Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP /14 14/121 TERTIALRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 19/14 14/121 TERTIALRAPPORT 1-2014"

Transkript

1 Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 17/14 14/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET /14 14/120 ÅRSMELDING OG REGNSKAP /14 14/121 TERTIALRAPPORT /14 14/390 DEN DIGITALE TRØGSTADSKOLEN 21/14 14/41 PRESENTASJON OG UNDERTEGNELSE AV NY IA-AVTALE 22/14 14/254 KARTLEGGING UØNSKET DELTID /14 14/409 REFERATSAKER Trøgstad, 28. mai 2014 Tor-Anders Olsen rådmann

2 Sak 17/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET Saksbehandler: Inger-Lise Haugen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/400 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/14 Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens innstilling: Protokoll fra møtet i Arbeidsmiljøutvalget den godkjennes. Side 2 av 16

3 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Saksbehandler: Anne Teig Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/120 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/14 Ungdomsråd /14 Eldreråd /14 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /14 Arbeidsmiljøutvalget /14 Livsløpsutvalget /14 Teknikk- og naturutvalget /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Trøgstad kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det regnskapsmessige overskuddet på kr ,64 avsettes som følger: a) Kr ,00 avsettes til fond for premieavvik b) Kr ,00 avsettes til fond for kjøp av sykehjemsplasser i andre kommuner c) Kr ,64 avsettes til reservefondet Bakgrunn: Kommunelovens 48 hjemler at kommunen for hvert kalenderår skal utarbeide årsregnskap og årsberetning. Det er kommunestyret som skal vedta årsregnskapet, og vedtaket skal treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Videre må vedtaket angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. Saksutredning: Trøgstad kommunes regnskap med tilhørende årsmelding legges fram til politisk behandling sammen med revisors beretning for kommuneregnskapet 2013 og revisjonens brev til kontrollutvalget med oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen Kontrollutvalget behandlet saken i sitt møte 19. mai 2014, og gjorde følgende vedtak i sak 9/14: 1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet 2013 for Trøgstad kommune som vist i vedlegg 1 til saken. 2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013 sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013 følger saken som vedlegg. Årsmeldingen for Trøgstad kommune er utarbeidet med deltakelse fra virksomhetsledere og stab. Dokumentet følger vedlagt og må sees i sammenheng med det avlagte regnskapet for Side 3 av 16

4 Regnskapsresultatet for 2013 er svært positivt. Kommunens samlede overskudd er på kr ,64. Nærmere halvparten av overskuddet, kr ,-, kan knyttes til årets premieavvik i KLP. Korrigert for dette er årets overskudd på kr ,64. Det er viktig å være klar over at premieavviket kun er en regnskapsteknisk bokføring, og ikke reelle penger. Dagens regler på området innebærer at 1/10 av premieavviket for 2013 vil belaste kommunens regnskap årlig fra Det anbefales derfor på samme måte som for 2012 at årets opparbeidede premieavvik i sin helhet avsettes til fond for inntektsføring med 1/10 pr. år de neste 10 årene. Hvis dette ikke gjennomføres vil de økte pensjonsutgiftene i årene framover måtte dekkes gjennom reduksjoner i løpende drift. I årets driftsregnskap viser premieavviket en netto inntekt på kr ,- etter bruk av kr ,- fra fond. Dette er resultatet av premieavviket for 2013 og føring av andeler av premieavvik som er opparbeidet i perioden Selv uten det positive premieavviket har kommunen et betydelig overskudd. Dette skyldes i hovedsak at flere av kommunens virksomheter har til dels betydelig positivt resultat som mer enn dekker opp for merutgiftene i andre virksomheter. Samlet utgjør dette nærmere 4,1 mill. kroner. Videre har kommunen ca. 3,5 mill. kroner i merinntekt fra skatt. Dette påvirker den inntektsutjevnende delen av rammetilskuddet i negativ retning, slik at netto merinntekt fra skatt og rammetilskudd blir på ca. kr i forhold til budsjett. I tillegg kommer kr i ubrukt reservert bevilgning og kr som er gjenstående av avsetningen til årets lønnsoppgjør etter revidering av budsjettet. Det ble i regnskapsavslutningen for 2012 vedtatt å avsette 6,4 mill. kroner av overskuddet til fond for å finansiere kjøp av sykehjemsplasser utenfor kommunen. Dette vedtaket ble fattet som følge av at etterspørselen etter sykehjemsplasser en periode har vært høyere enn det kommunen har kunnet tilby innenfor egen virksomhet. Denne situasjonen er fortsatt en realitet. Det anbefales å avsette 3,2 mill. kroner av årets overskudd til fond for fortsatt å ha en buffer til kjøp av sykehjemsplasser utenfor kommunen ved behov. Med dagens døgnpriser i Marker kommune, tillagt en prisvekst på 3,5 %, vil en avsetning i denne størrelsesorden gi rom for kjøp av inntil 4 sykehjemsplasser i et år. Reservefondet har ved utgangen av 2013 en saldo på kr 4,6 mill. kroner. Dette er ingen stor reserve med tanke på å ha evne til å finansiere ulike framtidige behov, men fondet er likevel ca. 1,5 mill. kroner høyere enn ved utgangen av Det er redegjort nærmere for det økonomiske resultatet i rådmannens årsberetning. Hver virksomhet har kommentert sitt regnskapsmessige resultat i årsmeldingens kap. 4 under punktet «Regnskapsmessig resultat 2013 m/kommentarer». De økonomiske avvikene knyttet til kommunens tjenesteområder er oppstilt i tabellen nedenfor: Side 4 av 16

5 REGNSKAPSMESSIG AVVIK 2013 Revidert budsjett 2013 Regnskap 2013 Driftsutg. Driftsinnt. Netto Finansutg. Finansinnt. Netto Driftsutg. Driftsinnt. Netto Finansutg. Finansinnt. Netto Avvik drift Avvik finans Resultat Sentraladministrasjon inkl. kultur 11 Politisk styring Rådmannskontoret Felles personalressurser Diverse fellesressurser Bevilgning andre instanser Kultur SUM Skoler 50 Båstad skole og SFO Havnås oppvekstsenter Skjønhaug skole og SFO Trøgstad ungdomsskole SUM Barnehager 60 Båstad barnehage Skjønhaug barnehage "Innertier'n" SUM Helse, sosial og omsorg 65 Helse og barnevern NAV Pleie og omsorg Bo- og dagtilbud funksjonshemmede SUM Teknikk og næring 71 Tekniske tjenester VAR-området SUM Totalt for kommunens virksomheter Side 5 av 16

6 Sak 18/14 Vurdering: Trøgstad kommunes regnskap viser et betydelig positivt driftsresultat for Som for 2012 er et stort positivt premieavvik en sterkt medvirkende årsak til overskuddet. I tillegg skyldes resultatet at det samlet sett har vært lavere forbruk til løpende drift i virksomhetene, merinntekt fra skatt og ubrukte reserverte bevilgninger inkl. for mye avsatt til årets lønnsoppgjør. Som beskrevet i saksutredningen anbefaler rådmannen sterkt at premieavviket for 2013 avsettes til et pensjonsfond og at 1/10 av fondet inntektsføres årlig fra og med Videre anbefaler rådmannen at 3,2 mill. kroner av overskuddet for 2013 avsettes til fond for å finansiere kjøp av sykehjemsplasser utenfor kommunen. Resterende del av overskuddet bør benyttes til å styrke reservefondet. Det anbefales videre at bevilgninger til ulike formål i hovedsak behandles i sammenheng med utarbeidelse av framtidige budsjetter. På den måten får man en fullstendig oversikt over forventede inntekter og utgifter samtidig som alle virksomheters meldte behov får en samlet vurdering før endelig prioritering og vedtak. Det er uansett aldri å anbefale at midler fra et overskudd benyttes til løpende drift, da dette ikke er varige inntekter. Vedlegg: 1. Årsmelding Regnskap Revisors beretning for årsregnskapet Revisjonens oppsummering av utført arbeid ved regnskapsavleggelsen Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2013 Utskrift sendes: Fylkesmannen i Østfold Indre Østfold Kommunerevisjon Side 6 av 16

7 Sak 19/14 TERTIALRAPPORT Saksbehandler: Anne Teig Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/121 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/14 Ungdomsråd /14 Eldreråd /14 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne /14 Arbeidsmiljøutvalget /14 Livsløpsutvalget /14 Teknikk- og naturutvalget /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Tertialrapport tas til etterretning. Saksutredning: Det vises til tertialrapport som følger saken som vedlegg. Vedlegg: Tertialrapport Utskrift sendes: Kontrollutvalget Indre Østfold Kommunerevisjon Side 7 av 16

8 Sak 20/14 DEN DIGITALE TRØGSTADSKOLEN Saksbehandler: Betty Hvalsengen Arkiv: N64 Arkivsaksnr.: 14/390 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/14 Ungdomsråd /14 Livsløpsutvalget /14 Arbeidsmiljøutvalget /14 Formannskapet /14 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Til finansiering av forprosjektet Den digitale Trøgstadskolen bevilges kr fra reservefondet. Bakgrunn: Det å kunne bruke digitale verktøy er en av de fem grunnleggende ferdighetene som er definert i Kunnskapsløftet. Grunnleggende digitale ferdigheter er å kunne velge, vurdere og bruke informasjon i alle fag. Dette innebærer at elevene skal kunne søke, lokalisere, behandle, produsere, gjenbruke, presentere og evaluere informasjon samt kommunisere og samhandle med andre. IKT har blitt en viktig del av skolens virksomhet ved at grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy er integrert i alle fag. Skolen må møte to sentrale utfordringer for at IKT skal bidra til en styrking av skolens relevans. For det første må skolen møte elevene og deres fortrolighet med digitale medier på en slik måte at den bygger bro til barnas liv, der de første digitale ferdigheter tilegnes i stadig lavere alder. For det andre må skolen forholde seg til barn og unges nettbruk og utviklingen av identitet og sosial kompetanse gjennom nettsamfunn og lignende. Høsten 2013 oppgraderte Trøgstad kommunens infrastruktur og nettverk. Nødvendig trådløst nettverk er nå dimensjonert opp på skolene. Dette muliggjør en helt ny måte å tenke på for kommunen når det gjelder digitalisering i skolen. Saksutredning: For å kunne arbeide godt med og videreutvikle elevenes digitale ferdigheter, samt utnytte optimalt de mulighetene som ligger i en læringsplattform, og andre læringsressurser som ligger på nett, er det av avgjørende betydning at hver elev disponerer sin egen digitale enhet (pc/nettbrett e.l.). Trøgstad kommune har ambisjoner om at Trøgstadskolen skal kunne tilby alle elever en digital enhet til bruk i opplæringen, ved at denne enheten lånes ut fra skolen sikrer vi like muligheter for alle elever. Trøgstad Kommune har som mål at alle elever i Trøgstadskolen skal kunne disponere hver sin digitale enhet i løpet av Trøgstad kommune er opptatt av å få erfaringer med hvordan en slik digitaliseringsprosess bør innføres både i forhold til en endret undervisningssituasjon og valg av best egnede digitale enheter for ulike klassetrinn. Prosjektet innføres derfor trinnvis. Forprosjekt - Båstad skole Båstad skole ble utfordret til å være den skolen som prøver ut dette for Trøgstad kommune da nødvendig infrastruktur er på plass ved skolen. Forprosjektet på Båstad skole ledes av Side 8 av 16

9 Sak 20/14 virksomhetsleder Ragnar Buer. Det er dannet en prosjektgruppe bestående av lærere ved Båstad skole, men prosjektet involverer hele personalet, samt eksterne samarbeidspartnere. Elevråd og FAU ved Båstad skole blir involvert og orientert underveis i prosessen. Erfaringer fra prosjektet drøftes også i skoleledernettverket. Det rapporteres til skoleeier. Prosjektgruppa ved Båstad skole vil raskt begynne sonderingen etter egnede enheter for elevene og første utrulling av enheter vil skje i noen utvalgte klasser i løpet av skoleåret 2014/2015. Det er i hovedsak dette den foreslåtte bevilgningen skal dekke. Prosjektet Den digitale Trøgstadskolen er et skoleutviklingsprosjekt som Trøgstad kommune vil gjennomføre i samarbeide med Indre Østfold Data (IØD). Prosjektet vil også knytte til seg andre aktører og leverandører der det er hensiktsmessig. IØD sin rolle og bakgrunn for deltakelse i prosjektet Gjennom 2013 og 2014 har IØD engasjert seg i en rekke større og mindre initiativ i forbindelse med skolesituasjonen i de seks eierkommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydberg og Trøgstad (6K). De fleste av skolene i 6K har slitt med utdatert nettverk, dårlig infrastruktur og klientmateriell (PCer og nettbrett), og endel utdaterte og lite hensiktsmessige administrative verktøy. Trøgstad kommune var først ute av eierkommunene til å investere i infrastruktur og nettverk i egen kommune høsten Blant annet har nødvendig trådløst nettverk blitt dimensjonert opp på skolene. Dette muliggjør en helt ny måte å tenke på for kommunen når det gjelder digitalisering av skolen. IØD er premissgiver og eierkommunenes leverandør for drift av kommunens IKT infrastruktur. Når Trøgstad kommune nå vurderer et prosjekt i skolen, er dette i samsvar med IØD sine retningslinjer, og en villet satsning fra eierne gjennom det felles skoleprosjektet i 6K. I et skoleprosjekt i Trøgstad vil derfor IØD, i samarbeide med kommunen, sørge for at de grunnleggende forutsetningene for prosjektet er på plass. Infrastruktur og nettverk, identitetshåndtering og integrasjon mot efeide, skoleportal og nødvendige administrative verktøy vil alle være på plass i 2014, og vil være et driftsansvar hos IØD. Drift, vedlikehold og lisenser er allerede innarbeidet i IØD sine budsjetter og blir betalt av Trøgstad kommune gjennom refusjonskostnaden til IØD. Trøgstad kommune har i forbindelse med den nye situasjonen, sammen med IØD, holdt en del møter, workshops og leverandørpresentasjoner for representanter ved Båstad skole for å avdekke hvordan digitaliseringen best kan bringes videre. Grunnskolen i Norge er i gang med sin digitale revolusjon. De siste årene har engasjementet rundt digitalisering av hverdagen til elever, lærere, skoleledelse og foresatte, økt voldsomt. Dersom realistiske prosjekter skal kunne gjennomføres, må imidlertid en rekke forutsetninger være på plass. 1. Nødvendig infrastruktur inklusive trådløst nettverk på skolene. I Trøgstad er dette nå i all hovedsak på plass, selv om kommunene må regne med ytterligere investeringer i takt med behovet for bedre kapasitet og økt volum. Side 9 av 16

10 Sak 20/14 2. Identitetshåndtering av elever, lærere, ledelse og foresatte. Gjennom skoleprosjektet i 6K, og Trøgstad kommune sin knytning mot efeide våren 2014, er forutsetningen for dette på plass. Feide er identitetsforvaltning som benyttes for å identifisere og autorisere personer. Feide står for Felles Elektronisk Identitet og er et system for sikker identifisering ved pålogging til digitale tjenester i utdanningssektoren. Ved bruk av denne ene digitale nøkkelen skal lærere og elever gis tilgang til ulike ressurser som skoleportaler, digitale avgangsprøver, opptakssystemer o.l. 3. Nødvendige elektroniske administrative verktøy må være på plass i løpet av 2014 for at skolene i Trøgstad skal kunne operere i en digitalisert hverdag. 4. Valg av elevløsninger og pedagogiske verktøy. Her må kommunen regne med å investere midler i nye verktøy for elever og lærere, nødvendige lisenser for bruk av verktøyene, og en oppgradering av brukerutstyret (PC-er, nettbrett, smartboards/projektorer osv.), samt nødvendig kursing. IØD vil bistå med råd i forbindelse med valg av utstyr, programvare og løsninger, og delta i prosjektet med ressurser og fokus etter kommunens ønske. I forbindelse med et formalisert prosjektløp vil IØD forplikte seg til leveranser knyttet til milepæler, delta i prosjektmøter og framforhandle nødvendige IKT-relaterte avtaler med leverandører i samarbeide med kommunen. IØD vil bistå kommunen i håndtering av eksterne leverandører der dette er ønskelig. Nødvendige oppgraderinger og utvidelser av kommunens egen infrastruktur og nettverk, vil utføres av IØD eller valgte leverandører i samarbeide med kommunen, og bekostes av kommunen. IØD sin deltagelse i prosjektet er en del av skoleprosjektet i 6K, mens vesentlig bruk av konsulenter som ikke er relatert direkte til skoleprosjektet, må dekkes av kommunen. Kjøp av alt brukerutstyr bekostes av kommunen. Kjøp av elektroniske læremidler og volumlisenser knyttet til dette, bekostes av kommunen. Side 10 av 16

11 Sak 20/14 Vurdering: Prosjektet Den digitale Trøgstadskolen vil være et stort digitalt løft for kommunen. Gjennom dette løftet vil Trøgstad kommune legge til rette for å gi elevene enda bedre undervisning, og i langt større grad kunne møte målene i Kunnskapsløftet om digitale ferdigheter. De aller fleste elever har god kjennskap til digitale verktøy i hjemmet, men møter en annen hverdag når de kommer til skolen. Denne satsningen vil legge til rette for en framtidsrettet undervisningssituasjon for både elever og lærere i Trøgstad skolen, da skolen i mye større grad enn i dagens situasjon vil kunne tilrettelegge for økt digital kompetanse og en mer variert undervisning. Rådmannen vil etter noe tid legge fram erfaringene med forprosjektet ved Båstad skole. Der etter vil anbefalt utvikling av den digitale Trøgstadskolen søkes innarbeidet i årsbudsjettene. Utskrift sendes: Regnskapsavdelingen. Side 11 av 16

12 Sak 21/14 PRESENTASJON OG UNDERTEGNELSE AV NY IA-AVTALE Saksbehandler: Ingrid Simonson Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 14/41 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/14 Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens innstilling: Orientering om ny IA avtale tas til orientering. Underskrevet IA avtale for ny periode tas til etterretning. Bakgrunn: Trøgstad kommune inngikk avtale om å bli IA virksomhet i november Avtalen ble videreført gjennom ny «Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv », underskrevet Den sentrale IA avtalen er igjen forlenget for en ny periode. Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev den 4. mars 2014 en ny Intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Den sentrale IA avtalen ble inngått for perioden Saksutredning: Trøgstad kommune ønsker å følge opp ved å inngå avtale med NAV Arbeidslivssenter for samme periode. IA-avtalens overordnede mål er. - å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefraværet og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. IA-avtalens tre delmål på nasjonalt nivå er. 1. Redusere sykefraværet med 20% i forhold til nivået i andre kvartal Dette innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6%. 2. Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. 3. Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivtiet (for personer over 50 år). IA-avtalen er en samarbeidsavtale hvor Trøgstad kommune stiller seg bak målene i IAavtalen. Avtalen forplikter kommunen til å sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, og følge bestemmelsene om oppfølging av arbeidstakere i tråd med bestemmelsene i den sentrale avtalen. Side 12 av 16

13 Sak 21/14 Vurdering: Trøgstad kommune er opptatt av å ha et inkluderende arbeidsliv. Videreføring av IA avtalen er et viktig bidrag til dette. Avtalen forplikter kommunen som arbeidsgiver, men gir også økte muligheter i oppfølgingsarbeidet Vi ser at et godt og nært samarbeid med IA tjenesten gjennom vår IA rådgiver er svært viktig i vårt arbeid med å tilrettelegge for økt nærvær. Side 13 av 16

14 Sak 22/14 KARTLEGGING UØNSKET DELTID 2014 Saksbehandler: Else Berit Baccouche Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 14/254 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/14 Arbeidsmiljøutvalget Rådmannens innstilling: Resultatene fra kartleggingen tas til etterretning. Bakgrunn: Regjeringen har som mål å redusere omfanget av ufrivillig deltid i arbeidslivet og samtidig fremme utvikling av en heltidskultur i kommunesektoren. Forskning på feltet heltid-deltid i arbeidslivet og da primært innenfor pleie- og omsorgssektoren viser at et høyt omfang av små stillinger fører til svekket tjenestekvalitet og en ineffektiv tjeneste. Arbeidsmiljøloven 14-1 og 14-3 omhandler drøfting om bruk av deltid og fortrinnsrett for deltidsansatte. HTA 2, pkt er en drøftingsbestemmelse knyttet til bruk av deltidsstillinger. Trøgstad Kommune gjorde en kartlegging i 2006 og 2008 og det er nå behov for en ny oversikt over uønsket deltid og at det drøftes hvordan kommunen kan imøtekomme ønsket om større stillinger så langt som praktisk mulig. Saksutredning: Uønsket deltid omfatter arbeidstakere som er i fast arbeid og ønsker økt stillingsstørrelse. Ved ledige stillinger, har deltidsansatte fortrinnsrett til å få økt sin stilling, forutsatt at de er kvalifisert og at det ikke påfører arbeidsgiver for store ulemper. Av Trøgstad kommunes 468 fast ansatte (pr ) arbeider 64% av disse deltid. Andelen deltidsansatte er høyere blant kvinner enn blant menn. Mange av disse har deltidsarbeid etter eget ønske og er i ønsket stillingsandel. Vi vet imidlertid at en god del ønsker seg høyere stillingsandel enn det de har pr i dag. Trøgstad kommune har som mål å ha så mange ansatte som mulig i heltidsstilling, alternativt i den stillingsstørrelse den enkelte ønsker. Et arbeid for å øke stillingsstørrelsen til de som ønsker det, vil bety mye for den enkeltes inntektssikring og være en trivselsfaktor i det daglige arbeidet. For kommunen som arbeidsgiver vil dette kunne medføre økt kvalitet og kontinuitet i tjenesten, redusert sykefravær og bedre ressursutnyttelse. Et nødvendig skritt for å gjøre noe med andelen ufrivillig deltidsansatte, er å foreta en undersøkelse for å kartlegge omfanget av dette. I perioden fra til og med gjennomfører vi en spørreundersøkelse blant faste, deltidsansatte hvorvidt de ønsker høyere stilling eller er fornøyd som det er. Fremgangsmåten har vært at hver deltidsansatt har fått utlevert et følgebrev sammen med kartleggingsskjema for uønsket deltid. Den deltidsansatte svarer på skjemaet og leverer dette til sin nærmeste leder som igjen videreformidler disse til virksomhetsleder. Side 14 av 16

15 Sak 22/14 BEHANDLING ETTER SVARFRIST I uke 15 sammenstilles tilbakemeldingene i virksomheten og en samlet oversikt over omfang og vurdering av mulige tiltak for om mulig å imøtekomme ønsker som kommer, sendes til Personalavdelingen. I uke 17 sammenholder Personalavdelingen alle innkomne svar og lager en samlet kartlegging av uønsket deltid. I uke 23 skal undersøkelsen drøftes i HTV-forum og AMU den Rapporten vil bli lagt frem på møtet. Vurdering: Rapport og vurdering fremlegges i møtet. Utskrift sendes: Intern distribusjon Side 15 av 16

16 Sak 23/14 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/409 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/14 Arbeidsmiljøutvalget Side 16 av 16

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03.

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 14/14 14/255 SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2014 15/14 14/269 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I AMU 11.03. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 29.04.2014 Tid: 14.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 68 16 16 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Ungdomsrådet Møtedato: 12.06.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/13 13/347 TERTIALRAPPORT /13 12/763 NY SELSKAPSAVTALE MORTENSTUA SKOLE

Trøgstad kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/13 13/347 TERTIALRAPPORT /13 12/763 NY SELSKAPSAVTALE MORTENSTUA SKOLE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 03.06.2013 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I ELDRERÅDET

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I ELDRERÅDET Utvalg: ELDRERÅD Møtested: Trøgstad bo - og servicesenter Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 99 59 09 02 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 06.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste

Møteinnkalling for Ungdomsrådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 23.10.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Ungdomsrådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Trøgstad kommune Møteprotokoll for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 15:00-17:30 Til stede Medlemmer:,,, Sigmund Snøløs Varamedlemmer: Forfall

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 12.06.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 16:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Møteprotokoll for Eldrerådet

Møteprotokoll for Eldrerådet Trøgstad kommune Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Trøgstad Bo-Servicesenter Møtetid: 10:00-11:00 Møteprotokoll for Eldrerådet Til stede Medlemmer: Johan Ekhaugen, Kjell Tore Grav, Kristin Skjelle Halvorsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 07.06.2016 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-19:45 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 13.06.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-20:30 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, John Øyvind Langstad,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlemmer Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Ungdomsråd. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Ungdomsråd. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Kl Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.06.2012 Tid: Kl. 16.00 MØTEPROTOKOLL Ungdomsråd Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Vegard Finnes Nestleder Trygve Ringstad Espen

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 09.05.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 07.12.2015 Møtested: Trøgstadheimen Bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Møterom Skjønhaug Møtedato: 29.10.2013 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 08.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-19:44 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen,

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE

IA DOKUMENTET MÅSØY KOMMUNE IA DOKUMENTET 2014 2018 MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 48/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 60/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN... 1 1.1 INTENSJONSAVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Ungdomsråd. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Ungdomsråd. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 16.00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2014 Tid: 16.00 MØTEPROTOKOLL Ungdomsråd Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Nestleder John- Syver Lien Even Krogstad Gerd Irene

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / Postboks 54, 8138 Inndyr 13.04.2011 11/246 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Fredag 29. april 2011 kl 09.00 Møtested: Møterom 1. etasje

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Fredag 19. april 2013. Klokken: 09.00 til ca 12.30. Møtested: Kommunehuset, Kvitfjell (grønt) møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.06.2016 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-10:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli,

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 10.00 Evaluering i bruk av analyseverktøy v/bht SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/11 BYGGING AV INTERKOMMUNALE

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 19.04.2012 Tid: Kl. 09.15 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Ordfører Ole André Myhrvold Varaordfører Christian Granli

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg KONTROLLUTVALGET I ÅS Saksutskrift Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 Arkivsak-dok. 17/00136-1 Saksbehandler Lene H. Lilleheier Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg 09.05.2017 8/17 Ås kontrollutvalgs

Detaljer

Møteprotokoll for Ungdomsrådet

Møteprotokoll for Ungdomsrådet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Ungdomsrådet Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Frivillighetssentralen i Trøgstad Møtetid: 16:00-19:00 Møtet ble avsluttet med sommerfest, hvor pizza og bløtkake ble satt

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 009/11 Referatsaker 010/11 Nærøy kommunes årsregnskap og årsmelding for 2010 NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 24. mai 2011 TID: Kl 10.00 STED: Møterom drifts- og utviklingsavd. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne rådhus F 2 20.04.2010 Lunner SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/10 Sak 6/10 Årsmelding og regnskap 2009

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 06.06.2016 Møtested: Trøgstadheimen Bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl. 10.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den kl i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for kultur og næring har møte den kl i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 15.04.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ADMINISTRASJONSUTVALGET

ADMINISTRASJONSUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/10 REDUKSJON I BRUK AV UØNSKET DELTID 3/10 LØNNSPOLITISKE

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 10.05.2016 kl. 13:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte:

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte: Vår ref. 15/421-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 14.04.2015 Bamble kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: tirsdag 21.04.2015 Tid: 12:00-15:00 Sted: Rådhuset Dersom de ikke kan møte

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne C1 04.05.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 6/11 Sak 7/11 Sak 8/11 Sak 9/11 Sak 10/11 "Mennesker med

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-10:30 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namsos - Namdalshagen Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 06.04.2017 Møtetid: Kl. 12.30 Møtested: Namsos - Namdalshagen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer