Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall vekttall er vist i parentes foran hver spørsmålsgruppe.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall vekttall er vist i parentes foran hver spørsmålsgruppe."

Transkript

1 Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM2 høst 2009 Onsdag 17. februar 2010 kl. 09:00-15:00 Oppgavesettet består av 4 sider Hjelpemidler: Norsk rettskrivningsordbok Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall vekttall er vist i parentes foran hver spørsmålsgruppe. A. (22) GLUL genet, som koder for glutamin syntetase, er trolig et av de eldste funksjonelle gener i vårt genom. I det humane genomet finnes en familie av fem gener som koder for varianter av glutamin syntetase. Slike genfamilier kan oppstå ved ikke allelisk overkrysning (ulik overkrysning) mellom repeterte sekvenser som er spredt i det humane genomet. 1. Hva er segmentduplikasjoner, SINE og LINE elementer? 2. Beskriv hvordan ikke allelisk overkrysning kan gi opphav til genfamilier Ikke allelisk overkrysning vil kunne føre til mikrodelesjoner og mikroduplikasjoner 3. Beskriv kort en metode for å undersøke hele genomet til en pasient for å påvise slike kromosomavvik. 4. Beskriv oppbygging av et eukaryot gen som gir opphav til et mrna. 5. Gjør rede for generelle prinsipper ved transkripsjonsregulering av gener som koder for mrna i eukaryote celler. 6. Beskriv hovedtyper RNA molekyler som finnes i eukaryote celler, og angi deres funksjoner. 7. Beskriv egenskaper ved proteiner som bestemmer om nylig syntetiserte proteiner lokaliseres til plasmamembranen (som transmembranprotein), cellekjernen, utsiden av cellen (som løselig protein) eller cytosol. B. (17) Glutamin syntetase katalyserer følgende reaksjon: Glutamat +NH ATP Glutamin + ADP + Pi 8. Beskriv glutaminets funksjon som transportør av N overskudd. 9. Angi om hvert av de påfølgende utsagn er riktig eller galt. Begrunn ditt svar. a. Urea dannes direkte ved hydrolyse av ornithin. b. Urea syklus foregår bare i cytosol. c. De to N atomene som inngår i urea tilføres ureasyklus som karbamoylfosfat og L alanin. d. Manglende argininosuccinat lyase aktivitet gir NH 3 forgiftning. Det medisinske fakultet 1

2 10. Angi om hvert av de påfølgende utsagn om glukoneogenesen er riktig eller galt. Begrunn ditt svar. a. Når glukoneogenesen øker medfører dette at det dannes mindre urea. b. Når den dietære tilførsel av tyrosin er tilstrekkelig er ikke fenylalanin en essensiell aminosyre. c. Glukagon er det eneste hormonet som medvirker til stimulering av glukoneogenesen. d. I et glukoneogent vev finnes det glukose 6 fosfatase aktivitet. Aktiv humant glutamat syntetase er en oktamer, der de åtte monomerene holdes på plass av ikkekovalente bindinger. Leverenzymet aktiveres av α ketoglutarat og hemmes av karbamoylfosfat. 11. Forklar kort hva som menes med proteiners primær, sekundær, tertiær og kvaternærstruktur. Gi tre eksempler på bindinger som medvirker til stabilisering av disse strukturene. 12. Hva menes med: a) Allosterisk regulering av enzymaktivitet? b) Feedback regulering av enzymaktivitet? C. (17) I sentralnervesystemet er glutamin(gln) en viktig forløper for nevrotransmitteren glutamat (glu). I glutamaterge nerveterminaler blir glu lagret i synaptiske vesikler via vesikulære glu transportører. 13. Diskuter de mekanismene og drivkreftene som ligger til grunn for at nevrotransmittere kan lagres inne i synaptiske vesikler. Frisetting av klassiske kjemiske transmittere fra presynaptiske nerveterminaler foregår via eksocytose av synaptiske vesikler. 14. Diskuter kort de viktigste mekanismene som fører til at synaptiske vesikler i nerveterminalens cytoplasma trafikkeres til cellemembranoverflaten der frisettingen skal foregå. I glutamaterge synapser medfører binding av glu til postsynaptiske glu reseptorer at reseptorens ionekanal, som er spesifikk for Na + og K +, åpnes. 15. Beskriv den elektriske responsen som skapes på grunn av ionestrømmene som derved oppstår i den postsynaptiske membranen, med hovedvekt på hvorledes de ulike komponentene av den elektrokjemiske gradienten påvirker responsens retning og størrelse. I nyrenes tubuliceller produseres NH 4 + fra aminosyren glutamin. Glutamin tas opp i cellen i kotransport med Na Hvilke forhold gjør at et slikt opptak er energimessig gunstig? 17. Gi en kort beskrivelse av prosesser som regulerer cellevolumet. Det medisinske fakultet 2

3 D. (13) Kreftceller er storforbrukere av glutamin 18. Beskriv minst fire viktige karaktertrekk ved kreftceller. 19. Beskriv hvordan to ulike tumor suppressorgener utgjør henholdsvis R punktet i cellesyklus og DNA skadeskjekkpunktet, og forklar hvordan mutasjoner i disse genene kan gi kreft. 20. Forklar hvordan DNA skader kan utnyttes ved behandling av kreft. 21. Angi viktige livsstilsfaktorer som kan forebygge kreft. E. (10) Signalstoffet TGFβ er involvert i mange biologiske prosesser, og hemmer blant annet celleproliferasjon i en rekke vev. 22. Beskriv det som skjer når TGFβ aktiverer sin reseptor. Bruk gjerne en tegning. Fosfolipase C kan aktiveres på forskjellige måter. 23. Beskriv minst to måter dette enzymet kan aktiveres på. 24. Hvilke sekundære budbringermolekyler blir dannet som følge av aktivering av fosfolipase C, og hvilke proteinkinaser kan aktiveres når nivået av disse sekundære budbringermolekylene øker? F. (17) Glukokortikoidhormoner er vist å stimulere glutamin syntetaseaktiviteten, noe som krever aktiv medvirking av cytoskjelettet 25. Beskriv ulike spesialiserte cellekontakter 26. Beskriv struktur og funksjoner av basalmembranen. 27. I hvilke vevstyper finner vi hovedsakelig: a) kollagen type I b) kollagen type II c) kollagen type IV Hvilke strukturelle forskjeller er det mellom disse tre kollagenvariantene? 28. Hvordan er sarkomeren i skjelettmuskelceller bygget opp? 29. Beskriv mekanismen for kontraksjon i tverrstripet muskulatur. Det medisinske fakultet 3

4 G. (4) For å dekke fosterets behov for glutamin foregår det glutaminsyntese i placenta. 30. Hva heter prosessen som fører til dannelsen av de tre kimlagene i embryoet og hva heter kimlagene? 31. Gi en oversikt over hvilke typer vev hvert av kimlagene gir opphav til. Inst. For oral biologi Gaustad Harald Osmundsen Professor Det medisinske fakultet 4

5 Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM2 høst 2009 Onsdag 17. februar 2010 kl. 09:00 15:00 Sensorveiledningen består av 7 sider Hjelpemidler: Norsk rettskrivningsordbok Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall vekttall er vist i parentes foran hver spørsmålsgruppe. A. GLUL genet, som koder for glutamin syntetase, er trolig et av de eldste funksjonelle gener i vårt genom. I det humane genomet finnes en familie av fem gener som koder for varianter av glutamin syntetase. Slike genfamilier kan oppstå ved ikke allelisk overkrysning (ulik overkrysning) mellom repeterte sekvenser som er spredt i det humane genomet. 4. Hva er segmentduplikasjoner, SINE og LINE elementer? Svar: Segmentduplikasjoner defineres som DNA segmenter på en til flere hundre kilobaser (kb) som finnes i opptil flere dusin kopier på forskjellige steder i det humane genomet, og hvor kopiene er mer enn 90% like i sekvens. De ulike kopiene kan enten befinne seg på ett kromosom, eller på forskjellige kromosomer. SINE og LINE elementer (Short/Long interspersed nuclear elements) er høyt repeterte sekvenselementer, de finnes spredt i det humane genomet og utgjør til sammen en tredjedel av genomsekvensen. SINE elementene er bp i utstrekning og det finnes over en million SINE elementer i det humane genomet. Et full lengde LINE element er 6 8kb i utstrekning og det finnes nesten en million LINE elementer i det humane genomet. 5. Beskriv hvordan ikke allelisk overkrysning kan gi opphav til genfamilier Svar: Ikke allelisk overkrysning vil kunne gi opphav til dupliserte områder i genomet hvis to områder med svært lik sekvens (f eks segmentduplikasjoner) parres i meiosen og overkrysning mellom disse to homologe kromosomene så skjer innenfor segmentduplikasjonen. Da dannes en gamet hvor området mellom de to segmentduplikasjonene er duplisert, og en gamet med en delesjon. Overkrysningen er illustrert i figuren hvor segmentduplikasjonene er vist som piler: Det medisinske fakultet 5

6 Gameten med det dupliserte området vil gi opphav til et individ hvor genene innenfor duplikasjonen (A, B og C i figuren) finnes i en ekstra kopi. Hvis ikke dupliseringen av disse genene har negativ innvirkning på individets overlevelse og forplantningsevne, vil duplikasjonen kunne etablere seg i populasjonen. Over tid vil mutasjoner i de dupliserte genene kunne føre til at de blir noe forskjellige. Ikke allelisk overkrysning vil kunne føre til mikrodelesjoner og mikroduplikasjoner 6. Beskriv kort en metode for å undersøke hele genomet til en pasient for å påvise slike kromosomavvik. Svar: I forelesningene er kun en metode beskrevet for å undersøke hele genomet mhp duplikasjoner og delesjoner. Dette er mikromatrisebasert komparativ genomhybridisering (array CGH, acgh). (Komparativ genomhybridisering kan også gjøres på metafasekromosomer, men dette er ikke beskrevet i detalj på forelesning, og metoden har betydelig dårligere oppløsning enn acgh). Ved acgh benyttes matriser hvor svært mange DNA sekvenser (oligonukleotider) er satt av på et underlag. Posisjonen til hver oligo både i matrisen og i genomet er kjent. I et acgh eksperiment innmerkes DNA fra pasienten med en farge (f eks grønn), mens et referanse DNA innmerkes med en annen farge (f eks rødt). De to DNA prøvene blandes sammen og hybridiseres til matrisen. Ved avlesing registreres intensiteten av begge fargene for hvert punkt i matrisen, og forholdet mellom intensiteten av de to fargene avslører delesjoner og duplikasjoner: I eksempelet vil et punkt i matrisen som har mer grønn enn rød farge, representere et område i genomet som er økt i kopitall hos pasienten. Tilsvarende vil punkter som er mer røde representere områder i genomet hvor kopitallet er lavere i pasienten enn i referansen, altså en delesjon i pasienten 4. Beskriv oppbygging av et eukaryot gen som gir opphav til et mrna. Svar: Hovedstrukturen til proteinkodende gener hos eukaryoter består av promoter, transkripsjonsstart, exoner, introner og transkripsjonsstopp. Innenfor exonsekvensene finner vi sekvenser som koder for 5' og 3' ikke translaterende områder, samt sekvensene som gir opphav til den åpne leserammen som koder for selve proteinet. 5. Gjør rede for generelle prinsipper for transkripsjonsregulering i eukaryote celler. Svar:Først må DNA gjøres klart til transkripsjon. Dette kan innebære prosesser som nucleosom unfolding, kromatin dekondensering, demetylering av DNA og histon acetylering. Etter at dette har skjedd kan spesifikke regulatoriske proteiner binde seg til DNA. Disse spesifikke proteinene binder seg til promotere og regulatoriske DNA sekvenser, og vil i samarbeid med RNApolymerasen påvirke/regulere transkripsjonen. 6. Beskriv hovedtyper RNA molekyler som finnes i eukaryote celler, og angi deres funksjoner. Svar: Vi har 5 hovedtyper RNA molekyler i eukaryote celler: rrna, mrna, trna, snrna og mirna. Syntesen av disse RNA molekylene skjer i forbindelse med prosessen transkripsjon ved hjelp av enzymene RNA polymeraser. RNA polymerase I syntetiserer rrna. RNA polymerase II syntetiserer mrna (og enkelte snrna). RNA polymerase III syntetiserer trna, 5SrRNA og enkelte snrna. Hovedfunksjonen til rrna er å danne strukturen til ribosomene. Hovedfunksjonen til mrna er å være budbringer av genetisk informasjon, og å påse at den genetiske informasjonen i exonene overføres til en bestemt aminosyresekvens. Hovedfunksjonen til trna er å transportere Det medisinske fakultet 6

7 aminosyrer og i samarbeid med mrna påse at den genetiske informasjonen i exonene overføres til en bestemt aminosyresekvens. Hovedfunksjonen til snrna er å være en del av spleisosomet og delta i spleisingen av exoner (fjernelse av intronsekvenser i proteinkodende gener). mirnas er RNA molekyler som består av nukleotider og som binder seg til mrna og regulerer genuttrykk på translasjonsnivå. 7. Beskriv egenskaper ved proteiner som bestemmer om nylig syntetiserte proteiner lokaliseres til plasmamembranen (som transmembranprotein), cellekjernen, utsiden av cellen (som løselig protein) eller cytosol. Svar: Proteinlokalisering bestemmes av såkalte sorteringssignaler, som utgjøres av spesielle aminosyresekvensmotiver innen proteinets primærstruktur. Transmembranproteiner har amino terminalt (N terminalt) et ER sorteringssignal (også kalt ledersekvens), og i tillegg minst en transmembranregion, dvs. sekvens med aminosyrer som kan sitte stabilt i en membran. Proteiner som skal til cellekjernen mangler ER sorteringssignal, men har internt i sin sekvens et kjernesignal, som tillater opptak og passasje gjennom kjerneporer. Løselige proteiner som eksporteres til utsiden av cellen har ER sorteringssignal, men mangler transmembranregion. Proteiner som ikke har ER sorteringssignaler forblir i cytosol. B. Glutamin syntetasen katalyserer følgende reaksjon: Glutamat +NH ATP Glutamin + ADP + Pi 8. Beskriv glutaminets funksjon som transportør av N overskudd. Svar: Leveren er eneste organ som har ureasyntese. Fra perifere organer (for eks. CNS) må overskudd av N transporteres til lever for ureasyntese. Fordi NH 3 (NH 4 + ) er toksisk er dette uaktuelt for transport. Overskudd av NH 3 brukes derfor som substrat for glutamin syntetase, og transporteres som glutamin via blodbanen til for eks lever. I leveren tilbakedannes glutamine til glu + NH 3 ved hjelp av glutaminase. Frigjordt NH 3 inngår i leverens ureasyntese. Dersom nyre og tarm også nevnes som mottaker vev for gln er det korrekt. Her foregår det ikke urea syntese. Angi om hvert av de påfølgende utsagn er riktig eller galt. Begrunn ditt svar. a. Urea dannes direkte når ornithin hydrolyseres. Svar: Galt. Urea spaltes av ved hydrolyse av arginin (arginase reaksjonen), L ornithin er også et reaksjonsprodukt. b. Urea syklus foregår bare i cytosol. Svar: Galt. Urea syklus er delt mellom cytosol og mitokondriell matriks. Syntese av karbamoylfosfat og citrullin foregår i mitokondrie matriks c. De to N atomene som inngår i urea tilføres ureasyklus som karbamoylfosfat og L alanin. Svar: Galt. De to N atomene går inn i ureasyklus kommer fra karbamoylfosfat og L aspartat. d. Manglende argininosuccinat lyase aktivitet gir NH 3 forgiftning. Svar: Riktig. Enzymet er nødvendig for ureasyklus. Mangler dette enzymet aktivitet blir det ikke dannet urea, og NH 3 forgiftning vil bli konsekvensen. Det medisinske fakultet 7

8 9. Glukoneogenesen er en livsviktig prosess. Angi om hvert av de påfølgende utsagn er riktig eller galt. Begrunn ditt svar. a. Når glukoneogenesen øker medfører dette at det dannes mindre urea. Svar: Galt. Økt glukoneogenese medfører økt forbruk av aminosyrer til syntesen av glukose. Dermed dannes det også mer NH 3 (fra gjenværende aminogruppe), som må detoksifisere som urea. Følgelig økt syntese av urea. b. Når den dietære tilførsel av tyrosin er tilstrekkelig er ikke fenylalanin lengre en essensiell aminosyre. Svar: Galt. Tyrosin dannes fra fenylalanin ikke motsatt. Fenylalanin er en essensiell aminosyre. Dietær tilførsel av tyrosin har følgelig ingen innflytelse på fenylalaninens ernæringsmessige status. c. Glukagon er det eneste hormonet som medvirker til stimulering av glukoneogenesen. Svar: Galt. Glukagon er ikke det eneste hormonet. Kortisol medvirker også (stimulerer til nysyntese av glukoneogene enzymer). Dersom adrenalin også nevnes er det ok. d. I et glukoneogent vev finnes det glukose 6 fosfatase aktivitet. Svar: Riktig. Et vev som har glukoneogenese må ha glukose 6 fosfatase aktivitet. Dette er enzymet som omdanner glukose 6 fosfat til glukose + fosfat; det blir glukose som gir direkte opphav til blodglukose. Aktiv humant glutamat syntetase er en oktamer der de åtte momomerene holdes på plass av ikkekovalente bindinger. Leverenzymet aktiveres av ketoglutarat og hemmes av karbamoylfosfat. 10. Forklar kort hva som menes med proteiners primær, sekundær, tertiær og kvaternærstruktur. Gi tre eksempler på bindinger som medvirker til stabilisering av disse strukturene. Svar: Primærstruktur: Aminosyrer koplet sammen i kjede ved peptidbindinger (kovalente). Sekundærstruktur: Regulære arrangementer av polypeptidkjeden innen molekylet. α-heliks: Spiralstruktur. 3.6 AS/tørn. Stabilisert av H-bindinger. β-foldestruktur: Bølgeblikk-liknende struktur der paralelle kjeder stabiliseres av H-bindinger mellom kjedene. Tertiærstruktur: Den 3-dimensjonale struktur av proteinet. Kan inneholde såkalte domener, dvs. fundamentale underavdelinger av molekylet med motiver, som kan foldes uavhengig av resten av molekylet. Kvaternærstruktur: To eller flere polypeptidkjeder koplet sammen (dimer, tetramer, oligomerer,..for eksempel: Hemoglobin med sine 4 polypeptidkjeder). Bindingstyper: 1. Peptidbinding mellom aminosyrene son nevnt ovenfor. 2. H-binding: Et proton danner en bro mellom to elektronegative atomer, som N og O i α heliksen. 3. Ionebinding: Negativt ladet gruppe (COO -,Glu, Asp) trekkes til positivt ladet gruppe (NH 3 +,eks.lys). 4. Hydrofob (apolar) binding: Hydrofobe sidekjeders tendens til å tiltrekke hverandre (eks, Ala, Val). 5. Disulfidbinding: 2 CysSH Cys-S-S-Cys. Det medisinske fakultet 8

9 6. Van der Waalske krefter: Svake induktive bindinger som oppstår ved at elektronskyer polariserer hverandre. 11. Hva menes med: c) Allosterisk regulering av enzymaktivitet? Svar: allosterisk regulering, kontroll av enzymets aktivitet ved binding av stoffer eller proteiner til et annet område av enzymet enn det aktive setet, kalt et allosterisk sete. Allosteriske proteiner kan ha et eller flere allosteriske seter og har ofte to eller flere underenheter. Binding av et substratmolekyl til et allosterisk enzym vil påvirke tendensen til å binde det neste substratmolekyl (homotrop effekt), og binding av et regulatormolekyl på et eget sete vil påvirke bindingen av substratet på sitt sete (heterotrop effekt). Effekten formidles via endringer i proteinets romlige struktur (konformasjon). d) Feedback regulering av enzymaktivitet? Svar: Feedback regulering - et produkt i en reaksjonsvei hemmer eller stimulerer et tidligere trinn i samme reaksjonsvei. C. I sentralnervesystemet er glutamin (gln) forløper for nevrotransmitteren glutamat (glu). I glutamaterge nerveterminaler blir glu lagret i synaptiske vesikler via vesikulære glu transportører. 13. Diskuter de generelle mekanismene og drivkreftene som ligger til grunn for at nevrotransmittere kan bli lagret i synaptiske vesikler. Svar: Det er forelest at standard synaptiske transmittere blir syntetisert i nerveterminalenes cytoplasma/mitokondrier, og at alle kjemiske synapser deretter akkumulerer nevrotransmittere fra cytoplasma inn i synaptiske vesikler via en koblet transport. Mekanismen for dett er som følger: Synaptiske vesikler har en protonpumpe (såkalt V ATPase) som under forbruk av ATP pumper protoner fra cytoplasma inn i vesiklenes hulrom. Disse protoner binder seg til det relevante transportproteinet mens nevrotransmitteren (lokalisert i cytoplasma) samtidig vil bindes til transportproteinet på vesikkelens utside. Via antiport mekanisme (exchange transport) blir protonene flyttet tilbake til cytoplasma med sin konsentrasjonsgradient, mens transmitteren forflyttes inn i vesikkelens hulrom mot en betydelig konsentrasjonsgradient. Uten opprettholdelse av protongradienten vil lagringen av transmitter raskt stoppe. Frisetning av klassiske kjemiske transmittere fra presynaptiske nerveterminaler foregår via eksocytose av synaptiske vesikler. 14. Diskuter kort de viktigste mekanismene som fører til at synaptiske vesikler i nerveterminalens cytoplasma bindes til overflatemembranområdet der frisettingen skal foregå. Svar: Det er forelest at nerveterminaler inneholder svært lite tubulin og trafikkering av vesikler fra cytoplasma ut til overflaten foregår langs aktinfilamenter (trolig ved hjelp av motorproteinet myosin), delvis hjulpet av proteinet synapsin. Binding av vesiklene til det riktige området på overflatemembranen ( docking ) foregår så ved hjelp av SNARE proteiner, her bør dannelsen av SNARE komplekset mellom v og t SNARER være kort beskrevet. Det medisinske fakultet 9

10 I glutamaterge synapser medfører binding av transmitteren glu til postsynaptiske reseptorer at ionekanalen som er spesifikk for natrium og kalium vil bli åpnet. 15. Beskriv den elektriske responsen som skapes på grunn av ionestrømmene som derved oppstår i den postsynaptiske membranen, og diskuter hvorledes de ulike komponentene av den elektrokjemiske gradienten påvirker responsens retning og størrelse. Svar: Det er forelest at økning av permeabilitet for natrium fører til at membranpotensialet går mot natrium potensialet som er positivt på innsiden, mens økning av permeabilitet for kalium fører til at membranpotensialet går mot kalium potensialet, som er negativt på innsiden av membranen. Beskrivelse av de enkelte drivkrefter bør inneholde følgende elementer: De elektrokjemiske drivkreftene som driver ionene har ulike retninger: Natriumionets konsentrasjon er størst på utsiden og ionet vil derfor av kjemiske grunner strømme inn i cellen. De positivt ladete natriumioner blir i tillegg av elektriske årsaker også tiltrukket av den negative innsiden, totalt blir den elektrokjemiske gradient for natriumionene meget sterk og gir betydelig opphopning av natrium intracellulært. Motsatt er kaliumionets konsentrasjon størst intracellulært og ionet vil derfor strømme ut av cellen. Imidlertid vil kaliumionene av elektriske grunner (positivt ladete ioner) ikke gå samme retning, men heller bli tiltrukket av den intracellulære negative ladning, dette gir en viss anrikning av kaliumioner intracellulært. Totalt sett er konsekvensen av disse kaliumbevegelsene en relativ svak hyperpolarisering pga. svak utstrømming av kaliumioner. Summert for begge ioner vil hvilemembranpotensialet bli endret i positiv, depolariserende retning, og gi et eksitatorisk postsynaptisk synaptisk potensial (EPSP). (En evt. anvendelse av Nernst ligning under denne diskusjon vil være et pluss). I nyrenes tubuliceller produseres NH 4 + fra gln. Gln tas opp i cellen i kotransport med Na Hvilke forhold gjør at et slikt opptak er energimessig gunstig? Svar: Natriumioners konsentrasjonsgradient fra utsiden til innsiden av membranen er stor nok til at gln, som har motsatt konsentrasjonsgradientretning, kan transporteres mot sin gradient Lav intracellulær Na + konsentrasjon i forhold til ekstracellulærvæsken, negativt membranpotensial favoriserer opptak av + ladete partikler, lavere intracellulær glutaminkonsentrasjon. 17. Gi en kort beskrivelse av prosesser som regulerer cellevolumet. Svar: ved akutt cellesvelling vil cellene nedjustere volum ved å kvitte seg med osmotisk aktive partikler og dermed også vann (KCl og aminosyrer). Ved akutt celleskrumping skjer det motsatte (Na/K/Cl og aminosyrer). D. Kreftceller er storforbrukere av glutamin 18. Beskriv minst fire viktige karaktertrekk ved kreftceller Svar: Ukontrollert (vekstfaktor uavhengig) celledeling ofte økt Redusert celledød (apoptose) Redusert evne til differensiering/modning Evne til metastasering (spredning) Evne til å stimulere til dannelse av nye blodårer inn i tumor (angiogenese), noe som gjelder solide svulster Det medisinske fakultet 10

11 19. Beskriv hvordan to ulike tumor suppressorgener utgjør henholdsvis R punktet i cellesyklus og DNA skadeskjekkpunktet, og forklar hvordan mutasjoner i disse genene kan gi kreft Svar: R punktet utgjøres av prb og DNA skadeskjekkpunktet utgjøres av p53. Celler kan ikke passere R punktet i G1 før prb er fullt fosforylert. Først da vil transkripsjonsfaktoren E2F frigjøres fra lommen i prb, og S fase spesifikke gener (eks. DNA polymerase, cyclin E og cyclin A) kan transkriberes. Mutasjoner i genet for prb som fører til redusert nivå av genproduktet, vil gjøre at E2F hele tiden er fri til å transkribere S fase gener. Dermed passeres R punket i G1 uavhengig av vekstfaktorer, nye mutasjoner kan oppstå og kreft utvikles. p53 er en transkripsjonsfaktor som aktiveres og stabiliseres når en celle utsettes for DNA skade. Det stabile og aktive p53 proteinet vil transkribere en rekke gener, blant annet CKIp21 (som derved hemmer cellene i G1), GADD45 som bidrar til DNA reparasjon, og bax (dersom cellen ikke lykkes i å få reparert sitt DNA) som induserer apoptose. Mutasjoner i genet for p53 fører ofte til at p53 ikke stabiliseres og/eller aktiveres, noe som hindrer transkripsjon av de nevnte 3 genene. Dermed vil cellen fortsette å dele seg (og leve) med skadet DNA. Resultatet kan bli nye mutasjoner og dermed kreft. 20. Forklar hvordan DNA skader kan utnyttes ved behandling av kreft. Svar: DNA skade vil føre til at p53 induseres (se over) i cellen, noe som ofte resulterer i at cellen dør ved apoptose. Dette utnyttes ved en rekke vanlige kreftbehandlinger, slik som stråling og cellegifter (cytostatika). En slik behandling vil være mest effektiv i kreftceller med normalt (ikkemutert) p Angi viktige livsstilsfaktorer som kan forebygge kreft. Svar: Slutte å røyke, redusere soling (men NB! D vitamin er vist å beskytte mot en rekke kreftformer, så her er det en balanse), spise 5 om dagen av frukt/grønnsaker, redusere inntak av rødt kjøtt, redusere inntak av alkohol, økt fysisk aktivitet. E. Signalstoffet TGFβ er involvert i mange biologiske prosesser, og hemmer blant annet celleproliferasjon i en rekke vev. 22. Beskriv det som skjer når TGFβ aktiverer sin reseptor. Bruk gjerne en tegning. Svar: TGFβ bindes til en reseptor som har serin/threonin kinase aktivitet. Aktivert reseptor er en heterodimer. Ved binding av ligand blir først en reseptorsubenhet aktivert og fosforylerer og aktiverer den andre subenheten. Denne subenheten fosforylerer et (av flere typer) Smad protein. Etter fosforylering heterodimeriseres to Smad proteiner, og denne heterodimeren transporteres inn i kjernen hvor den sammen med andre genregulatoriske proteiner fører til transkribsjon av utvalgte gener. Det medisinske fakultet 11

12 Fosfolipase C kan aktiveres på forskjellige måter. 23. Beskriv minst to måter dette enzymet kan aktiveres på. Svar: Fosfolipase C kan aktiveres av G proten koblede reseptorer, enten via en aktivert α q subenhet eller en βγ subenhet. En type Fosfolipase C kan også aktiveres ved binding via sitt SH2 domene, til en aktivert reseptor tyrosin kinase. 24. Hvilke sekundære budbringermolekyler blir dannet som følge av aktivering av fosfolipase C, og hvilke proteinkinaser kan aktiveres når nivået av disse sekundære budbringermolekylene øker? Svar: Fosfolipase C spalter et fosfolipid (fosfatidyl inositol 4,5 bisfosfat) i cellemembranen slik at vi får dannet IP 3 og diacylglycerol. IP 3 binder seg til og åpner en Ca +2 kanal i endoplasmatisk retikulum (IP 3 reseptor) slik at Ca +2 strømmer ut i cytoplasma. Her kan Ca +2 blant annet aktivere Protein kinase C (PKC) og Calsium calmodulin kinase (CaM kinase). F. Glukokortikoid avhengig stimulering av glutamine syntetaseaktivitet krever aktiv medvirking av cytoskjelettet 25. Beskriv ulike spesialiserte cellekontakter Svar: a) Spesialiserte cellekontakter er komplekse kontaktstrukturer mellom celler eller mellom celler og matriks. Følgende kontakter er undervist:tight Junctions. Forsegler rommet mellom celler slik at de aller fleste stoffer ikke kan passere. Styrer også cellens polaritet b) Adhesjonsbelter. Celle celle adhesjonsstrukturer via cadheriner som er forankret til aktiner intracellulært. c) Desmosomer. Celle celle adhesjonsstrukturer forankret til intermediærfilamenter via cadheriner. Gir vevet stor mekanisk styrke ved stort antall d) Hemidesmosomer. Celle matriks adhesjonsstrukturer som via integriner fester til ECM. Forankret intracellulært til intermediærfilamenter e) Fokale kontakter. Celle matriks strukturer som via integriner fester til ECM. Intracellulært forankret til aktin. Ulike vevs og celle avhengige funksjoner f) Gap junction. Åpne forbindelser mellom celler som muliggjør rask kommunikasjon av lavmolekylære molekyler mellom celler. En rekke ulike funksjoner. Det vil være fint om studentene også beskriver at alle/de fleste av disse kontaktene er viktige for signaltranduksjon. Det er undervist 26. Beskriv struktur og funksjoner av basalmembranen. Svar: Basalmembran er en overgangssone mellom ulike vev/organer og ECM. Den består av et nettverk av f.eks kollagen IV, laminin, entaktin/nidogen og proteoglykaner. Hovedfunksjoner: feste til ECM, molekyl/cellefilter, strukturerer og former vevet og styrer regenerasjon 27. I hvilke vevstyper finner vi hovedsakelig: a) kollagen type I b) kollagen type II c) kollagen type IV Det medisinske fakultet 12

13 Hvilke strukturelle forskjeller er det mellom disse tre kollagenvariantene? Svar: a) kollagen type I er en fibrilldannende kollagenvariant, der fibrillene bindes sammen i paralell retning til tykke fibre, opptil 10 mikrometer tykke. Denne typen kollagen dominerer i bindevev (både løst og fast fibret), i benvev og i fiberbrusk. b) kollagen type II er også fibrilldannende, men danner ikke like tykke fibre som type I. Kollagen type II dominerer i hyalin brusk (og elastisk brusk), og kollagenfibrillene danner er et flettverk av fibriller i tilfeldige retninger. c) kollagen type IV danner ikke fibriller men i stedet tredimensjonale nettverk, og finnes i basalmembraner. 28. Hvordan er sarkomeren i skjelettmuskelceller bygget opp? Svar:Sarkomeren er avgrenset på hver side av Z skiven. Fra denne går de tynne mikrofilamentene (MF) av F aktin, inn mot midten. Fra midten av sarkomeren går tykkere bunter av motorproteinet myosin i hver retning mot Z skivene. Myosin molekylets tunge kjede består av et globulært hode og en lange hale. Halene til to tunge kjeder er tvunnet rundt hverandre i coiled coils. Z skiven inneholder capping proteiner (f.eks. CapZ), slik at pluss enden ikke depolymeriserer, og alpha aktinin som kryssbinder aktin, og dermed danner de lange kjedene av sarkomerer i muskelceller. På andre siden av mikrofilamentet sitter capping proteinet tropomodulin og hindrer depolymerisering av minus enden. Langs etter MF ligger lange, side bindende tropomyosin proteiner og blokkerer for myosinbinding.tropomyosin er regulert av det kalsium sensitive troponin komplekset. Det elastiske proteinet, titin, som med ca aminosyrer er vårt største protein og som strekker seg fra Z skiven mot midten av sarkomeren, bidrar at sarkomeren har konstant lengde i avslappet tilstand. (Dette siste er ikke nødvendig for bestått besvarelse på denne oppgaven. Generelt er det også viktigere at studenten forstår den mekaniske oppgaven til hver proteinklasse enn at hun husker nøyaktige navn på proteiner.) 29. Beskriv mekanismene for kontraksjon i tverrstripet muskulatur. Svar: Kontraksjon: Myosin hodet kan 1) binde seg til aktin og 2) undergå konformasjonsendringer. Motorproteinet myosin er en ATPase, der steg 1 og 2 er regulert av binding av ATP/ADP. Studenten bør kunne beskrive en syklus som f. eks. starter med A) myosinhodet med ADP og fosfat (P i ) bundet, har I) lav affinitet for aktin og er II) i utstrakt konformasjon. B) Ved binding til aktin frigjøres P i, som gir i) økt affinitet til aktin og ii) konformasjons endring av myosinhodet til mer bøyd stilling slik at aktintråden trekkes et kort stykke inn mot midten av sarkomeren. C) ADP løsner og erstattes med ATP. Dermed løsner myosinhodet fra aktin samtidig som det gjenvinner sin utstrakte konformasjon fra A. D) Ved hydrolyse av ATP er vi så tilbake til A igjen, men myosinhodet vil nå feste seg lengre fremme på aktin tråden (nærmere Z skiven). Ved repeterte A D sykluser og forbruk av energi i form av ATP fra mitokondriene får vi dermed gliding av MF mot midten av sarkomeren. Samtidig aktivitet i mange myosinhoder i hver ende av myosinfilamentene bevirker forkortning av sarkomeren, og dermed sammentrekning av muskelcellen og muskelen som helhet. Det medisinske fakultet 13

14 Regulering: I avslappet tilstand av muskulaturen hindres binding av myosinhodet til aktintråden sterisk ved at tropomyosinmolekyler, som ligger utstrakt langsetter aktintrådene, stenger for setet på aktin der myosinhodet bindes. Posisjon til tropomyosin er regulert av det trimere protein komplekset troponin. Ved binding av Ca 2+ får vi en konformasjonsendring av troponinkomplekset. Resultatet er at tropomyosintråden trekkes litt til side slik at myosin bindingssetet på aktintråden avdekkes og kontraksjonssyklusen kan settes i gang. Kontraksjonen er således regulert av nivået av fritt Ca 2+. Normalt er Ca 2+ lavt i cytosol, grunnet aktiv pumping inn i sarkoplasmatisk retikulum (SR). Ved nervestimulering av muskelcellen utløses aksjonspotensialer som brer seg langsetter muskelcellemembranen (sarkolemma) og inn i dypet langsetter T rørene. Det elektriske signalet er koplet til Ca 2+ kanaler i SR, slik at kanalene åpnes og Ca 2+ strømmer ut i cytosol (detaljer utover dette i eksitasjons kontraksjonskoplingen behøves ikke). (Det vil være et pluss om besvarelsen inneholder noe om at fravær at ATP gjør at myosinhodet holdes fast bundet til aktintråden, siden ADP da ikke byttes ut. Dette ansvarlig for dødsstivhet, rigor mortis). G. For å dekke fosterets behov for glutamin foregår det aktiv glutaminsyntese i placenta. 30. Hva heter prosessen som fører til dannelsen av de tre kimlagene i embryoet og hva heter kimlagene? Svar: Gastrulering. Ektoderm, mesoderm, endoderm. 31. Gi en oversikt over hvilke typer vev hvert av kimlagene gir opphav til. Svar: Ektoderm gir opphav til epidermis og nervesystemet (det er et lite bidrag til nervesystemet fra mesoderm, men dette ligger på et detaljenivå for viderekomne). Ektoderm gir videre opphav til nevrallistceller, som danner bl.a. bindevev, ben og bruskvev og glattmuskulatur i hode og halsregionen. Mesoderm gir opphav til dermis, ben og bruskvev, tverrstripet muskelceller, glattmuskelceller, hjertemuskelceller. På organnivå: hjerte karsystemet og lymfesystemet, nyrene og urogenitalsystemet, bl.a. (da oppgaven ber om vevstyper vil det ikke trekkes noe dersom organene ikke nevnes). Endoderm gir opphav til epitel og kjertelvev i hele fordøyelseskanalen og utvekster fra denne, inkl lunger, lever, bukspyttkjertel, urinblære, bl.a. (Det er en rekke detaljer utover dette som ikke kreves til eksamensbesvarelse). Det medisinske fakultet 14

Viktige opplysninger: Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall vekttall er vist i parentes ved hver spørsmålsgruppe.

Viktige opplysninger: Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall vekttall er vist i parentes ved hver spørsmålsgruppe. Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM2 Vår 2012 Onsdag 20. juni 2012 kl. 09:00-15:00 Oppgavesettet består av 6 sider, inkludert vedlegg Viktige opplysninger: Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall

Detaljer

Repetisjonsoppgaver samling 1 Cellen

Repetisjonsoppgaver samling 1 Cellen Repetisjonsoppgaver samling 1 Cellen 1) Tegn og forklar hvordan cellemembranen er oppbygd? 2) Hvordan er mitokondrier oppbygd og hvilke funksjoner har de? 3) Hva kan vesikler/blærer i cytoplasma inneholde?

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK EKSAMEN I EMNE TFY4260 CELLEBIOLOGI OG CELLULÆR BIOFYSIKK

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK EKSAMEN I EMNE TFY4260 CELLEBIOLOGI OG CELLULÆR BIOFYSIKK Side av 1 av5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK EKSAMEN I EMNE TFY4260 CELLEBIOLOGI OG CELLULÆR BIOFYSIKK Faglig kontakt under eksamen: Catharina Davies Tel 73593688 eller

Detaljer

Forelesninger i BI Cellebiologi. Enzymer : senker aktiveringsenergien. Figure 6.13

Forelesninger i BI Cellebiologi. Enzymer : senker aktiveringsenergien. Figure 6.13 Enzymer : senker aktiveringsenergien Figure 6.13 Aktive seter : camp-avhengig protein kinase *For å illustrere hvordan det aktive setet binder et spesifikt substrat er valgt som eksempel camp-avhengig

Detaljer

EKSAMEN I EMNE SIF4070 CELLEBIOLOGI Mandag 7. mai 2001 Tid: kl Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt.

EKSAMEN I EMNE SIF4070 CELLEBIOLOGI Mandag 7. mai 2001 Tid: kl Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Side av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under eksamen: Navn: Bjørn Torger Stokke Tlf: 93434 BOKMÅL EKSAMEN I EMNE SIF4070 CELLEBIOLOGI Mandag 7. mai

Detaljer

... Proteiner og enzymer. kofaktor. polypeptid

... Proteiner og enzymer. kofaktor. polypeptid 30 Proteiner og enzymer Proteiner er bygd opp av rekker av aminosyrer som er kveilet sammen ved hjelp av bindinger på kryss og tvers, såkalte peptidbindinger. Slike oppkveilete rekker av aminosyrer kaller

Detaljer

Transkripsjon v-02 9 Gjør rede for generelle prinsipper ved transkripsjonsregulering i eukaryote celler.

Transkripsjon v-02 9 Gjør rede for generelle prinsipper ved transkripsjonsregulering i eukaryote celler. Transkripsjon v-02 9 Gjør rede for generelle prinsipper ved transkripsjonsregulering i eukaryote celler. Først må DNA gjøres klart til transkripsjon. Dette kan innebære prosesser som nucleosom "unfolding",

Detaljer

EKSAMEN I EMNE SIF4070 CELLEBIOLOGI

EKSAMEN I EMNE SIF4070 CELLEBIOLOGI Side 1 av 7 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK EKSAMEN I EMNE SIF4070 CELLEBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: professor Catharina Davies Tel 73593688 eller 41666231

Detaljer

Kapittel 20, introduksjon

Kapittel 20, introduksjon Kapittel 20, introduksjon Ekstracellulær signalisering Syntese Frigjøring Transport Forandring av cellulær metabolisme, funksjon, utvikling (trigga av reseptor-signal komplekset) Fjerning av signalet Signalisering

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR FYSIKK. EKSAMEN I FAG CELLEBIOLOGI 1 august 1997 Tid: kl

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR FYSIKK. EKSAMEN I FAG CELLEBIOLOGI 1 august 1997 Tid: kl NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIG UNIVERSITET Side 1 av 5 INSTITUTT FOR FYSIKK Faglig kontakt under eksamen: Navn: Professor Tore Lindmo Tlf.:93432 EKSAMEN I FAG 74618 CELLEBIOLOGI 1 august 1997 Tid: kl

Detaljer

Besvarelse eksamen i TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk 20 mai 2011

Besvarelse eksamen i TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk 20 mai 2011 1 Besvarelse eksamen i TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk 20 mai 2011 Oppgave 1 a) Membranens overgangstemperatur og fluiditet bestemmes av: - Lengden på karbohydrat-halene av fosfolipidet. Lengre

Detaljer

Grunnleggende cellebiologi

Grunnleggende cellebiologi Grunnleggende cellebiologi Ann Kristin Sjaastad Sert. yrkeshygieniker, Dr. Philos HMS-seksjonen, NTNU Tema Cellens oppbygning Transportmekanismer Arvestoff og proteinsyntese Mutasjoner og genotoksisitet

Detaljer

Flervalgsoppgaver: proteinsyntese

Flervalgsoppgaver: proteinsyntese Flervalgsoppgaver - proteinsyntese Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Proteinsyntese 1 Hva blir transkribert fra denne DNA sekvensen: 3'-C-C-G-A-A-T-G-T-C-5'? A) 3'-G-G-C-U-U-A-C-A-G-5' B) 3'-G-G-C-T-T-A-C-A-G-5'

Detaljer

Medisinske aspekter; rehydreringsterapi

Medisinske aspekter; rehydreringsterapi Osmose, vannkanaler og regulering av cellevolum (Del 15.8- forts.) Medisinske aspekter; rehydreringsterapi Dannelsen av urin er basert på epitelceller som oppkonsentrerer urinen ved å trekke vannet ut

Detaljer

Idrett og energiomsetning

Idrett og energiomsetning 1 Medisin stadium IA, Tonje S. Steigedal 2 ATP er den eneste forbindelsen som kan drive kontraksjon av musklene. ATPnivået i muskelcellene er imidlertid begrenset, og må etterfylles kontinuerlig. Ved ulike

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK EKSAMEN I EMNE SIF4070 CELLEBIOLOGI

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK EKSAMEN I EMNE SIF4070 CELLEBIOLOGI Side 1 av 6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK EKSAMEN I EMNE SIF4070 CELLEBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: professor Catharina Davies Tel.73593688 Eksamensdato: 9.

Detaljer

LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY

LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY David L. Nelson and Michael M. Cox LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY Fifth Edition CHAPTER 19 Oxidative Phosphorylation 2008 W. H. Freeman and Company Cellulær respirasjon: siste trinn Elektronoverføring

Detaljer

BESVARELSE EKSAMEN SIF4070 CELLEBIOLOGI 9. MAI 2003

BESVARELSE EKSAMEN SIF4070 CELLEBIOLOGI 9. MAI 2003 1 BESVARELSE EKSAMEN SIF4070 CELLEBIOLOGI 9. MAI 2003 Oppgave 1 a) Transport over membraner Glukose transporteres inn i leverceller med sin konsentrasjonsgradient og ved hjelp av et bæreprotein, dvs at

Detaljer

ML-208, generell informasjon

ML-208, generell informasjon ML-208, generell informasjon Emnekode: ML-208 Emnenavn: Molekylærbiologi Dato:20.12.2017 Varighet:4 timer Tillatte hjelpemidler: Ingen Merknader:Lag gjerne tegninger og figurer for å illustrere og forklare

Detaljer

Proteiner og aminosyrer

Proteiner og aminosyrer Proteiner og aminosyrer Presentasjonsplan 1/2 Cellen Grunnleggende komponenter DNA til mrna til proteiner Den genetiske koden: Hva er et codon? Presentasjonsplan 2/2 Aminosyrer del 1 Hvilke molekyler er

Detaljer

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner. Læringsmål IA: Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner. Læringsmål IA: Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembraner Læringsmål IA: 2.1.2.6 Beskrive ulike mekanismer for transport over membraner Transport Passiv Aktiv Diffusjon Fasilitert diffusjon Ionekanaler

Detaljer

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembranen

Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembranen Transport av ioner og næringsstoffer over cellemembranen Terje Espevik, IKM Innhold: Diffusjonshastighet av molekyler over et lipiddobbeltlag Ionekonsentrasjoner innenfor og utenfor en typisk celle Transportere

Detaljer

Kapittel 12: FRA DNA TIL PROTEIN:

Kapittel 12: FRA DNA TIL PROTEIN: Kapittel 12: FRA DNA TIL PROTEIN: fra genotype til fenotype 1. Gener og polypeptider 2. DNA, RNA og informasjonsflow 3. Transkripsjon: DNA-dirigert RNA-syntese 4. Den genetiske kode 5. Aktører i Translasjon

Detaljer

Oppgave A (12 vekttall) Visse former for arvelig tykktarmskreft skyldes mutasjoner i mismatchreparasjonsgener

Oppgave A (12 vekttall) Visse former for arvelig tykktarmskreft skyldes mutasjoner i mismatchreparasjonsgener Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM2 Høst 2014 Tirsdag 13. januar 2015 kl. 09:00-15:00 Oppgavesettet består av 7 sider, inkludert Vedlegg 1 Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen

Detaljer

BIOS 2 Biologi

BIOS 2 Biologi . Figurer kapittel 2: Energi Figur s. 48 Solenergi Økosystem CO 2 + 2 O Fotosyntese i kloroplaster Organiske molekyler + O 2 Celleånding i mitokondrier Energi til arbeid Varme rodusentene i økosystemet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MBV 1030 Generell biokjemi Eksamensdag: Mandag 6. desember 2004 Tid for eksamen: kl. 09.00 12.00 Oppgavesettet er på 9 sider Vedlegg:

Detaljer

GENER, genregulering, og genfamilier

GENER, genregulering, og genfamilier GENER, genregulering, og genfamilier 1-A, H-11 Forelesning 21.11.11 Frank Skorpen, Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer, DMF, NTNU Gener Kromosom, kromatin og DNA Hva er et gen?

Detaljer

ML-208, generell informasjon

ML-208, generell informasjon ML-208, generell informasjon Emnekode: ML-208 Emnenavn: Molekylærbiologi Dato:20.12.2017 Varighet:4 timer Tillatte hjelpemidler: Ingen Merknader:Lag gjerne tegninger og figurer for å illustrere og forklare

Detaljer

Fasit til oppgavene. K-skallet L-skallet M-skallet

Fasit til oppgavene. K-skallet L-skallet M-skallet Kapittel 1 1. Tegn atomet til grunnstoffet svovel (S), og få med antall protoner, nøytroner, elektroner, elektronskall og antall valenselektroner. K-skallet L-skallet M-skallet Svovel har, som vi kan se

Detaljer

Institutt for biologi Faglig kontaktperson under eksamen: Berit Johansen, 98691. EKSAMEN I: BI1001 Celle- og molekylærbiologi BOKMÅL

Institutt for biologi Faglig kontaktperson under eksamen: Berit Johansen, 98691. EKSAMEN I: BI1001 Celle- og molekylærbiologi BOKMÅL Side 1 av 5 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Faglig kontaktperson under eksamen: Berit Johansen, 98691 EKSAMEN I: BI1001 Celle-

Detaljer

2. Beskriv hvordan du ved hjelp av PCR etterfulgt av DNA-sekvensering kan påvise slike mutasjoner hos pasienter.

2. Beskriv hvordan du ved hjelp av PCR etterfulgt av DNA-sekvensering kan påvise slike mutasjoner hos pasienter. Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM2 høst 2008 Torsdag 15. januar 2009 kl. 09:00-15:00 Oppgavesettet består av 4 sider, samt vedlegg på 1 side Hjelpemidler: Norsk rettskrivingsordbok Oppgavesettet utgjør

Detaljer

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN

TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN TRANSPORT GJENNOM CELLEMEMBRANEN MÅL: Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer Cellemembranen - funksjon - beskytte innholdet i cellen kontroll

Detaljer

Oncogenic Mutations Affecting Cell Proliferation

Oncogenic Mutations Affecting Cell Proliferation Oncogenic Mutations Affecting Cell Proliferation Fra RTK til Nucleus (Boka s.1070-74) Normalt kreves et vekst stimulerende signal ( growth factor eks. PDGF, EGF, NGF) for at celler skal gå inn i celledeling,

Detaljer

Kapittel 14: Det eukaryote genom og dets uttrykksregulering

Kapittel 14: Det eukaryote genom og dets uttrykksregulering Kapittel 14: Det eukaryote genom og dets uttrykksregulering Innhold: 1. Det humane genom 2. Struktur av protein-kodende gener 3. RNA processering 4. Transkripsjonell kontroll 5. Posttranskripsjonell kontroll

Detaljer

Besvarelse eksamen SIF4070 Cellebiologi 7. august 2003

Besvarelse eksamen SIF4070 Cellebiologi 7. august 2003 1 Besvarelse eksamen SIF4070 Cellebiologi 7. august 2003 Oppgave 1 Ionetransport.Aksjonspotensial. Na/K ATP ase pumpe a) Ionetransport Flux: Ioner diffunderer passivt gjennom ionekanalene med sin elektrokjemiske

Detaljer

Forelesninger i BI Cellebiologi. Protein struktur og funksjon - Kap. 3

Forelesninger i BI Cellebiologi. Protein struktur og funksjon - Kap. 3 Forelesninger i BI 212 - Cellebiologi Protein struktur og funksjon - Kap. 3 Tor-Henning Iversen, Plantebiosenteret (PBS),Botanisk institutt,ntnu e-mail : Tor-Henning.Iversen@chembio.ntnu.no Tlf. 73 59

Detaljer

Løsningsforslag TFY 4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk

Løsningsforslag TFY 4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk 1 Løsningsforslag TFY 4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk 18 mai 2013 Oppgave 1: Transport over epitelcellelag Fra tarm inn i epitelcellen med fasilitert diffusjon - Fasilitert diffusjon benytter bærerprotein

Detaljer

Faglig kontaktperson under eksamen: Jens Rohloff (mob 97608994)

Faglig kontaktperson under eksamen: Jens Rohloff (mob 97608994) Side 1 av 6 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Faglig kontaktperson under eksamen: Jens Rohloff (mob 97608994) EKSAMEN I: BI1001

Detaljer

Obligatorisk oppgave 2 MBV1030 Høst 2005

Obligatorisk oppgave 2 MBV1030 Høst 2005 Obligatorisk oppgave 2 MBV1030 Høst 2005 Levert av (navn): Første del: Flervalgsspørsmål. Angi det svaralternativet (ett) du mener er korrekt. I-1: Ved anaerob glykolyse dannes det laktat. Dersom glukosen

Detaljer

SENSORVEILEDNING. Dato: Eventuelt:

SENSORVEILEDNING. Dato: Eventuelt: SENSORVEILEDNING Emnekode: HSB1309 Emnenavn: Biokjemi Eksamensform: Skriftlig Dato: 03.06.19 Faglærer(e): Norunn Storbakk Eventuelt: Oppgave 1 a) Tegn og beskriv byggesteiner, oppbygging og strukturen

Detaljer

Besvarelse SIF4070 Cellebiologi 31. mai 2002

Besvarelse SIF4070 Cellebiologi 31. mai 2002 1 Besvarelse SIF4070 Cellebiologi 31. mai 2002 Oppgave 1: Syntese av plasmamembranen. Transport over plasmamembranen a) Proteinet når ER Transport til ER membranen Transmembranproteiner som skal til ER

Detaljer

Cellesignalisering II: Reseptor tyrosin kinaser, cytosoliske kinaser

Cellesignalisering II: Reseptor tyrosin kinaser, cytosoliske kinaser Cellesignalisering II: Reseptor tyrosin kinaser, cytosoliske kinaser! Introduksjon! Definisjon og klassifisering! Kinasefamilier: Receptor/cytosol! Receptor Tyrosin kinase-mediert signalisering! MAP kinase

Detaljer

Flervalgsoppgaver: celleånding

Flervalgsoppgaver: celleånding Flervalgsoppgaver - celleånding Hver oppgave har ett riktig svaralternativ. Celleånding 1 Nettoutbyttet av glykolysen er pyruvat, 2 ATP og 2 NADH + H + B) 2 pyruvat, 6 ATP og 2 NADH + H + C) 4 pyruvat,

Detaljer

Institutt for biologi Faglig kontaktperson under eksamen: Berit Johansen (91897000) EKSAMEN I: BI1001 Celle- og molekylærbiologi BOKMÅL

Institutt for biologi Faglig kontaktperson under eksamen: Berit Johansen (91897000) EKSAMEN I: BI1001 Celle- og molekylærbiologi BOKMÅL 1 av 7 Norges teknisknaturvitenskapelige universitet Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for biologi Faglig kontaktperson under eksamen: Berit Johansen (91897000) EKSAMEN I: BI1001 Celle-

Detaljer

Proteiner og proteinstrukturer

Proteiner og proteinstrukturer Medisin stadium 1A Geir Slupphaug, IKM Proteiner og proteinstrukturer Alle proteiner er bygd opp av aminosyrer. Dette er en gruppe organiske molekyler som inneholder både en karboksylsyregruppe (-COOH)

Detaljer

BI 212- Protein Sorting - Kap. 17 Syntese og mål for mitokondrie- og kloroplast-proteiner (forts.)

BI 212- Protein Sorting - Kap. 17 Syntese og mål for mitokondrie- og kloroplast-proteiner (forts.) Syntese og mål for mitokondrie- og kloroplast-proteiner (forts.) Veiene for opptak fra cytosol av kloroplast-proteiner Opptak av proteiner fra cytosol til kloroplaster ligner mye på mitokondrie-importen

Detaljer

Besvarelse eksamen i emnet TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk 1 juni 2010

Besvarelse eksamen i emnet TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk 1 juni 2010 1 Besvarelse eksamen i emnet TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk 1 juni 2010 Oppgave 1: Transport over membraner. Na + /K + -ATPase pumpe Na+/K+ pumpen er et transmembranprotein som har 3 bindingssteder

Detaljer

Oppgave 2b V1979 Hvor i cellen foregår proteinsyntesen, og hvordan virker DNA og RNA i cellen under proteinsyntesen?

Oppgave 2b V1979 Hvor i cellen foregår proteinsyntesen, og hvordan virker DNA og RNA i cellen under proteinsyntesen? Bi2 «Genetikk» [3B] Målet for opplæringa er at elevane skal kunne gjere greie for transkripsjon og translasjon av gen og forklare korleis regulering av gen kan styre biologiske prosessar. Oppgave 2b V1979

Detaljer

Introduksjon til Biokjemi. Ingar Leiros, Institutt for Kjemi, UiT

Introduksjon til Biokjemi. Ingar Leiros, Institutt for Kjemi, UiT Introduksjon til Biokjemi Ingar Leiros, Institutt for Kjemi, UiT Biokjemi Biokjemi (Wikipedia): -Studien av de kjemiske prosesser i levende organismer, eller sagt på en annen måte; det molekylære grunnlaget

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER - CELLEMEMBRANEN

FLERVALGSOPPGAVER - CELLEMEMBRANEN FLERVALGSOPPGAVER - CELLEMEMBRANEN Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Transport cellemembranen 1 På hvilken måte er ulike membraner i en celle forskjellige? A) Fosfolipider finnes bare i enkelte

Detaljer

Tor-Henning Iversen, Plantebiosenteret (PBS),Botanisk institutt,ntnu

Tor-Henning Iversen, Plantebiosenteret (PBS),Botanisk institutt,ntnu Forelesninger i BI 212 - Cellebiologi Membrantransport - Kap. 15 Tor-Henning Iversen, Plantebiosenteret (PBS),Botanisk institutt,ntnu e-mail : Tor- Henning.Iversen@chembio.ntnu.no Tlf. 73 59 60 87 PBS`s

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Regulering av DNA Transkripsjon i Eukaryote Organismer. ID, Kull 99, Vår 2001 Frank Skorpen IKM, DMF

Regulering av DNA Transkripsjon i Eukaryote Organismer. ID, Kull 99, Vår 2001 Frank Skorpen IKM, DMF Regulering av DNA Transkripsjon i Eukaryote Organismer ID, Kull 99, Vår 2001 Frank Skorpen IKM, DMF 1 Regulering av gen-uttrykk på mange nivåer Klargjøring av DNA Transkripsjon Initiering Stopp hnrna prosessering

Detaljer

Regulering av karbohydratstoffskiftet

Regulering av karbohydratstoffskiftet Regulering av karbohydratstoffskiftet DEL I : Oppsummering og oversikt sentrale hormoner og organer i regulering av karbohydratstoffskiftet: Bukspyttkjertel : insulin, glukagon Binyrebark/marg : kortisol/adrenalin

Detaljer

Foreleser: Eivind Coward, kontor 5. etg. Datablokken. coward@ii.uib.no Gruppeleder: Harald Barsnes

Foreleser: Eivind Coward, kontor 5. etg. Datablokken. coward@ii.uib.no Gruppeleder: Harald Barsnes Foreleser: Eivind Coward, kontor 5. etg. Datablokken. coward@ii.uib.no Gruppeleder: Harald Barsnes Forelesninger: tirsdag og fredag 12 14 rom 2104 Øvinger: fredag 10 12 rom 2143 Gi en innføring i noen

Detaljer

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet

Litt grunnleggende cellebiologi Vevene Blodet Innhold KAPITTEL 1 Litt grunnleggende cellebiologi...................................... 13 Cellemembranen er en livsviktig grense mellom cellen og dens omgivelser.. 13 Transport gjennom cellemembranen

Detaljer

Forelesninger i BI Cellebiologi. Denaturering og renaturering. Figure 3-13

Forelesninger i BI Cellebiologi. Denaturering og renaturering. Figure 3-13 Figure 3.9 Denaturering og renaturering Figure 3-13 Denaturering og renaturering Figure 3-14 Viser tre trinn i refolding av et protein som har vært denaturert. Molten globule -formen er en intermediær

Detaljer

Bioenergetikk og Krebs syklus Oksidativ fosforylering

Bioenergetikk og Krebs syklus Oksidativ fosforylering Bioenergetikk og Krebs syklus Oksidativ fosforylering Bioenergetikk, IA 2015 Det store bildet Bioenergetikk ATP Den mengden ATP som brytes ned og dannes pr dag hos mennesket, tilsvarer omtrent kroppsvekten

Detaljer

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: MBV1030 - Generell biokjemi Eksamenstype: Midtterminseksamen Eksamensdag: Mandag 11. oktober 2004 Tid for eksamen: kl 14.30 17.30

Detaljer

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2015. 2 Cellebiologi. Einar Sagstuen, Fysisk institutt, UiO

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2015. 2 Cellebiologi. Einar Sagstuen, Fysisk institutt, UiO FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2015 2 Cellebiologi Einar Sagstuen, Fysisk institutt, UiO CELLEBIOLOGI PROKARYOTE anaerobe kan leve uten tilførsel av oksygen mangler celle kjerne bakterier har

Detaljer

Bokmål. Skriftlig eksamen MD4011 semester IA/B kull 11

Bokmål. Skriftlig eksamen MD4011 semester IA/B kull 11 NTNU Det medisinske fakultet Bokmål Sensurfrist: 12. juni 2012 Skriftlig eksamen MD4011 semester IA/B kull 11 Tirsdag 22. mai 2012 Kl. 09.00 15.00 (16.00) Oppgavesettet er på 27 sider inklusive forsiden

Detaljer

BIOS 1 Biologi

BIOS 1 Biologi BIS 1 Biologi..... 1.................... Figurer kapittel 5: Transport gjennom cellemembranen Figur s. 123 glyserol organisk molekyl fosfat glyserol 2 2 2 2 3 R P 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2

Detaljer

Sammenligningen mellom Arabidopsis thaliana genomet og de kjente genomene fra cyanobakterier, gjær, bananflue og nematode, viser bl. a.

Sammenligningen mellom Arabidopsis thaliana genomet og de kjente genomene fra cyanobakterier, gjær, bananflue og nematode, viser bl. a. Sammenligningen mellom Arabidopsis thaliana genomet og de kjente genomene fra cyanobakterier, gjær, bananflue og nematode, viser bl. a. Antall gener som er involvert i cellulær kommunikasjon og signaloverføring

Detaljer

Besvarelse eksamen TFY 4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk 28 mai 2004

Besvarelse eksamen TFY 4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk 28 mai 2004 1 Besvarelse eksamen TFY 4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk 28 mai 2004 Oppgave 1 a) Transport av elektriske signal Aksjonspotensialet transporteres ved at et segment av axonet der aksjonspotensialet

Detaljer

Genfeil i kreftsvulster nøkkelen til en mer persontilpasset behandling?

Genfeil i kreftsvulster nøkkelen til en mer persontilpasset behandling? Genfeil i kreftsvulster nøkkelen til en mer persontilpasset behandling? Hege G. Russnes Forsker ved Avd. For Genetikk, Institutt for Kreftforskning og overlege ved Avd. For Patologi Oslo Universitetssykehus

Detaljer

REGULERING AV TRANSKRIPSJON I EUKARYOTE ORGANISMER

REGULERING AV TRANSKRIPSJON I EUKARYOTE ORGANISMER REGULERING AV TRANSKRIPSJON I EUKARYOTE ORGANISMER av Frank Skorpen, IKM, DMF, NTNU FORELESNING April 2001 Cellebiologi - Hovedfag 1 REGULERING AV TRANSKRIPSJON I EUKARYOTE ORGANISMER Det er flere nøkkel-mekanismer

Detaljer

Uke 16 (nb, spm. fra uke 16 og uke 17 overlapper ofte)

Uke 16 (nb, spm. fra uke 16 og uke 17 overlapper ofte) Uke 16 (nb, spm. fra uke 16 og uke 17 overlapper ofte) Høst 07 konte 28. Forklar begrepene celledeling og cellevekst, og sett begrepene i sammenheng med hyperplasi og hypertrofi. Celledeling vil si økning

Detaljer

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER

KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER KROPPEN DIN ER FULL AV SPENNENDE MYSTERIER eg har brukt mye tid på å forsøke å løse noen av kroppens mysterier. Da jeg begynte på doktorskolen fant jeg fort ut at det å lære om den fantastiske kroppen

Detaljer

BI Celle- og molekylærbiologi

BI Celle- og molekylærbiologi BI1001 1 Celle- og molekylærbiologi Oppgaver Oppgavetype Vurdering Startside Dokument Automatisk poengsum 1 1a Skriveoppgave Manuell poengsum 2 1b Skriveoppgave Manuell poengsum 3 1c Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Cytoskjelettet. plasmamembran. Terje Espevik IKM. plasmamembran. Oversikt over Aktinfilamenter Mikrotubuli Intermediærfilamenter

Cytoskjelettet. plasmamembran. Terje Espevik IKM. plasmamembran. Oversikt over Aktinfilamenter Mikrotubuli Intermediærfilamenter plasmamembran Cytoskjelettet Terje Espevik IKM plasmamembran Oversikt over Aktinfilamenter Mikrotubuli Intermediærfilamenter Intermediærfilamenter; inndeling Aktinfilamenter Struktur av G- og F-aktin Funksjoner

Detaljer

NEVROTRANSMITTERE. og deres mekanismer. Linda White Inst. for nevromedisin, NTNU. Notater til forelesning , Stadium 1C

NEVROTRANSMITTERE. og deres mekanismer. Linda White Inst. for nevromedisin, NTNU. Notater til forelesning , Stadium 1C NEVROTRANSMITTERE og deres mekanismer Notater til forelesning 05.09.2016, Stadium 1C Linda White Inst. for nevromedisin, NTNU Studiehåndboken #4. Kjemi, biokjemi, farmakologi 4.1.2 Forklare nevrotransmitternes

Detaljer

BI 212- Protein Sorting - Kap. 17 Post-translasjonell modifisering og kvalitetskontroll i r-er (Del 17.6)

BI 212- Protein Sorting - Kap. 17 Post-translasjonell modifisering og kvalitetskontroll i r-er (Del 17.6) Før de sekretoriske proteiner transporteres videre fra ER-lumen til sitt endelige bestemmelsessted, blir de modifisert ; Dannelse av disulfid-bindinger Foldinger av proteinet Påleiring og prosessering

Detaljer

Aktiv transport og ATP-pumper (Del 15.5- forts.) V-klasse proton ATPaser

Aktiv transport og ATP-pumper (Del 15.5- forts.) V-klasse proton ATPaser Aktiv transport og ATP-pumper (Del 15.5- forts.) V-klasse proton ATPaser Alle V-klasse ATPaser pumper kun protoner dvs. er H + - ionepumper. Har som oppgave å holde lav ph ved hydrolyse av ATP i lysosomer,

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI1001 CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI1001 CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI1001 CELLE- OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Berit Johansen Tlf.: 91897000 Eksamensdato: 04. desember

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen. IDR 135- Humanfysiologi. Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen IDR 135- Humanfysiologi i Tirsdag 12. mai 2015 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Protein Sorting- Kap. 17

Protein Sorting- Kap. 17 Forelesninger i BI 212 - Cellebiologi - Våren 2002 Protein Sorting- Kap. 17 Tor-Henning Iversen, Plantebiosenteret (PBS),Botanisk institutt,ntnu e-mail : Tor- Henning.Iversen@chembio chembio.ntnu.no Tlf.

Detaljer

FLERVALGSOPPGAVER - CELLEBIOLOGI

FLERVALGSOPPGAVER - CELLEBIOLOGI FLERVALGSOPPGAVER - CELLEBIOLOGI Hvert spørsmål har ett riktig svaralternativ. Cellebiologi 1 Hvilken celleorganell er vanlig i både plante- og dyreceller? A) kloroplast B) cellevegg av cellulose C) mitokondrium

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DET MEDISINSKE FAKULTET Ordinær eksamen, MEDSEMIODSEMIERNSEM2 Høst 2013 Tirsdag 14. januar 2014 kl. 09:00-1 5:00 Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler:

Detaljer

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, Aminosyrer, Polypeptider, Proteiner

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, Aminosyrer, Polypeptider, Proteiner FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2016 5 Aminosyrer, Polypeptider, Proteiner Einar Sagstuen, Fysisk institutt, UiO 06.09.2016 1 sp n -hybridisering: for hovedkvantetall N=2 er de fire valensorbitalene

Detaljer

Grunnleggende om nervesystemet

Grunnleggende om nervesystemet Grunnleggende om nervesystemet Nevronal cellebiologi Membranpotensialet Aksjonspotentialet Synapsepotensialet Nevrotransmittere Gliaceller Synaptisk plastisitet Basal medisinsk nevrobiologi Underviser:

Detaljer

Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall vekttall er vist i parentes foran hver spørsmålsgruppe.

Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall vekttall er vist i parentes foran hver spørsmålsgruppe. Kontinuasjonseksamen, MEDSEM2/ODSEM2/ERNSEM2 høst 2007 Onsdag 20. februar 2008 kl. 09:00-15:00 Oppgavesettet består av 4 sider Hjelpemidler: Ingen Oppgavesettet utgjør totalt 100 vekttall. Antall vekttall

Detaljer

Viktige funksjoner. Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser

Viktige funksjoner. Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser Viktige funksjoner Formidle impulser fra sanseorgan og danne sanseopplevelser Sende impulser til muskler og kjertler Tenkning Følelser Hukommelse Språk Læring Bevissthet 103 Celler i nervesystemet Nerveceller

Detaljer

Eksamensoppgave i BI1001 Celle og Molekylærbiologi

Eksamensoppgave i BI1001 Celle og Molekylærbiologi Institutt for Biologi Eksamensoppgave i BI1001 Celle og Molekylærbiologi Faglig kontakt under eksamen: Professor Berit Johansen Tlf.: 73598691 Eksamensdato: 30 november Eksamenstid (fra-til): 9-15 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET I OSLO. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MBV 1030 Generell biokjemi Eksamensdag: 6. /7. januar 2005 Tid for eksamen: Oppgavesettet er på 6 sider Vedlegg: 1 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TBT4102 BIOKJEMI I. 10. desember 2010 kl

EKSAMEN I EMNE TBT4102 BIOKJEMI I. 10. desember 2010 kl NRGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FR BITEKNLGI Faglig kontakt under eksamen: Institutt for bioteknologi, Gløshaugen Hanne Jørgensen, tlf. 591685 EKSAMEN I EMNE TBT4102 BIKJEMI I 10.

Detaljer

Kapittel 16 Utvikling: differensielt genuttrykk

Kapittel 16 Utvikling: differensielt genuttrykk Kapittel 16 Utvikling: differensielt genuttrykk 1. Utvikling 2. Differensielt genuttrykks rolle i celledifferensiering 3. Polaritets rolle i cellebestemmelse 4. Embryonisk induksjon i cellebestemmelse

Detaljer

Membran-proteiner (Del 3.4)

Membran-proteiner (Del 3.4) Membran-proteiner (Del 3.4) Poriner adskiller seg dramatisk fra andre integral proteiner. Finnes bl.a. i ytre membranen hos E.coli (se Figure 1-7). Poriner er med å beskytte bakterien mot toksiske forbindelser

Detaljer

Aminosyreomsetning og urea-syklus. Medisinstudiet semester 1A Asbjørn Nilsen, IKM

Aminosyreomsetning og urea-syklus. Medisinstudiet semester 1A Asbjørn Nilsen, IKM Aminosyreomsetning og urea-syklus Medisinstudiet semester 1A Asbjørn Nilsen, IKM Aminosyreomsetning og ureasyklus Aminosyrer generelt Syntese av ikke-essensielle aminosyrer Nedbrytning av aminosyrer Utskilling

Detaljer

Hovedområde: Bioteknologi Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002).

Hovedområde: Bioteknologi Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Hovedområde: Bioteknologi Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 26 V2008 Et eksempel på godkjent bruk av bioteknologi i Norge er A) gentesting for arvelige sykdommer B) genterapi

Detaljer

Skolelaboratoriet for Biologi

Skolelaboratoriet for Biologi Skolelaboratoriet for Biologi Naturfagskonferansen 2013 Cellen seeing is believeing Kristin Glørstad Tsigaridas Tone Fredsvik Gregers Mål for dagen Å få tips om noen enkle øvelser som lett lar seg gjøre

Detaljer

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2016

FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2016 FYS 3710 Biofysikk og Medisinsk Fysikk, 2016 2 Cellebiologi Einar Sagstuen, Fysisk institutt, UiO 25.08.2016 1 CELLEBIOLOGI PROKARYOTE anaerobe kan leve uten tilførsel av oksygen mangler celle kjerne bakterier

Detaljer

Embetseksamen i Medisin, Odontologi og Ernæring Andre semester (cellebiologi) kull V04 Torsdag 12/1-2006, Kl. 09.00 15.00

Embetseksamen i Medisin, Odontologi og Ernæring Andre semester (cellebiologi) kull V04 Torsdag 12/1-2006, Kl. 09.00 15.00 Embetseksamen i Medisin, Odontologi og Ernæring Andre semester (cellebiologi) kull V04 Torsdag 12/1-2006, Kl. 09.00 15.00 Grunnet stadig økende andel eldre er det sterk vekst i antall demente i befolkningen.

Detaljer

EKSAMEN I BI1001 CELLE OG MOLEKYLÆRBIOLOGI

EKSAMEN I BI1001 CELLE OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Fag/ Emnekode: BI1001 Dato: Kandidatnr.: Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Institutt for Biologi EKSAMEN I BI1001 CELLE OG MOLEKYLÆRBIOLOGI Ansvarlig kontakt ved eksamen: Berit Johansen Phone:

Detaljer

4260 Mikrobiologi. Midtprøveoppgaver. 02. oktober 2013

4260 Mikrobiologi. Midtprøveoppgaver. 02. oktober 2013 1 Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag 4260 Mikrobiologi Midtprøveoppgaver 02. oktober 2013 Tid: 2 timer Sidetall: 7 (40 spørsmål) Hjelpemidler: Ingen Velg kun ett svaralternativ

Detaljer

Glutamat reseptorer og signaltransduksjon. Læringsmål: Ha grundig forståelse for oppbygningen, funksjonen og utbredelsen av glutamat reseptorer.

Glutamat reseptorer og signaltransduksjon. Læringsmål: Ha grundig forståelse for oppbygningen, funksjonen og utbredelsen av glutamat reseptorer. Glutamat reseptorer og signaltransduksjon Læringsmål: Ha grundig forståelse for oppbygningen, funksjonen og utbredelsen av glutamat reseptorer. Ha grundig forståelse for prinsippene for signaltransduksjon

Detaljer

Farmakodynamikk! Farmakodynamikk, definisjon:! Legemidlers virkningssted (targets) og virkningsmåte. Reseptorbegrepet; definisjon

Farmakodynamikk! Farmakodynamikk, definisjon:! Legemidlers virkningssted (targets) og virkningsmåte. Reseptorbegrepet; definisjon Farmakodynamikk! Farmakodynamikk, definisjon:! Læren om legemidlenes biokjemiske og fysiologiske effekter og deres virkningsmekanismer! Ueland, P.M! Legemidlers virkningssted (targets) og virkningsmåte

Detaljer