Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report Building a long-term future in Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway"

Transkript

1 Building a long-term future in Norway

2 About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på 36. plass på Fortune sin liste over de 500 største amerikanske selskapene. Selskapet har gjennom Marathon Petroleum Norge AS vært aktive i Norge i over 25 år. Marathon er et selskap som driver sin virksomhet med høyeste fokus på helse, miljø og sikkerhet. Dette gjenspeiles i den detaljerte konsekvens utredningen for Volund-utbyggingen som ble godkjent i januar og den tette oppfølgingen av Alvheim-utbyggingen og egenoperert boreaktivitet på norsk sokkel i. Marathon Petroleum Company (Norway) is part of the Marathon group of companies ( The Marathon Group ) headed by Marathon Oil Corporation ( MOC ), which is 36th on the Fortune 500 list of top U.S. companies, and through Marathon Petroleum Norge AS has been active in Norway for over 25 years. Marathon is a group which conducts its business with the highest regard for health, safety and environmental stewardship. This approach is reflected in the detailed impact assessment for our latest Volund development which was approved in January, the close follow-up of the Alvheim development and operated drilling activity on the Norwegian continental shelf in. 2

3

4 Årsberetning Styret presenterer herved sin årsberetning og revidert regnskap for regnskapsåret Eierforhold Marathon Petroleum Company (Norway) ( MPC(N) ) er den norske avdelingen av Marathon Petroleum Company (Norway) Ltd, et aksjeselskap registrert i staten Delaware i USA. Per 31. desember var alle aksjene i MPC(N) eiet av Pan Ocean Energy Company, som også er et aksjeselskap registrert i staten Delaware i USA. Pan Ocean Energy Company er et heleid selskap i Marathon gruppen. Morselskapet i denne gruppen er Marathon Oil Corporation som er børsnotert på New York Stock Exchange. Virksomheten Marathon har vært andelshaver i ulike produksjonslisenser på norsk kontinentalsokkel (NCS) i mer enn 25 år. MPC(N) er det Marathon selskapet som bringer til veie de finansielle midlene til leting, utbygging og den daglige driften for alle lisenser tildelt før desember Selskapet har sitt hovedkontor i Stavanger. Et annet selskap i Marathon gruppen, Marathon Petroleum Norge AS, er den registrerte innehaver av følgende lisensandeler på norsk kontinentalsokkel: Produksjonslisens Andel (%) Felt Operatør (J/N) PL N d PL Vale, Vilje N d PL036BS Heimdal N d PL036C J d PL N d PL088BS J d PL Skirne N d PL Volund J d PL N d PL Alvheim J d PL N d FPSOen fortsatte ved Aibels verft i Haugesund i. Arbeidet i Haugesund ble ferdigstilt tidlig i 2008, hvoretter FPSOen ble tauet til Alvheim-feltet. Alvheim-feltet bygges ut ved hjelp av havbunnsbrønner fra fire borelokasjoner, knyttet opp mot FPSOen via fleksible stigerør. Gassen skal eksporteres via rørledning til SAGE og videre til St Fergus i Skottland, mens oljen vil eksporteres via bøyelastere. Undervannsinsta-lasjonene for Alvheim ble ferdigstilt i. Fem produksjonsbrønner ble ferdigstilt i og boring av produksjonsbrønner vil fortsette i Totalt er det planlagt å bore tretten horisontale produksjonsbrønner samt to vanninjeksjonsbrønner i to faser. Et stramt arbeids- og leverandørmarked, samt økt omfang av arbeidet med konverteringen av fartøyet, har forsinket produksjonsstart til andre kvartal Selv med utsatt oppstart har Marathon likevel gjennomført en rekordrask kommersialisering av ressursene i Alvheim-området. Maksimums produksjon fra Alvheim er ventet i 2009 hvor MPC(N) sin andel vil være opp mot fat oljeekvivalenter per dag. StatoilHydro, operatør av Vilje-feltet, har ferdigstilt boringen av to produksjonsbrønner. Undervannsinnstallasjonene og oppkoblingen av disse brønnene til Alvheim er også ferdigstilt. Produksjonsstart for Vilje feltet antas å bli i tredje kvartal Plan for utbygging og drift (PUD) for det Marathon opererte Volund-feltet i utvinningstillatelse PL150 ble levert til norske myndigheter i september 2006 og godkjent av kongen i statråd 18. januar. Volund ligger ca. 10 kilometer sør for Alvheim og skal bygges ut med fire undervannsbrønner som skal kobles opp mot Alvheim FPSO. Produksjonsstart fra Volund forventes i MPC(N) er deleier i Gudrun-funnet (28,2% eierandel) hvor StatoilHydro er operatør. Ytterligere studier av undergrunnen samt alternative utbyggingsløsninger ble gjennomført i, og valg av utbyggingskonsept er forventet i Produksjonen fortsatte i løpet av på Heimdal (PL036BS), Vale (PL036) og Skirne-feltene (PL102). I tillegg tilfører Heimdal-plattformen inntekter ved å tilby gasskondensatprosessering- og transportknutepunkttjenester til andre parter. Selskapet har annonsert at de er villig til å selge disse feltene. Det er inngått såkalte pass through avtaler mellom MPC(N) og Marathon Petroleum Norge AS for alle lisensandelene ovenfor. Disse avtalene befester at MPC(N) skaffer til veie de nødvendige ressurser til leting, utbygging og daglig drift mot at selskapet anses å eie og er berettiget til å motta all den oljen som blir produsert. MPC(N)s totale netto daglige gjennomsnittssalg var i på fat kondensat og 0,8 millioner kubikkmeter gass. I fortsatte MPC(N) utbyggingen av Alvheim-feltet, og produksjonsstart ble 8. juni Alvheim-feltet er eid sammen med ConocoPhillips Skandinavia AS (20%) og Lundin Norway AS (15%). Arbeidet med Alvheim 4

5 5

6 Directors Report The directors present herewith their report and the audited accounts for the year ended 31st December. Ownership Marathon Petroleum Company (Norway) ( MPC(N) ) is the Norwegian branch of Marathon Petroleum Company (Norway) Ltd, a company incorporated in the State of Delaware, USA. As at 31st December all of the shares of MPC(N) were owned by Pan Ocean Energy Company, a company also incorporated in the State of Delaware, USA. Pan Ocean Energy Company is wholly owned by the Marathon Group. The head of this group, Marathon Oil Corporation, is listed on the New York Stock Exchange. The business Marathon has held interests in production licences on the Norwegian Continental Shelf for more than 25 years. MPC(N) is the Marathon company that provides all the financial resources for exploration, development and day-to-day operations for all licence interests awarded prior to December The company s head office is in Stavanger. A fellow Marathon Group company, Marathon Petroleum Norge AS, was the registered holder of the following licence interests on the Norwegian Continental Shelf as at 31st December : ConocoPhillips Skandinavia AS (20%) and Lundin Norway AS (15%). The work with the FPSO continued in Aibel s yard in Haugesund in. The work in Haugesund was finished early 2008 and the FPSO was towed to the Alvheim field. The development uses subsea wells from four drilling locations, connected to the FPSO, the MST Alvheim, through a flexible riser. Gas will be exported via a gas export line to the SAGE system and further to St Fergus in Scotland. The oil will be exported through buoy loaders. The sub-sea work was completed in. Five production wells were completed in and drilling of production wells will continue during In total it is planned to drill 13 horizontal production wells and two water injection wells in two phases. Labour and supplier constraints together with increases in the scope of conversion work have increased the project time to first production. Even with this delay, MPC(N) has still accomplished a rapid commercialising of the resources in the Alvheim area. Peak production from is expected to be reached in 2009 with MPC(N) s share approaching barrels of oil equivalent per day. StatoilHydro, operator of the Vilje field, has completed the drilling of two production wells. Subsea work and the connection of these wells to the Alvheim has also been completed. First production from the Vilje field is expected in the third quarter of Production Licence Interest (%) Fields Operator (Y/N) PL N d PL Vale, Vilje N d PL036BS Heimdal N d PL036C Y d PL N d PL088BS Y d PL Skirne N d PL Volund Y d PL N d PL Alvheim Y d PL N d Pass through agreements between MPC(N) and Marathon Petroleum Norge AS are in place with respect to each of the licence interests above. These agreements provide that MPC(N) will furnish all the resources with respect to exploration, development and day-to-day operations and in return will be deemed to own and be entitled to receive all petroleum produced. In MPC(N) continued with the development of the Alvheim field and production commenced on 8 June The Alvheim field is jointly owned with The Plan for Development and Operation (PDO) of the Marathon operated Volund field (production licence PL150) was submitted to the Norwegian government in September 2006 and approved by the King in Council 18th of January. Volund is located approximately 6 miles to the South of the Alvheim field. Volund will be developed using four subsea wells which will be tied in to the Alvheim FPSO. First production is expected in MPC(N) is a partner in the Gudrun discovery (28.2% share) where StatoilHydro is the operator. Further subsurface studies and evaluations of alternative development concepts were undertaken in and the selectionof the final development concept is expected in During, production continued from the Heimdal (PL036BS), Vale (PL036) and Skirne (PL102) fields. The Heimdal platform additionally continues to generate revenue by providing gas-condensate processing and transportation hub services to third parties. The company has announced that it is willing to sell these legacy assets. In MPC(N) s total net daily sales in Norway averaged 2,149 barrels of condensate and 29.6 million cubic feet of gas. 6

7 7

8 Directors Report Organisasjon Styret bestod av følgende personene i løpet av perioden (hvis ikke annet er indikert): P. G. Behrman S. B. Hinchman R. D. Wilson (daglig leder) (fratrådte 3. mars 2008) P. J. Oswald (fratrådte 3. mars 2008) K. F. Færøvik (daglig leder) (utnevnt 3. mars 2008) G. Solli (styrets leder) (utnevnt 3. mars 2008) Arbeidsmiljø og personaleforhold Gjennom året var flertallet av personalet innleide kontraktører og konsulenter. Per 31. desember arbeidet 76 personer for MPC(N) på korttidskontrakt, hovedsaklig på prosjektene Alvheim og Volund. Gjennom året ble 36,1 årsverk produsert av konsulenter. MPC(N) har utnevnt Mærsk Contractors Norge AS ( Mærsk ) til å operere Alvheim FPSO en fra produksjonsstart. I hadde Mærsk gjennomført sitt rekrutteringsprogram for produksjonsoperasjonspersonell, både offshore og onshore. Ved årsslutt hadde Mærsk ansatt 94 personer for å jobbe på og med Alvheim. I løpet av ansatte MPC(N) flere expats hovedsaklig fra Marathons Aberdeen-kontor, men også fra Houston-kontoret. Ved årsslutt var antall expats 32. Gjennom året produserte expats 37 årsverk. Antallet fast ansatte har vokst fra 27 per 31. desember 2006 til 32 per 31. desember. Iløpet av året var 34 personer ansatt i MPC(N). To av selskapets fast ansatte forlot MPC(N) i. Totalt produserte fast ansatte 25,4 årsverk i. I tok én av våre lokalt ansatte farskapspermisjon. MPC(N) har sammen med andre Marathon-selskaper tilbydt våre ansatte et mangfold av kurs i året som gikk. Kursene har omhandlet flere tema som eksempelvis lederskap og foretningsetikk, men også kurs som har hatt til hensikt å øke den enkeltes tekniske kompetanse. Dette vil øke kompetansen i vår organisasjon. I har både expats og lokalt ansatte deltatt på nødvendige kurs i norske regler og reguleringer for oljeindustrien. På bakgrunn av selskapets økende aktivitet offshore, har flere ansatte deltatt på sikkerhetskurs for å kunne reise offshore. Flere vil delta på dette kurset i. MPC(N) sin sports- og sosialkomitee har vært meget aktiv i og tilbudt de ansatte å ta del i flere aktiviteter, blant annet julebord og familiedag på Soma gård. Helse, miljø og sikkerhet ( HMS ) MPC(N) har etablert et solid HMS-ledelsessystem som er blitt revidert internt og av Petroleumstilsynet flere ganger. Systemet har blitt oppdatert fortløpende gjennom året i takt med økt aktivitet. Arbeidet med å videreutvikle HMSledelsessystemet slik at det dekker operasjonell drift av Alvheimfeltet er utført i. I tillegg vil det fokus som har vært på Global Performance System (GPS) bli viderført i 2008 for å sikre god overenstemmelse i Marathon-gruppen. I tillegg, som en del av forberedelsene til produksjon for Alvheim feltet i 2008, har kriseberedskapssystemet blitt oppgradert. Dette inkluderer utstyr, prosedyrer, kompetanse og organisering for å håndtere ulykker som kan forekomme i fremtiden. I løpet av har det vært gjennomført flere øvelser med beredskapsteamet for hvordan å håndtere framtidlige ulykker. I har det vært en fraværsskade for MPC(N). Denne hendelsen skjedde i desember på Odfjell-riggen Deepsea Bergen. En innleid person falt og ble skadet under arbeid med flytting av tunge rør, hendelsen forårsaket 5 brukne ribbein. Sykefraværet var svært lavt i, kun 0,67%. For lokalt ansatte var sykefraværet kun 0,51% mot 1,04% i For expats var sykefraværet kun 0,68% mot 0,31 % i Hovedårsaken til sykefraværet har vært forkjølelse, influensa og omgangssyke. MPC(N) har gjort ansettelser siden årsslutt og per 1. mai vil antallet fast ansatte ha vokst til 35. Av disse 35 faste ansatte er 14 kvinner. MPC(N) ønsker å stimulere til mangfold og har som målsetning å ha en god kjønnsfordeling etterhvert som organisasjonen vokser. De som ble ansatt i jobber i administrasjon, operasjon og helse, miljø og sikkerhets avdelingen. Flertallet av de ansatte kommer fra andre tilsvarende virksomheter. HMS-programmet med aksjoner for er lukket og et nytt HMS-program er blitt etablert for Fokuset reflekterer produksjonsstart på Alvheim-feltet og er basert på det totale risikobildet for MPC(N). Ytre miljø Informasjon om den miljømessige påvirkningen og de ulike miljøtiltakene iverksatt på de andre produksjonslisensene hvor MPC(N) er rettighetshaver og innehar en partnerrolle er tilgjengelig i årsrapporten til de ulike operatørene. MPC(N) har i sitt styringssystem for virksomhet på norsk kontinentalsokkel etablert egne prosesser for styring og ivaretagelse av det ytre miljø. I tillegg vil oppfølging av utslippstillatelser fra SFT ivaretas av et internt databasesystem kalt Environmental Management System (EMIS). 8

9 9

10 Directors Report Organisation The Board of Directors all of whom served throughout the period unless otherwise indicated consists of: P. G. Behrman S. B. Hinchman R. D. Wilson (managing director) (resigned 3rd March 2008) P. J. Oswald (resigned 3rd March 2008) K. F. Færøvik (managing director) (appointed 3rd March 2008) G. Solli (chairman) (appointed 3rd March 2008) Working environment and personnel Through the majority of our personnel were consultants. On 31st December, 76 people were working for MPC(N) under short term contracts, mainly on the Alvheim and Volund developments. During a total of 36.1 man years was worked by consultants. MPC(N) has appointed Maersk Contractors Norge AS ( Maersk ) to operate the Alvheim FPSO once production starts. In Maersk concluded their recruitment programme for production operations personnel, both offshore and onshore. By year end 94 production staff had been hired by Maersk. During MPC(N) employed expatriate staff, mostly from the Marathon Group s Aberdeen office but also from its Houston office. At the end of the year 32 expatriates were employed. During the year our expatriate staff worked 37 man years. The number of permanent local staff hired by MPC(N) grew from 27 at the beginning of to 32 by 31st December. Two MPC(N) employees left during the year. During local permanent staff worked 25.4 man years. In one of our local employees took paternity leave. MPC(N) has together with other Marathon companies offered our employees a variety of training courses, including leadership training, ethics and integrity training and specialist courses in technology, as a part of our continuous focus to build competence in our organisation. In both expatriates and nationals attended courses in Norwegian Rules and Regulations for the Offshore Industry where this training was identified as being required. As the company continues to increase activity offshore, an increasing number of staff have attended basic safety training for offshore. The MPC(N) Sports and Social Club was very active throughout and offered our employees the opportunity to take part in many events, including the traditional Christmas Party and the Family Day at Soma Gård. Health, safety and the environment ( HSE ) MPC(N) has a robust HSE management system in place which has been audited both internally and by Petroleum Safety Authority several times. The system has been regularly updated throughout the year as activities have expanded. The HSE management system has been developed in to cover preparation for operation of the Alvheim field. In addition, focus has been given to the Global Performance System (GPS) which will be developed further in 2008 to ensure alignment throughout the Marathon Group. As a part of the preparation for production from the Alvheim field in 2008, the Emergency Preparedness System was upgraded including equipment, procedures, competence and organisation in order to manage any incidents that may occur in the future. During several exercises were also been carried out with the emergency response team as a preparation for future incidents. In MPC(N) had had one lost time injury. The incident happened in December on the Odfjell rig Deepsea Bergen. The worker fell during a move of heavy pipes resulting in five broken ribs. Absence due to illness was very low in 0.67%. For the local MPC(N) employees sickness percentage in was 0.51% against 1.04% in For our expatriate staff the percentage also low, only 0.68%, but higher than in 2006 when it was 0.31%. The majority of sickness was caused by colds, influenza and gastric flu. Further contracts of employment have been awarded since the year end and by 1st May 2008 the number of permanent staff had grown to 35. Of these 35 permanent employees, 14 are women. MPC(N) operates a program to stimulate diversity and will seek to maintain a good balance between the genders as the organisation continues to grow. Staff were hired in to fill positions in several disciplines: Administration, Operations and HES. The personnel recruited mainly have their backgrounds with other oil companies including oil related contractor firms. The HSE programme with actions has been closed and a new HES programme has been established for Its focus reflects the start up of the Alvheim field, and is based on the total risk picture for MPC(N). External environmental impacts Information about the environmental impact and measures for other production licences in which MPC(N) has a non-operating interest appear in the annual reports of the operators concerned. MPC(N) has put in place an Environmental Strategy. To implement this Strategy a control system for all activities on the Norwegian continental shelf has been developed which includes processes to protect the external environment. Additionally, an internal database system, Environmental Information Management System (EMIS) has been implemented to record and monitor all discharges, including those which have been permitted by the authorities. 10

11 11

12 Årsberetning Fremtidig utvikling Styret forventer et høyt aktivitetsnivå i selskapet i 2008, med produksjonsstart av Alvheim- og Vilje-feltet og utvikling av Volund-feltet. I tillegg vil Gudrun feltet bli evaluert i løpet av Styret forventer at når Alvheim-prosjektet er ferdig og feltet starter produksjon at MPC(N) er sikret en god kontantstrøm i fremtiden, fourtsatt at oljeprisen holder seg på et slikt nivå som i. Produksjonsstarten av Alvheim-feltet er blitt forsinket i forhold til det som ble beskrevet i årsberetningen for 2006 på grunn av de forhold som er beskrevet i avsnitt 2. Fortsatt drift MPC(N) har sikret seg tilstrekkelig finansiering fra Marathon konsernet til å kunne fortsette driften og finansiere MPC(N)s forventede utbygginger. Ved årsslutt var total kredit tilgjengelig for MPC(N) fra disse lånene 10,4 milliarder NOK hvor 10,2 har blitt brukt til utviklingskostnader. Finansiering utover 10,4 milliarder vil bli sikret gjennom økte lån fra Marathon konsernet. Styret er tilfreds med at denne ordningen vil sørge for at MPC(N) har tilgjengelige midler til å overholde deres forpliktelser i overskuelig framtid og at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Regnskapet er således avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Risiko I tillegg til prosjekt risiko og geologisk risiko, er selskapet utsatt for svingninger i markedet for råvarepriser, rentesatser og utenlandske valuta rater (inntektene er og vil forbli i USD og kostnader og finansiering er i stor grad i NOK). Selskapet inngår ikke noen risikostyrings kontrakter for å redusere slike risikoer. Men, før selskapets styremedlemmer godkjenner foreslåtte investeringer, vil de kreve at innvirkning av risiko på potensiell inntjening blir nøye analysert, og risikonivået må være akseptabelt for styret. Risikoen for at våre motparter ikke klarer oppfylle sine forpliktelser anses som lav, siden selskapens salg hovedsaklig er til konsernselskaper eller andre store konsern. Selskapet har ikke realisert tap på fordringer i foregående år. Selskapets likviditet vurderes som tilfredsstillende. Det forventes at selskapet vil være i stand til å finansiere sitt fremtidige behov for kontanter gjennom driftsinntekter og interne lån i Marathon gruppen. Årsresultat og kontantstrøm for perioden Salgsinntekter fra produksjon og relaterte tjenester var i kr 904 millioner ( millioner). Resultatet for perioden før skatt og finansielle poster var kr 54 millioner NOK. Ugunstige valutakurs bevegelser resulterte i agio tap på 56 millioner NOK, og resultatet før skatt for perioden var et underskudd på 153 millioner NOK. Resultatet etter skatt for perioden var millioner NOK. Skattekostnaden for året inkluderer en skattekostnadsreduksjon/kredit på 746 millioner NOK som gjelder effekten av utsatt skattefordel av fremtidig friinntekt er balanseført per for første gang. Pr 31. desember viste egenkapitalen en opptjening på kr 796 millioner NOK. Kostnader som ikke gjelder kontanter (før skatt), var hovedsaklig avskrivinger (NOK 235 millioner) og avsetninger til fjerning og nedstengning (NOK 43 millioner). Dette bidro til en netto kontantstrøm fra operert virksomhet på NOK 310 millioner. Tilført kapital ble finansiert gjennom økning i langsiktige lån på NOK millioner. På bakgrunn av dette kunne MPC(N) investere NOK millioner i utvikling, hovedsalkig i Alvheimfeltet. Stavanger, 9. juni 2008 P. G. Behrman S. B. Hinchman K. F. Færøvik G. Solli Styremedlem Styremedlem Daglig leder Styrets leder 12

13 13

14 Directors Report Future prospects The Board of Directors expect MPC(N) to engage in a high level of activity in 2008, with the start of production from the Alvheim and Vilje fields and the continuing development of the Volund field. In addition, the evaluation of the Gudrun prospect will be progressed in The directors expect that with the completion of the Alvheim project and the start of production that, provided oil prices remain at levels experienced in, strong future cash flows are assured. The 2006 Directors Report anticipated that production from the Alvheim and Vilje fields would commence in. The factors outlined in section 2 have delayed this start into Continuing operations MPC(N) has secured sufficient financing from the Marathon Group through inter group loan agreements to enable it to continue in operation and fund its expected developments. At the end of the total credit available to MPC(N) under these loan agreements was 10.4 billion NOK of which 10.2 billion has been used to fund development expenditures. Any additional funding required over 10.4 billion NOK will be achieved by an increase in the loan from the Marathon Group. The Board of Directors is satisfied that these arrangements will ensure that MPC(N) will have funds available to meet its obligations for the foreseeable future, and has therefore prepared the attached accounts on a going concern basis. Business risks In addition to project risk and geological risk, the company is exposed to market fluctuations in commodity prices, interest rates, and foreign exchange rates (revenues are and will continue to be earned USD and costs and financing are mainly in NOK). The company does not enter into any risk management contracts intended to mitigate these risks. However, before authorising any proposed investment the directors require that the impact of these risks on the potential returns from the new investment is carefully analysed and that the levels of risk are acceptable to the board. Risk associated with the inability of counterparties to fulfil their obligations is considered low, as the company s sales are mainly to group companies and other large corporations. The company has not realised losses on receivables in previous years. The company s liquidity is considered satisfactory. It is anticipated that the company will be able to fund its future cash requirements through cash-flows from operations, and loans from the Marathon group companies. Cash flow and results for the period In, revenue from sale of production and related services amounted to 904 million NOK ( million NOK). The result for the period before taxes and financial items was 54 million NOK. Favourable exchange result movements resulted in exchange gains of 56 million NOK and the result before tax for the period was a loss of 153 million NOK. After tax, the result for the year was a profit of million NOK. The tax credit for the year of includes recognition of the availability of future uplift claimable against special tax which reduces special tax charge of 746 million NOK. The accumulated retained profit of MPC(N) at 31st December was 796 million NOK. Pre tax non-cash costs incurred in the period were principally depreciation (235 million NOK) and accrued decommissioning expense (43 million NOK). These contributed to achieving net cash flows from operating activities of 310 million NOK. Additional funds were financed by increases in long-term loans of million NOK. This enabled MPC(N) to invest million NOK in new development, mainly in connection with the Alvheim field. 14

15 15

16 Resultatregnskap/Income Statement Per 31. desember Note 2006 Year ended 31st December Salgsinntekt Sales Annen driftsinntekt 0 0 Other income Sum driftsinntekt Total revenues Produksjon- og transportkostnad Production and shipping costs Letekostnader Exploration expense Avskrivning Depreciation, depletion and amortization Annen driftskostnad , Other operating expenses Sum driftskostnad Total operating expenses Driftsresultat Result before taxes and financial items Annen renteinntekt Other interest income Valutagevinst (tap) ( ) Foreign exchange (losses) / gains Annen rentekostnad ( ) ( ) Other interest expense Netto finansposter ( ) Net financial items Ordinært resultat før skattekostnad ( ) Result before income taxes Skattekostnad på ordinært resultat Income taxes Årsresultat Result for year Disponeringer Overført til opptjent egenkapital / udekket tap Transferred to accumulated deficit 16

17 Balanse/Balance Sheet Per 31. desember Note 2006 As at 31st December Eiendeler Assets Anleggsmidler Fixed Assets Utsatt skattefordel Deferred taxes recoverable Varige driftsmidler Net property, plant and equipment Investering i tilknyttede selskaper Investments in associated companies Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler Current Assets Varer Inventories Kunderfordringer Accounts receivable Andre fordringer på selskap i samme konsern 6 48,702,952 66,777,337 Accounts receivable group companies Andre fordringer Other current assets Sum varer og fordringer Total inventories and accounts receivable Bankinnskudd, kontanter, og lignende Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets Sum Eiendeler Total Assets Gjeld Og Egenkapital Egenkapital Equity And Liabilities Equity Innskutt egenkapital Paid-in capital Innskutt egenkapital Branch capital account Sum innskutt egenkapital Total paid in capital Opptjent egenkapital (udekket tap) (305,007,795) Retained profits / (losses) Sum egenkapital Total equity Gjeld Liabilities Gjeld til selskap i samme konsern Long-term debt Skyldig pensjonsforpliktelse Long-term pension liabilities Avsetning til fjerning og nedtengning Provision for decommissioning Sum langsiktig gjeld Total long-term liabilities Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern Accounts payable group companies Annen kortsiktig gjeld Other current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum Gjeld Og Egenkapital Total Equity And Liabilities P. G. Behrman S. B. Hinchman K. F. Færøvik G. Solli Styremedlem Styremedlem Daglig leder Styrets leder 17

Om Marathon. Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak / Norwegian branch of a foreign corporation -2-

Om Marathon. Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak / Norwegian branch of a foreign corporation -2- Om Marathon Marathon Petroleum Company (Norway) LLC er en del av Marathongruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på 23. plass på Fortune sin liste for 2008 over de 500 største amerikanske

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS. Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Norge AS. Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway 07 Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Norge AS Marathon Petroleum Norge AS er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på 36. plass på

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

OLJE OG GASS RESERVER

OLJE OG GASS RESERVER OLJE OG GASS RESERVER TVIKLING AV US GAAP FOR OLJEINDUSTRIEN To hovedprinsipper for regnskapskapsføring av lete- og produksjonsvirksomhet: Full cost Balanseføre alle påløpte lete-og utbyggingskostnader

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS

Marathon Petroleum Norge AS Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathonkonsernet ) der konsernspissen er Marathon Oil Corporation, som er nummer 41 på 2010-listen til bladet Fortune over de

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathon-konsernet ) der konsernspissen er Marathon

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Alvheim et solid fundament for videre vekst. Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik

Alvheim et solid fundament for videre vekst. Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik Alvheim et solid fundament for videre vekst Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik Forward Looking Statement Except for historical information, this presentation contains forward-looking information

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2012 2013 Tekst Note 2013 2012 2 196 293 1 5400 Salgsinntekter 0 1 781 502 0 298 305 Andre driftsinntekter 298 305 0 2 196 293 1 838 305 Sum driftsinntekter 298 305

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer