PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL Åpning. Valg av dirigent ref erent. Regnskap 1985/87. Budsjett/kontingent 1987/83

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL. 16.00. Åpning. Valg av dirigent ref erent. Regnskap 1985/87. Budsjett/kontingent 1987/83"

Transkript

1 Organfor Hugulfa Velforening Ar! SANG 11 Det innkalles til GENERALFORSAMLING PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL DAGSORDEN: Åpning Valg av dirigent ref erent to til å underskrive protokollen Styrets beretning Regnskap 1985/87 Budsjett/kontingent 1987/83 Innkomne forslag Valg Fastsettelse av tid og sted for neste generalforsamling Eventuelt Styret foreslår felgende tilføyelse til ^ t pkt. 6.5: "og tre medlemmer t i l påskerennskomite". Dette er en tiifeyelse t i l hvem som skal velges på generalforsamlingen. En har i de senere årene pravet på å lage en turnusordning på de forskjellige hyttegrendene. Den har ikke fungert som forutsatt. Styret mener påskearrangementet er en så viktig del av velforeningens arbeid at valg av komiteen herer hjemme på generalforsamlingen. Ved at generalforsamlingen velger komiteens medlemmer og går bort fra turnusordningen har en?t«rre mulighet til å få kontinuitet i komiteen. Forslag som enskes behandlet må sendes formannen senest 5.sept. VEIBRUKERE ØNSKES VELKOMMEN TIL Å OVERVÆRE GENERALFORSAMLINGEN.

2 ARGRERFTNTNG FOR HUGULIA VELFORENING 19BG/B7 Styrer og utvalg Generalforsamlingen lørdag valgte følgende styre og utvalg Formann Nestformann: Kassere: Sekretær Redaktør: Lars Lie Rolf Rollheim Gunnar Fjærli Gunnar Evensen Tore Andersen Hytte EU (for 1 år) 603 (ikke på valg) 615 (for 2 år) OK av NPF (for 2 år) Hytte 216 (ikke på valg) 1. vararepr: Torunn Ellingsen Oslo Tollf. (for 1 år) 2. " : Jon Lyng Hytte 107 (for 1 år) Revisor : Håkon Nikolaisen Hytte 304 Valgkomite: Birger Aamot Randi Tobro Kjell Drogseth OK av NPF Hytte 112 Hytte 502 Tilsynsutv : Jon Schrøder Ole Lid Lars Uren formann) OK av NPF Hytte 302 Oslo Tollsted Paskerennkomite Per Bråten Hytte 706 Oslo og omegns krets DNF DNP fiske- Jakt-og utvalg Rolf Rollheim Trygve Bruland Truls Krogh Hytte 603 Hytte 105 (bort fester Det er avholdt A styremøter. Formannen i tilsynsutvalget, Jon Schrøder, og vararepresentantene har blitt innkalt t i l styremøtene. Det er avholdt to kontaktmøter med Hugulia Fjellstue. Investeringer i området På generalforsamlingen i 1985 la styret frem oversikt over områder det kunne være aktuelt å investere i. I forrige periode har vi betalt andre halvpart av kostnadene på sammenslåingen av strømabonnentene. Det legges ikke opp t i l spesielle investeringer i 1987/88, bortsett fra ca.kr t i l noen bøttefornyinger. Huqustubben Hugustubben har kommet med 3 nummer i siste periode. Det er bare noen ytterst få som engasjerer seg i utgivelsen av vårt medlemsblad, så det er godt vi har en entusiastisk redaktør.

3 - 1 - Samarbeid med Huqulia Fielistue A/S Vart positive samarbeid med Hugulia Fjellstue har fortsatt i året som gikk. Formannen var tilstede og overrakte en bokpakke t i l fjellstua i forbindelse med deres 40-års jubileum. Samarbeid med Rede Kors Samarbeidet mellom Rede Kors, Hugulia Fjellstue og velforeningen har kommet godt igang når det gjelder merking og kjøring av skiløyper. Vi håper at hyttebrukerne har hatt glede av at løypene har blitt kjørt opp oftere og mange er observert i årets nye løype over t i l Olavskampen. Driften av hyttefeltet Driften av feltet har etter styrets vurdering fungert bra også i år. Det har vært en relativt normal snøvinter, som ikke har budt på store problemer for snøbrøytingen. Alfred Lillesolbergs mangeårige erfaring som vaktmester gjør at det meste av daglige gjøremål går greit. Vi har hvert år problemer med at noen ikke lukker dørene etter seg om vinteren, som medfører at vannpumpene i pumpehuset fryser. Dette er unødvendig både merarbeid og utgifter som så enkelt kunne vært unngått. Regnskapet viser totalt kr ,90 i utgifter på vannpumper. Var nye bøttetømmeordning var alle, bortsett fra en hytteeier fornøyd med. Dette gjør at vi fortsetter med ordningen slik den er i dag. Styret vurderer innkjøp av nye/flere bøtter for å bedre på den noe vanskelige bøttesituasjonen. Vi har utbedret veiene noe og vil i løpet av høsten kjøre på grus noen steder der veiene er mest slitt. Økonomi Årets regnskap viser et driftsoverskudd på kr 4.156,45. Det er fra styrets side blitt arbeidet for å holde utgiftene innenfor budsjetterte rammer. Til tross for store investeringer i å koble om strømabonnentene har vi store overskridelser på lysregningene. Dette skyldes gunstige periodiseringer tidligere og ugunstig dette året. Til tross for lite hyggelige tall kan vi trøste oss med at utgiftene ville vært over kr 9.000,- høyere uten våre investeringer. Vår bankkonto gir nå 13Z rente og pr fikk vi kr ,- i renteinntekter. Vi la i budsjettet opp t i l å avsette kr ,- t i l ny traktor, det er goort og i tillegg er kr 3.250,- avsatt t i l ny snøscooter. Innkreving av drif tskont mgenter Innkrevingen over postgiros forenings service ser nå ut t i l å være godt innarbeidet. Når regnskapet nå gjøres opp hadde vi ingen utestående kontingent.

4 - i - Paskeskirer.net Påskeskirennet ble i år arrangert i samarbeid med fjellstua. Vår rennkomite i samarbeid med gode krefter på fjellstua gjennomførte etter styrets oppfatning et meget bra renn t i l tross for vanskelige snøforhold. Et arrangement som frister t i l gjentagelse. I tillegg t i l rennkomiteen var igjen Jon Schrøder en aktiv deltaker i forbindelse med arrangementet. Jakt og fiske Reglement for jakt og fiske er nå utarbeidet og det ser ut t i l at disse blir overholdt. Våre to år gamle settefisk ser ut t i l å trives i Hugulitjern - men la de få et år t i l på seg så kanskje vi kan prøve en fisketur. Spørsmålet er så - hva gjør vi videre? Skyting i fjellet og hyttefeltet Det er registrert skyting både i hyttefeltet og blinkskyting etter skilter ved Høgkampvann. Vi må henvise til festekontrakt og jakt- reglement der det presiseres at skyting i hytteområdet ER FORBUDT 1 Vi må også be hver enkelt hytteeier påse at brukere av deres hytte ikke bruker våre turområder som øvelsesfelt for skyting, og aller minst utsatte skilt som blink. NB. På neste side er urevidert driftsregnskap inntatt. Revidert regnskap kan hentes en time før generalforsamlingen på Hugulia Fjellstue

5 HUGULIA HYTTEOMRÅDE Uriftstoyiiskcip 11. august august Ult) i I to r KLGNljKAl» U4 lu&røkal» KUGNSKAl' OG REGNSKAP 8 7 BUDSJETT I Denne delen inneholder regnskaps-/budsjettdata, beregnet for årets Generalforsamling. Inneholder bl.a. personalsensitive opplysninger og er derfor fjernet i denne versjonen - som ligger åpent tilgjengelig på internettet. Råde/Oslo 10. auyuat/17. august Lutr; Lie l'oi minn (siyn.) Gunnar Fjætli Knssnter (siyn.) llukun Nikolaisen Revisor (sign.)

6 - K _ Til leserne av HUGUSTUBBEN f Det nye styret for Fer iehjeromet Hugulia for året 1987 er nå kommet i arbeide, og vi ønsker på denne måten å gi en kort presentasjon av oss. Finn Jota, er som ifjor leder av styret og nestleder er Arne Skyaasen også som ifjor. Det øvrige styret består av Harald Andreassen, Brit Møllerhagen, Guro Ørjasæter Sørlie, Egil Wenger, Beate Jæger, Sigurd Rognan, Synnøve Bratlie, Alf Steinar Lamo, Sefrid Jakobsen og Truls Krogh. For de av dere som har kjent tidligere styrer vil dere se at 2 travere, Unni Alfstad og Berit Holm Olsen ikke lenger er med i styret. Det nye styret ønsker som tidligere styrer et godt samarbeide med Velforeningen og hytteeierne. I den forbindelse kan vi opplyse at dersom dere ønsker opplysninger e.l. kan dere ta kontakt med Finn Jota, tlf 02/ eller Arne Skyaasen, tlf 02/ enten det. gjelder salg av hytter, hugst av trær eller påbygg til hytter. Når det gjelder hugst av trær ønsker styret å fere en liberal linje noe som innebærer at de fleste som ønsker å felle trær får anledning til dette. Styret ønsker imidlertid å ha en viss kontroll med dette, og vi vil derfor at henvendelse om hugst rettes til styret, som enten sørger for at trærne felles eller godkjenner hugst. Det er anledning til kjøp av slik hugst til ved for en rimelig penge. Styret vil ellers minne om at utbygging av hytter, endinger av fasader mv fortsatt skal legges frem for styret til godkjenning selvom det ikke kreves bygget, i 1 at e 1 se på bygg under 30 kvm. Hytteeierne må selv sørge for at det blir sendt nabovarsel ved utbygginger under 30 kvm. Vi kan opplyse at styret i løpet av høsten antakelig vil gå over hele hytteområdet og fotografere samtlige hytter, slik at vårt arkiv blir ajour. Siden dette ble gjort sist har det blitt foretatt ende] endringer m.v. på hyttene. Styret ønsker alle en god høst på Hugulia, og vi minner til slutt om at Aase og Magnar på fjellstua ønsker dere velkommen innom. På fjellstua har vi nå fått utvidet tilbudet med trimutstyr, samt at vi nå tar inn både Sverige TV 1 og NRK. Med hi Isen Fe r i e h j ems s t yret.

7 5 K I F E 5 T I P Å S K E N VALEN Klasse barn 2-5 år Idealtid 4.75 Navn Tid Navn Tid Liv Tonje Løkken Camilla Norman 6.07 Siri Ruud Reksten Jeanette Pehrson 6.12 Siri Opsahl Terje Halvorsen 2.10 Erik Opsahl Anders Klemetsdal 3.09 Petter Stolba Jon Rønning 3.43 Åsmund Motrøen Arne Skog 3.15 Fredrik Kjærstad Jonas Sønnesyn Pettersen 4.05 Trine Skjærven Klasse barn 6-15 år Idealtid Navn Tid N a vn Tid Silje Stavik Liv Ane Stavik Hall v ard Lid Eivind M. Løkken Glenn A. Andersen Jeanette Andersen Stian Traasdahl Ola 0. Nisja Pål 0. Nisja 7.58 Jon Borgersen Lars P. Kvamsdal Håkon Schjelderup 8.41 Marias Motrøen 7.39 Gry Kjærstad Stein Mathisen Thornmas Skjærven 8.45 Trond Halvorsen Mette Sommerstad Heidi Sommerstad Henriette Bryn 9.24 Christian Bryn 9.11 Hilde Ludt 9.50 Tonje Ludt 9.13 Elisabeth Klemetsdal 9.14 Hans-Marius Teien SilieM. Teien 14.13

8 -1-5 K I F E 5 P Å S K E I V A L E N Klasse voksne Idealtid 7.52 Navn Tid Navn Tid Sigrid Stavik Ole Johan Lid 7.50 Tore Andersen Mari 0. Nisja 7.22 JonS. Nisja 8.09 Bjørg Borgersen 8.45 Gerd Hasselø Erling Hasselø 8.12 Lars Opsahl 5.50 Peder Køltzov 7.20 Torvald Valland 8.00 Øyvind Kjærstad 7.42 Harald Norman 6.06 Marit Snoen 7.47 Terje Olsen 6.45 Anders Holand 5.54 Borgar Olsen 5.49 Mayvor Holand 7.08 Kirsten Olsen 6.45 Terje Holand 5.13 Else Lie 6.09 Lars Lie Rita Guldbrandsen 9.53 Odd Guldbrandsen Turid Svanes 9.31 Terje Svanes Andreas Pherson 4.34 Elisabeth" Sommerstad" Arild Sommerstad 8.46 Rolf Rollheim 7.39 Kari Rollheim 6.38 Torlaug Harkusen 6.51 Kjetil Fosslien 5.18 Stig A. Rønning 6.10 Trude Aalberg 7.02 Anne-Lise Rønning 7.54 Arne Snoen 4.29

9 S K 1 r E S T I V A L E N PAS K E N Klasse barn 6-15 å r Idealtid (forts.) Navn Tid Navn Tid Lise Kjærstad Chatrine Markussen Pål Kjærstad Charlotte Fosslien Therese Aalberg Tina Steensen Daniel Aalberg Guri Bråthen Pål Rønning Kristian Lie Øystein Skog Kristin Guldbrandsen Linda Olsen Thomas Guldbrandsen Kjersti Holand Rune Folkman Simen Strand 8. 23

10 7 "~ +^ l ;^cbr^ \ ^rorv i f ^, spon; f r rir-; zulv /W^rC [y//*tnj. \ ^,Ac \ ^ V r ^ ^ ^ ^ W^^9^+aW*3«&

11 -lo- BYGGEPLANER? Vi fører alt i trelast! Innvendig og utvendig! Prisene skremmer ingen, Se bare: 50 x 100 UH a/ 7,75 50 x 150 UH a/12,25 50 x 200 UH a/16,30 22 x 125 UH a/ 4, x 150 UH a/ 5,60 Impregnert: 20-40$ Rabatt Alle priser + M.V.A. m/ forbehold om prisstigning. Spesialitet: LEIESKURD Hon t i l ved og gjerde ligger på lager. Du treffer oss i Øvere Snertingdal, 5 km. fra Svingstad Kjerringelv Sag t l f. (06l) 8386O Etter kl Knut Sveum t l f. (06l) 83776

12 Postadr.: Pos'bOks Dokka Telefon (061) Bankgiro Poslgirc DOKKA. Skal du ut å reise-spørr oss om tilbud. Vi ordner alt med billetter-bestillinger av hoteller/færger Transporten utføres med de mest moderne turistbusser. Skal du ha utført transportoppdrag med lastebil/tippbil eller flyttevogn er vi å treffe på tlf S80 criord - Zorpa Skal du bygge på hytta, eller har du "byggeplaner på hjemstedet, da har du selvfølgelig "behov for materialer. Vi har alle slag, alle dimensjoner, høvlet og uhøvlet, også dypimpregnerte. Kontakt oss for prisanslag. Du finner neppe noe gunstigere. Er det snakk om "bestilling av noe omfang, leverer vi fraktfritt i sentrale deler av østlandet. Vi holder åpent også på lørdagen.

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben.

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben. .-mn n Atter noen uker er gått og v i står foran en ny f e r i e t i d. Været de s i s t e dagene har vært bra, så det er bare å håpe på at det v i l fortsette. Jeg minner om vårt påskeskirenn som v i

Detaljer

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november

Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november Nr. 3 September 2006 60. årgang Finn Amundsen med Stangbeger nummer 50 Vi minner om: Erterfest lørdag 21. oktober Generalforsamling Ski- og Hovedlaget 9. november For mer informasjon se side 13. 50 STANGBEGER

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

med informasjon på kommunens hjemmeside.

med informasjon på kommunens hjemmeside. BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell l januar 2015 Positiv dialog gir penger til løypekjøring Den positive dialogen som Foreningen Blefjell de siste åra har hatt med Flesberg kommune, har

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659

SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659 Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA FINNMARK RØDE KORS NR. 1 JUNI 2013 Røde Kors besøksvennenene samlet i Alta. Les mer side 3 Minner fra Solferino Les mer side 4 Leksehjelpen på studietur Les mer side 2 Ensomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen.

GardeVeteranen. Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man Olaf Olafsen. GardeVeteranen OSLO O OG AKERSHUS S GARDISTFORENING R I N G N R. 1 J U L I 2 0 1 4 Å R G A N G 1 0 Veteranenes Plass åpnes av Gardesjef Ole A. Øie, med hjelp av president Anders Bredesen og grand old man

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5

SJEKKPOSTEN. Klar tale fra forsvarsministeren TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 4/2007 Klar tale fra forsvarsministeren SIDE 4-5 SIDE 4-5 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Nr. 4-2007 ISSN: 1503-3309

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Til sommerbeite i Trollheimen

Til sommerbeite i Trollheimen INFORMASJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 6/2010, 15. april Årg. 33 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Til sommerbeite i Trollheimen Sist helg ble reinen som har gått på vinterbeite

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer