Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS"

Transkript

1

2 Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper och funktioner...11 Allmän TV-drift Uppgradering av mjukvara Felsökning och tips PC ingångens typiska visningslägen AV- och HDMI-signalkompatibilitet DVI-upplösningar som stöds Svenska - 1 -

3 Säkerhetsinformation FARA RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA INTE FARA: AVLÄGSNA INTE HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) FÖR ATT UNDVIKA ELEKTRISKA STÖTAR. INGA DELAR INUTI SOM ANVÄNDAREN KAN SERVA. HÄNVISA REPERATIONER TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. Att använda din TV i extrema omgivningsförhållanden kan skada apparaten. Koppla ur TV:n under extrema väderförhållanden (storm, åska) samt under perioder med lång inaktivitet (semester). Huvudkontakten används för att koppla ur TV:n från elnätet och därför måste den vara lättåtkomlig. Den här skylten visas i det medföljande informationsmaterialet där det finns mycket viktig information om användning eller underhåll av apparaten. Notera : Följ instruktionerna på skärmen för att hantera de tillhörande funktionerna. VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga VARNING: Låt aldrig personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och/eller kunskap använda elektriska enheter oövervakade! För god ventilation krävs att du lämnar minst en 10 cm luftspalt runt TV:n. Blockera inte ventilationsöppningarna. Placera inte TV:n på lutande eller instabila ytor, då kan TV:n tippa. Använd denna apparat endast i rumstemperatur. Nätsladdens kontakt ska vara lättåtkomlig. Placera inte TV:n, en möbel, etc. direkt på nätsladden. En skadad nätsladd/kontakt kan orsaka brand eller ge dig en elektrisk stöt. Hantera nätsladden från kontakten. Dra inte ur TV:n genom att dra i nätsladden. Rör aldrig nätsladden/kontakten med våta händer då detta kan orsaka kortslutning eller elektriska stötar. Slå aldrig knut på nätsladden och knyt inte samman den med andra sladdar. När den skadas måste den bytas ut. Detta får endast göras av kvalificerad personal. Använd inte den här TV:n i en fuktig eller våt miljö. Utsätt inte TV:n för vätskor. Om vätska skulle hamna i apparaten, dra ur TV:n och se till att den kontrolleras av kvalificerad personal innan du använder den igen. Utsätt inte TV:n för direkt solljus, öppna lågor eller placera den jämte värmekällor såsom elektriska värmare. Höga volymer vid användande av hörlurar kan orsaka hörselskador. Se till att inga ljus- eller värmekällor med öppna lågor, t.ex. stearinljus, står på TV:n. För att förhindra skador måste TV:n, vid montering på vägg, vara säkert fäst vid väggen enligt installationsanvisningarna (om detta tillval finns). Ibland kan inaktiva pixlar uppstå på skärmen och visas en fast blå, grön eller röd punkt. Observera dock att detta inte påverkar produktens prestanda. Undvik att skrapa skärmen med naglarna eller andra hårda föremål. Före rengöring bör du koppla ur TV:n från vägguttaget. Använd en mjuk och torr trasa. stöt Varning Risk för elektrisk Obs Viktigt OBS Allvarlig skada eller dödsfara Fara för högspänning Risk för person- eller egendomsskada Använd systemet rätt Ytterligare anmärkningar markerade Anslutning av jordningsskydd till nätuttaget Se till att anslutningen är ordentligt jordad. Anslut endast AC-adaptern till ett uttag med jordade kontakter med medföljande strömkabel. Om medföljande kontakt inte passar i vägguttaget bör du kontakta en kompetent elektriker som kan byta ut det. Svenska Anslut jordsladden ordentligt.

4 Komma igång Underrättelser och Funktioner och Tillbehör Miljöinformation Denna TV är utformad för att konsumera mindre energi och är därför mer miljövänlig. För att minska på energikonsumtionen ska du göra följande: Du kan använda inställningen energisparläge som finns i Bildmenyn. Om du slår på energisparläget växlar TV:n till Eco,och TV:ns luminans minskas till en optimal nivå. Observera att en del bildinställningar inte är möjliga att ändra när TV:n är i energisparläge. Om högerknappen trycks invisas, Skärmen kommer vara avstängd i 15 sekunder. som meddelande på skärmen. välj FORTSÄTT och tryck på OK för att stänga av skärmen direkt. Om du inte trycker på någon knapp kommer skärmen att stängas av i 15 sekunder. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att starta skärmen igen. Om du inaktiverar Strömsparläge kommer Bildläge automatiskt ställas in på Dynamisk. När TV:n inte används, stäng av den eller dra ur nätsladden från vägguttaget. Detta kommer även att minska energiförbrukningen. Standbymeddelanden 1) Om TV: n inte får någon insignal (t.ex. från en antenn eller HDMI-källa) i 5 minuter, kommer TV: n försättas i vänteläge. Nästa gång du startar TV:n, kommer följande meddelande att visas: TV:n försattes i viloläge automatiskt för det inte fanns signaler på en lång stund. Tryck på OK för att fortsätta. 2) Om TV: n har lämnats på och inte används under ett tag, kommer TV att försättas i vänteläge. Nästa gång du startar TV:n, kommer följande meddelande att visas. TV:n försattes i viloläge automatiskt för att det inte fanns signaler på en lång stund. Tryck på OK för att fortsätta. Funktioner Färg-TV med fjärrkontroll. Fullt integrerad digital mark/kabel-tv (DVB-T2/C) HDMI-ingångar för att ansluta andra enheter med HDMI-uttag USB-ingång* OSD-menysystem. Ett Scart-uttag för anslutning av extern utrustning (DVD-spelare, tv-spel, ljudsystem osv.) Stereoljudsystem. Text-TV Anslutning for hörlurar. Automatiskt programmeringssystem (APS). Manuell inställning Automatisk avstängning av strömmen efter upp till sex timmar Insomningstimer Barnspärr (Child lock) Automatisk ljudavstängning vid ingen sändning. NTSC-uppspelning. AVL (automatisk Ijudnivåanpassning) PLL (kanalsökning) PC-ingång. Plug-and-play för Windows 98, ME, 2000, XP, Vista och Windows 7. Spelläge (Game Mode; tillval). Inspelning av program Timeshifting av program Inkluderade tillbehör Fjärrkontroll Batterier: 2 x AAA Instruktionsbok AV-kabel 12V Car Adaptor DC 12 V Input_ nätadapter. V+ V+ V- V- TV:ns kontrollknappar och drift. 1.Riktning upp 2. Riktning ner 3. Volym / Info / Källista och Väntelägesknapp Med fjärrkontrollen kan du styra volym/program/källa och TV:ns funktioner för väntläge. För att ändra volymen: Öka volymen genom att trycka upp på knappen. Minska volymen genom att trycka ner på knappen. Byta kanal: Tryck på mitten av knappen så visas informationslisten på skärmen. Bläddra igenom de Svenska - 3 -

5 lagrade kanalerna genom att trycka på knappen uppåt eller nedåt För att ändra källa: Tryck på mitten av knappen två gånger (andra gången totalt), källistan kommer visas på skärmen. Bläddra igenom de lagrade kanalerna genom att trycka på knappen uppåt eller nedåt. För att stänga av TV: n: Tryck på mitten av knappen och håll den intryckt i några sekunder, TV:n försätts i väntläge. Observationer: Om du stänger av TV:n kommer cirkeln att starta igen med volyminställningen. Huvudmenyns OSD kan inte visas via kontrollknappar. Att sköta TV:n med fjärrkontrollen Tryck på Menu-knappen på fjärrkontrollen för att se huvudmenyskärmen. Använd Vänster eller Höger knapptoför att välja en menyflik och tryck på OK för att visa. Använd vänster / höger / upp / ner knapparnaför att välja eller ställa in något. Tryck på Return/ Back eller Menu-knappen för att lämna en meny. Val av ingång När du väl har anslutit externa enheter till din TV kan du växla mellan olika insignalkällor. Tryck på knappen AV på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja de olika ingångarna. Byta kanal och ändra volym Du kan byta kanal och anpassa volymen genom att använda knapparna Volym+/- och Program+/- på fjärrkontrollen. Sätta i batterierna i fjärrkontrollen Lyft försiktigt upp locket på fjärrkontrollens baksida. Sätt i två AAA-batterier. Kontrollera att (+) och (-) matchar (kontrollera polariteten). Sätt tillbaka locket. Antenn / kabel VIKTIGT! Tv:n är avsedd för drift vid 12 V likström, 50 Hz. Den medföljande transformatorn måste användas. Anslut transformatorn till ett uttag med V växelström 50/60 Hz. Efter uppackning, låt TV-apparaten uppnå normal rumstemperatur innan du ansluter till eluttaget. 12V SPDIF VGA AC adapter Underrättelse Till INGLNG FÖR LIKSTRÖM 12 V VARUMÄRKESERKÄNNANDE 12V SPDIF Antenn / Kabel Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Begreppen HDMI och High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. VGA Information om avfallshantering av gammal apparat och batterier [Endast Europeiska unionen] Dessa symboler indikerar att utrustning med dessa inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. Om du ska kasta produkten eller batterier, gör det i befintliga återvinningssystem. Obs: Märket Pb nedanför batterisymbolen markerar att batteriet innehåller bly. Produkter Batteri Svenska - 4 -

6 Specifikationer TV-sändningar Mottagande kanaler Digital mottagning Antal förinställda kanaler Kanalindikator RF-antenningång Driftsvolt Ljud Ljudutgångsström (WRMS.) (10 % THD) PAL SECAM BG/I/DK/LL VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Fullt integrerad digital markkabel-tv(dvb-t/c) (DVB-T2, kompatibel) 1000 Visning på skärmen 75 Ohm (obalancerat) V AC, 50/60Hz. Tyskt + Nicam Stereo 2 x 2,5 Strömkonsumption 47 W Vikt 4,50 TV-dimensioner DxLxH (med fot) TV-dimensioner DxLxH (utan fot) Display 24 Driftstemperatur och driftsfuktighet Text-TV 135 x 554 x /61 x 554 x ºC upp till 40 ºC, max 85 % fuktighet Tryck på knappen Text. Tryck igen för aktivera mix-lägetvilket låter dig se textsidan och TV-sändningen samtidigt. Tryck en gång till för att avsluta. Om det finns tillgängligt färgkodas avsnitten på textsidan och kan väljas med färgknapparna. Följ instruktionerna som visas i det digitala text-tv-fönstret. DIGITAL TEXT-TV Tryck på knappen Text för att se digital textinformation. Använd de färgade knapparna, markörknapparna och OK-knappen. Användningsmetoden varierar beroende på innehållet i den digitala text-tv:n. Följ instruktionerna som visas i fönstret för digital text-tv. När du trycker på knappen Text återgår TV:n till TV-sändning. Svenska - 5 -

7 Komma igång Fjärrkontroll - 1 OBS: Fjärrkontrollens räckvidd är cirka 7 meter/23 ft. Använda Min knapp 1 (*) tryck nere MIN KNAPP 1 i fem sekunder på en önskad källa, kanal eller länk, tills dess meddelandet MIN KNAPP ÄR INSTÄLLD visas på skrämen. Detta bekräftar att den valda MIN KNAPP har kopplats ihop med den valda funktionen. Använda Min knapp 2 (**) Tryck nere MIN KNAPP 2 i fem sekunder på en önskad källa, kanal eller länk, tills dess meddelandet MIN KNAPP ÄR INSTÄLLD visas på skrämen. Detta bekräftar att den valda MIN KNAPP har kopplats ihop med den valda funktionen. 1. Standby / På 2. Kanallista 3. Volym upp / ned 4. Meny på / av 5. Ok / Bekräfta 6. Bakåt / återgå 7. Ingen funktion 8. Min knapp 1 9. Min knapp 2 (**) 10. Färgknappar (RÖD/GRÖN/GUL/BLÅ) 11. Mono/stereo - Dual I-II / Vald språk 12. Snabb återspolning (i läget mediabläddrare) 13. Spela (i mediabläddrarens videoläge) / Time shift-inspelning 14. Inspelning av program 15. Spela (i mediabläddrarens videoläge) 16. Stopp (i mediabläddrarens videoläge) 17. Snabb framspolning (i läget mediabläddrare) 18. Textning på-av/textning (i mediabläddrarens videoläge) 19. Bildstorlek 20. Text-TV - Mix 21. Mediabläddrare 22. Elektronisk programguide 23. Avbryt 24. Navigeringsknappar 25. Snabbt Meny på/av 26. Info/visa (i TXT-läge) 27. Program upp/ned 28. Ljudlöst 29. Tidigare program/nu (i EPG-läge) 30. Sifferknappar 31. AV/källa Svenska - 6 -

8 Komma igång Anslutningar SIDO-AV SIDO-AV HÖRLUR Typ Kablar Enhet Scart Anslutning (bak) VGA Anslutning (bak) Anslutningsdon PC/YPb- Pr-ljud Anslutning (sida) HDMI Anslutning (bak) SPDIFF (koaxial,ut) Anslutning (bak) Sido-AV (Ljud/Video) Anslutning (sida) Anslutning för hörlurar. (sida) YPbPr Videoanslutning (baksida) Anslutningskabel Ljud/video sida (Medföljer) Anslutningskabel sido-av (medföljer) PC-ljudkabel (medföljer ej) PC - YPbPr Kabel (Medföljer ej) OBS: Då enheten ansluts via YpbPr eller sido-av-ingång måste du använda de medföljande anslutningskablarna för anslutningen. Se bilderna på vänster sida. För att aktivera PC-ljud måste du använda den tillhandahållna SIDO-AV-ANSLUT- NINGSKABELNS VITA & RÖDA ingångar. Om en extern enhet ansluts via SCART-uttaget kommer TV:n automatiskt att växla till AV-läge. Vid mottagning av DTV-kanaler (Mpeg4 H.264), eller i medialäsarläge, kommer inte utdata att vara tillgängliga via scartuttaget. När man använder väggfästeskitet (valfritt), rekommenderar vi att du kopplar i alla kontakterna bak på TV:n innan du monterar upp den på väggen. Sätt i eller ta bort CI-modulen edast när TV:n är AVSTÄNGD. Du bör läsa igenom modulinstruktionsmanualen för infromation om installation. Varje USB-ingång på din TV-stöder enheter upp till 500 ma. Att ansluta enheter som har ett strömvärde över 500 ma, kan skada TV:n. Om du vill ansluta en enhet till TV:n, säkerställ att både TV:n och enheten är avstängda innan du gör anslutningen. Efter att anslutningen är genomförd, kan du starta enheterna och använda dem. USB- anslutning (sida) CI.r-anslutning (sida) V+ V+ DC 12 V Ingång V- V- Svenska - 7 -

9 Komma igång Förstagånginstallation USB-anslutningar Sätta på/stänga av För att sätta på TV:n Anslut till ett eluttag på V AC, 50/60 Hz. För att sätta på TV:n från vänteläget kan du antingen: Tryck på Viloläges-knappen, Program +/- eller en sifferknapp på fjärrkontrollen. Tryck på sidofunktionen och växla tills TV:n sätts i viloläge. För att stänga av TV:n Tryck på Viloläges-knappen på fjärrkontrollen eller tryck på sidofunktionsknappen på TV:n till dess att den växlar till viloläge. För att stänga av TV:n helt drar du ut nätsladden ur nätuttaget. Obs: När TV n är i viloläge blinkar lampan för viloläge och indikerar att funktioner som sökning i vänteläge, nedladdning eller Timer är aktiverat. LED-lampan kan blinka när TV:n slås på från viloläge. Förstagångsinstallation När du startar första gången visas skärmen för språkval Välj ett språk och tryck på OK. På nästa skärm, gör dina inställningar med hjälp av navigeringsknapparna och avsluta med att trycka OK för att komma vidare. Obs: Beroende på val av land kan du bli ombedd att ställa in och bekräfta en PIN-kod nu. Vald PIN-kod kan inte vara Du måste ange detta om du blir ombedd att ange en PIN-kod för menyval senare. Du kan aktivera Butiksläge nu. Alternativet är endast avsett för användning i butik. Det rekommenderas att du väljer Hemläge för hemmabruk. Om Butiksläge väljs kommer en bekräftelseskärm visas. Välj JA för att fortsätta. Detta alternativ finns tillgängligt under menyn Övriga inställningar och kan stängas av eller startas senare. Om Hemläget är valt, är Butiksläget inte tillgängligt efter Förstagångsinstallationen. Tryck på OK-knappen för att fortsätta. Antenninstallation Om du väljer alternativet Antenn från typsökningssidan kommer TV:n att söka efter digitala marksända TV-kanaler. Efter att alla tillgängliga stationer lagrats kommer Kanallistan att visas på skärmen. Medan sökningen fortsätter kommer ett meddelande visas och fråga om du vill ordna kanalerna enligt LCN(*). Välj Ja och tryck på OK för att fortsätta. (*) LCN är det logiska kanalnummersystemet som sorterar tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkännlig kanalsekvens. Tryck på Menu-knappen för att lämna kanallistan och titta på TV. Kabelinstallation Om du väljer alternativet KABEL och trycker på OK-knappen på fjärrkontrollen kommer ett bekräftelsemeddelande att visas. Välj Ja och tryck på OK för att fortsätta. Välj NEJ och tryck på OK för att avbryta. Du kan välja frekvensomfång på nästa skärm. Mata in frekvensen manuellt med sifferknapparna. Tryck på OK när du är klar för att starta den automatiska sökningen. Obs: Sökningstiden kommer förändras beroende på det valda söksteget. Uppspelning via USB-ingång Du kan ansluta en 2,5 tum och 3,5 tum (hdd med extern strömtillförsel) externa hårddiskar eller USB-stickor till din TV genom att använda USB-ingångar på TV:n. VIKTIGT! Säkerhetskopiera dina filer på lagringsenheten innan du ansluter dem till TV:n. Notera att tillverkaren inte är ansvarig för korrupta filer eller förlorad data. Vissa typer av USB-enheter (T ex. MP3-spelare) är inte kompatibla med denna TV. TV:n stödjer FAT32 och NTFS diskformatering, men inspelning är inte tillgänglig med NTFS-formaterade diskar. Medan du formaterar USB-hårddiskar, som har mer än en 1 TB (Tera Bite) i lagringsutrymme, kan du få problem i formateringsprocessen. Vänta lite innan varje i- och urkoppling eftersom spelaren kanske fortfarande läser filer. Att inte göra det kan fysiskt skada USB-spelaren och själva USB-enheten. Dra inte ur enheten under uppspelning av en fil. Du kan använda USB-hubbar med din TV:s USB-ingångar. USB-hubbar med extern strömkälla rekommenderas då. Det kommenderas att använda TV:ns USB-ingång(ar) direkt, om du ska ansluta en USB-hårddisk. Obs: När du ser på bildfiler kan mediabläddraren endast visa 1000 bilder som lagrats på den anslutna USB-enheten. Spela in ett program VIKTIGT: Om du använder en ny USB-hårddisk bör du först formatera den med TV:ns alternativ för diskformatering. För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. Svenska - 8 -

10 För att använda inspelning bör din USB ha minst 1GB fritt utrymme och vara USB 2.0-kompatibel. Om USB-enheten inte är kompatibel kommer ett felmeddelande att visas. Inspelade program sparas på det anslutna USB-minnet. Om du vill kan du lagra/kopiera inspelningar på en dator. Dessa filer kommer dock inte att kunna spelas på en dator. Du kan bara spela upp inspelningarna via din TV. Fördröjning i läppsynkronisering kan ske under timeshift. Radioinspelning stöds inte. TV:n kan spela in program i upp till tio timmar. Inspelade program delas upp i 4 GB partitioner. Om skrivhastigheten för den anslutna USB-disken inte räcker till, kan inspelningen misslyckas och timeshift-funktionen finns eventuellt inte. Av detta skäl bör en USB-hårddisk användas för att spela in högupplösta program. Ta inte bort USB:n/hårddisken under inspelning. Detta kan skada den anslutna USB:n/hårddisken. Stöd för flera partitioner finns. Högst två olika partitioner stöds. Den första partitionen på USB-minnet används för PVR-förberedande funktioner. Den måste även formateras som en primär partition och användas för PVR-förberedande funktioner. Vissa streamingpaket spelas eventuellt inte in på grund av signalproblem. I en del fall kan därför videon frysa under uppspelning. Tangenterna för Inspelning, Spela, Visa (för Play- ListDialog) kan inte användas när text-tv är På. Om en inspelning startar via timer när text-tv är på, stängs text-tv automatiskt av. Användning av text-tv avaktiveras även när det pågår en inspelning eller uppspelning. Timeshift-inspelning Tryck på Paus-knappen när du ser ett TV-program och vill växla till timeshifting-läge. I timeshifting-läget pausas programmet och spelas samtidigt in på USB-disken. Tryck på Spela-knappen igen när du vill återgå till det pausade TV-programmet där du avbröt det. Tryck på Stopp-knappen för att avsluta timeshift-inspelning och återgå till direktsändningen. Timeshift kan inte utföras när apparaten är i radioläget. Du kan inte använda timeshifts snabba bakåtspolning innan du spolat fram uppspelningen med sanbbspolning framåt. Direktinspelning Tryck på inspelningsknappen för att starta inspelningen direkt medan du tittar på ett program. Du kan trycka på inspelningsknappen på fjärrkontrollen igen för att spela in nästa program i programguiden. Då visas det valda alternativet för inspelning på skärmen. Tryck på Stopp-knappen för att avbryta direktinspelning. Du kan inte byta sändning eller se Medialäsaren i inspelningsläget. Vid inspelning av program eller vid timeshift visas ett varningsmeddelande på skärmen om din USB-hastighet inte är tillräcklig. Titta på inspelade program Välj Inspelningsbibliotek från Medialäsar-menyn. Välj en inspelning från listan (om någon redan finns inspelad). Tryck på knappen OK för att se uppspelningsalternativ. Välj ett alternativ och tryck sedan på knappen OK. Obs: Du kan inte visa huvudmenyn och dess alternativ under uppspelningen. Tryck på Stopp-knappen för att stoppa en uppspelning och återgå till inspelningsbiblioteket. Långsamt framåt Om du trycker på Paus medan du tittar på ett inspelat program kan du spola långsamt framåt. Du kan använda snabbsponingsknappen för att långsamt spola framåt. Genom att trycka flera gånger på snabbspolningsknappen ändrar du hastigheten. Inspelningskonfiguration Välj Inspelningskonfiguration i inställningsmenyn när du vill ändra inställningarna för inspelningar. Formatera disk: Du kan använda funktionen formatera disk för att formatera den anslutna USB-enheten. Din pinkod krävs för att använda funktionen Formatera Disk (standard-pinkod är 0000). Standardpinkoden kan variera beroende på valt land. Om du ombeds att ange en PIN-kod för att se ett menyval gäller följande koder: 4725, 0000 eller VIKTIGT: Om du formaterar din USB kommer det att radera ALL information på den och dess filsystem kan inte konverteras till FAT32. I de flesta fall kan driftfel fixas efter en formatering men du förlorar ALL din information. Om ett meddelande anger att USB-enheten är för långsam när du startar en inspelning testar du först med att starta om inspelningen. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppfyller hastighetskraven. Försök att ansluta en annan USB-disk. Svenska - 9 -

11 Medialäsarmeny Du kan spela upp foto-, musik- och filmfiler som finns lagrade på en USB-enhet genom att ansluta den till TV:n och använda medialäsarskärmen. Anslut en USB-enhet till en av USB-ingångarna på sidan av TV:n. Genom att trycka på Menu-knappen Medialäsarläget kommer du till menyalternativen Bild, Ljud och Inställningar. Genom att trycka på Meny-knappen igen avslutar du skärmen. Du kan ställa in preferenserna för mediabläddrare med dialogrutan för inställningar. Läget Loop/Blanda TV:n stöder också ARC(Audio Return Channel)-funktioner. Den här funktionen är en ljudlänk som är tänkt att ersätta andra kablar mellan TV:n och ljudsystemet (A/V-mottagare eller högtalarsystem). När ARC är aktivt tystar inte TV:n de andra ljudingångarna automatiskt. Då du måste minska tv-volymen till noll, manuellt, om du endast vill höra ljudet ifrån den anslutna ljudenheten (samma som andra optiska eller koaxial-digitala ljudutgångar). Om du vill förändra den anslutna enhetens volymnivå ska du välja den enheten ifrån källistan. Då används volymknapparna för den anslutna ljudenheten. Starta uppspelning med Spela-knappen och aktivera TV:n spelar upp nästa fil och loopar listan. Starta uppspelningmed OK och aktivera Starta uppspelning med OK-/ Spela-knappen och aktivera Samma fil spelas upp i en loop (upprepar). Filen spelas upp blandat. Snabbmeny I snabbinställningsmenyn får du tillgång till vissa alternativ snabbt. Denna meny innehåller alternativen Energisparläge, Bildläge, Favoriter, CEC RC- genomföringsenhet, Insomningstimer och alternativ för informationsbroshyr. Tryck på Snabbmenyknappen på fjärrkontrollen för att visa snabbmenyn. Se följande kapitel för detaljer om funktionerna i listorna. CEC och CEC RC-genomföringsenhet Den här funktionen låter dig styra CEC-aktiverade enheter som är ansluta via HDMI-portar, genom att använda fjärrkontrollen på TV:n. Alternativet CEC i menyn Övriga inställningar i menyn Inställningar ska, till en början, ställas in somaktiverad. Tryck på knappen Källa och välj HDMI-ingången i den anslutna CEC-enheten ifrån menyn Käll-lista. När en ny CEC-källenhet ansluts kommer den listas i källmennyn med eget namn istället för den anslutna HDMI-portens namn (DVD-spelare, Spelare 1, m.m. TV:ns fjärrkontroll är automatiskt aktiverad att kunna utföra vissa funktioner efter att den anslutna HD- MI-källan har valts. För att avsluta det här läget och styra TV:n via fjärrkontrollen igen, tryck in knappen 0-Noll på fjärrkontrollen i 3 sekunder. Eller tryck på knappen Q.Menupå fjärrkontrollen, markera CEC RC Passthrough och ställ in som Av genom att trycka på Vänster eller Höger knapp. Den här funktionen kan också atkiveras eller avaktiveras i menyn Inställningar /övriga inställningar. Svenska

12 TV Menyegenskaper och funktioner Innehåll i bildmeny Läge Du kan ändra bildläget för att passa dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: Biograf, Spel, Sport, Dynamisktoch Naturligt. Kontrast Ljusstyrka Skärpa Färg Energisparläge Bakljus (valfritt) Brusreduktion Avancerade inställningar Dynamisk kontrast Färgtemp. Bildzoom Filmläge Ställer in ljus- och mörkervärden för skärmen. Ställer in värden för ljusstyrka på skärmen. Ställer in värdet för skärpan för de föremål som visas på skärmen. Ställer in värdena för färg, justerar färgerna. För att ställa in energisparläge till eko, bild av eller inaktiverad. (När läget är Dynamiskt, kommer energisparläget automatiskt att inaktiveras.) Inställningen styr nivån på bakgrundsljuset. Funktionen för bakbelysning kommer att vara inaktiv om energisparläge är inställt på Eco. Bakgrundsljus kan inte användas i VGA- eller Medibläddrarläge eller när bilden är inställd på Spel. Om signalen är svag och bilden brusig kan du använda inställningen brusreduktion för att minska på bruset. Du kan ändra den dynamiska kontrastkvoten till önskat värde. Ställer in den önskade färgtonen. Ställer in den önskade bildstorleken från bildzoomningsmenyn. Obs: Auto (Endast tillgänglig i Scartläge med SCART PIN8 högvolts-/ lågvoltsväxling). Filmerna spelas in med olika antal bilder per sekund för vanliga TV-program. Aktivera denna funktion när du ser på film och vill se snabba scener tydligare. Hudton Hudton kan ändras mellan -5 och 5. Färgväxling RGB HDMI True Black PC-position Autoposition H Position V Position Dot Clock Fas Återställ Justera den önskade färgtonen. Du kan konfigurera värdet för färgtemperaturerna med hjälp av RGB-funktionen. Medan du tittar från en HDMI-käll visas den här funktionen i menyn för bildinställningar. Du kan använda den här funktionen för att öka svärtan i bilden. Visas endast när en ingångskälla är inställd på VGA/PC. Optimerar automatiskt skärmbilden. Tryck på OK för att optimera. Detta alternativ flyttar bilden horisontellt antingen till höger eller vänster på skärmen. Den här funktionen vrider bilden vertikalt upp eller ner på skärmen. Punktjusteringar rättar till gränssnittet som visas som vertikala band i punktintensiva presentationer såsom arbetsblad eller paragrafer eller texter med mindre typsnitt. Beror på ingångskällan (datorn m.m.) du kan se suddig eller brusig bild på skärmen. Du kan använda fas för att skapa en klarare bild genom att testa dig fram. Återställer bildinställningarna till de förvalda fabriksinställningarna. I VGA (PC)-läge kommer en del alternativ i bildmenyn inte gå att komma åt. Istället kommer inställningarna för VGA-läge att läggas till i bildinställningar i PC-läget. Svenska

13 Ljudmenyinnehåll Volym Ljudutjämnare Balans Hörlurar Ljudläge Hörlurar/linje ut Dynamisk bas Ljud för hörlurar (tillval) Digital ut Inställningsmenyinnehåll Villkorlig åtkomst Språk Föräldrakontroll(*) Timer Datum/tid Källor Övriga inställningar Meny-timeout Avsök krypterade kanaler: Blå bakgrund Uppgradering av mjukvara AVL (automatisk Ijudnivåanpassning) Inspelningskonfiguration Applikationsversion Hörselskadade Justerar volymen. Väljer ljudutjämnarläge. Standardinställningar kan endast göras i användarläge. Justera om ljudet kommer ifrån vänster eller höger högtalare. Ställer in volym i hörlurar. Du kan välja ett ljudläge (om den visade kanalen stöds). Funktionen ställer in ljudet för att behålla en fast utnivå mellan program. När du ansluter en extern förstärkare till din TV med hjälp av hörlursuttaget kan du välja detta alternativ som Linje ut. Om du har anslutit hörlurar till TV:n, ställ in detta alternativ som Hörlurar. Aktiverar eller inaktiverar Dynamisk Bas. Surround-ljudläge kan ställas in som Pä eller av. Ställer in ljudtyp för digital ut. Kontrollerar moduler för villkorlig åtkomst om tillgängligt. Du kan ställa in olika språk, beroende på sändningen och landet. Ange rätt lösenord för att ändra föräldrakontrollen. Du kan enkelt justera menylås, vuxenlås (kan ändras beroende på det valda landet) och barnspärrar i den här menyn. Du kan också ställa in ett nytt pin-nummer. Obs: Standard-PIN-koden kan ställas in på 0000 eller Om du har angivit PIN-koden (som begärs beroende av landsval) under Förstagångsinstallationen, använd PIN-koden som du angivit. Ställer in timern för att stänga av TV:n efter en viss tid. Ställer in timers för valda program. Visar inspelningar i konfigurationsmenyn ( USB-anslutning krävs) Ställer in datum och tid. Aktiverar eller avaktiverar valda alternativ för källor. Visar övriga inställningsalternativ för TV:n. Ändrar tidsutlösningens varaktighet för menyskärmar. När denna inställning är på letar sökningsfunktionen även efter krypterade kanaler. Aktiverar eller avaktiverar blått bakgrundssystem när signalen är svag eller saknas. Säkerställer att din TV har den senaste programvaran. Visar applikationsversion. Aktiverar specialfunktioner som skickas från sändaren. Svenska

14 Ljudbeskrivning Auto TV Av Ett berättelsespår kommer att spelas för blinda eller synskadade. Funktionen är endast tillgänglig om sändaren stöder det. Obs: Ljudbeskrivningsfunktionen finns inte tillgänglig i inspelnings- eller tiimeshiftläge. Ställer in önskad tid då TV:n automatiskt går i viloläge när den inte används. Standby-sökning (valfritt) Butiksläge Uppstartsläge CEC Installera och ställ in menyinnehåll på nytt Automatisk kanalsökning (Ställ in på nytt) Analog fininställning Manuell kanalsökning Nätverkskanalsökning Förstagångsinstallation Rensa servicelista Din TV kommer att söka efter nya eller saknade kanaler när den är i viloläge. Nyfunna sändningar kommer att visas. Välj det här läget i visningssyfte. När butiksläge är aktiverat kan vissa saker i TV-menyn inte utföras. Denna inställning konfigurerar önskemålen för uppstartsläget. Med den här inställningen kan du aktivera och avaktivera CEC-funktionerna helt. Tryck på Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen. Visar automatiska sökalternativ. Digital antenn: Söker och lagrar antennbaserade DVB-stationer. Digital kabel: Söker och lagrar markbundna DVB-stationer. Analog: Söker och lagrar analoga stationer. Digital antenn och analog: Söker och lagrar antennbaserade DVB- och analoga stationer. Digital kabel och analog: Söker och lagrar markbundna DVB- och analoga stationer. Denna funktion kan användas för att ställa in sändande station direkt. Söker efter länkade kanaler i sändningssystemet. Du kan använda denna inställning för att finjustera analoga kanaler. Denna funktion finns inte tillgänglig om inga analoga kanaler finns lagrade. Raderar alla lagrade kanaler och inställningar, återställer TV:n till fabriksinställningar. (*) Denna inställning visas bara om valt land är Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Använd inställningen för att radera lagrade kanaler. Svenska

15 Allmän TV-drift Använda kanallistan TV:n sorterar alla lagrade stationer i kanallistan. Du kan redigera kanallistan, ställa in favoriter eller aktiva stationer som ska listas med hjälp av valen i kanallistan. Konfigurering av föräldrainställningar För att förhindra att vissa program visas kan kanaler och menyer låsas genom att använda sig av systemet för föräldrakontroll. För att visa menyalternativen för föräldrakontrollen måste PIN-numret anges. Efter att ha angivit rätt PINkod kommer menyn för föräldrainställningar att visas. Menylås: Inställningarna för menylås, aktiverar eller avaktiverar menyåtkomsten. Nivålås: När inställningen är klar hämtar funktionen nivåinformationen om sändningen och om denna nivå har avaktiverats avaktiveras åtkomst till sändningen. Barnspärr: När barnlås har valts kan TV:n endast manövreras via fjärrkontrollen. I detta fall kommer därför inte knapparna på frontpanelen att fungera. Ange PIN: Anger ett nytt PIN-nummer. Det öppna webbläsarprogrammet i portalen kan inaktiveras på grund av ändringar gjorda i inställningarna för föräldrakontroll. Detta kan göras på 3 olika sätt baserat på val av land gjorda i förstagångsinstallationen. Om det valda landet är England; att aktivera barnspärr kommer att inaktivera öppen webbläsare. Om det valda landet är Frankrike; justering av nivålås för användare med åldern 15 eller yngre inaktiverar öppen webbläsare. Om ett annat land än de två ovanstående är valt; att aktivera någon av nivålås-inställningarna inaktiverar öppen webbläsare. Obs: Standard-PIN-koden kan ställas in på 0000 eller Om du har angivit PIN-koden (som begärs beroende av landsval) under Första gångsinstallationen använd den PIN som du har angivit. Vissa alternativ kanske inte är möjliga, beroende på valet av land. Elektronisk programguide (EPG) Vissa kanaler skickar information om sina sändningsscheman. Tryck på EPG-knappen för att visa EPG-menyn. Röd knapp (föreg. dag): Visar programmen för föregående dag. Grön knapp (nästa dag): Visar programmen för nästa dag. Gul knapp (zooma): Tryck på den gula knappen för att se händelser i ett bredare tidsintervall. Blå knapp (filter): Visarfiltreringsalternativ. UNDERTEXT: Tryck på knappen Undertext för att visa menyn Välj genre. Med hjälp av denna funktion kan du söka i programguidedatabasen i enlighet med genre. Informationen söks i programguiden och resultaten som matchar sökkriterierna markeras. Info-knapp: Visar detaljerad information om de valda programmen. Nummerknappar (Hoppa): Hoppar direkt till den önskade kanalen via nummerknappar. OK: Visar programalternativ. Textknapp (Sökning): Visar menyn Guidesökning. Swap-knapp (Nu): Visar aktuella händelser för den markerade kanalen. Inspelningsknapp: TV:n spelar in valt program. Du kan trycka på nytt för att stoppa inspelningen. VIKTIGT: Anslut en USB-disk till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. Obs: Du kan inte växla till en annan sändning eller källa under inspelningen. Programalternativ I EPG-menyn, tryck på knappen OK för att öppna menyn Eventalternativ. Kanalval Med hjälp av detta alternativ kan du växla över till vald kanal i EPG-menyn. Spela in/ta bort inspelningstimer Efter att du valt ett program i EPG-menyn, tryck på knappen OK. Välj alternativet Spela in och tryck på OK. Programmet är nu schemalagt för inspelning. Om du ångrar dig kan du ta bort programmet genom att markera det, trycka på knappen OK och välja Delete Rec. Timer. Inspelningen avbryts. Ställ in timer/ta bort timer Efter att du valt ett program i EPG-menyn, tryck på knappen OK. Välj alternativet Ställ in timer för händelse och tryck på OK. Du kan ange klockslag för kommande program. För att avbryta en redan inställd timer markerar du det programmet och trycker på knappen OK. Välj sedan Ta bort timer. Timer-inställningen tas då bort. Obs: Det är inte möjligt att spela in två kanaler samtidigt. Uppgradering av mjukvara Din TV kan hitta och uppdatera automatiskt med sändningssignal. Sökning av programuppdateringar via användargränssnitt I huvudmenyn välj Inställningar och sedan på Övriga Inställningar. Gå till Mjukvaru-uppgradering och tryck på knappen OK. I menyn Uppgraderingsalternativ välj Skanna efter uppgradering och tryck på OK-knappen för att söka efter en ny programvara. Svenska

16 Om en ny uppdatering hittas börjar nedladdning av denna. Tryck på OK för att fortsätta med omstarten. 3) AM-sökning och uppgraderingsläge Din TV kommer att söka efter nya uppgraderingar klockan 3:00 om Automatisk skanning är aktiverad i menyn Uppgraderingsalternativ och om TV:n är kopplad till en antennsignal. Obs: Om TV:n inte fungerar efter uppgraderingen, koppla ur TV:n i 2 minuter och anslut den igen. USB-enheten är för långsam Om ett meddelande anger att USB-enheten är för långsam när du startar en inspelning testar du först med att starta om inspelningen. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppfyller hastighetskraven. Försök att ansluta en annan USB-disk. Felsökning och tips TV:n startar inte Kontrollera att strömkabeln är helt ansluten till vägguttaget. Kontrollera om batterierna är slut. Tryck på strömbrytarknappen eller på TV:n. Dålig bild Har du valt rätt TV-system? Låg signalnivå kan orsaka att bilden störs. Kontrollera antennens åtkomst. Kontrollera att du har angivit rätt kanalfrekvens om du har gjort en manuell finjustering. Bildkvaliteten kan försämras om flera externa enheter är kopplade till TV:n samtidigt. Pröva med att koppla ur en av enheterna. Ingen bild Detta betyder att TV:n inte tar emot några signaler. Kontrollera också att rätt bildkälla är vald. Är antennkabeln rätt inkopplad? Är antennkabeln skadad? Används rätt kontakter för att koppla antennkabeln? Om du är osäker, rådgör med din återförsäljare. Inget ljud Kolla om TV:n är i ljudlöst läge. Tryck på Ljudlöst-knappen eller öka volymen för att kontrollera. Ljudet kommer från endast en högtalare. Kontrollera balansinställningar i ljudmenyn. Fjärrkontroll- ingen drift Batterierna kan vara slut. Byt ut batterierna. Indatakällor kan inte väljas Om du inte kan välja inkälla kanske ingen enhet är ansluten. Om inte: Kontrollera AV-kablar och anslutningar om du har försökt ansluta en enhet. Inspelning ej tillgänglig För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till din TV medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. Om du inte kan spela in program slår du av TV:n och ansluter USB-enheten på nytt. Svenska

17 PC ingångens typiska visningslägen Följande tabell är en illustration av vanliga videovisningslägen. Din TV kanske inte stöder alla upplösningar. Index Upplösn. Frekvens 1 640x350 85Hz 2 640x400 70Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz AV- och HDMI-signalkompatibilitet Källa: EXT (SCART) Sido-AV YPbPr HDMI1 HDMI2 Signaler som stöds PAL NTSC 60 RGB 50/60 SECAM PAL 50/60 NTSC 60 SECAM Tillgänglig O O O O O O 480i, 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50Hz,60Hz O 1080i 50Hz,60Hz O 480i 60Hz O 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50Hz,60Hz O 1080i 50Hz,60Hz O 24Hz, 25Hz, 1080p 30Hz, O 50Hz, 60Hz (X: Ej tillgänglig, O: Tillgänglig) I vissa fall visas inte en signal på en LCD-TV korrekt. Problemet kan bero på inkonsekvenser med standarder från källutrustningen (DVD, DTV-box, osv). Kontakta din återförsäljare men även tillverkaren av utrustningen om du upplever ett sådant problem. Svenska

18 Filformat som stöds i USB-läget Media Ändelse Format Anteckningar Video dat, mpg, mpeg.ts,.trp,.tp,.m2ts Mpeg1-2 MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC 1080 fps, 50 Mbit/sek.vob MPEG fps, 50 Mbit/sek.mkv.mp4.avi.fla,.flv MPEG1-2-4, H.264 MPEG4, XviD, H.264 MPEG2-4, Xvid, H.264 H.264, Sorenson H.263.3gp MPEG4, H.264 P 20 Mbit/sek.asf,.wmv VC fps, 50 Mbit/sek Ljud.mp3 MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3) Bild.wav.WMA/ ASF LPCM WMA, WMA Pro H. 264:1080 Px fps, fps MVC: fps Övriga: - 50Mbit/sek H. 264:1080 fps, fps, 1080 fps, 50 Mbit/sek H. 264:1080 fps, fps, 1080 fps, 50 Mbit/sek H. 264:1080 fps, fps, 1080 fps, 50 Mbit/sek H. 264:1080 fps, fps, 1080 fps, 40 Mbit/sek Lager1: 32Kbps ~ 448Kbps (överföringshastighet) / 16KHz ~ 48KHz (urvalsfrekvens) Lager2: 8Kbps ~ 384Kbps (överföringshastighet) / 16KHz ~ 48KHz (urvalsfrekvens) Lager3: 8Kbps ~ 320Kbps (överföringshastighet) / 16KHz ~ 48KHz (urvalsfrekvens) WMA: 128bps ~ 320Kbps (överföringshastighet) / 8KHz ~ 48Khz (urvalsfrekvens) WMA Pro: < 768kbps (överföringshastighet) / ~ 96KHz (urvalsfrekvens).m4a/.aac AAC, HEAAC Friformats (överföringshastighet) 8 KHz ~ 48 KHz (urvalsfrekvens).pcm PCM 8Kbps ~ 320Kbps (överföringshastighet) / 16KHz ~ 48KHz (urvalsfrekvens) (fungerar endast med videofiler).jpeg.png.bmp AC3 EAC3 LPCM IMA-ADPCM/ MS-ADPCM G711 A/mu-law Baslinje Progressiv ej-interlaced interlace Undertext.sub - Sub1, Sub2, Sub3.srt - 32Kbps ~ 640 Kbps (överföringshastighet) / 32KHz ~ 44,1KHz, 48KHz (urvalsfrekvens) 32Kbps ~ 6Mbps (överföringshastighet) / 32KHz ~ 44,1KHz, 48KHz (urvalsfrekvens) 64Kbps ~ 1,5 Mbps (överföringshastighet) / 8KHz ~ 48Khz (urvalsfrekvens) 384Kbps ~ (överföringshastighet) / 8KHz ~ 48Khz (urvalsfrekvens) 64 ~ 128Kbs (överföringshastighet) / 8KHz (urvalsfrekvens) Upplösning(BxH): 15360x8640, bytes Upplösning(BxH): 1024x768, bytes Upplösning(BxH): 9600x6400, bytes Upplösning(BxH): 1200x800, bytes Upplösning(BxH): 9600x6400, bytes Svenska

19 DVI-upplösningar som stöds När du ansluter enheter till din TV:s kontakter genom att använda DVI konverteringskablar (medföljer ej) kan du använda följande information. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ þ 1360x768 þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x1200 þ 1680x1050 þ 1920x1080 þ 1920x1200 þ Svenska

20 DVD-läge Säkerhetsinformation FARA DVD-spelaren är en klass 1-laserprodukt. Denna produkten använder en synlig laserstråle som kan orsaka skadlig strålningsexponering. Kontrollera att du använder spelaren enligt instruktionerna. KLASS 1 LASERPRODUKT RISK FÖR ELCHOCK Blixtsymbolen, inom varningstriangeln är avsedd att varna användaren om att det finns "farliga volttal" inom produkten som kan ge en person elchock. Utropstecknet inom en varningstriangel är avsedd att varna användaren om att det finns viktiga drifts och underhålls (service) instruktioner i texten som medföljer utrustningen. Noteringar om skivor Om hantering av skivor För att hålla skivorna rena, håll endast skrivorna i kanterna. Vidrör inte ytan. Fäst inte papper eller tejp på skivan. Om skivan kontamineras av något ämne så som lim, ta bort det före användning. Utsätt inte skivan för direktsolljus, eller värmekällor såsom varmluftsventiler, eller lämna den i en bil som parkerats i direktsolljus, eftersom temperaturerna snabbt kan öka och skada skivan. Efter spelning ska skivor förvaras i sitt fodral. Om rengöring Innan du spelar upp skivan kan du rengöra den med en rengöringstrasa. Tvätta rent skivan från mitten och utåt. Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, kommersiellt användbara rengöringsmedel eller spray som är till för vinyl-skivor. Licensinformation Produkten innehåller ett upphovsrättsskydd som skyddas av USA-patent och andra rättigheter gällande intellektuell egendom. Användning av den här upphovsrättsskyddade teknologin ska auktoriseras av Rovi Corporation och avses endast för hemmabruk och annan begränsad visning, om annat inte har godkänts av Rovi Corporation. Det är förbjudet med bakåtteknologi och nedmontering. Hur man ser på DVD När du placerar en skiva i spelaren, ska etiketten på skivan vara framåt. När TV:n är påslagen, starta först DVD-källan genom att använda knappen Källa på fjärrkontrollen. Tryck på spela på fjärrkontrollen, eller tryck direkt på spela-knappen på frontpanelen. Om det inte finns någon skiva i spelaren, sätt först i en DVD och tryck sedan på spela. Obs: Om du byter till en annan källa genom att trycka på Källa, Swap eller Program +/- knapparna på fjärrkontrollen, DVD-uppspelning kommer pausa automatiskt. Du ska trycka på knappen Spela och återgå till uppspelningen manuellt när du byter till DVD-läget. DVD-kontrollpanelknappar / (Spela/Paus) Spelar/pausar skivan. När DVD-menyn (rotmenyn) är aktiv fungerar den här knappen som "knappval" (väljer det markerade objektet i menyn) om detta inte förhindras av skivan. / (Stopp/ Eject) Slutar spela disken/ matar ut eller laddar skivan. Obs: Du kan inte mata ut skivan med fjärrkontrollen. Tryck på STOP-knappen tre gånger under uppspelning för att mata ut skivan. Svenska

21 Allmän uppspelning Grundspelning 1. Tryck på strömknappen 2. Vänligen sätt i en skiva i spelaren. Skivan kommer automatiskt att laddas och uppspelningen kommer starta om skivan inte har några inspelade menyer. En meny kan visas på TV-skärmen efter några ögonblick, eller så startar filmen direkt. Detta beror på skivinnehållet och kan förändras. Obs: Steg 3 och 4 finns endast tillgängliga när en meny är inspelad på skivan. 3. Tyck Ner / Upp / Vänster / Höger på de numeriska knapparna för att välja en titel. 4. Tryck på OK. För att bekräfta det valda objektet. Det spelade objektet kan vara en film, en bild eller en undermeny beroende på skivan. Som referens: Om en åtgärd som motsvarar en knapp som inte används visas symbolen. Noteringar för uppspelning: 1. Inget ljud kommer att höras vid snabbspolning framåt eller bakåt. 2. Inget ljud kommer att höras under långsam uppspelning. 3. Långsam uppspelning bakåt kanske inte är möjlig beroende på DVD-innehållet. 4. I vissa fall kommer undetextspråket inte allt förändras direkt till den utvalda. 5. När det önskade språket inte väljs även efter att knappen tryckts in flera gånger, betyder det att språket inte finns på skivan. 6. När spelaren startas om eller skivan byts, kommer undertextalternaivet automatiskt ändras till originalinställningen. 7. Om språket som väljs inte stöds av skivan kommer undertextspråket automatiskt att ställas in på skivans prioriterade språk. 8. Vanligtvis sker en cirkulering när man byter språk, vilket innebär att du kan avbryta textningen genom att trycka på denna knapp ett antal gånger till "Subtitle Off" syns på skärmen. 9. När strömmen startas eller skivan tas ur kommer språket som väljs åtgå till originalinställningen. Om språket inte är inspelat på skivan kan endast de tillgängliga språken höras. 10. Vissa DVD-skivor innehåller inte några rot- och/ eller titelmenyer. 11. Det går inte backa tillbaka. 12. För din bekvämlighet: Om du försöker ange ett nummer som är större än totaltiden för den nuvarande titeln kommer tidsökrutan att försvinna och ersättas av meddelandet Ogiltigt val i övre vänstra hörnet på skärmen. 13. Bildspelet avaktiveras om ZOOM-läget är på. Svenska DVD-felsökning Dålig bildkvalité (DVD) Säkerställ att DVD-skivans yta inte är skadad. (repor, fingeravtryck m.m..) Rengör DVD:n och försök igen. Se instruktionerna som anges i "noteringar om skivor" för att rengöra den ordentligt. Säkerställ att DVD-skivan är i hållaren med etiketten uppåt. En fuktig DVD-skiva eller kondensation kan påverka utrustningen. Vänta i 1-2 timmar i viloläge för att torka utrustningen. Disken spelar inte Ingen skiva i spelaren. Placera en skiva i spelaren. Skivan är inte rätt laddad. Säkerställ att DVD-skivan är i hållaren med etiketten uppåt. Fel sorts skiva. Apparaten kan inte spela CD-romskivor m.m. Regionkoden för DVD:n måste matcha spelarens. Fel OSD-språk Välj språk i inställningsmenyn. Språket för ljudet eller undertexterna på en DVD kan inte ändras. Flerspråkiga ljud och/eller undertexter kan inte spelas in på DVD:n. Försök att ändra ljudet eller undertexterna med DV- D:ns titelmeny. Vissa DVD:er tillåter inte användaren att byta inställningar utan att använda skivans meny Dessa funktioner finns inte på DVD:n. Ingen bild Säkerställ att du har tryckt på rätt knappar på fjärrkontrollen. Försök igen. Inget ljud Kontrollera om volymen är inställd på en nivå som hörs. Kontrollera att ljudet inte är avstängt av misstag. Ljudet är dåligt Kontrollera att rätt lyssningsläge är inställt. Om inget fungerar Om du redan har testat ovanstående lösningar och ingen verkar funka, testa med att stänga av TV:n och sedan starta den igen. Om det inte fungerar, kontakta din återförsäljare eller TV-DVD-reperatör. Försök inte att reparera en defekt TV-DVD själv.

22 Disktyper kompatibla med den här enheten Skivtyper (Logos) DVD AUDIO-CD MP3-CD Ljud + Video 12 cm Max speltid Inspelningstyper Skivstorlek Enkelsidig; 240 min. Dubbelsidig; 480 min. Ljud 12 cm 74 min. Ljud (xxxx.mp3) 12 cm Det beror på MP3 kvalitet. Egenskaper DVD innehåller utmärkt ljud och video tack vare Dolby Digital och MPEG-2 System. Varierande Bild- och ljudfunktioner kan enkelt väljas via bildmenyn. En LP är inspelad med en analog signal med mer brus. CD är inspelad som en digital signal med bättre ljudkvalitet, mindre brus och mindre försämring av ljudkvalitet över tid. Mp3 är inspelad som en digital signal med bättre ljudkvalitet, mindre brus och mindre försämring av ljudkvalitet över tid. BILD-CD Video (stillbild) 12 cm Beroende på JPEG kvalitet. JPEG är inspelad med en digital signal med bättre bildkvalitet över tid. För ordentlig användning får endast 12 cm diskar användas. Specifikationer Disktyper som stöds Videotyp Ljudtyp Ljudutgång DVD: SS/SL 4.7 (DVD-5) CD-DA SS/DL 4.7 (DVD-9) CD-R DS/SL 4.7 (DVD-10) CD-RW DS/DL 4.7 (DVD-18) MP-3/JPEG MPEG-2 Videostandardavkodning (MPEG-1 stöds) Helskärmsvideo med 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixlar 50 och 60 Hz uppdateringsinternvall (PAL & NTSC) Digital bitström hastighet på upp till 108Mbits/sek Linjeupplösning mer än 500 linjer MPEG Flerkanalsavkodning LPCM Analoga utgångar: 24 bit /48, 44.1kHz nedsampling DAC Svenska

23 Översikt av fjärrkontrollen TV 1. Vänteläge 2. TV-meny 3. OK / Välj 4. Tillbaka 5. Vinkel 6. Visa / DVD menyn 7. Upprepa 8. Zooma 9. Språkval 10. Snabbt bakåt 11. Paus 12. Spela 13. Stopp 14. Snabbt framåt 15. Undertext 16. Rot 17. Titel 18. Sökläge 19. Navigeringsknappar 20. Info 21. Volym upp/ned 22. Ljudlöst 23. Sifferknappar 24. Val av källa Svenska

24 Allmän DVD-drift (beroende på modell) Du kan använda DVD, film-cd, musik- eller bild-cd-innehåll genom att använda rätt knappar på din fjärrkontroll. Nedan finner du huvudfunktionerna hos ofta använda fjärrkontrollknappar. Knappar DVD-uppspelning Filmuppspelning Bilduppspelning Musikuppspelning Spela Spela Spela Spela Paus Paus Paus Paus Stopp Stopp Stopp Stopp / Hoppa bakåt/ framåt Hoppa bakåt/framåt Rotera Hoppa bakåt/framåt / Markerar ett menyobjekt / Ändrar den zoomade bilden upp eller ner (om tillgängligt). / Snabbt framåt/snabbt bakåt MEDIABLÄDD- RARE: Visar bilden från olika vinklar (om tillgängligt) Ändrar glideffekt (Beror på innehållet) X MIN KNAPP 1 INFO Visar tid/visar inställningsmenyn Val av räknarläge (under uppspelning) Tryck upprepade gånger för att växla mellan lägen. SPRÅK Automatiskt språk X X MENY OK GRÖN KNAPP ÅTERGÅ/BAKÅT GUL KNAPP Visar TV-meny Enter/Visa/Spela Visar programalternativ. Återgår till föregående meny (om tillgängligt). Går tillbaka till rotmappen (om tillgängligt). MIN KNAPP 2 (*) Direktval av scener eller tid. Väljer fil. Väljer fil. UNDERTEXT BLÅ KNAPP RÖD KNAPP Undertext på-av Tryck upprepade gånger för att växla mellan val av undertext. Visar skivmeny (om tillgängligt) Visar skivmeny (om tillgängligt) Bildzoom. Tryck upprepade gånger för att växla mellan zoom-inställningar. X X X X Övriga funktioner - Knappkombinationer (under uppspelning) + Långsamt framåt ( + ) + Ställer in hastighet för långsam framspolning + Ställer in hastighet för snabb framspolning + Ställer in hastighet för snabb bakåtspolning + Bekräftar stoppkommando (*) Du kan växla till titel genom att trycka på numeriska knappar direkt. Du måste trycka på 0 och sedan en siffra för att byta till ensiffriga titlar (exempelvis: För att välja 5, tryck 0 och 5). Svenska

25 INSTRUKTIONSMANUAL FÖR MOBILTV Att sätta på TVn med 12 Volt 1. Koppla ihop cigarettändarens sladd med cigaretturtaget i din bil eller en kabel med klämmor till bilbatteriet. Se till att du kopplar ihop rätt. 2. Sätt in den andra ändan av en12 volt kabel till DC 12 V urtaget på baksidan av TVn. Lampan för viloläget tänds. 3. Trycka på knappen,p+ / P- eller en sifferknapp på fjärrkontrollen. Eller, trycka på knappen, - eller + på tv:n. Din TV slås på. 4. Ställ in en bra bild med antennen eller installera om TV kanalerna igen om så krävs. Att stänga av TVn 1. Tryck på knappen på fjärrkontrollen eller på -knappen, så att TV:n växlar till viloläge. 2. Dra ur sladden and kontakter. OBSERVERA: 12 V Input : V+ V+ V- V- Svenska

26 Sisällys Turvallisuustiedot Aloitus Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet Kaukosäädin Liitännät Ensiasennus USB-liitännät TV:n valikko-ominaisuudet ja -toiminnot TV:n yleinen käyttö Ohjelmapäivitys Vianmääritys ja ohjeita Tietokonesisääntulon tyypilliset näyttötilat AV- ja HDMI-signaalin yhteensopivuus Tuetut DVI Resoluutiot MOBIILITELEVISION KÄYTTÖOHJE Suomi

27 Turvallisuustiedot HUOMIO SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA HUOMIO: VÄLTTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAAN, ÄLÄ KOSKAAN PEITÄ LAITTEEN PÄLLISTÄ (TAI TAKAOSAA). LAITE EI SISÄLLLÄ KÄYTTÄJÄN KOJRATTAVISSA OLEVIA OSIA: JÄTÄ HUOLTO AMMATTITAITOISELLE KORJAAJALLE: Television käyttö äärimmäisissä olosuhteissa saattaa vahingoittaa laitetta. Äärimmäisten sääolosuhteiden aikana (myrsky, ukonilma) ja kun laite on käyttämättä pitkiä ajanjaksoja (lomamatkat), irrota TV virtalähteestä. Virtapistoketta käytetään television irrottamiseen virtalähteestä, joten sen tulee olla aina käyttövalmiina. Tämä merkki ilmaisee, että saatavilla on tärkeitä laitteen käyttöön ja huoltoon liittyviä tietoja. Huomaa: Noudata näytöllä annettuja ohjeita toimintojen käyttämiseksi. TÄRKEÄÄ - Lue nämä ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tai käytät laitetta VAROITUS: Tätä laitetta ei ole tarkoitettu (lapset mukaan lukien) sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole asian edellyttämää kokemusta ja/tai tietoa käyttää sähköisiä laitteita ilman valvontaa. Jätä vähintään 10 cm väli TV:n ympärille hyvän ilmanvaihdon takaamiseksi. Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja. Älä sijoita TV:tä kalteville tai epävakaille pinnoille, koska se voi kaatua. Käytä tätä laitetta lauhkeassa ilmastossa. Virtajohdon pistoke tulisi olla helposti saatavilla. Älä sijoita televisiota, huonekaluja tai muita esineitä sähköjohdolle päälle. Vaurioitunut sähköjohto/pistoke voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käsittele sähköjohtoa sen pistokkeesta, älä kytke televisiota irti virtalähteestä vetämällä sähköjohdosta. Älä kosketa virtajohtoa/pistoketta märillä käsillä, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun. Älä tee solmua sähköjohtoon tai sido sitä yhteen muiden johtojen kanssa. Vahingoittunut johto tulee vaihtaa ammattitaitoisen korjaajan toimesta. Älä käytä tätä televisiota kosteassa ympäristössä. Älä altista TV:tä nesteille. Jos nestettä kaatuu TV:n päälle, irrota virtajohto ja anna pätevöityneen huoltohenkilön tarkastaa laite ennen käyttöä. Älä sijoita televisiota suoraan auringonvaloon, avotulen tai muiden lämmönlähteiden läheisyyteen. Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi heikentää kuuloa. Varmista, ettei avotulta, kuten palavia kynttilöitä, sijoiteta TV:n päälle. Loukkaantumisien välttämiseksi TV on asennettava kunnolla seinään asennusohjeiden mukaisesti (jos tämä vaihtoehto on käytettävissä). Joskus muutama toimimaton pikseli voi näkyä ruudulla kiinteänä sinisenä, punaisena tai vihreänä pisteenä. Huomaa, että tämä ei vaikuta laitteen toimintaan. Varo, ettet naarmuta näyttöä kynsillä tai muilla kovilla esineillä. Ennen puhdistusta, irrota TV pistorasiasta. Käytä pehmeää kuivaa kangasta puhdistamiseen. Käytä puhdistamiseen pehmeää, kuivaa kangasta. Varoitus Sähköiskun vaara Varoitus Tärkeää Huomautus Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaara Vaarallinen jännite Loukkaantumisen tai omaisuusvahingon vaara Järjestelmän oikea käyttö Lisähuomautukset Suomi

28 Aloitus Ilmoitukset & ominaisuudet & varusteet Ympäristötietoa Tämä televisio on suunniteltu kuluttamaan vähemmän energiaa ympäristön säästämiseksi. Vähentääksesi energiankulutusta sinun tulee suorittaa seuraavat vaiheet: Käytä Virransäästötilaa, joka sijaitsee Kuvaasetusvalikossa. Jos asetat Virransäästötilan Eko, TV kytkeytyy energiansäästötilaan ja sen valotaso alenee optimitasolle. Huomaa, että osa kuva-asetuksista ei ole käytössä TV:n ollessa Virransäästötilassa. Mikäli painetaan oikeanpuoleista painiketta, Näyttö kääntyy pois päältä 15 sekunnin kuluttua. -viesti ilmestyy näytölle. Valitse JATKA ja paina OK kääntääksesi näytön pois päältä välittömästi. Mikäli mitään painiketta ei paineta, näyttö kääntyy pois päältä15 sekunnin kuluttua. Käännä näyttö takaisin päälle painamalla mitä tahansa kaukosäätimen tai television painiketta. Jos kytket Virransäästötilan pois, Kuva-tila asettuu automaattisesti Dynaaminen-tilaan. Kun TV ei ole käytössä, sammuta se virtakytkimestä tai irrota TV:n pistoke. Tämä vähentää energian kulutusta. Valmiustilan huomautukset 1) Jos televisio ei vastaanota tulosignaalia (esim. antenni- tai HDMI -lähde) 5 minuutin aikana, TV siirtyy valmiustilaan. Seuraavan kerran, kun kytket television päälle, näytölle tulee ilmoitus: "TV siirtyi automaattisesti valmiustilaan, koska signaalia ei ole vastaanotettu pitkään aikaan". Jatka painamalla OK. 2) Jos TV on jätetty päälle eikä sitä ole käytetty vähään aikaan, se siirtyy valmiustilaan. Seuraavan kerran, kun kytket television päälle, näytölle tulee ilmoitus: "TV siirtyi automaattisesti valmiustilaan, koska mitään toimintoa ei ole suoritettu pitkään aikaan". Jatka painamalla OK. Ominaisuudet Kauko-ohjattu väri-tv. Täysin integroitu digitaali/maanpäällinen/satelliitti TV (DVB-T2/C) HDMI-sisääntulot HDMI-liitännöillä varustettujen laitteiden liitäntään USB-sisääntulo OSD-valikkojärjestelmä Scart-liitäntä ulkoisille laitteille (kuten DVD-soittimet, PVR, videopelit jne.) Stereoäänijärjestelmä Teksti-TV Kuulokkeiden liitäntä Automaattinen ohjelmointijärjestelmä. Manuaaliviritys Automaattinen virrankatkaisu kuuden tunnin jälkeen. Uniajastin Lapsilukko Automaattinen mykistys kun ei lähetystä. NTSC-toisto AVL (Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin) PLL (Taajuushaku) Tietokoneen sisääntulo Plug&Play Windows 98:lle, ME:lle, 2000:lle, XP:lle, Vista:lle, Windows 7:lle. Pelitila (lisävaruste) Ohjelman tallennus Ohjelmoi ajanvaihto Mukana tulevat varusteet Kaukosäädin Paristot: 2 x AAA Ohjekäsikirja Puolen AV-liitäntäkaapeli DC 12 V Sisääntuloa_ power adaptor 12V Car Adaptor TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö 1.Ylös 2. Alas V+ V+ V- V-. 3. Äänenvoimakkuus / Info / Lähdeluettelo ja Valmiustila-kytkin Ohjauspainikkeella voit ohjata TV:n äänenvoimakkuutta/ohjelmia/lähdettä ja valmiustilan toimintaa. Suomi

29 Säätääksesi äänenvoimakkuutta: Lisää äänenvoimakkuutta työntämällä painiketta ylös. Lisää äänenvoimakkuutta työntämällä painiketta alas. Vaihdat kanavaa: Paina painikkeen keskikohtaa, tietopalkki ilmestyy näytölle. Rullaa tallennettujen kanavien läpi painamalla painiketta ylös tai alas Lähteen vaihtaminen: Paina painikkeen keskikohtaa kaksi kertaa (nyt toisen kerran), lähdeluettelo ilmestyy näytölle. Selaa käytettävissä olevia lähteitä painamalla painiketta ylös tai alas Antenni-/kaapeli-/satelliittiliitäntä TÄRKEÄÄ: TV on tarkoitettu käytettäväksi 12 V DC. Tähän tarkoitukseen käytetään 12V sovitinta. Liitä sovitin V AC 50/60Hz sähköverkkoon. Otettuasi TV pakkauksesta, anna sen saavuttaa huonelämpötila ennen kuin kytket sen verkkovirtaan. Aerial or Cable 12V DC IN VGA SPDIF TV:n kytkeminen pois päältä: Paina painikkeen keskiosaa alas ja pidä alhaalla muutaman sekunnin ajan, televisio kytkeytyy valmiustilaan. Huomaa: Jos TV sammutetaan, käynnistyy tämä kierto uudelleen äänenvoimakkuuden asetuksesta. Päävalikon ruutunäyttöä ei voida näyttää ohjainnäppäimillä. 12V To POWER INPUT DC 12 V terminal DC IN VGA SPDIF Käyttö kaukosäätimellä Paina Menu-painiketta kauko-ohjaimesta saadaksesi esille päävalikkonäytön. Käytä Vasen tai Oikea -painiketta valitaksesi valikon kohdan ja paina OK siirtyäksesi kohteeseen. Käytä vasen/oikea/ylös/ alas-painikkeita valitaksesi tai asettaaksesi kohteen. Paina Return/Back tai Menu painike poistuaksesi valikkonäytöstä. Sisääntulon valinta K u n o l e t l i i t t ä n y t k a i k k i o h e i s l a i t t e e t T Vvastaanottimeen, voit kytkeytyä eri sisääntulolähteisiin. Paina kaukosäätimen Source-painiketta peräkkäisiä kertoja tehdäksesi valintoja eri lähteistä. Kanavien vaihto ja äänenvoimakkuus Voit vaihtaa kanavaa tai säätää äänenvoimakkuutta Äänenvoimakkuus +/- ja Ohjelma +/- painikkeilla kaukosäätimessä. AC adapter Ilmoitus TAVARAMERKKITIEDOT Valmistettu Dolby Laboratories lisenssillä. Dolby ja kaksois-d -symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. HDMI, HDMI-logo ja High Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC-yhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaukosäätimen paristojen asentaminen Nosta kaukosäätimen takapuolella olevaa kantta varovasti ylöspäin. Asenna kaksi AAA-paristoa. Varmista, että (+) ja (-) merkit täsmäävät (tarkasta oikea napaisuus). Asenna kansi paikalleen. Tietoa käyttäjille vanhojen laitteiden ja paristojen hävityksestä [Ainoastaan Euroopan unioni] Nämä symbolit tuotteissa tarkoittavat, että niitä ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Jos vanhat laitteet tai paristot hävitetään, vie ne käytössä oleviin kierrätys- ja keräyspisteisiin. Huomautus: Merkki Pb paristoissa tarkoittaa, että ne sisältävät lyijyä. Paristot Tuotteet Suomi

30 Tekniset tiedot TV-lähetys Kanavien vastaanotto Digitaalivastaanotto Esiasetettujen kanavien määrä Kanavailmaisin RF-antennitulo Käyttöjännite Ääni Äänen Ulostuloteho (WRMS.) (10% THD) PAL SECAM BG/I/DK/LL VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND Täysin integroitu digitaalimaanpäällinen-kaapelisatellitti-tv (DVB-T-C) (DVB-T2 yhteensopiva) 1000 Ruutunäyttö 75 ohm (epäsymmetrinen) V AC, 50/60Hz. Saksalainen + Nicam Stereo 2 x 2,5 Virrankulutus 47 W Paino 4,50 TV Mitat SxPxK (telineellä) TV Mitat SxPxK (ilman telinettä) Näyttö 24 Käyttöympäristön lämpötila ja ilmankosteus: Teksti-TV 134 x 554 x /61 x 554 x 339 0ºC - 45ºC, 85% Kosteus maks. Paina Text -painiketta avataksesi. Paina uudelleen aktivoidaksesi yhteistilan, jolloin voit katsella tekstitelevisiota ja TV-lähetystä samanaikaisesti. Poistu painamalla vielä kerran. Kun käytössä, on osa Teksti- TV:n sivusta värillinen ja se voidaan valita vastaavilla värinäppäimillä. Noudata digitaalisen teksti-tv:n näytössä olevia ohjeita. Digitaalinen teksti-tv Paina Text -painiketta digitaalisten Teksti-TV:n tietojen näyttämiseksi. Käytä sitä väripainikkeilla, nuolipainikkeilla ja OK-painikkeella. Käyttötapa voi erota riippuen digitaalisen teksti-tv:n sisällöstä. Noudata digitaalisen teksti-tv:n näytössä olevia ohjeita. Kun Text -painike painetaan uudestaan, TV palaa televisiolähetykseen. Suomi

31 Aloitus Kaukosäädin - 1 HUOMAA: Kaukosäätimen käyttöalue on noin 7 m / 23 ft. Oman painikkeen käyttö 1(*) Paina MY BUTTON 1:ta viiden sekunnin ajan ollessasi haluamallasi lähteellä, kanavalla tai linkillä, kunnes MY BUTTON IS SET (MY BUTTON ON ASETETTU)-viesti näkyy kuvaruudulla. Tämä vahvistaa sen, että valittu MY BUTTON on nyt liitetty valittuun toimintoon. Oman painikkeen käyttö 2(**) Paina MY BUTTON 2:ta viiden sekunnin ajan ollessasi haluamallasi lähteellä, kanavalla tai linkillä, kunnes MY BUTTON IS SET (MY BUTTON ON ASETETTU)-viesti näkyy kuvaruudulla. Tämä vahvistaa sen, että valittu MY BUTTON on nyt liitetty valittuun toimintoon. 1. Valmiustila / On 2. Kanavalista 3. Äänenvoimakkuus Ylös / Alas 4. Valikko Päällä/Pois 5. Ok / Vahvista 6. Palaa/takaisin: 7. Ei toimintoa 8. Oma painike 1 9. Oma painike 2 (**) 10. Väripainikkeet (PUNAINEN/VIHREÄ/ KELTAINEN/SININEN) 11. Mono-stereo Dual I-II / Nykyinen kieli 12. Pikakelaus (Mediaselaimen videotilassa) 13. Tauko (Mediaselaimen videotilassa) / Ajanvaihto-tallennus 14. Ohjelman tallennus 15. Play (Mediaselaimen videotilassa) 16. Stop (Mediaselaimen videotilassa) 17. Pikakelaus eteenpäin (Mediaselaimen videotilassa) 18. Tekstitys pällä-pois/tekstitys (Mediaselaimen videotilassa) 19. Kuvakoko 20. Teksti-TV - Sekoita 21. Mediaselain 22. Elektroninen ohjelmaopas 23. Poistu 24. Navigointinäppäimillä 25. Ponuka zapnutá/vypnutá 26. Ohje / Näytä (Teksti-TV tilassa) 27. Ohjelma ylös/alas 28. Mykistä 29. Edellinen ohjelma / Nyt (EPG-tilassa) 30. Numeropainikkeet 31. AV/ lähde Suomi

32 Aloitus Liitännät Liitin Tyyppi Kaapelit Laite AV SIVULLA AV SIVULLA KUULOKE Scart -liitäntä (taka) VGA Liittäminen (takaisin) PC/YPbPr Audio -liitäntä (taka) HDMI -liitäntä (taka) SPDIFF (Koaksiaalilähtö) -liitäntä (taka) Sivu AV (Audio/Video) -liitäntä (sivu) Kuuloke liitäntä (sivu) YPbPr Video Liittäminen (takaisin) (sivu) Sivu Audio/Video Yhdyskaapeli (Sis.toim.) Sivu AV/Liitäntäkaapeli (sis. toim.) YPbPr -liitäntäkaapeli (sisältyy) PC Audio-kaapeli (Ei sis.) HUOMAA: Kytkettäessä laitetta YPbPr tai Side AV-sisääntulon kautta, on käytettävä mukana tulevat liitäntäkaapelit jotta yhteys toimii. Katso vasemmalla olevaa kuvaa. Jotta PC-ääni toimii, on käytettävä AV-sivuliitäntäkaapelin PUNAINEN&VAL- KOINEN sisääntulot. Jos ulkoinen laite on kytketty SCART-liitännän kautta, siirtyy TV automaattisesti AV-tilaan. Kun DTV-kanavia (MPEG4 H.264) vastaanotetaan tai kun TV on mediaselain-tilassa, SCART-liittännän ulostulo ei ole käytettävissä. Käytettäessä seinäasennussarjaa (lisävaruste) suosittelemme, että liität kaikki johdot takaliitäntöihin ennen asennusta seinälle. Liitä tai poista CI-moduuli vain, kun TV on POIS PÄÄLTÄ. Katso moduulin ohjekäsikirjaa asetustietojen vuoksi. Jokainen TV:n USB-tulo tukee enintään 500mA laitteita. Laitteiden, joiden virtataso on yli 500mA, voi vaurioittaa TV:tä. Jos haluat liittää laitteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammutettu ennen liitännän suorittamista. Kun liitäntä on valmis, voit kytkeä laitteet päälle ja käyttää niitä. USBliitäntä CIliitäntä (sivu) DC 12V Sisääntuloa V+ V+ V- V- Suomi

33 Aloitus Ensiasennus USB-liitännät Päälle/Pois päältä kytkeminen TV:n kytkeminen päälle Liitä virtapistoke V AC, 50/60 Hz pistorasiaan Kytkeäksesi TV:n valmiustilasta päälle suorita jokin seuraavista: Paina Valmiustila -painiketta, Ohjelma +/- tai kaukosäätimen numeropainiketta. Paina TV:n sivulla olevaa toimintokytkintä kunnes TV kytkeytyy päälle valmiustilasta. TV:n kytkeminen pois päältä Paina kaukosäätimen Valmiustila -painiketta tai television sivussa olevaa toimintokytkintä kunnes televisio siirtyy valmiustilaan. Kytke virta pois kokonaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Huomautus: Kun TV on valmiustilassa, valmiustilan LED-valo voi vilkkua ilmaisten, että toiminnot kuten Valmiustilahaku, Päivityslataus tai Ajastin on aktivoituja. LED-valo vilkkuu myös kun kytket TV:n päälle valmiustilasta. Asennus ensimmäisellä kerralla Kun TV kytketään päälle ensimmäisen kerran, "Kielen valinta"-valikko näytetään. Valitse haluttu kieli ja paina OK. Seuraavalla näytöllä, aseta asetukset navigointipainikkeilla ja kun olet valmis, paina OK jatkaaksesi. Huomautus: Riippuen valitusta maasta, sinua saatetaan tässä vaiheessa pyytää antamaan PINkoodisi. Valittu PIN-koodi ei voi olla Sinun tulee antaa se, mikäli sinua pyydetään antamaan PIN myöhempiä valikkotoimintoja varten. Tässä vaiheessa voit aktivoida Myymälätilan. Tämä vaihtoehto on tarkoitettu käytettäväksi vain myymäläkäytössä. Kotikäyttöä varten suosittelemme Kotitilan valitsemista. Mikäli on valittu Myymälätila esiin tulee vahvistusnäyttö. Jatka valitsemalla KYLLÄ. Tämä vaihtoehto on käytettävissä Muut asetukset -valikossa ja se voidaan myöhemmin kääntää pois päältä/päälle. Jos Koti-tila on valittuna, Myymälätila ei ole käytettävissä alkuasetuksen jälkeen. Paina OKpainiketta jatkaaksesi. Antennikanavien asennus Jos valitset Antenni valinnan hakutyyppi-näytöltä, TV etsii maanpäällisiä digitaalisia TV-lähetyksiä. Kun kaikki saatavilla olevat asemat on tallennettu, Kanavaluettelo esitetään näytöllä. Haun jatkuessa esiin tulee viesti, jossa sinulta kysytään haluatko järjestää kanavat LCN(*)-järjestelmän mukaisesti. Valitse KYLLÄ ja vahvista painamalla OK (*) Looginen kanavajärjestys lajittelee saatavilla olevat lähetykset tunnistettavan kanavajärjestyksen mukaisesti (mikäli saatavilla). Paina Menu -painiketta poistuaksesi kanavaluettelosta ja katsoaksesi TV:tä. Kaapelikanavien asennus Jos valitset Kaapeli -vaihtoehdon, paina kaukosäätimen OK -painiketta ja vahvistusnäyttö tulee esiin. Valitse KYLLÄ ja paina OK. Peru valitsemalla EI ja paina OK. Voit valita taajuusalueet seuraavalla näytöllä. Numeronäppäimillä voit manuaalisesti valita taajuusalueet. Kun olet valmis, paina OK-näppäintä aloittaaksesi automaattihaun. Huomautus: Viritysaika vaihtelee valitun viritystavan mukaan. Mediatoisto USB-tulon kautta Voit liittää 2,5 ja 3,5" (HDD ulkoinen virtalähde) ulkoiset kiintolevyt tai USB-muistitikun televisioon USB-tuloliitäntöjen kautta. TÄRKEÄÄ! Varmuuskopioi tiedostot tallennuslaitteessa ennen sen liittämistä TV:seen. Valmistaja ei vastaa mistään tiedostojen vahingoittumisesta tai tietojen katoamisesta. On mahdollista, että tietyn tyyppiset USB-laitteet (esim. MP3-soittimet) tai USB-kovalevyasemat/muistitikut eivät ole yhteensopivia tämän TV:n kanssa. TV tukee FAT32- ja NTFS-levyjen alustusta, mutta taltiointi ei ole mahdollista NTFS-formatoiduille levyille. Formatoidessasi USB-kovalevyä, jolla on 1 TB (terratavu), voi formatointitoiminnossa esiintyä joitakin ongelmia. Odota hetki ennen liittämistä ja irrottamista, koska soitin voi vielä lukea tiedostoja. Jos näin ei toimita, voi tämä aiheuttaa fyysisiä vaurioita USB-soittimelle ja USB-laitteelle. Älä vedä asemaa ulos tiedostoa toistettaessa. Voit käyttää USB-väyliä TV:n USB-tuloissa. Suosittelemme USB-väylien mukana tulleen ulkoisen virransyötön käyttämistä. Suosittelemme TV:n USB-tulojen käyttämistä suoraan, jos liität USB-kiintolevyn. Huomautus: Mediaselainvalikko voi esittää vain 1000 liitetyllä laitteella olevista kuvatiedostoista. Suomi

34 Ohjelman tallennus TÄRKEÄÄ: Uutta USB-kovalevyasemaa käytettäessä on suositeltua, että formatoit ensin levyn TV:n "Levyn formatointi"-valintaa käyttämällä. Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi kytkeä USBlevysi ensin TV:seen, kun TV on pois päältä. Kytke sitten TV päälle tallennusominaisuuden mahdollistamiseksi. Tallennuksen käyttämiseksi, USB-asemassa tulee olla vähintään 1 Gt vapaata tilaa ja olla USB 2.0 yhteensopiva. Jos USB-asema ei ole yhteensopiva, tulee virheilmoitus esiin. Tallennetut ohjelmat tallennetaan liitettyyn USBlevyyn. Voit halutessasi tallentaa/kopioida tallenteet tietokoneelle; mutta näitä tiedostoja ei voi toistaa tietokoneella. Voit toistaa ne vain TV:n kautta. Huulien liikutuksen viive voi tapahtua ajanvaihdon aikana. Radiotallennus on tuettu. TV voi tallentaa ohjelmia kymmenen tuntia. Tallennetut ohjelmat jaetaan 4 Gt:n osioihin. Jos liitetyn USB-levyn kirjoitusnopeus ei ole riittävä, tallennus voi epäonnistua ja ajanvaihtotoiminto ei ehkä toimi. Suosittelemme USB-kiintolevyasemien käyttämistä HD-ohjelmien tallennuksessa. Älä irrota USB-muistia/kiintolevyä tallennuksen aikana. Tämä voi vaurioittaa liitettyä USB-muistia/ kiintolevyä. Multipartition tuki on käytettävissä. Korkeintaan kahta osiota tuetaan. USB-levyn ensimmäistä osiota käytetään PVR-valmiustoiminnoille. Se on myös formatoitava samoin kuin PVR-valmiustoiminnoille käytettävä ensimmäinen osio. Jotkut lähetysvirtapaketit eivät ehkä tallennu, signaaliongelmista johtuen, joten joskus video saattaa jäätyä toiston aikana. Tallennus, Toisto, Tauko, näyttö (PlayListDialog) näppäimet eivät ole käytettävissä Teksti-TV:n ollessa päällä. Jos tallennus alkaa Teksti-TV:n ollessa päällä, Teksti-TV sammuu automaattisesti. Teksti-TV ei myöskään ole käytössä tallennuksen tai toiston aikana. Ajanvaihtotallennus Paina Tauko-painiketta kun katsot lähetystä ajanvaihto-tilan kytkemiseksi. Ohjelma keskeytetään ajanvaihto-tilassa ja tallennetaan samanaikaisesti liitettyyn USB-levyyn. Paina Toisto-painiketta uudelleen keskeytetyn ohjelman katsomiseksi pysäytetystä hetkestä. Paina Stop-painiketta ajanvaihtotallennuksen pysäyttämiseksi ja siirtymiseksi takaisin suoraan lähetykseen. Ajanvaihtoa ei voi käyttää radiotilassa. Et voi käyttää ajanvaihdon nopeaa taaksepäinkelausta ennen toistoa nopealla eteenpäintoistolla. Pikatallennus Paina Tallennus-painiketta tapahtuman välittömän tallennuksen aloittamiseksi ohjelman katsomisen aikana. Voit paina kaukosäätimen Tallennuspainiketta uudelleen seuraavan tapahtuman tallentamiseksi EPG:llä. Tässä tapauksessa OSD näyttää tallennusta varten ohjelmoidut tapahtumat. Paina Pysäytä -painiketta peruuttaaksesi välittömän tallennuksen. Et voi vaihtaa lähetyksestä toiseen tai katsella Mediaselainta tallennuksen aikana. Kun tallennat ohjelman tai aikavaihdon aikana ja jos USB-laitteen nopeus ei ole riittävä, varoitusviesti ilmestyy näyttöön. Tallennettujen ohjelmien katsominen Valitse Tallennuskirjasto Mediaselain-valikosta. Valitse tallennettu kohde listasta (jos aikaisemmin tallennettu). Paina painiketta Valitse vaihtoehto ja paina OK-painiketta. Huomautus: Päävalikon ja valikon kohtien näyttömahdollisuus ei ole käytettävissä toiston aikana. Paina Stop-painiketta toiston pysäyttämiseksi ja palaa Tallennushakemistoon. Hidas eteenpäin Mikäli painat Tauko -painiketta tallennettua ohjelmaa katsoessasi, hidas eteenpäin -toiminto on käytettävissä. Voit käyttää Nopea siirtyminen -painiketta hitaasti eteenpäin kelaukseen. Painamalla Nopea siirtyminen -painiketta toistuvasti peräkkäin voit muuttaa hitaan eteenpäinsiirtymisen nopeutta. Suomi

35 Tallennuskokoonpano Valitse kohta Tallennuskokoonpano Asetus-valikossa tallennusasetusten konfiguroimiseksi. Alusta levy: Voit käyttää Levyn formatointi -toimintoa USB-levyn formatointiin. Pin-koodia tarvitaan Levyn formatointi ominaisuuden käyttämiseksi (oletus pin on 0000). Oletus PIN-koodi voi vaihtua valitun maan mukaan. Jos sinua pyydetään antamaan PIN-koodia katsellaksesi valikkovaihtoehtoa, käytä yhtä seuraavista koodeista: 4725, 0000 tai TÄRKEÄÄ: USB-aseman formatointi poistaa KAIKKI tiedot siltä ja sen tiedostojärjestelmä muunnetaan FAT32 -muotoon. Virheet korjataan useimmissa tapauksissa formatoinnin jälkeen, mutta menetät KAIKKI tiedot. Mikäli "USB on liian hidas" viesti tulee näyttöön tallennusta aloitettaessa, yritä käynnistää tallennus uudelleen. Jos saat vieläkin saman virheen, on mahdollista, että USB-levysi ei täytä nopeusvaatimuksia. Yritä yhdistää toinen USB-levy. Mediaselainvalikko Voit toistaa USB-levylle tallennettuja kuva-, musiikkija videotiedostoja yhdistämällä sen televisioon.liitä USB levy yhteen television sivulla sijaitsevaan USBtuloon. Valikko -painikkeen painaminen Mediaselaintilassa avaa Kuva, Ääni ja Asetus-vaihtoehdot. Valikko -painikkeen uudestaan painaminen sulkee ikkunan. Voit asettaa Mediaselaimen asetukset Asetukset-valikkoa käyttämällä. Käynnistä toisto painamalla Toisto -painiketta ja aktivoi Käynnistä toisto painamalla OK ja aktivoi Käynnistä toisto painamalla OK/Toisto -painiketta ja aktivoi Loop/Shuffle -tilan käyttö Televisio toistaa seuraavan tiedoston ja koko soittolistan. Sama tiedosto toistetaan toistuvasti (toisto) Tiedostot toistetaan satunnaisessa järjestyksessä. Pikavalikko Pika-asetusten valikon avulla pääset joihinkin valintoihin nopeasti. Tähän valikkoon sisältyy Virransäästötila, Kuvatila, CEC RC Passthrough Suosikit Uniajastin ja Tietolehtinen valinnat. Paina kaukosäätimen Pikavalikko-painiketta näyttääksesi pikavalikon. Katso seuraavista kappaleista listattujen ominaisuuksien tarkemmat tiedot. CEC ja CEC RC Passthrough Tämä toiminto mahdollistaa HDMI-portteihin television kaukosäätimen avulla liitettyjen CEC-laitteiden hallinnan. CEC-valinta Asetukset -valikon kohdassa Muut asetukset tulee ensin asettaa tilaan Käytössä. Paina Lähde -painiketta ja valitse liitettävän CEC-laitteen HDMI-tulo Lähdeluettelo -valikosta. Kun uusi CEClähde on liitetty, se lisätään lähdevalikkoon omalla nimellään eikä liitetyn HDMI-portin nimellä (DVDsoitin, Tallennin 1 jne.). Television kaukosäädin pystyy suorittamaan päätoiminnot automaattisesti, kun liitetty HDMIlähde on valittu. Päättääksesi tämän toiminnon ja hallitaksesi televisiota jälleen kaukosäätimen avulla, paina ja pidä painettuna kaukosäätimen 0-Nolla -painiketta 3 sekunnin ajan. Tai paina kaukosäätimen Q.Menupainiketta, korosta valinta CEC RC Passthrough ja aseta sen tilaksi Off (Ei käytössä) painamalla Vasen tai Oikea -painiketta. Tämä ominaisuus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä myös Asetukset/Muut asetukset -valikossa. Televisio tukee myös ARC (audiopaluukanava) -ominaisuutta. Tämä ominaisuus on audioyhteys, jonka tehtävänä on korvata muut kaapelit television ja audiojärjestelmän välillä (A/V -vastaanotin tai kaiutinjärjestelmä). ARC:n ollessa aktiivinen, televisio ei mykistä sen muita äänen lähtöjä automaattisesti. Sinun tulee siis säätää television äänenvoimaakkuus nollaan manuaalisesti, mikäli haluat kuulla vain yhdistetystä laitteesta tulevan äänen (sama kuin optisten tai koaksiaalisten audiolähtöjen yhteydessä). Mikäli haluat muuttaa liitetyn laitteen äänenvoimakkuuden tasoa, sinun tulee valita tämä laite lähdeluettelosta. Tässä tapauksessa äänenvoimakkuudensäätöpainikkeet on ohjattu audiolaitteeseen. Suomi

36 TV:n valikko-ominaisuudet ja -toiminnot Kuvavalikon sisältö Tila Voit muuttaa Kuvatilaksi voidaan valita jokin seuraavista vaihtoehdoista: Elokuva, Peli, Urheilu, Dynaaminen ja Luonnollinen. Kontrasti Kirkkaus Terävyys Väri Virransäästötila Taustavalo (lisävaruste) Kohinanvaimennus Lisäasetukset Dynaaminen kontrasti Värilämpötila Kuvan zoomaus Filmitila Säätää kuvaruudun valo- ja tummuusarvot. Säätää kuvaruudun kirkkausarvot. Asettaa kirkkausarvot kuvaruudulla oleville kohteille. Asettaa väriarvot, säätää värit. Virransäästötilan asettaminen seuraaviin tiloihin Eko, Kuva pois tai Ei käytössä. (Dynaamisessa tilassa virransäästötila on automaattisesti pois käytöstä.) Tämä asetus ohjaa taustavalon tasoa. Taustavalo-toiminto ei ole käytössä, kun Virransäästö on Eko-tilassa. Taustavaloa ei voida aktivoida VGA- tai mediaselaintilassa tai kun kuvatilan asetuksena on Peli. Jos lähetyssignaali on heikko tai kuvassa on häiriöitä, käytä kohinanvaimennus- asetus häiriöiden vähentämiseksi. Voit muuttaa dynaamisen kontrastisuhteen haluttuun arvoon. Asettaa haluamasi värisävy. Valitse toivottu kuvakoko kuvan zoomausvalikosta. Huomautus: Auto-optio on käytössä vain Scart-tilassa jossa SCART PIN8 suurjännite-/matala jännite -kytkentä Tavalliset TV-ohjelmat taltioidaan eri kuvanopeudella. Kun asetat tämän toiminnon päälle, näet nopeat kohtaukset elokuvissa selvästi. Ihonsävy Ihon sävyä voidaan muuttaa välillä -5 ja 5. Värinsäätö RGB-vahvistus HDMI True Black Tietokoneen asema Nollaa Autom. paikka Vaakapaikka Pystypaikka Pistekello (Dot Clock) Vaihe Voit asettaa haluamasi värisävyn. Voit mukauttaa värilämpötilan arvoja RGB-vahvistustoiminnolla. HDMI-lähdettä katseltaesa tämä toiminto voidaan valita Kuva-asetusvalikosta. Voit käyttää toimintoa kuvan mustuuden korostamiseksi. Näkyy vain, kun sisääntulolähde on tilassa VGA/PC. Optimoi automaattisesti näytön. Paina OK-painiketta optimoidaksesi näytön. Tämä toiminto siirtää kuvaa vasemmalle ja oikealle. Tämä toiminto siirtää kuvaa ylös- tai alaspäin ruudulla. Dot Clock -säädöt korjaavat häiriöitä, joita esiintyy pystyraidoituksen muodossa Dot Intensive -esityksissä, kuten taulukkolaskentaohjelmissa tai kappaleissa tai pienikokoisessa tekstissä. Riippuen sisääntulolähteestä (tietokone jne.), voi kuva olla hämärä tai sekava. Voit käyttää vaihetta selvemmän kuvan saamiseksi kokeilemalla. Asettaa kuva-asetukset tehtaan asettamiin oletusasetuksiin (ei pelitilassa). Kun VGA (Tietokone) -tila on päällä, jotkut Kuva-valikon kohdat eivät ole käytettävissä. Sen sijaan VGA-tilan asetukset tulevat lisätyiksi Kuva-asetuksiin tietokone-tilan aikana. Suomi

37 Äänivalikon sisältö Äänenvoimakkuus Taajuuskorjain Balanssi Kuulokkeet Äänitila AVL (Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin) Kuulokkeet/linjalähtö Dynaaminen basso Tilaäänen (lisävaruste) Digitaaliulostulo Asetusvalikon sisältö Ehdollinen käyttö Kieli Lapsilukko(*) Ajastimet Tallennuskokoonpano Päivämäärä/Aika Lähteet Muut asetukset Valikon viive Etsi salattuja kanavia Sininen tausta Ohjelmapäivitys Sovelluksen versio Huonokuuloisille Säätää äänenvoimakkuutta. Valitsee taajuuskorjaimen tilan. Asetuksia voidaan mukauttaa ainoastaan käyttäjätilassa. Säätää äänen kuulumaan vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta. Asettaa kuulokkeiden äänenvoimakkuuden. Voit valita äänitilan (jos katsottu kanava tukee sitä). Toiminto asettaa äänen kiinteälle lähtötasolle eri ohjelmien välillä. Jos liität ulkoisen vahvistimen TV:seen kuulokeliittimen kautta, voit asettaa tämän vaihtoehdon tilaan Linjalähtö. Jos olet liittänyt kuulokkeet TV:seen, aseta tämä vaihtoehto tilaan Kuulokkeet. Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä dynaamisen basson. Surround-äänitila voidaan asettaa päälle tai pois. Asettaa digitaalisen lähdön äänityypin. Ohjaa vaihtoehtoisia pääsymoduuleja, kun käytettävissä. Voit asettaa toisen kielen lähettäjästä ja maasta riippuen. Anna salasana muuttaaksesi lapsilukon asetuksia. Voit helposti säätää valikon lukitukset, maturiteettilukkoa (saattaa vaihdella valitun maan mukaan) ja lapsilukkoa tässä valikossa. Voit myös määrittää uuden pin-koodin. Huomautus: PIN-koodin oletusarvoksi voidaan asettaa 0000 tai Mikäli olet määrittänyt PIN-koodin (riippuu valitusta maasta) ensiasetuksen aikana, käytä määrittämääsi PIN-koodia. Asettaa torkkukytkimen sammuttamaan television tietyn ajan kuluttua. Asettaa ajastimet valituille ohjelmille. Näyttää tallennuksen konfigurointivalikko (vaatii USB-yhteyden) Asettaa päivämäärän ja ajan. Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä valitut lähdeasetukset. Näyttää muita TV:n asetusvalintoja. Muuttaa viiveen keston valikon kuvaruuduille. Kun tämä asetus on päällä, hakutoiminto löytää myös salatut kanavat. Aktivoi tai deaktivoi sinisen taustavalon, kun signaali on heikko tai sitä ei ole ollenkaan. Varmistaa, että TV:ssä on uusin ohjelmisto. Näyttää sovelluksen version. Mahdollistaa ohjelmanlähettäjän erikoistoiminnot. Suomi

38 Äänen kuvaus Automaattinen TV:n poiskytkentä Valmiustilahaku (lisävaruste) Tallennustila Päällekytkemistila CEC Asenna ja uudelleenviritä valikon sisältö Automaattinen kanavahaku (uudelleenviritys) Manuaalinen kanavahaku Verkon kanavakartoitus Analoginen hienoviritys Asennus ensimmäisellä kerralla Tyhjennä palvelulista Selostusraita esitetään näkövammaisille. Tämä toiminto on voimassa vain jos lähettäjä tukee sitä. Huomautus: Äänen kuvaustoiminto ei ole käytettävissä tallennus- tai ajanvaihto-tilassa. Asettaa ajan TV:lle automaattiseen valmiustilaan siirtymiselle, kun TV:tä ei käytetä. TV etsii uusia tai puuttuvia kanavia valmiustilassa. Löydetty uusi lähetys näytetään. Valitse tämä tila tallennustarkoituksiin. Vaikka Tallennus-tila on käytössä, jotkut kohteet TV-valikossa saattavat olla poissa käytöstä. Tämä asetus määrittää päällekytkemistilan valinnat. Tämän asetuksen avulla voit ottaa CEC-toiminnon käyttöön tai poistaa se kokonaan käytöstä. Paina Vasen tai Oikea -painiketta ottaaksesi ominaisuuden käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä. Näyttää automaattiset viritysvaihtoehdot. Digitaaliantenni: Hakee ja tallentaa antennilliset DVB-asemat. Digitaalikaapeli: Hakee ja tallentaa kaapeli-dvbasemat. Analoginen: Hakee ja tallentaa analogiset kanavat. Digitaalinen antenni & analoginen: Hakee ja tallentaa antennilliset DVB-asemat ja analogiset asemat. Digitaalinen kaapeli & analoginen: Hakee ja tallentaa kaapeli-dvbasemat ja analogiset asemat.. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää suoraan lähetykseen pääsemiseksi. Hakee linkityt kanavat lähetysjärjestelmästä. Voit käyttää tätä asetusta analogisten kanavien hienosäätämiseen. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, jos analogisia kanavia ei ole tallennettu. Poistaa kaikki tallennetut kanavat ja asetukset, palauttaa TV:n tehdasasetukset. (*) Tämä asetus näkyy vain, jos Maa-vaihtoehto on asetettu valintaan Tanska, Ruotsi, Norja tai Suomi. Käytä tätä asetusta, kun haluat tyhjentää tallennetut kanavat. Suomi

39 TV:n yleinen käyttö Kanavalistan käyttäminen TV lajittelee kaikki tallennetut asemat Kanavalistassa. Voit muokata tätä kanavalistaa, asettaa suosikit tai asettaa aktiiviset asemat listatuiksi Kanavalistan valintoja käyttämällä. Lapsilukkoasetukset Estääksesi tiettyjen ohjelmien katselun voit lukita kanavia ja valikoita käyttämällä lapsilukkojärjestelmää. Lapsilukkovalikon valintojen näyttämiseksi on kirjoitettava PIN-numero. Oikean PIN-koodin antamisen jälkeen lapsilukon asetusvalikko tulee näyttöön. Valikkolukko: Valikkolukon asetukset mahdollistavat tai estävät pääsyn valikkoon. Ikälukko: Mikäli tämä asetus on käytössä, televisio vastaanottaa lähetyksen ikärajatiedot ja estää lähteyksen katselun, mikäli ikärajavaatimusta ei täytetä. Lapsilukko: Kun lapsilukko on käytössä, televisiota voidaan hallita kaukosäätimen avulla. Television painikkeita ei voida tällöin käyttää. Aseta PIN: Määrittää uuden PIN-koodin. Portaalissa auki olevan selainsovelluksen käyttö ei ehkä ole mahdollista, lapsilukkoasetusten vuoksi. Tämä voidaan tehdä 3 tavalla riippuen ensiasetuksen yhteydessä valitusta maasta. Mikäli valittu maa on Englanti, lapsilukon kääntäminen päälle estää selaimen käytön. Mikäli valittu maa on Ranska, selainta ei voida käyttää mikäli ikärajaksi on asetettu 15 vuotta. Näitä kahta maata lukuun ottamatta lapsilukko ei estä selaimen käyttöä. Huomautus: PIN-koodin oletusarvoksi voidaan asettaa 0000 tai Mikäli olet määrittänyt PIN-koodin (riippuu valitusta maasta) Ensiasennuksen aikana, käytä määrittelemääsi PIN-koodia. Osa vaihtoehdoista ei ole käytettävissä kaikissa maissa. Elektroninen ohjelmaopas (EPG) Osa kanavista lähettää tietoja lähetysaikataulusta. Paina Epg-näppäintä nähdäksesi EPG-valikon. Punainen painike (Edell. päivä): Näyttää edellisen päivän ohjelmat. Vihreä painike (Seuraava päivä): Näyttää seuraavan päivän ohjelmat. Keltainen painike (Zoomaa): Paina Keltaista painiketta nähdäksesi tapahtumat pidemmältä aikaväliltä. Sininen painike (Suodatin): Näyttää suodatusvalinnat. SUBTTL: Paina Tekstitys -painiketta näyttääksesi Valitse laji -valikon. Tällä toiminnolla voit hakea ohjelmaoppaan tietokannasta lajin mukaan. Ohjelmatiedoissa olevia tietoja etsitään ja hakukriteerien mukaiset tiedot näytetään korostettuina. Info painike: Näyttää valittujen ohjelmien tiedot. Numeropainikkeet (Siirry): Siirtyy ensisijaiselle kanavalle suoraan numeronäppäimillä. OK: Näyttää ohjelmavaihtoehdot. Text-painike (Haku): Näyttää Opashaku -valikon. Swap-painike (Nyt): Näyttää korostetun kanavan senhetkisen tapahtuman. Tallennuspainike: TV aloittaa valitun ohjelman tallennuksen. Paina pysäytyspainiketta tallennuksen lopettamiseksi. TÄRKEÄÄ: Kytke USB-levy televisioon, kun se on pois päältä. Kytke sitten TV päälle tallennusominaisuuden mahdollistamiseksi. Huomautus: Eri lähetykselle tai lähteeseen vaihtamisen mahdollisuus ei ole käytettävissä tallennuksen aikana. Ohjelmavalinnat EPG-valikossa, paina OK -painiketta avataksesi Tapahtumavalinnat-valikon Valitse kanava EPG -valikossa, voit vaihtaa valitulle kanavalle tämän valinnan avulla. Tallenna / Poista tallennusajastin Kun olet valinnut ohjelman EPG-valikossa, paina OK-painiketta. Valitse Tallenna -vaihtoehto ja paina OK-painiketta. Tämän jälkeen on tallennus ajastettu valitulle ohjelmalle. Peruuttaaksesi jo asetetun tallennuksen voit korostaa valitun ohjelman ja painaa OK-painiketta, valitse sitten Poista Tall. Ajastin. Tallennus peruutetaan. Aseta ajastin / Poista ajastin Kun olet valinnut ohjelman EPG-valikossa, paina OK-painiketta. Valitse Aseta tapahtuma-ajastin vaihtoehto ja paina OK-painiketta. Voit asettaa ajastimen myöhempiä ohjelmia varten. Jo asetetun ajastimen peruminen tapahtuu korostamalla kyseinen ohjelma ja painamalla OK-painiketta. Valitse sitten vaihtoehto Poista ajastin. Ajastin peruuntuu. Huomautus: Ei ole mahdollista tallentaa kahta kanavaa samanaikaisesti. Ohjelmapäivitys Televisiosi pystyy löytämään ja päivittämään automaattisesti lähetyssignaalin kautta. Ohjelmapäivitysten haku käyttöliittymän kautta Valitse päävalikossa Asetukset ja sitten Muut asetukset. Siirry kohtaan Ohjelmistopäivitys ja paina OK -painiketta. Valitse Päivitysvalinnat Suomi

40 -valikossa valitse Hae päivityksiä ja paina OK -painiketta hakeaksesi uusia päivityksiä. Jos uusi päivitys löytyy, sen lataaminen käynnistyy. Paina OK jatkaaksesi uudelleenkäynnistystä. Kello haku ja päivitystila TV hakee uusia päivityksiä kello 03:00, jos automaattihaku vaihtoehtovalikossa on päällä ja TV liitetty antennisignaaliin. Huomautus: Jos TV ei löydä päivitystä, kytke TV irti, odota kaksi minuuttia ja kytke se takaisin. mahdollistamiseksi. Jos et voi tallentaa, kokeile sammuttaa televisio ja liitä sitten USB-levy uudelleen. USB on liian hidas Jos USB on liian hidas -viesti tulee näyttöön tallennusta aloitettaessa, yritä käynnistää tallennus uudelleen. Jos saat vieläkin saman virheen, on mahdollista, että USB-levysi ei täytä nopeusvaatimuksia. Yritä yhdistää toinen USB-levy. Vianmääritys ja ohjeita TV ei kytkeydy päälle Varmista että sähköjohto on kytketty oikein pistorasiaan. Tarkasta, ovatko paristot loppuneet. Paina TV:n virtapainiketta. Heikko kuvanlaatu Oletko valinnut oikean TV-järjestelmän? Alhainen signaalitaso voi aiheuttaa kuvan vääristymistä. Varmista antennisignaalin saatavuus. Tarkista, että olet valinnut oikean kanavataajuuden, mikäli olet valinnut manuaalisen virityksen. Kuvanlaatu voi heiketä, jos kaksi oheislaitetta kytketään televisioon samanaikaisesti. Irrota yksi oheislaitteista. Ei kuvaa Tarkoittaa ettei TV vastaanota lähetyksiä. Tarkasta myös, että oikea sisääntulolähde on valittu. Onko antenni liitetty oikein? Onko antennikaapeli vaurioitunut? Onko antennin liittämiseen käytetty sopivia liittimiä? Jos olet epävarma, kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Ei ääntä Tarkasta, onko TV mykistetty. Paina Mykistys-painiketta tai lisää äänenvoimakkuutta. Vain toisesta kaiuttimesta kuuluu ääni. Tarkasta tasapainoasetukset äänivalikosta. Kaukosäädin - ei toimintoa Paristot saattavat olla huonot. Vaihda paristot. Sisääntulo lähteitä - ei voida valita Jos et voi valita sisääntulolähdettä, mitään laitetta ei ehkä ole liitettynä. Jos ei; Tarkasta AV-kaapelit ja liitännät jos olet yrittänyt liittää laitteen. Tallennus ei käytettävissä Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi kytkeä USBlevysi ensin TV:seen, kun TV on pois päältä. Kytke sitten TV päälle tallennusominaisuuden Suomi

41 Tietokonesisääntulon tyypilliset näyttötilat Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä joistakin tyypillisistä videon näyttötiloista. Televisio ei ehkä tue kaikkia resoluutioita. Hakemisto Resoluutio Taajuus 1 640x350 85Hz 2 640x400 70Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz AV- ja HDMI-signaalin yhteensopivuus Lähde Tuetut signaalit Käytettävissä) EXT (SCART) Sivu AV YPbPr PAL NTSC 60 RGB 50/60 SECAM PAL 50/60 NTSC 60 SECAM 480i, 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50 Hz, 60 Hz 1080i 50 Hz, 60 Hz O 480i 60Hz O 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 50 Hz, p HDMI1 Hz O HDMI2 50 Hz, i Hz O 1080p 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 O Hz (X: Ei käytettävissä, O: Käytettävissä) Joissain tapauksissa LCD TV:n signaalia ei ehkä esitetä kunnolla. Ongelma saattaa johtua lähdelaitteen yhteensopimattomuudesta (DVD, digiboksi, jne.). Jos tällaisia ongelmia esiintyy, ota yhteys lähdelaitteen jälleenmyyjään tai valmistajaan. O O O O O O O Suomi

42 Tuetut tiedostomuodot USB-tilassa Media Jatke Formaatti Muistiinpanot Video.dat,.mpg,.mpeg.ts,.trp,.tp,.m2ts Mpeg1-2 MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC 50Mbittiä/s.vob MPEG2 50 Mbittiä/s.mkv.mp4.avi.fla,.flv MPEG1-2-4, H.264 MPEG4, XviD, H.264 MPEG2-4, Xvid, H.264 H.264, Sorenson H.263.3gp MPEG4, H Mbittiä/s.asf,.wmv VC1 50 Mbittiä/s Ääni.mp3 MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3) Kuva.wav LPCM 24fps Muu: - 50 Mbittiä/s 50fps, 50 Mbittiä/s 50fps, 50 Mbittiä/s 50fps, 50 Mbittiä/s 40 Mbittiä/s Kerros1: 32Kbps ~ 448Kbps (Bittinopeus) / 16 KHz ~ 48 KHz (Näytteenottotaajuus) Kerros2: 8 Kbps ~ 384 Kbps (Bittinopeus) / 16 KHz ~ 48 KHz (Näytteenottotaajuus) Kerros3: 8 Kbps ~ 320 Kbps (Bittinopeus) / 16 KHz ~ 48 KHz (Ottotaajuus).WMA/ASF WMA, WMA Pro WMA: 128 bps ~ 320 Kbps (Bittinopeus) / 8 KHz ~ 48 KHz (Ottotaajuus) WMA Pro: < 768 kbps (Bittinopeus) / ~ 96KHz (Ottotaajuus).m4a/.aac AAC, HEAAC Vapaaformaatti (Bittinopeus) / 8 KHz ~ 48 KHz (Ottotaajuus).pcm PCM 8 Kbps ~ 320 Kbps (Bittinopeus) / 16 KHz ~ 48 KHz (Ottotaajuus) (toimii vain videotiedostojen kanssa).jpeg.png.bmp AC3 EAC3 LPCM IMA-ADPCM/ MS-ADPCM G711 A/mu-law Baseline Progressiivinen ei-lomitettu lomitus Tekstitys.sub - Sub1, Sub2, Sub3.srt - 32 Kbps ~ 640 Kbps (Bittinopeus) / 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz (Ottotaajuus) 32 Kbps ~ 6 Mbps (Bittinopeus) / 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz (Ottotaajuus) 64 Kbps ~ 1.5 Mbps (Bittinopeus) / 8 KHz ~ 48 KHz (Ottotaajuus) 384 Kbps (Bittinopeus) / 8 KHz ~ 48 KHz (Ottotaajuus) 64~128 Kbps (Bittinopeus) / 8 KHz (Ottotaajuus) Piirtotarkkuus (LxK): 15360x8640, tavua Piirtotarkkuus (LxK): 1024x768, tavua Piirtotarkkuus (LxK): 9600x6400, tavua Piirtotarkkuus (LxK): 1200x800, tavua Piirtotarkkuus (LxK): 9600x6400, tavua Suomi

43 Tuetut DVI Resoluutiot Kun liität laitetta TV:n liittimiin käyttämällä DVI-HDMI -muuntokaapeleita (ei sisälly toimitukseen), katso seuraavat resoluutiotiedot. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ þ 1360x768 þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x1200 þ 1680x1050 þ 1920x1080 þ 1920x1200 þ Suomi

44 DVD-tila Turvallisuustiedot HUOMIO DVD-soitin on luokan 1 lasertuote. Laite käyttää näkyvää lasersädettä joka voi aiheuttaa haitallista säteilyaltistusta. Käytä laitetta ohjeiden mukaisesti. LUOKKA 1 LASER-TUOTE SÄHKÖISKUN VAARA Salamanuoli, kolmion sisällä, on tarkoitettu ilmoittamaan käyttäjälle eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Huutomerkki kolmiossa tarkoittaa tärkeiden huolto ja toiminto-ohjeiden olemassa oloa käyttöohjeissa. Merkit levyillä Levyjen käsittely Pitääksesi levy puhtaana, pitele sitä reunoista. Älä koske pintaan. Älä aseta paperia tai teippiä levylle. Jos levyllä on jotain aineita kuten liimaa, poista se ennen käyttöä. Älä altista levyä suoralle auringon valolle, tai lämmölle kuten lämpöpuhaltimet, tai jätä sitä kuumaan autoon. Käytön jälkeen, aseta levy takaisin koteloon. Puhdistaminen: Ennen toistamista, puhdista levy puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin. Älä käytä pesuaineita, kuten bentseeni, tinneri, kaupallisia pesuaineita tai anti-staattisuus suihketta jotka on tarkoitettu vinyyli-levyille. Lisenssihuomautukset Tämä tuote sisältää tekijänoikeussuojattua teknologiaa jotka on suojattu tietyillä Yhdysvaltain patenteilla ja muilla immateraalioikeuksilla. Näiden tekijänoikeussuojattujen teknologioiden käytön on oltava Rovi Corporation:in valtuuttamia, ja ne on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön tai muuhun rajoitettuun käyttöön ellei Rovi Corporation ole muutoin antanut siihen lupaa. Takaisinmallinnus tai purkaminen on kielletty. Miten katsotaan DVD-levyä Kun levy asetetaan levyalustalle, aseta se kuvapuoli ylöspäin. Kun TV avataan, kytke ensin DVD-lähteeseen käyttämällä Source-näppäintä kauko-ohjaimessa. Paina toistopainiketta kauko-ohjaimessa tai suoraan etupaneelissa. Jos levyalustalle ei ole levyä, aseta ensin DVD-levy ja paina Toista. Huomautus: Jos vaihdat lähdettä painamalla kaukosäätimen Source, Vaihto tai Ohjelma +/-, DVD:n toisto keskeytyy automaattisesti. Sinun on painettava Toisto -painiketta ja palattava toistoon manuaalisesti, kun vaihdat DVD-tilaan. DVD-Ohjauspaneelin näppäimet / (Toisto / Tauko) Toistaa/taukoaa levyn. Kun DVD-valikko (root menu toiminto) on käytössä, tämä näppäin toimii valintanäppäimenä (valitsee korostetun kohdan valikossa) jos ei kielletty levyllä. / (Pysäytä / Poista levy) Pysäytä levyn toisto / poista tai lataa levy. Huomautus: Et voi poistaa levyä kaukosäätimellä. Kun tiedostoa toistetaan, tulee STOP-näppäintä painaa kolme kertaa levyn poistamiseksi. Suomi

45 Yleinen toisto Perustoisto 1. Paina virtanäppäintä 2. Aseta levy levyalustalle. Levyalusta sulkeutuu automaattisesti ja toisto alkaa jos levylle ei ole tallennettu valikoita. Valikko ilmestyy TV-ruutuun hetken kuluttua tai toisto alkaa välittömästi Tämä riippuu levyn sisällöstä ja voi vaihdella. Huomautus: Vaiheet 3 ja 4 ovat käytössä vain jos valikko on tallennettu levylle.. 3. Paina Alas / Ylös / Vasen / Oikea tai numeropainikkeita valitaksesi kohteen. 4. Paina OK. Valittujen kohteiden vahvistamiseksi. Toistettava kohta voi olla elokuva, pysäytyskuva tai jokin muu alivalikko levystä riippuen. Ohjeita: Jos painiketta vastaava toiminto on estetty esiin tulee symboli. Huomautukset toistosta: 1. Ääni ei kuulu pikakelauksen aikana. 2. Ääntä ei kuulu hidastustoiston aikana. 3. Hidastettu toisto taaksepäin ei välttämättä ole käytettävissä DVD:n sisällöstä riippuen. 4. Joissakin tapauksissa tekstityskieli ei vaihdu välittömästi valittuun 5. Jos haluamaasi kieltä ei tule esiin painettuasi painiketta useasti, tarkoittaa se ettei kyseistä kieltä ole tallennettu levylle. 6. Kun soitin käynnistetään uudestaan tai levy vaihdetaan, tekstityskieli palautuu automaattisesti alkuperäisasetukseen. 7. Jos levy ei tue valittua tekstityskieltä, tekstityskieli muuttuu automaattisesti levyn oletuskieleen. 8. Yleensä rämä tapahtuu muutettaessa toiseen kieleen, eli perut tekstityksen painamalla tätä painiketta kunnes Subtitle Off tulee ruutuun. 9. Jos virta katkaistaan tai levy poistetaan, palaa äänikieli alkuperäisasetukseen.. Jos tätä kieltä ei ole tallennettu levylle, voidaan vain levylle tallennettuja äänikieliä kuunnella. 10. Joissakin DVD-levyissä ei ehkä ole aloitus- ja/ tai nimivalikoita 11. Taaksepäin askellusta ei ole saatavilla. 12. Vihje: Jos yrität syöttää suuremman numeron kuin toistettavan nimen kokonaisaika, hakuruutu katoaa ja Input Invalid viesti näkyy ruudun vasemmassa yläkulmassa. 13. Diaesitys poistuu käytöstä kun ZOOM tila käynnistetään. DVD Vianetsintä Heikko kuvalaatu (DVD) Tarkasta ettei DVD-levyn pinta ole vahingoittunut. (Naarmut, sormenjäljet, jne.) Puhdista levy ja yritä uudestaan. Katso ohjeita kohdassa Huomautukset levyllä puhdistaaksesi levyn oikealla tavalla. Tarkista että levy on asetettu kuvapuoli ylöspäin. Kostea DVD-levy tai kondensaatio voi vaikuttaa laitteeseen. Odota 1-2 tuntia valmiustilassa jotta laite kuivaa. Levy ei toistu Ei levyä laitteessa. Aseta levy levyalustalle. Levy syötetty väärin Tarkista että levy on asetettu kuvapuoli ylöspäin. Väärä levytyyppi. Kone ei voi toistaa CD-ROM-levyjä jne. DVD:n aluekoodin on vastattava soittimen aluekoodia. Väärä näyttökieli Valitse kieli asetusvalikosta. Ääni- tai tekstityskieliä ei voida vaihtaa. DVD-levylle ei ole tallennettu useita kieliä. Yritä kielien vaihtamista DVD-levyn valikosta. Jotkut DVD-levyt eivät salli käyttäjää muuttaa näitä asetuksia paitsi levyn omassa valikossa. 1. Nämä toiminnot eivät ole käytettävissä DVD-levyllä. Ei kuvaa Oletko painanut oikeita painikkeita kauko-ohjaimessa? Yritä uudestaan. Ei ääntä Tarkasta äänenvoimakkuus. Varmista, että ääntä ei ole mykistetty vahingossa. Vääristynyt ääni Tarkista että sopiva kuuntelutila on valittu. Jos mikään ei toimi Jos olet kokeillut yllä mainitut ratkaisut eikä mikään niitä toimi, kokeile kytkeä TV-DVD pois päältä ja uudestaan päälle. Jos tämäkään ei auta, ota yhteys TV tai DVD-soittimen jälleenmyyjään tai huoltomieheen. Älä koskaan yritä korjata viallista TV-DVD:tä itse. Suomi

46 Laitteen kanssa yhteensopivat levytyypit Levytyypit (Logot) DVD AUDIO-CD MP3-CD Tallennustyypit Ääni + Video Levyn koko 12 cm Enimmäistoistoaika Yksipuolinen; 240 min. Kaksipuolinen; 480 min. Ääni 12 cm 74 min. Ääni (xxxx.mp3) 12 cm Rippuu MP3:n laadusta. Ominaisuudet DVD sisältää erin omaista ääni- ja videomateriaalia Dolby Digital ja MPEG-2 järjestelmien ansiosta. Näyttövalikosta voidaan helposti valita erilaisia näyttö- ja äänitoimintoja. LP on äänitetty analogisena signaalina, jolloin se sisältää enemmän häiriöitä, CD on äänitetty digitaalisena signaalina, jolloin sen äänenlaatu on parempi ja se säilyttää laatunsa paremmin. MP3 on äänitetty digitaalisena signaalina, jolloin sen äänenlaatu on parempi ja se säilyttää laatunsa paremmin. KUVA-CD Video (valokuva) 12 cm Rippuu JPEG:n laadusta. JPEG on taltioitu digitaalisena signaalina, joka säilyttää kuvan laadun. Oikean toiminnan takaamiseksi on käytettävä vain 12 cm levyjä. Tekniset tiedot Tuetut levytyypit Videotyyppi Ääänitiedostoyyppi Audio-ulostulo DVD: SS/SL 4.7 (DVD-5) CD-DA SS/DL 4.7 (DVD-9) CD-R DS/SL 4.7 (DVD-10) CD-RW DS/DL 4.7 (DVD-18) MP-3/JPEG MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG-1 tuettu) Kokonäytön videokuva 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pikseliä 50 ja 60 Hz kuvataajuus (PAL & NTSC) Digitaalinen bittivirtaprosessointi jopa 108MB/s. Resoluutio yli 500 viivaa. MPEG Multichannel Decoding LPCM Analogiset ulostulot: 24 bit /48, 44.1kHz down-sampling DAC Suomi

47 Kaukosäätimen yleiskuva TV 1. Valmiustila 2. TV-valikko 3. OK /Valitse 4. Taakse 5. Kuvakulma 6. Näyttöaika / DVD-valikko 7. Uusinta 8. Suurenna 9. Kielivalinta 10. Pikakelaus taaksepäi 11. Tauko 12. Toista 13. Seis (Mediaselaimen videotilassa) 14. Pikakelaus eteenpäin 15. Tekstitys 16. Päävalikko 17. Otsikko 18. Hakutila 19. Navigointinäppäimillä 20. Tietoja 21. Äänenvoimakkuus ylös/alas 22. Mykistä 23. Numeropainikkeet 24. Lähde valinta Suomi

48 Yleiset DVD-toiminnot (mallista riippuen) Voit hallita DVD-, elokuva CD:n, musiikki- tai valokuva CD:n sisältöä kaukosäätimen näppäimillä.. Alla on lueteltu kauko-ohjaimen yleiset päätoiminnot. Painikkeet DVD:n toisto Elokuvantoisto Kuvantoisto Musiikintoisto / Toista Toista Toista Toista Tauko Tauko Tauko Tauko Seis Seis Seis Seis Siirry taaksepäin/ eteenpäin Siirry taaksepäin/ eteenpäin Kierrä Siirry taaksepäin/ eteenpäin / Korostaa valikon kohdan / Vaihtaa zoomattua kuvaa ylös tai alas (mikäli käytettävissä) / Nopeasti eteenpäin / Nopeasti taaksepäin MEDIASELAIN Näyttää kohtauksen eri kulmista (mikäli käytettävissä) Vaihtaa kuvatehostetta (riippuu sisällöstä) X OMA PAINIKE 1(*) INFO Esittää ajan / Näyttää pääasetusvalikon Aikalaskuritilan valinnat (toiston aikana). Paina toistuvasti vaihtaaksesi tilojen välillä. KIELI Automaattinen kielivalinta X X VALIKKO OK VIHREÄ PAINIKE PALAA/TAKAISIN KELTAINEN PAINIKE OMA PAINIKE 2(*) TEKSTITYS SININEN PAINIKE PUNAINEN PAINIKE Näyttää TV-valikon Siirry / Näytä / Toista Näyttää toistovaihtoehdot. Siirtyy takaisin edelliseen valikkoon (mikäli käytettävissä) Kohtausten tai ajan suoravalinta. Tekstitys päällä-pois päältä Paina toistuvasti vaihtaaksesi tekstitysvaihtoehtojen välillä. Näyttää levyvalikon (mikäli käytettävissä). Siirtyy takaisin aloituskansioon (mikäli käytettävissä). Näyttää levyvalikon (mikäli käytettävissä). Valitsee halutun tiedoston. X X Valitsee halutun tiedoston. Zoomaa kuvaa. Paina toistuvasti vaihtaaksesi zoomausvaihtoehtojen välillä. X X Muut toiminnot - painikeyhdistelmät (toiston aikana) + Hidas eteenpäin ( + ) + Asettaa hitaan nopeuden eteenpäin + Asettaa suuren nopeuden + Asettaa suuren nopeuden taaksepäin + Vahvistaa pysäytyskomennon (*) Voit vaihtaa otsikkoon painamalla numeronäppäintä. Paina 0 ja numeronäppäintä valitaksesi yhden numeron luvun (esimerkiksi: valitaksesi 5, paina 0 ja 5). Suomi

49 MOBIILITELEVISION KÄYTTÖOHJE Television päällekytkeminen 12 Volttia käyttäen 1. Kytke sikarinsytyttimen liitinkaapeli autosi sikarinsytyttimen istukkaan tai kaapeli, jossa on liittimet auton akkuun, ha tarkista varmasti oikea polaarisuus. 2. Kytke 12 voltin kaapelin toinen puoli tasavirtaiseen 12 istukkaan television takana. Valmiustilan LEDvalo syttyy. 3. Paina -painiketta, P+ / P- tai numeropainiketta kauko-ohjaimessa tai paina button, - tai + painiketta televisiossa. TV kytkeytyy päälle. 4. Säädä paras kuva liikuttamalla antennia tai aseta tarvittaessa television kanavat uudelleen. Television sammuttaminen 1. Paina -näppäintä kauko-ohjaimessa tai -kytkintä TV:ssä, jolloin TV siirtyy valmiustilaan. 2. Kytke kaapelin liittimet ja virtajohtimet pois pistokkeesta. HUOMIO: 12 V Sisääntulo : V+ V+ V- V- Suomi

50 Contents Safety Information Getting Started Notifications & Features & Accessories Connect Power & Antenna/Cable Remote Control Connections First Time Installation - USB Connections TV Menu Features and Functions General TV Operation Software Upgrade Troubleshooting & Tips PC Input Typical Display Modes AV and HDMI Signal Compatibility Supported DVI Resolutions MOBIL TV INSTRUCTION MANUAL English

51 Safety Information CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. To operate your TV in extreme ambient conditions may cause damage of the device. In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains. The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. This sign is present wherever there is very important information on operation and maintenance of the appliance in the literature accompanying it. Note : Follow the on screen instructions for operating the related features. IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating WARNING: Never let people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and / or knowledge use electrical devices unsupervised. For ventilation purposes, leave a free space of at least 10 cm all around the set. Do not block ventilation holes. Do not place the TV on sloping or unstable surfaces, the TV may tip over. Use this device in moderate climates. The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel. Do not use this TV in a humid or damp environment. Do not expose the TV to liquids. In case the cabinet contacts any liquids unplug the TV immediately and have it checked by qualified personnel before operating it any further. Do not expose the TV to direct sunlight, open flames or place it near intense heat sources such as electric heaters. Listening in excessive volumes from earphones and headphones may cause hearing loss. Ensure that no open flame sources, such as lit candles, are placed on top of the TV. To prevent injuries, this TV must be securely attached to a wall by carefully following the instructions (if the option is available). Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as a fixed blue, green or red point. Please note that this does not affect the performance of your product. Take care not to scratch the screen with fingernails or other hard objects. Before cleaning, unplug the TV from the wall socket. Only use a soft, dry cloth while cleaning. Warning Risk of electric shock Caution Important Notice Serious injury or death risk Dangerous voltage risk Injury or property damage risk Operating the system correctly Additional notes marked Be sure to ground the connection properly. Connect the ground terminal of the AC adaptor with the ground terminal provided at the power outlet using the enclosed power cord. If the provided plug does not fit your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. English

52 Getting Started Notifications & Features & Accessories Environmental Information This television is designed to consume less energy to help save the environment. To reduce energy consumption, you should take the following steps: You can use the Power Save Mode setting, located in the Picture menu. If you set the Power Save Mode as Eco, the TV will switch to energy-saving mode and the luminance level of TV set will be decreased to the optimum level. Note that some picture settings will be unavailable to be changed when the TV is in Power Save Mode. If pressed Right button, Screen will be off in 15 seconds. message will be displayed on the screen. Select PROCEED and press OK to turn the screen off immediately. If you don t press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again. If you disable Power Save Mode, picture mode will be automatically set to Dynamic. When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption. Standby Notifications 1) If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 5 minutes, the TV will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: TV switched to stand-by mode automatically because there was no signal for a long time. Press OK to continue. 2) If the TV has been left on and not been operated for a while, the TV will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed. TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time Press OK to continue. Automatic programming system Manual tuning Automatic power down after up to six hours Sleep timer Child lock Automatic sound mute when no transmission. NTSC playback AVL (Automatic Volume Limiting) PLL (Frequency Search) PC input Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 Game Mode (Optional) Programme recording Programme timeshifting Accessories Included Remote Control Batteries: 2 x AAA Instruction Book Side AV Connection Cable DC 12 V Input_ power adaptor Car plug TV Control Switch & Operation V+ V+ V- V-. Features Remote controlled colour TV Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T2/C) HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets USB input OSD menu system Scart socket for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.) Stereo sound system Teletext Headphone connection English Up direction 2. Down direction 3. Volume / Info / Sources List selection and Standby- On switch The Control button allows you to control the Volume / Programme / Source and Standby-On functions of the TV.

53 To change volume: Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down. To change channel: Press the middle of the button, the information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down. To change source: Press the middle of the button twice (for the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down. To turn the TV off: Press the middle of the button down and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode. Notes: If you turn the TV off, this circle starts again beginning with the volume setting. Main menu OSD cannot be displayed via control buttons. Operation with the Remote Control Press the Menu button on your remote control to display the main menu screen. Use the Left or Right button to select a menu tab and press the OK to enter. Use Left / Right / Up / Down buttons to select or set an item. Press Return/Back or Menu button to quit a menu screen. Input Selection Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the Source button on your remote control consecutively to select the different inputs. Changing Channels and Volume You can change the channel and adjust the volume by using the Volume +/- and Programme +/- buttons on the remote. Inserting the Batteries into the Remote Lift the cover on the back of the remote gently. Insert two AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Place the cover back on. Connect Power & Antenna/Cable IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 12 V DC. For this, an adaptor is used which gives 12 V voltage. Connect this adaptor to a system that supplies V AC, 50/60Hz.After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains. 12V SPDIF VGA Notification AC adapter To POWER INPUT DC 12 V terminal TRADEMARK ACKNOWLEDGMENT 12V SPDIF VGA Aerial or Cable Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. The terms HDMI and High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. English

54 Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries [European Union only] These symbols indicate that equipment with these symbols should not be disposed of as general household waste. If you want to dispose of the product or battery, please consider the collection systems or facilities for appropriate recycling. Notice: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead. Products Battery Specification TV Broadcasting Receiving Channels Digital Reception Number of Preset Channels Channel Indicator RF Aerial Input Operating Voltage Audio Audio Output Power (WRMS.) (10% THD) PAL SECAM BG/I/DK/LL VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Fully integrated digital terrestrial-cabletv(dvb-t-c) (DVB-T2,compliant) 1000 On Screen Display 75 Ohm (unbalanced) V AC, 50/60Hz. German+ Nicam Stereo 2 x 2,5 Power Consumption 47 W Weight 4,50 TV Dimensions DxLxH (with foot) TV Dimensions DxLxH (without foot) Display 24 Operation temperature and operation humidity Teletext 134 x 554 x /61 x 554 x 339 0ºC up to 40ºC, 85% humidity max Press the Text button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on digital teletext screen. Digital Teletext Press the Text button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the OK button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen. When the Text button is pressed again, the TV returns to television broadcast. English

55 Getting Started Remote Control - 1 NOTE: The Remote Control range is approximately 7m / 23ft. Using My button 1 (*) Press MY BUTTON 1 for five seconds when on a desired source, channel or link, until the MY BUTTON IS SET message is displayed on the screen. This confirms that the selected MY BUTTON is now associated with the selected function. Using My Button 2 (**) Press MY BUTTON 2 for five seconds when on a desired source, channel or link, until the MY BUTTON IS SET message is displayed on the screen. This confirms that the selected MY BUTTON is now associated with the selected function. 1. Standby / On 2. Channel list 3. Volume up-down 4. Menu on/off 5. OK / Confirm 6. Return / Back 7. No function 8. My button 1 9. My button 2 (**) 10. Coloured buttons (Red, Green, Yellow, Blue) 11. Mono-Stereo Dual I-II / Current language 12. Fast rewind (in media browser mode) 13. Pause (in media browser mode) / Timeshift recording 14. Programme recording 15. Play (in media browser mode) 16. Stop (in media browser mode) 17. Fast forward (in media browser mode) 18. Subtitle on-off / Subtitle (in media browser mode) 19. Image size 20. Teletext - Mix 21. Media Browser 22. Electronic programme guide 23. Exit 24. Navigation buttons 25. Quick menu On-Off 26. Info / Reveal (in TXT mode) 27. Programme up/down 28. Mute 29. Previous programme / Now (in EPG mode) 30. Numeric buttons 31. AV / Source English

56 Getting Started Connections Connector Type Cables Device SIDE AV SIDE AV HEADPHONE Scart Connection (back) VGA Connection (back) PC/YPbPr Audio Connection (side) HDMI Connection (back) SPDIFF (Coaxial Out) Connection (back) Side AV (Audio/Video) Connection (side) Headphone Connection (side) YPbPr Video Connection (back) Side Audio/Video Connection Cable (Supplied) Side AV Connection Cable (supplied) PC Audio Cable (Not supplied) PC to YPbPr Connection Cable (Not supplied) NOTE: When connecting a device via the YPbPr or Side AV input, you must use connection cables to enable connection. See the illustrations on the left side. To enable PC audio, you will need to use SIDE AV CONNECTION cable s WHITE & RED inputs. If an external device is connected via the SCART socket, the TV will automatically switch to AV mode. When receiving DTV channels (Mpeg4 H.264) or while in Media Browser mode, output will not be available via the scart socket. When using the wall mounting kit (optional), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. Each USB input of your TV supports devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them. USB Connection (side) CI Connection (side) V+ V+ DC 12 V Input V- V-. English

57 Getting Started First Time Installation - USB Connections Switching On/Off To Switch the TV On Connect the power cord to the V AC, 50/60Hz. To switch on the TV from standby mode either: Press the Standby button, Programme +/- or a numeric button on the remote control. Press the side function switch on the TV until the TV comes on from standby. To Switch the TV Off Press the Standby button on the remote control or press the side function switch on the TV until the TV switches into standby mode. To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket. Note: When the TV is switched into standby mode, the standby LED can blink to indicate that features such as Standby Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode. First Time Installation When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press OK. On the next screen, set your preferences using the navigation buttons and when finished, press OK to continue. Note: Depending on the Country selection you may be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later. You can activate Store Mode option at this point. This option is intended only for store use. It is recommended to select Home Mode for home use. If Store Mode is selected, a confirmation screen will be displayed. Select YES to proceed. This option will be available in Other Settings menu and can be turned off/on later. If Home Mode is selected, Store Mode will not be available after the First Time Installation. Press OK button to continue. Aerial Installation If you select Aerial option from the search type selection screen, the television will search for digital terrestrial TV broadcasts. After all the available stations are stored, the Channel List will be displayed on the screen. While the search continues a message will appear, asking whether you want to sort channels according to the LCN(*). Select Yes and press OK to confirm. English (*) LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel sequence (if available). Press Menu button to quit channel list and watch TV. Cable Installation If you select Cable option and press OK button on the remote control, a confirmation screen will be displayed. Select YES and press OK to proceed. To cancel operation, select NO and press OK. You can select frequency ranges from next screen. Enter the frequency range manually by using the numeric buttons. When finished, press OK button to start automatic search. Note: Searching duration will change depending on the selected search step. Media Playback via USB Input You can connect a 2.5 and 3.5 inch (hdd with external power supply) external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB inputs of the TV. IMPORTANT! Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks. While formatting USB hard drives which have more than 1TB (Tera Byte) storage space you may experience some problems in the formatting process. Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file. You can use USB hubs with your TV s USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case. It is recommended to use the TV s USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk. Note: When viewing image files the media browser menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device. Recording a Programme IMPORTANT: When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV s Format Disk option. To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

58 To use recording your USB drive should have 1 GB free space and be USB 2.0 compatible. If the USB drive is not compatible an error message will be displayed. Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If desired, you can store/copy recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV. Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. The TV can record programmes up to ten hours. Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available. It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes. Do not plug out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD. Multipartition support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the USB disk is used for PVR ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the PVR ready features. Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback. Record, Play, Pause, Display (for PlayListDialog) keys can not be used when teletext is ON. If a recording starts from timer when teletext is ON, teletext is automatically turned off. Also teletext usage is disabled when there is an ongoing recording or playback. Timeshift Recording Press Pause button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk. Press Play button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the Stop button to stop timeshift recording and return to the live broadcast. Timeshift cannot be used while in radio mode. You cannot use the timeshift fast reverse feature before advancing the playback with the fast forward option. Instant Recording Press Record button to start recording an event instantly while watching a programme. You can press Record button on the remote control again to record the next event on the EPG. In this case, an OSD will be displayed, indicating the programmed events for recording. Press Stop button to cancel instant recording. You can not switch broadcasts or view the Media Browser during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient. Watching Recorded Programmes Select the Recordings Library from the Media Browser menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the OK button to view the Play Options. Select an option then press OK button. Note: Viewing main menu and menu items will not be available during the playback. Press the Stop button to stop a playback and return to the Recordings Library. Slow Forward If you press Pause button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. You can use Rapid advance button to slow forward. Pressing Rapid advance button consecutively will change slow forwarding speed. Recording Configuration Select the Recording Configuration item in the Settings menu to configure the recording settings. Format Disk: You can use the Format Disk feature for formatting the connected USB disk. Your pin is required to use the Format Disk feature (default pin is 0000). Default PIN code can change depending on the selected country. If you are asked to enter a PIN code for viewing a menu option, use one of the following codes: 4725, 0000 or IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and it s file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data. If USB is too slow message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk. English

59 Media Browser Menu You can play photo, music and movie files stored on a USB disk by connecting it to your TV. Connect a USB disk to one of the USB inputs located on the side of the TV. Pressing the Menu button while in the Media Browser mode will access the Picture, Sound and Settings menu options. Pressing the Menu button again will exit from this screen. You can set your Media Browser preferences by using the Settings menu. When ARC is active, TV does not mute its other audio outputs automatically. So you need to decrease TV volume to zero manually, if you want to hear audio from connected audio device only (same as other optical or co-axial digital audio outputs). If you want to change connected device s volume level, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device. Loop/Shuffle Mode Operation Start playback with the Play button and activate Start playback with OK and activate Start playback with OK/Play button and activate TV plays next file and loop the list. The same file will be played in a loop (repeat). The file will be played in a shuffle. Quick Menu The Quick Settings menu allows you to access some options quickly. This menu includes Power Save Mode, Picture Mode, Favourites, Sleep Timer, CEC RC Passthrough and Information booklet options. Press Quick Menu button on the remote control to view the quick menu. See the following chapters for details of the listed features. CEC and CEC RC Passthrough This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV. The CEC option in the Other Settings menu under Settings menu should be set as Enabled at first. Press the Source button and select the HDMI input of the connected CEC device from the Source List menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI ports name(dvd Player, Recorder 1 etc.). The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the 0-Zero button on the remote control for 3 seconds. Or press Q.Menu button on the remote, highlight the CEC RC Passthrough and set as Off by pressing Left or Right button. This feature can also be enabled or disabled under the Settings/Other Settings menu. The TV supports also ARC(Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (A/V receiver or speaker system). English

60 TV Menu Features and Functions Picture Menu Contents Mode Contrast Brightness Sharpness Colour Power Save Mode Backlight (Optional) Noise Reduction Advanced Settings Dynamic Contrast Colour Temp Picture Zoom Film Mode You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema, Game, Sports, Dynamic and Natural. Adjusts the light and dark values on the screen. Adjusts the brightness values on the screen. Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen. Sets the colour value, adjusting the colors. For setting the Power Save Mode to Eco, Picture Off or Disabled. (When the Mode is Dynamic, Power Save mode is automatically set as disabled.) This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Power Save Mode is set to Eco. The backlight cannot be activated in VGA, Media Browser mode or while the picture mode is set to Game. If the broadcast signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise. You can change the Dynamic Contrast ratio to desired value. Sets the desired colour tone. Sets the desired picture size from picture zoom menu. Note: Auto option is only available in Scart mode with SCART PIN8 high voltage/low voltage switching. Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly. Skin Tone Skin tone can be changed between -5 and 5. Colour Shift RGB Gain HDMI True Black PC Position Reset Autoposition H Position V Position Dot Clock Phase Adjust the desired colour tone. You can configure the colour temperature values using the RGB Gain feature. While watching from a HDMI source, this feature will be visible in the Picture Settings menu. You can use this feature to enhance blackness in the picture. Appears only when the input source is set to VGA/PC. Automatically optimizes the display. Press OK to optimize. This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen. This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen. Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts. Depending on the input source(computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error. Resets the picture settings to factory default settings (except Game Mode). While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture Settings while in PC mode. English

61 Sound Menu Contents Volume Equalizer Balance Headphone Sound Mode AVL (Automatic Volume Limiting) Headphone/Lineout Dynamic Bass Surround Sound Adjusts the volume level. Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in user mode. Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker. Sets headphone volume. You can select a sound mode (If the viewed channel supports). Function sets the sound to obtain fixed output level between programmes. When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout. If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone. Enables or disables the Dynamic Bass. Surround sound mode can be changed as On or Off. Digital Out Settings Menu Contents Conditional Access Language Parental(*) Timers Recording Configuration Date/Time Sources Other Settings Menu Timeout Scan Encrypted Channels Blue Background Software Upgrade Application Version Hard of Hearing Sets digital out audio type. Controls conditional access modules when available. You may set a different language depending on the broadcaster and the country. Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust menu lock, maturity lock(may change depending on the country selected) and child lock in this menu. You can also set new pin number. Note: Default PIN can be set to 0000 or If you have defined the PIN(is requested depending on the country selection) during the First Time Installation use the PIN that you have defined. Sets sleep timer to turn off the TV after a certain time. Sets timers for selected programmes. Displays the recording configuration menu (USB connection required). Sets date and time. Enables or disables selected source options. Displays other setting options of the TV. Changes timeout duration for menu screens. When this setting is on, the search process will locate the encrypted channels as well. Activates or deactivates the blue background system when the signal is weak or absent. Ensures that your TV has the latest firmware. Displays application version. Enables any special feature sent from the broadcaster. English

62 Audio Description Auto TV Off Standby Search (Optional) Store Mode Power Up Mode CEC Install and Retune Menu Contents Automatic Channel Scan (Retune) Manual Channel Scan Network Channel Scan Analogue Fine Tune First Time Installation Clear Service List A norration track will be played for the blind or visually impaired audience. This feature is available only if the broadcaster supports it. Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode. Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available. This setting configures the power up mode preference. With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature. Displays automatic tuning options. Digital Aerial: Searches and stores aerial DVB stations. Digital Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue: Searches and stores analogue stations. Digital Aerial & Analogue: Searches and stores aerial DVB and analogue stations. Digital Cable & Analogue: Searches and stores cable DVB and analogue stations. Satellite: Searches and stores satellite stations. This feature can be used for direct broadcast entry. Searches for the linked channels in the broadcast system. You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored. Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings. (*) This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland. Use this setting to clear channels stored. English

63 General TV Operation Using the Channel List The TV sorts all stored stations in the Channel List. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the Channel List options. Configuring Parental Settings To prohibit viewing of certain programmes, channels and menus can be locked by using the parental control system. To display parental lock menu options, the PIN number should be entered. After coding the correct PIN number, parental settings menu will be displayed. Menu Lock: Menu lock setting enables or disables the menu access. Maturity Lock: When set, this option gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, disables access to the broadcast. Child Lock: When Child Lock is set, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control panel buttons will not work. Set PIN: Defines a new PIN number. The open browser application in the portal, may become disabled due to changes made in the parental settings. This can be done in 3 different ways according to the country selection made in the first time installation. If the selected country is England; turning child lock on will disable open browser. If the selected country is France; adjusting the maturity lock for users aged 15 and younger will disable open browser. If another country is selected except the two above; turning any of the maturity lock settings on will disable open browser. Note: Default PIN can be set to 0000 or If you have defined the PIN(is requested depending on the country selection) during the First Time Installation use the PIN that you have defined. Some options may not be available depending on the country. Electronic Programme Guide (EPG) Some channels send information about their broadcast schedules. Press the Epg button to view the EPG menu. Red button (Prev Day): Displays the programmes of previous day. Green button (Next day): Displays the programmes of the next day. Yellow button (Zoom): Press the Yellow button to see events in a wider time interval. Blue button (Filter): Views filtering options. SUBTTL: Press Subtitles button to view Select Genre menu. Using this feature, you can search the programme guide database in accordance with the genre. Info available in the programme guide will be searched and results matching your criteria will be highlighted. Info button: Displays detailed information about selected programmes. Numeric Buttons (Jump): Jumps to the preferred channel directly via numeric buttons. OK: Displays programme options. Text button (Search): Displays Guide Search menu. Swap button (Now): Displays current event of the highlighted channel. Record button: The TV will start to record the selected programme. You can press again to stop the recording. IMPORTANT: Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. Note: Switching to a different broadcast or source is not available during a recording. Programme Options In EPG menu, press the OK button to enter the Event Options menu. Select Channel In EPG menu, using this option, you can switch to the selected channel. Record / Delete Record Timer After you have selected a programme in the EPG menu, press the OK button. Select the Record option and press the OK button. After this operation, a recording will be scheduled for the selected programme. To cancel an already set recording, highlight that programme and press the OK button and select the option Delete Rec. Timer. The recording will be cancelled. Set Timer / Delete Timer After you have selected a programme in the EPG menu, press the OK button. Select the Set Timer on Event option and press the OK button. You can set a timer for future programmes. To cancel an already set timer, highlight that programme and press the OK button. Then select Delete Timer option. The timer will be cancelled. Note: It is not possible to record two channels at the same time. English

64 Software Upgrade Your TV is capable of finding and updating automatically via the broadcast signal. Software upgrade search via user interface On the main menu select Settings and then Other Settings. Navigate to Software Upgrade and press OK button. In Upgrade Options menu select Scan for upgrade and press OK button to check for a new software upgrade. If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. Press OK to continue with the reboot operation. 3 AM search and upgrade mode Your TV will search for new upgrades at 3:00 o clock if Automatic scanning in the Upgrade Options menu is Enabled and if the TV is connected to an aerial signal. Note: If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in. Input sources - can not be selected If you cannot select an input source, it is possible that no device is connected. If not; Check the AV cables and connections if you have tried to connect a device. Recording unavailable To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, try switching off the TV and then re-inserting the USB device. USB is too slow If a USB is too slow message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk. Troubleshooting & Tips Tv will not turn on Make sure the power cord is plugged in securely to wall outlet. Check if batteries are exhausted. Press the Power button on the TV. Poor picture Check if you have selected the correct TV system. Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna access. Check if you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning. The picture quality may degrade when two devices are connected to the TV at the same time. In such a case, disconnect one of the devices. No picture This means your TV is not receiving any transmission. Make sure the correct source has been selected. Is the antenna connected properly? Is the antenna cable damaged? Are suitable plugs used to connect the antenna? If you are in doubt, consult your dealer. No sound Check if the TV is muted. Press the Mute button or increase the volume to check. Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from sound menu. Remote control - no operation The batteries may be exhausted. Replace the batteries. English

65 PC Input Typical Display Modes The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions. Index Resolution Frequency 1 640x350 85Hz 2 640x400 70Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz AV and HDMI Signal Compatibility Source Supported Signals Available EXT (SCART) Side AV YPbPr HDMI1 HDMI2 PAL NTSC 60 RGB 50/60 SECAM PAL 50/60 NTSC 60 SECAM O O O O O O 480i, 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50Hz,60Hz O 1080i 50Hz,60Hz O 480i 60Hz O 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50Hz,60Hz O 1080i 50Hz,60Hz O 24Hz, 25Hz, 1080p 30Hz, O 50Hz, 60Hz (X: Not Available, O: Available) In some cases a signal on the LCD TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc. ). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment. English

66 Supported File Formats for USB Mode Media Extension Format Notes Video.dat,.mpg,.mpeg.ts,.trp,.tp,.m2ts Mpeg1-2 MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC 50Mbit/sec.vob MPEG2 50Mbit/sec.mkv.mp4.avi.fla,.flv MPEG1-2-4, H.264 MPEG4, XviD, H.264 MPEG2-4, Xvid, H.264 H.264, Sorenson H fps Other: - 50Mbit/sec 50fps, 50Mbit/sec 50fps, 50Mbit/sec 50fps, 50Mbit/sec 40Mbit/sec.3gp MPEG4, H Mbit/sec.asf,.wmv VC1 50Mbit/sec Audio.mp3 MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3) Picture.wav.WMA/ ASF LPCM WMA, WMA Pro Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate) Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate) Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate) WMA: 128bps ~ 320Kbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48Khz (Sampling rate) WMA Pro: < 768kbps (Bit rate) / ~ 96KHz (Sampling rate).m4a/.aac AAC, HEAAC Free Format (Bit rate) / 8KHz ~ 48KHz (Sampling rate).pcm PCM 8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate) (works only with video files).jpeg.png.bmp AC3 EAC3 LPCM IMA-ADPCM/ MS-ADPCM G711 A/mu-law Baseline Progressive non-interlace interlace Subtitle.sub - Sub1, Sub2, Sub3.srt - 32Kbps ~ 640Kbps (Bit rate) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Sampling rate) 32Kbps ~ 6 Mbps (Bit rate) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Sampling rate) 64Kbps ~ 1.5Mbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48Khz (Sampling rate) 384Kbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48Khz (Sampling rate) 64~128Kbps (Bit rate) / 8KHz (Sampling rate) Resolution(WxH): 15360x8640, bytes Resolution(WxH): 1024x768, bytes Resolution(WxH): 9600x6400, bytes Resolution(WxH): 1200x800, bytes Resolution(WxH): 9600x6400, bytes English

67 Supported DVI Resolutions When connecting devices to your TV s connectors by using DVI converter cable(dvi to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ þ 1360x768 þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x1200 þ 1680x1050 þ 1920x1080 þ 1920x1200 þ English

68 DVD Mode Safety Information CAUTION DVD Player is a class 1 laser product. However this product uses a visible laser beam which could cause hazardous radiation exposure. Be sure to operate the player correctly as instructed. CLASS 1 LASER PRODUCT RISK OF ELECTRIC SHOCK The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock of persons. The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. Notes on Discs On handling discs To keep the disc clean, handle the disc by its edge. Do not touch the surface. Do not stick paper or tape on the disc. If the disc is contaminated with any substance like glue remove before using it. Do not expose the disc to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts, or leave it in a car parked in direct sunlight as the temperature can rise quickly and damage the disc. After playing, store the disc in its case. On cleaning Before playing, clean the disc with a cleaning cloth. Wipe the disc from the center out. Do not use solvents such as benzine, thinner, commercially available cleaners or anti-static spray intended for vinyl LPs. Licence Notification This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited. How to Watch a DVD When placing a disc into the loader, labeled side of the disc should be on the front. When TV set is turned on, first switch to DVD source by using the Source button on the remote control. Press play on the remote control, or directly press play button at the front panel. If there is no disc inside the loader, place a DVD first and press play. Note: If you switch to another source by pressing Source, Swap or Programme +/- buttons on the remote control, DVD playback will be paused automatically. You should press Play button and resume the playback manually when you switch to DVD mode. DVD Control Panel Buttons / (Play / Pause) Plays/pauses the disc. When DVD menu (root menu) is active, this button functions as button select (selects the highlighted item in menu) if this is not prohibited by the disc. / (Stop / Eject) Stop playing disc / Eject or Load the disc. Note: You cannot eject the disc via the remote control. While playing a file, you should press STOP button three times to eject. English

69 General Playback Basic Play 1. Press on the power button 2. Please insert a disc into the loader. The disc will be automatically loaded and play will commences if the disc does not have any menus recorded on it. A menu may appear on the TV screen after a few moments or the film may start immediately. This behaviour depends on the disc content and may change. Note: Step 3 and 4 is available only when a menu is recorded on the disc. 3. Press Down / Up / Left / Right or the numeric button(s) to select the preferred title. 4. Press OK. To confirm the selected items. The played item may be a motion picture, a still picture or another submenu depending on the disc. For your reference: If an action corresponding to a button is prohibited the symbol appears. Notes on Playback: 1. No sound will be heard during Rapid advance or Rapid reverse. 2. No sound will be heard during Slow motion play. 3. Reverse slow motion play may not be available depending on the dvd content. 4. In some cases, the subtitle language is not changed immediately to the selected one. 5. When the preferred language is not selected even after pressing the button several times, it means that the language is not available on the disc. 6. When the player is restarted or the disc is changed, the subtitle selection is automatically changed back to the initial settings. 7. If a language is selected, not supported by the disc, the subtitle language will automatically be set to the disc s priority language. 8. Usually a circulation will happen while switching to another language, that is you can cancel the subtitle by pressing this button a number of times until Subtitle Off appears on the screen. 9. When the power is turned on or the disc is removed, the language heard is the one selected at the initial settings. If this language is not recorded on the disc, only the available language on the disc will be heard. 10. Some DVDs may not contain root and/or title menus. 11. Reverse stepping is not available. 12. For your convenience: If you attempt to enter a number greater than the total time of the current title, the time search box disappears and Input Invalid message appears on up-left corner of screen. 13. Slide Show is disabled when the ZOOM mode is on. English DVD Troubleshooting Poor picture quality (DVD) Make sure the DVD disc surface is not damaged. (Scratch, fingerprint etc.) Clean the DVD disc and try again. See instructions described in Notes on Discs to clean your disc properly. Ensure that the DVD disc is in the tray with the label facing upward. A damp DVD disc or condensation may effect the equipment. Wait for 1 to 2 hours in Stand-by to dry the equipment. Disc does not play No disc in the machine. Place a disc into the loader. Disc incorrectly loaded. Ensure that the DVD disc is in the tray with the label facing upward. Wrong type of disc. The machine cannot play CD- ROMS etc. The region code of the DVD must match the player. Wrong OSD language Select the language in the set-up menu. The language for the sound or subtitles on a DVD cannot be changed. Multilingual sound and/or subtitles not recorded on the DVD. Try to change the sound or subtitles using DVD s title menu. Some DVD s do not allow the user to change these settings without using the disc s menu These functions are not available on the DVD. No picture Make sure you have pressed the correct buttons on the remote control. Try once more. No sound Check if volume is set to an audible level. Make sure the sound isn t turned off by mistake. Distorted sound Check that the appropriate listening mode setting is correct. If nothing works If you have tried the above solutions and none seem to work, try switching your TV-DVD off and on again. If this does not work, contact your supplier or TV-DVD repair technician. Never attempt to repair a defective TV-DVD yourself.

70 Disc Types Compatible with This Unit Disc Types (Logos) DVD AUDIO-CD MP3-CD Recording Types Audio + Video Disc Size 12 cm Max. Playing Time Singlesided; 240 min. Doublesided; 480 min. Audio 12 cm 74 min. Audio (xxxx.mp3) 12 cm It depends on MP3 quality. Characteristics DVD contains excellent sound and video due to Dolby Digital and MPEG-2 System. Various screen and audio functions can be easily selected through the on screen menu. An LP is recorded as an analog signal with more distortion. CD is recorded as a Digital Signal with better audio quality, Iess distortion and less deterioration of audio quality over time. MP3 is recorded as a Digital Signal with better audio quality, less distortion and less deterioration of audio quality over time. PICTURE-CD Video (still picture) 12 cm It depends on JPEG quality. JPEG is recorded as a Digital Signal with better picture quality over time. For proper operation, only 12 cm discs must be used. Specifications Types of Discs Supported Video Type Audio Type Audio Output DVD: SS/SL 4.7 (DVD-5) CD-DA SS/DL 4.7 (DVD-9) CD-R DS/SL 4.7 (DVD-10) CD-RW DS/DL 4.7 (DVD-18) MP-3/JPEG MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG-1 supported) Full-Screen Video Display of 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels 50 and 60 Hz frame refresh rates (PAL & NTSC) Digital bit-stream processing rate up to 108Mbits/sec Line resolution more than 500 lines MPEG Multichannel Decoding LPCM Analog Outputs: 24 bit /48, 44.1kHz down-sampling DAC English

71 Overview of the Remote Control TV 1. Standby 2. TV Menu 3. OK / Select 4. Back 5. Angle 6. Display / DVD Menu 7. Repeat 8. Zoom 9. Language selection 10. Rapid reverse 11. Pause 12. Play 13. Stop 14. Rapid advance 15. Subtitle 16. Root 17. Title 18. Search Mode 19. Navigation buttons 20. Info 21. Volume up/down 22. Mute 23. Numeric buttons 24. Source selection English

72 General DVD Operation (depending on model) You can operate DVD, movie CD, music or picture CD s content by using the proper buttons on your remote control. Below are main functions of commonly used remote control buttons. Buttons DVD Playback Movie Playback Picture Playback Music Playback / Play Play Play Play Pause Pause Pause Pause Stop Stop Stop Stop Skip backward/ forward Skip backward/ forward Rotate Skip backward/forward / Highlights a menu item / Shifts the zoomed picture up or down (if available). / Rapid advance / Rapid reverse MEDIA BROWSER MY BUTTON 1 INFO Views the scene from different angles (if available) Changes slide effect (depends on the content) Displays time / Views main setup menu Time counter mode selection (during playback). Press repeatedly to switch between modes. LANGUAGE Auto language X X MENU OK GREEN BUTTON RETURN/BACK YELLOW BUTTON Displays TV menu. Enter / View / Play Displays repeat options. Returns back to the previous menu (if available). Goes back to the root folder (if available). MY BUTTON 2 (*) Direct selection of scenes or time. Selects the desired file. Selects the desired file. SUBTITLES BLUE BUTTON RED BUTTON Subtitle on-off. Press repeatedly to switch between subtitle options. Displays disc menu (if available). Displays disc menu (if available). Zooms picture. Press repeatedly to switch between zoom options. X X X X X Other Functions Button Combinations (During playback) + Slow forward ( + ) + Sets slow forward speed + Sets rapid advance speed + Sets rapid reverse speed + Confirms stop command (*) You can switch to title by pressing numeric keys directly. You need to press 0 and then digit key to switch one digit titles (example: to select 5, press 0 and 5). English

73 MOBIL TV INSTRUCTION MANUAL Switching the TV On Using 12 Volt 1. Connect the cigarette lighter plug cable to the cigarette lighter socket of your car or a cable with clips to the battery of car, making sure to observe the correct polarity. 2. Plug the other side of 12 volt cable to DC 12 socket at the back of the TV. Then the standby LED lights up. 3. Press the button, P+ or P- or a numeric button on the remote control or press the control switch left side of the TV. The TV will then switch on. 4. Adjust for best picture through antenna position or set TV channels again if necessary. Switching the TV Off 1. Press the button on the remote control or hold the control switch on the TV until it shuts down, so the TV will switch to standby mode. 2. Unplug cable connectors and power plugs. V+ V+ ATTENTION: 12 V Input : V- V-. English

74 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon Komme i Gang Varslinger og funksjoner og tilbehør Tilkopling av Strøm & Antenne/Kabel Fjernkontroll Tilkoblinger Første gang Instalasjon - USB-tilkoblinger TV Menu Features and Functions Generell TV Betjening Programvareoppdatering Feilsøkingstips Typiske visningsmoduser for PC-inngang AV og HDMI signal Kompatibilitet Støttede DVI-oppløsninger BRUKSANVISNING FOR MOBILT TV Norsk

75 Sikkerhetsinformasjon FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT ÅPNE IKKE FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT MÅ DU ALDRI FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN) INGEN DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKERE PÅ INNSIDEN. OVERLAT VEDLIKEHOLD TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL. Bruk av din LED TV under forhold med svært høy luftfuktighet kan skade apparatet. I ekstremvær (stormer, lyn) og lange perioder uten aktivitet (ferie), må du koble apparatet fra strømnettet. Støpselet brukes til å koble apparatet fra strømnettet, og derfor må det være lett tilgjengelig. Dette skiltet er til stede der det er svært viktig informasjon om drift og vedlikehold av apparatet i den vedlagte litteraturen. Merk: Følg instruksjonene på skjermen for å betjene de relaterte funksjoner. VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker ADVARSEL: Aldri la mennesker (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mennesker som mangler erfaring og / eller kunnskap bruke elektriske apparater uten tilsyn. For ventilasjon, la det være en ledig plass på minst 10 cm rundt apparatet. Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Ikke plassere TV-en på overflater som er på skrå eller ustabile, TV-en kan velte. Bruk dette apparatet i et moderat klima. Støpselet må være lett tilgjengelig. Ikke plasser TV, møbler osv. på strømledningen. En skadet strømkabel/støpsel kan forårsake brann eller gi deg elektrisk støt. Håndtere kabelen med støpselet, ikke dra ut støpselet ved å dra i kabelen. Rør aldri strømledningen når du er våt på hendene, da dette kan føre til kortslutning eller elektrisk sjokk. Lag aldri knute på ledningen, og bind den aldri sammen med andre ledninger. Når kabelen er skadet, må den skiftes ut. Dette må utføres av kvalifiserte fagfolk. Ikke bruk denne TV-en i et fuktig miljø. Ikke utsett TV-en for væske. Hvis væske skulle falle inn i kabinettet, må du koble ut TV-en umidderlbart og få den undersøkt av kvalifisert personell før det brukes videre. Ikke utsett TV-en for direkte sollys, åpne flammer eller plasser dem nær intense varmekilder som f.eks. elektriske varmeovner. Å høre på hodetelefoner med overdreven volum kan fororsake hørselstap. Sørg for at åpen flammekilder, for eksempel tente stearinlys, ikke plasseres på toppen av TV-en. For å hindre skade, må denne TV festes til en vegg i henhold til anvisningene (hvis muligheten er tilgjengelig). Av og til kan noen få ikke-aktive piksler forekomme på skjermen som faste punkt av blå, grønn eller rød. Merk at dette ikke vil påvirke produktets yteevne. Pass på så du ikke lager risper i skjermen med fingernegler eller andre harde ting. Før rengjøring, trekk ut strømledningen fra kontakten. Bruk kun en myk, tørr klut ved rengjøring. Advarsel Fare for elektrisk sjokk Forsiktig Viktig Alvorlig skade eller død risiko Farlig spenning risiko Personskade eller skade på eiendom risiko Bruke systemet på riktig måte Merknad Flere merknader merket Be sure to ground the connection properly. Connect the ground terminal of the AC adaptor with the ground terminal provided at the power outlet using the enclosed power cord. If the provided plug does not fit your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. Norsk

76 Komme i Gang Varslinger og funksjoner og tilbehør Miljøinformasjon Denne TV-en er designet for å konsumere mindre energi for å bidra til å redde miljøet. For å redusere strømforbruket, må du følge disse trinnene: Du kan bruke innstillingen Strømsparemodus, som ligger i Bildemeny. Hvis du angir Strømsparemodus som Øko, vil TV-en gå over til strømsparingsmodus og lysstyrkenivået til TV-en vil gå tilbake til optimalt nivå. Merk at enkelte bildeinnstillinger ikke kan endres når TV-en er i strømsparingsmodus. Hvis høyreknappen trykkes, vil meldingen, "Skjermen vil være av i 15 sekunder." vises på skjermen. Velg GÅ VIDERE og trykk OK for å slå av skjermen umiddelbart. Hvis du ikke trykker på en knapp, vil skjermen være av i 15 sekunder. Trykk på en knapp på fjernkontrollen eller på TV-en for å slå på skjermen igjen. Hvis du deaktiverer Strømsparemodus, vil bildemodus automatisk bli satt til Dynamisk. Når TV-en ikke er i bruk, kan du slå av eller koble den fra støpselet. Dette vil også redusere strømforbruket. Ventemodusvarsler 1) Hvis TVen ikke mottar noen innspill signal (for eksempel fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil TV-en gå i ventemodus. Når du neste slås på, vil følgende melding vises: "TV-en byttet til standbymodus automatisk på grunn av en lang periode uten signal". Trykk OK for å fortsette. 2) Hvis TV-apparatet har stått på og ikke har blitt operert for en stund, vil TV-en gå i ventemodus. Når du neste slår på, vil følgende melding vises. TV-en byttet til standby-modus på grunn av en lang periode uten betjening. Tryll på OK for å fortsette. Funksjoner Fjernstyrt farge-tv Fullt integrert digitalt bakkenett/kabel/satellitt-tv (DVB-T2/C). HDMI-innganger til å koble til andre enheter med HDMI-kontakter USB-inngang OSD menysystem SCART-kontakten for eksterne enheter (for eksempel DVD-spillere, PVR, videospill, etc.) Stereolydsystem Tekst-TV Tilkobling for hodetelefoner Automatisk programmering system Manuell innstilling Automatisk slå etter opptil seks timer. Dvaletimer Barnelås Automatisk lyd demping når der ikke er sending. NTSC-avspilling AVL (Automatisk Volum Begrensning) PLL (Frekvens Søk). PC-inngang Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 Spillmodus (valgfritt) Programmere opptak. Programtidsskifte Tilbehør som følger med Fjernkontroll Batterier: 2 x AAA Instruksjonsmanual. Side AV tilkoblingskabel. DC, 12 V Input_ strøm adapter. Bilkontakt TV Kontrollknapper & drift 1.Opp retning 2. Retning ned V+ V+ V- V- 3. Volum/ Info/ Kilder-listevalg og Standby-On-bryter (Ventemodus på) Med bruk av Kontroll-knappen kan du kontrollere TVfunksjonene Program/Volum/Kilde / Ventemodus på. For å endre volum: Øk volumet ved å trykke på knappen opp. Reduser volumet ved å trykke på knappen nede. Slik endrer kanal: Trykk midt på knappen. Informasjonensbanneret vises på skjermen. Bla gjennom de lagrede kanalene ved å trykke knappen opp eller ned. Norsk

77 For å endre kilde: Trykk på midten av knappen to ganger (for andre gang totalt). Kildelisten vises på skjermen. Bla gjennom de tilgjengelige kildene ved å trykke på knappen opp eller ned. For å slå av TV: Trykk midten av knappen ned og hold den nede i et par sekunder; TV-en vil gå over i standby-modus. Aerial or Cable 12V DC IN VGA SPDIF Merknader: Hvis du slår av TV-en, starter denne sirkelen igjen og begynner med lydstyrkeinnstillingen. Hovedmeny OSD kan ikke vises ved hjelp av fjernkontrollen. 12V Betjening av fjernkontrollen Trykk på Menu-knappen på fjernkontrollen for å ise hovedmenyen. Bruk Venstre eller Høyre-knappen for å velge en menyfane og trykk OK. Bruk knappene Venstre/Høyre/Opp/Ned for å velge eller stille en objekt. Trykk på knappen Return/Back eller Menu for å gå ut av menyskjermen. Inngangsvalg Når du har koblet det eksterne systemet til TVen din, kan du velge andre inngangskilder. Trykk på Kildeknappen på fjernkontrollen gjentatte ganger for å endre kilde. Endre kanaler og volum Du kan endre kanal og justere volumet ved hjelp av knappene Volum +/- og Program +/- på fjernkontrollen. Sette inn batterier i fjernkontrollen Løft dekselet på baksiden av fjernkontrollen forsiktig. Sett inn to AAA-batterier. Kontroller at tegnene (+) og (-) matcher (observer riktig polaritet). Sett dekselet tilbake på plass. To POWER INPUT DC 12 V terminal DC IN VGA SPDIF AC adapter Varsling VAREMERKE-ANERKJENNELSE Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Tilkopling av Strøm & Antenne/ Kabel VIKTIG: TV-apparatet er designet for å bruke 12 V DC. Derfor følger det med en adapter som gir spenning på 12 V. Koble denne adaptoren til et system som tilfører V AC 50/60Hz. Etter utpakking, la TV'en komme til rom temperatur før du koble til strømmen.. Norsk

78 Informasjon til brukere om Avhending av Gammelt Utstyr og Batterier [EU bare] Symbolene indikerer at utstyr med disse symbolene ikke skal deponeres sammen med husholdningsavfall. Dersom du ønsker å deponere produktet eller batteri må dette gjøres i overensstemmelse med gjeldende innsamlingssystem eller fasiliteter for korrekt resirkulering. Merk: Skiltet Pb nedenfor med symbolet for batterier indikerer at dette batteriet inneholder bly. Produkter Batteri Spesifikasjon Fjernsynssending Mottak av kanaler Digitalt mottak Antall forhåndsstilte kanaler Kanalindikator RF-antenneinngang Operasjonsspenning Lyd Audio utgangseffekt (WRMS.) (10% THD) PAL SECAM BG/I/DK/LL VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND Kabel TV med fullt integrert digitalt bakkenett (DVB-T-C) (DVB-T2, kompatibel) 1000 Skjermvisning 75 Ohm (ubalansert) V AC, 50/60Hz. Tysk+ Nicam Stereo 2 x 2,5 Strømforbruk 47 W Vekt 4,50 TV Dimensjoner DxLxH (med stativ) TV Dimensjoner DxLxH (ilman telinettä): DISPLAY 24" Driftstemperatur og driftsluftfuktighet Tekst-TV 134 x 554 x /61 x 554 x 339 0ºC opptil 40ºC, 85 % fuktighet maks. Trykk Text-knappen for å velge. Trykk igjen for å aktivere mix-modus, som lar deg se tekst-tv-siden og TV-sending på samme tid. Trykk en gang til for å gå ut. Hvis det er tilgjengelig, vil deler av tekst-tv-sidene fargekodes, og kan velges ved å trykke på de fargede knappene. Følg instruksjonene som vises på tekst-tv-skjermen. Digital Tekst-TV Trykk på Text-knappen for å vise digital teletekst informasjon. Betjen den med de fargede knappene, markørknappene og OK-knappen. Bruken kan variere noe, avhengig av innholdet av digital tekst-tv. Følg instruksjonene som vises på det digitale tekst-tvskjermen. Når Text-knappen trykkes på nytt, går TV-en til TV-sendingen. Norsk

79 Komme i Gang Fjernkontroll - 1 MERK: Rekkevidden er på rundt 7 meter. Bruk av min knapp 1 (*) Trykk MIN KNAPP 1 i fem sekunder når den er på et ønsket kilde, kanal eller lenke, til "MIN KNAPPEN ER SATT" vises på skjermen. Dette bekrefter at den valgte MIN KNAPP nå er assosiert med den valgte funksjonen. Min knapp 2 (**) Trykk MIN KNAPP 2 i fem sekunder når den er på et ønsket kilde, kanal eller lenke, til "MIN KNAPPEN ER SATT" vises på skjermen. Dette bekrefter at den valgte MIN KNAPP nå er assosiert med den valgte funksjonen. 1. Standby / På 2. Kanalliste 3. Volumregulering 4. Meny på/av 5. Ok/Bekreft 6. Returner tilbake: 7. Ingen funksjon 8. Min knapp 1 9. Min knapp 2 (**) 10. Fargede knapper (RØD/GRØNN/GUL/BLÅ) 11. Mono/Stereo - Dual I-II / Nåværende språk 12. HurtigTilbakespoling(i medieleser-modus) 13. Pause (i medieleser-modus) / Tidsskifteopptak 14. Raidījumu ierakstīšana 15. Play (i medieleser-modus) 16. Stopp (i medieleser video-modus) 17. Spolig forover (i medieleser-modus) 18. Undertittel på-av/undertittel (i medielesermodus) 19. Bildestørrelse 20. Tekst-TV - Mix 21. Medieleser 22. Elektronisk programoversikt 23. Avslutt 24. Navigasjonsknappene 25. Hurtig meny På-av 26. Informasjon /Vis (i TEKST-modus) 27. Program opp / ned 28. Dempet 29. Forrige program / Nå (i EPG-modus) 30. Siffertaster 31. AV / Source (kilde) Norsk

80 Komme i Gang Tilkoblinger Kontakt Type Kabler Enhet SIDE AV SIDE AV HODETELEFON Scart Tilkobling (bak) VGA Tilkobling (bak) PC/YPbPr Audio Tilkobling (side) HDMI Tilkobling (bak) SPDIFF (Koaksial ut) Tilkobling (bak) SIDE AV (Audio/Video) Tilkobling (side) Tilkobling for Hodetelefoner (side) YPbPr Video Tilkobling (bak) Tilkoblingskabel for video/lyd på siden (inkludert) Side AV tilkoblingskabel (inkludert) PC RGB kabel (ikke inkludert) PC til YPbPr-kabel (ikke inkludert) MERK: Når du kobler en enhet via YPbPr eller Side AV-inngangen, må du bruke medfølgende kabler for å muliggjøre tilkobling. Se illustrasjonene på venstre side. For å aktivere PC lyd, må du bruke medfølgende SIDE AV TILKOBLINGSKABELENS HVITE OG RØDE innganger.. Hvis en ekstern enhet er koblet til via en SCART-kontakt, vil TV-en automatisk gå over til AV-MODUS. Når TV-en mottar DTV-kanaler (Mpeg4 H.264) eller er i Medialeser Mode (Medielesermodus), vil ikke utgangen være tilgjengelig via scart-kontakten. Når du bruker veggmonteringssettet (valgfritt) så anbefaler vi att du setter alle kablene inn på baksiden av TVen før du monterer på veggen. Sett inn eller fjern en CI-modulen kun når TV-en er SLÅTT AV. Du bør henvise til bruksanvisningen for moduler for detaljer om innstillingene. Each USB input of your TV supports devices up to 500mA. Tilkobling av enheter som har en nåværende verdi på 500mA kan skade TV-en. Hvis du vil koble en enhet til TV-en, kontroller at både TVen og enheten er slått av før du gjør en tilkobling. Etter tilkoblingen er ferdig, kan du slå på enheter og bruke dem. USB-tilkobling (side) CI Tilkobling (side) V+ V+ 12 V Inngang: V- V-. Norsk

81 Komme i Gang Første gang Instalasjon - USB-tilkoblinger Slå på/av Å slå TV på Koble strømledningen til V AC, 50/60Hz. For å slå TV på fra standbymodus, enten: Trykk Standby-knappen, P+/P- eller en siffertast på fjernkontrollen. Trykk på siden funksjonsbryteren på TV-en til TV-en kommer på fra standby. Slå av TV-en Trykk på Ventemodus på fjernkontrollen eller trykk på siden funksjonsbryteren på TV-en til TV-en slår til ventemodus. For å slå strømmen helt av, trekk ut strømledningen fra stikkontakten. Merk: Når TV-en går i standby modus så kan LED standby blinke for å indikere at funksjoner som Standby Søk, Over Air Download eller Timer er aktive. LED-lampen kan også blinke når du slår på TV-en fra standby-modus. Førstegangsinstallasjon Når den er slått på for første gang, er valg av språkskjermen tilgjengelig. Velg ønsket språk og trykk OK. Still dine preferanser på neste skjerm med navigasjonsknappene og når du er ferdig, trykker du på OK for å fortsette. Merk: Avhengig av valg av Land kan du bli bedt om å angi og bekrefte PIN på dette tidspunktet. Valgt PIN kan ikke være Du må angi det hvis du blir bedt om å angi en PIN-kode for en menyoperasjon på et senere tidspunkt. Du kan på dette tidspunktet aktivere alternativet Butikkmodus. Dette alternativet er kun ment for butikkbruk. Det anbefales å bruke Hjemmemodus for hjemmebruk. Hvis Butikkmodus er valgt, vil en bekreftelsesskjermen vises. Velg JA for å fortsette. Dette alternativet vil være tilgjengelig i Andre innstillinger-menyen og kan slås av/ å senere. Hvis Hjem-modus er valgt, vil Butikk modus ikke være tilgjengelig etter Første Installering. Trykk på OK-knappen for å fortsette. Antenne Installasjon: Hvis du velger Antenne-alternativet fra søketypeskjermen, vil TV-en søke etter digitale TV-sendinger i området. Etter at alle tilgjengelige stasjoner er lagret, vil Kanallisten vises på skjermen. Mens søket fortsetter, vises en melding som spør om du ønsker å sortere kanalene i henhold til LCN(*). Velg Ja og trykk OK for å bekrefte. (*) LCN er det logiske nummersystemet som organiserer tilgjengelige kringkastninger i samsvar med en gjenkjennelig kanalsekvens (om tilgjengelig). Trykk Menu-knappen for å avslutte kanallisten og se på TV. Kabelinstallasjon: Hvis du velger alternativet Kabel og trykker OK på fjernkontrollen, vil en bekreftelsesskjerm vises. Velg JA og trykk OK for å bekrefte. For å avbryte handlingen, press NEI og OK. Du kan velge frekvensområder på neste skjerm. Skriv inn frekvensområdet manuelt ved hjelp av talltaster. Når du er ferdig, trykk på OKknappen for å starte automatisk søk. Merk: Søke varigheten vil variere avhengig av den valgte søk trinn. Media Playback via USB inlet Du kan koble til en 2.5" og 3.5" (hdd med ekstern strømforsyning) eksterne harddisker eller USB minnepenner til Tven ved å bruke USB-inngangene på Tven. VIKTIG! Sikkerhetskopier filer på lagringsenheter før du kobler dem til TV-en. Vær oppmerksom på at produsenten ikke kan være ansvarlig for skader på filen eller tap av data. Visse typer USB-enheter (f.eks MP3-spillere) eller USB harddisker / minnepinner kan ikke være kompatible med denne TV-en. TVen støtter FAT32 og NTFS disk formatering men opptak vil ikke være tilgjengelig med NTFS formaterte disker. Mens du formaterer USB-harddisker som har mer enn 1 TB (Tera Byte) med lagringsplass, kan du oppleve noen problemer under formateringsprosessen. Vent en liten stund før hver tilkobling og frakobling da det kan hende at spilleren fortsatt leser filer. Hvis du ikke gjøre dette, kan det føre til fysiske skader på USB-spilleren og spesielt USB-enheten. Trekk ikke stasjonen ut mens du spiller av en fil. Du kan bruke USB-huber med TV ens USB-innganger. USB-huber med ekstern strømforsyning anbefales i et slikt tilfelle. Det anbefales å bruke TV-ens USB-inngang er) direkte hvis du har tenkt å koble til en USB-harddisk. Merk: Når du viser bildefiler i Medialeser-menyen, kan bare vise 1000 bildefiler som er lagret på den tilkoblede USBenheten. Opptak av programmer VIKTIG: Når du bruker en ny USB-harddiskstasjon anbefales det at du først formaterer disken ved hjelp av din TV s Format disk valg. For å ta opp et program, må du først koble en USBdisk til din TV mens den er slått av. Du bør da slå på TV en for å aktivere opptaksfunksjonen. Norsk

82 For å bruke opptak bør USB-stasjonen ha 1 GB ledig plass og være USB 2.0-kompatibel. Hvis USBstasjonen ikke er kompatibel, vises en feilmelding. Programopptakk lagres i den tilkoblede USB enheten. Om ønsket, kan du lagre / kopiere opptakene til en datamaskin, men vil disse filene ikke være tilgjengelig for å bli spilt på en datamaskin. Du kan spille opp innspillingene kun via TV-en din. Lip sync forsinkelser kan forekomme i tidsskifter. Radio registrering støttes. TV-en kan ta opp programmer i inntil ti timer. Innspilte programmer er delt opp i deler på 4GB. Hvis skrivehastigheten til den tilkoblede USB-disk er ikke tilstrekkelig, kan opptaket mislykkes og timeshifting funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Det er anbefalt å bruke USB-harddisker for opptak av HD-programmer. Ikke koble ut USB / HDD under en innspilling. Dette kan skade den tilkoblede USB/harddisken. Multipartisjon støtte er tilgjengelig. Maksimalt to ulike partisjoner støttes. Den første partisjonen på USB disken brukes for PVR klar funksjoner. Det må også være formatert som den primære partisjonen som skal brukes for PVR klar funksjoner. Noen stream-pakker kan ikke bli tatt opp på grunn av signalproblemer. Derfor kan video noen ganger fryses under avspilling. Ta opp, Spill, Pause, Skjerm (for PlayListDialog) tastene kan ikke brukes når tekst-tv er PÅ. Hvis et opptak starter fra tidsur når tekst-tv er PÅ, vil tekst-tv automatisk skrues av. Også teletekst-bruk er deaktivert når det er en pågående opptak eller avspilling. Tidsskift-opptak Trykk Pause mens du ser på en sending for å aktivere tidsskiftemodus. I tidsskiftmodus settes programmet på pause samtidig som det blir tatt opp på den tilkoblede USB-disken. Trykk Spill knappen igjen for å fortsette den midlertidig stansede programmet fra der du stoppet. Trykk Stop knappen for å stoppe tidsskift opptak og gå tilbake til direktesending. Tidsskift kan ikke brukes i radiomodus. Du kan ikke bruke tid skift fort bakover funksjonen før fremme avspillingen med spole frem alternativet. Øyeblikkelig opptak Trykk på Opptak-knappen for å starte opptak av et program mens du ser på. Du kan trykke Opptakknappen på fjernkontrollen igjen for å spille inn den neste hendelsen på EPG I dette tilfellet så vil en OSD vises noe som indikerer de programmerte hendelser som skal bli spilt inn. Trykk på Stopp-knappen for å avbryte umiddelbar opptak. Norsk Du kan ikke bytte sendinger eller vise Medialeser under opptaksmodus. Mens du tar opp et program eller under timeshifting så vises en advarsel på skjermen om USB enhetens hastighet ikke er tilstrekkelig. Se opptak av programmer Velg Opptaksbibliotek fra Medialeser-menyen. Velg et innspilt element fra listen (hvis tidligere innspilt). Trykk på OK-knappen for å vise Spill Alternativer. Velg et alternativ og trykk på OK-knappen. Merk: Visning av hovedmeny og menyelementer vill ikke være tilgjengelig under avspillingen. Trykk på Stopp for å stoppe en avspilling og gå tilbake til Opptaksbibliotek. Avta fremover Hvis du trykker Pause knappen mens du ser innspilte programmer, vil den sakte frem funksjonen være tilgjengelig. Du kan bruke Hurtig fremming-knappen for sakte fremming. Hastigheten for sakte freover vil endres ved å klikke Hurtig fremming-knappen flere ganger. Opptaks konfigurasjon Velg Opptak Konfigurasjon elementet i Innstillingermenyen til å konfigurere opptaksinnstillingene. Formater Disk: Du kan bruke Formater Disk funksjonen for å formatere den tilkoblede USB enheten. Din PIN kreves for å bruke Format Disk funksjonen (standard pinnen er 0000). Standard PIN-kode kan endres avhengig av landet som er valgt. Hvis du blir best om å angi en PIN-kode for å vise et menyalternativ, bruker du en av følgende koder: 4725, 0000 eller VIKTIG: Formatering av USB-stasjonen vil slette alle data på stasjonen og filsystemet vil bli konvertert til FAT32. I de fleste tilfeller vil driftsfeil bli løst etter et format, men du vil miste ALL e data. Hvis meldingen USB er for treg vises på skjermen ved start av et opptak, prøv å starte opptaket på nytt. Hvis du fortsatt får samme feil er det mulig at USB enheten ikke møter nødvendige fartskrav. Prøv å koble til en annen USB-disk. Meny for medieleser Du kan spille av fotografi, musikk og film filer lagret på en USB-disk ved å koble den til din TV. Koble en USB disk til en av USB inngangene er plassert på siden av TV-en. Å trykke på Menu -knappen mens du er i Medialeser modus gir tilgang til menyalternativene Bilde, Lyd og Innstillinger. Trykk på Menu-knappen igjen for å gå vekk fra denne skjermen. Du kan angi dine Medialeser preferanser ved hjelp av Innstillinger-menyen.

83 Loop/Shuffle Modus Operasjon. Start avspilling med Play-knappen og aktiver Start playback med OK og aktiver Start avspilling med OK/ Play-knappen og aktiver TV-en spiller neste fil og sløyfe listen. Den samme filen vil bli gjentatt (repetert). Filen vil bli spilt i en shuffle. Hurtigmeny Rask meny tillater deg å få adgang til noen alternativer raskere. Denne menyen inkluderer alternativene Strømsparingsmodus, Bildemodus, Favoritter, Deaktiveringsur, CEC RC Passthrough og Informasjonshefte. Trykk Quick Menu på fjernkontrollen for å åpne hurtigmenyen. Se følgende kapitler for detaljer om de oppførte funksjoner. CEC og CEC RC Passthrough Med denne funksjonen kan du kontrollere CECaktiverte enheter, som kobles til gjennom HDMI-porter ved bruk av fjernkontrollen til TV-en. CEC alternativet i menyen Andre innstillinger under menyen Innstillinger skal være satt til Aktivert først. Trykk på Source-knappen og velg HDMI-inngangen til den tilkoblede CEC-enheten fra menyen Source List (Kildeliste). Når den nye CEC-kildeenheten kobles til, vil den vises i kildenmenyen med eget navn istedenfor navnene til HDMI-portene HDMI (DVDspiller, Opptaker 1 osv.). Fjernkontrollen til TV-en kan utføre hovedfunksjonene automatisk etter at den tilkoblede HDMI-kilden har blitt valgt. For å avslutte denne operasjonen og styre TV-en via fjernkontrollen igjen, trykk og hold "0-Zero"-knappen på fjernkontrollen i 3 sekunder. ODu kan også trykke på Q Menu-knappen på fjernkontrollen, utheve CEC RC Passthrough og sette det som Off (Av) ved å trykke på venstre- eller høyreknappen.. Denne funksjonen kan også aktiveres eller deaktiveres i menyen Innstillinger/Andre innstillinger. TV-støtter også funksjonen ARC(Audio Return Channel Lydreturkanal). Denne funksjonen er en lydkobling som er ment å erstatte ander kabler mellom TV-en og lydsystemet (A/V-mottaker eller høyttalersystem). Når ARC er aktiv, vil ikke TV-en dempe sitt eget eller andre utsignaler for lyd. Når du må redusere TVvolumet til null manuelt, og du bare vil høre lyd fra den tilkoblede lydenheten (i likhet med andre optiske eller koaksiale digitale utsignaler for lyd). Hvis du vil endre lydnivået for en tilkoblet enhet, må du velge den enheten fra kildelisten. I det tilfellet vil volumknappene styre den tilkoblede lydenheten. Norsk

84 TV Menu Features and Functions Bildemenyinnhold Modus Contrast Lysstyrke Skarphet Farge Strømsparingsmodus Baklys (valgfritt) Støyreduksjon Avanserte innstillinger Dynamisk kontrast Fargetemperatur Bildezoom Filmmodus Du kan endre bildemodusen slik at den passer dine preferanser eller behov. Bildemodus kan stilles inn til et av følgende valg: Kino, Spill, Sport, Dynamsk og Naturlig. Justerer verdier for lyshet og mørke på skjermen. Justerer verdier for lyshet på skjermen. Stiller inn verdiene for skarphet for objektene vist på skjermen. Stiller inn fargeverdier, justerer fargene. For å sette Strømsparingsmodus til Øko, Bilde Av eller Deaktivert. (Når Mode er Dynamisk, er Strømsparingsmodusen automatisk satt til deaktivert.) Denne innstillingen styrer baklysnivået. Bakgrunnsbelysning funksjonen vil være inaktiv hvis Strømsparemodus er satt til Eco. Bakgrunnsbelysningen kan ikke aktiveres i VGA, Medialeser modus, eller når bildet er satt til Spill. Hvis signalet er svakt og det er støyende, bruk Støyreduksjon-innstillingen for å redusere mengden av støy. Du kan endre Dynamisk Kontrastforholden til ønsket verdi. Stiller inn ønsket fargetone. Setter ønsket bildestørrelse fra bildezoom menyen. Merk: Auto-alternativet er kun tilgjengelig i Scart-modus med SCARTPIN8 høy spenning/ lav spenning veksling Filmer blir tatt opp med en annet antall bilder per sekund enn normale TV-programmer. Slå på denne funksjonen når du ser filmer for å se høyhastighetsscenene klart. Hud toner Hudtone kan endres mellom -5 og 5. Fargeinnstillinger RGB økning HDMI True Black PC-posisjo Autoposisjon H-posisjon V-posisjon Punktklokke Fase Tilbakestill Justerer ønsker fargetone. Du kan konfigurere ønskede fargetemperatur-verdier ved å bruke RGB økning-funksjonen. Mens du ser fra en HDMI-kilde, vil denne funksjonen være synlig i menyen Bildeinnstillinger. Du kan benytte denne funksjonen til å forsterke sorthet i bildet. Vises bare når inngangskilden er satt til VGA/PC. Optimaliserer automatisk skjermen. Trykk OK for å optimalisere. Dette elementet dytter bildet horisontalt til høyre eller venstre side av skjermen. Dette elementet dytter bildet vertikalt mot toppen eller bunnen av skjermen. Punktklokkefrekvensen retter opp forstyrrelser som vises som vertikale bånd i presentasjoner med mange prikker, som regneark eller paragrafer, eller tekst i mindre skrifttype. Avhengig av inngangskilden (datamaskin osv.), vil du kanskje se et uskarpt eller støyete bilde på skjermen. Du kan bruke fase for å få et klarere bilde gjennom prøving og feiling. Tilbakestiller bildeinnstillinger til fabrikkinnstillingene. (unntatt spillmodus) Mens vil VGA (PC)-modus vil noen elementer i Bildemenyen være utilgjengelige.. Isteden vil VGA-modusinnstillinger bli lagt til Bildeinnstillinger mens i PC-modus. Norsk

85 Lydmenyinnhold Volum Equalizer Balanse Hodetelefon Lydmodus AVL (Automatisk Volum Begrensning) Hodetelefon/Linje Ut Dynamisk bass Surroundlyd Justerer volumnivået. Velger equalizer modus. Egendefinerte innstillinger kan gjøres bare når du er i brukermodus. Justerer hvorvidt lyden kommer fra venstre eller høyre høyttaler. Stiller inn hodetelefonvolum. Du kan velge en lydmodus (hvis dette støttes av den valgte kanalen). Funksjonen setter lyden å opprettholde et fast nivå mellom programmer. Når du kobler en ekstern forsterker til TV ved hjelp av hodetelefonkontakten, kan du velge dette mulighet som linje ut. Hvis du har koblet hodetelefoner til TV, sette dette mulighet som Hodetelefoner. Slår Dynamisk Bass Av/Til Surroundlyd-modus kan endres til På eller Av. Digital utgang Innstillinger bildemenyinnhold Tilgangssystem Språk Foreldre(*) Tidsur Stiller inn digital lydtype ut. Kontrollerer betingede tilgangsmoduler når tilgjengelig. Du vil kanskje kunne angi et annet språk avhengig av kringkasteren og landet. Tast inn riktig passord for å endre foreldrenes innstillinger. Du kan enkelt justere menyen lås, modenhet lås (kan endres avhengig av landet som velges) og barnesikring i denne menyen. Du kan også sette ny PIN. Merk: Standard PIN kan settes til 0000 eller Hvis du har definert PIN (blir forespurt avhengig av valg av land) i løpet av Første installering, bruker du PIN-koden du har definert. Sett inn en sleep timer for å slå av TV-en etter en viss tid. Stiller inn tidsur for valgt programmer. Opptakskonfigurasjon Dato/klokkeslett Kilder Andre innstillinger Menutidsavbrudd Skanningskrypterte kanaler Blå bakgrunn Programvare oppdatering Programvareversjon Tunghørt Viser opptakskonfigurasjonsmenyen (USB-tilkobling nødvendig). Stiller inn dato og tid. Aktiverer og deaktiverer valgte kildealternativer. Viser andre innstillingsmuligheter på TV-en. Endrer tidsavbrudd for menyskjermer. Når denne innstillingen er på, vil søkeprosessen finne de krypterte kanaler også. Aktiverer eller deaktiverer den blå bakgrunn systemet når signalet er svakt eller fraværende. Sikrer at TV-en har den siste fastvaren. Viser applikasjonversjon Aktiverer noen spesielle funksjoner som er sendt fra kringkasteren. Norsk

86 Lydbeskrivelse Automatisk avslåing Ventemodussøk (valgfritt) Butikkmodus Power-up Modus CEC Menyinnhold for installasjon og omstilling Automatisk kanalsøk (still om) Manuelt kanalsøk Kanalsøk nettverk Analog finjustering Førstegang sinstallasjon Klar Listevisning Et fortellerspor vil bli spilt for blinde eller svaksynte. Denne funksjonen er tilgjengelig bare hvis kringkasteren støtter det. Merk: Lydbeskrivelse funksjonen er ikke tilgjengelig i opptak eller tid skiftende modus. Stiller inn ønsket tid for når TV-en vil automatisk gå inn i ventemodus når den ikke er i bruk TV-en vil søke etter nye eller manglende kanaler når den er i ventemodus. Alle nye sendinger vil bli vist. Velg denne modusen for butikkvisning. Modus er aktivert, kan enkelte elementer i TVmenyen ikke er tilgjengelig. Denne innstillingen konfigurerer preferansene for oppladingsmodusen. Med denne innstillingen kan du aktivere og deaktivere CEC-funksjonalitet fullstendig. Trykk venstre- eller høyreknappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen. Viser automatiske omstillingalternativer. Digital antenne: Søker etter og lagrer antennebaserte DVB-stasjoner. Digital kabel: Søker etter og lagrer kabel DVB stasjoner. Analog: Søker etter og lagrer analoge stasjoner. Digital antenne & analog: Søker etter og lagrer antenne DVB og analoge stasjoner. Digital kabel & analog: Søker etter og lagrer kabel DVB og analoge stasjoner. Satellitt: Søker etter og lagrer satellittstasjoner. Denne funksjonen kan brukes for innlegging av direktesendinger. Søker lenkede kanaler i sendingsystemet. Du kan bruke denne innstillingen for å finjustere analoge kanaler. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis det ikke fins noen lagrede analoge kanaler. Sletter alle lagrede kanaler og innstillinger, nullstiller TVen til fabrikkinnstillingene. (*) Denne innstillingen er synlig når Land-alternativet er satt til Danmark, Sweden, Norge eller Finland. Bruk denne innstillingen for å fjerne kanalene som er lagret. Norsk

87 Generell TV Betjening Bruk kanal listen TV-en sortere alle lagrede stasjoner i Kanallisten. Du kan redigere denne kanallisten, stille inn favoritter eller stille inn aktive stasjoner som skal lsitet opp ved bruk av valget Kanalliste. Konfigurerer foreldre innstillinger For å forhindre at at enkelte programmer kan ses, kan kanaler og menyer låses ved bruk av et system for foreldrekontroll. Å vise foreldrelåsnivå menyalternativer, bør PINkoden tastes inn. Etter du har trykt riktig PIN kode så vil foreldre innstillinger bli vist. Menylås: Innstilling av menylås aktiverer eller deaktiverer menytilgangen. Voksenlås: Når dette alternativet er angitt, vil den hente aldersgrenseinformasjon fra kringkastingen, og hvis denne aldersgrensen er deaktivert, vil den deaktivere tlgangen til kringkastingen. Barnelås: Når Barnelås er valgt, vil det kun være mulig å betjene TV-apparatet ved hjelp av fjernkontroll. Da vil ikke kontrollpanel knappene fungere. Still inn PIN: Definerer en ny PIN. Det åpne nettleserprogrammet i portalen kan bli deaktivert på grunn av endringer i foreldreinnstillinger. Dette kan gjøres på tre forskjellige måter avhengig av hvilket land du har valgt under første gangs installasjon. Hvis det valgte landet er England, deaktiveres den åpne nettleseren hvis du slår av barnesikringen. Hvis det valgte landet er Frankrike, deaktiveres den åpne nettleseren hvis alderslåsen justeres for brukere i alderen 15 år eller yngre. Hvis et annet enn de som er nevnt ovenfor land velges, deaktiveres den åpne nettleseren hvis noe av innstillingene i alderslåsen blir slått på. Merk: Standard PIN kan settes til 0000 eller Hvis du har definert PIN (blir forespurt avhengig av valg av land) i løpet av Første Gangs İnstallering, bruker du PIN -koden du har definert. Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av landet. Elektronisk programguide (EPG) Enkelte kanaler sender informasjon om sendeplanene sine. Trykk Epg-knappen for å se menyen for elektronisk programguide EPG. Rød knapp (Dagen før): Viser programmene for dagen før. Grønn knapp (Neste dag): Viser programmene for neste dag. Gul knapp (Zoom): Trykk på den gule knappen for å se hendelser i et bredere tidsintervall. Norsk Blå knapp (filter): Viser alternativer for filtrering. UNDERTEKST: Trykk på Subtitles-knappen for å vise Velg sjanger-meny. Ved hjelp av denne funksjonen kan du søke i databasen til programguiden i overensstemmelse med sjangeren som du har valgt. Tilgjengelig informasjon i programguiden søkes og resultater som samsvarer med kriteriene dine vil utheves. Info-knappen: Viser detaljert informasjon om valgte programmer. Talltaster (hopp): Hopper til foretrukket kanal med talltastene. OK Vis programalternativer. Tekstknapp (Søk): Viser "Guidesøk"-menyen. Bytteknapp (nå) Viser aktuell sending på uthevet kanal. Opptaksknappen: The TV will start to record the selected programme. Du kan trykke igjen for å stoppe opptaket. VIKTIG: Koble en USB-disk til TV-en når TVen er slått av. Du bør da slå på TVen for å aktivere opptaksfunksjonen. Merk: Bytte til en annen kringkasting eller kilde er ikke tilgjengelig under et opptak. Programvalg Trykk OK i EPG-menyen for å gå inn i Hendelsevalg -menyen. Velge kanal I EPG-menyen kan du, ved hjelp av dette alternativet, bytte til den valgte kanalen. Ta opp / slett opptaksur Etter at du har valgt program i EPG menyen, press OK knappen. Velg "Opptak"-alternativet og trykk på OK-knappen. Etter denne operasjonen vil et opptak bli planlagt for det valgte programmet. For å avbryte et allerede innstilt opptak merker du programmet og trykker OK og velger Slett Opptakstimer. Opptaket vil bli avbrutt. Sett Timer / Slett Timer Etter at du har valgt program i EPG menyen, press OK knappen. Velg alternativet Still inn tidsur på hendelse og trykk på OK-knappen. Du kan sette et tidsut for fremtidige programmer. For å avbryte en allerede innstilt påminnelse, merker du det programmet og trykker på OK knappen. Velg deretter Slett Timer. Timeren vil bli avbrutt. Merk: Det er ikke mulig å ta opp to kanaler på samme tid.

88 Programvareoppdatering TV-en er i stand til å finne og oppdatere automatisk via kringkastingssignalet. Programvareoppgradering søk via brukergrensesnittet På hovedmenyen velger du Innstillinger og deretter Andre innstillinger. Naviger til Programvareoppdatering og trykk på OK-knappen. I menyen Oppgraderingsalternativer velger du Søk etter oppdateringer og trykker på OK-knappen for å se etter en ny programvareoppdatering. Hvis nye oppdateringer blir funnet vil nedlastingen av programvaren ta til. Trykk OK for å fortsette omstartsprosedyren. 3 AM søk og oppgradering modus TV-en vil søke etter nye oppgraderinger kl hvis alternativet Automatisk skanning i menyen Oppgraderingsalternativer er Aktivert, og TV-en er koblet til et antennesignalt. Merk: Hvis TV-en ikke vil slå seg på etter oppgraderingen, trekker du ut støpselet, venter i to minutter og kobler det til igjen. Fjernkontroll ingen drift Batteriene kan være oppbrukt. Bytt batteriene. Inngangskilder - kan ikke velges Hvis du ikke kan velge en inngangkilde, er det mulig at du ikke har noen enheter koblet til. Hvis ikke: Kontroller AV-kablene og kontaktene hvis du har prøvd å koble til en enhet. Opptak utilgjengelig For å ta opp et program må du først koble en USB-disk til din TV mens den er slått av. Du skal deretter skru på TV-en for å aktivere opptaksfunksjonen. Hvis du ikke kan ta opp, kan du prøve å slå av TV og deretter sette inn USB-enheten. USB er for treg Hvis en "USB er for treg" vises på skjermen når du starter et opptak, kan du prøve å starte innspillingen på nytt. Hvis du fortsatt får samme feil er det mulig at USB enheten ikke møter nødvendige fartskrav. Prøv å koble til en annen USB-disk. Feilsøkingstips TVen vil ikke slå seg på Kontroller at strømledningen er koblet sikkert til stikkontakten. Sjekk om batteriene er utgått. Trykk på Power-knappen på TV-en. Dårlig bilde Sjekk om du har valgt riktig TV-system. Lavt signal nivå kan gi bildeforstyrrelser. Vennligst sjekk antennetilgang. Sjekk om du har valgt riktig kanalfrekvens hvis du har gjort manuell tuning. Bildekvaliteten kan brytes ned når to enheter er koblet til TV-en på samme tid. I slike tilfeller bør du koble fra ett av apparatene. Manglende bilde Dette betyr at TV-en ikke mottar noen sendingssignaler. Sørg for at du har valgt korrekt kilde. Er antennen tilkoblet på riktig måte? Er antennekabelen skadet? Er riktige plugger brukt for å koble antennen? Er du i tvil, ta kontakt med leverandøren. Manglende lyd Sjekk om TV-en er dempet. Trykk knappen Lydløs eller øk volumet for å sjekke. Lyd kommer kanskje fra bare én høyttaler. Sjekk balanseinnstillingene i lydmenyen. Norsk

89 Typiske visningsmoduser for PC-inngang Følgende tabell er en illustrasjon av noen typiske videovisningsmoduser. TV-en støtter kanskje ikke alle oppløsningene. Index Oppløsning Frekvens 1 640x350 85Hz 2 640x400 70Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz AV og HDMI signal Kompatibilitet Kilde Støttede signaler Tilgjengelig EXT (SCART) Sıde AV YPbPr HDMI1 HDMI2 PAL NTSC 60 MPEG 50/60 SECAM PAL 50/60 NTSC 60 SECAM O O O O O O 480i, 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50Hz, 60Hz 1080i 50Hz, 60Hz O 480i 60Hz O 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50Hz, 60Hz O 1080i 50Hz, 60Hz O 24Hz, 25Hz, 1080p 30Hz, O 50Hz, 60Hz (X: Ikke tilgjengelig, O: Tilgjengelig) Noen ganger kan et signal på LCD-TV-en ikke vises skikkelig. Problemet kan være en uforenlighet med standarder fra kildeutstyret (DVD, digitalboks osv.) Hvis du opplever et slikt problem, kontakt forhandleren din og produsenten av kildeutstyret. O Norsk

90 Støttede filformater for USB-modus Media Filendelse Formater Merknader Video.dat,.mpg,.mpeg.ts,.trp,.tp,.m2ts Mpeg1-2 MPEG2, H.264, VC1, AVS, MVC 50Mbit/sek.vob MPEG2 50Mbit/sek.mkv.mp4.avi.fla,.flv MPEG1-2-4, H.264 MPEG4, XviD, H.264 MPEG2-4, Xvid, H.264 H.264, Sorenson H.263.3gp MPEG4, H Mbit/sek.asf,.wmv VC1 50Mbit/sek Lyd.mp3 MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3) Bilde.wav LPCM 24fps Andre: 50Mbit/sek 50fps, 50Mbit/sek 50fps, 50Mbit/sek 50fps, 50Mbit/sek 40Mbit/sek Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (Bitfrekvens) / 16KHz ~ 48KHz (Samplingsfrekvens) Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (Bitfrekvens) / 16KHz ~ 48KHz (Samplingsfrekvens) Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate).wma/asf WMA, WMA Pro WMA: 128bps ~ 320Kbps (Bitfrekvens) / 8KHz ~ 48Khz (Samplingsfrekvens) WMA Pro: < 768kbps (Bitfrekvens) / ~ 96KHz (Samplingsfrekvens).m4a/.aac AAC, HEAAC Fritt format (Bitfrekvens) / 8KHz ~ 48KHz (Samplingsfrekvens).pcm PCM 8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate) (fungerer bare med videofiler).jpeg.png.bmp AC3 EAC3 LPCM IMA-ADPCM/ MS-ADPCM G711 A/mu-law Grunnlinje Progressiv ikke-interlace sammenflettet Teksting.sub - Sub1, Sub2, Sub3.srt - 32Kbps ~ 640Kbps (Bitfrekvens) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Samplingsfrekvens) 32Kbps ~ 6 Mbps (Bitfrekvens) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (Samplingsfrekvens) 64Kbps ~ 1.5Mbps (Bitfrekvens) / 8KHz ~ 48Khz (Samplingsfrekvens) 384Kbps (Bitfrekvens) / 8KHz ~ 48Khz (Samplingsfrekvens) 64~128Kbps (Bitfrekvens) / 8KHz (Samplingsfrekvens) Oppløsning (BxH): 15360x8640, bytes Oppløsning (BxH): 1024x768, bytes Oppløsning (BxH): 9600x6400, bytes Oppløsning (BxH): 1200x800, bytes Oppløsning (BxH): 9600x6400, bytes Norsk

91 Støttede DVI-oppløsninger Når du kobler enheter til TVen din ved å bruke DVI-konversjonskabel (DVI til HDMI-kabler (følger ikke med), kan du bruke følgende resolusjonsinformasjon. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ þ 1360x768 þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x1200 þ 1680x1050 þ 1920x1080 þ 1920x1200 þ Norsk

92 DVD-modus Sikkerhetsinformasjon FORSIKTIG DVD-spilleren er et klasse 1 laserprodukt. Dette produktet benytter imidlertid en synlig laserstråle som kan forårsake skadelig strålefare. Vær sikkker på å operer spilleren som instruert. KLASSE 1 LASERPRODUKT FARE FOR ELEKTRISK STØT Lynblitzen med pilsymbol, innen en likesidet trekant, er for at brukeren skal merke seg den uisolerte "farlige spenningen" i produktets kabinett som kan gi elektrisk sjokk. Utropstegnet i en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om at det finnes viktige drifts-og vedlikeholdskostnader (service) i dokumentasjonen som følger med apparatet. Noter om plater Om håndtering av plater For å holde disken ren, håndter disken på kanten. Ikke rør overflaten. Ikke fest papir eller teip på platen. Dersom platen er forurenset med for eksempel lim må du fjerne dette før platen brukes. Ikke utsett platen for direkte sollys eller varmekilder, som for eksempel ventilasjonskanaler, eller la den ligge i en parkert bil i direkte sollys. da temperaturen rakt kan stige og skade platen. Etter spilling, lagre platen i omslaget. Om rengjøring Før avspilling, rengjør platen med en rengjøringsklut. Tørk disken fra midten og ut. Ikke bruk midler som bensin, tynner, butikkjøpte rengjøringsprodukter eller antistatisk spray som er ment for vinylplater. Lisensinformasjon Dette produktet inneholder teknologi for opphavsrettsbeskyttelse som er beskyttet av amerikanske patenter og andre immaterielle rettigheter. Bruk av denne teknologien for opphavsrettsbeskyttelse må godkjennes av Rovi Corporation, og er ment for hjemmebruk og annen begrenset visning med mindre annet er godkjent av Rovi Corporation. Omvendt engineering og demontering er forbudt. Hvordan se DVD Når du plasserer en disk i spilleren, skal den påskrevne siden av disken peke opp. Når TV-en er skrudd på så skift til DVD kilden ved å bruke Source-knappen på fjernkontrollen. Trykk PLAY på fjernkontrollen eller trykk direkte på PLAYknappen på frontpanelet. Om der ikke er noen disk inne i lasteren, plasser DVDen først og trykk play. Merk: Hvis du bytter til en annen kilde ved å trykke knappene Source, Bytt eller Program +/- på fjernkontrollen, vil DVD-avspilling stanses automatisk. Du bør trykke på Avspilling og gjenoppta avspillingen manuelt når du bytter til DVD-tilstand.. DVD Kontrollpanel-knapper / (Avspilling / Pause) Spiller/pauser disken. Når DVD menyen (root meny) er aktiv så fungerer denne knappen som "knapper valgt" (velger den uthevede elementet i menyen) hvis dette ikke er forbudt av disken. / (Stopp / Ejiser) Merk ved stopp avspilling av disk / ut- eller innmating av disken. Merk: Du kan ikke løse ut platen med fjernkontrollen. Når du spiller en fil så bør du trykke STOPP knappen tre ganger for å utløse. Norsk

93 Generell avspilling Enkel avspilling 1. Trykk på standby-knappen 2. Vennligst sett inn en disk i lasteren. Disken lastes automatisk og starter avspilling dersom platen ikke har noen menyer innspilt. En meny kan vises på TV-skjermen etter noen øyeblikk, eller så starter filmen automatisk. Denne oppførselen kommer an på diskinnholdet og kan forandre seg. Merk: Trinn 3 og 4 er bare tilgjengelig dersom det er en meny på platen. 3. Trykk ned / opp / venstre / høyre eller siffertasten(e) for å velge ønsket film. 4. Trykk OK. For å bekrefte valgte elementer. Det spilte elementet kan være en film, et bilde eller en annen submeny, det kommer an på disken. For referanse: Dersom det ikke er tillatt å utføre en handling knyttet til en knapp, vil symbolet vises. Merk om playback: 1. Ingen lyd høres når du spoler forover eller bakover. 2. Ingen lyd høres under Slow motion play. 3. Sakte avspilling i revers vil kanskje ikke være tilgjengelig avhengig av DVD-innholdet. 4. I noen tilfeller endres ikke undertekstingsspråket til det du valgte øyeblikkelig. 5. Når det foretrukne språket ikke er valgt etter at du har trykket knappen mange ganger, betyr det at språket du ønsker ikke er tilgjengelig. 6. Når spilleren blir restartet eller disken blir byttet så vil underteksten autmatisk bli forandret tilbake til de opprinnelige innstillingene. 7. Om språket som er valgt ikke støttes av disken så vil undertekstspråket bli automatisk satt til diskens prioritets språk. 8. En sirkulasjon vil vanligvis skje mens du skifter til en annet språk, du kan slette underteksten ved å trykke denne knappen et antall ganger til "Undertekst av" vises på skjermen. 9. Når strømmen blir skrudd på eller disken blir fjernet så vil språket som blir hørt være det som ble valgt. Om dette språket ikke blir tatt opp på disken så vil bare de tilgjengelige språkene høres på disken. 10. Noen DVD-er inneholder ikke hoved- og/eller tittelmenyer. 11. Hopping bakover er ikke tilgjengelig. 12. Tilleggsdetaljer: Dersom du forsøker å skrive inn et tall som er høyere enn totalt antall titler, vil tidssøk-boksen forsvinne og meldingen Input Invalid" vises i øvre venstre hjørne av skjermen. 13. Lysbildevisning er deaktivert når ZOOM-modus er på. Norsk DVD Troubleshooting Dårlig bildekvalitet (DVD) Vær sikker på at DVD overflaten ikke er skadet. (Rifter, fingeravtrykk osv.) Rens DVDen og prøv igjen. Les instruksene som blir forklart i "Notater på disk" for å rengjøre disken din skikkelig. Forsikre deg om at DVD-platen ligger i lasteren med etiketten vendt opp. En fuktig DVD disk eller kondens kan forstyrre utstyret. Vent 1-2 timer i Standby for å tørke utstyret. Platen spilles ikke Ingen disk i maskinen. Sett en plate inn i spilleren. Platen er ikke lastet inn riktig. Forsikre deg om at DVD-platen ligger i lasteren med etiketten vendt opp. Feil type disk. Maskinen kan ikke spille CD-ROMS osv. Regionskoden på DVDen på passe spilleren. Feil OSD språk Velg språk i oppsett-menyen (setup). Språket for lyden eller undertitlene på en DVD kan ikke endres. Det finnes ikke flerspråklig lyd og/eller undertitler på DVD-en. Prøv å forandre på lyden eller undertekstene ved å bruke tittelmenyen på DVDen. Noen DVDer tillater ikke brukeren å forandre disse innstillingene uten å bruke diskemenyen Disse funksjonene er ikke tilgjengelige på DVD. Manglende bilde Kontroller at du har trykket de rette knappene på fjernkontrollen. Prøv igjen. Manglende lyd Sjekk at volumet er stilt inn til et hørbart nivå. Pass på at lyden ikke blir slått av ved et uhell. Forvrengt lyd Sjekk at passende lytte-modusinnstilling er riktig. Dersom ingenting fungerer Hvis du har forsøkt alle løsningene ovenfor og ingen av dem løser problemet, forsøk å slå DVD-en av og på. Hvis dette ikke fungerer, kan du kontakte leverandøren eller TV-DVD reparatør. Forsøk aldri å reparere en defekt DVD-spiller på egen hnd.

94 Disktyper som er kompatible med enheten Platetyper (Logoer) DVD LYD-CD MP3-CD Opptakstyper Lyd + Video Platestørrelse 12 cm Maks. spilletid Enkeltsidig; 240 min. Dobbeltsidig; 480 min. Lyd 12 cm 74 min. Lyd (xxxx.mp3) 12 cm Det avhenger av MP3- kvaliteten. Egenskaper DVD-en har glimrende lyd og bildet takket være Dolby Digital og MPEG-2 System. Ulike skjerm- og lydfunksjoner kan enkelt velges via menyen på skjermen. En LP blir tatt opp en et digitalt signal med mer forvregning. CD blir tatt opp som et Digital Signal med bedre lydkvalitet, mindre forvregning og mindre forringelse av lydkvalitet over tid. MP3 blir tatt opp som et Digital Signal med bedre lydkvalitet, mindre forvregning og mindre forringelse av lydkvalitet over tid. BILDE-CD Video (stillbilde) 12 cm Det avhenger av JPEGkvaliteten. JPEG blir tatt opp som et Digital Signal med bedre bildekvalitet over tid. For riktig drift, må bare 12 cm plater brukes. Spesifikasjoner Typer plater som støttes Videotype Lydtype Lydutgang DVD: SS/SL 4.7 (DVD-5) CD-DA SS/DL 4.7 (DVD-9) CD-R DS/SL 4.7 (DVD-10) CD-RW DS/DL 4.7 (DVD-18) MP-3/JPEG Dekoding av MPEG-2-video (MPEG-1 støttes) Videovisning i fullskjerm på 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) piksler Bildeoppdateringsfrekvens på 50 og 60 Hz (PAL og NTSC) Digital bitstrøms behaningshastighet på 108Mbits/sek Linjeoppløsning på mer enn 500 linjer MPEG-dekoding av flere kanaler LPCM Analoge utganger: 24 bit /48, 44,1kHz nedsampling DAC Norsk

95 Oversikt over fjernkontrollen 1. Ventemodus 2. TV Meny 3. Ok / Velg 4. Tilbake 5. Vinkel 6. Vis/DVD-meny 7. Gjentak 8. Zoom TV 9. Språkvalg 10. Rask revers 11. Pause 12. Spill 13. Stopp 14. Rask forhånd 15. Undertittel 16. Hodemeny 17. Tittel 18. Søk tilstand 19. Navigasjonsknapper 20. Info 21. Volum opp/ned 22. Stille 23. Nummertaster 24. Kildevalg Norsk

96 Generell DVD-bruk (avhengig av modell) Du kan operere DVD, film CD, musikk eller CD bildeinnhold ved å bruke de rette knappene på din fjernkontroll. Nedenfor er hovedfunksjonene til vanlige de mest bruke knappene på fjernkontrollen. Knapper DVD-avspilling Filmavspilling Bildeavspilling Musikkavspilling Spill Spill Spill Spill Pause Pause Pause Pause Stopp Stopp Stopp Stopp / Gå bakover/ forover Gå bakover/forover Roter Gå bakover/forover / Uthever et menyelement / flytter det zoomede bildet opp eller ned (hvis tilgjengelig). / Rapid advance / Rapid reverse (Fremoverspoling/tilbakespoling) MEDIELESER Viser scene fra ulike vinkler (hvis tilgjengelig) Endrer skyveeffekten (avhenger av innholdet) X MIN KNAPP 1 INFO LANGUAGE (SPRÅK) MENY OK GRØNN KNAPP RETURNER/ TILBAKE GUL KNAPP Viser tid / viser hoved-oppsettmenyen Valg av tidtellermodus (under avspilling). Trykk gjentatte ganger for å veksle mellom modi. Auto-språk X X Viser TV menyen. Enter / View / Play (Enter / Vis / Spill av Viser gjentakelsesalternativer. Går tilbake til forrige meny (hvis tilgjengelig). Går tilbake til rotmappen (hvis tilgjengelig). MIN KNAPP 2 Direkte valg av scener eller tid. Velger ønsket fil. Velger ønsket fil. TEKSTING BLÅ KNAPP RØD KNAPP Teksting på-av. Trykk gjentatte ganger for å veksle mellom modi for teksting. Viser platemeny (hvis tilgjengelig). Viser platemeny (hvis tilgjengelig). Zoomer inn på bilde. Trykk gjentatte ganger for å veksle mellom modi for zooming. X X X X Andre funksjoner knappekombinasjoner (under avspilling) + Avta fremover ( + ) + Angir hastighet for sakte fremoverspoling + Angir hastighet for fremoverspiling + Angir hastighet for tilbakespiling + Bekrefter stoppekommando (*) Du kan bytte til tittel direkte ved å trykke numeriske knapper. Du må klikke 0 og deretter en sifffertast for å bytte et tall (for eksempel: for å velge 5, trykk 0 og 5). Norsk

97 BRUKSANVISNING FOR MOBILT TV Slå på fjernsynsapparatet ved bruk av 12 Volt 1. Koble sigarettennerkabelen til sigarettenneren på bilen din eller til en kabel med klemmer til bilbatteriet, pass på korrekt polaritet. 2. Koble den andre enden av 12 volt kabelen til DC 12 V kontakt på baksiden av TV-en. Da tennes LEDlampen for standby (ventemodus). 3. Trykk " "-knappen P+ eller P- nummer knappene på fjern kontrollen eller trykk knappen, +knappen på TVen. TV-en slås på. 4. Tilpass for best bilde gjennom posisjonering av antenne eller still inn TV-kanaler på nytt hvis nødvendig. Slå av fjernsynsapparatet 1. Trykk -knappen på fjernkontrollen eller trykk kontrollbryteren på TV-en inntil den slukner, så vil TVen gå over i Standby-modus (hvilemodus). 2. Koble fra tilkoblingskabelen og strømforsyningen. V+ V+ PASS PÅ: 12 V inngang : V- V-. Norsk

98 Indhold Sikkerhedsinformation Kom godt i gang Meddelelser, funktioner og tilbehør Tilslut strøm & antenne/kabel Fjernstyring Tilslutning Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger TV-menuegenskaber og -funktioner Almindelig anvendelse Softwareopgradering Fejlfinding & råd Typiske skærmtilstande for PC-indgang Signalkompatibilitet for AV og HDMI Understøttede DVI-opløsninger BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV Dansk

99 Sikkerhedsinformation FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES FORSIGTIG: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD: FJERN IKKE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). INGERN BRUGER-SERVICERBARE INDVENDIGE DELE. VED BEHOV FOR SERVICERING SKAL SERVICETEKNIKERE. KONTAKTES. Hvis tv'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget. Under ekstreme vejrforhold (storme, lyn) og lange inaktivitet perioder (på ferie), så afbryd TV'et fra strømmen. Strømstikket bruges til at afbryde tv'et fra strømnettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart. Dette tegn er til stede overalt, hvor der er meget vigtige oplysninger om betjening og vedligeholdelse af apparatet i den medfølgende litteratur. Bemærk: Følg anvisningerne på skærmen for betjening af relaterede funktioner. VIGTIGT - Læs brugsanvisningen helt, før du installerer eller drift ADVARSEL: Lad aldrig personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og / eller viden anvender elektriske apparater uden opsyn. Af hensyn til ventilationen skal der være mindst 10 cm fri plads rundt om tv'et. Bloker ikke ventilationsåbningerne. Anbring ikke tv'et på skrå eller ustabile overflader, TV'et kan vælte. Brug dette apparat i et moderat klima. Strømstikket skal være let tilgængeligt. Anbring ikke TV'et, møbler, osv. på strømkablet. Et beskadiget kabel/stik kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Håndter ledningen ved stikket, itræk ikke TV'et ved at trække i ledningen. Rør aldrig ved strømkablet/stikket med våde hænder, da dette kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød. Slå aldrig knude på ledningen og bind den sammen med andre ledninger. Hvis de er skadet, skal den udskiftes, dette bør kun udføres af kvalificeret personale. Brug ikke dette TV i fugtige eller våde omgivelser. Udsæt ikke tv'et for væsker. Hvis kabinettet kommer i kontakt med væsker, så afbryd straks TV'et og få det efterset af kvalificeret personale, før du bruger det igen. Udsæt ikke TV'et for direkte sollys, åben ild eller placer det i nærheden af intense varmekilder såsom elektriske varmeapparater. Høj lydstyrke fra øre-og hovedtelefoner kan forårsage høretab. Sørg for, at der ikke befinder sig åben ild, såsom tændte stearinlys, oven på tv'et. For at undgå skader, skal dette TV være sikkert fastgjort til en væg ved omhyggeligt at følge vejledningen (hvis indstillingen er tilgængelig). En gang imellem vil få ikke-aktive pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker produktets ydelse. Pas på ikke at ridse skærmen med fingernegle eller andre hårde genstande. Fjern ledningen fra kontakten, inden tv'et rengøres. Brug kun en blød, tør klud under rengøring. Advarsel Fare for elektrisk stød Fare Vigtigt Meddelelse Risiko for alvorlig skade eller døden Alvorlig strømrisiko Risiko for skade eller ejendomsbeskadigelse Korrekt betjening af systemet Yderligere bemærkninger er markeret Be sure to ground the connection properly. Connect the ground terminal of the AC adaptor with the ground terminal provided at the power outlet using the enclosed power cord. If the provided plug does not fit your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. Dansk

100 Kom godt i gang Meddelelser, funktioner og tilbehør Miljøinformation Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at skåne miljøet. Reducer energiforbruget på følgende måde: Du kan bruge indstillingen Strømsparetilstand under menuen Billede. Hvis du indstiller Strømsparetilstand som Eco, vil TV'et skifte til energibesparende tilstand, og TV'ets luminansniveau nedsættes til det optimale niveau. Bemærk, at nogle billedindstillinger vil være utilgængelige for ændringer, når TV'et er i strømsparetilstand. Hvis højre knap nedtrykkes, vil Skærmen slukkes i 15 sekunder. meddelelsen blive vist på skærmen. Vælg VIDERE, og tryk på OK for at slukke for skærmen med det samme. Hvis du ikke trykker på en knap, vil skærmen være slukket i 15 sekunder. Tryk på en knap på fjernbetjeningen eller på TV'et for at tænde for skærmen igen. Hvis du deaktiverer Strømsparetilstand, vil billedtilstand automatisk blive indstillet til Dynamisk. Når TV et ikke er i brug, skal det slukkes eller kobles fra stikkontakten. Dette vil reducere energiforbruget. Standbymeddelelser 1) Hvis tv'et ikke modtager noget indgangssignal (f.eks. fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil TV et gå i standby. Når TV'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: TV'et skiftede automatisk til stand-by-tilstand, fordi der ikke var noget signal i lang tid. Tryk på OK for at fortsætte. 2) Hvis tv'et har været tændt og ikke er blevet betjent i et stykke tid, vil TV'et gå i standby. Når TV'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist. TV'et skiftede automatisk til stand-by-tilstand, fordi der ikke var noget signal i lang tid. Tryk OK, for at fortsætte. Funktioner Fjernbetjent farvefjernsyn Fuldt integreret digitalt jordbaseret/kabel/satellit-tv (DVB-T2/C) HDMI-indgange til at tilslutte andre enheder med HDMI-stik USB-indgang OSD-menusystem Scart-stik til eksterne enheder (såsom DVDafspillere, PVR, videospil, osv.) Stereolydsystem Tekst-TV Tilslutning af høretelefoner Dansk Automatisk programmeringssystem Manuel tuning Automatisk slukning efter op til seks timer Sove-timer Børnesikring Automatisk lydløs, når der ingen udsendelse er. NTSC-afspilning AVL (Automatisk volumegrænse) PLL (Frekvenssøgning) PC-indgang Plug&Play til Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 Spiltilstand (ekstra) Programoptagelse Programtidsforskydning Medfølgende tilbehør Fjernbetjening Batterier: 2 x AAA Brugervejledning AV-sidetilslutningskabel DC 12 V Input_ Strømadapteren Bilstik TV-betjeningsknap & betjening 1.Retning OP 2. Nedadgående retning V+ V+ V- V- 3. Lydstyrke- / Info- / Kilde- Listevalg- og Standby- Tænd-kontakt Kontrolknappen gør det muligt at kontrollere lydstyrke- / program- / kilde- og standby-tænd- funktioner på TV'et. Sådan ændres lydstyrken: Forøg lydstyrken, ved at trykke på op-knappen. Sænk lydstyrken, ved at trykke på ned-knappen..

101 For at skifte kanal: Tryk på midten af knappen, informations banneret vil komme frem på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned. For at skifte kilde: Dobbekltklik på midten af knappen (for anden gang), vil kildelisten komme frem på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke på op- eller ned-knappen. Aerial or Cable 12V DC IN VGA SPDIF Sådan slukkes TV'et: Tryk på midten af knappen ned og hold den nede i nogle få sekunder, TV'et vil gå i standby-tilstand. 12V Bemærk: Hvis du slukker for TV'et, starter denne cirkel igen begyndende med lydstyrkeindstillingen. Hovedmenu-OSD kan ikke vises via kontrolknapper. To POWER INPUT DC 12 V terminal Brug af fjernbetjeningen DC IN VGA SPDIF AC adapter Tryk på Menu-knappen på fjernbetjeningen for at vise hovedmenuen. Brug Venstre eller Højre knap for at vælge en menufane og tryk på OK for at vælge. Brug Venstre / Højre / Op / Ned knapper for at vælge eller indstille en funktion. Tryk på Retur/Back eller Menuknappen for at forlade en menu skærm. Indgangsvalg Når de eksterne systemer er tilsluttet tv'et, kan man skifte mellem de forskellige signalindgange. Tryk gentagne gange på knappen Source på fjernbetjeningen, for at vælge de forskellige indgange. Ændring af kanaler og lydstyrke Du kan skifte kanal og justere lydstyrken ved at bruge Volume +/- og Program +/- på fjernbetjeningen. Meddelelse ANERKENDELSE AF VAREMÆRKER Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories. Udtrykkene HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. Sæt batterierne i fjernbetjeningen Løft forsigtigt dækslet på fjernbetjeningens bagside. Indsæt to AAA-batterier. Sørg for at (+) og (-) passer (vær opmærksom på korrekt polaritet). Sæt dækslet på igen. Tilslut strøm & antenne/kabel VIGTIGT: Tv-apparatet er udviklet til at køre på 12 V DC. Til dette anvendes en 12 V DC-adapter. Forbind denne adapter til et system, der leverer V AC, 50/60Hz.Efter udpakning skal du lade tv-apparatet for at nå den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til lysnettet. Dansk

102 Oplysninger til brugere vedrørende bortskaffelse af brugt udstyr og batterier [Kun i EU] Disse symboler angiver, at udstyret med disse symboler ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du vil bortskaffe produktet eller batteriet, bedes du anvende de systemer eller faciliteter som anvendes til indsamling af produkter til genbrug. NB:Tegnet Pb under symbolet for batterierne angiver at dette batteri indeholder bly. Produkter Batteri Specifikationer Tv-udsendelse Modtagende kanaler Digital modtagelse Antal forudindstillede kanaler Kanalindikator RF antenneindgang Driftspænding Audio Audio udgangseffekt (WRMS.) (10% THD) PAL SECAM BG/I/DK/LL VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Fuldt integreret digitalt antenne-cabletv (DVB-T-C) (DVB-T2,compatibelt) 1000 Skærmmenu 75 Ohm (ubalanceret) V AC, 50/60Hz. German+ Nicam Stereo 2 x 2,5 Strømforbrug 47 W Vægt 4,50 TV-mål BxHxD (med fod) TV-mål BxHxD (uden fod) Skærm 24 Brugstemperatur og driftsluftfugtighed Tekst-TV 134 x 554 x /61 x 554 x 339 0ºC op til 40ºC, maks. 85% luftfugtighed Tryk på Text-TV-knappen, for at vælge. Tryk igen for at aktiveremix-mode, som giver dig mulighed for at se teksttv-siden og TV-udsendelsen på samme tid. Tryk én gang for at fjerne lyden. Når det er tilgængeligt, vil sektioner på tekst-tv-siden blive farvekodet og kan vælges ved hjælp af de farvede knapper. Følg instruktionerne, der vises på den digitale digitalt tekst-tv-skærm. Digital Tekst-TV Tryk på knappen Text-TV, for at se digital tekst-tvinformation. Betjen den med de farvede knapper, markørknapperne og knappen OK. Betjeningsmetoden kan variere afhængigt af indholdet af det digitale tekst- TV. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv. Når knappen Text trykkes ned igen, vender TV'et tilbage til TV-udsendelsen. Dansk

103 Kom godt i gang Fjernstyring - 1 BEMÆRK: Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 7m / 23ft. Brug af Min Knap 1 (*) Tryk på MIN KNAP 1 i fem sekunder, når på en ønsket kilde, kanal eller link, indtil "MIN KNAP er INDSTILLET" vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MIN KNAP nu er tilknyttet den valgte funktion. Brug af Min Knap 2 (**) Tryk på MIN KNAP 2 i fem sekunder, når på en ønsket kilde, kanal eller link, indtil "MIN KNAP er INDSTILLET" vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MIN KNAP nu er tilknyttet den valgte funktion. 1. Standby / On 2. Channel List (Kanalliste) 3. Lydstyrke op - ned 4. Tænd / sluk menu 5. OK / Bekræft 6. Retur/Tilbage 7. Ingen funktion 8. My Button 1 9. My Button 2 (**) 10. Farvede knapper (RØD/GRØN/GUL/BLÅ) 11. Mono/Stereo / Dual I-II / Aktuelt sprog 12. Tilbagespoling (i Mediebrowsertilstand) 13. Pause (i Mediebrowser-tilstand) /Tidsforskudt optagelse 14. Programoptagelse 15. Play (i Mediebrowserens videotilstand) 16. Stop (i Mediebrowserens videotilstand) 17. Fremadspoling (i Mediebrowsertilstand) 18. Undertekst til-fra/undertekst (i Mediebrowsertilstand) 19. Billedstørrelse 20. Tekst-tv - Mix 21. Mediebrowser 22. Elektronisk programguide 23. Forlad 24. Navigationsknapper 25. Zapnutí-vypnutí nabídky 26. Info / vis (i tekst-tvtilstand) 27. Program op / ned 28. Lydløs 29. Forrige program / Nu (I EPG-tilstand) 30. Talknapper 31. AV / kilde Dansk

104 Kom godt i gang Tilslutning Forbindelse Type Kabler Enhed SIDE AV SIDE AV Scart Tilslutning (bag på) VGA Tilslutning (bag på) PC/YPbPr Audio Tilslutning (side) HDMI Tilslutning (bag på) SPDIFF (Koaksial udgang) Tilslutning (bag på) Side AV (Audio/Video) Tilslutning (side) Side Audio/Video forbindelseskabel (medfølger) Side AV forbindelseskabel (medfølger) Lydkabel til pc (medfølger ikke) BEMÆRK: Når du tilslutter en enhed via YPbPr eller AV-indgangen i siden, skal du bruge de medfølgende tilslutningskabler for at oprette forbindelsen. Se illustrationerne på venstre side. For at aktivere PC-lyd, skal du bruge SIDE AV tilslutningskablets HVIDE & RØDE indgange. Hvis en ekstern enhed er tilsluttet via SCART-stikket, vil TV'et automatisk skifte til AVtilstand. Ved modtagelse af DTV-kanaler (MPEG4 H.264) eller når du er i Mediabrowsertilstand, vil udgangen ikke være tilgængelig via scartstikket. Når du bruger vægmontering kit (ekstraudstyr), anbefaler vi, at du monterer alle dine kabler bag på TV'et, før montering på væggen. Indsæt eller fjern kun CI-modulet, når TV'et ER SLUKKET. Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger. Hver USB-indgang på dit TV understøtter enheder op til 500mA. Tilslutning af enheder, der har strømværdi over 500mA, kan beskadige dit tv. HOVEDTELEFON Tilslutning af høretelefoner (side) YPbPr Video Tilslutning (bag på) PC til YPbPr tilslutningskabel (medfølger ikke) Hvis du vil tilslutte en enhed til TV'et, skal du sørge for, at både TV og enheden er slukket, før du skaber nogen forbindelse. Når forbindelsen er etableret, kan du tænde for enhederne og bruge dem. USBforbindelse (side) CI tilslutning (side) V+ V+ DC 12 V Indgang V- V-. Dansk

105 Kom godt i gang Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger Tænding og slukning Sådan tændes der for tv'et Tilslut strømkablet til V AC, 50 / 60Hz. For at tænde TV et fra standbytilstand skal man enten: Tryk på Standby knappen, Program +/- eller en numerisk tast på fjernbetjeningen. Tryk på funktionskontakten på siden af TV et, indtil TV et tændes fra standby. Sådan slukkes TV et Tryk på knappen Standby på fjernbetjeningen eller tryk på sidefunktionen Tænd for TV'et, indtil det skifter til standby-tilstand. For at slukke TV'et helt, tag netledningen ud af stikkontakten. Bemærk: Når fjernsynet er tændt i standby-tilstand, kan standby-led blinke for at indikere, at funktioner såsom standby-søgning, Over Air download eller timer er aktive. LED-tv et kan også blinke, når du tænder det fra standbytilstanden. Førstegangsinstallation Når det tændes for første gang, vises sprogvalgsmenuen. Vælg det ønskede sprog og tryk på OK. Indstil dine præferencer ved hjælp af navigationsknapperne, og når du er færdig skal du trykke på OK, for at fortsætte. Bemærk: Afhængigt af det valgte land, kan du blive bedt om at indstille og bekræfte en PIN-kode på dette trin. Den valgte PIN kan ikke være Du skal indtaste den, hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode til en menufunktion senere. Du kan aktivere Butikstilstand på dette trin. Denne tilstand er kun beregnet til brug i butikker. Det anbefales at vælge Hjemmetilstand ved brug i hjemmet. Der vises en bekræftelsesskærm, hvis Butikstilstand vælges. Vælg JA for at forsætte. Denne funktion vil være tilgængelig i menuen Andre indstillinger og kan aktiveres/deaktiveres senere. Hvis Hjemmetilstand er valgt, vil Butikstilstand ikke være tilgængelig efter Førstegangsinstallationen. Tryk på knappen OK for at fortsætte. Antenneinstallation Hvis du vælger Antenne fra søgetype- skærmen, vil TV'et søge efter digitale jordbaserede TVudsendelser. Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt, vises kanalliste på skærmen. Mens søgningen fortsætter, vises en meddelelse, der spørger om du vil sortere kanaler efter LCN (*). Vælg Ja og tryk på OK for at bekræfte. (*) LCN er står for logiske kanalnumre system, der organiserer tilgængelige udsendelser i overensstemmelse med en genkendelig kanalsekvens (hvis det findes). Tryk på Menu-knappen, for at forlade Rediger Kanalliste og se TV. Kabelinstallation Hvis du vælger funktionen KABEL og trykker på OK på fjernbetjeningen, vises et bekræftelsesskærmbillede. Vælg Ja og tryk på OK for at fortsætte. Annullér handlingen ved at vælge NEJ og trykke på OK. Du kan vælge frekvensområderne fra den næste skærm. Indtast frekvensområdet ved at benytte de numeriske taster. Tryk på OK-knappen, for at starte den automatiske søgning, når du er færdig. Bemærk: Søgningens varighed varierer afhængigt af det valgte søgetrin. Medieafspilning via USB-indgang Du kan tilslutte en 2.5" og 3.5" tommer (HDD med ekstern strømforsyning) eksterne harddiske eller USB-nøgle til dit TV, ved hjælp af USB-indgange på TV'et. VIGTIGT! Tag en sikkerhedskopi af dine filer på dine lagringsenheder, før du tilslutter dem til tv'et. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skadede filer og datatab. Visse USB-enheder (f.eks. MP3- afspillere) eller USB-harddiskdrev/-nøgler er muligvis ikke kompatible med dette tv. TV'et understøtter FAT32 og NTFS diskformattering men optagelse vil ikke være tilgængelige med NTFS-formaterede diske. Under formatering af USB-harddiske, der har mere end 1TB (Terabyte) lagerplads kan du muligvis opleve nogle problemer i formateringsprocessen. Vent lidt, før hver tilslutning og frakobling, da afspilleren muligvis stadig læser filer. Undladelse af dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspilleren og på selve USB-enheden. Træk ikke drevet ud under afspilning af en fil. Du kan bruge USB-hubs med tv'ets USB-indgange. USB-hubs med ekstern strømforsyning anbefales i et sådant tilfælde. Det anbefales at bruge tv'ets USB-indgang(e) direkte, hvis du skal tilslutte en USB-harddisk. Bemærk: Når du ser billedfiler, kan Mediebrowser-menuen kun vise 1000 billedfiler, der er gemt på den tilsluttede USB-enhed. Dansk

106 Optagelse af et program VIGTIGT: Når du bruger en ny USB harddisk, anbefales det at du først formaterer disken ved hjælp af dit tv's "Format disk" funktion. Hvis du vil optage et program, skal du først tilslutte en USB-disk til dit TV, mens TV'et er slukket. Du skal derefter tænde for TV'et for at aktivere optagelsesfunktionen. For at bruge til at optage skal dit USB-stik have 1 GB ledig plads og være USB 2.0 kompatibel. Hvis USB-drevet ikke er kompatibelt, vil en fejlmeddelelse blive vist. Optagede programmer gemmes på den tilsluttede USB-disk. Hvis du ønsker det, kan du gemme/kopiere optagelser til en computer, men disse filer vil ikke være tilgængelige til afspilning på computeren. Du kan kun afspille optagelser via dit tv. Forsinkelse af læbesynkronisering kan forekomme under tidsforskydning. Radiooptagelse understøttes ikke. Tv'et kan optage programmer i op til ti timer. Optagede programmer opdeles i partitioner på 4 GB. Hvis skrivehastigheden for den tilsluttede USB-disk ikke er tilstrækkelig, kan optagelsen mislykkes, og tidsforskydningsfunktionen vil muligvis ikke være tilgængelig. Af denne grund anbefales det at bruge USBharddiskdrev til optagelse af HD-programmer. USB/HDD må ikke frakobles under optagelsen. Dette kan beskadige det tilsluttede USB/HDD. Multipartitionsunderstøttelse er til rådighed. Der understøttes højst to forskellige partitioner. USBdiskens første partition bruges til PVR-kompatible funktioner. Den skal også formateres som den primære partition, for at kunne bruges til PVRkompatible funktioner. Nogle stream-pakker ikke kan registreres på grund af signalproblemer, så nogle gange kan billederne fryse under afspilning. Tasterne Optage, Afspil, Pause, Skærmen (til PlayListDialog) kan ikke bruges, mens tekst-tv er aktiveret. Hvis timeren starter en optagelse, når teksttv er tændt, slukkes tekst-tv automatisk. Også brug af tekst-tv er deaktiveret, når der er en igangværende optagelse eller afspilning. Tidsforskudt optagelse Tryk på knappen Pause, mens du ser en udsendelse for at aktivere tidsforskydningstilstand. I tidsforskydningstilstand, sættes programmet på pause og optages samtidigt på den tilsluttede USB-disk. Tryk på Afspil-knappen igen, for at genoptage program på pause, fra hvor du stoppede. Tryk på knappen Stop for at stoppe timeshift-optagelse og vende tilbage til live-udsendelsen. Dansk Tidsforskydning kan ikke bruges, mens du er i radiotilstand. Du kan ikke bruge den hurtige tilbagespolingsfunktion for tidsforskydning, før afspilningen med hurtig fremspolingsmuligheden rykkes frem. Øjeblikkelig optagelse Tryk Optag-knappen for at starte optagelsen af en begivenhed med det samme, mens du ser et program. Du kan trykke på knappen Optag på fjernbetjeningen igen, for at indspille den næste begivenhed på EPG. I dette tilfælde viser skærmmeddelelsen de programmerede hændelser, der skal optages. Tryk på Stop for at annullere øjeblikkelig optagelse. Du kan ikke skifte udsendelser eller se mediebrowseren under optagelse. Når du optager et program eller under tidsforskydnings, vises en advarselsmeddelelse på skærmen, hvis din USB-enheds hastighed ikke er tilstrækkelig. Visning af optagede programmer Vælg Optagelsesbiblioteket fra Mediebrowsermenuen. Vælg et optaget element fra listen (hvis det er optaget tidligere). Tryk på knappen OK for at se Afspilningsmuligheder. Vælg en indstilling og tryk på OK. Bemærk: Hovedmenuen og menupunkter kan ikke åbnes under afspilningen. Tryk på knappen Stop for at stoppe en afspilning og vende tilbage til Optagelsesbiblioteket. Langsom fremadspoling Hvis du trykker på Pause-knappen, mens du ser optagede programmer, vil den langsomme fremadspolingsfunktion være tilgængelig. Du kan bruge hurtig fremadspoling, for at bremse fremad. Gentagne tryk på Hurtig fremadspolings-knappen ændrer langsom fremspolingshastighed. Optagelseskonfiguration Vælg punktet optagelseskonfiguration i menuen Indstillinger for at konfigurere optageindstillingerne. Formater disk: Du kan bruge Formater Diskfunktionen til formatering af den tilsluttede USB-disk. Din PIN-kode er nødvendig for at bruge Formater Disk-funktionen (standardpinkoden er 0000). Standard PIN-koden kan skifte afhængigt af det valgte land. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode til visning af et menupunkt, skal du bruge en af følgende koder: 4725,0000 eller VIGTIGT: Formattering af USB-drevet vil slette ALLE data på det, og dets filsystem vil blive konverteret til FAT32. I de fleste tilfælde vil driftsfejl blive ordnet efter en formattering, men du vil miste ALLE dine data. Hvis meddelelsen USB-diskens skrivehastighed er for langsom til optagelse vises på skærmen under start af en optagelse, skal du forsøge at genstarte optagelsen.

107 Hvis du stadig får vist samme fejl, er det muligt, at USB-disken ikke opfylder hastighedskravene. Prøv at tilslutte en anden USB-disk. Mediebrowsermenu Du kan afspille foto, musik og film, der er gemt på en USB-disk, ved at slutte den til dit TV. Tilslut en USB-disk til en af USB-indgangene, der er placeret på siden af TV'et. Tryk på knappen Menu, mens du er i mediebrowsertilstand for at få adgang til menupunkterne Billede, Lyd og Indstillinger. Tryk på knappen Menu igen vil forlade skærmen. Du kan indstille dine Mediebrowser-præferencer ved at bruge menuen Indstillinger. Start afspilning med knappen Afspil og aktiver Sløjfe-/blandfunktion TV afspiller næste fil og afspiller listen i sløjfe. Q.Menu-knappen på fjernbetjeningen, fremhæv CEC RC Passthrough og sæt den til Off ved at trykke på Venstre eller Højre knappen. Denne funktion kan også blive aktiveret eller deaktiveret under System>Indstillinger>Mere menuen. Tv'et understøtter også ARC (Audio Return Channel) funktionen. Denne funktion er en lydforbindelse med henblik på at erstatte andre kabler mellem fjernsynet og musiksystemet (A/V-modtager eller højttalersystem). Når ARC er aktiv, slår TV 'et ikke sine øvrige lydudgange fra automatisk. Så du skal sænke lydstyrken manuelt på TV'et til nul, hvis du ønsker at høre lyd fra den tilsluttede lydenhed (samme som andre optiske eller koaksiale digitale udgange). Hvis du ønsker at ændre tilsluttede enheders lydstyrke, skal du vælge denne enhed fra kildelisten. I så fald bliver volumenkontrol-tasterne skiftet til den tilsluttede lydenhed. Start afspilning med OK og aktiver Start afspilning med knappen OK/Afspil og aktiver Den samme fil afspilles i sløjfe (gentag). Den samme fil vil blive afspillet i en blanding. Lynmenu Menuen med lynindstillinger giver dig mulighed for at få adgang til nogle valgmuligheder hurtigt. Denne menu inkluderer Strømbesparelsestilstand, Billedtilstand, Foretrukne, Sleep Timer, CEC RC Passthrough og Informationshæfte muligheder. Tryk på LYNMENU på fjernbetjeningen for at se lynmenuen. Se de følgende kapitler for detaljer om de anførte funktioner. CEC og CEC RC Passthrough Denne funktion gør det muligt at styre de CECkompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-porte ved hjælp af fjernbetjeningen til TV'et. CEC valg i Andre Indstillinger menuen under Indstillinger-menuen bør først sættes til Aktiveret. Tryk på Kilde-knappen og vælg HDMI-indgang på den tilsluttede CEC-enhed fra menuen Kildeliste. Når en ny CEC kilde enhed er tilsluttet, vil den blive opført i kildemenuen med sit eget navn, i stedet for det tilsluttede HDMI-portnavn (såsom DVD-afspiller, optager 1 osv.). TV'ets fjernbetjening er automatisk i stand til at udføre de vigtigste funktioner efter den tilsluttede HDMI-kilde er valgt. For at afslutte denne funktion og styre TV'et via fjernbetjeningen igen, tryk og hold "0-Nul" knappen på fjernbetjeningen nede i 3 sekunder. Eller tryk på Dansk

108 TV-menuegenskaber og -funktioner Billedmenuindhold Tilstand Kontrast Lysstyrke Skarphed Farve Strømsparetilstand Baglys (ekstra) Støjreduktion Avancerede indstillinger Dynamisk kontrast Farvetemperatur Billedzoom Filmtilstand Du kan ændre billedtilstanden, så den passer til dine præferencer eller behov. Billedtilstand kan indstilles til en af følgende: Biograf, Spil Sport, Dynamisk og Natur. Indstiller lyse og mørke værdier på skærmen. Justerer skærmens lysstyrkeværdier. Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der vises på skærmen. Indstiller farveværdien og justerer farverne. For at indstille strømsparetilstand til øko, billede fra og deaktiveret. (Når tilstanden er Dynamisk, er strømsparetilstanden automatisk sat som deaktiveret.) Denne indstilling kontrollerer baglysniveauet. Baggrundslysfunktionen vil være usynlig, hvis strømsparetilstand er sat til Øko. Baglyset kan ikke aktiveres i VGA, mediebrowsertilstand eller mens billedtilstanden er indstillet til Spil. Hvis signalet er for svagt, og der er støj på billedet, benyttes indstillingen støjreduktion til reduktion af støj. Du kan ændre kontrastforholdet med funktionen Dynamisk kontrast. Indstiller den ønskede farvetone. Indstiller den ønskede billedstørrelse fra billedzoommenuen. Bemærk: Funktionen Auto er kun tilgængelig i scarttilstand med SCART PIN8 høj spænding/ lav spænding skift. Film optages med et andet antal billeder pr. sekund, end almindelige tv-programmer. Når du ser film, skal du aktivere denne funktion for tydeligt at kunne se scener i hurtig bevægelse. Hudfarvetone Balanceniveauet kan indstilles til mellem -5 og 5. Farveskift RGB-gain HDMI True Black PC-position Autoposition V-position L-position Pixeltakt Fase Nulstilling Indstiller den ønskede farvetone. Du kan konfigurere farvetemperatur-værdier ved hjælp af RGB Gain-funktionen. Denne funktion vil være tilgængelig i menuen billedindstillinger ved visning fra en HDMI-kilde. Du kan bruge denne funktion til at forstærke de sorte farver i billedet. Vises kun, når indgangskilden er indstillet til VGA/PC. Optimerer automatisk skærmen. Tryk på OK for at optimere. Dette punkt rykker billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side. Denne funktion rykker billedet lodret mod skærmens top eller bund. Pixeltakt-justeringer korrigerer interferens, der ses som lodrette bånd i pixel-intensive præsentationer som regneark eller sætninger eller tekst i lille skriftstørrelse. Afhængigt af indgangskilden (computer osv.) vil du muligvis se et sløret eller støjende billede på skærmen. Du kan bruge fase til at få et klarere billede ved at prøve dig frem. Nulstiller billedindstillingerne til fabriksstandarderne. (Undtagen Spiltilstand). I VGA (PC) tilstand er visse ikoner i billedmenuen ikke tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGA-tilstand blive tilføjet til Billedindstillingerne, så længe den er i PC-tilstand. Dansk

109 Lydmenuindhold Lydstyrke Equalizer Balance Hovedtelefon Lydtilstand AVL (Automatisk volumegrænse) Hovedtelefoner/Lineout Dynamisk bas Surround-lyd Justerer lydstyrken. Vælger equalizertilstanden. Brugerdefinerede indstillinger kan kun foretages, når du står i brugertilstand. Justerer om lyden kommer fra den venstre eller højre højttaler. Indstiller lydstyrke for hovedtelefoner. Du kan vælge en lydtilstand (hvis den viste kanal understøtter). Funktion indstiller lyden for at opnå fast udgangsniveau mellem programmer. Når du tilslutter en ekstern forstærker til dit tv ved hjælp af hovedtelefonstikket, kan du vælge denne indstilling som Lineout. Hvis du har tilsluttet hovedtelefoner til tv et skal du indstille denne mulighed til Hovedtelefoner. Aktiverer eller deaktiverer den dynamiske bas. Surround-lyd kan aktiveres og deaktiveres. Digital udgang Indstillingsmenuens indhold Betinget adgang Sprog Forældre(*) Timere Indstiller lydtype for digital udgang. Styrer moduler for betinget adgang, når tilgængelig. Du kan indstille et andet sprog afhængigt af stationen og landet. Indtast korrekt adgangskode for at ændre indstillinger for forældrekontrol. Du kan nemt justere menulås, Børnelås (kan ændre sig afhængigt af det valgte land) og børnesikringen i denne menu. Du kan også indstille ny pinkode. Bemærk: Standard-pinkoden kan indstilles til 0000 eller Hvis du har defineret den PIN-kode (der anmodes om, afhængigt af landevalg) under førstegangsinstallationen, skal du bruge PIN-koden som du har defineret. Indstiller sleep-timer til at slukke for tv'et efter en vis tid. Indstiller timere til valgte programmer. Optagelseskonfiguration Dato/Klokkeslæt Kilder Andre indstillinger Menu Timeout Skan kodede kanaler Blå Baggrund Softwareopgradering Programversion Hørehæmmede Viser optagelseskonfigurationsmenuen (USB-forbindelse kræves). Indstiller dato og klokkeslæt. Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger. Viser TV ets andre indstillingsmuligheder. Ændrer timeout-varighed for menuskærme. Når denne indstilling er aktiveret, findes også de kodede kanaler under søgeprocessen. Aktiverer eller deaktiverer blå baggrundssystem, når signalet er svagt eller mangler. Sikrer, at dit tv har den nyeste firmware. Viser programversion. Aktiverer en særlig funktion, der sendes fra sendestationen. Dansk

110 Lydbeskrivelse Auto TV Sluk En fortællespor vil blive afspillet for blinde eller svagsynede publikum. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tv-stationen understøtter den. Bemærk: Lydbeskrivelseslydfunktionen er ikke til rådighed i optagelses- eller tidsforskydningstilstand. Indstiller den ønskede tid for at tv'et automatisk går i standby, når det ikke er i brug. Standbysøgning (ekstra) Butikstilstand Strømsparetilstand CEC Installér og genindstil menuindhold Automatisk kanalscanning (genindstilling) Manuel kanalscanning Netværkskanalscanning Analog finindstilling Førstegangsinstallation Slet serviceliste Dit tv vil søge efter nye eller manglende kanaler, mens det er i standby. Eventuelle nye fundne udsendelser vil blive vist. Vælg kun denne tilstand til butiksformål. Når butikstilstand er aktiveret, er nogle punkter i tv-menuen ikke tilgængelige. Denne indstilling konfigurerer præferencen for strømsparetilstand. Med denne indstilling kan du aktivere og deaktivere CEC funktionaliteten fuldstændig. Tryk på højre eller venstre knap, for at aktivere eller deaktivere funktionen. Viser automatiske indstillingsmuligheder. Digital antenne: Søger og gemmer antenne-dvb-sendere. Digitalkabel: Søger og gemmer kabel-dvb-sendere. Analog: Søger efter og gemmer analoge stationer. Digital antenne og analog: Søger og gemmer antenne-dvb-sendere og analoge sendere. Digital kabel og analog: Søger og gemmer kabel-dvb-sendere og analoge sendere. Satellit: Søger efter og gemmer satellitstationer. Denne funktion kan bruges til indtastning af direkte udsendelser. Søger efter de sammenkædede kanaler i udsendelsessystemet. Du kan bruge denne indstilling til at finindstille analoge kanaler. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der ikke er gemt nogle analoge kanaler. Sletter alle gemte kanaler og indstillinger, nulstiller tv'et til fabriksindstillingerne og starter førstegangsinstallation. (*) Denne indstilling er kun synlig, når Land er indstillet til Danmark, Sverige, Norge eller Finland. Brug denne indstilling til at rydde de lagrede kanaler. Dansk

111 Almindelig anvendelse Brug af kanallisten TV'et sorterer alle gemte stationer i kanallisten. Du kan redigere denne kanalliste, indstille favoritter eller indstille aktive stationer som skal vises med kanallisteindstillingerne. Konfigurerer forældreindstillinger Du kan bruge forældrekontrolsystemet til at spærre visning af bestemte programmer, kanaler og menuer. For at vise menufunktionerne for forældrelås, skal PIN-koden indtastes. Efter indtastning af den korrekte PIN-kode, vil forældreindstillinger blive vist. Menulås: Menulås aktiverer eller deaktiverer menuadgangen. Aldersgrænse: Når den er indstillet, modtager denne indstilling information fra udsendelsen, og hvis dette modenhedsniveau er deaktiveret, deaktiverer den adgang til udsendelsen. Børnesikring: Når Børnesikring er valgt, kan TV'et kun betjenes med fjernbetjeningen. I så tilfælde virker knapperne på betjeningspanelet ikke. Indstil PIN-kode: Angiver en ny PIN-kode. Den åbne browser-applikation i portalen kan blive deaktiveret på grund af ændringer foretaget i forældreindstillingerne. Dette kan gøres på 3 orskellige måder, alt efter det valgte land i førstegangsinstallationen. Hvis det valgte land er England vil aktivering af børnesikring deaktivere den åbne browser. Hvis det valgte land er Frankrig, vil justering af børnesikringen for brugere i alderen 15 og yngre vil deaktivere den åbne browser. Hvis der vælges et andet land med undtagelse af de to ovennævnte, vil aktivering af en eller flere af børnesikringsindstillingerne deaktiverer den åbne browser. Bemærk: Standard-pinkoden kan indstilles til 0000 eller Hvis du har defineret PIN-koden (der anmodes afhængigt af landevalg) under Første gangs installationen, så brug PIN-koden, that you have defineret. Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af det valgte land. Elektronisk programguide (EPG) Nogle kanaler sender information om deres udsendelsestider. Tryk på knappen Epg, for at se EPG-menuen. Rød knap (Dagen før): Viser programmerne fra forrige dag. Grøn knap (Næste dag): Viser programmerne for næste dag. Gul knap (Zoom): Tryk på den Gule knap for at se begivenheder i et bredere tidsinterval. Dansk Blå knap (Filter): Oversigt filtrering muligheder. SUBTTL: Tryk på knappen Subtitle for at se menuen Vælg genre. Med denne funktion kan du søge efter genrer i programguidens database. Info til rådighed i programguiden bliver gennemsøgt, og resultater, der matcher dine kriterier, vil blive fremhævet. Info-knap: Viser detaljeret information om valgte programmer. Talknapper (spring): Springer til den foretrukne kanal direkte via numeriske taster. OK: Viser programindstillingerne. Tekst (søgning): Viser "Søgeguide" menuen. Swap-knap (nu): Viser den aktuelle begivenhed fra den fremhævede kanal. Optage-knap: TV'et begynder at optage det valgte program. Tryk igen for at stoppe optagelsen. VIGTIGT: Tilslutte en USB-disk til dit TV, mens TV'et er slukket. Du skal derefter tænde for TV'et for at aktivere optagelsesfunktionen. Bemærk: Skift til et andet program eller kilde er ikke muligt under optagelsen. Programindstillinger I EPG-menuen, skal du trykke på knappen OK, for at åbne menuen Event-indstillinger. Valg af kanal Du kan skufte til den valgte kanal i EPG-menuen ved hjælp af denne indstilling. Optag/slet optage-timer Når du har valgt et program i EPG-menuen, skal du trykke på knappen OK. Vælg Optag indstilling, og tryk på knappen OK. Efter denne operation bliver en optagelse indstillet til det valgte program. For at annullere en allerede indstillet optagelse, skal du markere det program, og tryk på OK og vælg indstillingen Slet Rec. Timer. Optagelsen annulleres. Indstil timer/slet timer Når du har valgt et program i EPG-menuen, skal du trykke på knappen OK. Vælg Indstil timer til Event og tryk på OK-knappen. Du kan indstille en timer til fremtidige programmer. Hvis du vil annullere en allerede indstillet timer, marker programmet og tryk på knappen OK. Vælg derefter Slet timer. Timeren slettes. Bemærk: Det er ikke muligt at optage to kanaler på samme tid.

112 Softwareopgradering Dit TV kan finde og opdatere automatisk via udsendelses signalet. Søgning efter softwareopgradering via brugergrænseflade På hovedmenuen vælg Indstillinger og derefter Andre Indstillinger. Gå til Softwareopgradering og tryk på OK-knappen. I menuen Opgraderingsindstillinger skal du vælge Søg efter opgradering og trykke på OK, for at søge efter en ny softwareopgradering. Hvis der findes en ny opgradering, påbegyndes installationen af denne. Tryk på OK, for at fortsætte med genstartoperationen. 3 AM-søgning og opgraderingsfunktion Dit TV vil søge efter nye opgraderinger kl. 3:00 hvis Automatisk skanning i Opgraderingsmuligheder menuen er Aktiveret og hvis TV'et er tillsluttet et antennesignal. Bemærk: Hvis TV'et ikke tændes efter en opgradering, skal du tage stikket ud, vente to minutter og derefter sætte stikket i igen. Fejlfinding & råd Tv vil ikke tænde Sørg for, at strømledningen er sat korrekt i stikkontakten. Tjek om batterierne er brugt op. Tryk på tænd-/sluk-knappen på TV et. Dårligt billede Tjek, om du valgt det rigtige TV-system. Lavt signalniveau kan medføre billedforvrængning. Tjek venligst antenneadgangen. Kontrollér om du har indstillet den rigtige kanalfrekvens, hvis du har udført manuel indstilling. Billedkvaliteten kan forringes, hvis to enheder er tilsluttet TV'et samtidigt. I så fald skal du frakoble den ene enhed. Intet billede Dette betyder, at dit TV ikke modtager nogen transmission. Tjek, at du har valgt den korrekte kilde. Er antennen korrekt tilsluttet? Er antenneledningen beskadiget? Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen? Hvis De er i tvivl, skal De kontakte Deres forhandler. Ingen lyd Tjek, om TV'et er sat på lydløs. Tryk på knappen Lydløs eller skru op for lydstyrken for at tjekke. Der kommer kun lyd fra én højttaler. Tjek balanceindstillingerne i lydmenuen. Fjernbetjening - ingen funktion Måske er batterierne brugt op. Skift batterierne. Indgangskilder - kan ikke vælges Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan det være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet. Hvis ikke; Undersøg AV-kabler og forbindelser, hvis du har forsøgt at forbinde en enhed. Optagelse ikke tilgængelig Hvis du vil optage et program, skal du først tilslutte en USB-disk til dit TV, mens TV'et er slukket. Der skal derefter tændes for tv et for at aktivere optagefunktionen. Hvis du ikke kan optage, kan du prøve at slukke for TV'et og derefter igen indsætte USB-enheden. USB er for langsom Hvis meddelelsen USB-diskens skrivehastighed er for langsom til optagelse vises på skærmen under start af en optagelse, skal du forsøge at genstarte optagelsen. Hvis du stadig får vist samme fejl, er det muligt, at USB-disken ikke opfylder hastighedskravene. Prøv at tilslutte en anden USB-disk. Dansk

113 Typiske skærmtilstande for PC-indgang Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaytilstande. Dit tv understøtter muligvis ikke alle opløsninger. Indeks Opløsning Frekvens 1 640x350 85Hz 2 640x400 70Hz 3 640x400 85Hz 4 640x480 60Hz 5 640x480 66Hz 6 640x480 72Hz 7 640x480 75Hz 8 640x480 85Hz 9 800x600 56Hz x600 60Hz x600 70Hz x600 72Hz x600 75Hz x600 85Hz x624 75Hz x768 60Hz x768 66Hz x768 70Hz x768 72Hz x768 75Hz x768 85Hz x864 60Hz x864 70Hz x864 75Hz x864 85Hz x870 75Hz x768 60Hz x768 60Hz x768 75Hz x768 85Hz x960 60Hz x960 75Hz x960 85Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x900 60Hz x900 75Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Signalkompatibilitet for AV og HDMI Kilde Understøttede signaler Tilgængelig EXT (SCART) Side AV YPbPr HDMI1 HDMI2 PAL NTSC 60 RGB 50/60 SECAM PAL 50/60 NTSC 60 SECAM O O O O O O 480i, 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50Hz,60Hz O 1080i 50Hz,60Hz O 480i 60Hz O 480p 60Hz O 576i, 576p 50Hz O 720p 50Hz,60Hz O 1080i 50Hz,60Hz O 24Hz, 25Hz, 1080p 30Hz, O 50Hz, 60Hz (X: Ikke tilgængelig, O: Tilgængelig) I nogle tilfælde vil et signal på LCD-TV muligvis ikke blive vist korrekt. Problemet kan være manglende overensstemmelse med standarder fra kildeudstyr (DVD, antenneboks osv.). Hvis man oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten. Dansk

114 Understøttede filformater til USB-tilstand Medie Endelse Formater Noter Video.dat,.mpg,. mpeg.ts,.trp,.tp,. m2ts Mpeg1-2 MPEG2,H.264, VC1, AVS, MVC 50Mbit/sek.vob MPEG2 50Mbit/sek.mkv MPEG1-2-4, H.264.mp4 MPEG4, Xvid, H.264.avi.fla,.flv MPEG2-4, Xvid, H.264 H.264, Sorenson H.263.3gp MPEG4, H Mbit/sek.asf,.wmv VC1 50Mbit/sek Audio.mp3 MPEG1/2 Layer 1/2/3 (MP3) Billede.wav.WMA/ ASF LPCM WMA, WMA Pro 24fps Andet: - 50Mbit/sek 50fps, 50Mbit/sek 50fps, 50Mbit/sek 50fps, 50Mbit/sek 40Mbit/sek Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) Layer2: 8Kbps ~ 384Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) WMA: 128bps ~ 320Kbps(bithastighed) / 8KHz ~ 48Khz (samplingfrekvens) WMA Pro: < 768kbps (Bit rate) / ~ 96KHz (samplingsfrekvens).m4a/.aac AAC, HEAAC Frit format (bithastighed) / 8KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens).pcm PCM 8Kbps ~ 320Kbps (bithastighed) / 16KHz ~ 48KHz (samplingfrekvens) (virker kun med videofiler).jpeg.png.bmp AC3 EAC3 LPCM IMA-ADPCM/ MS-ADPCM G711 A/mu-law Grundlinje Progressiv non-interlace interlace Undertekst.sub - Sub1, Sub2, Sub3.srt - 32Kbps ~ 640Kbps (Bithastighed) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (samplingfrekvens) 32Kbps ~ 6 Mbps (Bithastighed) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz (samplingfrekvens) 64Kbps ~ 1.5Mbps (Bithastighed) / 8KHz ~ 48Khz (samplingfrekvens) 384Kbps (Bit rate) / 8KHz ~ 48Khz (samplingfrekvens) 64~128Kbps (Bithastighed) / 8KHz (samplingfrekvens) Opløsning (BxH): 15360x8640, bytes Opløsning (BxH): 1024x768, bytes Opløsning (BxH): 9600x6400, bytes Opløsning (BxH): 1200x800, bytes Opløsning (BxH): 9600x6400, bytes Dansk

115 Understøttede DVI-opløsninger Når du tilslutter udstyrtil stikkene på dit TV ved brug af et DVI-konverteringskabel(DVI til HDMI kabel - medfølger ikke), kan du referere til følgende information om opløsning. 56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz 640x400 þ 640x480 þ þ þ þ 800x600 þ þ þ þ þ 832x624 þ 1024x768 þ þ þ þ þ 1152x864 þ þ þ 1152x870 þ 1280x768 þ þ 1360x768 þ 1280x960 þ þ 1280x1024 þ þ 1400x1050 þ þ 1440x900 þ þ 1600x1200 þ 1680x1050 þ 1920x1080 þ 1920x1200 þ Dansk

116 DVD-tilstand Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL DVD-afspilleren er et klasse 1 laserprodukt. Dog bruger dette produkt en synlig laserstråle, som kan forårsage skadelig stråling. Sørg for at benytte afspilleren korrekt i overensstemmelse med vejledningen. KLASSE 1 LASERPRODUKT RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Lynsymbolet i advarselstrekanten skal advare brugeren om, at der er uisoleret farlig spænding inden i apparatets kasse, som kan være kraftig nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet inde i en advarselstrekant skal oplyse brugeren om, at der er vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner i apparatets medfølgende vejledning. Bemærkninger om diske Håndtering af diske Disken bør kun berøres på dets kanter for at bevare den ren. Overfladen bør ikke berøres. Klæb ikke mærker eller tape på disken. Hvis disken er snavset med nogen substans som f.eks. lim, fjernes det, før skiven bruges. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder såsom varmerør. Lad heller ikke disken ligge i en parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen kan stige hurtigt og skade disken. Efter afspilning opbevares disken i sit hylster. Rengøring Før afspilning, renses disken med en ren klud. Tør disken af fra midten og ud. Brug ikke opløsningsmidler så som benzin, fortynder, kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatisk spray beregnet til vinyl-lp er. Licensmeddelelse Dette produkt indeholder copyrightbeskyttelsesteknologi som er beskyttet af Amerikanske patenter samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne copyrightbeskyttelsesteknologi skal være godkendt af Rovi Corporation og er kun tilsigtet hjemmeafspilning og andre begrænsede afspilninger, medmindre anden autorisation er givet af Rovi Corporation. Reverse Engineering og demontering er forbudt. Sådan afspilles en DVD Når der placeres en disk i diskbakken, skal den etiketforsynede side vende opad. Når tv et tændes, skal du skifte til DVD-kilden med knappen Source på fjernbetjeningen. Tryk på play på fjernbetjeningen eller tryk på play-knappen på frontpanelet. Hvis der ikke er nogen disk i indlæseren, skal du først sætte en dvd i og trykke på afspil. Bemærk: Hvis du skifter til en anden kilde ved at trykke på knapperne Source, skift eller Program +/- på fjernbetjeningen, vil DVD-afspilningen automatisk blive sat på pause. Du skal trykke på Play og fortsætte afspilningen manuelt, når du skifter til DVD-tilstand. Knapper på DVD ens kontrolpanel / ((Afspil/Pause) Afspilning/pause af disk. Når DVD-menuen (hovedmenuen) er aktiv, fungerer denne knap som button select (vжlger den fremhжvede enhed), hvis disken tillader det. / (Stop/Åbn) Stop afspilning af disken/åbn eller indlæs disken. Bemærk: Du kan ikke åbne diskbakken med fjernbetjeningen. Når du afspiller en fil, skal du trykke på STOPknappen tre gange for at åbne. Dansk

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LED TV och

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Tillbehör... 2 Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Strömkälla... 2 Nätsladd... 2 Fukt och vatten... 2 Rengöring... 3 Värme och eld... 3 Åskväder... 3 Reservdelar...

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Ström... 3 Innehåll i förpackning... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV och funktionsknappar... 7 Översikt av anslutningarna

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

VARNING. Säkerhetsinformation. VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga

VARNING. Säkerhetsinformation. VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga Innehåll nnehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

VARNING. Innehåll. Säkerhetsinformation. Om TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten.

VARNING. Innehåll. Säkerhetsinformation. Om TV:n används i extrema miljöer kan det orsaka skador på apparaten. Innehåll Säkerhetsinformation... 1 Kom igång... 2 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 2 Fjärrkontroll - 1... 5 Anslutningar... 6 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 7 TV Menyegenskaper

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Tillbehör... 2 Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Strömkälla... 2 Nätsladd... 2 Fukt och vatten... 2 Rengöring... 3 Värme och eld... 3 Åskväder... 3 Reservdelar...

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Innehåll i förpackning... 4 Miljöinformation... 5 Reparationsinformation... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV:ns

Detaljer

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 3D-läge och 3D-bilder... 4 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 5 Licensinformation

Detaljer

BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING A3210HD

BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING A3210HD BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING A3210HD FARGE TV MED FJERNKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation...

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 3-271-059-61(0) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Detaljer

Television. KDL-40R48xB / 40R45xB / 32R43xB / 32R41xB. Bruksanvisning SE. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning

Television. KDL-40R48xB / 40R45xB / 32R43xB / 32R41xB. Bruksanvisning SE. Betjeningsvejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning Television Bruksanvisning SE Betjeningsvejledning DK Käyttöohjeet Bruksanvisning FI NO KDL-40R48xB / 40R45xB / 32R43xB / 32R41xB Innehållsförteckning VIKTIGT MEDDELANDE.................. 3 Säkerhetsinformation...................

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den.

Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Yderligere oplysninger - Dansk Emballage Venligst

Detaljer

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L

GSA TERRASSEVARMER NORSK T E R R A S S E V A R M E R T E R A S S V Ä R M A R E P A T I O H E A T E R M A N U A L GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER T E R A S S V Ä R M A R E P AT I O H E AT E R M A N U A L 4 5 0 0 5 0 NORSK GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell NSQ-03 Spenning 230V-50Hz Effekt 2000 W Art.nr. 450050

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

GN 2100-TC. Bruksanvisning

GN 2100-TC. Bruksanvisning GN 2100-TC NORSK:... side 2 Hodesett med telespole 1. Hovedbøyle Duo 2. Hodesett med telespole 3. Hodesett med høyttaler 4. Øreplate med pute 5. Mikrofonarm 6. Mikrofon 1 SVENSKA:... sid 5 Headset med

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-685-333-54(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Handbok Brukerveiledning

Handbok Brukerveiledning Handbok Brukerveiledning Svenska Komma igång 1 Använda ipod 3 Tips och felsökning 8 Mer information, service och assistans 11 Säkerhet och rengöring 13 Norsk Komme i gang 17 Bruke ipod 19 Tips og problemløsing

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230

Snabbguide/ Hurtigguide. Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230 Snabbguide/ Hurtigguide Samport M4100 Samport T4220 Samport T4230 / M4230 1 Index Sida Samport M4100 / Svenska...4 Samport M4100 / Norska... 10 Samport T4220 / Svenska...18 Samport T4220 / Norsk... 24

Detaljer

Blu-ray -skiva. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Blu-ray -skiva. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BD-F5500 BD-F5500E Blu-ray -skiva bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa den här produkten från Samsung. För att få mer komplett service ske du registrera produkten

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL

5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL Butler 5400 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE USER MANUAL V.1.2 !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER PDP-LX608D http://no.yourpdfguides.com/dref/1239403

Din bruksanvisning PIONEER PDP-LX608D http://no.yourpdfguides.com/dref/1239403 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT1835-006A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan

Detaljer

BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN

BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 SE BIOANLÄGGNING FÖR BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 9,2" WIDESCREEN TFT/LCD-FÄRGSKÄRM MED DVD-SPELARE

Detaljer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A (SE) FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USBoch AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare (NO) FM/AM-radio med PLL-tuner og avtakbar

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

QUICK STARTER GUIDE. Hong Kong. www.burgcc.com

QUICK STARTER GUIDE. Hong Kong. www.burgcc.com QUICK STARTER GUIDE Hong Kong www.burgcc.com Index Burg 15 Norsk 1-12 Swedish 13-24 Taster og deler Din klokke telefon A På / av / avslutt-tasten B C B Høyttaler C Kamera A D Berøringsskjerm E Mikrofon

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Operating Instructions

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Operating Instructions SUOMI NORSK DANSK SVENSKA Version 2.0 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Operating Instructions ENGLISH A C D 7 6 5 4

Detaljer

LG-P970 Användarhandbok svenska

LG-P970 Användarhandbok svenska LG-P970 Användarhandbok svenska Kassering av din gamla apparat 1 När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.

Detaljer

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 3-268-834-41(1) Wireless Stereo Headset Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Betjeningsvejledning SE NO FI DK DR-BT22 2007 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt

Detaljer

KM900 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas

KM900 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KM900

Detaljer

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176

terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 terrassevarmer Terrassvärmare Patio heater Manual 450176 GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell...PH-20 Nettilkobling...230V-50Hz Effekt...2000 W Art.nr...450176 Introduksjon: Denne infrarøde terrassevarmeren

Detaljer

Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster.

Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Komma igång Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall anses utgöra ytterligare

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-32/39LE351E http://no.yourpdfguides.com/dref/5198896

Din bruksanvisning SHARP LC-32/39LE351E http://no.yourpdfguides.com/dref/5198896 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilradio DVD 1 2008 Biltema Nordic Services AB Bilstereo DVD SÄKERHETSÅTGÄRDER Varning Användning på annat sätt än vad som beskrivs häri kan leda till farlig

Detaljer

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160

CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING. Art. no. 450160 CFH-9A TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE PATIO HEATER BRUKSANVISNING 1 Art. no. 450160 N TEKNISKE DATA Modell CFH-9A Maks. effekt 900W Nettilkobling 230V-50Hz ALLMENNE FORSKRIFTER Ovnen må ikke tilkobles dersom

Detaljer

Spikerpistol F50 Spikpistol F50

Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Bruksanvisning Bruksanvisning Spikerpistol F50 Spikpistol F50 Art.no. 120402 Spikerpistol F50 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen før pistolen taes i bruk. NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER

KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER GSA KUPEVARMER KUPEVARMER KUPÈVÄRMARE - CAR HEATER NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 1 GSA KUPEVARMER Bruksanvisning for kupévarmer Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar i bruk produktet. TEKNISKE DATA

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

LG-P970. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA NORSK DANSK SUOMI. www.lg.com

LG-P970. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA NORSK DANSK SUOMI. www.lg.com Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 4 * Kontroller

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

BL40 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas

BL40 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. BL40

Detaljer

Quick guide: Product components

Quick guide: Product components Quick guide: Product components Photo button FRONT VIEW Tele/Wide button SIDE/REAR VIEW Indicator light External lens/ filter mount Lens Microphone LCD Touch panel Video button BOTTOM VIEW Self-timer LED

Detaljer

Aperio. Trådløse lesere til ARX og RX adgangssystemer

Aperio. Trådløse lesere til ARX og RX adgangssystemer Aperio Trådløse lesere til ARX og RX adgangssystemer 1 2 Aperioleser med trådløs teknologi skaper nye muligheter. Mange bygg og virksomheter har i dag behov for å øke sikkerheten på sine innvendige dører.

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Innehåll. Bruksanvisning Plasmatelevision. Glöm inte att läsa Viktigt meddelande 2 Säkerhetsanvisningar 3

Innehåll. Bruksanvisning Plasmatelevision. Glöm inte att läsa Viktigt meddelande 2 Säkerhetsanvisningar 3 Svenska Norsk Suomi Modellnr. TX-P42X60E TX-P50X60E Dansk Bruksanvisning Plasmatelevision Innehåll Glöm inte att läsa Viktigt meddelande 2 Säkerhetsanvisningar 3 Snabbguide Tillbehör 4 Anslutningar 5 Identifiering

Detaljer

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland

FÄLTBOK. Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år. Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland FÄLTBOK Roll: Fotograf Patientresa: Ove 87 år Text & grafisk form: Haris Kadic / Koya studio, Olga Sabirova Höjerström / Landstinget i Värmland PERSONAS: Ove 87 år Namn Ove Ålder 87 år Sjukdomshistorik

Detaljer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Svenska Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

4-411-998-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje KDL-65HX955 / 55HX955 / 55HX855 / 46HX855 / 40HX855

4-411-998-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje KDL-65HX955 / 55HX955 / 55HX855 / 46HX855 / 40HX855 4-411-998-32(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-65HX955 / 55HX955 / 55HX855 / 46HX855 / 40HX855 Inledning Tack för att du har valt denna produkt från

Detaljer

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1.

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1. Allmänna frågor 0700-545454 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG DVD-HR735 http://no.yourpdfguides.com/dref/785097

Din bruksanvisning SAMSUNG DVD-HR735 http://no.yourpdfguides.com/dref/785097 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KG800. KG800 Bruksanvisning P/N : MMBB0207005(1.0) W

KG800. KG800 Bruksanvisning P/N : MMBB0207005(1.0) W KG800 Bruksanvisning KG800 En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din telefon, beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören. SVENSKA N O R S K D A N S K S

Detaljer

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugervejledning Käyttöohje Swedish Norwegian Danish Finnish 8085 Trådlös telefon med nummerpresentation Trådløs telefon med nummerpresentasjon Trådløs telefon med nummerviser Langaton numeronäyttöpuhelin Bruksanvisning Brugervejledning

Detaljer

Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas

Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-D722 MFL68581413 (1.0) www.lg.com SVENSKA Användarhandbok Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig

Detaljer

LG-P350. Användarhandbok. Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com. Användarhandbok LG-P350

LG-P350. Användarhandbok. Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com. Användarhandbok LG-P350 Allmänna frågor 0700-545454 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. Generelle

Detaljer

Cylinderklippare Sylinderklipper

Cylinderklippare Sylinderklipper Bruksanvisning / Bruksanvisning Cylinderklippare Sylinderklipper SE NO Item. No. 3190-1050 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor <LG kundinformation> 0771-41-4379

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor <LG kundinformation> 0771-41-4379 Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KS500

Detaljer

LCD TV 4-411-985-34(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje

LCD TV 4-411-985-34(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje 4-411-985-34(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-55HX755 / 55HX75G / 46HX759 / 46HX758 / 46HX757 / 46HX756 / 46HX755 / 46HX75G KDL-46EX655 / 40HX759

Detaljer

Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N

Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N DSB-H670N REV 1.5 Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N DSB-H670N Användarguide SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE DSB-H670N SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Manual Käyttöohje. doro 530/540R

Manual Käyttöohje. doro 530/540R Manual Käyttöohje doro 530/540R 1 2 3 9 8 7 6 4 5 10 11 12 13 Bilden visar 540R Kuvassa 540R:n käsipuhelin. Bildet viser 540R Tegningen viser 540R. 19 18 17 16 15 14 Svenska (se sidan 4-29) 1 Återuppringning/bläddra

Detaljer

4-411-997-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-65HX95x / 55HX95x / 55HX85x / 46HX85x / 40HX85x

4-411-997-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-65HX95x / 55HX95x / 55HX85x / 46HX85x / 40HX85x 4-411-997-32(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-65HX95x / 55HX95x / 55HX85x / 46HX85x / 40HX85x Inledning Tack för att du har valt denna produkt från

Detaljer

Butler 2455 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User Guide

Butler 2455 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User Guide Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet User Guide - v1 - !! Viktigt!! För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver du ett separat

Detaljer

Wireless Stereo Headset

Wireless Stereo Headset 3-095-523-41(2) Wireless Stereo Headset Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Betjeningsvejledning SE NO FI DK DR-BT50 2007 Sony Corporation VARNING Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt

Detaljer

Innehåll. Bruksanvisning LCD-TV TX-L39B6ES. Glöm inte att läsa Viktigt meddelande 2 Säkerhetsanvisningar 3

Innehåll. Bruksanvisning LCD-TV TX-L39B6ES. Glöm inte att läsa Viktigt meddelande 2 Säkerhetsanvisningar 3 Svenska Norsk Suomi Dansk TX-L32B6E TX-L32B6ES TX-L39B6E TX-L39B6ES Modellnr TX-L42B6E TX-L42B6ES TX-L50B6E Bruksanvisning LCD-TV Innehåll Glöm inte att läsa Viktigt meddelande 2 Säkerhetsanvisningar 3

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. Östbergsskolan. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Östbergsskolan Vi kommer fra Frösön Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Östbergsskolan Frösön

Detaljer

LG-P920. Användarhandbok

LG-P920. Användarhandbok Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller at nummeret stemmer før du

Detaljer

Bilhandsfree Bluetooth Handsfree Bluetooth for bil

Bilhandsfree Bluetooth Handsfree Bluetooth for bil Bilhandsfree Bluetooth Handsfree Bluetooth for bil Art.nr. Modell 36-3553 Alpha BT V.1.2 Svenska 3 Norsk 21 Ver. 200810 Bilhandsfree Bluetooth Art.nr 36-3553, modell Alpha BT V.1.2 SVENSKA Läs igenom

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

LCD TV 4-411-984-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje

LCD TV 4-411-984-32(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje 4-411-984-32(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-55HX75x / 46HX75x / 46EX65x / 40HX75x / 40EX65x / 32HX75x / 32EX65x / 26EX55x KDL-22EX55x Inledning

Detaljer

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air-to-Water Heatpump Model No. Indoor Unit WH-SXC09F3E8 WH-SXC09F9E8 WH-SXC12F9E8 WH-SXC16F9E8 Outdoor Unit WH-UX09FE8 WH-UX12FE8 WH-UX16FE8 Bruksanvisning Luft-till-Vatten-Värmepump

Detaljer

KE850/BRUKSANVISNING S V E N S K A D A N S K N O R S K S U O M I KE850 P/N : MMBB0222202 (1.0) G

KE850/BRUKSANVISNING S V E N S K A D A N S K N O R S K S U O M I KE850 P/N : MMBB0222202 (1.0) G KE850/BRUKSANVISNING KE850 P/N : MMBB0222202 (1.0) G S V E N S K A D A N S K N O R S K S U O M I Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder telefonen och spara den som framtida referens. KE850

Detaljer

Superbruker løser alt.

Superbruker løser alt. Superbruker løser alt. Innlevering for gruppe 6. Innholdsfortegnelse: Side 2: Oppgåve 1: Valg av Maskin til idrettslaget: Side 3: Oppgåve 2: Forklaring Ope Filformat: Side 3 4: Oppgåve 3: Årsberetningen.

Detaljer

Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22

Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22 Ideal VDV II Dansk manual Side 4-8 Norsk brukerveiledning Side 9-13 Svensk manual Sida 14-18 English usermanual Page 19-22 DK: 63 98 932 716 NO: 80 627 55 SE: 42 008 89 EAN: 5706445471454 Indhold Dansk

Detaljer