^ Bygge og Sewceorga/i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "^ Bygge og Sewceorga/i"

Transkript

1 Formannen har ordet Generalforsamlingen vel overstått - stor enighet blant medlemmene Årets generalforsamling ble avviklet 17. september med 46 hytter representert. Referat fra møtet følger i denne utgaven av Hugustubben (Les dette nøye). Etter noe debatt de siste årene om hvilken kurs en ønsker, er det hyggelig for styret å konstatere at de forslagene en hadde arbeidet seg fram til i utredningen mot år 2000 alt vesentlig ble enstemmig vedtatt. Konklusjonene ble i vesentlig grad å forsette arbeidet slik en har gjort til nå, men ikke minst vedtaket om at bøtteordningen skal avvikles innen er en utfordring for samtlige hytteeiere. Styret vil forsøke å finne fram til to-tre alternativer som vi vil prøve å forhandle oss fram til gunstige kjøp på, ved innkjøp av flere ad gangen. Det ville jo vært fint hvis de som har erfaring fra biologiske doer ol. skriver inn til Hugustubben og deler sine erfaringer med oss for å lette valget. Det er her like viktig å komme med negative som positive erfaringer. Rette opp mangler - Legg en lapp til vaktmesteren Hvis du på din ferd i hytteområdet kommer over noe du mener bør utbedres, fra manglende lyspære i pumpehus til andre støre ting som bør gjøres. Den enkleste måten å få utført dette på er å legge en melding til vaktmesteren i samme kasse som tømmelappene, så vil vaktmesteren ta seg av dette. Nytt bestyrerpar på Fjellstua - Opp til DEG om tilbudet til hytteeierene blir godt Anita Granum og Finn Selmer Olsen er fra 1. september ansatt som nytt bestyrerpar på Fjellstua. De ønsker å utvikle stedet til et servicesenter blant annet for oss som har hytte i området - det er nå opp til oss å bruke tilbudene slik at det kan utvikles videre. Ønsket og viljen er der fra bestyrerparet side - vi ønsker LYKKE TEL og håper initiativene blir positivt mottatt. Lås bommen - Husk ski- og akeforbudet i veiene På generalforsamlingen kom det fram at vi er for slappe med å låse bommen etter oss. Derfor ny oppfordring: LÅS ALLTID BOMMEN (så slipper vi dette unødige maset). Vi står foran en ny vinter med fristende akebakker i veiene våre. På ny må vi minne om at dette ER FORBUDT. Vi har hatt en tragisk ulykke i området, og vi må alle bidra til at dette ALDRI SKJER IGJEN. Pass på at akebakker legges utenom veiene og at skituren ned fra fjellet ikke foregår i veien. Det er vi voksne som må gå foran som det gode eksemplet. God jul og et riktig godt år i 1995

2 iy Entreprise *N Bygdetullingenes eget T ^ Bygge og Sewceorga/i f»6t ng650>7elfrøn, rr : Elektriker'Murer'Snekker'Maler'Rørlegger Transport'Graving'Snøscootertransport Kunstsmed'Møbelsnekker'Brukskunst J% Lafting'Vedformidling V W ' Som det fremgår av ovenstående logo er nå TORPA TOTAL enterprise etablert. Ideen har ganske raskt blitt til etablering og vi ønsker med dette brev å informere hytteeierne i distriktet om våre tjenester. Ideen er at dersom du ønsker en eller flere tjenester utført kan du i prinsippet ringe et telefonnummer, så ordner vi resten. Enten et nøkkelferdig prosjekt, eller i samarbeid med deg. Vi vil nevne en del konkrete tilbud, men i prinsippet vil vi i samarbeid med bygdefolket forsøke å løse ethvert problem du måtte ha. Ditt problem? Vår utfordring! Som det fremgår av logoen er de fleste håndverk og entreprenører tilgjengelig i vår bygd og foruten lafting, transport, graving, rørlegger, maler, snekker, murer og elektriker, har vi folk som kan smi, rosemåle, lage alt i trekunst, lage møbler i tre. Og vi utfører naturligvis arbeidet slik du vil ha det. Altså, Ditt problem? Vår utfordring! Kanskje du er av den typen som vil ha fri når du er på hytta, allikevel ville du gjerne ha felt et tre, satt opp et gjerde eller skigard, måkt snø av taket, utført rundvask eller ha veden ferdig inntransportert til hytta. Og som før nevnt Ditt problem? Vår utfordring! Vi vil også tilby lafta utemøbler (du har sikkert sett dem langs veien), treskilt med gravert hyttenavn, eller veiviserskilt i samme utførelse som viser vei til hytta di. For de som er nødt til å ta med seg litt arbeid på hytta har vi tilbud om sekretærhjelp, telefax og kopimaskin. Ditt problem? Vår utfordring! Pål Andreassen Elektriker MED BESTE HILSENER FRA TORPA TOTAL Enterprise Gjerdet Søndre 2880 Nord-Torpa

3 Protokoll Generalforsamling i Hugulia Velforening 17. september 1994 Protokoll fra generalforsamling på Hugulia Fjellstue lørdag 17. september Formannen åpnet møtet og ønsket alle vel møtt. Spesielt ønsket han vel møtt t i l de nye bestyrerne Anita Granum og Finn Selmer som ble t i l s a t t på Hugulia Fjellstue fra 1. september Bestyrerne presenterte seg og orienterte om planer for fremtidig d r i f t av Hugulia Fjellstue. Hytteeierne ble ønsket velkommen som stamgjester. Formannen takket for at de stilte opp og orienterte om framtidsplanene og opplyste videre at Fjellstua hadde spandert kaffen og kakene som ble servert under møtet. Innkallingen t i l møtet ble godkjent uten merknader. Tilstede: 46 stemmeberettigede, herav 17 fullmakter. I tillegg møtte 2 veibrukere. Følgende forslag t i l saksliste ble godkjent: 1 Åpning 2. Valg av: dirigent referent to t i l å undertegne protokollen 3. Styrets beretning 4. Regnskap 1993/ Budsjett/kontingent for 1994/95 6. Innkomne forslag 7. Hugulia mot år Valg 9. Tid og sted for neste generalforsamling Årsmøtet markerte vaktmester Alfred Lillesolbergs bortgang. Lilløesolberg døde i j u l i etter flere måneders sykdom. Odd Harald Bergli har overtatt som vaktmester. Årets d r i f t anses som normalt og økonomisk gikk driften med overskudd. En del arbeidsoppgaver gjenstår. Fakstad skal utbedre noen veistrekninger. Engevoll kontrollerer og utbedrer tak på pumpehusene. Ny papp må legges på 2-3 av pumpehusene. Det er fortsatt problemer med vannkvaliteten i pumpehus på enerfeltet. Dersom de tiltakene som nå er iverksatt ikke gir resultater, må det foretas ny grunnboring og bygges nytt pumpehus. 1

4 2. Valg av: dirigent referent to t i l å undertegne protokollen Formannen foreslo Markussen (204) som dirigent, Evensen (Ok) som referent og Rollheim (603) og Andersen (216) t i l å underskrive protokollen. Samtlige ble enstemmig valgt. Dirigenten overtok møteledelsen. 3. Styrets beretning Dirigenten viste t i l at beretningen var utsendt på forhånd. Samtlige hadde hatt anledning t i l å lese den på forhånd. Han foreslo derfor at den bare ble gjennomgått punkt for punkt, noe generalforsamlingen godtok. Til følgende punkter ble g i t t kommentarer og merknader: Drift av hyttefeltet. Formannen bemerket følgende: Bommen har t i l tider b l i t t stående åpen. Han henstilte t i l at samtlige måtte påse at den b l i r holdt låst slik at uvedkommende ikke kan kjøre inn i hytteområdet. Søppel som skaper lukt legges i pumpehusene. Søppel som v i l skape vond lukt bør om mulig bringes direkte t i l søppelcontaineren. Veien fra bommen og opp bakken skal utbedres og det skal grøftes. Arbeidet v i l forhåpentligvis b l i gjort før sneen kommer.' I den videre debatten kom man inn på følgende forhold: Uvedkommende kan ha fått tilgang t i l nøkler t i l bommen. Ordningen med bestilling av nye nøkler. Oppbevaringen av reservenøkkel på Hugulia Fjellstue. Antall nøkler som hver hytteeier skal ha fått t i l d e l t. Det ble presisert fra grunneier/styreformann at: Samtlige hytteeiere er t i l d e l t 3 nøkler. Det ble avtalt at hytteeierne kan oppbevare reservenøkkel på Fjellstua. De som har slik ordning, kan selv bestemme om den skal fortsette. Nye nøkler som skal anskaffes, må bestilles og både grunneier og styrets representant skal underskrive bestillingen. Kostnadene med å bytte låssystem for å redusere bruken av "fremmednøkler", v i l b l i store og bør være unødvendig ut fra bestillingssystemet. Det ble henstilt t i l medlemmene å få tilbake eventuelt "utlånte" nøkler. 2

5 Dirigenten henstilte t i l at samtlige hytteeiere følger opp låsingen av bommen, og at søppel som skaper lukt b l i r lagt direkte i søppelcontaineren. Beretningen ble enstemmig godkjent. 4. Regnskap 1993/1994 Kasserer refererte regnskapene. Dirigenten refererte revisjonsberetningen. Regnskapene ble enstemmig godkjent. 5. Budsjett/kontingent 1994/1995 Kasserer orienterte om styrets forslag t i l budsjett: Forslag t i l kontingent kr Veibruker kr (50% av driftskontingenten). Totalbudsjett kr medregnet disponering av pumpehusfond kr og driftsfond kr I budsjettet er det satt av midler t i l kjøp av snøfreser. Forslag t i l budsjett enstemmig vedtatt. 6. Innkomne forslag Formannen opplyste at det ikke var innkommet noen forslag innen fristen. Pladsen (201) ønsket å fremme forslag om utvidelse av vaktmesterens arbeidstid. Andersen (216) påpekte at forslaget burde vært fremmet tidligere og ihvertfall før budsjettet ble vedtatt. Formannen viste t i l at vaktmesteren v i l få betalt for eventuelle timer det arbeides utover tilsettingstimetallet. 7. Hugulia mot år 2000 Dirigenten foreslo punktvis behandling av utvalgets rapport og forslaget t i l vedtak b l i r generalforsamlingens vedtak. Ingen hadde merknader t i l behandlingsmåten. Formannen viste t i l tidligere behandling av saken og fremhevet at vi må være oppmerksom på de konsekvenser vedtakene kan få. Fremtidig vaktmesterordning Odd Harald Bergli ansettes fast med en arbeidstid på i n n t i l 26 uketimer. Det lages en prisliste på "ekstratilbud" t i l hytteeierne, i tråd med ordningen som det ble lagt opp t i l i 3

6 1994. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Søppelordningen i Hugulia Hytteområde Andersen (216) viste t i l problemer med opphoping av søppel i enkelte pumpehus og foreslo at søppel skulle leveres direkte i containerne. Videre pekte han på at ruller med søppelsekker b l i r borte. Bråten (708) sa at pumpehuset i felt 7 er feilplassert noe som medfører at det b l i r l i t e brukt av hytteeierne. Huset bør derfor flyttes. Sperre (704) opplyste at pumpehuset opprinnelig skulle vært plassert et annet og mer sentralt sted for hytteeierne. Av ukjente årsaker og uten at noen vet hvorfor ble det plasser ved hytte 701. Formannen opplyste at feilplassering og problemer i hyttefelt 7 var nytt for styret. Forholdene v i l b l i undersøkt og vurdert. Problemer med overfylte og illeluktende søppelrom kan løses gjennom hyppigere tømminger. Flere hytteeiere viste t i l problemer med nåværende søppeltømming. Plassen (201) sa at lyspærer b l i r fjernet fra vannpumpehusene og foreslo at det monteres gitter,slik at de ikke så lett kan skrues ut. Andersen (216) trakk s i t t forslag om plassering av søppel direkte i containerne. Dirigenten tok deretter opp styrets forslag: Eksisterende søppelordning opprettholdes. Fordelen med containerne på Hugulia utnyttes ved hyppig tømming av pumpehus for å slippe luktplager. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Veivedlikehold Ingen tok ordet. Dirigenten tok opp styrets forslag: Det arbeides for å bedre veistandard ved å rydde veikanter, bedre grøfting, legge ned flere stikkrenner og legge nytt grusdekke. Et strekk om gangen utbedres, med bakker og områder med dårlig standard i vårløsningen som høyeste prioritet. På sikt vurderes å rette ut svinger som har skapt problem for 4

7 fremkommeligheten. (Denne side er skannet fra originalprotokollen, da den var klippet bort i den utgaven av Hugustubben som ble brukt til innskanning.) Forslaget ble enstemmig vedtatt. Parkeringsplass/vei t i l egen hytte Formannen viste t i l at forslaget var tatt opp av en i styret. En del hytteeiere har "tatt seg t i l rette" og laget vei/parkeringsplass på grunneiers tomtegrunn uten tillatelse. Forholdet har enkelte steder skapt problemer for vannføring i stikkrenner og for snøbrøyting. Forslaget må eventuelt godkjennes av grunneier, og dersom det avvises kan dette medføre at de som i dag har laget egne plasser kan b l i pålagt å fjerne dem. Dersom grunneier godtar forslaget, v i l det være et forhold mellom den enkelte hytteeier og grunneier. Tobro (112) gjorde oppmerksom på at brukere av utleiehytter i felt 1 midt i bakken, ofte parkerer ved hytta. Woldheim (509) mente det beste v i l l e være å utvide felles parkeringsplasser slik at det b l i r plasser nok t i l alle. Bråten (708) sa det er så mange problemer med parkering på parkeringsplassene at det v i l være en fordel å få t i l en ordning for de som har mulighet t i l dette. Tomter (grunneier) opplyste at det v i l l e b l i presisert for de som leier hytter i felt 1, at parkeringsplassen skal brukes, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner i bakken. Videre gjorde hun oppmerksom å at forslaget t i l egne parkeringsplasser ikke var behandlet av Styret for Hugulia Fj ellstue. Nyengen (512) pekte på at egne innkjørsler og parkeringsplasser v i l medføre mange innkjørsler på veien. Det v i l derfor oppstå fare for kollisjoner. For vanlige rørlige folk må det være tilfredsstillende å kunne bruke parkerings-plassene. Andersen (216) sa at det bare var de som ligger nær vei, som kan lage egen parkering, og mente antallet ikke v i l l e b l i så stort at det burde skape noe problem. Formannen gjorde oppmerksom på at grunneier må gi sin tillatelse. Den enkelte må selv bekoste opparbeidelse og eventuell brøyting. Rollheim (603) gjorde oppmerksom på en del uhell i området og påpekte at det ved mye snø v i l b l i stor fare for påkjørsler. Pladsen (201) viste t i l at han etter lang t i d nå skal få parkeringsplass og spurte om han kunne merke plassen. Fivel (807) foreslo at det ble stemt over forslaget. 5

8 (Denne side mangler, da den var klippet bort i den Hugustubben-utgaven som ble innskannet.)

9 (Øverste del av denne side mangler, da den var klippet bort i den Hugustubbenutgaven som ble skannet inn.) Lobo Grafisk Postboks 9036 Grønland, 0133 Oslo. Chr, Krohgsgt. 30, Oslo Telefon: Telefaks:

10 (Denne side er skannet fra originalprotokollen, da den var klippet bort i den utgaven av Hugustubben som ble brukt til innskanning.) Markussen (204) sa at han bare manglet noen lass grus for at innkjøring og parkering var mulig. Nå brukes veien bl.a av vaktmesteren, og sikkerheten er fullt ut tilfredsstillende. Søknad t i l grunneier om tillatelse var imidlertid b l i t t awist. Formannen sa at han nå opplevde at generalforsamlingen var svært skeptisk t i l forslaget og foreslo derfor at det burde trekkes. Møller (809) stilte spørsmål hva som da måtte gjøres med de som allerede har laget seg plasser. Formannen svarte at de sannsynligvis må fjerne plassene sine. Tomter (grunneier) sa at dette fikk velforeningen og styret i Hugulia Fjellstue i samarbeid vurdere. Andersen (216) mente at dette fikk være en sak for grunneier, og at styret ikke burde medvirke i saken. Under debatten var flere hytteeiere inne på at det måtte bli opparbeidet flere parkeringsplasser slik at det fremtidig ikke oppstår problemer med plass. Ordstyreren opplyste at styrets forslag var trukket og foreslo at det skulle vedtas at egen parkeringsplass bare kan lages i spesielle tilfeller og etter at søknad var godkjent av grunneier. Videre skulle styret se på muligheten for å utvide enkelte parkeringsplasser. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Bøtteordninger og alternative løsninger Møller (809) foreslo at hytteeiere som ikke vil/kan gå over t i l annet toalettsystem må kunne beholde dagens ordning, mot at det betales særskilt for ordningen. Andersen (216) syntes gjennomføringstiden virket noe kort og var tvilende t i l om hytteeierne ville klare det på denne tiden. Bråten (708) stilte spørsmål om det ville være akseptabelt med utedo. Rollheim (603) opplyste at det bare v i l være aktuelt med lukket system som ikke gir utslipp t i l grunnvannet. Det må avklares hvor mange og hvem som v i l være med på nyordningen. Tobro (112) syntes at vi bør ile langsomt i saken og viste t i l at Nordre land kommune ikke har godkjent andre ordninger enn den vi har i dag. Formannen sa at forutsetningen er lukket system som i de 6

11 fleste t i l f e l l e r krever strøm/varme. Det er nødvendig med en forholdsvis stor tank som krever noe plass. Dersom hytteeierne ikke b l i ferdige innen tidsfristen, bør avslutningsdatoen kunne forskyves noe. Videre ble det utvekslet en del erfaringer med systemer som er i bruk. Det ble også s t i l t spørsmål t i l de oppgitte priser som synes å være bare halve prisen i forhold t i l veiledende pris. Ordstyrer tok opp forslag nr 2 og med en mulighet fleksibilitet i gjennomføringstidspunktet: for noe Bøtteordningen avvikles som ordinært tilbud innen Det b l i r opp t i l den enkelte hytteeier å finne framtidig løsninger som passer sin hytte, men Velforeningen utreder to - tre alternativer og forhandler fram tilbud fra leverandørene. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Jakt og fiske Nordsveen (veibruker) etterlyste møter i jakt- og fiskeutvalget. Formannen opplyste at det hadde vært et møte med bestyrer på Hugulia. Bestyrer ønsker iverksettelse av tiltak på området og styret har sagt seg interessert. Rollhem (603) bekreftet at det ikke har vært møtevirksomhet men sa at det hadde vært arbeidet med konkrete tiltak. Vanskeligheten er at tiltakene får liten nytte når de motarbeides av andre grunneiere. Eksempelvis fiskes det med oter og garn. Tomter (grunneier) opplyste at det har vært møte med grunneierlaget. Det er vanskelig å få gehør for forslag om t i l t a k og de øvrige grunneierne bryr seg l i t e om å delta i aktiviteter. Fortsatt krangel om hvem som har rettigheter i området. Det virker som om kommunale myndigheter gir opp, men vi får bare stå på. Det v i l b l i tatt opp i styret hvem som skal sitte i utvalget fra grunneier og hun håpet at dette var ok for generalforsamlingen. Møller (809) foreslo at det settes opp skilt ved bommen som fastslår reglene for fiske i området. Nordsveen (veibruker) s t i l t e spørsmål t i l båndtvangsreglene og hvem som fastsetter datoen. Formannen og grunneier svarte at det er fastsatt ved lov som regulerer dette. Så lenge grunneiere har beitende husdyr i området er det ikke lov å bruke løshund t i l jakt. 7

12 Ordstyrer tok opp forslag t i l vedtak: Vi fortsetter å nedsette et jakt- og fiskeutvalg som eventuelt tar seg av løpende saker som måtte komme på dette området. Det er et ønske fra velforeningen at det blir arbeidet aktivt med jakt og fiske. Men inntil det blir klarere forhold om bruksrett, og det blir et bedre samarbeid på dette området i denne delen av kommunen ved at grunneiere, kommune osv kommer t i l fornuftige ordninger, avventer vi å bruke ressurser på dette. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Friluftsliv Ingen tok ordet. Ordstyrer tok opp forslag t i l vedtak: Det arbeides for at turveier, stier og skiløyper er i best mulig stand. Det er en oppgave for velforeningen enten alene eller sammen med andre interessenter å forsøke og kjøre løyper også i tiden fremover. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Hugulitj ern Ingen tok ordet. Ordstyrer tok opp forslag t i l vedtak: Til generalforsamlingen 1996 legges det fram forslag for en forhåpentlig bedre utnyttelse av vannet og området rundt. Styret kan benytte inntil kr i denne perioden fr å få konsulenthjelp t i l vurderinger. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 8. Valg Valgkomiteens formann la frem komiteens innstilling. Ordstyreren behandlet forslagene og følgende ble valgt: Formann: Lars Lie 614 (gjenv.) Nestformann: Bjørn Bakka 612 (Ny 1 år) Kasserer Dag-Amund Lie 401 (gjenv.) Sekretær Trond Melvold 801 (Ny) Redaktør Olav Furdal 710 (ikke på valg) 1. varamedlem: Arild Valle varamedlem: Trygve Ollendorff 604 (gj env.) (ny) Revisor: Torvald Valland 411 Tilsynsutvalget: Jon Schrøder NPF (formann) 8

13 Ole Lid Lars Uren 302 Oslo tollerf. Jakt- og fiskeutv. Rolf Rollheim 603 (formann) Arild Valle 802 Johannes Nordsveen Veibruker En fra grunneier som oppnevnes senere. Påskerennkommité: Stian Møller 809 Tore Andersen 216 Arild Sommerstad 106 Komiteen tar kontakt med bestyrerne av Hugulia Fjellstue og avtaler samarbeidsformen for skirennet. Valgkomité: Arne Skyaasen DnP Stein Fivel 807 Rolf Rollheim Tid og sted for neste generalforsamling Ordstyrer tok opp forslag, og det ble vedtatt at neste generalforsamling skal holdes på Hugulia Fjellstue 9. september 1995 kl Stein Fivel takket styret for godt utført arbeid i året som var gått. Formannen takket de fra styret som hadde gått ut, og spesielt Evensen som har vært styrets sekretær i mange år. Han ønsket det nye styret vel møtt t i l arbeid og ønsket alle vel hjem. 9

14 Har du noe på hjertet - eller ønsker du å annonsere? Ta kontakt med redaktøren Olav Furdal, Sebjørnsrudvn. 1,1380 Heggedal Tlf. pr arb

15 VI ØNSKER VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL Vi fører dagligvarer. Skulle du trenge bensin eller gass fører vi også dette i forretningens åpningstid. Åpningstider: mandag - torsdag kl fredag kl lørdag kl Vi bringer varer etter avtale Ulsaker & Nilsen A/S Alf Nilsen og Asta Ulsaker 2880 NORD-TORPA TLF FLAX - LOTTO - TIPPING BYGGEPLANER? Skal du bygge på hytta, eller har du byggeplaner på hjemstedet, da har du selvfølgelig behov for materialer. Vi har alle slag, alle dimensjoner, høvlet og uhøvlet, også dypimpregnerte. Kontakt oss for pristilbud. Du finner neppe noe gunstigere. Er det snakk om levering av noe omfang leverer vi fraktfritt i sentrale deler av Østlandet. Torpa Sag 2880 Nord-Torpa Tlf

16 åt \ KJÆRE HYTTEGJESTER og MEDLEMMER AV HUGULIA VELFORENING! Det nærmer seg såvel julehelg, et nytt år og en ny høysesong oppunder Synnfjellet. Som nytt vertskap på Hugulia, har vi etter 3 måneders drift, erfart at oppgavene er langt mer tidkrevende og omstendelige enn hva vi opprinnelig trodde. I tillegg til fornyelse av kloakkrenseanlegget og vannklossetter ( skal være ferdig sommeren -95 J, samt generell oppgradering av eiendommen, har vi fått interessante oppgaver med den nye Kommunedelsplanen for Synnfjell Syd, oppfølging av det nye Grunneierlaget for Hugulia-området, samt nytt kommunalt kartverk og betjening av tur-og skiløypenettet i Synnfjellet. I forbindelse med Kommunedelsplanen vil rammene for Hugulias videreutvikling fremkomme, og hyggelig for oss alle, er at Den norske Postorganisasjon har utpekt Hugulia som prioritert satsningsområde for fremtidig kurs-og ferievirksomhet. Som en direkte følge av at det ikke var mulig å ferdigstille renseanlegget i år, har dessverre vår planlagte miljøforbedring i fjellstua også blitt forsinket, men alt kommer i 1995! Vår planlagte internavis, Hugulia-posten kommer ut med første utgave til dere alle før jul, og vi vil forsøke å holde dere orientert om det meste i denne. Vår hovedoppgave ved Hugulia er selve driften, og vi setter pris på den positive tilbakemeldingen vi så langt har mottatt fra hytteeiere og andre besøkende.i den anledning vil vi gjerne invitere til 2 aftener på fjellstua : Torsdag 29.desember kl Hyttetreff med enkel bevertning, samt Nyttårsaften kl med 3-retters Soupé. Se annonse i Hugulia-posten! Ta gjerne kontakt og reserver plass nå, på telefon ! Med et ønske om en riktig god jul og et behagelig godt nytt år med mange besøk på Hugulia Fjellstue fra oss begge. Juletegning av Camilla Granum Selmer-Olsen (3,5 år]

Delta ipåskefestivalen! Se siste side.

Delta ipåskefestivalen! Se siste side. FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står foran en ny forhåpentlig solfylt påske. Påske betyr mange besøkende i vårt kjære Huguliaområde, og det igjen betyr at vi må ta ekstra hensyn til

Detaljer

Bruk den nye bommen Ny bom var på plass til årsmøte - nå håper vi ALLE låser den HVER gang de kjører igjennom.

Bruk den nye bommen Ny bom var på plass til årsmøte - nå håper vi ALLE låser den HVER gang de kjører igjennom. FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING: Kontingent på kr 3 000,- i neste budsjettår På årets generalforsamling ble det vedtatt å øke kontingenten til kr 3 000,-. Forslaget var et benkeforslag og grunnen var at vi

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET: God påske!

FORMANNEN HAR ORDET: God påske! FORMANNEN HAR ORDET: God påske! Påsken står for dør, og vi kan forhåpentlig se fram til noen solfylte dager med godt skiføre, hyggelige raster både oppe på fjellet og inne i hytta. De fleste har vel også

Detaljer

DU HAR ANSVAR FOR AT BOMMEN ER LÅST!

DU HAR ANSVAR FOR AT BOMMEN ER LÅST! Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 31. AUGUST 1996 KL. 15.00 NB! FRA KL. 14.00 VIL REPRESENTANTER FOR DOLØSNINGER VÆRE TILSTEDE (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN

Detaljer

^ Organ for Hugulia Velforening

^ Organ for Hugulia Velforening åiua f ÅRGANG 22 NR. 2-1997 o ^ Organ for Hugulia Velforening TUBBEN FORMANNEN HAR ORDET: GOD HUGULIA-PÅSKE Vi står foran en forhåpentlig god og hyggelig fjellpåske i Hugulia. Påske betyr mange besøkende

Detaljer

Organ for Huguiia Velforening

Organ for Huguiia Velforening Organ for Huguiia Velforening ÅRGANG11 NR.«f-1988 Tiden går og vi står igjen overfor inngangen t i l et nytt år, og heldigvis v i l mange kanskje si også overgangen t i l lysere tider. Erfaringsmessig

Detaljer

FORMANNEN HAR ORDET:

FORMANNEN HAR ORDET: FORMANNEN HAR ORDET: GODT NYTT ÅR! Vi har passert nyttår, og vi som la lavlandet bak oss og feiret jul, romhelg eller nyttår i Hugulia kan se tilbake på noen utrolig fine dager med nydelig vær og skiføre.

Detaljer

GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT - LÅS BOMMEN Delta i påskefestivalen! Se siste side.

GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT - LÅS BOMMEN Delta i påskefestivalen! Se siste side. FORMANNEN HAR ORDET: GOD PÅSKE - BRUK FJELLVETT! Vi står foran en forhåpentlig god og hyggelig fjellpåskehelg i Hugulia. Det er lenge siden forrige Hugustubb, så derfor er referatet fra generalforsamling

Detaljer

Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00

Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00 Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 29. AUGUST 1998 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent - to til å undertegne

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent referent to til å undertegne

Detaljer

PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL. 1600 (Veibrukere er velkomne med talerett)

PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL. 1600 (Veibrukere er velkomne med talerett) Organ for Hugulia Velforening DU INNKALLES TIL PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 14. SEPTEMBER 1991 KL. 1600 (Veibrukere er velkomne med talerett) DAGSORDEN 1 Åpning Valg av: dirigent referent to t i l å undertegne

Detaljer

Innkalling til GENERALFORSAMLING. PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 6. SEPTEMBER 1997 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

Innkalling til GENERALFORSAMLING. PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 6. SEPTEMBER 1997 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 6. SEPTEMBER 1997 KL. 15.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent - to til å undertegne

Detaljer

Tore Andersen Ravnkollbakken 39 0971 Oslo 9

Tore Andersen Ravnkollbakken 39 0971 Oslo 9 Ønsker vi at "Hugustubben" skal være et informativt organ for Hugulia Velforening? Som nyvalgt redaktør av "Hugustubben" har jeg stil"t meg dette spørsmål. For at jeg skal kunne klare dette, er jeg avhengig

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 19 Nr. 2-1994 Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 17. SEPTEMBER 1994 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall:

Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: STYREPROTOKOLL 2015-1 Dato: 14.2.2015 Deltakere: Oddgeir Løken, Tore Sylte, Stein Eldar Langlo, Bjørn Skaar, Odd Christian Øverland Forfall: SAK 62: NY BRØYTE- OG VEDLIKEHOLDSAVTALE (Saken er behandlet

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Nyttårsaften på Fjellstua

Nyttårsaften på Fjellstua Formannen har ordet Generalforsamling 1993 vel overstått Årets generalforsamling ble avviklet i september, uten de store motsetningene. Likevel kom det selvfølgelig fram motforestillinger til styrets beslutninger

Detaljer

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009

INNKALLING. Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 INNKALLING Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 2009 Tid: 9/4-09 Skjærtorsdag kl 17:00 18:30 Sted: Stua på Knaben Leirskole Saker: 0. Konstituering, opptelling av stemmeberettigede 1. Valg av dirigent

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! FORMANNEN HAR ORDET: God jul og Godt nytt år! Vi står foran en ny julehelg og vi skal ta fatt på det siste året i dette tusenåret. Det er tid for et tilbakeblikk på saker som er behandlet, og se fremover

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 18. SEPTEMBER 1993 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 18. SEPTEMBER 1993 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) DAGSORDEN Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 18. SEPTEMBER 1993 KL. 16.00 (Veibrukere er velkomne og de har talerett) 1 Åpning 2 Valg av: dirigent referent to til å undertegne

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2001 avholdt torsdag 27. november 2001 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Organ for Hugulia Velforening BBEN ÅRGANG 15 NR

Organ for Hugulia Velforening BBEN ÅRGANG 15 NR Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 15 NR. 4-1990 BBEN Så står vi atter overfor en ny høytid, en høytid som kanskje flere av oss vil tilbringe i en kjær hytte i Hugulia hytteområde. Føremeldingene så

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR 2008-2009 I BOLLO HYTTEFORENING TIRSDAG 2. MARS 2010 KL. 18:00 NORDLYS HOTELL ÅRSMØTE I BOLLO HYTTEFORENING Tirsdag 2. mars 2010 Kl. 18:00 Sted: Nordlys Hotell SAKSLISTE: Sak

Detaljer

PROTOKOLL KOR HUGULIA VELFORENTVG 6. SEPTEMBER 1997 KL 15.00

PROTOKOLL KOR HUGULIA VELFORENTVG 6. SEPTEMBER 1997 KL 15.00 NR. 4-1997 FORMANNEN HAR ORDET: Et nytt Hugulia-år! Vi kan se tilbake på en ny rolig og positiv generalforsamling. På ny er det låsing eller nærmere sagt manglende låsing av bommen som fikk det mest engasjerte

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600

SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 SYNNADALEN HYTTELAG REFERAT FRA ÅRSMØTET PÅ SYNNFJELLPORTEN LØRDAG 27. JUNI 2015 KL 1600 16 personer, inkl. styremedlemmer, var til stede. Forfall fra styret: Eivind Osnes og Frithjof Funder. Forfall fra

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I HUGULIA VELFORENING PÅ DAL GRENDEHUS, LØRDAG 21. FEBRUAR 2015, KL 16.00 41 hytter var representert på generalforsamlingen. DAGSORDEN. ÅPNING: Ingen innvendinger til innkallingen.

Detaljer

Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2008, avholdt torsdag 26. februar 2009 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å undertegne protokollen

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2015 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 26. september

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017

Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Innkalling til årsmøte i Vestre Gautestad Vel 2017 Tid: Onsdag 12. april kl. 16.30 Sted: Gautestad kurs- og misjonssenter Saker til behandling: 1. Styrets årsberetning for 2016 2. Regnskap for 2016 3.

Detaljer

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016

SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 SAKLISTE ÅRSMØTE I ØVLINGLIA HYTTEFORENING 2016 Sted : Væktarstua Tid : Lørdag 29.10.2016 - Klokka 16.00 I forkant av årsmøtet vil representant fra Tydal Kommune orientere om status på oppgradering av

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

GODT NYTT ÅR! Godt nytt år i Hugulia? Organ for Hugulia Velforening. Årsmøte med doløsninger

GODT NYTT ÅR! Godt nytt år i Hugulia? Organ for Hugulia Velforening. Årsmøte med doløsninger Organ for Hugulia Velforening ÅRGANG 22 NR. 1-1997 FORMANNEN HAR ORDET: Godt nytt år i Hugulia? Å feire nyttår i Hugulia har blitt en hyggelig tradisjon for oss. Vanligvis har nyttårshelgen blitt brukt

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening

Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Referat fra stiftelsesmøte Fåvang Østfjell Hytteforening Langfredag 29. mars 2013 kl. 1600 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fåvang Østfjell Hytteforening i sportskapellet på Gullhaugen. Mer enn 100 hytteeiere

Detaljer

Referat frå årsmøtet 2011

Referat frå årsmøtet 2011 1 Filtvet, 1. august 2011 Referat frå årsmøtet 2011 Lørdag 18. juni 2011 kl 10:00 12:00 Klubbhuset til Filtvet/Fremad 1. Åpning og registrering av fremmøtte Leder Ulf Stigen åpnet møtet og ønsket alle

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE

SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE PROTOKOLL ORDINÆRT SAMEIERMØTE År 2005 den 16. mars kl. 19.00, ble ordinært sameiermøte avholdt i Veitvet Eldresenter. Det møtte i alt 28 sameiere, og 7 var representert ved fullmakt.

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2005 avholdt mandag 28. november 2005 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1109 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012.

Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. Protokoll fra årsmøte i Nordre Bjørnsund Velforening 2012. 1. Formannen ønsket velkommen til årsmøtet. 2. Einar Sekkeseter ble enstemmig valgt til møteleder, og takket for tilliten. 3. Referent: Svein

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2006 avholdt tirdag 6. februar 2007 kl 1900 i Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1109 Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning:

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: HOLSÅSEN VEL Referat fra årsmøte på Steinstølen torsdag 13.04.2017 kl. 17.00. Det møtte omlag 46 personer på årsmøtet. Møteledelse: Inger-Lise F. Jespersen ble valgt til møteleder. Sak 1 Innkalling og

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Skihyttevegen Hytteeierforening avholdt lørdag 1. juni 2013 kl 14:00 på Nordseter Fjellpark Sportell.

Referat fra årsmøtet i Skihyttevegen Hytteeierforening avholdt lørdag 1. juni 2013 kl 14:00 på Nordseter Fjellpark Sportell. Referat fra årsmøtet i Skihyttevegen Hytteeierforening avholdt lørdag 1. juni 2013 kl 14:00 på Nordseter Fjellpark Sportell. Tilstede: Foreningens leder kunne ved møtets åpning ønske 19 stemmeberettigede

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 KALLVATNET HYTTEFORENING. Kantina Helgeland Kraft 21. februar 2017 kl. 19:00

ÅRSMØTE 2017 KALLVATNET HYTTEFORENING. Kantina Helgeland Kraft 21. februar 2017 kl. 19:00 ÅRSMØTE 2017 KALLVATNET HYTTEFORENING Kantina Helgeland Kraft 21. februar 2017 kl. 19:00 Kallvatnet hytteforening Postboks 116 Selfors 8604 Mo i Rana www.kallvatnethytteforening.com SAKSLISTE 1. Valg av

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 28.2.2013 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010

PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010 PEPPERSTAD SKOG VEL REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. mars 2010 Referat ordinær generalforsamling 24.03.2010 Pepperstad Skog Vel Referat fra Generalforsamling 2010 i Pepperstad Skog Vel Dato: 24.

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. HORTEN SKIKLUBB Saksliste for årsmøtet 30. mars 2017. 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte.

> Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Årsmøtet for NNF ble avholdt i Ranten fjellkirke. > Det ble registret 23 fremmøtte. > Ole Jonny Brattum ble valgt til Møteleder. > Ragnar Bang som referent. > 2 stykker ble valgt til å skrive under protokollen

Detaljer

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen.

Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd Arild Iversen. ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE REFERAT FRA SAMEIERMØTE TIRSDAG 8. APRIL 2014 PÅ FRIHEIM I HEGGEDAL Til stede var 20 seksjonseiere, det ble levert 9 fullmakter, til sammen 29 stemmeberettigede. Fra ABBL møtte: Odd

Detaljer

HOLMSBU VEL. Protokoll fra årsmøtet mandag 23. mai 2016 kl 1900 Sted: Holmsbu Bad

HOLMSBU VEL. Protokoll fra årsmøtet mandag 23. mai 2016 kl 1900 Sted: Holmsbu Bad HOLMSBU VEL Protokoll fra årsmøtet mandag 23. mai 2016 kl 1900 Sted: Holmsbu Bad Sak 1: Konstituering Fremmøte: 40 medlemmer Møteinnkallingen og dagsorden ble godkjent. Ordstyrer: Liv Aas Referent: Roar

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10

Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 Generalforsamling Eldre Sydnæsgutters Forening 27. mars 2017 i Welhavensgate 66 Møte satt klokken 18.10 25 medlemmer frammøtt Formann Stian Natås ønsket alle velkommen, og foreslo Jarl Høva til ordstyrer

Detaljer

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær.

Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen i tillegg til formann og sekretær. LANGEBÅT VEL Referat fra generalforsamlingen 2000 avholdt torsdag 23. november 2000 kl 1900 i sal C, Folkets hus, Youngsgt. 11, Oslo A Åpning og valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen

Detaljer

Det innkalles til GENERALFORSAMLING. PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 12. SEPTEMBER 1992 KL (Veibrukere er velkommen med talerett)

Det innkalles til GENERALFORSAMLING. PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 12. SEPTEMBER 1992 KL (Veibrukere er velkommen med talerett) Det innkalles til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE LØRDAG 12. SEPTEMBER 1992 KL. 16.00 (Veibrukere er velkommen med talerett) DAGSORDEN: 1 Åpning 2 Valg av: dirigent referent to til å undertegne

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 22. OKTOBER 2002, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I KARDEMOMMEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal. Rune Hjelm Synnøve Westermoen

Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Gry Berit Lundal. Rune Hjelm Synnøve Westermoen Styrets beretning Styret i Hunnedalen velforening ble valgt på årsmøte 13.02.2014 og har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Revisor:

Detaljer

ÅRSMØTE I KVISLE SKOG VEL 2000. Årsmøtet ble avholdt på Veggli Vertshus Søndag 10. September 2000. 18 hytter var representert. Kasserer Ann hadde ordnet med kaffe og noe å bite i. 1. Valg av ordstyrer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GRØNLI HYTTEVEL TORSDAG 24. MARS 2016 KL. 16.00-17.00 Årsmøtet avholdes ute i den frie natur, på parkeringsplassen ved Storeflate Vi håper og tror det blir godt vær i påsken, og

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 3. mars 2016 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT

DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT DÅFJORD SYD-VESTRE JAKTFELT INNKALLING TIL ÅRSMØTE På Husflidslagets hus i Dåfjord Fredag 7.februar 2014 Kl. 18.00 Saksliste: 1. Velge ordstyrer og protokollfører. 2. Godkjenne innkalling, fullmakter og

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 27. OKTOBER 2004, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG LØNNEBERGET Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE (I spisesalen) LØRDAG 2. SEPTEMBER 2000 KL. 14.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE (I spisesalen) LØRDAG 2. SEPTEMBER 2000 KL. 14.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) 25 ÅR! Organ for Hugulia Velforening Årgang 25 Nr. 2-2000 Innkalling til GENERALFORSAMLING PÅ HUGULIA FJELLSTUE (I spisesalen) LØRDAG 2. SEPTEMBER 2000 KL. 14.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett)

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje

Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011. Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Innkalling til Årsmøte i Jakobsgrenda velforening torsdag 9. juni 2011 Tid: kl. 19.00 Sted: Barnehagen 2. etasje Vedlagt følger: Saksliste med vedlegg Årsberetning Årsregnskap og budsjett Vedlegg innmeldte

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

Organ for Hugulia Velforening

Organ for Hugulia Velforening Organ for Hugulia Velforening Tiden går og snart renner året 198? ut i sanden. Ken en ting er sikkert når ett år renner ut, da går det heldigvis mot lysere og ikke minst varmere tider igjen. Og for min

Detaljer

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 18. mars 2015 kl 19 Sted: Backlund Hotell 31 medlemmer deltok. 1 Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han gjorde

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Referat fra årsmøte i KVS (Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning) mandag 1. sept 2014

Referat fra årsmøte i KVS (Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning) mandag 1. sept 2014 Referat fra årsmøte i KVS (Kyrkjebygdheia Vel Sammenslutning) mandag 1. sept 2014 Følgende møtte: Stokkosen Breili Stemtjønn Veum Sylvtjønn Langemyr Huvtjønnleiken Løypelaget Heivegen Forfall: Holmevatn

Detaljer

Referat fra årsmøte i Gausvik grunneierlag 21. mars 2010.

Referat fra årsmøte i Gausvik grunneierlag 21. mars 2010. Referat fra årsmøte i Gausvik grunneierlag 21. mars 2010. 1. Åpning. Formann ønsker velkommen. 2. Godkjenning av fremmøtte representanter og fullmakter. 126 stemmer møtt. 3. Godkjenning av innkallelse.

Detaljer

Beretning 1.8.-31.12 2013 1. Styrer og utvalg

Beretning 1.8.-31.12 2013 1. Styrer og utvalg INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 22. FEBRUAR 2014 KL. 14.00 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 25 stemmeberettigede, 4 fullmakter, totalt 29 stemmer b. Valg

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl

Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl Referat fra årsmøtet i GIF på Furumoen 7/3-13 kl. 19.00 Fra styret møtte: Hans Sakrisrud, Per Kristian Melsnes, Bente Tollhaug, Tom Tollhaug, Harald Lunde, Kirsten Skyrud. I tillegg møtte: Wenche Græsmo,

Detaljer

Årsrapport Flåmyrane2 hytteforening 2016

Årsrapport Flåmyrane2 hytteforening 2016 Årsrapport Flåmyrane2 hytteforening 2016 1/6 Styret ble formelt valgt på årsmøtet 20 mars 2016. Styret har siste året bestått av: - Stein Ove Bjelland Leder - Jorill Melkevik Kasserer - Lars Gunnar Holta

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010

Referat. Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Referat Årsmøte i Hytteforeningen Grend 2 - Idsal 2010 Dato: Lørdag 22. mai 2010 kl. 15:00 (pinseaften) Sted: Småbåthavnen i Grend 2 Til stede: Tore Medhus, Ragnhild & Jostein Frøyland, Sissel & Njål Fadnes,

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel:

Generalforsamling Dalsåsen Vel 2015. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Det innkalles til ordinær generalforsamling i Dalsåsen Vel: Onsdag 11. mars kl. 18.30 på personalrommet, 2.etg på Mortensrud skole. Dagsorden 1. Godkjenning av frammøtte stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo

Langebåt Vel, Frogn. Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo Generalforsamling 2014 24. februar 2015 kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50, 1177 Oslo A. Åpning Styrets formann, Arild Kristiansen, ble valgt til møteleder. Svein Erik Bakken og Marit Dietrichson

Detaljer

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN

VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN VEGEN LANGVASSKRYSSET - BUVATN - SNUPLASSEN LUNDEBYGDA - BUVATN Leder: Nub Arild Østenfor, 3540 Nesbyen. 91 76 88 09 n-oesten@online.no Kasserer: Roar Sandbekk, 3540 Nesbyen. 97 16 54 32 roar.sandbekk@gmail.com

Detaljer