BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS TLF: FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 VANN FISKESLAKTERIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS TLF: 55 90 30 00 FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 VANN FISKESLAKTERIER"

Transkript

1 BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS ADRESSE: 5281 VALESTRANDSFOSSEN TLF: KUNDE: BRANDASUND FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 FUNKSJON: DESINFEKSJONAVFALLS- VANN FISKESLAKTERIER KAPASITET: 40 M3/TIME LEVERINGSTIDSPUNKT: NOVEMBER 2010 SERIENUMMER: 114 MANUAL REVISJON: JUNI

2 4.0: DRIFT AV ANLEGG 4.1 PLS innstillinger for drift av anlegg PLS styrer alle funksjoner på anlegget. De fleste parameterne kan endres i PLS, som start/stoppnivå for pumper, mengdestyring etc. Fra hovedvindui PLS panel kan de ulike nivå i tanker observeres, samt hvilke pumper som går, ventilstatus etc. Hovedvindu: Utstyr Grønn Rød Sort Ventiler Åpen Lukket Pumper På Feil/alarm Av Celler På Av PSU På Av 2

3 Under drift vil registrert flow blodvann (til holdesløyfe) og sjøvann (gjennom celler) vise i display. Avlest redox og ph fremkommer, samt nivå på buffertank. Det vil vise hvilke ventiler som er åpen/lukket, samt pumper som er i drift. Dersom anlegget er i alarmstatus,vil en rødbjelle blinke oppe i høyre hjørne av bildet. For å sjekke hvilken alarm som er aktiv, trykk på ALARM knapp ved siden av display. Manøvrering i PLS fra hovedbilde. Fra hovedbildet kan en bruke knapper på høyre side, eller alarmknapp for å komme inn på: Alarm: Sjekk alarmstatus,og kvittere ut alarmer Trend: Viser kurver over anleggets drift de siste timer. Sett verdier: Her kan du manøvrere videre inn på oversiktsbilder og innstillinger i PLS Manuell styring: Program som kan brukes når anlegg er av, for å kjøre enkeltkomponenter NB Fra alle ulike vindui PLS kommer du tilbake til hovedbildet ved å trykke knappen HOME ALARM knapp (kommer inn på alarmliste fra alle vindu): Man kommer inn på liste over alarmer. Siste alarm vil stå øverst. Alarmer som ikke ennå er kvittert ut, vil være i rødklamme. Tidligere, kvitterte alarmer vil ligge med sort skrift i listen. Alarmer som er automatisk resatt i PLSvil ligge med gul skrift. Bilde av Alarmliste (tom): - Øke skriftstørrelse - Minke skriftstørrelse - Se tidspunkt for alarmer Man kan flytte klammen rundt en alarm ved å bruke piltast OPP eller NED K vitt ere ut alar mer: Når en alarm har gått, og man har sjekket ut feilen som har medført at det ble gitt alarm må man kvittere ut alarmen for å starte anlegget opp på nytt. Flytt ved hjelp av piltast klammen slik at den står ved aktuelle alarm, og trykk knappen ACKNOWLEDGE. Knappen holdes inne til skrift på alarm går over til passiv. Dersom man ikke får kvittert ut alarmen til passiv status, kan dette skyldes at feilen ikke er rettet, og at alarmen derfor henger inne. 3

4 TRENDK URVER Ved å gå inn på bildet TRENDKURVER, finner man data for driften av anlegget de siste timer. Ved å følge de ulike fargede linjer, kan man lese av ventilstatus, flow, ph og redox. Dette bildet kan brukes til å se om anlegget har hatt stopp (for eksempel ved lavt nivå buffertank) eller om anlegget har gått de siste timer. Man kan i dette bildet også se, og still e inn, tidspunkt for lagring av data fra panel til USB penn. Klokkeslett for lagring, og antall dager mellom hver lagring, samt dager fra forrige lagring kan leses av her. Logg kan også lagres manuelt ved å trykke LAGRE knapp nede til høyre, dette 0 still er også dager brukt siden forrige lagring. Man kan fra dette bildet gå videre til trendkurver for buffertank. Man vil da se utviklingen i fyllingsgrad buffertank de seineste timer. 4

5 VEDRØRENDE L OGGI NG AV DATA OBS OBS Når man sett er inn en minnepenn i panelet skal det ett er kor t tid komme opp i displayet: External memory carddetected Dette vises kun kort tid i displayet og forsvinner automatisk. Dette viser at panelet har registrert USB pennen. Dersom det er en minnepenn som tidligere er brukt i panelet, er nåalt OK for lagring av data. Ved innsett ing av ubr ukt minnepenn må det sj ekkes at følgende kommer opp i display innen et par minutter: Catalogue (file) structure not found Doyou want tocreateit now? YES NO Man skal da trykke YES, og minnepennen blir da formattert for å motta filer fra panelet. Dersom dette ikke kommer opp ved innsetting av ny, ubrukt minnepenn vil denne ikke for matt eres, og data vil ikke over føres fr a panelet til USB pennen, og data vil gå tapt!! Det anbefales at ett er innsett ing av en ny minnepenn blir det testet etter en uke at datalagringen fungerer som den skal ved å overføre data til Excel ark 5

6 FRA HOVEBILDET > SETT VERDIER I dette vinduet ser du og kan endre innstillingene for flow av blodvann og sjøvann gjennom anlegget. Nivåstyringen av buffertank med start / stopp nivå, kan legge inn at blodvannspumpe skal gi økende flow ved stigende nivå i buffertank, og ulike nivå i buffertank for alarm. Fra vinduet kan du også gå inn på styring av syrepumpe for ph regulering, innstillinger PID PSU og se på DRIFT VERDIER 6

7 SETT VERDIER > Nivåstyring buffertank Her gjøres innstillinger for start / stopp av desinfeksjonsprosessen ut fra nivå i buffertank. Nivå Start nivå Stopp nivå Høyt nivå Lavt nivå Viser nivået av vann som er i buffertanken I nnstil ling på hvilket nivå i buffertank prosessskal starte. Startnivå må alltid stilles høyere enn stoppnivå Innstilling på hvilket nivå i buffertank prosessskal stoppe. Stoppnivå må alltid stilles lavere enn startnivå Nivå som gir alarm om høyt nivå i buffertank. Det er en fordel at dette nivået stilles inn en god del under at tank er faktisk full, slik at man har noe tid til å eventuelt rette feil som gjør at nivået har blitt høyt. Gir alarm lavt nivå. Må stilles en del lavere enn STOPP NIVÅ, og dersom det gis alarm Lavt nivå, vil ofte dette skyldes at det er feil på nivåføler, da anlegg under normal drift skal stoppe før nivå kommer til Lavt Nivå SETT VERDIER > Flow blodvannspumpe (klamme nede til høyre) Her gjøres innstillinger for den flow man ønsker at blodvannspumpe skal pumpe fra buffertank til holdesløyfe. Venstre knapp Høyre knapp For klaring Nor mal / Nivå Flow 1 (eks 30m3) Dersom knapp står i NORM AL vil innstillt mengde Flow 1 gjelde uavhengig av nivå i tank, selv om Flow 2 er innstilt med annen verdi enn Flow 1. Dersom knapp står i NI VÅ, vil anlegget pumpe den mengde som står innstilt i Flow 1 til nivå i tank kommer over innstilt nivå i ruten under (eks 4 meter) og pumpe ut mengde innstilt i Flow 2 inntil nivå igjen kommer under innstilt Nivå (eks 4 meter) og gå ned igjen til innstilt mengde Flow 1 Nivå (eks 4 meter) Flow 2 (eks 40m3) Nivå stilles inn på den høyde i buffertanken man ønsker at anlegget skal veksle mellom Flow 1 (eks 30m3) og Flow 2 (eks 40m3) Det kan være hensiktsmessig at anlegg ikke står i Normal, men innstilt på Nivå, og at det er noe forskjell mellom innstilt mengde Flow 1 og Flow 2. Dette særlig dersom det kommer en del mindre vann inn på buffertanken enn design kapasitet for anlegget (40m3/time), da det ved en lavere utpumping på Flow 1 vil gi mindre start/stopp av anlegget. Dersom anlegget har god kapasitet i forhold til vannmengde som kommer inn i buffertanken kan det være hensiktsmessig at nivå innstilling for veksling mellom Flow 1 og Flow 2 er forholdsvis høyt i buffertanken (eksempelvis 4 meter), mens dersom det 7

8 kommer så mye vann vanligvis at anlegget stort sett må kjøre på mengde innstilt i Flow 2, er det hensiktsmessig at nivå for veksling still es lavt, for eksempel på 1 meter. SETT VERDIER > Flow sjøvann Her gjøres innstillinger for ønsket mengde sjøvann gjennom elektrolysecellene, og alar mnivåer for dett e. Anlegget har 6 elektrolysecell er, som blir til ført vann gj ennom 2 looper med vann, der hver loop forsyner 3 celler montert i serie. Lav flow OK flow Høy flow Settpunkt flow Lav flow 2 OK flow 2 Høy flow 2 Innstilling for alarm Lav flow loop 1. Flow under Lav flow gir alar m. Sett es normal i området liter/min Flow over OK flow gir strømpådrag på cellene i loop 1. Dersom flow kommer under OK flow, vil det ikke være strøm på celler i loop 1. Stilles nor malt til minimum 2500liter/min Dersom flow kommer over Høy flow loop 1 gis alar m Høy flow. Dette kan skyldes rørbrudd etter flowmåler som reduserer mott rykk. Stilles nor malt til ca 8000liter/min. Dette er innstilling for total ønsket mengde gjennom cellene i både loop 1 og 2, og settpunktet her styrer åpning av reguleringsventil sjøvann. Det er viktig at settpunktet er satt en del høyere enn sum innstilt OK flow i begge looper, slik at man unngår at flow sjøvann gjennom hver loop blir lavere enn OK flow for å ha fullt pådrag på cellene. Ved 2 looper vannet skal fordeles på vil normal innstilling her være ca 8000liter/min. Innstilling for alarm Lav flow loop 2. Flow under Lav flow gir alar m. Sett es normal i området liter/min Flow over OK flow gir strømpådrag på cellene i loop 2. Dersom flow kommer under OK flow, vil det ikke være strøm på celler i loop 2. Stilles nor malt til minimum 2500liter/min Dersom flow kommer over Høy flow loop 2 gis alar m Høy flow. Dette kan skyldes rørbrudd etter flowmåler som reduserer mott rykk. Stilles nor malt til ca 8000liter/min. *** Det er viktig at flow fordeles mest mulig likt mellom de 2 looper. Dette gjøres ved manuelle ventiler etter hver loop, som justeres til man ser at flow er tilnærmet lik. SETT VERDIER > Stopp av celler fra Reg ventil Nederst i bildet stilles inn Stopp av celler fra Regventil. Regventil vil med nor mal tilfør sel av sj øvann og normalt mott rykk gj ennom celler/holdesløyfe variere mellom 30-60% åpning for å gi den mengde sjøvann som er innstilt i SETTPUNKT FLOW. Dersom tilførsel ikke er normal (for lavt eller høyt trykk på sjøvann inn) vil reguleringsventil åpne mindre eller mer i % enn normal åpning, som da stopper pådrag på celler og som stopper anlegg og gir alarm. Grenseverdier for dette må stilles inn etter erfaring med normal og eventuell variasjon i tilførsel og trykk på sjøvannstilførsel. 8

9 SETT VERDIER > Innstilling strøm PSU 1 PSU 6, strøm til Eceller Her gjøres innstillinger for strøm til de elektrolyttiske cellene. Det er 6 stk PSU som forsyner strøm til celle 1 6. Nummerering PSU tilsvarer nummerering på Eceller, der celle nr 1 er montert nederst, celle 6 er montert øverst. For hver PSU er det 3 klammer: Amp (ampere) S Amp (Sett ampere) Viser den ampere som trekkes på gjeldende celle Her still es inn den ampere som man ønsker at cellen skal trekke, normalt stilles dette inn i området amp H amp (Høy ampere) Alarmgrense for høy ampere på cellen, stilles normalt inn til 500 ampere. Dersom cellen trekker Høy ampere er det tegn på at noe er galt, og det vil gå alarm HØY AMPERE PSU NR. Ved høy ampere vil celle slås av, alarm vil bli gitt, men anlegget stopper ikke ned da det vil produseres på de cellene det ikke er gått alarm på. Dersom en celle viser betydelig lavere ampere enn Sett ampere innstilling, er dette et tegn på at noe er galt med strømforsyning eller med selve Ecellen. Ta da kontakt med leverandør. (For videre mer avansert innstilling av strøm til celler, går man inn på knappen PID PSU, som beskrives lengre bak i manualen) SETT VERDIER > Utløpsverdier Åpning og stenging av ventiler etter holdesløyfe for utslipp til sjø, eller tilbakeføring til buffertank for ny prosessering, styres av redoxverdier, målt i en delstrøm tatt ut fra holdesløyfe etter ca5 minutter holdetid. Grenseverdier for dette stilles inn under Utløpsverdier i dette vinduet. Dette må stilles inn etter erfaring og måleresultater for restklor målt manuelt ved DPD metode (apparat for dette levert med anlegget). Utløpsverdi (grenseverdi Lav redox) stilles inn ved den verdi der man ikke har nok restklor etter Downstream sin Metodegodkjenning, 8mg restklor. Lav redox ut -500(eks) Når målt verdi komme under -500, stenger utløpsventil, og omløpsventil åpner og vannet går da tilbake til buffertank OK redox ut -450(eks) Dersom målt verdi har vært lavere enn Lav redox ut verdi (-500), må verdi stige til OK redox ut verdi før omløpsventil stenger og utløpsventil åpner igjen. Det må være en differanse på ca50 punkter mellom LAV og OK verdier, ellers vil anlegg kunne ligge kontinuerlig å veksle mellom utslipp og omløpnår målt verdi er i dette området. OBS! OK verdi må alltid stilles høyere (nærmere + verdi) enn Lav redox ut. Tall i tabell kun som eksempel. 9

10 SETT VERDI ER > Alar mtid omløp Dersom anlegg går i omløppga at målt redoxverdi er lavere enn innstilt Lav redox ut, vil det ikke pumpes vann ut avløpsledning, men tilbake til buffertank. Dersom dette skjer over tid, vil buffertank gå full som følge av at denne tilføres nytt vann fra filter. For å hindre at dette skjer, og at man får overfylling på buffertank, kan det legges inn en alarm etter valgbar tid når anlegget går i omløp. Dersom denne stilles inn til for eksempel 10 minutter, vil anlegg da gi alarm når omløpsventil har vært åpen i 10 minutter. Man kan da sjekke anlegget, kontrollere og eventuelt kalibrere redox sensor, og eventuelt ta restklormåling og endre verdier for Lav og OK redox ut, dersom restkloverdier viser at man har nok restklor selv ved den innstilte verdi Lav redox ut. SETT VERDIER > Pumpestyring Her still es inn rekkefølge for åpning av reguleringsventil for sjøvann og oppstart/stopp av blodvannspumpe. Det er ønskelig at Reg ventil åpner for sjøvann til celler, og oppstart av klorproduksjon før blodvannspumpe starter å pumpe blodvann inn i holdesløyfen, samt at klorproduksjon fortsetter etter at blodvannspumpe har stoppet. Start av P1 30 SEK Etter Reg V P1 vil starte 30 sek etter at reg V er åpnet Stopp av Reg V 30 SEK Etter P1 Reg V er åpen 30 sek etter at P1 er stoppet SETT VERDIER > Frostsikring Ved fare for frost i rør, er det viktig at program FROSTSIKRING blir innkoblet i PLS. Når FROSTSIKRING er innkoblet, vil en termostat som måler på utetemperatur styre om programmet blir aktivert. Dette vil aktiveres caved temperaturer lavere enn +3 grader C. Programmet starter kun opp når anlegg er i stopp modus, enten ved at nivå i buffertank er under STARTNIVÅ, eller ved at prosessbryter er i stilling AV. Når FROSTSIKRING er aktivert, vil dette starte oppstraks nivå i buffertank er kommet ned til STOPPNIVÅ. Omløpsventil vil da åpne, det samme vil Reg venteil (for å slippe sjøvann gjennom Ecellene), samt at P1 blodvannspumpe vil starte. P1 vil da hente vann fra buffertank, og sammen med sjøvannet som går gjennom Ecellene, vil dette gå tilbake til buffertanken. Man oppnår da sirkulasjon i rør og holdesløyfe, og unngår derved at dette fryser. Driftstid 10 min Frostsikring vil gå i 10 minutter Pausetid 120min Pause på 2 timer mellom hver gang forstsikring starter opp Innkoblet / Utkoblet PÅ eller AV (må være innkoblet ved fare for frost) Når frostsikring er aktiv, vil den mengde sjøvann som går igjennom cellene føre til at nivå i buffertank vil øke litt for hver gang frostsikring går. Når nivå i buffertank da kommer opp til STARTNIVÅ, vil anlegget automatisk starte normal prosess, med pådrag av strøm på cellene, og utløpsventil åpner, til nivå i buffertank igjen kommer ned til STOPPNIVÅ. Anlegget vil da automatisk gå tilbake til FROSTSIKRING modus. OBS! Vær obs på at frostsikring dersom denne er INNKOBLET og temperatur er lav, vil starte opp selv om prosessbryter er AV. For å stoppe anlegg da, må man sette frostsikring i UTKOBLET. Vær også OBS på at dersom NØDSTOPPknapp er aktivert vil ikke frostsikring starte opp! 10

11 SETT VERDIER > Ekstra oksidantproduksjon Dette er et spesialprogram som under normal drift skal være UTKOBLET. Programmet kan brukes til å kjøre kloroksidant inn på buffertank for å desinfisere vannet på tank, og eventuelt løse opp fett etc som dannes på overflaten over noe tid i buffertanken. Det kan være egnet å bruke programmet dersom man på anlegget skal ha en lengre stopp, for å desinfisere blodvannet som er igjen på tanken under STOPPNIVÅ, for å hindre at det skaper luktproblemer pga forråtnelse. OBS! Programmet kan kun brukes når prosessbryter er i stilling PÅ. Start nivå 0,1 + 0,5 = 0,6 meter (starter på 0,6m Stopp nivå 0,1-1,0 = 0,9 meter (stopper på 0,9 meter nivå) 0,1 Tall merket gul er de som kan stilles inn. Ved slik innstilling vil extra oxidantproduksjon starte 0,1 meter over 0,5 = starter på 0,6 meter nivå. Extra oxidantproduksjon vil stoppe 0,1 meter under 1,0 = stopper på 0,9 meter. 0,5 Dette er verdien som er lagt inn som STOPPNIVÅ under NIVÅSTYRING, tallet 0,5 her er bare et eksempel. Tallet kan ikke legges inn manuelt andre steder enn under NIVÅSTYRING. 1,0 Dette er verdien som er lagt inn som STARTNIVÅ under NIVÅSTYRING, tallet 1,0 er bare et eksempel. Tallet kan ikke legges inn manuelt andre steder enn under NIVÅSTYRING Når EXTRA OXIDANTPRODUKSJON er innkoblet vil følgende skje: Under vanlig prosessblir buffertank pumpet ned til stoppnivå (0,5 meter), og anlegget stopper. Det blir pumpet vann inn på buffertanken, slik at nivå stiger. Når nivå har steget 0,1 meter, har nivå kommet opp til startnivå for EXTRA OXIDANTPRODUKSJON (0,6 m) Da vil omløpsventil åpne, og REG ventil sjøvann åpner, og det blir påført strøm på cellene. Oksidanten som produseres vil da gå gjennom holdesløyfen og inn på buffertanken. Ved slik innstilling som i eksempelet, vil dette fortsette frem til nivå i buffertank har komt opp til 0,9 meter (startnivå 1,0 0,1 meter). Anlegget vil da stoppe inntil det pumpes mer vann inn fra filter på buffertanken, slik at nivå kommer opp til 1,0 meter, som er (i eksempelet) startnivået for vanlig prosess, som da vil starte. Ved oppstart vanlig prosess, vil omløpsventil stenge, og utløpsventil åpne, slik at anlegget pumper ned nivået på buffertanken til STOPPNIVÅ (0,5 m). Dersom EXTRA OXIDANTPRODUKSJON fortsatt står innkoblet, vil det samme gjenta seg gang etter gang. OBS Dette er et spesialprogram som anbefales kun brukt i spesielle tilfeller, som nevnt ovenfor, og det er viktig at dette kun brukes i forholdsvis kort tid, nok til å desinfisere og løse opp fett på buffertanken før en langhelg/lengre nedstans av anlegget. Dersom programmet er aktivt over lengre tid, og det samtidig tilføres kun lite vann til buffertank fra filter, vil det pumpes unødvendig mye klor til resipient. 11

12 HOVEDBILDE > SETT VERDIER > SYREPUMPE Kloroksidanten som produseres i Ecellene er mindre effektiv ved høy ph, derfor inndoseres litt syre dersom ph i blodvannet er høy, for å holde ph på vannet i holdesløyfene i området 6,5-7,5. PH måles kontinuerlig av sensor i en delstrøm tatt ut av holdesløyfe 1 etter at vannet har passert gjennom øverste runde med rør. STYRI NG M ED START/STOPPVERDI: Her kan man stille inn at pumpen skal starte ved for eksempel ph 7,5 og stoppe ved ph 6. Syrepumpe vil da gå med en fast pulsing, som stilles inn på selve syrepumpen (sammen med slaglengde pr puls). Pumpen vil da starte straks ph føler måler ph over 7,5, og stoppe når ph føler måler under ph 6. Dersom pulsing står for høyt (og kombinert med stor slaglengde) kan man risikere at det pumpes inn så mye syre, at ph reduseres til under 6 i målesløyfe. Man vil da få mye start og stopp på syrepumpen, og veldig ustabil ph. Ved bruk av denne styringsmetode er det viktig å kontrollere at pulsing og slaglengde er tilpasset hvor mye man ønsker å senke ph. 12

13 Dette er derfor ikke den mest egnede måte å styre syrepumpe på, men kan fungere dersom man er nøye med innstillingene. I dette bildet kan man også stille inn om man ønsker at flow alarmer for sjøvan skal auto resettes, og eventuelt hvor lenge man ønsker det skal gå før en alarm blir autoresatt. Dette kan være hensiktsmessig dersom man kun periodevis har problemer med at sjøvannstilførsel blir for lav til å oppnå OK flow i looper. Dersom problemet med sjøvannstilførsel oppstår som et mer varig problem, og ikke kan løses før man eventuelt rengjør filter etc, anbefales ikke autoresetting aktivert. Det kan være hensiktsmessig å legge inn en forsinkelse på alarmer for lav / høy flow for å redusere antallet alarmer på dette dersom tilførsel er litt utstabil. SETT VERDIER > PID PSU Innstillinger av ampere og alarmgrense for HØY AMPERE gjøres i bildet SETT VERDIER. I bildet PID PSU gjøres mer avanserte innstillinger vedrørende strømtilførsel på cellene, og i dette bildet skal det IKKE utføres endringer uten i dialog med leverandør. Dette er innstilling som blir gjort under inntuning av anlegg, og som kun kvalifisert personell skal gjøre endringer på. Kun de 3 nederste rader kan være aktuelle for justering av personell hos kunde, men da i dialog med leverandør: Strøm PSU Viser den ampere som trekkes på gjeldende celle Pådrag Viser pådrag brukt for å gi den ampere som cellen viser Max pådrag Innstilling av MAX pådrag. Gjøres av Downstream personell under inntuning av anlegget. Settes normalt til en verdi rett over nødvendig pådrag som skal til for å gi cellen den ønskede mengde ampere. Dette vil være forholdsvis likt ved installasjon av nye celler, men kan måtte justeres noe opp når belegg på celler blir slitt, for at ønsket ampere skal oppnås. 13

14 SETT VERDIER > PID PSU > PID PUMPER Innstillinger i dette vinduet gjøres stort sett ved inntuning av anlegget av Downstream personell, og skal normalt ikke endres uten bistand fra Downstream. 14

15 HOVEDBILDE > SETT VERDIER > DRIFT VERDIER I dette bildet viser teller for antall m3 blodvann som har gått igjennom systemet totalt, samt driftstimer siste døgn, og driftstimer totalt utløp. UTLØP OG OMLØP VENTILER skal under normal drift stå i NORMAL. Utløpog omløpsventiler vil da bli styrt av målt redox (beskrevet tidligere i manualen). Dersom man skulle få feil på føler, eller bruddpå kabel til føler etc, kan det skje at man ved NORMAL innstilling ikke får pumpet ut vann pga at utløpsventil ikke vil åpne. Da kan man trykke på knapp nederst i høyre hjørne her, og setteover fra NORMAL til TVANG. Dette vil overprøve signal fra redoxføler, og utløpsventil vil være konstant åpen når anlegg er i drift. I en slik situasjon, anbefales det å ta ekstra manuelle restklorprøver som dokumentasjon på at anlegg slipper ut vann med tilstrekkelig restklor ihht Metodegodkjenning, 8 mg/liter. 15

16 HOVEDBILDE > MANUELL STYRING Dette er et program for å kunne kjøre ulike komponenter manuelt fra PLS panel. Programmet kan ikke brukes mens anlegget er i drift. PROSESSBRYTER MÅ STÅ I STILLING AV Programmet startes ved å trykke på START / STOPPknapp nede i venstre hjørnet. Når START knapp lyser, kan man åpne / lukke de ulike ventilene, samt starte blodvannspumpe. Pumpe vil automatisk gå til 50Hz. OBS! Programmet må brukes med forsiktighet. Det er særlig viktig å passe på at pumpe ikke går mot stengte ventiler da det da vil bli høyt trykk i rørsystemer. Når man har utført de operasjoner man ønsker i MANUELL STYRING, stenger man programmet igjen ved å trykke START / STOPPknappen nede i venstre hjørnet. 16

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E

Brukermanual. Revisjon manual 01 Programversjon E Brukermanual PLS type XV-152 Revisjon manual 01 Programversjon E Innhold Hovedmeny... 2 Innlogging... 2 Parameterliste (variabler)... 3 Endring av parameter:... 3 Kjølevariabler... 3 Vaskevariabler...

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF.

BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. BRUKSANVISNING SORTLANDSMASKINEN TYPE PROFF. Maskinen består av ett hus i støpt, lakkert aluminium, med børsteløs DC motor, elektronikkstyring og snelle for nylon. Den går på både 12V og 24V, og har innkapslet

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS

VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS www.ctmlyng.no Forenklet Bruksanvisning VESTLIA BORETTSLAG - REKKEHUS Mic El.nr.: 6251642 Stikk El.nr.: 6251641 TRYGGHET & SIKKERHET I HJEMMET Trygg hjemme i alle livets faser BESKRIVELSE Mic er en mikrofon

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Dokument: Brukermanual

Dokument: Brukermanual Side 29 av 38 Brukermanual 14. Display og panel på AC3000 14.1 Display AC3000 display består av 4 linjer. Hver av linjene beskriver ulik informasjon avhengig av program type. Dette vil fremgå i hvert kapitel

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Operatørmanual Smartlub

Operatørmanual Smartlub Operatørmanual Smartlub Innholdsfortegnelse Displaysider i Smartlub... Forklaring av display og displaysider... 4 Forklaring av symboler for funksjonsknapper... 6 Innstilling av tid og sykluser (pumpetid)...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

Oppstartsguide RA135 Premium

Oppstartsguide RA135 Premium Oppstartsguide RA135 Premium For utfyllende informasjon se instruksjonsbok med art nr. 85987434 1 Innhold Forklaringer:... 3 1. Følg installasjoninstruksjonene i instruksjonsbok... 3 2. Tegn opp ønsket

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Hvordan manøvrere i menyene... 6 Funksjon varme... 6 Hvordan øke eller minske tilgjengelig mengde varmtvann...

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere

PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere PowerView Motorisering Intelligente gardiner som gjør livet ditt enklere Stemning Quickstart guide En fantastisk nyutvikling innen gardinverdenen. Denne guiden vil hjelpe deg i gang med ditt PowerView

Detaljer

MP2000 Dataromskjøler

MP2000 Dataromskjøler MP2000 Dataromskjøler 13:35 *M* 21/09/05 Temp Hum 1 2 1 2 21,3 C 53% rh Unit: ON Un: 1 Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC PEGASUS med nytt display RC Dataromskjøler Kontrollsystemet

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE KJØLEANLEGG UIA

FUNKSJONSBESKRIVELSE KJØLEANLEGG UIA Dokument type Funksjonsbeskrivelse Dato 23.01.2015 FUNKSJONSBESKRIVELSE KJØLEANLEGG UIA FUNKSJONSBESKRIVELSE Revisjon Dato 23.01.2015 Utført av Kurt Haugland Kontrollert av Eirik Birkeland Godkjent av

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200

HÅNDBOK. Råd om bruk av S200 styringssystem S200 HÅNDBOK Råd om bruk av styringssystem Spar strøm er en styringssentral. Den kobles til den trådløse ruteren din og kommuniserer med RP 200 og SP 16 etter at du har lastet ned Beha -appen. Foreløpig støttes

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Kremautomat 9 hyller (10)

Kremautomat 9 hyller (10) Norsk Solariumservice, Postboks 223, 5342 STRAUME Gratis grønt nummer 800 34 033 Antall sider: 1 av 5 Kremautomat 9 hyller (10) Side 1 Kunde bruk. Side 1 til 2 Montering, kobling, merker og påfylling Side

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND (UB-7235 / 7220 / 7215) (UB-7235) (UB-7235 / 7220 / 7215) Bruk Når strømmen slås på første gang kommer begge dysene ut hver sin gang. Alle oppgitte tider er cirka

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling.

Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. SMALHANS antilegionella Selvlukkende dusjpanel for forblandet vann. Termisk legionellabekjempelse og mulighet for enkel utvidelse til hygienespyling. Anvendelse SMALHANS dusjpanel er velegnet både for

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING

Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING Sentralenhet Oversikt 2 NB! Svarte streker indikerer komforttemperatur. Innstilling gjøres med pluss tast i programmeringsmodus 1 NB! Sirkelens blanke felt

Detaljer

Montering og drift. Styreskap, LPS2000Extreme

Montering og drift. Styreskap, LPS2000Extreme Montering og drift Styreskap, PS2000Extreme Styreskap, Modell PS2000, kretskort rev F Generelt Styreskapet, Modell PS2000 med kretskort rev F, benyttes for sikker styring og overvåking av alle PS-pumper.

Detaljer

Varmepumper og skap for varmeanlegg

Varmepumper og skap for varmeanlegg Varmepumper og skap for varmeanlegg Innhold Nibe avtrekksvarmepumpe... 3 Display enhet... 4 Meny... 5 Funksjon varme... 5 Bytte / vaske filter... 6 Hvis denne skjermen dukker opp etter start... 6 Fordelingsskap

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning BRUKERMANUAL NetMaker TTS, Butikk SW ref: 5.0x Tech-Node for maskin rom RF-Node for temp. Trådløs NetMaker Protokol Temperatur RF-Node for temp. PC for lokal overvåkning GSM-nett Telenett Internett Temperatur

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D

BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D BRUKERHÅNDBOK HÅNDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generasjon D Innhold 1. Håndterminal IQnavigator... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Bruk...4 1.3 Knapper...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tastatur...6 2.

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

Automatisk innreguleringsventil CIM 795

Automatisk innreguleringsventil CIM 795 TEKNISK INFORMASJON Automatisk innreguleringsventil CIM 795 Beskrivelse CIM 795 innreguleringsventil er designet for automatisk innregulering av varme- og kjøleinstallasjoner, uavhengig av trykkvariasjoner

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater

Oppstartprosedyre for. Ensy AHU-aggregater Oppstartprosedyre for Ensy AHU-aggregater Opplysninger finnes på dataskilt inne i aggregatet. Dette skiltet viser f.eks. AHU 400 BH Aggregattype: AHU Serie nr: 010. / Dato for oppstart første gang: Hvor

Detaljer

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition

SKIPPER CS EKKOLODD BRUKERMANUAL. Edition SKIPPER CS-1027 10 EKKOLODD BRUKERMANUAL Edition 20030507 Skipper Electronics A/S Telphone +47 23 30 22 70 Ryensvingen 5 Telefax +47 23 30 22 71 P.O.Box 151, Manglerud E-mail: skipper@skipper.no 0612 Oslo,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Les igjennom alle oppgaver før du begynner - for å danne deg et bilde av omfanget.

EKSAMENSOPPGAVE. Les igjennom alle oppgaver før du begynner - for å danne deg et bilde av omfanget. Side 1 HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGAVE Emne: Mekatronikk Emnekode: SO524M Faglig veiledere: Bjørn Engebretsen Gruppe(r): 3MM Dato: 16.12.2002 Eksamenstid: 09.00 14.00 Eksamensoppgaven

Detaljer

Oppkobling av RGB lyslist

Oppkobling av RGB lyslist Manual til skolepakke Med HomeSeer har du en meget avansert programvare for styring av smarthus. Du kan legge til RF moduler for mange typer protokoller, men vi skal her se på oppkobling med Z-Wave protokollen.

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL

BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL BRUK OG MONTERING AV FJERNKONTROLL OBS Sørg for at det ikke er noen brennbare materialer foran peisen når fjernkontrollen styrer peisen. Hvis termostat kjører opp varmen, kan dette skje uten at du er til

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Kategori: Type: Godkjent:

Kategori: Type: Godkjent: STANDARD FOR ANLEGG Gran kommune, teknisk drift. Kategori: PUMPESTASJON FOR DRIKKEVANN Type: Fil: J:\Drift\VA\Standard for Anlegg\v-pumpst.doc Kjell Erik Rønning 24.06.2002 Godkjent: Stasjonstyper: 1.

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer