och återgå till inspelningsbiblioteket. Långsamt framåt Om du trycker på Paus medan du tittar på ett inspelat program kan du spola långsamt framåt. Du kan använda snabbsponingsknappen för att långsamt spola framåt. Genom att trycka flera gånger på snabbspolningsknappen ändrar du hastigheten. Inspelningskonfiguration Välj Inspelningskonfiguration i inställningsmenyn när du vill ändra inställningarna för inspelningar. Formatera disk: Du kan använda funktionen formatera disk för att formatera den anslutna USB-enheten. Din pinkod krävs för att använda funktionen Formatera Disk (standard-pinkod är 0000). Standardpinkoden kan variera beroende på valt land. Om du ombeds att ange en PIN-kod för att se ett menyval gäller följande koder: 4725, 0000 eller VIKTIGT: Om du formaterar din USB kommer det att radera ALL information på den och dess filsystem kan inte konverteras till FAT32. I de flesta fall kan driftfel fixas efter en formatering men du förlorar ALL din information. Om ett meddelande anger att USB-enheten är för långsam när du startar en inspelning testar du först med att starta om inspelningen. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppfyller hastighetskraven. Försök att ansluta en annan USB-disk. Medialäsarmeny Du kan spela upp foto-, musik- och filmfiler som finns lagrade på en USB-enhet genom att ansluta den till TV:n och använda medialäsarskärmen. Anslut en USB-enhet till en av USB-ingångarna på sidan av TV:n. Genom att trycka på Menu-knappen Medialäsarläget kommer du till menyalternativen Bild, Ljud och Inställningar. Genom att trycka på Meny-knappen igen avslutar du skärmen. Du kan ställa in preferenserna för mediabläddrare med dialogrutan för inställningar. Svenska - 9 -

11 Starta uppspelning med Spela-knappen och aktivera Starta uppspelningmed OK och aktivera Starta uppspelning med OK-/ Spela-knappen och aktivera Läget Loop/Blanda TV:n spelar upp nästa fil och loopar listan. Samma fil spelas upp i en loop (upprepar). Filen spelas upp blandat. Snabbmeny I snabbinställningsmenyn får du tillgång till vissa alternativ snabbt. Denna meny innehåller alternativen Energisparläge, Bildläge, Favoriter, FollowMe TV, FollowMe TV till DMR, CEC RC-genomföringsenhet, Insomningstimer och alternativ för informationsbroshyr. Tryck på Snabbmeny-knappen på fjärrkontrollen för att visa snabbmenyn. Se följande kapitel för detaljer om funktionerna i listorna. FollowMe TV Med din mobila enhet kan du streama den nuvarande sändningen från din smart-tv med hjälp av funktionen FollowMe TV. Installera lämpligt Smart Center-program på din mobila enhet. Starta programmet. För mer information om hur den här funktionen används, följ instruktionerna i programmet du använder. Obs: Det här programmet är inte kompatibelt med alla mobila enheter. FollowMe TV till DMR Med en här funktionen kan du streama video från din TV till en annan TV eller mobila enhet med hjälp av lämpliga program (t.ex UPnP - Universal Plug och Play - program som BubbleUPnP). Aktivera FollowMe TV till DMR så startar timeshifting. Tryck på röd knapp för att visa enhetslistan. Välj din enhet och tryck på OK. Obs: Funktionerna FollowMeTV och FollowMe TV to DMR fungerar i relation med PVR-funktionen och behöver en ansluten USB-enhet med FAT32-format och tillräckligt med lagringsplats. HD-kanaler stöds inte och båda enheterna måste vara kopplade till samma nätverk. E-manual Du kan hitta instruktionerna för TV:ns funktioner i E-manualen. För att använda E-manualen, tryck på knappen Info medan huvudmenyn visas på skärmen. Genom att använda navigeringsknapparna väljer du en önskad kategori. Alla kategorier inkluderar olika ämnen. Välj ett ämne och tryck på OK för att läsa instruktionerna. För att stänga skärmen för E-manualen, tryck på knappen Avsluta. Obs: Innehållet i E-manualen kan variera beroende på modell. CEC och CEC RC-genomföringsenhet Svenska Den här funktionen låter dig styra CEC-aktiverade enheter som är ansluta via HDMI-portar, genom att använda fjärrkontrollen på TV:n. Alternativet CEC i menyn Övriga inställningar i menyn Inställningar ska, till en början, ställas in somaktiverad. Tryck på knappen Källa och välj HDMI-ingången i den anslutna CEC-enheten ifrån menyn Käll-lista. När en ny CEC-källenhet ansluts kommer den listas i källmennyn med eget namn istället för den anslutna HDMI-portens namn (DVD-spelare, Spelare 1, m.m. TV:ns fjärrkontroll är automatiskt aktiverad att kunna utföra vissa funktioner efter att den anslutna HD- MI-källan har valts. För att avsluta det här läget och styra TV:n via fjärrkontrollen igen, tryck in knappen 0-Noll på fjärrkontrollen i 3 sekunder. Eller tryck på knappen Q.Menupå fjärrkontrollen, markera CEC RC Passthrough och ställ in som Av genom att trycka på Vänster eller Höger knapp. Den här funktionen kan också atkiveras eller avaktiveras i menyn Inställningar /övriga inställningar. TV:n stöder också ARC(Audio Return Channel)-funktioner. Den här funktionen är en ljudlänk som är tänkt att ersätta andra kablar mellan TV:n och ljudsystemet (A/V-mottagare eller högtalarsystem). När ARC är aktivt tystar inte TV:n de andra ljudingångarna automatiskt. Då du måste minska tv-volymen till noll, manuellt, om du endast vill höra ljudet ifrån den anslutna ljudenheten (samma som andra optiska eller koaxial-digitala ljudutgångar). Om du vill förändra den anslutna enhetens volymnivå ska du välja den enheten ifrån källistan. Då används volymknapparna för den anslutna ljudenheten.

12 TV Menyegenskaper och funktioner Innehåll i bildmeny Läge Du kan ändra bildläget för att passa dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: Biograf, Spel, Sport, Dynamisktoch Naturligt. Kontrast Ljusstyrka Skärpa Färg Energisparläge Bakljus (valfritt) Brusreduktion Avancerade inställningar Dynamisk kontrast Färgtemp. Bildzoom Filmläge Ställer in ljus- och mörkervärden för skärmen. Ställer in värden för ljusstyrka på skärmen. Ställer in värdet för skärpan för de föremål som visas på skärmen. Ställer in värdena för färg, justerar färgerna. För att ställa in energisparläge till eko, bild av eller inaktiverad. (När läget är Dynamiskt, kommer energisparläget automatiskt att inaktiveras.) Inställningen styr nivån på bakgrundsljuset. Funktionen för bakbelysning kommer att vara inaktiv om energisparläge är inställt på Eco. Bakgrundsljus kan inte användas i VGA- eller Medibläddrarläge eller när bilden är inställd på Spel. Om signalen är svag och bilden brusig kan du använda inställningen brusreduktion för att minska på bruset. Du kan ändra den dynamiska kontrastkvoten till önskat värde. Ställer in den önskade färgtonen. Ställer in den önskade bildstorleken från bildzoomningsmenyn. Obs: Auto (Endast tillgänglig i Scartläge med SCART PIN8 högvolts-/ lågvoltsväxling). Filmerna spelas in med olika antal bilder per sekund för vanliga TV-program. Aktivera denna funktion när du ser på film och vill se snabba scener tydligare. Hudton Hudton kan ändras mellan -5 och 5. Färgväxling RGB HDMI True Black PC-position Autoposition H Position V Position Dot Clock Fas Återställ Justera den önskade färgtonen. Du kan konfigurera värdet för färgtemperaturerna med hjälp av RGB-funktionen. Medan du tittar från en HDMI-käll visas den här funktionen i menyn för bildinställningar. Du kan använda den här funktionen för att öka svärtan i bilden. Visas endast när en ingångskälla är inställd på VGA/PC. Optimerar automatiskt skärmbilden. Tryck på OK för att optimera. Detta alternativ flyttar bilden horisontellt antingen till höger eller vänster på skärmen. Den här funktionen vrider bilden vertikalt upp eller ner på skärmen. Punktjusteringar rättar till gränssnittet som visas som vertikala band i punktintensiva presentationer såsom arbetsblad eller paragrafer eller texter med mindre typsnitt. Beror på ingångskällan (datorn m.m.) du kan se suddig eller brusig bild på skärmen. Du kan använda fas för att skapa en klarare bild genom att testa dig fram. Återställer bildinställningarna till de förvalda fabriksinställningarna. I VGA (PC)-läge kommer en del alternativ i bildmenyn inte gå att komma åt. Istället kommer inställningarna för VGA-läge att läggas till i bildinställningar i PC-läget. Svenska

13 Ljudmenyinnehåll Volym Ljudutjämnare Balans Hörlurar Ljudläge Hörlurar/linje ut Dynamisk bas Ljud för hörlurar (tillval) Digital ut Inställningsmenyinnehåll Villkorlig åtkomst Språk Föräldrakontroll(*) Timer Datum/tid Källor Övriga inställningar Meny-timeout Avsök krypterade kanaler: Blå bakgrund Uppgradering av mjukvara AVL (automatisk Ijudnivåanpassning) Inspelningskonfiguration Applikationsversion Hörselskadade Justerar volymen. Väljer ljudutjämnarläge. Standardinställningar kan endast göras i användarläge. Justera om ljudet kommer ifrån vänster eller höger högtalare. Ställer in volym i hörlurar. Du kan välja ett ljudläge (om den visade kanalen stöds). Funktionen ställer in ljudet för att behålla en fast utnivå mellan program. När du ansluter en extern förstärkare till din TV med hjälp av hörlursuttaget kan du välja detta alternativ som Linje ut. Om du har anslutit hörlurar till TV:n, ställ in detta alternativ som Hörlurar. Aktiverar eller inaktiverar Dynamisk Bas. Surround-ljudläge kan ställas in som Pä eller av. Ställer in ljudtyp för digital ut. Kontrollerar moduler för villkorlig åtkomst om tillgängligt. Du kan ställa in olika språk, beroende på sändningen och landet. Ange rätt lösenord för att ändra föräldrakontrollen. Du kan enkelt justera menylås, vuxenlås (kan ändras beroende på det valda landet) och barnspärrar i den här menyn. Du kan också ställa in ett nytt pin-nummer. Obs: Standard-PIN-koden kan ställas in på 0000 eller Om du har angivit PIN-koden (som begärs beroende av landsval) under Förstagångsinstallationen, använd PIN-koden som du angivit. Ställer in timern för att stänga av TV:n efter en viss tid. Ställer in timers för valda program. Visar inspelningar i konfigurationsmenyn ( USB-anslutning krävs) Ställer in datum och tid. Aktiverar eller avaktiverar valda alternativ för källor. Visar övriga inställningsalternativ för TV:n. Ändrar tidsutlösningens varaktighet för menyskärmar. När denna inställning är på letar sökningsfunktionen även efter krypterade kanaler. Aktiverar eller avaktiverar blått bakgrundssystem när signalen är svag eller saknas. Säkerställer att din TV har den senaste programvaran. Visar applikationsversion. Aktiverar specialfunktioner som skickas från sändaren. Svenska

14 Ljudbeskrivning Auto TV Av Ett berättelsespår kommer att spelas för blinda eller synskadade. Funktionen är endast tillgänglig om sändaren stöder det. Obs: Ljudbeskrivningsfunktionen finns inte tillgänglig i inspelnings- eller tiimeshiftläge. Ställer in önskad tid då TV:n automatiskt går i viloläge när den inte används. Standby-sökning (valfritt) Butiksläge Uppstartsläge CEC Virtuell fjärrkontroll FollowMe TV FollowMe TV till DMR Netflix Din TV kommer att söka efter nya eller saknade kanaler när den är i viloläge. Nyfunna sändningar kommer att visas. Välj det här läget i visningssyfte. När butiksläge är aktiverat kan vissa saker i TV-menyn inte utföras. Denna inställning konfigurerar önskemålen för uppstartsläget. Med den här inställningen kan du aktivera och avaktivera CEC-funktionerna helt. Tryck på Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen. Aktiverar eller inaktiverar funktionen för den virtuella fjärrkontrollen. Aktivera eller inaktivera den här funktionen. Aktivera eller inaktivera den här funktionen. Installera och ställ in menyinnehåll på nytt Automatisk kanalsökning (Ställ in på nytt) Analog fininställning Manuell kanalsökning Nätverkskanalsökning Förstagångsinstallation Rensa servicelista Du kan visa ditt ESN (*)-nummer och inaktivera Netflix. (*) ESN-numret är ett unikt ID-nummer för Netflix, skapat särskilt för att identifiera din TV Visar automatiska sökalternativ. Digital antenn: Söker och lagrar antennbaserade DVB-stationer. Digital kabel: Söker och lagrar markbundna DVB-stationer. Analog: Söker och lagrar analoga stationer. Digital antenn och analog: Söker och lagrar antennbaserade DVB- och analoga stationer. Digital kabel och analog: Söker och lagrar markbundna DVB- och analoga stationer. Denna funktion kan användas för att ställa in sändande station direkt. Söker efter länkade kanaler i sändningssystemet. Du kan använda denna inställning för att finjustera analoga kanaler. Denna funktion finns inte tillgänglig om inga analoga kanaler finns lagrade. Raderar alla lagrade kanaler och inställningar, återställer TV:n till fabriksinställningar. (*) Denna inställning visas bara om valt land är Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Använd inställningen för att radera lagrade kanaler. Svenska

15 Allmän TV-drift Använda kanallistan TV:n sorterar alla lagrade stationer i kanallistan. Du kan redigera kanallistan, ställa in favoriter eller aktiva stationer som ska listas med hjälp av valen i kanallistan. Konfigurering av föräldrainställningar För att förhindra att vissa program visas kan kanaler och menyer låsas genom att använda sig av systemet för föräldrakontroll. För att visa menyalternativen för föräldrakontrollen måste PIN-numret anges. Efter att ha angivit rätt PINkod kommer menyn för föräldrainställningar att visas. Menylås: Inställningarna för menylås, aktiverar eller avaktiverar menyåtkomsten. Nivålås: När inställningen är klar hämtar funktionen nivåinformationen om sändningen och om denna nivå har avaktiverats avaktiveras åtkomst till sändningen. Barnspärr: När barnlås har valts kan TV:n endast manövreras via fjärrkontrollen. I detta fall kommer därför inte knapparna på frontpanelen att fungera. Ange PIN: Anger ett nytt PIN-nummer. Det öppna webbläsarprogrammet i portalen kan inaktiveras på grund av ändringar gjorda i inställningarna för föräldrakontroll. Detta kan göras på 3 olika sätt baserat på val av land gjorda i förstagångsinstallationen. Om det valda landet är England; att aktivera barnspärr kommer att inaktivera öppen webbläsare. Om det valda landet är Frankrike; justering av nivålås för användare med åldern 15 eller yngre inaktiverar öppen webbläsare. Om ett annat land än de två ovanstående är valt; att aktivera någon av nivålås-inställningarna inaktiverar öppen webbläsare. Obs: Standard-PIN-koden kan ställas in på 0000 eller Om du har angivit PIN-koden (som begärs beroende av landsval) under Första gångsinstallationen använd den PIN som du har angivit. Vissa alternativ kanske inte är möjliga, beroende på valet av land. Elektronisk programguide (EPG) Vissa kanaler skickar information om sina sändningsscheman. Tryck på EPG-knappen för att visa EPG-menyn. Röd knapp (föreg. dag): Visar programmen för föregående dag. Grön knapp (nästa dag): Visar programmen för nästa dag. Gul knapp (zooma): Tryck på den gula knappen för att se händelser i ett bredare tidsintervall. Blå knapp (filter): Visarfiltreringsalternativ. UNDERTEXT: Tryck på knappen Undertext för att visa menyn Välj genre. Med hjälp av denna funktion kan du söka i programguidedatabasen i enlighet med genre. Informationen söks i programguiden och resultaten som matchar sökkriterierna markeras. Info-knapp: Visar detaljerad information om de valda programmen. Nummerknappar (Hoppa): Hoppar direkt till den önskade kanalen via nummerknappar. OK: Visar programalternativ. Textknapp (Sökning): Visar menyn Guidesökning. Swap-knapp (Nu): Visar aktuella händelser för den markerade kanalen. Inspelningsknapp: TV:n spelar in valt program. Du kan trycka på nytt för att stoppa inspelningen. VIKTIGT: Anslut en USB-disk till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. Obs: Du kan inte växla till en annan sändning eller källa under inspelningen. Programalternativ I EPG-menyn, tryck på knappen OK för att öppna menyn Eventalternativ. Kanalval Med hjälp av detta alternativ kan du växla över till vald kanal i EPG-menyn. Spela in/ta bort inspelningstimer Efter att du valt ett program i EPG-menyn, tryck på knappen OK. Välj alternativet Spela in och tryck på OK. Programmet är nu schemalagt för inspelning. Om du ångrar dig kan du ta bort programmet genom att markera det, trycka på knappen OK och välja Delete Rec. Timer. Inspelningen avbryts. Ställ in timer/ta bort timer Efter att du valt ett program i EPG-menyn, tryck på knappen OK. Välj alternativet Ställ in timer för händelse och tryck på OK. Du kan ange klockslag för kommande program. För att avbryta en redan inställd timer markerar du det programmet och trycker på knappen OK. Välj sedan Ta bort timer. Timer-inställningen tas då bort. Obs: Det är inte möjligt att spela in två kanaler samtidigt. Uppgradering av mjukvara Din TV kan hitta och uppdatera automatiskt med sändningssignal. Sökning av programuppdateringar via användargränssnitt I huvudmenyn välj Inställningar och sedan på Övriga Inställningar. Gå till Mjukvaru-uppgradering och tryck på knappen OK. I menyn Uppgraderingsalternativ välj Skanna efter uppgradering och tryck på OK-knappen för att söka efter en ny programvara. Svenska

16 Om en ny uppdatering hittas börjar nedladdning av denna. Tryck på OK för att fortsätta med omstarten. 3) AM-sökning och uppgraderingsläge Din TV kommer att söka efter nya uppgraderingar klockan 3:00 om Automatisk skanning är aktiverad i menyn Uppgraderingsalternativ och om TV:n är kopplad till en antennsignal. Obs: Om TV:n inte fungerar efter uppgraderingen, koppla ur TV:n i 2 minuter och anslut den igen. Felsökning och tips TV:n startar inte Kontrollera att strömkabeln är helt ansluten till vägguttaget. Kontrollera om batterierna är slut. Tryck på strömbrytarknappen eller på TV:n. Dålig bild Har du valt rätt TV-system? Låg signalnivå kan orsaka att bilden störs. Kontrollera antennens åtkomst. Kontrollera att du har angivit rätt kanalfrekvens om du har gjort en manuell finjustering. Bildkvaliteten kan försämras om flera externa enheter är kopplade till TV:n samtidigt. Pröva med att koppla ur en av enheterna. Ingen bild Detta betyder att TV:n inte tar emot några signaler. Kontrollera också att rätt bildkälla är vald. Är antennkabeln rätt inkopplad? Är antennkabeln skadad? Används rätt kontakter för att koppla antennkabeln? Om du är osäker, rådgör med din återförsäljare. Inget ljud Kolla om TV:n är i ljudlöst läge. Tryck på Ljudlöst-knappen eller öka volymen för att kontrollera. Ljudet kommer från endast en högtalare. Kontrollera balansinställningar i ljudmenyn. Fjärrkontroll- ingen drift Batterierna kan vara slut. Byt ut batterierna. Indatakällor kan inte väljas Om du inte kan välja inkälla kanske ingen enhet är ansluten. Om inte: Kontrollera AV-kablar och anslutningar om du har försökt ansluta en enhet. Inspelning ej tillgänglig För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. Om du inte kan spela in program slår du av TV:n och ansluter USB-enheten på nytt. USB-enheten är för långsam Om ett meddelande anger att USB-enheten är för långsam när du startar en inspelning testar du först med att starta om inspelningen. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppfyller hastighetskraven. Försök att ansluta en annan USB-disk. Anslutningfunktioner Ansluta till ett trådbundet nätverk Anslut bredbandsleverantörens ethernetkabel till ditt modems ETHERNETINGÅNG. Se till att Nero Media Home är installerat på din dator. (För DLNA funktion). See bilaga A Anslut din dator till en av ditt modems LAN-kontakter (t.ex. LAN 1) genom att använda en lämplig LANkabel. Använd en annan LAN-utgång på ditt modem (t.ex. LAN 2) för att aktivera anslutningen till din TV. För att komma åt och spela delade filer måste du välja mediabläddraren. Tryck på knappen meny och välj sedan mediabläddrare. Tryck på OK för att fortsätta. Välj önskad filtyp och tryck på OK. Du måste alltid använda mediabläddrarens skärm för att komma åt och spela delade nätverksfiler. PC/HDD/Mediaspelare eller andra enheter som är kompatibla med DLNA 1.5 ska användas med trådbunden anslutning för bättre kvalitet på uppspelningen. För att konfigurera trådbundna inställningar, se sektionen Nätverksinställningar i Inställningsmenyn. Eventuellt kan du ansluta din TV till ditt LAN-nätverk beroende på nätverkets konfigurering. i ett sådant fall använder du en ethernetkabel för att ansluta din TV direkt till nätverksuttaget i väggen. Svenska

17 dukter, radiovågsförhållandena, linjetrafiken och på vilka produkter du använder. Överföringarna kan också stängas av eller avbrytas beroende på radiovågsförhållandena för DECT-telefoner eller någon annan WiFi 11b-apparat. Standardvärdena för överföringshastigheten är de teoretiska maxvärdena för de trådlösa standarderna. De är inte dataöverföringens aktuella hastigheter. Den mest effektiva platsen för överföringen skiljer sig beroende på användningsmiljön. Ansluta till ett trådlösa nätverk VIKTIGT:: Winstron DNUB100 i USB-dongel (medföljer ej) behövs för att kunna använda ett trådlöst nätverk. För att göra ditt modem SSID synligt bör du ändra dina SSID inställningarna via modem-programvaran. TV: n kan inte ansluta till nätverk med dold SSID. För att ansluta till ett trådlöst LAN ska du utföra följande steg: 1. Anslut bredbandsleverantörens ethernetkabel till ditt modems ETHERNETINGÅNG. 2. Se till att Nero Media Home är installerat på din dator (medföljer ej). (För DLNA funktion). 3. Efteråt ska du ansluta en trådlös adapter till en av USB-ingångarna på TV:n. 4. För att konfigurera de trådlösa inställningarna, se delen om Nätverksinställningar i följande avsnitt. Den trådlösa LAN-adaptern ska anslutas direkt till TV:ns USB-port. USB-hubbar stöds inte. Du kan ansluta din wifi-dongel (medföljer ej) till den medföljande USB förlängningssladd.i fall när nätverkskvalitén är dålig och wifi-dongeln behöver placeras på en plats med bättre signalstyrka. Trådlös-LAN-adapter (medföljer ej) stöder 802,11 a, b, g och n-modemtyp. Det rekommenderas starkt att du bör använda IEEE n kommunikationsprotokoll för att undvika eventuella problem när du tittar på video. Använd den andra USB-ingången om du upplever problem med ljud/videoprestandan. Du måste ändra modemets SSID när det finns andra modem runt med samma SSID. Konfigurering av nätverksinställningar I din TV:s nätverksinställningar ingår alternativ för trådbunden och trådlös anslutning. Om din TV emellertid inte har en USB WiFi-dongel ska du använda trådbunden anslutning. Om du försöker ansluta via trådlös anslutning när din TV inte har en USB WiFi-dongel, visas en varningsskärm och TV:n får inte någon IP-adress. Försök ansluta LAN-kabeln efter detta och TV:n kommer att kunna hämta en IP-adress. Konfigurering av inställningar för trådbunden enhet Om du ansluter TV:n via ETHERNETINGÅNG, välj nätverkstypen som Trådbunden enhet att konfigurera. Nätverkstyp (not supplied) En Wireless-N-router (IEEE a/b/g/n) med samtidiga 2,4 och 5 GHz-band utformade för att öka bandbredden. Optimerad för jämnare och snabbare videoströmning i HD, filöverföringar och trådlöst spelande. Använd LAN-anslutning för snabbare fildelning med andra enheter som datorer. Frekvensen och kanalen skiljer sig beroende på området. Nätverkstypen kan väljas som Trådbunden eller Trådlös enhet i överensstämmelse med den aktiva anslutningen till TV:n. Välj denna som Trådbunden om du har anslutit en LAN-kabel till TV:n. Välj Trådlös om du har anslutit via den trådlösa USB-dongeln. Konfigureringsstatus Denna sektion visar anslutningens status. IP-adress Om en aktiv anslutning är tillgänglig, visas IP-adressen i denna sektion. Om du vill konfigurera IP-adresspreferenser, trycker du på den GULA knappen och växlar till avancerat läge. Överföringshastigheten är olika beroende på avståndet och antalet hinder mellan Transmissionsprodukterna, konfigureringen av dessa prosvenska

18 Konfigurering av det trådbundna nätverkets inställningar i avancerat läge När du är i det avancerade läget, tryck RÖD knapp för att redigera inställningarna. När du är klar, tryck OK för att spara, Tryck RETURN/BACK för att avsluta. VIKTIGT!: Winstron DNUB100 i USB-dongel behövs för att kunna använda ett trådlöst nätverk. WiFi-funktionen kan användas för en trådlös nätverksanslutning. Om du har en Veezy 200 Wifi-Dongel (Säljs separat Välj Nätverkstyp som Trådlös enhet för att starta anslutningsprocessen. För att aktivera WiFi-funktionen bör profilerna konfigureras på lämpligt sätt. Plugga in WiFi-dongeln till en av USB-portarna: Tryck på den GULA knappen för att skanna det trådlösa nätverket. Efteråt visas tillgänglig nätverkslista. Välj det önskade nätverket från listan. Om det valda nätverket skyddas av ett lösenord, ange rätt nyckel med det virtuella tangentbordet. Du kan använda detta tangentbord via navigeringsknapparna och OK-knappen på fjärrkontrollen. Vänta tills IP-adressen visas på skärmen. Detta betyder att anslutningen nu har upprättats. För att avbryta anslutningen till ett trådlöst nätverk ska du markera Konfigureringsstatus och trycka på OK. Du kan navigera mellan menyflikarna genom att trycka på vänster-/högerknapparna. Hjälpraden längst ner i dialogen visar funktioner som du kan använda. Tryck på den BLÅ knappen för att kontrollera din Internetanslutningshastighet. Du kan kontrollera signalstyrkan med hjälp av menyn för nätverksinställningar för den trådlösa enhetens läge. Information Konfigureringsstatus: Visar WiFi-status som ansluten eller inte ansluten. IP-adress Visar aktuell IP-adress. Nätverksnamn: Det anslutna nätverkets namn visas. Tryck på den GRÖN knappen för att växla till avancerat läge och därefter på OK-knappen för att redigera inställningar. Radera sparade WiFi-profiler Sparade profiler tas bort om du trycker på den röda knappen medan OSD:n för val av trådlös enhet visas på skärmen. Ansluta till din mobiltelefon via WiFi (tillval) Om din mobiltelefon har WiFi-funktion kan du ansluta din mobiltelefon till TV:n med hjälp av WiFi-anslutning över en router, och på så vis spela upp innehåll från din telefon. För detta behöver din mobiltelefon ett lämpligt delningsprogram. Svenska Anslut till din router genom att följa stegen ovan under avsnittet Trådlös anslutning. Koppla därefter ihop din mobiltelefon med routern och aktivera delningsprogrammet på din mobiltelefon. Välj sedan filerna som du vill dela med din TV. Om anslutningen har upprättats korrekt ska du nu komma åt de delade filerna på din mobiltelefon via TV:ns mediabläddrare. Gå in i mediabläddrarens meny och OSD:n för att välja uppspelningsenhet visas. Välj din mobiltelefons ID och tryck på OK för att fortsätta. Notering: Denna funktion stöds kanske inte av vissa mobiltelefoner. TRÅDLÖS SKÄRM Trådlös skärm är standard för streamingvideo och ljudinnehåll ifrån Wi-Fi Alliance. Den här funktionen ger möjlighet att använda din TV som en trådlös skärmenhet. Använda mobila enheter Det finns olika standarder som aktiverar skärmdelning inklusive grafiskt, video och ljudinnehåll mellan din mobilenhet och tv:n. Anslut den trådlösa USB-dongeln till tv:n först, om tv:n inte har någon intern WiFi-funktion. Tryck sedan på knappen Källa på fjärrkontrollen och växla till Trådlös skärm-källa. En skärm visas som anger att tv:n är redo för anslutning. Öppna delningsapplikationen på din mobila enhet. Dessa applikationer är namngivna beroende på olika märken, se instruktionsmanualen för din mobilenhet om du behöver mer information. Skanna efter enheter. Efter att du valt tv:n och anslutit, kommer skärmen på din enhet att visas på din TV. Obs: Den här funktionen kan endast användas om mobilenheter stöder den här funktionen. Skannings- och anslutningsprocesser skiljer sig, beroende på program du använder. Android-baserade mobilenheter ska ha programversion V4.2 och över. Anslutning Felsökning Trådlöst nätverk är inte tillgängligt Se till att brandväggarna i ditt nätverk tillåter trådlös anslutning till TV:n. Veezy 200 USB WiFi-dongel ska var korrekt insatt (om tillgänglig). Om det trådlösa nätverket inte fungerar som det ska, försök använda det trådbundna nätverket hemma. Se avsnittet Trådbundet nätverk för mer information om förfarandet. Kontrollera modem (routern) först. Om routern inte har något bekymmer, kontrollera internetabslutningen på

19 ditt modem. Försök söka efter trådlösa nätverk igen, med hjälp av menyskärmen nätverksinställnigar. Anslutningen är långsam Se instruktionsboken för ditt trådlösa modem för att få information om det interna serviceområdet, anslutningshastigheten, signalkvaliteten och andra inställningar. Ditt modem måste ha en höghastighetsanslutning. Avbrott under uppspelning eller långsamma reaktioner Du kan försöka med följande i ett sådant fall: Låt det åtminstone vara tre meter till mikrovågsugnar, mobiltelefoner, Bluetooth-enheter eller andra Wifi-kompatibla enheter. Försök med att ändra den aktiva kanalen på WLAN-routern. Använda DLNA nätverkstjänst DLNA (Digital Living Network Alliance) är en standard som förenklar visning från digital elektronik och gör den digitala elektroniken smidigare att använda på ett hemnätverk. Besök för ytterligare information. DLNA-standarden gör det möjligt för dig att visa och spela upp foton, musik och videor som lagrats på DLNA mediaservern som är ansluten till ditt hemnätverk. Steg 1: Nero Media Home DLNA-funktionen kan inte användas om serverprogrammet inte har installerats på din dator. Se till att det medföljande programmet Nero Media Home finns på din dator. För mer information om installationen, se avsnittet Nero Media Home Installation. Steg 2: Ansluta till ett trådbundet eller trådlöst nätverk Se kapitlet Nätverksinställningar för detaljerad konfigureringsinformation. Steg 3: Spela delade filer via mediabläddraren Välj Mediabläddrare med Vänster eller Höger knapp från huvudmenyn, och tryck på OK-knappen. Mediabläddraren visas nu. DLNA-stöd kan enbart fås med mediabläddrarens mappläge. För att aktivera mappläge, gå till fliken Inställningar i mediabläddrarens huvudskärm och tryck på OK. I alternativen för inställningar, markera Visningssätt och ändra till Mapp med vänster eller höger knapp. Välj önskad mediatyp och tryck på OK. Om konfigureringarna för delning är rätt inställda, visas ett OSD-meddelande efter att den önskade mediatypen har valts. Välj OK för att visa valt nätverk eller innehållet på USB-minnet. Om du vill uppdatera enhetslistan, tryck på GRÖN knapp. Du kan trycka på MENU för att gå ur. Om tillgängliga nätverk hittas, listas de på denna skärm. Välj den mediaserver eller det nätverk som du vill ansluta med - eller -knapparna, och tryck på OK-knappen. Om du väljer mediatyp som Video och väljer en enhet från valmenyn, visas en ny meny skärm. Välj Videor från denna skärm för att lista alla tillgängliga videofiler från det valda nätverket. För att spela andra mediatyper från denna skärm måste du gå tillbaka mediabläddrarens huvudskärm och välja önskad mediatyp, och därefter välja nätverket på nytt. Se avsnittet om mediabläddrarens USB-uppspelning för ytterligare information om uppspelning från fil. Filer med textning fungerar inte om du tittar på video från nätverket genom DLNA. Du kan bara ansluta en (1) TV med DLNA till samma nätverk. Om det uppstår ett problem med DLNA-nätverk, slå på/av din TV. Trick- och hoppläget stöds inte med DLNA-funktionen. FÖRSIKTIGHET: Det kan finnas vissa datorer som inte kommer att kunna använda DLNA-funktionen på grund av administratörs- och säkerhetsinställningar. (som t.ex. datorer för affärsverksamhet) För bästa hemnätverksströmning med denna TV bör det medföljande Nero-programmet installeras. Internetportal Du kan komma åt läget PORTAL med din TV. För att göra detta behövs en aktiv Internetanslutning. Följ stegen i avsnittet Anslut till ett trådbundet/trådlöst (valfritt) nätverk för att ansluta din TV till Internet. Efter att anslutningen har upprättats, kan du välja eller visa portalalternativ. Notering: Bredbandsanslutning till Internet behövs för hög visningskvalitet. Se till att Internetanslutningen har utförts på rätt sätt. Du måste ställa in rätt data för land och språk vid förstagångsinstallationen för att Internetportalen ska fungera korrekt. Ryck på knappen på din fjärrkontroll så visas alternativen i portalprogrammet. Programalternativen visas som i mallen nedan. Tillgängligt programinnehåll kan ändras beroende på programmets innehållsleverantör. Svenska

20 Notering på PIP-fönster Om du växlar till portalläge medan du ser på TV-kanaler, kommer nuvarande program visas i PIP-fönstret. Du kan byta kanal med knapparna P+/P-. Nuvarande HDMI-innehåll kommer visas i PIP-fönstret, om du växlar till portalläge medan du ser på en HDMI-källa. Använd eller, eller för att navigera mellan objekten på Portalskärmen. Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val. Tryck på BACK för att gå till den föregående skärmen. Tryck på EXIT för att gå ur läget Internetportal. Felsökning och tips TV:n startar inte Kontrollera att strömkabeln är helt ansluten till vägguttaget. Batterierna i fjärrkontrollen kan vara slut. Tryck på knappen eller på TV:n. Dålig bild Har du valt rätt TV-system? Låga signalnivåer leda till en störd bild. Vänligen kontrollera antennens signalstyrka. Kontrollera att du har angivit rätt kanalfrekvens om du har gjort en manuell finjustering. Bildkvaliteten kan försämras om flera externa enheter samtidigt är kopplade till TV:n. Pröva med att koppla ur en av enheterna. Ingen bild Ingen bild betyder att tv:n inte tar emot några signaler. Har du tryckt på rätt knapp på fjärrkontrollen? Försök en gång till. Kontrollera också att rätt bildkälla är vald. Är antennkabeln rätt inkopplad? Är antennkabeln skadad? Används rätt kontakter för att koppla antennkabeln? Om du är osäker, rådgör med din återförsäljare. Inget ljud Är TV:n inställd på ljudlöst? För att avbryta tyst läge trycker du på eller knappen eller höjer volymen. Ljudet kommer från endast en högtalare. Är balansen inställd på bara ena sidan? Se avsnittet Ljudmeny. Fjärrkontrollen svarar inte Batterierna kan vara slut. Byt ut batterierna. Indatakällor kan inte väljas Om du inte kan välja inkälla kanske ingen enhet är ansluten. Kontrollera AV-kablar och anslutningar om du har försökt ansluta en enhet. Installation av Nero MediaHome Installera Nero MediaHome på följande sätt: Obs: För att använda DLNA-funktionen måste detta program installeras på din dator. 1. Ange länken nedan i sin helhet, i adressfältet på din internetläsare Klicka på knappen Download på startsidan. Installationsfilen kommer laddas ner till din PC. 3. Efter nedladdningen är genomförd, dubbelklicka på installationsfilen och påbörja installationen. Installationsguiden kommer föra dig igenom installationsprocessen. 4. Skärmen med villkoren kommer att visas först. Installationsguiden för Nero MediaHome kontrollerar om den fordrade tredjepartsprogramvaran finns tillgänglig på din dator. Om program saknas, listas de, och måste installeras innan installationen fortsätter. 5. Klicka på knappen Installera. Det integrerade serienumret visas. Ändra inte det visade serienumret. 6. Klicka på knappen Nästa. Skärmen för licensvillkoren (EULA) visas. Läs igenom licensavtalet noggrant, och klicka i tillämplig kryssruta om du samtycker till avtalsvillkoren. Det går inte att installera utan detta avtal. 7. Klicka på knappen Nästa. På nästa skärm kan du ställa in installationspreferenser. 8. Klicka på knappen Installera. Installationen börjar och avslutas automatiskt. En stapel kommer visa installationsprocessens status. 9. Klicka på knappen Avsluta. Installationen är genomförd. Du kommer att omdirigeras till webbsidan för neros mjukvara. 10. En genväg har nu placerats på ditt skrivbord. Grattis! Du har installerat Nero MediaHome på din dator. Kör Nero MediaHome genom att dubbelklicka på genvägsikonen. Svenska

21 Internetläsare vänligen välj internetläsarens logga från portalen för att använda internetläsaren. Använd piltangenterna på fjärrkontrollen för att navigera i internetläsaren. Tryck på OK för att fortsätta. Efter förstagångsinstallationen kommer förinställda internetsidor och logotyper att visas på läsarens åtkomstsida (se bilden ovan). För att lägga till en önskad internetsida till sidan för snabb åtkomst, medan du är på den, välj menyn "Lägg till" och välj knappen för "Snabbåtkomst". Om du vill lägga till bokmärken, välj detta objekt medan den önskade internetsidan visas på skärmen. Du kan navigera på internetsidan på tre sätt. Först, ange en URL-adress i adressfältet. sätt att ta sig mellan sidor är att klicka på länkar på internetplatsen så kommer du till rätt sida. När du skrollar ner pekaren till mitten av skärmen, kommer fjärrkontrollens genvägar att visas. Använd knappen zooma genväg, eller menyn zoom för att zooma in eller ut. Du kan rensa "cookies" eller rensa all läsinformation från installationsdelen. Din Tv är kompatibel med en USB-mus. Anslut din mus eller trådlösa musadapter till USB-ingången på din TV. För att se dom sökhistorik kickar du på historik-knappen. Du kan också rensa sökhistoriken härifrån. Du kan söka via nyckelord genom att klicka på sökknappen i adressens dialogruta, eller ett annat Läsaren stöder inte flera flikar. Vissa internetsidor har flash-innehåll. Dessa stöds inte av läsaren. Din TV stöder inte någon nedladdningsprocess från internetläsaren. Svenska

22 PC ingångens typiska visningslägen Följande tabell är en illustration av vanliga videovisningslägen. Din TV kanske inte stöder alla upplösningar. Index Upplösn. Frekvens 1 640x350 85Hz 2 640x400 70Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz AV- och HDMI-signalkompatibilitet Källa: EXT (SCART) Sido-AV YPbPr HDMI1 HDMI2 Signaler som stöds PAL NTSC 60 RGB 50/60 SECAM PAL 50/60 NTSC 60 SECAM Tillgänglig O O O O O O 480i, 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50Hz,60Hz O 1080i 50Hz,60Hz O 480i 60Hz O 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50Hz,60Hz O 1080i 50Hz,60Hz O 24Hz, 25Hz, 1080p 30Hz, O 50Hz, 60Hz (X: Ej tillgänglig, O: Tillgänglig) I vissa fall visas inte en signal på en LCD-TV korrekt. Problemet kan bero på inkonsekvenser med standarder från källutrustningen (DVD, DTV-box, osv). Kontakta din återförsäljare men även tillverkaren av utrustningen om du upplever ett sådant problem. Svenska

23 Filformat som stöds i USB-läget Media Ändelse Format Anteckningar Video dat, mpg, mpeg.ts,.trp,.tp,.m2ts Mpeg1-2 MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC 1080 fps, 50 Mbit/sek.vob MPEG fps, 50 Mbit/sek.mkv.mp4.avi.fla,.flv MPEG1-2-4, H.264 MPEG4, XviD, H.264 MPEG2-4, Xvid, H.264 H.264, Sorenson H.263.3gp MPEG4, H.264 P 20 Mbit/sek.asf,.wmv VC fps, 50 Mbit/sek Ljud.mp3 MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3) Bild.wav.WMA/ ASF LPCM WMA, WMA Pro H. 264:1080 Px fps, fps MVC: fps Övriga: - 50Mbit/sek H. 264:1080 fps, fps, 1080 fps, 50 Mbit/sek H. 264:1080 fps, fps, 1080 fps, 50 Mbit/sek H. 264:1080 fps, fps, 1080 fps, 50 Mbit/sek H. 264:1080 fps, fps, 1080 fps, 40 Mbit/sek Lager1: 32Kbps ~ 448Kbps (överföringshastighet) / 16KHz ~ 48KHz (urvalsfrekvens) Lager2: 8Kbps ~ 384Kbps (överföringshastighet) / 16KHz ~ 48KHz (urvalsfrekvens) Lager3: 8Kbps ~ 320Kbps (överföringshastighet) / 16KHz ~ 48KHz (urvalsfrekvens) WMA: 128bps ~ 320Kbps (överföringshastighet) / 8KHz ~ 48Khz (urvalsfrekvens) WMA Pro: < 768kbps (överföringshastighet) / ~ 96KHz (urvalsfrekvens).m4a/.aac AAC, HEAAC Friformats (överföringshastighet) 8 KHz ~ 48 KHz (urvalsfrekvens).pcm PCM 8Kbps ~ 320Kbps (överföringshastighet) / 16KHz ~ 48KHz (urvalsfrekvens) (fungerar endast med videofiler).jpeg.png.bmp AC3 EAC3 LPCM IMA-ADPCM/ MS-ADPCM G711 A/mu-law Baslinje Progressiv ej-interlaced interlace Undertext.sub - Sub1, Sub2, Sub3.srt - 32Kbps ~ 640 Kbps (överföringshastighet) / 32KHz ~ 44,1KHz, 48KHz (urvalsfrekvens) 32Kbps ~ 6Mbps (överföringshastighet) / 32KHz ~ 44,1KHz, 48KHz (urvalsfrekvens) 64Kbps ~ 1,5 Mbps (överföringshastighet) / 8KHz ~ 48Khz (urvalsfrekvens) 384Kbps ~ (överföringshastighet) / 8KHz ~ 48Khz (urvalsfrekvens) 64 ~ 128Kbs (överföringshastighet) / 8KHz (urvalsfrekvens) Upplösning(BxH): 15360x8640, bytes Upplösning(BxH): 1024x768, bytes Upplösning(BxH): 9600x6400, bytes Upplösning(BxH): 1200x800, bytes Upplösning(BxH): 9600x6400, bytes Svenska

24 DVI-upplösningar som stöds När du ansluter enheter till din TV:s kontakter genom att använda DVI konverteringskablar (medföljer ej) kan du använda följande information. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ þ 1360x768 þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x1200 þ 1680x1050 þ 1920x1080 þ 1920x1200 þ Svenska

25 Sisällys Sisällys Turvallisuustiedot Aloitus Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet Kaukosäädin Liitännät Ensiasennus USB-liitännät TV:n valikko-ominaisuudet ja -toiminnot TV:n yleinen käyttö Ohjelmapäivitys Vianmääritys ja ohjeita LANGATON NÄYTTÖ Tietokonesisääntulon tyypilliset näyttötilat AV- ja HDMI-signaalin yhteensopivuus Tuetut DVI Resoluutiot Internet-selain Suomi

26 Turvallisuustiedot HUOMIO SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA HUOMIO: VÄLTTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAAN, ÄLÄ KOSKAAN PEITÄ LAITTEEN PÄLLISTÄ (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLLÄ KÄYTTÄJÄN KOJRATTAVISSA OLEVIA OSIA: JÄTÄ HUOLTO AMMATTITAITOISELLE KORJAAJALLE: Television käyttö äärimmäisissä olosuhteissa saattaa vahingoittaa laitetta. Äärimmäisten sääolosuhteiden aikana (myrsky, ukonilma) ja kun laite on käyttämättä pitkiä ajanjaksoja (lomamatkat), irrota TV virtalähteestä. Virtapistoketta käytetään television irrottamiseen virtalähteestä, joten sen tulee olla aina käyttövalmiina. Tämä merkki ilmaisee, että saatavilla on tärkeitä laitteen käyttöön ja huoltoon liittyviä tietoja. Huomaa: Noudata näytöllä annettuja ohjeita toimintojen käyttämiseksi. TÄRKEÄÄ - Lue nämä ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tai käytät laitetta VAROITUS: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu (lapset mukaan lukien) sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole asian edellyttämää kokemusta ja/tai tietoa käyttää sähköisiä laitteita ilman valvontaa. Jätä vähintään 10 cm väli TV:n ympärille hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi. Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Älä sijoita TV:tä kalteville tai epävakaille pinnoille, koska se voi kaatua. Käytä tätä laitetta lauhkeassa ilmastossa. Virtajohdon pistoke tulisi olla helposti saatavilla. Älä sijoita televisiota, huonekaluja tai muita esineitä sähköjohdolle päälle. Vaurioitunut sähköjohto/pistoke voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käsittele sähköjohtoa sen pistokkeesta, älä kytke televisiota irti virtalähteestä vetämällä sähköjohdosta. Älä kosketa virtajohtoa/pistoketta märillä käsillä, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun. Älä tee solmua sähköjohtoon tai sido sitä yhteen muiden johtojen kanssa. Vahingoittunut johto tulee vaihtaa ammattitaitoisen korjaajan toimesta. Älä käytä tätä televisiota kosteassa ympäristössä. Älä altista TV:tä nesteille. Jos nestettä kaatuu TV:n päälle, irrota virtajohto ja anna pätevöityneen huoltohenkilön tarkastaa laite ennen käyttöä. Älä sijoita televisiota suoraan auringonvaloon, avotulen tai muiden lämmönlähteiden läheisyyteen. Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi heikentää kuuloa. Varmista, ettei avotulta, kuten palavia kynttilöitä, sijoiteta TV:n päälle. Loukkaantumisien välttämiseksi TV on asennettava kunnolla seinään asennusohjeiden mukaisesti (jos tämä vaihtoehto on käytettävissä). Joskus muutama toimimaton pikseli voi näkyä ruudulla kiinteänä sinisenä, punaisena tai vihreänä pisteenä. Huomaa, että tämä ei vaikuta laitteen toimintaan. Varo, ettet naarmuta näyttöä kynsillä tai muilla kovilla esineillä. Ennen puhdistusta, irrota TV pistorasiasta. Käytä pehmeää kuivaa kangasta puhdistamiseen. Käytä puhdistamiseen pehmeää, kuivaa kangasta. Varoitus Sähköiskun vaara Varoitus Tärkeää Huomautus Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaara Vaarallinen jännite Loukkaantumisen tai omaisuusvahingon vaara Järjestelmän oikea käyttö Lisähuomautukset Suomi

27 Aloitus Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet Ympäristötietoa Tämä televisio on suunniteltu kuluttamaan vähemmän energiaa ympäristön säästämiseksi. Vähentääksesi energiankulutusta sinun tulee suorittaa seuraavat vaiheet: Käytä Virransäästötilaa, joka sijaitsee Kuvaasetusvalikossa. Jos asetat Virransäästötilan Eko, TV kytkeytyy energiansäästötilaan ja sen valotaso alenee optimitasolle. Huomaa, että osa kuva-asetuksista ei ole käytössä TV:n ollessa Virransäästötilassa. Mikäli painetaan oikeanpuoleista painiketta, Näyttö kääntyy pois päältä 15 sekunnin kuluttua. -viesti ilmestyy näytölle. Valitse JATKA ja paina OK kääntääksesi näytön pois päältä välittömästi. Mikäli mitään painiketta ei paineta, näyttö kääntyy pois päältä15 sekunnin kuluttua. Käännä näyttö takaisin päälle painamalla mitä tahansa kaukosäätimen tai television painiketta. Jos kytket Virransäästötilan pois, Kuva-tila asettuu automaattisesti Dynaaminen-tilaan. Kun TV ei ole käytössä, sammuta se virtakytkimestä tai irrota TV:n pistoke. Tämä vähentää energian kulutusta. Valmiustilan huomautukset 1) Jos televisio ei vastaanota tulosignaalia (esim. antenni- tai HDMI -lähde) 5 minuutin aikana, TV siirtyy valmiustilaan. Seuraavan kerran, kun kytket television päälle, näytölle tulee ilmoitus: "TV siirtyi automaattisesti valmiustilaan, koska signaalia ei ole vastaanotettu pitkään aikaan". Jatka painamalla OK. 2) Jos TV on jätetty päälle eikä sitä ole käytetty vähään aikaan, se siirtyy valmiustilaan. Seuraavan kerran, kun kytket television päälle, näytölle tulee ilmoitus: "TV siirtyi automaattisesti valmiustilaan, koska mitään toimintoa ei ole suoritettu pitkään aikaan". Jatka painamalla OK. Kuulokkeiden liitäntä Automaattinen ohjelmointijärjestelmä. Manuaaliviritys Automaattinen virrankatkaisu kuuden tunnin jälkeen. Uniajastin Lapsilukko Automaattinen mykistys kun ei lähetystä. NTSC-toisto AVL (Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin) PLL (Taajuushaku) Tietokoneen sisääntulo Plug&Play Windows 98:lle, ME:lle, 2000:lle, XP:lle, Vista:lle, Windows 7:lle. Pelitila (lisävaruste) Ohjelman tallennus Ohjelmoi ajanvaihto n WiFi-tuki USB-tikun kautta (ei sisälly toimitukseen). Ethernet (LAN) Internetin liitäntään ja palveluihin DLNA Mukana tulevat varusteet Kaukosäädin Paristot: 2 x AAA Ohjekäsikirja Puolen AV-liitäntäkaapeli TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö Ominaisuudet Kauko-ohjattu väri-tv. Täysin integroitu digitaali/maanpäällinen TV (DVB- T2/C) HDMI-sisääntulot HDMI-liitännöillä varustettujen laitteiden liitäntään USB-sisääntulo OSD-valikkojärjestelmä Scart-liitäntä ulkoisille laitteille (kuten DVD-soittimet, PVR, videopelit jne.) Stereoäänijärjestelmä Teksti-TV 1.Ylös 2. Alas Suomi Äänenvoimakkuus / Info / Lähdeluettelo ja Valmiustila-kytkin Ohjauspainikkeella voit ohjata TV:n äänenvoimakkuutta/ohjelmia/lähdettä ja valmiustilan toimintaa.

28 Säätääksesi äänenvoimakkuutta: Lisää äänenvoimakkuutta työntämällä painiketta ylös. Lisää äänenvoimakkuutta työntämällä painiketta alas. Vaihdat kanavaa: Paina painikkeen keskikohtaa, tietopalkki ilmestyy näytölle. Rullaa tallennettujen kanavien läpi painamalla painiketta ylös tai alas Lähteen vaihtaminen: Paina painikkeen keskikohtaa kaksi kertaa (nyt toisen kerran), lähdeluettelo ilmestyy näytölle. Selaa käytettävissä olevia lähteitä painamalla painiketta ylös tai alas TV:n kytkeminen pois päältä: Paina painikkeen keskiosaa alas ja pidä alhaalla muutaman sekunnin ajan, televisio kytkeytyy valmiustilaan. Huomaa: Jos TV sammutetaan, käynnistyy tämä kierto uudelleen äänenvoimakkuuden asetuksesta. Päävalikon ruutunäyttöä ei voida näyttää ohjainnäppäimillä. Käyttö kaukosäätimellä Paina Menu-painiketta kauko-ohjaimesta saadaksesi esille päävalikkonäytön. Käytä Vasen tai Oikea -painiketta valitaksesi valikon kohdan ja paina OK siirtyäksesi kohteeseen. Käytä vasen/oikea/ylös/ alas-painikkeita valitaksesi tai asettaaksesi kohteen. Paina Return/Back tai Menu painike poistuaksesi valikkonäytöstä. Sisääntulon valinta Kun olet liittänyt kaikki oheislaitteet TVvastaanottimeen, voit kytkeytyä eri sisääntulolähteisiin. Paina kaukosäätimen Source-painiketta peräkkäisiä kertoja tehdäksesi valintoja eri lähteistä. Kanavien vaihto ja äänenvoimakkuus Voit vaihtaa kanavaa tai säätää äänenvoimakkuutta Äänenvoimakkuus +/- ja Ohjelma +/- painikkeilla kaukosäätimessä. Kaukosäätimen paristojen asentaminen Nosta kaukosäätimen takapuolella olevaa kantta varovasti ylöspäin. Asenna kaksi AAA-paristoa. Varmista, että (+) ja (-) merkit täsmäävät (tarkasta oikea napaisuus). Asenna kansi paikalleen. Kytke virta TÄRKEÄÄ: TV on suunniteltu käytettäväksi verkkovirralla V AC, 50 Hz. Otettuasi TV:n ulos pakkauksesta, anna sen saavuttaa huonelämpötila ennen kuin kytket sen verkkovirtaan. Liitä virtakaapeli pistorasiaan. Ilmoitus TAVARAMERKKITIEDOT Valmistettu Dolby Laboratories lisenssillä. Dolby ja kaksois-d -symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. HDMI, HDMI-logo ja High Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC-yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DLNA, DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED ovat Digital Living Network Alliance-yhtiön tuotemerkkejä, palvelumerkkejä ja sertifiointimerkkejä. Tietoa käyttäjille vanhojen laitteiden ja paristojen hävityksestä [Ainoastaan Euroopan unioni] Nämä symbolit tuotteissa tarkoittavat, että niitä ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Jos vanhat laitteet tai paristot hävitetään, vie ne käytössä oleviin kierrätys- ja keräyspisteisiin. Huomautus: Merkki Pb paristoissa tarkoittaa, että ne sisältävät lyijyä. Tuotteet Paristot Suomi

29 Tekniset tiedot TV-lähetys Kanavien vastaanotto Digitaalivastaanotto Esiasetettujen kanavien määrä Kanavailmaisin RF-antennitulo Käyttöjännite Ääni Äänen Ulostuloteho (WRMS.) (10% THD) PAL SECAM BG/I/DK/LL VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND Täysin integroitu digitaalimaanpäällinen-kaapeli TV (DVB-T-C) (DVB-T2 yhteensopiva) 1000 Ruutunäyttö 75 ohm (epäsymmetrinen) V AC, 50Hz. Saksalainen + Nicam Stereo 2 x 6 Virrankulutus TV Mitat SxPxK (telineellä) TV Mitat SxPxK (ilman telinettä) 65 W Näyttö 32 Käyttöympäristön lämpötila ja ilmankosteus: Teksti-TV 185 x 735 x /68 x 735 x 438 0ºC - 40ºC, 85% Kosteus maks. Paina Text -painiketta avataksesi. Paina uudelleen aktivoidaksesi yhteistilan, jolloin voit katsella tekstitelevisiota ja TV-lähetystä samanaikaisesti. Poistu painamalla vielä kerran. Kun käytössä, on osa Teksti- TV:n sivusta värillinen ja se voidaan valita vastaavilla värinäppäimillä. Noudata digitaalisen teksti-tv:n näytössä olevia ohjeita. Digitaalinen teksti-tv Paina Text -painiketta digitaalisten Teksti-TV:n tietojen näyttämiseksi. Käytä sitä väripainikkeilla, nuolipainikkeilla ja OK-painikkeella. Käyttötapa voi erota riippuen digitaalisen teksti-tv:n sisällöstä. Noudata digitaalisen teksti-tv:n näytössä olevia ohjeita. Kun Text -painike painetaan uudestaan, TV palaa televisiolähetykseen. Suomi

30 Aloitus Kaukosäädin TV 23 ft. HUOMAA: Kaukosäätimen käyttöalue on noin 7 m / Oman painikkeen käyttö 1(*) Tämän painikkeen päätoiminto on Youtube-linkin avaaminen. Jos kuitenkin haluat vaihtaa tämän painikkeen päätoimintoa, paina OMA PAINIKE 1 -painiketta viiden sekunnin ajan halutun lähteen tai kanavan ollessa esillä, kunnes OMA PAINIKE ON ASETETTU ilmestyy ruutuun. Tämä vahvistaa, että valittu OMA PAINIKE on nyt liitetty valittuun toimintoon. Huomaa, että jos suoritat alkuasennuksen, OMA PAINIKE 1 palaa oletustoimintoon. 1. Valmiustila: Käynnistää / sammuttaa television 2. TV: Näyttää kanavaluettelon / vaihtaa lähetystyyppiä / vaihtaa television kanavalähteeksi 3. Äänenvoimakkuus +/4. Valikko: Näyttää TV-valikon 5. OK: Vahvistaa käyttäjän valinnat, pitää sivua paikoillaan (teksti-tv tilassa), näyttää kanavalistan (DTV-tilassa) 6. Takaisin/taaksepäin Palaa takaisin edelliseen valikkoon, avaa hakemistosivun (teksti-tv tilassa) 7. Internet: Avaa portaalisivun, josta pääset moniin verkkopohjaisiin sovelluksiin 8. Oma painike (*) 9. Netflix: Käynnistää Netflix-sovelluksen. 10. Väripainikkeet: Seuraa ruudulla näkyviä ohjeita värillisillä toimintapainikkeilla 11. Kieli: Vaihtaa äänitilojen välillä (analoginen TV), näyttää ja vaihtaa äänen/tekstityksen kielen (digitaalinen TV, kun saatavilla) 12. Pikakelaus taaksepäin: Siirtyy kuvassa taaksepäin mediaa kuten elokuva toistettaessa 13. Tauko: Tauottaa toistetun median / ajastettu tallennus 14. Ohjelman tallennus 15. Toista: Toistaa valitun median 16. Seis: Pysäyttää toistetun median 17. Pikakelaus eteenpäin: Siirtyy kuvassa eteenpäin mediaa kuten elokuva toistettaessa 18. Tekstitys: Asettaa tekstityksen päälle ja pois (kun saatavilla) 19. Kuvaruutu: Vaihtaa kuvaruudun kuvasuhdetta 20. Teksti: Näyttää teksti-tv:n (kun saatavilla), paina uudelleen näyttääksesi teksti-tv:n tavallisen lähetyksen päällä (yhdistä) 21. Mediaselain: Avaa median selausnäytön 22. Elektroninen ohjelmaopas (EPG): Näyttää sähköisen ohjelmaoppaan 23. Poistu: Sulkee ja poistuu näytössä olevasta valikosta tai palaa edelliseen ruutuun 24. Navigointipainikkeet: Auttaa valikoissa navigoitaessa, sisältöä etsittäessä sekä näyttää alasivut teksti-tv tilassa vasenta tai oikeaa painiketta painettaessa 25. Pikavalikko: Näyttää luettelon valikoista nopeaa käyttöä varten 26. Info: Näyttää tietoja ruudulla olevasta sisällöstä, näyttää piilotetut tiedot (näytä - teksti-tv tilassa) 27. Ohjelma +/28. Mykistä: Mykistää television 29. Vaihda: Vaihtaa nopeasti edellisen tai nykyisen kanavan tai lähteen välillä 30. Numeropainikkeet: Vaihtaa kanavaa, syöttää numeron tai kirjaimen tekstikenttään ruudulla. 31. Lähde: Näyttää kaikki saatavilla olevat lähetys- ja sisältölähteet Oman painikkeen käyttö 2(**) Paina OMA PAINIKE 2 -painiketta viiden sekunnin ajan halutun lähteen tai kanavan ollessa esillä, kunnes OMA PAINIKE ON ASETETTU ilmestyy ruutuun. Tämä vahvistaa, että valittu OMA PAINIKE on nyt liitetty valittuun toimintoon. Suomi

31 Aloitus Liitännät Liitin Tyyppi Kaapelit Laite Scart -liitäntä (taka) VGA Liittäminen (takaisin) AV SIVULLA PC/YPbPr Audio -liitäntä (taka) Sivu Audio/Video Yhdyskaapeli (Sis.toim.) PC Audio-kaapeli (Ei sis.) HDMI -liitäntä (taka) SPDIFF (Koaksiaalilähtö) -liitäntä (taka) AV SIVULLA Sivu AV (Audio/Video) -liitäntä (sivu) KUULOKE Sivu AV/Liitäntäkaapeli (sis. toim.) Kuuloke liitäntä HUOMAA: Kytkettäessä laitetta YPbPr tai Side AV-sisääntulon kautta, on käytettävä mukana tulevat liitäntäkaapelit jotta yhteys toimii. Katso vasemmalla olevaa kuvaa. Jotta PC-ääni toimii, on käytettävä AV-sivuliitäntäkaapelin PUNAINEN&VALKOINEN sisääntulot. Jos ulkoinen laite on kytketty SCART-liitännän kautta, siirtyy TV automaattisesti AV-tilaan. Kun DTV-kanavia (MPEG4 H.264) vastaanotetaan tai kun TV on mediaselain-tilassa, SCART-liittännän ulostulo ei ole käytettävissä. Käytettäessä seinäasennussarjaa (lisävaruste) suosittelemme, että liität kaikki johdot takaliitäntöihin ennen asennusta seinälle. Liitä tai poista CI-moduuli vain, kun TV on POIS PÄÄLTÄ. Katso moduulin ohjekäsikirjaa asetustietojen vuoksi. Jokainen TV:n USB-tulo tukee enintään 500mA laitteita. Laitteiden, joiden virtataso on yli 500mA, voi vaurioittaa TV:tä. (sivu) Jos haluat liittää laitteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammutettu ennen liitännän suorittamista. Kun liitäntä on valmis, voit kytkeä laitteet päälle ja käyttää niitä. YPbPr Video Liittäminen (takaisin) YPbPr -liitäntäkaapeli (sisältyy) USBliitäntä (sivu) CIliitäntä CAM module (sivu) LAN Ethernet-liitäntä (taka) LAN / Ethernet -kaapeli Suomi

32 Aloitus Ensiasennus USB-liitännät Päälle/Pois päältä kytkeminen TV:n kytkeminen päälle Liitä virtapistoke V AC, 50Hz pistorasiaan Kytkeäksesi TV:n valmiustilasta päälle suorita jokin seuraavista: Paina Valmiustila -painiketta, Ohjelma +/- tai kaukosäätimen numeropainiketta. Paina TV:n sivulla olevaa toimintokytkintä kunnes TV kytkeytyy päälle valmiustilasta. TV:n kytkeminen pois päältä Paina kaukosäätimen Valmiustila -painiketta tai television sivussa olevaa toimintokytkintä kunnes televisio siirtyy valmiustilaan. Kytke virta pois kokonaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Huomautus: Kun TV on valmiustilassa, valmiustilan LED-valo voi vilkkua ilmaisten, että toiminnot kuten Valmiustilahaku, Päivityslataus tai Ajastin on aktivoituja. LED-valo vilkkuu myös kun kytket TV:n päälle valmiustilasta. Asennus ensimmäisellä kerralla Kun TV kytketään päälle ensimmäisen kerran, "Kielen valinta"-valikko näytetään. Valitse haluttu kieli ja paina OK. Seuraavalla näytöllä, aseta asetukset navigointipainikkeilla ja kun olet valmis, paina OK jatkaaksesi. Huomautus: Riippuen valitusta maasta, sinua saatetaan tässä vaiheessa pyytää antamaan PINkoodisi. Valittu PIN-koodi ei voi olla Sinun tulee antaa se, mikäli sinua pyydetään antamaan PIN myöhempiä valikkotoimintoja varten. Tässä vaiheessa voit aktivoida Myymälätilan. Tämä vaihtoehto on tarkoitettu käytettäväksi vain myymäläkäytössä. Kotikäyttöä varten suosittelemme Kotitilan valitsemista. Mikäli on valittu Myymälätila esiin tulee vahvistusnäyttö. Jatka valitsemalla KYLLÄ. Tämä vaihtoehto on käytettävissä Muut asetukset -valikossa ja se voidaan myöhemmin kääntää pois päältä/päälle. Jos Koti-tila on valittuna, Myymälätila ei ole käytettävissä alkuasetuksen jälkeen. Paina OKpainiketta jatkaaksesi. Antennikanavien asennus Jos valitset Antenni valinnan hakutyyppi-näytöltä, TV etsii maanpäällisiä digitaalisia TV-lähetyksiä. Kun kaikki saatavilla olevat asemat on tallennettu, Kanavaluettelo esitetään näytöllä. Haun jatkuessa esiin tulee viesti, jossa sinulta kysytään haluatko järjestää kanavat LCN(*)-järjestelmän mukaisesti. Valitse KYLLÄ ja vahvista painamalla OK Suomi (*) Looginen kanavajärjestys lajittelee saatavilla olevat lähetykset tunnistettavan kanavajärjestyksen mukaisesti (mikäli saatavilla). Paina Menu -painiketta poistuaksesi kanavaluettelosta ja katsoaksesi TV:tä. Kaapelikanavien asennus Jos valitset Kaapeli -vaihtoehdon, paina kaukosäätimen OK -painiketta ja vahvistusnäyttö tulee esiin. Valitse KYLLÄ ja paina OK. Peru valitsemalla EI ja paina OK. Voit valita taajuusalueet seuraavalla näytöllä. Numeronäppäimillä voit manuaalisesti valita taajuusalueet. Kun olet valmis, paina OK-näppäintä aloittaaksesi automaattihaun. Huomautus: Viritysaika vaihtelee valitun viritystavan mukaan. Mediatoisto USB-tulon kautta Voit liittää 2,5 ja 3,5" (HDD ulkoinen virtalähde) ulkoiset kiintolevyt tai USB-muistitikun televisioon USB-tuloliitäntöjen kautta. TÄRKEÄÄ! Varmuuskopioi tiedostot tallennuslaitteessa ennen sen liittämistä TV:seen. Valmistaja ei vastaa mistään tiedostojen vahingoittumisesta tai tietojen katoamisesta. On mahdollista, että tietyn tyyppiset USB-laitteet (esim. MP3-soittimet) tai USB-kovalevyasemat/muistitikut eivät ole yhteensopivia tämän TV:n kanssa. TV tukee FAT32- ja NTFS-levyjen alustusta, mutta taltiointi ei ole mahdollista NTFS-formatoiduille levyille. Formatoidessasi USB-kovalevyä, jolla on 1 TB (terratavu), voi formatointitoiminnossa esiintyä joitakin ongelmia. Odota hetki ennen liittämistä ja irrottamista, koska soitin voi vielä lukea tiedostoja. Jos näin ei toimita, voi tämä aiheuttaa fyysisiä vaurioita USB-soittimelle ja USB-laitteelle. Älä vedä asemaa ulos tiedostoa toistettaessa. Voit käyttää USB-väyliä TV:n USB-tuloissa. Suosittelemme USB-väylien mukana tulleen ulkoisen virransyötön käyttämistä. Suosittelemme TV:n USB-tulojen käyttämistä suoraan, jos liität USB-kiintolevyn. Huomautus: Mediaselainvalikko voi esittää vain 1000 liitetyllä laitteella olevista kuvatiedostoista. Ohjelman tallennus TÄRKEÄÄ: Uutta USB-kovalevyasemaa käytettäessä on suositeltua, että formatoit ensin levyn TV:n "Levyn formatointi"-valintaa käyttämällä. Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi kytkeä USBlevysi ensin TV:seen, kun TV on pois päältä. Kytke sitten TV päälle tallennusominaisuuden mahdollistamiseksi.

33 Tallennuksen käyttämiseksi, USB-asemassa tulee olla vähintään 1 Gt vapaata tilaa ja olla USB 2.0 yhteensopiva. Jos USB-asema ei ole yhteensopiva, tulee virheilmoitus esiin. Tallennetut ohjelmat tallennetaan liitettyyn USBlevyyn. Voit halutessasi tallentaa/kopioida tallenteet tietokoneelle; mutta näitä tiedostoja ei voi toistaa tietokoneella. Voit toistaa ne vain TV:n kautta. Huulien liikutuksen viive voi tapahtua ajanvaihdon aikana. Radiotallennus on tuettu. TV voi tallentaa ohjelmia kymmenen tuntia. Tallennetut ohjelmat jaetaan 4 Gt:n osioihin. Jos liitetyn USB-levyn kirjoitusnopeus ei ole riittävä, tallennus voi epäonnistua ja ajanvaihtotoiminto ei ehkä toimi. Suosittelemme USB-kiintolevyasemien käyttämistä HD-ohjelmien tallennuksessa. Älä irrota USB-muistia/kiintolevyä tallennuksen aikana. Tämä voi vaurioittaa liitettyä USB-muistia/ kiintolevyä. Multipartition tuki on käytettävissä. Korkeintaan kahta osiota tuetaan. USB-levyn ensimmäistä osiota käytetään PVR-valmiustoiminnoille. Se on myös formatoitava samoin kuin PVR-valmiustoiminnoille käytettävä ensimmäinen osio. Jotkut lähetysvirtapaketit eivät ehkä tallennu, signaaliongelmista johtuen, joten joskus video saattaa jäätyä toiston aikana. Tallennus, Toisto, Tauko, näyttö (PlayListDialog) näppäimet eivät ole käytettävissä Teksti-TV:n ollessa päällä. Jos tallennus alkaa Teksti-TV:n ollessa päällä, Teksti-TV sammuu automaattisesti. Teksti-TV ei myöskään ole käytössä tallennuksen tai toiston aikana. Ajanvaihtotallennus Paina Tauko-painiketta kun katsot lähetystä ajanvaihto-tilan kytkemiseksi. Ohjelma keskeytetään ajanvaihto-tilassa ja tallennetaan samanaikaisesti liitettyyn USB-levyyn. Paina Toisto-painiketta uudelleen keskeytetyn ohjelman katsomiseksi pysäytetystä hetkestä. Paina Stop-painiketta ajanvaihtotallennuksen pysäyttämiseksi ja siirtymiseksi takaisin suoraan lähetykseen. Ajanvaihtoa ei voi käyttää radiotilassa. Et voi käyttää ajanvaihdon nopeaa taaksepäinkelausta ennen toistoa nopealla eteenpäintoistolla. Pikatallennus Paina Tallennus-painiketta tapahtuman välittömän tallennuksen aloittamiseksi ohjelman katsomisen aikana. Voit paina kaukosäätimen Tallennuspainiketta uudelleen seuraavan tapahtuman tallentamiseksi EPG:llä. Tässä tapauksessa OSD Suomi näyttää tallennusta varten ohjelmoidut tapahtumat. Paina Pysäytä -painiketta peruuttaaksesi välittömän tallennuksen. Et voi vaihtaa lähetyksestä toiseen tai katsella Mediaselainta tallennuksen aikana. Kun tallennat ohjelman tai aikavaihdon aikana ja jos USB-laitteen nopeus ei ole riittävä, varoitusviesti ilmestyy näyttöön. Tallennettujen ohjelmien katsominen Valitse Tallennuskirjasto Mediaselain-valikosta. Valitse tallennettu kohde listasta (jos aikaisemmin tallennettu). Paina painiketta Valitse vaihtoehto ja paina OK-painiketta. Huomautus: Päävalikon ja valikon kohtien näyttömahdollisuus ei ole käytettävissä toiston aikana. Paina Stop-painiketta toiston pysäyttämiseksi ja palaa Tallennushakemistoon. Hidas eteenpäin Mikäli painat Tauko -painiketta tallennettua ohjelmaa katsoessasi, hidas eteenpäin -toiminto on käytettävissä. Voit käyttää Nopea siirtyminen -painiketta hitaasti eteenpäin kelaukseen. Painamalla Nopea siirtyminen -painiketta toistuvasti peräkkäin voit muuttaa hitaan eteenpäinsiirtymisen nopeutta. Tallennuskokoonpano Valitse kohta Tallennuskokoonpano Asetus-valikossa tallennusasetusten konfiguroimiseksi. Alusta levy: Voit käyttää Levyn formatointi -toimintoa USB-levyn formatointiin. Pin-koodia tarvitaan Levyn formatointi ominaisuuden käyttämiseksi (oletus pin on 0000). Oletus PIN-koodi voi vaihtua valitun maan mukaan. Jos sinua pyydetään antamaan PIN-koodia katsellaksesi valikkovaihtoehtoa, käytä yhtä seuraavista koodeista: 4725, 0000 tai TÄRKEÄÄ: USB-aseman formatointi poistaa KAIKKI tiedot siltä ja sen tiedostojärjestelmä muunnetaan FAT32 -muotoon. Virheet korjataan useimmissa tapauksissa formatoinnin jälkeen, mutta menetät KAIKKI tiedot. Mikäli "USB on liian hidas" viesti tulee näyttöön tallennusta aloitettaessa, yritä käynnistää tallennus uudelleen. Jos saat vieläkin saman virheen, on mahdollista, että USB-levysi ei täytä nopeusvaatimuksia. Yritä yhdistää toinen USB-levy. Mediaselainvalikko Voit toistaa USB-levylle tallennettuja kuva-, musiikkija videotiedostoja yhdistämällä sen televisioon.liitä USB levy yhteen television sivulla sijaitsevaan USBtuloon. Valikko -painikkeen painaminen Mediaselaintilassa avaa Kuva, Ääni ja Asetus-vaihtoehdot. Valikko -painikkeen uudestaan painaminen sulkee ikkunan. Voit asettaa Mediaselaimen asetukset Asetukset-valikkoa käyttämällä.

34 Käynnistä toisto painamalla Toisto -painiketta ja aktivoi Käynnistä toisto painamalla OK ja aktivoi Käynnistä toisto painamalla OK/Toisto -painiketta ja aktivoi Loop/Shuffle -tilan käyttö Televisio toistaa seuraavan tiedoston ja koko soittolistan. Sama tiedosto toistetaan toistuvasti (toisto) Tiedostot toistetaan satunnaisessa järjestyksessä. Pikavalikko Pika-asetusten valikon avulla pääset joihinkin valintoihin nopeasti. Tähän valikkoon sisältyy Virransäästötila, Kuvatila, FollowMe TV, FollowMe TV to DMR, CEC RC Passthrough, Suosikit Uniajastin ja Tietolehtinen valinnat. Paina kaukosäätimen Pikavalikko-painiketta näyttääksesi pikavalikon. Katso seuraavista kappaleista listattujen ominaisuuksien tarkemmat tiedot. FollowMe TV Voit suoratoistaa lähetystä Äly-TV:stä mobiililaitteella käyttämällä FollowMe TV -toimintoa. Asentaa Smart Center -sovelluksen mobiililaitteelle. Käynnistä sovellus. Lisätietoja tämän toiminnon käytöstä saat käyttämäsi sovelluksen käyttöohjeista. Huomautus: Tämä sovellus ei ole yhteensopiva kaikkien mobiililaitteiden kanssa. FollowMe TV to DMR Tämä ominaisuus mahdollistaa videon strimaauksen televisioltasi toiselle televisiolle tai mobiililaitteille käytettäessä tähän soveltuvia sovelluksia (esim. UPnP - Universal Plug and Play - sovelluksia kuten BubbleUPnP). Aktivoi FollowMe TV to DMR ja ajanvaihto käynnistyy. Laitevalintavalikko saadaan esiin painamalla punaista painiketta. Valitse laitteesi ja paina OK. Huomautus: FollowMeTV ja FollowMe TV to DMR toimivat yhteydessä PVR-ominaisuuteen ja tarvitsevat yhdistetyn FAT32-formatoidun USB-tallennuslaitteen, jolla tarpeeksi vapaata muistitilaa. HD-kanavia ei tueta ja molempien laitteiden tulee olla yhdistettynä samaan verkkoon. E-opas Löydät TV:n käyttöohjeet E-oppaasta. E-oppaan käyttämiseksi, paina Info-painiketta päävalikon näkyessä näytöllä. Valitse haluamasi luokka navigointipainikkeilla. Jokainen luokka sisältää eri aiheet. Valitse aihe ja paina OK ohjeiden lukemiseksi. Sulje E-opasnäyttö painamalla Poistu -painiketta. Huomautus: E-oppaan sisältö voi vaihdella mallin mukaan. CEC ja CEC RC Passthrough Tämä toiminto mahdollistaa HDMI-portteihin television kaukosäätimen avulla liitettyjen CEClaitteiden hallinnan. CEC-valinta Asetukset -valikon kohdassa Muut asetukset tulee ensin asettaa tilaan Käytössä. Paina Lähde -painiketta ja valitse liitettävän CEClaitteen HDMI-tulo Lähdeluettelo -valikosta. Kun uusi CEC-lähde on liitetty, se lisätään lähdevalikkoon omalla nimellään eikä liitetyn HDMI-portin nimellä (DVD-soitin, Tallennin 1 jne.). Television kaukosäädin pystyy suorittamaan päätoiminnot automaattisesti, kun liitetty HDMIlähde on valittu. Päättääksesi tämän toiminnon ja hallitaksesi televisiota jälleen kaukosäätimen avulla, paina ja pidä painettuna kaukosäätimen 0-Nolla -painiketta 3 sekunnin ajan. Tai paina kaukosäätimen Q.Menupainiketta, korosta valinta CEC RC Passthrough ja aseta sen tilaksi Off (Ei käytössä) painamalla Vasen tai Oikea -painiketta. Tämä ominaisuus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä myös Asetukset/ Muut asetukset -valikossa. Televisio tukee myös ARC (audiopaluukanava) -ominaisuutta. Tämä ominaisuus on audioyhteys, jonka tehtävänä on korvata muut kaapelit television ja audiojärjestelmän välillä (A/V -vastaanotin tai kaiutinjärjestelmä). ARC:n ollessa aktiivinen, televisio ei mykistä sen muita äänen lähtöjä automaattisesti. Sinun tulee siis säätää television äänenvoimaakkuus nollaan manuaalisesti, mikäli haluat kuulla vain yhdistetystä laitteesta tulevan äänen (sama kuin optisten tai koaksiaalisten audiolähtöjen yhteydessä). Mikäli haluat muuttaa liitetyn laitteen äänenvoimakkuuden tasoa, sinun tulee valita tämä laite lähdeluettelosta. Tässä tapauksessa äänenvoimakkuudensäätöpainikkeet on ohjattu audiolaitteeseen. Suomi

35 TV:n valikko-ominaisuudet ja -toiminnot Kuvavalikon sisältö Tila Voit muuttaa Kuvatilaksi voidaan valita jokin seuraavista vaihtoehdoista: Elokuva, Peli, Urheilu, Dynaaminen ja Luonnollinen. Kontrasti Kirkkaus Terävyys Väri Virransäästötila Taustavalo (lisävaruste) Kohinanvaimennus Lisäasetukset Dynaaminen kontrasti Värilämpötila Kuvan zoomaus Filmitila Säätää kuvaruudun valo- ja tummuusarvot. Säätää kuvaruudun kirkkausarvot. Asettaa kirkkausarvot kuvaruudulla oleville kohteille. Asettaa väriarvot, säätää värit. Virransäästötilan asettaminen seuraaviin tiloihin Eko, Kuva pois tai Ei käytössä. (Dynaamisessa tilassa virransäästötila on automaattisesti pois käytöstä.) Tämä asetus ohjaa taustavalon tasoa. Taustavalo-toiminto ei ole käytössä, kun Virransäästö on Eko-tilassa. Taustavaloa ei voida aktivoida VGA- tai mediaselaintilassa tai kun kuvatilan asetuksena on Peli. Jos lähetyssignaali on heikko tai kuvassa on häiriöitä, käytä kohinanvaimennus- asetus häiriöiden vähentämiseksi. Voit muuttaa dynaamisen kontrastisuhteen haluttuun arvoon. Asettaa haluamasi värisävy. Valitse toivottu kuvakoko kuvan zoomausvalikosta. Huomautus: Auto-optio on käytössä vain Scart-tilassa jossa SCART PIN8 suurjännite-/matala jännite -kytkentä Tavalliset TV-ohjelmat taltioidaan eri kuvanopeudella. Kun asetat tämän toiminnon päälle, näet nopeat kohtaukset elokuvissa selvästi. Ihonsävy Ihon sävyä voidaan muuttaa välillä -5 ja 5. Värinsäätö RGB-vahvistus HDMI True Black Tietokoneen asema Nollaa Autom. paikka Vaakapaikka Pystypaikka Pistekello (Dot Clock) Vaihe Voit asettaa haluamasi värisävyn. Voit mukauttaa värilämpötilan arvoja RGB-vahvistustoiminnolla. HDMI-lähdettä katseltaesa tämä toiminto voidaan valita Kuva-asetusvalikosta. Voit käyttää toimintoa kuvan mustuuden korostamiseksi. Näkyy vain, kun sisääntulolähde on tilassa VGA/PC. Optimoi automaattisesti näytön. Paina OK-painiketta optimoidaksesi näytön. Tämä toiminto siirtää kuvaa vasemmalle ja oikealle. Tämä toiminto siirtää kuvaa ylös- tai alaspäin ruudulla. Dot Clock -säädöt korjaavat häiriöitä, joita esiintyy pystyraidoituksen muodossa Dot Intensive -esityksissä, kuten taulukkolaskentaohjelmissa tai kappaleissa tai pienikokoisessa tekstissä. Riippuen sisääntulolähteestä (tietokone jne.), voi kuva olla hämärä tai sekava. Voit käyttää vaihetta selvemmän kuvan saamiseksi kokeilemalla. Asettaa kuva-asetukset tehtaan asettamiin oletusasetuksiin (ei pelitilassa). Kun VGA (Tietokone) -tila on päällä, jotkut Kuva-valikon kohdat eivät ole käytettävissä. Sen sijaan VGA-tilan asetukset tulevat lisätyiksi Kuva-asetuksiin tietokone-tilan aikana. Suomi

36 Äänivalikon sisältö Äänenvoimakkuus Taajuuskorjain Balanssi Kuulokkeet Äänitila AVL (Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin) Kuulokkeet/linjalähtö Dynaaminen basso Tilaäänen (lisävaruste) Digitaaliulostulo Asetusvalikon sisältö Ehdollinen käyttö Kieli Lapsilukko(*) Ajastimet Tallennuskokoonpano Päivämäärä/Aika Lähteet Muut asetukset Valikon viive Etsi salattuja kanavia Sininen tausta Ohjelmapäivitys Sovelluksen versio Huonokuuloisille Säätää äänenvoimakkuutta. Valitsee taajuuskorjaimen tilan. Asetuksia voidaan mukauttaa ainoastaan käyttäjätilassa. Säätää äänen kuulumaan vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta. Asettaa kuulokkeiden äänenvoimakkuuden. Voit valita äänitilan (jos katsottu kanava tukee sitä). Toiminto asettaa äänen kiinteälle lähtötasolle eri ohjelmien välillä. Jos liität ulkoisen vahvistimen TV:seen kuulokeliittimen kautta, voit asettaa tämän vaihtoehdon tilaan Linjalähtö. Jos olet liittänyt kuulokkeet TV:seen, aseta tämä vaihtoehto tilaan Kuulokkeet. Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä dynaamisen basson. Surround-äänitila voidaan asettaa päälle tai pois. Asettaa digitaalisen lähdön äänityypin. Ohjaa vaihtoehtoisia pääsymoduuleja, kun käytettävissä. Voit asettaa toisen kielen lähettäjästä ja maasta riippuen. Anna salasana muuttaaksesi lapsilukon asetuksia. Voit helposti säätää valikon lukitukset, maturiteettilukkoa (saattaa vaihdella valitun maan mukaan) ja lapsilukkoa tässä valikossa. Voit myös määrittää uuden pin-koodin. Huomautus: PIN-koodin oletusarvoksi voidaan asettaa 0000 tai Mikäli olet määrittänyt PIN-koodin (riippuu valitusta maasta) ensiasetuksen aikana, käytä määrittämääsi PIN-koodia. Asettaa torkkukytkimen sammuttamaan television tietyn ajan kuluttua. Asettaa ajastimet valituille ohjelmille. Näyttää tallennuksen konfigurointivalikko (vaatii USB-yhteyden) Asettaa päivämäärän ja ajan. Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valitut lähdeasetukset. Näyttää muita TV:n asetusvalintoja. Muuttaa viiveen keston valikon kuvaruuduille. Kun tämä asetus on päällä, hakutoiminto löytää myös salatut kanavat. Aktivoi tai deaktivoi sinisen taustavalon, kun signaali on heikko tai sitä ei ole ollenkaan. Varmistaa, että TV:ssä on uusin ohjelmisto. Näyttää sovelluksen version. Mahdollistaa ohjelmanlähettäjän erikoistoiminnot. Suomi

37 Äänen kuvaus Automaattinen TV:n poiskytkentä Valmiustilahaku (lisävaruste) Tallennustila Päällekytkemistila CEC Virtuaalinen kaukosäädin FollowMe TV FollowMe TV to DMR Netflix Asenna ja uudelleenviritä valikon sisältö Automaattinen kanavahaku (uudelleenviritys) Manuaalinen kanavahaku Verkon kanavakartoitus Analoginen hienoviritys Asennus ensimmäisellä kerralla Tyhjennä palvelulista Selostusraita esitetään näkövammaisille. Tämä toiminto on voimassa vain jos lähettäjä tukee sitä. Huomautus: Äänen kuvaustoiminto ei ole käytettävissä tallennus- tai ajanvaihto-tilassa. Asettaa ajan TV:lle automaattiseen valmiustilaan siirtymiselle, kun TV:tä ei käytetä. TV etsii uusia tai puuttuvia kanavia valmiustilassa. Löydetty uusi lähetys näytetään. Valitse tämä tila tallennustarkoituksiin. Vaikka Tallennus-tila on käytössä, jotkut kohteet TV-valikossa saattavat olla poissa käytöstä. Tämä asetus määrittää päällekytkemistilan valinnat. Tämän asetuksen avulla voit ottaa CEC-toiminnon käyttöön tai poistaa se kokonaan käytöstä. Paina Vasen tai Oikea -painiketta ottaaksesi ominaisuuden käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Sallii tai ei salli virtuaalisen kaukosäätimen käyttöä. Ota ominaisuus käyttöön tai poista käytöstä. Ota ominaisuus käyttöön tai poista käytöstä. Voit katsoa ESN(*) numeron ja kytkeä Netflixin pois käytöstä. (*) ESN-numero on Netflixin asiakastunnus joka on suunniteltu tunnistamaan televisiosi. Näyttää automaattiset viritysvaihtoehdot. Digitaaliantenni: Hakee ja tallentaa antennilliset DVB-asemat. Digitaalikaapeli: Hakee ja tallentaa kaapeli-dvbasemat. Analoginen: Hakee ja tallentaa analogiset kanavat. Digitaalinen antenni & analoginen: Hakee ja tallentaa antennilliset DVB-asemat ja analogiset asemat. Digitaalinen kaapeli & analoginen: Hakee ja tallentaa kaapeli-dvbasemat ja analogiset asemat.. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää suoraan lähetykseen pääsemiseksi. Hakee linkityt kanavat lähetysjärjestelmästä. Voit käyttää tätä asetusta analogisten kanavien hienosäätämiseen. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, jos analogisia kanavia ei ole tallennettu. Poistaa kaikki tallennetut kanavat ja asetukset, palauttaa TV:n tehdasasetukset. (*) Tämä asetus näkyy vain, jos Maa-vaihtoehto on asetettu valintaan Tanska, Ruotsi, Norja tai Suomi. Käytä tätä asetusta, kun haluat tyhjentää tallennetut kanavat. Suomi

38 TV:n yleinen käyttö Kanavalistan käyttäminen TV lajittelee kaikki tallennetut asemat Kanavalistassa. Voit muokata tätä kanavalistaa, asettaa suosikit tai asettaa aktiiviset asemat listatuiksi Kanavalistan valintoja käyttämällä. Lapsilukkoasetukset Estääksesi tiettyjen ohjelmien katselun voit lukita kanavia ja valikoita käyttämällä lapsilukkojärjestelmää. Lapsilukkovalikon valintojen näyttämiseksi on kirjoitettava PIN-numero. Oikean PIN-koodin antamisen jälkeen lapsilukon asetusvalikko tulee näyttöön. Valikkolukko: Valikkolukon asetukset mahdollistavat tai estävät pääsyn valikkoon. Ikälukko: Mikäli tämä asetus on käytössä, televisio vastaanottaa lähetyksen ikärajatiedot ja estää lähteyksen katselun, mikäli ikärajavaatimusta ei täytetä. Lapsilukko: Kun lapsilukko on käytössä, televisiota voidaan hallita kaukosäätimen avulla. Television painikkeita ei voida tällöin käyttää. Aseta PIN: Määrittää uuden PIN-koodin. Portaalissa auki olevan selainsovelluksen käyttö ei ehkä ole mahdollista, lapsilukkoasetusten vuoksi. Tämä voidaan tehdä 3 tavalla riippuen ensiasetuksen yhteydessä valitusta maasta. Mikäli valittu maa on Englanti, lapsilukon kääntäminen päälle estää selaimen käytön. Mikäli valittu maa on Ranska, selainta ei voida käyttää mikäli ikärajaksi on asetettu 15 vuotta. Näitä kahta maata lukuun ottamatta lapsilukko ei estä selaimen käyttöä. Huomautus: PIN-koodin oletusarvoksi voidaan asettaa 0000 tai Mikäli olet määrittänyt PIN-koodin (riippuu valitusta maasta) Ensiasennuksen aikana, käytä määrittelemääsi PIN-koodia. Osa vaihtoehdoista ei ole käytettävissä kaikissa maissa. Elektroninen ohjelmaopas (EPG) Osa kanavista lähettää tietoja lähetysaikataulusta. Paina Epg-näppäintä nähdäksesi EPG-valikon. Punainen painike (Edell. päivä): Näyttää edellisen päivän ohjelmat. Vihreä painike (Seuraava päivä): Näyttää seuraavan päivän ohjelmat. Keltainen painike (Zoomaa): Paina Keltaista painiketta nähdäksesi tapahtumat pidemmältä aikaväliltä. Sininen painike (Suodatin): Näyttää suodatusvalinnat. SUBTTL: Paina Tekstitys -painiketta näyttääksesi Valitse laji -valikon. Tällä toiminnolla voit hakea ohjelmaoppaan tietokannasta lajin mukaan. Ohjelmatiedoissa olevia tietoja etsitään ja hakukriteerien mukaiset tiedot näytetään korostettuina. Info painike: Näyttää valittujen ohjelmien tiedot. Numeropainikkeet (Siirry): Siirtyy ensisijaiselle kanavalle suoraan numeronäppäimillä. OK: Näyttää ohjelmavaihtoehdot. Text-painike (Haku): Näyttää Opashaku -valikon. Swap-painike (Nyt): Näyttää korostetun kanavan senhetkisen tapahtuman. Tallennuspainike: TV aloittaa valitun ohjelman tallennuksen. Paina pysäytyspainiketta tallennuksen lopettamiseksi. TÄRKEÄÄ: Kytke USB-levy televisioon, kun se on pois päältä. Kytke sitten TV päälle tallennusominaisuuden mahdollistamiseksi. Huomautus: Eri lähetykselle tai lähteeseen vaihtamisen mahdollisuus ei ole käytettävissä tallennuksen aikana. Ohjelmavalinnat EPG-valikossa, paina OK -painiketta avataksesi Tapahtumavalinnat-valikon Valitse kanava EPG -valikossa, voit vaihtaa valitulle kanavalle tämän valinnan avulla. Tallenna / Poista tallennusajastin Kun olet valinnut ohjelman EPG-valikossa, paina OK-painiketta. Valitse Tallenna -vaihtoehto ja paina OK-painiketta. Tämän jälkeen on tallennus ajastettu valitulle ohjelmalle. Peruuttaaksesi jo asetetun tallennuksen voit korostaa valitun ohjelman ja painaa OK-painiketta, valitse sitten Poista Tall. Ajastin. Tallennus peruutetaan. Suomi

39 Aseta ajastin / Poista ajastin Kun olet valinnut ohjelman EPG-valikossa, paina OK-painiketta. Valitse Aseta tapahtuma-ajastin vaihtoehto ja paina OK-painiketta. Voit asettaa ajastimen myöhempiä ohjelmia varten. Jo asetetun ajastimen peruminen tapahtuu korostamalla kyseinen ohjelma ja painamalla OK-painiketta. Valitse sitten vaihtoehto Poista ajastin. Ajastin peruuntuu. Huomautus: Ei ole mahdollista tallentaa kahta kanavaa samanaikaisesti. Ohjelmapäivitys Televisiosi pystyy löytämään ja päivittämään automaattisesti lähetyssignaalin kautta. Ohjelmapäivitysten haku käyttöliittymän kautta Valitse päävalikossa Asetukset ja sitten Muut asetukset. Siirry kohtaan Ohjelmistopäivitys ja paina OK -painiketta. Valitse Päivitysvalinnat -valikossa valitse Hae päivityksiä ja paina OK -painiketta hakeaksesi uusia päivityksiä. Jos uusi päivitys löytyy, sen lataaminen käynnistyy. Paina OK jatkaaksesi uudelleenkäynnistystä. Kello haku ja päivitystila TV hakee uusia päivityksiä kello 03:00, jos automaattihaku vaihtoehtovalikossa on päällä ja TV liitetty antennisignaaliin. Huomautus: Jos TV ei löydä päivitystä, kytke TV irti, odota kaksi minuuttia ja kytke se takaisin. Vianmääritys ja ohjeita TV ei kytkeydy päälle Varmista että sähköjohto on kytketty oikein pistorasiaan. Tarkasta, ovatko paristot loppuneet. Paina TV:n virtapainiketta. Heikko kuvanlaatu Oletko valinnut oikean TV-järjestelmän? Alhainen signaalitaso voi aiheuttaa kuvan vääristymistä. Varmista antennisignaalin saatavuus. Tarkista, että olet valinnut oikean kanavataajuuden, mikäli olet valinnut manuaalisen virityksen. Kuvanlaatu voi heiketä, jos kaksi oheislaitetta kytketään televisioon samanaikaisesti. Irrota yksi oheislaitteista. Ei kuvaa Tarkoittaa ettei TV vastaanota lähetyksiä. Tarkasta myös, että oikea sisääntulolähde on valittu. Onko antenni liitetty oikein? Onko antennikaapeli vaurioitunut? Onko antennin liittämiseen käytetty sopivia liittimiä? Jos olet epävarma, kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Ei ääntä Tarkasta, onko TV mykistetty. Paina Mykistys-painiketta tai lisää äänenvoimakkuutta. Vain toisesta kaiuttimesta kuuluu ääni. Tarkasta tasapainoasetukset äänivalikosta. Kaukosäädin - ei toimintoa Paristot saattavat olla huonot. Vaihda paristot. Sisääntulo lähteitä - ei voida valita Jos et voi valita sisääntulolähdettä, mitään laitetta ei ehkä ole liitettynä. Jos ei; Tarkasta AV-kaapelit ja liitännät jos olet yrittänyt liittää laitteen. Tallennus ei käytettävissä Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi kytkeä USBlevysi ensin TV:seen, kun TV on pois päältä. Kytke sitten TV päälle tallennusominaisuuden mahdollistamiseksi. Jos et voi tallentaa, kokeile sammuttaa televisio ja liitä sitten USB-levy uudelleen. USB on liian hidas Jos USB on liian hidas -viesti tulee näyttöön tallennusta aloitettaessa, yritä käynnistää tallennus uudelleen. Jos saat vieläkin saman virheen, on mahdollista, että USB-levysi ei täytä nopeusvaatimuksia. Yritä yhdistää toinen USB-levy. Suomi

40 Langallisen laitteen asetukset Liitettävyys Verkkotyyppi Lankaverkko Liittäminen lankaverkkoon M o d e e m i n / r e i t i t t i m e n o n o l t a v a l i i t e t t y laajakaistaliitäntään. Varmista, että Nero Media Home -ohjelma on asennettu tietokoneeseen (DLNA toiminnolle) Katso Nero Media Home Installation -osiota. Liitä tietokone modeemiin/reitittimeen. Tämä voi olla lanka- tai langaton liitäntä. Liitä TV modeemiin/reitittimeen ethernet-kaapelilla. TV:n takaosassa on lähiverkkoliitäntä. Broadband ISP connection Verkkotyypiksi voidaan valita Langallinen tai Langaton laite, TV:n aktiivisen yhteyden mukaan. Valitse Langallinen laite, jos liität ethernet-yhteyden kautta. Kokoonpanon tila Tässä osassa näytetään yhteyden tila. IP-osoite Jos aktiivinen yhteys on käytettävissä, näytetään IP-osoite tässä osassa. Jos haluat mukauttaa IPosoitteen ominaisuuksia, paina Vihreää painiketta ja vaihda lisäasetukset-tilaan. Lankaverkkoasetusten konfigurointi Lisäasetukset-tilassa Kun Vihreää painiketta on painettu, lisäasetustila tulee esiin. Paina lisäasetustilassa punaista painiketta asetusten muokkaamiseksi. Tallenna lopuksi painamalla OK, poistu painamalla Palaa/Takaisin. LAN (ethernet) cable Langaton yhteys Liittäminen langattomaan verkkoon TÄRKEÄÄ: Veezy 200 -USB-käyttöavain (ei sisälly toimitukseen) tarvitaan langattoman verkon käyttämiseksi. LAN input on the rear side of the TV Jaettujen tiedostojen avaamiseksi ja toistamiseksi, sinun on valittava Mediaselain. Paina Menu-painiketta ja valitse Mediaselain. Jatka painamalla OK. Valitse haluamasi tiedostotyyppi ja paina OK. Jaettujen tiedostojen avaamiseksi ja toistamiseksi, on aina käytettävä Mediaselain-näyttöä. PC/HDD/Mediasoitin tai muita DLNA 1.5 -yhteensopivia laitteita tulee käyttää langallisen yhteyden kanssa paremman toistolaadun saamiseksi. Katso lisätietoja langattoman verkon asetuksista Verkon asetukset-osiosta Asetusvalikossa. Voit ehkä liittää TV:n LAN-verkkoon verkkoasetuksista riippuen. Käytä tässä tapauksessa ethernet-kaapelia TV:n liittämiseksi suoraan verkon seinäpistokkeeseen. TV ei voi muodostaa yhteyttä verkkoon, jos SSID on piilotettu Modeemin SSID:n näyttämiseksi, tulee se vaihtaa modeemin ohjelma-asetusten kautta. Liittämiseksi langattomaan LAN-verkkoon, tulee seuraavat toiminnot suorittaa: 1. Varmista, että Nero Media Home -ohjelma on asennettu tietokoneeseen (DLNA toiminnolle) 2. Tämän jälkeen voit liittää langattoman sovittimen (ei sisälly toimitukseen) yhteen TV:n USBsisääntuloista. 3. Katso lisätietoja langattoman yhteyden asetuksista Käyttöohjeen Verkkoasetukset -osiosta. network wall socket (not supplied) LAN input on the rear side of the TV L a n g a t o n - N - r e i t i t i n ( I E E E a / b / g / n ) samanaikaisella 2.4 ja 5 GHz kaistalla kaistaleveyden suurentamiseksi. Optimoitu tasaisempaan ja Suomi

41 nopeampaan HD-videovirtaukseen, kuvansiirtoon ja langattomaan pelaamiseen. Käytä LAN-liitäntää nopeampaan jakamiseen muiden laitteiden, kuten tietokoneiden kanssa. Taajuus ja kanava eroavat alueittain. Siirtonopeus eroaa etäisyydestä ja esteiden määrästä lähetyslaitteen, näiden laitteiden asetuksen, radioaalto-olosuhteiden, linjaliikenteen ja käyttämiesi tuotteiden mukaan. Lähetys voi myös pätkiä tai katketa johtuen radioaaltojen olosuhteissa, DECT-puhelimista tai muista WiFi 11b -laitteista. Lähetysnopeuden vakioarvot ovat teoreettisia maksimiarvoja langattomalle standardille. Ne eivät edusta tiedonsiirron todellista nopeutta. Paikka, jossa lähetys on nopein, vaihtelee käyttöympäristön mukaan. Langaton LAN-sovitin (ei sisälly toimitukseen) tulee liittää suoraan TV:n USB-porttiin. USB-väyliä ei tueta. Langaton LAN-sovitin (ei sisälly toimitukseen) tukee a, b, g & n tyyppisiä modeemeja. Suosittelemme, että käytät IEEE a/b/g/n modeemia mahdollisten ongelmien välttämiseksi, kun katsot HD-videoita. Käytä toista USB-sisääntuloa, jos koet ääni-/kuvaongelmia. Modeemin SSID on muutettava, jos lähistöllä on muita modeemeja samalla SSID:llä. Muussa tapauksessa voit kokea ongelmia liitännässä. Käytä langallista yhteyttä jos koet ongelmia langattomassa yhteydessä. Langattoman laitteen asetukset Wi-Fi-toiminnon käyttämiseksi, liitä Wi-Fi -avainlukko yhteen USB-porteista. Avaa verkkoasetukset-valikko ja valitse Verkkotyypiksi Langaton laite yhteyden muodostamiseksi. Paina Keltaista painiketta ja etsi langattomia verkkoja. Käytettävissä olevien verkkojen luettelo tulee esiin. Valitse haluamasi verkko luettelosta. Huomautus: Jos modeemi tukee N-tilaa, aseta se siihen tilaan. Jos valittu verkko on suojattu salasanalla, syötä oikea koodi virtuaalisella näppäimistöllä. Voit käyttää tätä painiketta navigointipainikkeilla ja OK painikkeella kaukosäätimessä. Odota, kunnes IP-osoite näkyy näytöllä. Tämä tarkoittaa, että yhteys on muodostettu. Langattoman verkon kytkemiseksi irti, korosta Verkkotyyppi ja paina OK. Voit navigoida valikon välilehtien välillä painamalla vasemmalle/oikealle painikkeita. Ohjerivi valintaruudun alaosassa näyttää käytettävissä olevat toiminnot. Voit testata Internetin nopeuden painamalla Suomi Sinistä painiketta. Paina Vihreää painiketta vaihtaaksesi lisätilaan ja paina OK painiketta asetusten muokkaamiseksi. Muut tiedot Kokoonpanotila: Esittää Wi-Fi-tilan Yhdistetty tai Ei yhdistetty. IP-osoite: Näyttää nykyisen IP-osoitteen. Verkon nimi: Yhdistetyn verkon nimi näytetään. Poista tallennetut Wi-Fi -profiilit Tallennetut profiilit poistetaan jos painat Punaista painiketta, kun langattoman verkon valintaruutu on esillä. Liittäminen mobiililaitteeseen Wi-Fi -yhteyden kautta Mikäli mobiililaitteessasi on WiFi-ominaisuus, voit yhdistää sen televisioosi reitittimen kautta siirtyäksesi laitteesi sisältöön. Mobiililaitteessa on oltava sopiva jako-ohjelma. Liitä reititin yllä kuvattujen langattoman verkon liitäntäohjeiden mukaisesti. Liitä sitten mobiililaite reitittimeen ja aktivoi mobiililaitteen jako-ohjelma. Valitse sitten tiedostot, jotka haluat jakaa TV:ssä. Jos liitännät on suoritettu oikein, tulisi sinun päästä mobiililaitteesta jaettuihin tiedostoihin TV:n mediaselaimen kautta. Avaa mediaselaimen valikko ja toistolaitteiden valintaruutu tulee esiin. Valitse mobiililaitteesi ja paina OK -painiketta. Mikäli ominaisuus on käytettävissä, voit ladata mobiililaitteesi laitesovellusten toimittajan palvelimelta kaukosäätösovelluksen. Huomaa: Mobiililaite ei ehkä tue kaikkia toimintoja. LANGATON NÄYTTÖ Langatonta näyttöä käytetään video- ja äänimateriaalin suoratoistoon WiFi-yhteyden avulla. Tämän ominaisuuden ansiosta voit käyttää televisiotasi langattomana näyttönä. Käyttö mobiililaitteiden kanssa Erilaiset standardit mahdollistvat näyttöjen jakamisen, sisältäen graafisen, video- ja audiosisällön, mobiililaitteellasi ja televisiollasi. Kiinnitä ensin langaton USB-mokkula televisioon, mikäli televisiossa ei ole sisäänrakennettua WiFiominaisuutta. Paina sitten kaukosäätimen Lähde -painiketta ja valitse lähteeksi Langaton näyttö. Esiin tulee näyttö, joka ilmaisee television olevan valmis muodostamaan yhteyden. Avaa mobiililaitteesi jakosovellus. Kullakin merkillä on omat sovelluksensa, joten katso lisätietoja

42 mobiililaitteesi käyttämästä sovelluksesta sen käyttöohjeesta. Hae laitteita. Valittuasi televisiosi ja muodostettuasi yhteyden laitteesi näyttö esitetään televisiossasi. Huomaa: Tätä ominaisuutta voidaan käyttää vain mobiililaitteissa,jotka tukevat tätä ominaisuutta. Hakuja yhteydenmuodostusmenettely vaihtelee käytetyn ohjelman mukaan. Android-mobiililaitteissa tulee olla ohjelmistoversio V4.2 tai sitä uudempi versio. Liitäntään Vianetsintä Langaton verkko ei käytettävissä Varmista, että palomuurit eivät estä TV:n langatonta yhteyttä. Varmista, että Veezy 200 USB WiFi -avainlukko on liitetty kunnolla. Yritä etsiä langaton verkko uudestaan, käyttämällä Verkkoasetukset-a. Jos langaton verkko ei toimi kunnolla, yritä käyttää kodin lankaverkkoa. Katso liitäntäohjeet Langallisen verkon osasta. Jos TV ei toimi langallisella liitännällä, tarkasta modeemi (reititin) ensin. Jos reititin on kunnossa, tarkasta modeemin Internetyhteys. Yhteys on hidas Katso langattoman modeemin käyttöohjeesta lisätietoja sisäisestä palvelualueesta, yhteysnopeudesta, signaalin laadusta ja muista asetuksista. Modeemissa on oltava laajakaistayhteys. Keskeytyksiä toiston aikana tai hidas liike Kokeile seuraavia toimenpiteitä tässä tilanteessa: Pidä vähintään kolmen metrin etäisyys mikroaaltouuneihin, matkapuhelimiin, bluetoothlaitteisiin ja muihin, Wi-Fi -yhteensopiviin laitteisiin. Yritä vaihtaa aktiivista kanavaa WLAN-reitittimessä. DLNA-verkkopalvelun käyttö DLNA (Digital Living Network Alliance) on standardi, joka helpottaa digitaalielektroniikan näyttötoimintoa ja tekee niistä miellyttävämmät käyttää kotiverkossa. Lisätietoja saat osoitteessa DLNA-standardi mahdollistaa valokuvien, musiikin ja videoiden toiston kotiverkkoon liitetyltä DLNAmediapalvelimelta. 1. Nero Media Home -asennus DLNA-toimintoa ei voida käyttää, ellei palvelinohjelmaa ole liitetty tietokoneeseen. Asenna Nero Media Home -ohjelma tietokoneeseen. Lisätietoja asennuksesta saat osiosta Nero Media Home Asennus. 2. Yhdistäminen lanka- tai langattomaan verkkoon Katso lisätietoja asetuksista kappaleesta Verkkoasetukset. 3. Jaettujen tiedostojen toisto Mediaselaimella Valitse Mediaselainkäyttämällä/3052> Vasen tai Oikea -painiketta ja paina OK painiketta. Mediaselain tulee esiin. DLNA DLNA-tuki on käytössä vain Mediaselaimen kansiotilassa. Ota kansio käyttöön avaamalla Asetukset-välilehti mediaselaimen pääikkunasta ja paina OK. Korosta asetukset-vaihtoehdossa Näyttötyyli ja vaihda se tilaan Kansio käyttämällä Vasen tai Oikea-painikkeita. Valitse haluamasi mediatyyppi ja paina OK Jos jakoasetukset on asetettu oikein, Laitevalinta näyttö tulee esiin, kun mediatyyppi on valittu. Valitse haluamasi laite ja paina OK esittääksesi valitun verkon tai USB-muistin sisällön. Jos haluat päivittää laitelistan, paina Vihreää painiketta. Poistu painamalla Valikko-painiketta. Jos verkkoja löytyy, tulee niiden luettelo esiin. Valitse mediapalvelin tai verkko johon haluat yhdistää Ylös tai Alas -painikkeella ja paina OK painiketta. Jos valitset mediatyypin Video ja valitset laitteen valikosta, tulee uusi, esitetyn näköinen, valikko ruutuun. Valitse Videot tästä näytöstä, nähdäksesi kaikki videotiedostot tässä verkossa. Toistaaksesi muita mediatyyppejä tältä näytöltä, sinun on palattava Mediaselaimen päänäytölle ja valittava haluttu mediatyyppi ja suoritettava verkon valinta uudelleen (Katso vaihe 3). Katso lisätietoja tiedostojen toistosta Mediaselain-valikossa Tekstitystiedostot eivät toimi, jos katsot videoita verkosta DLNA:n kautta. Voit liittää vain yhden TV:n DLNA:lla samaan verkkoon. Jos DLNA-verkossa tapahtuu virhe, kytke TV pois pistorasiasta ja liitä se takaisin. Trikkitilaa ja siirtymistä ei tueta DLNA-toiminnossa. Huomautus: Jotkin tietokoneet eivät pysty käyttämään DLNA-toimintoa pääkäyttäjä- tai turva-asetuksista johtuen (Kuten yritystietokoneet). Parhaan kuvan saamiseksi TV:ssä, tulee mukana toimitettu Nero-ohjelma asentaa. Nero MediaHome -asennus Asenna Nero MediaHome seuraavasti: Huomaa: DLNA-toiminnon käyttämiseksi, on tämän ohjelman oltava asennettu tietokoneeseen. Suomi

43 1. Syötä seuraava verkko-osoite kokonaisuudessaan verkkoselaimesi osoitepalkkiin Napsauta Lataa -painiketta avaussivulta. Asennustiedosto latautuu nyt tietokoneellesi. 3. Kun lataus on valmis, kaksoisnapsauta asennustiedostoa aloittaaksesi asennuksen. Ohjattu asennustoiminto opastaa sinua asennuksen aikana. 4. Seuraava ruutu tulee esiin: Nero MediaHome -ohjattu asennus tarkastaa kolmannen osapuolen ohjelmien saatavuuden tietokoneella. Jos sovelluksia puuttuu, tulee niiden luettelo esiin ja ne on asennettava ennen jatkamista. 5. Napsauta Asenna-painiketta. Ohjelmiston lisenssinumero ilmestyy ruutuun. Älä muuta tätä numeroa. 6. Napsauta Seuraava-painiketta. Käyttöoikeussopimus (EULA) tulee esiin. Lue käyttöoikeussopimus huolellisesti ja valitse sopiva ruutu, jos hyväksyt sen ehdot. Asennus ei jatku, ellei sopimusta hyväksytä. 7. Napsauta Seuraava-painiketta. Seuraavasta ruudusta voit valita asennuksen oletusasetukset. 8. Napsauta Asenna-painiketta. Asennus alkaa ja päättyy automaattisesti. Edistymispalkki ilmaisee asennuksen tilan. 9. Napsauta Lopeta-painiketta. Asennus on valmis. Sinut ohjataan nero-ohjelmiston verkkosivuille. 10. Pikakuvake ilmestyy nyt työpöydällesi. Onneksi olkoon! Olet nyt asentanut Nero MediaHome 4 -ohjelman tietokoneellesi. Käynnistä Nero MediaHome kaksoisnapsauttamalla pikakuvaketta. Huomautus PIP-ikkunasta Nykyinen lähde näytetään PIP-ikkunassa, jos vaihdat portaalitilaan katsoessasi lähdettä. Jos vaihdat portaalitilaan katsoessasi TV-kanavia, näytetään nykyinen ohjelma PIP-ikkunassa. Voit vaihtaa kanavia Ohjelma +/- -painikkeilla. KäytäVasen tai Oikea, Ylös tai Alas -painikkeita siirtyäksesi kohteiden ja portaalinäytön välillä. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Siirry edelliselle näytölle painamalla Palaa/Takaisin -painiketta. Lopeta portaalitila painamalla Poistu. Huomautus: Mahdolliset sovelluskohtaiset ongelmat voivat johtua sisältöpalveluiden tarjoajasta. Joidekin sovellusten käyttö saatetaan estää Lapsilukon asetusten vuoksi. Internet Portal VIHJE: Hyvän kuvan saamiseksi vaaditaan laajakaistayhteys. Ensiasetuksessa on asetettava Maa- ja Kieliasetukset oikein, jotta Internet-portaali toimisi kunnolla. Varmista, että TV on liitetty lanka-/langattomaan (mikäli käytettävissä) verkkoon. Kun yhteys on muodostettu, voit nähdä portaalivalinnat. Paina Internet -painiketta kaukosäätimessä ja portaalisovelluksen vaihtoehdot tulevat esiin alla olevan mallin mukaan. Suomi

44 Tietokonesisääntulon tyypilliset näyttötilat Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä joistakin tyypillisistä videon näyttötiloista. Televisio ei ehkä tue kaikkia resoluutioita. Hakemisto Resoluutio Taajuus 1 640x350 85Hz 2 640x400 70Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz AV- ja HDMI-signaalin yhteensopivuus Lähde Tuetut signaalit Käytettävissä) EXT (SCART) Sivu AV YPbPr PAL NTSC 60 RGB 50/60 SECAM PAL 50/60 NTSC 60 SECAM 480i, 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50 Hz, 60 Hz 1080i 50 Hz, 60 Hz O 480i 60Hz O 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 50 Hz, p HDMI1 Hz O HDMI2 50 Hz, i Hz O 1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 O Hz (X: Ei käytettävissä, O: Käytettävissä) Joissain tapauksissa LCD TV:n signaalia ei ehkä esitetä kunnolla. Ongelma saattaa johtua lähdelaitteen yhteensopimattomuudesta (DVD, digiboksi, jne.). Jos tällaisia ongelmia esiintyy, ota yhteys lähdelaitteen jälleenmyyjään tai valmistajaan. O O O O O O O Suomi

45 Tuetut tiedostomuodot USB-tilassa Media Jatke Formaatti Muistiinpanot Video.dat,.mpg,.mpeg.ts,.trp,.tp,.m2ts Mpeg1-2 MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC 50Mbittiä/s.vob MPEG2 50 Mbittiä/s.mkv.mp4.avi.fla,.flv MPEG1-2-4, H.264 MPEG4, XviD, H.264 MPEG2-4, Xvid, H.264 H.264, Sorenson H.263.3gp MPEG4, H Mbittiä/s.asf,.wmv VC1 50 Mbittiä/s Ääni.mp3 MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3) Kuva.wav LPCM 24fps Muu: - 50 Mbittiä/s 50fps, 50 Mbittiä/s 50fps, 50 Mbittiä/s 50fps, 50 Mbittiä/s 40 Mbittiä/s Kerros1: 32Kbps ~ 448Kbps (Bittinopeus) / 16 KHz ~ 48 KHz (Näytteenottotaajuus) Kerros2: 8 Kbps ~ 384 Kbps (Bittinopeus) / 16 KHz ~ 48 KHz (Näytteenottotaajuus) Kerros3: 8 Kbps ~ 320 Kbps (Bittinopeus) / 16 KHz ~ 48 KHz (Ottotaajuus).WMA/ASF WMA, WMA Pro WMA: 128 bps ~ 320 Kbps (Bittinopeus) / 8 KHz ~ 48 KHz (Ottotaajuus) WMA Pro: < 768 kbps (Bittinopeus) / ~ 96KHz (Ottotaajuus).m4a/.aac AAC, HEAAC Vapaaformaatti (Bittinopeus) / 8 KHz ~ 48 KHz (Ottotaajuus).pcm PCM 8 Kbps ~ 320 Kbps (Bittinopeus) / 16 KHz ~ 48 KHz (Ottotaajuus) (toimii vain videotiedostojen kanssa).jpeg.png.bmp AC3 EAC3 LPCM IMA-ADPCM/ MS-ADPCM G711 A/mu-law Baseline Progressiivinen ei-lomitettu lomitus Tekstitys.sub - Sub1, Sub2, Sub3.srt - 32 Kbps ~ 640 Kbps (Bittinopeus) / 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz (Ottotaajuus) 32 Kbps ~ 6 Mbps (Bittinopeus) / 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz (Ottotaajuus) 64 Kbps ~ 1.5 Mbps (Bittinopeus) / 8 KHz ~ 48 KHz (Ottotaajuus) 384 Kbps (Bittinopeus) / 8 KHz ~ 48 KHz (Ottotaajuus) 64~128 Kbps (Bittinopeus) / 8 KHz (Ottotaajuus) Piirtotarkkuus (LxK): 15360x8640, tavua Piirtotarkkuus (LxK): 1024x768, tavua Piirtotarkkuus (LxK): 9600x6400, tavua Piirtotarkkuus (LxK): 1200x800, tavua Piirtotarkkuus (LxK): 9600x6400, tavua Suomi

46 Tuetut DVI Resoluutiot Kun liität laitetta TV:n liittimiin käyttämällä DVI-HDMI -muuntokaapeleita (ei sisälly toimitukseen), katso seuraavat resoluutiotiedot. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ þ 1360x768 þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x1200 þ 1680x1050 þ 1920x1080 þ 1920x1200 þ Suomi

47 Internet-selain Valitse Internet-selaimen logo portaaliosiosta sen käyttämiseksi. Navigoi nettiselaimessa kaukosäätimen nuolinäppäimillä. Jatka painamalla OK. Alkuasennuksen jälkeen, esimääritetyt verkkosivut ja logot näytetään selaimen aloitussivulla (katso kuva yllä). Verkkosivun lisäämiseksi aloitussivulle, ollessasi verkkosivulla jonka haluat lisätä, valitse "Lisää" valikko ja valitse sitten "Pika-aloitus" -painike. Kirjanmerkkejä voi lisätä valitsemalla kirjanmerkki-vaihtoehto kun toivottu nettisivusto on auki. napsauttamalla linkkejä verkkosivuilla ja pääset näiden kautta haluamillesi sivuille. Kun siirrät osoittimen näytön keskelle, kaukosäätimen pikakuvakkeet näytetään. Käytä suurenna pikakuvakepainikkeet tai suurenna valikko -toimintaa lähentämiseen tai loitontamiseen. Asetusvalikosta voit poistaa evästeet ja kaikki selaintiedot. TV on yhteensopiva USB-hiiren kanssa. Liitä hiiri tai langattoman hiiren sovitin TV:n USB-liitäntään. Näytä selaushistoria painamalla historia-painiketta. Voit myös tyhjentää selaushistorian täältä. Nettiselaimessa voi navigoida kolmella eri tavalla. Kirjoita ensin URL-osoite osoitepalkkiin. Voit hakea avainsanoilla napsauttamalla hakupainiketta osoitevalintaruudussa tai navigoi sivuille Selain ei tue useiden välilehtien avaamista samanaikaisesti. Jotkut nettisivut sisältävät flash-sisältöä. Selain ei tue näitä. Sinun TV ei tue latausprosesseja nettiselaimesta. Suomi

48 Contents Safety Information Getting Started Notifications & Features & Accessories Connect Power Remote Control Connections First Time Installation - USB Connections TV Menu Features and Functions General TV Operation Software Upgrade Troubleshooting & Tips WIRELESS DISPLAY PC Input Typical Display Modes AV and HDMI Signal Compatibility Supported DVI Resolutions Internet Browser English

49 Safety Information CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. To operate your TV in extreme ambient conditions may cause damage of the device. In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains. The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. This sign is present wherever there is very important information on operation and maintenance of the appliance in the literature accompanying it. Note : Follow the on screen instructions for operating the related features. IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating WARNING: Never let people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and / or knowledge use electrical devices unsupervised. For ventilation purposes, leave a free space of at least 10 cm all around the set. Do not block ventilation holes. Do not place the TV on sloping or unstable surfaces, the TV may tip over. Use this device in moderate climates. The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel. Do not use this TV in a humid or damp environment. Do not expose the TV to liquids. In case the cabinet contacts any liquids unplug the TV immediately and have it checked by qualified personnel before operating it any further. Do not expose the TV to direct sunlight, open flames or place it near intense heat sources such as electric heaters. Listening in excessive volumes from earphones and headphones may cause hearing loss. Ensure that no open flame sources, such as lit candles, are placed on top of the TV. To prevent injuries, this TV must be securely attached to a wall by carefully following the instructions (if the option is available). Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed blue, green or red point. Please note that this does not affect the performance of your product. Take care not to scratch the screen with fingernails or other hard objects. Before cleaning, unplug the TV from the wall socket. Only use a soft, dry cloth while cleaning. Warning Risk of electric shock Caution Important Notice Serious injury or death risk Dangerous voltage risk Injury or property damage risk Operating the system correctly Additional notes marked English

50 Getting Started Notifications & Features & Accessories Environmental Information This television is designed to consume less energy to help save the environment. To reduce energy consumption, you should take the following steps: You can use the Power Save Mode setting, located in the Picture menu. If you set the Power Save Mode as Eco, the TV will switch to energy-saving mode and the luminance level of TV set will be decreased to the optimum level. Note that some picture settings will be unavailable to be changed when the TV is in Power Save Mode. If pressed Right button, Screen will be off in 15 seconds. message will be displayed on the screen. Select PROCEED and press OK to turn the screen off immediately. If you don t press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again. If you disable Power Save Mode, picture mode will be automatically set to Dynamic. When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption. Standby Notifications 1) If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 5 minutes, the TV will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: TV switched to stand-by mode automatically because there was no signal for a long time. Press OK to continue. 2) If the TV has been left on and not been operated for a while, the TV will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed. TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time Press OK to continue. Automatic programming system Manual tuning Automatic power down after up to six hours Sleep timer Child lock Automatic sound mute when no transmission. NTSC playback AVL (Automatic Volume Limiting) PLL (Frequency Search) PC input Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 Game Mode (Optional) Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service n WIFI Support via USB dongle (not supplied) Programme recording Programme timeshifting DLNA Accessories Included Remote Control Batteries: 2 x AAA Instruction Book Side AV Connection Cable TV Control Switch & Operation Features Remote controlled colour TV Fully integrated digital terrestrial/cable TV (DVB- T2/C) HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets USB input OSD menu system Scart socket for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.) Stereo sound system Teletext Headphone connection English Up direction 2. Down direction 3. Volume / Info / Sources List selection and Standby- On switch The Control button allows you to control the Volume / Programme / Source and Standby-On functions of the TV.

51 To change volume: Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down. To change channel: Press the middle of the button, the information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down. To change source: Press the middle of the button twice (for the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down. To turn the TV off: Press the middle of the button down and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode. Notes: If you turn the TV off, this circle starts again beginning with the volume setting. Main menu OSD cannot be displayed via control buttons. Operation with the Remote Control Press the Menu button on your remote control to display the main menu screen. Use the Left or Right button to select a menu tab and press the OK to enter. Use Left / Right / Up / Down buttons to select or set an item. Press Return/Back or Menu button to quit a menu screen. Input Selection Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the Source button on your remote control consecutively to select the different inputs. Changing Channels and Volume You can change the channel and adjust the volume by using the Volume +/- and Programme +/- buttons on the remote. Inserting the Batteries into the Remote Lift the cover on the back of the remote gently. Insert two AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Place the cover back on. Connect Power IMPORTANT: The TV set is designed to operate on V AC, 50 Hz socket. After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet. Notification TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. The terms HDMI and High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance. Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries [European Union only] These symbols indicate that equipment with these symbols should not be disposed of as general household waste. If you want to dispose of the product or battery, please consider the collection systems or facilities for appropriate recycling. Notice: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead. Battery Products English

52 Specification TV Broadcasting Receiving Channels Digital Reception Number of Preset Channels Channel Indicator RF Aerial Input Operating Voltage Audio Audio Output Power (WRMS.) (10% THD) PAL SECAM BG/I/DK/LL VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Fully integrated digital terrestrial-cabletv(dvb-t-c) (DVB-T2,compliant) 1000 On Screen Display 75 Ohm (unbalanced) V AC, 50Hz. German+ Nicam Stereo 2 x 6 Power Consumption TV Dimensions DxLxH (with foot) TV Dimensions DxLxH (without foot) 65 W Display 32 Operation temperature and operation humidity Teletext 185 x 735 x /68 x 735 x 438 0ºC up to 40ºC, 85% humidity max Press the Text button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on digital teletext screen. Digital Teletext Press the Text button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the OK button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen. When the Text button is pressed again, the TV returns to television broadcast. English

53 Remote control TV NOTE: The Remote Control range is approximately 7m / 23ft. Using My button 1 (*) This button s main function is to run Youtube link. However, if you want to change this function, you can press MY BUTTON 1 for five seconds when on a desired source, channel or link, until the MY BUTTON IS SET message is displayed on the screen. This confirms that the selected MY BUTTON is now associated with the selected function. Note that if you perform first time installation, MY BUTTON 1 will return to its default function. Using My Button 2 (**) This button s main function is to switch between DVB-T, DVB-C and DVB-S broadcasts. However, if you press MY BUTTON 2 for five seconds, you can set a function to it as described in My Button 1. Note that if you perform first time installation, MY BUTTON 2 will return to its default function. 1. Standby: Switches On / Off the TV 2. TV: Displays channel list / Switches among broadcast types / Switches to TV Source 3. Volume +/4. Menu: Displays TV menu 5. OK: Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views channel list (DTV mode) 6. Back/Back: Returns to previous screen, opens index page (in TXT mode) 7. Internet: Opens the portal page, where you can reach many web based applications 8. My button (*) 9. Netflix: Launches the Netflix application. 10. Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions 11. Language: Switches between sound modes (analogue TV), displays and changes audio/ subtitle language (digital TV, where available) 12. Rapid reverse: Moves frames backwards in media such as movies 13. Pause: Pauses the media being played/ Timeshift recording 14. Programme recording 15. Play: Starts to play selected media 16. Stop: Stops the media being played 17. Rapid advance: Moves frames forward in media such as movies 18. Subtitles: Turns subtitles on and off (where available) 19. Screen: Changes the aspect ratio of the screen 20. Text: Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix) 21. Media browser: Opens the media browsing screen 22. EPG (Electronic programme guide): Displays the electronic programme guide 23. Exit: Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen 24. Navigation buttons: Helps navigate menus, content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left 25. Quick Menu: Displays a list of menus for quick access 26. Info: Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode) 27. Programme +/28. Mute: Completely turns off the volume of the TV 29. Swap: Quickly cycles between previous and current channels or sources 30. Numeric buttons: Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen. 31. Source: Shows all available broadcast and content sources English

54 Getting Started Connections Connector Type Cables Device Scart Connection (back) VGA Connection (back) SIDE AV PC/YPbPr Audio Connection (side) Side Audio/Video Connection Cable (Supplied) PC Audio Cable (Not supplied) HDMI Connection (back) SPDIFF (Coaxial Out) Connection (back) SIDE AV Side AV (Audio/Video) Connection (side) HEADPHONE Side AV Connection Cable (supplied) If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them. Headphone Connection (side) YPbPr Video Connection (back) PC to YPbPr Connection Cable (Not supplied) USB Connection (side) CI Connection (side) LAN Ethernet Connection (back) NOTE: When connecting a device via the YPbPr or S i d e AV i n p u t, y o u m u s t use connection cables to enable connection. See the illustrations on the left side. To enable PC audio, you will need to use SIDE AV CONNECTION cable s WHITE & RED inputs. If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV mode. When receiving DTV channels (Mpeg4 H.264) or while in Media Browser mode, output will not be available via the scart socket. When using the wall mounting kit (optional), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. Each USB input of your TV supports devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. CAM module LAN / Ethernet Cable English

55 Getting Started First Time Installation - USB Connections Switching On/Off To Switch the TV On Connect the power cord to the V AC, 50Hz. To switch on the TV from standby mode either: Press the Standby button, Programme +/- or a numeric button on the remote control. Press the side function switch on the TV until the TV comes on from standby. To Switch the TV Off Press the Standby button on the remote control or press the side function switch on the TV until the TV switches into standby mode. To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket. Note: When the TV is switched into standby mode, the standby LED can blink to indicate that features such as Standby Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode. First Time Installation When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press OK. On the next screen, set your preferences using the navigation buttons and when finished, press OK to continue. Note: Depending on the Country selection you may be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later. You can activate Store Mode option at this point. This option is intended only for store use. It is recommended to select Home Mode for home use. If Store Mode is selected, a confirmation screen will be displayed. Select YES to proceed. This option will be available in Other Settings menu and can be turned off/on later. If Home Mode is selected, Store Mode will not be available after the First Time Installation. Press OK button to continue. Aerial Installation If you select Aerial option from the search type selection screen, the television will search for digital terrestrial TV broadcasts. After all the available stations are stored, the Channel List will be displayed on the screen. While the search continues a message will appear, asking whether you want to sort channels according to the LCN(*). Select Yes and press OK to confirm. English (*) LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel sequence (if available). Press Menu button to quit channel list and watch TV. Cable Installation If you select Cable option and press OK button on the remote control, a confirmation screen will be displayed. Select YES and press OK to proceed. To cancel operation, select NO and press OK. You can select frequency ranges from next screen. Enter the frequency range manually by using the numeric buttons. When finished, press OK button to start automatic search. Note: Searching duration will change depending on the selected search step. Media Playback via USB Input You can connect a 2.5 and 3.5 inch (hdd with external power supply) external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB inputs of the TV. IMPORTANT! Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks. While formatting USB hard drives which have more than 1TB (Tera Byte) storage space you may experience some problems in the formatting process. Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file. You can use USB hubs with your TV s USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case. It is recommended to use the TV s USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk. Note: When viewing image files the media browser menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device. Recording a Programme IMPORTANT: When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV s Format Disk option. To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

56 To use recording your USB drive should have 1 GB free space and be USB 2.0 compatible. If the USB drive is not compatible an error message will be displayed. Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If desired, you can store/copy recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV. Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. The TV can record programmes up to ten hours. Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available. It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes. Do not plug out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD. Multipartition support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the USB disk is used for PVR ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the PVR ready features. Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback. Record, Play, Pause, Display (for PlayListDialog) keys can not be used when teletext is ON. If a recording starts from timer when teletext is ON, teletext is automatically turned off. Also teletext usage is disabled when there is an ongoing recording or playback. Timeshift Recording Press Pause button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk. Press Play button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the Stop button to stop timeshift recording and return to the live broadcast. Timeshift cannot be used while in radio mode. You cannot use the timeshift fast reverse feature before advancing the playback with the fast forward option. Instant Recording Press Record button to start recording an event instantly while watching a programme. You can press Record button on the remote control again to record the next event on the EPG. In this case, an OSD will be displayed, indicating the programmed English events for recording. Press Stop button to cancel instant recording. You can not switch broadcasts or view the Media Browser during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient. Watching Recorded Programmes Select the Recordings Library from the Media Browser menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the OK button to view the Play Options. Select an option then press OK button. Note: Viewing main menu and menu items will not be available during the playback. Press the Stop button to stop a playback and return to the Recordings Library. Slow Forward If you press Pause button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. You can use Rapid advance button to slow forward. Pressing Rapid advance button consecutively will change slow forwarding speed. Recording Configuration Select the Recording Configuration item in the Settings menu to configure the recording settings. Format Disk: You can use the Format Disk feature for formatting the connected USB disk. Your pin is required to use the Format Disk feature (default pin is 0000). Default PIN code can change depending on the selected country. If you are asked to enter a PIN code for viewing a menu option, use one of the following codes: 4725, 0000 or IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and it s file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data. If USB is too slow message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk. Media Browser Menu You can play photo, music and movie files stored on a USB disk by connecting it to your TV. Connect a USB disk to one of the USB inputs located on the side of the TV. Pressing the Menu button while in the Media Browser mode will access the Picture, Sound and Settings menu options. Pressing the Menu button again will exit from this screen. You can set your Media Browser preferences by using the Settings menu.

57 Loop/Shuffle Mode Operation Start playback with the Play button and activate Start playback with OK and activate Start playback with OK/Play button and activate TV plays next file and loop the list. The same file will be played in a loop (repeat). The file will be played in a shuffle. Quick Menu The Quick Settings menu allows you to access some options quickly. This menu includes Power Save Mode, Picture Mode, Favourites, CEC RC Passthrough,Sleep Timer, FollowMe TV, FollowMe TV to DMR and Information booklet options. Press Quick Menu button on the remote control to view the quick menu. See the following chapters for details of the listed features. FollowMe TV With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the FollowMe TV feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application. For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use. Note: This application is not compatible with all mobile device. FollowMe TV to DMR This feature allows video streaming from your TV to another TV or mobile devices, using proper applications (e.g. UPnP - Universal Plug and Play - applications like BubbleUPnP). Activate FollowMe TV to DMR and timeshifting starts. Press the red button and device selection menu will be displayed. Choose your device and press OK. Note: FollowMeTV and FollowMe TV to DMR features work correlated with the PVR feature and requires a connected USB storage device with FAT32 format and enough space in it. HD channels are not supported and both of the devices must be connected to the same network. E-Manual You can find instructions for your TV s features in the E-Manual. To use E-Manual, press to the Info button while main menu is displayed on the screen. By using the navigation buttons select a desired category. Every category includes a different topics. Select a topic and press OK to read instructions. To close the E-Manual screen press the Exit button. Note: The contents of the E-Manual may vary according to the model. CEC and CEC RC Passthrough This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV. The CEC option in the Other Settings menu under Settings menu should be set as Enabled at first. Press the Source button and select the HDMI input of the connected CEC device from the Source List menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI ports name(dvd Player, Recorder 1 etc.). The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the 0-Zero button on the remote control for 3 seconds. Or press Q.Menu button on the remote, highlight the CEC RC Passthrough and set as Off by pressing Left or Right button. This feature can also be enabled or disabled under the Settings/Other Settings menu. The TV supports also ARC(Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (A/V receiver or speaker system). When ARC is active, TV does not mute its other audio outputs automatically. So you need to decrease TV volume to zero manually, if you want to hear audio from connected audio device only (same as other optical or co-axial digital audio outputs). If you want to change connected device s volume level, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device. English

58 TV Menu Features and Functions Picture Menu Contents Mode Contrast Brightness Sharpness Colour Power Save Mode Backlight (Optional) Noise Reduction Advanced Settings Dynamic Contrast Colour Temp Picture Zoom Film Mode You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema, Game, Sports, Dynamic and Natural. Adjusts the light and dark values on the screen. Adjusts the brightness values on the screen. Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen. Sets the colour value, adjusting the colors. For setting the Power Save Mode to Eco, Picture Off or Disabled. (When the Mode is Dynamic, Power Save mode is automatically set as disabled.) This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Power Save Mode is set to Eco. The backlight cannot be activated in VGA, Media Browser mode or while the picture mode is set to Game. If the broadcast signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise. You can change the Dynamic Contrast ratio to desired value. Sets the desired colour tone. Sets the desired picture size from picture zoom menu. Note: Auto option is only available in Scart mode with SCART PIN8 high voltage/low voltage switching. Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly. Skin Tone Skin tone can be changed between -5 and 5. Colour Shift RGB Gain HDMI True Black PC Position Reset Autoposition H Position V Position Dot Clock Phase Adjust the desired colour tone. You can configure the colour temperature values using the RGB Gain feature. While watching from a HDMI source, this feature will be visible in the Picture Settings menu. You can use this feature to enhance blackness in the picture. Appears only when the input source is set to VGA/PC. Automatically optimizes the display. Press OK to optimize. This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen. This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen. Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts. Depending on the input source(computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error. Resets the picture settings to factory default settings (except Game Mode). While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture Settings while in PC mode. English

59 Sound Menu Contents Volume Equalizer Balance Headphone Sound Mode AVL (Automatic Volume Limiting) Headphone/Lineout Dynamic Bass Surround Sound Adjusts the volume level. Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in user mode. Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker. Sets headphone volume. You can select a sound mode (If the viewed channel supports). Function sets the sound to obtain fixed output level between programmes. When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout. If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone. Enables or disables the Dynamic Bass. Surround sound mode can be changed as On or Off. Digital Out Settings Menu Contents Conditional Access Language Parental(*) Timers Recording Configuration Date/Time Sources Other Settings Menu Timeout Scan Encrypted Channels Blue Background Software Upgrade Application Version Hard of Hearing Sets digital out audio type. Controls conditional access modules when available. You may set a different language depending on the broadcaster and the country. Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust menu lock, maturity lock(may change depending on the country selected) and child lock in this menu. You can also set new pin number. Note: Default PIN can be set to 0000 or If you have defined the PIN(is requested depending on the country selection) during the First Time Installation use the PIN that you have defined. Sets sleep timer to turn off the TV after a certain time. Sets timers for selected programmes. Displays the recording configuration menu (USB connection required). Sets date and time. Enables or disables selected source options. Displays other setting options of the TV. Changes timeout duration for menu screens. When this setting is on, the search process will locate the encrypted channels as well. Activates or deactivates the blue background system when the signal is weak or absent. Ensures that your TV has the latest firmware. Displays application version. Enables any special feature sent from the broadcaster. English

60 Audio Description Auto TV Off Standby Search (Optional) Store Mode Power Up Mode CEC Virtual Remote FollowMe TV FollowMe TV to DMR Netflix Install and Retune Menu Contents Automatic Channel Scan (Retune) Manual Channel Scan Network Channel Scan Analogue Fine Tune First Time Installation Clear Service List A norration track will be played for the blind or visually impaired audience. This feature is available only if the broadcaster supports it. Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode. Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available. This setting configures the power up mode preference. With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature. Enable or disable the virtual remote feature. Enable or disable this feature. Enable or disable this feature. You can view your ESN(*) number and deactivate Netflix. (*) ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV. Displays automatic tuning options. Digital Aerial: Searches and stores aerial DVB stations. Digital Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue: Searches and stores analogue stations. Digital Aerial & Analogue: Searches and stores aerial DVB and analogue stations. Digital Cable & Analogue: Searches and stores cable DVB and analogue stations. Satellite: Searches and stores satellite stations. This feature can be used for direct broadcast entry. Searches for the linked channels in the broadcast system. You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored. Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings. (*) This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland. Use this setting to clear channels stored. English

61 General TV Operation Using the Channel List The TV sorts all stored stations in the Channel List. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the Channel List options. Configuring Parental Settings To prohibit viewing of certain programmes, channels and menus can be locked by using the parental control system. To display parental lock menu options, the PIN number should be entered. After coding the correct PIN number, parental settings menu will be displayed. Menu Lock: Menu lock setting enables or disables the menu access. Maturity Lock: When set, this option gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, disables access to the broadcast. Child Lock: When Child Lock is set, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control panel buttons will not work. Set PIN: Defines a new PIN number. The open browser application in the portal, may become disabled due to changes made in the parental settings. This can be done in 3 different ways according to the country selection made in the first time installation. If the selected country is England; turning child lock on will disable open browser. If the selected country is France; adjusting the maturity lock for users aged 15 and younger will disable open browser. If another country is selected except the two above; turning any of the maturity lock settings on will disable open browser. Note: Default PIN can be set to 0000 or If you have defined the PIN(is requested depending on the country selection) during the First Time Installation use the PIN that you have defined. Some options may not be available depending on the country. Electronic Programme Guide (EPG) Some channels send information about their broadcast schedules. Press the Epg button to view the EPG menu. Red button (Prev Day): Displays the programmes of previous day. Green button (Next day): Displays the programmes of the next day. Yellow button (Zoom): Press the Yellow button to see events in a wider time interval. Blue button (Filter): Views filtering options. SUBTTL: Press Subtitles button to view Select Genre menu. Using this feature, you can search the programme guide database in accordance with the genre. Info available in the programme guide will be searched and results matching your criteria will be highlighted. Info button: Displays detailed information about selected programmes. Numeric Buttons (Jump): Jumps to the preferred channel directly via numeric buttons. OK: Displays programme options. Text button (Search): Displays Guide Search menu. Swap button (Now): Displays current event of the highlighted channel. Record button: The TV will start to record the selected programme. You can press again to stop the recording. IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. Note: Switching to a different broadcast or source is not available during a recording. Programme Options In EPG menu, press the OK button to enter the Event Options menu. Select Channel In EPG menu, using this option, you can switch to the selected channel. Record / Delete Record Timer After you have selected a programme in the EPG menu, press the OK button. Select the Record option and press the OK button. After this operation, a recording will be scheduled for the selected programme. To cancel an already set recording, highlight that programme and press the OK button and select the option Delete Rec. Timer. The recording will be cancelled. Set Timer / Delete Timer After you have selected a programme in the EPG menu, press the OK button. Select the Set Timer on Event option and press the OK button. You can set a timer for future programmes. To cancel an already set timer, highlight that programme and press the OK button. Then select Delete Timer option. The timer will be cancelled. Note: It is not possible to record two channels at the same time. English

62 Software Upgrade Your TV is capable of finding and updating automatically via the broadcast signal. Software upgrade search via user interface On the main menu select Settings and then Other Settings. Navigate to Software Upgrade and press OK button. In Upgrade Options menu select Scan for upgrade and press OK button to check for a new software upgrade. If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. Press OK to continue with the reboot operation. 3 AM search and upgrade mode Your TV will search for new upgrades at 3:00 o clock if Automatic scanning in the Upgrade Options menu is Enabled and if the TV is connected to an aerial signal. Note: If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in. Input sources - can not be selected If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected. If not; Check the AV cables and connections if you have tried to connect a device. Recording unavailable To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, try switching off the TV and then re-inserting the USB device. USB is too slow If a USB is too slow message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk. Troubleshooting & Tips Tv will not turn on Make sure the power cord is plugged in securely to wall outlet. Check if batteries are exhausted. Press the Power button on the TV. Poor picture Check if you have selected the correct TV system. Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna access. Check if you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning. The picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices. No picture This means your TV is not receiving any transmission. Make sure the correct source has been selected. Is the antenna connected properly? Is the antenna cable damaged? Are suitable plugs used to connect the antenna? If you are in doubt, consult your dealer. No sound Check if the TV is muted. Press the Mute button or increase the volume to check. Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from sound menu. Remote control - no operation The batteries may be exhausted. Replace the batteries. English

63 Configuring Wired Device Settings Connectivity Network Type Wired Connectivity To Connect to a Wired Network You must have a modem/router connected to an active broadband connection. Ensure that Nero Media Home software is installed to your PC (for DLNA function). See Nero Media Home Installation section. Connect your PC to your modem/router. This can be a wired or wireless connection. Connect your TV to your modem/router via an ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV. The Network type can be selected as Wired or Wireless Device, in accordance with the active connection to the TV set. Select this as Wired Device if you are connecting via an ethernet. Configuration Status This section displays the status of the connection. IP Address If an active connection is available, the IP address will be displayed on this section. If you want to configure an IP address preferences, press the Green button and switch to the advanced mode. Configuring Wired Network Settings in Advanced Mode After pressing the Green button, the advanced mode will be available. While in advanced mode, press the Red button to edit settings. When finished, press OK to save, Press Return/Back to exit. Broadband ISP connection Wireless Connectivity LAN (ethernet) cable To Connect to a Wireless Network IMPORTANT: Veezy 200 USB dongle (not supplied) is required to use wireless network features. LAN input on the rear side of the TV To access and play shared files, you must select the Media Browser. Press the Menu button and select Media Browser. Press OK to continue. Select the desired file type and press OK. You must always use the Media Browser screen to access and play shared network files. PC/HDD/Media Player or any other devices that are DLNA 1.5 compatible should be used with a wired connection for higher playback quality. To configure wired settings please refer to the Network Settings section in the Settings menu. The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem s SSID visible, you should change your SSID settings via the modem s software. To Connect to a wireless LAN, you should perform the following steps: 1. Ensure that Nero Media Home software is installed to your PC (for DLNA function). 2. Then connect the wireless adaptor (not supplied) to one of the USB inputs of the TV. 3. To configure your wireless settings please refer to the Network settings section in this manual. You might be able to connect your TV to your LAN depending on your network s configuration. In such a case, use an ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet. network wall socket (not supplied) LAN input on the rear side of the TV A Wireless-N router (IEEE a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming. English

64 Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers. The frequency and channel differ depending on the area. The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions, DECT phones or any other WiFi 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission. The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment. The Wireless LAN adaptor (not supplied) should be connected directly to the TV s USB port. USB hubs are not supported. The Wireless LAN adaptor (not supplied) supports a,b,g & n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos. Use the other USB input, if you experience problems with audio/video performance. You must change your modem s SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection. Configuring Wireless Device Settings To enable Wi-Fi features, plug in the Wi-Fi dongle to one of the USB ports. Open the Network Settings menu and select Network Type as Wireless Device to start connection process. Press the Yellow button to scan the wireless networks. A list of available networks will be displayed. Please select your desired network from the list. Note: If the modem supports N mode, you should set N mode settings. If the selected network is protected with a password, please enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the navigation buttons and the OK button on the remote control. Wait until the IP address is shown on the screen. This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight Network Type and press OK. You can navigate between menu tabs by pressing left/ right buttons. The help bar on the bottom of the dialog shows features that you may use. Press the Blue button to check your internet connection speed. Press English the Green button to switch to advanced mode and then press the OK button to edit settings. Other Information Configuration Status: Displays Wi-Fi status as Connected or Not Connected. IP Address: Displays the current IP address. Network Name: Connected networks name will be displayed. Delete Saved Wi-Fi Profiles Saved profiles will be deleted if you press the Red button while the wireless device selection OSD is on the screen. Connecting to your mobile device via WiFi If your mobile device has WiFi feature, you can connect it to your TV via a router, in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software. Connect to your router following the steps stated above in the Wireless Connectivity section. Afterwards, engage your mobile device with the router and then activate the sharing software on your mobile device. Then, select files that you want to share with your TV. If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files from your mobile device via the Media Browser of your TV. Enter the Media Browser menu and the playback device selection OSD will be displayed. Select your mobile device and press the OK button to continue. If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider. Note: This feature may not be supported on all mobile devices. WIRELESS DISPLAY Wireless Display is a standard for streaming video and sound content by Wi-Fi Alliance. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device. Using with mobile devices There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV. Plug the wireless USB dongle to TV first, if the TV doesn t have internal WiFi feature. Then press the Source button on the remote and switch to Wireless Display source. A screen appears stating that the TV is ready for connection. Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, please refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

65 Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV. Note: This feature can be used only if the mobile device supports this feature. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use. Android based mobile devices should have the software version V4.2 and above. Connectivity Troubleshooting Wireless Network Not Available Ensure that any firewalls of your network allow the TV wireless connection. Ensure the Veezy 200 USB WiFi dongle (not supplied) is plugged in fully. Try searching for wireless networks again, using the Network Settings menu screen. If the wireless network does not function properly, try using the wired network in your home. Refer to the Wired Connectivity section for more information on the process. If the TV does not function using the wired connection, check the modem (router). If the router does not have a problem, check the internet connection of your modem. Connection is Slow See the instruction book of your wireless modem to get information on the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem. Distruption during playback or slow reactions You could try the following in such a case: Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other Wi-Fi compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router. Using DLNA Network Service DLNA (Digital Living Network Alliance) is a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network. For further information, visit The DLNA standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the DLNA media server connected to your home network. 1. Nero Media Home Installation The DLNA function cannot be used if the server programme is not installed onto your PC. Please prepare your PC with the provided Nero Media Home programme. For more information about the installation, please refer to the Nero Media Home Installation section. 2. Connect to a Wired or Wireless Network See the chapter Network Settings for detailed configuration information. 3. Play Shared Files via Media Browser Select Media Browser by using the Left or Right buttons from the main menu and press OK. The Media browser will then be displayed. DLNA DLNA support is only available in the Media Browser folder mode. To enable folder mode, go to the Settings tab in the main media browser screen and press OK. In the settings options, highlight View Style and change to Folder using the Left or Right buttons. Select the desired media type and press OK. If sharing configurations are set properly, Device Selection screen will be displayed after selecting the desired media type. Select the desired one and press OK to display the content of the selected network or USB memory. If you want to refresh the device list, press the Green button. You can press Menu to exit. If available networks are found, they will be listed on this screen. Select media server or network that you want to connect to using the Up or Down buttons and press OK. If you select the media type as Videos and choose a device from the selection menu, a new menu screen will appear on the screen. Select Videos from this screen again to list all the available video files from the selected network. To play other media types from this screen, you must go back to main Media Browser screen and select the media type as desired and then perform the network selection again. Refer to the Media Browser Menu section for further information on file playback. Subtitle files do not work if you watch videos from your network through DLNA. You can connect only one television with DLNA to the same network. If a problem occurs with the DLNA network, please switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the DLNA function. Note: There may be some PC s which may not be able to utilize the DLNA function due to administrator and security settings (such as business PC s). For best home network streaming with this TV, the Nero software should be installed. Nero MediaHome Installation To install Nero MediaHome, please proceed as follows: Note: To use DLNA function, this software should be installed to your PC. English

66 1. Enter the link below completely in the adressbar of your web browser Click the Download button on the opening page. The installation file will be downloaded onto your PC. 3. After the download is completed, double click on the installation file to start the installation. The installation wizard will guide you through the installation process. 4. The prerequisites screen will be displayed first. The installation wizard checks the availability of required third-party software on your PC. If applications are missing they are listed and must be installed before continuing installation. 5. Click the Install button. The integrated serial will be displayed. Please do not change the displayed serial. 6. Click the Next button. The License Conditions (EULA) screen will be displayed. Please read the license agreement carefully and select the appropriate check box if you agree to the terms of the agreement. Installation is not possible without this agreement. 7. Click the Next button. On the next screen you can set your installation preferences. 8. Click the Install button. The installation begins and finishes automatically. A progress bar will indicate the state of the installation process. 9. Click the Finish button. The installation is completed. You will be directed to the web site of the nero software. 10. A shortcut is now placed on your desktop. Congratulations! You successfully installed Nero MediaHome on your PC. Run Nero MediaHome by double clicking on the shortcut icon. Ensure the TV is connected to a Wired/Wireless(if available) network. After the connection is established, you can view portal options. Press Internet button on your remote control and the portal application options will be displayed in a manner similar to the template below. Note on PIP Window Current source content will be displayed on the PIP window, if you switch to portal mode while on any source. If you switch to portal mode while watching TV channels, current programme will be displayed on the PIP window. You can change channels using Programme +/- buttons. Use the Left or Right, Up or Down buttons to navigate between the items on Portal screen. Press the OK button to confirm your selection. Press the Return/ Back button to go to the previous screen. Press the Exit button to quit the Internet portal mode. Note: Possible application dependent problems may be caused by the content service provider. Some applications might become disabled due to changes made in the Parental Settings. Internet Portal(OEM) HINT: A Broadband internet connection is required for high quality viewing. You must set the Country and Language data correctly in the First Time Installation for proper operation of the internet portal. English

67 PC Input Typical Display Modes The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions. Index Resolution Frequency 1 640x350 85Hz 2 640x400 70Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz AV and HDMI Signal Compatibility Source Supported Signals Available EXT (SCART) Side AV YPbPr HDMI1 HDMI2 PAL NTSC 60 RGB 50/60 SECAM PAL 50/60 NTSC 60 SECAM O O O O O O 480i, 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50Hz,60Hz O 1080i 50Hz,60Hz O 480i 60Hz O 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50Hz,60Hz O 1080i 50Hz,60Hz O 24Hz, 25Hz, 1080p 30Hz, O 50Hz, 60Hz (X: Not Available, O: Available) In some cases a signal on the LCD TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc. ). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment. English

68 Supported File Formats for USB Mode Media Extension Format Notes Video.dat,.mpg,.mpeg.ts,.trp,.tp,.m2ts Mpeg1-2 MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC 50Mbit/sec.vob MPEG2 50Mbit/sec.mkv.mp4.avi.fla,.flv MPEG1-2-4, H.264 MPEG4, XviD, H.264 MPEG2-4, Xvid, H.264 H.264, Sorenson H fps Other: - 50Mbit/sec 50fps, 50Mbit/sec 50fps, 50Mbit/sec 50fps, 50Mbit/sec 40Mbit/sec.3gp MPEG4, H Mbit/sec.asf,.wmv VC1 50Mbit/sec Audio.mp3 MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3) Picture.wav.WMA/ ASF LPCM WMA, WMA Pro Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate) Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate) Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate) WMA: 128bps ~ 320Kbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48Khz (Sampling rate) WMA Pro: < 768kbps (Bit rate) / ~ 96KHz (Sampling rate).m4a/.aac AAC, HEAAC Free Format (Bit rate) / 8KHz ~ 48KHz (Sampling rate).pcm PCM 8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate) (works only with video files).jpeg.png.bmp AC3 EAC3 LPCM IMA-ADPCM/ MS-ADPCM G711 A/mu-law Baseline Progressive non-interlace interlace Subtitle.sub - Sub1, Sub2, Sub3.srt - 32Kbps ~ 640Kbps (Bit rate) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Sampling rate) 32Kbps ~ 6 Mbps (Bit rate) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Sampling rate) 64Kbps ~ 1.5Mbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48Khz (Sampling rate) 384Kbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48Khz (Sampling rate) 64~128Kbps (Bit rate) / 8KHz (Sampling rate) Resolution(WxH): 15360x8640, bytes Resolution(WxH): 1024x768, bytes Resolution(WxH): 9600x6400, bytes Resolution(WxH): 1200x800, bytes Resolution(WxH): 9600x6400, bytes English

69 Supported DVI Resolutions When connecting devices to your TV s connectors by using DVI converter cable(dvi to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ þ 1360x768 þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x1200 þ 1680x1050 þ 1920x1080 þ 1920x1200 þ English

70 Internet Browser To use the internet browser, please select the internet browser logo from the portal section. To navigate the web browser, use the arrow buttons on the remote control. Press OK to continue. After First time installation, predefined web sites and logos will be displayed on the browser s access page (see image above). To add a desired web page to the quick access page, whilst on the website you wish to add, select the Add menu and select Quick Access button. If you want to add bookmarks, select this item while the desired web page is on the screen. You can navigate the web browser in three ways. First, enter any URL in the address bar. pages and these will take you to the appropriate pages. When you scroll the pointer down to the middle of the screen, the remote control s shortcuts will be shown. Use the zoom shortcut buttons or the zoom menu to zoom in or zoom out. You can clear cookies or clear all browser data from the settings menu. Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adaptor to the USB input of your TV. To view your browsing history, click the history button. You can also clear your browsing history from here. You can search keywords by clicking the search button in the address dialog box or another way to navigate to pages is by clicking on links on web The browser does not support multiple tabs. Some internet pages include flash content. These are not supported by the browser. Your TV does not support any download processes from the web browser. English

71 A B Product Fiche Commercial Brand:SALORA C Product No D Model No. SMART32LEDW E Energy efficiency class A+ F G H I J Visible screen size (diagonal,approx.) (inch/cm) On mode average power consumption (Watt) Annual energy consumption (kwh/annum) Standby power consumption (Watt) Off mode power consumption (Watt) 32 inches 81 cm ,5 0 K Display resolution (px) 1366x768 A B C D E F English Product Fiche Commercial Brand Product No. Model No. Energy efficiency class Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm) Deutsch Produkt-Datenblatt Markenzeichen Produkt-Nr. Modell-Nr. Energieeffizienzklasse Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal,ca.) (Zoll /cm) : ( / )( ) (,.) ( /c ) eština Zna ka výrobce íslo produktu Model. Energetická t ída Viditelná velikost obrazovky (úhlop í ka,p ibl.)(palc /cm) Dansk Produktoplysningsskema Varemærke Produktnr. Model nr. Energieffektivitetsklasse Synlig skærmstørrelse (diagonalt,ca.) (HK/cm) Suomi Tuote fiche Kaupallinen merkki Tuote nro. Malli nro. Virran tehokkuusluokka Näkyvän kuvaruudun koko (diagonaalinen,n.) (tuumaa/cm) Français Fiche du produit Marque commerciale Produit N Modèle N Classe d'efficacité énergétique Taille d'écran visible (diagonale,approx.) (pouces/cm) Hrvatski SAŽETAK PROIZVODA Trgova ka marka Br. proizvoda Br. modela Klasa energetske u inkovitosti Vidljiva veli ina ekrana (dijagonalna,približno) (in a/cm) Nederlands Productfiche Commercieel merk. Productnr. Modelnr. Energie efficiëntie klasse Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.) (inches/cm) Español Ficha del Producto Marca Comercial Nº de Producto Nº de Modelo Clasificación Energética Tamaño de pantalla visible (diagonal,aprox.) (pulgadas/cm) Svenska Produktspecifikation Varumärke Produktnr. Modellnr. Energiklass Synlig skärmstorlek (diagonal,ungefärlig) (tum/cm) Italiano Scheda prodotto Marchio commerciale Numero prodotto Numero modello Classe di efficienza energetica Dimensioni visibili dello schermo (diagonale,circa)(pollici/cm) Polski KARTA PRODUKTU Marka produktu Nr produktu Nr modelu Klasa efektywno ci energetycznej Widoczny obraz ekranu (przek tna,około)(cali/cm) Magyar Termékismertet adatlap Kereskedelmi márka Termékszám Modellszám Energiahatékonysági osztály Látható képtartomány (diagonális,kb.) (inches/cm) Norsk Produktinformasjon Kommersiell merkevare Produkt nr. Modell nr. Energieffektivitet klasse Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm) Português Ficha do produto Marca Comercial Produto Nº Modelo Nº Classificação eficiência energética Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm) Român Fi produs Marc comercial Nr. Produs Nr. Model Clasa de eficien energetic Dimensiunea ecranului vizibil (diagonal, aprox. ) (inch/cm) (, ) ( / ) (, )( / ).. (, ) ( /cm) (, ) ( /cm) Srpski Tehni ke odlike Komercijalna marka Proizvod br. Model br. Klasa energetske efikasnosti Veli ina vidljivog ekrana (dijagonala, tokom) (in a/cm) Sloven ina Zna ka výrobcu íslo produktu Model. Energetická trieda Vidite ná ve kos obrazovky (uhloprie ka, zhruba) (palcov/cm) Slovenš ina Opis izdelka Komercialna znamka Št. zdelka Št. Modela Razred energetske u inkovitosti Vidna velikost zaslona (diagonala, pribl.) (palcev/cm) E v ι.. η ι η η ( ι ι,.) ( /cm) Bosanski Tehni ki podaci Komercijalna marka Produkt br. Model br. Klasa energetske efikasnosti Vidljiva veli ina ekrana (diagonala, približno.) (in a/cm) ' ' ( / )(, ) Türkçe Ürün fi i Ticari Marka Ürün No. Model No. Enerji verimlili i sınıfı Görülen ekran boyutu (çapraz, yakl k.) (inç/cm) Shqip Të dhënat e produktit Marka tregtare Nr. i produktit. Nr. i modelit. Klasa e eficiencës së energjisë Madhësia e ekranit të dukshëm (diagonal, afërsisht) (inç/cm) Lietuvi Gaminio etiket Gamintojas Gaminio Nr. Modelio Nr. Energetinio efektyvumo klas Matomas ekrano dydis ( strižain, approx.) (coli /cm) Latviešu Produkta apraksts Marka Produkta nr. Mode a nr. Energoefektivit tes klase Ekr na izm rs (pa diogn li, apmçram) (collas/cm) Eesti TOOTEKIRJELDUS Tootja firma Toote nr. Mudeli nr. Energiaklass Vaadatava ekraani suurus (diagonaal, umbes) (tolli/cm) / ) (, ) ( English

72 English Deutsch On mode average power consumption (Watt) Durchschnittlicher Stromverbrauch im eingeschaltetem Zustand (Watt) G H I J K Annual energy consumption Standby power consumption Off mode power consumption (kwh/annum) (Watt) (Watt) Jährlicher Energieverbrauch (kwh/jahr) Standby-Stromverbrauch (Watt) Stromverbrauch im ausgeschaltetem Zustand (Watt) Display resolution (px) Display-Auflösung (px) eština Dansk Suomi Français Hrvatski Nederlands Español Svenska Italiano Polski Magyar Norsk Português Român ( ) ( / ) ( ) ( ) ( ) (Watt) Pr m rná spot eba elektrické energie v zapnutém režimu (Watt ) (kwh/ ) Ro ní spot eba energie (kwh/ro ní) (Watt) Spot eba elektrické energie v pohotovostním režimu (Watt ) (Watt) Spot eba elektrické energie ve vypnutém režimu (Watt ) ( ) Rozlišení displeje (px) Gennemsnitligt strømforbrug i tændt tilstand (Watt) Årligt energiforbrug (kwh/årligt) Strømforbrug (standby)(watt) Strømforbrug i slukket tilstand (Watt) Skærmopløsning (px) Päällä-tilan keskimääräinen virrankulutus (Wattia) Consommation énergétique moyenne en mode "marche" (Watt) Prosje na potrošnja el. energije kada je proizvod uklju en (Watta) Vuosittainen sähkönkulutu (kwh/vuosittainen) Vakiovirran kulutus (Wattia) Pois-tilan virrankulutus (Wattia) Näytön erottelukyky (pikselia) Consommation énergétique annuelle (kwh/annuel) Godišnja potrošnja el. Energije (kwh/godišnja) Consommation d'énergie en veille (Watt) Potrošnja el. energije u modu pripravnosti (Watta) Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Watt) Potrošnja el. energije kada je proizvod isklju en (Watta) Résolution de l'écran (px) Rezolucija zaslona (piksela) Jaarlijks Aan-modus gemiddeld stroomverbruik (Watt) energieverbruik(kwh/jaarlijks ) Stand-by stroomverbruik (Watt) Uit-modus stroomverbruik (Watt) Schermresolutie (px) Consumo eléctrico medio, en funcionamiento (Vatio) Strömkonsumtion i PÅ-läge (Watt) Consumo di corrente medio da accesa (Watt) rednie zu ycie energii w trybie wł czonym (Watów) Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban (Watt) Consumo eléctrico anual (kwh/anual) Consumo en modo en espera (Vatio) Consumo eléctrico modo apagado (Vatio) Resolución de pantalla (px) Energikonsumtion per år (kwh/årlig) Strömkonsumtion i viloläge (Watt) Strömkonsumtion i AV-läge (Watt) Skärmupplösning (pixlar) Consumo annuale di energia (kwh/annuo) Roczne zu ycie energii (kwh/roczne) Consumo di corrente in modalità standby (Watt) Consumo di corrente da spenta (Watt) Risoluzione del display (px) rednie zu ycie energii w trybie oczekiwania (Watów) Energiafogyasztás standby Éves energiafogyasztás (kwh/éves) üzemmódban (Watt) Zu ycie energii w trybie wył czonym (Watów) Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Watt) Rozdzielczo obrazu (pikseli) Képerny felbontás (px) Påmodus gjennomsnittlig strømforbruk (Watt) Årlig strømforbruk (kwh/årlig) Hvilemodus strømforbruk (Watt) Av-modus strømforbruk (Watt) Skjermoppløsning (piksel) Consumo annual energia Consumo energia em modo médio (Watt) (kwh/anual) Consum anual de energie Consum electric mediu în modul pornit (Wa i) (kwh/anual) ( ) ( ) ( / ) (kwh/ ) Consumo energia em stand-by (Watt) Consumo energia em modo alimentação (Watt) Resolução do visor (pixel) Consum electric în stare de repaus (Wa i) Consum electric în modul oprit (Wa i) Rezolu ia ecranului (pixeli) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (kwh/ ) ( ) ( ) ( ) (kwh/ ) ( ) ( ) ( ) Godišnja potrošnja energije Srpski Prose na potrošnja kada je uklju eni (Vati) (kwh/godišnja) Potrošnja tokom mirovanja (Vati) Potrošnja kada je isklju eni (Vati) Rezolucija displeja (piks.) Priemerná spotreba elektrickej energie v Ro ná spotreba energie Spotreba elektrickej energie v Spotreba elektrickej energie vo Sloven ina zapnutom režime (Wattov) (kwh/ro ná) pohotovostnom režime (Wattov) vypnutom režime (Wattov) Rozlíšenie displeja (pixl.) Poraba elektri ne energije v povpre nem Poraba energije v stanju pripravljenosti Poraba energije na inu izklopa Slovenš ina na inu (Wattov) Letna poraba energije (kwh/letna) (Wattov) (Wattov) Resolucija zaslona (piks.) ε ε υ ε ε ε ε ε E v (Watt) (kwh/ ) (Watt) ε ε (Watt) υ ( ε ) Godišnja potrošnja energije Bosanski Prosje na potrošnja kada je uklju en (Watt) (kwh/godišnja) Potrošnja tokom mirovanja (Watt) Potrošnja kada je isklju en (Watt) Rezolucija ekrana (piks.) ( )( ( / " ) ( ) ( ) ( ) Türkçe Açık moddaki ortalama güç tüketimi (Watt) Yıllık enerji tüketimi (kwh/yıllık) Shqip Lietuvi Konsumi mesatar i energjisë si i ndezur (Watt) Vidutin s energijos s naudos jungus (Vatai) Konsumi vjetor i energjisë (kwh/vjetor) Metin s energijos s naudos (kwh/metin s) Bekleme durumunda enerji tüketimi (Watt) Kapalı moddaki güç tüketimi (Watt) Ekran çözünürlü ü (piks.) Konsumi i energjisë si në gatishmëri (Watt) Konsumi i energjisë si i fikur (Watt) Rezolucioni i ekranit (piks.) Energijos s naudos bud jimo režimu (Vatai) Ener ijas pat ri š gaid šanas rež m Latviešu Ener ijas pat ri š akt v rež m (Vati) Gada ener ijas pat ri š (kwh/gada) (Vati) Energijos s naudos išjungus (Vatai) Ener ijas pat ri š izsl gt st vokl (Vati) Ekrano skiriamoji geba (pikseli ) Displeja rezol cija (pikseïiem) Eesti Keskmine energiakulu töörežiimil (Vatti) Aastane energiakulu (kwh/aastane) Energiakulu ooterežiimil (Vatti) Energiakulu väljalülitatud olekus (Vatti) Ekraani resolutsioon (pikslit) ) ( ) ( / ( ) ( ) ( ) English

73 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Fjernkontroll... 6 Tilkoblinger... 7 Førstegangsinstallasjon - USB-tilkoblinger... 8 Menyegenskaper og -funksjoner...11 Generell TV-betjening Programvareoppdatering Feilsøkingstips Typiske visningsmoduser for PC-inngang Signalkompatibilitet for AV og HDMI Støttede DVI-oppløsninger Nettleser Norsk - 1 -

74 Sikkerhetsinformasjon FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT IKKE ÅPNE FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ DU LA VÆRE Å FJERNE DEKSELET (ELLER BAKDELEN). ingen AV DE INNVENDIGE DELENE KAN REPARERES AV BRUKERE. VEDLIKEHOLDSARBEID MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL. Bruk av TV-en i ekstreme miljøforhold kan forårsake skade på apparatet. I ekstremt vær (storm, lyn) og lange inaktivitet perioder (skal på ferie), må du koble TVapparatet fra strømnettet. Nettpluggen brukes til å koble apparatet fra strømnettet, og må derfor være lett tilgjengelig. Dette tegnet er til stede der det er svært viktig informasjon om drift og vedlikehold av apparatet i den medfølgende håndboken. Merk: Følg instruksjonene på skjermen for å betjene de relaterte funksjonene. VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før installering eller bruk ADVARSEL: Aldri la mennesker (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mennesker som mangler erfaring og / eller kunnskap bruke elektriske apparater uten tilsyn. For ventilasjon, la det være en ledig plass på minst 10 cm rundt apparatet. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Ikke plassere TV-en på overflater som er skrå eller ustabile, TV-en kan velte. Bruk dette apparatet i et moderat klima. Støpselet må være lett tilgjengelig. Ikke plasser TV, møbler etc. på strømledningen. En skadet strømkabel/støpsel kan forårsake brann eller gi deg elektrisk støt. Håndtere strømledningen i støpselet, ikke koble fra TV-en ved å dra i strømkabelen. Rør aldri strømledningen når du er våt på hendene, da dette kan føre til kortslutning eller elektrisk sjokk. Lag aldri knute på strømledningen og knytt den aldri sammen med andre ledninger. Erstatning av TV-en må utføres av kvalifisert personell Ikke bruk denne TV-en i et fuktig miljø. Ikke utsett TV-en for væske. Hvis væske skulle falle inn i kabinettet, må du koble ut TV-en umidderlbart og få den undersøkt av kvalifisert personell før det brukes videre. Ikke utsett TV-en for direkte sollys, åpne flammer eller plasser dem nær intense varmekilder som f.eks. elektriske varmeovner. Å høre på hodetelefoner med overdreven volum kan fororsake hørselstap. Sørg for at åpne flammekilder, for eksempel tente stearinlys, ikke plasseres på toppen av TV-en. For å hindre skade, må denne TV-en festes til en vegg i henhold til anvisningene (hvis muligheten er tilgjengelig). Av og til kan noen få ikke-aktive piksler forekomme på skjermen som fasteblå, grønne eller røde punkter. Merk at dette ikke vil påvirke produktets yteevne. Pass på så du ikke lager risper i skjermen med fingernegler eller andre harde ting. Før rengjøring, trekk ut strømledningen fra kontakten. Bruk kun en myk, tørr klut ved rengjøring. Advarsel Fare for elektrisk sjokk Forsiktig Viktig Merknad Risiko for alvorlig skade eller død Risiko for farlig spenning Personskade eller skade på eiendom risiko Bruk systemet på riktig måte Flere merknader merket Norsk - 2 -

75 Komme i gang Varslinger og funksjoner og tilbehør Miljøinformasjon Denne TV-en er designet for å konsumere mindre energi for å bidra til å redde miljøet. For å redusere energiforbruket, bør du gjøre følgende: Du kan bruke innstillingen Strømsparemodus, som ligger i Bildemeny. Hvis du angir Strømsparemodus som Øko, vil TV-en gå over til strømsparingsmodus og lysstyrkenivået til TV-en vil gå tilbake til optimalt nivå. Merk at noen bildeinnstillinger vil være utilgjengelige for endringer når TV-en er i strømsparemodus. Hvis høyreknappen trykkes, vil meldingen, Skjermen vil være av i 15 sekunder. vises på skjermen. Velg GÅ VIDERE og trykk OK for å slå av skjermen umiddelbart. Hvis du ikke trykker på en knapp, vil skjermen være av i 15 sekunder. Trykk på en knapp på fjernkontrollen eller på TVen for å slå på skjermen igjen. Hvis du deaktiverer Strømsparemodus, vil bildemodus automatisk bli satt til Dynamisk. Når TV-en ikke er i bruk, kan du slå av eller koble den fra støpselet. Dette vil også redusere strømforbruket. Ventemodusvarsler 1) Hvis TV-en ikke mottar inntakssignal (for eksempel fra en antenne- eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil TV-en gå i ventemodus. Neste gang du slår på TV-en, vil følgende melding vises: "TV-en byttet til ventemodus automatisk på grunn av en lang periode uten signal. Trykk OK for å fortsette. Hvis TV-apparatet har stått på og ikke har blitt operert for en stund, vil TV-en gå i ventemodus. Neste gang du slår den på, vil følgende melding vises. TV-en byttet til ventemodus på grunn av en lang periode uten betjening. Trykk OK for å fortsette Sleep timer(dvaletimer) Barnelås Automatisk lyddemping når der ikke er sending. NTSC-avspilling AVL (Automatisk volumbegrensning) PLL (Frekvenssøk) PC-inngang Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 Spillmodus (valgfritt) Programmere opptak Programtidsskifte Ethernet (LAN) for Internett-tilkobling og service n WiFi-støtte via USB dongle (medfølger ikke). DLNA Tilbehør som følger med Fjernkontroll Batterier: 2 x AAA Instruksjonsmanual. Veiledning for å komme raskt i gang Side AV-tilkoblingskabel TV-kontrollknapper og betjening Funksjoner Fjernstyrt farge-tv Fullt integrert digital bakkesendt/kabel/satellitt TV (DVB-T2/C) HDMI-innganger til å koble til andre enheter med HDMI-kontakter USB-inngang Skjermmenysystem SCART-kontakten for eksterne enheter (for eksempel DVD-spillere, PVR, videospill, etc.) Stereolydsystem Tekst-TV Tilkobling for hodetelefoner Automatisk programmeringssystem Manuell innstilling Automatisk slukking etter seks timer Norsk Retning opp 2. Retning ned 3. Velger bryter for Program/Volum/ AV / Standby On (Ventemodus på) r Med bruk av Kontrollknappen kan du kontrollere TVfunksjonene Program/Volum/ AV / Source (Kilde) / Standby On (Ventemodus på)

76 For å endre volum: Øk volumet ved skyve knappen opp. Reduser volumet ved å skyve knappen ned. Slik endrer kanal: Trykk på midten av knappen. kanalinformasjonsbanneret vises på skjermen. Bla gjennom de lagrede kanalene ved å skyve knappen opp eller ned. For å endre kilde: Trykk på midten av knappen to ganger for andre gang totalt), Kildelisten vises på screen. Bla gjennom de tilgjengelige kildene ved å skyve knappen opp eller ned. For å slå av TV: Trykk midten av knappen ned og hold den nede i et par sekunder; TV-en vil gå over i ventemodus. Notater: Hvis du slår av TV-en, starter denne sirkelen igjen og begynner med lydstyrkeinnstillingen. Hovedmeny OSD kan ikke vises ved hjelp av fjernkontrollen. Betjening av fjernkontrollen Trykk på MENU-knappen på fjernkontrollen for å vise hovedmenyen. Bruk venstre eller høyre knappfor å velge en menyfane eller trykk OK for å gå inn BrukVenstre/Høyre/Opp/Ned for å velge eller angi et element. Trykk Tilbake/Back eller Meny-knappen for å gå ut av en menyskjerm. Inngangsvalg Når du har koblet det eksterne systemet til TV-en din, kan du velge andre inngangskilder. Trykk på Source (Kilde)-knappen på fjernkontrollen gjentatte ganger for å endre kilde. Endre kanaler og volum Du kan bytte kanaler og justere volumet ved å bruke Volum +/- and Program +/- knappene på fjernkontrollen. Sette inn batterier i fjernkontrollen Løft dekselet på baksiden av fjernkontrollen forsiktig. Sett inn to AAA-batterier. Kontroller at tegnene (+) og (-) matcher (observer riktig polaritet). Sett dekselet tilbake på plass. Antenne / Kabel Koble "antenne"- eller "kabel-tv"-pluggen til ANTENNEINNGANG-kontakten (ANT) kontakten på baksiden av TV-en. Varsling SPDIF HDMI2 VGA VAREMERKE-ANERKJENNELSE Aerial or Cable Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. Termene HDMI og High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. LNA, the DLNA-logoen og DLNA CERTIFIED er varemerker, service merker eller sertifikat merker for Digital Living Network Alliance. YouTube og YouTube-logoen er varemerker for Google Inc. Koble til strøm VIKTIG: TV-apparatet er designet for å fungere på en V AC, 50 Hz-kontakt. Etter oppakking må du la TV-en nå romtemperatur før du kobler den til strømnettet. Koble strømkabelen til en stikkontakt. Norsk - 4 -

77 Informasjon til brukere om avhending av gammelt/ gamle utstyr og batterier [EU bare] Symbolene indikerer at utstyr med disse symbolene ikke skal deponeres sammen med husholdningsavfall. Dersom du ønsker å deponere produktet eller batterier må dette gjøres i overensstemmelse med gjeldende innsamlingssystem eller fasiliteter for korrekt resirkulering. Merk: Skiltet Pb nedenfor med symbolet for batterier indikerer at dette batteriet inneholder bly. Spesifikasjon Fjernsynssending Mottak av kanaler Digitalt mottak Antall forhåndsstilte kanaler Kanalindikator RF-antenneinngang Operasjonsspenning Lyd PAL SECAM BG/I/DK/LL VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Fullt integrert digital bakkesendt-kabel TV(DVB- T-C) (DVB-T2) 1000 Skjermvisning 75 Ohm (ubalansert) V AC, 50Hz. German+Nicam Stereo Produkter Batteri Audio utgangseffekt (WRMS.) (10% THD) Energiforbruk TV-dimensjoner DxLxH (med stativ) TV-dimensjoner DxLxH (ilman telinettä): 2x6 65 W DISPLAY 32 Driftstemperatur og driftsluftfuktighet 185 x 735 x /68 x 735 x ºC opptil 40 ºC, 85 % fuktighet maks. Tekst-TV Press the - button to enter. Trykk igjen for å aktivere mix-modus, som lar deg se tekst-tv-siden og TV-sending på samme tid. Trykk en gang til for å gå ut. Hvis det er tilgjengelig, vil deler av tekst-tv-sidene fargekodes, og kan velges ved å trykke på de fargede knappene. Følg instruksjonene som vises på det digitale tekst-tvskjermen. DIGITAL TEKST-TV Trykk -knappen for å vise digital teletekst informasjon. Styr med de fargede knappene, markørknappene og OKknappen. Bruken kan variere noe, avhengig av innholdet av digital tekst-tv. Følg instruksjonene som vises på det digitale tekst-tv-skjermen. Når -knappen trykkes på nytt, går TV-en til TV-sendingen. Norsk - 5 -

78 Komme i Gang Fjernkontroll TV MERK: Rekkevidden er på rundt 7 meter / 23ft. Bruk av min knapp 1 (*) Denne knappen hovedfunksjon er å kjøre Youtube link. Men hvis du ønsker å endre denne funksjonen, kan du trykke MIN KNAPP 1 for fem sekunder når den er på et ønsket kilde, kanal eller lenke, til "MIN KNAPPEN ER SATT" vises på skjermen. Dette bekrefter at den valgte MIN KNAPP nå er assosiert med den valgte funksjonen. Merk at hvis du utfører første gang installasjonen vil MIN KNAPP 1 vende tilbake til standard funksjon. Min knapp 2 (**) Trykk på MIN KNAPP 2 i fem sekunder når den er på ønsket kilde, kanal eller lenk, inntil meldingen MIN KNAPP ER INNSTILT vises på skjermen. Dette bekrefter at valgt MIN KNAPP er nå koblet til valgt funksjon. 1. Ventemodus: Slår TV-en på/av 2. TV: Viser kanalliste /veksler mellom kringkastingstyper 3. Volum +/4. Meny: Viser TV-meny 5. OK: Bekrefter brukervalg, holder siden (i TXTmodus), viser kanalliste (DTV-modus) 6. (Tilbake/Tilbake): Går tilbake til forrige skjermbilde, åpner indekssiden (i TXT-modus) 7. Internett: Åpner portalsiden, der du kan få tilgang til mange nettbaserte programmer 8. Min knapp (*) 9. Netflix: Starter Netflix-programmet. 10. Fargede knapper: Følg instruksjoner på skjermen for instruksjoner som er tilknyttet fargede knapper 11. Språk: Veksler mellom lydmodi (analog TV), dviser og endrer språk for lyd/teksting (digital TV, hvor tilgjengelig) 12. Rask tilbakespoling: Flytter bilder tilbake i medier slik som filmer 13. Pause: Setter mediene som spilles av på pause / Tidsskifteopptak 14. Programmere opptak 15. Spill av: Begynner avspilling av valgte medier 16. Stopp: Setter mediene som spilles av 17. Rask fremspoling: Flytter bilder frem i medier slik som filmer 18. Teksting: Slår teksting på og av (hvor tilgjengelig) 19. Skjerm: Endrer bildeforholdet på skjermen 20. Tekst: Viser tekst-tv (hvor tilgjengelig). Trykk igjen for å vise tekst-tv over det normale sendingsbildet (miks) 21. Medieleser: Åpner medieleserskjermen 22. Elektronisk programguide (EPG): Viser den elektroniske programguiden 23. Avslutt: Lukker og vise menyer og går tilbake til forrige skjermbilde 24. Navigasjonsknapper: Brukes til å navigere i menyer, innhold osv. og viser undersidene i TXTmodus når du trykker høyre eller venstre knapp 25. Hurtigmeny: Viser en liste over menyer for rask tilgang 26. Info: Viser informasjon om innhold på skjermen (avslør i TXT-modus) 27. Program +/28. Demp: Slår lyden til TV-en helt av 29. Veksle: Veksler raskt mellom forrige og gjeldende kanaler eller kilder 30. Siffertaster: Brukes til å bytte kanal eller skrive inn et tall eller en bokst i tekstboksen på skjermen. 31. Kilde: Viser alle tilgjengelige kringkastinger og innholdskilder Norsk - 6 -

79 Komme i Gang Tilkoblinger Kontakt Type Kabler Enhet Scart tilkobling (bak) VGA tilkobling (bak) SIDE AV PC/YPbPr Audio tilkobling (side) Side audio/video Tilkoblingskabel (Inkludert) PC-lydkabel (ikke inkludert) HDMI tilkobling (bak) SPDIFF (Koaksial ut) tilkobling (bak) SIDE AV SIDE AV (Audio/Video) tilkobling (side) HODETELEFON Side AV-tilkoblingskabel (inkludert) Hvis du vil koble en e n h e t t i l T V- e n, kontroller at både TVen og enheten er slått av før du gjør en tilkobling. Etter tilkoblingen er ferdig, kan du slå på enheter og bruke dem. tilkobling for hodetelefoner (side) YPbPr Video Tilkobling (side) PC/YPbPr tilkoplingskabel USB tilkobling (side) CI tilkobling CAM module (side) LAN Ethernettilkobling (bak) MERK: Når du kobler til en enhet via YPbPr- eller Side AV-inngangen, må du bruke medfølgende kabler for å muliggjøre tilkobling. Se illustrasjonene på venstre side. For å aktivere PC-lyd, må du bruke SIDE AV-tilkobling kabelens hvit og rød innganger. Hvis en ekstern enhet kobles til via SCARTkontakten, vil TV-en automatisk skifte til AV-modus. Ved mottak av DTV-kanaler (MPEG4 H. 264) eller når i (MEDIELESER)-modus,, vil utgangen ikke være tilgjengelig via scart-kontakten. Når du bruker veggmonteringssettet (valgfritt) så anbefaler vi att du setter alle kablene inn på baksiden av TVen før (valgfritt), anbefaler vi at. Sett inn eller fjern en CI-modulen kun når TV-en er SLÅTT AV. Du bør henvise til bruksanvisningen for moduler for detaljer om innstillingene. Hver USB-inngang på TV-en støtter enheter opp til 500mA. Tilkobling av enheter som har en nåværende verdi på 500mA kan skade TV-en. LAN/Ethernet-kabel Norsk - 7 -

80 Komme i Gang Førstegangsinstallasjon - USB-tilkoblinger Slå på/av Å slå TV-en på Koble strømledningen til en strømkilde som f.eks. en stikkontakt ( V AC, 50 Hz). For å slå TV-en på fra standbymodus, enten: Trykk Ventemodus-knappen, Programvalg +/- eller en siffertast på fjernkontrollen. Trykk på sidefunksjonsbryteren på TV-en til TV-en kommer på fra standby. Slå av TV-en Trykk på Ventemodus på fjernkontrollen eller trykk på sidefunksjonsbryteren på TV-en til TV-en slår til ventemodus. For å slå strømmen helt av, trekk ut strømledningen fra stikkontakten. Merk: Når TV-en går i standby modus så kan LED standby blinke for å indikere at funksjoner som Ventemodussøk, Over Air Download eller Timer er aktive. LED-lampen kan også blinke når du slår på TV-en fra ventemodus. Førstegangsinstallasjon Når den er slått på for første gang, er valg av språkskjermen tilgjengelig. Velg ønsket språk og trykk OK. På neste skjerm stiller du preferanser med navigasjonsknappene og når du er ferdig, trykker du på OK for å fortsette. Merk: Avhengig av valg av Land kan du bli bedt om å angi og bekrefte PIN på dette tidspunktet. Valgt PIN-kode kan ikke være Du må oppgi koden hvis du blir bedt om å oppgi en PIN-kode for en menyoperasjon på et senere tidspunkt. Du kan aktivere Butikkmodus-alternativet på dette tidspunktet. Dette alternativet er kun ment for butikkbruk. Det anbefales å velge Hjemmemodus for hjemmemodus. Hvis Butikkmodusvelges, vises en bekreftelsesskjerm. Velg JA for å fortsette. Dette alternativet vil være tilgjengelig i menyen Andre innstillinger og kan slås av / på senere. Hvis Hjemmemodus er valgt, vil Butikkmodus ikke være tilgjengelig etter førstegangsinstallasjon. Trykk på OK for å fortsette. Antelleinstallasjon Hvis du velger Antenne-alternativet fra Søketype -skjermen, vil TV-en søke etter digitale TV-sendinger i området. Etter at alle tilgjengelige stasjoner er lagret, vil kanallisten vises på skjermen. Mens søket fortsetter, vises en melding som spør om du ønsker å sortere kanalene i henhold til LCN(*). Velg Ja og trykk på OK for å bekrefte. Norsk (*) LCN er det logiske nummersystemet som organiserer tilgjengelige kringkastninger i samsvar med en gjenkjennelig kanalsekvens (om tilgjengelig). Trykk MENU-knappen for å avslutte kanallisten og se på TV. Kabelinstallasjon: Hvis du velger alternativet Kabel og trykker OK på fjernkontrollen, vil følgende bekreftelsesskjerm vises. Velg JA og trykk OK for å gå videre. For å avbryte prosessen, velg NEI og trykk OK. Du kan velge frekvensområder på neste skjerm. Skriv inn frekvensområdet manuelt ved hjelp av tallknappene. Når du er ferdig, trykk på OK for å fortsette. Merk: Søkets varighet vil variere avhengig av valgt søketrinn. Medieavspilling via USB-inngang Du kan koble til en 2,5" og 3,5" (HDD med ekstern strømforsyning) eksterne harddisker eller USB-minnepinner til Tven ved å bruke USB-inngangene på Tven. VIKTIG!!! Sikkerhetskopier filer på lagringsenheter før du kobler dem til TV-en. Vær oppmerksom på at produsenten ikke kan være ansvarlig for skader på filen eller tap av data. Visse typer USB-enheter (f.eks MP3-spillere) eller USB-harddisker / minnepinner kan ikke være kompatible med denne TV-en. TV-en støtter FAT32 og NTFS disk formatering, but opptak vil ikke være tilgjengelig med NTFS formaterte disker. Mens du formaterer USB-harddisker som har mer enn 1 TB (Tera Byte) med lagringsplass, kan du oppleve noen problemer under formateringsprosessen. Vent en liten stund før hver tilkobling og frakobling da det kan hende at spilleren fortsatt leser filer. Hvis du ikke gjøre dette, kan det føre til fysiske skader på USB-spilleren og spesielt USB-enheten. Trekk ikke stasjonen ut mens du spiller av en fil. Du kan bruke USB-huber med TV-ens USBinnganger. USB-huber med ekstern strømforsyning anbefales i et slikt tilfelle. Det anbefales å bruke TV-ens USBinngang(er) direkte hvis du har tenkt å koble til en USB-harddisk. Merk: Når du viser bildefiler i Medieleser-menyen, kan du bare vise 1000 bildefiler som er lagret på den tilkoblede USB-enheten.

81 Opptak av programmer VIKTIG: Når du bruker en ny USB-harddiskstasjon anbefales det at du først formaterer disken ved hjelp av din TVs Format disk valg. For å ta opp et program må du først koble en USBdisk til din TV mens den er slått av. Du bør da slå på TV-en for å aktivere opptaksfunksjonen. For å bruke opptak, bør USB-stasjonen ha 1 GB ledig plass og være USB 2.0-kompatibel. Hvis USBstasjonen ikke er kompatibel, vises en feilmelding. Programopptakk lagres i den tilkoblede USB enheten. Om ønsket, kan du lagre / kopiere opptakene til en datamaskin, men vil disse filene ikke være tilgjengelig for å bli spilt på en datamaskin. Du kan spille opp innspillingene kun via TV-en din. Lip sync forsinkelser kan forekomme i tidsskifter. Radio registrering støttes. TV-en kan ta opp programmer i inntil ti timer. Innspilte programmer er delt opp i deler på 4GB. Hvis skrivehastigheten til den tilkoblede USB-disk er ikke tilstrekkelig, kan opptaket mislykkes og timeshifting funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Det er anbefalt å bruke USB-harddisker for opptak av HD-programmer. Ikke koble ut USB / HDD under en innspilling. Dette kan skade den tilkoblede USB/harddisken. Multipartisjon støtte er tilgjengelig. Maksimalt to ulike partisjoner støttes. Den første partisjonen på USB disken brukes for PVR klar funksjoner. Det må også være formatert som den primære partisjonen som skal brukes for PVR klar funksjoner. Noen stream-pakker kan ikke bli tatt opp på grunn av signalproblemer. Derfor kan video noen ganger fryses under avspilling. Ta opp, Spill, Pause, Skjerm (for PlayListDialog) tastene kan ikke brukes når tekst-tv er PÅ. Hvis et opptak starter fra tidsur når tekst-tv er PÅ, vil tekst-tv automatisk skrues av. Også teletekst-bruk er deaktivert når det er en pågående opptak eller avspilling. Tidsskift-opptak Trykk Pause mens du ser på en sending for å aktivere tidsskiftemodus. I tidsskift modus, er programmet stoppet og samtidig registrert til den tilkoblede USBdisk. Trykk Spill igjen for å fortsette den midlertidig stansede programmet fra der du stoppet. Trykk Stopknappen for å stoppe tidsskift opptak og gå tilbake til direktesending. Tidsskift kan ikke brukes i radiomodus. Du kan ikke bruke tid skift fort bakover funksjonen før fremme avspillingen med spole frem alternativet. øyeblikkelig opptak Trykk på Opptak-knappen for å begynne opptak av en hendelse umiddelbart mens du ser et program. Du kan trykke Opptak-knappen på fjernkontrollen igjen for å spille inn den neste hendelsen på EPG I dette tilfellet så vil en OSD vises noe som indikerer de programmerte hendelser som skal bli spilt inn. Trykk Stop-knappen for å kansellere øyeblikkelig opptak. Du kan ikke bytte sendinger eller vise Medieleser under opptaksmodus. Mens du tar opp et program eller under timeshifting så vises en advarsel på skjermen om USB enhetens hastighet ikke er tilstrekkelig. Se opptak av programmer Velg Opptaksbibliotek fra Medieleser-menyen. Velg et innspilt element fra listen (hvis tidligere innspilt). Trykk på OK-knappen for å vise Spill Alternativer. Velg et alternativ og OK knappen. Merk: Visning av hovedmeny og menyelementer vill ikke være tilgjengelig under avspillingen. Trykk på Stop-knappen for å stoppe en avspilling og gå tilbake til Opptaksbibliotek. Avta fremover Hvis du trykker Pause mens du ser innspilte programmer, vil den sakte frem funksjonen være tilgjengelig. Du kan bruke knappen for fremoverspoling for sakte fremoverspoling. Trykk knappen for fremoverspoling flere ganger for å endre hastigheten. Opptakskonfigurasjon Velg Opptak Konfigurasjon elementet i Innstillingermenyen til å konfigurere opptaksinnstillingene. Formater disk: Du kan bruke Formater Disk funksjonen for å formattere den tilkoblede USB enheten. Din PIN kreves for å bruke Format Disk funksjonen (standard pinnen er 0000). (Standard PIN-kode kan endres avhengig av landet som er valgt. Hvis du blir best om å angi en PIN-kode for å vise et menyalternativ, bruker du en av følgende koder: 4725, 0000 eller VIKTIG: Formatering av USB-stasjonen vil slette alle data på stasjonen og filsystemet vil bli konvertert til FAT32. I de fleste tilfeller vil driftsfeil bli løst etter et format, men du vil miste alle data. Vis meldingen USB er for sen vises på skjermen ved start av et opptak, prøv å start opptaket på nytt. Hvis du fortsatt får samme feil er det mulig at USB enheten ikke møter nødvendige fartskrav. Prøv å koble til en annen USB-disk. Norsk - 9 -

82 Meny for medieleser Du kan spille av fotografi, musikk og film filer lagret på en USB-disk ved å koble den til din TV. Koble en USB disk til en av USB inngangene er plassert på siden av TV-en. Når du trykker Menu-knappen mens du er i Medieleser-modus, får ti tilgang til menyalternativene Bilde, Lyd og Innstillinger. Trykk på MENU-knappen igjen for å gå vekk fra denne skjermen. Du kan velge dine Medieleser-preferanser ved å bruke Innstillingermenyen. Start avspillingmed Play-knappen og aktiver Start avspillingmed OK og aktiver Start avspillingmed OK/ Play-knappen og aktiver Sløyfe-/Tilfeldig-modus TV-spiller neste fil og sløyfer listen. Den samme filen spilles av i en sløyfe (gjentas). Filen spilles av i tilfeldig rekkefølge. Hurtigmeny Rask meny tillater deg å få adgang til noen alternativer raskere. Denne menyen inneholder alternativene Strømsparingsmodus, Bildemodus, Equalizerinnstillinger, Favoritter Sleep Timer, CEC RC Passthrough (CEC RC-gjennomgang), FollowMe TV, FollowMe TV to DMR og Information booklet (Informasjonshefte). Trykk Quick Menu på fjernkontrollen for å åpne hurtigmenyen. Se følgende kapitler for detaljer om de oppførte funksjoner. FollowMe TV Med den mobile enheten din kan du streame den aktuelle sendingen fra smart-tv-en din ved hjelp av funksjonen FollowMe TV. Installer et egnet Smart Center-program på din mobile enhet. Start programmet. For mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du se bruksanvisningene for programmet du bruker. Merk: Dette programmet er ikke kompatibelt med alle enheter FollowMe TV to DMR Denne funksjonen lar deg streame video fra TV-en din til en annen TV eller mobile enheter, ved hjelp av egnede programmer (f.eks UPnP-programmer (Universal Plug and Play) slik som BubbleUPnP). Ved aktivering av FollowMe TV to DMR starter tidsskifting. Når du trykker den røde knappen, vises menyen for enhetsvalg. Velg enheten din og trykk OK. Merk: Funksjonene FollowMeTV og FollowMe TV to DMR fungerer i sammenheng med PVR-funksjonen og krever en tilkoblet USB-lagringsenhet med formatet FAT32 og tilstrekkelig plass. HD-kanaler støttes ikke, og begge enhetene må være koblet til det samme nettverket. E-Manual (Elektronisk håndbok) Du kan finne anvisninger for TV-funksjonen i den elektroniske håndboken. For å bruke den elektroniske håndboken, trykk på Info-knappen mens hovedmenyen vises på skjermen. Velg ønsket kategori med navigasjonsknappene. Hver kategori inneholder forskjellige emner. Velg et emne og trykk på OK for å lese anvisningene. For å lukke skjermen for den elektroniske håndboken, trykk på Exit-knappen. Merk: Innholdet i den elektroniske håndboken kan variere avhengig av modell. CEC- og CEC RC-gjennomgang Denne funksjonen gjør det mulig å kontrollere CECaktiverte enheter, som er koblet til via HDMI-porter ved hjelp av fjernkontrollen til TV-en. CEC-alternativet i menyen Other Settings (Andre innstillinger) under Settings (Innstillinger) bør velges som Enabled (Aktivert) først. Trykk Sourceknappen og velg HDMI-inngang for den tilkoblede CEC-enheten fra Source List (Kildeliste)-menyen. Når den nye CEC-kildeenheten er koblet til, vil den bli oppført i kildemenyen med eget navn istedenfor navnet til den tilkoblede HDMI-porten (DVD-spiller, opptaker 1 osv.). TV-fjernkontrollen er automatisk i stand til å utføre de viktigste funksjonene etter at den tilkoblede HDMIkilden er valgt. For å avslutte denne operasjonen og kontrollere TVen via fjernkontrollen igjen, trykk og hold 0-Zero - knappen på fjernkontrollen i tre sekunder. Du kan også trykke Q.Menu-knappen på fjernkontrollen, markere CEC RC Passthrough (CEC RCgjennomgang) og sette den til Of (Av) ved å trykke på venstre- eller høyreknappen. Denne funksjonen kan også aktiveres eller deaktiveres under menyen Settings/Other Settings (Innstillinger andre innstillinger). TV-en støtter også ARC-funksjonen (Audio Return Channel). Denne funksjonen er en lydlink ment å erstatte andre kabler mellom TV-en og lydanlegget (A/V-mottaker eller høyttalersystem). Når ARC er aktiv, vil ikke TV-en dempe andre lydutganger automatisk. Derfor må du redusere TV-volumet til null manuelt, hvis du ønsker å høre lyd fra den tilkoblet lydenhet (den samme gjelder andre optiske eller koaksiale digitale lydutganger). Hvis du ønsker å endre volumnivået på tilkoblede enheter, bør du velge den enheten fra kildelisten. I dette tilfelles knyttes volumknappene direkte opp mot lydenheten. Norsk

83 Menyegenskaper og -funksjoner Bildemenyinnhold Modus Kontrast Lysstyrke Skarphet Farge Strømsparingsmodus Baklys (valgfritt) Du kan endre bildemodusen slik at den passer dine preferanser eller behov. Bildemodus kan stilles inn til et av følgende valg: Kino, Spill, Sports, Dynamisk og Naturlig. Justerer verdier for lyshet og mørke på skjermen. Justerer verdier for lyshet på skjermen. Stiller inn skarphetsverdi for objekter vist på skjermen. Stiller inn fargeverdier, justerer fargene. For å angi strømsparemodus som Øko, Bilde av og Deaktivert. (Når Mode er Dynamisk, er Strømsparingsmodusen automatisk satt til deaktivert.) Denne innstillingen styrer baklysnivået. Funksjonen Baklys vil være inaktiv hvis Strømsparemodus er satt til Eco. Bakgrunnsbelysningen kan ikke aktiveres i VGA, Medieleser modus, eller når bildet er satt til Spill. Støyreduksjon Avanserte innstillinger Dynamisk kontrast Fargetemperatur Bildezoom Filmmodus Hvis signalet er svakt og det er støyende, bruk Støyreduksjon-innstillingen for å redusere mengden av støy. Du kan endre Dynamisk Kontrast-forholdet til ønsket verdi. Stiller inn ønsket fargetone. Setter ønsket bildestørrelse fra bildezoommenyen. Merk: Auto-alternativet er kun tilgjengelig i SCART PIN8-veksling med høy spenning / lav spenning) Filmer spilles inn med et variabelt antall bilder per sekund for normale TV-programmer. Slå på denne funksjonen når du ser filmer for å se høyhastighetsscenene klart. Hud toner Hudtone kan endres mellom -5 og 5. Fargeinnstillinger RGB økning HDMI True Black (ekte sort) PC-posisjo Autoposisjon H-posisjon V-posisjon Punktklokke Fase Tilbakestill Justerer ønsker fargetone. Du kan konfigurere ønskede fargetemperaturverdier ved å bruke RGB økning-funksjonen. Mens du ser fra en HDMI-kilde, vil denne funksjonen være synlig i menyen Bildeinnstillinger. Du kan bruke denne funksjonen til å forsterke svartheten i bildet. Vises bare når inngangskilden er satt til VGA/PC. Optimaliserer automatisk skjermen. Trykk OK for å optimalisere. Dette elementet dytter bildet horisontalt til høyre eller venstre side av skjermen. Dette elementet dytter bildet vertikalt mot toppen eller bunnen av skjermen. Punktklokkefrekvensen retter opp forstyrrelser som vises som vertikale bånd i presentasjoner med mange prikker, som regneark eller paragrafer, eller tekst i mindre skrifttype. Avhengig av inngangskilden (datamaskin osv.), vil du kanskje se et uskarpt eller støyete bilde på skjermen. Du kan bruke fase for å få et klarere bilde gjennom prøving og feiling. Tilbakestiller bildeinnstillinger til fabrikkinnstillingene (unntatt spillmodus) Mens TV-en er ivga (PC)-modus vil noen elementer i bildemenyen være utilgjengelige. Isteden vil VGA-modusinnstillinger bli lagt til mens TV-en i PC-modus. Norsk

84 Lydmenyinnhold Volum Equalizer Balanse Hodetelefon Lydmodus AVL (Automatisk volumbegrensning) Hodetelefoner/Linje Ut Dynamisk bass Innstillinger bildemenyinnhold Tilgangssystem Språk Foreldrekontroll (*) Tidsur Justerer volumnivået. Velger equalizermodus. Egendefinerte innstillinger kan gjøres bare når du er i brukermodus. Justerer hvorvidt lyden kommer fra venstre eller høyre høyttaler. Stiller inn hodetelefonvolum. Du kan velge en lydmodus (hvis dette støttes av den valgte kanalen). Funksjonen setter lyden å opprettholde et fast nivå mellom programmer. Når du kobler en ekstern forsterker til TV-enved hjelp av hodetelefonkontakten, kan du velge dette mulighet som linje ut. Hvis du har koblet hodetelefoner til TV-en, sette dette mulighet som Hodetelefoner. Stiller inn digital lydtype ut. Kontrollerer betingede tilgangsmoduler når tilgjengelig. Du vil kanskje kunne angi et annet språk avhengig av kringkasteren og landet. Tast inn riktig passord for å endre foreldrenes innstillinger. Du kan enkelt justere menyen lås, modenhet lås(kan endres avhengig av landet som velges) og barnesikring i denne menyen. Du kan også sette ny PIN. Merk: Standard PIN kan settes til 0000 eller Hvis du har definert PIN (blir forespurt avhengig av valg av land) i løpet av førstegangsinstallasjon, bruker du PIN-koden du har definert. Stiller inn deaktiveringsuret til å slå av TV-en etter en viss tid. Stiller inn timer for valgte programmer. Opptakskonfigurasjon Dato/tid Kilder Satellittinnstillinger Nettverk Innstillinger Andre innstillinger Menutidsavbrudd Skanningskrypterte kanaler Blå bakgrunn Programvareoppdatering Programvareversjon Tunghørt Viser opptakskonfigurasjonsmenyen (USB-tilkobling nødvendig). Stiller inn dato og tid. Aktiverer og deaktiverer valgte kildealternativer. Viser satellitt innstillinger Skkerminnstillingene: Viser andre innstillingsmuligheter på TV-en. Endrer tidsavbrudd for menyskjermer. Når denne innstillingen er på, vil søkeprosessen finne de krypterte kanaler også. Aktiverer eller deaktiverer den blå bakgrunn systemet når signalet er svakt eller fraværende. Sikrer at TV-en har den siste fastvaren. Viser programvareversjon. Aktiverer spesielle funksjoner som er sendt fra kringkasteren. Norsk

85 Lydbeskrivelse Automatisk utkopling Søk i hvilemodus (valgfritt) Butikkmodus Mediegjengivelse Strømsparingsmodus Virtual Fjern CEC FollowMe TV FollowMe TV to DMR Netflix Menyinnhold for installasjon og omstilling Automatisk kanalsøk (still om) Manuelt kanalsøk Kanalsøk nettverk Analog finjustering Førstegangsinstallasjon Klar Listevisning Et fortellerspor vil bli spilt for blinde eller svaksynte. Denne funksjonen er tilgjengelig bare hvis kringkasteren støtter det. Merk: Lydbeskrivelse funksjonen er ikke tilgjengelig i opptak eller tid skiftende modus. Stiller inn ønsket tid for når TV-en vil automatisk gå inn i ventemodus når den ikke er i bruk TV-en vil søke etter nye eller manglende kanaler når den er i ventemodus. Alle nye sendinger vil bli vist. Velg denne modusen for butikkvisning. Modus er aktivert, kan enkelte elementer i TV-menyen ikke er tilgjengelig. Mediegjengivelse kan brukes til å dele filer som er lagret på smarttelefonen eller nettbrettet. Hvis du har en/et DLNA-kompatibel smarttelefon eller nettbrett og riktig programvare er installert, kan du dele/vise bilder på TV-en. Se instruksjoner om delingsproramvare for mer informasjon. Mediegjengivelse vil ikke være tilgjengelig med nettportalfunksjonen. Denne innstillingen konfigurerer preferansene for oppladingsmodusen. Aktivere eller deaktiverer virtuell fjernkontroll. Med denne innstillingen kan du aktivere og deaktivere CECfunksjonaliteten fulstending. Trykk venstre- eller høyreknappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Aktivere eller deaktivere denne funksjonen. Aktivere eller deaktivere denne funksjonen. Du kan vise ESN(*)-nummeret ditt og deaktivere Netflix. (*) ESN-nummeret er et unikt ID-nummer for Netflix, opprettet spesifikt for din TV. Viser automatiske omstillingalternativer. Søker etter og lagrer antennebaserte DVB-stasjoner. Digital antenne: Søker etter og lagrer kabelbaserte DVB-stasjoner. Analog: Søker etter og lagrer analoge stasjoner. Digital antenne & analog: Søker etter og lagrer antennebaserte DVB- og analoge stasjoner. Digital kabel & analog: Søker etter og lagrer kabelbaserte DVB- og analoge stasjoner. Denne funksjonen kan brukes for innlegging av direktesendinger. Søker etter lenkede kanaler i sendingsystemet. Du kan bruke denne innstillingen til å finjustere analoge kanaler. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis det ikke fins lagrede analoge kanaler. Sletter alle lagrede kanaler og innstillinger, nullstiller TV-en til fabrikkinnstillingene. (*) Denne innstillingen vises kun hvis landsvalget er innstilt på Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Bruk denne innstillingen for å fjerne kanalene som er lagret. Norsk

86 Generell TV-betjening Bruk kanallisten TV-en sorterer alle lagrede stasjoner i Kanalliste. Du kan redigere denne kanallisten, stille inn favoritter eller stille inn aktive stasjoner som skal listes opp ved bruk av valget Kanalliste. Konfigurerer foreldreinnstillinger For å forhindre at at enkelte programmer kan ses, kan kanaler og menyer låses ved bruk av et system for foreldrekontroll. For å vise foreldrelåsnivå menyalternativer, bør PINkoden tastes inn. Etter du har trykt riktig PIN kode så vil foreldreinnstillinger bli vist. Menylås: Innstilling av menylås aktiverer eller deaktiverer menytilgangen. Voksenlås: Når innstilt, henter dette valget aldersgrenser fra sendingen og hvis dette modenhetsnivået deaktiveres, vil adgang til sendingen deaktiveres. Barnelås: Når barnelås er valgt, vil det kun være mulig å betjene TV-apparatet ved hjelp av fjernkontroll. Da vil ikke kontrollpanel knappene fungere. Still inn PIN: Definerer en ny PIN. Det åpne nettleserprogrammet i portalen kan bli deaktivert på grunn av endringer i foreldreinnstillingene. Dette kan gjøres på 3 forskjellige måter avhengig av landet som ble valgt under første installering. Hvis det valgte landet er England; vil deaktiverung av barnesikringen deaktivere åpen nettleser. Hvis det valgte landet er Frankrike; vil justering av voksenlåsen for brukere opptil 15 år og yngre deaktivere åpen nettleser. Hvis et annet land er valgt, deaktiveres åpen nettleser dersom man slår på noen av vokseninnstillingene. Merk: Hvis du har definert PIN (blir forespurt avhengig av valg av land) i løpet av førstegangsinstallasjon bruker du PIN-koden som du har definert. Noen alternativer vil kanskje ikke være tilgjengelige avhengig av landet. Elektronisk programguide (EPG) Enkelte kanaler sender informasjon om sendeplanene sine. Trykk for å se menyen for elektronisk programguide (EPG). Rød knapp (Dagen før): Viser programmene for dagen før. Grønn knapp (neste dag): Viser programmene for neste dag. Gul knapp (Zoom): Trykk på den gule knappen for å se hendelser i et bredere tidsintervall. Blå knapp (filter): Viser alternativer for filtrering. UNDERTEKST: Trykk for å vise Velg Sjanger meny. Ved hjelp av denne funksjonen kan du søke i databasen til programguiden i overensstemmelse med sjangeren som du har valgt. Tilgjengelig informasjon i programguiden søkes og resultater som samsvarer med kriteriene dine vil utheves. Info-knappen: Viser detaljert informasjon om valgte programmer. Talltaster (hopp): Hopper til foretrukket kanal med talltastene. OK: Vis programalternativer. Tekstknapp (Søk): Viser "Guidesøk"-menyen. Bytteknapp (nå) Viser aktuell sending på uthevet kanal. Opptaksknappen: TV-en vil begynne å ta opp det valgte programmet. Du kan trykke igjen for å stoppe opptaket. VIKTIG: Koble en USB-disk til TV-en når TV-en er slått av. Du bør da slå på TV-en for å aktivere opptaksfunksjonen. Merk: Bytte til en annen kringkasting eller kilde er ikke tilgjengelig under et opptak. Programvalg I EPG-menyen, trykker du på OK-knappen for å gå inn i menyen Hendelsesalternativer). Velge kanal I EPG-menyen, ved hjelp av dette alternativet, kan du bytte til den valgte kanalen. Ta opp / slett opptaksur Etter at du har valgt program i EPG menyen, press OK knappen. Velg "Opptak"-alternativet og trykk på OK-knappen. Etter denne operasjonen vil et opptak bli planlagt for det valgte programmet. For å avbryte en allerede satt opptak, understrek programmet og trykker påok-knappen og velg alternativet Slett Rec. Tidsur. Opptaket vil bli avbrutt. Sett Timer / Slett Timer Etter at du har valgt program i EPG menyen, press OK knappen. Velg alternativet Still inn tidsur på hendelse og trykk på OK-knappen. Du kan sette et tidsut for fremtidige programmer. For å avbryte et allerede innstilt tidsur, må du merke det programmet og trykke på OK-knappen. Velg deretter alternativet Slett tidsur. Timeren vil bli avbrutt. Merk: Det er ikke mulig å ta opp to kanaler på samme tid. Norsk

87 Programvareoppdatering TV-en er i stand til å finne og oppdatere automatisk via kringkastingssignalet. Programvareoppgradering søk via brukergrensesnittet På hovedmenyen velger du Konfigurasjon og deretter Andre innstillinger. Gå til Programvare for oppgradering og trykk OK-knappen. I menyen Oppgraderingsalternativer, verlger du Søk etter oppgradering og trykker OK-knappen for å se etter en ny programvareopdatering. Hvis nye oppdateringer blir funnet vil nedlastingen av programvaren begynne. Trykk OK for å fortsette med omstartsprosedyren. 3 AM søk og oppgradering modus TV-en vil søke etter nye oppgraderinger kl hvis Automatisk søk i menyen Oppgradreingsalternativer er Aktivert og TV-en er koblet til et antennesignal. Merk: Hvis TV-en ikke vil slå seg på etter oppgraderingen, trekker du ut støpselet, venter i to minutter og kobler det til igjen. Fjernkontroll ingen drift Batteriene kan være tomme. Bytt batteriene. Inngangskilder - kan ikke velges Hvis du ikke kan velge en inngangkilde, er det mulig at du ikke har noen enheter koblet til. Hvis ikke; Kontroller AV-kablene og kontaktene hvis du har prøvd å koble til en enhet. Opptak utilgjengelig For å ta opp et program må du først koble en USB-disk til din TV mens den er slått av. Du skal deretter skru på TV-en for å aktivere opptaksfunksjonen. Hvis du ikke kan ta opp, kan du prøve å slå av TV og deretter sette inn USB-enheten. USB er for treg Hvis en "USB er for treg" vises på skjermen når du starter et opptak, kan du prøve å starte innspillingen på nytt. Hvis du fortsatt får samme feil er det mulig at USB enheten ikke møter nødvendige fartskrav. Prøv å koble til en annen USB-disk. Feilsøkingstips TV-en vil ikke slå seg på Kontroller at strømledningen er koblet sikkert til stikkontakten. Sjekk om batteriene er utgått. Trykk på av/på-knappen på TV-en. Dårlig bilde Sjekk om du har valgt riktig TV-system. Lavt signal nivå kan gi bildeforstyrrelser. Vennligst sjekk antennetilgang. Sjekk om du har valgt riktig kanalfrekvens hvis du har gjort manuell tuning. Bildekvaliteten kan brytes ned når to enheter er koblet til TV-en på samme tid. I slike tilfeller bør du koble fra ett av apparatene. Manglende bilde Dette betyr at TV-en ikke mottar noen sendingssignaler. Sørg for at du har valgt korrekt kilde. Er antennen tilkoblet på riktig måte? Er antennekabelen skadet? Er riktige plugger brukt til å koble til antennen? Er du i tvil, ta kontakt med leverandøren. Manglende lyd Sjekk om TV-en er demping. Trykk knappen Lydløs eller øk volumet for å sjekke. Lyd kommer kanskje fra bare én høyttaler. Sjekk balanseinnstillingene i lydmenyen. Norsk

88 Typiske visningsmoduser for PC-inngang Følgende tabell er en illustrasjon av noen typiske videovisningsmoduser. TV-en støtter kanskje ikke alle oppløsningene. Indeks Oppløsning Frekvens 1 640x350 85Hz 2 640x400 70Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Signalkompatibilitet for AV og HDMI Kilde Støttede signaler Tilgjengelig EXT (SCART) SIDE AV YPbPr HDMI1 HDMI2 PAL NTSC 60 RGB 50/60 SECAM PAL 50/60 NTSC 60 SECAM O O O O O O 480i, 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50Hz,60Hz O 1080i 50Hz,60Hz O 480i 60Hz O 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50Hz,60Hz O 1080i 50Hz,60Hz O 24Hz, 25Hz, 1080p 30Hz, O 50Hz, 60Hz (X: Ikke tilgjengelig, 0: Tilgjengelig) I noen tilfeller kan det hende at et signal på TV-en ikke vises skikkelig. Problemet kan være manglende samsvar med standarder fra kildeutstyr (DVD, digitalboks, osv.). Hvis du opplever et slikt problem, kan du kontakte forhandleren din og produsenten av kildeutstyret. Norsk

89 Støttede filformater for USB-modus Media Filendelse Formater Merknader Video.dat,.mpg,.mpeg.ts,.trp,.tp,.m2ts Mpeg1-2 MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC 50Mbit/sek.vob MPEG2 50Mbit/sek.mkv.mp4.avi.fla,.flv MPEG1-2-4, H.264 MPEG4, XviD, H.264 MPEG2-4, Xvid, H.264 H.264, Sorenson H.263.3gp MPEG4, H Mbit/sek.asf,.wmv VC1 50Mbit/sek Lyd.mp3 MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3) Bilde.wav LPCM 24fps Andre: - 50Mbit/sek 50fps, 50Mbit/ sek 50fps, 50Mbit/ sek 50fps, 50Mbit/ sek 40Mbit/ sek Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (Bitfrekvens) / 16KHz ~ 48KHz (Samplingsfrekvens) Layer2: 32Kbps ~ 448Kbps (Bitfrekvens) / 16KHz ~ 48KHz (Samplingsfrekvens) Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate).wma/asf WMA, WMA Pro WMA: 128bps ~ 320Kbps (Bitfrekvens) / 8KHz ~ 48Khz (Samplingsfrekvens) WMA Pro: < 768kbps (Bitfrekvens) / ~ 96KHz (Samplingsfrekvens).m4a/.aac AAC, HEAAC Fritt format (Bitfrekvens) / 8KHz ~ 48KHz (Samplingsfrekvens).pcm PCM 8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate) (fungerer bare med videofiler).jpeg.png.bmp AC3 EAC3 LPCM IMA-ADPCM/ MS-ADPCM G711 A/mu-law Grunnlinje Progressiv ikke-interlace sammenflettet Teksting.sub - Sub1, Sub2, Sub3.srt - 32Kbps ~ 640Kbps (Bitfrekvens) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Samplingsfrekvens) 32Kbps ~ 6 Mbps (Bitfrekvens) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Samplingsfrekvens) 64Kbps ~ 1.5Mbps (Bitfrekvens) / 8KHz ~ 48Khz (Samplingsfrekvens) 384Kbps (Bitfrekvens) / 8KHz ~ 48Khz (Samplingsfrekvens) 64~128Kbps (Bitfrekvens) / 8KHz (Samplingsfrekvens) Oppløsning (BxH): 15360x8640, bytes Oppløsning (BxH): 1024x768, bytes Oppløsning (BxH): 9600x6400, bytes Oppløsning (BxH): 1200x800, bytes Oppløsning (BxH): 9600x6400, bytes Norsk

90 Støttede DVI-oppløsninger Når du kobler enheter til TV-en din ved bruk av DVI-konversjonskabel (DVI til HDMI-kabler (- følger ikke med), kan du bruke følgende Oppløsningsinformasjon. 640x400 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x x768 þ þ 1360x768 þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x x x x1200 þ þ þ þ þ þ þ Norsk

91 Konfigurering av instillinger for kablede enheter Kompatibilitet Nettverkstype Kablet tilkobling For å koble til et kablet nettverk Du må ha et(en) modem/ruter koblet til en aktiv bredbåndsforbindelse. Sørg for at Nero Media Hjem software er installert på PCen. (For DLNA funksjon). Se avsnittet "Nero Media Home installasjon". Koble PC-en din til modem/ruter Dette kan være en kablet eller trådløs tilkobling. Koble TV-en til modem/ruter via en ethernetkabel. Det er en LAN-port på baksiden av TV-en. NettverkStypen kan velges som Kablet eller Trådløs enhet, i samsvar med den aktive tilkoblingen til TVapparatet. Velg alternativet Wired Device (Kablet enhet) hvis du kobler til via ethernet. Konfigurasjon Status Denne delen viser status for forbindelsen. IP Adresse Hvis en aktiv tilkobling er tilgjengelig, skal IP adressen vises på denne delen. Hvis du ønsker å konfigurere preferanser for en IP-adresse, trykk på den grønne knappen for å endre til avansert modus. Konfigurering av instillinger for kablede enheter i Avansert modus Broadband ISP connection Etter å ha trykket på den grønne knappen, vil Avansert modus være tilgjengelig. I avansert modus, trykk på den Røde knappen for å redigere innstillinger. Når du er ferdig, trykker du OK for å lagre. Trykk Return/ Back for å avslutte. LAN (ethernet) cable TRÅDLØS SKJERM LAN input on the rear side of the TV For å få tilgang til og spille av delte filer, må du velge Medieleser. Trykk på Menu-knappen og velg Medieleser. Trykk OK for å fortsette. Velg ønsket filtype og trykk OK. Du må alltid bruke Medieleserskjermen for å få tilgang til og spille fellesdisker filer. P C / H D D / M e d i a P l a y e r e l l e r a n d r e D L N A 1.5-kombatible enheter bør brukes med en kablet tilkobling for høyere avspillingskvalitet. Trådløs skjerm er en standard for strømming av video- og bildeinnhold fra Wi-Fi Alliance. Denne funksjonen gjør det mulig å bruke TV-en din som en trådløs skjerm. Bruke med mobile enheter Det finnes ulike standarder som muliggjør deling av skjermer inkludert grafisk, video- og lydinnhold mellom den mobile enheten og TV-en. Plugg inn den trådløse USB-donglen til TV-en først, dersom TV-en ikke har intern WiFi-funksjonalitet. For å konfigere innstillinger for kable tilkobling, se "Nettverksinnstillinger" i "Innstillinger"-menyen. Trykk deretter Kilde-knappen på fjernkontrollen og bytt til Trådløs skjerm-kilden. Du kan kanskje koble TV-en til lokalnettet avhengig av nettverkets konfigurasjon. I et slikt tilfelle, bruk en Ethernet kabel for å koble TV-en direkte til nettverket stikkontakten. En skjerm vises som sier at TV-en er klar for tilkobling. network wall socket Åpne delingsprogrammet på den mobilen enheten din. Disse programmene har et eget navn for hvert merke. Se i bruksanvisningen for den mobile enheten for detaljert informasjon. Søk etter enheter. Når du velger TV-en din og kobler til, vil skjermen på enheten vises på TVen. Obs: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den mobile enheten støtter denne funksjonen. Søke- og tilkoblingsprosesser varierer i henhold til programmet du bruker. Android-baserte mobile enheter bør ha programvareversjon V4.2 og nyere. LAN input on the rear side of the TV Norsk

92 Trådløs tilkobling For å koble til et trådløst nettverk VIKTIG: Veezy 200 USB dongle (medfølger ikke). kreves for å bruke trådløse nettverk funksjonen. TV-en kan ikke koble til nettverkene med en skjult SSID. For å gjøre modemets SSID synlig, bør du endre SSID-innstillinger via modemets programvare. For å koble til et trådløst LAN-nettverk, bør du utføre følgende trinn: 1. Sørg for at Nero Media Hjem software er installert på PCen. (For DLNA funksjon). 2. Koble deretter en trådløs adapter (medfølger ikke) til en av USB-inngangen på TV-en. 3. For å konfigurere trådløse innstillinger, se Network Settings (Nettverksinnstillinger) i de neste avsnittene. kommunikasjonsprotokollen IEEE n for å unngå eventuelle problemer mens du ser på videoer. Bruk den andre USB inngangen, hvis du opplever problemer med lyd / video ytelse. Du må endre modemets SSID når det er noen andre modemer i nærheten med samme SSID. Ellers kan du få problemer med tilkoblingen. Bruk kablet tilkobling hvis du opplever problemer med trådløs tilkobling. Konfigurering av instillinger for trådløse enheter For å aktivere Wi-Fi-funksjoner, må du plugge Wi-Fi(medfølger ikke) i en av USB-portene. Åpne menyen Avansert modus og velg Nettverkstype som Trådløs enhet for å starte tilkoblingsprosessen. Trykk på den gule knappen for søke etter trådløse nettverk. En liste over nettverk vil vises. Velg ønsket nettverk fra listen. Merk: Hvis modemet støtter N-modus, bør du stille inn innstillinger for N-modus. Dersom det valgte nettverket er beskyttet med et passord, vennligst skriv riktig nøkkel ved å bruke det virtuelle tastaturet. Du kan bruke dette tastaturet via navigasjonsknappene og OK-knappen på fjernkontrollen. (not supplied) En Trådløs-N-ruter (IEEE a/b/g/n) med samtidige 2,4 og 5 GHz bånd er utviklet for å øke båndbredden. Disse er optimalisert for jevnere og raskere HD video streaming, filoverføringer og trådløs spilling. Bruk LAN-tilkobling for raskere fildeling mellom andre enheter som datamaskiner. Frekvensen og kanalen varierer avhengig av området. Overføringshastigheten varierer avhengig av avstand og antall hindringer mellom overføring produkter, konfigurering av disse produktene, radio bølgeforhold, linjen trafikk, og produktene du bruker Overføringen kan også bli avbrutt eller frakoblet avhengig av radiobølgeforholdene DECT-telefoner, eller andre WiFi 11b-apparater. Standardverdiene for overføringshastigheten er de teoretiske maksimale verdiene for trådløse standarder. De er ikke de faktiske hastigheter på dataoverføring. Stedet der overføringen er mest effektiv varierer avhengig av bruksmiljøet. Vent til IP adressen vises på skjermen. Dette betyr at tilkoblingen er nå etablert. For å koble fra et trådløst nettverk, merker du Nettverkstype og trykker OK. Du kan navigere mellom menyene faner ved å trykke venstre/høyre knappene. Hjelpen bar på bunnen av dialogboksen viser funksjoner som du kan bruke. Trykk på den Blå knappen for å sjekke internetttilkoblingen. Trykk på den grønne knappen for å bytte til avansert modus, og trykk deretter OKknappen for å redigere innstillinger. Annen informasjon Konfigurasjonsstatus: Viser wi-fi-status som Tilkoblet eller Ikke tilkoplet. IP-adresse: Viser nåværende IP adresse. Nettverksnavn: Navn på tilkoblede nettverker vises. Slette lagrede Wifi-profiler Lagrede profiler vil bli slettet hvis du trykker på den Røde knappen mens skjermen for velging av trådløs enhet vises på skjermen. Koble til den mobile enheten din via WiFi. Hvis den mobile enheten din har WiFi-funksjonalitet, kan du koble den til TV-en via a en ruter, og på denne Den ttrådløse LAN-adapteren bør kobles direkte til måten få tilgang til innhold på enheten din. For dette, TV-ens USB-port. USB-huber støttes ikke. må enheten din ha en egnet delingsprogramvare. Den trådløse LAN-adapteren støtter a, b, g Koble til ruteren ved å følge trinnene ovenfor i og n type modemer. Det anbefales sterkt å bruke avsnittet om trådløs tilkobling. Norsk

93 Etterpå må du koble enheten opp mot ruteren, og deretter aktivere delingsprogramvare på den mobile enheten. Deretter velger du filer du ønsker å dele med TV-en. Hvis tilkoblingen etableres ordentlig, vil du nå være i stand til å åpne delte filer fra den mobile enheten din via medieleseren på TV-en din. Gå inn på "Medieleser"-menyen og valgskjermen for avspillingenheter vil vises. Velg den mobile enheten din og trykk på OK-knappen for å fortsette. Hvis det er tilgjengelig, kan du laste ned en virtuell fjernkontroll fra serveren til leverandøren av programvarer for din mobile enhet. Merk:Denne funksjonen støttes kanskje ikke av enkelte mobile enheter. Feilsøking for tilkobling Trådløst Nettverk Ikke Tilgjengelig Sørg for at brannmurene i nettverket tillater trådløs tilkobling for TV-en. Kontroller at Veezy 200 USB WiFi-donglen (medfølger ikke) er fullstendig plugget inn. Prøv å søke etter trådløse nettverker på nytt, ved hjelp av menyskjermen Nettverksinnstillinger. Hvis det trådløse nettverket ikke fungerer skikkelig, prøv å bruke det kablede nettverket i hjemmet ditt. Referer til "Trådløs Tilkobling"-delen for mer informasjon om prosessen. Hvis TV-en ikke fungerer når du bruker trådløs tilkobling, sjekk modemet (ruteren). Hvis ruteren ikke har et problem, sjekk Internett tilkobling av modemet. Tilkobling er Treg Se instruksjonsboken for din trådløse modem for å få informasjon om den interne serviceområdet, tilkobling hastighet, signalkvaliteten og andre innstillinger. Du må ha en høy hastighet tilkobling for modemet. Forstyrrelse under avspilling eller sakte reaksjoner Du kan prøve følgende i et slikt tilfelle: Hold minst tre meter avstand fra mikrobølgeovner, mobiltelefoner, bluetooth enheter eller andre Wi-Fikompatible enheter. Prøv å endre den aktive kanalen på WLAN-ruter. Bruke DLNA-nettverkstjeneste DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard som gjør det enklere visning prosessen med digital elektronikk og gjør dem mer praktisk å bruke på et hjemmenettverk. For ytterligere informasjon, besøk DLNA standard lar deg se og spille bilder, musikk og video lagret i DNLA-mediaserveren koblet til ditt hjemmenettverk. 1. Installasjon av Nero Media Hjem DLNA-funksjonen kan ikke brukes hvis serverprogrammet ikke er installert på PC-en. Forbered Pcen med det gitte Nero Media Home programmet. For mer informasjon om installasjonen, se avsnittet Installasjon av Nero Media Home. 2. Koble til et kablet eller trådløst nettverk Se kapittelet Nettverksinnstillinger for detaljert konfigurasjonsinformasjon. 3. Spill delte filer via Medialeser Velg Medieleser ved å bruke venstre-eller høyreknappene på hodemenyen og trykk på OKknappen. Medieleseren vil deretter vises. DLNA DLNA er kun tilgjengelig med "Medieleser"- mappemodus. For å aktivere mappemodus, gå til "Innstillinger"-fanen i hovedmenyen på medieleserskjermen, trykk OK. Mens du er inne på innstillingsalternativer, må du utheve Visningsstil og endre til Mappe ved hjelp av venstre- eller høyreknappene. Velg ønsket medietype og trykk OK. Dersom delingskonfigurasjoner er riktig innstilt, vil skjermbildet Enhetsvalg vises etter valg av ønsket medietype. Velg ønsket enhet og trykk OK for å vise innhold for det valgte nettverket eller USBminnet. Hvis du vil oppdatere enhetslisten, trykk på den Grønne knappen. Du kan trykke på Menu for å avslutte. Dersom tilgjengelige nettverk blir funnet, vil de bli listet på denne skjermen. Velg mediaserver eller et nettverk som du vil koble til ved hjelp av opp- eller ned-knappen og trykk på OK. Hvis du velger mediatype som Videoer og velg en enhet fra menyen for valg, vil en ny meny skjermbilde vises på skjermen som under: Velg Videoer fra denne skjermen igjen for å liste opp alle tilgjengelige videofiler fra det valgte nettverket. For å spille andre mediatyper fra denne skjermen, må du gå tilbake til hovedsiden på Medieleserskjermen og velge medietype som ønsket, og deretter utføre valg av nettverk igjen. Referer til avsnittet om Medieleser-menyen for mer informasjon om filavspilling. Untertittelfiler virker ikke hvis du ser videoer fra nettverket via DLNA. Du kan bare koble en TV med DLNA til samme nettverk. Hvis det oppstår et problem med DLNAnettverket, bør slå av TV-en ved å dra ut støpselet fra veggkontakten og plugge det inn igjen. "Trick"-modus og hopp støttes ikke med DLNA-funksjonen. Merk: Det kan være noen PC-er som ikke kan være i stand til å utnytte den DLNA funksjon på grunn av Norsk

94 administrator og sikkerhetsinnstillinger (som f.eks. kontor PC-er). For best mulig streaming av hjemmenettverk med denne TV-en, bør den medfølgende Neroprogramvaren installeres. Installere av Nero Media Home For å installere Nero MediaHome, vennligst gjøre følgende: Merk: For å bruke DLNA-funksjonalitet, må denne programvaren være installert på PC-en din. 4. Skriv inn koblingen nedenfor i adresselinjen i nettleseren din Klikk Nedlastning -knappen på åpningssiden. Installasjonsfilen vil bli lastet ned til PC-en. 6. Etter at nedlastingen er ferdig, dobbeltklikker du installasjonsfilen for å starte installasjonen Installasjonsveiviseren vil guide deg gjennom installasjonsprosessen. 7. Skjermen med forhåndskrav vises først. Installasjonsveiviseren sjekker tilgjengeligheten av nødvendi tredjeparts programvare på PC-en. Manglende programmer vil være oppført og må installeres før du fortsetter installasjonen. 8. Klikk på Installere-knappen Den integrerte serien vises. Ikke endre den viste serien. 9. Klikk Neste -knappen. Lcense Conditions (Lisensvilkår) (EULA)-skjermen vil vises. Les lisensavtalen nøye og velg riktig avkrysningsboksen hvis du godtar vilkårene i avtalen. Installasjonen er ikke mulig uten denne avtalen. 10. Klikk Neste -knappen. På den neste skjermen kan du se installasjonspreferansene. 11. Klikk på Installere-knappen Installasjonen starter og slutter automatisk. En fremdriftslinje vil indikere statusen til installasjonsprosessen. 12. Klikk Avslutte-knappen. Installasjonen er fullført. Du vil bli sendt til nettstedet for neroprogramvaren. 13. En snarvei nå plassert på skrivebordet ditt Gratulerer! Du har installert Nero MediaHome på PC-en din. Kjør Nero MediaHome ved å dobbeltklikke på snarveisikonet. Internett-portal HINT: Bredbåndbasert Internett-tilkobling er nødvendig for høykvalitets visning. Du må angi data for Land og Språk korrekt i Første gangs installasjon, for riktig drift av internettportal. Sørg for at TV-en er koblet til et kablet/trådløs nettverk (hvis tilgjengelig). Når forbindelsen er opprettet, kan du velge eller se portalalternativer. Trykk på Internett-knappen på fjernkontrollen og portalalternativer for bli vist på en måte som ligner malen nedenfor. Merknad om PIP-vindu Gjeldende kildeinnhold vil bli vist på PIP-vinduet hvis du bytter til portalmodus mens du er inne på en kilde. Hvis du bytter til portalmodus mens du ser på TVkanaler, vil gjeldende program vises på PIP-vinduet Du kan endre kanaler ved hjelp av knappene P+/P-. Bruk venstre-, høyre, opp- eller ned-knappene til å navigere mellom elementer på Portal-skjermen. Trykk på OK for å bekrefte valget. Trykk på Return/Back Return/Back for å gå til forrige skjerm. Trykk på Exit-knappen for å på avslutte nettportalmodus. Merk: Mulig anvendelse avhengige problemer kan være forårsaket av innhold tjeneste leverandøren. Det kan hende at enkelte programmer deaktiveres på grunn av endringer i Foreldreinnstillinger. Norsk

95 Nettleser Hvis du vil bruke nettleseren, må du velge internett nettleser logo fra portal delen. Oppdatere Startside Adresselinjen Legge til Historie Bokmerker Zoom Forrige Neste Innstillinger Fjernkontroll snarveier (Zoom i-ut/tilbake/hjem) Rask Tilgang For å navigere i nettleseren, bruk piltastene på fjernkontrollen. Trykk OK for å fortsette. Etter den førstegangs installasjonen vil forhåndsdefinerte nettsider og logoer vises på nettleserens tilgang side (se bildet ovenfor). For å legge en ønsket nettside til hurtig tilgang siden, mens du er på nettsiden du ønsker å legge til, velg "Legg til"-menyen og velg Hurtig Tilgang -knappen. Hvis du ønsker å legge til bokmerker, velg dette elementet mens den ønskete nettsiden er på skjermen. Bokmerker Legge Til Rask Tilgang Du kan søke søkeord ved å klikke på søkeknappen i adressefeltet hvor dialogboksen er, eller en annen måte å navigere til sidene er ved å klikke på lenker på nettsider, og disse vil ta deg til de aktuelle sidene. Når du blar musepekeren ned til midten av skjermen, vil fjernkontrollens hurtigtaster vises. Bruk zoom snarveiknapper eller zoom til å zoome inn eller zoome ut. Du kan slette cookies eller slette alle data fra nettleseren fra innstillingsmenyen. TV-en er kompatibel med USB mus. Plugg musen eller trådløs mus adapteren til USB-inngangen på TVen. For å se leserloggen, klikk på historie knappen. Du kan også fjerne din nettlesingslogg herfra. Du kan navigere i nettleseren på tre måter. Først angir hvilken som helst nettadresse i adressefeltet. Nettleseren støtter ikke flere faner. Noen Internett-sider inneholder Flash-innhold. Disse støttes ikke av nettleseren. Din TV støtter ikke nedlasting prosesser fra nettleseren. Norsk

96 Indhold Sikkerhedsoplysninger Kom godt i gang Meddelelser, funktioner og tilbehør Fjernbetjening Tilslutning Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger TV-menuegenskaber og -funktioner Almindelig anvendelse Softwareopgradering Fejlfinding & råd Typiske skærmtilstande for PC-indgang Signalkompatibilitet for AV og HDMI Understøttede DVI-opløsninger Internetbrowser Dansk

97 Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: FJERN IKKE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). DER FINDES INGEN SERVICÉRBARE DELE INDENI. VED BEHOV FOR SERVICERING SKAL SERVICETEKNIKERE. KONTAKTES. Hvis tv'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget. Ved ekstremt vejr (storm, torden) og lange perioder uden brug, afbryd TV'et fra stikkontakten. Strømstikket bruges til at afbryde tv'et fra strømnettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart. Dette skilt er til stede overalt, hvor der er meget vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse af apparatet i den tilhørende vejledning. Bemærk: Følg anvisningerne på skærmen for betjening af relaterede funktioner. VIGTIGT - Læs venligst disse instruktioner fuldt ud før installation eller betjening ADVARSEL: Lad aldrig personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og/ eller viden bruge elektrisk udstyr uden opsyn. Af hensyn til ventilationen skal der være mindst 10 cm fri plads rundt om tv'et. Blokér ikke ventilationsåbningerne. Placér ikke tv'et på skrå eller ustabile overflader, da tv'et kan vælte. Brug dette apparat i et moderat klima. Strømstikket skal være let tilgængeligt. Placér ikke tv'et, møbler osv. på strømkablet. Et beskadiget kabel/stik kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Håndter strømkablet ved stikket, tag ikke kablet ud af tv'et ved at trække i strømkablet. Rør aldrig ved strømkablet/stikket med våde hænder, da dette kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød. Slå aldrig knude på strømkablet og bind det aldrig sammen med andre kabler. Hvis det er beskadiget, skal det udskiftes. Dette bør kun gøres af kvalificeret personale. Brug ikke dette TV i fugtige eller våde omgivelser. Udsæt ikke tv'et for væsker. Hvis der skulle komme væske ind i kabinettet, skal tv'et tages ud af stikkontakten og undersøges af kvalificerede personer, før det tages i brug igen. Udsæt ikke tv'et for direkte sollys, åben ild, og placér det ikke tæt på varmekilder såsom elektriske varmeovne. Høj lydstyrke fra øre-og hovedtelefoner kan forårsage høretab. Sørg for, at der ikke befinder sig åben ild, såsom tændte stearinlys, oven på tv'et. For at undgå skader, skal dette tv fæstnes sikkert til væggen i overensstemmelse med anvisningerne (hvis denne mulighed er tilgængelig). En gang imellem vil få ikke-aktive pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker produktets ydelse. Pas på ikke at ridse skærmen med fingernegle eller andre hårde genstande. Fjern ledningen fra kontakten, inden tv'et rengøres. Brug en blød og tør klud til rengøring. Advarsel Risiko for elektrisk stød Forsigtig Vigtigt Bemærkning Risiko for alvorlig skade eller døden Alvorlig strømrisiko Risiko for skade eller ejendomsbeskadigelse Korrekt betjening af systemet Yderligere bemærkninger er markeret Dansk

98 Kom godt i gang Meddelelser, funktioner og tilbehør Miljøinformation Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at skåne miljøet. Reducer energiforbruget på følgende måde: Du kan bruge indstillingen Power Save Mode (strømsparetilstand) under menuen Picture (billede). Hvis du indstiller strømsparetilstanden til Eco (øko), skifter tv et til energisparetilstand, og dets luminansniveau vil blive reduceret til det optimale niveau. Bemærk at visse billedindstillinger ikke vil kunne ændres, når tv et er i strømsparetilstand. Hvis der trykkes højre knap, vil beskeden "Skærmen vil være slukket i 15 sekunder." blive vist på skærmen. Vælg UDFØR og tryk på OK for at slukke skærmen straks. Hvis du ikke trykker på nogen knap, vil skærmen være slukket i 15 sekunder. Tryk på en knap på fjernbetjeningen eller på tv'et for at tænde for skærmen igen. Hvis du deaktiverer Strømsparetilstand, vil billedtilstanden automatisk blive sat til Dynamisk. Når tv et ikke er i brug, skal det slukkes eller kobles fra stikkontakten. Dette vil reducere energiforbruget. Standbymeddelelser 1) Hvis tv'et ikke modtager noget indgangssignal (f.eks. fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil tv'et gå i standby. Når tv'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: TV'et skiftede automatisk til standby, fordi der ikke var noget signal i lang tid. Tryk på OK for at fortsætte 2) Hvis tv'et har været tændt og ikke er blevet betjent i 4 timer, vil fjernsynet gå i standby. Når tv'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: TV'et skiftede automatisk til standby, fordi der ikke blev foretaget nogen handling i lang tid. Tryk OK for at fortsætte. Manuel tuning Automatisk slukning efter op til seks timer. Sove-timer Børnesikring Automatisk lydløs, når der ingen udsendelse er. NTSC-afspilning AVL (Automatisk volumegrænse) PLL (Frekvenssøgning) PC-indgang Plug&Play til Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 Spiltilstand (ekstra) Programoptagelse Programtidsforskydning Ethernet (LAN) til internetforbindelse og -tjeneste n WIFI-understøttelse via USB-dongle (medfølger ikke) DLNA Medfølgende tilbehør Fjernbetjening Batterier: 2 x AAA Brugervejledning Hurtigvejledning AV-sidetilslutningskabel Funktioner Fjernbetjent farvefjernsyn Fuldt integreret digitalt/kabel TV (DVB-T2/C) HDMI-indgange til at tilslutte andre enheder med HDMI-stik USB-indgang OSD-menusystem Scartstik til eksterne enheder (eks. dvd-afspillere, video, videospil osv.) Stereolydsystem Tekst-tv Tilslutning af høretelefoner Automatisk programmeringssystem Dansk

99 TV-betjeningsknap & betjening Ændring af kanaler og lydstyrke Du kan skifte kanal og justere lydstyrken ved hjælp af knapperne Volume +/- og Programme +/- på fjernbetjeningen. Sæt batterierne i fjernbetjeningen Løft forsigtigt dækslet på fjernbetjeningens bagside. Isæt to AAA-batterier. Sørg for at (+) og (-) passer (vær opmærksom på korrekt polaritet). Sæt dækslet på igen. 1.Opad 2. Ned Lydstyrke-/Info-/Kildelistevalg og Standby-On knap Kontrolknappen giver dig mulighed for at styre lydstyrke/program/kilde og standby-on funktioner på tv'et. Sådan skifter du lydstyrke: Forøg lydstyrken ved at trykke på op-knappen. Forøg lydstyrken ved at trykke på ned-knappen. For at skifte kanal: Tryk på midten af knappen, oplysningsfeltet vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned. For at skifte kilde: Tryk på midten af knappen to gange (for anden gang i alt), kildelisten vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned Sådan slukkes TV'et: Tryk midten af knappen ned og hold den nede et par sekunder, fjernsynet vil skifte til standbytilstand. Bemærkninger: Hvis du slukker for tv'et, starter denne cirkel igen begyndende med lydstyrkeindstillingen. Hovedmenu-OSD kan ikke vises via kontrolknapper, Brug af fjernbetjeningen Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen for at se hovedmenuskærmen. Brug Venstre eller højre knap for at vælge en menu vindue og tryk på OK for at indtaste. Brug venstre/højre/op/ned-knapperne for at vælge eller indstille et element. Tryk på knappen Return/Back eller Menu for at gå ud af menuskærmen. Indgangsvalg Når de eksterne systemer er tilsluttet tv'et, kan man skifte mellem de forskellige signalindgange. Tryk på knappen Source på fjernbetjeningen gentange gange for at vælge de forskellige indgange. Tilslut strøm VIGTIGT : Tv-apparatet er designet til at køre på V vekselstrøm, 50Hz. Efter udpakning skal du lade tv-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til strømforsyningen. Anbring strømkablet i stikkontakten. Antenne-/kabelforbindelse Forbind antennekablet eller stikket til kabel-tv til ANTENNEINDGANGEN (ANT-TV) nederst på bagsiden af tv et. SPDIF Meddelelse HDMI2 VGA Aerial or Cable ANERKENDELSE AF VAREMÆRKER Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories. Udtrykkene HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. Dansk

100 DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker, der tilhører Digital Living Network Alliance". "YouTube og YouTube-logoet er varemærker tilhørende Google Inc." Oplysninger til brugere vedrørende bortskaffelse af brugt udstyr og batterier [Kun i EU] Disse symboler angiver, at udstyret med disse symboler ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du vil bortskaffe produktet eller batteriet, bedes du anvende de systemer eller faciliteter som anvendes til indsamling af produkter til genbrug. NB: Tegnet Pb under symbolet for batterier angiver SCARTkabel. Produkter Batteri Specifikationer Tv-udsendelse Modtagende kanaler Digital modtagelse Antal forudindstillede kanaler Kanalindikator RF Antenneindgang Driftsspænding Audio Lydudgangseffekt (WRMS.) (10% THD) Strømforbrug PAL SECAM BG/I/DK/LL VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Fuldt integreret digitalt/kabel TV (DVB-T-C) (DVB-T2) 1000 Skærmmenu 75 ohm (ubalanceret) V vekselstrøm, 50 Hz German+Nicam Stereo 2x6 65W Vægt 8,70 TV-mål BxHxD (med fod) TV-mål BxHxD (uden fod) Brugstemperatur og driftsluftfugtighed Tekst-tv 185 x 735 x /68 x 735 x 438 0ºC op til 40ºC, maks. 85% luftfugtighed Tryk på knappen Text for at indtaste Tryk på igen for at aktivere mix-mode, som giver dig mulighed for at se teksttv-side og TV-udsendelser på samme tid. Tryk én gang for at fjerne lyden. Når det er tilgængeligt, vil sektioner på tekst-tv-siden blive farvekodet og kan vælges ved hjælp af de farvede knapper. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv. DIGITALT TEKST-TV Tryk på knappen Text for at se digital tekst-tv-information. Betjenes via de farvede knapper, markørknapperne og OK-knappen. Betjeningsmetoden kan variere afhængig af indholdet af det digitale tekst-tv. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv. Hvis du trykker på knappen Text igen, vender tv'et tilbage til tv-udsendelsen. Dansk

101 Kom godt i gang Fjernstyring TV BEMÆRK: Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 7m / 23ft. Brug af Min Knap 1 (*) Denne knaps vigtigste funktion er at køre Youtubelink. Hvis du imidlertid vil ændre denne funktion, kan du trykke på MIN KNAP 1 i fem sekunder, når du er på den ønskede kilde eller kanal, indtil MIN KNAP ER INDSTILLET vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MIN KNAP nu er knyttet til den valgte funktion. Bemærk, at hvis du udfører førstegangsinstallation, vil MIN KNAP 1 vende tilbage til standardfunktionen. Brug af Min Knap 2 (**) 1. Standby: Tænder / slukker for TV 2. TV Viser kanaloversigten / Skifter mellem sendetyper / Skifter til TV-kilde 3. Lydstyrke +/4. Menu Viser TV-menuen 5. OK: Bekræfter brugerens valg, holder side (i TEKST-TV-tilstand), visninger i kanaloversigt (DTV-tilstand) 6. Tilbage/tilbage: Returnerer til forrige skærm, åbner indeksside (i TEKST-TV-tilstand) 7. Internet: Åbner en portal, hvor du kan hente mange web-baserede programmer 8. Min knap (*) 9. Netflix: Starter Netflix-programmet. 10. Farvede knapper: Følg instruktionerne på skærmen for farvede knap-funktioner 11. Sprog Skifter mellem lydtilstande (analog TV), viser og skifter lyd- /undertekstsprog (digitalt TV, hvis det er tilgængeligt) 12. Hurtig tilbagespoling: Spoler billeder tilbage i medier såsom film 13. Pause: Sætter mediet, der afspilles på pause 14. Optagelse af programmer 15. Afspil Begynder at afspille udvalgte medier 16. Stop: Stopper mediet, der afspilles 17. Hurtige fremadspoling: Flytter billeder fremad i medier såsom film 18. Undertekster: Slår undertekster til og fra (hvor det er tilgængeligt) 19. Skærm: Ændrer skærmens størrelses-format 20. Tekst-tv: Viser tekst-tv (hvor det er tilgængeligt), klik igen, for at lægge tekst-tv over et normalt udsendelsesbillede (mix) 21. Mediebrowser: Åbner mediebrowser-skærm 22. EPG (Elektronisk programguide): Viser den elektroniske programguide 23. Afslut Lukker og afslutter viste menuer, eller returnerer til den forrige skærm 24. Navigationsknapper: Hjælper med at navigere i menuer, indhold osv. og viser undersider i Teksttv-tilstand, når der trykkes på højre eller venstre 25. Hurtigmenu: Viser en liste over menuer for hurtig adgang 26. Info: Viser oplysninger om indhold på skærmen, viser skjulte oplysninger (afslører - i Tekst-tvtilstand) 27. Program +/28. Mute: Slukker TV ets lyd fuldstændigt 29. Skift: Skifter hurtigt mellem tidligere og nuværende kanaler eller kilder. 30. Numeriske knapper: Skifter kanal, indtast et nummer eller et bogstav i tekstfeltet på skærmen. 31. Kilde: Viser alle tilgængelige udsendelses- og indholds-kilder Tryk på MIN KNAP 2 i fem sekunder, når du er på den ønskede kilde eller kanal, indtil MIN KNAP ER INDSTILLET vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MIN KNAP nu er tilknyttet den valgte funktion. Dansk

102 Kom godt i gang Tilslutning Forbindelse Type Kabler Enhed Scart Tilslutning (bag på) VGA Tilslutning (bag på) Side AV PC/YPbPr Audio Tilslutning (side) Side Audio/Videokabel (medfølger) Lydkabel til pc (medfølger ikke) HDMI Tilslutning (bag på) SPDIFF (Koaksial udgang) Tilslutning (bag på) Side AV Side AV (Audio/ Video) Tilslutning Side AV tilslutningskabel (medfølger) (side) HOVEDTELEFON Hvis du vil tilslutte en enhed til TV'et, og sørg for, at både TV'et og enheden er slukket før tilslutning foretages. Når tilslutningen er foretaget, kan du tænde enhederne og bruge dem. Tilslutning af høretelefoner (side) YPbPr Video YPBPR Tilslutning (side) USB tilslutning (side) CI tilslutning (side) LAN Ethernet. forbindelse (bag på) BEMÆRK: Når du tilslutter en enhed via YPbPr eller AV-indgangen i siden, skal du bruge de medfølgende tilslutningskabler for at oprette forbindelsen. Se illustrationerne på venstre side. For at aktivere PClyd, skal du bruge det medfølgende AV-sidetilslutningskabels HVIDE & RØDE indgange. Hvis en ekstern enhed er tilsluttet via SCARTstikket, vil tv'et automatisk skifte til AV-tilstand. Ved modtagelse af DTV-kanaler (MPEG4 H.264) eller i mediabrowsertilstand vil udgangen ikke være tilgængelig via scart-stikket. Ved brug af vægmonteringssættet (ekstraudstyr), anbefaler vi, at du sætter alle dine kabler i bag på tv'et, før det monteres på væggen. CI-modulet må kun isættes eller fjernes, når fjernsynet er SLUKKET. Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger. Hver USB-indgang på dit TV understøtter enheder på op til 500 ma. Tilslutning af enheder, der har strømværdi over 500mA, kan beskadige dit tv. CAM module LAN / Ethernet-kabel Dansk

103 Kom godt i gang Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger Tænding og slukning Sådan tændes der for tv'et Tilslut strømkablet til en strømkilde, såsom en stikkontakt ( V AC, 50 Hz). For at tænde TV et fra standbytilstand skal man enten: Tryk på knappen Standby, Program + / - eller en numerisk knap på fjernbetjeningen. Tryk på funktionskontakten på siden af tv'et, indtil tv'et tændes fra standby. Sådan slukkes tv'et Tryk på knappen Standby på fjernbetjeningen eller tryk på side-funktionen på tv'et, indtil TV'et skifter til standby-tilstand. For at slukke helt for tv'et skal du koble strømkablet fra strømstikket. Bemærk: Når tv'et er i standbytilstand, kan standby-led blinke for at indikere, at funktioner såsom standbysøgning, trådløst download eller timer er aktiveret. LED-tv et kan også blinke, når du tænder det fra standby-tilstanden. Førstegangsinstallation Når det tændes for første gang, vises menuen "sprogvalg". Vælg det ønskede sprog og tryk på OK. På den næste skærm, skal du indstille dine præferencer ved hjælp af navigationsknapperne og når du er færdig, tryk på OK for at fortsætte. Bemærk: Afhængigt af det valgte land, kan du blive bedt om at indstille og bekræfte en PIN-kode på dette trin. Den valgte PIN kan ikke være Du skal indtaste den, hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode til enhver menufunktion senere. Du kan aktivere Butikstilstand option på dette punkt. Denne tilstand er kun beregnet til brug i butikker. Det anbefales at vælge Hjemmetilstand ved brug i hjemmet. Der vises en bekræftelsesskærm, hvis Butikstilstand vælges. Vælg JA for at forsætte. Denne funktion vil være tilgængelig i menuen Andre indstillinger og kan aktiveres/deaktiveres senere. Hvis hjemmetilstan vil Butikstilstand ikke være tilgængelig efter førstegangsinstallationen. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Antenneinstallation Hvis du vælger Antenne på skærmen Søgetype, så vil det digitale fjernsyn søge efter digitale tv-udsendelser. Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt, vises kanallisten på skærmen. Mens søgningen fortsætter vises en meddelelse, der spørger om du vil sortere kanalerne i overensstemmelse med LCN (*). Vælg Ja og tryk på OK for at bekræfte. (*) LCN er det logiske kanalnummereringssystem, der organiserer tilgængelige udsender i overensstemmelse med de kendte kanalsekvenser (hvis tilgængelig). Tryk på MENU-knappen for at lukke kanallisten og se tv. Kabelinstallation Hvis du vælger Kabel-funktion, og trykker på OK på fjernbetjeningen, vil der blive vist en bekræftelsesskærm. Vælg JA og tryk på OK for at fortsætte. For at annullere operationen, vælge NEJ og trykke på OK. Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm. Indtast frekvensområdet med talknapperne. Tryk på OK knappen for at starte den automatiske søgning, når du er færdig. Bemærk: Søgningsvarigheden varierer afhængigt af det valgte søgetrin. Medieafspilning via USB-indgang Du kan tilslutte en 2.5" og 3.5" harddisk med ekstern strømforsyning) eksterne harddiske eller USB-memorystick til dit TV ved hjælp af USB-indgangen på TV'et. VIGTIGT! Tag en sikkerhedskopi af dine filer på dine lagringsenheder, før du tilslutter dem til tv'et. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skadede filer og datatab. Visse USB-enheder (f.eks. MP3- afspillere) eller USB-harddiskdrev/-nøgler er muligvis ikke kompatible med dette tv. Tv'et understøtter FAT32 og NTFS diskformatering men optagelse vil ikke være tilgængelig med NTFS formatere harddiske. Under formatering af USB-harddiske, der har mere end 1TB (Terabyte) lagerplads kan du muligvis opleve nogle problemer i formateringsprocessen. Vent lidt, før hver tilslutning og frakobling, da afspilleren muligvis stadig læser filer. Undladelse af dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspilleren og på selve USB-enheden. Undlad at tage drevet ud under afspilning af en fil. Du kan bruge USB-hubs med tv'ets USB-indgange. USB-hubs med ekstern strømforsyning anbefales i et sådant tilfælde. Det anbefales at bruge tv'ets USB-indgang(e) direkte, hvis du skal tilslutte en USB-harddisk. Bemærk: Når du ser billedfiler, kan Mediebrowser-menuen kun vise 1000 billedfiler, der er gemt på den tilsluttede USB-enhed. Dansk

104 Optagelse af et program VIGTIGT: Når du bruger en ny USB harddisk, anbefales det at du først formaterer disken ved hjælp af dit tv's "Format disk" funktion. Hvis du vil optage et program, skal du først tilslutte en USB-disk til tv et, mens det er slukket. Der skal derefter tændes for tv et for at aktivere optagefunktionen. For at bruge til at optage skal dit USB-stik have 1 GB ledig plads og være USB 2.0 kompatibel. Hvis USB-drevet ikke er kompatibelt, vil en fejlmeddelelse blive vist. Optagede programmer gemmes på den tilsluttede USB-disk. Hvis du ønsker det, kan du gemme/kopiere optagelser til en computer, men disse filer vil ikke være tilgængelige til afspilning på computeren. Du kan kun afspille optagelserne via dit tv. Forsinkelse af læbesynkronisering kan forekomme under tidsforskydning. Radiooptagelse understøttes ikke. Tv'et kan optage programmer i op til ti timer. Optagede programmer opdeles i partitioner på 4 GB. Hvis skrivehastigheden for den tilsluttede USB-disk ikke er tilstrækkelig, kan optagelsen mislykkes, og tidsforskydningsfunktionen vil muligvis ikke være tilgængelig. Af denne grund anbefales det at bruge USBharddiskdrev til optagelse af HD-programmer. USB/HDD må ikke frakobles under optagelsen. Dette kan beskadige det tilsluttede USB/HDD. Multipartitionsunderstøttelse er til rådighed. Der understøttes højst to forskellige partitioner. USBdiskens første partition bruges til PVR-kompatible funktioner. Den skal også formateres som den primære partition for at kunne bruges til PVRkompatible funktioner. Nogle stream-pakker ikke kan registreres på grund af signalproblemer, så nogle gange kan billederne fryse under afspilning. Tasterne Optag, Afspil, Pause, skærmen (til PlayListDialog) kan ikke bruges, mens tekst-tv er aktiveret. Hvis timeren starter en optagelse, når tekst-tv er tændt, slukkes tekst-tv automatisk. Teksttv deaktiveres også ved løbende optagelse eller afspilning. Tidsforskudt optagelse Tryk på knappen Pause, mens du ser en udsendelse for at aktivere tidsforskydningstilstand. I tidsforskydningstilstand, sættes programmet på pause og optages samtidigt på den tilsluttede USB-disk. Tryk på Play-knappen igen for at genoptage det midlertidigt stoppede program fra hvor du stoppede. Tryk på Stop-knappen for at standse tidsforskudt optagelse og vende tilbage til den direkte udsendelse. Tidsforskydning kan ikke bruges, mens du er i radiotilstand. Du kan ikke bruge den hurtige tilbagespolingsfunktion for tidsforskydning, før afspilningen med hurtig fremspolingsmuligheden rykkes frem. Øjeblikkelig optagelse Tryk på knappen Optag for at starte optagelsen af en begivenhed med det samme, mens du ser et program. Du kan trykke på knappen Optag på fjernbetjeningen igen for at indspille den næste begivenhed på EPG. I dette tilfælde viser skærmmeddelelsen de programmerede hændelser, der skal optages. Tryk på Stop for at annullere øjeblikkelig optagelse. Du kan ikke skifte udsendelser eller se mediebrowseren under optagelse. Når du optager et program eller under tidsforskydning, vises en advarsel på skærmen, hvis din USB-enheds hastighed ikke er tilstrækkelig. Visning af optagede programmer Vælg Optagelsesbibliotek fra Media Gennemse menu. Vælg et optaget element fra listen (hvis det er optaget tidligere). Tryk på knappen OK for at se Afspilningsmuligheder. Vælg en indstilling og tryk på OK. Bemærk: Hovedmenuen og menupunkter kan ikke åbnes under afspilningen. Tryk på knappen Stop for at stoppe en afspilning og vende tilbage til Recordings Library. Langsom fremadspoling Hvis du trykker på knappen Pause, mens du ser optagede programmer, vil den langsomme fremadspolingsfunktion være tilgængelig. Du kan bruge knappen hutig fremadspoling til at spole langsomt fremad. Ved flere tryk på knappen hutig fremadspoling ændres fremadspolingshastigheden. Optagelseskonfiguration Vælg punktet optagelseskonfiguration i menuen Indstillinger for at konfigurere optageindstillingerne. Formater disk: Du kan bruge Formater Diskfunktionen til formatering af den tilsluttede USB-disk. Din PIN-kode er nødvendig for at bruge Formater Disk-funktionen (standardpinkoden er 0000). Standard PIN-koden kan skifte afhængigt af det valgte land. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode for at se en menu, skal du bruge en af følgende koder: 4725, 0000 eller VIGTIGT: Formattering af USB-stikket vil slette ALLE data på det, og dets filsystem vil blive konverteret til FAT32. I de fleste tilfælde vil driftsfejl blive ordnet efter en formattering, men du vil miste ALLE dine data. Hvis meddelelsen USB er for langsom vises på skærmen under start af en optagelse, skal du forsøge at genstarte optagelsen. Hvis du stadig får vist samme fejl, er det muligt, at USB-disken ikke Dansk

105 opfylder hastighedskravene. Prøv at tilslutte en anden USB-disk. Mediebrowsermenu Du kan afspille billede-, musik- og filmfiler gemt på en USB-disk ved at slutte den til dit tv. Tilslut en USB-disk til en af USB-indgangene, der er placeret på siden af TV'et. Tryk på knappen Menu, mens du er i mediebrowsertilstand for at få adgang til menupunkterne Billede, Lyd Menuindstillinger. Tryk på knappen Menu igen vil forlade skærmen. Du kan indstille dine Media Browser præferencer ved at bruge menuen Indstillinger. Start afspilning på knappen Afspil og aktiver Start afspilning på OK og aktiver Sløjfe-/blandfunktion Start afspilning med OK-knappen Afspil og aktiver TV afspiller næste fil og afspiller listen i sløjfe. Den samme fil afspilles i sløjfe (gentag) Den samme fil vil blive afspillet i en blanding Hurtigmenu Menuen med lynindstillinger giver dig mulighed for at få adgang til nogle valgmuligheder hurtigt. Denne menu indeholder Power Save Mode Picture Mode, equalizer, Foretrukne, Sleep-timer, FollowMe TV, FollowMe TV til DMR, CEC RC Passthrough og informationsbrochure muligheder. Tryk på Quick Menu på fjernbetjeningen, for at se hurtigmenuen. Se de følgende kapitler for detaljer om de anførte funktioner. FollowMe TV Med din tablet kan du streame den aktuelle udsendelse fra dit smart-tv ved hjælp af FollowMe TV-funktionen. Installer et passende Smart Center program til din mobile enhed. Start applikationen. For yderligere oplysninger om brug af denne funktion henvises til instruktionerne for det program, du bruger. Bemærk: Denne applikation er ikke kompatibel med alle mobile enheder. FollowMe TV to DMR Denne funktion giver mulighed for video-streaming fra dit tv til et andet tv eller mobile enheder, som anvender de rette applikationer (f.eks UPnP - Universal Plug and Play-applikationer som BubbleUPnP). Aktiver FollowMe TV to DMR for at starte tidsforskydning. Tryk på den røde knap og for at åbne enhedens menuvalg. Vælg din enhed, og tryk på OK. Bemærk: Funktionerne, FollowMeTV og FollowMe TV to DMR, arbejder sammen med PVR-funktionen og kræver en tilsluttet USB-lagerenhed med FAT32 format og tilstrækkelig ledig hukommelse. HD-kanaler er ikke understøttet, og begge enheder skal være tilsluttet det samme netværk. E-Manual Du kan finde en vejledning til tv'ets funktioner i E-Manualen. For at bruge E-Manual, skal du trykke på Infoknappen, mens hovedmenuen vises på skærmen. Brug navigationsknapperne til at vælge en ønsket kategori. Hver kategori omfatter forskellige emner. Vælg et emne og tryk på OK, for at læse vejledningen. Tryk på knappen Exit for at lukke skærmen E-Manual. Bemærk: Indholdet i E-Manual kan variere afhængigt af modellen. CEC og CEC-RC-passthrough Denne funktion gør det muligt at styre CECkompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-porte ved hjælp af fjernbetjeningen til TV'et. CEC muligheden i Andre indstillinger menuen under menuen Settings bør fastsættes som blev aktiveret første gang. Tryk på knappen Source, og vælg HDMI-indgang på den tilsluttede CEC-enhed fra menuen Source List. Når nye CEC kilde-enhed er tilsluttet, vil den blive vist i menuen kilde med sit eget navn i stedet for den tilsluttede HDMI-porte navn (DVD-afspiller, optager 1 osv. ). TV'ets fjernbetjening er automatisk i stand til at udføre de væsentlige funktioner efter den tilsluttede HDMI-kilde er valgt. For at afslutte denne funktion og styre TV via fjernbetjeningen igen, tryk på og hold tasten " 0-nul" -knappen på fjernbetjeningen i 3 sekunder. Eller tryk Q.Menu knappen på fjernbetjeningen, markere CEC RC Passthrough og indstillet som Off ved at trykke på venstre eller højre knap. Denne funktion kan også aktiveres eller deaktiveres under Indstillingsmenuen Indstillinger. TV'et understøtter også ARC (Audio Return Channel). Denne funktion er en audio link tl at erstatte andre kabler mellem TV og audio system A/V-receiver eller højttalersystem). Når ARC er aktiv, slår TV ikke sine øvrige lydudgange fra automatisk. Så du har brug for at reducere TVlyden til nul manuelt, hvis du vil høre lyd fra tilsluttede lydenhed (samme som andre optiske eller koaksiale digitale lydudgange). Hvis du vil ændre tilsluttede enheders lydstyrke, skal du vælge enheden fra listen kilde. I så fald er lydstyrketaster er knyttet til den tilsluttede lydenhed. Dansk

106 TV-menuegenskaber og -funktioner Billedmenuindhold Tilstand Kontrast Lysstyrke Skarphed Farve Strømsparetilstand Baglys (ekstra) Støjreduktion Avancerede indstillinger Dynamisk kontrast Farvetemperatur Billedzoom Filmtilstand Du kan ændre billedtilstanden, så den passer til dine præferencer eller behov. Billedtilstand kan indstilles til en af følgende: Biograf, Spil, Sport, Dynamisk Og Naturlige. Indstiller lyse og mørke værdier på skærmen. Justerer skærmens lysstyrkeværdier. Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der vises på skærmen. Indstiller farveværdien og justerer farverne. For at indstille strømsparetilstand til øko, billede fra og deaktiveret. (Når tilstanden er Dynamisk, er strømsparetilstanden automatisk sat som deaktiveret.) Denne indstilling kontrollerer baglysniveauet. Baggrundslysfunktionen vil være usynlig, hvis strømsparetilstand er sat til Øko. Baglyset kan ikke aktiveres i VGA, mediebrowsertilstand eller mens billedtilstanden er indstillet til Spil. Hvis signalet er for svagt, og der er støj på billedet, benyttes indstillingen støjreduktion til reduktion af støj. Du kan ændre kontrastforholdet med funktionen Dynamisk kontrast. Indstiller den ønskede farvetone. Indstiller den ønskede billedstørrelse fra billedzoommenuen. Bemærk: Funktionen Auto er kun tilgængelig i scarttilstand med SCART PIN8 høj spænding/ lav spænding skift. Film optages med et andet antal billeder per sekund end normale tv-programmer. Når du ser film, skal du aktivere denne funktion for tydeligt at kunne se scener i hurtig bevægelse. Hudfarvetone Balanceniveauet kan indstilles til mellem -5 og 5. Farveskift RGB-gain HDMI True Black PC-position Autoposition V-position L-position Pixeltakt Fase Nulstilling Indstiller den ønskede farvetone. Du kan konfigurere farvetemperaturens værdier med RGB-gain-funktionen. Denne funktion vil være tilgængelig i menuen billedindstillinger ved visning fra en HDMI-kilde. Du kan bruge denne funktion til at forstærke de sorte farver i billedet. Vises kun, når indgangskilden er indstillet til VGA/PC. Optimerer automatisk skærmen. Tryk på OK, for at optimere. Dette punkt rykker billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side. Denne funktion rykker billedet lodret mod skærmens top eller bund. Pixeltakt-justeringer korrigerer interferens, der ses som lodrette bånd i pixel-intensive præsentationer som regneark eller sætninger eller tekst i lille skriftstørrelse. Afhængigt af indgangskilden (computer osv.) vil du muligvis se et sløret eller støjende billede på skærmen. Du kan bruge fase til at få et klarere billede ved at prøve dig frem. Nulstiller billedindstillingerne til fabriksstandarderne. (Undtagen Spiltilstand) I VGA (PC) tilstand er visse ikoner i billedmenuen ikke tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGA-tilstand blive tilføjet til Billedindstillingerne, så længe den er i PC-tilstand. Dansk

107 Lydmenuindhold Lydstyrke Equalizer Balance Hovedtelefon Lydtilstand AVL (Automatisk volumegrænse) Hovedtelefoner/Lineout Dynamisk bas Digital Out Indstillingsmenuens indhold Betinget adgang Sprog Forældre(*) Timere Justerer lydstyrken. Vælger equalizertilstanden. Brugerdefinerede indstillinger kan kun foretages, når du er i brugertilstand. Justerer om lyden kommer fra den venstre eller højre højttaler. Indstiller lydstyrke for hovedtelefoner. Du kan vælge en lydtilstand (hvis den viste kanal understøtter). Funktion indstiller lyden for at opnå fast udgangsniveau mellem programmer. Når du tilslutter en ekstern forstærker til dit tv ved hjælp af hovedtelefonstikket, kan du vælge denne indstilling som Lineout. Hvis du har tilsluttet hovedtelefoner til tv et skal du indstille denne mulighed til Hovedtelefoner. Aktiverer eller deaktiverer den dynamiske bas. Indstiller lydtype for digital udgang. Styrer moduler for betinget adgang, når tilgængelig. Du kan indstille et andet sprog afhængigt af stationen og landet. Indtast korrekt adgangskode for at ændre indstillinger for forældrekontrol. Du kan nemt justere menulås, forældrelås (kan variere afhængigt af det valgte land) og børnesikringen i denne menu. Du kan også indstille ny pinkode. Bemærk: Standard-pinkoden kan indstilles til 0000 eller Hvis du har defineret PIN-koden (anmodning afhængigt af landevalget) under Første gangs installation, skal du bruge den pin-kode, du har angivet. Indstiller sleep-timer til at slukke for tv'et efter en vis tid. Indstiller timere til valgte programmer. Optagelseskonfiguration Dato/Klokkeslæt Kilder Netværks indstillinger Andre indstillinger Menu Timeout Skan kodede kanaler Blå Baggrund Softwareopgradering Programversion Hørehæmmede Viser optagelseskonfigurationsmenuen (USB-forbindelse kræves). Indstiller dato og klokkeslæt. Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger. Viser netværksindstillinger. Viser tv ets andre indstillingsmuligheder. Ændrer timeout-varighed for menuskærme. Når denne indstilling er aktiveret, findes også de kodede kanaler under søgeprocessen. Aktiverer eller deaktiverer blå baggrundssystem, når signalet er svagt eller mangler. Sikrer, at dit tv har den nyeste firmware. Viser programversion. Aktiverer en særlig funktion, der sendes fra sendestationen. Dansk

108 Lydbeskrivelse Automatisk slukning af tv Standbysøgning (ekstra) Butikstilstand Media Renderer Strømsparetilstand Virtuel fjernbetjening CEC FollowMe TV FollowMe TV to DMR Netflix Installér og genindstil menuindhold Automatisk kanalscanning (genindstilling) Manuel kanalscanning Analog finindstilling Netværkskanalscanning Førstegangsinstallation Slet serviceliste En fortællespor vil blive afspillet for blinde eller svagsynede publikum. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tv-stationen understøtter den. Bemærk: Lydbeskrivelseslydfunktionen er ikke til rådighed i optagelses- eller tidsforskydningstilstand. Indstiller den ønskede tid for at tv'et automatisk går i standby, når det ikke er i brug. Dit tv vil søge efter nye eller manglende kanaler, mens det er i standby. Eventuelle nye fundne udsendelser vil blive vist. Vælg kun denne tilstand til butiksformål. Når butikstilstand er aktiveret, er nogle punkter i tv-menuen ikke tilgængelige. Mediegengivelsesenhed funktion gør det muligt at dele filer, der er gemt på din smartphone eller tablet-pc'en. Hvis du har en DLNA-kompatibel smartphone eller tabletpc og den nødvendige software er installeret, kan du dele/afspille fotos på dit TV. Se vejledning om delingssoftware for mere information. Media renderer er ikke tilgængelig med internetportalfunktion. Denne indstilling konfigurerer præferencen for strømsparetilstand. Aktiverer eller deaktiverer den virtuelle fjernbetjeningsfunktion. Med denne indstilling kan du aktivere og deaktivere CEC-funktionen helt. Tryk på venstre- eller højre-knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen. Aktiver eller deaktiver denne funktion. Aktiver eller deaktiver denne funktion. Du kan se dit ESN(*)-nummer og deaktivere Netflix. (*) ESN-nummer er et unikt id-nummer for Netflix, skabt specielt til at identificere dit tv. Viser automatiske indstillingsmuligheder. Digital antenne: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digitalkabel: Søger efter og gemmer antenne DVBstationer Analog: Søger efter og gemmer analoge stationer. Digital antenne og analog: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digital kabel og analog: Søger efter og gemmer kabel-dvb- og analoge stationer. Denne funktion kan bruges til indtastning af direkte udsendelser. Søger efter de sammenkædede kanaler i udsendelsessystemet. Du kan bruge denne indstilling til at finindstille analoge kanaler. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der ikke er gemt nogle analoge kanaler. Sletter alle gemte kanaler og indstillinger, nulstiller tv'et til fabriksindstillingerne og starter førstegangsinstallation. (*) Denne indstilling er kun synlig, når landevalg er Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Brug denne indstilling til at rydde de lagrede kanaler. Dansk

109 Almindelig anvendelse Brug af kanallisten Tv et sorterer alle gemte stationer i kanallisten. Du kan redigere denne kanalliste, indstille favoritter eller indstille aktive stationer som skal vises med kanallisteindstillingerne. Konfigurerer forældreindstillinger. Du kan bruge forældrekontrolsystemet til at spærre visning af bestemte programmer, kanaler og menuer. For at vise menufunktionerne for forældrelås, skal PIN-koden indtastes. Når den korrekte PIN-kode er blevet indstillet, vises menuen forældreindstillinger: Menulås: Menulås aktiverer eller deaktiverer menuadgangen. Aldersgrænse: Når dette er aktiveret, vil enheden modtage forældreinformation fra udsendelsen, og hvis denne forældrelås er aktiveret, vil der ikke blive afspillet video eller audio. Børnesikring: Når Børnesikring er valgt, kan TV et kun betjenes med fjernbetjeningen. I så tilfælde virker knapperne på betjeningspanelet ikke. Indstil PIN-kode: Angiver en ny PIN-kode. Den åbne browser-applikation i portalen kan blive deaktiveret på grund af ændringer foretaget i forældreindstillingerne. Dette kan gøres på tre forskellige måder, alt efter det valgte land i førstegangsinstallationen. Hvis det valgte land er England vil aktivering af børnesikring deaktivere den åbne browser. Hvis det valgte land er Frankrig, vil justering af børnesikringen for brugere i alderen 15 og yngre vil deaktivere den åbne browser. Hvis der vælges et andet land med undtagelse af de to ovennævnte, vil aktivering af en eller flere af børnesikringsindstillingerne deaktiverer den åbne browser Bemærk: Standard-pinkoden kan indstilles til 0000 eller Hvis du har defineret ben(er anmodet om afhængigt af valg af land) under den første Installation brug ben, du har defineret. Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af det valgte land. Elektronisk programguide (EPG) Nogle kanaler sender information om deres udsendelsestider. Tryk på knappen EPG for at se EPG-menuen. Rød knap (Forr. Dag): Viser programmerne fra forrige dag. Grøn knap (Næste dag): Viser programmerne for næste dag. Gul knap (Zoom): Tryk på den Gule knap for at se begivenher i et bredere tidsinterval. Dansk Blå knap (Filter): Visninger filtreringsmuligheder. SUBTTL: Tryk på knappen SUBTITLE for at åbne menuen Vælg genre. Med denne funktion kan du søge efter genrer i programguidens database. Info til rådighed i programoversigten vil der blive søgt og resultater, der matcher dine kriterier vil blive fremhævet. Info-knap: Viser detaljeret information om valgte programmer. Talknapper (spring): Springer til den foretrukne kanal direkte via numeriske taster. OK: Viser programindstillingerne. Tekst (søgning): Displays "Guide Søgning" menuen. Swap-knap (nu): Viser den aktuelle begivenhed fra den fremhævede kanal. Optage-knap: Tv et vil begynde at optage det valgte program. Tryk igen for at stoppe optagelsen. VIGTIGT: USB-disken skal tilsluttes og frakobles, mens tv et er slukket. Der skal derefter tændes for tv et for at aktivere optagefunktionen. Bemærk: Skift til et andet program eller kilde er ikke muligt under optagelsen. Programindstillinger Tryk på OK i EPG-menuen for at åbne menuen Event Options (hændelsesindstillinger). Valg af kanal I EPG-menuen kan denne indstilling bruges til at skifte til den valgte kanal. Optag/slet optage-timer Når du har valgt et program i EPG-menuen, skal du trykke på knappen OK. Vælg funktionen Optag og tryk på knappen OK. Efter denne operation bliver en optagelse indstillet til det valgte program. Hvis du vil annullere en allerede indstillet optagelse, skal du fremhæve programmet, trykke på OKknappen og vælge muligheden Delete Rec. Timer Optagelsen annulleres. Indstil timer/slet timer Når du har valgt et program i EPG-menuen, skal du trykke på knappen OK. Vælg funktionen Indstil timer på hændelse og tryk på OK. Du kan indstille en timer til fremtidige programmer. Hvis du vil annullere en allerede indstillet timer, skal du markere det pågældende program og trykke på knappen OK. Vælg derefter Slet Timer. Timeren slettes. Bemærk: Det er ikke muligt at optage to kanaler på samme tid.

110 Softwareopgradering Dit TV er i stand til at finde og opdatere automatisk via sendesignalet. Søgning efter softwareopgradering via brugergrænseflade I hovedmenuen vælg Indstillinger og derefter andre indstillinger. Naviger til softwareopgradering og tryk på knappen OK. I menuen Opgraderingsindstillinger skal du vælge Søg efter opgradering og trykke på OK for at søge efter en ny softwareopgradering. Hvis der findes en ny opgradering, påbegyndes installationen af denne. Tryk på OK for at fortsætte med at genstarte. 3 AM-søgning og opgraderingsfunktion Tv'et søger efter nye opdrageringer kl. 3:00, hvis Automatisk skanning i indstillingsmenuen er slået til, og hvis tv'et er tilsluttet et antennesignal. Bemærk: Hvis tv'et ikke tændes efter en opdragering, skal du tage stikket ud, vente to minutter og derefter sætte stikket i igen. Indgangskilder - kan ikke vælges Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan det være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet. Hvis ikke; Undersøg AV-kabler og forbindelser, hvis du har forsøgt at forbinde en enhed. Optagelse ikke tilgængelig Hvis du vil optage et program, skal du først tilslutte en USB-disk til tv et, mens det er slukket. Der skal derefter tændes for tv et for at aktivere optagefunktionen. Hvis du ikke kan optage, kan du prøve at slukke for tv'et og derefter genindsætte USB-enheden. USB er for langsom Hvis meddelelsen "USB er for langsom" vises på skærmen under start af en optagelse, skal du forsøge at genstarte optagelsen. Hvis du stadig får vist samme fejl, er det muligt, at USB-disken ikke opfylder hastighedskravene. Prøv at tilslutte en anden USB-disk. Fejlfinding & råd Tv vil ikke tænde Sørg for, at strømledningen er sat korrekt i stikkontakten. Tjek om batterierne er brugt op. Tryk på tænd-/sluk-knappen på TV et. Dårligt billede Tjek, om du valgt det rigtige tv-system. Lavt signalniveau kan medføre billedforvrængning. Tjek antenneadgangen. Kontrollér om du har indstillet den rigtige frekvenskanal, hvis du har udført manuel indstilling. Billedkvaliteten kan forringes, hvis to enheder er tilsluttet tv'et samtidigt. I så fald skal du frakoble den ene enhed. Intet billede Dette betyder, at dit tv ikke modtager nogen transmission. Tjek, at du har valgt den korrekte kilde. Er antennen korrekt tilsluttet? Er antenneledningen beskadiget? Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen? Hvis De er i tvivl, skal De kontakte Deres forhandler. Ingen lyd Tjek, om tv'et er sat på lydløs. Tryk på knappen Lydløs eller skru op for lydstyrken for at tjekke. Der kommer kun lyd fra én højttaler. Tjek balanceindstillingerne i lydmenuen. Fjernbetjening - ingen funktion Måske er batterierne brugt op. Skift batterierne. Dansk

111 Typiske skærmtilstande for PC-indgang Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaytilstande. Dit tv understøtter muligvis ikke alle opløsninger. Indeks Opløsning Frekvens 1 640x350 85Hz 2 640x400 70Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Signalkompatibilitet for AV og HDMI Kilde Understøttede signaler Tilgængelig Ekst. (SCART) Side AV YPbPr HDMI 1 HDMI 2 PAL NTSC 60 RGB 50/60 SECAM PAL 50/60 NTSC 60 SECAM 480I, 480P 60Hz O O O O O O O 576i-576p 50Hz O 720p 50Hz0,60Hz O 1080i 50Hz0,60Hz O 480i 60Hz O 480P 60Hz O 576i-576p 50Hz O 720p 50Hz0,60Hz O 1080i 50Hz0,60Hz O 24Hz, 1080p 25Hz, 30Hz, O 50Hz, 60Hz (X: Ikke tilgængelig, O: Tilgængelig) I visse tilfælde kan et signal ikke vises ordentligt på LCD- TV et. Problemet kan være manglende overensstemmelse med standarder fra kildeudstyr (DVD, antenneboks osv.). Hvis man oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten Dansk

112 Understøttede filformater til USB-tilstand Medie Endelse Formater Noter Video.dat,.mpg,.mpeg.ts,.trp,.tp,.m2ts Mpeg1-2 MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC 50Mbit/sek..vob MPEG2 50Mbit/sek..mkv MPEG1-2-4, H.264.mp4 MPEG4, Xvid, H.264.avi.fla,.flv MPEG2-4, Xvid, H.264 H.264, Sorenson H.263.3gp MPEG4, H Mbit/sek..asf,.wmv VC1 50Mbit/sek. Audio.mp3 MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3) Billede.wav.WMA/ ASF LPCM WMA, WMA Pro 24fps Andet: - 50Mbit/sek 50fps, 50Mbit/sek. 50fps, 50Mbit/sek. 50fps, 50Mbit/sek. 50Mbit/sek. Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) WMA 128bps ~ 320Kbps(bithastighed) / 8KHz ~ 48Khz (samplingfrekvens) WMA Pro: < 768kbps (bithastighed) / ~ 96KHz (samplingfrekvens).m4a/.aac AAC, HEAAC Frit format (bithastighed) / 8KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens).pcm PCM 8Kbps ~ 320Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) (virker kun med videofiler).jpeg.png.bmp AC3 EAC3 LPCM IMA-ADPCM/ MS-ADPCM G711 A/mu-law Grundlinje Progressiv non-interlace interlace Undertekst.sub - Sub1, Sub2, Sub3.srt - 32Kbps ~ 640Kbps (bithastighed) / 32KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) 32Kbps ~ 6 Mbps (bithastighed) / 32KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) 64Kbps ~ 1m5 Mbps (bithastighed) / 8KHz ~ 48Khz (v) 384Kbps (bithastighed) / 8KHz ~ 48Khz (samplingfrekvens) 64~128Kbps (bithastighed) / 8KHz (samplingfrekvens) Opløsning (BxH): 15360x8640, bytes Opløsning (BxH): 1024x768, bytes Opløsning (BxH): 9600x6400, bytes Opløsning (BxH): 1200x800, bytes Opløsning (BxH): 9600x6400, bytes Dansk

113 Understøttede DVI-opløsninger Ved tilslutning af enheder til tv ets forbindelser ved brug af DVI-konverteringskabler (medfølger ikke), skal du se følgende opløsningsinformationer. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ þ 1360x768 þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x1200 þ 1680x1050 þ 1920x1080 þ 1920x1200 þ Dansk

114 Tilslutningsmuligheder network wall socket Kabelforbundet forbindelse Tilslutning til et kabelforbundet netværk Du skal have et modem eller en router, som er sluttet til en aktiv bredbåndsforbindelse. Sørg for, at Nero Media Home software er installeret på din PC (For DLNA-funktion). Se afsnittet Installation af Nero Media Home. Slut din PC til dit modem eller din router. Dette kan være en kabelforbundet eller trådløs forbindelse. Slut dit tv til dit modem eller din router via et ethernetkabel. Der er en LAN-port på bagsiden af dit tv. Broadband ISP connection LAN input on the rear side of the TV Konfiguration af kabelforbundne enhedsindstillinger Netværkstype Netværkstypen kan vælges som kabelforbundet eller trådløs enhed i overensstemmelse med den aktive forbindelse til tv et. Indstil denne til kabelforbundet, hvis du forbinder ved brug af et ethernet-kabel. Konfigurationsstatus Dette afsnit viser status for forbindelsen. LAN (ethernet) cable IP-adresse Hvis en aktiv forbindelse er tilgængelig, vil IP-adressen blive vist i denne sektion. Hvis du vil konfigurere IPadressens indstillinger, skal du trykke på den Grønne knap og skifte til avanceret tilstand. LAN input on the rear side of the TV For at få adgang til og afspille delte filer, skal du vælge Mediebrowseren. Tryk på knappen Menu og vælg Mediebrowser. Tryk på OK for at fortsætte. Vælg den ønskede fil og tryk på OK. Du skal altid bruge mediebrowserens skærm for at få adgang til og afspille delte netværksfiler. PC/HDD/Media Player eller andre enheder, der er DLNA 1.5 kompatible, bør være forbundet med kabel for højere afspilningskvalitet. Vejledning til konfiguration af kabelindstillingerne er beskrevet i afsnittet Network Settings (netværksindstillinger) i menuen Settings (indstillinger). Du vil måske være i stand til at forbinde dit tv til dit LAN-netværk, afhængigt af dit netværks konfiguration. I et sådant tilfælde skal du bruge et Ethernet-kabel til at tilslutte dit TV direkte til netværkets stikkontakt.. Konfiguration af Wired Network Settings (indstillinger for kabelforbundet netværk) i avanceret tilstand Når du har trykket på den Grønne knap, vil avanceret tilstand blive tilgængelig. Under avanceret tilstand skal du trykke på den Røde knap for at redigere indstillinger. Når du er færdig, skal du trykke OK for at gemme, og trykke på Retur/Tılbage for at annullere Trådløs forbindelse Tilslutning til et trådløst netværk VIGTIGT: : Der skal bruges en Veezy 200 USBdongle (medfølger ikke) til at bruge trådløse netværksfunktioner. Tv et kan ikke oprette forbindelse til netværk med skjult SSID. For at gøre dit modems SSID synlig, skal du ændre dine SSID-indstillinger via modemmets software. For tilslutning til et kabelforbundet LAN-netværk, skal du udføre følgende trin: 1. Sørg for, at Nero Media Home software er installeret på din PC (For DLNA-funktion). 2. Herefter skal du forbinde den trådløse adapter (medfølger ikke) til en af USB-indgangene på tv et. 3. For at konfigurere dine indstillinger for trådløst netværk henvises til afsnittet netværksindstillinger i denne manual. Dansk

115 Tryk på GUL knap for at scanne de trådløse netværk. En liste over tilgængelige netværk vises. Vælg dit ønskede netværk fra listen. Bemærk: Hvis modemmet understøtter N-tilstand, skal du ændre indstillingerne for N-tilstanden. Hvis det valgte netværk er beskyttet med en adgangskode, kan du indtaste den rigtige kode ved at bruge det virtuelle tastatur. Du kan bruge dette tastatur via navigationsknapperne og knappen OK på fjernbetjeningen. (not supplied) Vent, indtil IP-adressen vises på skærmen. En trådløs N-router (IEEE a/b/g/n) med simultan 2.4 og 5 GHz-bånd er udviklet til at øge båndbredden. Disse er optimeret for en lettere og hurtigere HDstreaming af videoer, filoverførsler og trådløs gaming. Brug en LAN-forbindelse for hurtigere fildeling mellem andre enheder såsom computere. Hyppigheden og kanalen varierer afhængigt af området. Transmissionshastigheden varierer afhængigt af afstanden og antallet af forhindringer mellem transmissionsprodukterne, konfigurationen af disse produkter, radiobølgeforholdene, ledningstrafik og de produkter, du bruger. Transmissionen kan også falde ud eller blive afbrudt afhængigt af radiobølgeforhold, DECT-telefoner eller andre WiFi 11b-apparater. Standardværdierne for overførselshastigheden er de teoretiske maksimumværdier for de trådløse standarder. De er ikke de faktiske hastigheder på datatransmission. Den placering, hvor overførslen er mest effektiv, varierer afhængigt af brugsmiljøet. Den trådløse LAN-adapter (medfølger ikke) skal tilsluttes direkte til tv ets USB-port. USB-hubs understøttes ikke. Den trådløse LAN-adapter (medfølger ikke) understøtter a, b, g og n-type modemmer. Det anbefales kraftigt, at du bruger IEEE n-k ommunikationsprotokollen for at undgå eventuelle problemer, mens du ser videoer. Brug de andre USB-indgange, hvis du oplever problemer med lyd-/videovirkningsgrad. Du skal bruge dit modems SSID, når der er andre modemmer i nærheden med samme SSID. Ellers kan det støde på forbindelsesproblemer. Brug en kabelforbundet forbindelse i stedet, hvis du oplever problemer med den trådløse forbindelse. Konfiguration af trådløse enhedsindstillinger Wi-Fi-funktionerne aktiveres ved at tilslutte Wi-Fidonglen (medfølger ikke) til en af USB-portene. Åbn menuen Netværksindstillinger og vælg Netværkstype til Trådløs enhed for at starte tilslutningsprocessen. Det betyder, at forbindelsen nu er etableret. Hvis du vil afbryde forbindelsen til et trådløst netværk, skal du fremhæve Netværkstype og trykke på OK. Du kan navigere mellem faner ved at trykke på venstre-/ højreknapper. Hjælpebjælken nederst i dialogboksen viser funktioner, du kan bruge. Tryk på den BLÅ knap for at kontrollere hastigheden på din internetforbindelse. Tryk på den GRØNNE knap for at skifte til avanceret tilstand, og tryk derefter på OK-knappen for at redigere indstillinger. Anden information Konfigurationsstatus: Viser wi-fi-status som tilsluttet eller ikke tilsluttet. IP-adresse: Viser den aktuelle IP-adresse. Netværksnavn: Navnet på det tilsluttede netværk vil blive vist. Slet gemte Wi-Fi-profiler Gemte profiler vil blive slettet, hvis du trykker på den røde knap, mens det trådløse enhedsvalg OSD vises på skærmen. Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi Hvis din mobile enhed har WiFi-funktionen, kan du slutte den til dit tv via en router, for at få adgang til indholdet på din enhed. Til dette skal din mobiltelefon have en hensigtsmæssig fordelingssoftware. Opret forbindelse til din router ifølge trinene angivet ovenfor i afsnittet trådløs forbindelse. Bagefter skal du forbinde din mobilenhed med routeren og derefter aktivere deling af software på din mobilenhed. Vælg derefter filer, som du gerne vil dele med dit TV. Hvis forbindelsen er etableret korrekt, bør du nu få adgang til de delte filer på din mobiltelefon via mediebrowseren i dit tv. Å b n m e d i e b r o w s e r m e n u e n f o r a t s e afspilningsenhedens OSD-valg. Vælg din mobiltelefon og tryk på knappen OK for at fortsætte. Hvis den er tilgængelig, kan du hente en virtuel fjernbetjeningsapplikation på din mobile enhedsapplikationsudbyders server. Dansk

116 Bemærk: Denne funktion understøttes muligvis ikke af alle mobiltelefoner. Tilslutningsfejlfinding Trådløst netværk ikke tilgængeligt Sørg for, at dit netværks firewalls tillader tv ets trådløse forbindelse. Sørg for, at Veezy 200 USB wifi-donglen (medfølger ikke) er tilsluttet korrekt. Prøv at søge efter trådløse netværk igen via skærmen med netværksindstillinger. Hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt, skal du prøve at bruge det kabelforsynede netværk i dit hjem. Se kapitlet Kabelforbundet forbindelse for flere oplysninger om processen. Hvis tv et ikke fungerer ved hjælp af kabelforbindelsen, skal du kontrollere modemmet (routeren). Hvis routeren ikke er fejlbehæftet, skal du kontrollere dit modems internetforbindelse. Forbindelsen er langsom Se brugervejledningen til dit trådløse modem for at få oplysninger om det interne service-område, forbindelseshastighed, signalkvalitet og andre indstillinger. Du skal have en højhastighedsforbindelse til dit modem. Forstyrrelse under afspilningen eller langsomme reaktioner I så fald kan du forsøge følgende: Hold mindst tre meters afstand fra mikrobølgeovne, mobiltelefoner, Bluetooth-enheder eller andre Wi-Fikompatible enheder. Prøv at ændre den aktive kanal på WLAN-routeren. Brug af DLNA-netværkstjeneste DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der letter visningsprocessen for digital elektronik og gør det mere bekvemt at bruge på et hjemmenetværk. For yderligere information, besøg Med DLNA-standard kan du få vist og afspille billeder, musik og videoer lagret i DLNA-medieserveren, som er tilsluttet til dit hjemmenetværk. 1. Installation af Nero Media Home DLNA-funktionen kan ikke anvendes, hvis serverprogrammet ikke er installeret på din PC. Klargør din PC med det medfølgende Nero Media Homeprogrammel. For mere information om installationen, henvises til afsnittet Nero Media Home Installation 2. Tilslutning til et kabelforbundet eller trådløst netværk Se kapitlet netværksindstillinger for detaljeret konfigurationsinformation. 3. Afspilning af delte filer via mediebrowseren Vælg Indstillinger i hovedmenuen ved hjælp af Venstre- eller Højre-knappen, og tryk på OK-knappen. Mediebrowseren vises derefter. DLNA DLNA-support er kun tilgængelig i tilstanden mediebrowsermappe. For at aktivere mappetilstand, skal du gå til fanen Indstillinger på mediebrowserens hovedskærm og trykke på OK. Under indstillingsmuligheder skal du fremhæve Visningsstil og skifte til Mappe ved hjælp af Venstre- eller Højre knappen. Vælg den ønskede medietype og tryk på OK. Hvis deling af konfigurationer er indstillet korrekt, vises skærmen Enhedsvalg, når den ønskede medietype er valgt. Vælg den ønskede og tryk OK for at vise indholdet fra det valgte netværk eller USB-hukommelse. Hvis du ønsker at opdatere listen over enheder, skal du trykke på den GRØNNE knap. Du kan trykke på MENU for at afslutte. Hvis tilgængelige netværk bliver fundet, vil de blive vist på denne skærm. Vælg den medieserver eller det netværk, som du ønsker at oprette forbindelse til ved at anvende knapperne Op eller Ned og tryk på OK. Hvis du vælger medietype som Video, og vælger en enhed på valgmenuen, vil en ny menu blive vist på skærmen. Vælg Videoer fra dette skærmbillede for at se alle de tilgængelige videofiler fra det valgte netværk. Hvis du vil afspille andre medietyper fra dette skærmbillede, skal du gå tilbage til mediebrowserens hovedskærm og vælge den ønskede medietype og derefter vælge netværk igen. Der henvises til afsnittet Mediebrowsermenu for yderligere information om filafspilning. Undertekstfiler fungerer ikke, hvis du ser video fra dit netværk via DLNA. Du kan kun tilslutte kun ét tv med DLNA til samme netværk. Hvis der opstår et problem med DLNAnetværket, skal du slukke for dit tv på stikkontakten og tænde det igen. Trick-funktion og spring understøttes ikke med DLNA-funktion. Bemærk: Der kan være nogle PC er der kan ikke være i stand til at udnytte DLNA-funktionen på grund af administrator- og sikkerhedsindstillinger (såsom virksomheds-pc er). For at opnå den bedste hjemmenetværkstreaming med dette tv, skal den medfølgende Nero-software installeres. Dansk

117 Installation af Nero MediaHome For at installere Nero MediaHome, skal du gøre følgende: Bemærk: Denne software skal være installeret på din PC, før du kan bruge DLNA-funktionen. 1. Indtast nedenstående link helt i adresse-baren i din webbrowser Tryk på Download-knappen på åbningsside. Installations filen downloades til din computer. 3. Når download er fuldført, dobbeltklik på installationsfilen for at påbegynde installationen. 4. Installationsguiden fører dig gennem installationsprocessen. 5. Følgende skærmmeddelelse vises: Installationsguiden kontrollerer tilgængeligheden af den fornødne tredjepartssoftware på din pc. Hvis der mangler programmer, bliver disse opført og skal installeres, før du fortsætter installationen. 6. Klik på Installer. Den integrerede serie vises. Den viste serie må ikke ændres. 7. Klik på Næste. Licensbetingelserne (EULA) vises. Læs venligst licensaftalen omhyggeligt, og vælg det relevante afkrydsningsfelt, hvis du accepterer vilkårene i aftalen. Installation er ikke mulig uden denne aftale. 8. Klik på Næste. Installationsguiden fører dig gennem installationsprocessen. 9. Klik på Installer. Installation starter og slutter automatisk. En statuslinje informerer dig om forløbet af installationsprocessen. 10. Klik på Slut. Installation er færdig. Du vil blive dirigeret videre til et websted for nero software. 11. En genvej er nu placeret på dit skrivebord. Tillykke! Du har nu installeret Nero MediaHome på din pc. Kør Nero MediaHome ved at trykke på genvejsikonet. Internetportal (OEM) TIP: Det er nødvendigt at have en bredbåndsforbindelse for at opnå et billede af høj kvalitet. Du skal indstille land og sprogdata korrekt under førstegangsinstallation for at internetportalen fungerer korrekt. Sørg for, at tv et er tilsluttet en kabelforbundet/ trådløs internetforbindelse, hvis en er tilgængelig. Når forbindelsen er etableret, kan du vælge eller se portalmuligheder. Tryk på knappen Internet på din fjernbetjening og portalapplikationens muligheder vil blive vist på en lignende måde som skabelonen nedenfor. Dansk Bemærkning vedrørende PIP-vindue Nuværende kildeindhold vil blive vist i PIP-vinduet, hvis du skifter til portaltilstand, mens du ser tv via en HDMI-kilde. Hvis du skifter til portaltilstand, mens du ser tv-kanaler, vil det aktuelle program vises i PIP-vinduet. Du kan skifte kanaler ved hjælp knapperne Programme +/-. Brug op / ned og venstre / højre til at navigere mellem punkterne på portalskærmen. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg. Tryk på knappen Return/Back for at gå til det forrige skærmbillede. Tryk på knappen EXIT for at afslutte internetportaltilstanden. Bemærk: Mulige applikationsafhængige problemer kan skyldes tjenesteudbyderen. Nogle applikationer kan blive deaktiveret grundet ændringer lavet under Forældreindstillinger.

118 Internetbrowser Hvis du vil bruge internetbrowseren, skal du vælge internetbrowserlogoet fra portalsektionen. Du kan bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at navigere i webbrowseren. Tryk på OK for at fortsætte. Efter førstegangsinstallationen vises foruddefinerede hjemmesider og logoer på browserens adgangzsiden (se billedet ovenfor). Hvis du vil tilføje en ønsket webside til hurtig adgang side, mens på det websted, du ønsker at tilføje, skal du vælge "Tilføj" menuen og vælg "Hurtig adgang"-knappen. Hvis du ønsker at tilføje bogmærker, skal du vælge dette punkt, mens den ønskede webside er på skærmen. links på websider, hvorefter disse vil tage dig til de relevante sider. Når du ruller markøren ned til midten af skærmen, vises fjernbetjeningens genveje. Brug zoom-genvejsknapperne eller menuen Zoom til at zoome ind eller ud. Du kan slette cookies eller slette alle browserdata fra menuen Indstillinger. Dit TV er kompatibelt med USB-mus. Forbind din mus eller trådløse museadapter til USB-indgangen på dit tv. Hvis du vil se din browserhistorik skal du klikke på knappen Historik. Du kan også slette din browserhistorik herfra. Du kan navigere webbrowseren på tre måder. Først kan du indtaste en URL i adresselinjen. Du kan søge på søgeord ved at klikke på søgeknappen i adressefeltets dialogboks eller på anden måde navigere til sider ved at klikke på Dansk Browseren understøtter ikke flere faner. Nogle internetsider indeholder flash-indhold. Disse er ikke understøttet af browseren. Tv'et understøtter ikke downloadprocesser fra webbrowseren.

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-32/39LE351E http://no.yourpdfguides.com/dref/5198896

Din bruksanvisning SHARP LC-32/39LE351E http://no.yourpdfguides.com/dref/5198896 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

VARNING. Innehåll. Säkerhetsinformation. Om TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten.

VARNING. Innehåll. Säkerhetsinformation. Om TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten. Innehåll Säkerhetsinformation... 1 Kom igång... 2 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 2 Fjärrkontroll - 1... 5 Anslutningar... 6 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 7 TV Menyegenskaper

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Personliga ljudsystem Audio system til personlig lyd Henkilökohtainen audiojärjestelmä Sistema de Áudio Pessoal Personlig lydanlegg

Personliga ljudsystem Audio system til personlig lyd Henkilökohtainen audiojärjestelmä Sistema de Áudio Pessoal Personlig lydanlegg 4-570-617-43(1) Personliga ljudsystem Audio system til personlig lyd Henkilökohtainen audiojärjestelmä Sistema de Áudio Pessoal Personlig lydanlegg Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohjeet Instruções

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

4-411-998-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje KDL-65HX955 / 55HX955 / 55HX855 / 46HX855 / 40HX855

4-411-998-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje KDL-65HX955 / 55HX955 / 55HX855 / 46HX855 / 40HX855 4-411-998-32(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-65HX955 / 55HX955 / 55HX855 / 46HX855 / 40HX855 Inledning Tack för att du har valt denna produkt från

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Tillbehör... 2 Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Strömkälla... 2 Nätsladd... 2 Fukt och vatten... 2 Rengöring... 3 Värme och eld... 3 Åskväder... 3 Reservdelar...

Detaljer

VARNING. Säkerhetsinformation. VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga

VARNING. Säkerhetsinformation. VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga Innehåll nnehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Detaljer

OFFICEJET 6600/6700. Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning

OFFICEJET 6600/6700. Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning OFFICEJET 6600/6700 Installationshandledning Aloitusopas Komme i gang Opsætningsvejledning Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 9/2011 Reproduction,

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Tillbehör... 2 Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Strömkälla... 2 Nätsladd... 2 Fukt och vatten... 2 Rengöring... 3 Värme och eld... 3 Åskväder... 3 Reservdelar...

Detaljer

LCD TV 4-411-984-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje

LCD TV 4-411-984-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje 4-411-984-32(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-55HX75x / 46HX75x / 46EX65x / 40HX75x / 40EX65x / 32HX75x / 32EX65x / 26EX55x KDL-22EX55x Inledning

Detaljer

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 3-095-523-41(2) Wireless Stereo Headset Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Betjeningsvejledning SE NO FI DK DR-BT50 2007 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LED TV och

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

Välkommen till nästa generations datorer.

Välkommen till nästa generations datorer. Välkommen till nästa generations datorer. Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Manual Käyttöohje. doro 530/540R

Manual Käyttöohje. doro 530/540R Manual Käyttöohje doro 530/540R 1 2 3 9 8 7 6 4 5 10 11 12 13 Bilden visar 540R Kuvassa 540R:n käsipuhelin. Bildet viser 540R Tegningen viser 540R. 19 18 17 16 15 14 Svenska (se sidan 4-29) 1 Återuppringning/bläddra

Detaljer

Butler 2455 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User Guide

Butler 2455 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User Guide Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User Guide - v1 - !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver du ett separat

Detaljer

Välkommen till nästa generations datorer.

Välkommen till nästa generations datorer. Välkommen till nästa generations datorer. Upphovsrättslig Information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

OFFICEJET 6500A. Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E710

OFFICEJET 6500A. Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E710 OFFICEJET 6500A Introduktionshandledning Aloitusopas Installasjonsveiledning Opsætningsvejledning E710 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 6/2010 Reproduction,

Detaljer

Innehåll. Bruksanvisning Plasmatelevision. Glöm inte att läsa Viktigt meddelande 2 Säkerhetsanvisningar 3

Innehåll. Bruksanvisning Plasmatelevision. Glöm inte att läsa Viktigt meddelande 2 Säkerhetsanvisningar 3 Svenska Norsk Suomi Modellnr. TX-P42X60E TX-P50X60E Dansk Bruksanvisning Plasmatelevision Innehåll Glöm inte att läsa Viktigt meddelande 2 Säkerhetsanvisningar 3 Snabbguide Tillbehör 4 Anslutningar 5 Identifiering

Detaljer

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 3D-läge och 3D-bilder... 4 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 5 Licensinformation

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

Innehåll. Bruksanvisning LCD-TV TX-L39B6ES. Glöm inte att läsa Viktigt meddelande 2 Säkerhetsanvisningar 3

Innehåll. Bruksanvisning LCD-TV TX-L39B6ES. Glöm inte att läsa Viktigt meddelande 2 Säkerhetsanvisningar 3 Svenska Norsk Suomi Dansk TX-L32B6E TX-L32B6ES TX-L39B6E TX-L39B6ES Modellnr TX-L42B6E TX-L42B6ES TX-L50B6E Bruksanvisning LCD-TV Innehåll Glöm inte att läsa Viktigt meddelande 2 Säkerhetsanvisningar 3

Detaljer

GUIDE TIL STREAM BOX.

GUIDE TIL STREAM BOX. GUIDE TIL STREAM BOX. HVA KAN JEG GJØRE I IPTV BOXEN 1. Hvordan kan jeg se på TV, filmer, lytte til radiokanaler ved hjelp av YouTube 2. Lag en favorittliste 3. Endre lydspråk når du ser video og TV-kanaler

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Ström... 3 Innehåll i förpackning... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV och funktionsknappar... 7 Översikt av anslutningarna

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012

Forprosjektrapport. Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 2012 Forprosjektrapport Kristian Johannessen, Michael Andre Krog, Lena Sandvik, Alexander Welin, Snorre Olimstad Gruppe 15 25.01.2012 1 Innhold 2 Presentasjon... 3 3 Sammendrag... 3 4 Dagens situasjon...

Detaljer

Nätgunga Netthuske/-disse

Nätgunga Netthuske/-disse Nätgunga Netthuske/-disse Conform EN71-1,2,3,8 Innehåll: Kontrollera att alla delar finns med och är oskadade. Innhold: Kontroller at alle deler er med og uten skader. A: Segel B: Böjda rör C: Rep med

Detaljer

Bilhandsfree Bluetooth Handsfree Bluetooth for bil

Bilhandsfree Bluetooth Handsfree Bluetooth for bil Bilhandsfree Bluetooth Handsfree Bluetooth for bil Art.nr. Modell 36-3553 Alpha BT V.1.2 Svenska 3 Norsk 21 Ver. 200810 Bilhandsfree Bluetooth Art.nr 36-3553, modell Alpha BT V.1.2 SVENSKA Läs igenom

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bruksanvisning. Innehåll FTVF 85C TORKTUMLARE

Bruksanvisning. Innehåll FTVF 85C TORKTUMLARE Bruksanvisning SV DK SF Innehåll SV Svenska, 1 NO Norsk, 52 Dansk, 18 F Français, 69 Suomi, 35 Installation, 2-3 Torktumlarens placering Ventilation Elanslutningar Planinställning av torktumlaren Innan

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND USB modem D-50 User s Guide DK NO SE dansk Tak for dit valg af USB modem D-50 Tak for dit valg af USB modem D-50 og velkommen til ægte mobilt bredbånd hvor du end er. ice.net 3G net giver

Detaljer

BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING A3210HD

BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING A3210HD BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING A3210HD FARGE TV MED FJERNKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation...

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 -

Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 - Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Fjernkontroll - 1... 6 Tilkoblinger... 7 Første gang Instalasjon - USB-tilkoblinger... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Veckorapport v. 5-7 2003 från Sectra Örebros supportavdelning Dokumentnummer: 35-03.230-1.0

Veckorapport v. 5-7 2003 från Sectra Örebros supportavdelning Dokumentnummer: 35-03.230-1.0 Veckorapport v. 5-7 2003 från Sectra Örebros supportavdelning vecka 5-7 2003 2 (7) Veckorapport Syftet med denna veckorapport är att ge er användare information om vilka buggar samt önskemål som har rapporterats

Detaljer

Frys. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Frys. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Frys bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Fristående enhet DA68-03009B-04.indb 1 15.

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

Upphovsrättslig information

Upphovsrättslig information Användarhandbok Upphovsrättslig information De enda garantierna för produkter och tjänster från Hewlett-Packard definieras i de uttryckliga uttalanden som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting

Detaljer

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning

En tjeneste for deg i oppgradert nett. Get filmleie. Brukerveiledning En tjeneste for deg i oppgradert nett Get filmleie Brukerveiledning 2 Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hva er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kan jeg leie? 6 Hva skal til for å få tjenesten? 7 Slik

Detaljer

Störande ljus vid vägarbeten om natten

Störande ljus vid vägarbeten om natten Störande ljus vid vägarbeten om natten Referat fra møtet 13. mai 2005, Arlanda Deltagande: Tommy Bäckström Vägverket Jan-Erik Elg Vägverket Morten Hafting Vegdirektoratet Anita Ihs VTI Erik Randrup Vejdirektoratet

Detaljer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller oversettes til noe språk i noen

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

R1 99901-20052010 SWING

R1 99901-20052010 SWING R1 99901-20052010 SWING A B C D E F G x 9 K3-08001 Ø12x60 x 15 K3-04030 Ø10 (Ø20) 9 K3-06003 Ø10x60 x 11 H2-20505 x 11 H2-20506 x 12 K3-04095 A16 (Ø26) H I J K L M x 11 R1-63500 M16x40 0 22,5 x 1 H3-35920

Detaljer

PK55XX/RFK55XX v1.2. Svenska, Norsk, Dansk, English

PK55XX/RFK55XX v1.2. Svenska, Norsk, Dansk, English PK55XX/RFK55XX v1.2 Installationsinstruktioner, Installasjonsinstruksjoner, Installationsinstruktioner, Installation Instructions, Svenska, Norsk, Dansk, English 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # F1 F2 F3 F4 F5

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon JULI 2011 Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR, ADB 5812 PVR og Motorola 1963 PVR Tv-dekoder

Detaljer

Bruksanvisning LCD-TV

Bruksanvisning LCD-TV Svenska Norsk Suomi Dansk Modellnr TX-39AS650E TX-42AS650E TX-47AS650E TX-50AS650E TX-55AS650E TX-60AS650E Bruksanvisning LCD-TV För mer detaljerade anvisningar, se [e-hjälp] (inbyggda bruksanvisningen).

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

manual Mini drone Item: 50099

manual Mini drone Item: 50099 manual Mini drone Item: 50099 EN NO SV ENGLISH Start Batteries Start by charging the drone. Connect the charging cable to the drone and a computer or a USB charger. The charging cable s LED will shine

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon

Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon BRUKERVEILEDNING Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon Motorola 1960 PVR og ADB 5812 PVR Tv-dekoder med opptaks- og pausefunksjon. Denne veiledningen gir deg en oversikt over hvordan du benytter opptaks-

Detaljer

VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga

VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga Innehåll Säkerhetsinformation...2 Märkning på produkten...2 Miljöinformation...3 Funktioner...4 Inkluderade Tillbehör...4 Standby-Meddelanden...4 TV:ns Kontrollknappar och Drift...4 Sätt in Batterierna

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 7)

Kjenn din PC (Windows 7) Kjenn din PC (Windows 7) Datamskinen jeg bruker er en HP pavilion dv3-2080eo. Espen Rosenberg Hansen 1. Prosessor: Intel P7450. Dette er en prosessor med to kjerner og har en klokkehastighet på 2,13 GHz

Detaljer

PP 455 E. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Kyättöohje

PP 455 E. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Kyättöohje SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38

7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38 7944_KK_UVN_0215.indd 1 2015-04-08 11:25:38 Bruksanvisning - svenska...sida 4-21 Brugsanvisning - dansk...side 22-39 Bruksanvisning - norsk...side 40-57 Käyttöohjeet - suomi...sivu 58-75 Instructions of

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde!

HURTIGGUIDE Kom i gang på... Velkommen som kunde! HURTIGGUIDE Kom i gang på... 1 2 3 Velkommen som kunde! Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm

Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Bruksanvisning / Bruksanvisning Utsidesnät Adrenalin Pro 366/426 cm Utsidenett Adrenalin Pro 366/426 cm Vi rekommenderar att alltid använda säkerhetsnät och kantskydd till Rustas studsmattor. Vi anbefaler

Detaljer

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN

DEN NYE TV-OPPLEVELSEN DEN NYE TV-OPPLEVELSEN SE TV SOM FØR Finn tv-kanal s. 8 Pause, spole og opptak s. 9 Guide s. 10 Miniguide og programmeny s. 11 Favorittkanaler s. 20 NYHETER Start forfra s. 12 Reprise s. 13 Profiler s.

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Kassettløsning for gruepeis til innsats NI-22/NI-25

Kassettløsning for gruepeis til innsats NI-22/NI-25 Kassettløsning for gruepeis til innsats /NI-25 NO Monteringsanvisning 2 SE Monteringsanvisning 4 Product no: IN-00N22-xxx/ IN-0NI26-000 Last updated: 10.09.10 Innhold 1.Generell informasjon før montering

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon

Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Utviklingssak/ID Resume Endring (g2) Rettet i versjon (g1) Rettet i versjon Opplegg av kalender: Kalendernavnet blir synlig i tittelen på skjermbildet, for nye kalendere etter Når du skal lage ny ser du

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter

RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER. User s Manual. USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter RT-U3HDDA USB 3.0 TO SATA ADAPTER User s Manual USB 3.0 to SATA Adapter USB 3.0 till SATA Adapter USB 3.0 til SATA Adapter Introduction Thank you for purchasing this product. In order to obtain optimum

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer