BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS TLF: FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 VANN FISKESLAKTERIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS TLF: 55 90 30 00 FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 VANN FISKESLAKTERIER"

Transkript

1 BRUKERMANUAL DESINFEKSJONSANLEGG LEVERANDØR: DOWNSTREAM MARINE AS ADRESSE: 5281 VALESTRANDSFOSSEN TLF: KUNDE: BRANDASUND FISKEFOREDLING AS TYPE ANLEGG: DIRECT LINE 40 FUNKSJON: DESINFEKSJONAVFALLS- VANN FISKESLAKTERIER KAPASITET: 40 M3/TIME LEVERINGSTIDSPUNKT: NOVEMBER 2010 SERIENUMMER: 114 MANUAL REVISJON: JUNI

2 4.0: DRIFT AV ANLEGG 4.1 PLS innstillinger for drift av anlegg PLS styrer alle funksjoner på anlegget. De fleste parameterne kan endres i PLS, som start/stoppnivå for pumper, mengdestyring etc. Fra hovedvindui PLS panel kan de ulike nivå i tanker observeres, samt hvilke pumper som går, ventilstatus etc. Hovedvindu: Utstyr Grønn Rød Sort Ventiler Åpen Lukket Pumper På Feil/alarm Av Celler På Av PSU På Av 2

3 Under drift vil registrert flow blodvann (til holdesløyfe) og sjøvann (gjennom celler) vise i display. Avlest redox og ph fremkommer, samt nivå på buffertank. Det vil vise hvilke ventiler som er åpen/lukket, samt pumper som er i drift. Dersom anlegget er i alarmstatus,vil en rødbjelle blinke oppe i høyre hjørne av bildet. For å sjekke hvilken alarm som er aktiv, trykk på ALARM knapp ved siden av display. Manøvrering i PLS fra hovedbilde. Fra hovedbildet kan en bruke knapper på høyre side, eller alarmknapp for å komme inn på: Alarm: Sjekk alarmstatus,og kvittere ut alarmer Trend: Viser kurver over anleggets drift de siste timer. Sett verdier: Her kan du manøvrere videre inn på oversiktsbilder og innstillinger i PLS Manuell styring: Program som kan brukes når anlegg er av, for å kjøre enkeltkomponenter NB Fra alle ulike vindui PLS kommer du tilbake til hovedbildet ved å trykke knappen HOME ALARM knapp (kommer inn på alarmliste fra alle vindu): Man kommer inn på liste over alarmer. Siste alarm vil stå øverst. Alarmer som ikke ennå er kvittert ut, vil være i rødklamme. Tidligere, kvitterte alarmer vil ligge med sort skrift i listen. Alarmer som er automatisk resatt i PLSvil ligge med gul skrift. Bilde av Alarmliste (tom): - Øke skriftstørrelse - Minke skriftstørrelse - Se tidspunkt for alarmer Man kan flytte klammen rundt en alarm ved å bruke piltast OPP eller NED K vitt ere ut alar mer: Når en alarm har gått, og man har sjekket ut feilen som har medført at det ble gitt alarm må man kvittere ut alarmen for å starte anlegget opp på nytt. Flytt ved hjelp av piltast klammen slik at den står ved aktuelle alarm, og trykk knappen ACKNOWLEDGE. Knappen holdes inne til skrift på alarm går over til passiv. Dersom man ikke får kvittert ut alarmen til passiv status, kan dette skyldes at feilen ikke er rettet, og at alarmen derfor henger inne. 3

4 TRENDK URVER Ved å gå inn på bildet TRENDKURVER, finner man data for driften av anlegget de siste timer. Ved å følge de ulike fargede linjer, kan man lese av ventilstatus, flow, ph og redox. Dette bildet kan brukes til å se om anlegget har hatt stopp (for eksempel ved lavt nivå buffertank) eller om anlegget har gått de siste timer. Man kan i dette bildet også se, og still e inn, tidspunkt for lagring av data fra panel til USB penn. Klokkeslett for lagring, og antall dager mellom hver lagring, samt dager fra forrige lagring kan leses av her. Logg kan også lagres manuelt ved å trykke LAGRE knapp nede til høyre, dette 0 still er også dager brukt siden forrige lagring. Man kan fra dette bildet gå videre til trendkurver for buffertank. Man vil da se utviklingen i fyllingsgrad buffertank de seineste timer. 4

5 VEDRØRENDE L OGGI NG AV DATA OBS OBS Når man sett er inn en minnepenn i panelet skal det ett er kor t tid komme opp i displayet: External memory carddetected Dette vises kun kort tid i displayet og forsvinner automatisk. Dette viser at panelet har registrert USB pennen. Dersom det er en minnepenn som tidligere er brukt i panelet, er nåalt OK for lagring av data. Ved innsett ing av ubr ukt minnepenn må det sj ekkes at følgende kommer opp i display innen et par minutter: Catalogue (file) structure not found Doyou want tocreateit now? YES NO Man skal da trykke YES, og minnepennen blir da formattert for å motta filer fra panelet. Dersom dette ikke kommer opp ved innsetting av ny, ubrukt minnepenn vil denne ikke for matt eres, og data vil ikke over føres fr a panelet til USB pennen, og data vil gå tapt!! Det anbefales at ett er innsett ing av en ny minnepenn blir det testet etter en uke at datalagringen fungerer som den skal ved å overføre data til Excel ark 5

6 FRA HOVEBILDET > SETT VERDIER I dette vinduet ser du og kan endre innstillingene for flow av blodvann og sjøvann gjennom anlegget. Nivåstyringen av buffertank med start / stopp nivå, kan legge inn at blodvannspumpe skal gi økende flow ved stigende nivå i buffertank, og ulike nivå i buffertank for alarm. Fra vinduet kan du også gå inn på styring av syrepumpe for ph regulering, innstillinger PID PSU og se på DRIFT VERDIER 6

7 SETT VERDIER > Nivåstyring buffertank Her gjøres innstillinger for start / stopp av desinfeksjonsprosessen ut fra nivå i buffertank. Nivå Start nivå Stopp nivå Høyt nivå Lavt nivå Viser nivået av vann som er i buffertanken I nnstil ling på hvilket nivå i buffertank prosessskal starte. Startnivå må alltid stilles høyere enn stoppnivå Innstilling på hvilket nivå i buffertank prosessskal stoppe. Stoppnivå må alltid stilles lavere enn startnivå Nivå som gir alarm om høyt nivå i buffertank. Det er en fordel at dette nivået stilles inn en god del under at tank er faktisk full, slik at man har noe tid til å eventuelt rette feil som gjør at nivået har blitt høyt. Gir alarm lavt nivå. Må stilles en del lavere enn STOPP NIVÅ, og dersom det gis alarm Lavt nivå, vil ofte dette skyldes at det er feil på nivåføler, da anlegg under normal drift skal stoppe før nivå kommer til Lavt Nivå SETT VERDIER > Flow blodvannspumpe (klamme nede til høyre) Her gjøres innstillinger for den flow man ønsker at blodvannspumpe skal pumpe fra buffertank til holdesløyfe. Venstre knapp Høyre knapp For klaring Nor mal / Nivå Flow 1 (eks 30m3) Dersom knapp står i NORM AL vil innstillt mengde Flow 1 gjelde uavhengig av nivå i tank, selv om Flow 2 er innstilt med annen verdi enn Flow 1. Dersom knapp står i NI VÅ, vil anlegget pumpe den mengde som står innstilt i Flow 1 til nivå i tank kommer over innstilt nivå i ruten under (eks 4 meter) og pumpe ut mengde innstilt i Flow 2 inntil nivå igjen kommer under innstilt Nivå (eks 4 meter) og gå ned igjen til innstilt mengde Flow 1 Nivå (eks 4 meter) Flow 2 (eks 40m3) Nivå stilles inn på den høyde i buffertanken man ønsker at anlegget skal veksle mellom Flow 1 (eks 30m3) og Flow 2 (eks 40m3) Det kan være hensiktsmessig at anlegg ikke står i Normal, men innstilt på Nivå, og at det er noe forskjell mellom innstilt mengde Flow 1 og Flow 2. Dette særlig dersom det kommer en del mindre vann inn på buffertanken enn design kapasitet for anlegget (40m3/time), da det ved en lavere utpumping på Flow 1 vil gi mindre start/stopp av anlegget. Dersom anlegget har god kapasitet i forhold til vannmengde som kommer inn i buffertanken kan det være hensiktsmessig at nivå innstilling for veksling mellom Flow 1 og Flow 2 er forholdsvis høyt i buffertanken (eksempelvis 4 meter), mens dersom det 7

8 kommer så mye vann vanligvis at anlegget stort sett må kjøre på mengde innstilt i Flow 2, er det hensiktsmessig at nivå for veksling still es lavt, for eksempel på 1 meter. SETT VERDIER > Flow sjøvann Her gjøres innstillinger for ønsket mengde sjøvann gjennom elektrolysecellene, og alar mnivåer for dett e. Anlegget har 6 elektrolysecell er, som blir til ført vann gj ennom 2 looper med vann, der hver loop forsyner 3 celler montert i serie. Lav flow OK flow Høy flow Settpunkt flow Lav flow 2 OK flow 2 Høy flow 2 Innstilling for alarm Lav flow loop 1. Flow under Lav flow gir alar m. Sett es normal i området liter/min Flow over OK flow gir strømpådrag på cellene i loop 1. Dersom flow kommer under OK flow, vil det ikke være strøm på celler i loop 1. Stilles nor malt til minimum 2500liter/min Dersom flow kommer over Høy flow loop 1 gis alar m Høy flow. Dette kan skyldes rørbrudd etter flowmåler som reduserer mott rykk. Stilles nor malt til ca 8000liter/min. Dette er innstilling for total ønsket mengde gjennom cellene i både loop 1 og 2, og settpunktet her styrer åpning av reguleringsventil sjøvann. Det er viktig at settpunktet er satt en del høyere enn sum innstilt OK flow i begge looper, slik at man unngår at flow sjøvann gjennom hver loop blir lavere enn OK flow for å ha fullt pådrag på cellene. Ved 2 looper vannet skal fordeles på vil normal innstilling her være ca 8000liter/min. Innstilling for alarm Lav flow loop 2. Flow under Lav flow gir alar m. Sett es normal i området liter/min Flow over OK flow gir strømpådrag på cellene i loop 2. Dersom flow kommer under OK flow, vil det ikke være strøm på celler i loop 2. Stilles nor malt til minimum 2500liter/min Dersom flow kommer over Høy flow loop 2 gis alar m Høy flow. Dette kan skyldes rørbrudd etter flowmåler som reduserer mott rykk. Stilles nor malt til ca 8000liter/min. *** Det er viktig at flow fordeles mest mulig likt mellom de 2 looper. Dette gjøres ved manuelle ventiler etter hver loop, som justeres til man ser at flow er tilnærmet lik. SETT VERDIER > Stopp av celler fra Reg ventil Nederst i bildet stilles inn Stopp av celler fra Regventil. Regventil vil med nor mal tilfør sel av sj øvann og normalt mott rykk gj ennom celler/holdesløyfe variere mellom 30-60% åpning for å gi den mengde sjøvann som er innstilt i SETTPUNKT FLOW. Dersom tilførsel ikke er normal (for lavt eller høyt trykk på sjøvann inn) vil reguleringsventil åpne mindre eller mer i % enn normal åpning, som da stopper pådrag på celler og som stopper anlegg og gir alarm. Grenseverdier for dette må stilles inn etter erfaring med normal og eventuell variasjon i tilførsel og trykk på sjøvannstilførsel. 8

9 SETT VERDIER > Innstilling strøm PSU 1 PSU 6, strøm til Eceller Her gjøres innstillinger for strøm til de elektrolyttiske cellene. Det er 6 stk PSU som forsyner strøm til celle 1 6. Nummerering PSU tilsvarer nummerering på Eceller, der celle nr 1 er montert nederst, celle 6 er montert øverst. For hver PSU er det 3 klammer: Amp (ampere) S Amp (Sett ampere) Viser den ampere som trekkes på gjeldende celle Her still es inn den ampere som man ønsker at cellen skal trekke, normalt stilles dette inn i området amp H amp (Høy ampere) Alarmgrense for høy ampere på cellen, stilles normalt inn til 500 ampere. Dersom cellen trekker Høy ampere er det tegn på at noe er galt, og det vil gå alarm HØY AMPERE PSU NR. Ved høy ampere vil celle slås av, alarm vil bli gitt, men anlegget stopper ikke ned da det vil produseres på de cellene det ikke er gått alarm på. Dersom en celle viser betydelig lavere ampere enn Sett ampere innstilling, er dette et tegn på at noe er galt med strømforsyning eller med selve Ecellen. Ta da kontakt med leverandør. (For videre mer avansert innstilling av strøm til celler, går man inn på knappen PID PSU, som beskrives lengre bak i manualen) SETT VERDIER > Utløpsverdier Åpning og stenging av ventiler etter holdesløyfe for utslipp til sjø, eller tilbakeføring til buffertank for ny prosessering, styres av redoxverdier, målt i en delstrøm tatt ut fra holdesløyfe etter ca5 minutter holdetid. Grenseverdier for dette stilles inn under Utløpsverdier i dette vinduet. Dette må stilles inn etter erfaring og måleresultater for restklor målt manuelt ved DPD metode (apparat for dette levert med anlegget). Utløpsverdi (grenseverdi Lav redox) stilles inn ved den verdi der man ikke har nok restklor etter Downstream sin Metodegodkjenning, 8mg restklor. Lav redox ut -500(eks) Når målt verdi komme under -500, stenger utløpsventil, og omløpsventil åpner og vannet går da tilbake til buffertank OK redox ut -450(eks) Dersom målt verdi har vært lavere enn Lav redox ut verdi (-500), må verdi stige til OK redox ut verdi før omløpsventil stenger og utløpsventil åpner igjen. Det må være en differanse på ca50 punkter mellom LAV og OK verdier, ellers vil anlegg kunne ligge kontinuerlig å veksle mellom utslipp og omløpnår målt verdi er i dette området. OBS! OK verdi må alltid stilles høyere (nærmere + verdi) enn Lav redox ut. Tall i tabell kun som eksempel. 9

10 SETT VERDI ER > Alar mtid omløp Dersom anlegg går i omløppga at målt redoxverdi er lavere enn innstilt Lav redox ut, vil det ikke pumpes vann ut avløpsledning, men tilbake til buffertank. Dersom dette skjer over tid, vil buffertank gå full som følge av at denne tilføres nytt vann fra filter. For å hindre at dette skjer, og at man får overfylling på buffertank, kan det legges inn en alarm etter valgbar tid når anlegget går i omløp. Dersom denne stilles inn til for eksempel 10 minutter, vil anlegg da gi alarm når omløpsventil har vært åpen i 10 minutter. Man kan da sjekke anlegget, kontrollere og eventuelt kalibrere redox sensor, og eventuelt ta restklormåling og endre verdier for Lav og OK redox ut, dersom restkloverdier viser at man har nok restklor selv ved den innstilte verdi Lav redox ut. SETT VERDIER > Pumpestyring Her still es inn rekkefølge for åpning av reguleringsventil for sjøvann og oppstart/stopp av blodvannspumpe. Det er ønskelig at Reg ventil åpner for sjøvann til celler, og oppstart av klorproduksjon før blodvannspumpe starter å pumpe blodvann inn i holdesløyfen, samt at klorproduksjon fortsetter etter at blodvannspumpe har stoppet. Start av P1 30 SEK Etter Reg V P1 vil starte 30 sek etter at reg V er åpnet Stopp av Reg V 30 SEK Etter P1 Reg V er åpen 30 sek etter at P1 er stoppet SETT VERDIER > Frostsikring Ved fare for frost i rør, er det viktig at program FROSTSIKRING blir innkoblet i PLS. Når FROSTSIKRING er innkoblet, vil en termostat som måler på utetemperatur styre om programmet blir aktivert. Dette vil aktiveres caved temperaturer lavere enn +3 grader C. Programmet starter kun opp når anlegg er i stopp modus, enten ved at nivå i buffertank er under STARTNIVÅ, eller ved at prosessbryter er i stilling AV. Når FROSTSIKRING er aktivert, vil dette starte oppstraks nivå i buffertank er kommet ned til STOPPNIVÅ. Omløpsventil vil da åpne, det samme vil Reg venteil (for å slippe sjøvann gjennom Ecellene), samt at P1 blodvannspumpe vil starte. P1 vil da hente vann fra buffertank, og sammen med sjøvannet som går gjennom Ecellene, vil dette gå tilbake til buffertanken. Man oppnår da sirkulasjon i rør og holdesløyfe, og unngår derved at dette fryser. Driftstid 10 min Frostsikring vil gå i 10 minutter Pausetid 120min Pause på 2 timer mellom hver gang forstsikring starter opp Innkoblet / Utkoblet PÅ eller AV (må være innkoblet ved fare for frost) Når frostsikring er aktiv, vil den mengde sjøvann som går igjennom cellene føre til at nivå i buffertank vil øke litt for hver gang frostsikring går. Når nivå i buffertank da kommer opp til STARTNIVÅ, vil anlegget automatisk starte normal prosess, med pådrag av strøm på cellene, og utløpsventil åpner, til nivå i buffertank igjen kommer ned til STOPPNIVÅ. Anlegget vil da automatisk gå tilbake til FROSTSIKRING modus. OBS! Vær obs på at frostsikring dersom denne er INNKOBLET og temperatur er lav, vil starte opp selv om prosessbryter er AV. For å stoppe anlegg da, må man sette frostsikring i UTKOBLET. Vær også OBS på at dersom NØDSTOPPknapp er aktivert vil ikke frostsikring starte opp! 10

11 SETT VERDIER > Ekstra oksidantproduksjon Dette er et spesialprogram som under normal drift skal være UTKOBLET. Programmet kan brukes til å kjøre kloroksidant inn på buffertank for å desinfisere vannet på tank, og eventuelt løse opp fett etc som dannes på overflaten over noe tid i buffertanken. Det kan være egnet å bruke programmet dersom man på anlegget skal ha en lengre stopp, for å desinfisere blodvannet som er igjen på tanken under STOPPNIVÅ, for å hindre at det skaper luktproblemer pga forråtnelse. OBS! Programmet kan kun brukes når prosessbryter er i stilling PÅ. Start nivå 0,1 + 0,5 = 0,6 meter (starter på 0,6m Stopp nivå 0,1-1,0 = 0,9 meter (stopper på 0,9 meter nivå) 0,1 Tall merket gul er de som kan stilles inn. Ved slik innstilling vil extra oxidantproduksjon starte 0,1 meter over 0,5 = starter på 0,6 meter nivå. Extra oxidantproduksjon vil stoppe 0,1 meter under 1,0 = stopper på 0,9 meter. 0,5 Dette er verdien som er lagt inn som STOPPNIVÅ under NIVÅSTYRING, tallet 0,5 her er bare et eksempel. Tallet kan ikke legges inn manuelt andre steder enn under NIVÅSTYRING. 1,0 Dette er verdien som er lagt inn som STARTNIVÅ under NIVÅSTYRING, tallet 1,0 er bare et eksempel. Tallet kan ikke legges inn manuelt andre steder enn under NIVÅSTYRING Når EXTRA OXIDANTPRODUKSJON er innkoblet vil følgende skje: Under vanlig prosessblir buffertank pumpet ned til stoppnivå (0,5 meter), og anlegget stopper. Det blir pumpet vann inn på buffertanken, slik at nivå stiger. Når nivå har steget 0,1 meter, har nivå kommet opp til startnivå for EXTRA OXIDANTPRODUKSJON (0,6 m) Da vil omløpsventil åpne, og REG ventil sjøvann åpner, og det blir påført strøm på cellene. Oksidanten som produseres vil da gå gjennom holdesløyfen og inn på buffertanken. Ved slik innstilling som i eksempelet, vil dette fortsette frem til nivå i buffertank har komt opp til 0,9 meter (startnivå 1,0 0,1 meter). Anlegget vil da stoppe inntil det pumpes mer vann inn fra filter på buffertanken, slik at nivå kommer opp til 1,0 meter, som er (i eksempelet) startnivået for vanlig prosess, som da vil starte. Ved oppstart vanlig prosess, vil omløpsventil stenge, og utløpsventil åpne, slik at anlegget pumper ned nivået på buffertanken til STOPPNIVÅ (0,5 m). Dersom EXTRA OXIDANTPRODUKSJON fortsatt står innkoblet, vil det samme gjenta seg gang etter gang. OBS Dette er et spesialprogram som anbefales kun brukt i spesielle tilfeller, som nevnt ovenfor, og det er viktig at dette kun brukes i forholdsvis kort tid, nok til å desinfisere og løse opp fett på buffertanken før en langhelg/lengre nedstans av anlegget. Dersom programmet er aktivt over lengre tid, og det samtidig tilføres kun lite vann til buffertank fra filter, vil det pumpes unødvendig mye klor til resipient. 11

12 HOVEDBILDE > SETT VERDIER > SYREPUMPE Kloroksidanten som produseres i Ecellene er mindre effektiv ved høy ph, derfor inndoseres litt syre dersom ph i blodvannet er høy, for å holde ph på vannet i holdesløyfene i området 6,5-7,5. PH måles kontinuerlig av sensor i en delstrøm tatt ut av holdesløyfe 1 etter at vannet har passert gjennom øverste runde med rør. STYRI NG M ED START/STOPPVERDI: Her kan man stille inn at pumpen skal starte ved for eksempel ph 7,5 og stoppe ved ph 6. Syrepumpe vil da gå med en fast pulsing, som stilles inn på selve syrepumpen (sammen med slaglengde pr puls). Pumpen vil da starte straks ph føler måler ph over 7,5, og stoppe når ph føler måler under ph 6. Dersom pulsing står for høyt (og kombinert med stor slaglengde) kan man risikere at det pumpes inn så mye syre, at ph reduseres til under 6 i målesløyfe. Man vil da få mye start og stopp på syrepumpen, og veldig ustabil ph. Ved bruk av denne styringsmetode er det viktig å kontrollere at pulsing og slaglengde er tilpasset hvor mye man ønsker å senke ph. 12

13 Dette er derfor ikke den mest egnede måte å styre syrepumpe på, men kan fungere dersom man er nøye med innstillingene. I dette bildet kan man også stille inn om man ønsker at flow alarmer for sjøvan skal auto resettes, og eventuelt hvor lenge man ønsker det skal gå før en alarm blir autoresatt. Dette kan være hensiktsmessig dersom man kun periodevis har problemer med at sjøvannstilførsel blir for lav til å oppnå OK flow i looper. Dersom problemet med sjøvannstilførsel oppstår som et mer varig problem, og ikke kan løses før man eventuelt rengjør filter etc, anbefales ikke autoresetting aktivert. Det kan være hensiktsmessig å legge inn en forsinkelse på alarmer for lav / høy flow for å redusere antallet alarmer på dette dersom tilførsel er litt utstabil. SETT VERDIER > PID PSU Innstillinger av ampere og alarmgrense for HØY AMPERE gjøres i bildet SETT VERDIER. I bildet PID PSU gjøres mer avanserte innstillinger vedrørende strømtilførsel på cellene, og i dette bildet skal det IKKE utføres endringer uten i dialog med leverandør. Dette er innstilling som blir gjort under inntuning av anlegg, og som kun kvalifisert personell skal gjøre endringer på. Kun de 3 nederste rader kan være aktuelle for justering av personell hos kunde, men da i dialog med leverandør: Strøm PSU Viser den ampere som trekkes på gjeldende celle Pådrag Viser pådrag brukt for å gi den ampere som cellen viser Max pådrag Innstilling av MAX pådrag. Gjøres av Downstream personell under inntuning av anlegget. Settes normalt til en verdi rett over nødvendig pådrag som skal til for å gi cellen den ønskede mengde ampere. Dette vil være forholdsvis likt ved installasjon av nye celler, men kan måtte justeres noe opp når belegg på celler blir slitt, for at ønsket ampere skal oppnås. 13

14 SETT VERDIER > PID PSU > PID PUMPER Innstillinger i dette vinduet gjøres stort sett ved inntuning av anlegget av Downstream personell, og skal normalt ikke endres uten bistand fra Downstream. 14

15 HOVEDBILDE > SETT VERDIER > DRIFT VERDIER I dette bildet viser teller for antall m3 blodvann som har gått igjennom systemet totalt, samt driftstimer siste døgn, og driftstimer totalt utløp. UTLØP OG OMLØP VENTILER skal under normal drift stå i NORMAL. Utløpog omløpsventiler vil da bli styrt av målt redox (beskrevet tidligere i manualen). Dersom man skulle få feil på føler, eller bruddpå kabel til føler etc, kan det skje at man ved NORMAL innstilling ikke får pumpet ut vann pga at utløpsventil ikke vil åpne. Da kan man trykke på knapp nederst i høyre hjørne her, og setteover fra NORMAL til TVANG. Dette vil overprøve signal fra redoxføler, og utløpsventil vil være konstant åpen når anlegg er i drift. I en slik situasjon, anbefales det å ta ekstra manuelle restklorprøver som dokumentasjon på at anlegg slipper ut vann med tilstrekkelig restklor ihht Metodegodkjenning, 8 mg/liter. 15

16 HOVEDBILDE > MANUELL STYRING Dette er et program for å kunne kjøre ulike komponenter manuelt fra PLS panel. Programmet kan ikke brukes mens anlegget er i drift. PROSESSBRYTER MÅ STÅ I STILLING AV Programmet startes ved å trykke på START / STOPPknapp nede i venstre hjørnet. Når START knapp lyser, kan man åpne / lukke de ulike ventilene, samt starte blodvannspumpe. Pumpe vil automatisk gå til 50Hz. OBS! Programmet må brukes med forsiktighet. Det er særlig viktig å passe på at pumpe ikke går mot stengte ventiler da det da vil bli høyt trykk i rørsystemer. Når man har utført de operasjoner man ønsker i MANUELL STYRING, stenger man programmet igjen ved å trykke START / STOPPknappen nede i venstre hjørnet. 16

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

VAKI. Bruker manual. (Norsk)

VAKI. Bruker manual. (Norsk) VAKI Biomass Daily Software Bruker manual (Norsk) Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kópavogur Iceland Tel. + 354-595 3000 Fax. + 354-595 3001 e-mail: vaki@vaki.is Internet: www.vaki.is 1

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære

Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Gratulere med nytt massasjebad og husk en investering i et Sunbelt bad er en; Investering i helse og velvære Velkommen til familien av fornøyde kunder som eier et bad fra Sunbelt Massasjebad Norge (SMN).

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55

Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup Brukermanual Versjon 3.55 Sensio xsetup brukermanual Versjon 3.55 Side 1 1 Innholdsfortegnelse 2 INTRODUKSJON... 5 3 KOBLING... 6 4 RS 232 KABEL MELLOM SENSIO KONTROLLER OG KOMMUNIKASJONSGRENSESNITT...

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS)

Brukermanual. -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) Brukermanual -Toshiba luft / luft varmepumpe, Daiseikai (RAS) INNHOLD Tilbehør 1 Sikkerhetsforskrifter 1 Navn på komponenter 3 Navn på funksjoner til indikatorer på innedelen 3 Funksjoner til fjernkontrollen

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22+ 2.04.16c 3.8 Produktprogrammet som leveres fra Hellmertz Elektronik AB Disse GSM produkter.: GSM-A22, HeatLink En GSM enhet med trådløse detektorer for innbrudd og for brann, og trådløs varmestyring. Inkl. batteri.

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Storvik Biomassemåler

Storvik Biomassemåler BRUKERMANUAL Storvik Biomassemåler - med TDS Recon håndterminal Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71 69 95 00 Fax: 71 69 95 55 Storvik AS, Industriveien 13, 6600 Sunndalsøra, Tel: 71

Detaljer