Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD"

Transkript

1 2013 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD

2 Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2014 Tid: Onsdag 4. juni Frammøtested: Kjærra Fossepark, stolpehuset i Lardal Program Kl Middag Kl Årsmøte Kjærra fossepark Parkering Saksliste: 1. Åpning av årsmøtet ved styreleder Olav Bjørnli 2. Velkommen til Lardal ved ordfører Liv Grinde 3. Godkjenning av innkalling 4. Valg av møteleder og referent 5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 6. Årsmelding og regnskap 7. Valg kfr. valgkomiteens forslag 8. Orientering ved daglig leder Kl Foredrag ved biolog Erlend Rolstad Skognettverket i Vestfold ønskes velkommen til å være med på vårt årsmøte! Kl Bussbefaring tema: Vern av skog v/erlend Rolstad og Svein Ekanger Av hensyn til bevertning må vi ha påmelding til årsmøtet innen 28. mai til vårt kontor, Tlf eller e-post: Styret ønsker velkommen og håper å se mange medlemmer på årsmøtet Olav Bjørnli styreleder Tor A. Andersen daglig leder Skogselskapet i Vestfold Tilsluttet Det Norske Skogselskap Statens Park, Postboks 2264 PT, 3103 Tønsberg, Tlf / Fax Bankgiro: Organisasjonsnummer E-post: Internett: Foto: Tor Anton Andersen og Jens Stenklev. Forsidefoto: Fylkesmann Erling Lae ved Eidsfoss hovedgård. 2

3 Styreleder har ordet De aller fleste som vokser opp i Vestfold har et forhold til skog og utmark. Mange har fått sitt gode forhold til skogen gjennom rekreasjon og friluftsliv, andre gjennom sitt arbeid og eierforhold. Dette er også med på å styre vårt syn på hvordan skogen skal være og hvordan den skal utnyttes. Våre naturressurser har vært viktige gjennom hele Norges historie. For oss som er tilknyttet skognæringen på forskjellig vis er skogen naturlig nok et sentralt samtaleemne i dag og vil muligens være det i enda sterkere grad i morgendagens samfunn. Skogbasert næring har et stort potensial fordi den er basert på fornybart råstoff som kan brukes til nesten alt. Vi må bruke vår kompetanse som konkurransefortrinn. Skognæringen er en eksportnæring og vi er helt avhengige av stabile økonomiske og fysiske rammebetingelser på lik linje med eller bedre enn våre konkurrenter. Norsk skognæring har store utfordringer. For å lykkes i konkurransen er samarbeid mellom forskning og næring avgjørende. Videre må vi med vårt konkurransefortrinn satse sterkere på innovasjon og utvikling for hele verdikjeden. Her må stat og næring sammen finne frem til gode og forutsigbare løsninger. en rekke kjemikalier for videreutvikling til nano cellulose og etanol drivstoff m.v. Mulighetene er utallige og gevinstene store både miljømessig og økonomisk. For oss som er opptatt av skogen og er i posisjon til å påvirke beslutningstakere i vårt samfunn, må vi fremheve at skognæringen trenger norsk foredling. Det er viktig å påpeke at norsk foredling må være lønnsom, innovativ og ikke minst konkurransedyktig. Derfor må også norsk tømmer som råstoff til vår hjemmelige industri være konkurransedyktig. Finland og Sverige har lykkes på mange områder når det gjelder innovativ virksomhet i skognæringen. Norge og næringen selv bør av hensyn til landets todelte økonomi bruke sine komparative fordeler til å engasjere seg sterkere i denne konkurransen. Ny bruk av våre skogressurser som grunnlag for en ny næringsutvikling er fullt mulig vi får dette dokumentert i våre naboland. Skal nåværende velstand opprettholdes er det et sterkt behov for å utvikle nye alternative næringer. Norges skogressurser representerer her en fantastisk mulighet. Overgangen til grønn økonomi vil tvinge seg frem siden skog i vekst har evnen til å ta karbon direkte fra atmosfæren. Her er skogen andre former for karbonfangst overlegen. For å imøtekomme klimaforpliktelser har man lenge vært opptatt av å erstatte fossilt drivstoff med biodrivstoff. Jeg våger påstanden om at vi står overfor en ny industriell revolusjon basert på trevirke. I dag fremstilles nye typer ligninbaserte spesialkjemikalier, fiber til fremstilling av plast og Det Norske Skogselskap, fylksesskogselskapene og alle som er opptatt av skognæringen må i sterkere grad engasjere seg som formidlere av dette budskapet. Vi er ideelle og ikke minst nøytralpolitiske organisasjoner i denne sammenheng. Olav Bjørnli styreleder Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu 3

4 Styrets beretning Virksomhetens art Skogselskapet i Vestfold er en ideell medlemsorganisasjon og er tilsluttet Det norske Skogselskap. Vår virksomhet er nedfelt i selskapets strategi og har følgende visjon og hovedmål: Alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Skogselskapet skal arbeide for at skogen bidrar til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Styrets arbeid Styret har vært samlet til fem styremøter og behandlet 31 saker. Saker av spesiell interesse: Styret besluttet på siste styremøte i 2012 å innløse våre investeringer i Aberdeen Eiendomsfond og Pareto shipping aksjer. Dette har vært en vanskelig sak og vedtaket har medført at skogselskapet må bokføre et betydelig tap i Strategiprosessen, i regi av Det norske Skogselskap, skapte engasjement og arbeid for styret. Hovedkonklusjonen i den nye modellen gikk ut på å omorganisere DnS til en stiftelse. Det ble derfor tatt kontakt med våre naboselskap og sammen ble det sendt en uttalelse angående forslag til ny organisasjonsmodell. Sammen med uttalelser fra andre fylkesskogselskap ble resultatet at skogselskapet som organisasjon fortsetter som før. Medlemmer Ved årsskiftet var det registrert 320 medlemmer, en liten nedgang fra fjoråret. De fleste av disse er livsvarige medlemmer. Medlemstallet synker på grunn av naturlig frafall, og vi trenger nye medlemmer for å vitalisere vår organisasjon. I den forbindelse er det laget en brosjyre om skogselskapet for å synliggjøre hvem vi er og hva vi står for. Brosjyra skal brukes aktivt for å skaffe oss nye medlemmer og du som medlem utfordres til å bidra! Mange av våre medlemmer innbetalte medlems- Tillitsvalgte og administrasjon Styret i Skogselskap i Vestfold er etter årsmøtet i 2013 sammensatt slik: Navn Valgt av Periode Olav Bjørnli, Hof (leder) Årsmøtet Jon Erik Solberg, Holmestrand (n.l) Årsmøtet Jon Olav Knotten, Re Vestfold Fylkesting Elise Andersbakken Lunde, Re Årsmøtet Vidar Ullenrød, Nøtterøy Årsmøtet Varamedlemmer Kjell Asmund Akerholt, Hof Årsmøtet Ole Petter Skjerven, Lardal Årsmøtet Erik Andersen, Horten Vestfold Fylkesting Valgkomite Egil Rønning, Tønsberg Årsmøtet Johan Anders Langved, Re Årsmøtet Nils Johann Andersen, Larvik Årsmøtet Revisor Hof regnskapskontor v/barbro B. Stokke Administrasjon Tor Anton Andersen Regnskapsfører Daglig leder og styrets sekretær i 100% stilling Andebu Regnskapskontor v/hogne Kjærås 4

5 kontingent i meldingsåret og det er styret svært takknemlig for. Økonomi Årsregnskapet for 2013 viser et underskudd på kr ,-. Kr ,- er tap ved innløsning av fond og aksjer. Regnskapet er i henhold til regnskapsloven avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Regnskapet består av en ideell del og en næringsdel (skogbruk). Det er i den ideelle delen vi har slitt og fortsatt sliter økonomisk. Å drive informasjonsarbeid om skog og skogbruk med skoleverket som viktigste målgruppe er ingen enkel oppgave økonomisk. Vi er imidlertid heldige som har fått tilskudd både fra Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen de to siste årene. Dette har medført at vi har bygd både ny gapahuk og nytt sanitærbygg i Seterskogen uten reelle kostnader. Årsmøte juni ble det innkalt til årsmøte på Eidsfoss Hovedgård i Hof. Nytt av året var at skognettverket i fylket ble invitert til årsmøte. Det resulterte i at vi var ca. 60 medlemmer og skogbruksfunksjonærer til middag! Gammel og ung på årsmøte i Skogselskapet. Etter middagen ble årsmøtet satt og styreleder Olav Bjørnli ønsket velkommen. Ordfører Ragnar Lindås ønsket årsmøtet velkommen til Hof og orienterte kort om kommunen. Deretter var det vanlige årsmøtesaker. Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Valgene ble ledet av Egil Rønning, Tønsberg, fra valgkomiteen. Elise A. Lunde fra Re og Vidar Ullenrød fra Nøtterøy ble valgt som nye styremedlemmer. Olav Bjørnli, Hof ble gjenvalgt som styreleder Skal du selge tømmer Vi kjøper tømmer til gode priser Glommen Skog AS tilbyr tømmeromsetning, drift, skogkultur og veiledning. Vi har lokalt forankrede entreprenører som våre samarbeidspartnere. Ta kontakt for tilbud: Lars Tore Woie Entreprenører: Tor Jørgen Benterud Tveitan & Bang u 5

6 Eidsfoss hovedgård. Entreprenør Arne Kr. Brekkedalen orienterer. Kaffe - og praten går... og Jon Erik Solberg, Holmestrand ble gjenvalgt som nestleder. Kjell Asmund Akerholt, Hof og Ole Petter Skjerven, Lardal ble valgt som nye varamedlemmer til styret. Egil Rønning, Tønsberg rykket opp som leder av valgkomiteen. Som nytt medlem her ble valgt Nils J. Andersen, Larvik. Årsmøtet ble avsluttet med en orientering fra daglig leder mht. virksomhet og økonomi. Knut Ivar Løken, Ellen A. Finne og Tor Anton Andersen var godt fornøyde med årsmøtet. Etter årsmøtet holdt Fylkesmann Erling Lae et interessant foredrag om skogen og skogbruket i fylket. Dagen ble avsluttet med en veibefaring i Eidsfoss Verk sine skoger. En av skogsbilveiene, Kabrettaveien, var under opprusting etter bl.a. flomskader høsten Et flott veianlegg som går inn mot Sande kommune. Tønsberg Olav Bjørnli/styreleder Jon Erik Solberg/nestleder Vidar Ullenrød Elise Andersbakken Lunde Jon Olav Knotten Ellen Finne Observatør fra Fylkesmannen Tor Anton Andersen Daglig leder 6

7 Eiendommer Skjeldrum skog (Drammen) Det ble foretatt suppleringsplanting i flere av foryngelsesfeltene våren Haugen skog (Sandefjord) Lærer og medhjelper på skogdager, Jens Stenklev, har også dette året gjort en stor innsats i skogen. Plassen i enden av bilveien er drenert for hånd og her er det laget en samlingsplass/bålplass for elever som base for skogdager. Skogselskapet inviterte skogeierne i området til en veibefaring sist høst. Resultatet ble nytt veistyre hvor daglig leder er medlem. Det ble også besluttet å ruste opp veien etter flomskader og tømmertransport. Seterskogen (Andebu) Seterskogveien er rustet opp gjort mindre bratt de første hundre meter fra riksveien. Kostnaden er dekket gjennom de enkelte grunneieres andel i veien. Tiltaket ble delvis finansiert gjennom statlige såkalte «flaskehalsmidler». På flere foryngelsesfelt i skogen, ca. 55 dekar, er det utført ungskogpleie. Det nye sanitærbygget ble tatt i bruk og beiset i fjor sommer. I tillegg ble det lagt nytt dobbelt tak på gapahuken med duk imellom. Stilling ledig: VI SØKER DRIFTSSJEF For å forsyne våre norske sagbrukskunder med tømmer ønsker vi å styrke kapasiteten vår i Vestfoldregionen. Vi er ute etter en person med erfaring fra operativt skogbruk og som kan skape gode relasjoner til entreprenører og skogeiere i regionen nedre Telemark, Vestfold og nedre Buskerud. SB SKOG er totalleverandør innen skogbruk og tømmeromsetning og omsetter totalt ca 1 million kubikkmeter tømmer. Vi har en markedsandel i regionen på 10 til 20 prosent og potensiale til ytterligere økning. Vi har gode avtaler med lokal skogindustri og sikker avsetning av massevirke både innenlands og for eksport. Driftssjef i Vestfoldregionen Les fullstendig stillingsutlysning på eller ta uforpliktende kontakt med skogsjef Torkel Vindegg, tlf Søknad sendes 7

8 Informasjonsvirksomheten 2013 noen klipp fra året som gikk: Ved-dag i Storås i Stokke Det er stor interesse for ved. Skogselskapet, i samarbeid Viken Skog og Stihl-butikken på Sem, inviterte til ved-dag i skianlegget ved Storås en lørdag i mars. Vi ønsket å informere denne store interessegruppen og tilby tjenester. Målet var selvfølgelig også å fortelle om skogselskapet og verve nye medlemmer. Stihl hadde også mange gode tilbud på sager og vedutstyr. Dessverre var det få som kom. Vi er klare med sag og øks. «Petter Smart» - Jens Stenklev med egenprodusert vedklyver. Jon Erik Solberg i Aksjon. Grønn varme fra skogen Skogselskapet, i samarbeid med Fylkesmannen og Vestfold Klima- og energiforum inviterte til åpent møte om bioenergi i Vestfold. Målet var å belyse hele kjeden i produksjonen fra flis til varme hus. Møtet startet med en befaring hos Tønsbergs nye varmeleverandør, Kilen varmesentral. Deretter var det møte i Statens Park med flerre foredragsholdere. Tema som ble belyst var: «Hva har vi av biovarmeanlegg i Vestfold», «Livet som varmeentreprenør» «Varmekundens forventninger», «Økonomien for den som ønsker å starte». Møtet var meget godt besøkt. Skoleplanting i barneskolen Skoleplanting er fortsatt populært og etterspurt av skolene. Vi har også dette året fått noen midler av Skogkurs gjennom et internasjonalt skogplanteprosjekt hvor alle skolebarn er ute og planter skog. I meldingsåret har skogselskapets skogkonsulent plantet skog med 11 skoleklasser, totalt ca. 300 elever. Elevene har plantet ca granplanter gratis hos lokale skogeiere. Stolt skogplanter. 8

9 Skoleskogdager for grunnskolens 5. trinn 8 store skogdager er gjennomført i samarbeid med lokale skogeierlag og kommunal skogansvarlig. Ca elever og lærere har deltatt. Nytt av året var 2 stk. skogdager på Nøtterøy hvor alle øyas 5. klassinger ble invitert til skogdag og alle syklet til skogs! Problemet er å få tak i postmannskap til å betjene 8 stk. poster på slike dager. Tiltaket er meget populært blant skolens elever og lærere. Skal vi klare å opprettholde tilbudet og utvide til flere kommuner er vi avhengig av at skolene kan betjene noen poster selv. Skogdager i Seterskogen i Andebu og Haugen i Sandefjord I samarbeid med grunnskolelærer Jens Stenklev inviterte skogselskapet elver fra nærområdet til praktiske skogdager. Det er elever fra 4. og 5. trinn som i utgangspunktet får dette tilbudet, men vi prøver å tilfredsstille de henvendelsene vi får. Aktiviteter som vedhogst med sag og øks, bygging av bro/vannhjul, spikking, natursti og ikke minst lek sammen med Jens er populære. 7 skogdager er gjennomført for ca. 300 elever og lærere. Tussesti ved Nordgardsetra i Lardal Skogselskapet ble spurt om å lage noen nye aktiviteter i tussestien for de minste ved Nordgardsetra 4H-seter. Jens og Tor Anton utførte oppdraget, men det gjenstår merking og kanskje et par flere aktiviteter. Skogdag med turistforeningene Alle turistforeningene i fylket ble invitert til skogdag fra Sky ovenfor Farriseidet i Larvik. Per Arne Grøtterød var dyktig turleder. Turen gikk på sti/vei i området nordover fra Sky på østsiden av Farris med skogfaglige stopp underveis. Rasten ble lagt til Vardeberget med flott utsikt over Farris. Ca. 40 turdeltakere, de fleste fra Larvik, var alle enige om at det hadde vært en flott tur! Blindebukk i Seterskogen. Barkbåt i bekken. Tussesti ved Nordgardsetra 4H-seter. Fra skogdagen med turistforeningene. 9

10 Strategiplan Her presenterer vi et sammendrag av vår strategiplan Vår visjon: Alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Mål: Skogselskapet skal arbeide for at skogen bidrar til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Informere om og støtte oppbyggingen av et bærekraftig skogbruk Spre kunnskap om skogens mange verdier, slik at disse kan forvaltes best mulig i dag og for framtiden. Inspirere folk til å ferdes i skogen, noe som vil gi bedre helse og økt livskvalitet. Benytte fornybare ressurser fra skogen til co2- binding, og som energikilde til erstatning for mer forurensende og ikke-fornybare energibærere. Skogselskapet i Vestfold vil prioritere innsats mot disse målgruppene: Egne medlemmer og samarbeidspartnere Skoleverket Allmennhet Beslutningstakere I tillegg vil vi blant annet: Delta i, sikre og utvikle det skogfaglige miljøet i fylket i samarbeid med skogbrukets organisasjoner og Fylkesmannens landbruksavdeling Delta i og initiere aktuelle prosjekt innenfor naturforvaltning og skogbruk Arrangere åpne møter, seminarer og skogdager, med tema fra skog og skogbruk Les hele vår strategiplan på vår hjemmeside Trives godt i Haugen skog Mokollen skole er en kristen privatskole i Sandefjord. Den ble opprettet i 1944 og har de siste tolv åra holdt til i nybygde lokaler på Mokollen. Skolen eies og drives av Adventkirken i Larvik, Tønsberg og Sandefjord. Skolen har vært en flittig bruker av Skogselskapets kurstilbud i Haugen skog, og vi stilte rektor Tone Olafsen noen spørsmål i den forbindelse. Dere hadde tre skogdager med Skogselskapet og Jens Stenklev høsten Hvorfor prioriterer dere dette, når så mange skoler ikke tar seg tid eller råd til det? - Fordi det er gøy for barna å komme ut. Det trenger de. Skogselskapet og Jens Stenklev gjør et arbeid helt i tråd med kompetansemålene i mange fag. Det er også flott å få flyttet undervisningen ut av klasserommene. Barn er altfor mye inne i dag. På disse dagene får de både faglig og fysisk påfyll som de trenger. Hva sier lærerne om opplegget? - Lærerne syns det er helt topp og Skogselskapet får masse skryt. Lærerne syns de kommer til dekket bord og de blir selv revet med i arbeidet og lærer masse selv også. De er også veldig fornøyd med at opplegget er så variert. Hva sier elevene om opplegget? - Elevene stortrives og syns det er kjempegøy. De kommer tilbake til skolen og er fornøyde selv om de har opplevd å bli våte og kalde og har vært ute i regnet hele dagen. Rektor på Mokollen skole, Tone Olafsen. Vil dere prioritere dette i 2014 også? - Ja. Dette er en del av vårt undervisningstilbud! Vi er en liten skole og har fordelen med at vi kan sende mange trinn sammen og mange voksne. På den måten blir disse dagene også dager med aldersblanding og trening i å arbeide sammen på tvers av klassegrenser. Syns du det koster for mye med disse dagene? - Vi betaler med glede. Dagene er verd hver krone! 10

11 Resultatregnskap Driftsinntekter Note 3000 Skogeiendommene Medlemskontingent Inntekt skogdager/kurs Diverse tilskudd/gaver Diverse prosjekt/diverse inntekt Sum inntekter Driftskostnader Note 4000 Skogeiendommene Skogdager Diverse prosjekter Gapahuk m/sanitærbygg Seterskogen Lønn, reise, pensjonspr, andre godtgj Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Regnskap/revisjon Kurs, møter, representasjon DNS, utredning ny organisasjonsmodell Kontorhold Reiser, andre Infotiltak Kontingenter Forsikringer Årsmøte, årsmelding Sum kostnader Resultat før finans-/ekstraord. poster Finansinntekt/kostnad Note 8050 Renteinntekt Aksje/andelsutbytte Tap ved innløsning fond (API og PPN) Avkastning på plassert kapital Resultat finans Ekstraordinære poster Note 8090 Skattefri del skogfond Skattekostnad Skogfond, netto bevegelser på konti i året Resultat ekstraordinære poster Årsresultat (overskudd + / underskudd -)

12 Balanse per 31/ Eiendeler Note 1100 Eiendommer Aksjer Norske Skogind/Orkla ASA Andeler Skogbrukets kurssenter KS API Eiendom/Pareto (Ppn Shippinginvest) Viken Skog BA andelskapital Andebu Sparebank plassering Kortsiktig krav Opptjente inntekter Skogfond, innestående alle skogene Mva til gode skogbruk Bankinnskudd Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Note 2400 Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skattetrekk Vil du gi din støtte til Skogselskapet? 2700 Mva skyldig vedr. skogbruk Arbeidsgiveravgift Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til -15 å bestemme 314 hvem som -13 skal 310 motta noe av ove 2900 Påløpte kostnader Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge -63 å 341 støtte det 11 laget eller -52 foreningen 567 du mener Sum gjeld mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Skogselskapet Egenkapital tidligere For å være år grasrotgiver oppspart (-) må du være kunde -6 hos 348 Norsk 327Tipping Årets resultat overskudd (-) underskudd (+) Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 5 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmotta Sum egenkapital alt, hverken oppspart innsats, premie (-) eller vinnersjanse reduseres Sum gjeld og Grasrotandelen egenkapital gjelder for alle Norsk Tippings spill, 502 bortsett fra Flax, -6 Extra og Belago. Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din grasrotm Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter: Hos kommisjonæren Mobilspill Hjelp oss å øke balansen Norsk Tipping sine nettsider SMS, send Grasrotandelen til 2020 Støtt oss med din Grasrotandel! For mer informasjon se *For Multix og Instaspill gjelder annen beregning Org. navn: SKOGSELSKAPET I VESTFOLD Org. nummer: il du gi din støtte til Skogselskapet? om spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det il å støtte oss i Skogselskapet. 12 å du være kunde hos Norsk Tipping.

13 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Ikke avskrivbare eiendeler er tatt med som anleggsmidler. Langsiktige aksjer/obligasjoner er vurdert til kostpris. Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Skogeiendommene Inntekter skogene Tømmersalg 0 0 Tilskudd til skogkultur, veier o. l Leieinntekter jakt og utmark Skogfond skattepliktig uttak Skogfond frigitt (skattepliktig) Sum inntekter skogeiendommene Kostnader skogene Tømmerdrift, måle/avvirkingsavgift 0 0 Skogkultur / grøfting Veier, drift og vedlikehold Veier, nyanlegg Administrasjon, forsikring Diverse Sum kostnader skogeiendommene Diverse tilskudd / gaver Fylkesmannen Gjensidigestiftelsen, sanitæranl Seterskogen Viken Skog SA, Bu-tilskudd SKI, skoleskogplanting Det Norske Skogselskap, skoleskogdager Til gapahukprosjekt Sum Gapahuk m/sanitærbygg Seterskogen Byggekostnader, kostadsført direkte Lønnskostnader Lønn, reiser, pensjonsordning, mm Arbeidsgiveravgift Skogselskapet har hatt arbeidsgiveransvar for én person i Styregodtgjørelse Godtgjørelse styreleder, kr Øvrige styremedlemmer, kr Sum Regnskap og revisjon Honorar regnskap (rest 2012+termin ) Honorar revisjon (for regnskap 2012) Sum Renteinntekter Renter driftskonti Sum Kapitalplassering Utbytte Orkla ASA Diverse selskap

14 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Sum Regnskap og revisjon Honorar regnskap (rest 2012+termin ) Noter Honorar revisjon til regnskapet (for 2012) Sum Renteinntekter Renter driftskonti Sum Kapitalplassering Utbytte Orkla ASA Diverse selskap Sum Avkastning API Eiendomsfond Pareto (PPN Shippinginvest) Andebu Sparebank/ ny plassering Viken Skog medl innskudd (avslutta) Sum Kapitalplassering API/PPN innløsning 2013 (verdier 2012) Investert beløp (2005 og 2007) Realisert tap 2013 (akkumulert tap 2012) Skattefritt uttak skogfond Samlet uttak skogfond/tilskudd i året Herav tilskudd Herav frigitt skogfond Seterskogen/Skjeldrum Uttak skogfond med skattefordel Skattefri del kr x 85 % Note 9 Note 10 Note 11 Skogfond, alle skoger Saldo Netto i året innbet (+) / uttak (-) Saldo Aksjer, kursutvikling Aksjer, Orkla/Norske Skog, ligningsverdi Bokført verdi Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Påløpte kostnader Påløpte feriepenger Påløpt arbeidsgiveravg av samme Sum påløpte kostnader Andebu, Tønsberg

15 Revisjonsberetning 15

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap 2011 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg Årsberetning og regnskap SKOGSELSKAPET VESTFOLD Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2012 Tid: Onsdag 6.juni Frammøtested:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015

ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015 ÅRSMELDING FOR TØNSBERGDISTRIKTET SKOGEIEROMRÅDE 2015 Dette er skogeierområdets femte virkeår siden omorganiseringen til skogeierområde. Skogeierområdet har nå 390 (408 i 2014 og 429 i 2013) andelseiere.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2013 ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA Årsberetning 2013 Selskapet driver med utlån og sparevirksomhet til ansatte i konsernene Hafslund, Infratek og E-CO Energi med adresse Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2014

ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA. Årsberetning 2014 ENERGIANSATTES INTERESSEKONTOR SA ENIBA Årsberetning 2014 Selskapet driver med utlån og sparevirksomhet til ansatte i konsernene Hafslund, Infratek og E-CO Energi med adresse Lilletorget 1, 0184 Oslo.

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Tirsdag 6.mars 2012 klokken 18.00 Innkallingen sendes ut kun som e-post De vil også være å finne på www.brunlanesjordvanning.no. ÅRSMØTESAKER

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer