VEIEN TIL RETTFERDIGHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEIEN TIL RETTFERDIGHET"

Transkript

1 VEIEN TIL RETTFERDIGHET

2 REDAKSJONEN REDAKSJONEN: Eva Kristine Sogn Linn Cecilie Hellum LAYOUT: Ingrid Helen Nygaard FORSIDEBILDE: Kari Majorsæter Tangen BIDRAGSYTERE: Gunhild Vehusheia Tina Storsletten Nordstrøm Karoline Henriksen Elisabeth Maro Minde Aginatha Rutazaa Veronica Ollomi Torild Skard Ida Thorsrud Marte Johansen Ida Solberg Strøm Helene Stake Bente Bjørke Marianne Vium Olesen Silje Marie Finsæther Kristin Sannes Hansen Anne Sophie Lie-Eriksen Stian Lie-Eriksen Eli Tangen Eggum Henrik van Rijswijk KONTAKT REDAKSJONEN:

3 INNHOLD INNHOLD DAGLIG LEDER ORIENTERER 4-5 SENTRALE ENDRINGER I BARNELOVA 7-9 KVINNERS RETT TIL EIENDOM ER IKKE EN SELVFØLGE FOR ALLE WOMENS LAND RIGHTS IN TANZANIA JURISTER NÆR DEG? NEI TIL HELHETLIG DISKRIMINERINGSLOV MIDTSIDEMANNEN JUSS TIL KVINNER I NORGE JURK PÅ RETTIGHETSTURNÉ VOLD I NÆRE RELASJONER MED FOKUS PÅ VOLD MOT KVINNER FORTELLINGEN OM DA FAMILIEVOLDS- KOORDINATENE MISTET MUNN OG MÆLE MØDRE I FENGSEL DEN LANGE VEIEN TIL RETTFERDIGHET NORGES MENNESKERETTSLIGE ANSVAR FOR KVINNELIGE ASYLSØKERE JENTELAG VANT DEN NORDISKE PROSEDYREKONKURRANSEN I MENNESKERETTIGHETER JURK MAGASIN 3

4 FRITT VALG DAGLIG LEDER ORIENTER Av Gunhild Vehusheia, Daglig leder i JURK. Hun ble uteksaminert fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo i 2004 med masteroppgaven Den juridiske konstruksjon av den gode mor. Den lange veien til rettferdighet er det en kronikk i dette magasinet som heter. Gled deg til å lese den! Og egentlig kunne dette vært tittelen på magasinet i sin helhet for de fleste av artiklene handler nettopp om dette; det er fortsatt så altfor lang vei igjen til rettferdighet. Men kan det noen gang bli rettferdighet da, kan du spørre? Tja; kanskje ikke hele tiden og hver gang. Når barna mine reagerer på noe de mener er forfordeling hender det jo at jeg avspiser dem med en Beklager, vennen min. Verden er urettferdig. Du må bare bli vant til det. Men om enkeltavgjørelser oppleves urettferdig for noen berørte parter innimellom, kan og må vi samtidig arbeide for å fremme mest mulig rettferdighet for flest mulig her i verden. Hvis ikke har vi vel tapt har vi ikke? Ofte er det så mye lettere å se kvinner i andre land lider en mye større urettferdighet enn kvinner i Norge. Og sant er det; når du leser om manglende landrettigheter i Tanzania kan vi prise oss lykkelige over å bo i Norge. Men også i Norge er det ofte mannen som betaler ned på huslånet og kvinnen betaler de løpende utgiftene (også i samboerskap og det er dumt det!). Også i Norge er det i hovedsak kvinner som i nære relasjoner blir utsatt for vold. Og det er mange andre urettferdigheter som kvinner utsettes for i langt større grad enn menn du kan lese om noen av dem i dette magasinet, og i neste magasin vil vi løfte opp andre. Vi i JURK tror Norge blir litt mer rettferdig om flere kvinner får mulighet til å fremme sine juridiske rettigheter derfor var vi på rettighetsturne våren JURK skal jo være et rettshjelps-tiltak for kvinner i hele Norge og da må vi leve opp til visjonen vår! Rettighetsturnèen var en suksess evalueringen viste at mottakerne opplevde at vi kom med nyttig informasjon og bistand og medarbeiderne på JURK opplevde at det både var meningsfylt og gøy å 4 JURK MAGASIN

5 FRITT VALG dra rundt med det glade budskap. Les mer om dette i artikkelen Juss til kvinner i Norge JURK på rettighetsturne Og nå planlegger vi ny rettighetsturne så i april drar vi ut av Oslogryta igjen. Vi gleder oss! I tillegg til at vi i høst har hatt mye fokus på minoritetskvinners manglende informasjon om sine rettigheter og plikter, har vi hatt høyt trykk på vårt rettspolitiske arbeid for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Du kan lese om det i flere av artiklene og kom gjerne med tilbakemeldinger til oss. Dette blir høyt prioritert også i Flere har de siste årene ment at det har vært urettferdig at det de siste 30 årene har blitt satt i gang mange tiltak for å fremme kvinners likestilling i Norge. Og derfor har jo også de mer kvinnespesifikke tiltakene blitt faset ut og det har blitt mer fokus på kjønnsnøytral likestilling og ikke diskriminering. Viktig det også men i artikkelen Nei til en helhetlig diskrimineringslov kan du lese mer om hvorfor vi i Norge fremdeles må ha fokus på kvinner og kvinners rettigheter. I JURK opplever vi til stadighet viktigheten av at noen opprettholder et kvinneperspektiv på sitt arbeid; nettopp fordi dette er så lett å glemme for mange i sitt mer generelle antidiskrimineringsarbeid. Et eksempel er BLDs utkast til Norges 8. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomitè (CEDAW). Den opplevde vi til tider hadde et mannsfokus som gjorde at kvinneperspektivet ikke var synlig og vi håper og tror at departementet retter opp i dette til de sender sin endelige rapport. Høringen i sin helhet kan du lese på hjemmesiden vår og du vil få lese mer om skyggerapporten som kvinneorganisasjoner har gått sammen om å skrive i neste JURK Magasin. En rettferdig verden definisjonen på det er veldig avhengig av hvem du spør. Og en mangfoldig definisjon vanskeliggjør kanskje realisering? Det fine med det er at vi alle kan være med å definere og vi kan alle bidra i kampen for det vi mener er rettferdig. La artiklene engasjere deg i å være med; på veien til rettferdighet trenger vi mange kloke hoder, sterke kropper og varme hjerter! JURK MAGASIN 5

6 ENDRINGER I BARNELOVA SENTRALE ENDRINGER I BARNELOVA Artikkelen er skrevet av advokat Karoline Henriksen. Hun ble uteksaminert fra det juridiske fakultet i Oslo høsten Hun har siden 2004 vært partner i Langseth Advokatfirma DA, hvor hun bl.a. jobber spesielt med arv-, familie- og skiftesaker, herunder også barnefordelingssaker. Foto: Eva Kristine Sogn Etter et samlivsbrudd, er det flere spørsmål knyttet til barna som foreldre må bli enige om, eventuelt ved hjelp av domstolene. Det kan være både spørsmål om hvem som skal ha foreldreansvaret, hvor barnet skal ha fast bosted og hvilket samvær barnet skal ha med den av foreldrene det ikke bor fast hos. Med virkning fra 1. juli 2010 er det gjort flere sentrale endringer i barnelova når det gjelder disse spørsmålene. Særlig sentralt er at domstolene nå er gitt myndighet til å idømme delt bosted for barn. I tillegg er det gjort endringer i hva som anses som vanlig samvær i lovens forstand. Det er også innført varslingsplikt før flytting innenlands med barn. Etter gjeldende rett skal hensynet til barnets beste være det avgjørende kriterium både når foreldrene selv skal avgjøre spørsmål knyttet til barn etter samlivsbrudd, og når slike spørsmål skal avgjøres av domstolene. Barnets beste er rettesnor ikke bare for de konkrete avgjørelsene, men også for prosessen som sådant og også advokatenes rolle i barnefordelingssaker. Jeg kommer i noen grad tilbake til hvilke momenter som vektlegges ved vurdering av barnets beste i relasjon til de temaer som tas nærmere opp nedenfor, men hovedvekten legges på de aktuelle lovendringene. FORELDREANSVAR Når det gjelder foreldreansvar, er det etter gjeldende rett slik at når foreldrene har bodd sammen, skal det normalt være felles foreldreansvar hvis det ikke hefter forhold ved den som ønsker del i foreldreansvaret som gjør at vedkommende er uegnet til å utøve foreldreansvaret. Det skal altså gjennomgående mye til for at ikke begge foreldre får del i foreldreansvaret når de tidligere har bodd sammen som foreldre. Også når barnets foreldre ikke har bodd sammen, er utgangspunktet det samme. Vurderingen vil imidlertid kunne bli noe mer åpen i disse tilfellene fordi barnet som regel ikke har samme nærhet til den andre forelderen som i tilfeller hvor foreldrene har bodd sammen. Det skal uansett, men med det utgangspunkt at det for de fleste barn vil være et gode at foreldrene er sammen om foreldreansvaret, foretas en helt konkret vurdering i hvert enkelte tilfelle. Ved rettens vurdering av hva som vil være til det enkelte barns beste, kan foreldrenes evne og vilje til å samarbeide om de spørsmålene som faller inn under foreldreansvaret, få betydning. FAST BOSTED Lovens utgangspunkt er at foreldrene fritt kan avtale om barnet skal bo fast hos den ene av dem eller hos begge (delt bosted). Den 6 JURK MAGASIN

7 JURK MAGASIN som barnet bor fast hos kan ta avgjørelser som gjelder vesentlige sider av omsorgen for barnet alene. Det omfatter blant annet om barnet skal være i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser om dagliglivet, som for eksempel fritidssysler, skolefritidsordning m.v. Delt bosted innebærer ikke nødvendigvis at barnet bor like mye hos begge foreldre, men at foreldrene har samme avgjørelsesmyndighet. Dersom foreldrene ikke blir enige, må domstolen i utgangspunktet bestemme at barnet skal bo fast hos en av dem. Etter den siste lovendringen kan retten, dersom det foreligger særlige grunner, likevel bestemme at barnet skal bo fast hos begge. Utgangspunkter for domstolenes avgjørelse er fortsatt å komme frem til en løsning som er til barnets beste. Forskningsresultater viser at vedvarende foreldrekonflikter er en vesentlig årsak til at barn får til dels alvorlige problemer etter samlivsbrudd. Det pekes videre på at visse betingelser må være oppfylt for at delt bosted skal fungere bra, blant annet at foreldrene samarbeider godt, at barna selv ønsker en slik ordning, at hjemmene ligger nær hverandre og at begge foreldre stiller opp i forhold til fritidsaktiviteter og skole. Ettersom det gjerne har formodningen for seg at konfliktnivået mellom foreldrene er høyt når en sak havner i retten, vil det som et utgangspunkt måtte antas at forutsetningene for at delt bosted skal være til barnets beste ikke foreligger i disse tilfellene. Det vil gjerne også være vanskelig å forutse hvordan konfliktnivået vil utvikle seg i etterkant av rettssaken. Domstolene må derfor ha en stor grad av sikkerhet for at delt bosted vil være til barnets beste for at dette kan idømmes, det skal med andre ord en del til før domstolene skal kunne idømme delt bosted. Som eksempel på tilfelle hvor delt bosted kan fremstå som den beste løsningen selv om foreldrene har anlagt sak, er tilfeller hvor foreldrene har avtalt eller praktisert delt bosted både forut for og under rettergangen. I forarbeidene til lovendringen JURK MAGASIN 7

8 ENDRINGER I BARNELOVA er det for øvrig uttalt at det som utgangspunkt vil være uaktuelt å idømme delt bosted for barn under 7 år. Selv etter lovendringen vil rettens avgjørelse avhenge av en konkret og samlet vurdering av den enkelte sak, og altså da med utgangspunkt i hva som er til barnets beste. Ved vurderingen av hva som er best for barnet, har det i rettspraksis skilt seg ut visse momenter som i særlig grad synes å bli vektlagt ved avgjørelsen av fast bosted. Disse momentene har over lengre tid vært forhold som barnets følelsesmessige tilknytning til foreldrene, foreldrenes personlige egenskaper, hensynet til stabilitet, barnets ønske, risiko ved miljøskifte, hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt og hensynet til å unngå å splitte søsken. Vekten disse argumentene tillegges synes imidlertid å ha endret seg noe over tid, blant annet slik at hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt og barnets eget ønske tillegges stadig større vekt. I forbindelse med de siste endringene i barnelova, er det fra lovgivers side uttrykt at det bør legges til rette for at barnet kan ha best mulig kontakt med begge foreldre etter et samlivsbrudd. Det skal imidlertid ikke være tvil om at dersom det er en motsetning mellom hensynet til barnet og hensynet til mest mulig samlet foreldrekontakt, skal barnets behov gå foran. Avgjørelsen skal etter dette fortsatt bero på en konkret vurdering av det enkelte tilfelle, hvoretter ikke alle momenter nødvendigvis er aktuelle. Momentene vil også avhengig av de faktiske forhold, tillegges ulik vekt og trekke i ulik retning, fra tilfelle til tilfelle. SAMVÆR Samværsretten er en rett både for barnet, og for den som ikke bor fast sammen med barnet. Foreldrene avtaler selv omfanget på dette samværet på bakgrunn av hva de mener er best for barnet. Dersom foreldrene ikke blir enige, vil retten fastsette samvær også med utgangspunkt i hva som anses å være det beste for barnet etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Momenter som særlig vektlegges ved vurderingen er hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt, barnets alder, barnets tilknytning til nærmiljøet, reiseavstanden mellom foreldrene, barnets eget ønske og hensynet til barnet ellers. Barnelovens 43 annet ledd, gir en definisjon på vanlig samværsrett. Slik vanlig samværsrett er ingen formell minimumsordning. Samvær kan avtales eller fastsettes mer eller mindre omfattende, men det skal i utgangspunktet en del til før samvær fastsettes i mindre omfang enn slik vanlig samværsrett. Definisjonen på vanlig samværsrett ble utvidet ved den siste lovendringen i tråd med den utvikling som har skjedd i samfunnet de siste årene med hensyn til omfanget av samværet, og i tråd med det samvær som i stor grad er blitt praktisert. For det første er vanlig samværsrett utvidet ved at ettermiddagssamværet er blitt forlenget med overnatting. I tillegg er feriesamværet utvidet til tre uker i sommerferien (ikke nødvendigvis sammenhengende), og annenhver høst-, jule-, vinter- og høstferie. Det er fra lovgivers side presisert at det kan avtales eller gis dom på en samværsordning som innebærer at barnet bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene, selv om barnet bor fast hos den ene. Det antas at domstolene vil være mer tilbøyelige til å idømme slikt utvidet samvær nå som de også har fått hjemmel til å idømme delt bosted, jf. ovenfor. Foreldrenes kontakt med barna kan følgelig bli den samme som ved delt bosted, dog slik at den beslutningsmyndighet som tilligger den av foreldrene som barnet bor fast hos, ikke deles mellom foreldrene. FLYTTING MED BARNET INNENLANDS Som nevnt ovenfor, kan den av foreldrene som barnet bor fast hos, alene ta avgjørelser som gjelder vesentlige sider av omsorgen for barnet. Dette gjelder også hvor foreldrene har felles foreldreansvar. Det fremgår av bestemmelsen at det blant annet gjelder spørsmål om hvor i landet barnet skal bo. 8 JURK MAGASIN

9 ENDRINGER I BARNELOVA Bostedsforelderen kan med andre ord i utgangspunktet flytte med barnet uten den andre forelderens samtykke. Det vil ofte være gode grunner for en flytting innenlands, noen ganger kan slik flytting også være helt nødvendig, for eksempel av hensyn til økonomi. Flytting kan imidlertid være en stor belastning for barn. I noen tilfelle kan det være nødvendig at foreldre strekker seg langt for å unngå flytting, av hensyn til barnets behov for stabilitet. Andre ganger vil fordelene ved å flytte, eller nødvendigheten av å flytte, veie tyngre enn de ulemper som flyttingen medfører. I utgangspunktet må det legges til grunn at den forelderen avgjørelsen faktisk gjelder, er nærmest til å foreta vurderingene og avveiningene av om flytting er en riktig eller nødvendige avgjørelse, alle forhold tatt i betraktning. Den andre forelder kan derfor ikke hindre den ene i å flytte. Flyttingen kan imidlertid medføre behov for en fornyet vurdering av hvor barnet skal ha fast bosted, og det er derfor nå innført varslingsplikt for den som planlegger å flytte. Etter 42 annet ledd, har nå den av foreldrene som vil flytte, plikt til å varsle den andre forelder senest seks uker før flyttingen. Varslingsplikten forutsetter at det foreligger avtale eller rettslig avgjørelse (dom eller rettsforlik) om samvær. Plikt til slik varsling har begge foreldre, - både den forelder som barnet bor fast hos og den forelder barnet har samvær med. Formålet med bestemmelsen er at foreldrene skal få tid og anledning til å tenke igjennom situasjonen, drøfte hvordan flyttingen vil virke inn på samværet og om det bør foretas en ny vurdering av hvor barnet skal bo fast. Foreldrene skal også få tid til å gå til mekling eller bringe saken inn for domstolene dersom de ikke blir enige. Det påligger den som vil flytte å dokumentere at varslingsplikten er overholdt. Dersom varslingsplikten ikke overholdes, har dette ikke umiddelbart noen konsekvenser. Unnlatt varsling vil imidlertid kunne tillegges vekt ved en eventuell etterfølgende rettssak om fast bosted for og samvær med barnet. Unnlatelse av varsling fra den av foreldrene som barnet bor fast hos, vil kunne si noe om denne parts samarbeidsevner og respekt for overholdelse av regler, som igjen kan si noe om hvor godt eget forelderen er til å ivareta barnets behov for god kontakt med begge foreldre. Retten må selvfølgelig legge avgjørende vekt på hva som er barnets beste, men unnlatt varsling kan være ett av flere momenter som får betydning ved vurderingen av hva som er til barnets beste. Manglende varsling fra samværsforelderens side vil kunne si noe om dennes evne til å gi barnet stabilitet og forutsigbarhet, og derfor kunne tilsi begrensning av samværets omfang. JURK MAGASIN 9

10 KVINNERS RETT TIL E KVINNERS RETT TIL EIENDOM EN SELVFØLGE FOR A Artikkelen er skrevet av Silje Marie Finsæther. Hun jobbet som saksbehandler i JURK i 2008 og ble uteksaminert fra juridisk fakultet våren I dag jobber Finsæther i Utlendingsnemnda, og er også prosjektansvarlig for Tanzaniaprosjektet. La henne ta med seg en bibel og de klesplaggene som er hennes Saksbehandlerne i Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, må stadig forsvare hvorfor vi er av og for kvinner. Som saksbehandler i JURK opplevde jeg iblant at det ble reist spørsmål om hvorfor JURK har en egen gruppe som jobber med husleiesaker og eiendomsrett. Kvinner er jo ikke diskriminert på dette området? Det er da andre rettsområder som krever JURKs fokus i større grad? For husleierett og eiendomsrett, som for de fleste rettsområder, er realitetene likevel litt forskjelling fra hva som står i loven. Likevel, er det andre tema som er viktigere i et kvinneperspektiv? Nettopp fordi JURK stadig konfronteres med vår nytte og eksistens burde vi vel fokusere på andre tema som er lettere å forsvare? I en forlengelse av dette stiller jeg spørsmålet: Er det avgjørende at det JURK jobber med lett lar seg forsvare i samfunnsdebatten? Er vi avhengige av at kvinnen er et anerkjent offer for å begrunne det vi driver med? Vold og mishandling er sentrale og viktige tema som JURK absolutt må fokusere på, og med rette trekkes disse temaene frem når vi skal forsvare det vi driver med. Folk utenfor skjønner det liksom lettere da. Likevel er det viktig å huske på utgangspunktet: JURK jobber for å styrke kvinners rettsstilling på et generelt plan, og da hører jo selvsagt eiendomsrett og boligrett inn under vår virksomhet etter min mening. Her har vi en viktig jobb hva gjelder rettsopplysning og forebyggende arbeid. De klientene som ringte til meg da jeg jobbet i JURK, tok som regel kontakt etter at problemene hadde oppstått. Norsk lovgivning står i internasjonal sammenheng ofte som foregangseksempel for andre land, blant annet fordi man har lovfestet vern mot diskriminering på bakgrunn av kjønn på mange områder. Mye er lovregulert i Norge og vår rettsstat står som foregangseksempel for andre land. Men at loven er vedtatt, tilsier det at menneskene får rettighetene sine? Vaktbikkjer som påpeker problemer med implementeringen er helt nødvendig. Her har rettshjelpstiltakene en viktig rolle. Selv om mange av slagene i likestillingsdebatten er vunnet rent formelt, har JURK som en interesseorganisasjon for kvinners rettsstilling fremdeles en stor jobb å gjøre. Det er sentralt 10 JURK MAGASIN

11 KVINNERS RETT TIL EIENDOM EIENDOM ER IKKE ALLE å ha fokus på å jobbe forebyggende og rettsopplysende for å ansvarliggjøre kvinnene til selv å ta tak i sine rettslige problemer, enten det gjelder retten til bolig, arbeid eller vold i nære relasjoner. Første gang jeg var i Tanzania for å besøke KWIECO, JURKs rettshjelpsprosjekt i Kilimanjaro, slo det meg plutselig hvor logisk og fornuftig gruppeinndelingen på JURK er. I det tanzanianske samfunnet som er mindre utviklet enn vårt hva angår rettigheter og demokrati, velferd og kvinnedeltakelse, innså jeg hvor fundamentalt det er å ha rettigheter som sikrer inntekt. Videre så jeg hvor avhengige kvinnene var av muligheter for finansiering og retten til å stifte gjeld for å kunne satse på virksomhet og for å få innpass i et marked som stadig blir mer liberalisert. Men ikke minst innså jeg eiendomsretten er helt grunnleggende for å bli økonomisk selvstendig og for å ha mulighet til å realisere retten til egen inntekt og sikre trygghet og stabilitet. Eiendomsrett er fundamentalt for å sikre kvinners selvstendighet. Uten retten til å eie, er kvinnen mer eller mindre hjelpesløs dersom hun plutselig skulle stå uten en mann i livet. En av sakene KWIECO jobbet med sist JURK var i Tanzania handlet om en enke som nettopp hadde mistet sin ektefelle. Hun hadde derfor havnet i en eiendomstvist med sin svigerfamilie som mente det var en selvfølge at de skulle overta alle eiendeler sønnen deres hadde hatt. Saken ble løst slik av domstolene: Kvinnen fikk adgang til å ta med seg en bibel og sine egne klær. Samtlige av mannens øvrige eiendeler gikk til hans familie. Jeg oppfordrer alle til å lese den grundige og interessante artikkelen om rettstilstanden for kvinners rett til eiendom i Tanzania. Der kjemper fremdeles mange kvinner med blod og svette. Mens dere leser ber jeg dere huske på at noen allerede har kjempet de mest prinsipielle slagene for norske kvinner i Norge. JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER JURK JURK er et studentdrevet rettshjelpstiltak som drives av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning i konkrete saker, driver med rettsinformasjon og rettspolitikk. Organisasjonen består av 17 saksbehandlere samt Daglig leder, sekretær og rettighetsansvarlig. Saksbehandlerne er fordelt på tre saksbehandlingsgrupper. De tre gruppene er Arbeid, trygd og sosial, Vold og fengsel og Bolig og utlendingsrett. Gruppene jobber med saksområder slik tittelen tilsier, i tillegg deles rettsområder som familie og arverett, barnerett, kjøpsrett og alminnelig forvaltningsrett gruppene imellom. I 2009 behandlet saksbehandlerne i JURK 3552 juridiske spørsmål fra kvinner i hele Norge. JURK MAGASIN 11

12 WOMENS LAND RIGHTS IN TANZANIA WOMEN S LAND RIGHTS IN TANZANIA Artikkelen er skrevet av teamet i KWIECO. Teamet består av Elisabeth Maro Minde (Managing Director), Aginatha Rutazaa (Programmens Coordinator) og Veronica Ollomi Publicity (Programme Officer). Foto: Marianne Vium Olesen BACKGROUND Land is a basic resource which sustains human beings and many other living creatures. It provides one s livelihood, determines one s status and provides a sense of belonging and identity. Land is thus of economic, political and symbolic significance. Throughout the history of mankind, access to, and ownership of land, has been a matter of power. Women, according to history, due to their subordinate position in society, had limited access to land. TANZANIAN SITUATION In Tanzania, 80 percent of people live in rural areas. These depend entirely on land for farming, fishing, hunting and other activities. Agriculture accounts for 80 percent of GDP and women are the main producers. Despite this reality, women in Tanzania do not generally own land. A study conducted at Siha District in Kilimanjaro region, revealed that 86,7 percent of respondents stated that men were given first priority in owning land in their community, while 6,7 percent said women are given first priority. This study reflects the patriarchal system, according to which ownership of property and decision making are centred in men. Customary law, which gives legality to the system, ensures that access to, and the right to ownership of land, is reserved men. Inheritance laws also provide for inheritance through the male issue. According to patriarchal culture, women have the right to use land, but not to own it. CHALLENGES OF THE PATRIARCHAL SYSTEM This system has posed many challenges to women and human rights activists: Women are human beings entitled to equal rights as men. Land is one of the important factors of production. Women are the main agricultural producers. They till land they do not own and cultivate crops of which they have no saying. Inheritance laws deny women the right to inherit land. For the most part they are allowed to own movable property. Married women can not mortgage or sell land without the consent of their husbands. The result of this system is that the mindset of people militates against women s involvement in land issues. LAND REFORMS IN TANZANIA Pre colonial Era Land use and ownership was under different tribes and managed through clan systems. Customary law governed access to and ownership of land, and determination of conflicts. 12 JURK MAGASIN

13 WOMENS LAND RIGHTS IN TANZANIA Allocation was done by local chiefs (men) and subsequent transmission was done through the clan system. Land was regarded as communal land. The Colonial Era Tanzania was colonized first by the Germans, and after the World War by the British. Land ownership and control was vested to the political sovereign. Customary titles were recognized as deemed rights and the law was silent about the rights of Customary holders against the state. Granted Rights were introduced. Post Independence Era In 1961 Tanganyika became Independent. Changes began with replacing ownership of land from the colonial governor to the President. There was an abolition of freehold titles and semi feudal systems witnessed the Declaration of Arusha Declaration and Nationalisation Policy. The official Policy was Socialism and self-preservation. Large scale agriculture and ranching under para-statal organizations. Small scale agricultural production under villagization. The Policy recognized all people as equals. LAND REFORMS IN THE 1990 S In 1991, the Presidential Commission on Land was appointed, which recommended for a new land regime. In 1995, the National Land Policy was passed. Amendments were effected in An enactment to Act no. 4 and Village Land Act no. 5 in 1999 resulted in new land laws. FACTORS THAT NECESSITATED LAND REFORMS Internal contradictions due to failure of previous land regime leading to conflicts, evictions, alienations, double allocations, trespassing and corruption. Failure of judicial system to handle land conflicts arising from implementation of the villagization program. The opening up of democratic space in mid 1980 s to early 1990 s, giving rise to women and Human Rights Movements. External forces; the role of World Bank, IMF and donor community. Compliance to regional and International agreements and treaties for Women s Rights e.g. CEDAW. JURK MAGASIN 13

14 JURK MAGASIN THE LEGAL FOUNDATION OF LAND RIGHTS IN TANZANIA The 1977 Constitution of the United Republic of Tanzania Provides for: Women s social, economic and political rights. Prohibits discrimination and emphasizes on equality of all persons. All human beings are born free and are all equal (Art 12). Art 24 (1) every person is entitled to own property. Deprivation of a person s property is unlawful, unless the law provides the right to deprivation. Adequate and prompt compensation is emphasized. The National Land Policy (NLP) The NLP is open about women s equal right to own land. One of the objectives of the policy is to promote an equitable distribution of, and access to land for all citizens. The NLP recognizes the existing problems relating to land - one of which being an acknowledgement that under customary law, women generally have inferior land rights compared to men, and their access to land is indirect and insecure. NLP reaffirms that women will be entitled to acquire land in their own right through purchase and allocation. The New Land Acts no. 4 and 5 of 1999 Women have the rights to access and control land. Women have the right to participate in decision making organs regarding land matters. Women have the right to dispose of land and other properties. The law provides that before a matrimonial home is subjected to mortgage, consent of spouses must be sought and obtained. Joint ownership by spouses is allowed. 14 JURK MAGASIN

15 WOMENS LAND RIGHTS IN TANZANIA WOMEN S LAND RIGHTS SITUATION IN TANZANIA Despite the existence of a conducive environment for women to own land, the reality on ground gives a different picture. Women are still discriminated against and denied their rights. Several cases handled by KWIECO reflect this reality: Case 1: A man in Rombo District married four wives according to Chagga customary law. Each of the wives was given a matrimonial home and a piece of land far apart from each other. The forth wife was given a six acre land in She has three children. The allocation by her husband was done in writing and the formal handing over done before witnesses. In 1997 the husband, without consent and or consultation, decided to sell a portion of the forth wife s land. The wife reacted by protesting in court that the sale was illegal. She lost the case because the husband urged that he did not sell, but leased it to third parties. This was the beginning of a long protracted struggle for the wife. The alleged lease was only a scape goat. In fact, the husband intended to grab all the land, thus depriving the forth wife and her children the right to own the land. The husband allegedly formalized his marriage with the third wife according to Christian rights. Subsequently he wrote a testament witch bequeathed the forth wife s land to his children by other women. The husband died in 2008 and FAKTA OM KWIECO KWIECO (Kilimanjaro Women Information Exchange and Consultancy Organisation) ble etablert i 1987 av en gruppe på ti kvinner. KWIECO har således lang erfaring som rettshjelpere. KWIECO er et afrikansk motstykke til JURK som jobber med juridisk rådgivning, rettsopplysning og rettspolitisk arbeid. Organisasjonen styres og ledes av kvinner. KWIECO hjelper imidlertid også menn, og kan i tillegg føre saker for retten. KWIECO er den eneste organisasjonen som tilbyr rettshjelp på landsbygda i Kilimanjaro-regionen. I byene er det noen få advokater, men advokatsalærene er svært høye. For de fleste fattige betyr dette at deres konstitusjonelle rett til å bli representert av en advokat ikke er reell. KWIECOs målsetting er å fremme likestilling mellom kjønnene ved påvirkning av holdninger og praksis, samt bedre rettighetene til marginaliserte grupper i Kilimanjaro-regionen. Prosjektet søker særlig å bedre kvinners adgang til jord, og å oppnå økte rettigheter for HIV/Aids syke. Med tanke på å oppnå langsiktige resultater, rettes prosjektet spesielt mot ungdom. KWIECO er avhengig av ekstern støtte for sin virksomhet. Gjennom JURKs medlemskap i FOKUS søkes det årlig om bistandspenger fra NORAD som er en av organisasjonens hoveddonorer. JURK er den formelle partneren til KWIECO og har ansvar for å forvalte prosjektmidlene i tråd med NORADs og FOKUS prinsipper. Samarbeidsprosjektet mellom KWIECO og JURK startet i I 2008 inngikk organisasjonene en ny prosjektperiode for årene FOKUS har innstilt på at NORAD bør innvilge søknaden ut Vil du vite mer om KWIECO og JURKs partnerskap, kan du ta kontakt med Internasjonal Avdeling på JURK, eller lese om prosjektene på an administrator of the testament was appointed. The forth wife s land was included in the estate to be administered. The wife objected to the inclusion of her land in the estate of the deceased. The primary court that considered the objection, overruled the objection. The verdict is appealed. In the meantime the administrator executed the judgment and threatened the wife and children with eviction. Despite an issued injunction, the family continues to live with threats and constant fear. With the support of KWIECO, a claim of ownership was filed by the wife and children against the administrator. Both cases are still pending. Lessons drawn from this case so far, includes: Manipulation in the name of culture to dispossess the wife. Attempts to formalize marriage according to Christian Rights so that the fourth wife is viewed as a concubine. However the position of the marriage, the law is very clear. Customary marriages are legally recognized. Secondly a subsequent Christian marriage may not be used to nullify an otherwise valid marriage. JURK MAGASIN 15

16 JURK MAGASIN These are issues to be sorted by an appeal court. Attempts to write a testament after formal handing over, is illegal. One cannot bequeath property which is legally not theirs. The mindset of people, including the court of first instance which embraces Customary Law, coupled with corruption threats and intimidation. Case 2: Involved a woman whose husband died of AIDS. The husband s family, knowing that their son was suffering from AIDS, firstly made allegations that the wife had bewitched her husband. Even before the husband died she was isolated and not allowed to live with her children or attend her sick husband. After the death of her husband, the family wanted to evict her from her matrimonial home. KWIECO intervened and she remains in her home. KWIECO also supported her to file an inheritance case. This case took so long because of objection proceedings by the husband s family. Her own parents discouraged her, and alleged that she was going to die anyway, so why bother? After five years the wife gave up! So the case has now been adjourned indefinitely. Time is of the essence. An HIV/AIDS victim has no energy to sustain long legal battles. The court gives no priority to such cases. Culture still views women as having no rights to own property, hence no support. The situation today is thus: Most women have access to land through their spouses or male relatives, but do not own land in their own names. Unmarried daughters, widows and divorced women have been a subject of stigmatization, discrimination and harassment by their male relatives in different ways. In some cases, husbands have been using title deeds to secure 16 JURK MAGASIN

17 WOMENS LAND RIGHTS IN TANZANIA loans without first consulting their wives, causing evictions or loss of their land and properties. In matters of inheritance, there have been unequal distribution of wealth between men and women, where women are always considered second. As customary marriages are usually not subject of registration, women are disadvantaged in that upon divorce or death of their husband, they find themselves losing almost everything, the key subject among them being land. Stereo-types and negative attitudes against women s power, competence, potential, status etc. Archaic traditions, customs and religious beliefs. WHAT TO DO? Broad based public awareness to men and women to enhance their knowledge and understanding of their rights to land and other resources. CONCLUSION Despite the changes in the land order that have at least improved the land rights situation for women as a group, the fundamental principles governing land rights in Tanzania are still in favor of the more powerful and well connected groups in society. These are most likely elites, local and foreign investors and their counterparts. Women can only sustain the little CHALLENGES TO REALIZATION OF WOMEN S RIGHTS Dualism in land tenure system. Tanzania has a dual system where customary tenure operates along with statutory tenure. Statutory tenure is regarded as superior to customary tenure. Most Customary tenures are still discriminatory to women. Legal technical gaps; the National Land policy allows for women inheritance of clan or family land to be governed by customs and traditions, provided they are not contrary to the constitution and principles of natural justice. Such loop holes are sometimes used against women s rights as those who apply also define the provisions discretionally. Lack of knowledge of women s rights for women and the public at large (legal knowledge, civic awareness etc). Male dominance in society (patriarchy system). Due to socialization it is regarded as the acceptable practice. This woman from Msaranga village was bitten by her brother after he discovered that their father planned to give her a portion of land, because she was the only one who was taking care of him. Advocacy advertising for policy, practice and attitude change. Decentralizing land administration to allow grass root communities, where most women are based, to participate in decisions. Economic empowerment for women to enable them to compete in land dealings. Stir up formations of women s social movements to campaign and fight against discriminatory customs, beliefs and attitudes. scores they secured in the legal provisions by joining hands with other marginalized groups to advocate for more socially just and equitable land tenure systems, which gives them power and space to participate in practical decisions from a family level to a national level. JURK MAGASIN 17

18 JURISTER NÆR DEG JURISTER NÆR DEG? var vi på gaten i over 20 norske byer for å veilede og hjelpe deg med juridiske spørsmål. Tilstede var jurister fra både offentlig og privat sektor. Skrevet av Anne Sophie Lie-Eriksen, prosjektleder for Juristdagen 2010 i Oslo. Lie-Eriksen er saksbehandler på JURK, tar 4. avdeling og skriver masteroppgave ved jusstudiet i Oslo. Foto: Juristkontakt Det finnes knapt et menneske som ikke vil trenge juridisk hjelp i en eller flere faser av livet. Tenk deg selv: Hva gjør du når familien er uenig i arveoppgjøret? Eller når naboen tar seg til rette? Hva med samlivsbrudd? Restskatt? Trygdeproblemer? Seksjonering? Påbygg? Hverdagen er full av slike eksempler der profesjonell, juridisk innsikt må til for å løse problemet. Disse spørsmålene gjør det viktig for oss alle at det finnes juridisk kompetanse nær deg. For mange er terskelen for å kontakte jurist eller advokat, høy. De bagatelliserer kanskje problemet sitt eller tenker at bare de kontakter en advokat, så må de ut med mange tusen kroner. For femte året på rad ble derfor Juristdagen arrangert. Juristdagen er et tiltak fra Norges Juristforbund for å synliggjøre juristenes rolle i samfunnet. Lørdag 4. september På Grønlands Torg i Oslo sto 25 jurister på stand, og i løpet av dagen fikk vi over 300 henvendelser fra folk med ulike, juridiske spørsmål. I ditt nærmiljø og i din kommune har du mange muligheter til å få juridisk veiledning. Vi kan komme med noen konkrete eksempler: Kommunene har veiledningsplikt innenfor kommunens ansvarsområder. Både advokatkontorer og rettshjelpere tilbyr juridisk veiledning. Mange kommuner har igangsatt Advokatvakten eller lignende tilbud der du får gratis juridisk veiledning Og selvsagt Juristdagen som arrangeres en gang i året. Møt byens jurister og spør oss om råd. 18 JURK MAGASIN

19 JURISTER NÆR DEG JURK MAGASIN 19

20 HELHETLIG DISKRIMINERINGSLOV NEI TIL HELHETLIG DISKRIMINERINGSLOV Artikkelen er skrevet av Torild Skard, leder av Norsk Kvinnesaksforening. Det nye forslaget om en felles lov mot diskriminering som nylig er lagt fram, er et klart tilbakeskritt for kvinner. Lova er uklar, svekker kvinners vern og neglisjerer FNs kvinnekonvensjon. I stedet bør likestillingslova skrives om til å bli en lov mot diskriminering av kvinner, i tråd med kvinnekonvensjonen. I juni 2009 la et utvalg ledet av professor Hans Petter Graver fram forslag til ny felles lov mot diskriminering (NOU 2009:14). Tanken er å samle alle former for diskriminering i én lov. Den nye lova vil derfor oppheve de diskrimineringslovene som gjelder i dag, blant annet lov om likestilling mellom kjønnene. Forslaget er sendt på høring og ble drøftet på et seminar arrangert av JURK og Kvinnesaksforening i fellesskap på Universitetet i Oslo 26. mai I oktober 2010 ligger forslaget til vurdering i Barne- og likestillingsdepartementet. Argumentene for et helhetlig lovverk er at det blir mer oversiktlig, og at oppfølgingen kan bli mer effektiv og billigere. En helhetlig lov kan særlig være tjenlig når flere diskrimineringsgrunner foreligger samtidig (kjønn og rase for eksempel), hevdes det. Men i tillegg til at det nye lovforslaget er blitt en labyrint med et kaudervelsk språk som er vanskelig å trenge gjennom, har det fra et kvinneperspektiv en rekke påtrengende svakheter. UKLAR MÅLSETTING Les formålet med det nye lovforslaget nøye: 1 Lovas formål er å fremme likestilling uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk syn, alder og andre liknende vesentlige forhold ved en person. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og rettigheter samt tilgjengelighet og tilrettelegging. Er det noe som ikke er nevnt? Andre liknende vesentlige forhold ved en person kan dekke det meste. Likestilling skal fremmes ved at diskriminering på grunn av alle de forhold som er nevnt, blir forbudt. Det vil si at usaklig direkte og indirekte forskjellsbehandling på grunn av forholdene, som gjør at personer behandles eller 20 JURK MAGASIN

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c)

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c) Av Hadi Lile Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: [ ] promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt

Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Sjumilssteget i Østfold- Et krafttak for barn og unge Lena R. L. Bendiksen Det juridiske fakultet Barns menneskerettigheter Beskyttelse av barn

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 08/865-5-TK 02.09.2008 HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2008:9 - MED BARNET I FOKUS Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 15/2056 15-075 008 dbn 14.10.2015. Høring - forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap

Deres referanse Vår referanse Dato 15/2056 15-075 008 dbn 14.10.2015. Høring - forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap Agder lagmannsrett Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Postmottak@bld.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato 15/2056 15-075 008 dbn 14.10.2015 Høring - forslag

Detaljer

PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn

PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn Påstander om vold og overgrep mot barn. Hva legger retten til grunn, og hva er barnets beste? Kristin Skjørten forsker I, Nasjonalt

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Barnekonvensjonen Barnets beste Barnets rett til å bli hørt. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Barnekonvensjonen Barnets beste Barnets rett til å bli hørt. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Barnekonvensjonen Barnets beste Barnets rett til å bli hørt Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Barnekonvensjonen 25 år! Konvensjonen ble enstemmig vedtatt i FNs generalforsamling 20. november 1989 Norge

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Foreldreansvar Hva er foreldreansvar? Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Personlige forhold vil si saker som

Detaljer

Teksten i art. 1. Ole Kr. Fauchald

Teksten i art. 1. Ole Kr. Fauchald Teksten i art. 1 1. Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen

Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Mandal kommune 21.9.2011 Mandal kommune Barnehagene Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen I Rammeplan for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Fagavdeling barnehage Askøy, 24.04.2013 Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Fagavdeling barnehage har her utarbeidet et veiledningshefte «Når foreldre ikke

Detaljer

FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Supported desicion making CRPD

FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Supported desicion making CRPD FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Supported desicion making CRPD KS Læringsnettverk psykisk helse og rus Stavanger 10.06.15 Liv Skree og Mette Ellingsdalen Menneskerettighetsutvalget

Detaljer

Høringsuttalelse om NOU 2008:9 - Barnelovutvalgets forslag til endringer i barneloven

Høringsuttalelse om NOU 2008:9 - Barnelovutvalgets forslag til endringer i barneloven Barne- og likestillingsdepartementet Akersgata 59 Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse om NOU 2008:9 - Barnelovutvalgets forslag til endringer i barneloven Reform ressurssenter for menn har i brev

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Utelukkelse Utlendingsloven 31

Utelukkelse Utlendingsloven 31 Utelukkelse Utlendingsloven 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke

Detaljer

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008.

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008. NOTAT Til: «TilSbr_Navn» Fra: «Sbr_Navn» Vår ref. «Sdo_ArkivSakID»- «Sdo_DokNr»/«Sas_ArkivID»/«Sa s_objektid1»/«sdo_brukerid» Dato: «Sdo_DokDato» «Sdo_Tittel» OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A har klaget

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

KS kommunenettverk Christian Hellevang

KS kommunenettverk Christian Hellevang KS kommunenettverk 2014-2018 Christian Hellevang Kort om KS 19 fylkeskommuner 428 kommuner 500 bedrifter som har 440 000 ansatte (184 mrd kroner) 11 500 folkevalgte 450 milliarder kroner (totalt) - og

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse Søsken kan få samværsrett ved omsorgsovertakelse Publisert 2012-09-07 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683192&width=424&height=512&zwidth=424&zheight=512&x=213&y=257.jpg) Søsken gis aldri samværsrett ved omsorgsovertakelse.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Barnehagene Oppvekst og levekår Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 51508500 Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd

Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat 26.05.2016 Forslag til lovendringer fordeling av foreldrepenger ved samlivsbrudd Innholdsfortegnelse 1 Høringsnotatets hovedinnhold... 1 2 Bakgrunn...

Detaljer

Barnekonvensjonen til hverdags og fest

Barnekonvensjonen til hverdags og fest Barnekonvensjonen til hverdags og fest Foredrag Kontaktmøtet Fylkesmannen i Telemark 5/12-13 Njål Høstmælingen slide # 1 Oppsett Rettslig rammeverk Litt om Barnekonvensjonen Metode/kilder Parter Retorikk

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2008:9, fra Jusshjelpa i Nord-Norge

Høringsuttalelse til NOU 2008:9, fra Jusshjelpa i Nord-Norge I Høringsuttalelse til NOU 2008:9, fra Jusshjelpa i Nord-Norge Innledning Jusshjelpa i Nord-Norge vil med dette fremme sine synspunkter på de endringer i barneloven som er foreslått i NOU 2008:9. Jusshjelpa

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør?

Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? ? Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? Hvem får ansvaret for barnet mitt hvis jeg dør? Mange foreldre er usikre på hva som kommer til å skje med barna deres dersom de selv dør. Dette gjelder

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk GDPR og diskusjonene som går i markedet Advokat Eva Jarbekk Hva i alle dager betyr det som står i reglene i GDPR? Ikke en eneste autorativ bok ute enda.. Drøssevis av artikler på nett mer eller mindre

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Vår ref. Deres ref. Dato: 06/786-30-S 16.10.2008 nonymisert versjon av uttalelse i sak - spørsmål om diskriminering ved lønnsjustering på grunn av foreldrepermisjon Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Foreta en på begge punkter i lys av FNs barnekonvensjon og eventuelle andre hensyn. Alle spørsmål skal besvares.

Foreta en på begge punkter i lys av FNs barnekonvensjon og eventuelle andre hensyn. Alle spørsmål skal besvares. 1 Kirsten Sandberg, kirsten.sandberg@jus.uio.no Sensorveiledning i barnerett våren 2017 1. Oppgavens ordlyd JUS 5970 Barnerett (JUR 1970 nedenfor) 1. Gjør rede for hvem av foreldrene som har foreldreansvaret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE

DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE CRI(97)36 Version norvégienne Norwegian version DEN EUROPEISKE KOMMISJON MOT RASISME OG INTOLERANSE ECRIS GENERELLE ANBEFALING NR. 2: SÆRSKILTE ORGANER FOR Å BEKJEMPE RASISME, FREMMEDFRYKT, ANTISEMITTISME

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Barnets beste i den reorganiserte familien

Barnets beste i den reorganiserte familien Barnets beste i den reorganiserte familien Høring i Stortinget 19.01.10, Prop 14L (2009-2010) Rune Harald Rækken, nestleder Peter Meidell, styremedlem Hvert eneste år 270 500 barn bor fast med 1 av sine

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. Anonymisert versjon Ombudets uttalelse Sak: 08/716 Lovandvendelse: likestillingsloven 3. Konklusjon: Brudd Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra X av 16. mai 2008. X mener at det

Detaljer

Høring Forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap

Høring Forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 DEP 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 15/2056 15/4798 - ÅST 15.10.2015 Høring Forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern

Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Høring - NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern Bergen bystyre behandlet saken i møtet 071209 sak 239-09 og fattet følgende vedtak: Bergen bystyre vil gi følgende uttalelse til NOU 2009:14 Et helhetlig

Detaljer

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold 3. September 2015 Kari Gimmingsrud www.haavind.no TEMA Samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger i arbeidsforhold Aktualitet Før - under

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo

Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Barne-, likestillings- og inkluderingdepartementet Oslo, 01.10.15 Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse om forslag til endringer i barneloven Aleneforeldreforeningen har gjennomgått de ulike forslagene

Detaljer

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10

Saksnr.: 09/2516 Lovanvendelse: Likestillingsloven 4 annet ledd, jf. 3 tredje ledd Dato: 13.09.10 SAMMENDRAG 11/1687 En kvinne mener [instituttet hun arbeidet på] la vekt på hennes uttak av foreldrepermisjon da de skulle ansette en prosjektmedarbeider for en forlenget prosjektperiode. Ombudet kom frem

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008.

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE I SAK 08/911 Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse fra A av 6. juni 2008. A mener Nortura BA X forskjellsbehandlet henne i strid med likestillingsloven

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse En kvinne hevder at Kelly Services diskriminerte henne på grunn av språk da de avslo hennes søknad om deltakelse på rekrutteringskveld. Ombudet mener

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/ SIG /SLH

Vår ref. Deres ref. Dato: 08/ SIG /SLH IDO Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO G / I I - ) LikestilHngs- og fl1iskrimineringsombudet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1224-3-SIG 200702972-/SLH 18.11.2008 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Bedriftens hemmelighet og rettighet?

Bedriftens hemmelighet og rettighet? Bedriftens hemmelighet og rettighet? Bedrifters rettslige vern mot at andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon www.thommessen.no For å lykkes med hemmelighold:

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Dok. ref. Dato: 08/670-14/SF-422, SF-711, SF-902//CAS 08.05.2009 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov DEN NORSKE KIRKE Oslo bispedømmeråd Barne, -likestillings- og inkluderingsdepartementet Dato: 17.12.2015 Vår ref: 15/4790 - EGF (15/47678) Deres ref: Høringssvar: Felles likestillings- og diskrimineringslov

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLER/SFO OG BARNEHAGER I MELØY; SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN.

RETNINGSLINJER FOR SKOLER/SFO OG BARNEHAGER I MELØY; SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN. RETNINGSLINJER FOR SKOLER/SFO OG BARNEHAGER I MELØY; SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN. I rammeplan for barnehager står det: Barnehager skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd en rettighet i spenningsfeltet mellom praktisk helsearbeid og internasjonale menneskerettigheter Nora Sveaass, Psykologisk Institutt, UiO Kolding,

Detaljer

BARNEHAGENS SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN

BARNEHAGENS SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN BARNEHAGENS SAMARBEID MED FORELDRE SOM IKKE BOR SAMMEN I Rammeplanen for barnehagen står det: Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse

Detaljer

HR Anledningen til fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven 22. Katrine Kjærheim Fredwall

HR Anledningen til fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven 22. Katrine Kjærheim Fredwall HR 2016-2591 Anledningen til fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven 22 Katrine Kjærheim Fredwall Kort om faktum i Hr 2016-2591 A født 1965, psykiatrisk pasient. Arvet sine foreldre i 2014.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Barnekonvensjonen hvordan forplikter den?

Barnekonvensjonen hvordan forplikter den? . Barnekonvensjonen hvordan forplikter den? Morten Hendis, seniorrådgiver, Barneombudet Oppvekstkonferansen 2017. Sola 8. juni 2017. Lov om barneombud LOV: - om norsk rett er i samsvar med barnekonvensjonen

Detaljer

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen

Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Å se det unike i små barns uttrykk, en etisk praksis? Tromsø, 1. februar 2013 Nina Johannesen Møter mellom små barns uttrykk, pedagogers tenkning og Emmanuel Levinas sin filosofi -et utgangpunkt for etiske

Detaljer

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet

Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Ikke fått forlenget vikariat på grunn av graviditet Kvinne hevder at arbeidsgiver forskjellsbehandlet henne på grunn av graviditet, da hun ikke fikk forlenget vikariat, til tross for at det var usikkert

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold 396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM Innhold 1 Innledning......................................................... 13 1.1 Hva er barnerett?.................................................

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv.

Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv. Nytt i lovgivningen, nytt fra domstolene, Tvisteløsningsnemnda mv. HR-nettverk Akershus og Østfold Adv. Mårten Brandsnes Faret KS Advokatene Ny Likestillings- og diskrimineringslov trådte i kraft 1. januar

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Ole Petter Askheim Empowerment det nye styringsidealet?

Ole Petter Askheim Empowerment det nye styringsidealet? 18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport Ole Petter Askheim Empowerment det nye styringsidealet? HVEM SKAL UT?? Ikke alle mennesker drømmer om det samme. Men - vi har alle våre drømmer. Derfor er

Detaljer

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten.

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten. 1 Ekteskap er en samfunnsordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer. Det gir juridiske rettigheter til barna. Det danner også en regulerende ramme om familielivet. Ekteskapsloven gir regler

Detaljer

BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV. v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10.

BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV. v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10. BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10. juni 2013 INNLEDNING Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon i 1991 I 2003 ble

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Helene Jesnes og Cathrine Sørlie Likestillings- og diskrimineringsombudet Frittstående offentlig forvaltningsorgan

Detaljer

Mitt forslag til alternativ bestemmelse innebærer at det er én paragraf om foreldreansvaret, nemlig en endret versjon av dagens 34, og at 35 utgår.

Mitt forslag til alternativ bestemmelse innebærer at det er én paragraf om foreldreansvaret, nemlig en endret versjon av dagens 34, og at 35 utgår. 23. september 2016 Uttalelse angående Prop. 161 L (2015-2016) Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap) v/øivind Østberg, advokat 1. Innledning Slik jeg oppfatter det har lovforslaget to hovedmålsettinger:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer