Marathon Petroleum Norge AS. Årsrapport/Annual Report Building a long-term future in Norway

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marathon Petroleum Norge AS. Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway"

Transkript

1 07 Building a long-term future in Norway

2 About Marathon Petroleum Norge AS Marathon Petroleum Norge AS er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på 36. plass på Fortune sin liste over de 500 største amerikanske selskapene. Selskapet har vært aktive i Norge i over 25 år. Marathon er et selskap som utfører sine forretninger med høyeste fokus på helse, miljø og sikkerhet. Dette gjenspeiles i den detaljerte konsekvensutredningen for Volund-utbyggingen som ble godkjent i januar. Marathon Petroleum Norge AS is part of the Marathon group of companies (the Marathon Group ) headed by Marathon Oil Corporation ( MOC ), which is 36th on the Fortune 500 list of top U.S. companies and through Marathon Petroleum Norge AS has been active in Norway for over 25 years. The Marathon Group conducts its business with the highest regard for health, safety and environmental stewardship. This approach is reflected in the detailed impact assessment for our latest Volund development which was approved in January. 2

3

4 Årsberetning Styret presenterer herved sin årsberetning og revidert regnskap for regnskapsåret. Eierforhold Marathon Petroleum Norge AS ( MPN ) er et norskregistrert aksjeselskap. Per 31. desember var alle aksjene i MPN eiet av Pan Ocean Energy Company, som er et selskap registrert i staten Delaware i USA. Pan Ocean Energy Company er et heleid selskap i Marathon gruppen. Konsernspissen i gruppen er Marathon Oil Corporation som er børsnotert ved New York Stock Exchange. Organisasjon Styret bestod av følgende personer i løpet av perioden (hvis ikke annet er indikert): P. G. Behrman S. B. Hinchman R. D. Wilson (daglig leder) (fratrådte 3. mars 2008) P. J. Oswald (styrets formann) (fratrådte 3. mars 2008) K. F. Færøvik (daglig leder) (utnevnt 3. mars 2008) G. Solli (styrets formann) (utnevnt 3. mars 2008) Virksomheten Marathon har vært andelshaver i ulike produksjonslisenser på norsk kontinental sokkel (NCS) i mer enn 25 år. Selskapet har sitt hovedkontor i Stavanger. MPN var i den registrerte innehaver av følgende lisensandeler på norsk kontinental sokkel: Produksjons- lisens Andel (%) Felt Operatør (J/N) PL N PL Vale N PL036BS Heimdal N PL036C J PL N PL088BS J PL Skirne N PL Volund J PL N PL Alvheim J PL N PL J PL311B J PL J PL J PL N (Tildelt januar ) Arbeidsmiljø og personaleforhold MPN hadde ingen ansatte i. Selskapet er i samsvar med Marathon Oil Corporation s politikk om likeverd, som har som formål å sikre at alle nåværende og fremtidig ansatte har like muligheter i alle aspekter av ansettelsesforholdet. Styret til MPN består av 4 personer, 3 menn og en kvinne. Helse, miljø og sikkerhet ( HMS ) I var MPNs leteaktivitet hovedsaklig foksert på detaljerte analyser av geologiske og geofysiske data som allerede var tilgjengelig. Denne aktiviteten hadde derfor minimal innvirkning på miljøet. I 2008 vil aktivitetsnivået øke. All aktivitet vil bli uført med høyeste standard av HMS for å unngå skader på personer og miljø. MPN vill bruke tjenester fra MPC(N) for å utføre leteaktiviteter i Infomasjon om MPC(N)s HMS-systemer og innvirkining på miljøet finnes i årsrapporten til MPC(N). Fremtidig utvikling Selskapet vil i 2008 foreta seismiske evalueringer på de lisenser som ble tildelt etter PL249. Det ble boret en brønn på PL311 i januar 2008, men det ble ikke gjort noe funn. Brønnen will derfor bli utgiftsført i I tillegg er det planlagt å bore en brønn på PL340 i Bortsett fra lisenser med lisensnummer høyere enn PL249, er såkalte pass through avtaler mellom MPN og Marathon Petroleum Company (Norway) ( MPC(N) ) inngått for alle lisensandelene ovenfor. Disse avtalene befester at MPC(N) skaffer til veie de nødvendige ressurser til leting, utbygging og daglig drift mot at selskapet anses å eie og er berettiget til å motta all den oljen som blir produsert. Selskapet vil selv direkte operere alle lisenser tildelt etter PL249. Risiko I tillegg til prosjekt risiko og geologisk risiko, er selskapet utsatt for svingninger i markedet for råvarepriser, rentesatser og utenlandske valuta rater. Selskapet inngår ikke noen risikostyrings kontrakter for å redusere slike risikoer. Men, før selskapets styremedlemmer godkjenner foreslåtte investeringer, vil de kreve at innvirkning av risiko på potensiell inntjening blir nøye analysert, og risikonivået må være akseptabelt for styret. 4

5 5

6 Directors Report The directors present herewith their report and the audited accounts for the year ended 31st December. Ownership Marathon Petroleum Norge AS ( MPN ) is incorporated in Norway. As at 31st December all of the shares of MPN were owned by Pan Ocean Energy Company, a company incorporated in the State of Delaware, USA. Pan Ocean Energy Company is wholly owned by the Marathon Group. The head of this group, Marathon Oil Corporation, is listed on the New York Stock Exchange. The business The Marathon Group has held interests in production licences on the Norwegian Continental Shelf for more than 25 years. The company s head office is in Stavanger. During MPN was the registered holder of the following licence interests on the Norwegian Continental Shelf: Production Licence Interest (%) Fields Operator (Y/N) PL N y PL Vale, Vilje N y PL036BS Heimdal N y PL036C Y y PL N y PL088BS Y y PL Skirne N y PL Volund Y y PL N y PL Alvheim Y y PL N y PL Y y PL311B Y y PL Y y PL Y y PL N y Organisation The Board of Directors all of whom served throughout the period unless otherwise indicated consists of: P. G. Behrman S. B. Hinchman R. D. Wilson (managing director) (resigned 3rd March 2008) P. J. Oswald (chairman) (resigned 3rd March 2008) K. F. Færøvik (managing director) (appointed 3rd March 2008) G. Solli (chairman) (appointed 3rd March 2008) Personnel MPN had no employees during. The company complies with Marathon Oil Corporation s equal employment opportunity policy which has the objective to ensure, by affirmatively pursuing equal employment practices that all present and prospective employees have equal opportunities in all aspects of the employment relationship. The Board of Directors consists of 1 woman and 3 men. Health, safety and the environment ( HSE ) In MPN s exploration activities were mainly focussed on the detailed analysis of geological and geophysical data that had already been obtained. Of itself, this activity had minimal impact on the environment. However, as MPN prepares for 2008, during which activity levels will increase, it has been concerned to ensure that these activities are carried out in a way that avoids harm to people and to the environment. MPN will use the services of MPC(N) to carry out its exploration activities in 2008 and information about MPC(N) s HSE systems and impacts on the environment appears in the annual report of MPC(N). Future prospects In the company commenced drilling a well on PL311. The well reached target depth in January 2008 but encountered no significant hydrocarbon deposits. The cost of the entire well will therefore be written of to dry well expense in Plans have been made to drill a further well on PL340 in Except for the licences greater than PL249, pass through agreements between MPN and Marathon Petroleum Company (Norway) ( MPC(N) ) are in place with respect to each of the licence interests above. These agreements provide that MPC(N) will furnish all the resources with respect to exploration, development and day to day operations and in return will be deemed to own and be entitled to receive all petroleum produced. The company directly operates all licences awarded after PL249 itself. Business risks In addition to project risk and geological risk, the company is exposed to market fluctuations in commodity prices, interest rates, and foreign exchange rates. The company does not enter into any risk management contracts intended to mitigate these risks. However, before authorising any proposed investment the directors require that the impact of these risks on the potential returns from the new investment is carefully analysed and that the levels of risk are acceptable to the board. 6

7 7

8 Directors Report Fortsatt drift Per 31 desember hadde selskapet 24 millioner NOK tilgjengelig i kontanter i banken. Styret er tilfreds med at dette vil gjøre selskapet i stand til å kunne fortsette driften og forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet Going concern At 31st December the company had 24 million NOK available in cash at the bank. The Board of Directors is satisfied that this will enable MPN to continue operations and the attached accounts have therefore been prepared on a going concern basis. Årsresultat og disponeringer I fortsatte selskapet leteaktivitet på de lisenser selskapet har eierandeler, og brukte 33,9 millioner NOK på geologiske og geofysiske aktiviteter. All annen aktivitet ble utført av MPC(N) gjennom gjennomgående avtaler. Selskapet har ingen inntekter annet enn rente på banksaldo. Resultatet for perioden etter skatt var et underskudd på kr. 272,677. Styret anbefaler at årets resultat overføres til udekket tap. Pr. 31. desember var akkumulert udekket tap kr Results for the period In the company continued exploration activity in the licence areas in which it has a direct interest, spending 33.9 million NOK on geological and geophysical activities. All other activity was undertaken through its pass through agreements with MPC(N). The company has no income other than interest on bank balances and the loss for the period after tax was NOK 272,677. The Board of Directors recommends that the loss for the period is transferred to the accumulated deficit. At 31st December the accumulated deficit was 31,343,602 NOK. Stavanger, 6. juni 2008 P. G. Behrman S. B. Hinchman K. F. Færøvik G. Solli Styremedlem Styremedlem Daglig leder Styrets leder 8

9 9

10 Resultatregnskap/Income Statement Per 31. desember Note 2006 Year ended 31st December Salgsinntekter 0 0 Sales Sum salgsinntekter 0 0 Total revenues Letekostnader Exploration expense Annen driftskostnad Other operating expenses Sum driftkostnad Total operating expenses Driftsresultat ( ) ( ) Result before taxes and financial items Valutagevinster Foreign exchange gains Renteinntekter Interest income Rentekostnader (5 951) (9 645) Interest expense Netto finansposter Net financial items Resultat før skattekostnad ( ) ( ) Result before income taxes Skattekostnad Income taxes Årsresultat ( ) ( ) Result for year Disponeringer Overført til udekket tap 4 ( ) ( ) Transferred to accumulated deficit 10

11 Balanse/Balance Sheet Per 31. desember Note 2006 As at 31st December Eiendeler Assets Anleggsmidler Fixed Assets Varige driftsmidler Net property plant & equipment Langsiktige fordringer på 0 0 Long-term receivable due from selskap i samme konsern an affiliated company Sum anleggsmidler Total non-current assets Omløpsmidler Current Assets Andre fordringer Other accounts receivable Tilgodhavende skatt Taxes receivable Andre fordringer på selskap Accounts receivable group companies i samme konsern Bankinnskudd kontanter Cash and cash equivalents og lignende Sum omløpsmidler Total current assets Sum Eiendeler Total assets Gjeld Og Egenkapital Equity And Liabilities Egenkapital Equity Innskutt egenkapital Paid-in capital Aksjekapital 4, Share capital Sum innskutt egenkapital Total paid-in capital Opptjent egenkapital Retained earnings Udekket tap 4 ( ) ( ) Accumulated deficit Sum opptjent egenkapital ( ) ( ) Total retained earnings Sum egenkapital Total equity Gjeld Liabilities Langsiktig gjeld Long term liabilities Gjeld til selskap Advances from i samme konsern affiliated companies Sum langsiktig gjeld Total long term liabilities Kortsiktig gjeld Current Liabilities Gjeld til selskap Accounts payable group companies i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Other short term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total current liabilities Sum gjeld og egenkapital Total equity and liabilities Stavanger 6 Juni 2008 P. G. Behrman S. B. Hinchman K. F. Færøvik G. Solli Styremedlem Styremedlem Daglig leder Styrets leder 11

12 Regnskapsprinsipper/Principal accounting policies Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. These annual accounts for Marathon Petroleum Norge AS ( MPN ) have been prepared in accordance with Norwegian generally accepted accounting principles ( NGAAP ) and in compliance with the 1998 Accounting Act. Bruk av estimater Utarbeidelse av regnskapsinformasjon krever at MPN's ledelse benytter estimater og forutsetninger ved vurdering av fremtidige hendelser som vil påvirke verdien på eiendeler, gjeldsposter, inntekter og kostnader, så vel som informasjon om usikre forpliktelser. Endelige tall kan avvike fra anvendte estimater og forutsetninger. Use of estimates Preparation of financial statements requires that MPN s management make estimates and assumptions about future events that will affect the reported values of assets, liabilities, revenues and expenses as well as disclosures of contingencies. Actual results may ultimately differ from the estimates and assumptions used. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Classification and valuation of balance sheet items Assets intended for long-term ownership or use have been classified as fixed assets. Operating assets have been classified as current assets. Receivables are classed as current assets if they will be realised within one year of the balance sheet date. Similar criteria apply to classification of current liabilities. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til forventet tilbakebetalingsbeløp. Current assets are valued at the lower of cost or market value. Current liabilities are recorded at the expected settlement value. Olje og gass regnskap Balanseførte letekostnader tilsvarer brønnkostnader og avgift på leteareal som behandles etter successful efforts" metoden. Under successful efforts" metoden blir brønnkostnader midlertidig aktivert i påvente av en evaluering av funn av kommersielle Olje- og gass-reserver. Tørre brønner blir kostnadsført. Aktivering av feltkostnader starter når beslutning om å fremme en Plan for Utbygging og Drift (PUD) er tatt, og gjenværende balanseverdier etter successful efforts" metoden blir da overført til sokkelaktiva. Renter som knytter seg til anlegg under arbeid, blir kapitalisert som en del av kostprisen. Oil and gas accounting MPN uses the successful efforts method of accounting for oil and gas activities. Costs to acquire mineral interests in oil and gas properties, to drill and equip exploratory wells and costs to develop proved reserves are capitalized. Costs to drill exploratory wells that are determined not to have found proved reserves are subsequently expensed. Geological, geophysical and other exploration costs are expensed as incurred. Investments in producing and unproved properties are periodically assessed on a property-by-property basis and a loss is recognized to the extent, if any, that the cost of each property has been impaired. Kostnader i forbindelse med fellesoperasjoner Kostnader i forbindelse med fellesoperasjoner reflektert i MPNs resultatregnskap gjenspeiler kun selskapets netto andel av virksomheten. Joint venture costs The income statement of MPN reflects the company s net share of operations only. Bankinnskudd, kontanter og andre likvide midler Kontanter og andre likvide midler, inkludert kontantbeholdning, bankinnskudd og investeringer i meget likvide gjeldsbrev med forfall på tre måneder eller mindre. Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents include cash on hand and on deposit and investments in highly liquid debt instruments with original maturities generally of three months or less. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta blir omregnet og bokført i norske kroner til månedlig gjennomsnittskurs. Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Foreign currency translation Transactions denominated in foreign currencies are recorded in Norwegian kroner (NOK) using monthly average exchange rates. Monetary assets and liabilities in the balance sheet denominated in foreign currencies are translated using year end exchange rates. Gains or losses from foreign currency translation are included in the result for the year. 12

13 Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Utsatt skattekostnad fremkommer som netto endringen i årets beregnede verdi av utsatte skattefordeler og utsatte skatteforpliktelser. Income taxes The income taxes in the income statement include both actual taxes payable to the Norwegian State and changes in deferred taxes. Deferred income tax expense is calculated using the liability method. Under this method, deferred tax assets and liabilities are calculated by applying the enacted statutory tax rates to the temporary differences between the balance sheet value of assets and liabilities and their associated value for tax purposes. Tax losses carried forward are treated as tax assets. Tax enhancing or tax reducing temporary differences which are or may be reversed in the same period have been eliminated. Deferred tax assets and liabilities are presented on a net basis in the balance sheet. Deferred income tax expense is the net change in the year in the calculated value of deferred tax assets and liabilities. 13

14 Noter til regnskapet/notes to the accounts 1. Letekostnader Exploration expense 2006 Årets totale letekostnader Incurred during the year Aktivert andel av årets letekostnader Capitalised share of current year s exploration activity Nedskrivning på tidligere aktiverte letekostnader 0 0 Expensed previously capitalised exploration costs Sum Total 2. Varige driftsmidler Property plant and equipment Aktiverte letekostnader Sum Capitalised exploration costs Total Anskaffelseskost 1. januar 0 0 Cost at 1st January Akkumulerte avskrivninger 1. januar 0 0 Accumulated depreciation depletion and amortization at 1st January Tilgang Additions Overføringer 0 0 Transfers Avgang 0 0 Disposals Kostnader ved tørr brønn 0 0 Dry well expense Årets avskrivninger 0 0 Depreciation depletion and amortization for the year Balanseført verdi Book value at 31st December 3. Mellomværende med tilknyttede selskaper Receivables from/payables to group companies Kortsiktige fordringer 2006 Current Receivables Marathon International Oil Company Marathon International Oil Company Total Total Kortsiktig gjeld 2006 Current Payables Marathon International Petroleum (G.B.) Limited Marathon International Petroleum (G.B.) Limited Marathon Oil Company Marathon Oil Company Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) Total Total Langsiktig gjeld 2006 Long-term liabilities Pan Ocean Energy Company Pan Ocean Energy Company Total Total 14

15 4. Endring i egenkapitalen Changes in shareholder s equity Aksjekapital/ Udekket tap/ Share capital Accumulated deficit Inngående balanse 1. januar ( ) Opening balance 1st January Årets resultat ( ) Result for year Sluttbalanse 31. desember ( ) Closing balance 31st December 5. Aksjer og aksjekapital Share capital and shareholder information Aksjekapitalen på NOK består av aksjer hver pålydende NOK 100. Alle aksjer har samme rettigheter. Alle aksjer var eiet av Pan Ocean Energy Company, USA pr 31. desember. The share capital of NOK consists of shares of NOK 100 each. All shares have equal rights. All the shares were owned by Pan Ocean Energy Company, USA at 31st December. 6. Skatter Income taxes Skattekostnad 2006 Split of tax charges in ordinary result (Tilgodhavende)/ betalbar skatt for året ( ) ( ) (Receivable) / payable taxes for year Korrigeringer fra foregående år ( ) Adjustment in respect of prior year Endring i utsatt skatt 0 0 Change in deferred tax Skattekostnad / Skatteinntekt ( ) ( ) Total tax cost / credit ordinary result Utsatt skatt 2006 Deferred tax Grunnlag for utsatt skatt 0 0 Basis for deferred tax Skattemessig fremførbart underskudd ( ) ( ) Tax losses carried forward Utsatt skattefordel på netto negative midlertidige forskjeller og fremførbart underskudd til fremføring er ikke balanseført på grunn av usikkerhet knyttet til estimater for fremtidig inntjening. The deferred tax benefits on net temporary differences and on tax losses carried forward have not been recognised because of the uncertainty in future earnings estimates. 7. Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities 2006 Leverandørgjeld Trade accounts payable Påløpne kostnader relatert til seismisk program Accrued costs relating to seismic programme Beløp skyldig til joint venture partnere 0 0 Amounts due to joint venture partners Sum annen korsiktig gjeld Total other short-term liabilities 15

16 Noter til regnskapet/notes to the accounts 8. Kostnader Selskapet har ikke utbetalt honorar til selskapets styre (2006 0). Selskapets regnskapshonorar er dekket av Marathon Petroleum Company (Norway) Ltd. Selskapet har ikke hatt ansatte i. Expenses The directors received no compensation for their services as directors. (2006 nil). The auditor s fees for their services are covered by Marathon Petroleum Company (Norway) Ltd. The company had no employees in. 9. Konsernregnkaper Selskapet er del av Marathon Oil Corporation Gruppen. Kopi av konsernets regnskaper er tilgjengelig hos: Marathon Oil Corporation Public Affairs Room San Felipe Road Houston TX USA Ultimate Holding Company The directors regard Marathon Oil Corporation as the ultimate parent undertaking of this company. Copies of the Marathon Group accounts can be obtained from: 16

17

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS

Marathon Petroleum Norge AS Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathonkonsernet ) der konsernspissen er Marathon Oil Corporation, som er nummer 41 på 2010-listen til bladet Fortune over de

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathon-konsernet ) der konsernspissen er Marathon

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages)

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages) Fjerde kvartal 2009 Fourth quarter 2009 side (sider) 1 (19) page (pages) Hovedpunkter Bjørge ASA hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på 344,5 millioner kroner mot 480,8 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Årsrapport/ Annual Report 2003

Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

Ecuanor ASA årsrapport 2004

Ecuanor ASA årsrapport 2004 årsrapport 2004 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Innhold Dette er Ecuanor 3 Årsberetning 2004 5 Resultat 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter 12 Revisors beretning 19 Electromagnetic

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994

Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Hovedbegivenheter i 1994 Main Events in 1994 Simrad Optronics gjennomfører sitt beste driftsår noensinne. Bare 2% av leveransene går til det norske forsvar. Simrad Optronics styrker sin posisjon innen

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR 2015 2 Regnskap for 1. halvår Financial statements for the first half year 2015 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR REPORT FOR THE FIRST HALF YEAR 2015 Hovedtall / Key figures Q2

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014

www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS BEST OPERATING PRACTICES ANNUAL REPORT 2014 www.olympic.no OLYMPIC SHIP AS 1 ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES 1 2 ANNUAL REPORT 2014 INNHALD / CONTENT 04 SLIK BYRJA DET 04 HISTORY 06 STYRETS ÅRSBERETNING 06 ANNUAL REPORT

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS

CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS CUTTING EDGE DIESEL ELECTRIC SYSTEMS ANNUAL REPORT 2013 NORWEGIAN ELECTRIC SYSTEMS AS Dear all, It is a pleasure for me to announce that 2013 has been another successful year for NES. The turnover increased

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Årsmelding Norilia 2009 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2009 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2009 Annual Report Norilia 2 NOR I L I A BA ÅRSMELDING 2009 1 foto: grethe ringdal Innhold Samspill og verdiskapning Teamwork and wealth creation 2 Styrets beretning The Board of Directors

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Annual Report 2005 Årsrapport 2005

SONGA OFFSHORE. Annual Report 2005 Årsrapport 2005 SONGA OFFSHORE Annual Report 2005 Årsrapport 2005 SONGA OFFSHORE Annual Report 2005 Directors Report 4 Financial Statements, Songa Offshore Group Notes to the consolidated accounts 10 13 Financial Statements,

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2010 / 1. HALVÅR 2010 FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER 2010 / 1ST HALF YEAR 2010 Driftsinntekter

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer