VEIEN TIL RETTFERDIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEIEN TIL RETTFERDIGHET"

Transkript

1 VEIEN TIL RETTFERDIGHET

2 REDAKSJONEN REDAKSJONEN: Eva Kristine Sogn Linn Cecilie Hellum LAYOUT: Ingrid Helen Nygaard FORSIDEBILDE: Kari Majorsæter Tangen BIDRAGSYTERE: Gunhild Vehusheia Tina Storsletten Nordstrøm Karoline Henriksen Elisabeth Maro Minde Aginatha Rutazaa Veronica Ollomi Torild Skard Ida Thorsrud Marte Johansen Ida Solberg Strøm Helene Stake Bente Bjørke Marianne Vium Olesen Silje Marie Finsæther Kristin Sannes Hansen Anne Sophie Lie-Eriksen Stian Lie-Eriksen Eli Tangen Eggum Henrik van Rijswijk KONTAKT REDAKSJONEN:

3 INNHOLD INNHOLD DAGLIG LEDER ORIENTERER 4-5 SENTRALE ENDRINGER I BARNELOVA 7-9 KVINNERS RETT TIL EIENDOM ER IKKE EN SELVFØLGE FOR ALLE WOMENS LAND RIGHTS IN TANZANIA JURISTER NÆR DEG? NEI TIL HELHETLIG DISKRIMINERINGSLOV MIDTSIDEMANNEN JUSS TIL KVINNER I NORGE JURK PÅ RETTIGHETSTURNÉ VOLD I NÆRE RELASJONER MED FOKUS PÅ VOLD MOT KVINNER FORTELLINGEN OM DA FAMILIEVOLDS- KOORDINATENE MISTET MUNN OG MÆLE MØDRE I FENGSEL DEN LANGE VEIEN TIL RETTFERDIGHET NORGES MENNESKERETTSLIGE ANSVAR FOR KVINNELIGE ASYLSØKERE JENTELAG VANT DEN NORDISKE PROSEDYREKONKURRANSEN I MENNESKERETTIGHETER JURK MAGASIN 3

4 FRITT VALG DAGLIG LEDER ORIENTER Av Gunhild Vehusheia, Daglig leder i JURK. Hun ble uteksaminert fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo i 2004 med masteroppgaven Den juridiske konstruksjon av den gode mor. Den lange veien til rettferdighet er det en kronikk i dette magasinet som heter. Gled deg til å lese den! Og egentlig kunne dette vært tittelen på magasinet i sin helhet for de fleste av artiklene handler nettopp om dette; det er fortsatt så altfor lang vei igjen til rettferdighet. Men kan det noen gang bli rettferdighet da, kan du spørre? Tja; kanskje ikke hele tiden og hver gang. Når barna mine reagerer på noe de mener er forfordeling hender det jo at jeg avspiser dem med en Beklager, vennen min. Verden er urettferdig. Du må bare bli vant til det. Men om enkeltavgjørelser oppleves urettferdig for noen berørte parter innimellom, kan og må vi samtidig arbeide for å fremme mest mulig rettferdighet for flest mulig her i verden. Hvis ikke har vi vel tapt har vi ikke? Ofte er det så mye lettere å se kvinner i andre land lider en mye større urettferdighet enn kvinner i Norge. Og sant er det; når du leser om manglende landrettigheter i Tanzania kan vi prise oss lykkelige over å bo i Norge. Men også i Norge er det ofte mannen som betaler ned på huslånet og kvinnen betaler de løpende utgiftene (også i samboerskap og det er dumt det!). Også i Norge er det i hovedsak kvinner som i nære relasjoner blir utsatt for vold. Og det er mange andre urettferdigheter som kvinner utsettes for i langt større grad enn menn du kan lese om noen av dem i dette magasinet, og i neste magasin vil vi løfte opp andre. Vi i JURK tror Norge blir litt mer rettferdig om flere kvinner får mulighet til å fremme sine juridiske rettigheter derfor var vi på rettighetsturne våren JURK skal jo være et rettshjelps-tiltak for kvinner i hele Norge og da må vi leve opp til visjonen vår! Rettighetsturnèen var en suksess evalueringen viste at mottakerne opplevde at vi kom med nyttig informasjon og bistand og medarbeiderne på JURK opplevde at det både var meningsfylt og gøy å 4 JURK MAGASIN

5 FRITT VALG dra rundt med det glade budskap. Les mer om dette i artikkelen Juss til kvinner i Norge JURK på rettighetsturne Og nå planlegger vi ny rettighetsturne så i april drar vi ut av Oslogryta igjen. Vi gleder oss! I tillegg til at vi i høst har hatt mye fokus på minoritetskvinners manglende informasjon om sine rettigheter og plikter, har vi hatt høyt trykk på vårt rettspolitiske arbeid for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Du kan lese om det i flere av artiklene og kom gjerne med tilbakemeldinger til oss. Dette blir høyt prioritert også i Flere har de siste årene ment at det har vært urettferdig at det de siste 30 årene har blitt satt i gang mange tiltak for å fremme kvinners likestilling i Norge. Og derfor har jo også de mer kvinnespesifikke tiltakene blitt faset ut og det har blitt mer fokus på kjønnsnøytral likestilling og ikke diskriminering. Viktig det også men i artikkelen Nei til en helhetlig diskrimineringslov kan du lese mer om hvorfor vi i Norge fremdeles må ha fokus på kvinner og kvinners rettigheter. I JURK opplever vi til stadighet viktigheten av at noen opprettholder et kvinneperspektiv på sitt arbeid; nettopp fordi dette er så lett å glemme for mange i sitt mer generelle antidiskrimineringsarbeid. Et eksempel er BLDs utkast til Norges 8. rapport til FNs kvinnediskrimineringskomitè (CEDAW). Den opplevde vi til tider hadde et mannsfokus som gjorde at kvinneperspektivet ikke var synlig og vi håper og tror at departementet retter opp i dette til de sender sin endelige rapport. Høringen i sin helhet kan du lese på hjemmesiden vår og du vil få lese mer om skyggerapporten som kvinneorganisasjoner har gått sammen om å skrive i neste JURK Magasin. En rettferdig verden definisjonen på det er veldig avhengig av hvem du spør. Og en mangfoldig definisjon vanskeliggjør kanskje realisering? Det fine med det er at vi alle kan være med å definere og vi kan alle bidra i kampen for det vi mener er rettferdig. La artiklene engasjere deg i å være med; på veien til rettferdighet trenger vi mange kloke hoder, sterke kropper og varme hjerter! JURK MAGASIN 5

6 ENDRINGER I BARNELOVA SENTRALE ENDRINGER I BARNELOVA Artikkelen er skrevet av advokat Karoline Henriksen. Hun ble uteksaminert fra det juridiske fakultet i Oslo høsten Hun har siden 2004 vært partner i Langseth Advokatfirma DA, hvor hun bl.a. jobber spesielt med arv-, familie- og skiftesaker, herunder også barnefordelingssaker. Foto: Eva Kristine Sogn Etter et samlivsbrudd, er det flere spørsmål knyttet til barna som foreldre må bli enige om, eventuelt ved hjelp av domstolene. Det kan være både spørsmål om hvem som skal ha foreldreansvaret, hvor barnet skal ha fast bosted og hvilket samvær barnet skal ha med den av foreldrene det ikke bor fast hos. Med virkning fra 1. juli 2010 er det gjort flere sentrale endringer i barnelova når det gjelder disse spørsmålene. Særlig sentralt er at domstolene nå er gitt myndighet til å idømme delt bosted for barn. I tillegg er det gjort endringer i hva som anses som vanlig samvær i lovens forstand. Det er også innført varslingsplikt før flytting innenlands med barn. Etter gjeldende rett skal hensynet til barnets beste være det avgjørende kriterium både når foreldrene selv skal avgjøre spørsmål knyttet til barn etter samlivsbrudd, og når slike spørsmål skal avgjøres av domstolene. Barnets beste er rettesnor ikke bare for de konkrete avgjørelsene, men også for prosessen som sådant og også advokatenes rolle i barnefordelingssaker. Jeg kommer i noen grad tilbake til hvilke momenter som vektlegges ved vurdering av barnets beste i relasjon til de temaer som tas nærmere opp nedenfor, men hovedvekten legges på de aktuelle lovendringene. FORELDREANSVAR Når det gjelder foreldreansvar, er det etter gjeldende rett slik at når foreldrene har bodd sammen, skal det normalt være felles foreldreansvar hvis det ikke hefter forhold ved den som ønsker del i foreldreansvaret som gjør at vedkommende er uegnet til å utøve foreldreansvaret. Det skal altså gjennomgående mye til for at ikke begge foreldre får del i foreldreansvaret når de tidligere har bodd sammen som foreldre. Også når barnets foreldre ikke har bodd sammen, er utgangspunktet det samme. Vurderingen vil imidlertid kunne bli noe mer åpen i disse tilfellene fordi barnet som regel ikke har samme nærhet til den andre forelderen som i tilfeller hvor foreldrene har bodd sammen. Det skal uansett, men med det utgangspunkt at det for de fleste barn vil være et gode at foreldrene er sammen om foreldreansvaret, foretas en helt konkret vurdering i hvert enkelte tilfelle. Ved rettens vurdering av hva som vil være til det enkelte barns beste, kan foreldrenes evne og vilje til å samarbeide om de spørsmålene som faller inn under foreldreansvaret, få betydning. FAST BOSTED Lovens utgangspunkt er at foreldrene fritt kan avtale om barnet skal bo fast hos den ene av dem eller hos begge (delt bosted). Den 6 JURK MAGASIN

7 JURK MAGASIN som barnet bor fast hos kan ta avgjørelser som gjelder vesentlige sider av omsorgen for barnet alene. Det omfatter blant annet om barnet skal være i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser om dagliglivet, som for eksempel fritidssysler, skolefritidsordning m.v. Delt bosted innebærer ikke nødvendigvis at barnet bor like mye hos begge foreldre, men at foreldrene har samme avgjørelsesmyndighet. Dersom foreldrene ikke blir enige, må domstolen i utgangspunktet bestemme at barnet skal bo fast hos en av dem. Etter den siste lovendringen kan retten, dersom det foreligger særlige grunner, likevel bestemme at barnet skal bo fast hos begge. Utgangspunkter for domstolenes avgjørelse er fortsatt å komme frem til en løsning som er til barnets beste. Forskningsresultater viser at vedvarende foreldrekonflikter er en vesentlig årsak til at barn får til dels alvorlige problemer etter samlivsbrudd. Det pekes videre på at visse betingelser må være oppfylt for at delt bosted skal fungere bra, blant annet at foreldrene samarbeider godt, at barna selv ønsker en slik ordning, at hjemmene ligger nær hverandre og at begge foreldre stiller opp i forhold til fritidsaktiviteter og skole. Ettersom det gjerne har formodningen for seg at konfliktnivået mellom foreldrene er høyt når en sak havner i retten, vil det som et utgangspunkt måtte antas at forutsetningene for at delt bosted skal være til barnets beste ikke foreligger i disse tilfellene. Det vil gjerne også være vanskelig å forutse hvordan konfliktnivået vil utvikle seg i etterkant av rettssaken. Domstolene må derfor ha en stor grad av sikkerhet for at delt bosted vil være til barnets beste for at dette kan idømmes, det skal med andre ord en del til før domstolene skal kunne idømme delt bosted. Som eksempel på tilfelle hvor delt bosted kan fremstå som den beste løsningen selv om foreldrene har anlagt sak, er tilfeller hvor foreldrene har avtalt eller praktisert delt bosted både forut for og under rettergangen. I forarbeidene til lovendringen JURK MAGASIN 7

8 ENDRINGER I BARNELOVA er det for øvrig uttalt at det som utgangspunkt vil være uaktuelt å idømme delt bosted for barn under 7 år. Selv etter lovendringen vil rettens avgjørelse avhenge av en konkret og samlet vurdering av den enkelte sak, og altså da med utgangspunkt i hva som er til barnets beste. Ved vurderingen av hva som er best for barnet, har det i rettspraksis skilt seg ut visse momenter som i særlig grad synes å bli vektlagt ved avgjørelsen av fast bosted. Disse momentene har over lengre tid vært forhold som barnets følelsesmessige tilknytning til foreldrene, foreldrenes personlige egenskaper, hensynet til stabilitet, barnets ønske, risiko ved miljøskifte, hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt og hensynet til å unngå å splitte søsken. Vekten disse argumentene tillegges synes imidlertid å ha endret seg noe over tid, blant annet slik at hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt og barnets eget ønske tillegges stadig større vekt. I forbindelse med de siste endringene i barnelova, er det fra lovgivers side uttrykt at det bør legges til rette for at barnet kan ha best mulig kontakt med begge foreldre etter et samlivsbrudd. Det skal imidlertid ikke være tvil om at dersom det er en motsetning mellom hensynet til barnet og hensynet til mest mulig samlet foreldrekontakt, skal barnets behov gå foran. Avgjørelsen skal etter dette fortsatt bero på en konkret vurdering av det enkelte tilfelle, hvoretter ikke alle momenter nødvendigvis er aktuelle. Momentene vil også avhengig av de faktiske forhold, tillegges ulik vekt og trekke i ulik retning, fra tilfelle til tilfelle. SAMVÆR Samværsretten er en rett både for barnet, og for den som ikke bor fast sammen med barnet. Foreldrene avtaler selv omfanget på dette samværet på bakgrunn av hva de mener er best for barnet. Dersom foreldrene ikke blir enige, vil retten fastsette samvær også med utgangspunkt i hva som anses å være det beste for barnet etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Momenter som særlig vektlegges ved vurderingen er hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt, barnets alder, barnets tilknytning til nærmiljøet, reiseavstanden mellom foreldrene, barnets eget ønske og hensynet til barnet ellers. Barnelovens 43 annet ledd, gir en definisjon på vanlig samværsrett. Slik vanlig samværsrett er ingen formell minimumsordning. Samvær kan avtales eller fastsettes mer eller mindre omfattende, men det skal i utgangspunktet en del til før samvær fastsettes i mindre omfang enn slik vanlig samværsrett. Definisjonen på vanlig samværsrett ble utvidet ved den siste lovendringen i tråd med den utvikling som har skjedd i samfunnet de siste årene med hensyn til omfanget av samværet, og i tråd med det samvær som i stor grad er blitt praktisert. For det første er vanlig samværsrett utvidet ved at ettermiddagssamværet er blitt forlenget med overnatting. I tillegg er feriesamværet utvidet til tre uker i sommerferien (ikke nødvendigvis sammenhengende), og annenhver høst-, jule-, vinter- og høstferie. Det er fra lovgivers side presisert at det kan avtales eller gis dom på en samværsordning som innebærer at barnet bor halvparten av tiden hos hver av foreldrene, selv om barnet bor fast hos den ene. Det antas at domstolene vil være mer tilbøyelige til å idømme slikt utvidet samvær nå som de også har fått hjemmel til å idømme delt bosted, jf. ovenfor. Foreldrenes kontakt med barna kan følgelig bli den samme som ved delt bosted, dog slik at den beslutningsmyndighet som tilligger den av foreldrene som barnet bor fast hos, ikke deles mellom foreldrene. FLYTTING MED BARNET INNENLANDS Som nevnt ovenfor, kan den av foreldrene som barnet bor fast hos, alene ta avgjørelser som gjelder vesentlige sider av omsorgen for barnet. Dette gjelder også hvor foreldrene har felles foreldreansvar. Det fremgår av bestemmelsen at det blant annet gjelder spørsmål om hvor i landet barnet skal bo. 8 JURK MAGASIN

9 ENDRINGER I BARNELOVA Bostedsforelderen kan med andre ord i utgangspunktet flytte med barnet uten den andre forelderens samtykke. Det vil ofte være gode grunner for en flytting innenlands, noen ganger kan slik flytting også være helt nødvendig, for eksempel av hensyn til økonomi. Flytting kan imidlertid være en stor belastning for barn. I noen tilfelle kan det være nødvendig at foreldre strekker seg langt for å unngå flytting, av hensyn til barnets behov for stabilitet. Andre ganger vil fordelene ved å flytte, eller nødvendigheten av å flytte, veie tyngre enn de ulemper som flyttingen medfører. I utgangspunktet må det legges til grunn at den forelderen avgjørelsen faktisk gjelder, er nærmest til å foreta vurderingene og avveiningene av om flytting er en riktig eller nødvendige avgjørelse, alle forhold tatt i betraktning. Den andre forelder kan derfor ikke hindre den ene i å flytte. Flyttingen kan imidlertid medføre behov for en fornyet vurdering av hvor barnet skal ha fast bosted, og det er derfor nå innført varslingsplikt for den som planlegger å flytte. Etter 42 annet ledd, har nå den av foreldrene som vil flytte, plikt til å varsle den andre forelder senest seks uker før flyttingen. Varslingsplikten forutsetter at det foreligger avtale eller rettslig avgjørelse (dom eller rettsforlik) om samvær. Plikt til slik varsling har begge foreldre, - både den forelder som barnet bor fast hos og den forelder barnet har samvær med. Formålet med bestemmelsen er at foreldrene skal få tid og anledning til å tenke igjennom situasjonen, drøfte hvordan flyttingen vil virke inn på samværet og om det bør foretas en ny vurdering av hvor barnet skal bo fast. Foreldrene skal også få tid til å gå til mekling eller bringe saken inn for domstolene dersom de ikke blir enige. Det påligger den som vil flytte å dokumentere at varslingsplikten er overholdt. Dersom varslingsplikten ikke overholdes, har dette ikke umiddelbart noen konsekvenser. Unnlatt varsling vil imidlertid kunne tillegges vekt ved en eventuell etterfølgende rettssak om fast bosted for og samvær med barnet. Unnlatelse av varsling fra den av foreldrene som barnet bor fast hos, vil kunne si noe om denne parts samarbeidsevner og respekt for overholdelse av regler, som igjen kan si noe om hvor godt eget forelderen er til å ivareta barnets behov for god kontakt med begge foreldre. Retten må selvfølgelig legge avgjørende vekt på hva som er barnets beste, men unnlatt varsling kan være ett av flere momenter som får betydning ved vurderingen av hva som er til barnets beste. Manglende varsling fra samværsforelderens side vil kunne si noe om dennes evne til å gi barnet stabilitet og forutsigbarhet, og derfor kunne tilsi begrensning av samværets omfang. JURK MAGASIN 9

10 KVINNERS RETT TIL E KVINNERS RETT TIL EIENDOM EN SELVFØLGE FOR A Artikkelen er skrevet av Silje Marie Finsæther. Hun jobbet som saksbehandler i JURK i 2008 og ble uteksaminert fra juridisk fakultet våren I dag jobber Finsæther i Utlendingsnemnda, og er også prosjektansvarlig for Tanzaniaprosjektet. La henne ta med seg en bibel og de klesplaggene som er hennes Saksbehandlerne i Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, må stadig forsvare hvorfor vi er av og for kvinner. Som saksbehandler i JURK opplevde jeg iblant at det ble reist spørsmål om hvorfor JURK har en egen gruppe som jobber med husleiesaker og eiendomsrett. Kvinner er jo ikke diskriminert på dette området? Det er da andre rettsområder som krever JURKs fokus i større grad? For husleierett og eiendomsrett, som for de fleste rettsområder, er realitetene likevel litt forskjelling fra hva som står i loven. Likevel, er det andre tema som er viktigere i et kvinneperspektiv? Nettopp fordi JURK stadig konfronteres med vår nytte og eksistens burde vi vel fokusere på andre tema som er lettere å forsvare? I en forlengelse av dette stiller jeg spørsmålet: Er det avgjørende at det JURK jobber med lett lar seg forsvare i samfunnsdebatten? Er vi avhengige av at kvinnen er et anerkjent offer for å begrunne det vi driver med? Vold og mishandling er sentrale og viktige tema som JURK absolutt må fokusere på, og med rette trekkes disse temaene frem når vi skal forsvare det vi driver med. Folk utenfor skjønner det liksom lettere da. Likevel er det viktig å huske på utgangspunktet: JURK jobber for å styrke kvinners rettsstilling på et generelt plan, og da hører jo selvsagt eiendomsrett og boligrett inn under vår virksomhet etter min mening. Her har vi en viktig jobb hva gjelder rettsopplysning og forebyggende arbeid. De klientene som ringte til meg da jeg jobbet i JURK, tok som regel kontakt etter at problemene hadde oppstått. Norsk lovgivning står i internasjonal sammenheng ofte som foregangseksempel for andre land, blant annet fordi man har lovfestet vern mot diskriminering på bakgrunn av kjønn på mange områder. Mye er lovregulert i Norge og vår rettsstat står som foregangseksempel for andre land. Men at loven er vedtatt, tilsier det at menneskene får rettighetene sine? Vaktbikkjer som påpeker problemer med implementeringen er helt nødvendig. Her har rettshjelpstiltakene en viktig rolle. Selv om mange av slagene i likestillingsdebatten er vunnet rent formelt, har JURK som en interesseorganisasjon for kvinners rettsstilling fremdeles en stor jobb å gjøre. Det er sentralt 10 JURK MAGASIN

11 KVINNERS RETT TIL EIENDOM EIENDOM ER IKKE ALLE å ha fokus på å jobbe forebyggende og rettsopplysende for å ansvarliggjøre kvinnene til selv å ta tak i sine rettslige problemer, enten det gjelder retten til bolig, arbeid eller vold i nære relasjoner. Første gang jeg var i Tanzania for å besøke KWIECO, JURKs rettshjelpsprosjekt i Kilimanjaro, slo det meg plutselig hvor logisk og fornuftig gruppeinndelingen på JURK er. I det tanzanianske samfunnet som er mindre utviklet enn vårt hva angår rettigheter og demokrati, velferd og kvinnedeltakelse, innså jeg hvor fundamentalt det er å ha rettigheter som sikrer inntekt. Videre så jeg hvor avhengige kvinnene var av muligheter for finansiering og retten til å stifte gjeld for å kunne satse på virksomhet og for å få innpass i et marked som stadig blir mer liberalisert. Men ikke minst innså jeg eiendomsretten er helt grunnleggende for å bli økonomisk selvstendig og for å ha mulighet til å realisere retten til egen inntekt og sikre trygghet og stabilitet. Eiendomsrett er fundamentalt for å sikre kvinners selvstendighet. Uten retten til å eie, er kvinnen mer eller mindre hjelpesløs dersom hun plutselig skulle stå uten en mann i livet. En av sakene KWIECO jobbet med sist JURK var i Tanzania handlet om en enke som nettopp hadde mistet sin ektefelle. Hun hadde derfor havnet i en eiendomstvist med sin svigerfamilie som mente det var en selvfølge at de skulle overta alle eiendeler sønnen deres hadde hatt. Saken ble løst slik av domstolene: Kvinnen fikk adgang til å ta med seg en bibel og sine egne klær. Samtlige av mannens øvrige eiendeler gikk til hans familie. Jeg oppfordrer alle til å lese den grundige og interessante artikkelen om rettstilstanden for kvinners rett til eiendom i Tanzania. Der kjemper fremdeles mange kvinner med blod og svette. Mens dere leser ber jeg dere huske på at noen allerede har kjempet de mest prinsipielle slagene for norske kvinner i Norge. JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER JURK JURK er et studentdrevet rettshjelpstiltak som drives av kvinnelige jusstudenter. JURK gir gratis juridisk rådgivning i konkrete saker, driver med rettsinformasjon og rettspolitikk. Organisasjonen består av 17 saksbehandlere samt Daglig leder, sekretær og rettighetsansvarlig. Saksbehandlerne er fordelt på tre saksbehandlingsgrupper. De tre gruppene er Arbeid, trygd og sosial, Vold og fengsel og Bolig og utlendingsrett. Gruppene jobber med saksområder slik tittelen tilsier, i tillegg deles rettsområder som familie og arverett, barnerett, kjøpsrett og alminnelig forvaltningsrett gruppene imellom. I 2009 behandlet saksbehandlerne i JURK 3552 juridiske spørsmål fra kvinner i hele Norge. JURK MAGASIN 11

12 WOMENS LAND RIGHTS IN TANZANIA WOMEN S LAND RIGHTS IN TANZANIA Artikkelen er skrevet av teamet i KWIECO. Teamet består av Elisabeth Maro Minde (Managing Director), Aginatha Rutazaa (Programmens Coordinator) og Veronica Ollomi Publicity (Programme Officer). Foto: Marianne Vium Olesen BACKGROUND Land is a basic resource which sustains human beings and many other living creatures. It provides one s livelihood, determines one s status and provides a sense of belonging and identity. Land is thus of economic, political and symbolic significance. Throughout the history of mankind, access to, and ownership of land, has been a matter of power. Women, according to history, due to their subordinate position in society, had limited access to land. TANZANIAN SITUATION In Tanzania, 80 percent of people live in rural areas. These depend entirely on land for farming, fishing, hunting and other activities. Agriculture accounts for 80 percent of GDP and women are the main producers. Despite this reality, women in Tanzania do not generally own land. A study conducted at Siha District in Kilimanjaro region, revealed that 86,7 percent of respondents stated that men were given first priority in owning land in their community, while 6,7 percent said women are given first priority. This study reflects the patriarchal system, according to which ownership of property and decision making are centred in men. Customary law, which gives legality to the system, ensures that access to, and the right to ownership of land, is reserved men. Inheritance laws also provide for inheritance through the male issue. According to patriarchal culture, women have the right to use land, but not to own it. CHALLENGES OF THE PATRIARCHAL SYSTEM This system has posed many challenges to women and human rights activists: Women are human beings entitled to equal rights as men. Land is one of the important factors of production. Women are the main agricultural producers. They till land they do not own and cultivate crops of which they have no saying. Inheritance laws deny women the right to inherit land. For the most part they are allowed to own movable property. Married women can not mortgage or sell land without the consent of their husbands. The result of this system is that the mindset of people militates against women s involvement in land issues. LAND REFORMS IN TANZANIA Pre colonial Era Land use and ownership was under different tribes and managed through clan systems. Customary law governed access to and ownership of land, and determination of conflicts. 12 JURK MAGASIN

13 WOMENS LAND RIGHTS IN TANZANIA Allocation was done by local chiefs (men) and subsequent transmission was done through the clan system. Land was regarded as communal land. The Colonial Era Tanzania was colonized first by the Germans, and after the World War by the British. Land ownership and control was vested to the political sovereign. Customary titles were recognized as deemed rights and the law was silent about the rights of Customary holders against the state. Granted Rights were introduced. Post Independence Era In 1961 Tanganyika became Independent. Changes began with replacing ownership of land from the colonial governor to the President. There was an abolition of freehold titles and semi feudal systems witnessed the Declaration of Arusha Declaration and Nationalisation Policy. The official Policy was Socialism and self-preservation. Large scale agriculture and ranching under para-statal organizations. Small scale agricultural production under villagization. The Policy recognized all people as equals. LAND REFORMS IN THE 1990 S In 1991, the Presidential Commission on Land was appointed, which recommended for a new land regime. In 1995, the National Land Policy was passed. Amendments were effected in An enactment to Act no. 4 and Village Land Act no. 5 in 1999 resulted in new land laws. FACTORS THAT NECESSITATED LAND REFORMS Internal contradictions due to failure of previous land regime leading to conflicts, evictions, alienations, double allocations, trespassing and corruption. Failure of judicial system to handle land conflicts arising from implementation of the villagization program. The opening up of democratic space in mid 1980 s to early 1990 s, giving rise to women and Human Rights Movements. External forces; the role of World Bank, IMF and donor community. Compliance to regional and International agreements and treaties for Women s Rights e.g. CEDAW. JURK MAGASIN 13

14 JURK MAGASIN THE LEGAL FOUNDATION OF LAND RIGHTS IN TANZANIA The 1977 Constitution of the United Republic of Tanzania Provides for: Women s social, economic and political rights. Prohibits discrimination and emphasizes on equality of all persons. All human beings are born free and are all equal (Art 12). Art 24 (1) every person is entitled to own property. Deprivation of a person s property is unlawful, unless the law provides the right to deprivation. Adequate and prompt compensation is emphasized. The National Land Policy (NLP) The NLP is open about women s equal right to own land. One of the objectives of the policy is to promote an equitable distribution of, and access to land for all citizens. The NLP recognizes the existing problems relating to land - one of which being an acknowledgement that under customary law, women generally have inferior land rights compared to men, and their access to land is indirect and insecure. NLP reaffirms that women will be entitled to acquire land in their own right through purchase and allocation. The New Land Acts no. 4 and 5 of 1999 Women have the rights to access and control land. Women have the right to participate in decision making organs regarding land matters. Women have the right to dispose of land and other properties. The law provides that before a matrimonial home is subjected to mortgage, consent of spouses must be sought and obtained. Joint ownership by spouses is allowed. 14 JURK MAGASIN

15 WOMENS LAND RIGHTS IN TANZANIA WOMEN S LAND RIGHTS SITUATION IN TANZANIA Despite the existence of a conducive environment for women to own land, the reality on ground gives a different picture. Women are still discriminated against and denied their rights. Several cases handled by KWIECO reflect this reality: Case 1: A man in Rombo District married four wives according to Chagga customary law. Each of the wives was given a matrimonial home and a piece of land far apart from each other. The forth wife was given a six acre land in She has three children. The allocation by her husband was done in writing and the formal handing over done before witnesses. In 1997 the husband, without consent and or consultation, decided to sell a portion of the forth wife s land. The wife reacted by protesting in court that the sale was illegal. She lost the case because the husband urged that he did not sell, but leased it to third parties. This was the beginning of a long protracted struggle for the wife. The alleged lease was only a scape goat. In fact, the husband intended to grab all the land, thus depriving the forth wife and her children the right to own the land. The husband allegedly formalized his marriage with the third wife according to Christian rights. Subsequently he wrote a testament witch bequeathed the forth wife s land to his children by other women. The husband died in 2008 and FAKTA OM KWIECO KWIECO (Kilimanjaro Women Information Exchange and Consultancy Organisation) ble etablert i 1987 av en gruppe på ti kvinner. KWIECO har således lang erfaring som rettshjelpere. KWIECO er et afrikansk motstykke til JURK som jobber med juridisk rådgivning, rettsopplysning og rettspolitisk arbeid. Organisasjonen styres og ledes av kvinner. KWIECO hjelper imidlertid også menn, og kan i tillegg føre saker for retten. KWIECO er den eneste organisasjonen som tilbyr rettshjelp på landsbygda i Kilimanjaro-regionen. I byene er det noen få advokater, men advokatsalærene er svært høye. For de fleste fattige betyr dette at deres konstitusjonelle rett til å bli representert av en advokat ikke er reell. KWIECOs målsetting er å fremme likestilling mellom kjønnene ved påvirkning av holdninger og praksis, samt bedre rettighetene til marginaliserte grupper i Kilimanjaro-regionen. Prosjektet søker særlig å bedre kvinners adgang til jord, og å oppnå økte rettigheter for HIV/Aids syke. Med tanke på å oppnå langsiktige resultater, rettes prosjektet spesielt mot ungdom. KWIECO er avhengig av ekstern støtte for sin virksomhet. Gjennom JURKs medlemskap i FOKUS søkes det årlig om bistandspenger fra NORAD som er en av organisasjonens hoveddonorer. JURK er den formelle partneren til KWIECO og har ansvar for å forvalte prosjektmidlene i tråd med NORADs og FOKUS prinsipper. Samarbeidsprosjektet mellom KWIECO og JURK startet i I 2008 inngikk organisasjonene en ny prosjektperiode for årene FOKUS har innstilt på at NORAD bør innvilge søknaden ut Vil du vite mer om KWIECO og JURKs partnerskap, kan du ta kontakt med Internasjonal Avdeling på JURK, eller lese om prosjektene på an administrator of the testament was appointed. The forth wife s land was included in the estate to be administered. The wife objected to the inclusion of her land in the estate of the deceased. The primary court that considered the objection, overruled the objection. The verdict is appealed. In the meantime the administrator executed the judgment and threatened the wife and children with eviction. Despite an issued injunction, the family continues to live with threats and constant fear. With the support of KWIECO, a claim of ownership was filed by the wife and children against the administrator. Both cases are still pending. Lessons drawn from this case so far, includes: Manipulation in the name of culture to dispossess the wife. Attempts to formalize marriage according to Christian Rights so that the fourth wife is viewed as a concubine. However the position of the marriage, the law is very clear. Customary marriages are legally recognized. Secondly a subsequent Christian marriage may not be used to nullify an otherwise valid marriage. JURK MAGASIN 15

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM?

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM? årgang 2012 #1 utgave #5 juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 MAGASIN KVINNE KJENN DIN RETT. NICARAGUAS TAPTE REVOLUSJON Sammen med kolleger fra Amnesty Internationals hovedkontor i London og Amnestys

Detaljer

Valg av skole... Foreningen 2 Foreldre. Se side 8. Barnebidrag til barn over 18 år. Paradigmeskifte i tilkytningsteorien

Valg av skole... Foreningen 2 Foreldre. Se side 8. Barnebidrag til barn over 18 år. Paradigmeskifte i tilkytningsteorien Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 1 Februar 2015 Årgang 29 Barnebidrag til barn over 18 år Side 6 Paradigmeskifte i tilkytningsteorien

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 2 - Desember 2012 - Årgang 26 Torkhildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet Side 5 Å kjempe

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

Nr. 70 (2013) for kvinner. juridisk rådgivning RAPPORT. stiftet 1974

Nr. 70 (2013) for kvinner. juridisk rådgivning RAPPORT. stiftet 1974 juridisk rådgivning Nr. 70 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Hvorda an bruke FNs kv inne e konven n sjon? Ra p port fr a J URKs og NKJ Fs de esember 2012 seminar Av Lene Løvdal Innhold Innhold...

Detaljer

Norske kvinnelige juristers forening. Møt Gunhild Vehusheia. 5 faste med:

Norske kvinnelige juristers forening. Møt Gunhild Vehusheia. 5 faste med: Norske kvinnelige juristers forening Grunnlagt 1947 Nr. 1 sept. 2011 www.nkjf.no Møt Gunhild Vehusheia Livet som ammende power woman 5 faste med: Siv Jensen og Kristin Halvorsen FNs 55. kvinnekonferanse

Detaljer

27. FEBRUAR 9 MARS 2012

27. FEBRUAR 9 MARS 2012 FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 27. FEBRUAR 9 MARS 2012 Innhold OPPSUMMERING/EVALUERING... 2 OUTCOMES... 6 Resolusjoner vedtatt under CSW... 6 Agreed conclusions/ sluttdokument... 9 Moderator

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING

NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING Grunnlagt 1947 Nr. 2 Des. 2010 www.nkjf.no Kvinnelige høyesterettsdommere i USA, England og Norge Land grabbing minoritetsjurister Selma Ilyas Iram Shamim Kalyani Nagalingam

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

Temanota India: Noen problemstillinger relatert til kvinner i India LANDINFO 31. MARS 2009 1

Temanota India: Noen problemstillinger relatert til kvinner i India LANDINFO 31. MARS 2009 1 Temanotat Noen problemstillinger relatert til kvinner i India: - Kvinners stilling og rettigheter - Vold og overgrep mot kvinner - Ekteskap - Enslige kvinner LANDINFO 31. MARS 2009 1 Utlendingsforvaltningens

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernretten

Det biologiske prinsipp i barnevernretten Det biologiske prinsipp i barnevernretten Skrevet av kandidatnummer 159826 Antall ord er 14931 Avhandlingen er veiledet av Gudrun Holgersen 1 INNHOLDSLISTE 1. NOEN INNLEDENDE ORD OM AVHANDLINGENS TEMA

Detaljer

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013.

Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. ÅRSRAPPORT 2013 FORORD Denne rapporten gir en oversikt over Juridisk rådgivning for kvinner sin virksomhet i 2013. Vi håper årets rapport vil gi innsikt og forståelse for vår eksistens, vårt spennende

Detaljer

TID FOR ENDRING OG PARADIGMESKIFTE

TID FOR ENDRING OG PARADIGMESKIFTE TID FOR ENDRING OG PARADIGMESKIFTE Hva WSO mener Om behandlingskriteriet, å fjerne særloven for psykisk helsevern, tvangsmedisinering og en ny modell for psykisk helsehjelp, i tråd med FNkonvensjonen om

Detaljer

Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana

Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana Markedskvinners situasjon i Cape Coast, Ghana Feltarbeidsoppgave fra Cape Coast, Ghana Årsstudium/1. år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo

Detaljer

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker

Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Det biologiske prinsipp i barnevernssaker Kandidatnummer: 533 Leveringsfrist: 25. April 2013 Antall ord: 17 890 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.2 Kildebruk... 2 2 DET BIOLOGISKE PRINSIPP...

Detaljer

Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge

Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge 1/2012 Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge Foto: Marit Schrøder Elvik Av: Gunhild Thunem, KUN senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innvandrerkvinner en ressurs i distrikts-norge

Detaljer

Fjerne fedre og nære mødre

Fjerne fedre og nære mødre FoU rapport nr. 7/2009 Fjerne fedre og nære mødre Barns erfaringer med å ha liten kontakt med far Ann Christin Eklund Nilsen Solveig Sagatun Dag Ellingsen Tittel Forfattere Fjerne fedre og nære mødre.

Detaljer

Urfolkskvinner i Brasil kjemper mot multinasjonale giganter

Urfolkskvinner i Brasil kjemper mot multinasjonale giganter women united no. 2 / 2014 Vinn-vinnsituasjon for næringslivet: 7 likestillingstips! Urfolkskvinner i Brasil kjemper mot multinasjonale giganter Leaving Qatar in a casket, or not at all the situation for

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger:

Detaljer

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum.

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. juridisk rådgivning Nr. 58 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Samboerskap, kvinner og økonomi Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. Skrevet av: Samia Boulebtina,

Detaljer

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold

Helt bakerst i køen. Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk. Helt bakerst i køen. Barnefamilier med ustabile boforhold Noen familier har problemer med å finne et stabilt sted å bo. I denne rapporten ser vi på hvem disse familiene er og på grunner til at de ikke får etablert seg på boligmarkedet. Vi finner at mange har

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

I god tro. Retten til beskyttelse for personer som flykter på grunn av sin religion eller tro. Av advokat Thom Arne Hellerslia

I god tro. Retten til beskyttelse for personer som flykter på grunn av sin religion eller tro. Av advokat Thom Arne Hellerslia I god tro Retten til beskyttelse for personer som flykter på grunn av sin religion eller tro Av advokat Thom Arne Hellerslia På oppdrag fra: Norsk Misjon i Øst, Mellomkirkelig råd, Norges Kristne Råd og

Detaljer

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro, Turid Midjo, Veronika Paulsen og Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte

Detaljer

Universell utforming i nye boligprosjekter

Universell utforming i nye boligprosjekter NIBR-rapport 2007:14 Guri Mette Vestby, Martin Hanssen og Aud Tennøy Universell utforming i nye boligprosjekter Byggebransjens erfaringer Universell utforming i nye boligprosjekter Andre publikasjoner

Detaljer