Norsk Forfattersentrum 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Forfattersentrum 2007"

Transkript

1 Norsk Forfattersentrum 2007 Møt ikke vår egen tids diktning med uvitenhet og skuldertrekk, dertil er den for vesentlig, morsom, rå og forståelig. Møt forfatterne hør deres mening og la dem høre din. Fra Norsk Forfattersentrums introduksjonsbrosjyre En ledende aktør Norsk Forfattersentrums svært viktige posisjon som den ledende litteraturformidlingsaktøren i Norge ble om mulig enda bedre befestet i Det ble, med tanke på foregående jubelår, lagt opp til en lavere omsetning for 2007, med en utflating av formidlete oppdrag. Dette ble sett som en nødvendighet, da det var så mange andre viktige oppgaver senteret stod ovenfor ved inngangen av året bød på mange utfordringer for Norsk Forfattersentrum. Oslokontoret skulle flytte for første gang siden 1972, Trondheimskontoret skulle ut av sine uegnete lokaler på biblioteket. En stor og etterlengtet oppgradering av maskinparken, samt den ene serveren og plattform var planlagt, og Forfattersentrum hadde også fått en ny og svært fersk daglig leder som skulle få en mulighet til å arbeide seg inn i oppgavene sine. Samtidig var det på trappene en stortingsmelding om Den kulturelle skolesekken, det var et trykk for å oppnå økt formidling til næringslivet og økt formidling av det store sjiktet voksenbokforfattere. Litteraturbruket skulle få en ansatt og starte opp sin virksomhet. Tromsøkontoret skulle få en 50 % stilling. I 2007 ble det imidlertid formidlet oppdrag med 606 forfattere. Forfatterne fikk utbetalt kroner i honorar, noe som er nok en rekord. NF har hatt en bratt vekst i de senere år, denne er fremdeles økende, og den forventede utflatingen lar vente på seg. Oppgangen fra 2006 til 2007 er på ca 7,8 %. Overraskende, og gledelig nok, er denne veksten ikke på grunn av Den kulturelle skolesekken (DKS), DKS holder høye og stabile tall men i 2007 er det annen formidling, og da spesielt voksenbokforfatterne, som har bidratt mest til økingen. Det viste seg derfor at den største utfordringen av dem alle skulle bli den voldsomt økende omsetningen. På alle arenaer økte formidlingen av norske forfattere og norsk samtidslitteratur. Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen, Forfattersleppet, Nordnorsk bokdag, Litteraturfestivalen ÆÅ, Litterær hagefest, Norsk litteraturfestival (Sigrid Undsetdagene) med Forfatternes hus på Nansenskolen, poesitrikk, De litterære festspill med festspillforfatter, Mono, Bjørnsonfestivalen, vi tør hevde at vi på en eller annen måte har vært til stede eller selv arrangert alle de viktigste litterære begivenheter i Blant de viktigste unntakene er den fantastiske gaven til alle som er glade i litteraturformidling, som fant sted på høsten i Oslo da Litteraturhuset åpnet i oktober. Oslokontorets lokaler i Litteratuhuset gir samarbeidsmuligheter som ikke kan undervurderes. Ved siden av disse arrangementer og hendelser er det en stor mengde av våre medlemmer som er blitt formidlet til det meste, fra utdrikkingslag til barnehager, fra seminarer for næringslivet til lesesirkler, fengsler til psykisk omsorg, LNUs norsklærerseminar til julebord, kulturnatt på Nasjonalbiblioteket til nattevåk og boklesing på skole. Mulighetene er enorme og utfordringene står i kø. Det er virkelig spesielt morsomt at begrensingene er så få, og stort sett av økonomisk art. 1

2 2. Styre og foreningsdrift Norsk Forfattersentrum er organisert som en forening for skjønnlitterære forfattere med årsmøtet som øverste organ og et årsmøtevalgt flertall i styret. Foreningsdriften, det vil si kostnadene til årsmøtet, styret, arbeidsutvalgene og medlemsmøtene, utgjør 1,7 % av omsetningen i 2007, mot 1,6 % i Årsmøtet 2007 Årsmøtet ble avholdt i Oslo 16. mars, med ca 110 medlemmer til stede, i tillegg til styret og ansatte. Årsmeldingen ble godkjent, og årsmøtet stemte ned styrets lovendringsforslag om å la faglitterære forfattere bli medlemmer av organisasjonen. Dette var årsmøtets eneste innmeldte sak. 2.2 Horisont 2015 Tiårsvisjonen har som overordnet mål at NF skal være den ledende aktøren i forfatterformidling i det norske markedet. Det pekes ut fem satsningsområder: Skoleverket, næringslivet, egne arrangement, kurs og seminarvirksomhet, kulturpolitikk. Dagens organisasjonsform der forfatterne selv eier sin formidlingssentral skal beholdes Strategisk plan På grunnlag av tiårsvisjonen er det utarbeidet en strategisk plan Planen slår fast at det er et mål at oppdragsmengden skal øke og fordeles på flest mulig av medlemmene. Planen går inn for økt satsing på produksjonsutvikling og kompetansehevende medlemspleie, men innvarsler ellers ingen kursendring. Det er igangsatt arbeid med en ny strategisk plan som vil videreføre målene fra plan , i henhold til horisont Styret Etter årsmøtet har styret hatt denne sammensetningen valgt av årsmøtet: Styreleder: Jan Christopher Næss Nestleder: Line Baugstø Styremedlemmer: Olaug Nilssen Tania Kjeldset Christopher Grøndahl Varamedlemmer: Frøydis Alvær Ingunn Aamodt Valgt av de ansatte: Håkon Eikanger Varamedlem: Sissel Kristensen, vararepresentant Fra ABM utvikling: Fra Utdanningssektoren: Liv Beate Braathen ABM trakk sin representant fra styret høsten Dette fordi de mente det ville være mer fornuftig med en representant direkte fra biblioteksektoren, og ikke via, som det ble med ABM. Styret avventer årsmøtet 2008 før det supplerer seg selv med et medlem fra biblioteksektoren. Inger Vederhus (HiO) 2

3 Styret har hatt 8 ordinære møter i kalenderåret og har behandlet 75 saker. Det ble avholdt et seminar for styre og ansatte i februar. Styret har, etter årsmøtet i mars 2007, forholdt seg til møtelydens klare signaler, og gjennomgått rutiner og vedtekter med tanke på eventuelle behov for forbedringer. Styret hyret Wenche Blomberg til å gjøre en grundig gjennomgang av Norsk Forfattersentrums lover, og på bakgrunn av Blombergs notat, har styret arbeidet videre med lovene og kommet frem til et forslag til en revisjon som fremlegges på årsmøtet Styret har også hatt en svært grundig runde med opplæring både med fokus på organisasjonsstyring og styrearbeid. I etterkant av årsmøtet har styret jevnlig informert medlemmene om vedtak. Gjennom hele året har styret holdt seg løpende orientert om utviklingen i oppdragsmengden og økonomien. Styret har behandlet 53 søknader om medlemskap og innvotert 47 nye medlemmer. For øvrig har styret behandlet blant annet følgende saker: Diskutert hvordan vi best kan sikre distriktsmedlemmenes demokratiske rett til å bli hørt på årsmøtet, enten gjennom tilstedeværelse eller gjennom fullmakt Gått gjennom lovene, og utarbeidet flere forslag til lovendringer Tatt opp igjen medlemsmøtene i Oslo, og forberedt flere medlemsmøter fremover Forberedt 40 års jubileum Fulgt opp Litteraturbruket Diskutert og fulgt med på utviklingen i DKS Diskutert flytting til Litteraturhuset og hamskiftet NF har gått gjennom: Hvordan kan vi best nyttiggjøre oss det som organisasjon? Vedtatt lønn til daglig leder Jobbet videre for å få subsidiene ned 2.4 Medlemsfondet Alle medlemmer i Forfattersentrum avgir 2,5 % av oppdragshonoraret til medlemsfondet som en solidaritetshandling. Norsk Forfattersentrums administrasjon har ingen råderett over disse midlene, det er oppgaven til fondsstyret valgt av årsmøtet. Medlemsfondet er medlemmenes eget fond, hvor de kan søke midler til prosjekter. Fondets eksistens er bestemt av medlemmene på årsmøtet, det står dem fritt å avvikle dette ved lovendring om dette er ønsket. Det blir ikke trukket noen formidlingsavgift eller annen type avgift av medlemmene utover dette fondsbidraget. Fondsstyret har bestått av Øystein Hauge og Rønnaug Kleiva med Ingeborg Arvola som vara. Christopher Grøndahl var styrets representant og Gro Kjernli er sekretær. Fondet er i regnskapsåret blitt tilført kr (kontingent og formidlingsavgift) og har delt ut kr til ulike prosjekter. Fondet skal til enhver tid ha en reserve på kr til disposisjon for årsmøtet. Fondsstyret leverer egen rapport for styreperioden, vedlagt bakerst i denne årsmeldingen. 2.5 Valgkomiteen Valgkomiteen for valget i 2008 har bestått av Anne Berit Aspås (leder), Arnt Birkedal, Tania Kjeldset (styrets rep.) og Aasne Linnestå. 2.6 Arbeidsutvalg (AU) Hvert avdelingskontor har et arbeidsutvalg sammensatt av 3 4 aktive medlemmer som bidrar med råd, innspill og assistanse for de ansatte, blant annet ved planlegging og gjennomføring av arrangementer. Ordningen er ikke nedfelt i lovene og er tilpasset forholdene i hver enkelt 3

4 region. Ingen arbeidsutvalg har noen formell makt eller råderett over driften, men er en ressurs for de forskjellige distriktskontorene. I Tromsø var AU i 2007 bestående av Morten Wintervold, John Gustavsen og Tor Eystein Øverås(vara). Utvalget holdt fire møter i løpet av året. I tillegg til møter har AU kommunisert via e post ved behov. Arbeidsutvalget i Bergen besto av Erling Gjelsvik (leder), Øyvind Rimbereid og Olaug Nilssen (frem til sommeren 07). Nytt medlem ble da Hilde K. Kvalvaag. AU ved NF Vest er ansvarlig for valg av festspilldikter til de litterære festspill i Bergen. Arbeidsutvalget i Midt Norge har bestått av 3 representanter fra styret i Trøndersk Forfatterlag: Idar Lind, Thea Selliaas Thorsen og Åsmund Forfang. Avdelingsleder har deltatt på styremøtene til Forfatterlaget. Dette er et samarbeid som er svært nyttig både for forfatterlaget og Forfattersentrum. Oslokontoret har ikke et eget AU, men bruker, ved behov, blant annet medlemmene fra styret samt de andre skribentorganisasjonene som rådgivere og konsulenter Forfatterforum Rogaland Forumet (FFR) er et nettverk for forfattere i Rogaland med uformell organisatorisk tilknytning til Norsk Forfattersentrum. FFR har kontor og møterom i kulturhuset TOU Scene. FFRs AU bestod av Odveig Klyve, Sylvelin Vatle, Ren Powell og Gunnar Roalkvam til høsten de har blant annet jobbet aktivt for å få et Forfattersentrumskontor i Stavanger. Norsk Forfattersentrum takker hele AU, men spesielt Odveig Klyve for utrettelig og god innsats til beste for forfatterne i Rogaland! Nytt AU var på plass høsten 07, bestående av John Hollen, Kristi Furubotn og Bjørn Arild Ersland. Gruppen har vært bindeledd mellom offentlige instanser (kommune, fylke og litteraturinteresserte) og forfatterne, og det nye AUet har fortsatt, med stort hell, arbeidet for et kontor i Stavanger i samarbeid med Norsk Forfattersentrums administrasjon. Kontoret skal i utgangspunktet være et treårig prosjekt, med en 50 % stilling, befinne seg på Sølvberget i Stavanger, og drives med ressurser fra kommunen, fylkeskommunen og Norsk Forfattersentrum. Vi har stort håp om at dette skal gå i orden. Stavanger kommune har gitt tilsagn til dette, men med det forbeholdt at fylket bidrar med tilsvarende støtte. Saken blir behandlet medio april Behovet for et kontor har eksistert i mange år, og arbeidet for finansieringen vil fortsette om det ikke kommer på plass denne gang. 2.7 Medlemmer Ved årsskiftet var det registrert medlemmer, en tilvekst på 37. Det ble innvotert 47 nye medlemmer, og 2 tidligere medlemmer ble gjeninnmeldt. 12 medlemmer falt fra i 2007, ved dødsfall, utmeldt selv eller utmeldt grunnet flere års manglende betaling av kontingent. De nye medlemmene er: Annette Tor Even Hilde Eva Hege Mari Moen Marit Gran Edy Edmund Münch Nina Elisabeth Svanes Hallvard Henriksen Myriam H. Strandbu Marit R. Åsvang Roy Frode Holsve Linn Cecilie Ilseng Stian Poppy Henning Austigard Ingvild Hedemann Grøntvedt Trond Birkeland Liv Hege Bjerkli Jan Olav Bredesen Vilde Løvland Sigrid Merethe Ulvin Gro Hole Peder Sørensen Bjarne Rishøi Dag T. Arntzen Refsdal Sørhaug Heggem Hanssen Kaasen Kjøs Træen Straumsvåg 4

5 Camilla Ønvik Oddvar Hilde Berit Stein Helge Rita Løvseth Agnes Ellisiv Ingrid Z. Ola Eldbjørg Iselin B. Oda Cornelia Robert Reed Mikkel Pedersen Øieren Evensen Mandelid Sandnes Ravatn Lindkvist Aanestad Bremnes Brekke Alvestad Knudsen Flatjord Bugge Kari Gunnar Leila Tiger Alf Kjetil Jamal Risten Annette Tor Even Hilde Marit Eva Hege Mari Moen Brænne Marit Gran Gerdmundson Edy Simaee Edmund Garté Nina Elisabeth Walgermo Hallvard Al Saaty Myriam H. Sokki Marit R. Münch Roy Frode Svanes Linn Cecilie Henriksen Stian Eikemo Henning Strandbu Ingvild Hedemann Åsvang Trond Holsve Liv Hege Ilseng Poppy Austigard Grøntvedt Birkeland Bjerkli Bredesen Løvland Ulvin Hole Sørensen Rishøi Arntzen Refsdal 2.8 Medlemsmøter De fire kontorene har svært forskjellig praksis for medlemsmøter, alt etter hva som passer regionen og medlemsmassen. Medlemsmøter er en verdifull møteplass mellom medlemmene, AU og administrasjon, og vil bli avholdt i større grad om medlemmene skulle ønske dette. Det ble ingen medlemsmøter i Oslo i Alt fokus lå på flytting og ferdigstilling av kontoret til Litteraturhuset. I 2007 ble det avholdt 11 medlemsmøter i regi av NF Vestlandet, 6 i Bergen og 5 i Stavanger. Medlemmene er selv med på å bestemme innholdet på medlemsmøtene. Møtene kan være rene sosiale sammenkomster eller temamøter med en innleder, etterfulgt av debatt og samtale. NF Midt Norge har hatt til sammen 5 formelle og uformelle treff, fra julegløgg til Litterær Salong i Adrianstua, I Nord Norge ble det avholdt et formelt medlemsmøte med valg av AU. Utover året var det flere uformelle treff, blant annet julegløgg, og det er en god kommunikasjon mellom kontoret og vår nordligste medlemsmasse. 2.9 Kurs for medlemmer I midten av 2007 ble det innført en ny ordning. Alle forfattere kunne melde seg for å få bli med en veteranforfatter på oppdrag. Veteranforfatter ville motta et symbolsk honorar for dette. Det meldte seg ca 5 forfattere, og ordningen fortsetter i Det ble, i forbindelse med Litteraturfestivalen på Lillehammer, avholdt et eget seminar for medlemsforfattere på Nansenskolen. Medlemmene ble tilbudt svært rimelig overnatting samt inngangsbevis til festivalen, og det ble avholdt forskjellige debatter, foredrag og innlegg som alle deltakerne kunne være med på. Innholdet skulle være enten praktisk, nyttig eller givende eller alt på en gang. Dette var en ubestridt suksess med svært gode tilbakemeldinger. Det er en del av Forfattersentrums oppgaver å være våre medlemmer behjelpelige med hensyn til trening, opplæring og kursing. 3. Administrasjon 3.1 Ansatte Ved årsskiftet hadde Norsk Forfattersentrum 13 ansatte: 8 fulltidsansatte, resten fordelt på 2,4 årsverk til sammen 10,4 årsverk. Ett årsverk går til vårt 3 årige prosjekt Litteraturbruket. Her er Knut Fougner tilsatt 1. november, en så vidt sen dato grunnet blant annet flyttingen fra Rådhusgaten til Wergelandsveien. Nord Norge kontoret fikk et lenge etterlengtet supplement i en 50 % stilling, som ble besatt av Ingvild Holvik 1. mai

6 Thor Sørheim har fortsatt arbeidet med et fast oppdrag i Skedsmo og Marte Huke har vært vikar ved Trondheimskontoret. Administrasjonen i Oslo ved årsskiftet 2007/2008: Daglig leder: Ingvild Christine Herzog Seniorkonsulent: Unni Behrens Økonomiansvarlig: Håkon Eikanger Forfatterkonsulent: Eirik Ingebrigtsen Sekretær: Gro Kjernli Konsulent: Hanne Bru Gabrielsen Prosjektleder Litteraturbruket: Knut Fougner (fra 1. november) NF Vestlandet: Avdelingsleder: Sissel Kristensen Konsulent: Pia Ibsen NF Midt Norge Avdelingsleder: Tora Seljebø Konsulent: Anne Kristin Stenersen NF Nord Norge Avdelingsleder: Aslaug A. Eidsvik Konsulent: Ingvild Holvik (fra 1. mai) 3.2 Administrativt arbeid Budsjett og strategiseminar for styret og ansatte ble holdt på Lysebu i februar. Daglig leder brukte programmet til å bli bedre kjent med de ansatte kartlegge status på Strategisk plan for NF, , og legge videre planer for gjennomføringen av samme. Brita Stene holdt et foredrag om kreativitet og rom for dette i arbeidet. Styret deltok på andre halvdel av seminaret, hvor satsing mot næringsliv ble spesielt vektlagt. Budsjett for 2007 ble formelt godkjent av styret, og avdelingsbudsjettene ble revidert i samarbeid med avdelingsledere og økonomiansvarlig. Gjennomføringen og resultatet av seminaret var svært vellykket for de ansatte og styret og arbeidet med å oppnå de mål som er satt i gang ved alle avdelingskontor. En av de svært viktige oppgavene administrasjonen har grepet fatt i 2007, er et økt fokus på samarbeidstiltak avdelingskontorene i mellom. Flere ansatte har hospitert ved andre avdelingskontor, og en økt frekvens av ledermøter har gjort at man i større grad kan nyttiggjøre seg hverandres prosjekter og planer. Dette arbeidet vil fortsette i 2008, hovedsaklig med fokus på gjenbruk. Som et ledd av NFs plan om å bli mer synlige og være mer tilgjengelige for sine medlemmer, var de fleste av NFs ansatte til stede ved Litteraturfestivalen på Lillehammer. Dette var en stor suksess, og kommer til å bli gjentatt til neste år. De ansatte fra alle fire kontorer fikk blitt bedre kjent med hverandre, og med forfatterne som var i byen. Samtidig fikk alle sett svært mye av det som foregikk av opplesninger og produksjoner, noe som igjen gjør oss bedre i stand til å vite hva som rører seg blant våre medlemmer når vi skal formidle dem. Hele turen gav et stort løft, og blir vurdert som en eminent måte å kompetanseheve de ansatte på. Alle ansatte som kunne delta, var også med på åpningen av Litteraturhuset i oktober De ansatte har jevnlig deltatt på kulturtorg, møter og konferanser om litteraturformidling. Forfattersentrum har vært representert ved flere litterære scener og festivaler. Daglig leder har møtt med DKS sekretariatet, Kulturrådet, ved forskjellige politiske partiers kultur høringer spesielt i forbindelse med valget 2007, og kommer til å fortsette denne typen møtevirksomhet i Avdelingsledere ved alle kontor har jevnlige møter med fylkes og kommunale DKSrepresentanter, samt andre kulturaktører i det offentlige liv. 6

7 Daglig leder samarbeider med NBU, Oversetterforeningen og DnF i felles spørsmål og eventuelle problemstillinger. Samarbeidet gir en god grobunn for felles prosjekter og felles innsats til det beste for våre medlemmer. Administrasjonskostnadene inkludert lønninger og drift av lokaler utgjør en stadig synkende andel av de totale kostnadene. Fra 38 % i 2001 er andelen redusert til 25,5 % i Forfatterformidlingen, målt i omsetning, gikk opp 172 % i samme periode. Antall årsverk gikk opp i samme periode fra 8,9 til 10,4 pr. 31/ , hvor det ene årsverket er forbeholdt Litteraturbruket. Den reelle økningen pr. 31/12 er derfor 0,5 årsverk. Tallene illustrerer et lenge merkbart behov for utvidelse av staben. Den kraftig økende omsetningen har skapt behov for ytterlige regnskaps og økonomiverktøy. Vår økonomiansvarlige har utviklet flere skreddersydde programmer med dette for øyet. Dette gir oss om mulig en enda bedre fortløpende innsikt i økonomien og omsetningen. Denne litt annerledes form for ressursbruk er en del av arbeidet for å optimalisere alle ressurser i Forfattersentrum, slik at administrasjonen kan tåle det økte trykket. 3.3 Nettsteder Nyttig informasjon om organisasjonen og virksomheten publiseres og vedlikeholdes på Herfra er det lenker til forfatterkatalogen Nettkatalogen inneholder medlemmenes bibliografi og oversikt over tilbud og målgrupper. Det arbeides stadig med alternativer til forfatterkatalogen slik den fremstår i dag. Det er ønsket at Forfattersentrums nettsider, og presentasjonen av forfatterne, skal være mer tilgjengelig og med et mer intuitivt brukergrensesnitt. Det var satt av midler til dette i 2007 budsjettet, men midlene ble ompostert underveis, da det ble prioritert en oppgradering av servere, maskinpark og operativsystem i stedet. Vi håper å komme nærmere en løsning i NF Midt Norge er partner i presentasjonen av trøndelagsforfatterne på NF har siden 2006 samarbeidet med kulturnett.no om prosjektet Månedens forfatter, som innebærer presentasjon av utvalgte forfattere på nettstedets forside samt publisering av korte, nyskrevne tekster. Kulturnett er den statlige nettportalen til kunst og kultur og administreres av ABM utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). Høsten 2007 ble konseptet utvidet til også å omfatte debutanter. I alt ti debutanter innen alle genre også barne og ungdomslitteratur ble presentert og publisert ukentlig på nettstedet i løpet av årets tre siste måneder. 3.4 Nyhetsbrev og rundskriv Medlemmer mottar rundskriv pr e post eller post fra daglig leder ca 4 6 ganger i året. Disse rundskrivene ble, fra våren 2007, supplert med et skriv fra styreleder på vegne av styret, slik at informasjonen om styrets arbeid tydeligere og oftere formidles til medlemmene det representerer. Rundskrivene og andre skriv sendt ut fra daglig leder inneholder også informasjon fra medlemmer eller andre eksterne aktører som trenger å få noe formidlet til medlemsmassen, det være seg romankonkurranser, utleie av kunstnerleiligheter og lignende. Rundskrivene i 2007 har ført til en økt dialog med medlemmene, og inneholder informasjon fra ledelsen medlemmene plikter å gjøre seg kjent med. Lokale nyheter og forespørsler blir med jevne mellomrom sendt til dem det gjelder. Rundskriv sendt pr. post vil etter hvert bli forsøkt avviklet. 3.5 Kompetansesenter Norsk Forfattersentrums ansatte har en unik kompetanse på norske samtidsforfattere og norsk samtidslitteratur, spesielt med hensyn til egne medlemmer. Denne kompetansen er ikke 7

8 forbeholdt geografiske inndelinger, men blir i svært økende grad spredt og formidlet til alle kontor. Dette fører igjen til at det i Nord Norge formidles Oslo forfattere og i Oslo kan formidles forfattere som bor i våre nordligste fylker. Ved siden av denne kunnskapen besitter Norsk Forfattersentrum også god og dyptpløyende kunnskap om hvilke forfattere som ønsker og egner seg til forskjellige typer spesialformidling, som f.eks innenfor psykiatrien, lese og skrivekurs, lese og skrivestimulerende kurs, tekstformidling, barnehagebesøk, særkunnskap om krigen, Wergeland og kjærligheten. For å nevne noen Vi fungerer også som et kompetansesenter for våre medlemmer som kontakter oss med spesielt spørsmål om rettigheter, satser og støtte til prissetting av oppdrag. 3.6 Litteraturbruket Våren 2006 gikk Norsk Forfattersentrum og Norske Barne og Ungdomsboksforfattere sammen om en undersøkelse som skulle utrede behovet for et kompetansesenter for litteraturproduksjoner. Tilbakemeldingen var klar: o Savn av en nasjonal arena for etablering, koordinering og formidling av slike produksjoner, og ikke minst mulighet for kvalitetssikring av de produksjonene som utvikles rundt om i landet. o Dette førte til at Norsk Forfattersentrum tok initiativ til opprettelsen av Litteraturbruket, som skal ha som hovedmål både å arbeide for å styrke og videreutvikle formidling av litteratur som kunst, og være et kompetansesenter for litteraturformidling. o Litteraturbruket ble utformet som et treårig prosjekt, direkte underlagt ledelsen ved Norsk Forfattersentrums Oslokontor. Prosjektet ble videreutviklet i løpet av 2007 ved at: o det ble søkt om og innvilget grunnfinansiering fra Fritt Ord, Kulturrådet og NBU o det ble opprettet et midlertidig arbeidsutvalg til å utforme retningslinjer for Litteraturbruket o det jobbes kontinuerlig med å utforme en organisasjonsmodell for Litteraturbruket o det ble utformet stillingsinstruks for Litteraturbrukets prosjektleder o det ble ansatt en prosjektleder Prosjektlederen tiltrådte i stillingen 1. november. I løpet av 2007 har prosjektlederen ved Litteraturbruket: o arbeidet tett med administrasjonen ved Norsk Forfattersentrum, AU i Litteraturbruket og produsenter og formidlere på landsbasis for å sikre forankring i den eksisterende formidlingskjeden o sørget for kontinuerlig informasjon til NFs medlemmer og brukere om utviklingen av Litteraturbruket o deltatt på møter i Littnett (nettverket for litteratur i Den kulturelle skolesekken), Riksforum og DKS nettverket 4. Økonomien Tilskuddet fra Staten utgjør fortsatt det uunnværlige fundamentet i Forfattersenterets økonomi. Tilskuddet beløp seg til kr , og utgjør 31 % av de samlede inntektene (mot 51 % i 2001). Dette beløpet dekker driftskostnadene og til en viss grad subsidieringen av oppdrag. Takket være statsstøtten er formidlingstjenesten gratis for brukerne. Avdelingskontoret for Midt Norge mottar driftsstøtte fra fylkeskommunene og vertskommunen Trondheim. 8

9 NF har også mottatt verdifulle tilskudd til prosjekter og arrangementer fra Institusjonen Fritt Ord, Nordisk kulturfond, Norsk kulturråd, fylkeskommuner, kommuner, forlag og andre aktører. Medlemskontingenten føres som inntekt i regnskapet, men går i sin helhet til Medlemsfondet. Oppdragsgivernes betaling for oppdrag utgjør en vesentlig del av bruttoomsetningen. Av denne inntekten går 2,5 % til Medlemsfondet. Resten av inntekten går direkte tilbake til forfatterne i form av honorar og dekning av reisekostnader. Årsregnskapet er vedlagt denne årsmeldingen. Det viser et samlet underskudd for fondet og virksomheten på kr. Kostnadene fordeler seg som i tabellen (med prosentvis fordeling for 2006 og 2001 til sammenligning): Administrasjon ,5 % ,3 % 38 % Foreningsdrift ,7 % ,6 % 4 % Medlemsfondet ,8 % ,3 % 2 % Formidlingsvirksomhet ,7 % ,9 % 56 % Litteraturbruket ,4 % Sum kostnader ,0 % ,0 % 100 % 4.1 Statistikk siste 5 år Økning Medlemstall % Antall oppdrag % Honorar % Inntekter % Statstilskudd % 4.2 Subsidiering av honorar Norsk Forfattersentrum brukte i 2007 ca kroner på subsidiering av Den kulturelle skolesekken. Dette er en sterk nedgang fra tidligere år. Men det betyr fremdeles at vi har brukt av våre drifts og prosjektmidler til å støtte fylker som vil ha forfatterturneer, slik at de sparer penger de har fått til å bruke på DKS. Siden vi allerede gir rabatt på turneer etter hvor lange de er, kan vi ikke forsvare å støtte dette enda mer. Midlene brukt på denne subsidieringen skal gå til andre, egeninitierte prosjekter, i henhold til statsbudsjettildelingen. Vi er derfor i avviklingsfasen med hensyn til denne praksisen, og det er de færreste som får subsidiert sine turneer. Det forekommer at oppdragsgiver ber om rabatt. Forfattersentrum formidler aldri forfattere under minstepris, og dermed er denne rabatten noe vi tilskyter oppdragsgiver av våre prosjektog driftsmidler. 9

10 5. Virksomheten 5.1 Den kulturelle skolesekken (DKS) Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i grunnskolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur og skolesektoren. Målene og prinsippene for arbeidet er nedfelt i St. meld. nr. 38 ( ) Den kulturelle skulesekken og Stortingets behandling av denne meldingen. I november 2007 la regjeringen frem en ny Stortingsmelding om Den kulturelle skolesekken, Stortingsmelding nr. 8 ( ) "Kulturell skulesekk for framtida". Interesserte kan lese denne på nettsidene til KKD. Viktigst for Forfattersentrum var punkt 4.3.5, Litteratur. Vi blir her nevnt som en av tre sentrale aktører på nasjonalt plan, og den største aktøren for litteratur i DKS ved siden av folkebibliotekene. Opprettelsen av Litteraturbruket står også nevnt som en av våre satsinger på litteraturformidling i DKS. Stortingsmeldingen nevner at alle elever skal være sikret et møte med litteraturen som kunstnarleg uttrykk i skulen. Som videre utvikling for litteraturen står det i meldingen at det er behov for en sentral aktør innen litteraturformidling til DKS. Markering av dette behovet i denne meldingen kan være en inngangsbillett for Norsk forfattersentrum, og vi er fornøyd med at behovet for en slik aktør er blitt presisert. Vi arbeider for å bli erklært denne aktøren. Dette vil departementet vurdere nærmere i Bibliotek og språkmeldingen som kommer før sommeren I ble 167 millioner kroner tilført DKS; av disse ble 38 millioner tildelt sentrale aktører. Midlene skal ikke brukes på administrasjon, de skal brukes direkte på utøverne. Den sterke veksten i vår formidling de siste årene skyldes ikke minst utviklingen av Den kulturelle skolesekken. Norsk Forfattersentrum har lenge arbeidet for å få en del av de øremerkede midlene som andre nasjonale aktører har mottatt. Disse midlene kan ikke gå til administrasjon, kun til utøver. I Stortingsmelding nummer 8 foreslår det at disse midlene skal ut til regionene. I stedet skal man søke å heller styrke sentrale aktører, som Norsk Forfattersentrum (Kulturminister Trond Giske i diskusjon på Kulturnytt, desember 2007). Vi arbeider for at dette skal bli realiteter. Fra fylke til fylke er det store forskjeller i utviklingen av litteraturformidlingen i grunnskolen. Norsk Forfattersentrum er i ulik grad involvert i turnélegging og kvalitetssikring av tilbudene. Noen fylker velger å gjøre alt selv, og melder inn til oss i ettertid, noen overlater alt til oss, noen samarbeider med oss underveis. Alle avdelingskontor er svært aktive samarbeidspartnere med DKS i sin region, og alle kontorer er med i arbeidet med DKS sentralt. I Nord Norge har avdelingskontoret et svært tett samarbeid med Troms fylkesbibliotek og Den kulturelle skolesekken Troms, Nordland fylkesbibliotek og Den kulturelle skolesekken i Nordland, Finnmark fylkesbibliotek, Den kulturelle skolesekken i Finnmark og kommunale bibliotek i alle tre fylker. Dette samarbeidet har gjort at vi i Nord har gjennomført mange og gode turneer innenfor DKS. I 2007 kunne fylkeskommunene, som et pilotprosjekt, søke om DKS midler til spesielle prosjekter i videregående skole. Syv fylker fikk tildelt ekstra midler til videregående skoler for skoleåret NF er pr i dag ikke søknadsberettiget til disse midlene, men må gå veien om de enkelte pilotfylkene for mulig finansiering av skolesekksprosjekter i videregående skole. I 2007 lyktes vi i å få fullfinansiert én forfatterturné gjennom pilotmidlene ( kroner). Turneen avvikles i løpet av våren 2008 i Buskerud fylke. 250 klasser i den videregående skoler fikk forfatterbesøk i 2007, utenom NFs egne vgsturneer (se punkt 5.4). I Oslo er lese og skrivestimulerende prosjekter blitt en del av DKS tilbudet til mellomtrinnet. Det ble i 2007 gjennomført 20 prosjekter, ved 10 skoler. Hvert prosjekt gikk over 6 uker. Forfatterne hadde to dobbelttimer pr uke. I Oslo ble dette fullfinansiert av Utdanningsetaten ved DKS midler. 10

11 I Oslo ble det arrangert 35 skrivekurs, også fullfinansiert av DKS midler. Rundt klasser i grunnskolen fikk besøk av en forfatter. NF subsidierte grunnskoleoppdragene med ca kr (mot i 2005 og i 2006). NF mottar ikke egne midler til DKS formål DKS turneer i grunnskolen Ungdomsskolen i Oslo Denne tradisjonsrike turneen har fått et løft med DKS midlene og går nå til samtlige niendeklasser i Oslo. 185 klasser fikk besøk i en dobbelttime høsten Forfatterne velges og presenteres av Forfattersentrum, som også står for avvikling av turneen. Undervisningsetaten fullfinansierer turneen med DKS midler. Tilbakemeldingene for 2007 har vært svært positive. NF arrangerer også lærer/miniseminar for lærere og forfattere, med stort utbytte for begge parter, se punkt 5.3. Vestlandet Bergen Kommune, seksjon for skole, ville ha flere forforfatterbesøk i forbindelse med DKS. Vi laget en tilbudskatalog med informasjon om forfatterens opplegg for skolebesøk i samarbeid med forfatterne. Denne ble sendt til alle grunnskolene i kommunen, samtidig som egenandelen ble fjernet. Dette medførte økt oppdragsmengde. 9 forfattere ble formidlet med mange positive tilbakemeldinger. I Sogn og Fjordane har fylkesbiblioteket arrangert forfatterturneer i grunnskolen. Midler til forfatterbesøk i skolene har vært gitt direkte fra fylket til kommunene, som igjen melder sin interesse til Fylkesbiblioteket, som utarbeider forfattertilbudet i fylket. Vi har vært ansvarlig for reise og oppdragskjema. Midt Norge Omfattende forfatterturneer er innarbeidet i Sør og Nord Trøndelag og gjennomføres i samarbeid med kulturavdelingene og fylkesbibliotekene i fylkeskommunene. Forfattersentrum har ansvar for utvelgelse og kontakt med forfattere og skoler, turnélegging og oppdatering av databasen. I 2007 har vi dessverre ikke hatt ansvar for utvelgelse av forfattere i Møre og Romsdal, og merker en nedgang i antall formidlede forfattere i den regionen. Våren 2007 ble det arrangert tre turneer på 6. trinn og en på 8. trinn (Storbymodellen Trondheim). Høsten var åtte forfattere ute på seks turneer for 6. trinn, og fire forfattere var ute på tre turneer for 8. trinn (Storbymodellen Trondheim). Til sammen 13 turneer fordelt på 16 forfattere i grunnskolen arrangert av Norsk Forfattersentrum. NF Midt Norge sender ut påmelding/presentasjon og legger egne småturneer der skolene betaler honorar og deler på reiseutgifter. Tre forfattere har vært ute på småturneer i Midt Norge i Nord Norge Fem turneer ble gjennomført i regi av DKS Finnmark, her har Forfattersentrum Nord Norge bidratt i utvelgelsen av forfatterne. Seks turneer ble gjennomført i regi av DKS Troms, her har vi bidratt i utvelgelse og noe programutvikling og forfatterkontakt. Fire turneer ble gjennomført i regi av DKS Nordland, her har vi lagt turneene. Tromsømodellen innebærer at alle 8. klassinger i Tromsø opplever et forfattermøte (i 2007 Kine Hellebust) på Perspektivet museum med Cora Sandel som tema, i tillegg får hver klasse tre dobbeltimer med forfatterbesøk. Åtte forfattere og 750 elever deltok i opplegget. Vi deltok i utvelgelse, koordinerte programmet, samt utviklet mal og forfatterpresentasjoner. I tillegg til de nevnte ble det gjennomført et titalls turneer i regi av enkeltkommuner med tilgang til lokale DKS midler over hele landsdelen der vi som oftest er involvert i både forfatterutvelgelse og bistand underveis. 11

12 Andre turneer i grunnskolen En god del fylker organiserer sin egen turnévirksomhet. NFs rolle begrenser seg da til formidling av honorar (og eventuelt forskudd) til forfatterne. Det legges vekt på rask og effektiv utbetaling, og Forfattersentrum får mange positive tilbakemeldinger på at dette er vi dyktige til. Stadig flere fylker kontakter oss også i forkant, og spør om råd og forslag til gode forfattere å ha på turné. Vi blir slett ikke alltid lyttet til, men mener selv vi ser en økning i dette også. I økt grad ser vi at forfattere drar to og to sammen på turné, i en form for litterær produksjon Lese og skrivestimulerende prosjekter og skrivekurs utenfor DKS Flere forfattere underviser blant annet på Skrivekunstakademiet i Hordaland, Åsane Folkehøgskole, Danvik Folkehøgskole, Barents Litteraturleir i Sverige og i Bergen Landsfengsel. Forfattersentrum ønsker å jobbe mer med skrivekurs for alle. 5.2 Gi rom for lesing Den femårige statlige tiltaksplanen for stimulering av leselyst og leseferdighet slår fast at: Møte med forfattere har vist seg å være vellykket som formidlingstiltak. Tiltaksplanen, som ble avsluttet i 2007, omfatter også videregående skole. NF mottok i 2006 kr gjennom Fylkesmannen som har administrert Gi rom for lesing tilskuddene for Oslo. Tilskuddet gikk til å gjennomføre to ulike tiltak i videregående skole i Oslo våren 2007: o Tilbud om 2 4 gratis forfatterbesøk til alle videregående skoler i hovedstaden også de private skolene. Dette resulterte i 5 turneer med forfatterbesøk til ca elever fordelt på 35 skoler. o Utprøving av skrivestimulerende kurs over hhv fem og seks uker i VG1. Seks klasser ved to videregående skoler Lambertseter og Berg var med på pilotprosjektet, og tre forfattere var involvert. Lambertseterelevenes innsats endte med en antologi som fikk mye oppmerksomhet lokalt. I samarbeid med Fylkesbiblioteket i Hordaland var flere forfattere ute i videregående skoler, både på allmenne og yrkesrettede linjer. Som et ledd i denne satsingen har Hildegunn Dale og Henning Bergsvåg turnert i 10. klassetrinn med et program kalt "Poesipang". I Akershus er satsingen på Gi rom for lesing konsentrert om et pilotprosjekt i Skedsmo kommune, som igjen har valgt å satse spesielt på to skoler i kommunen. Thor Sørheim var engasjert som leder for forfatterformidlingen. Prosjektet ble videreført i Tre forfattere møtte til sammen 24 femteklasser. Det ble også avholdt kurs for lærerne på Lillestrøm senter. 5.3 Tverrfaglige seminarer: Forfattere i skolehverdagen I forbindelse med turneene i ungdomsskolen i Oslo har vi de siste årene invitert både lærere og turnéforfattere til et felles miniseminar i Forfatternes hus i Rådhusgaten. Konseptet er enkelt; forfatterne presenterer seg og opplegget sitt, vi inviterer en ofte brukt forfatter i skolen til å fortelle om egne erfaringer fra skolebesøk og en av lærerne forbereder et innlegg om sine erfaringer med å få en forfatter i klasserommet. I tillegg byr vi på et kulturelt innslag eller to, og ikke minst, muligheten for å samles og prate uformelt sammen etter at innledningene er avholdt. Erfaringene fra disse møtene formidlere i mellom er udelt positive, og vi får gang på gang tilbakemeldinger fra både lærere og turnéforfattere om nytteverdien av disse møtene: Klassene stiller forberedt i de tilfellene hvor lærerne har vært på miniseminar i forkant og forfatterne møter et kjent ansikt der de kommer. På bakgrunn av de gode erfaringene med disse møtene i grunnskolen, kopierte vi konseptet i forkant av videregående turneene i Oslo og kunne trekke nøyaktig samme positive konklusjon i forhold til motivasjon og kvalitetssikring fra begge parter. 12

13 Begge samlingene som ble avholdt i 2007 var helfinansiert; grunnskolens opplegg med midler fra Utdanningsetaten i Oslo og den videregående samlingen med midler fra ABM utvikling ved Sekretariatet for den kulturelle skolesekken. 5.4 Turné i Videregående skole NFs egne turneer i den videregående skole gikk i syv fylker: Vestfold, Sogn og Fjordane, Hordaland, Nord og Sør Trøndelag, Finnmark og Troms. (Åtte med Oslo, se punkt 5.2). Fylkeskommunene bidro med tilskudd på til sammen , av disse var fra Hordaland fylkeskommune. NF brukte kr i egenandel på disse turneene, blant annet for å opprettholde et jobbtilbud for voksenbokforfattere, og, ikke minst, gi elevene i videregående skoler er godt litteraturtilbud. 5.5 Bokbransjen Forlagene yter viktig bistand til bokdagene, Forfattersleppet, De litterære festspill, Litterær kro, Litteraten, Litteratur på Monoi Oslo og flere andre arrangementer. Enkelte bokhandlere og forlag driver aktiv formidling av forfatterbesøk blant annet til skoler. Samarbeidet mellom Norsk Forfattersentrum og de forskjellige forlagene er i utvikling. Flere av forlagene har mindre budsjetter å rutte med enn tidligere, og for Norsk Forfattersentrum blir det en oppgave å ytterligere synliggjøre nytteverdien for forlagene i å delta med samarbeid og støtte. Planleggingen av Bokmessa 2008 startet i 2007, og Forfattersentrum har meldt fra sin interesse og ønske om å delta. 5.6 De litterære festspill Poeten Tone Hødnebø var årets Festspilldikter og De Litterære Festspill ble arrangert 25. og 26. mai i regi av Norsk Forfattersentrum Vestlandet. For mange var nok valget av Tone Hødnebø overraskende da hun ikke er så kjent utenfor litteraturkretser. Norsk Forfattersentrum Vestlandet ser det som viktig å få frem bredden i den norske samtidslitteraturen og da spesielt lyrikken. Programmet hadde tre hovedbolker, den første var Nordisk Aften opplesing. For å passe inn i den nye profilen til Festspillene, ble Tone Hødnebø oppfordret til å invitere kollegaer fra Norden. Det ble en underholdende og spennende kveld i poesiens ånd. 26. mai var første post Samtale tradisjon og avantgardisme, med Tone Hødnebø, Marie Silkeberg, Jenny Tunedal og Mette Moestrup (DK). De litterære festspill ble avsluttet med Nærbilde, hvor Staffan Søderblom, professor på Litterär Gestaltning, forfatter og kollega av årets festspilldikter, presenterte Hødnebøs forfatterskap. Etter presentasjonen fulgte en samtale mellom festspilldikteren og kollega Torunn Borge. Arrangementet fikk støtte fra Norsk kulturråd, Norli, Bergen kommune, Institusjonen Fritt Ord, Sparebanken Vest og Kolon forlag I løpet av året oppsto det samarbeidsproblemer mellom Festspillene i Bergen (FiB) og NF Vestlandet. FiB krevde at: Dersom Forfattersentrum ønsker å være en del av Festspillenes offisielle program, må Forfattersentrum innordne seg Festspillenes totale kommunikasjonsstrategi ( ) samtidig som de ønsket en dialog om programmet. Dette kan vanskelig tolkes som noe annet enn at FiB var ute etter å ta styring over et arrangement som har vært en årelang suksess siden det ble startet av det driftige miljøet rundt Elisabeth Armand på 1980 tallet. Konsekvensene for NF Vestlandet ville ifølge FiB være meget alvorlige dersom vi ikke bøyde oss for disse kravene. NF Vestlandet så det som svært viktig å beholde råderetten over eget arrangement både innhold og presentasjonsform. Siden starten har NF Vestlandet stått for utvelgelse, programmering, gjennomføring og økonomi. Derfor ble det konkludert med at samarbeidet med FiB ikke kunne fortsette på slike premisser. 13

14 I denne prosessen hadde NF Vestlandet ledelsens fulle støtte. Saken ble også diskutert ved flere styremøter og styret stod bak de vurderinger og tiltak som ble gjort. Selv om vi ikke lenger er under FiB paraplyen, fortsetter vi som vanlig med å arrangere De Litterære Festspill med Festspilldikteren. Festspilldikter 2008 er Ragnar Hovland. 5.7 Forfattersleppet Forfattersleppet i Bergen er blant landets største litteraturfestivaler. Forfattersleppet ble avviklet i perioden oktober i regi av NF Vestlandet. Også i år valgte vi å legge Sleppet til tidlig på høsten, fordi vi ønsket å være i forkant av andre litterære arrangementer og samtidig være en del av samtidsfestivalen BergArt Bergen har de siste årene hatt stadig større tilbud av arrangementer, konserter og revyer i løpet av høsten. I år toppet dette seg med at Brann attpåtil tok gull og hele byen sto på hodet i flere uker. Hvorvidt dette har innvirket på våre publikumstall, er usikkert, men vi hadde noen kvelder med lavere publikumsbesøk enn forventet. I løpet av åtte dager avviklet vi ti kveldsarrangementer viet til poesi, prosa og en snikvisning fra Vestlandsrevyen. Vi har opprettholdt samarbeidet med Bergen off. bibliotek og 10 barne og ungdomsbokforfatterne leste for skoleklasser på hovedbiblioteket og på noen av filialene. Dette samarbeidet med biblioteket er viktig for å nå så mange barn som mulig under Forfattersleppet. Vi har fått en del kritikk for måten vi presenterer barne og ungdomsprogrammet på. Dette tar vi til etterretning og vil gjøre endringer til neste år. BERGART Bergen Art Festival. Programmet inngår under Forfattersleppet, årets tema var Berlin. Hvorfor Berlin? var tittelen på en kveld der ekteparet Dag Solstad og Therese Bjørneboe snakket om sitt forhold til Berlin. Etter dette hadde journalist Jan Landro en samtale med ekteparet. Kvelden ble en reise i dramatikken og litteraturens verden, samt glimt av dagliglivet til en norsk kunstner bosatt i metropolen Berlin. I tillegg samarbeidet NF Vestlandet og Teatergarasjen (BIT) på forestillingen The International Show: A Panic Translatique, av og med Alexander Gerner og Marie Nerland (Tys/Nor)Vestnorsk Jazz og NF Vestlandet hadde invitert lydpoet/musiker Michael Lentz med SPRECHAKTE X/TREME. Tysk poesi ble akkompagnert av moderne jazzkvartett. Forfattersleppet er et stort løft som krever mye planlegging og gode kontakter. Det er ressurskrevende og Norsk Forfattersentrum Vestlandet kunne ikke gjennomført Sleppet uten støtte fra Norsk Kulturråd, Institusjonen Fritt Ord, Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Sparebanken Vest, Norli, Bergens Tidende, kommunikasjonsbyrået Cucumber, Rick s og forfatternes forlag. 5.8 Nord norsk bokdag på Finnsnes I Nord Norge ble alle forfattere med ny bok av året invitert til å presentere boka for publikum med opplesning av korte utdrag. Nordnorsk bokdag i Finnsnes i samarbeid med Lenvik bibliotek og Arvid Hanssen festivalen. Bokdagen foregikk i Kaffen Klar (kaiterminalbygget) på kveldstid, og var et meget vellykket arrangement, takket være svært gode lokale samarbeidspartnere og en imponerende deltakerliste. Ca 70 publikummere var tilstede og bivånte opplesninger av 17 forfattere. Konferansier var Kine Hellebust, og det var musikkinnslag ved Ragnar Olsen, Ola Bremnes og Malvin Skulbru. I tillegg til opplesninger og program var det utdeling av Blix prisen, som gikk til Sigrid Merethe Hanssen. 5.9 Æ Å 14

15 Trondheim Litteraturfestival ble arrangert for tredje gang i Arrangør er Norsk Forfattersentrum Midt Norge samt en kunstnerisk komité bestående av forfatterne Marte Huke, Ingrid Storholmen og Arild Vange. Tidsskriftsredaksjonen i Ratatosk har hatt ansvar for skriving av programhefte, samt dokumentasjon under festivalen som ble gitt ut som et eget nummer av Ratatosk. Festivalen bestod av 15 arrangement over fire dager på ulike arenaer. Det overordnede tema for festivalen var oversettelse i vid forstand, ikke bare mellom ulike språk, men også mellom ulike kunstneriske uttrykk. 25 kunstnere fra syv land deltok, i tillegg til seks musikere som deltok med bestillingsverk. Festivalen mottok økonomisk støtte fra Norsk Kulturråd, Institusjonen Fritt Ord, Trondheim kommune, Sør Trøndelag Fylkeskommune, NTNU, Torstein Erbos Gavefond, Goethe Insitut, Damm forlag, Forlaget Oktober, Samlaget, Kunststyrelsen Litteraturcentret (Kunstrådet DK), Finsk Norsk Kulturinstitutt, Svensk Kulturfond, FILI, Den Litauiske Ambassaden i Stockholm. 6. Litterære arrangementer 6.1 LNU Norsk Forfattersentrum ønsker å styrke båndene og samarbeidet med LNU (Landsforeningen for norskundervisning). Det har derfor så langt vært en årviss tradisjon at vi har støttet et originalforedrag, holdt av ett av våre medlemmer, på LNUs faste vårsamling. I hvert nummer av Norsklæreren/Norsklæraren, kommer et av våre medlemmer til orde over en side. Utvelgelsen av forfatter og honoraret for dette står Forfattersentrum for. Å la forfatternes stemme bli hørt av norsklærerne er uhyre viktig, og dette er et av de fora der norsklærerne lytter. LNUs 30årsdag ble feiret på Litteraturhuset, blant annet ved tre strålende innlegg fra våre medlemmer (støttet av NF), en løftende og inspirerende kveld for alle tilstedeværende norsklærere og andre. Programmet var svært godt besøkt. Det ble formidlet honorar til 111 forfattere på Norsk litteraturfestival (Sigrid Undset dagene) på Lillehammer og 65 på Bjørnsonfestivalen i Molde. Litteraturuka på Sting i Stavanger sysselsatte 28. De tre festivalene ble støttet med til sammen kr fra NF. Støtten Forfattersentrum tilbyr i form av ressurser, administrasjon og økonomi er ikke prissatt i denne sammenhengen, men er høyt verdsatt. 6.2 Ordkalotten Under Ordkalotten Internasjonale Litteraturfestival var følgende arrangement i regi av NF nord: Boklanseringer med 12 av våre forfattere. Barneprogram: Litteratursti mellom Tromsø Museum og Friluftsmuseet/Perspektivet i Folkeparken og to eventyrstunder med Bjørn Nitteberg Norsk Forfattersentrums styrerepresentanter i Ordkalotten var Morten Wintervold og John Gustavsen (vara) 6.3 Litteraten i Tromsø En arbeidsgruppe sammensatt av fire aktive medlemmer i Nord Norge og avdelingsleder Aslaug Eidsvik har deltatt i programarbeidet for Litteraten. Litteraten i 2007 foregikk i Tromsø Bibliotek, Verdensteatret, Hålogaland Teater, Sånn, Perspektivet museum og Driv. Økonomisk støtte kom fra Tromsø kommune, Medlemsfondet, NFF, Forlaget Oktober, Gyldendal Norsk Forlag, Cappelen Forlag, Damm. 15

16 Det ble avviklet totalt 10 Litteratenarrangementer. Våre samarbeidspartnerne her var Forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsø, Studenthuset DRIV, Troms Fylkeskommune, Hålogaland Teater og Tromsø Bibliotek. 6.4 Litterær kro i Trondheim Norsk Forfattersentrum Midt Norge søker midler og arrangerer litterære møter i Trondheim der vi inviterer forfattere fra hele landet til å lese og fortelle fra bøkene sine. I 2007 ble det arrangert fire godt besøkte arrangementer av forskjellig art, fra sleppfest av Ratatosk til norsktysk forfattertandem. Samarbeidspartnere i 2007 var Trøffel, Goethe Institut og Trondheim Folkebibliotek. 6.5 Arrangementserier i Bergen NF Vestlandet har et tett og godt samarbeid med Norli og vi har en løpende dialog, i alt fra festivalplanlegging til enkeltarrangement. Norli er også en av NF Vestlandet sponsorer. Et annet vellykket samarbeid er etablert under tittel Divan dialoger i regi av Annette Mattsson. I 2007 var det 10 kvelder på Cafe Opera. Forfattersentrum er med både i planleggingsfasen og gjennomføringen. Arrangementserien vil fortsette i Snikk Snakk i regi av Fanny Holmin og Gunnar Innvær har også fortsatt med sine faste søndagsarrangement i samarbeid med NF Vestlandet. Her blir det nyeste innen film, elektronica og litteratur presentert i Bergen Kunsthall, Landmark. 6.6 Litteratur på Mono og Øyafestivalen Litteratur på Mono 2007 er blitt gjennomført i samarbeid med Café Mono og frå Samlaget, Cappelen, Damm, Tiden, Oktober, Gyldendal og Aschehoug. Redaktørar frå og forfattarkonsulenten programmerar kveldane. Sju onsdagar om våren, åtte om hausten: 46 forfattarar om våren, 48 om hausten. Vanlege kveldar, debutantkveldar (nesten alle debutantane i 2007 leste over tre kveldar), og utvida kveldar i samarbeid med Ladyfest, Litterär Gestaltning i Göteborg og Finsk Norsk Kulturinstitutt. Litteraturbreidden er stor desse kveldane, og scenen er godt etablert hos publikum. I august leste 16 forfattarar på Øya festivalen i Oslo, i eit aktivitetstelt som Mono sto bak. Prosa og poesi sildra ut lokalt medan basstrommer og superband ljoma sentralt. Det blei ein spesiell affære som dei fleste involverte gleda seg over! 6.7 Litterær Hagefest Årets litterære hagefest ble arrangert i Adrianstua 1. september, og programmet var sammensatt av forfatteropplesninger, musikk og performance. Paal Helge Haugen var årets hagegjest, og ble intervjuet av Marte Huke. Alle trønderske bokutgivelser markert med roser og champagne til forfatterne, og Tale Næss hadde en lydinstallasjon i søppelskapet. I hagen var det barokkmusikk, bokbåt med gratis bøker til publikum, litteratursti, kunstprosjekt av hagekunstner Ingvild Kjær Tofte. Jazzsangerinne Kirsti Huke spilte med band, performancegruppen Farbror Bröst la den litterære kanon fra Litteraturfestivalen på Lillehammer i aspik, og bandet Bitch Cassidy avsluttet dagen. Rundt 150 publikummere var innom hagefesten i den offisielle åpningstiden. 6.8 Festspillene i Nord Norge Under Festspillene i Nord Norge var vi medarrangør på et arrangement med Mikael Niemi i samtale med Tor Eystein Øverås på Lillescenen. 16

17 6.9 Verdens bokdag 23. april Poesitrikken på verdens bokdag seks forfattere, en musiker. NF bidro til feiring av Verdens bokdag med 15 % støtte av alle honorar til medlemmer som ble booket gjennom oss. I samarbeid med De norske bokklubbene og Oslo Sporveier ble det arrangert poesitrikk på Verdens bokdag. Trikken kjørte i to store sløyfer, seks forfattere og en musiker, Sjur Miljeteig, gav Osloinnbyggerne en sjeldent verdifull trikketur. Samarbeidet var svært vellykket og NF ønsker å videreføre dette i årene som kommer Vøienvolden litteraturkveld Litteraturkveldar på Vøienvolden (NF i samarbeid med Bydel Sagene og Fortidsminneforeningen). Opplesing og samtale. Fire kveldar: Bror Hagemann (januar), Tove Nilsen (februar), Ragnar Hovland (mars) og Gert Nygårdshaug (april) Fortellinger om byen et litterært prosjekt til byen, stasjonen og reisen. I samarbeid med Rom for kunst organiserte NF to temporære kunstprosjekter i perioden maiaugust. Årets tema var Fortellinger om byen og stasjonsområdene på hhv Oslo S og Trondheim S ble brukt som litterære opplevelsesareal for nyskrevne litterære tekster. I Trondheim kunne passasjerene oppleve verk av fem forfattere formidlet på plakater på fasaden og på perrongene, samt lyddusjer i avgangshallen med forfatterne som leste selv. I Oslo kunne publikum oppleve nyskrevne tekster av fem andre forfattere, også her formidlet på kjempestore plakater ved inngangspartiene, animasjoner på videoveggen ved T banenedgangen, tekststriper langs trappene m.m. I tillegg ble det utformet små tekstbrosjyrer som ble lagt i alle togseter på strekningen Trondheim Oslo i perioden. Dette var tredje gang NF samarbeider med Rom for kunst om litteratur på stasjonen. Utvidelsen til Trondheim var ny av året Øvrige samarbeidsprosjekt og pilot i Litteraturhuset Ladyfest: NF organiserte opplesningskveld på Mono og et todagers skrivekurs i Rådhusgata i forbindelse med Ladyfestuka i mars. Prosjektene var helfinansisert av Kulturrådet, og NF administrerte begge tiltakene samt sørget for regnskaps /rapporteringsarbeidet for den frivillige, feministiske kultursatsningen. Skrivekurs uten ekstern finansiering: I november testet vi ut et to dagers skrivekurs over samme lest som det vi avholdt under Ladyfest, men under helt andre forutsetninger: Det forelå ikke ekstern finansiering overhodet og kurset ville måtte kjøres til selvkost for å gå rundt, dvs at kursavgiften måtte dekke honorar til forfatter, husleie etc i sin helhet. Tove Nilsen ble engasjert for to kvelder på vår nye arena i Litteraturhuset og vi opplevde en voldsom interesse for tiltaket som kun ble annonsert gjennom NFs og Litteraturhusets nettsider. Pilotprosjektet blir videreført i 2008 med ulike forfattere, med en frekvens på en gang pr måned. 7. Andre satsingsområder 7.1 Fremmedspråklige forfattere/mosaikk Noen fremmedspråklige forfattere henvender seg til NF med ønske om hjelp til å få manus utgitt. Takket være øremerkede midler fra Norsk kulturråd har Norsk Forfattersentrum vært i 17

18 stand til å forsøke å hjelpe mange av disse forfatterne på vei mot forlag og en eventuell utgivelse. Forfatterne får oversatt et tekstutdrag, mottar en konsulentuttalelse, og får et skriv med veiledning og eventuelle råd for skriveveien videre. I 2007 har syv ulike manuskripter vært behandlet, ingen levert av kvinnelige forfattere. 7.2 Sosiale institusjoner 29 ulike institusjoner har fått ca 125 forfatterbesøk, ofte tungt subsidiert av NF. Ved Ila Fengsel har skrivekurs vært et permanent tilbud siden høsten Av de 29 institusjonene er det flere hospicer, fengsler og, ikke minst, psykiatriske institusjoner. Med stiftelsen Blaarud har vi et samarbeid over flere år. I 2007 har vi igjen støttet Hospice Lovisenberg og Hospice Sangen i deres faste skrivekurs for klienter. 7.3 Næringslivet Satsingen på næringslivet er nedfelt i Norsk Forfattersentrums strategiplan. Det er i utgangspunktet planlagt å bruke seminararenaer som inngangsport. Andre innfallsvinkler blir fortløpende vurdert, og næringslivet selv har begynt å komme mer på banen i form av kontakt og samtale og noen bookinger. I Norsk Forfattersentrum Vestlandet har vi gått ut med tre ulike tilbud til to hoteller i Hordaland og to i Rogaland. I tillegg har vi formidlet en rekke oppdrag til små og store bedrifter i regionen. Disse oppdragene er alt fra byvandringer og foredrag til rene firmaunderholdninger. Honorarene på denne type oppdrag er vesentlig høyere enn vanlige forfatterbesøk i skole eller opplesningsarrangementer. I Midt Norge har vi gått ut med tre ulike, spennende tilbud på forfatterbesøk til tre hoteller og ett eventbyrå i Trondheim på tampen av året. Også i Nord Norge har vi henvendt oss til flere seminarhoteller med et konkret tilbud, interessen fra hotellene er god. I Oslo har vi enn så lenge kun diskutert mulighetene med noen utvalgte seminarhoteller. Vi ønsker å arbeide videre med planen å gi bort forfattere som gave, de vi har fått til har fungert veldig godt. 7.4 Internasjonalt Norsk Forfattersentrum har ikke ambisjoner om å drive formidling utenriks. Et unntak er det etablerte samarbeid med festivalen Nordischer Klang i Greifswald. Vi var litt skeptiske til dette forfatter besøket. Og trodde hun kom til å sitte på en stol og snakke om hvor gøy det var å skrive og at vi også burde skrive. Det ble helt annerledes, fordi hun forklarte og stod oppe og gjorde masse bevegelser med armer og bein, hun var faktisk som en virkelig skuespiller. Det var veldig gøy, spennende og ikke minst inspirerende. Det var en positiv opplevelse som vi aldri vil glemme. Og de som ikke har lest boken ferdig, blir nok inspirert til å lese resten. Hentet fra rapport skrevet av Anita Skarpås og Tiril Sjåstad Christiansen, 6. klasse, Geilo skole 18

19 Norsk Forfattersentrum Årsregnskap 2007 (Tall i parentes er inntekter/overskudd, tall uten parentes er utgifter og kostnader.) Inntekts /kostnadsbærer År 2007 År 2006 Medlemskontingent ( ) ( ) Oppdragsgivere ( ) ( ) Kulturrådet ( ) ( ) KKD ( ) ( ) Andre tilskudd ( ) ( ) Øvrige inntekter ( ) ( ) Sum inntekter ( ) ( ) Lønn og feriepenger Honorar styret o.a Forfatterhonorar Personalkostnader Arbeidsgiveravgift Sum lønn, honorar, personal Lokaler og inventar Kontormaskiner, rekvisita, trykksaker IKT Revisjon og regnskap Andre tjenester Annonser, leie av utstyr Møtekostnader, kurs, dokumentasjon Telefon, frakt, porto Reise, diett, opphold Kontingent, gaver, representasjon Medlemsfondet Forsikring, gebyrer, andre kostnader Tap på fordringer Sum andre kostnader Netto finansposter (59 991) (11 556) 19

20 Årsresultat ( ) Årsresultat Medlemsfondet Årsresultat virksomheten (1 085) ( ) LOVER FOR NORSK FORFATTERSENTRUM Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 1. juni 1974, med endringer vedtatt på årsmøte 18. februar 1977, årsmøte 16. februar 1979, årsmøte 22. februar 1980, årsmøte 27. februar 1981, årsmøte 22. mars 1985, årsmøte 10. mars 1989, årsmøte 14. mars 1997, årsmøte 24. mars 2000, årsmøte 23. mars 2001, årsmøte 15. mars 2002, årsmøte 21. mars 2003, årsmøte 26. mars 2004, årsmøte 15. april 2005 og årsmøtet 24. mars Formål Norsk Forfattersentrum er opprettet av norske forfattere for å skape kontakt mellom forfattere og publikum, gjennom opplesninger, foredrag, undervisning og andre former for utadrettet virksomhet. Norsk Forfattersentrum ivaretar medlemmenes økonomiske interesser i forbindelse med denne virksomheten. 2 Medlemskap Skjønnlitterære forfattere kan etter søknad bli medlemmer av Norsk Forfattersentrum. Styret avgjør søknader om medlemskap etter innstilling fra en opptakskomité på 3 medlemmer, valgt på årsmøtet. Årsmøtet kan omgjøre styrets vedtak med vanlig flertall. Medlemmene må være villige til å virke aktivt for Senterets formål og betale en kontingent som fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som er skyldig kontingent for det foregående år, mister sitt medlemskap i Norsk Forfattersentrum. 3 Avtalebrudd Ved avtalebrudd uten gyldig grunn fra forfatterens side bør styret i Senteret sende en skriftlig advarsel til forfatteren. Ved gjentakelse kan Norsk Forfattersentrum unnlate å formidle oppdrag for forfatteren i opptil 6 måneder. 4 Årsmøtet NFs årsmøte skal avholdes innen utgangen av april. På årsmøtet blir behandlet: 1) Årsmelding, 2) Revidert regnskap, 3) Innsendte forslag, 4) Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og styreleder, 5) Valg av revisor, 6) Valg til styret, fondsstyret, opptakskomité og valgkomité. Styreleder og nestleder velges særskilt, for to år av gangen. Styremedlemmer og vararepresentanter velges for to år. Gjenvalg kan finne sted. Ingen kan sitte i styret mer enn seks år sammenhengende. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før møtet holdes. 5 Ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig eller tre uker etter at minst ti medlemmer har krevet det. 6 Styret Norsk Forfattersentrum har et styre på 6 medlemmer. 5 medlemmer velges på årsmøtet, som også velger 2 vararepresentanter. 20

Årsmelding 2014. Å leve av litteratur

Årsmelding 2014. Å leve av litteratur Å leve av litteratur Årsmelding 2014 Å kunne «leve av sitt forfatterskap» er få forunt. De aller fleste norske forfattere kan ikke leve av boksalg alene. De er nødt til å få spedd på inntektene sine. Mange

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008

EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008 EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008 SAMMENDRAG Foreningen!les mottok i 2005 treårig støtte fra ABM-utvikling og Norsk kulturråd til å etablere og videreutvikle prosjektet Idrett og lesing i perioden

Detaljer

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Årsberetning 2 1 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Forleggerforeningens servicekontor 03 Rammebetingelser 03 Forholdet

Detaljer

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2014 Georg Arnestad trakk linjene ti år fram: Flere store bybibliotek, filialdød og sterkere møteplassfunksjon Landsmøtet valgte Margunn

Detaljer

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.

ÅRSMELDING TSSK 2012. Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen. Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst. ÅRSMELDING TSSK 2012 Ståle Sørensen: Tre og Trær 23.08. - 16.09.2012 Foto: Ståle Sørensen Fjordgata 11-7010 Trondheim - www.samtidskunst.no 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING STRATEGISK PLAN 2013 2015 STYRETS

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å:

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å: D U S T O R E V E R D E N! Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 KULTURNETTVERKET DU STORE VERDEN! INNHOLD Du store verden! er et nettverk av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF

Møteprotokoll. Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr. NO 964

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker

Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Beretning 2012-2014 Regnskap 2012-2014 Andre landsmøtesaker Dagsorden Åpning av landsmøtet ved konstituert leder Sissel Merethe Berge 1. Konstituering av landsmøtet a) Valg av møteleder, referenter, undertegnere

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 8 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens servicekontor 05 Rammebetingelser 05 Forholdet

Detaljer

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge

Torkel Rønold Bråthen. -ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Torkel Rønold Bråthen ta dans på ordet! Finansiering og utvikling av dansekunst i Norge Norske Dansekunstnere Oslo 2007 Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger Rapport nr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012

FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 FN-SAMBANDETS A RSBERETNING 2012 2 Innholdsfortegnelse Styreleiaren har ordet... 4 FN-sambandet 2012... 5 FNs rolle i fred og nedrustningsarbeid... 6 Kvinners rolle i fred- og konfliktarbeid... 8 FN-reform...

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Bibliotekaren. Bredere tilbud om mastergrad i Oslo. Nettverk for store arbeidsplasser. Forskjell på læringssenter og bibliotek?

Bibliotekaren. Bredere tilbud om mastergrad i Oslo. Nettverk for store arbeidsplasser. Forskjell på læringssenter og bibliotek? Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bredere tilbud om mastergrad i Oslo Nettverk for store arbeidsplasser Forskjell på læringssenter og bibliotek? Det nærmer seg hovedoppgjør Glem Google...

Detaljer

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus

Bibliotekaren. Siri leder satsinga på skolebibliotek. Debatt om ansettelser av seniorer. Bibliotekfaget i den fusjonerte høgskolen i Oslo og Akerhus [ SENIOR-DEBATT ] Ja, i velferdsstaten Norge Godt kvalifisert kontakt med NAV 1 gang. Da var det jeg Men nei, min egen hjemkommune som måtte ta initiativ. De erkjente at de er vi for gamle til å få ny

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994)

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Rapport 2007 Galleri Espolin AS Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Innhold 1 Innledning Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum 2007 Bakgrunn Visjon Mål 2 Personale 3 Besøk og statistikker

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010

PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt. Å starte en bevegelse 2010 PROSJEKTRAPPORT Prosjekt RadArt Å starte en bevegelse 2010 Prosjektrapport Prosjekt RadArt 2009 2010: Å starte en bevegelse. Igangsetting av tiltak for synliggjøring og styrking av fri scenekunst i Tromsøregionen.

Detaljer