BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9"

Transkript

1 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

2 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer er leverandør av tjenesten slik de er omtalt her, eller som det fremgår av Tjenestebeskrivelsen. Ved motstrid mellom disse alminnelige vilkår og Tjenestebeskrivelsen med vedlegg, vil Tjenestebeskrivelsen med vedlegg gå foran som avgjørende for hvilke forpliktelser som gjelder. Endringer skal ellers skje skriftlig og undertegnes av begge Parter, og tas inn som et særskilt endringsbilag. Tjenestene er en løpende tjeneste med minste bindingstid/avtaleperiode som definert i pkt 13. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av tjenesten er innlevert. Disse vilkårene og Tjenestebeskrivelsen med vedlegg regulerer uttømmende avtaleforholdet mellom partene og erstatter enhver tidligere avtale. Definisjoner. Avtalen er disse alminnelige vilkår, særskilte Tjenestebeskrivelse og vedlegg til denne. Tjenestebeskrivelse er en beskrivelse av hvilken særlig tjeneste Kunden har valgt, og hva NetWorld Norway DA skal levere. Tilleggstjenester regnes som del av Tjenestebeskrivelsen. Kunden er en person eller fima, fysisk og juridisk, som inngår denne avtale med NetWorld Norway DA og som NetWorld Norway DA forholder seg til. Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale. Kontaktperson: Kundens valgte representant utad overfor NetWorld Norway DA. All kommunikasjon mellom NetWorld Norway DA og kunden skal foregå via denne eller disse personer med mindre annen kontaktperson(er) er skriftlig avtalt. Med godkjent personell skal i denne Avtale forstås spesifikt navngitte personer som oppfyller de krav NetWorld Norway DA til enhver tid oppstiller for å gi tilgang til det aktuelle anlegg. Alt personell skal være skriftlig forhåndsgodkjent av NetWorld Norway DA før de gis adgang til anlegget. Arbeidsdag eller kontortid; Virkedager mellom (CET) Kveld eller utenom arbeidsdag/kontortid; Virkedager mellom (CET), samt helg og offentlige høytidsdager. 2. Tjenestene Tjenester som omfattes av denne avtalen er spesifisert i Tjenestebeskrivelsen. Avtalen suppleres eller innskrenkes i tjenesteomfang ved å legge til eller fjerne tjenester som omhandles i egne Tjenestebeskrivelser. 3. Tidspunktet for oppstart og reklamasjon. Oppstart og utgangspunktet for beregning av avtalens løpetid gjøres fra overlevering jf. punkt 13, 14. De enkelte tjenester anses som overlevert til kunde når e-post med nødvendig informasjon er sendt til kundens tekniske kontaktperson. Tjenesten skal uansett anses som overlevert fra det tidspunkt tjenestenes funksjonalitet er gjort tilgjengelig for kunden. Kunden er ansvarlig for å gjennomgå og godkjenne at eventuell installasjon og konfigurasjon er gjort i henhold til avtale. Dersom det påvises mangler må dette meldes til NetWorld Norway DA innen 5 arbeidsdager etter at Kunden fikk levert tjenesten. Dersom reklamasjon ikke er gitt innen avtalt frist, anses leveransen godkjent og akseptert av Kunden. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 2 av 9

3 4. Endring av standardvilkår / Nye versjoner / Endring av tjenestens innhold. NetWorld Norway DA kan endre disse standardvilkår med 3 måneders skriftlig varsel til Kunden. Dersom Kunden ikke ønsker å fortsette Avtalen med de endringer som fremgår av varselet må NetWorld Norway DA varsles innen 14 dager fra mottak av endringsvarsel. Om endringene gjør det nødvendig for Kunden å skaffe ny leverandør, kan Kunden innen samme frist på 14 dager i det enkelte tilfelle - kreve at leveransen fortsetter i 6 mnd fra mottak av endringsvarsel. Activo Sys kan pålegge Kunden å ta i bruk nye versjoner av tjenesten om ikke gjeldende versjon lenger supporteres av programvareleverandør eller, etter Activo Sys`s skjønn, tjenesten ikke lenger forsvarlig kan leveres. Kunden må påregne at tjenesten kan bli endret i et mindre omfang hensett til med hva som er tjenestens hovedegenskaper. Slike endringer gir ikke grunnlag for sanksjoner mot NetWorld Norway DA AS. 5. Rettigheter. Ingen av Partene overdrar gjennom denne Avtalen noen immaterielle rettigheter som Partene eide før inngåelse av denne Avtale. For bruk av tredjemanns programvare gjelder de vilkår som den enkelte programvareleverandør til enhver tid har fastsatt. Med mindre annet fremgår får kunden en tidsbegrenset, ikke - eksklusiv, og ikke - overførbar disposisjonsrett til programvare, rettigheter, og utstyr nødvendig for å levere kontraktsmessig iht. Tjenestebeskrivelse. 6. Brukerstøtte til tjenesten. 6.1 Allment. Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner kan kunden henvende seg til NetWorld Norway DA sin brukertjeneste. NetWorld Norway DA tilbyr support på norsk og engelsk. Ved bruk av e-post vil kunden motta en kvittering for at henvendelsen er mottatt av NetWorld Norway DA AS. I slike tilfeller løper fristen for tilbakemelding fra det tidspunkt kvittering er kommet frem til kunden. NetWorld Norway DA kan kreve dekket de omkostninger som er forbundet med NetWorld Norway DA feilsøking dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor NetWorld Norway DA sitt ansvarsområde, og Kunden har akseptert slikt arbeid mot særskilt vederlag. Arbeidet faktureres i slike tilfeller per påbegynt time, og faktureres iht. gjeldende satser for bistand. NetWorld Norway DA er ikke ansvarlig for programvare levert av tredjemann og yter ikke support for slike spørsmål. Brukerstøtte og feilmelding er tilgjengelig alle virkedager mellom 09:00 og 16:00. Brukerstøtte og feilmelding utenom alminnelig kontortid må avtales særskilt, og tilbys kun etter forutgående særskilt avtale. Brukerstøtten og feilmelding er begrenset til kontaktpersonen jf. vedlegg til Tjenestebeskrivelsen Brukerstøttens tilgjengelighet. Brukerstøtten regnes som tilgjengelig og kontraktsmessig hvis følgende kriterier er oppfylt: Kunden (kontaktperson) skal få opprettet telefonisk kontakt med en person i NetWorld Norway DA`s brukerstøtte avdeling pr. telefon innen 30 min. Kontaktpersonen får svar på e-post innen 48 timer regnet fra det tidspunkt Kunden mottok kvittering for at henvendelsen var kommet frem Feilrapportering. Rapportering av feil på tjenesten skal meldes inn pr. telefon slik som anvist på NetWorld Norway DA`s hjemmside. Tilbakemelding om status på eventuell feilretting gis pr. telefon eller e-post. Eventuell feilretting påbegynnes umiddelbart av NetWorld Norway DA, senest innen 2 timer 120 min. Innenfor normal arbeidstid. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 3 av 9

4 7. Pris og betaling. 7.1 Allment om betaling. Alle priser er eksklusive skatter og offentlige avgifter, med forfall 14 dager etter fakturadato. I tillegg til avtalt pris påløper faktureringsgebyr etter p.t. gjeldende satser. Dersom det i avtaleperioden blir vedtatt endringer i offentlige skatter og avgifter, eller det skjer endringer i offentlig praksis som får virkninger for leveranser etter denne Avtalen, blir dette å belaste Kunden. NetWorld Norway DA kan nekte Kunden tilgang til Tjenesten inntil betaling er registrert. Ved betalingsmislighold vil NetWorld Norway DA sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling av 1979 nr 100. Om Kunden sier opp avtalen før utløpet av eventuell bindingstid kan NetWorld Norway DA fakturere det samlede utestående vederlag for den resterende del av bindingstiden Pris for tjenesten. Pris for tjenesten fremgår av Tjenestebeskrivelsen Pris for tilleggstjenester. NetWorld Norway DA plikter å opplyse kunden om enhver tilleggskostnad dersom slike tjenester faller utenfor avtalens tjenestenivå. Tilleggskostnader skal avtales særskilt, og skal spesifiseres i regningen. Slike tilleggskostnader er bla. brukerstøtte etter alminnelig arbeidstid, og brukerstøtte utover det som inngår i tjenestenivået. Konsulenttjenester og direkte utlegg som eventuelt kommer i tillegg den faste leiesum, skal spesifiseres i faktura og forfaller til betaling samtidig med påfølgende forskuddsbetaling. 8. Endring av pris. 8.1 Allment. Kunden skal varsles om prisendringer. Varsel om prisendringer skal formodes å være kjent av Kunden, dersom NetWorld Norway DA kan godtgjøre at e- mail er blitt avsendt til Kundens oppførte kontaktperson Prisendring i avtaleperioden. NetWorld Norway DA kan på etthvert tidspunkt i avtaleperioden endre prisene med varsel tilsvarende resterende tid av gjeldende avtaleperiode, men ikke kortere enn 90 dager. Ved endring av pris etter denne bestemmelsen vil kunden som ved skrftlig varsel motsetter seg prisøkningen innen 14 dager kunne fortsette på samme vilkår ut gjenværende del av gjeldende avtaleperiode. Tjenesten vil i slike tilfeller bli vurdert som sagt opp av Kunden. Forøvrig vises det til de alminnelige vilkår for oppsigelse jf punkt 13. Pris på tjenesten vil endres i hht. Konsumprisindeksen hvert år. En slik økning gir ikke kunden rett til å si opp avtalen. 9. Kommunikasjon og fullmakter. 9.1 Allment. NetWorld Norway DA formoder at vedkommende som står som kontaktperson også har rett til å forføye over tjenesten. Retten formodes å omfatte sletting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. Kundens daglig leder, styreformann eller Kunden selv i regi av sitt enkelpersonsforetak vil alltid kunne representere Kunden som sådan overfor NetWorld Norway DA AS. All korrespondanse vedrørende feks prisendring og annen kundeinformasjon vil rettes til kontaktperson hos kunden. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 4 av 9

5 9.1.1 Kundens kontaktperson. Kundens kontaktpersoner er spesifisert i vedlegg til Tjenestebeskrivelsen. 10. Oppsigelse og stenging Oppsigelse. Kunden kan si opp avtalen inntil 3 måneder før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny avtaleperiode påløper. Oppsigelse påvirker ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper. Ved oppsigelse av tjenesten vil Kunden få 10 virkedager, regnet fra tidspunktet oppsigelsen ble effektiv, til å hente ut den data som ønskes overført til lokal Klient. All data vil etter dette tidspunktet automatisk bli slettet. Denne retten til å hente ut data viker for NetWorld Norway DA sin rett til å holde tilbake data mv., etter bestemmelsene i punkt 10.3 Kunden skal levere tilbake til NetWorld Norway DA all programvare Kunden leier fra NetWorld Norway DA i forbindelse med denne Avtale og alle kopier Kunden har av slik programvare Stenging. Ved brudd på bestemmelsene om manglende betaling jf. pkt 7 og/eller som følge av annet kontraktbrudd jf. punkt 12 flg., vil tjenesten bli stengt. Kundens betalingsforpliktelse vil ved kontraktsbrudd gjelde frem til det tidspunkt avtaleperioden opprinnelig utløper Tilbakeholdsrett. NetWorld Norway DA kan nekte kunden tilgang/administrasjonsrett til tjenesten, herunder nekte utlevering og bruk av filer, data mv, inntil korrekt betaling har funnet sted. Denne retten til å holde tilbake data eller å nekte kunden tilgang til Tjenesten, det være seg statistikk, tilgang til hjemmeside, drift av domene, eller annet gjelder uavhengig av om Kunden har inngått andre avtaler om tjenester i NetWorld Norway DA sin produktportefølje hvis funksjonalitet helt eller delvis påvirkes av stengingen. NetWorld Norway DA kan under ingen omstendigheter utøve tilbakeholdsrett, nekte kunden tilgang eller utøve sin rett til å slette innhold, dersom Kunden innen 14 dager fra varsel stiller tilfredsstillende sikkerhet for ubetalte krav eller for fremtidig bruk av tjenesten(e). Bankgaranti, fra anerkjent finansinstitusjon, for utestående med renter og med forfall 30 dager fra tidspunktet for faktisk utlevering av filer eller ny utstedelse av administrasjonsnøkler, skal regnes som tilfredsstillende sikkerhet Særlig om kontraktsbrudd / Oppsigelse av tjenester hvor Kunden eier hardware mv. Kunden plikter å hente ut hardware innen 10 dager fra oppsigelsen ble effektiv. Om ikke Kunden henter hardware innen den fristen kan NetWorld Norway DA AS betrakte eiendelene som etterlatt. Etterlatte gjenstander og hardware kan NetWorld Norway DA AS tilegne seg uten vederlag. Ovennevnte gjelder tilsvarende ved betalingsmislighold fra Kunden. NetWorld Norway DA kan under ingen omstendigheter tilegne seg gjenstander fra Kunden eller Kundens Hardware uten særskilt skriftlig varsel. Punkt 10. gjelder tilsvarende så langt det passer Prosedyre ved oppsigelse, tilbakeholdsrett og stenging. Alle henvendelser om oppsigelse, tilbakeholdsrett og stenging skal skriftlig fremsettes til partenes kontaktpersoner. Ved stengning som følge av kontraktsbrudd, ved oppsigelse eller tilbakeholdsrett vil all informasjon på Kundens utstyr bli slettet etter 10 virkedager. Eventuell bistand fra NetWorld Norway DA AS i forbindelse med tilbakelevering av data, hardware etc. iht. punkt 10 flg. faktureres særskilt iht. gjeldende timeliste. Om det er grunnlag for å frykte at betaling for slik bistand uteblir, kan Kunden pålegges å betale et forskudd tilsvarende et estimert antall timer for nødvendig bistand. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 5 av 9

6 11. Sikkerhetsbestemmelser. NetWorld Norway DA har ansvar for å opprette og vedlikeholde sikkerhetsrutiner som rimeligvis må anses tilstrekkelig for å hindre uautorisert adgang til brukerens infrastruktur hos NetWorld Norway DA og innholdet i denne. NetWorld Norway DA vil under ingen omstendigheter gi andre innsyn i innhentet informasjon med mindre kunden selv samtykker, eller NetWorld Norway DA ved pålegg fra offentligrettslige myndigheter ilegges utleveringsplikt iht. gjeldende lovgivning. Kunden skal ha passord som benyttes som sikkerhetsmekanismer ved innlogging. NetWorld Norway DA har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord Tilgang til driftslokaler Sikkerhetsrutiner Allmenne bestemmelser. NetWorld Norway DA skal, om Kunden ønsker det, tillate interne eller eksterne revisorer å observere NetWorld Norway DA sin gjennomføring av tjenestene med tilhørende kundedata og eventuell dokumentasjon som gjelder tjenestene for Kunden, i det omfang som god revisjonsskikk tilsier eller som kreves av offentlig myndighet og regelverk. Slik revisjon skal skje med rimelig varsel og i vanlig forretningstid. Arbeidet faktureres etter forutgående varsel og med avtalt timepris jf. pkt 7 flg. NetWorld Norway DA sine eventuelle kostnader knyttet til gjennomføring av innsyn, kontroll og eventuell kvalitetssikring som Kunden finner påkrevet, belastes Kunden. Kundens fysiske adgang til utstyr kan bare skje i medhold av forutgående avtale. Det gis ikke under noen omstendighet tilgang til maskinvare som benyttes av flere kunder Godkjent personell. All hardware som plasseres hos NetWorld Norway DA, settes i avlåst rackskap der kun NetWorld Norway DA sitt driftspersonale har adgang. Kunde kan gis begrenset adgang til driftsenter etter følgende bestemmelser; Tilgang for drift av server kan bare finne sted iht. gjeldende rutine hos NetWorld Norway DA AS, og kun ved hjelp av - Godkjent personell ansatt hos kunden. - Kundens kontaktpersoner - Godkjent personell ansatt hos en tredjepart Kunden har inngått driftsavtale med Taushetsplikt bedriftshemmeligheter. All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen, herunder selve avtaleteksten og vedlegg, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra den annen part. Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt I henhold til forskrifter gitt av enhver anerkjent aksjebørs, hvis det kreves av offentlig myndighet som har hjemmel til det, eller pålegges av kompetent domstol. Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis. Partene kan også overføre informasjon til utenforstående i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av Avtalen. Bestemmelsen i første avsnitt er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen. Partene plikter å ta rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen ikke blir gjort kjent for andre. Informasjonen skal som minimum sikres på tilsvarende måte som vedkommende parts konfidensielle informasjon for øvrig. Uansett opphører forpliktelsene 3 år etter Avtalens opphør. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 6 av 9

7 12. Øvrige bestemmelser Ansvar for publisering. Kunden er ansvarlig for alt materiale som publiseres og eller lagres på NetWorld Norway DA s maskiner, eller maskiner plassert hos NetWorld Norway DA, ikke krenker immaterialrettslige bestemmelser. Materiale som publiseres eller henvises til fra Kundens hjemmeside skal være i overensstemmelse med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet rimeligvis retter seg mot Forholdet til tredjemann Kunden bestemmer selv hvem som skal ha tilgang på informasjonen han har lagt ut på serveren. Ethvert forhold mellom Kunden og tredjemann vedgår ikke NetWorld Norway DA Heving. Begge parter kan heve kontrakten ved vesentlig kontraktsbrudd. Dersom Kunden ikke har betalt utestående beløp innen 30 dager etter betalingsfristen som er angitt i faktura, anses dette for å være vesentlig mislighold, og hevingsgrunnlag i henhold til denne Avtale. Det foreligger vesentlig kontraktsbrudd dersom Kunden eller annen som kunden rimeligvis kan identifiseres med: - benytter tjenesten i strid med enhver aktuell lovgivning jf. punkt Benytter tjenesten til overvåkning av enhver karakter av datatrafikk på tilsluttet nettverk. - benytter tjenesten å spre, distribuere eller annen måte formidle materiale som inneholder programvare, virus, macro virus, trojanske hester, ormer eller annen programmerings kode, filer eller programmer laget for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til enhver programvare eller hardware eller telekommunikasjonsutstyr Virkning av heving. Ved hevning opphører Partenes rettigheter og plikter i henhold til denne avtale og Kundens tilgang til og mulighet til å benytte Tjenesten stenges. Ved heving av Avtalen som skyldes Kunden, skal NetWorld Norway DA holdes skadesløs av Kunden for de forpliktelser overfor tredjemann som NetWorld Norway DA har påtatt seg, på det tidspunkt Avtalen opphører. Før stengning iverksettes etter punkt 12 skal Kunden varsles skriftlig, og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Dersom det er grunn til å tro at NetWorld Norway DA utsetter seg for fare for straff eller erstatningsansvar eller stiller sikkerheten i nettet i fare ved å ikke stenge umiddelbart, skal NetWorld Norway DA ha rett til å stenge tjenesten uten forutgående varsel. NetWorld Norway DA skal i disse tilfellene uten ugrunnet opphold varsle Kunden. Varselet skal i begge tilfeller opplyse om årsaken, og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Ved heving som følge av kvalifisert kontraktsbrudd aksepterer Kunden risikoen for at andre Tjenesters funksjonalitet kan helt eller delvis bortfalle i den perioden kontraktsbruddet gjelder Rettsmangler ved tjenesten fra NetWorld Norway DA. Det foreligger vanhjemmel fra NetWorld sin side dersom tredjemanns rettigheter i forbindelse med tjenesten(e) tilsidesettes som en følge av NetWorld sine forhold. Dersom tredjemann gjør gjeldende at leveranser etter avtalen helt eller delvis strider mot tredjemanns rettigheter, skal Activo Sys sørge for at nødvendige rettigheter beholdes eller skaffes, eller at annet tilsvarende program/funksjonalitet skaffes til veie uten omkostning eller driftforstyrrelse for Kunden. Dersom ingen av disse alternativene etter NetWorld sin mening med rimelighet kan anvendes, kan NetWorld Norway DA kreve at tjeneste opphører samtidig som de løpende vederlag reduseres forholdsmessig. Skulle det bli reist noe krav fra tredjeparts side mot Kunden på grunnlag av vanhjemmel m.v. som har sammenheng med NetWorld Norway DA sine forhold, plikter NetWorld Norway DA for egen regning å føre saken også for Kunden. Fra det tidspunkt NetWorld Norway DA overtar saken, plikter Kunden mot særskilt godtgjørelse å bistå NetWorld Norway DA, men vil ikke opptre på egen hånd under rettssaken med mindre partene har blitt enig om en annen fremgangsmåte. Utover det som er angitt ovenfor kan ikke Kunden gjøre noe ansvar gjeldende overfor NetWorld Norway DA som følge av vanhjemmel Særlig om ansvar og ansvarsbegrensning i forbindelse med Rekonstruksjon av data ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 7 av 9

8 a) I tilfelle av feil eller mangler ved Kundens data som skyldes NetWorld Norway DA, skal NetWorld Norway DA omgående og uten ytterligere vederlag omlevere, eller om nødvendig rekonstruere data. b) Dersom NetWorld Norway DA alene ikke er i stand til å utføre rekonstruksjon av data, skal data i et tilfelle som nevnt i a), rekonstrueres i samarbeid mellom partene, eller ved hjelp av tredjepart. Hvis Kundens personale forestår rekonstruksjonen, skal NetWorld Norway DA dekke de direkte lønnskostnader, eller de eksterne kostnader som er forbundet med rekonstrueringen hvis Kunden benytter ekstern hjelp. c) Ved forhold som skyldes Kunden, har NetWorld Norway DA ikke ansvar for feil eller mangler ved data, eller tap som skyldes at disse bortfaller. Slike forhold omfatter, men er ikke begrenset til, feil eller mangler ved det datamateriale som er levert av Kunden, feil ved Kundens brukerprogramvare, som NetWorld Norway DA ikke har ansvar for, og feil eller manglende informasjon til NetWorld Norway DA, som bl.a. endringer i dataforhold. Påføres NetWorld Norway DA ekstra ressursforbruk som følge av forhold Kunden hefter for, skal Kunden dekke Activo Syss dokumenterte ressursforbruk som slike forhold måtte medføre. d) Uansett årsaken til feil eller mangler ved data skal feilen løses og data rekonstrueres hurtigst mulig i samarbeid mellom partene. Det kan ikke gjøres andre krav gjeldende mot NetWorld Norway DA for feil eller mangler ved data eller tap av data enn det som følger av punktene a) til d) ovenfor Alminnelig ansvar og ansvarsbegrensning mv. NetWorld Norway DA yter ingen garanti mot tredjeparts adgang til maskiner m.m. NetWorld Norway DA garanterer ikke mot at tredjepart foretar overvåking av datatrafikk, eller forsøker å oppnå/oppnår adgang til Kundens utstyr. Kunden er selv pliktig til å undersøke om NetWorld Norway DA`s tjenester tilbyr tilstrekkelig sikkerhet mv. iht. interne sikkerhetsrutiner og behov for den typen virksomhet Kunden driver. NetWorld Norway DA holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Ingen av Partene er ansvarlig overfor den annen Part, med mindre vedkommende har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Ingen av Partene kan kreve erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap regnes bla tap av prestisje, enhver fortjeneste, driftsavbrudd, avsavnstap mv. Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp Kunden har betalt for det totale engasjement i NetWorld Norway DA de siste 12 måneder regnet fra det tidspunkt ansvar ble varslet Oppetid / Nedetid mv. fastsatt med Tabell. Kunden kan ikke fremme noen krav utover hva refusjonstabell for den enkelte Tjenestebeskrivelse tilsier Overdragelse m.m Kunden Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra NetWorld. Dette samtykket forutsetter bla. at kunden har fullt ut betalt for alle de tjenester som er bestilt av NetWorld frem til utløpet av respektive avtaleperiode(r). Kunden plikter å konsultere NetWorld Norway DA om tjenesten kan leveres hvis flytting skjer, senest før man skifter hel - eller del - leverandør og uansett før man avtaler overføring av rettigheter og plikter tilknyttet tjenesten til tredjemann NetWorld Norway DA. NetWorld Norway DA kan overføre sine forpliktelser og rettigheter etter denne avtalen dersom tjenesten overføres til en juridisk enhet tilhørende stater som sikrer en forsvarlig behandling av opplysninger knyttet til Kundens konto. Juridiske enheter i stater som har gjennomført direktiv 95/46/EF om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, oppfyller alltid kravet til forsvarlig behandling Force Majeure. Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Partenes kontroll, suspenderes Partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 8 av 9

9 Hver av Partene kan si opp Avtalen med 60 dagers skriftlig varsel regnet fra da varselet ble avsendt dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for Partene å opprettholde Avtalen. 13. Avtaleperioden. Avtalen gjelder for en periode på minimum 12 måneder fra det tidspunkt tjenesten er gjort tilgjengelig for Kunden jf. 14, med mindre annet fremgår av Tjenestebeskrivelsen. Avtalen og tjenestene iht. Tjenestebeskrivelsen fornyes løpende for nye tilsvarende perioder mindre NetWorld Norway DA innen 3 måneder før ny periode påløper mottar skriftlig oppsigelse fra Kunden. Enhver avvikling av tjenesten, med unntak av forhold som skyldes NetWorld Norway DA etter denne avtalen eller force majeure jf pkt 12.8 frigjør ikke kunden for betalingforpliktelsen for resterende del av den gjeldende tjenesteperiode. 14. Ikrafttredelse. Avtalen forplikter gjensidig fra det tidspunkt NetWorld Norway DA AS har bekreftet bestillingen / oppdraget. Avtaleperioden jf 13 starter når Kunden har mottatt brukernavn og passord for tjenesten eller når tjenesten på annen måte er gjort tilgjengelig for Kunden Særskilt om automatiserte bestillinger (domene, webhotell etc.) For tjenester som er bestilt via NetWorld Norway DA AS sin hjemmeside forbeholder NetWorld Norway DA AS seg retten til å fragå avtalen, selv etter bestillingen / oppdraget er bekreftet for Kunden. NetWorld Norway DA AS taper retten til å fragå avtalen Om man dette ikke aktivt påberopes 3 virkedager etter at tjenesten iht. Tjenestebeskrivelsen er gjort tilgjengelig for Kunden. NetWorld Norway DA AS vil i slike tilfeller forsøke å bistå Kunden med å finne en annen leverandør. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 9 av 9

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1

ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ALMINNELIGE VILKÅR rev. 3.0.1 ISPHUSET NORDIC AS ORG.NR. 985 838 186 HERETTER ISPHUSET 1. INNLEDNING Disse Alminnelige vilkår, og evt. vedlegg hertil regulerer de vilkår som Kunden underkastes når vedkommende

Detaljer

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.

webhotell og domene Avtalevilkår for Tibi DA Revidert: 01.10.2012 Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi. Avtalevilkår for webhotell og domene Revidert: 01.10.2012 Tibi DA Org.nr.: 989 460 447 Postadresse: Brubakkhaugen 21B 7224 Melhus E-post: post@tibi.no Web: www.tibi.no 1 Innhold 1. Generelt... 3 2. Tjenestene...

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

Tjenesteavtale. Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett. 1. Generelt. 2. Tjenesten. Versjon 1.5 av 01. Juli 2006

Tjenesteavtale. Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett. 1. Generelt. 2. Tjenesten. Versjon 1.5 av 01. Juli 2006 Tjenesteavtale Tjeneste avtale mellom kunden og Aleo Internett Versjon 1.5 av 01. Juli 2006 For.com/.net/.org gjelder også følgende: http://resellers.tucows.com/opensrs/com_net_org/exhibita http://www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm

Detaljer

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER

MMediaverkstedet AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER M AVTALE ANG. DRIFT AV WEB-HOTELL/SERVER DENNE AVTALEN er inngått av og mellom ( Leverandør ) og ( Kunde ). Angivelse av dato, Kunde, avtalens varighet mm. er gitt i vedlagte bestilling fra Kunde. Som

Detaljer

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer.

Du er ansvarlig for at dine personopplysninger holdes oppdaterte gjennom å melde fra til K2 ved endringer. STANDARD BRUKERAVTALE FOR K2 S PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere K2 s produkter og/eller ved å benytte deg av K2 s-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer å være bundet av

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Mamut Brukeravtale 1

Mamut Brukeravtale 1 Mamut Brukeravtale 1 Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTE Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamut-tjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. TJENESTEAVTALE Sist oppdatert: 16.01.2015 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: 1. Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder.

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Tjenesteavtale Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Avtalen erstatter alle tidligere tjenesteavtaler, vilkår og betingelser gitt av Telsys AS. Side

Detaljer

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR

ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR STANDARD AVTALEVILKÅR FOR NSN AS ABONNEMENTS- OG KJØPSVILKÅR 1.0 AVTALENS VIRKEOMRÅDE Med mindre annet er eksplisitt avtalt, gjelder Standard avtalevilkår for NSN AS Abonnements- og kjøpsvilkår ved ethvert

Detaljer

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling.

Alminnelige vilkår for fiberbredbånd til privatkunder. 5.2 Kunden skal følge de anvisninger som er gitt av Tysnes Breiband for graving og kabling. 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til bredbåndnettet og levering av de i Bestillingsskjema angitte Altibox-produkter og tjenester

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser.

Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtale Sist oppdatert: 20.12.2013 Betingelsene er gyldig fra 01.08.2008 og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler og betingelser. Tjenesteavtalen er delt i tre: Generelle betingelser - generelle

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat

Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Bestillingsskjema Bredbånd - Privat Navn: Adresse: Postnr./Sted: Telefon: E-post: Fødselsdato: Undertegnede bestiller herved trådløs ADSL/SDSL av Infonor Kompetanse AS etter følgende spesifikasjoner: (sett

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat

Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat Alminnelige vilkår for avtale om fiber- og bredbåndbaserte tjenester Privat 1. Avtalens parter og gjenstand 1.1 Disse alminnelige vilkår (Alminnelige vilkår) gjelder for tilknytting til fiber- og bredbåndnettet

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser.

Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Tysnes Breiband AS. Her finner du også tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder

Detaljer