side 1 Oversikt over innkommende forslag:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "side 1 Oversikt over innkommende forslag:"

Transkript

1 Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående i forslagene: Æresmedlemmer og betaling Flere avdelinger mener ikke æresmedlemmer skal betale kontingent, det er imidlertid hovedstyrets vurdering at dette vil være i strid med regelverket for tildeling av offentlig støtte. Videre er det ikke mulighet for at distriktsavdelingene betaler kontingenten. Dette fremkommer klart i henvendelse fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet i brev til NORILCO etter gjennomsyn av våre vedtekter i henhold regelverkets 4 og 5. Det er tre alternative løsninger: 1) Æresmedlemmene må samtidig ha hovedmedlemsskap og betale kontingent på vanlig vis. 2) Æresmedlemmer betaler redusert kontingent, dette er administrativt tungvint men ikke umulig. 3) Æresmedlemmer mister sine organisatoriske rettigheter. Hovedstyret anbefaler alternativ 1. Driftsstøtte og kontingent To avdelinger har reagert på at medlemskontingenten inngår i en samlet driftsstøtteordning og mener denne bør tilfalle avdelingene direkte. Dette gjenspeiles også i flere høringssvar på driftsstøttemodellen. Vurderingen fra hovedstyret er at det bør være en generell formulering om at representantskapet vedtar en modell slik det er i hovedstyrets forslag. Da kan modellen vedtas separat uansett om modellen for fordeling er slik hovedstyret foreslår, eller utelukkende medlemstallsbassert. Ledermøte To avdelinger peker på at ledermøtet bør være fast tilbakevendende og ikke kun ved behov slik det er foreslått. Hovedstyret ser viktigheten av dette og innarbeider det i det endelige forslaget. Vedtekt for distriktsavdelingen To avdelinger peker på at vedtektene for avdelingene bør være faste og at det ikke bør være åpning for at avdelingene kan ha egne vedtekter. Hovedstyret støtter ikke dette, men oppfordrer de avdelingene som ønsker dette til å innlevere konkrete forslag til representantskapet. Oversikt over innkommende forslag: Innkommende forslag fra Aust Agder... 2 Innkommende forslag fra Hedemark... 6 Innkommende forslag fra NORILCO Sør-Trøndelag og NU Sør-Trøndelag Innkommende forslag fra Vest-Agder Innkommende forslag fra NORLAND Innkommende forslag fra Oslo Innkommende forslag fra Østfold Innkommende forsalg fra Bergen Innkommende forslag fra Sør-Rogaland Innkommende forslag fra Oppland side 1

2 Innkommende forslag fra Aust Agder side 2

3 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. Aust-Agder Æresmedlemskap I DA betales kontingenten av DA. Blir det noen endring her? Her trengs det muligens en presisering. Aust-Agder Klipp inn hele paragrafen som et gjelder her 4.3 Æresmedlemskap NORILCOs styre kan tildele æresmedlemsskaper til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for foreningene eller for stomi- og reservoaroperertes, og mage-/tarmkreftrammedes særlige problemer, og støtter opp om NORILCOs formål. Æresmedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter i organisasjonen med mindre de samtidig innehar hovedmedlemsskap Skriv inn et her Skriv inn begrunnelse for et her Forslagsnummer 1 Æresmedlemmer skal de slippe å betale kontingent? Innehar Hovedmedlemsskap betyr betalt medlemskap, av hvem? Gratis medlemskap med demokratiske eller organisatoriske rettigheter er i strid med lovverket 4 og 5. Dette gjelder uansett om æresmedlemskapet er betalt fra sentralt hold, eller av DA. Medlemskap for å ha organisatoriske rettigheter må i sitt fulle være betalt av medlemmet selv/andre i husholdningen dersom personen er under 15 år for å ikke stride mot lovverk. Se også punkt 2 i generelle betraktninger. side 3

4 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. Aust-Agder NB. Før har hovedmedlemmer som er tilstede hatt talerett selv om de ikke er delegater. Er det en praksis som ønskes? Skriv inn navnet på den eller de avdelinger som står bak forslaget her Klipp inn hele paragrafen som et gjelder her 7.11 Møterett på representantskapsmøtet Følgende personer har møterett på representantskapsmøtet: 1. Delegater fra distriktsavdelingene i henhold til 7.2 Sammensetning 2. Hovedstyret og varamedlemmer møter med observatørstatus med mindre de er tildelt delegat eller observatørstatus etter 7.4 Representant i representantskapet 3. Sekretariatet har møterett og kan ikke møte etter punkt 1 eller 2 etter denne paragraf 4. NORILCOs Ungdom har møte, stemme og talerett på representantskapsmøtet 5. Kontrollkomiteen har møte- og talerett 6. Medlemmer av forberedende komiteer har møterett på representantskapsmøtet og innehar observatørstatus under behandlingen av angjeldende saker 7. Valgkomiteen møter med observatørstatus i angjeldende saker 8. Nominerte til valg møter med talerett i saken valg Skriv inn et her Skriv inn begrunnelse for et her Forslagsnummer 2 HS tar spørsmålet til etterretning og omformulerer til at medlemmer som møter på representantskapsmøtet fortsatt har talerett. side 4

5 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. 16 og 17 handler om Hs Aust-Agder Klipp inn hele paragrafen som et gjelder her 10 Distriktsavdelingene Distriktsavdelingene i NORILCO kan ha egne og mer omfattende vedtekter er minimumskrav til distriktsavdelingenes vedtekter. Skriv inn et her Vi ønsker et mer fullstendig lovverk for DA. Her er det mye å hente fra tidligere lovverk. Tror det er uheldig at det skal ordnes i DA. I det nye forslaget står det ikke hvor mange det bør være i styret og hvor lang tid de er valgt for. Størrelse på valgkomite. Og de oppgavene som følger de forskjellig tillitsvalgte. DAs lovverk skal være til hjelp for de som blir valgt, derfor er det best for alle at dette blir godt med en gang. I DA har vi ingen ansatte som passer på oss. Skriv inn begrunnelse for et her Forslagsnummer 3 Det er ikke umulig med lover som binder nedover. Se generelle betraktninger punkt 4 for hovedstyrets vurdering. Henvisningen til 16 og 17 er feil, dette endres i det endelige utkastet. Det omfatter side 5

6 Innkommende forslag fra Hedemark side 6

7 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. HEDMARK 4.3 Æresmedlemskap NORILCOs styre kan tildele æresmedlemsskaper til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for foreningene eller for stomi- og reservoaroperertes, og mage-/tarmkreftrammedes særlige problemer, og støtter opp om NORILCOs formål.. Æresmedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter i organisasjonen med mindre de samtidig innehar hovedmedlemsskap. Æresmedlemmer som er medlemmer i sentrale og i lokale styrer samt medlemmer av foreningen må betraktes som hovedmedlemmer og har fulle organisatoriske rettigheter. Her må det loggføres hvem som er æresmedlemmer og hvem som betaler hovedmedlemsskapet (sentralt eller på lokalt plan) på en særskilt måte, slik at også æresmedlemmer blir tellende ved økonomisk støtte til foreningen og at det ikke rettighetene blir fratatt de æresmedlemmer som har fått æresmedlemskapet tildelt. Forslagsnummer 4 Dette vil være i strid med regelverket, medlemmet med demokratiske rettigheter må selv betale kontingenten sin. Se også punkt 2 i generelle betraktninger, samt svar i forslag nr. 1. side 7

8 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. HEDMARK 7.7 Saksliste Representantskapet skal behandle følgende saker: 1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden 2. Presentasjon av styrets beretning 3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning 4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning 5. Endringer i vedtektene 6. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden 7. Fastsettelse av budsjett herunder: a. Fastsettelse kontingent. b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger (Dette er en oppgave som Styret i samarbeid med sekretariatet utformer før Representantskapsmøte) c. Fastsettelse av styrehonorar 8. Behandling av innkommende uttalelser 9. Valg av a. Styreleder, b. Nestleder, c. Fire styremedlem(mer) d. To varamedlemmer, i prioritert rekkefølge, til styret 10. Valg av valgkomité a. 1 leder b. 2 medlemmer 11. Valg av statsautorisert revisor. 12. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling av hovedstyret. 13. Avslutning. Forslag pkt.4 Fjernes Forslag pkt.8 Behandling av innkomne saker (istedenfor uttalelser) Forslag pkt.9 c Fire styremedlemmer (skrivefeil) side 8

9 pkt.4 Det bør være tilstrekkelig med en autorisert revisjon på sentralt plan. Ref pkt.11 De skal ha innsynsrett i det de ber om. Pkt. 8 Mer konkret Pkt.9 Skrivefeil Forslagsnummer 5 Endringen i pkt. 4 går på fjerning av kontrollkomiteen. Pkt. 8 endringen åpner for uendelige typer med forslag, målet med en uttømmende saksliste var å unngå dette. Hovedstyret støtte endringen i punkt 9 men ikke forslaget til ending i punkt 4 og 8 side 9

10 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. HEDMARK 7.9 Redaksjonskomite Styret innstiller på redaksjonskomitéer for representantskapsmøtet. Representantskapsmøtet vedtar mandat for redaksjonskomiteene som vedlegg til forretningsordenen etter innstilling fra styret. 7.9 Redaksjonskomite Hovedstyret innstiller på redaksjonskomité før representantskapsmøtet. Representantskapsmøtet vedtar mandat for redaksjonskomite som vedlegg til forretningsordenen etter innstilling fra Hovedstyret Forslagsnummer Det er vel ikke behov for flere redaksjonskomiteer til Rep.møte 6 Hovedstyret notere dette som en skrivefeil, forslaget innarbeides. side 10

11 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. HEDMARK 12.5 Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte: Konstituering av årsmøtet Navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet Valg av to protokollunderskrivere Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes. Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte. Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår. Innkommende saker Valg av styre inklusiv leder og kassere(r) Valg av valgkomité Valg av to revisorer Her bør det stå: Valg av to revisorer internt eller en autorisert Autorisert revisor ved søknader om økonomisk støtte gjennom Helse Sør/Øst Forslagsnummer 7 Det er flere som peker på dette saken. Hovedstyret innarbeidet følgende alternative tekst: Valg av en eller flere revisorer, eller statsautorisert revisor. side 11

12 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. HEDMARK 20 Kontrollkomiteen NORILCOs kontrollkomite velges av representantskapet 20.1 Kontrollkomiteens sammensetning Kontrollkomiteen består av to medlemmer valgt av representantskapet Kontrollkomiteens innsynsrett Kontrollkomiteen har full innsynsrett i alle dokumenter i NORILCO Kontrollkomiteens beretning Kontrollkomiteen avgir beretning til representantskapsmøtet. Beretningen skal vurderer organisasjonens økonomiske stilling, forvaltningspraksis samt gi en generell vurdering av virksomheten i forhold til grunndokumentenes bestemmelser. FJERNES Henviser til Paragraf 7.7 autorisert revisjon på sentralt plan Forslagsnummer 8 Hovedstyret velger å fastholde kontrollkomiteen i sitt forslag. Dette i tråd med forrige representantskapsmøtes innstilling om at hovedstyret skulle jobbe videre med saken kontrollkomite. side 12

13 Innkommende forslag fra NORILCO Sør-Trøndelag og NU Sør- Trøndelag side 13

14 Skjema for innspill og til forslag til nye Forslag fra NORILCO Sør-Trøndelag og NORILCOs Ungdom Sør-Trøndelag. Inneholder 7 ulike forslag. endringsforsla g NORILCO Sør-Trøndelag og NORILCOs Ungdom Sør- Trøndelag 4.3 (2. avsnitt) Æresmedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter i organisasjonen med mindre de samtidig innehar hovedmedlemsskap. Æresmedlemmer har fulle organisatoriske rettigheter i organisasjonen, så sant deres DA betaler medlemsskapskontigenten Det har så vidt vi vet vært vanlig praksis for DA å betale kontigenten til æresmedlemmer som tilhøres deres distrikt. At æresmedlemmer ikke lengre blir særskilt invitert til rep.møte støtter vi opp om, men vi synes at de skal ha normale organisatoriske rettigheter uten å måtte betale for sitt medlemskap. Forslagsnumm er 9 Hovedstyret ser ingen hinder i at æresmedlemmer fortsatt inviteres særskilt til representantskapsmøter o.l. Se for øvrig vurdering forslag 1. side 14

15 endringsforsla g NORILCO Sør-Trøndelag og NORILCOs Ungdom Sør- Trøndelag 9.1 Tidspunkt for ledermøte Ledermøtet avholdes når styret eller 1/5 av distriktsavdelingene ønsker det. Ledermøtes avholdes de år hvor det ikke avholdes representantskapsmøte. Ledermøtene gir kontinuitet mellom årene hvor rep.møtet blir avholdt. Distriktene får en mulighet til å samarbeide bedre, både med hverandre og med HS dersom de har mulighet til å møtes hvert år. Å vedtektsfeste at ledermøtet avholdes annen hvert år, slik det tidligere har vært, gir forutsigbarhet. Distriktsavdelingene får en bedre mulighet til å holde seg oppdatert rundt HS sitt arbeid og det vil være lett å ta fatt i saker som må behandles. Forslagsnumm er 10 Hovedstyret viser til generelle betraktninger og tar dette til etterretning i revidert forslag. side 15

16 NORILCO Sør-Trøndelag og NORILCOs Ungdom Sør- Trøndelag 9.4 Møterett På ledermøtet møter lederne fra NORILCOs distriktsavdelinger. På ledermøtet møter lederne fra NORILCOs distriktsavdelinger, i tillegg til eventuelt en annen representant fra DA-styret. Alle utgifter ved 2. representants deltakelse må dekkes av representantens DA. Å tillate distriktene å stille med to representanter kan være svært positivt for videreførelse av DA-styrene. Det å være leder i DA er en stor jobb og det er mye som man må sette seg inn i. Ved å åpne opp for at 2 representanter kan delta er det mulighet for framtidige ledere å få større innsikt i det arbeidet som forventes av en leder. Dersom alle utgifter knyttet til å stille med en representant ekstra dekkes av DA vil ikke dette føre til økte kostnader for NORILCO sentralt. Forslagsnummer 11 Hovedstyret mener dette er en god idé, forslag til alternativ formulering som innarbeides i forslaget: 9.4 Møterett På ledermøtet møter lederne fra NORILCOs distriktsavdelinger eller de som distriktsavdelingene utpeker. Hovedstyret mener at det ikke bør står noe om utgiftsdekning ved rep møtet eller andre møter. Det vil derfor være unaturlig at dette fremgår her. Utgiftsdekning vil være avhengig av budsjettet som vedtas av representantskapet. Dessuten er stemmedelingen den samme jf side 16

17 endringsforsl ag Forslagsnum mer NORILCO Sør-Trøndelag og NORILCOs Ungdom Sør- Trøndelag 7.7 Saksliste 1. Valg av c. firestyremedlemmer 7.7 Saksliste 9. Valg av c. firestyremedlemmer, hvorav ett (1) medlem representerer foreldregruppen. Foreldregruppen er ikke en selvstendig datterorganisasjon slik som feks NORILCOs Ungdom. Det betyr derimot ikke at de ikke har behov for at noen ivaretar deres spesielle behov. Foreldre og barn i NORILCO har behov for å bli representert høyt oppe i organisasjonen slik at deres interesser kan ivaretas. Ellers frykter vi at de lett blir underprioritert da de utgjør en liten andel av medlemsmassen. De stiller i tillegg ekstra svakt da de ikke har egne lokale aktiviteter på regelmessig basis. 12 Dersom dette skal gjøres må det være en egen paragraf som regulere foreldregruppen. Slik som det er satt opp vil det være i strid med regelverket for tilskudd. Med mindre foreldregruppen som helhet velges demokratisk av representantskapet. Hovedstyret oppfordrer distriktsavdelingen utarbeide et helhetlig forslag som ivaretar demokratikravene i regelverket dersom avdelingen fortsatt ønsker å fremme forslaget til representantskapet. side 17

18 endringsforsl ag NORILCO Sør-Trøndelag og NORILCOs Ungdom Sør- Trøndelag 11.1 Beregning av driftstilskudd Distriktsavdelingens driftstilskudd beregnes på bakgrunn av medlemsantall, aktiviteter og oppsparte midler. Beregningsmodellen vedtas på representantskapsmøtet jamfør 7.7 punkt 7 B Beregning av driftstilskudd Distriktsavdelingens driftstilskudd beregnes på bakgrunn av medlemsantall, aktiviteter og oppsparte midler. Beregningsmodellen vedtas på representantskapsmøtet jamfør 7.7 punkt 7 B. Driftstilskuddet skal minimum tilsvare 30% av distriktsavdelingens medlemskontingenter. Ved å legge inn et minimums tilskudd sikres distriktsavdelingenes økonomi. Dersom NORILCO sentralt har svært få midler et år er det likevel viktig at distriktene får litt i tilskudd slik at de kan opprettholde aktivitet, da det er denne aktiviteten som i stor grad tilsier hvor mye organisasjonen i helhet får i statlig støtte. Forslagsnum mer 13 Det er flere ulike forslag til endringer av denne paragrafen. Se generelle merknader for samlet oversikt. vurdering av dette, er at representantskapsmøtet alltid ville kunne dispensere fra en slik paragraf ved vedtaket av fordeling, og det derfor vil bli en kunstig paragraf uten reel virkning. side 18

19 endringsforsl ag Forslagsnum mer NORILCO Sør-Trøndelag og NORILCOs Ungdom Sør- Trøndelag 7.7 Saksliste 9.Valg av e. (nytt punkt) 7.7 Saksliste 9. Valg av e. Sentral likepersonsleder Likepersonslederen har tidligere hatt fast plass i HS. Dersom denne ordningen ikke skal opprettholdes foreslår vi at likepersonlederen likevel velges på representantskapsmøtet. Det kan hende at valget bør settes opp som et annen punkt enn gitt ovenfor. Årsaken til dette ønsker er at vi er avhengige av å ha en sentral likepersonleder som både kan fungere som en person utad og til å organisere likepersonstjenesten innad i organisasjonen. Det står ingenting i vedtektsforslaget om likepersonstjenesten eller hvordan en leder av denne gruppen skal velges. Ved å legge valg av likepersonslederen til representantskapsmøte vil personen bli valgt demokratisk, noe som bør være et krav for en såpass viktig jobb for vår organisasjon. 14 Se forslag 12. Samme problemstilling gjør seg gjeldende her. side 19

20 endringsforsla g Forslagsnumm er NORILCO Sør-Trøndelag og NORILCOs Ungdom Sør- Trøndelag 16 Hovedstyret Foreningens arbeid ledes av et hovedstyre bestående av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. NORILCOs ungdom utpeker i tillegg et medlem til hovedstyret. Foreningens arbeid ledes av et hovedstyre bestående av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. NORILCOs Ungdom utpeker et medlem til hovedstyret. Ordlyden i setningen «NORILCOs Ungdom utpeker i tillegg et medlem til hovedstyret får det til å høres ut som om det er 7 medlemmer + 2 vara som er valgt på rep.møtet mens NU tilfører medlem nr 8. Foreslår derfor å fjerne «i tillegg» for å unngå forvirring. 15 Hovedstyre støtter forslaget. side 20

21 Innkommende forslag fra Vest-Agder side 21

22 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. Vest-Agder Klipp inn hele paragrafen som et gjelder her 4.3 Æresmedlemskap NORILCOs styre kan tildele æresmedlemsskaper til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for foreningene eller for stomi- og reservoaroperertes, og mage-/tarmkreftrammedes særlige problemer, og støtter opp om NORILCOs formål. Æresmedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter i organisasjonen med mindre de samtidig innehar hovedmedlemsskap. Skriv inn et her Statutter komite hvem utnevner, repskapet??? Æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent, men opprettholder fulle rettigheter. Skriv inn begrunnelse for et her Forslagsnummer 15 Forslaget synes å ta bort æresmedlemmenes rettigheter. Hovedstyret ser behovet for en paragraf som regulerer æresmedlemsskapstildelingen. Hovedstyret innarbeider dagens gjeldende paragraf i det nye forslaget til vedtekter. Angående demokratiske rettigheter vises det til generelle betraktninger og forslag 1. side 22

23 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. Skriv inn navnet på den eller de avdelinger som står bak forslaget her Vest-Agder Klipp inn hele paragrafen som et gjelder her 5.1 Fastsettelse av kontingent Kontingenten fastsettes av representantskapsmøtet. Medlemmer som ikke ønsker å motta medlemsblad, har redusert kontingent fastsatt av representantskapet Skriv inn et her Kolliderer med annet forslag fra HS Skriv inn begrunnelse for et her En tredje kategori????? Forslagsnummer 16 Hovedstyret har ikke realitetsbehandlet dette da det Ikke er et konkret forlag. Det kommer ikke frem hvilket annet forslag forslagstiller mener det kolliderer med. side 23

24 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. Skriv inn navnet på den eller de avdelinger som står bak forslaget her Vest-Agder Klipp inn hele paragrafen som et gjelder her 7.2 Sammensetning Størrelsen på distriktsavdelingen avgjør antall representanter i representantskapet etter følgende modell: a medlemmer gir 2 representanter og 2 stemmer b medlemmer gir 3 representanter og 3 stemmer c medlemmer gir 4 representanter og 4 stemmer d. 501 eller flere medlemmer gir 5 representanter og 5 stemmer. Beregningen av antall delegater foregår på bakgrunn av innbetalt kontingent foregående regnskapsår. NORILCOs ungdom møter med 2 representanter og 2 stemmer. Skriv inn et her Beregningen foregår på bakgrunn av innbetalt kontingent Skriv inn begrunnelse for et her Betalt kontingent gir fulle rettigheter uansett når kontingenten er betalt Forslagsnummer 17 Hovedstyret har ikke realitetsbehandlet dette da det Ikke er et konkret forlag. Men oppfordre avdelingen til å utarbeide et konkret forslag til representantskapsmøtet. side 24

25 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. Skriv inn navnet på den eller de avdelinger som står bak forslaget her Vest-Agder Klipp inn hele paragrafen som et gjelder her 7.4 Representant i representantskapet For å være representant med stemmerett må vedkommende ha betalt medlemskontingenten for inneværende år. Representanter plikter å gjøre organisasjonsleddet de representerer kjent med sakenes innhold. Skriv inn et her 7.4 Representant i representantskapet For å være representant med stemmerett må vedkommende ha betalt medlemskontingenten for inneværende år. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent Representanter plikter å gjøre organisasjonsleddet de representerer kjent med sakenes innhold. Skriv inn begrunnelse for et her Forslagsnummer 18 Hovedstyret viser til generelle betraktninger og forslag nr. 1 side 25

26 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. Skriv inn navnet på den eller de avdelinger som står bak forslaget her Vest-Agder Klipp inn hele paragrafen som et gjelder her 7.6 Innkalling Førsteinnkalling skal sendes ut senest 90 dager før representantskapet. Denne skal inneholde informasjon om hvor og når representantskapsmøte skal avholdes, vedtektene, gjeldende frister og programmer, samt hvilke saker som skal tas opp. Andreinnkalling skal sendes ut senest 30 dager før representantskapsmøte. Denne skal inneholde styrets beretning og regnskap, innkomne til vedtektene og forslag til nytt arbeidsprogram, forslag til budsjett jevnfør 7.7 Saksliste punkt 7.b samt forretningsorden. I tillegg vedlegges utfyllende sakspapirer til saker nevnt i førsteinnkallingen. Skriv inn et her Senest 30 dager før representantskapsmøte sendes styrets beretning og regnskap, innkomne til vedtektene og forslag til nytt arbeidsprogram, forslag til budsjett jevnfør 7.7 Saksliste punkt 7.b samt forretningsorden. I tillegg vedlegges utfyllende sakspapirer til saker nevnt i innkallingen. Skriv inn begrunnelse for et her Unødvendig med ANDRE innkalling Forslagsnummer 19 Hovedstyret vurderer det som hensiktsmessig å operere med to innkallinger slik alle distriktsavdelinger blir orientert i god tid. side 26

27 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. Skriv inn navnet på den eller de avdelinger som står bak forslaget her Vest-Agder Klipp inn hele paragrafen som et gjelder her 7.7 Saksliste Representantskapet skal behandle følgende saker: 14. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden 15. Presentasjon av styrets beretning 16. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning 17. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning 18. Endringer i vedtektene 19. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden 20. Fastsettelse av budsjett herunder: a. Fastsettelse kontingent. b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger c. Fastsettelse av styrehonorar 21. Behandling av innkommende uttalelser 22. Valg av a. Styreleder, b. Nestleder, c. Fire styremedlem d. To varamedlemmer, i prioritert rekkefølge, til styret 23. Valg av valgkomité a. 1 leder b. 2 medlemmer 24. Valg av statsautorisert revisor. 25. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling av hovedstyret. 26. Avslutning. side 27

28 Skriv inn endringsforsl 7.7 Saksliste Representantskapet skal behandle følgende saker: 1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden 2. Presentasjon av styrets beretning 3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning 4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning 5. Endringer i vedtektene 6. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden 7. Fastsettelse av budsjett (for to år)herunder: a. Fastsettelse kontingent. b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger c. Fastsettelse av styrehonorar 8. Behandling av innkommende uttalelser (forslag) 9. Valg av a. Styreleder, b. Nestleder, c. Fire styremedlem (tre) d. To (ett) varamedlemmer, i prioritert rekkefølge, til styret 10. Repmøtet bør tilstrebe at et flertall i det valgte styret består med stomi, reservoar eller mage- /tarmkreft a. 11. Valg av valgkomité a. 1 leder b. 2 medlemmer 12. Valg av statsautorisert revisor. 13. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling av hovedstyret. 14. Avslutning. Behandles??????? Skriv inn begrunnelse for et her Budsjett må vedtas fram til neste rep-møte (2 år) For stort HS. Skal rep-møtet behandle avslutningen??? side 28

29 Forslagsnummer 20 Hovedstyret vurderer dette som gode forslag. Men ønsker å opprettholde den foreslåtte størrelsen på styret samt begrense punkt 8 til uttalelser. Se forslag 5. Hovedstyret vurderer at punkt 10 bør være egen paragraf og tilføyer dette. Her inkluderes også pårørende. Hovedstyret vurderer at avslutningen av møtet må behandles for å sikre at hele representantskapet opplever møtet som avsluttet/gjennomført. side 29

30 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. Skriv inn navnet på den eller de avdelinger som står bak forslaget her Vest-Agder Klipp inn hele paragrafen som et gjelder her 7.11 Møterett på representantskapsmøtet Følgende personer har møterett på representantskapsmøtet: 9. Delegater fra distriktsavdelingene i henhold til 7.2 Sammensetning 10. Hovedstyret og varamedlemmer møter med observatørstatus med mindre de er tildelt delegat eller observatørstatus etter 7.4 Representant i representantskapet 11. Sekretariatet har møterett og kan ikke møte etter punkt 1 eller 2 etter denne paragraf 12. NORILCOs Ungdom har møte, stemme og talerett på representantskapsmøtet 13. Kontrollkomiteen har møte- og talerett 14. Medlemmer av forberedende komiteer har møterett på representantskapsmøtet og innehar observatørstatus under behandlingen av angjeldende saker 15. Valgkomiteen møter med observatørstatus i angjeldende saker 16. Nominerte til valg møter med talerett i saken valg Skriv inn et her 7.11 Møterett på representantskapsmøtet Følgende personer har møterett på representantskapsmøtet: 1. Delegater fra distriktsavdelingene i henhold til 7.2 Sammensetning 2. Hovedstyret og varamedlemmer møter med observatørstatus med mindre de er tildelt delegat eller observatørstatus etter 7.4 Representant i representantskapet Usikker på dette, bør HS-medl være delegater??? side 30

31 3. Sekretariatet har møterett, men kan ikke møte etter punkt 1 eller 2 etter denne paragraf 4. NORILCOs Ungdom har møte, stemme og talerett på representantskapsmøtet Uklart bare to har stemmerett 5. Kontrollkomiteen har møte- og talerett 6. Medlemmer av forberedende komiteer har møterett og talerett på representantskapsmøtet og innehar observatørstatus under behandlingen av angjeldende saker 7. Valgkomiteen møter med observatørstatus i angjeldende saker 8. Nominerte til valg møter med talerett i saken valg Skriv inn begrunnelse for et her Se er/begrunnelse med rødt over Forslagsnummer 21 Hovedstyret mener dette er viktige poenger, og innarbeider disse samt presiserer hvor mange stemmer ungdommen skal ha. Hovedstyret ønsker ikke stemmerett med mindre man representerer en distriktsavdeling. side 31

32 Skjema for innspill og til forslag til nye Kopier skjemaet dersom dere ønsker å levere inn flere ulike forslag, slik at det blir ett forslag per skjema. Skriv inn navnet på den eller de avdelinger som står bak forslaget her Vest-Agder Klipp inn hele paragrafen som et gjelder her 9.1 Tidspunkt for ledermøte Ledermøtet avholdes når styret eller 1/5 av distriktsavdelingene ønsker det. Skriv inn et her Ledermøtet holdes de årene det ikke er rep.møte Skriv inn begrunnelse for et her Viktig med kontinuitet Forslagsnummer 22 Hovedstyret er enige i dette, se generelle betraktninger. side 32

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

FORSLAG & PRAKTISK. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

FORSLAG & PRAKTISK. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. FORSLAG & PRAKTISK NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte 17.-19. april 2015 Side 2 Velkommen! Velkommen på ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer