Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report Building a long-term future in Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway"

Transkript

1 Building a long-term future in Norway

2 About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på 36. plass på Fortune sin liste over de 500 største amerikanske selskapene. Selskapet har gjennom Marathon Petroleum Norge AS vært aktive i Norge i over 25 år. Marathon er et selskap som driver sin virksomhet med høyeste fokus på helse, miljø og sikkerhet. Dette gjenspeiles i den detaljerte konsekvens utredningen for Volund-utbyggingen som ble godkjent i januar og den tette oppfølgingen av Alvheim-utbyggingen og egenoperert boreaktivitet på norsk sokkel i. Marathon Petroleum Company (Norway) is part of the Marathon group of companies ( The Marathon Group ) headed by Marathon Oil Corporation ( MOC ), which is 36th on the Fortune 500 list of top U.S. companies, and through Marathon Petroleum Norge AS has been active in Norway for over 25 years. Marathon is a group which conducts its business with the highest regard for health, safety and environmental stewardship. This approach is reflected in the detailed impact assessment for our latest Volund development which was approved in January, the close follow-up of the Alvheim development and operated drilling activity on the Norwegian continental shelf in. 2

3

4 Årsberetning Styret presenterer herved sin årsberetning og revidert regnskap for regnskapsåret Eierforhold Marathon Petroleum Company (Norway) ( MPC(N) ) er den norske avdelingen av Marathon Petroleum Company (Norway) Ltd, et aksjeselskap registrert i staten Delaware i USA. Per 31. desember var alle aksjene i MPC(N) eiet av Pan Ocean Energy Company, som også er et aksjeselskap registrert i staten Delaware i USA. Pan Ocean Energy Company er et heleid selskap i Marathon gruppen. Morselskapet i denne gruppen er Marathon Oil Corporation som er børsnotert på New York Stock Exchange. Virksomheten Marathon har vært andelshaver i ulike produksjonslisenser på norsk kontinentalsokkel (NCS) i mer enn 25 år. MPC(N) er det Marathon selskapet som bringer til veie de finansielle midlene til leting, utbygging og den daglige driften for alle lisenser tildelt før desember Selskapet har sitt hovedkontor i Stavanger. Et annet selskap i Marathon gruppen, Marathon Petroleum Norge AS, er den registrerte innehaver av følgende lisensandeler på norsk kontinentalsokkel: Produksjonslisens Andel (%) Felt Operatør (J/N) PL N d PL Vale, Vilje N d PL036BS Heimdal N d PL036C J d PL N d PL088BS J d PL Skirne N d PL Volund J d PL N d PL Alvheim J d PL N d FPSOen fortsatte ved Aibels verft i Haugesund i. Arbeidet i Haugesund ble ferdigstilt tidlig i 2008, hvoretter FPSOen ble tauet til Alvheim-feltet. Alvheim-feltet bygges ut ved hjelp av havbunnsbrønner fra fire borelokasjoner, knyttet opp mot FPSOen via fleksible stigerør. Gassen skal eksporteres via rørledning til SAGE og videre til St Fergus i Skottland, mens oljen vil eksporteres via bøyelastere. Undervannsinsta-lasjonene for Alvheim ble ferdigstilt i. Fem produksjonsbrønner ble ferdigstilt i og boring av produksjonsbrønner vil fortsette i Totalt er det planlagt å bore tretten horisontale produksjonsbrønner samt to vanninjeksjonsbrønner i to faser. Et stramt arbeids- og leverandørmarked, samt økt omfang av arbeidet med konverteringen av fartøyet, har forsinket produksjonsstart til andre kvartal Selv med utsatt oppstart har Marathon likevel gjennomført en rekordrask kommersialisering av ressursene i Alvheim-området. Maksimums produksjon fra Alvheim er ventet i 2009 hvor MPC(N) sin andel vil være opp mot fat oljeekvivalenter per dag. StatoilHydro, operatør av Vilje-feltet, har ferdigstilt boringen av to produksjonsbrønner. Undervannsinnstallasjonene og oppkoblingen av disse brønnene til Alvheim er også ferdigstilt. Produksjonsstart for Vilje feltet antas å bli i tredje kvartal Plan for utbygging og drift (PUD) for det Marathon opererte Volund-feltet i utvinningstillatelse PL150 ble levert til norske myndigheter i september 2006 og godkjent av kongen i statråd 18. januar. Volund ligger ca. 10 kilometer sør for Alvheim og skal bygges ut med fire undervannsbrønner som skal kobles opp mot Alvheim FPSO. Produksjonsstart fra Volund forventes i MPC(N) er deleier i Gudrun-funnet (28,2% eierandel) hvor StatoilHydro er operatør. Ytterligere studier av undergrunnen samt alternative utbyggingsløsninger ble gjennomført i, og valg av utbyggingskonsept er forventet i Produksjonen fortsatte i løpet av på Heimdal (PL036BS), Vale (PL036) og Skirne-feltene (PL102). I tillegg tilfører Heimdal-plattformen inntekter ved å tilby gasskondensatprosessering- og transportknutepunkttjenester til andre parter. Selskapet har annonsert at de er villig til å selge disse feltene. Det er inngått såkalte pass through avtaler mellom MPC(N) og Marathon Petroleum Norge AS for alle lisensandelene ovenfor. Disse avtalene befester at MPC(N) skaffer til veie de nødvendige ressurser til leting, utbygging og daglig drift mot at selskapet anses å eie og er berettiget til å motta all den oljen som blir produsert. MPC(N)s totale netto daglige gjennomsnittssalg var i på fat kondensat og 0,8 millioner kubikkmeter gass. I fortsatte MPC(N) utbyggingen av Alvheim-feltet, og produksjonsstart ble 8. juni Alvheim-feltet er eid sammen med ConocoPhillips Skandinavia AS (20%) og Lundin Norway AS (15%). Arbeidet med Alvheim 4

5 5

6 Directors Report The directors present herewith their report and the audited accounts for the year ended 31st December. Ownership Marathon Petroleum Company (Norway) ( MPC(N) ) is the Norwegian branch of Marathon Petroleum Company (Norway) Ltd, a company incorporated in the State of Delaware, USA. As at 31st December all of the shares of MPC(N) were owned by Pan Ocean Energy Company, a company also incorporated in the State of Delaware, USA. Pan Ocean Energy Company is wholly owned by the Marathon Group. The head of this group, Marathon Oil Corporation, is listed on the New York Stock Exchange. The business Marathon has held interests in production licences on the Norwegian Continental Shelf for more than 25 years. MPC(N) is the Marathon company that provides all the financial resources for exploration, development and day-to-day operations for all licence interests awarded prior to December The company s head office is in Stavanger. A fellow Marathon Group company, Marathon Petroleum Norge AS, was the registered holder of the following licence interests on the Norwegian Continental Shelf as at 31st December : ConocoPhillips Skandinavia AS (20%) and Lundin Norway AS (15%). The work with the FPSO continued in Aibel s yard in Haugesund in. The work in Haugesund was finished early 2008 and the FPSO was towed to the Alvheim field. The development uses subsea wells from four drilling locations, connected to the FPSO, the MST Alvheim, through a flexible riser. Gas will be exported via a gas export line to the SAGE system and further to St Fergus in Scotland. The oil will be exported through buoy loaders. The sub-sea work was completed in. Five production wells were completed in and drilling of production wells will continue during In total it is planned to drill 13 horizontal production wells and two water injection wells in two phases. Labour and supplier constraints together with increases in the scope of conversion work have increased the project time to first production. Even with this delay, MPC(N) has still accomplished a rapid commercialising of the resources in the Alvheim area. Peak production from is expected to be reached in 2009 with MPC(N) s share approaching barrels of oil equivalent per day. StatoilHydro, operator of the Vilje field, has completed the drilling of two production wells. Subsea work and the connection of these wells to the Alvheim has also been completed. First production from the Vilje field is expected in the third quarter of Production Licence Interest (%) Fields Operator (Y/N) PL N d PL Vale, Vilje N d PL036BS Heimdal N d PL036C Y d PL N d PL088BS Y d PL Skirne N d PL Volund Y d PL N d PL Alvheim Y d PL N d Pass through agreements between MPC(N) and Marathon Petroleum Norge AS are in place with respect to each of the licence interests above. These agreements provide that MPC(N) will furnish all the resources with respect to exploration, development and day-to-day operations and in return will be deemed to own and be entitled to receive all petroleum produced. In MPC(N) continued with the development of the Alvheim field and production commenced on 8 June The Alvheim field is jointly owned with The Plan for Development and Operation (PDO) of the Marathon operated Volund field (production licence PL150) was submitted to the Norwegian government in September 2006 and approved by the King in Council 18th of January. Volund is located approximately 6 miles to the South of the Alvheim field. Volund will be developed using four subsea wells which will be tied in to the Alvheim FPSO. First production is expected in MPC(N) is a partner in the Gudrun discovery (28.2% share) where StatoilHydro is the operator. Further subsurface studies and evaluations of alternative development concepts were undertaken in and the selectionof the final development concept is expected in During, production continued from the Heimdal (PL036BS), Vale (PL036) and Skirne (PL102) fields. The Heimdal platform additionally continues to generate revenue by providing gas-condensate processing and transportation hub services to third parties. The company has announced that it is willing to sell these legacy assets. In MPC(N) s total net daily sales in Norway averaged 2,149 barrels of condensate and 29.6 million cubic feet of gas. 6

7 7

8 Directors Report Organisasjon Styret bestod av følgende personene i løpet av perioden (hvis ikke annet er indikert): P. G. Behrman S. B. Hinchman R. D. Wilson (daglig leder) (fratrådte 3. mars 2008) P. J. Oswald (fratrådte 3. mars 2008) K. F. Færøvik (daglig leder) (utnevnt 3. mars 2008) G. Solli (styrets leder) (utnevnt 3. mars 2008) Arbeidsmiljø og personaleforhold Gjennom året var flertallet av personalet innleide kontraktører og konsulenter. Per 31. desember arbeidet 76 personer for MPC(N) på korttidskontrakt, hovedsaklig på prosjektene Alvheim og Volund. Gjennom året ble 36,1 årsverk produsert av konsulenter. MPC(N) har utnevnt Mærsk Contractors Norge AS ( Mærsk ) til å operere Alvheim FPSO en fra produksjonsstart. I hadde Mærsk gjennomført sitt rekrutteringsprogram for produksjonsoperasjonspersonell, både offshore og onshore. Ved årsslutt hadde Mærsk ansatt 94 personer for å jobbe på og med Alvheim. I løpet av ansatte MPC(N) flere expats hovedsaklig fra Marathons Aberdeen-kontor, men også fra Houston-kontoret. Ved årsslutt var antall expats 32. Gjennom året produserte expats 37 årsverk. Antallet fast ansatte har vokst fra 27 per 31. desember 2006 til 32 per 31. desember. Iløpet av året var 34 personer ansatt i MPC(N). To av selskapets fast ansatte forlot MPC(N) i. Totalt produserte fast ansatte 25,4 årsverk i. I tok én av våre lokalt ansatte farskapspermisjon. MPC(N) har sammen med andre Marathon-selskaper tilbydt våre ansatte et mangfold av kurs i året som gikk. Kursene har omhandlet flere tema som eksempelvis lederskap og foretningsetikk, men også kurs som har hatt til hensikt å øke den enkeltes tekniske kompetanse. Dette vil øke kompetansen i vår organisasjon. I har både expats og lokalt ansatte deltatt på nødvendige kurs i norske regler og reguleringer for oljeindustrien. På bakgrunn av selskapets økende aktivitet offshore, har flere ansatte deltatt på sikkerhetskurs for å kunne reise offshore. Flere vil delta på dette kurset i. MPC(N) sin sports- og sosialkomitee har vært meget aktiv i og tilbudt de ansatte å ta del i flere aktiviteter, blant annet julebord og familiedag på Soma gård. Helse, miljø og sikkerhet ( HMS ) MPC(N) har etablert et solid HMS-ledelsessystem som er blitt revidert internt og av Petroleumstilsynet flere ganger. Systemet har blitt oppdatert fortløpende gjennom året i takt med økt aktivitet. Arbeidet med å videreutvikle HMSledelsessystemet slik at det dekker operasjonell drift av Alvheimfeltet er utført i. I tillegg vil det fokus som har vært på Global Performance System (GPS) bli viderført i 2008 for å sikre god overenstemmelse i Marathon-gruppen. I tillegg, som en del av forberedelsene til produksjon for Alvheim feltet i 2008, har kriseberedskapssystemet blitt oppgradert. Dette inkluderer utstyr, prosedyrer, kompetanse og organisering for å håndtere ulykker som kan forekomme i fremtiden. I løpet av har det vært gjennomført flere øvelser med beredskapsteamet for hvordan å håndtere framtidlige ulykker. I har det vært en fraværsskade for MPC(N). Denne hendelsen skjedde i desember på Odfjell-riggen Deepsea Bergen. En innleid person falt og ble skadet under arbeid med flytting av tunge rør, hendelsen forårsaket 5 brukne ribbein. Sykefraværet var svært lavt i, kun 0,67%. For lokalt ansatte var sykefraværet kun 0,51% mot 1,04% i For expats var sykefraværet kun 0,68% mot 0,31 % i Hovedårsaken til sykefraværet har vært forkjølelse, influensa og omgangssyke. MPC(N) har gjort ansettelser siden årsslutt og per 1. mai vil antallet fast ansatte ha vokst til 35. Av disse 35 faste ansatte er 14 kvinner. MPC(N) ønsker å stimulere til mangfold og har som målsetning å ha en god kjønnsfordeling etterhvert som organisasjonen vokser. De som ble ansatt i jobber i administrasjon, operasjon og helse, miljø og sikkerhets avdelingen. Flertallet av de ansatte kommer fra andre tilsvarende virksomheter. HMS-programmet med aksjoner for er lukket og et nytt HMS-program er blitt etablert for Fokuset reflekterer produksjonsstart på Alvheim-feltet og er basert på det totale risikobildet for MPC(N). Ytre miljø Informasjon om den miljømessige påvirkningen og de ulike miljøtiltakene iverksatt på de andre produksjonslisensene hvor MPC(N) er rettighetshaver og innehar en partnerrolle er tilgjengelig i årsrapporten til de ulike operatørene. MPC(N) har i sitt styringssystem for virksomhet på norsk kontinentalsokkel etablert egne prosesser for styring og ivaretagelse av det ytre miljø. I tillegg vil oppfølging av utslippstillatelser fra SFT ivaretas av et internt databasesystem kalt Environmental Management System (EMIS). 8

9 9

10 Directors Report Organisation The Board of Directors all of whom served throughout the period unless otherwise indicated consists of: P. G. Behrman S. B. Hinchman R. D. Wilson (managing director) (resigned 3rd March 2008) P. J. Oswald (resigned 3rd March 2008) K. F. Færøvik (managing director) (appointed 3rd March 2008) G. Solli (chairman) (appointed 3rd March 2008) Working environment and personnel Through the majority of our personnel were consultants. On 31st December, 76 people were working for MPC(N) under short term contracts, mainly on the Alvheim and Volund developments. During a total of 36.1 man years was worked by consultants. MPC(N) has appointed Maersk Contractors Norge AS ( Maersk ) to operate the Alvheim FPSO once production starts. In Maersk concluded their recruitment programme for production operations personnel, both offshore and onshore. By year end 94 production staff had been hired by Maersk. During MPC(N) employed expatriate staff, mostly from the Marathon Group s Aberdeen office but also from its Houston office. At the end of the year 32 expatriates were employed. During the year our expatriate staff worked 37 man years. The number of permanent local staff hired by MPC(N) grew from 27 at the beginning of to 32 by 31st December. Two MPC(N) employees left during the year. During local permanent staff worked 25.4 man years. In one of our local employees took paternity leave. MPC(N) has together with other Marathon companies offered our employees a variety of training courses, including leadership training, ethics and integrity training and specialist courses in technology, as a part of our continuous focus to build competence in our organisation. In both expatriates and nationals attended courses in Norwegian Rules and Regulations for the Offshore Industry where this training was identified as being required. As the company continues to increase activity offshore, an increasing number of staff have attended basic safety training for offshore. The MPC(N) Sports and Social Club was very active throughout and offered our employees the opportunity to take part in many events, including the traditional Christmas Party and the Family Day at Soma Gård. Health, safety and the environment ( HSE ) MPC(N) has a robust HSE management system in place which has been audited both internally and by Petroleum Safety Authority several times. The system has been regularly updated throughout the year as activities have expanded. The HSE management system has been developed in to cover preparation for operation of the Alvheim field. In addition, focus has been given to the Global Performance System (GPS) which will be developed further in 2008 to ensure alignment throughout the Marathon Group. As a part of the preparation for production from the Alvheim field in 2008, the Emergency Preparedness System was upgraded including equipment, procedures, competence and organisation in order to manage any incidents that may occur in the future. During several exercises were also been carried out with the emergency response team as a preparation for future incidents. In MPC(N) had had one lost time injury. The incident happened in December on the Odfjell rig Deepsea Bergen. The worker fell during a move of heavy pipes resulting in five broken ribs. Absence due to illness was very low in 0.67%. For the local MPC(N) employees sickness percentage in was 0.51% against 1.04% in For our expatriate staff the percentage also low, only 0.68%, but higher than in 2006 when it was 0.31%. The majority of sickness was caused by colds, influenza and gastric flu. Further contracts of employment have been awarded since the year end and by 1st May 2008 the number of permanent staff had grown to 35. Of these 35 permanent employees, 14 are women. MPC(N) operates a program to stimulate diversity and will seek to maintain a good balance between the genders as the organisation continues to grow. Staff were hired in to fill positions in several disciplines: Administration, Operations and HES. The personnel recruited mainly have their backgrounds with other oil companies including oil related contractor firms. The HSE programme with actions has been closed and a new HES programme has been established for Its focus reflects the start up of the Alvheim field, and is based on the total risk picture for MPC(N). External environmental impacts Information about the environmental impact and measures for other production licences in which MPC(N) has a non-operating interest appear in the annual reports of the operators concerned. MPC(N) has put in place an Environmental Strategy. To implement this Strategy a control system for all activities on the Norwegian continental shelf has been developed which includes processes to protect the external environment. Additionally, an internal database system, Environmental Information Management System (EMIS) has been implemented to record and monitor all discharges, including those which have been permitted by the authorities. 10

11 11

12 Årsberetning Fremtidig utvikling Styret forventer et høyt aktivitetsnivå i selskapet i 2008, med produksjonsstart av Alvheim- og Vilje-feltet og utvikling av Volund-feltet. I tillegg vil Gudrun feltet bli evaluert i løpet av Styret forventer at når Alvheim-prosjektet er ferdig og feltet starter produksjon at MPC(N) er sikret en god kontantstrøm i fremtiden, fourtsatt at oljeprisen holder seg på et slikt nivå som i. Produksjonsstarten av Alvheim-feltet er blitt forsinket i forhold til det som ble beskrevet i årsberetningen for 2006 på grunn av de forhold som er beskrevet i avsnitt 2. Fortsatt drift MPC(N) har sikret seg tilstrekkelig finansiering fra Marathon konsernet til å kunne fortsette driften og finansiere MPC(N)s forventede utbygginger. Ved årsslutt var total kredit tilgjengelig for MPC(N) fra disse lånene 10,4 milliarder NOK hvor 10,2 har blitt brukt til utviklingskostnader. Finansiering utover 10,4 milliarder vil bli sikret gjennom økte lån fra Marathon konsernet. Styret er tilfreds med at denne ordningen vil sørge for at MPC(N) har tilgjengelige midler til å overholde deres forpliktelser i overskuelig framtid og at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Regnskapet er således avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Risiko I tillegg til prosjekt risiko og geologisk risiko, er selskapet utsatt for svingninger i markedet for råvarepriser, rentesatser og utenlandske valuta rater (inntektene er og vil forbli i USD og kostnader og finansiering er i stor grad i NOK). Selskapet inngår ikke noen risikostyrings kontrakter for å redusere slike risikoer. Men, før selskapets styremedlemmer godkjenner foreslåtte investeringer, vil de kreve at innvirkning av risiko på potensiell inntjening blir nøye analysert, og risikonivået må være akseptabelt for styret. Risikoen for at våre motparter ikke klarer oppfylle sine forpliktelser anses som lav, siden selskapens salg hovedsaklig er til konsernselskaper eller andre store konsern. Selskapet har ikke realisert tap på fordringer i foregående år. Selskapets likviditet vurderes som tilfredsstillende. Det forventes at selskapet vil være i stand til å finansiere sitt fremtidige behov for kontanter gjennom driftsinntekter og interne lån i Marathon gruppen. Årsresultat og kontantstrøm for perioden Salgsinntekter fra produksjon og relaterte tjenester var i kr 904 millioner ( millioner). Resultatet for perioden før skatt og finansielle poster var kr 54 millioner NOK. Ugunstige valutakurs bevegelser resulterte i agio tap på 56 millioner NOK, og resultatet før skatt for perioden var et underskudd på 153 millioner NOK. Resultatet etter skatt for perioden var millioner NOK. Skattekostnaden for året inkluderer en skattekostnadsreduksjon/kredit på 746 millioner NOK som gjelder effekten av utsatt skattefordel av fremtidig friinntekt er balanseført per for første gang. Pr 31. desember viste egenkapitalen en opptjening på kr 796 millioner NOK. Kostnader som ikke gjelder kontanter (før skatt), var hovedsaklig avskrivinger (NOK 235 millioner) og avsetninger til fjerning og nedstengning (NOK 43 millioner). Dette bidro til en netto kontantstrøm fra operert virksomhet på NOK 310 millioner. Tilført kapital ble finansiert gjennom økning i langsiktige lån på NOK millioner. På bakgrunn av dette kunne MPC(N) investere NOK millioner i utvikling, hovedsalkig i Alvheimfeltet. Stavanger, 9. juni 2008 P. G. Behrman S. B. Hinchman K. F. Færøvik G. Solli Styremedlem Styremedlem Daglig leder Styrets leder 12

13 13

14 Directors Report Future prospects The Board of Directors expect MPC(N) to engage in a high level of activity in 2008, with the start of production from the Alvheim and Vilje fields and the continuing development of the Volund field. In addition, the evaluation of the Gudrun prospect will be progressed in The directors expect that with the completion of the Alvheim project and the start of production that, provided oil prices remain at levels experienced in, strong future cash flows are assured. The 2006 Directors Report anticipated that production from the Alvheim and Vilje fields would commence in. The factors outlined in section 2 have delayed this start into Continuing operations MPC(N) has secured sufficient financing from the Marathon Group through inter group loan agreements to enable it to continue in operation and fund its expected developments. At the end of the total credit available to MPC(N) under these loan agreements was 10.4 billion NOK of which 10.2 billion has been used to fund development expenditures. Any additional funding required over 10.4 billion NOK will be achieved by an increase in the loan from the Marathon Group. The Board of Directors is satisfied that these arrangements will ensure that MPC(N) will have funds available to meet its obligations for the foreseeable future, and has therefore prepared the attached accounts on a going concern basis. Business risks In addition to project risk and geological risk, the company is exposed to market fluctuations in commodity prices, interest rates, and foreign exchange rates (revenues are and will continue to be earned USD and costs and financing are mainly in NOK). The company does not enter into any risk management contracts intended to mitigate these risks. However, before authorising any proposed investment the directors require that the impact of these risks on the potential returns from the new investment is carefully analysed and that the levels of risk are acceptable to the board. Risk associated with the inability of counterparties to fulfil their obligations is considered low, as the company s sales are mainly to group companies and other large corporations. The company has not realised losses on receivables in previous years. The company s liquidity is considered satisfactory. It is anticipated that the company will be able to fund its future cash requirements through cash-flows from operations, and loans from the Marathon group companies. Cash flow and results for the period In, revenue from sale of production and related services amounted to 904 million NOK ( million NOK). The result for the period before taxes and financial items was 54 million NOK. Favourable exchange result movements resulted in exchange gains of 56 million NOK and the result before tax for the period was a loss of 153 million NOK. After tax, the result for the year was a profit of million NOK. The tax credit for the year of includes recognition of the availability of future uplift claimable against special tax which reduces special tax charge of 746 million NOK. The accumulated retained profit of MPC(N) at 31st December was 796 million NOK. Pre tax non-cash costs incurred in the period were principally depreciation (235 million NOK) and accrued decommissioning expense (43 million NOK). These contributed to achieving net cash flows from operating activities of 310 million NOK. Additional funds were financed by increases in long-term loans of million NOK. This enabled MPC(N) to invest million NOK in new development, mainly in connection with the Alvheim field. 14

15 15

16 Resultatregnskap/Income Statement Per 31. desember Note 2006 Year ended 31st December Salgsinntekt Sales Annen driftsinntekt 0 0 Other income Sum driftsinntekt Total revenues Produksjon- og transportkostnad Production and shipping costs Letekostnader Exploration expense Avskrivning Depreciation, depletion and amortization Annen driftskostnad , Other operating expenses Sum driftskostnad Total operating expenses Driftsresultat Result before taxes and financial items Annen renteinntekt Other interest income Valutagevinst (tap) ( ) Foreign exchange (losses) / gains Annen rentekostnad ( ) ( ) Other interest expense Netto finansposter ( ) Net financial items Ordinært resultat før skattekostnad ( ) Result before income taxes Skattekostnad på ordinært resultat Income taxes Årsresultat Result for year Disponeringer Overført til opptjent egenkapital / udekket tap Transferred to accumulated deficit 16

17 Balanse/Balance Sheet Per 31. desember Note 2006 As at 31st December Eiendeler Assets Anleggsmidler Fixed Assets Utsatt skattefordel Deferred taxes recoverable Varige driftsmidler Net property, plant and equipment Investering i tilknyttede selskaper Investments in associated companies Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler Current Assets Varer Inventories Kunderfordringer Accounts receivable Andre fordringer på selskap i samme konsern 6 48,702,952 66,777,337 Accounts receivable group companies Andre fordringer Other current assets Sum varer og fordringer Total inventories and accounts receivable Bankinnskudd, kontanter, og lignende Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets Sum Eiendeler Total Assets Gjeld Og Egenkapital Egenkapital Equity And Liabilities Equity Innskutt egenkapital Paid-in capital Innskutt egenkapital Branch capital account Sum innskutt egenkapital Total paid in capital Opptjent egenkapital (udekket tap) (305,007,795) Retained profits / (losses) Sum egenkapital Total equity Gjeld Liabilities Gjeld til selskap i samme konsern Long-term debt Skyldig pensjonsforpliktelse Long-term pension liabilities Avsetning til fjerning og nedtengning Provision for decommissioning Sum langsiktig gjeld Total long-term liabilities Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern Accounts payable group companies Annen kortsiktig gjeld Other current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum Gjeld Og Egenkapital Total Equity And Liabilities P. G. Behrman S. B. Hinchman K. F. Færøvik G. Solli Styremedlem Styremedlem Daglig leder Styrets leder 17

Om Marathon. Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak / Norwegian branch of a foreign corporation -2-

Om Marathon. Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak / Norwegian branch of a foreign corporation -2- Om Marathon Marathon Petroleum Company (Norway) LLC er en del av Marathongruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på 23. plass på Fortune sin liste for 2008 over de 500 største amerikanske

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS. Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Norge AS. Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway 07 Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Norge AS Marathon Petroleum Norge AS er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på 36. plass på

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

OLJE OG GASS RESERVER

OLJE OG GASS RESERVER OLJE OG GASS RESERVER TVIKLING AV US GAAP FOR OLJEINDUSTRIEN To hovedprinsipper for regnskapskapsføring av lete- og produksjonsvirksomhet: Full cost Balanseføre alle påløpte lete-og utbyggingskostnader

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS

Marathon Petroleum Norge AS Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathonkonsernet ) der konsernspissen er Marathon Oil Corporation, som er nummer 41 på 2010-listen til bladet Fortune over de

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathon-konsernet ) der konsernspissen er Marathon

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2012 2013 Tekst Note 2013 2012 2 196 293 1 5400 Salgsinntekter 0 1 781 502 0 298 305 Andre driftsinntekter 298 305 0 2 196 293 1 838 305 Sum driftsinntekter 298 305

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Regenics As Org.nr.:982 277 086 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Regenics AS er ett selskap i Oslo kommune. Formålet er å drive forskning og utvikling av teknologi for hudbehandling.

Detaljer

Alvheim et solid fundament for videre vekst. Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik

Alvheim et solid fundament for videre vekst. Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik Alvheim et solid fundament for videre vekst Orkanger-konferansen 28. mai 2009 Kristin Færøvik Forward Looking Statement Except for historical information, this presentation contains forward-looking information

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer