Norsk Forfattersentrum 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Forfattersentrum 2005"

Transkript

1 Norsk Forfattersentrum 2005 Mange års røynsle har vist at dei beste til å formidle bøkene og inspirere barn til både lesing og skriving er forfattarane sjølve. ( Skolenettet.no) 1. En ledende aktør Norsk Forfattersentrum er en ledende aktør i litteraturformidlingen i Norge. Det ble i 2005 formidlet over 6000 oppdrag til 500 forfattere for nærmere 12 millioner kr i honorar. Virksomhetens omfang, målt i honorarformidling, er mer enn fordoblet de siste fem årene (+ 138%). Veksten skyldes for en stor del Den kulturelle skolesekken (DKS), som etter hvert skal forsyne alle norske skolebarn med besøk av en forfatter. Det betyr at formidlingen øker mest i grunnskolen. Samtidig er Forfattersenteret til stede på de aller fleste arenaer, iblant som hovedarrangør, oftere som en medvirkende hånd bak møter mellom forfatter og publikum. Det arrangeres skrivekurs for innsatte og langtidspasienter, bibliotekbesøk i Longyearbyen, diktlesning på trikken, litterære vindusutstillinger i tomme forretningslokaler i tillegg til innarbeidede arrangementer som litteraturkafeer, bokdager og forfatterslepp. 2. Styre og foreningsdrift Norsk Forfattersentrum er organisert som en forening for skjønnlitterære forfattere med årsmøtet som øverste organ og et årsmøtevalgt flertall i styret. Foreningsdriften, dvs kostnadene til årsmøtet, styret, arbeidsutvalgene og medlemsmøtene, utgjør 1,6% av omsetningen i 2005 (mot 4% i 2001). 2.1 Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt i Oslo 15. april med ca 65 medlemmer til stede i tillegg til styret og ansatte. Årsmeldingen ble godkjent etter en del diskusjon om det nordiske samarbeidsprosjektet Nettverk Levende Nordisk Litteratur, som endte med et betydelig underskudd. Et forslag fra styret om å reservere inntil 25% av Medlemsfondet til utvikling av formidlingsproduksjoner ble diskutert og deretter trukket. Styrets langtidsvisjon Horisont 2015 ble diskutert og tatt til etterretning. Lovbestemmelsen om at administrasjonen til enhver tid skal ha en forfatterkonsulent ( 9), ble kosmetisk endret slik at stillingsbenevnelsen går ut av bruk. 2.2 Horisont 2015 Tiårsvisjonen som styret la fram i 2005, har som overordnet mål at NF skal være den ledende aktøren i forfatterformidling i det norske markedet. Det pekes ut fem satsningsområder: Skoleverket, næringslivet, egne arrangement, kurs og seminarvirksomhet, kulturpolitikk. Man går inn for å beholde dagens organisasjonsform der forfatterne selv eier sin formidlingssentral Strategisk plan På grunnlag av tiårsvisjonen er det utarbeidet en strategisk plan Planen slår fast at det er et mål at oppdragsmengden skal øke og fordeles på flest mulig av medlemmene. Planen går inn for økt satsing på produksjonsutvikling og kompetansehevende medlemspleie, men innvarsler ellers ingen kursendring. 2.3 Styret Etter årsmøtet har styret hatt denne sammensetningen: Valgt av årsmøtet: Styreleder: Jan Christopher Næss Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Line Baugstø Gerd Brantenberg Olaug Nilssen Steffen Sørum Selma Lønning Aarø Sidsel Mørck Valgt av de ansatte: Håkon Eikanger Anne Kristin Stenersen, vararepresentant Fra Landslaget for norskundervisning (LNU): 1

2 Elisabeth Ringdal (til mars; deretter vakant) Fra ABM utvikling: Liv Beathe Bråthen (til oktober, deretter:) Åse Kristine Tveit Styret i LNU besluttet i mars av praktiske grunner å trekke sin representant ut av NFs styre. Da lovens 6 pålegger styret å ha en representant for undervisningssektoren, har man tilbudt en styreplass til Utdanningsdirektoratet, som imidlertid avviste takket nei på prinsippielt grunnlag. En henvendelse til Utdanningsforbundet er blitt stående ubesvart. Styret vil derfor fremme forslag om lovendring for årsmøtet 2006, samtidig med at man fortsetter letingen etter en egnet institusjon. Styret har hatt 9 ordinære møter i kalenderåret og har behandlet 87 saker. Vararepresentantene har ikke vært innkalt. Det ble avholdt et styrekurs i april og et seminar for styre og ansatte i februar. Styret har holdt seg løpende orientert om utviklingen i oppdragsmengden og økonomien. Styret har behandlet 62 søknader om medlemskap og innvotert 53 nye medlemmer. For øvrig har styret gjort vedtak i bl.a følgende saker: vedtatt å redusere subsidiering av oppdrag fastsatt lønn til daglig leder nedsatt et honorarutvalg for å foreta en oppdatering av honorarsystemet igangsatt prosess for fornyelse av organisasjonens logo og grafiske profil vedtatt tiårsvisjonen Horisont 2015 og strategisk treårsplan vedtatt å opprette en prosjektstilling for å utrede mulighetene for et senter for litterære formidlingsproduksjoner holdt seg løpende orientert om ny innkjøpsordning for litterært verdifull sakprosa godkjent anskaffelsen av det nettbaserte turnéverktøyet ksys ansatt forfatter i deltidsstilling som konsulent 2.4 Medlemsfondet Fondsstyret har bestått av Øistein Hølleland, Rønnaug Kleiva og Gerd Brantenberg, med Ingeborg Arvola som vara og Gro Kjernli som sekretær. Fondet er i regnskapsåret blitt tilført kr (kontingent og formidlingsavgift) og har delt ut kr til ulike prosjekter. Fondet skal til enhver tid ha en reserve på kr til disposisjon for årsmøtet. Fondsstyret leverer egen rapport for styreperioden. 2.5 Valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av Steffen Sørum (styrets rep.), Helga Gunerius Eriksen, Thor Sørheim og Sverre Henmo. 2.6 Arbeidsutvalg (AU) Hvert avdelingskontor har et arbeidsutvalg sammensatt av 3 4 aktive medlemmer som bidrar med råd, innspill og assistanse for de ansatte, bl.a ved planlegging og avvikling av arrangementer. Ordningen er ikke nedfelt i lovene og er tilpasset forholdene i hver enkelt region. AU ved NF Vest er også ansvarlig for valg av festspilldikter. 2.7 Medlemmer Ved årsskiftet var det registrert 973 medlemmer, en tilvekst på 35. Det ble innvotert 53 nye medlemmer, og 2 tidligere medlemmer ble gjeninnmeldt: Jamal Al Saaty Kyrre Andreassen Elisabeth Armand Heine T. Bakkeid Ingvild Bjerkeland Taran L. Bjørnstad Hans Petter Blad Christian Bråtebekken Morten Claussen Laura Djupvik Gilles Dossou Gouin Edvard Eikill Gunnar Gjengset Tone Grøver Mette Hjelmark Heidi Hjorteland Erik Honoré Khalid Hussain Kristian Hæggernes Kjell Høibraaten Eldrid Johansen Bjørn Johnsen Easterine Kire Arnfinn Kolerud Trond K.O. Kristoffersen Ole Idar Kvelvane Arild Landa Lisa Ch. B. Lie Stein Morten Lier Ruth Lillegraven Agnar Lirhus Jon O. Lorentzen Janne Camilla Lyster 2

3 Reidun Mellem Sveinung Mikkelsen Gabriel M. V. Moro Tove Myhre Ole Asbjørn Ness Elsa N.H. Nydal Tore Oksholen Lars Chr. Olaussen Maria Parr Roger Pihl Anette Riise Hanssen Kristin Sandberg Lars Ove Seljestad Simen Svale Skogsrud Yngve Skomsvoll Linn Sunne Enes Topalovic Roy G. Tveit Gudmund Vindland Thomas Winje Øijord Vemund Solheim Ådland Ragnar Aalbu 2.8 Medlemsmøter Samarbeidet med skribentorganisasjonene NFF, DnF og NBU om felles medlemsmøter, såkalte sjangermøter, ble avviklet etter vårsemesteret. Siden har det ikke vært avholdt medlemsmøter i Oslo. På Vestlandet ble det avholdt 12 medlemsmøter og 2 sammenkomster for medlemmene; 7 i Bergen og 5 i Stavanger. NF Midt Norge har avholdt ett faglig medlemsmøte og flere uformelle treff, bl.a hagefest i Adrianstua, sosialt treff i forbindelse med bokdagen i Ålesund og julegløgg på kontoret. I Nord Norge ble det holdt ett medlemsmøte i Bodø i februar og noen uformelle treff i årets løp Forfatterforum Rogaland Forumet (FFR) er et nettverk for forfattere i Rogaland med uformell organisatorisk tilknytning til Norsk Forfattersentrum. FFR har kontor og møterom i kulturhuset TOU Scene, pusset opp på dugnad og med kommunal og fylkeskommunal husleiestøtte. 2.9 Kurs for medlemmer Presentasjonskurs for medlemmer i Midt Norge ble planlagt i oktober, men avlyst pga manglende påmelding. Det ble senere på høsten arrangert et heldags presentasjonskurs i Oslo, der 14 medlemmer fra hele landet deltok. Kurset ble betalt med DKS midler fra Administrasjon 3.1 Ansatte Ved årsskiftet hadde Norsk Forfattersentrum 9 ansatte i til sammen 8 hele stillinger, én 50% prosjektstilling og to konsulenter engasjert på timebasis. Mangeårig medarbeider, assisterende leder Unni Behrens gikk av med pensjon i juli og ble hedret med Medaljen for lang og tro tjeneste. Hun viderefører sitt engasjement i Norsk Forfattersentrum som konsulent på deltid med særlig ansvar for DKS i Oslo. Det var 324 søkere til stillingen som formidlingskonsulent, som ble utlyst i oktober. Hanne Bru Gabrielsen begynte i 60% stilling i januar Det var 7 medlemmer som søkte på stillingen som konsulent etter Harald Simonnæs, som slutter februar mars 2006 etter utløpt åremål. Den nyansatte heter Eirik Ingebrigtsen. Thor Sørheim koordinerer formidlingsarbeidet i Skedsmo kommune så lenge prosjektet varer (se avsn ). Ved Tromsø kontoret fungerte Trine Kleven som vikar for Aslaug Eidsvik og ble deretter engasjert til å utrede behov og muligheter for opprettelse av et produksjonsutviklingsmiljø i NFs regi. Prosjektstillingen er delfinansiert av NBU. Aslaug Eidsvik var tilbake i 50% stilling fra november og delte stillingen med Trine Kleven ut året. Administrasjonen i Oslo: Daglig leder: Tom Lotherington Konsulent, deltid: Unni Behrens Økonomiansvarlig: Håkon Eikanger Forfatteransatt: Harald Simonnæs Sekretær: Gro Kjernli Konsulent, deltid, Skedsmo prosjektet: Thor Sørheim 3

4 NF Vestlandet: Avdelingsleder: Sissel Kristensen Kontormedarbeider: Pia Ibsen (50% stilling) NF Midt Norge Avdelingsleder: Tora Seljebø Kontormedarbeider: Anne Kristin Stenersen (50% stilling) NF Nord Norge Avdelingsleder: Aslaug A. Eidsvik (i permisjon til oktober) Vikar (ut oktober): Trine Kleven Prosjektstilling (50%, fra november): Trine Kleven 3.2 Administrativt arbeid Budsjett og strategiseminar for styret og ansatte ble holdt på Voksenåsen i februar. På programmet sto en gjennomgang av organisasjonens forbedringspotensial, planlegging av arbeidsåret og alminnelig erfarings og meningsutveksling. Widar Aspeli fra Turnéorganisasjon for Hedmark bidro med inspirerende innspill om behov for produksjonsutvikling til Den kulturelle skolesekken. Lønnsforhandlingene ble ført lokalt mellom tillitsvalgt Sissel Kristensen og daglig leder, supplert av styreleder. Medarbeiderkonferansen i august er blitt en årlig foreteelse. Daglig leder har fortsatt som styremedlem i Foreningen!les. De ansatte har jevnlig deltatt på kulturtorg, møter og konferanser om litteraturformidling. Daglig leder deltar i samtalene i Riksforum, der kolleger fra Rikskonsertene, Nasjonalmuseet, Norsk Scenekunstbruk, Filminstituttet og Norsk Form diskuterer felles utfordringer, særlig innenfor Den kulturelle skolesekken. En representant fra sekretariatet for DKS er ofte til stede på møtene. Administrasjonskostnadene inkl. lønninger og drift av lokaler utgjør en stadig synkende andel av de totale kostnadene. Fra 38% i 2001 er andelen redusert til 24% i Antall årsverk er praktisk talt uendret i samme periode. Tallene illustrerer et lenge følt behov for utvidelse av staben. 3.3 Nettsteder Nyttig informasjon om organisasjonen og virksomheten publiseres og vedlikeholdes på Herfra er det linker til forfatterkatalogen Nettkatalogen inneholder medlemmenes bibliografi og oversikt over tilbud og målgrupper. Et samarbeidsprosjekt med ABM utvikling om å legge forfatterkatalogen under kulturnett.no, har vist seg vanskelig å gjennomføre. NF Midt Norge er partner i presentasjonen av trøndelagsforfatterne på 3.4 Nyhetsbrev Det elektroniske nyhetsbrevet sendes ut hver annen måned til medlemmer med epost (ca 650) og andre interesserte (ca 170 abonnenter). 3.5 Kompetansesenter NFs ansatte har unik kompetanse på forfatterstanden i Norge og god kjennskap til bokbransjen og det litterære liv. Mange henvender seg til kontorene for opplysninger, råd og veiledning innen fagfeltet. 4 Økonomien Tilskuddet fra Staten utgjør fortsatt det uunnværlige fundamentet i Forfattersenterets økonomi. Tilskuddet beløp seg til , noe som utgjør 32% av de samlede inntektene (mot 51% i 2001). Dette beløpet dekker driftskostnadene og til en viss grad subsidieringen av oppdrag. Takket være statsstøtten er formidlingstjenesten gratis for brukerne. Avdelingskontoret for Midt Norge mottar driftsstøtte fra fylkeskommunene og vertskommunen Trondheim. Avdelingskontoret for Vestlandet mottar betydelige prosjektmidler fra Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. 4

5 NF har også mottatt verdifulle tilskudd til prosjekter og arrangementer fra Institusjonen Fritt Ord, Nordisk kulturfond, Norsk kulturråd, fylkeskommuner, kommuner og forlag. Medlemskontingenten føres som inntekt i regnskapet, men går i sin helhet til Medlemsfondet. Oppdragsgivernes betaling for oppdrag utgjør en vesentlig del av bruttoomsetningen. Av denne inntekten går 2,5% til Medlemsfondet. Resten av inntekten går direkte tilbake til forfatterne i form av honorar og dekning av reisekostnader. Årsregnskapet er vedlagt denne årsmeldingen. Det viser et overskudd på ca , som delvis oppveier fjorårets underskudd. Kostnadene fordeler seg som i tabellen (med prosentvis fordeling for 2001 til sammenligning): Administrasjon ,4% 38% Foreningsdrift ,6% 4% Medlemsfondet % 2% Formidlingsvirksomhet % 56% Sum kostnader % 100% 4.1 Statistikk siste 5 år Økning Medlemstall % Antall oppdrag % Honorar % Inntekter % Statstilskudd % Prisstigning i perioden: 5,9% (KPI) 4.2 Subsidiering av honorar Subsidiering av honorar er en form for arrangørstøtte som er innarbeidet praksis i Norsk Forfattersentrum fra starten av. Det medfører negativ inntjening, slik at økonomien svekkes når omsetningen øker. Dette paradokset gjør det vanskelig å unngå underskudd i gode tider. Økte offentlige tilskudd kunne vært en løsning, men dette har det vist seg vanskelig å oppnå forståelse for hos bevilgende myndigheter. I stedet har NF vært nødt til å kutte ned på subsidieringen. Fylkesbibliotekene og andre som organiserer forfatterturneer på fylkesnivå, ble varslet om dette nødvendige sparetiltaket i mars. For høstens turneer ble det inngått avtaler om overgangsordninger. Den største aktøren på markedet Oppland fylkeskommune gikk i november ut med tilbud til enkelte forfattere om et honorar ca 30% under den normalt praktiserte dagsatsen. Forfattersenterets administrasjon fant det nødvendig å advare medlemmene mot å akseptere dette tilbudet. Medlemmenes lojalitet styrket vår posisjon i de påfølgende forhandlingene, som førte til en levelig, midlertidig ordning. Dialogen med de fylkeskommunale aktørene er siden blitt styrket. 5 Virksomheten 5.1 Den kulturelle skolesekken (DKS) Den sterke veksten i formidlingen de siste årene skyldes hovedsakelig utviklingen av Den kulturelle skolesekken. Den uoffisielle målsetningen er at alle skolebarn skal møte en forfatter minst tre ganger i løpet av den tiårige skolegangen. I enkelte fylker er dette målet godt og vel nådd. Fra fylke til fylke er det store kvantitative forskjeller i utviklingen av litteraturformidlingen i grunnskolen. Norsk Forfattersentrum er også i ulik grad involvert i turnélegging og kvalitetssikring av tilbudene. 5

6 Antall oppdrag i grunnskolen har økt med 22% fra foregående år. Anslagsvis 6800 klasser fikk besøk av en forfatter, dvs elever, eller rundt 25%. NF subsidierte grunnskoleoppdragene med kr (mot i 2004). NF mottar ikke egne midler til DKS formål. DKS er en stor dugnad som NF deltar i på flere måter, ikke minst med subsidier, men også med arbeid og bruk av andre ressurser. NF ønsker å bidra med sine erfaringer til evalueringen av DKS, som skal foretas i første halvår Turneer i grunnskolen Ungdomsskolen i Oslo Denne tradisjonsrike turneen har fått et løft med DKS midlene og går nå til samtlige niendeklasser i Oslo. Over 160 klasser fikk besøk i en dobbelttime høsten Forfatterne presenteres av NF, som også står for avvikling av turneen. Undervisningsetaten finansierer turneen med DKS midler. Vestlandet Det ble kjørt 8 omfattende turneer i Rogaland i regi av fylkeskommunen/fylkesbiblioteket. Hordaland fylkesbibliotek har arrangert 3 mellomstore turneer, mens Sogn og Fjordane hadde 8. Midt Norge I alt 21 forfattere var på omfattende turneer i de tre midt norske fylkene. NF Midt Norge var ansvarlig for turnéleggingen i de fleste tilfellene. Nord Norge Sju forfattere deltok på i alt 10 turneer i de tre nordligste fylkene. Andre turneer i grunnskolen På landsbasis er aktiviteten størst i Hedmark og Oppland, uansett elevtall. Stadig flere fylker organiserer sin egen turnévirksomhet etter mønster av Turnéorganisasjon for Hedmark. NFs rolle begrenser seg da til formidling av honorar (og forskudd) til forfatterne. Det legges vekt på rask og effektiv utbetaling. Tross forsøk på innstramning subsidierte NF disse turneene med kr, en økning på 22% Enkeltoppdrag i skoleverket Antall timer i skolen utenom turneer og skrivekurs (2870) er på samme nivå som Lesestimulerende prosjekter I Oslo er lese og skrivestimulerende prosjekter blitt en del av DKS tilbudet til mellomtrinnet. Det ble gjennomført 10 prosjekter à 6 dobbelttimer i 2005, helfinansiert av Utdanningsetaten. I Hordaland gjennomførte Rolf Enger en rekke kurs på yrkesfaglige skoler i samarbeid med fylkesbiblioteket Den gode forteljinga fleire bokelskarar Det norske Samlaget står bak dette pilotprosjektet til fremme av nynorsk samtidslitteratur med støtte fra DKS og Gi rom for lesing. Prosjektet startet opp i 2004 og ble videreført til Norsk Forfattersentrum ble konsultert i planleggingsfasen og påtok seg senere formidlingen av oppgjør til forfatterne. Sju forfattere og flere illustratører har vært engasjert i en eller to klasser på mellomtrinnet med 6 besøk i hver klasse. 5.2 Gi rom for lesing videregående skoler Denne statlige tiltaksplanen for stimulering av leselyst og leseferdighet slår fast at forfatterbesøk kan være nyttig: Møte med forfattere har vist seg å være vellykket som formidlingstiltak. I motsetning til Den kulturelle skolesekken omfatter tiltaksplanen også videregående skole. Det er likevel ingen økning å spore på dette feltet i Utenom turneer er det formidlet 180 oppdrag til 63 videregående skoler Skedsmo kommune I Akershus er satsingen på Gi rom for lesing konsentrert om et pilotprosjekt i Skedsmo kommune, som igjen har valgt å satse spesielt på to skoler i kommunen. NF disponerte kr til forfatterbesøk og skrivekurs. 15 forfattere gjennomførte 163 oppdrag i løpet av året. Thor Sørheim var 6

7 engasjert som leder for forfatterformidlingen. Prosjektet videreføres i 2006 og skal gjøres til gjenstand for profesjonell evaluering. 5.3 Formidling til formidlere Under Marked for Scenekunst i Sandefjord i juni ble det arrangert et seminar om forfattere som formidlere. To forfattere, en pedagog og daglig leder deltok. Under Bjørnsonfestivalen i Molde bidro 6 forfattere i et ettermiddagsseminar for lærere og andre formidlere. Seminaret var arrangert av NF Midt Norge. I forbindelse med turneen i ungdomsskolen i Oslo ble lærerne invitert på sammenkomst med turnéforfatterne i Forfatternes hus. Sammenkomsten skal virke motiverende for begge parter. 5.4 Turné i vg skole NFs egne turneer i videregående gikk i seks fylker. Fylkeskommunene bidro med tilskudd på til sammen De seks forfatterne gjennomførte 90 oppdrag, hovedsakelig i form av dobbelttimer i klasserom. NF satset kr på disse turneene, bl.a for å opprettholde et jobbtilbud for voksenbokforfattere. 5.5 Møllebyen skriveforum Kursvirksomheten i Møllebyen i Moss, som drives av Hanne Bramness og Atle Næss, har ligget stille i Nytt halvårskurs starter opp i vårsemesteret Norsk Forfattersentrum er forretningsfører for prosjektet, som har mottatt støtte fra Norsk kulturråd, Fritt Ord og Medlemsfondet, i tillegg til sponsing i form av gunstige betingelser fra Mossemøllene as. 5.6 Litterære arrangementer Bokbransjen Forlagene yter viktig bistand til bokdagene, Forfattersleppet, De litterære festspill, Litterær kro, Litteraten, Litterær scene i Oslo og flere andre arrangementer. Enkelte bokhandlere og forlag driver aktiv formidling av forfatterbesøk bl.a til skoler. På den annen side er det fjernt for mange i bransjen å tenke på honorar i forbindelse med forfatterens presentasjon av egen bok. Her registrerer vi en interessemotsetning som ikke lar seg forhandle bort. Problemet vanskeliggjøres av at det hersker uenighet i forfatterstanden om hvor grensen går mellom gratis boklansering og opptreden som bør honoreres. Litteraturuka i Vestfold er i stor grad basert på gratisoppdrag, betraktet som boklanseringer. Forfatterne engasjeres via sine respektive forlag på initativ fra Norli i Tønsberg Festivaler Det ble formidlet honorar til 41 forfattere på Norsk litteraturfestival (Sigrid Undset dagene) på Lillehammer og 25 på Bjørnsonfestivalen i Molde. Litteraturuka på Sting i Stavanger sysselsatte 29, og på Kapittel 05 deltok 8 (norske) forfattere. De fire festivalene ble subsidiert med til sammen kr Forfattersleppet Forfattersleppet i Bergen er blant landets største litteraturfestivaler. Nærmere 80 forfattere opptrådte en eller flere ganger i løpet av to uker i november. Utenom administrasjon og annen gratis innsats har arrangementet et budsjett på , som dekkes av tilskudd og støtte fra bl.a Bergen kommune, Norli, Bergens Tidende, Norsk kulturråd, Fritt Ord, Sparebanken Vest og ikke minst forlagene. Norli inviterte dessuten vestlandsforfatterne på sammenkomst med tapas i forbindelse med Forfattersleppet BergArt Audiatur Internasjonal poesifestival NF Vest er én av åtte partnere i den tverrkunstneriske festivalen BergArt, som i år fikk form av internasjonal poesifestival med BIT Teatergarasjen som hovedarena. Festivalen har et budsjett på kr og mottar støtte fra en rekke private og offentlige instanser, så som Bergen kommune, Fritt Ord, Norli og Norsk kulturråd i tillegg til flere forlag og utenlandske ambassader. 16 norske poeter og andre kulturpersonligheter var engasjert på festivalen sammen med flere utenlandske. 7

8 5.6.5 Trondheim litteraturfestival Festivalen ble arrangert for annen gang i april med 14 arrangementer over fire dager på ulike arenaer. NF Midt Norge, utvidet med en tomanns arbeidsgruppe (Marte Huke, Arild Vange), er arrangør og mottar støtte fra mange hold, bl.a Trondheim kommune, Sør Trøndelag fylkeskommune, Norsk kulturråd, Goethe instituttet og Fritt Ord. 19 forfattere fra fjern og nær deltok på arrangementene Oslo Poesifestival Nærmere 40 lyrikere fra inn og utland leste opp på forskjellige arenaer i Oslo sentrum i august. Festivalen ble arrangert av en håndfull litteraturkyndige privatpersoner med økonomisk støtte fra mange hold, bl.a Norsk kulturråd, Fritt Ord, Nordbok, Oslo kommune og de norske forlagene. NF førte regnskap for festivalen og deltok i programarbeidet Ordkalotten NF er representert i styret for Tromsø internasjonale litteraturfestival Ordkalotten. Under årets festival opptrådte fjorten forfattere med forestillinger og opplesninger for barn og voksne samt besøk i flere skoleklasser Bokdagene De desentraliserte bokdagene er årvisse arrangementer i Norsk Forfattersentrums regi. I Nord Norge og Midt Norge blir alle forfattere med ny bok av året invitert til å presentere boka for publikum med opplesning av korte utdrag. For Vestlandet har Forfattersleppet overtatt bokdagens funksjon, mens arrangementene i Oslo og omegn presenterer mindre utvalg av bokhøsten. Bokdagen i Nord Norge ble avholdt i Bodø under festivalen Mørke Nu der 8 nordnorske forfattere leste fra årets bøker på 4 forskjellige arenaer, med god oppslutning fra publikum. I Midt Norge deltok 9 forfattere på Bokdagen, som ble lagt til Ålesund kunstforening. Bærum bibliotek på Bekkestua arrangerte sin årlige bokdag med 6 forfattere rekruttert fra nærområdet. Norsk Forfattersentrum er medarrangør og mottar honorarstøtte fra forlagene De litterære festspill NF Vest velger og presenterer festspilldikteren i forbindelse med festspillene i Bergen. Årets dikter var Jon Fosse, hvis forfatterskap ble belyst fra ulike vinkler i løpet av to kvelder og en ettermiddag. Arrangementet nyter godt av interesse fra media og publikum og fikk heldekkende støtte fra Norsk kulturråd, Det norske samlaget, Norli, Bergen kommune, Fritt Ord og Neptun hotell Litteraten i Tromsø En arbeidsgruppe sammensatt av aktive medlemmer i Tromsø har deltatt i programarbeidet for Litteraten. 12 arrangementer har vært gjennomført. Litteraten mottok tilskudd fra Tromsø kommune og NFF i tillegg til støtte fra de private selskapene Barlindhaug as, Perpetuum as, Store norske Kulkompagni as samt forlagene og med annonsedekning fra Centrum Libris Litterær kro i Trondheim Det har vært avholdt 9 godt besøkte arrangementer med forfattere fra hele landet. Trondheim kommune yter støtte til opplesningsserien, i likhet med enkelte forlag Arrangementserier i Bergen I samarbeid med Norli har NF Vest holdt flere opplesningskvelder i Norli Galleriet i løpet av året. NF Vest har også samarbeidet med Fanny Holmin om arrangementene under fellesnavnet Snikk Snakk, som presenterer film, elektronica og litteratur på Landmark, Bergen kunsthall. Det har også vært samarbeid med initiativtaker Annette Mattsson om serien Divan dialoger på Café Opera Ny scene for litteratur i Oslo Opplesningsserien foregår på MONO i Oslo sentrum. Programkomiteen har som før bestått av forfatterkonsulenten og utvalgte forlagsredaktører. Ca 70 forfattere deltok på 14 kveldsarrangementer i løpet av året. NF er vertskap og administrator for arrangementene, mens kostnadene dekkes av forlagene Forfatterne kommer 8

9 Opplesningene på Vertshuset Josefine fortsatte med et vekslende antall frivillige forfattere i programkomiteen. Norsk Forfattersentrum formidler honorar til de opptredende, som i hovedsak dekkes av forlagene Internasjonalt Norsk Forfattersentrum har ikke ambisjoner om å drive formidling utenriks. Unntak herfra er et etablert samarbeid med festivalen Nordischer Klang i Greifswald og konsultasjoner med Boréalesfestivalen i Normandie. I tillegg har NF arrangert to litteraturkvelder i Oslo i samarbeid med Finsknorsk kulturinstitutt og ett arrangement med bosniske poeter i regi av Bibliotekets venner i Son Festspillene i Nord Norge Festspillene arrangeres i Harstad, der NF samarbeider med Forfatterlaget om de litterære innslagene. Det ble arrangert Lunsj & Lyrikk med både nordnorske og tilreisende lyrikere. Mange forfattere deltok også på andre arrangementer under festspillene Verdens poesidag 21. mars Poesidagen ble ikke markert med noe arrangement i Forfattersenterets regi, da den falt midt i påskeferien Verdens bokdag 23. april NF bidrar til feiring av dagen med 35% subsidiering av alle honorar, noe som beløp seg til Flere samarbeidspartnere bidro til å finansiere ordningen: Bokklubben, Forleggerforeningen, Bokhandlerforeningen og Utdanningsdirektoratet. 85 forfattere hadde oppdrag for over kr, hvorav NF selv bidro med Litteraturquiz I samarbeid med Norsk kritikerlag og Aschehoug forlag arrangerte NF jevnlig litteraturquiz på kafeen Dattera til Hagen i Oslo. NF har også vært aktivt med på å arrangere quiz på Deichmanske hovedbibliotek (Kulturnatt) og i forbindelse med Oslo Bokfestival Diverse enkeltarrangementer som NF har vært aktivt involvert i Forfatterdugnad i januar: et arrangement til inntekt for flodbølgeofrene i Sørøstasia i samarbeid med Dagbladet.no og Dugnad.net. NFs medlemmer fikk i løpet av første halvår anledning til å donere honorar til samme formål, noe som innbrakte kr. Windowshopping: NF var regnskapsfører for og medspiller med prosjektleder Snorre Hvamen, som bestilte tekst fra fire forfattere. Tekstene ble prosjisert på vegger i ledige forretningslokaler som ble stilt gratis til disposisjon. Tekstene var også tilgjengelig på nettstedet Rikshospitalet: Fire forfattere ble engasjert til å levere tekst til temautstilling på Rikshospitalet i april. Kastanjen: En gourmetrestaurant i Oslo lanserte konseptet Til bords med forfatteren med menyvalg hentet fra forfatterens verk og opplesning mellom rettene. IFLA: Til den internasjonale bibliotekarkonferansen i Oslo presenterte NF fire forfattere under like mange engelskspråklige kveldsprogrammer på Stratos. Wergelands Åre: Hedersprisen deles ut annethvert år til en person eller institusjon som har gjort en særlig innsats for poesien. Den ble i år tildelt Erling Kittelsen under et Wergeland arrangement på Spasibar i Oslo, med støtte fra Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup markeringer: I samarbeid med forfatterforeningene DnF og NBU og med støtte fra Norsk kulturråd ble det arrangert opplesninger av et representativt utvalg forfattere i Frosken på Tullinløkka to kvelder på rad i august. Arrangementene inngikk i den generelle hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen og den mer spesielle markeringen av det sammenslåtte Nasjonalmuseet. Norsk som kunstfag: I samarbeid med Fellesrådet for kunstfagene i skolen ble det i oktober arrangert et miniseminar i Forfatternes Hus om norskfagets estetiske karakter. Lærere, byråkrater og politikere deltok, sammen med en del forfattere. Kammermusikkfestivalen i Trondheim: Her bidro NF som samarbeidspartner. To forfattere hadde verbale møter med elektroniske musikere. 9

10 Spunk og boblemokkfestivalen: Årlig kulturhappening ved Ila skole i Trondheim med barn til stede. Tre forfattere deltok sammen med andre artister. Berättarveckan: Kulturfestival i juni/juli i grensetraktene, arrangert i samarbeid med Strömsund kommune med forfattere fra begge land. 5.7 Fremmedspråklige forfattere Mange fremmedspråklige forfattere henvender seg til NF med ønske om hjelp til å få manus utgitt. Takket være øremerkede midler fra Norsk kulturråd kan man ofte tilby hjelp et stykke på vei. Det kan gjelde råd fra konsulent, språklig bearbeidelse eller prøveoversettelse. Langt fra alle prosjekter fører frem til utgivelse. I 2005 har 8 ulike manuskripter vært behandlet, uten at det hittil har ført til utgivelse Opplesning for minoritetsungdom I samarbeid med Bergen Off. bibliotek arrangerte NF Vest en opplesningskveld spesielt myntet på ungdom med minoritetsbakgrunn. Saynab Mohamud og Khalid Hussain leste opp og fortalte, etterfulgt av ivrig diskusjon. 5.8 PoesiForstand Kurs i samtidslyrikk og tekstforståelse for ungdom, arrangert i samarbeid med Bergen Off. bibliotek og med støtte fra Norsk kulturråd. Høstens kurs gikk over 8 uker under ledelse av Hildegunn Dale og Pål Gitmark Eriksen og med fire lyrikere som gjestelærere. PoesiForstand kurs har vært arrangert jevnlig i Bergen siden høsten Skriveverksted Kurs i kreativ skriving arrangeres for varierte målgrupper over hele landet, bl.a for pensjonister, pasienter og innsatte, men aller mest for skoleungdom. Bare i Oslo ble det holdt 45 heldags skrivekurs på mellomtrinnet. På landsbasis er det registrert 718 dobbelttimer med skriveundervisning, en økning på 30% fra fjoråret. Mange forfattere underviser også i skrivekunst på høyskolenivå, bl.a på Skrivekunstakademiet i Hordaland, Åsane folkehøgskole, Nansenskolen og Møllebyen Sosiale institusjoner 24 ulike institusjoner har fått ca 130 forfatterbesøk, ofte tungt subsidiert av NF. I Hordaland dekkes oppdragene av tilskudd fra fylkeskommunen. Ved Ila Fengsel har skrivekurs vært et permanent tilbud siden høsten Bergen Landsfengsel har også fortsatt med skrivekurs for innsatte. Samme sted ble det dessuten holdt et kurs i låtskriving Næringslivet Forfattere er ressurspersoner som kan ha mye å bidra med i næringslivsammenheng. Det ble arrangert et uformelt seminar om dette temaet i Forfatternes Hus i november, der flere mellomledere fra ulike bedrifter møtte seks syv forfattere til idéutveksling. Interessante diskusjoner og nyttige kontakter som ikke umiddelbart førte til økning av oppdragsmengden. Det kan trygt antas at mange godt betalte oppdrag for næringslivsbedrifter avtales direkte mellom oppdragsgiver og forfatter, slik at den reelle bruken av forfattere i arbeidslivet neppe gjenspeiles i NFs statistikk. 10

Norsk Forfattersentrum 2007

Norsk Forfattersentrum 2007 Norsk Forfattersentrum 2007 Møt ikke vår egen tids diktning med uvitenhet og skuldertrekk, dertil er den for vesentlig, morsom, rå og forståelig. Møt forfatterne hør deres mening og la dem høre din. Fra

Detaljer

Norsk Forfattersentrum 2008

Norsk Forfattersentrum 2008 Arsmelding 2008 Norsk Forfattersentrum 2008 Den ledende aktøren Norsk Forfattersentrum er den ledende litteraturformidlingsaktøren i Norge. Det betyr at vi formidler flere forfattere til flere oppdrag

Detaljer

Årsmelding 2013. Vi leverer levende litteratur

Årsmelding 2013. Vi leverer levende litteratur Vi leverer levende litteratur Årsmelding 2013 Norsk Forfattersentrums virke er viktig og nødvendig. Norsk Forfattersentrum ble dannet med to hovedmål for øyet: Flest mulig forfattere ut til et størst mulig

Detaljer

Årsmelding 2014. Å leve av litteratur

Årsmelding 2014. Å leve av litteratur Å leve av litteratur Årsmelding 2014 Å kunne «leve av sitt forfatterskap» er få forunt. De aller fleste norske forfattere kan ikke leve av boksalg alene. De er nødt til å få spedd på inntektene sine. Mange

Detaljer

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Årsberetning 2 1 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Forleggerforeningens servicekontor 03 Rammebetingelser 03 Forholdet

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Innhold Bokhandleråret 2011... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamlingen... 4 Valgkomitéen... 4 Styremøter...

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 19. mars 2010

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 19. mars 2010 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 19. mars 2010 Saker: 1: Konstituering. Valg av møteleder og referenter 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Regnskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 22. mars 2014 til 14. mars 2015

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 22. mars 2014 til 14. mars 2015 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 22. mars 2014 til 14. mars 2015 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2013

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2013 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2013 Innhold Bokhandleråret 2013... 2 Boklov og bokavtale... 2 Mva-fritaket må være uavhengig av format... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen...

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014 Innhold Bokhandleråret 2014... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamling og styre... 4 Medlemmer... 5 Rammevilkår og avtaleverk... 6 Litteraturabonnement...

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 8 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens servicekontor 05 Rammebetingelser 05 Forholdet

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 9. mars 2013 til 22. mars 2014 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 9 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Vertikal integrasjon 03 Forleggerforeningens servicekontor 04

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 Årsberetning og regnskap 2003 Den Norske Bokhandlerforening Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo tlf. 22 39 68 00 fax. 22 39 68 10 e-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no Innhold 3

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling

REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015. Møteinnkalling - Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon REFERANSE JOURNALNR. DATO LLH-15/8852-4 53518/15 22.05.2015 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Styret for Sølvberget KF Kiellandrommet

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994)

Rapport 2007 Galleri Espolin AS. Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Rapport 2007 Galleri Espolin AS Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum (1907-1994) Innhold 1 Innledning Kaare Espolin Johnsons 100-års jubileum 2007 Bakgrunn Visjon Mål 2 Personale 3 Besøk og statistikker

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014

ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 NORD-NORSKE BILDENDE KUNSTNERE BOKS 285-8301 SVOLVÆR - TELEFON +47 76 06 67 70 - BANKGIRO 4580.06.08086 - ORG. NR. 971 531 444 ÅRSMØTE BODØ 2014 ÅRSMELDING 2013-2014 nnbkunst.no facebook.com/nordnorskebildendekunstnere

Detaljer

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å:

Overordnet mål Du store verden! skal fremme det kulturelle mangfoldet innenfor kunst- og kulturlivet i Norge. Dette skal vi oppnå gjennom å: D U S T O R E V E R D E N! Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 KULTURNETTVERKET DU STORE VERDEN! INNHOLD Du store verden! er et nettverk av arrangører, organisasjoner, institusjoner, artistgrupper og ressurspersoner

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene

Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Rapport 2012:13 Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene Vigdis Nygaard Áila Márge Varsi Balto Forsidefoto: Jorggáhallan, danseforestilling med Johtti Kompani.

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008

EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008 EVALUERINGSRAPPORT IDRETT OG LESING 2006-2008 SAMMENDRAG Foreningen!les mottok i 2005 treårig støtte fra ABM-utvikling og Norsk kulturråd til å etablere og videreutvikle prosjektet Idrett og lesing i perioden

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer