Revidert forslag til NORILCOs LOVER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert forslag til NORILCOs LOVER"

Transkript

1 Revidert forslag til NORILCOs LOVER NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft

2 Innhold 1 Foreningens navn Organisasjonsområde Formål og grunntanke Formål Arbeidsområder Grunntanke Medlemskap Hovedmedlemskap Bedriftsmedlemmer Æresmedlemskap Kontingent Fastsettelse av kontingent Rettigheter knyttet til kontingent Redusert kontingent Organer og dokumenter Myndighetsorganer Grunndokumenter Representantskapet Myndighet Sammensetning Stemmedeling Representant i representantskapet Tid og sted Innkalling Saksliste Representantskapsmøtets forretningsorden og åpning Redaksjonskomite Beslutningsdyktighet Møterett på representantskapsmøtet Andre deltakere på representantskapsmøtet Protokoll Ekstraordinært representantskapsmøte Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte Saksliste for ekstraordinært representantskapsmøte Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte Ledermøte Tidspunkt for ledermøte Ledermøtets myndighet Innkalling

3 9.4 Møterett Stemmerett Saksliste for ledermøtet Protokoll Distriktsavdelingene Distriktsavdelingenes virke Distriktsavdelingenes medlemmer Registrering i frivillighetsregisteret Finansiering av distriktsavdelingene Beregning av driftstilskudd Kontroll Årsmøte i distriktsavdelingene Tid for årsmøte Innkalling til årsmøtet Frister for årsmøte i distriktsavdelingen Ekstraordinært årsmøte i distriktsavdelingen Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen Gjennomføring av årsmøte Valg Protokoll Distriktsavdelingens styre Styremøter Styrets vedtaksdyktighet Protokoll fra styremøter Distriktsavdelingenes økonomi Distriktsavdelingens driftsstøtte Distriktsavdelingenes rapportering Hovedstyret Hovedstyrets mandat Ansvarsområde Forhold til distriktsavdelingene Hovedstyrets sammensetning Forfall Ved leders forfall Fordeling hovedstyrets funksjonstid og tiltredelse Hovedstyrets møter Innkalling Sakspapirer Vedtaksdyktighet Ekstraordinære hovedstyremøter Vedtaksbestemmelser for hovedstyret

4 17.6 Hovedstyrets forretningsorden Protokoll over hovedstyremøtene Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets mandat Arbeidsutvalgets vedtak NORILCOs ungdom NORILCOs ungdoms formål og oppgave NORILCOs ungdoms medlemmer NORILCOs ungdoms organisering Kontrollkomiteen Kontrollkomiteens sammensetning Kontrollkomiteens innsynsrett Kontrollkomiteens beretning Valgkomiteen Innstilling av valgkomite Valgkomiteens innstilling Sekretariatet Daglig leder Funksjon Ansattes habilitet Ansettelse Økonomi Økonomisk retningslinjer Regnskapsår Revisor Intern revisjon Signatur og prokura Vedtektene Endring av vedtektene Utsendelse av endringsforslag Ikrafttredelse Tolkning Flertallsformer Alminnelig og absolutt flertall Brøkdelsflertall kvalifisert flertall Stemmelikhet Tilslutninger Selvstendighet ved tilslutning Sammenslåing Oppløsning

5 28.1 Disponering av midler ved oppløsning Valgreglement for NORILCO Valgbarhet Skriftlig valg Flertallskrav ved valg Prosedere ved stemmetelling Rett til å nominere Innmelding av kandidater Habilitet Mistillit Forslag om mistillit Innsynsrett ved mistillit Overgangsbestemmelser Ikrafttredelse Valgkomite Distriktsavdelingene Hovedstyret Årstall for vedtakene

6 1 Foreningens navn Foreningens navn er NORILCO - Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. 2 Organisasjonsområde NORILCO er en landsdekkende interesseorganisasjon drevet på frivillig basis. Foreningen er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. NORILCO er assosiert medlem av Kreftforeningen. 3 Formål og grunntanke 3.1 Formål Foreningens formål er å ivareta interesser for stomi-, reservoaropererte og mage- /tarmkreftrammede og for personer med sykdommer som kan føre til stomi- og reservoaroperasjon og mage-/tarmkreft. 3.2 Arbeidsområder NORILCO arbeider for å sette fokus på rettigheter og omsorg for pasienter og deres pårørende samt økt satsning på forebygging, forskning og diagnostikk for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. 3.3 Grunntanke Foreningens grunntanke er at opererte/rammede som har tilpasset seg en hverdag med stomi/reservoar, og mage-/tarmkreft har gjort erfaringer som kan være til hjelp for pasienter som står foran /har gjennomgått en slik operasjon/situasjon. 4 Medlemskap I organisasjonen kan det tegnes følgende medlemskap: Hovedmedlemsskap Bedriftsmedlemsskap 4.1 Hovedmedlemskap Som hovedmedlemmer opptas alle som er stomi-, reservoaroperert, og mage- /tarmkreftrammet, alle som er blitt forespeilet å måtte gjennomgå en stomi-, reservoaroperasjon, og herunder pårørende og alle som viser interesse for stomi- og reservoaroperertes, og mage-/tarmkreftrammedes særlige problemer, og støtter opp om NORILCOs formål. 6

7 4.2 Bedriftsmedlemmer Som bedriftsmedlemmer opptas institusjoner, firmaer, og organisasjoner som støtter opp under NORILCOS formål. Bedriftsmedlemmer har ikke demokratiske rettigheter i organisasjonen. Bedriftsmedlemmer mottar organisasjonens medlemsblad 4.3 Æresmedlemskap NORILCOs hovedstyre kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort en ekstraordinær innsats for foreningene eller for stomi- og reservoaroperertes, og mage-/tarmkreftrammedes særlige problemer, og støtter opp om NORILCOs formål. Æresmedlemmer har ikke organisatoriske rettigheter i organisasjonen med mindre de samtidig innehar hovedmedlemsskap. 5 Kontingent 5.1 Fastsettelse av kontingent Kontingenten fastsettes av representantskapsmøtet. Medlemmer som ikke ønsker å motta medlemsblad har redusert kontingent fastsatt av representantskapet. 5.2 Rettigheter knyttet til kontingent Betalt medlemskontingent for hovedmedlem innebærer fulle organisatoriske rettigheter. Betalt kontingent for inneværende eller foregående år er en forutsetning for å inneha eller stille til verv i alle organisasjonsleddene. 5.3 Redusert kontingent Nye medlemmer innmeldt etter 1. oktober betaler en redusert medlemsavgift, men har fulle organisatoriske rettigheter fra og med innmeldingsdato. Den reduserte avgiften fastsettes av representantskapsmøtet. 7

8 6 Organer og dokumenter 6.1 Myndighetsorganer Det følgende er NORILCOs myndighetsorganer. Organenes plassering i beslutningshierarkiet følger av listens rekkefølge. 1. Representantskapet 2. Ledermøtet 3. Hovedstyret 4. Arbeidsutvalget 6.2 Grunndokumenter Det følgende er NORILCOs grunndokumenter. Dokumentenes plassering i beslutningshierarkiet følger av listens rekkefølge: 1. Vedtektene 2. Arbeidsprogrammet 8

9 7 Representantskapet 7.1 Myndighet Representantskapet er foreningens øverste myndighet og består av representanter fra distriktsavdelingene. 7.2 Sammensetning Størrelsen på distriktsavdelingen avgjør antall representanter i representantskapet etter følgende modell: a medlemmer gir 2 representanter og 2 stemmer b medlemmer gir 3 representanter og 3 stemmer c medlemmer gir 4 representanter og 4 stemmer d. 501 eller flere medlemmer gir 5 representanter og 5 stemmer. Beregningen av antall delegater foregår på bakgrunn av innbetalt kontingent foregående regnskapsår. NORILCOs ungdom møter med 2 representanter og 2 stemmer. 7.3 Stemmedeling En representant kan bære flere stemmer fra egen distriktsavdeling. En representant kan ikke bære stemmer for andre distriktsavdelinger. 7.4 Representant i representantskapet For å være representant med stemmerett må vedkommende ha betalt medlemskontingenten for inneværende år. Representanter plikter å gjøre organisasjonsleddet de representerer kjent med sakenes innhold. 7.5 Tid og sted Representantskapsmøte holdes hvert annet år i oktober/november måned. Hovedstyret kan gi dispensasjon fra denne tidsrammen. 7.6 Innkalling Første innkalling skal sendes ut senest 90 dager før representantskapet. Denne skal inneholde informasjon om hvor og når representantskapsmøte skal avholdes, vedtektene, gjeldende frister og programmer, samt hvilke saker som skal tas opp. Andre innkalling skal sendes ut senest 30 dager før representantskapsmøte. Denne skal inneholde styrets beretning og regnskap, innkomne endringsforslag til vedtektene og forslag til nytt arbeidsprogram, forslag til budsjett jamfør 7.7 Saksliste punkt 7.b, samt forretningsorden. I tillegg vedlegges utfyllende sakspapirer til saker nevnt i førsteinnkallingen. 9

10 7.7 Saksliste Representantskapet skal behandle følgende saker: 1. Konstituering av representantskapet med fastsettelse av forretningsorden 2. Presentasjon av styrets beretning 3. Presentasjon av fjorårets regnskap samt revisors beretning 4. Presentasjon av kontrollkomiteens beretning 5. Endringer i vedtektene 6. Fastsettelse av arbeidsprogram for styreperioden 7. Fastsettelse av budsjett herunder: a. Fastsettelse kontingent. b. Fastsettelse av tilskudd og fordeling til distriktsavdelinger c. Fastsettelse av styrehonorar 8. Behandling av innkommende uttalelser 9. Valg av a. Styreleder b. Nestleder c. Fire styremedlemmer d. To varamedlemmer til styret, i prioritert rekkefølge 10. Valg av valgkomité a. 1 leder b. 2 medlemmer 11. Valg av statsautorisert revisor 12. Fastsettelse av sted for neste representantskapsmøte etter innstilling fra hovedstyret 13. Avslutning 7.8 Representantskapsmøtets forretningsorden og åpning Representantskapsmøtet må etter styrets innstilling fatte vedtak i de følgende saker før noen andre saker kan behandles Godkjenning av innkalling Valg av ordstyrere Godkjenning av fremmøte delegater Forretningsorden Valg av protokollførere Valg av protokollunderskrivere Valg av redaksjonskomité Valg av tellekorps Fastsettelse av saksliste Fastsettelse av dagsorden Sittende leder i NORILCO fungerer som møteleder inntil ordstyrere er valgt. Styrets innstillinger på referenter, dagsorden, saksliste, tellekorps, protokollfører og protokollunderskrivere, redaksjonsråd og forretningsorden er gjeldende inntil disse sakene er behandlet av representantskapet. 10

11 7.9 Redaksjonskomite Styret innstiller på redaksjonskomitéer for representantskapsmøtet. Representantskapsmøtet vedtar mandat for redaksjonskomiteene som vedlegg til forretningsordenen etter innstilling fra styret Beslutningsdyktighet Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av distriktsavdelingene er til stede. Alle NORILCOs medlemmer kan være til stede og har talerett, men ikke forslags- og stemmerett Møterett på representantskapsmøtet Følgende personer har møterett på representantskapsmøtet: 1. Delegater fra distriktsavdelingene i henhold til 7.2 Sammensetning 2. Hovedstyret og Hovedstyrets varamedlemmer møter med observatørstatus med mindre de er tildelt delegat eller observatørstatus etter 7.4 Representant i representantskapet 3. Sekretariatet har møterett og kan ikke møte etter punkt 1 eller 2 etter denne paragraf 4. NORILCOs Ungdom har møte-, stemme- og talerett på representantskapsmøtet 5. Kontrollkomiteen har møte- og talerett 6. Medlemmer av forberedende komiteer har møterett på representantskapsmøtet og innehar observatørstatus under behandlingen av angjeldende saker 7. Valgkomiteen møter med observatørstatus i angjeldende saker 8. Nominerte til valg møter med talerett i saken valg 7.12 Andre deltakere på representantskapsmøtet Styret kan invitere andre til å overvære representantskapsmøtet. Representantskapsmøtet må i hvert enkelt tilfelle ta standpunkt til om disse skal innvilges tale- og/eller forslagsrett. Representantskapsmøtet er åpent med mindre annet blir bestemt ved alminnelig flertall Protokoll Der føres beslutningsprotokoll over representantskapsmøtet, denne signeres av protokollunderskrivere som er valgt jf Ekstraordinært representantskapsmøte 8.1 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte når enten hovedstyret finner det påkrevet eller minst 8 distriktsavdelinger forlanger det. 11

12 8.2 Saksliste for ekstraordinært representantskapsmøte Kun den sak eller de saker som gjør det nødvendig med ekstraordinært representantskapsmøte kan behandles på møtet. I innkallingen skal de saker som skal til behandling oppgis. 8.3 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte Innkallingen skal sendes ut 5 uker før det ekstraordinære representantskapsmøtet. Styret fastsetter ellers gjeldende frister. 9 Ledermøte 9.1 Tidspunkt for ledermøte Ledermøtet avholdes når styret eller 1/5 av distriktsavdelingene ønsker det. 9.2 Ledermøtets myndighet Ledermøtet kan kun fatte beslutning i sakene som er fastsatt i innkallingen etter 9.3 vedtektenes og 9.6 Saksliste for ledermøtet. 9.3 Innkalling Innkalling sendes alle distriktsavdelinger 30 dager før møtets begynnelse. Innkallingen inneholder informasjon om sted, tidspunkt og saksliste. 9.4 Møterett På ledermøtet møter lederne fra NORILCOs distriktsavdelinger. Det gis adgang til å møte med fullmakt. Fullmakten skal være fremlagt skriftlig. Representanter som møter på ledermøtet kan maks møte med en (1) fullmakt. 9.5 Stemmerett Stemmefordelingen på ledermøtet er regulert etter vedtektenes 7.3 Stemmedeling og er følgelig tilsvarende representantskapsmøtet. 9.6 Saksliste for ledermøtet Ledermøtet har som minimum følgende saksliste 1. Supplering av styret dersom styret ikke lenger oppfyller vedtektenes krav til størrelse og sammensetning 2. Uttalelser 9.7 Protokoll Protokoll føres etter reguleringene i 7.13 Protokoll. 12

13 10 Distriktsavdelingene Distriktsavdelingene i NORILCO kan ha egne og mer omfattende vedtekter er minimumskrav til distriktsavdelingenes vedtekter Distriktsavdelingenes virke Distriktsavdelingene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og det ansvar dette medfører. Distriktsavdelingene skal arbeide i samsvar med NORILCOS vedtekter, formål og grunndokumenter. Distriktsavdelingene er underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som følger av vedtektene Distriktsavdelingenes medlemmer Medlemmer i NORILCO bosatt i distriktsavdelingens område er medlemmer i distriktsavdelingen. Dersom et medlem ønsker det kan medlemskapet knyttes til en annen distriktsavdeling Registrering i frivillighetsregisteret Alle distriktsavdelingene plikter å registrere seg i enhets- og frivillighetsregisteret. 11 Finansiering av distriktsavdelingene Distriktsavdelingens virksomhet finansieres gjennom et driftstilskudd, andre offentlige tilskudd og gjennom midler fra andre interesserte, dersom dette ikke endrer avdelingens uavhengige stilling og karakter Beregning av driftstilskudd Distriktsavdelingens driftstilskudd beregnes på bakgrunn av medlemsantall, aktiviteter og oppsparte midler. Beregningsmodellen vedtas på representantskapsmøtet jamfør 7.7 punkt 7 B Kontroll Hovedstyret kan til enhver tid kreve bokettersyn i distriktsavdelingene. 12 Årsmøte i distriktsavdelingene Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. Kun medlemmer med medlemskap registrert i distriktsavdelingen kan stemme på distriktsavdelingens årsmøte jamfør 5.2 Rettigheter knyttet til kontingent Tid for årsmøte Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned Innkalling til årsmøtet Innkalling til årsmøtet og kunngjøring av saksliste skal skje skriftlig til alle medlemmer i lokallaget senest fire uker før årsmøtet. 13

14 12.3 Frister for årsmøte i distriktsavdelingen Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være innsendt til styret senest to uker før årsmøtet. Dersom årsmøtet i en distriktsavdeling ikke blir avholdt senest to måneder etter fristens utløp, kan hovedstyret gjennomføre årsmøtet for avdelingenslokallagets regning Ekstraordinært årsmøte i distriktsavdelingen Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når avdelingens styre eller 1/5 av medlemmene i avdelingen skriftlig krever det, og samtidig opplyser hvilken sak som ønskes behandlet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte med saksliste skal skje skriftlig til alle distriktsavdelingens medlemmer innen en uke før møtet finner sted Saksliste for årsmøtet i distriktsavdelingen Følgende saker skal behandles på distriktsavdelingens årsmøte: Konstituering av årsmøtet Valg av møteleder og sekretær for årsmøtet Valg av to protokollunderskrivere Årsberetning og revidert regnskap behandles og godkjennes Fastsettelse av handlingsplan til neste ordinære årsmøte Fastsettelse av budsjett for inneværende kalenderår Innkommende saker Valg av styre inklusiv leder og kasserer Valg av valgkomité Valg av to revisorer Årsmøtet er forpliktet til å sikre at et flertall i det valgte styret består av personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft Gjennomføring av årsmøte Årsmøtet ledes av møteleder og sekretær som velges ved møtets åpning. For å kunne la seg velge til styret, delta i møtets forhandlinger med tale- og forslagsrett og ha stemmerett må kontingent for inneværende år være betalt Valg Med de unntak som følger av vedtektene, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. 14

15 Alle valg skal foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag til samme tillitsverv, eller når et medlem ber om det. Forøvrig skjer behandlingen gjennom åpne avstemninger Protokoll Alle forslag, vedtak og valg føres inn i protokollen og godkjennes av de valgte protokollunderskriverne. 13 Distriktsavdelingens styre Styret er distriktsavdelingens høyeste myndighet mellom årsmøtene og har det daglige ansvar for driften av Distriktsavdelingen Styremøter Styremøter skal holdes så ofte virksomheten og forvaltningen av distriktsavdelingens midler tilsier det Styrets vedtaksdyktighet Styret er vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme Protokoll fra styremøter Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen godkjennes på neste ordinære styremøte. 14. Distriktsavdelingenes økonomi Leder og kasserer, samt tillitsvalgte som underskriver på vegne av distriktsavdelingens kan ikke være ektefelle/samboer, eller i nær familie i rett opp/nedadstigende linje Distriktsavdelingens driftsstøtte Representantskapsmøtet vedtar en modell for fordeling av driftsstøtte til distriktsavdelingene. Jamfør 7.7 Saksliste. Punkt 7.b. 15. Distriktsavdelingenes rapportering Årsrapport på fastsatt skjema med tilhørende årsberetning og årsregnskap, skal sendes sekretariatet uoppfordret innen den 15. April hvert år. 15

16 16 Hovedstyret Foreningens arbeid ledes av et hovedstyre bestående av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. NORILCOs ungdom utpeker i tillegg et medlem til hovedstyret Hovedstyrets mandat Styret iverksetter representantskapets og ledermøtets vedtak. Hovedstyret kan nedsette utvalg og arbeidsgrupper Ansvarsområde Hovedstyret står ansvarlig for at NORILCO overholder de lover og avtaler vi er forpliktet til etter norsk lov og inngåtte avtaler i arbeidslivet Forhold til distriktsavdelingene Hovedstyret godkjenner om distriktsavdelinger eller lokallag skal opprettes, nedlegges, slås sammen eller deles og er behjelpelig med dette Hovedstyrets sammensetning Hovedstyret består av leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer valgt av representantskapsmøte. Det kan kun velges to styremedlemmer fra hver distriktsavdeling. Alle som møter med stemmerett i styret innehar en stemme. Styrets leder kan benytte dobbeltstemme ved stemmelikhet i styret. NORILCOs ungdom har møte- og stemmerett i hovedstyret Forfall Dersom ett av hovedstyremedlemmene ikke møter på et styremøte gis første varamedlem fulle rettigheter på angjeldende møte. Dersom flere av hovedstyrets medlemmer ikke møter på et styremøte gis begge varamedlemmene fulle rettigheter i møtet Ved leders forfall Nestleder er leders stedfortreder. Ved fravær av leder og nestleder konstituerer hovedstyret seg selv Fordeling Til valg til hovedstyret skal det tilstrebes lik kjønnsfordeling med et måltall på 40 prosent. Geografi og organisasjonsmessig spredning skal også vektlegges hovedstyrets funksjonstid og tiltredelse Hovedstyret tiltreder 1. januar og fungerer to (2) år frem til 31. desember. 16

17 17 Hovedstyrets møter Hovedstyret innkalles når tidligere styrevedtak, styreleder, arbeidsutvalgets flertall eller 1/3 av hovedstyrets medlemmer krever det Innkalling Styret innkalles med minimum 10 dagers varsel Sakspapirer Sakspapirer sendes hovedstyret, varamedlemmer og NORILCOs ungdom senest 7 dager før møtets begynnelse. Sakslisten offentliggjøres innen samme frist Vedtaksdyktighet Hovedstyret er vedtaksdyktig når styret er lovlig innkalt og halvparten av styrets medlemmer er til stede. For at møtet skal være vedtaksdyktig må dessuten minimum 1/2 av de avdelinger som er representert i styret være til stede Ekstraordinære hovedstyremøter For ekstraordinære styremøter er frist for innkallelse og sakspapirer 7 dager. Styret kan overprøve reguleringene om lovlig innkallelse med 2/3 flertall Vedtaksbestemmelser for hovedstyret Avgjørelser i hovedstyret foretas med alminnelig flertall Hovedstyrets forretningsorden Hovedstyret vedtar en forretningsorden for hovedstyrets arbeid på første ordinære styremøte. Hovedstyret kan oppnevne særskilte arbeidskomiteer med medlemmer utenfor og innenfor hovedstyret 17.7 Protokoll over hovedstyremøtene Det føres protokoll over hovedstyrets møter. Protokollen inneholder oversikt over fremmøtte styremedlemmer og deres organisasjonstilknytning. Protokollen fører oversikt over forhandlingene etter møtets forretnings- og dagsorden. Hovedstyrets vedtak er offentlige. Protokoll fra hovedstyremøter skal være godkjente av og tilgjengelig for distriktsavdelingene innen tre uker. 17

18 18 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget består av Hovedstyrets leder og nestleder samt ett medlem utpekt av og blant hovedstyrets resterende medlemmer. Arbeidsutvalgets sammensetning fastsettes på styreperiodens første møte. Inntil valg av arbeidsutvalg er avholdt fungerer leder og nestleder som arbeidsutvalg Arbeidsutvalgets mandat Arbeidsutvalget leder organisasjonens arbeid mellom hovedstyremøtene. Arbeidsutvalget innstiller på saker til hovedstyret. Ytterligere mandat og forretningsorden for arbeidsutvalget fastsettes av hovedstyre Arbeidsutvalgets vedtak Arbeidsutvalget fatter vedtak i politiske og organisatoriske saker med full konsensus. I situasjoner der arbeidsutvalget ikke kan oppnå konsensus oversendes saken til hovedstyret. 18

19 19 NORILCOs ungdom 19.1 NORILCOs ungdoms formål og oppgave NORILCOS ungdoms formål er det samme som NORILCOs formål. Ungdomsvirksomheten har til oppgave å organisere aktiviteter rettet mot denne aldersgruppen. NORILCOs ungdom er NORILCOs ungdomsorganisasjon NORILCOs ungdoms medlemmer NORILCOs Ungdom består av alle medlemmer i foreningen mellom 15 og 35 år NORILCOs ungdoms organisering NORILCOs ungdom vedtar egne vedtekter og er en fristilt organisasjon. Styret i NORILCOs Ungdom stiller med 2 representanter til NORILCOs representantskapsmøte Møterett på representantskapsmøtet og 7.3 Stemmedeling 20 Kontrollkomiteen NORILCOs kontrollkomite velges av representantskapet Kontrollkomiteens sammensetning Kontrollkomiteen består av to medlemmer valgt av representantskapet Kontrollkomiteens innsynsrett Kontrollkomiteen har full innsynsrett i alle dokumenter i NORILCO Kontrollkomiteens beretning Kontrollkomiteen avgir beretning til representantskapsmøtet. Beretningen skal vurdere organisasjonens økonomiske stilling, forvaltningspraksis, samt gi en generell vurdering av virksomheten i forhold til grunndokumentenes bestemmelser. 21 Valgkomiteen Valgkomiteen har en leder og to medlemmer Innstilling av valgkomite Valgkomiteen velges av representantskapsmøtet etter innstilling fra hovedstyret 21.2 Valgkomiteens innstilling Valgkomiteen leverer sin innstilling til representantskapsmøte senest 45 dager før representantskapsmøte. Dette er regulert i 7.6 Innkalling. 19

20 22 Sekretariatet NORILCOs hovedstyre ansetter organisasjonens sekretariat og har arbeidsgiveransvar for sekretariatet på et prinsipielt nivå Daglig leder Daglig leder har personalansvaret for de ansatte i sekretariatet og fungerer som styrets sekretær Funksjon Sekretariatet forestår den daglige drift av foreningen. Daglig leder i samråd med styreleder representerer NORILCO utad Ansattes habilitet Ansatte i NORILCOs sekretariat kan ikke ha tillitsverv i NORILCO Ansettelse Arbeidsutvalg og daglig leder fastsetter stillingsinstrukser og inngår kontrakter med de ansatte. Hovedstyret vedtar personalhåndbok for organisasjonen i henhold til avtalte regler og tariffavtale. 23 Økonomi Hovedstyret vedtar økonomiske retningslinjer for organisasjonen. De økonomiske retningslinjer skal opp til årlig behandling i hovedstyret Økonomisk retningslinjer De økonomiske retningslinjene skal regulere alle økonomiske forhold for organisasjonen, og skal alltid inneholde følgende elementer: Forvaltningspraksis for organisasjonens egenkapital, retningslinjer for reise, retningslinjer for regnskap og rapportering, og retningslinjer for budsjettstyring Regnskapsår NORILCOS regnskapsår følger kalenderåret Revisor NORILCOs revisor skal være statsautorisert og velges av representantskapet Intern revisjon Kontrollkomiteen er ansvarlig for intern revisjon. Komiteen skal vektlegge økonomiske forhold i sin rapportering til representantskapet Signatur og prokura Signatur og prokura fremgår av økonomiske retningslinjer. 20

21 24 Vedtektene Vedtektene er NORILCOs lover. Vedtektene fastsettes av representantskapet Endring av vedtektene Endringer i vedtektene vedtas av representantskapet, med et flertall bestående av 2/3 av møtets stemmeberettigede. Disse må representere minst 50 prosent av tilstedeværende distriktsavdelinger. Forslag til endringer av vedtektene skal være hovedstyret i hende senest 45 dager før representantskapet åpning. Frist skal opplyses i førsteinnkallingen til representantskapet Utsendelse av endringsforslag Endringsforslagene til vedtektene skal sendes ut med andreinnkallingen til representantskapsmøtet. Forslagene skal følges av en forklaring av forslagenes realitetsinnhold gitt av arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har mandat til å omarbeide forslagene redaksjonelt i samarbeid med forslagsstiller Ikrafttredelse Endringer i vedtektene trår i kraft umiddelbart etter at voteringen over endringsforslagene til vedtektene er ferdig. Representantskapet kan vedta at enkeltendringer får virkning på et senere tidspunkt. Endringen må imidlertid ha ikrafttredelse senest ved åpningen av førstkommende representantskapsmøte Tolkning Tolking av disse lover og tvister om hvordan de skal forstås blir avgjort av hovedstyret, med rett til å anke til representantskapet. På samme måte avgjøres organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er løst av lovene. 25 Flertallsformer Flertallsformer defineres i NORILCO på følgende måte: 25.1 Alminnelig og absolutt flertall Alminnelig flertall er flere stemmer for enn mot et forslag. Absolutt flertall er når mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmene avgis til støtte for et forslag eller en kandidat. En avholdende stemme teller negativt for forslaget Brøkdelsflertall kvalifisert flertall Ved brøkkrav til flertall (1/3, 2/3 og lignende) teller avholdende stemmer mot. Alle vedtak i NORILCO krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert Stemmelikhet Ved stemmelikhet tas en votering på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet faller forslaget. 21

22 26 Tilslutninger Hovedstyret kan godkjenne innmelding av organisasjonen i andre organisasjoner, aksjoner og lignende som det er formålstjenlig å tilslutte seg. Disse kan ikke drive virksomhet som strider med NORILCOs formål eller politiske standpunkter Selvstendighet ved tilslutning En slik innmelding kan ikke endre på NORILCOs vedtekter, politikk eller formål, og skal ikke ha negativ innvirkning på organisasjonens arbeid. 27 Sammenslåing Et ordinært representantskapsmøte kan vedta sammenslåing med andre organisasjoner med et flertall bestående av 3/4 av møtets stemmeberettigede. Disse må representere minst 50 prosent av de tilstedeværende distriktsavdelingene. Vedtaket må bekreftes med tilsvarende flertall fra et nytt representantskapsmøte. 28 Oppløsning Oppløsning av NORILCO må behandles på to påfølgende representantskapsmøter, hvorav den ene må være ordinær. Begge vedtak krever tre fjerdedels ¾ flertall. For at vedtak om oppløsning skal kunne kjennes gyldig må 50 prosent av de stemmeberettigede avgi stemme. Avstemningene foretas skriftlig Disponering av midler ved oppløsning Ved oppløsning settes eventuelle midler inn på høyrentekonto. Etter tre år fordeles midlene til andre organisasjoner som ivaretar NORILCOs formål. Det sist sittende styret, dersom NORILCO blir oppløst, skal i samarbeid med Kreftforeningen utarbeide retningslinjer for saksgjennomgangen i de første tre år, og hvem som har ansvaret for at midlene bli fordelt på en korrekt måte etter den tid. 22

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

FORSLAG & PRAKTISK. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft.

FORSLAG & PRAKTISK. NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. FORSLAG & PRAKTISK NORILCO -Norsk forening for personer med stomi, reservoar og mage-/tarmkreft. Ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte 17.-19. april 2015 Side 2 Velkommen! Velkommen på ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer