Årsberetning og regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap"

Transkript

1 2011 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg Årsberetning og regnskap SKOGSELSKAPET VESTFOLD

2 Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2012 Tid: Onsdag 6.juni Frammøtested: Seterskogen i Andebu (Skatvedtsetra) Skatvedtsetra Program Kl Kl Kaffe og rundstykker Årsmøte (vi setter opp partytelt) Saksliste: 1. Åpning av årsmøtet ved styreleder Olav Bjørnli 2. Velkommen til Andebu v/ordfører Bjarne Sommerstad 3. Godkjenning av innkalling 4. Valg av møteleder og referent 5. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 6 Årsmelding og regnskap 7. Valg kfr. valgkomiteens forslag 8. Orientering ved daglig leder Etter årsmøtet blir det servert et enkelt måltid i den nye gapahuken. Kl Kl Skoleskogdag/skogbefaring Avslutning i gapahuken Styret ønsker velkommen til årsmøte i Seterskogen. Husks å ta med godt fottøy og sitteunderlag! Olav Bjørnli styreleder Tor A. Andersen daglig leder Skogselskapet i Vestfold Tilsluttet Det Norske Skogselskap Statens Park, Postboks 2264 PT, 3103 Tønsberg, Tlf / Fax Bankgiro: Organisasjonsnummer E-post: Internett: Foto: Tor A. Andersen, Øystein A. Næss, Trond Schmidt og Jarlsberg Avis Forsidebilde: Den nye gapahuken i Seterskogen

3 Styreleder har ordet Vårt formål som en ideell medlemsorganisasjon er å arbeide for økt verdiskaping og for en langsiktig bærekraftig forvaltning av skogen. Vi skal samtidig arbeide for å fremme skogens mangesidige betydning. I ovennevnte ligger utfordringen i å overlevere skogen i en bedre forfatning til de neste generasjoner. Det er et privilegium å få arbeide med informasjon og temaer omkring en så mangesidig og viktig ressurs som skog. Våre aktiviteter i skogen blir i sterkere grad enn tidligere fulgt med mer vaktsomme øyne fra samfunnet. Skog er en langsiktig investering og økonomien sammen med stadig nye lover og forskrifter gir oss som er opptatt av den store utfordringer. Skogselskapet i Vestfold har lenge hatt en utfordring med økonomien. Vi er en ideell organisasjon som i alt vesentlig grad får inntekter gjennom medlemskontingent, kurs, diverse tilskudd og bidrag. Det har vist seg å være vanskelig å finne andre inntektskilder. Uten avvirkning går driften med underskudd og det øker. Dette er bekymringsfullt. Det er viktig for oss å finne nye områder hvor vi kan dekke våre kostnader, eventuelt må vi redusere kostnader. Det er en liten økning i antall betalende medlemmer. Vi må prioritere medlemsverving og få med flere skogeiere og andre som har forståelse for skogselskapets arbeid. Barn og unge er en viktig mål gruppe når det gjelder opplysning. Her gjør vi en god jobb. Det er meget viktig at denne målgruppen får en forståelse om skogens betydning når det gjelder klima, miljø og verdiskaping. Vi må også tenke utradisjonelt når det gjelder å finne inntekter. Stadig flere som overtar gårdsbruk har ingen formell kompetanse, kanskje det her kan ligge oppgaver for oss? Det fokuseres stadig mer på skogen når det gjelder miljø og CO2. Ansvarlige innen vår næring har i mange år arbeidet målbevisst for at våre skoger skal brukes på en måte som sikrer et bedre klima og et rikere mangfold. Vi er i ferd med å lykkes i å formidle vårt budskap om at skog binder CO2 og materialer som er produsert av tre binder CO2. På mange områder vil skog kunne erstatte olje og gass. Det er derfor viktig å få opinionen og beslutningstakere til å forstå at økt bruk av tre og høy aktivitet i skogbruket, er den beste garanti for en størst mulig miljøeffekt. Det plantes for lite i våre skoger. Dette er et alvorlig problem. Det viser seg at bare nyplanting av skog, hvis det følges opp, kan redusere norske Co2 utslipp med 12 milliarder tonn årlig på landsbasis. Her har vi alle et ansvar. Våre avgjørelser påvirker livsmiljøet i skogens mangfoldige og artsrike økosystem og dessuten vilkårene for friluftslivet. Vår fremste oppgave er å få folk til å forstå at vi driver et aktivt skogbruk for å fremme verdiskaping, mangfold og miljø. Dette er en oppgave som inngår som en kontinuerlig prosess for oss i Skogselskapet. Vi har mange gode krefter med på laget og det nye anlegget på Seterskogen i Andebu vil bli en arena som skal bidra til å fremme skogens mangfoldige betydning. Vi ser alle frem til å møte mange nysgjerrige skolebarn og andre interesserte når anlegget står ferdig. I fellesskap skal vi bidra til å skape en enda større optimisme for skogen og skogsaken. Avslutningsvis vil jeg på vegne av styret takke Tor Anton Andersen for godt samarbeid og interessante samtaler gjennom året. Likeledes vil vi i styret takke samarbeidspartnere og enkeltpersoner for gode råd og konstruktive innspill. Sammen vil vi bidra til å utvikle vår organisasjon til beste for våre medlemmer og samarbeidspartnere. Olav Bjørnli styreleder Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu 3

4 Styrets beretning Virksomhetens art Skogselskapet i Vestfold er en ideell medlemsorganisasjon og er tilsluttet Det norske Skogselskap. Vår virksomhet er nedfelt i selskapets strategi og har følgende visjon og hovedmål: Alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Skogselskapet skal arbeide for at skogen bidrar til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Styrets arbeid Styret har vært samlet til fire styremøter og behandlet 21 saker. Saker av spesiell interesse: Også dette året har styret gjort frivillig innsats for å profilere skogselskapet under et stort skiarangement. Denne gangen var det ski-vm i Holmenkollen. Vårt prosjekt med bygging av gapahuker som base for skogselskapet ble overført fra NM i Storås til Holmenkollen. Vidar Flåteteigen fikk oppdraget med å bygge 2 stk store gapahuker i arenaområdet. I forbindelse med pågående strategiprosess har DnS anbefalt at arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i fylkesskogselskapene bør samles i DnS. Som et tilbud til fylkene har DnS sendt forslag til ansettelsesavtale for medarbeidere. Det har også kommet tilbud om å overta regnskapsførsel og medlemshåndtering. Tillitsvalgte og administrasjon Styret i Skogselskap i Vestfold er etter årsmøtet i 2011 sammensatt slik: Navn Valgt av Periode Olav Bjørnli, Hof (leder) Årsmøtet Jon Erik Solberg, Holmestrand (n.l) Årsmøtet Jon Olav Knotten, Re Vestfold Fylkesting Ellen Finne, Larvik Årsmøtet Bente Stordalen, Tønsberg Årsmøtet Varamedlemmer Øystein Archer Næss, Larvik Årsmøtet Hans Otto Borgen, Sande Årsmøtet Erik Andersen, Horten Vestfold Fylkesting Valgkomite Johan Christian Haugan, Re Årsmøtet Berit Pinnestad, Lardal Årsmøtet Egil Rønning, Tønsberg Årsmøtet Revisor Hof regnskapskontor v/barbro B. Stokke Administrasjon Tor Anton Andersen Regnskapsfører Daglig leder og styrets sekretær i 100% stilling Andebu Regnskapskontor v/hogne Kjærås 4

5 Styret påpeker i sitt svarbrev at avtalene inneholder flere uklarheter knyttet til kostnader og styringsrett og er derfor p.t. ikke aktuelle for vårt selskap. Styret vedtok å ruste opp fasilitetene i Seterskogen i Andebu i forbindelse med forskjellige arrangement for skolebarn. Ny gapahuk er bygget og nytt sanitærbygg med en skikkelig do skal bygges denne våren. Våre samarbeidspartnere når det gjelder skoleskogdager, skogeierlagene og skogansvarlig i kommunene, har drøftet framtidig organisering og økonomi i forbindelse med gjennomføringen av disse dagene. Dette er kjerneområdet til skogselskapet, men vi må ha noe inntjening gjennom vårt engasjement. Tilbud til våre samarbeidspartnere basert på et økonomisk spleiselag er sendt ut. Medlemmer Ved årsskiftet var det registrert 340 medlemmer. De fleste av disse er livsvarige medlemmer. Medlemstallet synker på grunn av naturlig frafall, og vi trenger nye medlemmer for å vitalisere vår organisasjon. Våre medlemmer utfordres derfor til å verve et nytt medlem! Mange av våre medlemmer innbetalte medlemskontingent i meldingsåret, og det er styret svært takknemlig for. Økonomi Årsregnskapet for 2011 viser et underskudd på kr ,-. Regnskapet er i henhold til regnskapsloven avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Regnskapet viser at det er skogen og drifta av skogeiendommene som faller negativt ut spesielt når avvirkningen blir så forskjellig. Tor Bjørvik i kjent positur. For 2010 ønsket styret endring i regnskapsføringen slik at skogfond og de skattemessige ordninger rundt skogfond ikke skulle påvirke regnskapsresultatet. Innestående på skogfond skulle likestilles med/behandles som bankkonto. Tømmeroppgjør går da med ett beløp til driftskonto bank og ett beløp til bankkonto skogfond. Trukket skogfond framkommer dermed ikke som kostnad i regnskapet. Bruk av skogfond til ulike tiltak framkommer følgelig heller ikke som inntekt i regnskapet. Årsmøte juni ble det avholdt årsmøte på Malmøya i Viksfjorden utenfor Larvik med god deltakelse. Før selve årsmøtet var det båttur i området. Styreleder Egil Rønning ønsket velkommen og ledet møtet. Kan det bli vakrere? Fra årsmøtebefaringen. 5

6 Investert beløp (2005 og 2007) Noter, forts Uttak skogfond fra skogfondskonto Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Note 7 Skattefritt uttak skogfond Skogselskapet i Vestfold * Regnskap 2011 side 4 Skattefri del kr x 85 % 46 Samlet uttak skogfond/tilskudd i året Herav tilskudd Noter, forts Note 8 Aksjer, kursutvikling Uttak skogfond fra skogfondskonto Aksjer, 55 Orkla/Norske 270 Skog, 178 ligningsverdi Note 7 Skattefritt uttak skogfond Bokført verdi -2 Samlet uttak skogfond/tilskudd i året Skattefri del kr x 85 % Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet 75 Herav tilskudd Aksjer, kursutvikling Treschow-Fritzøe etablerte på begynnelsen av Uttak skogfond fra skogfondskonto Note 9 Skogfond, alle skoger Aksjer, Orkla/Norske Skog, ligningsverdi årene. Saldo Bokført verdi Skattefri del kr x 85 % Netto innbet / uttak i året Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Saldo Note 8 Aksjer, kursutvikling Skogfond, alle Aksjer, Orkla/Norske Skog, ligningsverdi Skogen skoger er 100 i dag 487 i Note svært 10 Påløpte dårlig kostnader forfatning med mye Saldo Bokført verdi tørrgran og -2 vindfall. 900 Påløpte 402 feriepenger Netto innbet / uttak i året Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Påløpt -55 arbeidsgiveravg 270 av samme Saldo Sum 346 påløpte 930 kostnader Påløpte kostnader Saldo Påløpte feriepenger Netto innbet / uttak i året Påløpt arbeidsgiveravg av samme Saldo Sum påløpte kostnader Sekretæren refererte kort fra årsmelding Note og 8 regnskap som enstemmig ble godkjent. Valgene ble ledet av Liv Aakre fra valgkomiteen. Note 9 Styreleder Egil Rønning hadde gitt valgkomiteen beskjed om at han ikke ønsket å stå valgperioden Note 9 Skogfond, alle skoger ut på grunn av skifte av arbeidssted. Olav Note 10Bjørnli ble valgt som nytt styremedlem og som ny styreleder. Jon Erik Solberg ble valgt som nytt styremedlem og ny Note 10 Påløpte kostnader nestleder. Påløpte feriepenger Påløpt arbeidsgiveravg av samme Sum påløpte kostnader Andebu Johan Christian Haugan ble valgt som ny leder av valgkomiteen med Egil Rønning som nytt medlem. Etter årsmøtet Andebu var det skogbefaring på øya med fokus på kulturskogen av gran som tidligere eier Hogne Kjærås / aut. regnskapsfører Tønsberg Hogne Kjærås / aut. regnskapsfører Tønsberg Tønsberg 12. mars 2012 Årsmøtet besluttet å sende en skriftlig henstilling til nåværende eier, Larvik kommune, om at arealene bør avvirkes Andebu så fort som mulig før forfallet blir større Hogne Kjærås / aut. regnskapsfører Etter hogst bør arealene skjøttes og forynges med tanke på øyas opprinnelige kulturlandskap hvor eika var det dominerende treslaget. Tønsberg Olav Bjørnli / styreleder Jon Erik Solberg Olav Bjørnli / styreleder Jon Bente Erik Solberg Stordalen / nestleder Ellen Fin Olav Bjørnli / styreleder Jon Bente Erik Stordalen Solberg / nestleder Jon Olav Ellen Knotten Finne Tor Anton Anderse Bente Stordalen Jon Olav Ellen Knotten Finne Tor Anton Andersen / sekretær daglig leder Jon Olav Knotten Tor Anton Andersen / daglig leder Eiendommer Skjeldrum skog (Drammen) Det har ikke vært gjennomført tiltak i skogen dette året. Haugen skog (Sandefjord) Lærer og medhjelper på skogdager, Jens Stenklev, har også dette året gjort en stor innsats i skogen med grøfterensk, hogst av vindfall og rydding i flere bestand. I tillegg er det ryddet/avstandsregulert et større plantefelt mot nord. Seterskogen (Andebu) Nye foryngelsesfelter er tilplanta med gran og et eldre felt er supplert. Ny gapahuk er bygget ved den gamle seterløkka nord for hytta. Seterskogveien er kantrydda og grusa etter tidligere tømmerdrifter. Nattfiol i Seterskogen. 6

7 HOLD PÅ MEG, ELLERS STOPPER JEG MOMENTANT! STIHL`s unike Quickstop Super Høyrehåndsbrems for momentant kjedestopp. Må prøves. Vi tenker sikkerhet. Tør du å la være? 7

8 Informasjonsvirksomheten 2011 noen klipp fra året som gikk: VM på ski i Holmenkollen Det ble noen minnerike dager i Holmenkollen. Flott vintervær, masse mennesker og stor stemning bidro til at skogselskapet gjorde seg bemerket og godt synlige både ved gapahuken i kapellskogen og ved Hemingseter. Flere av våre styremedlemer deltok gjennom dagvakter og fokus var rettet mot skogselskapet generelt og aktiviteter i og rundt gapahukene. Gapahuken ved Holmenkollen kapell. Gjermund Eggen signerer treski fra VestfoldLauv Skoleplanting i barneskolen Skoleplanting er en aktivitet som skogselskapet har drevet med i over hundre år! Det er ikke få planter som skolebarn har plantet i vestfoldskogen opp gjennom årene. Tiltaket er fortsatt populært, men det er ofte et problem å finne egnet felt i sykkelavstand fra skolen. Det er klasseelever som får dette tilbudet. I meldingsåret har skogselskapets skogkonsulent plantet skog med 25 skoleklasser, totalt ca.650 elever. Elevene har plantet ca.7000 granplanter gratis hos lokale skogeiere. Kitt Nevra fra Sande er fortsatt aktiv. FNS internasjonale skogår I samarbeid med Fylkesmannen åpnet vi skogens år i Vestfold med å invitere til åpent møte i Statens Park i Tønsberg. Tema for møtet var Skogen som arena for skogbruk og friluftsliv i en ny tid. Til å belyse dette var det foredrag om friluftsloven med praktiske tilnærminger ved Håvard Steinsholt fra Universitetet på Ås, Skogeiers rettigheter og plikter ved Nils Bjørn Vistad fra Viken Skog, og skogeier som tilrettelegger for friluftsliv ved Staffan Classon fra Fritzøe Skoger. Møtet var godt besøkt. Foredragsholderne: Fra v.: Vistad, Classon og Steinsholt. 8

9 Skoleskogdager for grunnskolens 5.trinn 5 store skogdager er gjennomført i samarbeid med lokale skogeierlag og kommunal skogansvarlig. Ca.700 elever og lærere har deltatt. Mange har forhåpentligvis fått en positiv opplevelse av skog og lært litt om skogbruk. Skogdager i Seterskogen i Andebu, Storås i Stokke og Haugen i Sandefjord I samarbeid med grunnskolelærer Jens Stenklev inviterte skogselskapet elever fra nærområdet til praktiske skogdager. Det er elever fra 4. og 5. trinn som i utgangspunktet får dette tilbudet, men vi prøver å tilfredsstille de henvendelsene vi får. Nytt av året var at vi inviterte elever fra Stokke og Sandefjord til henholdsvis Storås og Haugen. Dette er et populært tiltak som skolene er villige til å betale for. Skogbrukssjef Rune Nordeide i aksjon. 9 skogdager er gjennomført for ca. 300 elever og lærere, de fleste i Seterskogen. Gjest i naturen - Hva betyr det? Hvilket treslag er dette tro? Å klyve ved med øks er morro! Vestfolds høyeste gran? Denne grana står i skogen til Ole Skorge, Kodal i Andebu. Den er kontrollmålt av Stig Støtvig fra Institutt for Skog og Landskap og vitale mål er 41,1 m. høy med et volum på 8,3 m3. Grana ser frisk og fin ut, men det er sikre tegn på at råtesopp har angrepet stammen. Vestfolds høyeste gran? 9

10 Informasjonsvirksomheten 2011 Skogdag med turistforeningene Sammen med Sandefjord og Oplands Turistforening ble det invitert til skogdag fra Vesterøya skole en søndag i mai i fjor. Flott turvær i et spennende og variert kystlandskap med fokus på kystskogen var rammen for dagen. Bjørn Røed fra landbrukskontoret og ivrig turistforeningsmann var kjentmann og guide under turen. FLott utsikt fra Vesterøya. Tørking og lagring av ved med stil! Best i test! STIHL motorsager er kåret til markedets beste. STIHL motorsager er ensbetydende med kvalitet og driftssikkerhet. Hvis du kjøper motorsag på Felleskjøpet, gjør du kjøpet hos en ekte faghandel. Det betyr at vi også kan hjelpe deg med service og vedlikehold i etterkant. Sikkerhet i høysete! Wirgenesvei 6 Tlf.: Barkåker 10

11 Resultatregnskap Skogselskapet i Vestfold * Regnskap 2011 ver * Resultatregnskap Driftsinntekter Note 3000 Skogeiendommene Medlemskontingent Opplæringskoordinator Viken Skog Inntekt skogdager/kurs Diverse tilskudd/gaver Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Note 4000 Skogeiendommene Skogdager Planteforsøk NM ski Storås Gapahuk m/sanitærbygg Seterskogen Lønn, reise, pensjonspr, andre godtgj Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Regnskap/revisjon Kurs, møter, representasjon Kontorhold Reiser, andre Infotiltak Kontingenter Gaver Forsikringer Årsmøte, årsmelding Sum kostnader Resultat før finans-/ekstraord. poster Finansinntekt/kostnad Note 8050 Renteinntekt Aksje/andelsutbytte Avkastning på plassert kapital Resultat finans Ekstraordinære poster Note 8090 Skattefri del skogfond Skattekostnad Skogfond, netto bevegelser på konto i året Resultat ekstraordinære poster Årsresultat (overskudd + / underskudd -)

12 Balanse per 31/12 Skogselskapet i Vestfold * Regnskap 2011 side 2 forts. Balanse Eiendeler Note 1100 Eiendommer Aksjer Norske Skogind/Orkla ASA Andeler Skogbrukets kurssenter KS API Eiendom / Ppn Shippinginvest Viken Skog BA medlemsinnskudd Viken Skog BA andelskapital Kortsiktig krav Opptjente inntekter Skogfond, innestående alle skogene Bankinnskudd Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Note 2400 Kortsiktig gjeld Betalbar skatt Skattetrekk Mva vedr. skogbruket gjeld(-) krav (+) Arbeidsgiveravgift Påløpte kostnader Sum gjeld Egenkapital tidligere år Årets resultat overskudd (-) underskudd (+) Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital dnb.no 12

13 Noter til regnskapet Noter til regnskapet 2011 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Ikke avskrivbare eiendeler er tatt med som anleggsmidler. Langsiktige aksjer/obligasjoner er vurdert til kostpris. Note 1 Skogeiendommene Inntekter skogene Tømmersalg Tilskudd til skogkultur, veier o. l Leieinntekter jakt og utmark Skattepliktig uttak skogfond/tilskudd Sum inntekter skogeiendommene Skogselskapet i Vestfold * Regnskap 2011 side 3 Noter, forts Kostnader skogene Tømmerdrift, måle/avvirkingsavgift Skogkultur / grøfting Veier, drift og vedlikehold Veier, nyanlegg Trekk i tømmersalg til skogfond Administrasjon, forsikring Diverse Sum kostnader skogeiendommene Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Diverse tilskudd / gaver Fylkesmannen, skoleretta arbeid Fylkesmann, prosjekter Viken Skog, korrigering fra SKI, skoleskogplanting/den nye trealderen Dnb Sparebankstiftelsen til gapahukprosjekt Sum Lønnskostnader ansatte, diverse Lønn, reiser, pensjonsordning, mm Arbeidsgiveravgift Skogselskapet har hatt arbeidsgiveransvar for én person i Styregodtgjørelse Godtgjørelse styreledere, kr Øvrige styremedlemmer, kr Regnskap og revisjon Honorar regnskap (rest 2010+termin ) Honorar revisjon (for regnskap 2010) Sum Renteinntekter Renter driftskonti Renter lån Vestf 4H Sum

14 Noter til regnskapet Note 6 Kapitalplassering Utbytte Orkla ASA Diverse selskap Sum Avkastning API Eiendomsfond PPN Shippinginvest Viken Skog BA medlemsinnskudd Sum Note 6 Kapitalplassering Verdier pr API = verdijustert e.k. Note 6/ PPN Kapitalplassering = lign. verdi Utbytte Investert beløp (2005 og 2007) -1 Avkastning Orkla ASA Verdiendring, ikke hensyntatt Diverse selskap i regnskapet Note 6 Kapitalplassering Sum Skogselskapet Utbytte i Vestfold * Regnskap Avkastning 2011 side 4 Noter, Sum forts Note 7 Note 8 API Eiendomsfond PPN Shippinginvest Viken Skog BA medlemsinnskudd Sum Orkla ASA API Eiendomsfond Diverse selskap Verdier 31 pr PPN Shippinginvest API = verdijustert e.k. / PPN 12 = lign. 500 verdi Viken Skog BA medlemsinnskudd Investert 47 beløp 625 (2005 og 2007) Avkastning Sum Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet API Eiendomsfond PPN Shippinginvest Viken Skog BA medlemsinnskudd Sum Noter, forts Skattefritt uttak skogfond Verdier pr Skogselskapet i Vestfold * Regnskap 2011 API = verdijustert e.k. / PPN = lign. verdi Samlet uttak skogfond/tilskudd i året Investert beløp (2005 og 2007) Herav tilskudd Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Note 7 Skattefritt uttak skogfond Uttak skogfond fra Skogselskapet skogfondskonto i Vestfold * Regnskap 2011 side Verdier pr Samlet uttak skogfond/tilskudd i året API = verdijustert e.k. / PPN = lign. verdi Herav tilskudd 0 Investert beløp (2005 og 2007) Noter, forts Uttak skogfond fra skogfondskonto Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Skattefri del kr 55 Note 2707 x 85 Skattefritt % uttak skogfond Skogselskapet i Vestfold * Regnskap 2011 side 4 Skattefri del kr x 85 % Samlet uttak skogfond/tilskudd i året Herav tilskudd Note 8 Aksjer, kursutvikling Aksjer, kursutvikling Uttak skogfond fra skogfondskonto Aksjer, Orkla/Norske Skog, ligningsverdi Skattefri del kr x 85 % Bokført verdi Note 8 Aksjer, kursutvikling Note 9 Skogfond, alle skoger Verdiendring, ikke hensyntatt Aksjer, Orkla/Norske i regnskapet Skog, ligningsverdi Noter, forts Aksjer, Orkla/Norske Skog, ligningsverdi Note 7 Skattefritt uttak skogfond Bokført verdi Samlet uttak skogfond/tilskudd i året Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Herav tilskudd Uttak skogfond fra skogfondskonto Saldo Bokført verdi Skattefri del kr x 85 % Netto innbet / uttak i året Verdiendring, ikke hensyntatt i regnskapet Note 8 9Aksjer, Skogfond, kursutvikling alle skoger Saldo Note 9 Skogfond, alle skoger Aksjer, Orkla/Norske Saldo Skog, ligningsverdi Note 10 Påløpte kostnader Saldo Bokført verdi Påløpte 402 feriepenger Netto innbet / uttak i året Verdiendring, Netto ikke innbet hensyntatt / uttak i regnskapet i året Påløpt arbeidsgiveravg 270 av samme Saldo Sum 346 påløpte 930 kostnader Note 9 Skogfond, Saldo alle skoger Note 10 Påløpte kostnader Saldo Påløpte feriepenger Netto innbet / uttak i året Note 10 Saldo Note 10 Påløpte kostnader Påløpt arbeidsgiveravg av samme Sum påløpte kostnader Andebu Påløpte feriepenger Påløpt arbeidsgiveravg av samme Sum påløpte kostnader Hogne Kjærås 52 / aut. 567 regnskapsfører Påløpte kostnader Påløpte feriepenger Påløpt arbeidsgiveravg av samme Sum påløpte kostnader Andebu Utbytte Orkla ASA Diverse selskap Sum Andebu Andebu Hogne Kjærås / aut. regnskapsfører Hogne Kjærås / aut. regnskapsfører Tønsberg Tønsberg Olav Bjørnli / styreleder Jon Erik Solberg / nestlede Tønsberg Hogne Kjærås / aut. regnskapsfører Olav Bjørnli / styreleder Jon Bente Erik Solberg Stordalen / nestleder Ellen Finne Olav Bjørnli / styreleder Jon Bente Erik Stordalen Solberg / nestleder Jon Olav Ellen Knotten Finne Tor Anton Andersen / daglig le Tønsberg Bente Stordalen Jon Olav Ellen Knotten Finne Tor Anton Andersen / daglig leder Jon Olav Knotten Tor Anton Andersen / daglig leder Olav Bjørnli / styreleder Jon Erik Solberg / nestleder

15 Revisjonsberetning 15

Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD

Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD 2013 Returadresse: Skogselskapet i Vestfold, postboks 2264, 3103 Tønsberg ÅRSBERETNING OG REGNSKAP SKOGSELSKAPET VESTFOLD Innkalling til årsmøte for Skogselskapet i Vestfold 2014 Tid: Onsdag 4. juni Frammøtested:

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte og foredrag 4. juni på Aur Gjestegård Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Balanse... 6 Noter

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 24. mai Noter til regnskapet.... 5 Styrets beretning... 5 Informasjonsvirksomheten...

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2012 2 Innhold Styrets beretning s 5 Informasjonsvirksomheten 2012 s 9 Planteskolens virksomhet s 12 Resultatregnskap s 15 Spesifikasjon av regnskap s 15 Balanseregnskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2

ÅRSMELDING 2011. Årsmøteinnkalling side 2 ÅRSMELDING 2011 Årsmøteinnkalling side 2 Årsmøtet 2012 Skogselskapet i Trøndelag avholdes på Bioforsk Kvithamar, Stjørdal tirsdag 5. juni 2012 kl 1000 Program for dagen: 09.30 Oppmøte og kaffe 10.00 Velkommen

Detaljer

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012

TELEMARK SKOGSELSKAP. Årsmelding 2012 TELEMARK SKOGSELSKAP Årsmelding 2012 Inklusive Årsmelding fra Fylkesmannens landbruksavdeling 2012 Styreleder har ordet Driftsåret 2012 fortsatte på mange måter som året før. Styret arbeidet med styrking

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2012 99. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2013 holdes på Kvatninga i Overhalla kommune fredag den 28. juni 2013 kl. 15.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012

Skogselskapet i Oslo og Akershus Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Innhold Styrets melding om virksomheten... 2 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 5 Invitasjon til alle våre medlemmer Årsmøte 13. juni i Ski Balanse... 6 Noter til regnskapet....

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2011 98. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2012 Holdes på Kvatninga i Overhalla kommune. fredag den 22. juni 2012 kl. 10.00 Kaffe serveres fra kl. 09.00

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold

ÅRSBERETNING 2011. Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold ÅRSBERETNING 2011 Offentlig skogstatistikk fra Fylkesmannen i Østfold Forsidebilde: «Plant et tre for fred» den 21. september i Råde, med 235 elever. Baksidebilde: Lynnedslag Alle foto: Skogselskapet Layout,

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Toten Almenning lodd nr. 3 Toten Almenning Lodd nr. 3 2850 Lena Årsmøte i Toten Almenning lodd nr. 3 på Lensbygda Sportshytte onsdag 24. april kl. 19.00 www.totenalmenning3.no

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang

Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang Årsmelding Namdal Skogselskap 2013 100. årgang WWW.SKOGSELSKAPET.NO Namdal Skogselskap Årsmøte 2014 holdes på Trones Hotell i Namsskogan kommune fredag den 27. juni 2014 kl. 10.00 Programmet blir som følger:

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2014

Årsberetning og regnskap år 2014 Årsberetning og regnskap år 2014 ÅRSMØTE Onsdag 25. mars 2015 Kl. 19.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 25. mars 2015 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner kl. 19.00. Godkjenning

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no

Årsberetning. Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Årsberetning 2011 Honne, 2836 Biri tlf: 908 88 200 e-post: ski@skogkurs.no Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap.

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen.

ÅRSMØTE. Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu. 3. Valg av to av de fremmøtte bruksberettigede til å underskrive protokollen. Årsberetning og regnskap år 2010 ÅRSMØTE Tirsdag 12. april år 2011 Kl. 19.00 på Gåsbu ÅRSMØTE Årsmøte holdes på Gåsbu Tirsdag 12. april 2011 kl. 19.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner. Godkjenning

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2011 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Forsidebilde: Budstikkestafetten på Verdens Ende. Renate Ottersen og Tor Nystuen. Årsmøteutsendinger 2011. F.v Vidar P. Andresen, Cathrine

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer