Viktige hendelser 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige hendelser 2005"

Transkript

1 D O F A S A Å R S R A P P O R T

2 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse 12 Kontantstrøm 13 Noter til regnskap 15 Revisors beretning 38 Corporate Covernance policy 41 Markedet 42 Rapport KHMS 44 Flåteoversikt 46 Finansiell kalender mai Kvartal aug Kvartal nov Kvartal 2006 Ultimo februar Kvartal kvartal 2005 Skandi Neptune ble i januar besluttet ombygget til konstruksjons-støttefartøy. Samme måned kontraherte selskapet en PSV av MT 6009S design med levering våren kvartal 2005 I april ble det inngått kontrakt for en UT 722L design for bygging i Brasil. Samme måned ble Nor Offshore Pte. Singapore (NOR) etablert i samarbeid med Nortrans Pte. og Solstad Offshore ASA. NOR inngikk i april B/B avtale for innleie av to nybygg (AHTS) med levering i mai og oktober 05. I mai ble GEO ASA stiftet med formål å kjøpe Geo Group. Geo Group er eier av Geoconsult AS, 4 skip og spesialustyr for undervannsoperasjoner. DOF overførte i forbindelse med denne transaksjonen 5 av sine Subsea skip til GEO. I juni ble det gjennomført en rettet emisjon i GEO ASA på NOK 715 mill. 3. kvartal 2005 I juli inngikk GEO avtale om kjøp av Geo Challenger ( Ocean Challenger ). Skipet fikk samme måned en 5 års kontrakt innen seismikk. Skandi Inspector fikk en 3 års kontrakt med Fugro fra januar I juli overtok Norskan Norskan Copacabana. Skipet gikk inn på en langsiktig kontrakt etter levering. I august inngikk GEO avtale om kjøp av Geosund ( Far Swan ). Skipet ble besluttet ombygget til et ROV-fartøy. 4. kvartal 2005 I oktober kontraherte DOF en PSV med levering i mai 2007, og GEO kontraherte et ROV support fartøy med levering våren I oktober tok NOR Offshore levering av ett nybygg. Den 7 november ble GEO notert på Oslo Børs. I november inngikk DOF intensjonsavtale for 4 langsiktige kontrakter med Shell for en periode på 2-5 år. I desember inngikk GEO avtale om kjøp av Century UK (GEO Century UK). Century er en ledende leverandør av tjenester innenfor survey/konstruksjonsstøtte markedet. Selskapet er etablert i Aberdeen, Houston og St. Johns. I desember kontraherte DOF en PSV av MT 6009 design for levering primo Skipet vil gå inn på langsiktig kontrakt etter levering. I desember inngikk DOF intensjonsavtale med Norsk Hydro for en kontrakt på 10 år. Samme måned fikk 3 av DOF sine skip i Egypt forlenget sine kontrakter med 1 år. 1. kvartal 2006 I januar tok GEO levering av to kabelskip fra Japan. Det ene fartøyet ble samme måned sikret en 7 års kontrakt innen seismikk. Samme måned gjennomførte GEO en 10% emisjon på NOK 276,5 mill. I februar besluttet GEO kjøp av Covus Corporation Pty Ltd., et australsk basert subsea selskap. Couvus er en ledende tilbyder av engineering, dykker og ROV-tjenester i sin region. I februar inngikk DOF kontrakt for bygging av en PSV av VS 495 design. Skipet vil få levering i august I mars etablerte DOF et nytt konstruksjonsselskap, DOFCON ASA. DOFCON har etter etableringen gjennomført en emisjon på NOK 400 mill. og inngått kontrakter for bygging av to store konstruksjonsfartøyer. I mars inngikk GEO kontrakt for bygging av et ROV fartøy i Brasil med levering mai 2008.

3 2005 D E T T E E R D O F A S A DOF ASA er et konsern som eier og driver en moderne flåte av offshore service fartøyer, og virksomheter som yter tjenester innenfor subsea og konstruksjons markedet. DOF ble stiftet i 1981 og ble notert på Oslo Børs i DOF konsernet består i hovedsak av følgende selskaper: DOF Management AS (management i Norge), DOF UK Ltd. (managementog skipseiende selskap i UK), DOF Rederi (skipseiende selskap i Norge) og GEO ASA. Datterselskapet, GEO ASA, ble stiftet i mai 2005 i forbindelse med kjøp av Geo Group. GEO er en ledende leverandør til subsea- og konstruksjons markedet. GEO er eier av 15 skip, 14 ROVsystemer og tre service selskaper i Norge, UK og Singapore. DOF eier 50% av aksjene i Norskan AS (NSO). NSO eier og driver 5 skip i Brasil, hvorav 2 skip er under bygging. NSO har ca. 200 ansatte. kontorer i Norge, Aberdeen, Houston, St. Johns (Canada), Rio de Janeiro, Buenos Aires, Kairo, Singapore og Perth (Australia). DOF sin forretningside er å være engasjert i langsiktig og industrielt preget offshore virksomhet. DOF har som strategi å beskjeftige hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter og derigjennom begrense konsernets eksponering mot kortsiktige svingninger i markedet. Verdien av aksjene på Oslo Børs var pr NOK 36,20, som tilsvarer en markedsverdi på selskapet på NOK mill. Aksjekursen har steget med 73% i forhold til aksjekurs pr. 1. januar DOF oppnådde et resultat på NOK 240,9 før skatt i Bokført egenkapital var pr NOK mill. tilsvarende NOK 26,83 pr. aksje. DOF eier 33% av aksjene i Nor Offshore Pte (NOR). NOR ble etablert i 2005 og har sitt hovedvirksomhetsområde i Asia og Austral Asia. NOR har siden etableringen tatt 2 skip inn på B/B og kjøpt to nybygg. Det planlegges å ta ytterligere skip inn på B/B i løpet av Antall sjøfolk beskjeftiget i konsernet er personer. Inklusiv ansatte på land er ca personer sysselsatt i konsernet. DOF s flåte er en av de mest moderne i markedet. Pr bestod denne flåten (inklusiv nybygg) av 19 PSV, 14 AHTS og 17 CSV. Gjennomsnittsalder på konsernets flåte er 5,5 år. DOF har historisk hatt det meste av sin virksomhet i Europa, men etter diverse oppkjøp og inngåelse av nye kontrakter har aktiviteter på andre kontinenter økt betydelig. Konsernet hadde pr. årsskiftet 3

4 K U R S E N V I D E R E DOF konsernet har gjennom 2005 tatt viktige steg for å nå selskapets målsetting om å bli en av de ledende aktører på verdensbasis innen offshore supply, survey- og konstruksjonsstøtte. Gjennom etablering av GEO ASA, oppkjøp av selskaper, kjøp av skip og kontrahering av nybygg har vi et godt fundament for å kunne tilby våre kunder service av høy kvalitet. Med kontor i 9 land er vi nå i stand til å tilby service tilnærmet world-wide. Vi har nå mer enn 1200 sysselsatte i konsernet. Kampen om de «gode hodene» i næringen er tilspisset og vi i ledelsen må sørge for at DOF konsernet er et spennende og godt selskap å arbeide i. De siste månedene har vi foretatt en del grep for å styrke kommunikasjonen mellom skip og land. Kunnskapen hos våre seilende ansatte er selskapets viktigste ressurs. Det er på sjøen våre resultater skapes, og det er der vi må fortsette å være blant de beste. For å få dette til skal antall opplæringsstillinger økes i årene fremover. Samtidig skal vi søke å videreutvikle våre ansatte gjennom kurs og trening. Oljepris, spotrater og aksjekurser er i skrivende stund på historisk høye nivåer. Det er en enorm optimisme i næringen og investeringsviljen er stor. Det er lett å bli revet med, og fristet til å øke selskapets kortsiktige eksponering. DOF skal ikke endre strategi. DOF skal fortsatt satse langsiktig og strategien om å ha hoveddelen av flåten på langsiktige kontrakter ligger fast. Våre kunders og våre egne ansattes liv og helse er hovedfokus. Vår langsiktige satsing på QHSE skal videreføres og forsterkes. Mons S. Aase Adm. direktør 4

5 2005 H O V E D T A L L Beløp i TNOK Fra resultatregnskapet Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før avskrivninger Avskrivninger Driftsresultat Finanskostnader Resultat før skatt Årets resultat Minoritetsinteresses andel av resultat Fra balansen Skip og andre anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall Netto kontantstrøm Likviditetsgrad 2 2,31 8,85 3,72 Egenkapitalandel 3 26% 21% 21% Driftsmargin 4 48% 53% 53% Avkastning på egenkapital 5 12% 13% 10% Gjennomsnittlig antall aksjer Fortjeneste pr. aksje 6 2,92 2,03 1,48 Netto kontantstrøm pr. aksje 7 8,14 5,91 5,03 1) Resultat + avskrivninger +/- urealisert kurstap/gevinst 2) Omløpsmidler/kortsiktig gjeld 3) Egenkapital/totalkapital 4) Driftsresultat før avskrivninger i prosent av driftsinntekter 5) Resultat etter skatt i prosent av bokført egenkapital 6) Resultat etter skatt/gjennomsnittlig antall aksjer 7) Kontantstrøm punkt 1/gjennomsnittlig antall aksjer 5

6 S T Y R E T S B E R E T N I N G Konsernets inntekter for 2005 var NOK 1 583,6 mill mot NOK 1 005,2 mill i Årets resultat utgjorde NOK 240,9 mill mot NOK 153,1 mill i Hovedårsaken til økningen i omsetning og resultat har vært satsingen på GEO ASA, som ble stiftet våren GEO har siden etableringen hatt en aktiv periode med kjøp av skip, oppkjøp av selskaper og organisk vekst. GEO ble børsnotert den 7. november Konsernet har gjennom året overtatt 6 skip, hvorav 4 nybygg. Den samlede flåte for konsernet inklusiv skip eid av tilknyttede selskaper, består av 50 skip, hvorav 10 nybygg som vil bli levert i 2006 og Konsernet har gjennom 2005 fokusert på internasjonal vekst og hadde ved års-skiftet etablert kontorer i 9 land. Forretningside og målsetning Selskapets forretningside er å være engasjert i langsiktig industrielt preget offshore-virksomhet. Selskapets målsetning er å videreutvikle sin posisjon som en ledende leverandør av offshore service tjenester med hovedvekt på høykvalitets- og kostnadseffektiv drift. Selskapets hovedmålsetning skal sikres gjennom en balansert befraktningsstrategi med vekt på langsiktig kontraktsdekning, for å sikre en konservativ risikoprofil og god kontantstrøm. Selskapet skal opprettholde sin posisjon som attraktiv samarbeidspartner for befraktere, finansinstitusjoner og leverandører. Selskapet skal være en internasjonal leverandør av offshore service tjenester og opprettholde sin satsning på høyt kvalifiserte mannskaper og driftspersonell. Selskapet skal fokusere på miljø og vil fortsette sin satsning på tekniske løsninger innenfor miljømessige skipskonsepter. Administrasjon, skip, mannskap og øvrig personell skal tenke og handle på en miljømessig og forsvarlig måte. Selskapets virksomhet Selskapets virksomhet har i 2005 bestått i å eie og å drive konsernets flåte på ca. 40 skip. Datterselskapet GEO ASA har levert survey, konstruksjonsstøtte og IRM tjenester i Nordsjøen, Middelhavet, Vest-Afrika, Australasia og US Gulf gjennom året. Pr. februar eide konsernet helt eller delvis en flåte inkl. nybygg bestående av følgende skip: 19 plattform forsynings skip (PSV) 14 ankerhåndteringsskip (AHTS) 17 subsea/konstruksjon/seismikk fartøy (CSV) Nybyggene fordeler seg som følger: 4 plattform forsynings skip (PSV) 4 ankerhåndteringsskip (AHTS) 2 subsea/konstruksjonstøtte fartøy (CSV) DOF har gjennom året tatt levering av to skip, M/S Skandi Barra i juli og M/S Skandi Chieftain i oktober. Begge skip gikk inn på langsiktige kontrakter etter levering. Flere av konsernets skip har fått forlenget sine kontrakter, og i tillegg er det inngått nye langsiktige befraktningsavtaler for nybygg. GEO ASA Geo ASA ble stiftet i forbindelse med kjøpet av Geo Group i mai På oppkjøpstidspunktet bestod Geo Group av Geoconsult, 4 skip, samt spesialutstyr for undervannsoperasjoner. Etter kjøpet overførte DOF 5 av sine skip til GEO og gjennomførte deretter en rettet emisjon på NOK 715 mill. DOF har videre inngått avtale med GEO om å overføre skipet Skandi Neptune. Denne overtagelse vil være avhengig av endelig aksept fra leasingselskapet og forventes å være på plass i løpet av I september/oktober kjøpte og overtok GEO ytterligere to skip, Geosund og Geo Challenger. Videre ble det i samme periode bestilt 7 nye ROV-systemer. Geo inngikk i desember avtale om kjøp av to kabelskip fra Japan. Levering av skipene skjedde i januar Det ene fartøyet er sluttet på et 7 års certeparti innenfor seismikk. Det andre planlegges ombygd til subsea konstruksjonsfartøy. I høst inngikk GEO avtale om bygging av et moderne konstruksjonsstøttefartøy med levering fra verft våren GEO har vært og er fortsatt inne i en aktiv periode med oppkjøp og organisk vekst. I fjerde kvartal 2005 og i starten av 2006 har dette medført etableringer i Houston, i St. Johns, i Singapore og i Perth/Australia. Century Subsea Ltd. (GEO Century) ble overtatt av GEO i begynnelsen av desember. GEO Century er en ledende leverandør av tjenester innen offshore konstruksjonstøtte markedet, og har sine kunder i Nordsjøen, Vest-Afrika, Middelhavet og Mexico gulfen. I fjerde kvartal etablerte GEO selskapet GEO Subsea i Perth Australia. Bakgrunnen for etableringen var et samarbeid med Covus Corporation Ltd. for operasjoner i dette farvann. I februar inngikk GEO avtale om kjøp av 100% av aksjene i Covus Corporation Ltd. Covus er leverandør av engineering, dykker og ROV-tjenester til et bredt spekter av kunder i hele Australasia regionen. Felleskontrollert virksomhet Konsernet eier 50% av aksjene i Norskan AS, som eier 100% av aksjene i NorSkan Offshore Ltda. (NSO). NSO har hovedkontor i Rio de Janeiro og avdelingskontor/base i Macae. NSO eide ved årsskiftet 5 skip, hvorav to skip er under bygging. NSO tok levering av ett nybygg i juli. Det er inngått langsiktige kontrakter for alle seilende skip og ett av nybyggene. Nybyggene har levering henholdsvis i 2006 og Konsernet eier 50% av DOF Boa AS, som eier to AHTS av VS 481 design. Skipene har i 2005 operert i Egypt og har fornyet sine kontrakter til ut Konsernet eier 33% i Nor Offshore Pte. Dette selskapet har siden etableringen i mai 05 inngått B/B avtale for 7 skip (3 seilende og 4 under bygging) og har siden overtatt eierskap til to av skipene. Skipene opererer i Asia og Austral Asia. 6

7 2005 S T Y R E T S B E R E T N I N G Aksjonærforhold Det har ikke vært vesentlige endringer i selskapets eierstruktur i perioden. Selskapet hadde pr. 31. desember aksjonærer. Aksjekursen var på samme dato NOK 36,20. Kursen ved årsskiftet 04 var NOK 20,20. Aksjekapitalen er NOK fordelt på aksjer pålydende NOK 2,-. Styret har fram til neste ordinære generalforsamling fullmakt til å beslutte forhøyelse av aksjekapitalen ved utstedelse av inntil 25 mill. aksjer. Styret har fram til neste ordinære generalforsamling fullmakt på tilbakekjøp av inntil 10% av selskapets aksjer til pris i intervallet NOK 20,0 til NOK 35,0. Pr. årsskiftet eide selskapet egne aksjer. Det er et mål for selskapet å maksimere verdiskapningen til det beste for aksjonærene. Et bidrag i denne sammenheng er at selskapet oppnår gode resultater, og derav god avkastning til aksjonærene. Selskapet tar sikte på utdeling til aksjonærene når selskapets finansielle stilling tillater det. Det ble utbetalt NOK 0,50 pr. aksje i 2004 og NOK 0,75 pr. aksje i Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales NOK 1,00 pr. aksje i Helse, miljø og sikkerhet Selskapet har i 2005 fortsatt å styre sine aktiviteter innenfor Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet etter målene om å unngå arbeidsrelaterte personskader og sykdom, ha et godt arbeidsmiljø, bevisstgjøring og kontroll med de miljømessige aspektene og ha høy regularitet i driften. Selskapet har siden 1995 vært sertifisert iht. ISM koden, og siden juni 2002 ISO 9001 og ISO I november 2005 ble det gjennomført en fullstendig resertifisering av de nevnte standardene, inkludert oppgradering til nyeste versjon av ISO Det ble i 2005 registrert en nedgang i fraværskadefrekvensen (antall personskader med fravær pr eksponerte arbeidstimer) fra 3,19 i 2004 til 2,29 i Målsetning om ingen skader ligger fast, og selskapet arbeider videre med de langsiktige tiltak som er etablert i de senere år hvor ledelsesengasjement samt fokus på den enkelte medarbeiders påvirkning av HMS resultatene står sentralt. I tillegg er det tilført ekstra ressurser ved at selskapet har engasjert egne representanter fra de seilende til å drive aktivt HMS arbeid/ opplæring ombord (fra høsten 2005). Innrapportering av hendelser og farlige forhold er fremdeles et område som det satses på for å dra lærdom og kunne sette inn tiltak for å unngå gjentagelse. På miljøsiden har det vært en revitalisering av arbeidet for å forenkle prosessen rundt kartlegging/identifisering av vesentlige miljøaspekter (selskapets påvirkning på det ytre miljø) og sikre at nye miljøaspekter blir identifisert. I denne prosessen har det vært innhentet råd fra faglig ekspertise på området og miljøprogrammet er revidert. Det har ikke vært rapportert om akutte utslipp av betydning. Aktivitetene for 2006 er beskrevet i en egen plan (QHSE Plan) og det er etablert tiltak innenfor alle elementene i K&HMS. Fortsatt sterkt engasjement i alle ledd vil være det viktigste bidrag til å fortsette fremgangen. Sykefraværet har i 2005 vært 4,5% av total arbeidstid mot 4,1% i Antall sjøfolk beskjeftiget i konsernet er ca , hvorav 560 er ansatt i DOF Management AS. Inklusiv landansatte er ca personer sysselsatt i konsernet. Det har vært en tendens til høyere turn-over av ansatte og særlig for innleid personell. En viktig utfordring er å sikre stabilitet blant sjøfolk i årene framover. Det er derfor satt i gang tiltak for å oppnå en god stabilitet og rekruttering i konsernet. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass med likestilling mellom kvinner og menn. Tradisjonelt er andel kvinnelige ansatte på skipene lav. Det er dog et mål for selskapet å gradvis øke den kvinnelige andelen av seilende personell. I administrasjon på land utgjør fordelingen blant de ansatte ca. 50% kvinner og 50% menn. Markedsforholdene En generell økt lete-og bore aktivitet gjennom året har medført en betydelig økt etterspørsel etter skip. Nordsjømarkedet har gjennom hele 2005 vært godt med god etterspørsel både etter PSV og AHTS. Utnyttelsesgraden har vært i området 90% gjennom hele året. Tradisjonelt har Nordsjø- andelen av store AHTS vært tilnærmet 50% av den totale flåten. Denne andelen er betydelig redusert gjennom de siste år til tross for økt tilførsel av nye skip i Nordsjøen. Nordsjøflåten bestod ved inngangen av året av 206 skip. Til tross for at det gjennom året er levert 67 nybygg økte flåten bare til 210 skip i Nordsjøen i slutten av året. Dette skyldes i hovedsak stadig økende etterspørsel internasjonalt etter denne type skip. Ved årsskiftet bestod ordreboken av 80 PSV og 45 AHTS for levering i henholdsvis 2006 og Konsernets regnskap Konsernets regnskap er utarbeidet i henhold til IFRS og sammenligningstall for fjoråret er endret tilsvarende. Regnskapet for GEO ASA er inkludert fra og med 2. kvartal 05. Basert på investeringen i GEO ASA og innarbeiding av disse regnskapstallene er ikke tallene sammenlignbare for DOF ASA konsern oppnådde for 2005 driftsinntekter på NOK 1 583,6 mill. (NOK 1 005,2 mill). Økningen skyldes i hovedsak etableringen av GEO ASA og tilgang av flere skip Konsernets driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) ble NOK 761,9 mill mot NOK 533,0 mill for Driftsresultatet utgjorde NOK 405,5 mill mot NOK 257,3 mill i Avskrivninger er økt som følge av tilgang av flere skip og omarbeidelse til IFRS. Netto finansposter utgjorde for 2005 NOK 148,1 mill mot NOK 98,0 mill i Urealisert disagio for 2005 utgjorde NOK 11,9 mill mot NOK 10,6 mill for Årets resultat ble NOK 240,9 mill (NOK 3,14 pr. aksje) mot NOK 153,1 mill (NOK 1,99 pr. aksje). Årets kontantstrøm (resultat før skatt, urealisert disagio og avskrivninger) utgjorde NOK 597,3 mill (NOK 428,6 mill).. Vesentlige endringer i selskapets balanse skyldes kjøpet av GEO, levering av nye skip, investeringer i tilknyttede selskaper, og tilførsel av ny kapital i forbindelse med emisjon. Det er betalt NOK 254,5 mill i avdrag/nedbetaling av gjeld gjennom året og tatt opp 7

8 S T Y R E T S B E R E T N I N G NOK 1 944,5 mill i ny langsiktig gjeld. De samlede investeringer i 2005 utgjorde NOK 2 313,9 mill, og utgjør kjøp/overtagelse av skip og virksomheter. Det er tatt opp to obligasjonslån på henholdsvis NOK 100 mill og NOK 300 mill gjennom året. Konsernet hadde en totalbalanse på NOK 8 025,0 mill mot NOK 5 285,1 mill i Av balanse pr utgjør GEO NOK 2 848,3 mill. Netto rentebærende gjeld var pr NOK 3 875,2 mill mot NOK 2 592,6 mill pr Bokført egenkapital var pr NOK 2 059,9 mill inklusiv minoritet på 472,2 mill mot NOK 1 134,6 mill pr Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var på NOK 420,4 mill. (NOK 256,4 mill i 2004) Driftsresultatet for konsernet var på NOK 405,5 mill.(nok 257,3 mill i 2004) Differansen skyldes i hovedsak ordinære avskrivninger, finansposter og endring på kunder og leverandører. Konsernets likviditetsbeholdning var NOK 1 345,4 mill per Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Konsernets inntekter er i hovedsak i USD, GBP og NOK. Konsernet er eksponert mot endringer i valutakurser og særlig USD og GBP. Denne risiko blir forsøkt redusert ved inngåelse av terminkontrakter og ved å tilpasse den langsiktig gjeld i forhold til inntjening i samme valuta. Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivå da hoveddelen av selskapets gjeld har flytende rente. Konsernets kredittrisiko vurderes som lav basert på at selskapets kunder tradisjonelt sett har god økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser. Selskapet har historisk sett hatt en lav andel tap på fordringer. Konsernet har en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling som gir grunnlag for fortsatt drift og videreutvikling av selskapet. Disponering resultat Morselskapets årsregnskap er oppgjort med et underskudd på NOK 17,3 mill. Styret foreslår at resultat overføres fra annen egenkapital. Etter ovennevnte disponering av resultat utgjør selskapets frie egenkapital NOK 246,1 mill. Konsernets regnskap er gjort opp med et overskudd på NOK 240,9 mill hvorav NOK 20,9 mill overføres til minoritet og NOK 219,9 mill overføres til annen egenkapital. Utsiktene fremover DOF forventer et godt marked for supplyskip i Selskapet er moderat bekymret for det store antallet skip under bygging spesielt innenfor PSV segmentet. Dette kan på mellomlang sikt føre til en midlertidig svekkelse innenfor dette segmentet. Selskapet er positiv til det internasjonale markedet for store AHTS skip. GEO ASA ble etablert i Dette fordi selskapet hadde forventninger om høy etterspørsel innenfor GEO s virksomhetsområder; survey, IRM og konstruksjonsstøtte. Selskapet er fortsatt meget positiv til GEO s fremtidsutsikter. DOF har i mars 2006 etablert et nytt selskap, DOFCON ASA, med formål å eie og å drive større konstruksjonsfartøy. Bakgrunnen for denne satsingen er forventninger om vekst i etterspørselen etter denne typen skip, høy alder på den eksisterende flåten samt begrenset tilgang på ny tonnasje, som samlet gir forventninger om et godt marked de neste årene Storebø, 27.mars 2006 Styret i DOF ASA Helge Møgster Ole R. Møgster Oddvar Stangeland (styrets formann) Oddvar Skjegstad Britt Mjellem Mons Aase (adm. direktør) 8

9 2005 R E S U L T A T R E G N S K A P DOF ASA Beløp i TNOK KONSERN IFRS IFRS NGAAP NGAAP IFRS IFRS NGAAP NGAAP Note Salgsinntekt 5, Annen driftsinntekt Driftsinntekter Lønnskostnader m.m. 14, Avskrivninger 6, Annen driftskostnad Driftskostnader Driftsresultat Investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsresultat Minoritetsinteresser Årsresultat til morselskapets aksjonærer Resultat pr. aksje (NOK) 20 2,92 2,03 1,48 Opplysninger om disponering: Annen egenkapital Fond for vurderingsforskjeller

10 B A L A N S E DOF ASA Beløp i TNOK KONSERN IFRS IFRS NGAAP IFRS IFRS NGAAP Note Eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill 3, Immaterielle eiendeler Skip Maskiner og annet driftsløsøre Varige driftsmidler Investering i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer 11, Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler Varer Kundefordringer 10, Andre fordringer Fordringer Kortsiktige investeringer Betalingsmidler Omløpsmidler Eiendeler

11 2005 B A L A N S E DOF ASA Beløp i TNOK KONSERN IFRS IFRS NGAAP IFRS IFRS NGAAP Note Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkursfond Innskutt egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Egenkapital ikke resultatført Annen egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Avsetning for forpliktelser Obligasjonslån 16, Gjeld til kredittinstitusjoner 16, Øvrig langsiktig gjeld 16,17, Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 16, Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld Egenkapital og gjeld

12 E G E N K A P I T A L B E V E G E L S E Endringer i egenkapitalen - Konsern Beløp i TNOK Fond for Overkurs- Sum innskutt vurderings- Annen Opptjent Minoritets- Sum egen- Aksjekapital fond Egne aksjer egenkapital forskjeller egenkapital egenkapital interesser kapial Balanse NGAAP Overgangseffekter IFRS Balanse IFRS Årets resultat Nedsettelse av overkurs og etterfølgende utbetaling Overgangseffekter IFRS Balanse IFRS Endring prinsipp finansielle instrumenter IFRS Agioeffekt IFRS Omregningsdifferanser Økning av egenkapital i datterselskap* Nedsettelse av overkursfond og etterfølgende utbetaling Omarbeidelse IFRS - Årets resultat Skatteeffekt av emisjonskostnader Egenkapital IFRS Endringer i egenkapitalen - DOF ASA Beløp i TNOK Fond for Overkurs- Sum innskutt vurderings- Annen Opptjent Minoritets- Sum egen- Aksjekapital fond Egne aksjer egenkapital forskjeller egenkapital egenkapital interesser kapial Balanse NGAAP Overgangseffekter IFRS Balanse IFRS Nedsettelse Overkursfond Resultat Balanse IFRS Endring prinsipp finansielle instrumenter IFRS Nedsettelse Overkursfond Endring som følge av fisjon Årets resultat Egenkapital IFRS

13 2005 K O N T A N T S T R Ø M DOF ASA Beløp i TNOK KONSERN IFRS IFRS NGAAP IFRS IFRS NGAAP Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Avskrivninger på anleggsmidler Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn- og utbetalinger Effekt av valutakursendringer Endring i andre tidsavgrensningsposter (arbeidskapital)* Inntekt ved bruk av brutto /egenkapitalmetoden Netto kontantstrøm fra drift Innbetaling ved salg av - varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler* Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak* Forskuddsbetaling nybygg Netto endring langsiktig konsernmellomværende Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld* Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling av egenkapital Utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i betalingsmidler Betalingsmidler ved periodens begynnelse Korreksjon omarbeidelse til IFRS Betalingsmidler ved periodens slutt * Kontantstrømeffekt ved salg av skip og aksjer fra DOF til GEO er ikke hensynstatt i kontantstrømoppstilling for morselskap da innbetaling har vært tingsinnskudd i GEO. 13

14 14

15 2005 N O T E R NOTE 1: GENERELT DOF ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert på Storebø i Austevoll Kommune, Norge. DOF ASA er morselskap for flere selskaper, nærmere beskrevet i note 8. Konsernets virksomhet består av tre segmenter nærmere beskrevet i note 4. Årsregnskapet ble godkjent for publisering av styret den 27. mars Alle tall i noter er i hele tusen. NOTE 2: REGNSKAPSPRINSIPPER Hovedprinsipper Både selskapsregnskapet og det konsoliderte regnskapet til DOF ASA er utarbeidet i overenstemmelse med Internasjonale regnskapsstandarder, som er publisert av International Accounting Standards Board, effektiv fra 31. desember Standarder som er vedtatt på regnskapsavleggelsestidspunktet, men som trer i kraft etter , har etter konsernets oppfatning ingen vesentlig effekt på det avlagte regnskapet. Med unntak av investeringer som er kjøpt i markedsøyemed eller er tilgjengelig for salg, hvilket er vurdert til virkelig verdi (note 7,8) er historisk kost lagt til grunn. Regnskapsåret følger kalenderåret. Resultatoppstillingen er etter art. Endringer i regnskapsprinsipper og feil Virkninger av endringer i regnskapsprinsipper og korrigering av vesentlige feil i tidligere årsregnskap føres direkte mot egenkapitalen. Sammenligningstallene omarbeides tilsvarende. Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også konsernets funksjonelle valuta. For konsolideringsformål er balansetall for datterselskap med annen funksjonell valuta, omregnet til balansedagens kurs, og resultatregnskapet er omregnet til gjennomsnittkurs for perioden. Omregnskapsdifferanser er ført mot egenkapital. Ved avhendelse av utenlandske datterselskaper, blir akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til datterselskapet resultatført. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet inkluderer DOF ASA og selskaper som DOF ASA har bestemmende innflytelse ovenfor. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier, enten direkte eller indirekte, mer enn 50% av aksjene i selskapet, og at konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Oppkjøpsmetoden er brukt ved regnskapsføring av oppkjøpte enheter. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året er konsolidert fra/til tidspunktet for gjennomføring av kjøpet/salget. Investeringer i tilknyttede selskaper (normalt investeringer på mellom 20% og 50% av selskapenes egenkapital) hvor betydelig innflytelse er utøvd av DOF ASA er regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Det foretas vurderinger av verdien av investeringene når det foreligger indikasjoner på verdifall eller når behovet for tidligere nedskrivninger ikke lenger er tilstede. Når konsernets andel av tapet overstiger investeringen, er investeringen regnskapsført til null. Dersom konsernets andel av tapet overstiger investeringen, vil dette bli regnskapsført i den grad konsernet har forpliktelser for å dekke dette tapet. Felleskontrollert virksomhet tas inn i regnskapet etter bruttometoden. Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Urealisert gevinst oppstått ved transaksjoner med tilknyttede selskaper er eliminert med konsernets andel i tilknyttet selskap. Tilsvarende er urealisert tap eliminert, men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen som er solgt internt. Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetning om ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og andre hendelser under like omstendigheter. Datterselskap/tilknyttede selskap I morselskapet vurderes datterselskap og tilknyttede selskap etter kostmetoden. Investeringen vurderes til anskaffelseskost med mindre nedskrivning er nødvendig. Utbytte og andre utdelinger inntektsføres når beslutning om utbytte er vedtatt av gyldig organ i datterselskap/tilknyttet selskap. Overstiger mottatt utbytte og andre utdelinger andel av tilbakeholdt resultat i eierperioden, regnskapsføres den overskytende del som tilbakebetaling av investert kapital og føres som reduksjon av investeringen i balansen. Felleskontrollert virksomhet Felleskontrollert virksomhet er økonomisk virksomhet regulert ved avtale mellom to eller flere deltakere slik at disse har felles kontroll over virksomheten. Deltakelse i felles kontrollert virksomhet regnskapsføres etter bruttometoden. Etter bruttometoden regnskapsfører deltaker sin andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler klassifiseres som omløpsmidler når: - eiendelen er en del av enhetens tjenestekretsløp, og forventes å bli realisert eller forbrukes i løpet av enhetens normale produksjonstid; - eiendelen holdes for tradingformål; - eiendelen forventes realisert innen 12 måneder etter balansedato; - eiendelen er kontanter eller kontantekvivalenter, men med unntak når det foreligger restriksjoner for bytte eller bruk til å gjøre opp gjeld innen 12 måneder etter balansedato. Alle andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Gjeld klassifiseres som kortsiktig gjeld når: - gjelden er en del av tjenestekretsløpet, og forventes å bli oppgjort i løpet av normal produksjonstid; - gjelden holdes for tradingformål; - det er avtalt oppgjør innen 12 måneder etter balansedato; - enheten ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjør av gjelden til minst 12 måneder etter balansedato. All annen gjeld klassifiseres som langsiktig. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. I kontantstrømoppstillingen er kassekreditt inkludert i kontanter og kontantekvivalenter. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som umiddelbart kan konverteres til kontanter, til et kjent beløp og som inneholder uvesentlig risikomoment. Kundefordringer Kundefordringer regnskapsføres til amortisert kost. Det ses bort fra renteelementet hvis dette er uvesentlig. Ved objektive bevis på verdifall, tapsføres forskjellen mellom regnskapsført verdi og nåverdi av fremtidige kontantstrømmer diskontert med fordringens opprinnelige effektive rentesats. Anleggskontrakter Arbeid under uførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregningsmetode. Fullførelsesgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventet 15

16 N O T E R totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. Anleggsmidler Anleggsmidler, unntatt investeringseiendeler, er vurdert til kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler er solgt eller avhendet, blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger tilbakeført i regnskapet, og eventuell tap eller gevinst fra avhendingen blir resultatført. Kostprisen for anleggsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk, slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller det kan påvises økt inntjening som følge av reparasjon/vedlikehold vil utgiftene til dette bli balansenført som tilgang anleggsmidler. Forventet brukstid for anleggsmiddelet og avskrivningsmetode blir vurdert årlig for å sikre at metoden og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til anleggsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er regnskapsført til pådratte kostnader relatert til anleggsmiddelet. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk. Periodisk vedlikehold Periodisk vedlikehold balanseføres som en del av skipet, og avskrives lineært over perioden frem til neste periodisk vedlikehold, normalt etter 30 måneder. Ved kjøp av nye skip, blir en andel av kostprisen vurdert som periodisk vedlikehold. Finansielle leieavtaler Konsernet presenterer finansielle leieavtaler i regnskapet som eiendel og gjeld, lik kostprisen til eiendelen eller, dersom lavere, nåverdien av kontanstrømmen til leiekontrakten. Ved beregning av nåverdien til leiekontrakten, brukes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten når det kan bestemmes. Dersom dette ikke kan fastsettes brukes selskapets marginale lånerente i markedet. Direkte kostnader knyttet til leiekontrakten er inkludert i kostprisen til eiendelen. Månedlig leiebeløp blir separert i et renteelement og et tilbakebetalingselement. Rentekostnaden er allokert til ulike perioder slik at rentekostnaden for restgjelden blir lik i ulike perioder. Eiendelen som inngår i en finansiell leieavtale avskrives. Avskrivningstiden er konsistent for tilsvarende eiendeler som er eid av konsernet. Dersom det ikke er sikkerhet for at selskapet vil overta eiendelen ved leasingkontraktens utløp, avskrives eiendelen over den korteste perioden av leiekontraktens løpetid og avskrivningstid for tilsvarende eiendeler eid av konsernet. Operasjonelle leieavtaler Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på utleier, blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger er klassifisert som en driftskostnad, og resultatføres over kontraktsperioden. Om en salg og tilbakeleie transaksjon resulterer i en operasjonell leieavtale, og det fremgår klart at transaksjonen er gjennomført til virkelig verdi, vil eventuell gevinst eller tap blir resultatført når transaksjonen gjennomføres. Om salgsprisen er under virkelig verdi, vil eventuell gevinst eller tap bli resultatført direkte, unntatt i den situasjonen dette medfører fremtidige leiebetalinger under markedspris. I slike tilfeller amortiseres gevinsten/tapet over leieperioden. Om salgsprisen er over virkelig verdi, amortiseres overprisen over estimert bruks periode for eiendelen. Goodwill Merverdi ved kjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til identifiserbare eiendeler eller gjeldsposter på datoen for oppkjøpet, er klassifisert som goodwill i balansen. Ved investering i tilknyttede selskaper, er goodwill inkludert i kostprisen til investeringer. De identifiserbare eiendeler og gjeld på transaksjonsdatoen regnskapsføres til virkelig verdi på transaksjonsdatoen. Minioritetens andel av identifiserbare eiendeler og gjeld er beregnet med utgangspunkt i minioritetens andel av virkelig verdi på identifiserbare eiendeler og gjeld. Om det i etterkant av oppkjøpet fremkommer ytterligere informasjon om eiendeler og gjeld på transaksjonstidspunktet, vil vurdering av virkelig verdi på eiendeler og gjeld kunne endres inntil det første regnskapet for en hel regnskapsperiode er avlagt. Goodwill avskrives ikke, men det foretas en vurdering hvert år hvorvidt den regnskapsførte verdien kan forsvares med fremtidig inntjening. Om det finnes indikasjoner på nedskrivningsbehov relatert til goodwill, vil det bli foretatt en vurdering hvorvidt diskontert kontantstrøm relatert til goodwillen overstiger regnskapsført verdi av goodwill. Dersom den diskonterte kontantstrøm er lavere enn regnskapsført verdi, vil goodwill bli nedskrevet til virkelig verdi. Negativ goodwill Negativ goodwill ved virksomhetsoverdragelser blir inntektsført etter at identifikasjon og verdsettelse av overdratte eiendeler og forpliktelser er gjennomført på nytt for å sikre at negativ goodwill ikke skyldes feil i verdsettelsen av eiendeler eller forpliktelser. Valuta Pengeposter og gjeld i fremmed valuta omregnes til norske kroner etter balansedagens kurs. Valutagevinst og -tap resutatføres og klassifiseres som finansposter. Lån Ved opptak av lån, regnskapsføres lånet til nominelt beløp. Dersom lånet er direkte relatert til anskaffelse av anleggsmidler, balanseføres transaksjonskostnader forbundet med låneopptaket som en del av anskaffelseskost til anleggsmidlet. Hvis låneopptaket ikke har direkte sammenheng med anskaffelse av anleggsmiddel, kostnadsføres transaksjonskostnadene i perioden de oppstår. Usikre forpliktelser og regnskapsmessige avsetninger Usikre forpliktelser og regnskapsmessige avsetninger regnskapsføres når, og kun når, en har et gyldig krav mot seg (rettslig eller forventet) som følge av tidligere hendelser og det kan sannsynliggjøres (mer enn 50%) at et oppgjør vil finne sted som følge av forpliktelsen, samt at forpliktelsen kan måles pålitelig. Usikre forpliktelser og regnskapsmessige avsetninger vurderes ved hver balansedato og størrelsen på regnskapsført forpliktelse reflekterer beste estimat på forpliktelsen. Når betydningen av tid er uvesentlig, regnskapsføres forpliktelsen til det man forventer det koster å kjøpe seg fri fra forpliktelsen. I motsatt fall, når tid har vesentlig betydning for forpliktelsens størrelse, regnskapsføres forpliktelsen til nåverdi. Enhver økning i forpliktelsen som følge av tid, resultatføres som rentekostnader. Betingede forpliktelser som stammer fra kjøp av virksomhet regnskapsføres til virkelig verdi selv om forpliktelsen ikke er sannsynlig. Vurdering av sannsynlighet og virkelig verdi er en kontinuerlig prosess. Endringer i virkelig verdi resultatføres. Egenkapital Transaksjonskostnader relatert til egenkapitaltransaksjoner, inklusiv skatteeffekt av transaksjonskostnadene, regnskapsføres direkte mot 16

17 2005 N O T E R egenkapitalen. Kun transaksjonskostnader som er direkte relatert til egenkapitaltransaksjonene regnskapsføres mot egenkapitalen. Omregningsdifferanser oppstår som følge av endringer i valutakurs ved konsolidering av utenlandske enheter. Kursendringer relatert til pengeposter (fordringer og gjeld), som i realiteten er en del av selskapets nettoinvestering i utenlandske enheter, er behandlet som omregningsdifferanser, og regnskapsføres således rett mot egenkapitalen. Når utenlandsk virksomhet selges, reverseres akkumulerte omregningsdifferanser relatert til den solgte enheten, og omregningsdifferansene resultatføres dermed sammen med gevinst eller tap ved salget. Regnskapsføring av inntekt Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjonen vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilkomme enheten og når størrelsen på beløpet kan måles pålitelig. Inntekt presenteres uten merverdiavgift og etter eventuelle rabatter. Resultatskatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på bakgrunn av alle skattepliktige midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel regnskapsføres når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelig skattepliktig inntekt til å kunne utnytte skattefordelen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel regnskapsføres uavhengig av når forskjellene vil reverseres og regnskapsføres i utgangspunktet til nominell verdi. Utsatt skatt/skattefordel måles på bakgrunn av forventet fremtidig skattesats. Både betalbar- og utsatt skatt regnskapsføres rett mot egenkapitalen i den grad de relaterer seg til poster regnskapsført rett mot egenkapitalen. Deler av konsernets virksomhet er strukturert i henhold til reglene for rederibeskatning. Skattekostnaden og utsatt skatt for selskaper organisert under dette skatteregimet er avhengig av selskapenes utbyttepolitikk og fremtidige forventede overskudd. Basert på at selskapene organisert innenfor ordningen ikke har til hensikt i overskuelig fremtid å utbetale utbytter ut over beskattet kapital, har konsernet estimert en skattesats på 0% for de selskaper som beskattes etter rederibeskatningsreglene. For alle selskaper som skal rederibeskattes er det derfor beregnet 0% utsatt skatt på midlertidige forskjeller ved inntreden i ordningen og 0% utsatt skatt på løpende overskudd etter inntreden. For selskaper som ikke inngår i ordningen og på skattepliktige finansinntekter i rederibeskattede selskaper anvendes en skattesats på 28%. Etter endring i rederibeskatningsreglene med virkning fra inngår agio/disagio i skattepliktig finansinntekt, og langsiktig gjeld i utenlandsk valuta ble tillagt valutakurs pr som inngangverdi. Samtidig ble rederibeskattede selskaper gitt rett til fremføring av skattemessig negativt finansunderskudd mot positiv finansinntekt i senere år. Midlertidige forskjeller vedrørende finansposter utlignes ved beregning av utsatt skatt/-fordel, som er 28% av netto midlertidige forskjeller. Pensjoner og pensjonsforpliktelser Brutto pensjonsforpliktelse er nåverdien av opptjente pensjons-rettigheter basert på aktuarmessige beregninger og antatt fremtidig lønns- og pensjonsvekst. Pensjonsmidlene er vurdert til markedsverdi pr tillagt for avkastning gjennom året. Periodens netto pensjonskostnad (brutto pensjonskostnad fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene) er inkludert i lønnskostnadene. Brutto pensjonskostnad omfatter verdien av årets opptjente pensjonsrettigheter, rente-kostnad på brutto pensjonsforpliktelse og amortisering av urealiserte gevinster og tap. Endringer i regnskapsestimater, samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidler som overstiger 10% av det høyeste av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene, amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Netto pensjonsforpliktelse/ pensjonsmidler er klassifisert som langsiktig gjeld/ langsiktig fordring i balansen. Det avsettes arbeidsgiveravgift på netto forpliktelse. Ved overfinansiering hvor det innbetales midler som er avgiftspliktige balanseføres arbeidsgiveravgiften som forskuddsbetalt arbeidsgiveravgift sammen med netto pensjonsmidler. Der hvor konsernets forpliktelser ovenfor de ansatte består i å yte tilskudd av nærmere angitt størrelse til den enkeltes pensjonssparing (tilskuddsplan), inngår periodens tilskudd inkl arbeidsgiveravgift i pensjonskostnaden. Ved tilskuddsbetalingen er konsernets forpliktelser fullt ut innfridd. Nedskrivning av eiendeler Eiendeler som vurderes til amortisert kost nedskrives når det er sannsynlig at selskapet ikke vil få fullt oppgjør i henhold til kontraktsfestede terminer på utlån, fordringer eller på holde-til-forfall-investeringer. Nedskrivning resultatføres. Reversering av tidligere års nedskrivninger regnskapsføres først når etterfølgende hendelser tilsier at årsakene til nedskrivningen ikke lenger er til stede. Reversering av nedskrivning presenteres som inntekt. Reversering av tidligere års nedskrivninger gjennomføres imidlertid kun inntil balanseført verdi er lik det beløpet som ville eksistert dersom nedskrivning ikke hadde blitt gjennomført tidligere. Vurdering av nedskrivning på andre eiendeler gjennomføres når det foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom balanseført verdi av en eiendel er høyere en gjenvinnbart beløp, regnskapsføres en nedskrivning i resultatregnskapet. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi redusert med forventede salgskostnader og nåverdi basert på fremtidig bruk av eiendelen. Virkelig verdi redusert med forventede salgskostnader er det beløpet som kan oppnås ved salg til en uavhengig tredjepart minus salgsomkostninger. Gjenvinnbart beløp bestemmes separat for alle eiendeler, men - dersom umulig - blir gjenvinnbart beløp beregnet sammen med enheten som eiendelen tilhører. Nedskrivninger som er regnskapsført i resultatregnskapet i tidligere perioder reverseres når det foreligger informasjon som tilsier at det ikke var behov for å foreta nedskrivningen, eventuelt at tidligere regnskapsført nedskrivningsbeløp var for høyt. Det foretas imidlertid ingen reversering dersom balanseført verdi blir høyere enn hva balanseført verdi ville ha vært dersom normale avskrivninger hadde blitt benyttet. Sikring Pengeposter og gjeld i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner basert på valutakursen på balansedato. På grunn av konsernets omfattende internasjonale virksomhet, er konsernet eksponert ovenfor endringer i valutakurser. Konsernets valutastrategi er å balansere faste fremtidige inntekter (fraktinntekter) og gjeld i utenlandsk valuta. Konsernet anvender imidlertid ikke sikringsbokføring etter IAS 39, og således regnskapsføres også alle finansielle derivater til virkelig verdi hvor verdiendringer resultatføres. Segmenter Konsernet opererer innenfor tre forretningssegmenter, PSV (Plattformforsyningsskip), AHTS (Ankerhåndteringsfartøy) og CSV (konstruksjonstøtte fartøy). Geografisk er virksomheten spredd utover flere geografiske områder: Nordsjøen, Middelhavet/Sør-øst Asia, Vest-Afrika, og Amerika). 17

18 N O T E R Betingede forpliktelser: Betingede forpliktelser er definert som: (i) mulige forpliktelser som følge av tidligere hendelser, men hvor eksistensen er avhengig av fremtidige hendelser; (ii) forpliktelser som ikke er regnskapsført fordi det ikke er sannsynlig at forpliktelsen vil medføre utstrømming av ressurser; (iii) forpliktelser som ikke kan måles med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført bortsett fra betingede forpliktelser som stammer fra oppkjøp av virksomhet. Vesentlige betingede forpliktelser noteopplyses, for uten betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for eksistens er meget lav. En betinget eiendel regnskapsføres ikke, men noteopplyses dersom det er en viss grad av sannsynlighet i at fordelen vil tilfalle konsernet. Hendelser etter balansedagen Ny informasjon om konsernets posisjoner på balansedatoen er hensyntatt i regnskapet. Hendelser etter balansedatoen som ikke påvirker konsernets posisjoner på balansedatoen, men som har vesentlig effekt for fremtidige perioder noteopplyses. Bruk av estimater Finansregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS (International Reporting Financial Standards). Dette innebærer at ledelsen har benyttet estimater og forutsetninger som påvirker størrelsen på eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og informasjon om mulige forpliktelser. Spesielt gjelder dette estimater omkring forventet brukstid og restverdi på konsernets skip. Fremtidige hendelser kan medføre endringer på disse estimatene. Slike endringer vil resultatføres. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstilling viser den samlede kontantstrømmen fordelt på operasjonell drift, investerings- og finansieringsaktiviteter. Oppstillingen viser de enkelte aktivitetenes virkning på likvidbeholdningen. Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i tråd med den indirekte modellen. Resultat pr. aksje Resultat pr. aksje beregnes ved å dividere majoritetens andel av periodens resultat med et tidsveiet gjennomsnitt av antall ordinære aksjer for perioden. 18

19 2005 N O T E R NOTE 3: Vesentlige oppkjøp i løpet av året og proformainformasjon Beløp i TNOK Hele virksomheten i de kjøpte selskapene videreføres etter kjøpene. Regnskapsføring av konserndannelsen er i utgangspunktet regnskapført etter oppkjøpsmetoden. Merverdier som fremkommer i merverdianalysene er vist nedenfor på vesentlige oppkjøp i løpet av året. Vederlaget for kjøpene er gjort opp med kontanter og aksjer. Ervervs- Andel Vederlag/ tidspunkt/ stemme- Merverdi Bokført anskaffelseskonsern- berettighet Merverdi identifiser- egenkapital kost inkl. Konsernets kjøp av virksomheter i 2005 dannelse kapital goodwill bare eiendeler v/oppkjøp omkostn. Geo Group AS % Century Subsea Ltd.(CSL)* % Anskaffelseskost Avskrivninger/nedskrivninger i Balanseført merverdi Avskrivningsperiode N/A år Avskrivningsplan N/A Lineær Geo Group CSL Sum Andel resultat etter oppkjøpstidspunkt Ovennevnte oppkjøp har skjedd i datterselskapet GEO ASA. DOF har i tillegg solgt/fisjonert skip til GEO konsernet Da dette var en omorganisering uten reell endring i eierstruktur, ble transaksjonene regnskapsført til kontinuitet. Disse transaksjonene har heller ikke hatt effekt på konsernets balanse. * 20% av vederlaget for oppkjøpet av CSL er i form av aksjer i GEO ASA. Pr var dette enda ikke oppgjort, og ihht avtale ble oppgjøret gjennomført i mars Oppgjøret ble gjennomført ved at det ble foretatt en rettet emisjon mot tidligere eiere i CSL. Pr har konsernet regnskapsført en forpliktelse på MNOK 20,5 vedrørende avtalt tilleggsvederlag (se også note 18). I vederlag/anskaffelseskost inngår kostnader til finansielle og juridiske rådgiverer med totalt MNOK 3,3 for oppkjøp gjennomført i Det gjennomføres årlig en nedskrivningstest for goodwill. Grunnlaget for beregning av gjenvinnbart beløp (her bruksverdi) er budsjetterte fremtidige kontantoverskudd fra Geo Group og CSL. For å forsvare balanseført verdi av goodwill, er det ikke nødvendig å legge inn realvekst i budsjettforutsetningene, selv med diskonteringsrente på over 10%. I mars 2006 har datterselskapet GEO ASA gjennomført oppkjøpet av det Australske undervanns service selskapet Corporation Pty Ltd. Kjøpesummen, inklusiv selskapets gjeld, er omtrent $A 12.3 millioner (MNOK 61,5). Proforma resultattall er utarbeidet for å gi et mer riktig bilde basert på konsernets sammensetning ved utgangen av Proformatall er beheftet med større usikkerhet enn faktiske regnskapstall og vil ikke nødvendigvis reflektere de resultater som ville blitt oppnådd dersom kjøpene hadde vært gjennomført på et tidligere tidspunkt. Proformatallene er utarbeidet under forutsetning at kjøpene av GEO Group og CSL var gjennomført pr. 1. januar Der hvor konsernet har brukt egne midler til oppkjøpet, er faktisk avkastning konsernet har hatt på disse midlene frem til oppkjøpet eliminert i proformatallene. Finansieres oppkjøpet ved en emisjon og emisjonen er direkte knyttet til oppkjøpet, er det ikke justert for finansieringskostnad i proformatallene. Transaksjoner mellom partene forut for oppkjøpene er eliminert. Det er ikke avdekket vesentlige transaksjoner mellom partene forut for oppkjøpene. Konsern (beløp i TNOK) Proforma 2005 Driftsinntekter Driftskostnader før avskrivning EBITDA Avskrivning Driftsresultat Netto finansposter Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt Resultat pr. aksje 3,52 19

20 N O T E R NOTE 4: Segmentinformasjon Beløp i TNOK Forretningssegment DOF konsernet opererer innenfor tre segmenter i forhold til strategiske virksomhetsområder og skipstyper. De ulike forretningssegmenter er inndelt i PSV( Plattform Supply Vessel) AHTS (Anchor Handling Tug Supply Vesel) og CSV (Construction Support Vessel). Datterselskapet GEO er representert som ett segment (CSV). Geografisk segment Konsernet deler sin virksomhet inn i 3 geografiske regioner basert på kundenes tilholdsted; Nordsjøen, Middelhavet/Asia og andre områder. For datterselskapet GEO er kundenes tilholdsted offshore, og driftsmidler og ansatte som benyttes for å betjene forskjellige geografiske regioner er ofte de samme. Derfor rapporteres eiendeler under segmentet andre områder for dette konsernet. Segmentinformasjon YTD 2005 Forretningssegment PSV AHTS CSV KONSERN NOK Driftsinntekter EBITDA Avskrivninger EBIT Netto finansposter Årsresultat Eiendeler Egenkapital Gjeld Kontantstrøm fra drift Kontantstrøm fra inv.aktiv Kontantstrøm fra finans Investeringer Geografisk segment Nordsjøen Middelhavet/Asia Andre områder KONSERN NOK Driftsinntekter Eiendeler/skip

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006

FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 FINANSIELL RAPPORT 4. kvartal 2006 Finansiell rapport 4. kvartal 2006 Konsernets inntekter utgjorde NOK 3 010,9 mill (NOK 1 583,6 mill) pr. 31.12.06 og NOK 839,8 mill (NOK 481,4 mill) for fjerde kvartal

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt

Konsernregnskap (NOK 1.000) Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2004 Svakt spotmarked i Nordsjøen i årets 1. kvartal Driftsinntektene ble NOK 225 mill (inkludert NOK 22 mill i salgsgevinst) mot NOK 219 mill samme kvartal året før Kvartalets

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 848,6 mill (NOK 847,8 mill). Tilsvarende utgjør driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) NOK 326,0

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

DOF ASA 1. kvartal 2010

DOF ASA 1. kvartal 2010 DOF ASA 1. kvartal 2010 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 1 129 mill (NOK 964 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK mill 338 (NOK 231 mill) Konsernet har overtatt tre

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 3. KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 3. kvartal NOK 1 120,0 mill (NOK 1 077,0 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 375,3 mill (NOK 374,1 mill). Datterselskap DOF Subsea plasserte i juli

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett: se vedlegg): Resultatregnskap Totalt SOFF: RAPPORT 1. KVARTAL 2006 Driftsinntektene for kvartalet ble NOK 306 mill, mot NOK 256 mill samme kvartal året før Kvartalets driftsresultatet (EBITDA) ble NOK 141 mot fjorårets 132 mill Konstruksjonsservice

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg):

Oversikt over hovedtall (NOK 1.000) for konsernet (for komplett oppsett se vedlegg): SOFF: RAPPORT 2. KVARTAL 2006 Markedet har vært meget bra gjennom hele kvartalet og fraktinntektene ble de høyeste i rederiets histore Sum driftsinntekter i 2. kvartal ble NOK 427 mill mot NOK 337 mill

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

års regnskap www.dof.no

års regnskap www.dof.no års regnskap www.dof.no 3 STYRETS BERETNING 2007 DOF ASA ( Selskapet ) eier og driver offshore fartøyer og engineerings- og servicevirksomheter i tilknytning til undervannsoperasjoner. DOF gruppen ( Konsernet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer