ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2012 NATURVERNFORBUNDET I NARVIK Dette er sakene vi på sist årsmøte valgte å ha hovedfokus på i 2012: 1. Motorferdsel i utmark 2. Utbygging av småkraft, Klubbvikvassdraget i Narvik kommune 3. Utbygging av vindkraft, Sørfjorden og Skogvannet i Tysfjord kommune 4. Oppdrettsanlegget Mainstream, Narvik kommune 5. Vern av Ankenesleira Narvik kommune 6. Utbygging av småkraft, Beisfjord/Håkvikdalen, overføring av Tverrdalselva 7. Forgiftning av grunnvann Harstad/Narvik lufthavn, Evenes kommune 8. Foredragsvirksomet ved NiN med tema:informasjon om vår organisasjon og klimatrusselen Organisatorisk Årsmøte Årsmøtet ble avholdt på Nordstjernen hotell, den og gjennomført. Det var kun styrets medlemmer til stede. Dette er for dårlig og kan tyde på lite engasjement. At det generelt innenfor lag og foreninger er problemer med å mobilisere til aktivitet vel er kjent, men her har NiN en jobb å gjøre. Det vil likevel pekes på at NiN har i inneværede periode også deltatt på en rekke møter utenom de ordnære styremøter i de enkelte aktuelle saker. Vi har også deltatt i befaringer i utbyggingssaker og i den offentlige debatt om de saker vi har arbeidet og fortsatt arbeider med. Likeledes har NiN jobbet tett sammen andre aksjonsgrupper, eks. forum vern av Ankenesleira. Det er særdeles viktig å søke alliansepartnere spesielt i forhold av stort saksomfang. Uten å virke alt for selvskrytende så mener NiN at det har fra vår side også vært et rimelig høyt engasjement i flere saker. 1

2 Mange av disse sakene kan karakteriseres som såkalte tunge. Således ville det være et ønskemål om å kunne dele foreningen i 2-3 utvalg som hadde ansvaret for sitt fagfelt. NiN har innenfor sitt virkeområde kommunene, Narvik, Ballangen, Evenes, Tysfjord og Tjeldsund. Altså i alt 5 kommuner. Derfor burde NiN ha 1 eller flere kontaktpersoner blant våre medlemmer i de øvrige kommunene foruten Narvik. Vi kan nevne giftsakene både i Evenes/ Tjeldsund og nå under oppseiling i Tysfjord med oppdrettsaker hvor det er tilsynelatende store lokal motstand. Styret Styret har hatt antall 10 styremøter i 2012 og har bestått av følgende: Leder: Baard Mikalsen Økonomiansvarlig: Olaf Schaug-Pettersen Styremedlemmer: Finn Erik Sommerseth Svein Jarl Inis Ivarsson Ellen Solmo Hans Jørgen Rasmussen Kaja Langvik-Hansen Medlemmer: Lokallaget i Narvik hadde pr medlemmer, som er stabilt fra foregående år. Året før der hadde vi økning på 15 nye medlemmer. Det er ingen tvil at vi her har en jobb å gjøre for å få flere medlemmer. Tiltak for det må bli at 1 2 personer tilrettelegger for en aktiv kampanje. Imidlertid kan det registreres at når det kjøres aktuelle saker som ofte blir eksponert gjennom media øker også goodwillen for foreningen vår. Positive tilbakemeldinger for vårt engasjement i enkeltsaker tyder alt på det og dermed er det viktig å utnytte dette også i verving av nye medlemmer. 2

3 Økonomi R E G N S K A P 2012 Inntekter: Utgifter: Medlemskontingent kr. 3355,00 Møter kr. 2040,00 Gave Sparebanken Narvik kr. 2000,00 Erkjentlighetsgave kr. 411,50 Renter kr. 132,39 Administrasjon kr. 500,00 kr. 5487,39 Annonser kr. 655,50 kr. 3607,00 Overskudd 2012 kr. 1880,39 kr. 5487,39 BALANSE Beholdning pr : Beholdning pr : Kassa kr. 724,50 Kassa kr. 724,50 SparebankenNarvik, bruksk. kr. 4190,46 SparebankenNarvik, bruksk. kr. 5943,53 SparebankenNarvik, høgr.k. kr ,58 SparebankenNarvik, høgr.kt. kr ,90 kr ,54 kr ,93 Overskudd 2012 kr. 1880,39 kr ,93 Olaf Schaug-Pettersen Kasserer Gunnar Bråthen Revisor Andreas Skogsholm Revisor Naturvernforbundet i Narvik disponerer sammen med Narvik og Omegn Turistforening en anleggskonto i Sparebanken Narvik kalt Førstevannprosjektet. Her er det pr innestående kr ,50. 3

4 Milljøpolitisk arbeid Motorferdsel i utmark Dette temaet går igjen hvert år. Narvik kommune har fram til nå ført en beundringsverdig restriktiv politikk. Det er et stadig økende press fra spesielt den politiske høyresiden med sterkt ønske om økt motorferdsel i utmark. Disse vil ha ubegrenset antall snøskutere ut i fjell og li. Også i vår region har vi sett en svært så negativ utvikling på dette området. Vi har spesielt rettet blikket mot den stadige og voldsomt økende snøskutertrafikken i området ved Riksgrensen på svensk side. Dette grenser i innenfor vårt virkeområde da spesielt Narvik og Ballangen kommune. Mange krysser riksgrensen fra svensk til norsk side. Dette er et generelt problem. Dessverre er området ved Riksgränsen nå invadert av snøskutere. Skiturister i sin alminnelighet skyr disse områdene. NiN har innledet tidligere kontakt og samarbeid med blant annet Naturskyddsföringen i Kiruna. Både de og NiN har tilskrevet sine respektive kommunale myndigheter. I begge foreningenes brev anmodes det sterke tiltak som kan redusere denne motorferdselen i fjellområdene også langs riksgrensen. Den motorferdselen er stadig økende og kan nå karakteriseres nærmest ute av kontroll. Dette må også følges opp med påtrykk mot den lokale forvaltningen på dette området. Dette burde være et kraftig varsel hvordan det blir om de hissige hjerner på den politiske høyresiden får viljen sin for fri ferdsel. Alle skal få kjøre snøskuter. Det er deres mantra. Her må vi fortsatt utfordre politikere og forvaltning til å ta grep for å demme opp for trykket fra snøskuterfolket. Vi har sendt brev til ordføreren i Narvik knyttet opp til svensk motorferdsel på norsk side 4

5 Klubbvikvassdraget anke og befaring med OED Fra befaringen med OED. Nederste foto ser vi leder i NiN, Baard Mikalsen sammen med styremedlem Svein Jarl som forsøker å sjarmere representanten fra OED NiN hadde anket avgjørelsen om Nordkrafts gitte konsesjon småkraftanlegg - Klubbvikvassdraget til Olje-og energidepartementet (OED). Dette resulterte i at OED ville ha befaring i vassdraget ( ). Baard Mikalsen og Svein Jarl. representerte NiN. Øvrige å tilstede var grunneier, Nordkraft AS, FNF (forum for natur og friluftsliv) Gisle Sætherhaug og OED. NiN har skrevet en grundig og detaljert anke, men dessverre avslo OED vår anke (høsten 2012) og dermed ble Nordkrafts konsesjon opprettholdt. NiN krevde deretter uten opphold innsynsrett i korrespondanse mellom OED og Miljøverndepartementet, men dette ble avslått under henvisning til Offentleglova mv. Hva skulle det være for grunn å holde tilbake opplysninger i en slik sak som dette? Avslaget for innsynsrett burde både i dette og framtidige lignende saker bli rettslig prøvet. Her bør forbundet sentralt ta opp saken med juridisk bistand. 5

6 Vindkraftanlegg Sørfjorden/Skogvannet Tysfjord kommune Nordkraft AS har fått konsesjon av NVE til å bygge vindmølleanlegg i Sørfjorden, Tysfjord kommune. Statskog søkte i samme kommune, også for å bygge tilsvarende anlegg, men fikk avslag på sin søknad hos NVE. Det er i skrivende opplyst at Statskog vil anke til OED. NiN har som tidligere kjent protestert mot begge disse prosjekt og dette i samarbeide med FNF og Narvik og omegn turistforening. NiN har gjennom åpent brev (avisartikler) til Nordkraft stilt en del spørsmål ved hele prosjektet, der i blant den økonomiske lønnsomheten generelt for vindmølleanlegg. Svar er så langt uteblitt. Likeledes har ikke vært noe tilstrekkelig politisk motstand mot disse to prosjektene, verken lokalt i Tysfjord eller regionalt. Den politiske høyresiden har også makta i disse prosjektene. Disse vindmølleanleggene vil medføre store naturinngrep i landskapet. Dette har det åpenbart ikke blitt tatt til følge under videre saksbehandling. Med blant annet henvisning til ovenstående avisutklipp kan man stille spørsmål om dette vil bli et rent tapsprosjekt for tiltakshaverne. Flere av lignende vindmølleprosjekt vurderes av flere elkraftselskap som ikke lønnsomme og vil dermed havne i skuffen for skrinlagte prosjekt. Det skal dermed bli interessant å følge både vindmølleprosjektene i Tysfjord andre steder. Vi har sendt brev til ordføreren i Tysfjord om vindkraftproblematikken i kommunen. 6

7 Oppdrettsanlegg Mainstream i Narvik kommune Ofoten Villfisk har i denne saken vært spydspissen for å få Mainstreams oppdrettsanlegg ved Vegglandet. NiN har støttet OV og andre motstandere mot etableringen av oppdrettsanlegget. Etter en lang tids kamp og med nytt lokalt politisk vedtak har dette ført til at Klif har besluttet at anlegget skal flyttes ut av kommune innen satt dato i NiN har også ved Finn E. Sommerseth og Baard Mikalsen vært deltakende i referansegruppe under utarbeidelsen til forslag til kystsoneplan for Narvik kommune. 7

8 Vern av Ankenesleira Narvik kommune Fra venstre: fagrådgiver i Norges Naturvernforbund Per Erik Schulze, samt Kaja Langvik- Hansen og Baard Mikalsen fra NiN, på befaring/feltundersøkelse juni 2013 NiN ved Baard Mikalsen her sammen ved representanter for fylkesmannens miljøvern-avdelingen, politikere/kommunen og forum vern av Akenesleira februar 2013 NiN har hele tiden siden denne saken kom opp i offentlighet engasjert seg sterkt etter som det ble klart at Narvik kommune ønske å fylle opp hele strandsonen på den såkalte Ankenesleira med overskuddmasse fra større vegprosjekt som Hålogalandsbrua. Det ble også i denne forbindelse dannet en beboergruppe som etablerte Forum for vern av Ankenesleira. NiN har fulgt dette forumet tett gjennom en rekke interne, kommunale og folkemøter. Det har vært svært interessant å følge denne saken sammen med forumet. De har jobbet strukturert og målrettet. NiN kontaktet under tiden NNV`s faglig rådgiver, marinbiolog Per Erik Schulze, som uten reservasjon sa seg villig til å foreta feltundersøkelse av aktuell strandsoner på Ankenes. Dette ble gjennomført medio juni med tilstedværelse av Kaja Langvik-Hansen og Baard Mikalsen fra NiN. Forumet var representert ved Harald Larsen. Det ble samtidig avholdt et orienterende møte, NiN/ Forumet på Ankenes med Schulze å tilstede. Både vi i NiN og Forumet gir honnør til Per E. Schulze for hans engasjement og bidrag i saken. 8

9 Nærmest hele strandsonen langs Ankenes ble omgjort til en sammenhengende steinfylling ved at nye E6 ble bygget i midten av 1980-årene. Normal tilgang til strandområdet ble etter dette svært begrenset. Forumet og NiN har fremmet eget og etter vår oppfatning et konstruktivt forslag til utfylling som vil enkelt sagt ta tilbake strandsonen på Ankenes. Her har arkitekt Rolf Brendeløkken bidratt med sitt interessante reguleringsforslag. Kommunale myndigheter og fremtredende politikere har framstått som nærmest våre motstandere i denne saken. De er svært innstilt på å få fylt opp strandsonen. Dette har selvsagt eskalert engasjementet blant beboerne. Saken har etter hvert fått sterkt mediaoppslag. Etater som Statens vegvesen og NVE har kommet med innsigelser mot kommunens forslag. Likeledes har nå saken blitt tatt til behandling av fylkesmannens miljøvernavdeling. Sistnevnte har medio februar 2013 hatt befaring med blant annet NiN og Forumet til stede. Forgiftning av grunnvann Harstad/Narvik lufthavn Evenes Harstad/Narvik lufthavn på Evenes er nå kommet på rødlisten over lufthavner som er forurenset av brannskum, avisningsvæsker og giftstoffet PFOS er sentral i denne saken. Dette har gitt en alvorlig grad av forurensning i grunnvannet for hele området rundt flyplassen. Evenes kommune har inn til videre gitt drikkevannsforbud i de aktuelle vassdrag som kan knyttes til flyplassområdet. Det foregår undersøkelse av Avinor og Klif er nå også kommet på banen. Naturvernforbundet har arbeidet med disse sakene på nasjonalt plan, der i blant Per Erik Schulze og Anders Clausen. Etter avtale med Schulze var 3 representanter fra NiN til stede under Avinors informasjonsmøte om saken, medio februar

10 NiN har blitt kontaktet av grunneiere og disse har nå igjen fått faginformasjon av Schulze. Det kan bli aktuelt med feltundersøkelser til vår/sommer. Denne saken følges opp i å samarbeide med forbundet sentralt. Utbygging av Tverrdalselva overføring fra Beisfjord til Håkvikdalen, Narvik kommune Nordkraft AS har søkt om konsesjon for overføring av Tverrdalselva, fra Beisfjord til Håkvikdalen. Ca. 75 % vannføring skal ledes over til Håkvikdalen i tunnel. Ytterligere beskrivelse av prosjektet kan finnes blant annet på Nordkrafts hjemmeside. 5 av NiNs representanter var til stede under Nordkraft/NVE første informasjonsmøte høsten Allerede på dette møtet ble det framkom det en unison motstand fra grunneiere, hytteforeninger mv mot dette prosjektet. Denne saken har skapt et stort engasjement blant alle berørte parter, alt fra grunneiere, hytteforeninger, frilufts- og naturvernorganisasjoner. Nesten alt av høringsuttalelser inneholder gjennomgående negativ innstilling til dette prosjektet. NiN har i likhet med de øvrig påpekt de uforholdsmessige inngrep både i Beisfjord og Håkvikdalen som følge om dette prosjektet blir realisert. Narvik kommune ved rådmannen har også i sin høringsuttalelse ikke anbefalt utbygging. Altså en stor motstand mot hele prosjektet. Narvik bystyre har hatt nå nylig den høringsuttalelsen til behandling. Partiene Høyre og AP har gått i spann med bundet mandat for å vinne avstemmingen. Dette ga flertall for utbygging. Her har disse to partier gått i mot sin egen kommunes administrasjon og de øvrige aktuelle høringsinstanser. Det er framkommet en meget sterk kritikk mot AP og Høyre for hvorledes de har rent politisk har behandlet saken. De har kun vært i møte med Nordkraft og helt utelatt å søke informasjon fra motstandernes side Vi har sendt høringsuttalelse til NVE og kommunen vedrørende utbyggingsplanene. 10

11 NiN på oljevernkurs i Narvik, mars 2013 NiN ble av Norges brannskole invitert på 4 dagers kurs i oljevernberedskap i Narvik. Baard Mikalsen deltok aktivt både på teori-og praksisøvelse og fant kurs meget nyttig. NiN takker for invitasjonen. Foredrag informasjon fra NiN NiN har i under tiden sendt jevnlig informasjon av ulike saker på e-post til medlemmene. Som kjent legger vi også ut på vår hjemmeside facebook. Her har spesielt vårt styremedlem Hans Jørgen Rasmussen spesielt engasjert. Han har også kreert et foredragskonsept med spesielt søkelys på klimatrusselen. Det er avholdt 2 foredrag for lag/foreninger i løpet januar Dette vil bli forsøkt videreført. 11

12 Forbundsleder Lars Haltbrekken i Narvik mars 2013 Lars Haltbrekkens foredrag på Høgskolen i Narvik og fikk selvsagt overlevert et minne fra sitt opphold under Vinterfestuka rallarhatt og der til hørende rallarskjerf! I forbindelse med at forbundsleder Lars Haltbrekken var invitert til å holde blant annet foredrag for Narvik videregående skole den 14. mars ble han straks kontaktet av NiN. Etter avtale med Haltbrekken arrangerte NiN åpent møte onsdag 13. mars. Det ble annonsert gjennom diverse media. Tema var energikrise og miljøtrussel, både lokalt og globalt. Spesielt var ledende lokale politikere inviterte. Ingen av disse møtte foruten ledere fra Rødt og Krf. Dette til tross for at det lokalt har pågått en heftig politisk debatt om utbygging av vannkraft, blant annet Tverrdalselva-saken, Håkvik/Beisfjord. Lars Haltbrekken overtok arenaen etter innlegg først ved leder i NiN og så leder fra Beisfjord bygdelag, Ståle Lind Hansen, som orientering av utbygging av Tverrdalselva og kraftutbygging generelt i Narvik kommune. Haltbrekken begynte også lokalt og førte etter hvert forsamlingen videre ut i den store verden med sine svært interessante betraktninger om hvilke store miljøutfordringer vi globalt nå står overfor. Et relativt godt oppmøte, VU til tross, forsamlingen fulgte Haltbrekkens foredrag i nesten 2 samfulle timer. De var åpenbart fornøyde. Vi i NiN er takknemlig for at Lars avsatte en ekstra dag for å kunne møte både styrets og øvrige medlemmer. Måtte han komme tilbake og da under en stor internasjonal klimakonferanse i Narvik! 12

13 Lars Haltbrekken holder foredrag på Frydenlund videregående hvor både norske, franske og nederlandske elever var til stede under miljøkonferanse i skolen regi. Vår forbundsleder var invitert til å holde foredrag 14. mars for elever og lærere fra Narvik videregående skole, samt franske og nederlandske. Det ble et godt gjennomført foredrag på engelsk som helt tydelig engasjerte de unge tilhørerne. En god reklame for vår organisasjon at han kunne stille som foredragsholder også her. Ungdommen er vår framtid, men vi litt eldre må legge grunnlaget for dem. 13

14 Uttalelser. I tillegg til det som er nevnt ovenfor har vi gitt uttalelser i følgende saker: -Kystsoneplan for Narvik kommune -Reguleringsplan Narvik Torg -Reguleringsplan LKAB`s industriområde -Konsekvensutredning vedrørende utvidelse av kraftverk/småkraftverk ved Båtsvatnet på Skjomfjellet. 14

MOT STRØMMEN - EVALUERING AV FELLES PLANPROGRAM OM VERN ELLER UTBYGGING AV VEFSNA

MOT STRØMMEN - EVALUERING AV FELLES PLANPROGRAM OM VERN ELLER UTBYGGING AV VEFSNA N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1012/04 ISSN-nr.: 0804-1873 Antall sider: 47 Prosjekt nr: 500207 Prosjekt tittel:

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2014. Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2014 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste Vindkraft Skatte- og avgiftstrykk Kommuner vs hyttefolk God påske! Stiftet 4.10.1971 Styrelederen har ordet Vi trenger

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Områdeutvalget for Søreide Områdeutvalget for Søreide En interesseorganisasjon for velforeninger tilknyttet Søreide skolekrets Org.nr 990 554 153 www.soreide.info Årsberetning for 2010 Aktiviteter i 2010.

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998

Medlemstilvekst og verving Ved det konstituerende LM ble følgende medlemsoversikt lagt frem: MEDLEMSOVERSIKT VED KONSTITUERENDE LANDSMØTE 1998 POLITISK REGNSKAP Den 27. november 1998 var vi samlet her til EL & IT Forbundets konstituerende landsmøte. Tele- og Dataforbundet og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund hadde fram til da forberedt

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 5 2014 Offentlig utvalg uten brukerne s. 6 Kragerø kommune på ville veier s. 13 Ålesund kommune på ville veier s. 16 Pleiepengeordningen utredes s. 21 NFU-rekruttering

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta

Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Evaluering av den helsefaglige oppfølgingen etter togulykken på Åsta Frode Thuen & John Singhammer HEMIL-senteret Universitetet i Bergen HEMIL-rapport nr.2-2003 ISBN 82-7669-097-1 1 Forord Den 4. januar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL

Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Årsregnskap for 2008 Kristi Åpenbaringsmenighet 5236 RÅDAL Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: RISNES REGNSKAP SANDBREKKETOPPEN 36 5224 NESTTUN Org.nr. 956524415 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

LOKAL FORVALTNING AV MOTORFERDSEL ØKT FOKUS PÅ FRILUFTSLIV?

LOKAL FORVALTNING AV MOTORFERDSEL ØKT FOKUS PÅ FRILUFTSLIV? LOKAL FORVALTNING AV MOTORFERDSEL ØKT FOKUS PÅ FRILUFTSLIV? Margrete Skår Forsker ved Avdeling for naturbruk, Norsk institutt for naturforskning, NINA EVALUERING AV FORSØK MED NY FORVALTNINGS- ORDNING

Detaljer

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008

Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 1 Kristi Åpenbaringsmenighet i Bergen org. nr. 987 227 370 ÅRSMELDING FOR 2008 Generelt Innledningsvis gis et lite tilbakeblikk også for 2007. Fader Mikhail (Mikhail Selyavkin) sluttet i februar 2007 som

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015

God påske! Hytte & Fritid. Medlemsblad nr. 1/2015 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2015 www.hytteforbund.no Fra innholdet: Tomtefeste/innløsning s. 3 Forkjøpsrett til fast eiendom s. 4 Endringer i Plan- og bygningsloven s. 7 Hyttekommune vs. hytteeiere

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet.

Statskonsult takker prosjektgruppen og ledelsen i Sametinget for et svært godt samarbeid i dette prosjektet. Forord Sametinget ble opprettet for å sikre den samiske befolkningen økt medvirkning og innflytelse over saker som spesielt angår den samiske befolkningen og samiske områder. Den som vil ha stemmerett

Detaljer

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg)

Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Lundefugl. (Foto: Erlend Haarberg) Årsmelding 2013 Innhold Forord... 3 1) Organisasjon... 4 Landsmøtet 2013... 4 Styrking av Naturvernforbundet i regionene... 4 Aktive lokallag og fylkeslag... 5 Organisasjonsbygging

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer