Innehåll. Svenska - 1 -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innehåll. Svenska - 1 -"

Transkript

1

2 Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper och funktioner...11 Allmän TV-drift Använda DLNA nätverkstjänst Internetläsare Kom igång med Skype Uppgradering av mjukvara Felsökning och tips Bilaga A: Installation av Nero MediaHome Typiska visningslägen via PC-ingång AV- och HDMI-signalkompabilitet Filformat som stöds i USB-läget Svenska - 1 -

3 Säkerhetsinformation FARA RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA INTE FÖRSIKTIGHET: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖT, TA EJ BORT SKYDDET. INGA DELAR INUTI ÄR AVSEDDA FÖR SJÄLVSER- VICE. LÅT KVALIFICERAD PERSONAL UTFÖRA SERVICEARBETE. Om TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten. VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga Om det åskar eller stormar, eller om TV:n inte ska användas under en tid ( t.ex om man åker på semester), koppla ut TV:n från huvudströmen. För att koppla ur TV:n helt används nätkontakten, och den ska därför alltid vara lätt åtkomlig. Utropstecknet inom en varningstriangel är avsedd att varna användaren om att det finns viktiga drifts och underhålls (service) instruktioner i texten som medföljer utrustningen. Anm.: Följ instruktionerna på skärmen för driftsrelaterade funktioner. WARNING: Låt aldrig personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och/eller kunskap använda elektriska enheter oövervakade. För god ventilation kräver att du lämnar minst en 10 cm:s luftspalt runt TV:n. Täck inte för ventilationshål. Placera inte TV:n på lutande eller instabila ytor, då kan TV:n tippa. Använd denna apparat endast i rumstemperatur. Strömkabelnskontakt ska vara lätt att komma åt. Placera inte TV:n, en möbel, etc. direkt på nätsladden och se till att den inte blir klämd. En skadad nätsladd/kontakt kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. Hantera nätsladden från kontakten. Dra inte ur TV:n genom att dra i nätsladden. Ta aldrig tag i nätsladden/kontakten med våta händer eftersom det kan leda till kortslutning eller elstötar. Slå aldrig knut på strömkabeln och knyt inte samman den med andra sladdar. Om nätsladden eller kontakten är skadad måste den bytas ut. Detta får endast göras av utbildad personal. Använd inte denna utrustning på en fuktig eller våt plats. Utsätt inte TV:n för vätskor. Om ett flytande föremål eller någon vätska skulle hamna i apparaten, dra ur TV:n och se till att den kontrolleras av kvalificerad personal innan du använder den igen. Utsätt inte TV:n för direkt solljus eller andra värmekällor. TV-apparaten bör inte placeras i närheten av öppna lågor eller intensiva värmekällor som ett element. Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan skada hörseln. Se till att inga ljus- eller värmekällor med öppna lågor, t.ex. stearinljus, står på TV:n. För att förhindra skador måste TV:n vara säkert fäst vid väggen enligt installationsanvisningarna (om detta tillval finns). Ibland kan några inaktiva pixlar uppstå på skärmen och visas en fast blå, grön eller röd punkt. Observera dock att detta inte påverkar produktens prestanda. Var försiktig så att inte skärmen repas med naglarna eller andra hårda föremål. Före rengöring bör du koppla ur TV:n från nätuttaget. Använd en mjuk och torr trasa. stöt Varning Risk för elektrisk Obs Viktigt OBS Allvarlig skada eller dödsfara Fara för spänningsrisk Skada eller risk för skada på egendom Använd systemet rätt Ytterligare anmärkningar markerade Svenska - 2 -

4 Komma igång Underrättelser och Funktioner och Tillbehör Miljöinformation Denna TV är utformad för att konsumera mindre energi och är därför mer miljövänlig. För att minska på energikonsumtionen kan du göra följande: Du kan använda inställningen energisparläge som finns i bildmenyn. Om du slår på energisparläget växlar TV:n till Eco, och TV:ns luminans minskas till en optimal nivå. Observera att en del bildinställningar inte är möjliga att ändra när TV:n är i energisparläget. Om Bilden Av är vald, kommer "Skärmen att vara avstängd efter 15 sekunder. " meddelande visas på skärmen. Välj FORTSÄTT och tryck på OK för att forstätta. Skärmen kommer stängas av direkt. När TV:n inte används, stäng av den eller dra ur nätsladden från vägguttaget. Detta kommer även att minska energiförbrukningen. Standbymeddelanden 1) Om TV: n inte får någon insignal (t.ex. från en antenn eller HDMI-källa) i 5 minuter, kommer TV: n försättas i vänteläge. Nästa gång du startar TV:n, kommer följande meddelande att visas: Vilolägesorsak, ingen signal. Tryck på OK för att fortsätta. 2) Om TV: n har lämnats på och inte används under ett tag, kommer TV att försättas i vänteläge. Nästa gång du startar TV:n, kommer följande meddelande att visas. Viloläget ger ingen drift". Tryck på OK för att fortsätta. Funktioner Färg-LED TV med fjärrkontroll. Fullt integrerad digital-tv / Kabel-TV (DVB-T2/C) DVB T2. HDMI-ingångar används för enheter som har ett HDMI-uttag. USB-ingång. Inspelning av program Time shifting av program. OSD-menysystem. Ett Scart-uttag för anslutning av extern utrustning (DVD-spelare, tv-spel, ljudsystem osv.) Stereoljudsystem. Text-TV. Anslutning for hörlurar. Automatiskt programmeringssystem (APS). Manuell inställning Automatisk avstängning av strömmen efter upp till sex timmar. Insomningstimer. Barnlås. Automatisk ljudavstängning vid ingen sändning. NTSC-uppspelning. AVL (automatisk Ijudnivåanpassning). PLL (frekvenssökning). PC-ingång. Plug-and-play för Windows 98, ME, 2000, XP, Vista och Windows 7. Spelläge (tillval). Ethernet (LAN) för anslutningsbarhet till Internet och Internettjänster n Wifi-stöd via USB-dongle DLNA. Inkluderade tillbehör Fjärrkontroll Batterier: 2 stycken AAA Instruktionsbok Snabbstartsguide AV Sidoanslutningskabel TV:ns kontrollknappar och drift 1. Standby Av/Sätta knappens 2. TV/AV-knapp 3. Program Upp/Ned-knappar 4. Volym Upp/Ned-knappar Att sköta TV:n med knapparna på TV:n Tryck på eller -knappen för att minska volymen för att höja volymen så att en volymskala visas på skärmen. Tryck på P/ CH + för att välja nästa program och P/CH - för att välja föregående program. Tryck på eller knapparna samtidigt för att visa huvudmenyn. Välj undermenyn i huvudmenyn med hjälp av TV/AV-knappen och ställ in i undermenyn med hjälp av knapparna eller. För att se vlika alternatif som finns Svenska - 3 -

5 tillgängliga via menyn, se avsnittet om menysystem i den här manualen. Tryck på TV/AV-knappen på TV:ns kontrollpanel för att växla mellan AV-lägen. Anm.: Funktionsindikationer för knapparna kommer visas på skärmen när de trycks in Att sköta TV:n med fjärrkontrollen Tryck på MENU-knappen på fjärrkontrollen för att se huvudmeny skärmen. Använd " " eller " " knapparna för att välja en meny och tryck på OK knappen för att välja alternativet. Använd knapparna " " eller " " eller " " eller " " för att ställa in ett val. Tryck på BACK eller EXIT eller MENU-knappen för att lämna en meny. Val av ingång När du väl har anslutit externa enheter till din TV kan du växla mellan olika insignalkällor. Tryck på knappen " "(Source) på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja de olika ingångarna. Byta kanal och ändra volym Du kan byta kanal och anpassa volymen genom att använda knapparna V+/- och P+/- på fjärrkontrollen. Du kan också byta kanal genom att trycka på knapparna på TV:ns frontpanel. Sätt in batterierna i fjärrkontrollen Lyft försiktigt upp locket på fjärrkontrollens baksida. Sätt i två AAA-batterier. Säkerställ att batteriets + och ändar överensstämmer med markeringarna i batterifacket (notera polariteten). Ansutningsström VIKTIGT: TV:n är avsedd för drift från ett uttag på V AC (växelström), 50 Hz. Efter att TV:n uppackats, låt den nå den omgivande temperaturen innan du ansluter TV:n till huvudströmmen. Anslut strömkabeln till elnätet. Antenn / kabelingång Anslut antennen eller kabel-tv-uttaget till ANTENNINGÅNGEN (ANT-TV) som finns bak på TV:n. Underrättelse Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. VARUMÄRKESERKÄNNANDE Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. "HDMITM, HDMITM logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registererade varumärken som tillhör HDMITM Licensing LLC.", somkopplaren för vänteläge (standby) används för att slå på eller av TV:n. DLNA, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED är varumärken, servicemärken eller kvalitetsmärken som tillhör Digital Living Network Alliance. "Youtube och Youtubes logotyp är varumärken, tillhörande Google Inc." Svenska - 4 -

6 Information om avfallshantering av gammal apparat och batterier [Endast Europeiska unionen] Dessa symboler indikerar, att utrustning med dessa inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. Om du ska kasta produkten eller batterier, gör det i befintliga återvinnigssystem. Obs: Märket Pb nedanför batterisymbolen markerar att batteriet innehåller bly. Produkter Batterier Text-TV Tryck på knappen. Tryck igen för att aktivera mixläget. Tryck en gång till för att avsluta. Följ instruktionerna som visas på det digitala text-tv fönstret. Digital Text-TV (för sändningar i Storbritannien) Tyrck på knappen för att se digital teletextinformation. Använd de färgade knapparna, markörknapparna och OK-knappen. Användningsmetoden varierar beroende på innehållet i den digitala text-tv: n. Följ instruktionerna som visas på det digitala text-tv fönstret. När du trycker på knappen " " återgår TV: n till TV sändning. Specifikationer TV-sändningar Mottagande kanaler Antal förinställda kanaler Kanalindikator RF-antenningång Driftsvolt Ljud Ljudutgångsström (WRMS.) (10 % THD) PAL B/G D/K K VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Visning på skärmen 75 Ohm (obalancerat) V AC, 50Hz. Tyskt + Nicam Stereo 2x12W Strömkonsumption 200 W TV-dimensioner 344x1460x905 DxLxH (med fot) TV-dimensioner 38/48x1460x838 DxLxH (utan fot) Display 65 Driftstemperatur och driftsfuktighet 0ºC upp till 40ºC, 85 % fuktighet max Svenska - 5 -

7 Komma igång Fjärrkontroll Källa 2. Startar Nexflixapplikationen 3. webbportal 4. Spela (i mediabläddrarläge) SOURCE 5. Inspelning av program 6. Snabbt bakåt (i mediabläddrarläge) LANG. 7. Mono/stereo - Dual I-II/valt språk (i DVBkanaler) Grön knapp 9. Röd knapp 10. Sifferknappar 11. Kanallista/TV-källa 12. Meny Volym upp/ner 14. Tillbaka (Return) /Index (i TXT-läge) Q.MENU V+ 15. Favorit kanallista P+ 16. Förstora (i text-tv-läge) / Skärmstorlek 17. Min knapp 1 / YouTube (*) OK V- 18. Min knapp 2 (**) P- 19. Text-TV / Mix EXIT BACK 20. Elektronisk programguide 21. Ljudlöst 1 / Info/visa (i TXT-läge) / 23. Avbryt 24. Ok / Välj / Håll (i TXT-läge) 25. Program upp / ned 26. Navigeringsknappar ANM.: Fjärrkontrollens räckvidd är cirka 7 meter/23 ft. Använda Min knapp 1 (*) Denna knapps huvudsakliga funktion är att köra Youtube-länk. Men om du vill ändra denna funktion kan du trycka på MIN KNAPP 1 i fem sekunder när du använder en önskad källa, kanal eller länk, tills meddelandet "MIN KNAPP ÄR INSTALLERAD" visas på skärmen. Detta bekräftar att den valda MIN KNAPP har kopplats ihop med den valda funktionen. Observera att om du utför den första installationen, kommer 'MIN-knappen 1' återgå till sin standardfunktion. Använda Min knapp 2 (**) Tryck nere MIN KNAPP 2 i fem sekunder på en önskad källa, kanal eller länk, tills dess meddelandet MIN KNAPP ÄR INSTÄLLD visas på skrämen. Detta bekräftar att den valda MIN KNAPP har kopplats ihop med den valda funktionen. 27. Snabbmeny 28. Föregående program 29. Blå knapp 30. Gul knapp 31. Undertextning på / av 32. Snabbt framåt (i mediabläddrarläge) 33. Stopp (i mediabläddrarläge) 34. Paus (i mediabläddrarläge)/time shiftinspelning 35. Mediabläddrare 36. Startar Youtube 37. Standby-knapp 38. LED-funktion Svenska - 6 -

8 Komma igång Anslutningar Kontakt Typ Kablar Enhet Scart Anslutning (bak) Miniscart Anslutning (bak under) Adapterkabel för miniscart medföljer VGA Anslutning (bak) PC/YPbPr Ljud Anslutning (bak) Sido-ljud YPbPr eller PCanslutningskabel (medföljer ej) HDMI Anslutning (underochsida) S/PDIF (Optisk utgång) Anslutning (under) Sida AV (Ljud/Video) Anslutning (sida) AV sidoanslutningskabel (medföljer) Hörlurar Anslutning (sida) YPbPr-video Anslutning (sida) YPbPr anslutningskabel (medföljer ej) USB Anslutning (sida) CI Anslutning CAM module (sida) Svenska ANM.: Då enheten a n s l u t s v i a Yp b P r e l l e r sido AV-ingång måste du använda de tillhandahållna anslutningskablarna för anslutningen. See bilderna ovan. För att aktivera PCljud måste du använda den t i l l h a n d a h å l l n a S I D O - AVANSLUTNINGSKABELNS VITA & RÖDA ingångar. Om en extern enhet är ansluten via SKART-kontakten kommer TV:n automatiskt att bläddra över till AV-läge. När du ser på DTV-kanaler (Mpeg4 H.264) eller medan du är i Medabläddrarläget, kommer ugågången inte att vara tillgänglig på scartuttaget. När jag använder väggfästeskittet (valfritt), rekommenderar vi att du kopplar i alla kontakterna bak på TV:n innan du monterar upp den på väggen. Sätt i eller ta bort CI-modulen edast när TV:n är AVSTÄNGD. Du bör läsa igenom modulinstruktionsmanualen om installationsinfomration. Varje USB-ingång på din TVstöder enheter upp till 500mA. Anslutning av enheter som har strömvärden över 500mA, kan skada din TV.

9 Komma igång Förstagånginstallation USB-anslutningar Sätta på/stänga av För att sätta på TV:n Anslut till ett eluttag på V AC, 50 Hz. Ställ om knappen till läget så att TV:n går över till viloläget (standby). Lysdioden för Väntläget tänds. För att sätta på TV:n från vänteläget kan du antingen: Trycka på -knappen, P+/P- eller en sifferknapp på fjärrkontrollen. Tryck på kontrollknappen på TV:ns högra sida. Din TV slås på. För att stänga av TV:n Tryck på -knappen på fjärrkontrollen eller på -omkopplaren på TV:n, så att TV:n växlar över till vänteläge. Ställ om knappen till läge 2 som visas, så att TV:n slås AV. För att stänga av TV:n helt drar du ut nätsladden ur nätuttaget. Notering: När TV n är i viloläge blinkar lampan för vänteläge och indikerar att funktioner som sökning i vänteläge, nedladdning eller Timer är aktiverat. LEDlampan kan blinka när TV:n slås på från Väntläge. Förstagångsinstallation När du startar första gången visas skärmen för språkval Vällj det valda språket och tryck på OK. Skärmen för den första installationen (FTI) kommer sedan att visas. Ställ in dina preferenser med navigeringsknapparna och när du är klar trycker du på OK för att fortsätta. Om Storeläget är markerat, kommer Storelägesalternativet vara tillgängligt i menyn "Övriga inställningar" och dina TV-inställningar kommer att ställas in för att visa bästa kvalitet. En bekräftelseskärm kommer att visas. Välj JA för att fortsätta. Om det "avaktiveras" kommer butiksläge inte vara tillgängligt efter förstagångsinstallationen. Tryck på OK-knappen för att fortsätta. Antenninstallation Om du väljer söktypen ANTENN kommer TV:n att söka efter digitala, markbundna sändningar. Efter att alla tillgängliga stationer sparats kommer kanallistan att visas på skärmen. Om du vill sortera kanalerna, i enlighet med LCN (*), välj Ja och tryck sedan på OK. Tryck på MENU-knappen för att lämna kanallistan och titta på TV. (*) LC När det logiska kanalnummersystemet som sorterar tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkännlig kanalsekvens. Kabelinstallation Om du väljer alternativet KABEL och trycker på OK-knappen på fjärrkontrollen för att fortsätta, visas ett bekräftelsemeddelande på skärmen. Välj JA och tryck på OK för att fortsätta. Välj NEJ och tryck på OK för att avbryta. Du kan välja frekvensomfång på den här skärmen. Mata in frekvensen manuellt med sifferknapparna. Anm.: Sökningstiden kommer förändras beroende på det valda söksteget. Mediauppspelning via USB-ingång Du kan ansluta en 2,5 tum och 3,5 tum (hdd med extern strömtillförsel) externa hårddiskar eller USB-stickor till din TV genom att använda USB-ingångar på TV:n. VIKTIGT! Säkerhetskopiera dina filer innan du utför anslutningen till TV:n. Tillverkaren är inte ansvarig för korrupta filer eller förlorad data. Vissa typer av USBenheter (T ex. MP3-spelare) är inte kompatibla med denna TV. TV:n stöder diskformatering med FAT32 och NTFS, men det går inte att spela in på diskar formaterade med NTFS. Problem kan uppstå vid formatering av USBhårddiskar med en lagringskapacitet på 1 TB eller högre. Att snabbt koppla in eller ur USB-enheter är förenat med risker. Detta kan fysiskt skada USB-spelaren och själva USB-enheten. Dra inte ut USB under uppspelningen av en fil. Du kan använda USB-hubbar med din TV:s USBingångar. USB-hubbar med extern strömkälla rekommenderas då. Det kommenderas att använda TV:ns USB-ingång(ar) direkt, om du ska ansluta en USB-hårddisk. ANM.: Du kan trycka på knappen MENU för att avbryta. Svenska - 8 -

10 Spela in ett program VIKTIGT: Om du använder en ny USB-hårddisk bör du först formatera den med TV:ns alternativ för diskformatering. Anm.: För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. Om du vill använda inspelningsfunktionen ansluter du USB-enheten eller en extern hårddisk till TV:n: bör enheten ha minst 1 GB kapacitet och ha USB 2.0. hastighetskompatibilitet. Om den aslutna enheten inte stöder USB 2.0 visas ett felmeddelande. Anm.: Inspelade program sparas på det anslutna USB-minnet. Om du vill kan du lagra/kopiera inspelningar på en dator. Dessa filer kommer dock inte att kunna spelas på en dator. Du kan bara spela upp inspelningarna via din TV. Anm.: Fördröjning i läppsynkronisering kan ske under timeshifting. Radioinspelning stöds inte. TV:n kan spela in program i upp till tio timmar. Inspelade program delas upp i 4 GB partitioner. Om skrivhastigheten för den anslutna USB-disken inte räcker till, kan inspelningen misslyckas och time shifting-funktionen finns eventuellt inte. Av detta skäl bör en USB-hårddisk användas för att spela in högupplösta program. Ta inte bort USB:n/hårddisken under inspelning. Detta kan skada den anslutna USB:n/hårddisken. Stöd för flera partitioner finns. Högst två olika partitioner stöds. Den första partitionen på USBminnet används för PVR-förberedande funktioner. Den måste även formateras som en primär partition och användas för PVR-förberedande funktioner. Vissa strömpaket spelas eventuellt inte in på grund av signalproblem. I en del fall kan därför videon frysa under uppspelning. Tangenterna för Inspelning, Spela, Visa (för PlayListDialog) kan inte användas när text-tv är På. Om en inspelning startar via timer när text-tv är på, stängs text-tv automatiskt av. Användning av text-tv avaktiveras även när det pågår en inspelning eller uppspelning. Time shift-inspelning Tryck på knappen (PAUS) för att aktivera tidsförskjutningsläget medan du ser på ett program. I tidsförskjutningsläfet pausas programmet och spelas på samma gång in till den anslutna USB-disken. Tryck på knappen (SPELA) igen när du vill återgå till det pausade TV-programmet där du avbröt det. Tryck på knappen stopp för att avsluta tidsinspelning och återgå till direktsändningen. Anm.: Tidsförändringen kan inte utföras när apparaten är i läget Radio. Anm.: Du kan inte använda tidsförändringens snabba bakåtspolning innan du avancerar med uppspelningen i det snabba uppspelningsalternativet. Direkt inspelning Tryck på knappen (SPELA IN) för att starta inspelningen direkt medan du tittar på ett program. Du kan trycka på knappen (SPELA IN) på fjärrkontrollen igen för att spela in nästa program i programguiden. Då visas på skärmen det valda alternativet för inspelning. Tryck på knappen (STOPP) för att avbryta direkt inspelning. Anm.: Du kan inte sända eller se Medialäsaren i inspelningsläget. Vid inspelning av program eller vid time shift visas ett varningsmeddelande på skärmen om din USBhastighet inte är tillräcklig. Titta på inspelade program Välj Inspelningsbibliotek från Mediabläddraren menyn. Välj en inspelning från listan (om någon redan finns inspelad). Tryck på knappen OK för att se Uppspelningsalternativ. Välj ett alternativ och tryck sedan på knappen OK. Anm.: Du kan inte visa huvudmenyn och dess alternativ under uppspelningen. Tryck på knappen (STOPP) för att stoppa en uppspelning och återgå till Inspelningsbiblioteket. Långsamt framåt Om du trycker på (PAUS) medan du tittar på ett inspelat program kan du spola långsamt framåt. Du använder då knappen. Genom att trycka flera gånger på knappen ändrar du hastigheten. Inspelningskonfiguration Välj Inspelningskonfiguration på inställningsmenyn när du vill ändra inställningarna för inspelningar. Formatera disk: Du kan använda funktionen formatera disk för att formatera den anslutna USBenheten. Din pinkod krävs för att använda funktionen Formatera Disk (standard-pinkoden är 0000). VIKTIGT: Observera att formateringen med det här alternativet innebär att alla lagrade data försvinner och att disken konverteras till filformatet FAT32. Om USB-enheten inte fungerar korrekt kan du pröva att formatera den. Ofta gör formateringen att enheten fungerar korrekt igen. Tänk bara på att ALL information på USB-enheten tas bort. Anm.: Om ett meddelande anger att USB-enheten är för långsam när du startar en inspelning testar du först med att starta om inspelningen. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppfyller hastighetskraven. Du bör då ansluta en annan USB-disk. Svenska - 9 -

11 Mediabläddrarens meny Du kan spela foto-, musik- och filmfiler som finns lagrade på en USB-enhet genom att ansluta den till TV:n och använda medialäsarskärmen. Anslut en USB-disk till en av USB-ingångarna på sidan av TV:n. Genom att trycka på knappen MENU i läget Mediabläddrare kommer du till Bild, Ljud och inställningsmenyalternativen. Genom att trycka på MENU igen avslutar du skärmen. Du kan ställa in preferenserna för media bläddrare med dialogrutan för inställningar. Lägesalternativen Slinga/ Blanda Starta uppspelningmed aktivera och Starta uppspelningmed OK och aktivera Starta uppspelningmed OK/ och aktivera TV-spelar nästa fil och upprepar listan. samma fil kommer spelas i silinga (upprepning). filen kommer spelas i blandat läge. Snabbt Mnyn I snabbmenyn menyn får du tillgång till somliga alternativ snabbt. Den här menyn inkluderar alternativenenergisparläge, Bildläge, Equalizerinställningar, Favoriter, Insomningstimer, FollowMe-TV, FollowMe-TV till DMR, CEC RC Passthrough och Informationsbroschyr. Tryck Q.Meny (Snabbmeny)-knappen på fjärrkontrollen för att visa snabbmenyn. Se följande kapiterl för information om de listade funktionerna. FollowMe TV Med din platta kan du strömma den nuvarande sändningen från din smart-tv med hjälp av funktionen FollowMe TV. Installera lämplig Smartcenterapplikation till din mobilenhet. Starta programmet. För mer information om hur den här funktionen används, följ instruktionerna i programmet du använder. Anm.: Den här applikationen är inte kopatibel med alla mobila enheter. FollowMe-TV till DMR Den här funktionen tillåter videostreaming ifrån din TV till en annan TV- eller mobilenhet som använder riktiga applikationer (t.ex. UpnP Universal Plug and Play applikationer som BubbleUPnP). Aktivera FollowMe-TV till DMR och tidsförskjutningen startar. Tryck på den röda knappen och enhetsvalsmenyn kommer visas. Välj din enhet och tryck på OK. Anm.: FollowMe-TV och FollowMe-TV till DMRfunktioner fungerar samtidigt med PVR-funktionen och kräver ett ansutet USB-minne med FAT32-format och tillräckligt med utrymme på. HD-kanaler störs inte och båda enheterna måste anslutas till samma nätverk. E-manual Du kan hitta instruktionerna för TV:ns funktioner i E-manualen. För att använda E-manualen, tryck på knappen Info medan huvudmenyn visas på skärmen. Genom att använda navigeringsknapparna väljer du en önskad kategori. Alla kategorier inkluderar olika ämnen. Välj ett ämne och tryck på OK för att läsa instruktionerna. För att stänga skärmen för E-manualen, tryck på knappen Avsluta. Anm.: Innehållet i E-manualen kan variera beroende på modell. CEC och CEC RC-genomföringsenhet Den här funktionen låter dig styra CEC-aktiverade enheter som är ansluta via HDMI-portar, genom att använda fjärrkontrollen på TV:n. CEC-alternativet i menyn Övriga inställningar, under Inställningsmenyn, ska ställas in som Aktiv till att börja med. Tryck på knappen Källa och välj HDMI-ingång för den anslutna CEC-enheten ifrån menyn Käll-lista. När en ny CEC-källenhet ansluts kommer den listas i källmennyn med eget namn istället för den anslutna HDMI-portens namn (DVDspelare, Spelare 1, m.m.) TV:ns fjärrkontroll är automatiskt aktiverad att kunna utföra vissa funktioner efter att den anslutna HDMIkällan har valts. För att avsluta det här läget och styra TV:n via fjärrkontrollen igen, tryck in knappen "0-Noll" på fjärrkontrollen i 3 sekunder. Eller tryck på knappen Q-Menu på fjärrkontrollen, markera CEC RC genomgången och ställ in som Av genom att rycka på Vänster eller Höger knapp. Den här funktionen kan också aktiveras eller avaktiveras under menyn Inställningar/Överiga inställningar. TVn stöder också ARC (Audio Return Channel) funktion. Den här funktionen är en ljudlänk som är tänkt att ersätta andra kablar mellan TV:n och ljudsystemet (A/V-mottagare eller högtalarsystem). När ARC är aktivt tystar inte TV:n de andra ljudingångarna automatiskt. Då du måste minska tv-volymen till noll, manuellt, om du endast vill höra ljudet ifrån den anslutna ljudenheten (samma som andra optiska eller koaxial-digitala ljudutgångar). Om du vill förändra den anslutna enhetens volymnivå ska du välja den enheten ifrån källistan. Då används volymknapparna för den anslutna ljudenheten. Svenska

12 TV Menyegenskaper och funktioner Bildmenyinnehåll Läge Kontrast Ljus Skärpa Färg Energisparläge Bakljus (valfritt) Du kan ändra bildläget för att passa dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: Biograf, Spel, Sport, Dynamisk och Naturlig. Ställer in ljus- och mörkhetsvärden på skärmen. Ställer in värdet på skärmens ljusstyrka. Ställer in värdet på skärpan för detaljer som visas på skärmen. Ställer in färgvärdet, justerar färgerna. För att ställa in energisparläge till eko, bild av och avaktiverad. (När läget är Dynamiskt, kommer energisparläget automatiskt att avaktiveras.) Inställningen styr nivån på bakgrundsljuset. Funktionen för bakbelysning kommer att vara osynlig om energisparläge är inställt på Eco. Bakgrundsljus kan inte användas i VGA- eller Medibläddrarläge eller när bilden är inställd på Spel. Brusreducering Om signalen är svag och bilden brusig kan du använda inställningen Brusreducering. Avancerade inställningar Dynamisk kontrast Färgtemp Bildzoom Movie Sense HDMI sann svart Du kan ändra den dynamiska kontrastration till önskat värde. Ställer in önskad färgton. Ställer in den önskade bildstorleken från bildzoomningsmenyn. Anm.: Auto (Endast tillgänglig i Scartläge med SCART PIN8 hög volt/ låg volts växling). Movie Sense: Använd knapparna Vänster / Höger för att ställa in Movie Sense nivån till Låg, Medel, Hög eller Av. När Movie Sense är aktivt, förbättrar det TV:ns videoinställningar för rörliga bilder så att man får en bättre kvalitet och läsbarhet. När Movie Sense är ställt till Låg, Medel eller Hög, är Movie Sense demo tillgängligt. Om ett av dessa alternativ är valt och du trycker på OK, startar demo-läget. När demoläget är aktivt är skärmen delad i två delar, en som visar Movie Sense-aktiviteten och en annan som visar TV-skärmens normala inställningar. Medan du ser från källan HDMI visas den här funktionen i menyn för bildinställningar. Du kan använda den här funktionen för att öka svärtan i bilden. Filmläge Filmerna spelas in med olika antal bilder per sekund för vanliga tv-program. Aktivera denna funktion när du ser på film och vill se snabba scener tydligare. Hudton Hudton kan ändras mellan -5 och 5. Färgjustering RGBförstärkning Återställning Autoposition (i PC-läge) H-position (i PC-läge) V-position (i PCläge) Pixelfrekvens (i PC-läge) Fas (i PC-läge) Ställer in önskad färgton. Du kan konfigurera värdet för färgtemperaturerna med hjälp av RGB-funktionen. Återställer bildinställningarna till de förvalda fabriksinställningarna. (Utom i spelläge) Optimerar automatiskt skärmbilden. Tryck på OK för att optimera. Detta alternativ flyttar bilden horisontellt antingen till höger eller vänster på skärmen. Detta alternativ flyttar bilden vertikalt upp eller ned på skärmen. Pixelfrekvensinställningarna korrigerar störningar som uppstår i form av vertikala band i pixelintensiva presentationer som kalkylprogram eller text med litet typsnitt. Beroende på upplösningen och sökningsfrekvensen på TV:n kan bilden på skärmen vara otydlig eller ha brus. I dessa fall kan denna funktion användas för att förtydliga bilden med försöks- och felmetoden. I VGA (PC)-läge kommer en del alternativ i bildmenyn inte gå att komma åt. Istället kommer inställningarna för VGAläge att läggas till i bildinställningar i PC-läget. Svenska

13 Ljudmenyinnehåll Volym Ljudutjämnare Balans Hörlurar Ljudläge AVL (Automatisk Ijudnivåanpassning) Hörlurar/linje ut (tillval) Dynamisk bas Surroun-ljud (tillval) Digital out Basstyrka Inställningar menyinnehåll Villkorlig åtkomst Språk Föräldrakontroll Timers Inspelnings konfiguration Datum/tid: Källor: Nätverksinställningar Justerar volymen. Väljer ljudutjämnare. Standardinställningar kan endast göras i användarläge. Denna inställning används för att justera balansen mellan vänster och höger högtalare. Ställer in volym i hörlurar. Du kan välja ett musikläge (om det valda kanalen stöds). Funktionen ställer in ljudet att hålla en fast utnivå mellan program. När du ansluter en extern förstärkare till din TV med hjälp av hörlursuttaget kan du välja detta alternativ som Linje ut. Om du har anslutit hörlurar till TV:n, ställ in detta alternativ som Hörlurar. Aktiverar eller avaktiverar den dynamiska basen. Surround-ljudläge kan ställas in som På eller av. Ställer in ljudtyp för digital ut. Styr basstyrkenivån. Använd vänster eller höger knapp för att ställa in. Kontrollerar moduler för villkorlig åtkomst om tillgängligt. Konfiguerra språkinställningarna (kan ändras beroende på vilket språk som väljs) Önskade och aktuella inställningar kommer vara tillgängliga. Aktuella inställningar kan ändras om det stöds av sändningarna. Ange rätt lösenord för att ändra föräldrakontrollen. Du kan enkelt justera menylås, vuxenlås (kan ändras beroende på det valda landet) och barnspärrar i den här menyn. Du kan också ställa in ett nytt pinnummer. Ställer in timern för att stänga av TV:n efter en viss tid. Ställer in tidräknare för valda program (USB-inspelning). Visar inspelningar i konfigurationsmenyn (Usb-anslutning krävs) Ställer in datum och tid. Aktiverar eller avaktiverar valda alternativ för källor. Skärminställningar. Andra inställningar: Visar andra inställningsval för TV:n. Meny-timeout Avsök krypterade kanaler Blå bakgrund Uppgradering av mjukvara Programversion Hörselskadade Ändrar tidsutlösningens varaktighet för menyskärmar. När denna inställning är på letar sökningsfunktionen även efter kodade kanaler. Aktiverar eller avaktiverar blått bakgrundssystem när signalen är svag eller saknas. Säkerställer att din digitalbox alltid har den senast uppdaterade informationen. Visar programversion. Aktiverar specialfunktioner som skickas från sändaren. Svenska

14 Ljudbeskrivning Auto TV Av Standbysökning (valfritt) Fullt läge (tillval) DLNA-renderare Uppstartsläge Virtuell fjärrkontroll (valfritt) CEC Netflix Ljudbeskrivning är ett beskrivningsljud för blinda och synskadade tittare av visuell media, inklusive TV och filmer. Funktionen kan användas bara on sändningen stödjer detta ytterligare ljudspår. Anm.: Ljud beskrivningsfunktionen finns inte tillgänglig vid inspelningseller tidsväxlingsläge. Ställ in automatlägets timeout. När timeoutvärdet har nåtts, och TV:n inte har använts under den valda tiden, stängs TV:n av. Om Standbysökning är inställd till På så kommer tillgängliga sändningar sökas när TV:n är i vänteläge. Om TV:n hittar nya eller saknade utsändningar visas en menyskärm som frågar dig om du vill använda dessa ändringar eller inte. Kanallistan uppdateras och ändras efter denna process. Om du visar upp TV:n i en affär kan du aktivera detta läge. Medan butiksläget är aktiverat kan vissa funktioner i TV-menyn inte utföras. Med DLNA-renderar-funktionen kan du dela filer som lagras på din smartphone eller PC-surfplatta. Om du har en DLNA-kompatibel smarttelefon eller PC-surfplatta och rätt programvaror installerat kan du dela/visa foton på din TV. Se anvisningarna för din programvara för mer information om delning. DLNA-renderarläget är inte tillgängligt med funktionen internetportal. Aktiverar eller inaktiverar funktionen för den virtuella fjärrkontrollen. Aktiverar eller inaktiverar funktionen för den virtuella fjärrkontrollen. Med den här inställningen kan du aktivera och avaktivera CEC-funktionen helt. Tryck på Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen. Du kan se på ditt ESN(*)-nummer och avaktivera Netflix. (*) ESN-numret är ett unikt ID-nummer för Netflix, skapat särskillt för att identifiera din TV. Menyinnehåll vid installation och inställning på nytt Automatisk kanalsökning (Ställ in på nytt) (om tillgänglig) Manuell kanalsökning Nätverkskanalsökning Analog fininställning Förstagångsinstallation Rensa servicelista Visar automatiska sökalternativ. Digitalantenn: Söker och lagrar antennbaserade DVB-stationer. Digitalkabel: Söker och lagrar kabelbaserade DVB-stationer. Analog: Söker och lagrar analoga stationer. Digital antenn och analog: Söker och lagrar antennbaserade DVB- och analoga stationer. Digital kabel och analog: Söker och lagrar kabelbaserade DVB- och analoga stationer. Denna funktion kan användas för att ställa in sändande station direkt. Söker efter länkade kanaler i sändningssystemet. Du kan använda denna inställning för att finjustera analoga kanaler. Den här funktionen är inte tillgänglig om inga analoga kanaler är lagrade. Raderar alla lagrade kanaler och inställningar, återställer TV:n till fabriksinställningar. (*) Denna inställning visas bara om valt land är Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Använd inställningen för att radera lagrade kanaler. Svenska

15 Allmän TV-drift Avända kanallistan TV:n sorterar alla lagrade stationer i kanallistan. Du kan redigera kanallistan, ställa in favoriter eller aktiva stationer som ska listas med hjälp av valen i kanallistan. Konfigurering av föräldrainställningar För att förhindra att vissa program visas kan kanaler och menyer låsas genom att använda sig av systemet för föräldra kontroll. För att visa menyalternativen för föräldrakontrollen måste PIN-numret anges. Den fabriksinställda pin-koden är Efter att ha angivit rätt PIN-kod kommer menyn för fräldrainställningar att visas: Menylås: Inställningarna för menylås, aktiverar eller avaktiverar menyåtkomsten. Nivålås: När inställningen är klar hämtar funktionen nivåinformationen om sändningen och om denna nivå har avaktiverats avaktiveras åtkomst till sändningen. Barnlås: När barnlås har valts kan TV:n endast manövreras via fjärrkontrollen. I detta fall kommer därför inte knapparna att fungera. Ställ in PIN: Anger ett nytt PIN-nummer. Anm.: Om Frankrike är det inställda landet kan du använda 4725 som standardkod. Elektronisk programguide (EPG) Vissa, men inte alla, kanaler skickar information om aktuella och kommande program. Tryck på GUIDE-knappen för att visa EPG-menyn. Upp/Ned/Höger/Vänster knappar: Navigera i EPG. OK: Visar programalternativ. Spela in/ta bort inspelningstimer Efter att du valt ett program i EPG-menyn, tryck på knappen OK. Välj alternativet Spela in och tryck på OK. Programmet är nu schemalagt för inspelning. Om du ångrar dig kan du ta bort programmet genom att markera det, trycka på knappen OK och välja Delete Rec. Timer. Inspelningen tas bort. Ange timer/ta bort timer Efter att du valt ett program i EPG-menyn, tryck på knappen OK. Välj alternativet Ställ in tid förhändelse och tryck på OK. Du kan ange klockslag för kommande program. Om du ångrar dig kan du ta bort tidräknaren genom att markera den och trycka på knappen OK. Välj sedan Ta bort timer. Timerinställningen tas då bort. Anm.: Det är inte möjligt att spela in två kanaler samtidigt. ANSLUTNINGSFUNKTIONER Trådbunden anslutning Ansluta till ett trådbundet nätverk Du måste ha ett modem/router ansluten till en aktiv bredbandsanslutning. Se till att 'Nero Media Home' är installerat på din dator. (För DLNA funktion). Se avsnittet "Installation av Nero Media Home". Anslut din PC till modemet/routern. Detta kan utgöra en trådbunden eller trådlös anslutning. Anslut din TV till modemet/routern via ethernetkabel. Det finns en LAN-port på baksidan (bak) på TV:n. İ (INFO): Visar detaljerad information om valt program. Broadband ISP connection GRÖN: Växlar till EPG tidtabellista. GUL: Växlar till tidsschema EPG. BLÅ: Visar filtreringsalternativ. RECORD (Spela in): TV:n spelar in valt program. Du kan trycka på nytt för att stoppa inspelningen. LAN (ethernet) cable VIKTIGT: Anslut en USB-disk till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. Anm.: Du kan inte växla till en annan sändning eller källa under inspelningen. Programval I programguidemenyn (EPG), tryck på knappen OK för att öppna menyn Händelsealternativ. Kanalval Med hjälp av detta alternativ kan du växla över till vald kanal i EPG-menyn. Rear side of the TV För att komma åt och spela delade filer måste du välja Mediabläddraren. Tryck på knappen Menu och välj sedan Mediabläddrare. Tryck på OK för att fortsätta. Välj önskad filtyp och tryck på OK. Du måste alltid använda Mediabläddrarens skärm för att komma åt och spela delade nätverksfiler. PC/HDD/Mediaspelare eller andra enheter som är kompatibla med DLNA 1.5 ska användas Svenska

16 med trådbunden anslutning för bättre kvalitet på uppspelningen. 2. Efteråt ska du ansluta en trådlös adapter till en av USB-ingångarna på TV:n. För att konfigurera de trådbundna inställningarna, se delen om nätverksinställningar Inställningsmenyn. 3. För att konfigurera dina trådlösa inställningar se stycket om Nätverksinställningar i den här manualen. Eventuellt kan du ansluta din TV till ditt LAN-nätverk beroende på nätverkets konfigurering. i ett sådant fall använder du en ethernetkabel för att ansluta din TV direkt till nätverksuttaget i väggen. Broadband ISP connection Wireless LAN adaptor USB inputs rear left side of the TV Konfigurering av inställningar för trådbunden enhet Nätverkstyp Nätverkstypen kan väljas som Trådbunden eller Trådlös enhet i överensstämmelse med den aktiva anslutningen till TV:n. Välj den här som "Trådbunden" om du ansluter via en ethernetkabel. Konfigureringsstatus Denna sektion visar anslutningens status. En Wireless-N-router (IEEE a/b/g/n) med samtidiga 2,4 och 5 GHz-band utformade för att öka bandbredden. Dessa är optimerade för jämnare och snabbare videoströmning i HD, filöverföringar och trådlöst spelande. Använd LAN-anslutning för snabbare fildelning med andra enheter som datorer. Frekvensen och kanalen skiljer sig beroende på området. IP-adress Om en aktiv anslutning är tillgänglig, visas IPadressen i denna sektion. Om du vill konfigurera IPadresspreferenser, trycker du på den GRÖN knappen och växlar till avancerat läge. Konfigurering av det trådbundna nätverkets inställningar i avancerat läge Efter att den GRÖN knappen tryckts in är det "Avancerade läget" tillgängligt. När du är i det Avancerade Läget, tryck RÖD knapp för att redigera inställningarna. När du är klar, tryck OK för att spara, Tryck RETURN/BACK för att avsluta. Trådlös anslutning Ansluta till ett trådlöst nätverk VIKTIGT: Winstron DNUB100 i USB-dongel behövs för att kunna använda ett trådlöst nätverk. För att göra ditt modem SSID synligt bör du ändra dina SSID inställningarna via modem-programvaran. TV: n kan inte ansluta till nätverk med dold SSID. För att ansluta till ett trådlöst LAN ska du utföra följande steg: 1. Se till att Nero Media Home är installerat på din dator. (För DLNA funktion). Överföringshastigheten är olika beroende på avståndet och antalet hinder mellan transmissionsprodukterna, konfigureringen av dessa produkter, radiovågsförhållandena, linjetrafiken och på vilka produkter du använder. Överföringarna kan också stängas av eller avbrytas beroende på radiovågsförhållandena för DECT-telefoner eller någon annan Wifi 11b-apparat. Standardvärdena för överföringshastigheten är de teoretiska maxvärdena för de trådlösa standarderna. De är inte dataöverföringens aktuella hastigheter. Den mest effektiva platsen för överföringen skiljer sig beroende på användningsmiljön. Den Trådlösa LAN-adaptern ska anslutas direkt till TV:ns USB-port. USB-hubbar stöds inte. Du kan ansluta din wifi-dongel till den medföljande dockan.i fall när nätverkskvalitén är dålig och wifidongeln behöver placeras på en plats med bättre signalstyrka. Trådlös-LAN-adapter stöder a, b, g och n-modemtyp. Det rekommenderas starkt att du bör använda IEEE n kommunikationsprotokoll för att undvika eventuella problem när du tittar på video. Använd den andra USB-ingången om du upplever problem med ljud/videoprestandan. Svenska

17 Du måste ändra modemets SSID när det finns andra modem runt med samma SSID. Du kan annars stöta på problem med anslutningen. Använd i stället trådbunden anslutning om du upplever problem med trådlös anslutning. Konfigurering av inställningar för trådbunden enhet För att aktivera WIFI-funktionerna, anslut Wifidongeln till en av USB-portarna. Öppna menyn Nätverksinställningar och välj Nätverkstyp som Trådlös enhet, för att starta anslutningsprocessen. Tryck på GUL knapp för att söka igenom det trådlösa nätverket. En lista över tillgängliga nätverk kommer visas. Välj det önskade nätverket från listan. Anm.: Om modemet stöder N-läge ska du välja N-lägesinställningar Om det valda nätverket skyddas av ett lösenord, ange rätt nyckel med det virtuella tangenbordet. Du kan använda detta tangentbord via navigeringsknapparna och OK-knappen på fjärrkontrollen. Vänta tills IP-adressen visas på skärmen. Detta betyder att anslutningen nu har upprättats. För att avbryta anslutningen till ett trådlöst nätver, tryck på OK. Du kan navigera mellan menyflikarna genom att trycka på vänster-/högerknapparna. Hjälpraden längst ner i dialogen visar funktioner som du kan använda. Tryck på den BLÅ knappen för att kontrollera din Internetanslutningshastighet. Tryck på den GRÖN knappen för att växla till avancerat läge och därefter på OK-knappen för att redigera inställningar. Du kan kontrollera signalstyrkan med hjälp av menyn för nätverksinställningar för den trådlösa enhetens läge. Övrig information Konfigureringsstatus: Visar WiFi-status som ansluten eller inte ansluten. IP-adress: Visar aktuell IP-adress. Nätverksnamn: Det anslutna nätverkets namn visas. Radera sparade Wifi-profiler Sparade profiler tas bort om du trycker på den RÖDA knappen medan OSD:n för val av trådlös enhet visas på skärmen. Ansluta till din mobiltelefon via Wifi Om din mobiltelefon har WiFi-funktion kan du ansluta din mobiltelefon till TV:n med hjälp av WiFi-anslutning över en router, och på så vis spela upp innehåll från din telefon. För detta behöver din mobiltelefon ett lämpligt delningsprogram. Anslut till din router genom att följa stegen ovan under avsnittet Trådlös anslutning. Koppla därefter ihop din mobiltelefon med routern och aktivera delningsprogrammet på din mobiltelefon. Välj sedan filerna som du vill dela med din TV. Om anslutningen har upprättats korrekt ska du nu komma åt de delade filerna på din mobiltelefon via TV:ns medialäsare. Gå in i medialäsarens meny och OSD:n för att välja uppspelningsenhet visas. Välj din mobiltelefon och tryck på OK knappen för att fortsätta. Virtuella fjärrstyrningsprogram kan finnas tillgängliga att ladda ner från din smart-telefonleverantör. Alla smarttelefner stöds inte av den här applikationen. Anm.: Denna funktion stöds kanske inte av vissa mobiltelefoner. Anslutning Felsökning Trådlöst nätverk är inte tillgängligt Se till att brandväggarna i ditt nätverk tillåter trådlös anslutning till TV:n. Försök att söka efter trådlösa nätverk igen med hjälp av menyskärmen för nätverksinställningar. Om det trådlösa nätverket inte fungerar som det ska, försök använda det trådbundna nätverket hemma. Se avsnittet Trådbundet nätverk för mer information om förfarandet. Om TV:n inte fungerar med hjälp av den trådbundna anslutningen, kontrollera modemet(routern). Om det inte är något problem med routern, kontrollera modemets internetanslutning. Anslutningen är långsam Se instruktionsboken för ditt trådlösa modem för att få information om det interna serviceområdet, anslutningshastigheten, signalkvaliteten och andra inställningar. Ditt modem måste ha en höghastighetsanslutning. Avbrott under uppspelning eller långsamma reaktioner Du kan försöka med följande i ett sådant fall: Låt det åtminstone vara tre meter till mikrovågsugnar, mobiltelefoner, Bluetooth-enheter eller andra Wifikompatibla enheter. Försök med att ändra den aktiva kanalen på WLAN-routern. Använda DLNA nätverkstjänst DLNA (Digital Living Network Alliance) är en standard som förenklar visning från digital elektronik och gör den digitala elektroniken smidigare att använda på ett hemnätverk. Besök för ytterligare information. DLNA-standarden gör det möjligt för dig att visa och spela upp foton, musik och videor som lagrats på DLNA mediaservern som är ansluten till ditt hemnätverk. Svenska

18 1. Installation av Nero Media Home DLNA-funktionen kan inte användas om serverprogrammet inte har installerats på din dator. Se till att det medföljande programmet Nero Media Home finns på din dator. För mer information om installationen, se avsnittet Nero Media Home Installation. 2. Ansluta till ett trådbundet eller trådlöst nätverk Se kapitlet Nätverksinställningar för detaljerad konfigureringsinformation. 3. Spela delade filer via mediabläddraren Välj Mediabläddrare med Vänster eller Höger knapp från huvudmenyn, och tryck på OK-knappen. Medialäsaren visas nu. DLNA DLNA-stöd kan enbart fås med medialäsarens mappläge. För att aktivera mappläge, gå till fliken Inställningar i mediabläddrarens huvudskärm och tryck på OK. I alternativen för inställningar, markera Visningssätt och ändra till Mapp med Vänster eller Höger knapp. Välj önskad filtyp och tryck på OK. Om konfigureringarna för delning är rätt inställda, visas ett OSD-meddelande efter att den önskade mediatypen har valts. Välj OK för att visa valt nätverk eller innehållet på USB-minnet. Om du vill uppdatera enhetslistan, tryck på GRÖN knapp. Du kan trycka på MENU för att gå ur. Om tillgängliga nätverk hittas, listas de på denna skärm. Välj den mediaserver eller det nätverk som du vill ansluta med " "- eller " "-knapparna, och tryck på OK. Om du väljer mediatyp som Video och väljer en enhet från valmenyn, visas en ny menyskärm: Välj Videor från denna skärm för att lista alla tillgängliga videofiler från det valda nätverket. För att spela andra mediatyper från denna skärm måste du gå tillbaka medialäsarens huvudskärm och välja önskad mediatyp, och därefter välja nätverket på nytt. Se avsnittet om medialäsarens USB-uppspelning för ytterligare information om uppspelning från fil. Filer med textning fungerar inte om du tittar på video från nätverket genom DLNA. Du kan bara ansluta en (1) TV med DLNA till samma nätverk. Om det uppstår ett problem med DLNAnätverket, stäng då av din TV vid vägguttaget och starta om den igen. Trick- och hoppläget stöds inte med DLNA-funktionen. Anm.: Det kan finnas vissa datorer som inte kommer att kunna använda DLNA-funktionen på grund av administratörs- och säkerhetsinställningar (så som företagsdatorer). Webbportal För bästa hemnätverksströmning med denna TV bör det medföljande Nero-programmet installeras. Svenska Du kan komma åt läget PORTAL med din TV. För att göra detta behövs en aktiv Internetanslutning. Följ stegen i avsnittet Anslut till ett Trådbundet/Trådlöst nätverk för att ansluta din TV till Internet. Efter att anslutningen har upprättats, kan du välja eller visa portalalternativ. Anm.: Bredbandsanslutning till Internet behövs för hög visningskvalitet. Se till att Internetanslutningen har utförts på rätt sätt. Du måste ställa in rätt data för land och språk vid förstagångsinstallationen för att Internetportalen ska fungera korrekt. Tryck på knappen på din fjärrkontroll så visas alternativen i portalprogrammet. Programalternativen visas som i mallen nedan. Tillgängligt programinnehåll kan ändras beroende på programmets innehållsleverantör. Notering på PIP-fönster Om du växlar till portalläge medan du ser på TVkanaler, kommer nuvarande program visas i PIPfönstret. Du kan byta kanal med knapparna P+/P-. Nuvarande HDMI-innehåll kommer visas i PIPfönstret, om du växlar till portalläge medan du ser på en HDMI-källa. Använd eller, eller för att navigera mellan objekten på Portalskärmen. Tryck på OKknappen för att bekräfta ditt val. Tryck på BACK för att gå till den föregående skärmen. Tryck på EXIT för att gå ur läget Internetportal. Obs: Programmet för den virtuella fjärrkontrollen bör finnas tillgängligt för att laddas ned från din smarttelefons app.-leverantör. Alla smarttelefner stöds inte av den här applikationen.

19 Internetläsare vänligen välj internetläsarens logga från portalen för att använda internetläsaren. Använd piltangenterna på fjärrkontrollen för att navigera i internetläsaren. Tryck på OK för att fortsätta. Efter förstagångsinstallationen kommer förinställda internetsidor och logotyper att visas på läsarens åtkomstsida (se bilden ovan). För att lägga till en önskad internetsida till sidan för snabb åtkomst, medan du är på den, välj menyn "Lägg till" och välj knappen för "Snabbåtkomst". Om du vill lägga till bokmärken, välj detta objekt medan den önskade internetsidan visas på skärmen. När du skrollar ner pekaren till mitten av skärmen, kommer fjärrkontrollens genvägar att visas. Använd knappen zooma genväg, eller menyn zoom för att zooma in eller ut. Du kan rensa "cookies" eller rensa all läsinformation från installationsdelen. Din TV är kompatibel med USB-mus. Anslut din mus eller trådlösa musadapter till USB-ingången på din TV. För att se dom sökhistorik kickar du på historikknappen. Du kan också rensa sökhistoriken härifrån. Du kan navigera på internetsidan på tre sätt. Först, ange en URL-adress i adressfältet. Du kan söka via nyckelord genom att klicka på sökknappen i adressens dialogruta, eller ett annat sätt att ta sig mellan sidor är att klicka på länkar på internetplatsen så kommer du till rätt sida. Svenska Läsaren stöder inte flera flikar. Vissa internetsidor har flash-innehåll. Dessa stöds inte av läsaren. Din TV stöder inte någon nedladdningsprocess från internetläsaren.

20 Kom igång med Skype Gör röstsamtal och videosamtal med Skype, via din Tv. Välj Skype från portalen för att börja en konersation. Följ instruktionerna på skärmen för att se hur du använder de tillhörande funktionerna. ANM. Anslut din webbkamera till USB-porten på TV:n. Om kameran inte fungerar som den ska, stäng av den och koppla ur TV:n. Anslut din kamera igen och starta TV:n. Så snart TV:n är avstängd stängs Skype av. Nivån på ljudet och kvalitén påverkas av omgivningen. Samtalskavalitén kan förändras beroende på din internetanslutning. Vänligen besök för att få mer information om Avtal och Villkor, för Skype TV:n måste anslutas till ett nätverk för att Skype ska få anslutning. Skype kommer informera dig om när någon ringer medan du ser på TV eller gör annat i Skype. En Skypekamera (säljs separat) behövs för att få ut det mesta av Skypes funktioner. Om du inte redan har en, kommer du behöva köpa en kamera (kompatibel med Vesca100) för att utnyttja Skypes alla funktioner. Anm.: När du startar TV:n och ingen användare har ställts in för Skype, kommer bilden att visas vid sidan av skärmen. Licensinformation Skype är ett varumärke från Skype eller sina relaterade företag. Den här produkten/programmet har inte godkänts eller lagts till av Skype, Skype Communications S.a.r.l. eller någon av deras relaterade företag. Inga nödsamtal med Skype Skype är inte en ersättning för din vanliga telefon och kan inte användas för nödsamtal. Välj Skype från portalen för att börja en konersation. Svenska

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 3D-läge och 3D-bilder... 4 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 5 Licensinformation

Detaljer

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT1835-006A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan

Detaljer

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor 0771-41-4379

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor <LG kundinformation> 0771-41-4379 Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KS500

Detaljer

Fully Automatic Espresso-Maker ECG6400

Fully Automatic Espresso-Maker ECG6400 822_949_5 ECG6400_Elux.book Seite Montag, 28. Januar 2008 :57 2 Fully Automatic Espresso-Maker ECG6400 PAGE S Bruksanvisning........... 7 Brugsanvisning.......... N Bruksanvisning.......... 57 Käyttöohje..............

Detaljer

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR

LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR LED65FSWB OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING FÖR COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Indhold Sikkerhedsoplysninger... 2 Kom godt

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon

Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon 4-426-917-21(1) Säkerhetsföreskrifter och supportinformation Turvallisuussäännöt ja tukitiedot Sikkerhed og support Sikkerhetsbestemmelser og støtteinformasjon Sony, VAIO och VAIO-logotypen är varumärken

Detaljer

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows

NORSK. SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows NORSK Support og garanti 3 Monteringsanvisning 4 Aktivering av Microsoft Windows SVENSKA 5 Support och garanti 6 Monteringsanvisningar 7 Aktivering av Microsoft Windows DANSK 8 Information om support og

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

IG2000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570714 -1-16

IG2000. Elverk Strømaggregat. Bruksanvisning Bruksanvisning. Art.no.570714 -1-16 GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller

Detaljer

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg)

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) Young Profi plus Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) S DK FI LT LV Endast för användning i fordon som är utrustade med 3-punkt-säkerhetsbälten enligt

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning ECOT6D 1491 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO Norsk,37

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

DALI-KONTROLL undermeny nivå 2. 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn DALI-KONTROLL till undermenyn SPRÅK.

DALI-KONTROLL undermeny nivå 2. 1 Tryck på Prg/Set-knappen: Växlar från undermenyn DALI-KONTROLL till undermenyn SPRÅK. gateway R-/1/16(64)/64T680191 erten2005v6801-751-0110/09 sv no gateway R-/1/16(64)/ 64 ruksanvisning T680191 fi ör din säkerhet da *V6801-751-01* ¼ R Risk för livshotande skador p.g.a. elektrisk ström

Detaljer

SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55

SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55 SNABB VÅGAD SVENSKA 4 DANSK 21 NORSK 38 SUOMI 55 SVENSKA 4 Innehållsförtecknng Säkerhetsnformaton 4 Beskrvnng av produkten 6 Kontrollpanel 8 Daglg användnng 9 Rengörng och underhåll 14 Felsöknng 15 Säkerhetsnformaton

Detaljer

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning

Home Smoke Detector User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning Home Smoke Detector User Manual Brukerveiledning Bruksanvisning Norsk 4 Svenska 12 Bruks- og monteringsveiledning DEFA Home Smoke Detector er en optisk røykdetektor som knyttes sammen med ditt DEFA Home-system

Detaljer

Nederlands. NOOIT het mondstuk verwisselen zonder Draai de tuinslang open en knijp in de trekker om

Nederlands. NOOIT het mondstuk verwisselen zonder Draai de tuinslang open en knijp in de trekker om EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI EL HU CS RU Nederlands RO PL SL HR TR ET LT LV SK DE HOGEDRUKREINIGER STARTEN EN STOPPEN Bepaal vóór u iets gaat reinigen altijd welk mondstuk Zie Afbeelding EN DE ES 11-12

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

boatlifts BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP

boatlifts BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP marine boatlifts as BRUKER MANUAL FOR ELEVATOR, BÅTHUS OG STOLPE LIFTER MED FJERNKONTROLL OG AUTOSTOPP 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Komme i gang...2 Kontrollpanelet...3 Løfte og senke båten med automatikk...3

Detaljer

Rapport fra arbeidsmiljøkartlegging i interkommunal barneverntjeneste. Utført av Coperio BHT på oppdrag fra Orkdal Kommune

Rapport fra arbeidsmiljøkartlegging i interkommunal barneverntjeneste. Utført av Coperio BHT på oppdrag fra Orkdal Kommune Rapport fra arbeidsmiljøkartlegging i interkommunal barneverntjeneste Av Utført av Coperio BHT på oppdrag fra Orkdal Kommune Innledning I denna rapport presenteres resultat fra en arbeidsmiljøkartlegging

Detaljer

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tack för att du valt Yale Doorman Denna manual tillsammans med Quick Guide och Installation Manual säkerställer att du använder produkten

Detaljer

TERAPEUTISK ØVRE ENDOSKOPI

TERAPEUTISK ØVRE ENDOSKOPI TERAPEUTISK ØVRE ENDOSKOPI Truls Hauge (N), Christer Stäel von Holstein (S), Palle Nordblad Schmidt (DK), Hanns- U Marschall (S), februar 2014. Utviklingen innenfor terapeutisk endoskopi har medført flere

Detaljer

Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004

Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004 1 Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004 Iréne Johansson, Ragnhild Aukner, Kirstin Bergem, Else Jorun Karlsen, Kristin Ravndal & Torun Sungot 2 Förord Under en period

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables

How to install a wireless On demand connection. Connect your Viasat-box to the Internet without cables How to install a wireless On demand connection Connect your Viasat-box to the Internet without cables Connect your Viasat-box to the Internet without cables On demand directly in your TV currently works

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: 13/133 Møtedato/tid: 26.09.2013, kl. 13:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Kopi: Sakliste HAMOS lokaler Orkanger og rådhuset

Detaljer

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30

Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning. DEFA Tracking DT20 - DT30 N S DK Bruksanvisning Bruksanvisning Brugervejledning DEFA Tracking DT20 - DT30 N 2 Innhold: Gratulerer med ditt nye DEFA Tracking sporings- og posisjoneringssystem Side 3 Slik bruker du DEFA DT20/DT30

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer