BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9"

Transkript

1 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

2 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer er leverandør av tjenesten slik de er omtalt her, eller som det fremgår av Tjenestebeskrivelsen. Ved motstrid mellom disse alminnelige vilkår og Tjenestebeskrivelsen med vedlegg, vil Tjenestebeskrivelsen med vedlegg gå foran som avgjørende for hvilke forpliktelser som gjelder. Endringer skal ellers skje skriftlig og undertegnes av begge Parter, og tas inn som et særskilt endringsbilag. Tjenestene er en løpende tjeneste med minste bindingstid/avtaleperiode som definert i pkt 13. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av tjenesten er innlevert. Disse vilkårene og Tjenestebeskrivelsen med vedlegg regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene og erstatter enhver tidligere avtale. Definisjoner. Avtalen er disse alminnelige vilkår, særskilte Tjenestebeskrivelse og vedlegg til denne. Tjenestebeskrivelse er en beskrivelse av hvilken særlig tjeneste Kunden har valgt, og hva NetWorld Norway DA skal levere. Tilleggstjenester regnes som del av Tjenestebeskrivelsen. Kunden er en person eller fima, fysisk og juridisk, som inngår denne avtale med NetWorld Norway DA og som NetWorld Norway DA forholder seg til. Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale. Kontaktperson: Kundens valgte representant utad overfor NetWorld Norway DA. All kommunikasjon mellom NetWorld Norway DA og kunden skal foregå via denne eller disse personer med mindre annen kontaktperson(er) er skriftlig avtalt. Med godkjent personell skal i denne Avtale forstås spesifikt navngitte personer som oppfyller de krav NetWorld Norway DA til enhver tid oppstiller for å gi tilgang til det aktuelle anlegg. Alt personell skal være skriftlig forhåndsgodkjent av NetWorld Norway DA før de gis adgang til anlegget. Arbeidsdag eller kontortid; Virkedager mellom (CET) Kveld eller utenom arbeidsdag/kontortid; Virkedager mellom (CET), samt helg og offentlige høytidsdager. 2. Tjenestene Tjenester som omfattes av denne avtalen er spesifisert i Tjenestebeskrivelsen. Avtalen suppleres eller innskrenkes i tjenesteomfang ved å legge til eller fjerne tjenester som omhandles i egne Tjenestebeskrivelser. 3. Tidspunktet for oppstart og reklamasjon. Oppstart og utgangspunktet for beregning av avtalens løpetid gjøres fra overlevering jf. punkt 13, 14. De enkelte tjenester anses som overlevert til kunde når e-post med nødvendig informasjon er sendt til kundens tekniske kontaktperson. Tjenesten skal uansett anses som overlevert fra det tidspunkt tjenestenes funksjonalitet er gjort tilgjengelig for kunden. Kunden er ansvarlig for å gjennomgå og godkjenne at eventuell installasjon og konfigurasjon er gjort i henhold til avtale. Dersom det påvises mangler må dette meldes til NetWorld Norway DA innen 5 arbeidsdager etter at Kunden fikk levert tjenesten. Dersom reklamasjon ikke er gitt innen avtalt frist, anses leveransen godkjent og akseptert av Kunden. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 2 av 9

3 4. Endring av standardvilkår / Nye versjoner / Endring av tjenestens innhold. NetWorld Norway DA kan endre disse standardvilkår med 3 måneders skriftlig varsel til Kunden. Dersom Kunden ikke ønsker å fortsette Avtalen med de endringer som fremgår av varselet må NetWorld Norway DA varsles innen 14 dager fra mottak av endringsvarsel. Om endringene gjør det nødvendig for Kunden å skaffe ny leverandør, kan Kunden innen samme frist på 14 dager i det enkelte tilfelle - kreve at leveransen fortsetter i 6 mnd fra mottak av endringsvarsel. Activo Sys kan pålegge Kunden å ta i bruk nye versjoner av tjenesten om ikke gjeldende versjon lenger supporteres av programvareleverandør eller, etter Activo Sys`s skjønn, tjenesten ikke lenger forsvarlig kan leveres. Kunden må påregne at tjenesten kan bli endret i et mindre omfang hensett til med hva som er tjenestens hovedegenskaper. Slike endringer gir ikke grunnlag for sanksjoner mot NetWorld Norway DA AS. 5. Rettigheter. Ingen av Partene overdrar gjennom denne Avtalen noen immaterielle rettigheter som Partene eide før inngåelse av denne Avtale. For bruk av tredjemanns programvare gjelder de vilkår som den enkelte programvareleverandør til enhver tid har fastsatt. Med mindre annet fremgår får kunden en tidsbegrenset, ikke - eksklusiv, og ikke - overførbar disposisjonsrett til programvare, rettigheter, og utstyr nødvendig for å levere kontraktsmessig iht. Tjenestebeskrivelse. 6. Brukerstøtte til tjenesten. 6.1 Allment. Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner kan kunden henvende seg til NetWorld Norway DA sin brukertjeneste. NetWorld Norway DA tilbyr support på norsk og engelsk. Ved bruk av e-post vil kunden motta en kvittering for at henvendelsen er mottatt av NetWorld Norway DA AS. I slike tilfeller løper fristen for tilbakemelding fra det tidspunkt kvittering er kommet frem til kunden. NetWorld Norway DA kan kreve dekket de omkostninger som er forbundet med NetWorld Norway DA feilsøking dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor NetWorld Norway DA sitt ansvarsområde, og Kunden har akseptert slikt arbeid mot særskilt vederlag. Arbeidet faktureres i slike tilfeller per påbegynt time, og faktureres iht. gjeldende satser for bistand. NetWorld Norway DA er ikke ansvarlig for programvare levert av tredjemann og yter ikke support for slike spørsmål. Brukerstøtte og feilmelding er tilgjengelig alle virkedager mellom 09:00 og 16:00. Brukerstøtte og feilmelding utenom alminnelig kontortid må avtales særskilt, og tilbys kun etter forutgående særskilt avtale. Brukerstøtten og feilmelding er begrenset til kontaktpersonen jf. vedlegg til Tjenestebeskrivelsen Brukerstøttens tilgjengelighet. Brukerstøtten regnes som tilgjengelig og kontraktsmessig hvis følgende kriterier er oppfylt: Kunden (kontaktperson) skal få opprettet telefonisk kontakt med en person i NetWorld Norway DA`s brukerstøtte avdeling pr. telefon innen 30 min. Kontaktpersonen får svar på e-post innen 48 timer regnet fra det tidspunkt Kunden mottok kvittering for at henvendelsen var kommet frem Feilrapportering. Rapportering av feil på tjenesten skal meldes inn pr. telefon slik som anvist på NetWorld Norway DA`s hjemmside. Tilbakemelding om status på eventuell feilretting gis pr. telefon eller e-post. Eventuell feilretting påbegynnes umiddelbart av NetWorld Norway DA, senest innen 2 timer 120 min. Innenfor normal arbeidstid. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 3 av 9

4 7. Pris og betaling. 7.1 Allment om betaling. Alle priser er eksklusive skatter og offentlige avgifter, med forfall 14 dager etter fakturadato. I tillegg til avtalt pris påløper faktureringsgebyr etter p.t. gjeldende satser. Dersom det i avtaleperioden blir vedtatt endringer i offentlige skatter og avgifter, eller det skjer endringer i offentlig praksis som får virkninger for leveranser etter denne Avtalen, blir dette å belaste Kunden. NetWorld Norway DA kan nekte Kunden tilgang til Tjenesten inntil betaling er registrert. Ved betalingsmislighold vil NetWorld Norway DA sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling av 1979 nr 100. Om Kunden sier opp avtalen før utløpet av eventuell bindingstid kan NetWorld Norway DA fakturere det samlede utestående vederlag for den resterende del av bindingstiden Pris for tjenesten. Pris for tjenesten fremgår av Tjenestebeskrivelsen Pris for tilleggstjenester. NetWorld Norway DA plikter å opplyse kunden om enhver tilleggskostnad dersom slike tjenester faller utenfor avtalens tjenestenivå. Tilleggskostnader skal avtales særskilt, og skal spesifiseres i regningen. Slike tilleggskostnader er bla. brukerstøtte etter alminnelig arbeidstid, og brukerstøtte utover det som inngår i tjenestenivået. Konsulenttjenester og direkte utlegg som eventuelt kommer i tillegg den faste leiesum, skal spesifiseres i faktura og forfaller til betaling samtidig med påfølgende forskuddsbetaling. 8. Endring av pris. 8.1 Allment. Kunden skal varsles om prisendringer. Varsel om prisendringer skal formodes å være kjent av Kunden, dersom NetWorld Norway DA kan godtgjøre at e- mail er blitt avsendt til Kundens oppførte kontaktperson Prisendring i avtaleperioden. NetWorld Norway DA kan på etthvert tidspunkt i avtaleperioden endre prisene med varsel tilsvarende resterende tid av gjeldende avtaleperiode, men ikke kortere enn 90 dager. Ved endring av pris etter denne bestemmelsen vil kunden som ved skrftlig varsel motsetter seg prisøkningen innen 14 dager kunne fortsette på samme vilkår ut gjenværende del av gjeldende avtaleperiode. Tjenesten vil i slike tilfeller bli vurdert som sagt opp av Kunden. Forøvrig vises det til de alminnelige vilkår for oppsigelse jf punkt 13. Pris på tjenesten vil endres i hht. Konsumprisindeksen hvert år. En slik økning gir ikke kunden rett til å si opp avtalen. 9. Kommunikasjon og fullmakter. 9.1 Allment. NetWorld Norway DA formoder at vedkommende som står som kontaktperson også har rett til å forføye over tjenesten. Retten formodes å omfatte sletting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. Kundens daglig leder, styreformann eller Kunden selv i regi av sitt enkelpersonsforetak vil alltid kunne representere Kunden som sådan overfor NetWorld Norway DA AS. All korrespondanse vedrørende feks prisendring og annen kundeinformasjon vil rettes til kontaktperson hos kunden. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 4 av 9

5 9.1.1 Kundens kontaktperson. Kundens kontaktpersoner er spesifisert i vedlegg til Tjenestebeskrivelsen. 10. Oppsigelse og stenging Oppsigelse. Kunden kan si opp avtalen inntil 3 måneder før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny avtaleperiode påløper. Oppsigelse påvirker ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper. Ved oppsigelse av tjenesten vil Kunden få 10 virkedager, regnet fra tidspunktet oppsigelsen ble effektiv, til å hente ut den data som ønskes overført til lokal Klient. All data vil etter dette tidspunktet automatisk bli slettet. Denne retten til å hente ut data viker for NetWorld Norway DA sin rett til å holde tilbake data mv., etter bestemmelsene i punkt 10.3 Kunden skal levere tilbake til NetWorld Norway DA all programvare Kunden leier fra NetWorld Norway DA i forbindelse med denne Avtale og alle kopier Kunden har av slik programvare Stenging. Ved brudd på bestemmelsene om manglende betaling jf. pkt 7 og/eller som følge av annet kontraktbrudd jf. punkt 12 flg., vil tjenesten bli stengt. Kundens betalingsforpliktelse vil ved kontraktsbrudd gjelde frem til det tidspunkt avtaleperioden opprinnelig utløper Tilbakeholdsrett. NetWorld Norway DA kan nekte kunden tilgang/administrasjonsrett til tjenesten, herunder nekte utlevering og bruk av filer, data mv, inntil korrekt betaling har funnet sted. Denne retten til å holde tilbake data eller å nekte kunden tilgang til Tjenesten, det være seg statistikk, tilgang til hjemmeside, drift av domene, eller annet gjelder uavhengig av om Kunden har inngått andre avtaler om tjenester i NetWorld Norway DA sin produktportefølje hvis funksjonalitet helt eller delvis påvirkes av stengingen. NetWorld Norway DA kan under ingen omstendigheter utøve tilbakeholdsrett, nekte kunden tilgang eller utøve sin rett til å slette innhold, dersom Kunden innen 14 dager fra varsel stiller tilfredsstillende sikkerhet for ubetalte krav eller for fremtidig bruk av tjenesten(e). Bankgaranti, fra anerkjent finansinstitusjon, for utestående med renter og med forfall 30 dager fra tidspunktet for faktisk utlevering av filer eller ny utstedelse av administrasjonsnøkler, skal regnes som tilfredsstillende sikkerhet Særlig om kontraktsbrudd / Oppsigelse av tjenester hvor Kunden eier hardware mv. Kunden plikter å hente ut hardware innen 10 dager fra oppsigelsen ble effektiv. Om ikke Kunden henter hardware innen den fristen kan NetWorld Norway DA AS betrakte eiendelene som etterlatt. Etterlatte gjenstander og hardware kan NetWorld Norway DA AS tilegne seg uten vederlag. Ovennevnte gjelder tilsvarende ved betalingsmislighold fra Kunden. NetWorld Norway DA kan under ingen omstendigheter tilegne seg gjenstander fra Kunden eller Kundens Hardware uten særskilt skriftlig varsel. Punkt 10. gjelder tilsvarende så langt det passer Prosedyre ved oppsigelse, tilbakeholdsrett og stenging. Alle henvendelser om oppsigelse, tilbakeholdsrett og stenging skal skriftlig fremsettes til partenes kontaktpersoner. Ved stengning som følge av kontraktsbrudd, ved oppsigelse eller tilbakeholdsrett vil all informasjon på Kundens utstyr bli slettet etter 10 virkedager. Eventuell bistand fra NetWorld Norway DA AS i forbindelse med tilbakelevering av data, hardware etc. iht. punkt 10 flg. faktureres særskilt iht. gjeldende timeliste. Om det er grunnlag for å frykte at betaling for slik bistand uteblir, kan Kunden pålegges å betale et forskudd tilsvarende et estimert antall timer for nødvendig bistand. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 5 av 9

6 11. Sikkerhetsbestemmelser. NetWorld Norway DA har ansvar for å opprette og vedlikeholde sikkerhetsrutiner som rimeligvis må anses tilstrekkelig for å hindre uautorisert adgang til brukerens infrastruktur hos NetWorld Norway DA og innholdet i denne. NetWorld Norway DA vil under ingen omstendigheter gi andre innsyn i innhentet informasjon med mindre kunden selv samtykker, eller NetWorld Norway DA ved pålegg fra offentligrettslige myndigheter ilegges utleveringsplikt iht. gjeldende lovgivning. Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanismer ved innlogging. NetWorld Norway DA har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord Tilgang til driftslokaler Sikkerhetsrutiner Allmenne bestemmelser. NetWorld Norway DA skal, om Kunden ønsker det, tillate interne eller eksterne revisorer å observere NetWorld Norway DA sin gjennomføring av tjenestene med tilhørende kundedata og eventuell dokumentasjon som gjelder tjenestene for Kunden, i det omfang som god revisjonsskikk tilsier eller som kreves av offentlig myndighet og regelverk. Slik revisjon skal skje med rimelig varsel og i vanlig forretningstid. Arbeidet faktureres etter forutgående varsel og med avtalt timepris jf. pkt 7 flg. NetWorld Norway DA sine eventuelle kostnader knyttet til gjennomføring av innsyn, kontroll og eventuell kvalitetssikring som Kunden finner påkrevet, belastes Kunden. Kundens fysiske adgang til utstyr kan bare skje i medhold av forutgående avtale. Det gis ikke under noen omstendighet tilgang til maskinvare som benyttes av flere kunder Godkjent personell. All hardware som plasseres hos NetWorld Norway DA, settes i avlåst rackskap der kun NetWorld Norway DA sitt driftspersonale har adgang. Kunde kan gis begrenset adgang til driftsenter etter følgende bestemmelser; Tilgang for drift av server kan bare finne sted iht. gjeldende rutine hos NetWorld Norway DA AS, og kun ved hjelp av - Godkjent personell ansatt hos kunden. - Kundens kontaktpersoner - Godkjent personell ansatt hos en tredjepart Kunden har inngått driftsavtale med Taushetsplikt bedriftshemmeligheter. All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen, herunder selve avtaleteksten og vedlegg, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part. Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt I henhold til forskrifter gitt av enhver anerkjent aksjebørs, hvis det kreves av offentlig myndighet som har hjemmel til det, eller pålegges av kompetent domstol. Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis. Partene kan også overføre informasjon til utenforstående i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av Avtalen. Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. Partene plikter å ta rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen ikke blir gjort kjent for andre. Informasjonen skal som minimum sikres på tilsvarende måte som vedkommende parts konfidensielle informasjon for øvrig. Uansett opphører forpliktelsene 3 år etter Avtalens opphør. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 6 av 9

7 12. Øvrige bestemmelser Ansvar for publisering. Kunden er ansvarlig for alt materiale som publiseres og eller lagres på NetWorld Norway DA s maskiner, eller maskiner plassert hos NetWorld Norway DA, ikke krenker immaterialrettslige bestemmelser. Materiale som publiseres eller henvises til fra Kundens hjemmeside skal være i overensstemmelse med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet rimeligvis retter seg mot Forholdet til tredjemann Kunden bestemmer selv hvem som skal ha tilgang på informasjonen han har lagt ut på serveren. Ethvert forhold mellom Kunden og tredjemann vedgår ikke NetWorld Norway DA Heving. Begge parter kan heve kontrakten ved vesentlig kontraktsbrudd. Dersom Kunden ikke har betalt utestående beløp innen 30 dager etter betalingsfristen som er angitt i faktura, anses dette for å være vesentlig mislighold, og hevingsgrunnlag i henhold til denne Avtale. Det foreligger vesentlig kontraktsbrudd dersom Kunden eller annen som kunden rimeligvis kan identifiseres med: - benytter tjenesten i strid med enhver aktuell lovgivning jf. punkt Benytter tjenesten til overvåkning av enhver karakter av datatrafikk på tilsluttet nettverk. - benytter tjenesten å spre, distribuere eller annen måte formidle materiale som inneholder programvare, virus, macro virus, trojanske hester, ormer eller annen programmerings kode, filer eller programmer laget for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til enhver programvare eller hardware eller telekommunikasjonsutstyr Virkning av heving. Ved hevning opphører Partenes rettigheter og plikter i henhold til denne avtale og Kundens tilgang til og mulighet til å benytte Tjenesten stenges. Ved heving av Avtalen som skyldes Kunden, skal NetWorld Norway DA holdes skadesløs av Kunden for de forpliktelser overfor tredjemann som NetWorld Norway DA har påtatt seg, på det tidspunkt Avtalen opphører. Før stengning iverksettes etter punkt 12 skal Kunden varsles skriftlig, og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Dersom det er grunn til å tro at NetWorld Norway DA utsetter seg for fare for straff eller erstatningsansvar eller stiller sikkerheten i nettet i fare ved å ikke stenge umiddelbart, skal NetWorld Norway DA ha rett til å stenge tjenesten uten forutgående varsel. NetWorld Norway DA skal i disse tilfellene uten ugrunnet opphold varsle Kunden. Varselet skal i begge tilfeller opplyse om årsaken, og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Ved heving som følge av kvalifisert kontraktsbrudd aksepterer Kunden risikoen for at andre Tjenesters funksjonalitet kan helt eller delvis bortfalle i den perioden kontraktsbruddet gjelder Rettsmangler ved tjenesten fra NetWorld Norway DA. Det foreligger vanhjemmel fra NetWorld sin side dersom tredjemanns rettigheter i forbindelse med tjenesten(e) tilsidesettes som en følge av NetWorld sine forhold. Dersom tredjemann gjør gjeldende at leveranser etter avtalen helt eller delvis strider mot tredjemanns rettigheter, skal Activo Sys sørge for at nødvendige rettigheter beholdes eller skaffes, eller at annet tilsvarende program/funksjonalitet skaffes til veie uten omkostning eller driftforstyrrelse for Kunden. Dersom ingen av disse alternativene etter NetWorld sin mening med rimelighet kan anvendes, kan NetWorld Norway DA kreve at tjeneste opphører samtidig som de løpende vederlag reduseres forholdsmessig. Skulle det bli reist noe krav fra tredjeparts side mot Kunden på grunnlag av vanhjemmel m.v. som har sammenheng med NetWorld Norway DA sine forhold, plikter NetWorld Norway DA for egen regning å føre saken også for Kunden. Fra det tidspunkt NetWorld Norway DA overtar saken, plikter Kunden mot særskilt godtgjørelse å bistå NetWorld Norway DA, men vil ikke opptre på egen hånd under rettssaken med mindre partene har blitt enig om en annen fremgangsmåte. Utover det som er angitt ovenfor kan ikke Kunden gjøre noe ansvar gjeldende overfor NetWorld Norway DA som følge av vanhjemmel Særlig om ansvar og ansvarsbegrensning i forbindelse med Rekonstruksjon av data ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 7 av 9

8 a) I tilfelle av feil eller mangler ved Kundens data som skyldes NetWorld Norway DA, skal NetWorld Norway DA omgående og uten ytterligere vederlag omlevere, eller om nødvendig rekonstruere data. b) Dersom NetWorld Norway DA alene ikke er i stand til å utføre rekonstruksjon av data, skal data i et tilfelle som nevnt i a), rekonstrueres i samarbeid mellom partene, eller ved hjelp av tredjepart. Hvis Kundens personale forestår rekonstruksjonen, skal NetWorld Norway DA dekke de direkte lønnskostnader, eller de eksterne kostnader som er forbundet med rekonstrueringen hvis Kunden benytter ekstern hjelp. c) Ved forhold som skyldes Kunden, har NetWorld Norway DA ikke ansvar for feil eller mangler ved data, eller tap som skyldes at disse bortfaller. Slike forhold omfatter, men er ikke begrenset til, feil eller mangler ved det datamateriale som er levert av Kunden, feil ved Kundens brukerprogramvare, som NetWorld Norway DA ikke har ansvar for, og feil eller manglende informasjon til NetWorld Norway DA, som bl.a. endringer i dataforhold. Påføres NetWorld Norway DA ekstra ressursforbruk som følge av forhold Kunden hefter for, skal Kunden dekke Activo Syss dokumenterte ressursforbruk som slike forhold måtte medføre. d) Uansett årsaken til feil eller mangler ved data skal feilen løses og data rekonstrueres hurtigst mulig i samarbeid mellom partene. Det kan ikke gjøres andre krav gjeldende mot NetWorld Norway DA for feil eller mangler ved data eller tap av data enn det som følger av punktene a) til d) ovenfor Alminnelig ansvar og ansvarsbegrensning mv. NetWorld Norway DA yter ingen garanti mot tredjeparts adgang til maskiner m.m. NetWorld Norway DA garanterer ikke mot at tredjepart foretar overvåking av datatrafikk, eller forsøker å oppnå/oppnår adgang til Kundens utstyr. Kunden er selv pliktig til å undersøke om NetWorld Norway DA`s tjenester tilbyr tilstrekkelig sikkerhet mv. iht. interne sikkerhetsrutiner og behov for den typen virksomhet Kunden driver. NetWorld Norway DA holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Ingen av Partene er ansvarlig overfor den annen Part, med mindre vedkommende har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Ingen av Partene kan kreve erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap regnes bla tap av prestisje, enhver fortjeneste, driftsavbrudd, avsavnstap mv. Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp Kunden har betalt for det totale engasjement i NetWorld Norway DA de siste 12 måneder regnet fra det tidspunkt ansvar ble varslet Oppetid / Nedetid mv. fastsatt med Tabell. Kunden kan ikke fremme noen krav utover hva refusjonstabell for den enkelte Tjenestebeskrivelse tilsier Overdragelse m.m Kunden Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra NetWorld. Dette samtykket forutsetter bla. at kunden har fullt ut betalt for alle de tjenester som er bestilt av NetWorld frem til utløpet av respektive avtaleperiode(r). Kunden plikter å konsultere NetWorld Norway DA om tjenesten kan leveres hvis flytting skjer, senest før man skifter hel - eller del - leverandør og uansett før man avtaler overføring av rettigheter og plikter tilknyttet tjenesten til tredjemann NetWorld Norway DA. NetWorld Norway DA kan overføre sine forpliktelser og rettigheter etter denne avtalen dersom tjenesten overføres til en juridisk enhet tilhørende stater som sikrer en forsvarlig behandling av opplysninger knyttet til Kundens konto. Juridiske enheter i stater som har gjennomført direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, oppfyller alltid kravet til forsvarlig behandling Force Majeure. Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Partenes kontroll, suspenderes Partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 8 av 9

9 Hver av Partene kan si opp Avtalen med 60 dagers skriftlig varsel regnet fra da varselet ble avsendt dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for Partene å opprettholde Avtalen. 13. Avtaleperioden. Avtalen gjelder for en periode på minimum 12 måneder fra det tidspunkt tjenesten er gjort tilgjengelig for Kunden jf. 14, med mindre annet fremgår av Tjenestebeskrivelsen. Avtalen og tjenestene iht. Tjenestebeskrivelsen fornyes løpende for nye tilsvarende perioder mindre NetWorld Norway DA innen 3 måneder før ny periode påløper mottar skriftlig oppsigelse fra Kunden. Enhver avvikling av tjenesten, med unntak av forhold som skyldes NetWorld Norway DA etter denne avtalen eller force majeure jf pkt 12.8 frigjør ikke kunden for betalingforpliktelsen for resterende del av den gjeldende tjenesteperiode. 14. Ikrafttredelse. Avtalen forplikter gjensidig fra det tidspunkt NetWorld Norway DA AS har bekreftet bestillingen / oppdraget. Avtaleperioden jf 13 starter når Kunden har mottatt brukernavn og passord for tjenesten eller når tjenesten på annen måte er gjort tilgjengelig for Kunden Særskilt om automatiserte bestillinger (domene, webhotell etc.) For tjenester som er bestilt via NetWorld Norway DA AS sin hjemmeside forbeholder NetWorld Norway DA AS seg retten til å fragå avtalen, selv etter bestillingen / oppdraget er bekreftet for Kunden. NetWorld Norway DA AS taper retten til å fragå avtalen Om man dette ikke aktivt påberopes 3 virkedager etter at tjenesten iht. Tjenestebeskrivelsen er gjort tilgjengelig for Kunden. NetWorld Norway DA AS vil i slike tilfeller forsøke å bistå Kunden med å finne en annen leverandør. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 9 av 9

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS

ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS BILAG 1 TIL BESTILLINGSSKJEMA FOR INTERNETTAKSESS ALMINNELIGE VILKÅR FOR LYNET INTERNETT AS 1. Generelt Lynet Internett AS, organisasjonsnummer 893 086 862 MVA er leverandør av tjenestene slik de er omtalt

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR KEEPITSAFE NORWAY AS ORG.NR. 988 882 100, HERETTER KIS

ALMINNELIGE VILKÅR KEEPITSAFE NORWAY AS ORG.NR. 988 882 100, HERETTER KIS ALMINNELIGE VILKÅR KEEPITSAFE NORWAY AS ORG.NR. 988 882 100, HERETTER KIS 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underlegges når vedkommende benytter

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

E-post hosting betingelser

E-post hosting betingelser E-post hosting betingelser AVTALE MELLOM KUNDE OG SMART IT & SECURE SYSTEMS Smart IT & Secure Systems tilbyr kunden tilgang til en epost-tjeneste i henhold til brukerbetingelsene nedenfor. Har dere en

Detaljer

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren")

mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt Leverandøren) AVTALE OM LEIE AV SOB ONLINE BACKUP LØSNING (heretter kalt AVTALEN) mellom SSC Networks Norge AS Adresse: Hofgaardsgate 22, 3011 DRAMMEN ORG: 985 549 567 (heretter kalt "Leverandøren") og Firmanavn: Adresse:

Detaljer

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB)

AVTALE om ABONNEMENT MELLOM. - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) AVTALE om ABONNEMENT MELLOM - VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN ) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Avtalevilkår for Egoria Televakt

Avtalevilkår for Egoria Televakt Online Services AS Telefon: 55 70 64 40 Postboks 219 Sentrum Telefaks: 55 32 73 91 NO-5804 BEREN E-post: post@egoria.no NO 988 914 754 MVA Internett: www.egoria.no Avtalevilkår for Televakt (heretter kalt

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Generelle vilkår Internet Service Portfolio

Generelle vilkår Internet Service Portfolio Generelle vilkår Internet Service Portfolio Side 1 av 5 1. LEVERANSENS FORMÅL Avtalen inngås for å sikre Kunden en kostnadseffektiv og stabil leveranse av Tjenestene som er bestilt. I Tjenesten(e) inngår

Detaljer

Generelle avtalevilkår

Generelle avtalevilkår 1 Generelle avtalevilkår Avtalen og bilagene skal dekke ulike forhold. Skulle imidlertid motstrid oppstå går bilagene foran avtalen og yngre bilag foran eldre. 1.1 3.1. Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte

Detaljer

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS

AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS AVTALE OM ABONNEMENT MELLOM VETWEB AS (heretter kalt VETWEB) OG (heretter kalt KUNDEN) 1. Avtalens omfang og formål. Formålet med denne avtale er å definere partenes rettigheter og plikter i forbindelse

Detaljer

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren forholder seg til. LISENSAVTALE MELLOM FØLGENDE PARTER: KUNDE: Bruker av StyrerAssistenten (programvaren) LEVERANDØR: Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtalen med Leverandøren, og som Leverandøren

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Signatur: e-post: dato: og Keyforce

Detaljer

Avtale om leie av Keyforce programvare

Avtale om leie av Keyforce programvare Avtale om leie av Keyforce programvare Denne avtale om leie av Keyforce programvare ( Avtalen ) er inngått mellom Keyforce Norge AS ( Keyforce ) Kunden Firmanavn: Organisasjonsnummer: Postadresse Postnummer

Detaljer

Generelle avtalevilkår Compello Aksesspunkt

Generelle avtalevilkår Compello Aksesspunkt Compello Aksesspunkt 1 Generelle avtalevilkår 1.1 Leveringsomfang Ved avvik, som avtalte tidspunkter, tidsforbruk, kvalitet eller andre forhold skal Kunde underrettes før arbeidet fortsettes. Leveransen

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER

STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER STANDARDVILKÅR FOR NORSK DESIGN & WEBTJENESTERS PRODUKTER OG TJENESTER 1. GENERELLE VILKÅR Avtalen gjelder så lenge Kunden har avtale med Norsk Design & Webtjenester om én eller flere tjenester. Avtalen

Detaljer

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80

Kundeavtale. mellom. Norsk Helsenett SF, (heretter Leverandøren) (heretter Kunden) POSTNR./POSTSTED TELEFAKS TELEFAKS 73 93 14 80 Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter Leverandøren) og (heretter Kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor Brochs gate 2,

Detaljer

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling.

Net Design Media forplikter seg til å gjøre produktet tilgjengelig for deg innen avtalt tid etter bestilling. 1. Generelt Disse avtalevilkår gjelder mellom Net Design Media og vedkommende som er registrert som kunde (kontaktperson) for levering av tjenester levert av Net Design Media. Som kjøper av våre tjenester

Detaljer

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi. Avtalevilkår for webhotell og domene Revidert: 01.10.2012 Tibi DA Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.no Web: www.tibi.no 1 Innhold 1. Generelt... 3 2. Tjenestene...

Detaljer

evry.com Avtalevilkår

evry.com Avtalevilkår evry.com Avtalevilkår SPING 1 Vilkår for tjenesten SPING Disse kontraktsvilkår skal gjelde for EVRY Norge AS, org. nr. 933 012 867 («EVRY» eller «Leverandøren») leveranse av tjenester. Kontraktsvilkårene

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester.

Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. Utkast Rammeavtale for kjøp av konsulenttjenester. er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og Innovasjon Norge (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Innovasjon Norge (Leverandørens navn) Innovasjon

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY

TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY TILSLUTNINGSAVTALE FOR CAMTASIA RELAY Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Vilkår for bruk av tjenesten

Vilkår for bruk av tjenesten Vilkår for bruk av tjenesten Denne avtalens formål er å regulere forholdet mellom Make AS ("Make"), som leverandør av tjenesten, og ditt firma ("kunden"), som lisenshaver. Avtalen gjelder for alt innhold,

Detaljer

Avtale om arkivtjeneste

Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste Avtale om arkivtjeneste er inngått mellom: Hedmark fylkeskommune, Serviceenhet Arkiv (heretter kalt Leverandør) og Interkommunal arkivordning Øst IKS (IKA Øst), org.nr.. (heretter

Detaljer

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere

Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Rammeavtale Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Sak 2015/1038 Avtale om Trykking av plakater, kart, hefter og foldere Ruter As Organisasjonsnummer: 991 609 407 (Heretter kalt Oppdragsgiver) og

Detaljer

Konsulentoppdragsavtalen

Konsulentoppdragsavtalen STATENS STANDARDAVTALER OM KONSULENTTJENESTER Konsulentoppdragsavtalen Statens standardavtale om konsulentoppdrag i forbindelse med utrednings- og utviklingsoppgaver Utgitt av Statskonsult 1990 Elektronisk

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS

RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS RAMMEAVTALE MELLOM DET KONGELIGE UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT (UFD) OG UNINETT FAS AS FOR LEVERANSE AV Teknisk drift av TROFAST-tjenere for høgskolene Rammeavtale om teknisk drift av TROFAST-tjenere

Detaljer

AVTALE. Kjøp av tjenester

AVTALE. Kjøp av tjenester AVTALE Kjøp av tjenester Avtale om kjøp av tjenester Kjøp av tjenester (vår sak 2014/382) er inngått mellom: nn org nr aaa bbb ccc MVA (heretter kalt Leverandøren) og GRIMSTAD KOMMUNE (heretter kalt Kunden)

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått.

Merk at det ikke stilles krav til skriftlig signering for at bindende avtale er inngått. Abonnementsavtale Visma Avendo (Visma Avendo) Denne abonnementsavtalen, heretter kalt avtalen, er inngått mellom abonnenten, heretter kalt kunden (den juridiske personen som er spesifisert på faktura fra

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR TOTALOVERSIKT AS 1. INNLEDNING I disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er Totaloversikt AS benevnt som "Totaloversikt". 2. TOTALOVERSIKTS TJENESTER

Detaljer

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge

Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge Avtale om tilgang til engrosmarkedet for elkraft i Norge (Balanseavtalen) Mellom Statnett SF (heretter kalt Statnett) og (heretter kalt Balanseansvarlig ), Organisasjonsnummer: er det inngått følgende

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester SSA-R 2015 Rammeavtalen Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester Statens standardavtale SSA-R SSA R juli 2015 Rammeavtale om kjøp av varer og tjenester innen IKT og konsulenttjenester

Detaljer

Avtalevilkår Interaxo og ProsjektHotell eroom

Avtalevilkår Interaxo og ProsjektHotell eroom Avtalevilkår Interaxo og ProsjektHotell eroom Denne avtalen sikrer rettighetene og pliktene mellom JOINT Collaboration AS org.nr.983 443 117 (heretter kalt Leverandøren) og Kunden. 1. Generelle bestemmelser

Detaljer

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY

LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY Lisensavtale Buddy LISENSAVTALE OM DISPOSISJONSRETT TIL DATAPROGRAMMET BUDDY BUDDYSAMARBEIDET: mellom Navn: Samarbeidet Buddysamarbeidet Adresse: Telefon: Telefaks: Kontaktperson: Telefon: e-post: og BUDDYMEDLEM:

Detaljer

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5

AVTALEVILKÅR. Side 1 av 5 AVTALEVILKÅR 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner... 2 1.5 Kommunikasjon... 2 2. LEVERANDØRS GENERELLE PLIKTER... 2 3.

Detaljer

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS)

Avtale SMS Gateway. Avtale SMS Gateway. Kunde (heretter kalt Kunden) Firmanavn / Navn. Org. Nr. / Personnummer. Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Kunde (heretter kalt Kunden) Avtale SMS Gateway Firmanavn / Navn Org. Nr. / Personnummer Kontonummer (hvis utbetaling CPA /GAS) Merkantil kontaktperson Telefonnummer Epost Adresse / Postboks Postnummer

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for.. Mellom Fylkesmannen i.. og. 1. Parter Følgende parter inngår med dette revidert kontrakt om sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for..:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Vedlegg C Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 7 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes

Detaljer

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013

Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 Alminnelige Vilkår for tjenester Gjelder f.o.m. 01.01.2013 VILKÅR FOR BYGGEIERE 1. AVTALEFORHOLD Disse alminnelige leveringsvilkår ( vilkårene ) gjelder for de tjenester og ytelser som leveres av Mobilarm

Detaljer

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER

RAMMEAVTALE LEASING OG KJØP AV BILER RAMMEAVTALE FOR LEASING OG KJØP AV BILER Er inngått mellom: (heretter kalt Leverandør) og Frosta kommune, Stjørdal kommune, Meråker kommune, Selbu kommune og Tydal kommune (heretter kalt Oppdragsgiver)

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

Kontrakt kjøp av klassisk massasje

Kontrakt kjøp av klassisk massasje Kontrakt kjøp av klassisk massasje mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og om Klassisk massasje Nasjonal Postadresse: Tel: 22 82 46 00 NO 974 446 871 kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 Fax: 22 82 46

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 5 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på?

Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? Hvilke punkter i avtalene bør man være oppmerksom på? SSA-konferansen 11. mars 2009 advokat Ingvild Hanssen-Bauer ihb@wr.no WIKBORG REIN 1 Innledning Utgangspunkt i kjøpsavtalen og de viktigste endringene

Detaljer

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER

FORSVARSDEPARTEMENTETS ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER FORSVARSDEPARTEMENTETS 0 ALMINNELIGE KO VILK ÅR FOR KONSULENTTJENESTER 1. Anvendelsen av kontrakten... 4 2. Oppdragstakers ansvar for oppdraget og utførelsen... 4 2.1 Ansvar... 4 2.2 Oppdragstakers personell...

Detaljer

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken

Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Avtalevilka r for Korreksjonstjenester fra Blinken Blinken a.s, Gressvik Versjon 2014A Innholdsfortegnelse: 1. VARIGHET OG OPPSIGELSE... 4 1.1. TILGJENGELIGHET... 4 2. MISLIGHOLD... 4 3. AVTALENS OMFANG...

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes.

AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes. AVTALE OM KONSULENTOPPDRAG Bistand med utarbeidelse av hovedplan for Narvik stasjon og hovedplan for sterkningen Hell - Værnes mellom Jernbaneverket (heretter kalt OPPDRAGSGIVER) og Navn (heretter kalt

Detaljer

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden.

KBN vil gi tilgang til en brukeradministrator hos Kunden, som utpekes av Kunden. 1. Generelt a. Avtalens gyldighet Denne bruksrettsavtalen gjelder mellom Kommunalbanken (heretter KBN), og bruker av KBN Finans (heretter Kunden). Gjennom innlogging i KBN Finans aksepterer Kunden denne

Detaljer

Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland (heretter kalt Avtalen) mellom. Firmanavn:

Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland (heretter kalt Avtalen) mellom. Firmanavn: Ambita AS Henrik Ibsens gate 100 Postboks 2923 Solli 0230 Oslo +47 24 13 35 00 info@ambita.com ambita.com NO 945811714 MVA Avtale Avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom Ambita Infoland

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Avtale Konsulenttjenester er inngått mellom:

Avtale Konsulenttjenester er inngått mellom: Avtale Konsulenttjenester er inngått mellom: xxxxx, org.nr.: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (heretter kalt Leverandøren) og Ruter AS, Org. Nr.: 991 609 407 Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER VEDLEGG D GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 1 ANSATTE OG UNDEROPERATØRERS LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD... 3 2 ENDRINGER... 3 2.1 FORMKRAV

Detaljer

Generelle betingelser. Avtaleperiode. Oppsigelse av tjenester. Fakturering. Priser og prisendringer

Generelle betingelser. Avtaleperiode. Oppsigelse av tjenester. Fakturering. Priser og prisendringer TJENESTEAVTALE Disse betingelsene ( Tjenesteavtalen ) gjelder mellom NorISP AS ( Norisp ), organisasjonsnummer NO990833788MVA, og enhver fysisk eller juridisk person som bruker eller bestiller tjenester

Detaljer

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S

Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Dato: 05.12.2013. Driftslisensavtale 2014. for datasystemet M E S S I A S Driftslisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Driftslisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Driftslisensavtale

Detaljer

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser Januar 2008 Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig

Detaljer

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter).

Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). Vedlegg 2 - Kontraktsforslag 1. Anvendelse Kontrakten gjelder mellom Bydel Grorud (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (navn på leverandør).., organisasjonsnummer: (heretter kalt Tjenesteyter). 2. Kontrakten

Detaljer

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011.

Webhotell 1. FORUTSETNINGER 2. BESKRIVELSE AV TJENESTEN. Disse betingelsene er sist revidert April 2011. Webhotell Disse betingelsene er sist revidert April 2011. 1. FORUTSETNINGER Tjenestevilkårene inneholder denne avtalen, standard betingelsene for det bestilte produkt samt informasjon oppgitt av kunde

Detaljer

Informasjon om løsningene

Informasjon om løsningene Kundenavn: Adresse: Postnr.: Sted: Att: OSLO, AVTALE Infoland /Norges Eiendommer Oversender som forespurt pr mail, avtale om rett til bruk av informasjon som formidles gjennom www.infoland.no. Informasjon

Detaljer

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør

Vedlegg 4 AVTALE. Det er i dag inngått avtale om mellom. Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli. Entreprenør Vedlegg 4 AVTALE Det er i dag inngått avtale om mellom Numedalsutvikling IKS Numedalstunet 3628 Veggli og Entreprenør Innhold 1. Alminnelige bestemmelser... 4 1.1 Oppdragets omfang... 4 1.2 Gjennomføring

Detaljer

SLUS AVTALEBETINGELSER

SLUS AVTALEBETINGELSER SLUS AVTALEBETINGELSER Trondheim 07.12.2011 SLUS generelle leverings og avtalebetingelser er akseptert av alle kunder. Betingelsene aksepteres ved å signere Avtale om bruk av SLUS. I etterkant vil SLUS

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER

GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER Generelle vilkår for kjøp av varer Side 1 av 6 GENERELLE VILKÅR FOR KJØP AV VARER INNHOLD 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definisjoner... 2 1.2 Motstrid... 2 1.3 Generelt... 2 1.4 Partenes kontaktpersoner...

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter

Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Rammeavtale Reisekort og Impulsbilletter Avtale om Leveranse av Reisekort og impulsbilletter er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Leverandørens

Detaljer

e-handelsløsning med integrert netterminal

e-handelsløsning med integrert netterminal e-handelsløsning med integrert netterminal Nettbutikk på 123 Mini Avtale nr./ref: 1.0 Mellom heretter kalt KUNDEN og Sparebanken Hedmark Heretter kalt BANKEN er det i dag inngått følgende avtale: 1. AVTALENS

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale

Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Avtaleforvalteravtale for bruk av Ehandelsplattformen Avtaleforvalteravtale Versjon-2 1 av 8 Avtaleforvalter Denne avtaleforvalteravtale med vedlegg ( Avtaleforvalteravtalen ) er i dag, ,

Detaljer

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper

Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Abonnementsavtale for bruk av Ehandelsplattformen Kjøper Versjon-2 1 av 8 Kjøper Denne abonnementsavtale med vedlegg ( Abonnementsavtalen ) er i dag, , inngått mellom: IBX Norge AS, Postboks

Detaljer

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale

Avtale om leveranse av IKT-tjenester. Del II - Databehandleravtale Avtale om leveranse av IKT-tjenester Tjenesteavtale nr.: SUNHF-2011 Del II - Databehandleravtale Versjon: 0.1 Dato oppdatert : 22.03.11 Databehandleravtale mellom Sunnaas Sykehus HF Organisasjonsnr.:

Detaljer

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012

Kontrakt mellom. Samferdselsdepartementet. xxxxxxxx. For prosjektet. Verdivurdering av NSB AS 2012 Kontrakt mellom Samferdselsdepartementet og xxxxxxxx For prosjektet Verdivurdering av NSB AS 2012 Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Verdivurdering av NSB AS er inngått mellom: (heretter kalt Konsulenten)

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Standard salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser Standard salgsbetingelser Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering 8. Risikoen for varen 9. Angrerett 10. Undersøkelsesplikt

Detaljer

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå

Kontrakt. Rammeavtale Mediebyrå Rammeavtale Mediebyrå Avtale om konsulentoppdrag Avtale om Medie tjenester er inngått mellom: (heretter kalt Byrået) og (heretter kalt Oppdragsgiver) Sted og dato: Ruter As (Byråets navn) Bernt Reitan

Detaljer

AVTALE OM JURIDISK BISTAND

AVTALE OM JURIDISK BISTAND AVTALE OM JURIDISK BISTAND mellom. (heretter kalt Advokaten) (Org. nr.) og Universitetet i Oslo Org. nr. 971 035 854 (heretter kalt Oppdragsgiver) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 BAKGRUNN... 3 2 RAMMEAVTALEN...

Detaljer

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll

www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll www.uk.no Generelle kontraktsbestemmelser for utførelse av uavhengig kontroll 1. Formål Dette avtaledokument beskriver de generelle avtalevilkår mellom oppdragsgiver(tiltakshaver/byggherre) og kontrollforetak

Detaljer

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS.

Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Vilkår vedrørende datarekonstruksjon fra Reconsult Dataredning AS. Disse vilkårene gjelder for Reconsult Dataredning AS (heretter Reconsult) sin tjeneste Datarekonstruksjon bestående av Analyse og Rekonstruksjon.

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE EKSEMPLAR NR. GRADERING KONTRAKTNUMMER 1 av 2 INGEN SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE tilknyttet kjøp av motorsykler til politiet Inngått mellom [politidistriktets navn] og

Detaljer

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder

Kontrakt. vedrørende sekretariatsfunksjon. for Villreinnemnda for. Snøhetta og Knutshø villreinområder Normalvilkår for kontrakt om sekretariat Kontrakt vedrørende sekretariatsfunksjon for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø villreinområder Kontrakts nr: 1 Mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og XX 1

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang

Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Statens standardavtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved anskaffelse av IT av mindre omfang Denne avtalen er inngått mellom: Avtalen omfatter: Som del av avtalen følger: Oslo og Akershus fylkeskommune

Detaljer

Rammeavtale. mellom Distributør og Brønnøysundregistrene (BR) vedrørende avgivelse av registerdata. Distributør: Organisasjonsnummer:

Rammeavtale. mellom Distributør og Brønnøysundregistrene (BR) vedrørende avgivelse av registerdata. Distributør: Organisasjonsnummer: Rammeavtale mellom Distributør og Brønnøysundregistrene (BR) vedrørende avgivelse av registerdata Distributør: Organisasjonsnummer: Innholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Forutsetninger rammebetingelser 3 Informasjon

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester

Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester Kontrakt kjøp av bedriftshelsetjenester mellom Post og teletilsynet og xxxxx om bedriftshelsetjenester Kontrakt - Bedriftshelsetjenester Side 2 av 9 Kontrakt om bedriftshelsetjenester er inngått mellom:

Detaljer

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor )

ii) PhonectUC abonnementsbetingelser (se Abonnementsbetingelser nedenfor ) Versjon 1.1 mars 2014 Side 1 av 6 PhonectUC Tjenesteavtale Abonnements- og tjenesteavtale PhonectUC Tjenesteavtale består av følgende elementer: i) Avtalen, dvs. den til enhver tid gyldige bestilling (og

Detaljer

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver

Oppdragsavtale mellom. (navn) heretter kalt oppdragsgiver Oppdragsavtale mellom (navn) heretter kalt oppdragsgiver og PartnerCo AS Dato: 1. februar 2015 ------------------------- 1. INNLEDNING 1.1. Intensjon Hensikten med denne avtale med vedlegg er å regulere

Detaljer