Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD"

Transkript

1 2013 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD

2 Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2014 Tid: Onsdag 4. juni Frammøtested: Kjærra Fossepark, stolpehuset i Lardal Program Kl Middag Kl Årsmøte Kjærra fossepark Parkering Saksliste: 1. Åpning av årsmøtet ved styreleder Olav Bjørnli 2. Velkommen til Lardal ved ordfører Liv Grinde 3. Godkjenning av innkalling 4. Valg av møteleder og referent 5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 6. Årsmelding og regnskap 7. Valg kfr. valgkomiteens forslag 8. Orientering ved daglig leder Kl Foredrag ved biolog Erlend Rolstad Skognettverket i Vestfold ønskes velkommen til å være med på vårt årsmøte! Kl Bussbefaring tema: Vern av skog v/erlend Rolstad og Svein Ekanger Av hensyn til bevertning må vi ha påmelding til årsmøtet innen 28. mai til vårt kontor, Tlf eller e-post: Styret ønsker velkommen og håper å se mange medlemmer på årsmøtet Olav Bjørnli styreleder Tor A. Andersen daglig leder Skogselskapet i Vestfold Tilsluttet Det Norske Skogselskap Statens Park, Postboks 2264 PT, 3103 Tønsberg, Tlf / Fax Bankgiro: Organisasjonsnummer E-post: Internett: Foto: Tor Anton Andersen og Jens Stenklev. Forsidefoto: Fylkesmann Erling Lae ved Eidsfoss hovedgård. 2

3 Styreleder har ordet De aller fleste som vokser opp i Vestfold har et forhold til skog og utmark. Mange har fått sitt gode forhold til skogen gjennom rekreasjon og friluftsliv, andre gjennom sitt arbeid og eierforhold. Dette er også med på å styre vårt syn på hvordan skogen skal være og hvordan den skal utnyttes. Våre naturressurser har vært viktige gjennom hele Norges historie. For oss som er tilknyttet skognæringen på forskjellig vis er skogen naturlig nok et sentralt samtaleemne i dag og vil muligens være det i enda sterkere grad i morgendagens samfunn. Skogbasert næring har et stort potensial fordi den er basert på fornybart råstoff som kan brukes til nesten alt. Vi må bruke vår kompetanse som konkurransefortrinn. Skognæringen er en eksportnæring og vi er helt avhengige av stabile økonomiske og fysiske rammebetingelser på lik linje med eller bedre enn våre konkurrenter. Norsk skognæring har store utfordringer. For å lykkes i konkurransen er samarbeid mellom forskning og næring avgjørende. Videre må vi med vårt konkurransefortrinn satse sterkere på innovasjon og utvikling for hele verdikjeden. Her må stat og næring sammen finne frem til gode og forutsigbare løsninger. en rekke kjemikalier for videreutvikling til nano cellulose og etanol drivstoff m.v. Mulighetene er utallige og gevinstene store både miljømessig og økonomisk. For oss som er opptatt av skogen og er i posisjon til å påvirke beslutningstakere i vårt samfunn, må vi fremheve at skognæringen trenger norsk foredling. Det er viktig å påpeke at norsk foredling må være lønnsom, innovativ og ikke minst konkurransedyktig. Derfor må også norsk tømmer som råstoff til vår hjemmelige industri være konkurransedyktig. Finland og Sverige har lykkes på mange områder når det gjelder innovativ virksomhet i skognæringen. Norge og næringen selv bør av hensyn til landets todelte økonomi bruke sine komparative fordeler til å engasjere seg sterkere i denne konkurransen. Ny bruk av våre skogressurser som grunnlag for en ny næringsutvikling er fullt mulig vi får dette dokumentert i våre naboland. Skal nåværende velstand opprettholdes er det et sterkt behov for å utvikle nye alternative næringer. Norges skogressurser representerer her en fantastisk mulighet. Overgangen til grønn økonomi vil tvinge seg frem siden skog i vekst har evnen til å ta karbon direkte fra atmosfæren. Her er skogen andre former for karbonfangst overlegen. For å imøtekomme klimaforpliktelser har man lenge vært opptatt av å erstatte fossilt drivstoff med biodrivstoff. Jeg våger påstanden om at vi står overfor en ny industriell revolusjon basert på trevirke. I dag fremstilles nye typer ligninbaserte spesialkjemikalier, fiber til fremstilling av plast og Det Norske Skogselskap, fylksesskogselskapene og alle som er opptatt av skognæringen må i sterkere grad engasjere seg som formidlere av dette budskapet. Vi er ideelle og ikke minst nøytralpolitiske organisasjoner i denne sammenheng. Olav Bjørnli styreleder Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu 3

4 Styrets beretning Virksomhetens art Skogselskapet i Vestfold er en ideell medlemsorganisasjon og er tilsluttet Det norske Skogselskap. Vår virksomhet er nedfelt i selskapets strategi og har følgende visjon og hovedmål: Alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Skogselskapet skal arbeide for at skogen bidrar til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Styrets arbeid Styret har vært samlet til fem styremøter og behandlet 31 saker. Saker av spesiell interesse: Styret besluttet på siste styremøte i 2012 å innløse våre investeringer i Aberdeen Eiendomsfond og Pareto shipping aksjer. Dette har vært en vanskelig sak og vedtaket har medført at skogselskapet må bokføre et betydelig tap i Strategiprosessen, i regi av Det norske Skogselskap, skapte engasjement og arbeid for styret. Hovedkonklusjonen i den nye modellen gikk ut på å omorganisere DnS til en stiftelse. Det ble derfor tatt kontakt med våre naboselskap og sammen ble det sendt en uttalelse angående forslag til ny organisasjonsmodell. Sammen med uttalelser fra andre fylkesskogselskap ble resultatet at skogselskapet som organisasjon fortsetter som før. Medlemmer Ved årsskiftet var det registrert 320 medlemmer, en liten nedgang fra fjoråret. De fleste av disse er livsvarige medlemmer. Medlemstallet synker på grunn av naturlig frafall, og vi trenger nye medlemmer for å vitalisere vår organisasjon. I den forbindelse er det laget en brosjyre om skogselskapet for å synliggjøre hvem vi er og hva vi står for. Brosjyra skal brukes aktivt for å skaffe oss nye medlemmer og du som medlem utfordres til å bidra! Mange av våre medlemmer innbetalte medlems- Tillitsvalgte og administrasjon Styret i Skogselskap i Vestfold er etter årsmøtet i 2013 sammensatt slik: Navn Valgt av Periode Olav Bjørnli, Hof (leder) Årsmøtet Jon Erik Solberg, Holmestrand (n.l) Årsmøtet Jon Olav Knotten, Re Vestfold Fylkesting Elise Andersbakken Lunde, Re Årsmøtet Vidar Ullenrød, Nøtterøy Årsmøtet Varamedlemmer Kjell Asmund Akerholt, Hof Årsmøtet Ole Petter Skjerven, Lardal Årsmøtet Erik Andersen, Horten Vestfold Fylkesting Valgkomite Egil Rønning, Tønsberg Årsmøtet Johan Anders Langved, Re Årsmøtet Nils Johann Andersen, Larvik Årsmøtet Revisor Hof regnskapskontor v/barbro B. Stokke Administrasjon Tor Anton Andersen Regnskapsfører Daglig leder og styrets sekretær i 100% stilling Andebu Regnskapskontor v/hogne Kjærås 4

5 kontingent i meldingsåret og det er styret svært takknemlig for. Økonomi Årsregnskapet for 2013 viser et underskudd på kr ,-. Kr ,- er tap ved innløsning av fond og aksjer. Regnskapet er i henhold til regnskapsloven avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Regnskapet består av en ideell del og en næringsdel (skogbruk). Det er i den ideelle delen vi har slitt og fortsatt sliter økonomisk. Å drive informasjonsarbeid om skog og skogbruk med skoleverket som viktigste målgruppe er ingen enkel oppgave økonomisk. Vi er imidlertid heldige som har fått tilskudd både fra Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen de to siste årene. Dette har medført at vi har bygd både ny gapahuk og nytt sanitærbygg i Seterskogen uten reelle kostnader. Årsmøte juni ble det innkalt til årsmøte på Eidsfoss Hovedgård i Hof. Nytt av året var at skognettverket i fylket ble invitert til årsmøte. Det resulterte i at vi var ca. 60 medlemmer og skogbruksfunksjonærer til middag! Gammel og ung på årsmøte i Skogselskapet. Etter middagen ble årsmøtet satt og styreleder Olav Bjørnli ønsket velkommen. Ordfører Ragnar Lindås ønsket årsmøtet velkommen til Hof og orienterte kort om kommunen. Deretter var det vanlige årsmøtesaker. Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent. Valgene ble ledet av Egil Rønning, Tønsberg, fra valgkomiteen. Elise A. Lunde fra Re og Vidar Ullenrød fra Nøtterøy ble valgt som nye styremedlemmer. Olav Bjørnli, Hof ble gjenvalgt som styreleder Skal du selge tømmer Vi kjøper tømmer til gode priser Glommen Skog AS tilbyr tømmeromsetning, drift, skogkultur og veiledning. Vi har lokalt forankrede entreprenører som våre samarbeidspartnere. Ta kontakt for tilbud: Lars Tore Woie Entreprenører: Tor Jørgen Benterud Tveitan & Bang u 5

6 Eidsfoss hovedgård. Entreprenør Arne Kr. Brekkedalen orienterer. Kaffe - og praten går... og Jon Erik Solberg, Holmestrand ble gjenvalgt som nestleder. Kjell Asmund Akerholt, Hof og Ole Petter Skjerven, Lardal ble valgt som nye varamedlemmer til styret. Egil Rønning, Tønsberg rykket opp som leder av valgkomiteen. Som nytt medlem her ble valgt Nils J. Andersen, Larvik. Årsmøtet ble avsluttet med en orientering fra daglig leder mht. virksomhet og økonomi. Knut Ivar Løken, Ellen A. Finne og Tor Anton Andersen var godt fornøyde med årsmøtet. Etter årsmøtet holdt Fylkesmann Erling Lae et interessant foredrag om skogen og skogbruket i fylket. Dagen ble avsluttet med en veibefaring i Eidsfoss Verk sine skoger. En av skogsbilveiene, Kabrettaveien, var under opprusting etter bl.a. flomskader høsten Et flott veianlegg som går inn mot Sande kommune. Tønsberg Olav Bjørnli/styreleder Jon Erik Solberg/nestleder Vidar Ullenrød Elise Andersbakken Lunde Jon Olav Knotten Ellen Finne Observatør fra Fylkesmannen Tor Anton Andersen Daglig leder 6

7 Eiendommer Skjeldrum skog (Drammen) Det ble foretatt suppleringsplanting i flere av foryngelsesfeltene våren Haugen skog (Sandefjord) Lærer og medhjelper på skogdager, Jens Stenklev, har også dette året gjort en stor innsats i skogen. Plassen i enden av bilveien er drenert for hånd og her er det laget en samlingsplass/bålplass for elever som base for skogdager. Skogselskapet inviterte skogeierne i området til en veibefaring sist høst. Resultatet ble nytt veistyre hvor daglig leder er medlem. Det ble også besluttet å ruste opp veien etter flomskader og tømmertransport. Seterskogen (Andebu) Seterskogveien er rustet opp gjort mindre bratt de første hundre meter fra riksveien. Kostnaden er dekket gjennom de enkelte grunneieres andel i veien. Tiltaket ble delvis finansiert gjennom statlige såkalte «flaskehalsmidler». På flere foryngelsesfelt i skogen, ca. 55 dekar, er det utført ungskogpleie. Det nye sanitærbygget ble tatt i bruk og beiset i fjor sommer. I tillegg ble det lagt nytt dobbelt tak på gapahuken med duk imellom. Stilling ledig: VI SØKER DRIFTSSJEF For å forsyne våre norske sagbrukskunder med tømmer ønsker vi å styrke kapasiteten vår i Vestfoldregionen. Vi er ute etter en person med erfaring fra operativt skogbruk og som kan skape gode relasjoner til entreprenører og skogeiere i regionen nedre Telemark, Vestfold og nedre Buskerud. SB SKOG er totalleverandør innen skogbruk og tømmeromsetning og omsetter totalt ca 1 million kubikkmeter tømmer. Vi har en markedsandel i regionen på 10 til 20 prosent og potensiale til ytterligere økning. Vi har gode avtaler med lokal skogindustri og sikker avsetning av massevirke både innenlands og for eksport. Driftssjef i Vestfoldregionen Les fullstendig stillingsutlysning på eller ta uforpliktende kontakt med skogsjef Torkel Vindegg, tlf Søknad sendes 7

8 Informasjonsvirksomheten 2013 noen klipp fra året som gikk: Ved-dag i Storås i Stokke Det er stor interesse for ved. Skogselskapet, i samarbeid Viken Skog og Stihl-butikken på Sem, inviterte til ved-dag i skianlegget ved Storås en lørdag i mars. Vi ønsket å informere denne store interessegruppen og tilby tjenester. Målet var selvfølgelig også å fortelle om skogselskapet og verve nye medlemmer. Stihl hadde også mange gode tilbud på sager og vedutstyr. Dessverre var det få som kom. Vi er klare med sag og øks. «Petter Smart» - Jens Stenklev med egenprodusert vedklyver. Jon Erik Solberg i Aksjon. Grønn varme fra skogen Skogselskapet, i samarbeid med Fylkesmannen og Vestfold Klima- og energiforum inviterte til åpent møte om bioenergi i Vestfold. Målet var å belyse hele kjeden i produksjonen fra flis til varme hus. Møtet startet med en befaring hos Tønsbergs nye varmeleverandør, Kilen varmesentral. Deretter var det møte i Statens Park med flerre foredragsholdere. Tema som ble belyst var: «Hva har vi av biovarmeanlegg i Vestfold», «Livet som varmeentreprenør» «Varmekundens forventninger», «Økonomien for den som ønsker å starte». Møtet var meget godt besøkt. Skoleplanting i barneskolen Skoleplanting er fortsatt populært og etterspurt av skolene. Vi har også dette året fått noen midler av Skogkurs gjennom et internasjonalt skogplanteprosjekt hvor alle skolebarn er ute og planter skog. I meldingsåret har skogselskapets skogkonsulent plantet skog med 11 skoleklasser, totalt ca. 300 elever. Elevene har plantet ca granplanter gratis hos lokale skogeiere. Stolt skogplanter. 8

9 Skoleskogdager for grunnskolens 5. trinn 8 store skogdager er gjennomført i samarbeid med lokale skogeierlag og kommunal skogansvarlig. Ca elever og lærere har deltatt. Nytt av året var 2 stk. skogdager på Nøtterøy hvor alle øyas 5. klassinger ble invitert til skogdag og alle syklet til skogs! Problemet er å få tak i postmannskap til å betjene 8 stk. poster på slike dager. Tiltaket er meget populært blant skolens elever og lærere. Skal vi klare å opprettholde tilbudet og utvide til flere kommuner er vi avhengig av at skolene kan betjene noen poster selv. Skogdager i Seterskogen i Andebu og Haugen i Sandefjord I samarbeid med grunnskolelærer Jens Stenklev inviterte skogselskapet elver fra nærområdet til praktiske skogdager. Det er elever fra 4. og 5. trinn som i utgangspunktet får dette tilbudet, men vi prøver å tilfredsstille de henvendelsene vi får. Aktiviteter som vedhogst med sag og øks, bygging av bro/vannhjul, spikking, natursti og ikke minst lek sammen med Jens er populære. 7 skogdager er gjennomført for ca. 300 elever og lærere. Tussesti ved Nordgardsetra i Lardal Skogselskapet ble spurt om å lage noen nye aktiviteter i tussestien for de minste ved Nordgardsetra 4H-seter. Jens og Tor Anton utførte oppdraget, men det gjenstår merking og kanskje et par flere aktiviteter. Skogdag med turistforeningene Alle turistforeningene i fylket ble invitert til skogdag fra Sky ovenfor Farriseidet i Larvik. Per Arne Grøtterød var dyktig turleder. Turen gikk på sti/vei i området nordover fra Sky på østsiden av Farris med skogfaglige stopp underveis. Rasten ble lagt til Vardeberget med flott utsikt over Farris. Ca. 40 turdeltakere, de fleste fra Larvik, var alle enige om at det hadde vært en flott tur! Blindebukk i Seterskogen. Barkbåt i bekken. Tussesti ved Nordgardsetra 4H-seter. Fra skogdagen med turistforeningene. 9

10 Strategiplan Her presenterer vi et sammendrag av vår strategiplan Vår visjon: Alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Mål: Skogselskapet skal arbeide for at skogen bidrar til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Informere om og støtte oppbyggingen av et bærekraftig skogbruk Spre kunnskap om skogens mange verdier, slik at disse kan forvaltes best mulig i dag og for framtiden. Inspirere folk til å ferdes i skogen, noe som vil gi bedre helse og økt livskvalitet. Benytte fornybare ressurser fra skogen til co2- binding, og som energikilde til erstatning for mer forurensende og ikke-fornybare energibærere. Skogselskapet i Vestfold vil prioritere innsats mot disse målgruppene: Egne medlemmer og samarbeidspartnere Skoleverket Allmennhet Beslutningstakere I tillegg vil vi blant annet: Delta i, sikre og utvikle det skogfaglige miljøet i fylket i samarbeid med skogbrukets organisasjoner og Fylkesmannens landbruksavdeling Delta i og initiere aktuelle prosjekt innenfor naturforvaltning og skogbruk Arrangere åpne møter, seminarer og skogdager, med tema fra skog og skogbruk Les hele vår strategiplan på vår hjemmeside Trives godt i Haugen skog Mokollen skole er en kristen privatskole i Sandefjord. Den ble opprettet i 1944 og har de siste tolv åra holdt til i nybygde lokaler på Mokollen. Skolen eies og drives av Adventkirken i Larvik, Tønsberg og Sandefjord. Skolen har vært en flittig bruker av Skogselskapets kurstilbud i Haugen skog, og vi stilte rektor Tone Olafsen noen spørsmål i den forbindelse. Dere hadde tre skogdager med Skogselskapet og Jens Stenklev høsten Hvorfor prioriterer dere dette, når så mange skoler ikke tar seg tid eller råd til det? - Fordi det er gøy for barna å komme ut. Det trenger de. Skogselskapet og Jens Stenklev gjør et arbeid helt i tråd med kompetansemålene i mange fag. Det er også flott å få flyttet undervisningen ut av klasserommene. Barn er altfor mye inne i dag. På disse dagene får de både faglig og fysisk påfyll som de trenger. Hva sier lærerne om opplegget? - Lærerne syns det er helt topp og Skogselskapet får masse skryt. Lærerne syns de kommer til dekket bord og de blir selv revet med i arbeidet og lærer masse selv også. De er også veldig fornøyd med at opplegget er så variert. Hva sier elevene om opplegget? - Elevene stortrives og syns det er kjempegøy. De kommer tilbake til skolen og er fornøyde selv om de har opplevd å bli våte og kalde og har vært ute i regnet hele dagen. Rektor på Mokollen skole, Tone Olafsen. Vil dere prioritere dette i 2014 også? - Ja. Dette er en del av vårt undervisningstilbud! Vi er en liten skole og har fordelen med at vi kan sende mange trinn sammen og mange voksne. På den måten blir disse dagene også dager med aldersblanding og trening i å arbeide sammen på tvers av klassegrenser. Syns du det koster for mye med disse dagene? - Vi betaler med glede. Dagene er verd hver krone! 10

11 Resultatregnskap Driftsinntekter Note 3000 Skogeiendommene Medlemskontingent Inntekt skogdager/kurs Diverse tilskudd/gaver Diverse prosjekt/diverse inntekt Sum inntekter Driftskostnader Note 4000 Skogeiendommene Skogdager Diverse prosjekter Gapahuk m/sanitærbygg Seterskogen Lønn, reise, pensjonspr, andre godtgj Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Regnskap/revisjon Kurs, møter, representasjon DNS, utredning ny organisasjonsmodell Kontorhold Reiser, andre Infotiltak Kontingenter Forsikringer Årsmøte, årsmelding Sum kostnader Resultat før finans-/ekstraord. poster Finansinntekt/kostnad Note 8050 Renteinntekt Aksje/andelsutbytte Tap ved innløsning fond (API og PPN) Avkastning på plassert kapital Resultat finans Ekstraordinære poster Note 8090 Skattefri del skogfond Skattekostnad Skogfond, netto bevegelser på konti i året Resultat ekstraordinære poster Årsresultat (overskudd + / underskudd -)

12 Balanse per 31/ Eiendeler Note 1100 Eiendommer Aksjer Norske Skogind/Orkla ASA Andeler Skogbrukets kurssenter KS API Eiendom/Pareto (Ppn Shippinginvest) Viken Skog BA andelskapital Andebu Sparebank plassering Kortsiktig krav Opptjente inntekter Skogfond, innestående alle skogene Mva til gode skogbruk Bankinnskudd Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Note 2400 Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skattetrekk Vil du gi din støtte til Skogselskapet? 2700 Mva skyldig vedr. skogbruk Arbeidsgiveravgift Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til -15 å bestemme 314 hvem som -13 skal 310 motta noe av ove 2900 Påløpte kostnader Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge -63 å 341 støtte det 11 laget eller -52 foreningen 567 du mener Sum gjeld mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Skogselskapet Egenkapital tidligere For å være år grasrotgiver oppspart (-) må du være kunde -6 hos 348 Norsk 327Tipping Årets resultat overskudd (-) underskudd (+) Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 5 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmotta Sum egenkapital alt, hverken oppspart innsats, premie (-) eller vinnersjanse reduseres Sum gjeld og Grasrotandelen egenkapital gjelder for alle Norsk Tippings spill, 502 bortsett fra Flax, -6 Extra og Belago. Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din grasrotm Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter: Hos kommisjonæren Mobilspill Hjelp oss å øke balansen Norsk Tipping sine nettsider SMS, send Grasrotandelen til 2020 Støtt oss med din Grasrotandel! For mer informasjon se *For Multix og Instaspill gjelder annen beregning Org. navn: SKOGSELSKAPET I VESTFOLD Org. nummer: il du gi din støtte til Skogselskapet? om spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det il å støtte oss i Skogselskapet. 12 å du være kunde hos Norsk Tipping.

13 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Ikke avskrivbare eiendeler er tatt med som anleggsmidler. Langsiktige aksjer/obligasjoner er vurdert til kostpris. Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Skogeiendommene Inntekter skogene Tømmersalg 0 0 Tilskudd til skogkultur, veier o. l Leieinntekter jakt og utmark Skogfond skattepliktig uttak Skogfond frigitt (skattepliktig) Sum inntekter skogeiendommene Kostnader skogene Tømmerdrift, måle/avvirkingsavgift 0 0 Skogkultur / grøfting Veier, drift og vedlikehold Veier, nyanlegg Administrasjon, forsikring Diverse Sum kostnader skogeiendommene Diverse tilskudd / gaver Fylkesmannen Gjensidigestiftelsen, sanitæranl Seterskogen Viken Skog SA, Bu-tilskudd SKI, skoleskogplanting Det Norske Skogselskap, skoleskogdager Til gapahukprosjekt Sum Gapahuk m/sanitærbygg Seterskogen Byggekostnader, kostadsført direkte Lønnskostnader Lønn, reiser, pensjonsordning, mm Arbeidsgiveravgift Skogselskapet har hatt arbeidsgiveransvar for én person i Styregodtgjørelse Godtgjørelse styreleder, kr Øvrige styremedlemmer, kr Sum Regnskap og revisjon Honorar regnskap (rest 2012+termin ) Honorar revisjon (for regnskap 2012) Sum Renteinntekter Renter driftskonti Sum Kapitalplassering Utbytte Orkla ASA Diverse selskap

14 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Sum Regnskap og revisjon Honorar regnskap (rest 2012+termin ) Noter Honorar revisjon til regnskapet (for 2012) Sum Renteinntekter Renter driftskonti Sum Kapitalplassering Utbytte Orkla ASA Diverse selskap Sum Avkastning API Eiendomsfond Pareto (PPN Shippinginvest) Andebu Sparebank/ ny plassering Viken Skog medl innskudd (avslutta) Sum Kapitalplassering API/PPN innløsning 2013 (verdier 2012) Investert beløp (2005 og 2007) Realisert tap 2013 (akkumulert tap 2012) Skattefritt uttak skogfond Samlet uttak skogfond/tilskudd i året Herav tilskudd Herav frigitt skogfond Seterskogen/Skjeldrum Uttak skogfond med skattefordel Skattefri del kr x 85 % Note 9 Note 10 Note 11 Skogfond, alle skoger Saldo Netto i året innbet (+) / uttak (-) Saldo Aksjer, kursutvikling Aksjer, Orkla/Norske Skog, ligningsverdi Bokført verdi Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Påløpte kostnader Påløpte feriepenger Påløpt arbeidsgiveravg av samme Sum påløpte kostnader Andebu, Tønsberg

15 Revisjonsberetning 15

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag 4. juni på Aur Gjestegård Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Balanse... 6 Noter

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl. 10.00 Kaffe serveres fra kl. 09.00

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 13. juni i Ski Balanse... 6 Noter til regnskapet....

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

Skogeierforbundet og andelslagene

Skogeierforbundet og andelslagene Årsrapport 2013 Skogeierforbundet og andelslagene Norges Skogeierforbund er en landsomfattende, demokratisk oppbygd, næringspolitisk organisasjon. Hovedoppgaven er arbeid med rammebetingelsene for skogeiere

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 24. mai Noter til regnskapet.... 5 Styrets beretning... 5 Informasjonsvirksomheten...

Detaljer

SKOGNÆRINGENS FRAMTID

SKOGNÆRINGENS FRAMTID TEMA KLIMA OG MILJØ KUBIKK er et magasin fra SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs til skogeiere i våre skogstrøk. SB SKOG, Nygård&Mælum og Broberg Skogs forvalter, drifter og skjøtter skog for alle typer

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2014 holdes på Trones Hotell i Namsskogan kommune fredag den 27. juni 2014 kl. 10.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2014

Årsberetning og regnskap år 2014 Årsberetning og regnskap år 2014 ÅRSMØTE Onsdag 25. mars 2015 Kl. 19.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 25. mars 2015 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner kl. 19.00. Godkjenning

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen.

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen. Årsberetning og regnskap år 2010 ÅRSMØTE Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu ÅRSMØTE Årsmøte holdes på Gåsbu Tirsdag 12. april 2011 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2002 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer