Begrenset Fortrolig. Bjarte Rødne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenset Fortrolig. Bjarte Rødne"

Transkript

1 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport vedlikeholdsstyring og logistikk for Rowan Gorilla VI Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Involverte Hovedgruppe TF Deltakere i revisjonslaget RSu/BjRø/KGD/OJM Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Oppgaveleder Bjarte Rødne Dato 1 Innledning Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i periodene og tilsynsaktivitet med Rowan Drilling Norway AS (Rowan) innen fagområdet vedlikeholdsstyring og logistikk (materialhåndtering, kraner, løfteutstyr og løfteoperasjoner) på Rowan Gorilla VI. Tilsynet ble gjennomført med et oppstartsmøte i Rowans lokaler på Forus og fulgt opp med verifikasjoner om bord på Gorilla VI mens innretningen var på verftsopphold ved Keppel Verholme, Rotterdam. Aktiviteten bestod av presentasjoner fra Rowan, dokumentgjennomgang, samtaler og verifikasjoner om bord på innretningen innen fagområdet vedlikeholdsstyring og logistikk. Tilsynsaktiviteten ble avsluttet med et oppsummeringsmøte for hvert fagområde. 2 Bakgrunn Rowan Gorilla VI er en oppjekkbar boreinnretning, levert fra verksted i USA i Den er registrert i USA og følger amerikansk flaggstatsregelverk. Innretningen innehar klassesertifikater fra American Bureau of Shipping (ABS) og Det norske Veritas (DNV). Rowan Gorilla VI fikk Samsvarsuttalelse (SUT) som boreinnretning Innretningen boret kun en kort periode på norsk kontinentalsokkel og forlot sokkelen i Innretningen skal nå tilbake for å bore brønner for ConocoPhillips på Ekofisk. Tilsynet dekket primært fagområdet vedlikeholdsstyring og logistikk. 3 Mål Målet for tilsynet var å verifisere at Rowan har vedlikeholdt forutsetningene for vedtak om SUT i perioden innretningen har vært på utenlandsk sokkel. Avvik, forbedringspunkter og andre kommentarer/observasjoner gjort under tilsyn i forbindelse med SUT søknaden for Rowan Gorilla VI, i perioden 2007 til 2009, er tidligere bekreftet lukket og utbedret i henhold til Rowans egne tidsplaner. Dette var forutsetningene for vedtaket om SUT.

2 2 4 Resultat Aktiviteten avdekket at Rowans vedlikeholdsstyringssystem ikke tilfredsstiller regelverkets krav når det gjelder vedlikehold. Det ble under tilsynet avdekket mange avvik og forbedringspunkter som også tidligere er avdekket og beskrevet i Ptils tilsynsrapporter i forbindelse med saksbehandlingen av SUT søknaden. Ifølge Rowans tilbakemeldinger etter tilsynene skulle disse funnene ha vært lukket og utbedret. Ptil fikk også opplyst i oppstartsmøte at alt sikkerhetskritisk utstyr med underliggende systemer var identifisert, merket med tag og lagt inn i SAP. Tilsynsaktiviteten avdekket at dette ikke er tilfellet. Ptil har tidligere beskrevet avvik etter tilsyn mot selskapet som ikke er utført som beskrevet, ref. Ptils tilsynsrapporter av og , kap. 4, 3.dje avsnitt. Innretningen bar preg av manglende vedlikehold, utstyr var sterkt korrodert og det ble også observert sikkerhetskritisk utstyr som var ødelagt. I vår tilsynsrapport av beskrev vi mangelfull risiko/sikkerhetsforståelse blant ledende personell på innretningen. Funnene fra denne aktiviteten dokumenterer at det samme forholdet fortsatt er gjeldende. Det ble påny avdekket regelverksavvik innen tekniske tilstand, organisatoriske forhold og selskapets styringssystem. På revisjonstidspunktet hadde man tag, mens det fortsatt manglet ca tag på sikkerhetskritisk utstyr. Eksempler på funn på sikkerhetskritisk utstyr og systemer: Manglende vedlikeholdsprogram Utkvittert vedlikeholdsarbeid var ikke utført Manglende historikk Utstyr og systemer var ikke merket Manglende sertifikater Manglende historikk Tilfeldig valgt utstyr lot seg vanskelig identifisere/ sporbart i SAP Manglende kritikalitet og prioritet Manglende forståelse for vurdert kritikalitet Personell hadde vanskeligheter med å finne utstyr og systemer som Ptil etterspurte i vedlikeholdssystemet SAP Systemet manglet dokumentasjon og leverandørinformasjon Ptil avdekket under tilsynet i Rotterdam flere forhold som omhandler både tekniske forhold på Gorilla VI og styringsmessige forhold i Rowan Drilling Norway AS sin organisasjon. Dette er forhold som også ble avdekket under SUT prosessen for Gorilla VI i perioden 2007 til 2009 og som tidligere er bekreftet håndtert. Eksempler på observasjoner innen logistikk:

3 3 Manglende kunnskap om styringssystem innen logistikk Materialhåndteringsplan under utarbeidelse Manglende kjennskap til sakkyndig virksomhet Mangler ved systemet for styring av løst løfteutstyr om bord Løfting av hengslede dekksluker med offshorekran og løfting gjennom sjakter med obstruksjoner Manglende utstyr for avsperring av løfteområder Trening på nød-operasjon av løfteutstyr i boreområdet Manglende vurdering av blindsoner ved plassering av ny knekkbomkran Område med personell var ikke avsperret under løft av fat med bruk av fatløfter. I tillegg avdekket aktiviteten mangler med egen oppfølging. Rowan hadde ikke gjennomført tilsyn eller verifikasjoner innen vedlikeholdsstyring mot innretningen. Personell involvert i vedlikehold om bord hadde manglende opplæring og kunnskap i bruk av selskapets vedlikeholdsstyringssystem, SAP og styringssystemet for sikker bruk av løfteutstyr. Mye av personellet var nytilsatte. Sett i lys av tilsyn og tilsynsrapporter fra 2007, 2008 og 2009, og tilbakemeldinger fra Rowan på disse, korrespondanse i forbindelse med SUT søknad og utstedelse av SUT for Gorilla VI, ser Ptil alvorlig på funnene etter denne aktiviteten. Selskapets ledelse ble derfor innkalt til møte i Ptils lokaler onsdag , for å bli gjort oppmerksom på våre observasjoner etter tilsynet. 5 Observasjoner Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket. Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket. Avvik 5.1 Generelt Interne revisjoner, verifikasjoner og oppfølgingsaktiviteter Manglende interne revisjoner, verifikasjoner og oppfølgingsaktiviteter. a) Selskapet har ikke korrigert avvik fra tidligere tilsyn på en tilfredsstillende måte. b) Selskapet presenterte i møte 24.september 2013 en teknisk status av vedlikeholdstyringen som ikke reflekterer den reelle status under verifikasjonen oktober 2013.

4 4 c) Selskapet har gjennom sin søknad om SUT forpliktet seg til kontinuerlig oppfølging av tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold. Dette kunne ikke demonstreres eller dokumenteres tilfredsstillende i tilsynet. d) Personell om bord opplyste at selskapet ikke hadde planlagt eller gjennomført tilsyn/ verifikasjoner innen fagområdet vedlikeholdsstyring i egen regi. Rammeforskriften (RF) 19 om verifikasjoner Styringsforskriften (SF) 21 om oppfølging Styringsforskriften (SF) 22 om avviksbehandling Innretningens tekniske tilstand Innretningens tekniske tilstand bærer preg av mangelfullt vedlikehold. Som eksempler ble det observert: a) Korrosjon på struktur, dekk og brannslukkesystemer. b) Skader på isolasjon og kapsling på brannvannssystemet, ved flere stasjoner. c) Tilstand på brannslukkeutstyr ved stasjonene var ikke tilfredsstillende. d) Løfteutstyr i dårlig forfatning. Aktivitetsforskriften (AF) 45 om vedlikehold. 5.2 Vedlikehold System for styring av vedlikehold Vi kan ikke se at selskapet har et vedlikeholdsstyringssystem for Rowan Gorilla VI som er reviderbart, ei heller at systemet er i samsvar med selskapets egne krav eller regelverket. Videre observerer vi indikasjoner på at styringssystemet på et høyere nivå heller ikke tilfredsstiller kravene i regelverket. a) Store mangler ved det fremviste vedlikeholdsstyringssystemet, både knyttet til anleggsregister, utstyrsinformasjon, kritikalitetsklassifiseringer og vedlikeholds historikk. b) Selskapet er ikke i stand til å demonstrere koblingen mellom aksjonene knyttet til oppgradering av vedlikeholdsprogrammene (i SAP) og arbeidsprosessene for bedre styring av vedlikeholdet. c) Store deler av utstyret om bord er ikke merket, dette gjelder også sikkerhetskritisk utstyr. d) Ledende representanter for selskapet kunne ikke forklare koblingen mellom barrierestyring og kravene dette gir til vedlikehold av sikkerhetskritiske funksjoner. e) Ledende personell demonstrerer manglende kompetanse om regelverkskrav knyttet til vedlikeholdsstyringen. f) Det var uklart hvordan Rowan styrer og dokumenterer vedlikeholdet.

5 5 g) Det kunne ikke fremlegges en strategi for hvordan Rowan ivaretar historikk og feildata for sikkerhetskritisk utstyr ved omleggingen fra ny til gammel anleggsstruktur. Store deler av historiske data manglet eller var vanskelig tilgjengelig. h) Ledende personell var ikke klar over kriterier for prioritering av vedlikeholds jobber, slik de er beskrevet selskapets styrende dokumentasjon. i) Arbeidsordrer på sikkerhetskritiske barrierer er utkvittert som ferdig. Utstyr var ikke i tilfredsstillende teknisk stand, eksempelvis var branndør signert ut som i orden i SAP. (Denne var ikke mulig å åpne fra utsiden i tillegg til at det var korrodert hull i døren). j) I ukerapportene på etterslep, preventivt vedlikehold hadde ingen registrert at arbeidsordrene som er utestående på sikkerhetsventiler, var feilklassifisert. k) Selskapet klarer ikke å demonstrere sporbarhet på vedlikehold av sikkerhetskritiske funksjoner og utstyr (eksempelvis PSV er, nødavstengningsfunksjon for dieselmotorer, sensorer/alarmer for vanninntrenging i skrog) l) Personell hadde liten eller ingen erfaring/opplæring av vedlikeholdsstyringssystemet SAP - Aktivitetsforskriften(AF) 45 om vedlikehold - Aktivitetsforskriften (AF) 46 om klassifisering - Aktivitetsforskriften (AF) 47 om vedlikeholdsprogram - Aktivitetsforskriften (AF) 48 om planlegging og prioritering - Aktivitetsforskriften (AF) 49 vedlikeholdseffektivitet - Aktivitetsforskriften (AF) 21 om kompetanse, første ledd - Aktivitetsforskriften (AF) 22 opplæring, fjerde, femte og sjette ledd 5.3 Logistikk System for sikker bruk av løfteutstyr Selskapet har ikke et system som ivaretar en sikker utførelse av løfteoperasjoner og sikker bruk av løfteutstyr. a) Det framkom under tilsynet at både ledende og operativt personell, på tidspunktet for tilsynet, hadde mangelfull kjennskap til Rowan sitt eget styringssystem for logistikk. Dette fremkom ved at det ikke var kjennskap til om innretningsspesifikke prosedyrer eksisterte. b) Det ble under tilsynet gjort forsøk på å få oversikt over innretningsspesifikke prosedyrer for sikker bruk av løfteutstyr. Ved gjennomgang av systemet synes det å være mangler i forhold til Norsok R-003, vedlegg C om lokale prosedyrer, spesielt innretningsspesifikke prosedyrer. c) Manglende organisering av løst løfteutstyr. d) Observert løst løfteutstyr som kjetting taljer/stropper liggende flere steder uten noen form for kontroll. e) Løst løfteutstyrscontainer var ikke tilrettelagt for før- og etter-brukssjekk, som eksempelvis opphengs punkt for taljer. f) Saksesplint/splittpinne av ulike typer observert ombord. g) Løftesling med åpen ende uten konisk socket. Wirefliser stakk ut fra endene uten beskyttelse for brukerne.

6 6 h) Ikke tilgjengelige sertifikater/brukermanualer for brukerne av løst løfteutstyr. i) I Ptils SUT verifikasjons rapport innen logistikk fra 2009 ble forholdet knyttet til løfting av dekksluker med offshore kraner og gjennom sjakter som ikke er tilrettelagt for løfting med offshorekran, nevnt som et forbedringspunkt. Rowan beskrev i sitt svar til Ptil at dette ville bli håndtert. Imidlertid er den samme problemstillingen fortsatt tilstede. I tillegg viser sjaktene tydelig preg av at last har huket seg fast i utstikkende struktur og andre obstruksjoner. Dette gjelder eksempelvis sjaktene i sement tank rom, heavy tool store og kjemikalie rom. j) Under verifikasjonen om bord ble det ikke funnet utstyr som sperrebånd for å sperre av områdene hvor det kan ferdes personell under løfteoperasjoner. k) Under samtaler med relevant personell om bord kom det frem at det ikke var etablert system for regelmessigtrening på nød-operasjon av løfteutstyr i boreområdet. l) En ny knekkbomkran var planlagt installert under det pågående verftsoppholdet. Det kom frem gjennom samtaler med relevant personell at blindsoner i operasjon ikke var vurdert. Brukerinvolvering i plasseringen og planleggingen for bruk av den nye kranen syntes fraværende. m) Vinsjene som var tilgjengelige for Ptil under tilsynet hadde alle dårlig/mangelfull spoling, hvor ståltau var ujevnt spolt på tromlen og lå på kryss og tvers. Dette er ikke en akseptabel tilstand. Tilstanden kan resultere i rykk/fallende last, mulig skade på wire, samt betydelig redusert levetid på wire. Forholdet gjaldt flere arbeidsvinsjer og 1 personellvinsj. n) Utformingen og plasseringen av krankabinene på Gorilla VI er uvanlig og forskjellig fra alle andre installasjoner på norsk sokkel. Dette siden operasjonskabinene er plassert på dekk og ikke direkte på kranene. Det er ikke mange kranoperatører som har operert denne type kraner tidligere og dette må tas høyde for i den innretningsspesifikke opplæringen. Ptil fikk ikke undersøkt om det var utarbeidet opplæringsprogram for annet løfteutstyr på Gorilla VI. Imidlertid har disse forholdene vært identifisert og beskrevet tidligere i Ptils rapport for logistikk i Aktivitetsforskriften (AF) 21 om kompetanse, jf. aktivitetsforskriften (AF) 24 om prosedyrer - Aktivitetsforskriften (AF) 92 om løfteoperasjoner, jf. Norsok R-003N rev 2, om sikker bruk av løfteutstyr, vedlegg B og C. - Rammeforskriften (RF) 24 om bruk av anerkjente normer - Aktivitetsforskriften (AF) 45 om vedlikehold - Rammeforskriften (RF) 23 materialer og opplysning - Innretningsforskriften (IF) 20 om ergonomisk utforming, jf. NORSOK S-002, rev 4, vedlegg C, kap. C3 - Styringsforskriften (SF) 22 om avviksbehandling Materialhåndteringsplan og Sakkyndig virksomhet Materialhåndteringsplan under utarbeidelse. Manglende kjennskap til hvordan sakkyndig virksomhet skal fungere. Manglende oppfølging av sakkyndig virksomhet. Mangelfull vurdering av funn og pålegg fra sakkyndig virksomhet.

7 7 Norsok R-003, vedlegg C spesifiserer materialhåndteringsplan og det ble under SUT prosessen for Rowan Gorilla utarbeidet dokumenter ifm materialhåndtering. Imidlertid ble det under tilsynet informert om at det nå er startet opp arbeid med å utarbeide materialhåndteringsplan for innretningen og vi har mottatt et foreløpig utkast. Arbeidet gjøres av en innleid konsulent. Rowan kunne ikke klargjøre hva som var målet med materialhåndteringsplanen, forventet resultat, omfang, hvem som var oppdragsgiver og fulgte opp arbeidet fra Rowan sin side. Rowan har i tillegg, ved hjelp av konsulent, gjort en «Material Handling» survey i juli Surveyen inneholder mange forslag til forbedrede løsninger. Mange av løsningene er akseptert av Rowan, men mange av forbedringsforslagene er også forkastet av Rowan uten at prosessen eller beslutningsgrunnlaget, hvilket regelverk som var lagt til grunn bak disse evalueringene kunne fremvises. Materialhåndteringsplanen var mangelfull på flere områder. Vi kan heller ikke se at arbeidet som ble gjort under SUT prosessen var implementert. Intervjuet personell kjente ikke til hva som var gjort tidligere. Det ble også avdekket at ingen av kran- og dekkspersonellet, som Ptil snakket med, var kjent med noe av det arbeidet som foregikk med materialhåndteringsplan og de var ikke kjent med at noen fra denne gruppen hadde vært med i arbeidet. Det er uklart hvordan sakkyndig kontroll blir ivaretatt og fulgt opp av selskapet. Det fremgår heller ikke gjennom tilsynet hvordan funn fra sakkyndiges verifikasjoner følges opp og lukkes av Rowans organisasjon. Siste års sakkyndig rapport ble fremlagt og relevante feil og mangler ble gjennomgått. Rowan kunne ikke vise hvordan sakkyndig virksomhet ble involvert i utsettelse av tidsfrister på tidsbestemte feil/mangler på løfteutstyr. Systemet som ble benyttet av Rowan for mangler etter sakkyndig kontroll var for internbruk. Eventuell kommunikasjon med sakkyndig virksomhet var ikke sporbar i vedlikeholdssystemet, hvilke også var tilfellet med aksjoner for å vedlikeholde/reparerte avdekkede forhold. Rowans kontaktperson for sakkyndig oppfølging var ukjent for personellet ombord. Aktivitetsforskriften (AF) 92 om løfteoperasjoner, jf. Norsok standard R-003N, rev 2 om sikker bruk av løfteutstyr, vedlegg C og vedlegg H. 5.4 Forbedringspunkt Verneombudstjenesten Verneombudstjeneste under revisjon

8 8 Ptil hadde under tilsynet samtale med representanter for vernetjenesten og fikk en forståelse av at det var etablert vernetjeneste etter modell fra UK sokkel med UK personell. Det var usikkert om disse skulle fortsette siden det ennå ikke hadde vært valg på nye representanter som skal arbeide etter den norske modellen. Forholdene for vernetjenesten var ikke tilrettelagt med eget kontor eller PC. Vernetjenesten slik den fungerte for tiden, og representanter fra arbeidstager siden, hadde ikke vært involvert i forberedelsene for verkstedoppholdet. - Rammeforskriften (RF) 13 om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning 6 Andre kommentarer 6.1 Det ble registret at selskapets personell i landorganisasjonen og om bord på innretningen var nye i sine posisjoner og roller. Dette representerer en spesiell risiko i forhold til kompetansestyrking og re-oppstarten av aktiviteten på norsk sokkel. 6.2 Det vil være svært sentralt at vedlikeholdspersonell får muligheten til å få tilgang til vedlikeholds historikk som underlag for å gjennomføre feilanalyser og risikostyring. 6.3 Faglig utførelse på en del kabling og kabelgater var svært mangelfull. 6.4 Med referanse til Material handling survey var det Ptils forståelse at mange av de foreslåtte løsninger for forbedringer skal gjennomføres under vekstedoppholdet. Dette gjaldt bl.a. heiser ned i skroget. Imidlertid, kunne ikke Ptil, ved tidspunktet for tilsynet, se at noe av dette var gjennomført eller påbegynt. Flere av løsningene er omfattende og arbeidskrevende. 6.5 Det ble registrert at fremtidig operatør for innretningen ikke hadde gjennomført tilsyn/ verifikasjoner innen fagområdet vedlikeholdsstyring. 6.6 Under verifikasjonsrunden om bord ble det observert en løfteoperasjon med offshorekran hvor et oljefat ble løftet med bruk av fatløfter. Løftet foregikk fra hoveddekk over et ikke-avsperret område, hvor det arbeidet personell, og ned til kai. Fatløfter er kun tillatt brukt til å håndtere last inn og ut av lastbærere på norsk sokkel. Basert på at innretningen ligger ved verft er ikke løftet vurdert til å være et avvik. 6 Deltakere fra Petroleumstilsynet Bjarte Rødne - Logistikk og beredskap (oppgaveleder logistikk) Reidar Sune Logistikk og beredskap Kjell- Gunnar Dørum Vedlikeholdsstyring Ole Jørgen Melleby Vedlikeholdsstyring (oppgaveleder vedlikeholdsstyring) 7 Dokumenter Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av aktiviteten: Dokumentasjon brukt under tilsynet:

9 9 Material handling survey July 2013 Document no Appendix A Lifting operations audit report from Sparrows Top deck arrangement drawing Rowan Gorilla VI Material handling plan Rowan Gorilla VI Preliminary draft issued for information dated 09/17/2013 Document no Personell Lifting policy dated 07/03/2013 Document no. RMS-DOP-903 Lifting Operations dated 16/07/2013 Document no. RMS-DOP-904 Service agreement Enterprise of Competence services Rowan/Axess dated 26/7/2013 Organisasjonskart offshore/onshore Rowans presentasjon i Audit Kick Off Meeting, September 24, 2013 Maintenance Manual- Rowan Gorilla VI, rev 6-10/14/13 AoC audit findings- PSA( Ref report: 2004/1117/JF) Rowan Management System, Maintenance and Technical Support, Maintenance Policy, revised 29 May 2013 Maintenance Management Manual-N-Class, rev 1 Unit MT- U7, Maintain Engineering Asset for optimum, Level 2 Electrician Open ORA Maintenance Report, October 06, 2013 Safety Critical Overdue Maintenance Report, October 06, 2013 and June 24, 2013 Gorilla VI Pressure Relief Valve Register Crane Inspection & Lube Weekly Checklist PM Order Confirmation, Fire doors, 07/07/2013, 19:11:44 Kopier fra SAP av utstyr og systemer på forespurt utstyr i hht liste Selskapets SUT søknad for Rowan Gorilla VI Diverse dokumentasjon som ble gjort tilgjengelig under tilsynet. Rapporter fra tidligere tilsyn, Rowan Gorilla VI Tilsynsrapport (2008/59) datert 01. oktober 2009 og Rowans tilsvar datert 28. oktober Tilsynsrapport av med tilsvar fra selskapet Tilsynsrapport av med tilsvar fra selskapet Tilsynsrapport av med tilsvar fra selskapet Vedlegg A Oversikt over intervjuet personell.

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Reidar Sune, Oddvar Øvestad, Leif J Dalsgaard 5.7.2011 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - logistikk og konstruksjonssikkerhet Songa Dee 415001001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard

Begrenset Fortrolig. Leif J. Dalsgaard Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av vedlikehold, driftsoppfølging, maritimt utstyr og systemer Aktivitetsnummer 411002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Sigurd Førsund og Reidar Sune 18-21.10.2011

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Sigurd Førsund og Reidar Sune 18-21.10.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen logistikk, materialhåndtering og løfteutstyr på Rowan Stavanger Aktivitetsnummer 414002002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-F Deltakere i revisjonslaget Kjell-G Dørum

Begrenset Fortrolig. T-F Deltakere i revisjonslaget Kjell-G Dørum Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med vedlikeholdsstyring på Floatel Superior 420001002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Petrojarl Knarr FPSO 411003009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold i Baker Hughes Norge Aktivitetsnummer 350000004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Kristen Kjeldstad Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Borgland Dolphin SUT-oppfølging 403002001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Reidar Sune og Jan Ketil Moberg, 23.6.2011

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Reidar Sune og Jan Ketil Moberg, 23.6.2011 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Maersk Reacher 400008002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Reidar Sune, Sigmund Andreassen og Bjarte Rødne 12.12.2013

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Reidar Sune, Sigmund Andreassen og Bjarte Rødne 12.12.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen logistikk, materialhåndtering og løfteutstyr på Rowan Norway Aktivitetsnummer 414003003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rolf H. Hinderaker Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold på Brage 001055005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Deltakere i revisjonslaget Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia 15.3.2010

Deltakere i revisjonslaget Hilde Karin Østnes, Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia 15.3.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold i Aker Well Service AS 354000004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune, Rune Schwebs

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune, Rune Schwebs Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter logistikk- og beredskapstilsyn på Scarabeo 5 401000001 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Reidar Sune og Jan Ketil Moberg 24.5.2011

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Reidar Sune og Jan Ketil Moberg 24.5.2011 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Rowan Stavanger 420001002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs. Svein Harald Glette, Kristen Kjeldstad 20.11.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med risikoforståelse og kompetanse i Aker Drilling 417001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha

Revisjonsrapport. Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med selskapets oppfølging av planer for plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4-Alpha Aktivitetsnummer 009018104 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs,

Begrenset Fortrolig. Rune Schwebs, Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport innen beredskap samt boring og brønnteknologi i forbindelse med SUT verifikasjon for Maersk Reacher Aktivitetsnummer 400008002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Ola Heia og Jan Erik Jensen 22.-24.11.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn ombord på Scarabeo 5 innen forebygging av akutte utslipp Aktivitetsnummer 401001003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Amir Gergerechi

Begrenset Fortrolig. T-1 Amir Gergerechi Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold - Statfjord B 001037022 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Reidar Sune

Begrenset Fortrolig. T-2 Reidar Sune Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Oppfølging av tilsyn innen logistikk, med tillegg av arbeidstakermedvirkning på Goliat Aktivitetsnummer 014229051 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. 1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Seawell AS (Seawell).

Begrenset Fortrolig. 1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Seawell AS (Seawell). Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold i Seawell AS 364000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Jorunn E. Tharaldsen, Odd Tjelta, Rolf H.

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Jorunn E. Tharaldsen, Odd Tjelta, Rolf H. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsynsaktivitet med styring av vedlikehold på Statfjord C uke 45 2011 Aktivitetsnummer 001037014 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Tommy B Hansen, Anthoni Larsen 25.-28.8 2014 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Veslefrikk A og B Aktivitetsnummer 001052010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker

Begrenset Fortrolig. Rolf H Hinderaker Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Statoil styring av vedlikehold, tilsyn 001000072 001000072 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Ola Heia, Kristen Kjeldstad

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Ola Heia, Kristen Kjeldstad Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter SUT verifikasjon innen Boring og brønnteknologi ombord på Deepsea Stavanger Aktivitetsnummer 405006002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kjell-G. Dørum. Hans Spilde, Kjell-G. Dørum, Semsudin Leto, Bjørn Andreas Hanson

Begrenset Fortrolig. Kjell-G. Dørum. Hans Spilde, Kjell-G. Dørum, Semsudin Leto, Bjørn Andreas Hanson Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold i Island Offshore 412000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Revisjonsrapport Rapport

Revisjonsrapport Rapport Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med E.on Ruhrgas Norges (ERN) planlegging av brønn 31/8-1 Breiflabb. Aktivitetsnummer 026000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Arne J. Thorsen, Semsudin Leto 26.10.2011

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Arne J. Thorsen, Semsudin Leto 26.10.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med vedlikeholdsstyring på Mongstad 001902019 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kristian Kjeldstad og Jan Erik Jensen 13-14.9.2011 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap og boring på Rowan Stavanger Aktivitetsnummer 414002002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Tommy Hansen. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim, Aina Eltervåg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Visund FPDU Aktivitetsnummer 001120022 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bjarte Rødne. Bjarte Rødne og Reidar Sune

Begrenset Fortrolig. Bjarte Rødne. Bjarte Rødne og Reidar Sune Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen logistikk på Deepsea Stavanger 405006002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010

Begrenset Fortrolig. Oddvar Øvestad. Oddvar Øvestad. Henrik H Meling og Roar Andersen 25.10.2010 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Hammerfest LNG - Logistikk, materialhåndtering, kran og løfteoperasjoner. Aktivitetsnummer 001901011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Sigmund Andreassen, Reidar Sune

Begrenset Fortrolig. Reidar Sune. Sigmund Andreassen, Reidar Sune Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport logistikk Island Innovator 405005002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Deltakere i revisjonslaget Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia

Deltakere i revisjonslaget Hans Spilde, Semsudin Leto, Ola Heia Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av vedlikehold i DeepWell AS 17032010-18032010 Aktivitetsnummer 362000002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Tilsyn med ENI Norge AS logistikkplanlegging og gjennomføring i forsyningskjeden til/fra og på Goliat Aktivitetsnummer 014229038 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Tilsynet med Teekays vedlikeholdsstyring på Petrojarl Knarr Begrenset Fortrolig. Morten Andre Langøy

Tilsynet med Teekays vedlikeholdsstyring på Petrojarl Knarr Begrenset Fortrolig. Morten Andre Langøy Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med Teekays vedlikeholdsstyring på Petrojarl Knarr 411003014 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med vedlikeholdsstyring, konstruksjonssikkerhet og beredskap på Embla 2/7-D Aktivitetsnummer 009018603 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

T-2 Oddvar Øvestad. Deltakere i revisjonslaget Oddvar Øvestad og Reidar Sune

T-2 Oddvar Øvestad. Deltakere i revisjonslaget Oddvar Øvestad og Reidar Sune Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med gjennomføring av materialhåndtering og løfteoperasjoner - Gjøa Aktivitetsnummer 027153014 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Schlumberger Norge AS (Schlumberger).

1 Innledning I perioden førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Schlumberger Norge AS (Schlumberger). Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring med vedlikehold i Schlumberger Norge AS 353000003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget Tommy Hansen

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget Tommy Hansen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Gullfaks B 001050044 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Erik Hörnlund. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Rolf H. Hinderaker og Erik Hörnlund

Begrenset Fortrolig. T-2 Erik Hörnlund. Deltakere i revisjonslaget Gunnar Dybvig, Rolf H. Hinderaker og Erik Hörnlund Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med selskapets egen oppfølging i Lundin 025000005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med styring av beredskap på Stena Don Aktivitetsnummer 407003006 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Rune Solheim. Deltakere i revisjonslaget AEl, RS, JSS 3.9. 6.9.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Heidrun Aktivitetsnummer 001124010 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Espen Landro

Begrenset Fortrolig. Espen Landro Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter storulykketilsyn Mongstad 001902039 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset. T-2 Nina Simone Kierulff Nina Simone Kierulff

Begrenset. T-2 Nina Simone Kierulff Nina Simone Kierulff Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med beslutningsunderlag for prioritering av vedlikehold Ekofisk C og J Aktivitetsnummer 009018121 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS 028000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Faroe Petroleum Norge AS boring av brønn Clapton 2/8-18 S i utvinningstillatelse 440 s med bruk av Maersk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4.

Begrenset Fortrolig. T-1 Sissel Bukkholm. Deltakere i revisjonslaget Brit Gullesen, Sigvart Zachariassen og Sissel Bukkholm 21.4. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Svein Horn. Svein Horn, Gustav W. Dunsæd, Reidar Sune

Begrenset Fortrolig. Svein Horn. Svein Horn, Gustav W. Dunsæd, Reidar Sune Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter SUT-tilsyn på Songa Enabler innen fagområdene boring & brønnteknologi og logistikk. Aktivitetsnummer 415007002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Anthoni Larsen, Tommy Bugge Hansen, Aina Eltervåg

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Anthoni Larsen, Tommy Bugge Hansen, Aina Eltervåg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Troll A, uke 21 001054021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Marita Halsne, Morten Langøy, Anthoni Larsen

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Marita Halsne, Morten Langøy, Anthoni Larsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av beredskap og konstruksjonssikkerhet på Statfjord A Aktivitetsnummer 001037025 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Deltakere i revisjonslaget Semsudin Leto, Bente Hallan, Else Riis Rasmussen

Begrenset Fortrolig. Arne J. Thorsen. Deltakere i revisjonslaget Semsudin Leto, Bente Hallan, Else Riis Rasmussen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter storulykketilsyn og tilsyn med vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr på Slagentangen. Aktivitetsnummer 007931014, 007931018 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009

Arne Mikal Enoksen. Deltakere i revisjonslaget JF, IF, SAA, OH, AME 2.10.2009 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Petro-Canada Norge AS forberedelser til boring av letebrønn 34/4-11 Aktivitetsnummer 025338003 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold i GDF SUEZ E&P Norge AS 027153022 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Involverte Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland. Deltakere i revisjonslaget Anne Gro Løkken, Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Tambar 010065004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Sigurd Robert Jacobsen

Begrenset Fortrolig. T-2 Sigurd Robert Jacobsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med tilrettelegging av evakuering fra alle permanent plasserte innretninger utstyrt med livbåter Aktivitetsnummer 009000018 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Dato Gunnar Dybvig, Rolf H. Hinderaker og Janne Haugland

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Dato Gunnar Dybvig, Rolf H. Hinderaker og Janne Haugland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Aker Solutions - Selskapets egen oppfølging Aktivitetsnummer 359000005 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Tilsynet med Centricas planlegging og gjennomføring av boring av brønn 6506/9-2 "Fogelberg" med bruk av West Alpha. Begrenset Fortrolig

Tilsynet med Centricas planlegging og gjennomføring av boring av brønn 6506/9-2 Fogelberg med bruk av West Alpha. Begrenset Fortrolig Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med Centricas planlegging og gjennomføring av boring av brønn 6506/9-2 "Fogelberg" med bruk av West Alpha. Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil og T-F Flyttbare innretninger Ola Heia

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil og T-F Flyttbare innretninger Ola Heia Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med styring av storulykkesrisiko og system for barrierestyring i forbindelse med lett brønnintervensjon Aktivitetsnummer 412000003 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigmund Andreassen, Eva Hølmebakk, Trond Sigurd Eskedal 17.3.

Begrenset Fortrolig. Sigmund Andreassen. Deltakere i revisjonslaget Sigmund Andreassen, Eva Hølmebakk, Trond Sigurd Eskedal 17.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Nyhamna - Oppfølging av funn fra tidligere tilsyn innen arbeidsmiljø og løfteoperasjoner Aktivitetsnummer 005921022 Gradering Offentlig

Detaljer

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen.

Revisjonsrapport. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i fase II av topside fjerningen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Revisjonsrapport etter tilsyn Fjerning av B11 003000023 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3.

Begrenset Fortrolig. T-3 Erling Egeland. Deltakere i revisjonslaget Eivind Sande, Liv Ranveig Nilsen Rundell og Erling Egeland 13.3. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med ExxonMobil - driftstilsyn elektro på Jotun B 007027011 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Revisjonsrapport Rapport

Revisjonsrapport Rapport Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med utblåsingssikkerhetsventil (BOP) og kontrollfunksjoner på Stena Don etter oppgradering og installering av ny BOP Aktivitetsnummer 407003009

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Arnt-Heikki Steinbakk

Begrenset Fortrolig. T-1 Arnt-Heikki Steinbakk Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynsrapport - Åsgard B - beredskap 001094009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen beredskap ifm. SUT søknad for Deepsea Stavanger 14. - 16.2.2017 - Oppgave 405006002 Aktivitetsnummer 405006002 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Tilsynsrapport. Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging. Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med forberedelse til drift, ferdigstilling, preservering og forberedelser til vedlikehold av Yme Aktivitetsnummer 013316014 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10.

Begrenset Fortrolig. T-3 Harald Thv Olstad. Deltakere i revisjonslaget Bjørnar André Haug, Harald Thv Olstad, Ove Hundseid 16.10. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn tekniske og operasjonelle barrierer Martin Linge PU Aktivitetsnummer 011040017 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn Aril Kalberg. Sigmund Andreassen og Bryn Aril Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn Aril Kalberg. Sigmund Andreassen og Bryn Aril Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Mongstad - Oppfølging av hendelser 8. og 11.6.2016 Aktivitetsnummer 001902036 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Reidar Hamre. Deltakere i revisjonslaget Eigil Sørensen, Nina Ringøen, Eivind Hovland, Reidar Hamre

Begrenset Fortrolig. T-2 Reidar Hamre. Deltakere i revisjonslaget Eigil Sørensen, Nina Ringøen, Eivind Hovland, Reidar Hamre Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med permanent plugging og forlating av brønner på Ekofisk 2/4 Alpha - oppgave 009018134 Aktivitetsnummer 009018134 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Schwebs

Begrenset Fortrolig. T-3 Rune Schwebs Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med beredskap og radio og telekommunikasjonssystemer på Brage 17112014-19112014 Aktivitetsnummer 028055004 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bjarte Rødne. Anne Mette Eide, Brit Gullesen, Reidar Sune 11.5.2015

Begrenset Fortrolig. Bjarte Rødne. Anne Mette Eide, Brit Gullesen, Reidar Sune 11.5.2015 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn innen arbeidsmiljø og logistikk på Mærsk Intrepid Aktivitetsnummer 400009003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland august ble det gjennomført verifikasjoner og intervju om bord på Alvheim.

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland august ble det gjennomført verifikasjoner og intervju om bord på Alvheim. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med Alvheim - Vedlikeholdsstyring, materialhåndtering og beredskap Aktivitetsnummer 012203007 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Grete Irene Løland. Deltakere i revisjonslaget Grete I. Løland, Jon Erling Heggland og Inger H. Førland 24.6.

Begrenset Fortrolig. T-3 Grete Irene Løland. Deltakere i revisjonslaget Grete I. Løland, Jon Erling Heggland og Inger H. Førland 24.6. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Vedlegg - Rapport etter tilsyn med kontrollromfunksjoner på Valhall PH Aktivitetsnummer 010006072 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med driftsforberedelser for Goliat FPSO 014229020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Einar Ravnås. Per Endresen, Eivind Sande, Torleif Husebø og Einar Ravnås 4.7.2013

Begrenset Fortrolig. Einar Ravnås. Per Endresen, Eivind Sande, Torleif Husebø og Einar Ravnås 4.7.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsynet med Hammerfest LNG, elektro og barrierestyring 001901021, 001901020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kjartan Nygaard (Sdir), Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen. Kjartan Nygaard (Sdir), Anne Marit Lie og Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med oppfølging av beredskap på Safe Boreas 408005003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim 13.5-16.5.2013

Begrenset Fortrolig. T-1 Statoil Aina Eltervåg. Deltakere i revisjonslaget Rune Solheim 13.5-16.5.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring og ledelse av beredskap på Oseberg C Aktivitetsnummer 001053025 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kjell Arild Anfinsen. Trond Sundby, Ole Jacob Næss, Audun Kristoffersen

Begrenset Fortrolig. Kjell Arild Anfinsen. Trond Sundby, Ole Jacob Næss, Audun Kristoffersen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med Johan Sverdrup detaljprosjektering av eksportrørledninger Aktivitetsnummer 001907004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Morten Andre Langøy. Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Trond Sundby og Morten A. Langøy

Begrenset Fortrolig. T-2 Morten Andre Langøy. Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Trond Sundby og Morten A. Langøy Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Integritetsstyring av fleksible stigerør, overføringsledninger og tilhørende sikkerhetsutstyr Aktivitetsnummer 024373018 / 411003013 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Hilde Heber Deltakere i revisjonslaget Hilde Heber, Anne Gro Løkken, Ola Kolnes, Oddvar Øvestad og Sigurd Robert Jacobsen.

Begrenset Fortrolig. T-2 Hilde Heber Deltakere i revisjonslaget Hilde Heber, Anne Gro Løkken, Ola Kolnes, Oddvar Øvestad og Sigurd Robert Jacobsen. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med ivaretakelse av arbeidsmiljø, materialhåndtering og beredskap i tidlig design av Goliat. Aktivitetsnummer 014229013 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Anthoni Larsen, Aina Eltervåg

Begrenset Fortrolig. Deltakere i revisjonslaget Anthoni Larsen, Aina Eltervåg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Norne FPSO, uke 14 2014 Aktivitetsnummer 001128012 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland

Begrenset Fortrolig. T-3 Inger-Helen Førland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med Lotos Exploration & Production Norge AS sin planlegging og gjennomføring av boring av brønn 7/8-7 S Skagen med bruk av Mærsk Guardian Aktivitetsnummer

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på COSLRigmar 418002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

T-3 Sigurd Robert Jacobsen

T-3 Sigurd Robert Jacobsen Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Ekofisk 14. - 17.9.2009 009018004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010

Begrenset Fortrolig. T-1 BSA Deltakere i revisjonslaget IBD, JAA, BSA, OH 2.12.2010 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Statoil og Technip vedrørende dykkere som potensiell risikoutsatt gruppe Aktivitetsnummer Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Reidar Hamre. 1 Innledning Vi har ført tilsyn med ConocoPhillips Norge AS (CoPNo), og med Eldfisk 2/7 Bravo.

Begrenset Fortrolig. T-2 Reidar Hamre. 1 Innledning Vi har ført tilsyn med ConocoPhillips Norge AS (CoPNo), og med Eldfisk 2/7 Bravo. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revisjonsrapport etter tilsyn med vedlikeholdsstyring Eldfisk 2/7 Bravo uke 42 - Oppgave 009018513 Aktivitetsnummer 009018513 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012

Begrenset Fortrolig. T-2 Bård Johnsen. Deltakere i revisjonslaget Jon Thomsen, Eivind Sande og Bård Johnsen 9.3.2012 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med AS Norske Shell (sokkelvirksomhet) - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg Aktivitetsnummer 005093021 Gradering Offentlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. Svein Harald Glette, Odd Tjelta og Eivind Sande 26.10.2010

Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. Svein Harald Glette, Odd Tjelta og Eivind Sande 26.10.2010 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med Petrojarl I - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, brann- og eksplosjonsbeskyttelse Aktivitetsnummer 411001003 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling. Deltakere i revisjonslaget John Arne Ask, Ola Kolnes, Harald Olstad, Henrik Meling 15.12.

Begrenset Fortrolig. T-3 Henrik Meling. Deltakere i revisjonslaget John Arne Ask, Ola Kolnes, Harald Olstad, Henrik Meling 15.12. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med ivaretakelse av arbeidsmiljø, materialhåndtering og teknisk sikkerhet i tidlig design av 2/4 L Aktivitetsnummer 009018049 Gradering Offentlig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget

Begrenset Fortrolig. T-1 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Åsgard B Aktivitetsnummer 001000083 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande. Deltakere i revisjonslaget ESa, GEF, HE, JSS, OTj, VKr,

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Sande. Deltakere i revisjonslaget ESa, GEF, HE, JSS, OTj, VKr, Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn - Statoils bruk av totalrisikoanalyser 001000117 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Morten Andre Langøy

Begrenset Fortrolig. T-2 Morten Andre Langøy Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revidert rapport etter tilsyn Gjøa - Integritetsstyring av fleksible stigerør og tilhørende sikkerhetsutstyr Aktivitetsnummer 027153029 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg

Begrenset Fortrolig. Bryn A Kalberg. Aina Eltervåg, Einar Ravnås, Arne Johan Thorsen og Bryn A Kalberg Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med operasjonelle og organisatoriske barrierer innen beredskap på Mongstad Aktivitetsnummer 001902021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap og helikopterdekk 401003004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter SUT verifikasjon på West Hercules innen maritime systemer Aktivitetsnummer 404008002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Jåsund. Deltakere i revisjonslaget Bente Hallan, Kjell Marius Auflem, Rolf H. Hinderaker, Eivind Jåsund 3.11.

Begrenset Fortrolig. T-1 Eivind Jåsund. Deltakere i revisjonslaget Bente Hallan, Kjell Marius Auflem, Rolf H. Hinderaker, Eivind Jåsund 3.11. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med Statoils styring av vedlikehold på Gullfaks A 001050045 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Asbjørn Ueland

Begrenset Fortrolig. T-2 Asbjørn Ueland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med instrumenterte sikkerhetssystemer Gjøa 027153021 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Kjell-Gunnar Dørum

Begrenset Fortrolig. Kjell-Gunnar Dørum Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med styring av vedlikehold i Gassco 003000003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe

Detaljer