Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report Building a long-term future in Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway"

Transkript

1 Building a long-term future in Norway

2 About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på 36. plass på Fortune sin liste over de 500 største amerikanske selskapene. Selskapet har gjennom Marathon Petroleum Norge AS vært aktive i Norge i over 25 år. Marathon er et selskap som driver sin virksomhet med høyeste fokus på helse, miljø og sikkerhet. Dette gjenspeiles i den detaljerte konsekvens utredningen for Volund-utbyggingen som ble godkjent i januar og den tette oppfølgingen av Alvheim-utbyggingen og egenoperert boreaktivitet på norsk sokkel i. Marathon Petroleum Company (Norway) is part of the Marathon group of companies ( The Marathon Group ) headed by Marathon Oil Corporation ( MOC ), which is 36th on the Fortune 500 list of top U.S. companies, and through Marathon Petroleum Norge AS has been active in Norway for over 25 years. Marathon is a group which conducts its business with the highest regard for health, safety and environmental stewardship. This approach is reflected in the detailed impact assessment for our latest Volund development which was approved in January, the close follow-up of the Alvheim development and operated drilling activity on the Norwegian continental shelf in. 2

3

4 Årsberetning Styret presenterer herved sin årsberetning og revidert regnskap for regnskapsåret Eierforhold Marathon Petroleum Company (Norway) ( MPC(N) ) er den norske avdelingen av Marathon Petroleum Company (Norway) Ltd, et aksjeselskap registrert i staten Delaware i USA. Per 31. desember var alle aksjene i MPC(N) eiet av Pan Ocean Energy Company, som også er et aksjeselskap registrert i staten Delaware i USA. Pan Ocean Energy Company er et heleid selskap i Marathon gruppen. Morselskapet i denne gruppen er Marathon Oil Corporation som er børsnotert på New York Stock Exchange. Virksomheten Marathon har vært andelshaver i ulike produksjonslisenser på norsk kontinentalsokkel (NCS) i mer enn 25 år. MPC(N) er det Marathon selskapet som bringer til veie de finansielle midlene til leting, utbygging og den daglige driften for alle lisenser tildelt før desember Selskapet har sitt hovedkontor i Stavanger. Et annet selskap i Marathon gruppen, Marathon Petroleum Norge AS, er den registrerte innehaver av følgende lisensandeler på norsk kontinentalsokkel: Produksjonslisens Andel (%) Felt Operatør (J/N) PL N d PL Vale, Vilje N d PL036BS Heimdal N d PL036C J d PL N d PL088BS J d PL Skirne N d PL Volund J d PL N d PL Alvheim J d PL N d FPSOen fortsatte ved Aibels verft i Haugesund i. Arbeidet i Haugesund ble ferdigstilt tidlig i 2008, hvoretter FPSOen ble tauet til Alvheim-feltet. Alvheim-feltet bygges ut ved hjelp av havbunnsbrønner fra fire borelokasjoner, knyttet opp mot FPSOen via fleksible stigerør. Gassen skal eksporteres via rørledning til SAGE og videre til St Fergus i Skottland, mens oljen vil eksporteres via bøyelastere. Undervannsinsta-lasjonene for Alvheim ble ferdigstilt i. Fem produksjonsbrønner ble ferdigstilt i og boring av produksjonsbrønner vil fortsette i Totalt er det planlagt å bore tretten horisontale produksjonsbrønner samt to vanninjeksjonsbrønner i to faser. Et stramt arbeids- og leverandørmarked, samt økt omfang av arbeidet med konverteringen av fartøyet, har forsinket produksjonsstart til andre kvartal Selv med utsatt oppstart har Marathon likevel gjennomført en rekordrask kommersialisering av ressursene i Alvheim-området. Maksimums produksjon fra Alvheim er ventet i 2009 hvor MPC(N) sin andel vil være opp mot fat oljeekvivalenter per dag. StatoilHydro, operatør av Vilje-feltet, har ferdigstilt boringen av to produksjonsbrønner. Undervannsinnstallasjonene og oppkoblingen av disse brønnene til Alvheim er også ferdigstilt. Produksjonsstart for Vilje feltet antas å bli i tredje kvartal Plan for utbygging og drift (PUD) for det Marathon opererte Volund-feltet i utvinningstillatelse PL150 ble levert til norske myndigheter i september 2006 og godkjent av kongen i statråd 18. januar. Volund ligger ca. 10 kilometer sør for Alvheim og skal bygges ut med fire undervannsbrønner som skal kobles opp mot Alvheim FPSO. Produksjonsstart fra Volund forventes i MPC(N) er deleier i Gudrun-funnet (28,2% eierandel) hvor StatoilHydro er operatør. Ytterligere studier av undergrunnen samt alternative utbyggingsløsninger ble gjennomført i, og valg av utbyggingskonsept er forventet i Produksjonen fortsatte i løpet av på Heimdal (PL036BS), Vale (PL036) og Skirne-feltene (PL102). I tillegg tilfører Heimdal-plattformen inntekter ved å tilby gasskondensatprosessering- og transportknutepunkttjenester til andre parter. Selskapet har annonsert at de er villig til å selge disse feltene. Det er inngått såkalte pass through avtaler mellom MPC(N) og Marathon Petroleum Norge AS for alle lisensandelene ovenfor. Disse avtalene befester at MPC(N) skaffer til veie de nødvendige ressurser til leting, utbygging og daglig drift mot at selskapet anses å eie og er berettiget til å motta all den oljen som blir produsert. MPC(N)s totale netto daglige gjennomsnittssalg var i på fat kondensat og 0,8 millioner kubikkmeter gass. I fortsatte MPC(N) utbyggingen av Alvheim-feltet, og produksjonsstart ble 8. juni Alvheim-feltet er eid sammen med ConocoPhillips Skandinavia AS (20%) og Lundin Norway AS (15%). Arbeidet med Alvheim 4

5 5

6 Directors Report The directors present herewith their report and the audited accounts for the year ended 31st December. Ownership Marathon Petroleum Company (Norway) ( MPC(N) ) is the Norwegian branch of Marathon Petroleum Company (Norway) Ltd, a company incorporated in the State of Delaware, USA. As at 31st December all of the shares of MPC(N) were owned by Pan Ocean Energy Company, a company also incorporated in the State of Delaware, USA. Pan Ocean Energy Company is wholly owned by the Marathon Group. The head of this group, Marathon Oil Corporation, is listed on the New York Stock Exchange. The business Marathon has held interests in production licences on the Norwegian Continental Shelf for more than 25 years. MPC(N) is the Marathon company that provides all the financial resources for exploration, development and day-to-day operations for all licence interests awarded prior to December The company s head office is in Stavanger. A fellow Marathon Group company, Marathon Petroleum Norge AS, was the registered holder of the following licence interests on the Norwegian Continental Shelf as at 31st December : ConocoPhillips Skandinavia AS (20%) and Lundin Norway AS (15%). The work with the FPSO continued in Aibel s yard in Haugesund in. The work in Haugesund was finished early 2008 and the FPSO was towed to the Alvheim field. The development uses subsea wells from four drilling locations, connected to the FPSO, the MST Alvheim, through a flexible riser. Gas will be exported via a gas export line to the SAGE system and further to St Fergus in Scotland. The oil will be exported through buoy loaders. The sub-sea work was completed in. Five production wells were completed in and drilling of production wells will continue during In total it is planned to drill 13 horizontal production wells and two water injection wells in two phases. Labour and supplier constraints together with increases in the scope of conversion work have increased the project time to first production. Even with this delay, MPC(N) has still accomplished a rapid commercialising of the resources in the Alvheim area. Peak production from is expected to be reached in 2009 with MPC(N) s share approaching barrels of oil equivalent per day. StatoilHydro, operator of the Vilje field, has completed the drilling of two production wells. Subsea work and the connection of these wells to the Alvheim has also been completed. First production from the Vilje field is expected in the third quarter of Production Licence Interest (%) Fields Operator (Y/N) PL N d PL Vale, Vilje N d PL036BS Heimdal N d PL036C Y d PL N d PL088BS Y d PL Skirne N d PL Volund Y d PL N d PL Alvheim Y d PL N d Pass through agreements between MPC(N) and Marathon Petroleum Norge AS are in place with respect to each of the licence interests above. These agreements provide that MPC(N) will furnish all the resources with respect to exploration, development and day-to-day operations and in return will be deemed to own and be entitled to receive all petroleum produced. In MPC(N) continued with the development of the Alvheim field and production commenced on 8 June The Alvheim field is jointly owned with The Plan for Development and Operation (PDO) of the Marathon operated Volund field (production licence PL150) was submitted to the Norwegian government in September 2006 and approved by the King in Council 18th of January. Volund is located approximately 6 miles to the South of the Alvheim field. Volund will be developed using four subsea wells which will be tied in to the Alvheim FPSO. First production is expected in MPC(N) is a partner in the Gudrun discovery (28.2% share) where StatoilHydro is the operator. Further subsurface studies and evaluations of alternative development concepts were undertaken in and the selectionof the final development concept is expected in During, production continued from the Heimdal (PL036BS), Vale (PL036) and Skirne (PL102) fields. The Heimdal platform additionally continues to generate revenue by providing gas-condensate processing and transportation hub services to third parties. The company has announced that it is willing to sell these legacy assets. In MPC(N) s total net daily sales in Norway averaged 2,149 barrels of condensate and 29.6 million cubic feet of gas. 6

7 7

8 Directors Report Organisasjon Styret bestod av følgende personene i løpet av perioden (hvis ikke annet er indikert): P. G. Behrman S. B. Hinchman R. D. Wilson (daglig leder) (fratrådte 3. mars 2008) P. J. Oswald (fratrådte 3. mars 2008) K. F. Færøvik (daglig leder) (utnevnt 3. mars 2008) G. Solli (styrets leder) (utnevnt 3. mars 2008) Arbeidsmiljø og personaleforhold Gjennom året var flertallet av personalet innleide kontraktører og konsulenter. Per 31. desember arbeidet 76 personer for MPC(N) på korttidskontrakt, hovedsaklig på prosjektene Alvheim og Volund. Gjennom året ble 36,1 årsverk produsert av konsulenter. MPC(N) har utnevnt Mærsk Contractors Norge AS ( Mærsk ) til å operere Alvheim FPSO en fra produksjonsstart. I hadde Mærsk gjennomført sitt rekrutteringsprogram for produksjonsoperasjonspersonell, både offshore og onshore. Ved årsslutt hadde Mærsk ansatt 94 personer for å jobbe på og med Alvheim. I løpet av ansatte MPC(N) flere expats hovedsaklig fra Marathons Aberdeen-kontor, men også fra Houston-kontoret. Ved årsslutt var antall expats 32. Gjennom året produserte expats 37 årsverk. Antallet fast ansatte har vokst fra 27 per 31. desember 2006 til 32 per 31. desember. Iløpet av året var 34 personer ansatt i MPC(N). To av selskapets fast ansatte forlot MPC(N) i. Totalt produserte fast ansatte 25,4 årsverk i. I tok én av våre lokalt ansatte farskapspermisjon. MPC(N) har sammen med andre Marathon-selskaper tilbydt våre ansatte et mangfold av kurs i året som gikk. Kursene har omhandlet flere tema som eksempelvis lederskap og foretningsetikk, men også kurs som har hatt til hensikt å øke den enkeltes tekniske kompetanse. Dette vil øke kompetansen i vår organisasjon. I har både expats og lokalt ansatte deltatt på nødvendige kurs i norske regler og reguleringer for oljeindustrien. På bakgrunn av selskapets økende aktivitet offshore, har flere ansatte deltatt på sikkerhetskurs for å kunne reise offshore. Flere vil delta på dette kurset i. MPC(N) sin sports- og sosialkomitee har vært meget aktiv i og tilbudt de ansatte å ta del i flere aktiviteter, blant annet julebord og familiedag på Soma gård. Helse, miljø og sikkerhet ( HMS ) MPC(N) har etablert et solid HMS-ledelsessystem som er blitt revidert internt og av Petroleumstilsynet flere ganger. Systemet har blitt oppdatert fortløpende gjennom året i takt med økt aktivitet. Arbeidet med å videreutvikle HMSledelsessystemet slik at det dekker operasjonell drift av Alvheimfeltet er utført i. I tillegg vil det fokus som har vært på Global Performance System (GPS) bli viderført i 2008 for å sikre god overenstemmelse i Marathon-gruppen. I tillegg, som en del av forberedelsene til produksjon for Alvheim feltet i 2008, har kriseberedskapssystemet blitt oppgradert. Dette inkluderer utstyr, prosedyrer, kompetanse og organisering for å håndtere ulykker som kan forekomme i fremtiden. I løpet av har det vært gjennomført flere øvelser med beredskapsteamet for hvordan å håndtere framtidlige ulykker. I har det vært en fraværsskade for MPC(N). Denne hendelsen skjedde i desember på Odfjell-riggen Deepsea Bergen. En innleid person falt og ble skadet under arbeid med flytting av tunge rør, hendelsen forårsaket 5 brukne ribbein. Sykefraværet var svært lavt i, kun 0,67%. For lokalt ansatte var sykefraværet kun 0,51% mot 1,04% i For expats var sykefraværet kun 0,68% mot 0,31 % i Hovedårsaken til sykefraværet har vært forkjølelse, influensa og omgangssyke. MPC(N) har gjort ansettelser siden årsslutt og per 1. mai vil antallet fast ansatte ha vokst til 35. Av disse 35 faste ansatte er 14 kvinner. MPC(N) ønsker å stimulere til mangfold og har som målsetning å ha en god kjønnsfordeling etterhvert som organisasjonen vokser. De som ble ansatt i jobber i administrasjon, operasjon og helse, miljø og sikkerhets avdelingen. Flertallet av de ansatte kommer fra andre tilsvarende virksomheter. HMS-programmet med aksjoner for er lukket og et nytt HMS-program er blitt etablert for Fokuset reflekterer produksjonsstart på Alvheim-feltet og er basert på det totale risikobildet for MPC(N). Ytre miljø Informasjon om den miljømessige påvirkningen og de ulike miljøtiltakene iverksatt på de andre produksjonslisensene hvor MPC(N) er rettighetshaver og innehar en partnerrolle er tilgjengelig i årsrapporten til de ulike operatørene. MPC(N) har i sitt styringssystem for virksomhet på norsk kontinentalsokkel etablert egne prosesser for styring og ivaretagelse av det ytre miljø. I tillegg vil oppfølging av utslippstillatelser fra SFT ivaretas av et internt databasesystem kalt Environmental Management System (EMIS). 8

9 9

10 Directors Report Organisation The Board of Directors all of whom served throughout the period unless otherwise indicated consists of: P. G. Behrman S. B. Hinchman R. D. Wilson (managing director) (resigned 3rd March 2008) P. J. Oswald (resigned 3rd March 2008) K. F. Færøvik (managing director) (appointed 3rd March 2008) G. Solli (chairman) (appointed 3rd March 2008) Working environment and personnel Through the majority of our personnel were consultants. On 31st December, 76 people were working for MPC(N) under short term contracts, mainly on the Alvheim and Volund developments. During a total of 36.1 man years was worked by consultants. MPC(N) has appointed Maersk Contractors Norge AS ( Maersk ) to operate the Alvheim FPSO once production starts. In Maersk concluded their recruitment programme for production operations personnel, both offshore and onshore. By year end 94 production staff had been hired by Maersk. During MPC(N) employed expatriate staff, mostly from the Marathon Group s Aberdeen office but also from its Houston office. At the end of the year 32 expatriates were employed. During the year our expatriate staff worked 37 man years. The number of permanent local staff hired by MPC(N) grew from 27 at the beginning of to 32 by 31st December. Two MPC(N) employees left during the year. During local permanent staff worked 25.4 man years. In one of our local employees took paternity leave. MPC(N) has together with other Marathon companies offered our employees a variety of training courses, including leadership training, ethics and integrity training and specialist courses in technology, as a part of our continuous focus to build competence in our organisation. In both expatriates and nationals attended courses in Norwegian Rules and Regulations for the Offshore Industry where this training was identified as being required. As the company continues to increase activity offshore, an increasing number of staff have attended basic safety training for offshore. The MPC(N) Sports and Social Club was very active throughout and offered our employees the opportunity to take part in many events, including the traditional Christmas Party and the Family Day at Soma Gård. Health, safety and the environment ( HSE ) MPC(N) has a robust HSE management system in place which has been audited both internally and by Petroleum Safety Authority several times. The system has been regularly updated throughout the year as activities have expanded. The HSE management system has been developed in to cover preparation for operation of the Alvheim field. In addition, focus has been given to the Global Performance System (GPS) which will be developed further in 2008 to ensure alignment throughout the Marathon Group. As a part of the preparation for production from the Alvheim field in 2008, the Emergency Preparedness System was upgraded including equipment, procedures, competence and organisation in order to manage any incidents that may occur in the future. During several exercises were also been carried out with the emergency response team as a preparation for future incidents. In MPC(N) had had one lost time injury. The incident happened in December on the Odfjell rig Deepsea Bergen. The worker fell during a move of heavy pipes resulting in five broken ribs. Absence due to illness was very low in 0.67%. For the local MPC(N) employees sickness percentage in was 0.51% against 1.04% in For our expatriate staff the percentage also low, only 0.68%, but higher than in 2006 when it was 0.31%. The majority of sickness was caused by colds, influenza and gastric flu. Further contracts of employment have been awarded since the year end and by 1st May 2008 the number of permanent staff had grown to 35. Of these 35 permanent employees, 14 are women. MPC(N) operates a program to stimulate diversity and will seek to maintain a good balance between the genders as the organisation continues to grow. Staff were hired in to fill positions in several disciplines: Administration, Operations and HES. The personnel recruited mainly have their backgrounds with other oil companies including oil related contractor firms. The HSE programme with actions has been closed and a new HES programme has been established for Its focus reflects the start up of the Alvheim field, and is based on the total risk picture for MPC(N). External environmental impacts Information about the environmental impact and measures for other production licences in which MPC(N) has a non-operating interest appear in the annual reports of the operators concerned. MPC(N) has put in place an Environmental Strategy. To implement this Strategy a control system for all activities on the Norwegian continental shelf has been developed which includes processes to protect the external environment. Additionally, an internal database system, Environmental Information Management System (EMIS) has been implemented to record and monitor all discharges, including those which have been permitted by the authorities. 10

11 11

12 Årsberetning Fremtidig utvikling Styret forventer et høyt aktivitetsnivå i selskapet i 2008, med produksjonsstart av Alvheim- og Vilje-feltet og utvikling av Volund-feltet. I tillegg vil Gudrun feltet bli evaluert i løpet av Styret forventer at når Alvheim-prosjektet er ferdig og feltet starter produksjon at MPC(N) er sikret en god kontantstrøm i fremtiden, fourtsatt at oljeprisen holder seg på et slikt nivå som i. Produksjonsstarten av Alvheim-feltet er blitt forsinket i forhold til det som ble beskrevet i årsberetningen for 2006 på grunn av de forhold som er beskrevet i avsnitt 2. Fortsatt drift MPC(N) har sikret seg tilstrekkelig finansiering fra Marathon konsernet til å kunne fortsette driften og finansiere MPC(N)s forventede utbygginger. Ved årsslutt var total kredit tilgjengelig for MPC(N) fra disse lånene 10,4 milliarder NOK hvor 10,2 har blitt brukt til utviklingskostnader. Finansiering utover 10,4 milliarder vil bli sikret gjennom økte lån fra Marathon konsernet. Styret er tilfreds med at denne ordningen vil sørge for at MPC(N) har tilgjengelige midler til å overholde deres forpliktelser i overskuelig framtid og at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Regnskapet er således avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Risiko I tillegg til prosjekt risiko og geologisk risiko, er selskapet utsatt for svingninger i markedet for råvarepriser, rentesatser og utenlandske valuta rater (inntektene er og vil forbli i USD og kostnader og finansiering er i stor grad i NOK). Selskapet inngår ikke noen risikostyrings kontrakter for å redusere slike risikoer. Men, før selskapets styremedlemmer godkjenner foreslåtte investeringer, vil de kreve at innvirkning av risiko på potensiell inntjening blir nøye analysert, og risikonivået må være akseptabelt for styret. Risikoen for at våre motparter ikke klarer oppfylle sine forpliktelser anses som lav, siden selskapens salg hovedsaklig er til konsernselskaper eller andre store konsern. Selskapet har ikke realisert tap på fordringer i foregående år. Selskapets likviditet vurderes som tilfredsstillende. Det forventes at selskapet vil være i stand til å finansiere sitt fremtidige behov for kontanter gjennom driftsinntekter og interne lån i Marathon gruppen. Årsresultat og kontantstrøm for perioden Salgsinntekter fra produksjon og relaterte tjenester var i kr 904 millioner ( millioner). Resultatet for perioden før skatt og finansielle poster var kr 54 millioner NOK. Ugunstige valutakurs bevegelser resulterte i agio tap på 56 millioner NOK, og resultatet før skatt for perioden var et underskudd på 153 millioner NOK. Resultatet etter skatt for perioden var millioner NOK. Skattekostnaden for året inkluderer en skattekostnadsreduksjon/kredit på 746 millioner NOK som gjelder effekten av utsatt skattefordel av fremtidig friinntekt er balanseført per for første gang. Pr 31. desember viste egenkapitalen en opptjening på kr 796 millioner NOK. Kostnader som ikke gjelder kontanter (før skatt), var hovedsaklig avskrivinger (NOK 235 millioner) og avsetninger til fjerning og nedstengning (NOK 43 millioner). Dette bidro til en netto kontantstrøm fra operert virksomhet på NOK 310 millioner. Tilført kapital ble finansiert gjennom økning i langsiktige lån på NOK millioner. På bakgrunn av dette kunne MPC(N) investere NOK millioner i utvikling, hovedsalkig i Alvheimfeltet. Stavanger, 9. juni 2008 P. G. Behrman S. B. Hinchman K. F. Færøvik G. Solli Styremedlem Styremedlem Daglig leder Styrets leder 12

13 13

14 Directors Report Future prospects The Board of Directors expect MPC(N) to engage in a high level of activity in 2008, with the start of production from the Alvheim and Vilje fields and the continuing development of the Volund field. In addition, the evaluation of the Gudrun prospect will be progressed in The directors expect that with the completion of the Alvheim project and the start of production that, provided oil prices remain at levels experienced in, strong future cash flows are assured. The 2006 Directors Report anticipated that production from the Alvheim and Vilje fields would commence in. The factors outlined in section 2 have delayed this start into Continuing operations MPC(N) has secured sufficient financing from the Marathon Group through inter group loan agreements to enable it to continue in operation and fund its expected developments. At the end of the total credit available to MPC(N) under these loan agreements was 10.4 billion NOK of which 10.2 billion has been used to fund development expenditures. Any additional funding required over 10.4 billion NOK will be achieved by an increase in the loan from the Marathon Group. The Board of Directors is satisfied that these arrangements will ensure that MPC(N) will have funds available to meet its obligations for the foreseeable future, and has therefore prepared the attached accounts on a going concern basis. Business risks In addition to project risk and geological risk, the company is exposed to market fluctuations in commodity prices, interest rates, and foreign exchange rates (revenues are and will continue to be earned USD and costs and financing are mainly in NOK). The company does not enter into any risk management contracts intended to mitigate these risks. However, before authorising any proposed investment the directors require that the impact of these risks on the potential returns from the new investment is carefully analysed and that the levels of risk are acceptable to the board. Risk associated with the inability of counterparties to fulfil their obligations is considered low, as the company s sales are mainly to group companies and other large corporations. The company has not realised losses on receivables in previous years. The company s liquidity is considered satisfactory. It is anticipated that the company will be able to fund its future cash requirements through cash-flows from operations, and loans from the Marathon group companies. Cash flow and results for the period In, revenue from sale of production and related services amounted to 904 million NOK ( million NOK). The result for the period before taxes and financial items was 54 million NOK. Favourable exchange result movements resulted in exchange gains of 56 million NOK and the result before tax for the period was a loss of 153 million NOK. After tax, the result for the year was a profit of million NOK. The tax credit for the year of includes recognition of the availability of future uplift claimable against special tax which reduces special tax charge of 746 million NOK. The accumulated retained profit of MPC(N) at 31st December was 796 million NOK. Pre tax non-cash costs incurred in the period were principally depreciation (235 million NOK) and accrued decommissioning expense (43 million NOK). These contributed to achieving net cash flows from operating activities of 310 million NOK. Additional funds were financed by increases in long-term loans of million NOK. This enabled MPC(N) to invest million NOK in new development, mainly in connection with the Alvheim field. 14

15 15

16 Resultatregnskap/Income Statement Per 31. desember Note 2006 Year ended 31st December Salgsinntekt Sales Annen driftsinntekt 0 0 Other income Sum driftsinntekt Total revenues Produksjon- og transportkostnad Production and shipping costs Letekostnader Exploration expense Avskrivning Depreciation, depletion and amortization Annen driftskostnad , Other operating expenses Sum driftskostnad Total operating expenses Driftsresultat Result before taxes and financial items Annen renteinntekt Other interest income Valutagevinst (tap) ( ) Foreign exchange (losses) / gains Annen rentekostnad ( ) ( ) Other interest expense Netto finansposter ( ) Net financial items Ordinært resultat før skattekostnad ( ) Result before income taxes Skattekostnad på ordinært resultat Income taxes Årsresultat Result for year Disponeringer Overført til opptjent egenkapital / udekket tap Transferred to accumulated deficit 16

17 Balanse/Balance Sheet Per 31. desember Note 2006 As at 31st December Eiendeler Assets Anleggsmidler Fixed Assets Utsatt skattefordel Deferred taxes recoverable Varige driftsmidler Net property, plant and equipment Investering i tilknyttede selskaper Investments in associated companies Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler Current Assets Varer Inventories Kunderfordringer Accounts receivable Andre fordringer på selskap i samme konsern 6 48,702,952 66,777,337 Accounts receivable group companies Andre fordringer Other current assets Sum varer og fordringer Total inventories and accounts receivable Bankinnskudd, kontanter, og lignende Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets Sum Eiendeler Total Assets Gjeld Og Egenkapital Egenkapital Equity And Liabilities Equity Innskutt egenkapital Paid-in capital Innskutt egenkapital Branch capital account Sum innskutt egenkapital Total paid in capital Opptjent egenkapital (udekket tap) (305,007,795) Retained profits / (losses) Sum egenkapital Total equity Gjeld Liabilities Gjeld til selskap i samme konsern Long-term debt Skyldig pensjonsforpliktelse Long-term pension liabilities Avsetning til fjerning og nedtengning Provision for decommissioning Sum langsiktig gjeld Total long-term liabilities Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern Accounts payable group companies Annen kortsiktig gjeld Other current liabilities Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum Gjeld Og Egenkapital Total Equity And Liabilities P. G. Behrman S. B. Hinchman K. F. Færøvik G. Solli Styremedlem Styremedlem Daglig leder Styrets leder 17

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold TONOs årsapport 2013 Virksomhet og fremtidig utvikling 5 Økonomiske forhold 5 TONOs personale 6 TONOs styre, komiteer og utvalg 8 Stipendmidler 9 Utfyllende informasjon om virksomheten

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet.

Årsberetning. Lufthavnen ble i 2000 kåret til Europas mest punktlige lufthavn med gjennomsnittlig 87,9 prosent punktlighet. 20 00 Å R S R A P P O R T Årsberetning År 2000 var det andre fulle driftsåret for Oslo Lufthavn (OSL). Fortsatt står de driftsmessige forholdene i fokus. Det har vært foretatt store investeringer for å

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Årsrapport 2007. Annual Report 2007

Årsrapport 2007. Annual Report 2007 Annual Report 2007 Årsrapport 2007 Annual Report 2007 1 Annual Report 2007 3 Aladdin in brief 4 Values and business ethics 5 Letter from the CEO 6 Business description 16 Health, safety and environment

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

Prospectus. Havyard Group ASA

Prospectus. Havyard Group ASA Prospectus Havyard Group ASA (a Norwegian public company limited by shares organised under the laws of Norway) Initial public offering of between 4,200,000 and 6,250,000 Offer Shares at an Application

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

4 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE 4 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR To the shareholders of TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Til aksjeeierne i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOTICE OF ORDINARY GENERAL MEETING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The Ordinary General

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 2014 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 2012-2015 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen, leder Anette Strand

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer