^ Bygge og Sewceorga/i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "^ Bygge og Sewceorga/i"

Transkript

1 Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven av Hugustubben (Les dette nøye). Etter noe debatt de siste årene om hvilken kurs en ønsker, er det hyggelig for styret å konstatere at de forslagene en hadde arbeidet seg fram til i utredningen mot år 2000 alt vesentlig ble enstemmig vedtatt. Konklusjonene ble i vesentlig grad å forsette arbeidet slik en har gjort til nå, men ikke minst vedtaket om at bøtteordningen skal avvikles innen er en utfordring for samtlige hytteeiere. Styret vil forsøke å finne fram til to-tre alternativer som vi vil prøve å forhandle oss fram til gunstige kjøp på, ved innkjøp av flere ad gangen. Det ville jo vært fint hvis de som har erfaring fra biologiske doer ol. skriver inn til Hugustubben og deler sine erfaringer med oss for å lette valget. Det er her like viktig å komme med negative som positive erfaringer. Rette opp mangler - Legg en lapp til vaktmesteren Hvis du på din ferd i hytteområdet kommer over noe du mener bør utbedres, fra manglende lyspære i pumpehus til andre støre ting som bør gjøres. Den enkleste måten å få utført dette på er å legge en melding til vaktmesteren i samme kasse som tømmelappene, så vil vaktmesteren ta seg av dette. Nytt bestyrerpar på Fjellstua - Opp til DEG om tilbudet til hytteeierene blir godt Anita Granum og Finn Selmer Olsen er fra 1. september ansatt som nytt bestyrerpar på Fjellstua. De ønsker å utvikle stedet til et servicesenter blant annet for oss som har hytte i området - det er nå opp til oss å bruke tilbudene slik at det kan utvikles videre. Ønsket og viljen er der fra bestyrerparet side - vi ønsker LYKKE TEL og håper initiativene blir positivt mottatt. Lås bommen - Husk ski- og akeforbudet i veiene På generalforsamlingen kom det fram at vi er for slappe med å låse bommen etter oss. Derfor ny oppfordring: LÅS ALLTID BOMMEN (så slipper vi dette unødige maset). Vi står foran en ny vinter med fristende akebakker i veiene våre. På ny må vi minne om at dette ER FORBUDT. Vi har hatt en tragisk ulykke i området, og vi må alle bidra til at dette ALDRI SKJER IGJEN. Pass på at akebakker legges utenom veiene og at skituren ned fra fjellet ikke foregår i veien. Det er vi voksne som må gå foran som det gode eksemplet. God jul og et riktig godt år i 1995

2 iy Entreprise *N Bygdetullingenes eget T ^ Bygge og Sewceorga/i f»6t ng650>7elfrøn, rr : Elektriker'Murer'Snekker'Maler'Rørlegger Transport'Graving'Snøscootertransport Kunstsmed'Møbelsnekker'Brukskunst J% Lafting'Vedformidling V W ' Som det fremgår av ovenstående logo er nå TORPA TOTAL enterprise etablert. Ideen har ganske raskt blitt til etablering og vi ønsker med dette brev å informere hytteeierne i distriktet om våre tjenester. Ideen er at dersom du ønsker en eller flere tjenester utført kan du i prinsippet ringe et telefonnummer, så ordner vi resten. Enten et nøkkelferdig prosjekt, eller i samarbeid med deg. Vi vil nevne en del konkrete tilbud, men i prinsippet vil vi i samarbeid med bygdefolket forsøke å løse ethvert problem du måtte ha. Ditt problem? Vår utfordring! Som det fremgår av logoen er de fleste håndverk og entreprenører tilgjengelig i vår bygd og foruten lafting, transport, graving, rørlegger, maler, snekker, murer og elektriker, har vi folk som kan smi, rosemåle, lage alt i trekunst, lage møbler i tre. Og vi utfører naturligvis arbeidet slik du vil ha det. Altså, Ditt problem? Vår utfordring! Kanskje du er av den typen som vil ha fri når du er på hytta, allikevel ville du gjerne ha felt et tre, satt opp et gjerde eller skigard, måkt snø av taket, utført rundvask eller ha veden ferdig inntransportert til hytta. Og som før nevnt Ditt problem? Vår utfordring! Vi vil også tilby lafta utemøbler (du har sikkert sett dem langs veien), treskilt med gravert hyttenavn, eller veiviserskilt i samme utførelse som viser vei til hytta di. For de som er nødt til å ta med seg litt arbeid på hytta har vi tilbud om sekretærhjelp, telefax og kopimaskin. Ditt problem? Vår utfordring! Pål Andreassen Elektriker MED BESTE HILSENER FRA TORPA TOTAL Enterprise Gjerdet Søndre 2880 Nord-Torpa

3 Protokoll Generalforsamling i Hugulia Velforening 17. september 1994 Protokoll fra generalforsamling på Hugulia Fjellstue lørdag 17. september Formannen åpnet møtet og ønsket alle vel møtt. Spesielt ønsket han vel møtt t i l de nye bestyrerne Anita Granum og Finn Selmer som ble t i l s a t t på Hugulia Fjellstue fra 1. september Bestyrerne presenterte seg og orienterte om planer for fremtidig d r i f t av Hugulia Fjellstue. Hytteeierne ble ønsket velkommen som stamgjester. Formannen takket for at de stilte opp og orienterte om framtidsplanene og opplyste videre at Fjellstua hadde spandert kaffen og kakene som ble servert under møtet. Innkallingen t i l møtet ble godkjent uten merknader. Tilstede: 46 stemmeberettigede, herav 17 fullmakter. I tillegg møtte 2 veibrukere. Følgende forslag t i l saksliste ble godkjent: 1 Åpning 2. Valg av: dirigent referent to t i l å undertegne protokollen 3. Styrets beretning 4. Regnskap 1993/ Budsjett/kontingent for 1994/95 6. Innkomne forslag 7. Hugulia mot år Valg 9. Tid og sted for neste generalforsamling Årsmøtet markerte vaktmester Alfred Lillesolbergs bortgang. Lilløesolberg døde i j u l i etter flere måneders sykdom. Odd Harald Bergli har overtatt som vaktmester. Årets d r i f t anses som normalt og økonomisk gikk driften med overskudd. En del arbeidsoppgaver gjenstår. Fakstad skal utbedre noen veistrekninger. Engevoll kontrollerer og utbedrer tak på pumpehusene. Ny papp må legges på 2-3 av pumpehusene. Det er fortsatt problemer med vannkvaliteten i pumpehus på enerfeltet. Dersom de tiltakene som nå er iverksatt ikke gir resultater, må det foretas ny grunnboring og bygges nytt pumpehus. 1

4 2. Valg av: dirigent referent to t i l å undertegne protokollen Formannen foreslo Markussen (204) som dirigent, Evensen (Ok) som referent og Rollheim (603) og Andersen (216) t i l å underskrive protokollen. Samtlige ble enstemmig valgt. Dirigenten overtok møteledelsen. 3. Styrets beretning Dirigenten viste t i l at beretningen var utsendt på forhånd. Samtlige hadde hatt anledning t i l å lese den på forhånd. Han foreslo derfor at den bare ble gjennomgått punkt for punkt, noe generalforsamlingen godtok. Til følgende punkter ble g i t t kommentarer og merknader: Drift av hyttefeltet. Formannen bemerket følgende: Bommen har t i l tider b l i t t stående åpen. Han henstilte t i l at samtlige måtte påse at den b l i r holdt låst slik at uvedkommende ikke kan kjøre inn i hytteområdet. Søppel som skaper lukt legges i pumpehusene. Søppel som v i l skape vond lukt bør om mulig bringes direkte t i l søppelcontaineren. Veien fra bommen og opp bakken skal utbedres og det skal grøftes. Arbeidet v i l forhåpentligvis b l i gjort før sneen kommer.' I den videre debatten kom man inn på følgende forhold: Uvedkommende kan ha fått tilgang t i l nøkler t i l bommen. Ordningen med bestilling av nye nøkler. Oppbevaringen av reservenøkkel på Hugulia Fjellstue. Antall nøkler som hver hytteeier skal ha fått t i l d e l t. Det ble presisert fra grunneier/styreformann at: Samtlige hytteeiere er t i l d e l t 3 nøkler. Det ble avtalt at hytteeierne kan oppbevare reservenøkkel på Fjellstua. De som har slik ordning, kan selv bestemme om den skal fortsette. Nye nøkler som skal anskaffes, må bestilles og både grunneier og styrets representant skal underskrive bestillingen. Kostnadene med å bytte låssystem for å redusere bruken av "fremmednøkler", v i l b l i store og bør være unødvendig ut fra bestillingssystemet. Det ble henstilt t i l medlemmene å få tilbake eventuelt "utlånte" nøkler. 2

5 Dirigenten henstilte t i l at samtlige hytteeiere følger opp låsingen av bommen, og at søppel som skaper lukt b l i r lagt direkte i søppelcontaineren. Beretningen ble enstemmig godkjent. 4. Regnskap 1993/1994 Kasserer refererte regnskapene. Dirigenten refererte revisjonsberetningen. Regnskapene ble enstemmig godkjent. 5. Budsjett/kontingent 1994/1995 Kasserer orienterte om styrets forslag t i l budsjett: Forslag t i l kontingent kr Veibruker kr (50% av driftskontingenten). Totalbudsjett kr medregnet disponering av pumpehusfond kr og driftsfond kr I budsjettet er det satt av midler t i l kjøp av snøfreser. Forslag t i l budsjett enstemmig vedtatt. 6. Innkomne forslag Formannen opplyste at det ikke var innkommet noen forslag innen fristen. Pladsen (201) ønsket å fremme forslag om utvidelse av vaktmesterens arbeidstid. Andersen (216) påpekte at forslaget burde vært fremmet tidligere og ihvertfall før budsjettet ble vedtatt. Formannen viste t i l at vaktmesteren v i l få betalt for eventuelle timer det arbeides utover tilsettingstimetallet. 7. Hugulia mot år 2000 Dirigenten foreslo punktvis behandling av utvalgets rapport og forslaget t i l vedtak b l i r generalforsamlingens vedtak. Ingen hadde merknader t i l behandlingsmåten. Formannen viste t i l tidligere behandling av saken og fremhevet at vi må være oppmerksom på de konsekvenser vedtakene kan få. Fremtidig vaktmesterordning Odd Harald Bergli ansettes fast med en arbeidstid på i n n t i l 26 uketimer. Det lages en prisliste på "ekstratilbud" t i l hytteeierne, i tråd med ordningen som det ble lagt opp t i l i 3

6 1994. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Søppelordningen i Hugulia Hytteområde Andersen (216) viste t i l problemer med opphoping av søppel i enkelte pumpehus og foreslo at søppel skulle leveres direkte i containerne. Videre pekte han på at ruller med søppelsekker b l i r borte. Bråten (708) sa at pumpehuset i felt 7 er feilplassert noe som medfører at det b l i r l i t e brukt av hytteeierne. Huset bør derfor flyttes. Sperre (704) opplyste at pumpehuset opprinnelig skulle vært plassert et annet og mer sentralt sted for hytteeierne. Av ukjente årsaker og uten at noen vet hvorfor ble det plasser ved hytte 701. Formannen opplyste at feilplassering og problemer i hyttefelt 7 var nytt for styret. Forholdene v i l b l i undersøkt og vurdert. Problemer med overfylte og illeluktende søppelrom kan løses gjennom hyppigere tømminger. Flere hytteeiere viste t i l problemer med nåværende søppeltømming. Plassen (201) sa at lyspærer b l i r fjernet fra vannpumpehusene og foreslo at det monteres gitter,slik at de ikke så lett kan skrues ut. Andersen (216) trakk s i t t forslag om plassering av søppel direkte i containerne. Dirigenten tok deretter opp styrets forslag: Eksisterende søppelordning opprettholdes. Fordelen med containerne på Hugulia utnyttes ved hyppig tømming av pumpehus for å slippe luktplager. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Veivedlikehold Ingen tok ordet. Dirigenten tok opp styrets forslag: Det arbeides for å bedre veistandard ved å rydde veikanter, bedre grøfting, legge ned flere stikkrenner og legge nytt grusdekke. Et strekk om gangen utbedres, med bakker og områder med dårlig standard i vårløsningen som høyeste prioritet. På sikt vurderes å rette ut svinger som har skapt problem for 4

7 fremkommeligheten. (Denne side er skannet fra originalprotokollen, da den var klippet bort i den utgaven av Hugustubben som ble brukt til innskanning.) Forslaget ble enstemmig vedtatt. Parkeringsplass/vei t i l egen hytte Formannen viste t i l at forslaget var tatt opp av en i styret. En del hytteeiere har "tatt seg t i l rette" og laget vei/parkeringsplass på grunneiers tomtegrunn uten tillatelse. Forholdet har enkelte steder skapt problemer for vannføring i stikkrenner og for snøbrøyting. Forslaget må eventuelt godkjennes av grunneier, og dersom det avvises kan dette medføre at de som i dag har laget egne plasser kan b l i pålagt å fjerne dem. Dersom grunneier godtar forslaget, v i l det være et forhold mellom den enkelte hytteeier og grunneier. Tobro (112) gjorde oppmerksom på at brukere av utleiehytter i felt 1 midt i bakken, ofte parkerer ved hytta. Woldheim (509) mente det beste v i l l e være å utvide felles parkeringsplasser slik at det b l i r plasser nok t i l alle. Bråten (708) sa det er så mange problemer med parkering på parkeringsplassene at det v i l være en fordel å få t i l en ordning for de som har mulighet t i l dette. Tomter (grunneier) opplyste at det v i l l e b l i presisert for de som leier hytter i felt 1, at parkeringsplassen skal brukes, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner i bakken. Videre gjorde hun oppmerksom å at forslaget t i l egne parkeringsplasser ikke var behandlet av Styret for Hugulia Fj ellstue. Nyengen (512) pekte på at egne innkjørsler og parkeringsplasser v i l medføre mange innkjørsler på veien. Det v i l derfor oppstå fare for kollisjoner. For vanlige rørlige folk må det være tilfredsstillende å kunne bruke parkerings-plassene. Andersen (216) sa at det bare var de som ligger nær vei, som kan lage egen parkering, og mente antallet ikke v i l l e b l i så stort at det burde skape noe problem. Formannen gjorde oppmerksom på at grunneier må gi sin tillatelse. Den enkelte må selv bekoste opparbeidelse og eventuell brøyting. Rollheim (603) gjorde oppmerksom på en del uhell i området og påpekte at det ved mye snø v i l b l i stor fare for påkjørsler. Pladsen (201) viste t i l at han etter lang t i d nå skal få parkeringsplass og spurte om han kunne merke plassen. Fivel (807) foreslo at det ble stemt over forslaget. 5

8 (Denne side mangler, da den var klippet bort i den Hugustubben-utgaven som ble innskannet.)

9 (Øverste del av denne side mangler, da den var klippet bort i den Hugustubbenutgaven som ble skannet inn.) Lobo Grafisk Postboks 9036 Grønland, 0133 Oslo. Chr, Krohgsgt. 30, Oslo Telefon: Telefaks:

10 (Denne side er skannet fra originalprotokollen, da den var klippet bort i den utgaven av Hugustubben som ble brukt til innskanning.) Markussen (204) sa at han bare manglet noen lass grus for at innkjøring og parkering var mulig. Nå brukes veien bl.a av vaktmesteren, og sikkerheten er fullt ut tilfredsstillende. Søknad t i l grunneier om tillatelse var imidlertid b l i t t awist. Formannen sa at han nå opplevde at generalforsamlingen var svært skeptisk t i l forslaget og foreslo derfor at det burde trekkes. Møller (809) stilte spørsmål hva som da måtte gjøres med de som allerede har laget seg plasser. Formannen svarte at de sannsynligvis må fjerne plassene sine. Tomter (grunneier) sa at dette fikk velforeningen og styret i Hugulia Fjellstue i samarbeid vurdere. Andersen (216) mente at dette fikk være en sak for grunneier, og at styret ikke burde medvirke i saken. Under debatten var flere hytteeiere inne på at det måtte bli opparbeidet flere parkeringsplasser slik at det fremtidig ikke oppstår problemer med plass. Ordstyreren opplyste at styrets forslag var trukket og foreslo at det skulle vedtas at egen parkeringsplass bare kan lages i spesielle tilfeller og etter at søknad var godkjent av grunneier. Videre skulle styret se på muligheten for å utvide enkelte parkeringsplasser. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Bøtteordninger og alternative løsninger Møller (809) foreslo at hytteeiere som ikke vil/kan gå over t i l annet toalettsystem må kunne beholde dagens ordning, mot at det betales særskilt for ordningen. Andersen (216) syntes gjennomføringstiden virket noe kort og var tvilende t i l om hytteeierne ville klare det på denne tiden. Bråten (708) stilte spørsmål om det ville være akseptabelt med utedo. Rollheim (603) opplyste at det bare v i l være aktuelt med lukket system som ikke gir utslipp t i l grunnvannet. Det må avklares hvor mange og hvem som v i l være med på nyordningen. Tobro (112) syntes at vi bør ile langsomt i saken og viste t i l at Nordre land kommune ikke har godkjent andre ordninger enn den vi har i dag. Formannen sa at forutsetningen er lukket system som i de 6

11 fleste t i l f e l l e r krever strøm/varme. Det er nødvendig med en forholdsvis stor tank som krever noe plass. Dersom hytteeierne ikke b l i ferdige innen tidsfristen, bør avslutningsdatoen kunne forskyves noe. Videre ble det utvekslet en del erfaringer med systemer som er i bruk. Det ble også s t i l t spørsmål t i l de oppgitte priser som synes å være bare halve prisen i forhold t i l veiledende pris. Ordstyrer tok opp forslag nr 2 og med en mulighet fleksibilitet i gjennomføringstidspunktet: for noe Bøtteordningen avvikles som ordinært tilbud innen Det b l i r opp t i l den enkelte hytteeier å finne framtidig løsninger som passer sin hytte, men Velforeningen utreder to - tre alternativer og forhandler fram tilbud fra leverandørene. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Jakt og fiske Nordsveen (veibruker) etterlyste møter i jakt- og fiskeutvalget. Formannen opplyste at det hadde vært et møte med bestyrer på Hugulia. Bestyrer ønsker iverksettelse av tiltak på området og styret har sagt seg interessert. Rollhem (603) bekreftet at det ikke har vært møtevirksomhet men sa at det hadde vært arbeidet med konkrete tiltak. Vanskeligheten er at tiltakene får liten nytte når de motarbeides av andre grunneiere. Eksempelvis fiskes det med oter og garn. Tomter (grunneier) opplyste at det har vært møte med grunneierlaget. Det er vanskelig å få gehør for forslag om t i l t a k og de øvrige grunneierne bryr seg l i t e om å delta i aktiviteter. Fortsatt krangel om hvem som har rettigheter i området. Det virker som om kommunale myndigheter gir opp, men vi får bare stå på. Det v i l b l i tatt opp i styret hvem som skal sitte i utvalget fra grunneier og hun håpet at dette var ok for generalforsamlingen. Møller (809) foreslo at det settes opp skilt ved bommen som fastslår reglene for fiske i området. Nordsveen (veibruker) s t i l t e spørsmål t i l båndtvangsreglene og hvem som fastsetter datoen. Formannen og grunneier svarte at det er fastsatt ved lov som regulerer dette. Så lenge grunneiere har beitende husdyr i området er det ikke lov å bruke løshund t i l jakt. 7

12 Ordstyrer tok opp forslag t i l vedtak: Vi fortsetter å nedsette et jakt- og fiskeutvalg som eventuelt tar seg av løpende saker som måtte komme på dette området. Det er et ønske fra velforeningen at det blir arbeidet aktivt med jakt og fiske. Men inntil det blir klarere forhold om bruksrett, og det blir et bedre samarbeid på dette området i denne delen av kommunen ved at grunneiere, kommune osv kommer t i l fornuftige ordninger, avventer vi å bruke ressurser på dette. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Friluftsliv Ingen tok ordet. Ordstyrer tok opp forslag t i l vedtak: Det arbeides for at turveier, stier og skiløyper er i best mulig stand. Det er en oppgave for velforeningen enten alene eller sammen med andre interessenter å forsøke og kjøre løyper også i tiden fremover. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Hugulitj ern Ingen tok ordet. Ordstyrer tok opp forslag t i l vedtak: Til generalforsamlingen 1996 legges det fram forslag for en forhåpentlig bedre utnyttelse av vannet og området rundt. Styret kan benytte inntil kr i denne perioden fr å få konsulenthjelp t i l vurderinger. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 8. Valg Valgkomiteens formann la frem komiteens innstilling. Ordstyreren behandlet forslagene og følgende ble valgt: Formann: Lars Lie 614 (gjenv.) Nestformann: Bjørn Bakka 612 (Ny 1 år) Kasserer Dag-Amund Lie 401 (gjenv.) Sekretær Trond Melvold 801 (Ny) Redaktør Olav Furdal 710 (ikke på valg) 1. varamedlem: Arild Valle varamedlem: Trygve Ollendorff 604 (gj env.) (ny) Revisor: Torvald Valland 411 Tilsynsutvalget: Jon Schrøder NPF (formann) 8

13 Ole Lid Lars Uren 302 Oslo tollerf. Jakt- og fiskeutv. Rolf Rollheim 603 (formann) Arild Valle 802 Johannes Nordsveen Veibruker En fra grunneier som oppnevnes senere. Påskerennkommité: Stian Møller 809 Tore Andersen 216 Arild Sommerstad 106 Komiteen tar kontakt med bestyrerne av Hugulia Fjellstue og avtaler samarbeidsformen for skirennet. Valgkomité: Arne Skyaasen DnP Stein Fivel 807 Rolf Rollheim Tid og sted for neste generalforsamling Ordstyrer tok opp forslag, og det ble vedtatt at neste generalforsamling skal holdes på Hugulia Fjellstue 9. september 1995 kl Stein Fivel takket styret for godt utført arbeid i året som var gått. Formannen takket de fra styret som hadde gått ut, og spesielt Evensen som har vært styrets sekretær i mange år. Han ønsket det nye styret vel møtt t i l arbeid og ønsket alle vel hjem. 9

14 Har du noe på hjertet - eller ønsker du å annonsere? Ta kontakt med redaktøren Olav Furdal, Sebjørnsrudvn. 1,1380 Heggedal Tlf. pr arb

15 VI ØNSKER VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL Vi fører dagligvarer. Skulle du trenge bensin eller gass fører vi også dette i forretningens åpningstid. Åpningstider: mandag - torsdag kl fredag kl lørdag kl Vi bringer varer etter avtale Ulsaker & Nilsen A/S Alf Nilsen og Asta Ulsaker 2880 NORD-TORPA TLF FLAX - LOTTO - TIPPING BYGGEPLANER? Skal du bygge på hytta, eller har du byggeplaner på hjemstedet, da har du selvfølgelig behov for materialer. Vi har alle slag, alle dimensjoner, høvlet og uhøvlet, også dypimpregnerte. Kontakt oss for pristilbud. Du finner neppe noe gunstigere. Er det snakk om levering av noe omfang leverer vi fraktfritt i sentrale deler av Østlandet. Torpa Sag 2880 Nord-Torpa Tlf

16 åt \ KJÆRE HYTTEGJESTER og MEDLEMMER AV HUGULIA VELFORENING! Det nærmer seg såvel julehelg, et nytt år og en ny høysesong oppunder Synnfjellet. Som nytt vertskap på Hugulia, har vi etter 3 måneders drift, erfart at oppgavene er langt mer tidkrevende og omstendelige enn hva vi opprinnelig trodde. I tillegg til fornyelse av kloakkrenseanlegget og vannklossetter ( skal være ferdig sommeren -95 J, samt generell oppgradering av eiendommen, har vi fått interessante oppgaver med den nye Kommunedelsplanen for Synnfjell Syd, oppfølging av det nye Grunneierlaget for Hugulia-området, samt nytt kommunalt kartverk og betjening av tur-og skiløypenettet i Synnfjellet. I forbindelse med Kommunedelsplanen vil rammene for Hugulias videreutvikling fremkomme, og hyggelig for oss alle, er at Den norske Postorganisasjon har utpekt Hugulia som prioritert satsningsområde for fremtidig kurs-og ferievirksomhet. Som en direkte følge av at det ikke var mulig å ferdigstille renseanlegget i år, har dessverre vår planlagte miljøforbedring i fjellstua også blitt forsinket, men alt kommer i 1995! Vår planlagte internavis, Hugulia-posten kommer ut med første utgave til dere alle før jul, og vi vil forsøke å holde dere orientert om det meste i denne. Vår hovedoppgave ved Hugulia er selve driften, og vi setter pris på den positive tilbakemeldingen vi så langt har mottatt fra hytteeiere og andre besøkende.i den anledning vil vi gjerne invitere til 2 aftener på fjellstua : Torsdag 29.desember kl Hyttetreff med enkel bevertning, samt Nyttårsaften kl med 3-retters Soupé. Se annonse i Hugulia-posten! Ta gjerne kontakt og reserver plass nå, på telefon ! Med et ønske om en riktig god jul og et behagelig godt nytt år med mange besøk på Hugulia Fjellstue fra oss begge. Juletegning av Camilla Granum Selmer-Olsen (3,5 år]

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL. 16.00. Åpning. Valg av dirigent ref erent. Regnskap 1985/87. Budsjett/kontingent 1987/83

PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL. 16.00. Åpning. Valg av dirigent ref erent. Regnskap 1985/87. Budsjett/kontingent 1987/83 Organfor Hugulfa Velforening Ar! SANG 11 Det innkalles til GENERALFORSAMLING PA HUGULIA FJELLSTUE - LØRDAG 12. SEPTEMBER 1387 KL. 16.00 DAGSORDEN: Åpning Valg av dirigent ref erent to til å underskrive

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL

Leserinnlegg. Leserinnlegg. Endring av løypekjøring NR. 93 JANUAR 2009 ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL Vi har vel alle hørt de gamle si; alt var bedre før! Ja, var det egentlig det? Både min mor og jeg er så å si født og oppvokst på Kroksjøen. Ludden og jeg var gode busser sies det, uten at jeg kan huske

Detaljer

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP

GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER - MØT OPP O r g a n f o r H u g u l i a v e l f o r e n i n g ÅRGANG 32 - NR. 2 2008 www.huguliavel.no Les om Lands Museum på side 12 Synnfjell Utvikling, Anne Sofie Askvig - se side 4 GENERALFORAMLING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015

Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015 Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 38 - VINTER 2015 Bonderomantikk, sånn var det før i tida. I bakgrunnen badstue og smia langs bilveien vår til Hugulia. Møt familien Berg på Røste gård. REDAKTØRENS

Detaljer

Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År

Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År 1 Julen 2006 Løssalg: kr. 20,- Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År Bildet er tatt av Jan Petter Hammervold "sist vinter", og er tatt fra Gråhaugen Da er det "på'n igjen" med et nytt

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben.

De av dere som ønsker å være med på en mer organisert trim, kan være med Edward Stolba. Program for trimuken er inntatt i Hugustubben. .-mn n Atter noen uker er gått og v i står foran en ny f e r i e t i d. Været de s i s t e dagene har vært bra, så det er bare å håpe på at det v i l fortsette. Jeg minner om vårt påskeskirenn som v i

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5

1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 Innholdsfortegnelse 1. KONGSVINGERMODELLEN... 4 2. VEGVEDLIKEHOLDSFORENINGENS OPPBYGNING OG FUNKSJON... 5 2.1. FORMÅL... 5 2.1.1. ORGANISERING... 5 2.1.2. VIRKEMÅTE - ÅRSOPPGAVER... 6 2.1.3. LEDERENS OPPGAVER...

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 25 Nr. 2 Julen 2008 Løssalg kr 50,- Opplag 600 God Jul & Godt Nytt år FjellNytt dette nummer Side Lederen har ordet... 6 Bamsespor, av Tom Jacobsen...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.

Innhold: Løypenettet rakner. Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009. s. 6. Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern. Nr. 95 JUnI 2009 Elgåsen, aksjøen og kuåsen vel Innhold: Løypenettet rakner s. 6 Se resultatlisten fra påskeskirennet på www.birkebeinern.no Husk! Sett av tid til årsmøte 19. september 2009 Se: www.birkebeinern.no

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer