Årsberetning og regnskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 2011 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg Årsberetning og regnskap SKOGSELSKAPET VESTFOLD

2 Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2012 Tid: Onsdag 6.juni Frammøtested: Seterskogen i Andebu (Skatvedtsetra) Skatvedtsetra Program Kl Kl Kaffe og rundstykker Årsmøte (vi setter opp partytelt) Saksliste: 1. Åpning av årsmøtet ved styreleder Olav Bjørnli 2. Velkommen til Andebu v/ordfører Bjarne Sommerstad 3. Godkjenning av innkalling 4. Valg av møteleder og referent 5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 6 Årsmelding og regnskap 7. Valg kfr. valgkomiteens forslag 8. Orientering ved daglig leder Etter årsmøtet blir det servert et enkelt måltid i den nye gapahuken. Kl Kl Skoleskogdag/skogbefaring Avslutning i gapahuken Styret ønsker velkommen til årsmøte i Seterskogen. Husks å ta med godt fottøy og sitteunderlag! Olav Bjørnli styreleder Tor A. Andersen daglig leder Skogselskapet i Vestfold Tilsluttet Det Norske Skogselskap Statens Park, Postboks 2264 PT, 3103 Tønsberg, Tlf / Fax Bankgiro: Organisasjonsnummer E-post: Internett: Foto: Tor A. Andersen, Øystein A. Næss, Trond Schmidt og Jarlsberg Avis Forsidebilde: Den nye gapahuken i Seterskogen

3 Styreleder har ordet Vårt formål som en ideell medlemsorganisasjon er å arbeide for økt verdiskaping og for en langsiktig bærekraftig forvaltning av skogen. Vi skal samtidig arbeide for å fremme skogens mangesidige betydning. I ovennevnte ligger utfordringen i å overlevere skogen i en bedre forfatning til de neste generasjoner. Det er et privilegium å få arbeide med informasjon og temaer omkring en så mangesidig og viktig ressurs som skog. Våre aktiviteter i skogen blir i sterkere grad enn tidligere fulgt med mer vaktsomme øyne fra samfunnet. Skog er en langsiktig investering og økonomien sammen med stadig nye lover og forskrifter gir oss som er opptatt av den store utfordringer. Skogselskapet i Vestfold har lenge hatt en utfordring med økonomien. Vi er en ideell organisasjon som i alt vesentlig grad får inntekter gjennom medlemskontingent, kurs, diverse tilskudd og bidrag. Det har vist seg å være vanskelig å finne andre inntektskilder. Uten avvirkning går driften med underskudd og det øker. Dette er bekymringsfullt. Det er viktig for oss å finne nye områder hvor vi kan dekke våre kostnader, eventuelt må vi redusere kostnader. Det er en liten økning i antall betalende medlemmer. Vi må prioritere medlemsverving og få med flere skogeiere og andre som har forståelse for skogselskapets arbeid. Barn og unge er en viktig mål gruppe når det gjelder opplysning. Her gjør vi en god jobb. Det er meget viktig at denne målgruppen får en forståelse om skogens betydning når det gjelder klima, miljø og verdiskaping. Vi må også tenke utradisjonelt når det gjelder å finne inntekter. Stadig flere som overtar gårdsbruk har ingen formell kompetanse, kanskje det her kan ligge oppgaver for oss? Det fokuseres stadig mer på skogen når det gjelder miljø og CO2. Ansvarlige innen vår næring har i mange år arbeidet målbevisst for at våre skoger skal brukes på en måte som sikrer et bedre klima og et rikere mangfold. Vi er i ferd med å lykkes i å formidle vårt budskap om at skog binder CO2 og materialer som er produsert av tre binder CO2. På mange områder vil skog kunne erstatte olje og gass. Det er derfor viktig å få opinionen og beslutningstakere til å forstå at økt bruk av tre og høy aktivitet i skogbruket, er den beste garanti for en størst mulig miljøeffekt. Det plantes for lite i våre skoger. Dette er et alvorlig problem. Det viser seg at bare nyplanting av skog, hvis det følges opp, kan redusere norske Co2 utslipp med 12 milliarder tonn årlig på landsbasis. Her har vi alle et ansvar. Våre avgjørelser påvirker livsmiljøet i skogens mangfoldige og artsrike økosystem og dessuten vilkårene for friluftslivet. Vår fremste oppgave er å få folk til å forstå at vi driver et aktivt skogbruk for å fremme verdiskaping, mangfold og miljø. Dette er en oppgave som inngår som en kontinuerlig prosess for oss i Skogselskapet. Vi har mange gode krefter med på laget og det nye anlegget på Seterskogen i Andebu vil bli en arena som skal bidra til å fremme skogens mangfoldige betydning. Vi ser alle frem til å møte mange nysgjerrige skolebarn og andre interesserte når anlegget står ferdig. I fellesskap skal vi bidra til å skape en enda større optimisme for skogen og skogsaken. Avslutningsvis vil jeg på vegne av styret takke Tor Anton Andersen for godt samarbeid og interessante samtaler gjennom året. Likeledes vil vi i styret takke samarbeidspartnere og enkeltpersoner for gode råd og konstruktive innspill. Sammen vil vi bidra til å utvikle vår organisasjon til beste for våre medlemmer og samarbeidspartnere. Olav Bjørnli styreleder Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu 3

4 Styrets beretning Virksomhetens art Skogselskapet i Vestfold er en ideell medlemsorganisasjon og er tilsluttet Det norske Skogselskap. Vår virksomhet er nedfelt i selskapets strategi og har følgende visjon og hovedmål: Alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Skogselskapet skal arbeide for at skogen bidrar til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Styrets arbeid Styret har vært samlet til fire styremøter og behandlet 21 saker. Saker av spesiell interesse: Også dette året har styret gjort frivillig innsats for å profilere skogselskapet under et stort skiarangement. Denne gangen var det ski-vm i Holmenkollen. Vårt prosjekt med bygging av gapahuker som base for skogselskapet ble overført fra NM i Storås til Holmenkollen. Vidar Flåteteigen fikk oppdraget med å bygge 2 stk store gapahuker i arenaområdet. I forbindelse med pågående strategiprosess har DnS anbefalt at arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i fylkesskogselskapene bør samles i DnS. Som et tilbud til fylkene har DnS sendt forslag til ansettelsesavtale for medarbeidere. Det har også kommet tilbud om å overta regnskapsførsel og medlemshåndtering. Tillitsvalgte og administrasjon Styret i Skogselskap i Vestfold er etter årsmøtet i 2011 sammensatt slik: Navn Valgt av Periode Olav Bjørnli, Hof (leder) Årsmøtet Jon Erik Solberg, Holmestrand (n.l) Årsmøtet Jon Olav Knotten, Re Vestfold Fylkesting Ellen Finne, Larvik Årsmøtet Bente Stordalen, Tønsberg Årsmøtet Varamedlemmer Øystein Archer Næss, Larvik Årsmøtet Hans Otto Borgen, Sande Årsmøtet Erik Andersen, Horten Vestfold Fylkesting Valgkomite Johan Christian Haugan, Re Årsmøtet Berit Pinnestad, Lardal Årsmøtet Egil Rønning, Tønsberg Årsmøtet Revisor Hof regnskapskontor v/barbro B. Stokke Administrasjon Tor Anton Andersen Regnskapsfører Daglig leder og styrets sekretær i 100% stilling Andebu Regnskapskontor v/hogne Kjærås 4

5 Styret påpeker i sitt svarbrev at avtalene inneholder flere uklarheter knyttet til kostnader og styringsrett og er derfor p.t. ikke aktuelle for vårt selskap. Styret vedtok å ruste opp fasilitetene i Seterskogen i Andebu i forbindelse med forskjellige arrangement for skolebarn. Ny gapahuk er bygget og nytt sanitærbygg med en skikkelig do skal bygges denne våren. Våre samarbeidspartnere når det gjelder skoleskogdager, skogeierlagene og skogansvarlig i kommunene, har drøftet framtidig organisering og økonomi i forbindelse med gjennomføringen av disse dagene. Dette er kjerneområdet til skogselskapet, men vi må ha noe inntjening gjennom vårt engasjement. Tilbud til våre samarbeidspartnere basert på et økonomisk spleiselag er sendt ut. Medlemmer Ved årsskiftet var det registrert 340 medlemmer. De fleste av disse er livsvarige medlemmer. Medlemstallet synker på grunn av naturlig frafall, og vi trenger nye medlemmer for å vitalisere vår organisasjon. Våre medlemmer utfordres derfor til å verve et nytt medlem! Mange av våre medlemmer innbetalte medlemskontingent i meldingsåret, og det er styret svært takknemlig for. Økonomi Årsregnskapet for 2011 viser et underskudd på kr ,-. Regnskapet er i henhold til regnskapsloven avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Regnskapet viser at det er skogen og drifta av skogeiendommene som faller negativt ut spesielt når avvirkningen blir så forskjellig. Tor Bjørvik i kjent positur. For 2010 ønsket styret endring i regnskapsføringen slik at skogfond og de skattemessige ordninger rundt skogfond ikke skulle påvirke regnskapsresultatet. Innestående på skogfond skulle likestilles med/behandles som bankkonto. Tømmeroppgjør går da med ett beløp til driftskonto bank og ett beløp til bankkonto skogfond. Trukket skogfond framkommer dermed ikke som kostnad i regnskapet. Bruk av skogfond til ulike tiltak framkommer følgelig heller ikke som inntekt i regnskapet. Årsmøte juni ble det avholdt årsmøte på Malmøya i Viksfjorden utenfor Larvik med god deltakelse. Før selve årsmøtet var det båttur i området. Styreleder Egil Rønning ønsket velkommen og ledet møtet. Kan det bli vakrere? Fra årsmøtebefaringen. 5

6 Investert beløp (2005 og 2007) Noter, forts Uttak skogfond fra skogfondskonto Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Note 7 Skattefritt uttak skogfond Skogselskapet i Vestfold * Regnskap 2011 side 4 Skattefri del kr x 85 % 46 Samlet uttak skogfond/tilskudd i året Herav tilskudd Noter, forts Note 8 Aksjer, kursutvikling Uttak skogfond fra skogfondskonto Aksjer, 55 Orkla/Norske 270 Skog, 178 ligningsverdi Note 7 Skattefritt uttak skogfond Bokført verdi -2 Samlet uttak skogfond/tilskudd i året Skattefri del kr x 85 % Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet 75 Herav tilskudd Aksjer, kursutvikling Treschow-Fritzøe etablerte på begynnelsen av Uttak skogfond fra skogfondskonto Note 9 Skogfond, alle skoger Aksjer, Orkla/Norske Skog, ligningsverdi årene. Saldo Bokført verdi Skattefri del kr x 85 % Netto innbet / uttak i året Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Saldo Note 8 Aksjer, kursutvikling Skogfond, alle Aksjer, Orkla/Norske Skog, ligningsverdi Skogen skoger er 100 i dag 487 i Note svært 10 Påløpte dårlig kostnader forfatning med mye Saldo Bokført verdi tørrgran og -2 vindfall. 900 Påløpte 402 feriepenger Netto innbet / uttak i året Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Påløpt -55 arbeidsgiveravg 270 av samme Saldo Sum 346 påløpte 930 kostnader Påløpte kostnader Saldo Påløpte feriepenger Netto innbet / uttak i året Påløpt arbeidsgiveravg av samme Saldo Sum påløpte kostnader Sekretæren refererte kort fra årsmelding Note og 8 regnskap som enstemmig ble godkjent. Valgene ble ledet av Liv Aakre fra valgkomiteen. Note 9 Styreleder Egil Rønning hadde gitt valgkomiteen beskjed om at han ikke ønsket å stå valgperioden Note 9 Skogfond, alle skoger ut på grunn av skifte av arbeidssted. Olav Note 10Bjørnli ble valgt som nytt styremedlem og som ny styreleder. Jon Erik Solberg ble valgt som nytt styremedlem og ny Note 10 Påløpte kostnader nestleder. Påløpte feriepenger Påløpt arbeidsgiveravg av samme Sum påløpte kostnader Andebu Johan Christian Haugan ble valgt som ny leder av valgkomiteen med Egil Rønning som nytt medlem. Etter årsmøtet Andebu var det skogbefaring på øya med fokus på kulturskogen av gran som tidligere eier Hogne Kjærås / aut. regnskapsfører Tønsberg Hogne Kjærås / aut. regnskapsfører Tønsberg Tønsberg 12. mars 2012 Årsmøtet besluttet å sende en skriftlig henstilling til nåværende eier, Larvik kommune, om at arealene bør avvirkes Andebu så fort som mulig før forfallet blir større Hogne Kjærås / aut. regnskapsfører Etter hogst bør arealene skjøttes og forynges med tanke på øyas opprinnelige kulturlandskap hvor eika var det dominerende treslaget. Tønsberg Olav Bjørnli / styreleder Jon Erik Solberg Olav Bjørnli / styreleder Jon Bente Erik Solberg Stordalen / nestleder Ellen Fin Olav Bjørnli / styreleder Jon Bente Erik Stordalen Solberg / nestleder Jon Olav Ellen Knotten Finne Tor Anton Anderse Bente Stordalen Jon Olav Ellen Knotten Finne Tor Anton Andersen / sekretær daglig leder Jon Olav Knotten Tor Anton Andersen / daglig leder Eiendommer Skjeldrum skog (Drammen) Det har ikke vært gjennomført tiltak i skogen dette året. Haugen skog (Sandefjord) Lærer og medhjelper på skogdager, Jens Stenklev, har også dette året gjort en stor innsats i skogen med grøfterensk, hogst av vindfall og rydding i flere bestand. I tillegg er det ryddet/avstandsregulert et større plantefelt mot nord. Seterskogen (Andebu) Nye foryngelsesfelter er tilplanta med gran og et eldre felt er supplert. Ny gapahuk er bygget ved den gamle seterløkka nord for hytta. Seterskogveien er kantrydda og grusa etter tidligere tømmerdrifter. Nattfiol i Seterskogen. 6

7 HOLD PÅ MEG, ELLERS STOPPER JEG MOMENTANT! STIHL`s unike Quickstop Super Høyrehåndsbrems for momentant kjedestopp. Må prøves. Vi tenker sikkerhet. Tør du å la være? 7

8 Informasjonsvirksomheten 2011 noen klipp fra året som gikk: VM på ski i Holmenkollen Det ble noen minnerike dager i Holmenkollen. Flott vintervær, masse mennesker og stor stemning bidro til at skogselskapet gjorde seg bemerket og godt synlige både ved gapahuken i kapellskogen og ved Hemingseter. Flere av våre styremedlemer deltok gjennom dagvakter og fokus var rettet mot skogselskapet generelt og aktiviteter i og rundt gapahukene. Gapahuken ved Holmenkollen kapell. Gjermund Eggen signerer treski fra VestfoldLauv Skoleplanting i barneskolen Skoleplanting er en aktivitet som skogselskapet har drevet med i over hundre år! Det er ikke få planter som skolebarn har plantet i vestfoldskogen opp gjennom årene. Tiltaket er fortsatt populært, men det er ofte et problem å finne egnet felt i sykkelavstand fra skolen. Det er klasseelever som får dette tilbudet. I meldingsåret har skogselskapets skogkonsulent plantet skog med 25 skoleklasser, totalt ca.650 elever. Elevene har plantet ca.7000 granplanter gratis hos lokale skogeiere. Kitt Nevra fra Sande er fortsatt aktiv. FNS internasjonale skogår I samarbeid med Fylkesmannen åpnet vi skogens år i Vestfold med å invitere til åpent møte i Statens Park i Tønsberg. Tema for møtet var Skogen som arena for skogbruk og friluftsliv i en ny tid. Til å belyse dette var det foredrag om friluftsloven med praktiske tilnærminger ved Håvard Steinsholt fra Universitetet på Ås, Skogeiers rettigheter og plikter ved Nils Bjørn Vistad fra Viken Skog, og skogeier som tilrettelegger for friluftsliv ved Staffan Classon fra Fritzøe Skoger. Møtet var godt besøkt. Foredragsholderne: Fra v.: Vistad, Classon og Steinsholt. 8

9 Skoleskogdager for grunnskolens 5.trinn 5 store skogdager er gjennomført i samarbeid med lokale skogeierlag og kommunal skogansvarlig. Ca.700 elever og lærere har deltatt. Mange har forhåpentligvis fått en positiv opplevelse av skog og lært litt om skogbruk. Skogdager i Seterskogen i Andebu, Storås i Stokke og Haugen i Sandefjord I samarbeid med grunnskolelærer Jens Stenklev inviterte skogselskapet elever fra nærområdet til praktiske skogdager. Det er elever fra 4. og 5. trinn som i utgangspunktet får dette tilbudet, men vi prøver å tilfredsstille de henvendelsene vi får. Nytt av året var at vi inviterte elever fra Stokke og Sandefjord til henholdsvis Storås og Haugen. Dette er et populært tiltak som skolene er villige til å betale for. Skogbrukssjef Rune Nordeide i aksjon. 9 skogdager er gjennomført for ca. 300 elever og lærere, de fleste i Seterskogen. Gjest i naturen - Hva betyr det? Hvilket treslag er dette tro? Å klyve ved med øks er morro! Vestfolds høyeste gran? Denne grana står i skogen til Ole Skorge, Kodal i Andebu. Den er kontrollmålt av Stig Støtvig fra Institutt for Skog og Landskap og vitale mål er 41,1 m. høy med et volum på 8,3 m3. Grana ser frisk og fin ut, men det er sikre tegn på at råtesopp har angrepet stammen. Vestfolds høyeste gran? 9

10 Informasjonsvirksomheten 2011 Skogdag med turistforeningene Sammen med Sandefjord og Oplands Turistforening ble det invitert til skogdag fra Vesterøya skole en søndag i mai i fjor. Flott turvær i et spennende og variert kystlandskap med fokus på kystskogen var rammen for dagen. Bjørn Røed fra landbrukskontoret og ivrig turistforeningsmann var kjentmann og guide under turen. FLott utsikt fra Vesterøya. Tørking og lagring av ved med stil! Best i test! STIHL motorsager er kåret til markedets beste. STIHL motorsager er ensbetydende med kvalitet og driftssikkerhet. Hvis du kjøper motorsag på Felleskjøpet, gjør du kjøpet hos en ekte faghandel. Det betyr at vi også kan hjelpe deg med service og vedlikehold i etterkant. Sikkerhet i høysete! Wirgenesvei 6 Tlf.: Barkåker 10

11 Resultatregnskap Skogselskapet i Vestfold * Regnskap 2011 ver * Resultatregnskap Driftsinntekter Note 3000 Skogeiendommene Medlemskontingent Opplæringskoordinator Viken Skog Inntekt skogdager/kurs Diverse tilskudd/gaver Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Note 4000 Skogeiendommene Skogdager Planteforsøk NM ski Storås Gapahuk m/sanitærbygg Seterskogen Lønn, reise, pensjonspr, andre godtgj Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Regnskap/revisjon Kurs, møter, representasjon Kontorhold Reiser, andre Infotiltak Kontingenter Gaver Forsikringer Årsmøte, årsmelding Sum kostnader Resultat før finans-/ekstraord. poster Finansinntekt/kostnad Note 8050 Renteinntekt Aksje/andelsutbytte Avkastning på plassert kapital Resultat finans Ekstraordinære poster Note 8090 Skattefri del skogfond Skattekostnad Skogfond, netto bevegelser på konto i året Resultat ekstraordinære poster Årsresultat (overskudd + / underskudd -)

12 Balanse per 31/12 Skogselskapet i Vestfold * Regnskap 2011 side 2 forts. Balanse Eiendeler Note 1100 Eiendommer Aksjer Norske Skogind/Orkla ASA Andeler Skogbrukets kurssenter KS API Eiendom / Ppn Shippinginvest Viken Skog BA medlemsinnskudd Viken Skog BA andelskapital Kortsiktig krav Opptjente inntekter Skogfond, innestående alle skogene Bankinnskudd Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Note 2400 Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skattetrekk Mva vedr. skogbruket gjeld(-) krav (+) Arbeidsgiveravgift Påløpte kostnader Sum gjeld Egenkapital tidligere år Årets resultat overskudd (-) underskudd (+) Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital dnb.no 12

13 Noter til regnskapet Noter til regnskapet 2011 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Ikke avskrivbare eiendeler er tatt med som anleggsmidler. Langsiktige aksjer/obligasjoner er vurdert til kostpris. Note 1 Skogeiendommene Inntekter skogene Tømmersalg Tilskudd til skogkultur, veier o. l Leieinntekter jakt og utmark Skattepliktig uttak skogfond/tilskudd Sum inntekter skogeiendommene Skogselskapet i Vestfold * Regnskap 2011 side 3 Noter, forts Kostnader skogene Tømmerdrift, måle/avvirkingsavgift Skogkultur / grøfting Veier, drift og vedlikehold Veier, nyanlegg Trekk i tømmersalg til skogfond Administrasjon, forsikring Diverse Sum kostnader skogeiendommene Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Diverse tilskudd / gaver Fylkesmannen, skoleretta arbeid Fylkesmann, prosjekter Viken Skog, korrigering fra SKI, skoleskogplanting/den nye trealderen Dnb Sparebankstiftelsen til gapahukprosjekt Sum Lønnskostnader ansatte, diverse Lønn, reiser, pensjonsordning, mm Arbeidsgiveravgift Skogselskapet har hatt arbeidsgiveransvar for én person i Styregodtgjørelse Godtgjørelse styreledere, kr Øvrige styremedlemmer, kr Regnskap og revisjon Honorar regnskap (rest 2010+termin ) Honorar revisjon (for regnskap 2010) Sum Renteinntekter Renter driftskonti Renter lån Vestf 4H Sum

14 Noter til regnskapet Note 6 Kapitalplassering Utbytte Orkla ASA Diverse selskap Sum Avkastning API Eiendomsfond PPN Shippinginvest Viken Skog BA medlemsinnskudd Sum Note 6 Kapitalplassering Verdier pr API = verdijustert e.k. Note 6/ PPN Kapitalplassering = lign. verdi Utbytte Investert beløp (2005 og 2007) -1 Avkastning Orkla ASA Verdiendring, ikke hensyntatt Diverse selskap i regnskapet Note 6 Kapitalplassering Sum Skogselskapet Utbytte i Vestfold * Regnskap Avkastning 2011 side 4 Noter, Sum forts Note 7 Note 8 API Eiendomsfond PPN Shippinginvest Viken Skog BA medlemsinnskudd Sum Orkla ASA API Eiendomsfond Diverse selskap Verdier 31 pr PPN Shippinginvest API = verdijustert e.k. / PPN 12 = lign. 500 verdi Viken Skog BA medlemsinnskudd Investert 47 beløp 625 (2005 og 2007) Avkastning Sum Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet API Eiendomsfond PPN Shippinginvest Viken Skog BA medlemsinnskudd Sum Noter, forts Skattefritt uttak skogfond Verdier pr Skogselskapet i Vestfold * Regnskap 2011 API = verdijustert e.k. / PPN = lign. verdi Samlet uttak skogfond/tilskudd i året Investert beløp (2005 og 2007) Herav tilskudd Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Note 7 Skattefritt uttak skogfond Uttak skogfond fra Skogselskapet skogfondskonto i Vestfold * Regnskap 2011 side Verdier pr Samlet uttak skogfond/tilskudd i året API = verdijustert e.k. / PPN = lign. verdi Herav tilskudd 0 Investert beløp (2005 og 2007) Noter, forts Uttak skogfond fra skogfondskonto Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Skattefri del kr 55 Note 2707 x 85 Skattefritt % uttak skogfond Skogselskapet i Vestfold * Regnskap 2011 side 4 Skattefri del kr x 85 % Samlet uttak skogfond/tilskudd i året Herav tilskudd Note 8 Aksjer, kursutvikling Aksjer, kursutvikling Uttak skogfond fra skogfondskonto Aksjer, Orkla/Norske Skog, ligningsverdi Skattefri del kr x 85 % Bokført verdi Note 8 Aksjer, kursutvikling Note 9 Skogfond, alle skoger Verdiendring, ikke hensyntatt Aksjer, Orkla/Norske i regnskapet Skog, ligningsverdi Noter, forts Aksjer, Orkla/Norske Skog, ligningsverdi Note 7 Skattefritt uttak skogfond Bokført verdi Samlet uttak skogfond/tilskudd i året Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Herav tilskudd Uttak skogfond fra skogfondskonto Saldo Bokført verdi Skattefri del kr x 85 % Netto innbet / uttak i året Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Note 8 9Aksjer, Skogfond, kursutvikling alle skoger Saldo Note 9 Skogfond, alle skoger Aksjer, Orkla/Norske Saldo Skog, ligningsverdi Note 10 Påløpte kostnader Saldo Bokført verdi Påløpte 402 feriepenger Netto innbet / uttak i året Verdiendring, Netto ikke innbet hensyntatt / uttak i regnskapet i året Påløpt arbeidsgiveravg 270 av samme Saldo Sum 346 påløpte 930 kostnader Note 9 Skogfond, Saldo alle skoger Note 10 Påløpte kostnader Saldo Påløpte feriepenger Netto innbet / uttak i året Note 10 Saldo Note 10 Påløpte kostnader Påløpt arbeidsgiveravg av samme Sum påløpte kostnader Andebu Påløpte feriepenger Påløpt arbeidsgiveravg av samme Sum påløpte kostnader Hogne Kjærås 52 / aut. 567 regnskapsfører Påløpte kostnader Påløpte feriepenger Påløpt arbeidsgiveravg av samme Sum påløpte kostnader Andebu Utbytte Orkla ASA Diverse selskap Sum Andebu Andebu Hogne Kjærås / aut. regnskapsfører Hogne Kjærås / aut. regnskapsfører Tønsberg Tønsberg Olav Bjørnli / styreleder Jon Erik Solberg / nestlede Tønsberg Hogne Kjærås / aut. regnskapsfører Olav Bjørnli / styreleder Jon Bente Erik Solberg Stordalen / nestleder Ellen Finne Olav Bjørnli / styreleder Jon Bente Erik Stordalen Solberg / nestleder Jon Olav Ellen Knotten Finne Tor Anton Andersen / daglig le Tønsberg Bente Stordalen Jon Olav Ellen Knotten Finne Tor Anton Andersen / daglig leder Jon Olav Knotten Tor Anton Andersen / daglig leder Olav Bjørnli / styreleder Jon Erik Solberg / nestleder

15 Revisjonsberetning 15

Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD

Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD 2013 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2014 Tid: Onsdag 4. juni Frammøtested:

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Note 2008 2007 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD

Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD 2014 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2015 Tid: onsdag 3.juni Frammøtested:

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016

GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING ÅRSMØTE 2016 ÅRSMØTE 206 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I GAUSTATOPPEN NATURPARK VELFORENING Torsdag 26. mai 206 kl 8.00 i Oslo Eiendomssenter sine lokaler i 7. etg. Hegdehaugsveien 3, 0352 Oslo Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Saksbehandler: Per Olav Pettersen Direkte tlf: 98 26 30 05 Vår ref.: 17/1054 Deres ref.: Vår dato: 22.04.2017 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer