Årsoppgjør for energiselskaper.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsoppgjør for energiselskaper."

Transkript

1 Årsoppgjør for energiselskaper. Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 9. desember 2008

2 Agenda Tid Tema Hvem 1000 Velkommen Wigdahl 1005 Grunnleggende prinsipper og vurderingsregler Alsos 1100 Pause 1110 Periodisering av energikjøp og kraftsalg Nettregulering og KILE 1200 Lunsj Oos Svendsen 1245 Skatt og resultatdisponering, varige driftsmidler Svendsen 1345 Pause 1400 Styring av årsoppgjørsprosessen, Verifikasjon og avstemming av balanseposter aktiva 1500 Pause 1510 Verifikasjon og avstemming av balanseposter passiva IFRS og påvirkning NGAAP Oos Oos Alsos Elgåen 1545 Årsrapport Svendsen 1600 Spørsmål og diskusjon Elgåen 1620 Avslutning Wigdahl

3 Grunnleggende regnskapsprinsipper og vurderingsregler Morten Alsos Deloitte AS

4 Disposisjon Grunnleggende regnskapsprinsipper - GRP (RL kap. 4) Vurderingsregler (RL kap. 5) Generelle vurderingsregler Spesielle vurderingsregler Gjeld Egenkapitalmetoden - EKM Felleskontrollert virksomhet - FKV

5 Regnskap en dynamisk prosess Regnskapslov EU-direktiver Praksis Børskrav -IOSCO -SEC Ny lov GRS IAS/IFRS US GAAP Grunnleggende regnskapsprinsipper Gir begrepsrammer og sammenhenger Rest: GRS Forankring GRP Forholdet mellom GRS og GRP GRS: GRP + Vurderingsreglene + Praksis GRP: Ivaretar kvalitetskravet

6 GRP (1) Rammelov Lite detaljregler Retningslinjer Bygger på De 10 bud Transaksjonsprinsippet - Opptjeningsprinsippet Sammenstillingsprinsippet - Forsiktighetsprinsippet Sikring - Regnskapsestimater Kongruensprinsippet - Prinsippanvendelse Fortsatt drift - God regnskapsskikk

7 GRP (2) Transaksjonsprinsippet - RL Transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Overføring av både risiko og kontroll Substans og økonomisk realitet Virkelig verdi I de fleste tilfeller historisk kost Nåverdiberegninger ved vesentlige betalingsutsettelser Opptjeningsprinsippet - RL Inntekten skal resultatføres når den er opptjent Flere elementer i en transaksjon Salg, tilbakekjøp, tilbakeleie m.m. Langsiktige tilvirkningskontrakter Fremskutt inntektsføring, fullføringsgrad

8 GRP (3) Sammenstillingsprinsippet - RL Hovedformålet med regnskapet er å måle korrekt resultat i perioden Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende opptjent inntekt Inntekt resultatføres når den er opptjent Kostnadsføring etter sammenstillingsprinsippet Praktiske eksempler Utsatt skatt - sammenstiller skattekostnad med RM res. Pensjonskostnader - sammenstilles med den inntekt arbeidsytelsen frembringer Periodisk vedlikehold - avsettes/kostnadsføres etter hvert som vedlikeholdsbehovet oppstår Utelates ofte i praksis fordi man mener at kostnadene påløper jevnt Hva med revisjon av kraftverk?

9 GRP (4) Forsiktighetsprinsippet - RL Moderasjon av sammenstillingsprinsippet Urealisert tap skal resultatføres Ikke symmetri mellom verdireduksjon og verdiøkning Krav om forventningsrettede estimater Forbud mot grunnløs optimisme/pessimisme Sikring - RL Symmetrisk resultatføring av posisjoner som sikrer hverandre Gevinst og tap resultatføres i samme periode Eliminerer risiko, men reduserer også muligheten for vinning Sannsynlighetskrav Motgående likviditetsvirkning Krav til korrelasjon Spesielt viktig vurdering ved korrekt behandling av kraftkontrakter

10 GRP (5) Regnskapsestimater - RL 4-2 Beste estimat ved usikkerhet Basert på tilgjengelig informasjon pr Estimatendring ved ny informasjon resultatføres Kongruensprinsippet - RL 4-3 Alle inntekter/gevinster og kostnader/tap skal føres over resultatregnskapet Direkte mot EK Endring av regnskapsprinsipp Korrigering av vesentlige feil fra tidligere år Prinsippanvendelse - RL 4-4 Ensartede prinsipper Konsistens over tid Sikrer sammenlignbarhet Ensartethet går foran konsistens

11 GRP (6) Forutsetning om fortsatt drift - RL 4-5 Ikke sannsynlig at virksomheten avvikles Eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi dersom forutsetningene ikke er oppfylt Avviklingsregnskap God regnskapsskikk - RL 4-6 Gjeldende akseptert praksis blant kvalifiserte regnskapsfolk Profesjonell rettslig standard Dynamisk begrep Sikrer at regnskapspraksis tilpasser seg endrede økonomiske forhold Nye transaksjonstyper Nye hendelser Rettvisende bilde RL 3-2a er overstyrende

12 Generelle vurderingsregler (1) Klassifisering av eiendeler - RL 5-1 Anleggsmidler (AM) Varig eie eller bruk Ettårs regel for fordringer som ikke inngår i varekretsløpet Omløpsmidler (OM) Eiendeler som ikke klassifiseres som AM Alle fordringer som inngår i varekretsløpet Selv om de ikke skal tilbakebetales innen ett år F.eks. akk. mindreinntekt Andre fordringer - ettårs regel Hensikten på anskaffelsestidspunktet det avgjørende Vurderingen gjøres ved anskaffelse, ikke pr Omklassifisering ved endret hensikt Beslutning om salg av datterselskap omklassifiseres ikke Første års avdrag langsiktig gjeld omklassifiseres ikke Kan omklassifisere første års avdrag dersom ønskelig Verdivurdering må fullføres FØR en evt. omklassifisering

13 Generelle vurderingsregler (2) Omløpsmidler - RL 5-2 Laveste verdis prinsipp Anskaffelseskost - RL 5-4 Virkelig verdi Forventet fremtidig netto salgsverdi (etter salgsutgifter) Nedskrivningsplikt når virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost Ukurante varer på lager Trafoer på lager, hvordan behandle? Usikre fordringer Fall i verdi på omløpsaksjer Nedskrivningen skal reverseres ved senere verdistigning Opp til anskaffelseskost Oppskrivning er ikke tillatt

14 Generelle vurderingsregler (3) Anleggsmidler - RL 5-3 Anskaffelseskost - RL 5-4 Kjøpspris med tillegg av kjøpsutgifter Variable og faste tilvirkningskostnader ved egentilvirkede driftsmidler AM med begrenset økonomisk levetid skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan Lineære avskrivninger Saldoavskrivninger Progressive avskrivninger Produksjonsenhetsmetoden Nåverdimetoden Avskrivningene skal vise verdifall for driftsmiddelet (Jf. sammenstillingsprinsippet) Konkret vurdering for hvert driftsmiddel

15 Generelle vurderingsregler (4) Valg av avskrivningsplan påvirker RM resultat Avskrivningsplan endres ved ny informasjon Jfr. prinsipp om beste estimat Betinget nedskrivningsplikt Verdifall som ikke er forbigående Ubetinget reverseringsplikt Når grunnlag for tidligere nedskrivning ikke lenger er til stede Virkelig verdi, maksimalt opp til anskaffelseskost Avskrivninger i tiden fra nedskrivningen til reverseringen må tas hensyn til Kostpris Levetid 5 år Prod.enheter pr år Avskrivninger År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Lineære Saldo 30% Progressive Prod.enh.metoden

16 Generelle vurderingsregler (5) Tilordning - RL 5-5 Eiendeler (gjeld) skal tilordnes anskaffelseskost (opptakskost) spesifikt Unntak Varer FIFO Gjennomsnittsmetoden Ombyttbare finansielle omløpsmidler Gjennomsnittlig anskaffelseskost Transaksjon Antall Pris pr stk Bokført verdi Kjøp Selskap X , Kjøp Selskap X , Kjøp Selskap X , Beholdning pr , Salg Selskap X Salgspris 40 Gevinst (40-36,7) x

17 Spesielle vurderingsregler (1) Forskning og utvikling - RL 5-6 Goodwill - RL 5-7 NB Verdivurdering Spesiell fokus Residual i en oppkjøpstransaksjon Egenutviklet GW kan ikke balanseføres Følger vurderingsregler for AM Hvert kjøp for seg F.eks. kjøp av markedsandel (kunder) Avskrives over forventet øk. levetid Verdi avhengig av utviklingen i antall kunder i konsesjonsområdet Balanseført FOU og goodwill reduserer utbyttegrunnlaget, jfr. aksjeloven 8-1

18 Spesielle vurderingsregler (2) Finansielle instrumenter og varederivater OM - RL 5-8 Skal vurderes til virkelig verdi Relativt strenge krav Klassifisert som omløpsmiddel Handelsportefølje med henblikk på videresalg Omsettes på børs eller annet regulert marked God eierspredning og likviditet NB ikke bare aksjer, obligasjoner også kraftkontrakter

19 Gjeld RL 5-13 Følger vurderingsreglene for eiendeler Kortsiktig gjeld = OM Langsiktig gjeld = AM Flytende rente til nominell verdi Fastrentelån til høyeste av opptakskost og virkelig verdi Kjøp av egne obligasjoner - NB Nettoføres Gevinst/tap resultatføres som rentekostnad Unntak Ikke pliktig å resultatføre urealisert tap som følge av renteendring Første års avdrag LG kan reklassifiseres til KG

20 Egenkapitalmetoden (1) Tilknyttet selskap (TS) og datterselskap (DS) - RL 5-17 TS når eierandel 20-50% DS når eierandel > 50% Vurderes til andel av EK i selskapet Balanseføres til kostpris på kjøpstidspunktet Res.andel øker/reduserer investeringen Utdelinger fra DS/TS reduserer investeringen Utbytte NB vurdering av tilbakebetaling av kapital Konsernbidrag Mer-/mindreverdi og evt. interne gevinster i konsernforhold må hensyntas Jfr. note 6 i regnskapet i årsoppgjørsmappen Fond for vurderingsforskjeller (FFV) = positiv differanse mellom balanseført verdi av EK og anskaffelseskost

21 Egenkapitalmetoden (2) FFV skal hindre utdeling av resultat, hvor tilsvarende oppgjør ikke er foretatt i form av utbytte, konsernbidrag etc FFV kan ikke være negativt Finansdepartementet åpnet for porteføljevurdering fra og med år 2000 Enkeltinvesteringer kan ha negativt FFV Reskontro eller lignende oversikter anbefales Valgadgang i forhold til EKM Gjelder bare selskapsregnskapet, plikt i konsernregnskapet

22 Felleskontrollert virksomhet (FKV) Felles kontroll Ingen eiere har kontroll EKM eller bruttometoden Bruttometoden - sin andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i selskapet Historisk kost Kan benyttes når konsernregnskap ikke utarbeides Følger da vurderingsregler for AM

23 Periodisering av kraftsalg, kraftkjøp Paul Oos Deloitte AS

24 Inntektsperiodisering Periodisering Følger av opptjeningsprinsippet Levert volum for perioden Levert, ikke fakturert energi må periodiseres inn. Periodisering i NVE-rapporten må avstemmes mot periodiseringen i finansregnskapet Notene for kraftomsetning og overføringsinntekt i rapportering til NVE og SSB bør utarbeides samtidig med årsregnskapet Kraftbalansen Tilgang og salg av kraft må balansere (jf. NVE) Residual blir nettapet

25 Periodisering kraftsalg (1) Hovedregel Alle kunder avleses ved årsskifte Avregning foretas på bakgrunn av avlesning med mindre dette medfører urimelig kostnad eller ulempe Fakturering foretas da på bakgrunn av stipulert forbruk Månedsavregnede kunder - toveis målere Ingen spesielle periodiseringsproblemer Avregning etter årsskiftet Tilbakeføre den inntekt som vedrører nytt år Dagene mellom og avlesningsdato Manglende avregning Årsak (Ikke lesbart, ikke levert målerkort) Inntekten stipuleres basert på antatt uttaksprofil

26 Periodisering kraftsalg (2) Ubalanseoppgjør Salg utenfor eget konsesjonsområde Tapt salg i eget konsesjonsområde Er periodisering nødvendig? Vesentlighetsbetraktning Mindre ubalanseoppgjør Manglende avregning av en enkelt kunde Inntektsperiodiseringsmodell Tidlig rapportering (før alle kunder er avregnet) Stenge periode 12 i abonnementssystemet tidlig (første uken i januar) Estimere årets inntekter Beste estimat (innmatning, priser og nettap) Husk å tilbakeføre periodisering pr året før!

27 Periodisering kraftsalg (3) Avstemming av periodiseringsmodellen Må fortløpende korrigeres og etterprøves ved avregnede volum og beløp Må isoleres pr. år, slik at endelig avstemming og nullstilling av fjoråret kan foretas det vil si i oktober året etter når à konto hytter er endelig avregnet Viss ikke vil posten aldri bli avstemt før selskapet avvikles Feil akkumuleres kan være vesentlig Presenteres som en del av kundefordringer og energisalg Føres netto uten avgifter Merverdiavgift og forbruksavgift (overføringsinntekt) følger faktureringen Bør føres brutto i regnskapet NB hva med forbruksavgiften levert eller fakturert?

28 Periodisering fysisk kraftkjøp Kjøp av kraft/nettap Periodisering følger av sammenstillingsprinsippet Kjøp i døgnmarkedet (spot) og regulerkraft Ukesavregning spesifisert pr. dag fra NordPool Periodisering uproblematisk Bilaterale kjøp Ved skjevuttak Kostnadsføring iht. uttak - ikke i forhold til betaling Avstem uttak og vilkår Kontraktsregister Motpart Bytteavtaler

29 Eksempel kraftkjøp (1) Forutsetninger Bilateral brukstidskontrakt som løper fra til Volum: 120 GWh Pris: 250 kr/mwh Samlet kontraktsbeløp 30 MNOK Betalingsvilkår Månedlig forskudd med 1/12 av kontraktsprisen Uttatt volum pr : 65,2 GWh Tatt ut 5,2 GWh mer enn det vi har betalt for Må foreta avsetning for påløpt kostnad

30 Eksempel kraftkjøp (2) Påløpt kostnad 1,3 MNOK 5,2 GWh * 250 kr/mwh Art Aktivitet Virk.omr. D/K Beløp D , K ,00 Nettobeløpet (uten mva) Lange kontrakter med en fast- eller gjennomsnittspris Bør vurdere å foreta en prisdifferensiering mellom sesonger og/eller år

31 Finansielle instrumenter (1) Finansielle instrumenter i kraftbransjen kan være Forward/futures kontrakter mot Nordpool Bilaterale finansielle prissikringskontrakter Valutaterminforretninger Avstemming mot ekstern dokumentasjon fra Nordpool/Bank Futures kontrakter avstemmes per (er i balansen) Forward kontrakter uproblematisk? (off balance post) Valutaterminforretning uproblematisk? (off balance post)

32 Finansielle instrumenter (2) Regnskapsmessig behandling er avhengig av følgende vurderinger: Er finansielle kontrakter inngått med sikring som formål og kan dette dokumenteres tilfredsstillende Sikringsbokføring Forward kontrakter kan holdes utenfor regnskapet (off balance) Futureskontrakter periodiseres sammen med sikringsobjektet Valutaterminforretninger holdes utenfor regnskapet (off balance post) Notekrav Prinsipp for behandling Oppstilling over inngåtte kontrakter Alternativt - Trading Innregning til virkelig verdi over resultatregnskapet

33 Finansielle instrumenter (3) Kraftkontrakter: Foreligger ikke egen standard for GRS på området Alternativt benytte IAS 39? Tradisjonelt i kraftbransjen har sikringsbokføring vært benyttet 2007 sannsynligvis kontinuitet i behandling fra tidligere år Valuta Sikringsbokføring Avstemming utfordring Dagskursprinsippet for balanseførte poster Valutaterminforretninger Matching av kontantstrømmer?

34 Nettregulering Pål Svendsen Deloitte AS

35 Inntektsramme og regnskap Selskapets tillatte inntekt består av Inntektsramme fra egent nett Betaling for overliggende nett (Eiendomsskatt) Fastsettes årlig av NVE etter følgende formel; IR= 0,5*K+0,5*K^+JP Periodisering følger av opptjeningsprinsippet Inntekt = inntektsramme fra NVE

36 Inntektsramme og regnskap (2) Innkreving av inntekt skjer gjennom tariffering av kundene Fastledd Forbruksavhengig ledd Klarer aldri å treffe helt presist mht.fakturert ift tillatt inntekt Mer-/mindreinntekt er motposten (avsetning balansen) Mindreinntekt; IR > fakturert nettleie Merinntekt; IR < fakturert nettleie Skattemessige vurderinger?

37 Mer-/mindreinntekt (1) Beregnes pr. nettnivå Distribusjonsnett Regionalnett Sentralnett Merinntekt oppstått i år skal tilbakeføres gjennom tariffene 2 årsregel er fjernet - ingen tidsbegrensning Bør ikke akkumuleres opp til større beløp Bør tilstrebe en balanse på lang sikt (krav NVE gå mot null) Bokføring av tilbakeføringen bør gjøres løpende gjennom året Månedlig tilbakeføring anbefales Minimum ved hver regnskapsavleggelse Mindreinntekt oppstått i år n kan tilbakeføres Tilbakeføring som for merinntekt Balanseføring forutsetter vilje til å kreve dette inn fra kundene

38 Mer-/mindreinntekt (2) Renter Rentesats Risikofri rente som fastsettes av NVE hvert år Ikke endelig fastsatt for 2008 Grunnlaget Gjennomsnittlig akkumulert mer-/mindreinntekt Ikke rentesrente av mindreinntekt Periodisering renter Praktisk tillemping -> gjøres i en postering, eksempelvis ved årsslutt dersom ikke vesentlig Dersom vesentlig -> tilbakeføring sammen med hovedstolen

39 Estimering av inntekt Ved tidlig avleggelse av regnskapet må inntektsrammen estimeres Vesentlig usikkerhetsfaktorer her er; Rente Justeringsparameter (nybygg) Nettapspris

40 Føringer direkte mot EK (1) Inntektsrammereguleringen bygger på at effektive nettselskap skal få dekket driftskostnadene sine Gjennom monopolrapporteringen har faktiske kostnader dannet grunnlag for senere års inntektsrammer Føringer direkte mot EK vil i utgangspunktet ikke inngå o rapporteringen I forbindelse med regnskapsmessig implementering av pensjon i 1999 søkte to selskap om å få disse kostnadene hensyntatt i kostnadsgrunnlaget NVE avslo, anke til OED delvis medhold Våren 2006 fikk disse hensyntatt beløpet inkl renter på saldo for mer-/mindreinntekt

41 Føringer direkte mot EK (2) Rundskriv EMØ/ Gir også andre nettselskaper anledning til etter søknad å få korrigert saldo for første gangs implementering av pensjon Nytt EMØ/ Gir adgang til etter søknad også å få godtgjort senere føringer direkte mot EK. Fra og med 2007 er dette hensyntatt direkte ifm pensjonsnoten i NVErapporteringen.

42 Leveringsplikt Oppstår for nettselskapene dersom sluttbruker står uten kraftleveringsavtale Prisen første 6 ukene; områdepris + 5 øre per kwh Pris etter 6 uker; incentiv til å skifte Inngår fra og med 2007 i inntektsrammen Presentasjon i finansregnskapet?

43 KILE (1) Reguleres av Forskrift til Energiloven kap. 9 Fordi: Inntektsrammeregulering gir insentiver til kostnadsreduksjoner Optimalt for nettselskapet å minimere summen av drifts-, vedlikeholds-, tapsog kapitalkostnader avbruddskostnaden kan veltes over på sluttbrukerne Over tid kan leveringskvaliteten derfor bli for lav KILE inngår som en del av inntektsrammen fra og med 2007

44 KILE (2) Utgangspunktet ved innføringen av ordningen: Dersom varig endring leveringskvalitet, får KILE-ordningen konsekvenser for tariffene Varig økning i leveringspåliteligheten kan føre til generell økning i overføringstariffene Varig reduksjon i leveringspåliteligheten fører til generell reduksjon i overføringstariffene Skal KILE-kostnader som faktureres ut til en entreprenør som har gravd opp en strømledning behandles innenfor eller utenfor rammen?

45 Skatt og resultatdisponering Pål Svendsen Deloitte AS

46 Disposisjon Skatt på alminnelig inntekt Skattekostnad Betalbar skatt Utsatt skatt/skattefordel Særskatter - jf. skattelovens og samleforskriftens kapittel 18 Naturressursskatt Skatt på grunnrenteinntekt Resultatdisponering Konsernbidrag Egenkapital

47 Skattekostnad Skattekostnaden i regnskapet Årets betalbare skatt +/- Endring i utsatt skatt/skattefordel - Beregnet korreksjonsskatt +/- For lite (mye) avsatt tidligere år = Sum skattekostnad Fordeles på ordinært og ekstraordinært resultat Ekstraordinær post må oppfylle følgende vilkår Uvanlig Vesentlig Uregelmessig

48 Betalbar skatt Regnskapsmessig resultat er utgangspunktet Justere for Permanente forskjeller Forskjeller i SM og RM resultatbegrep Oppstår i det enkelte år, reverseres ikke senere år Endring midlertidige forskjeller Se under utsatt skatt/skattefordel (foil 6 til 8) Andre justeringer Utbytte og gevinster/tap fra norske selskap og EØS land Skatt på utbytte fra utenlandske selskap utenfor EØS Skattesats 28%

49 Beregning betalbar skatt Resultat før skattekostnad (sum ordinært/ekstraordinært resultat) A Permanente forskjeller + Representasjon + Kontigenter + Gaver +/- renter på iliknget skatt + Skattepliktig del av mottatt konsernbidrag - Fradragsberettiget del av ytet konsernbidrag - Ubytte fra selskaper innen EØS +/- tap eller gevinster på salg askjer innen EØS + Andre ikke fradragsberettigede kostnader - Andre ikke skattepliktige inntekter = Sum permantente forskjeller B Endring midlertidige forskjeller (fra RF 1217) Skattegrunnlag C A+B+/-C Skattesats 28 % Beregnet betalbar skatt D ((A+B+/-C)*

50 Kontroll av skatteberegning Resultat før skattekostnad (sum ordinært/ekstraordinært resultat) 0 Beregnet skattekostnad 28% 0 Bokført skattekostnad (ordinær og ekstraordinær) 0 Differanse beregnet/bokført skattekostnad 0 Differansen skyldes: Skatteeffekten av følgende poster: Permanente forskjeller * 0 Endring i ikke balanseførte skattefordeler 0 Refusjonsskatt 0 Beregnet korreksjonsskatt 0 For lite/for mye avsatt tidligere år 0 Annen skatt 0 Forklart differanse 0 Evnt. restdifferanse 0 Evnt. restdifferanse skyldes: Kildeskatt

51 Konsistenssjekk anleggsreserve Midlertidige forskjeller 1.1 Midlertidige forskjeller Endring midlertidige forskjeller - Regnskapsmessige avskrivninger Skattemessige avskrivninger Regnskapsmessig gevinst(+)/tap(-) av driftsm. Endring i midlertidige forskjeller - Differanse -

52 Utsatt skatt/skattefordel (1) Oppstår på grunn av forskjeller mellom RM og SM verdier RM periodisering av skattekostnaden i henhold til sammenstillingsprinsippet Korrekt måling uavhengig av skattemessige regler Midlertidige forskjeller - reverserer over tid Tidsforskjeller Fradrag på ulike tidspunkt (f.eks. avskrivninger) RM avsetninger for tap Andre MF Direkte reguleringer i resultatregnskapet uten tilsvarende skattemessige reguleringer RM balanseverdi endres ved bruk av EKM ved fusjon, fisjon og konserndannelse ved oppkjøp

53 Utsatt skatt/skattefordel (2) Negative MF - utsatt skattefordel (USF) RM verdi eiendeler (gjeld) er lavere (høyere) enn SM verdi RM avskrivning er større enn SM avskrivning RM avsetning for tap på krav Balanseført netto pensjonsforpliktelser Fremførbart skattemessig underskudd + Reduserer RM skattekostnad - Øker RM skattekostnad Positive MF - utsatt skatt (US) RM verdi eiendeler (gjeld) er høyere (lavere) enn SM verdi + Øker RM skattekostnad - Reduserer RM skattekostnad

54 Utsatt skatt/skattefordel (3) RL av 1998 gav utvidet adgang til balanseføring av utsatt skattefordel Øvre grense regel er fjernet Krav til fremtidig inntjening 5 års grense? Hovedregel - netto presentasjon i balansen Unntak dersom negative MF (USF) reverserer etter de positive MF (US) Må presenteres brutto Notekrav RL 7-23

55 Naturressursskatt Eier eller berettiget til uttak av kraft Alle kraftverk med påstemplet merkeytelse over 5500 kva 1,3 øre pr. kwh x snitt produksjon siste 7 år 1,1 øre til kommunen 0,2 øre til fylkeskommunen Utlignes mot fellesskatt til staten Ikke utlignet naturressursskatt kan fremføres mot fellesskatt kommende år Balanseføres som andre fordringer Fremførbart underskudd i alm. inntekt bør benyttes før forskuddsbetalt naturressursskatt Renteberegnes Ikke tidsavgrenset

56 Skatt på grunnrenteinntekt Formål Skatt på meravkastning selskapet får ved bruk av begrensende naturressurser Hvem Eier eller berettiget til uttak av kraft Hvordan Alle kraftverk med påstemplet merkeytelse over 5500 kva Det enkelte kraftverk skal behandles isolert Skattesats 30% (fastsettes årlig i Stortingets skattevedtak) Negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot senere års positiv grunnrenteinntekt Fom 2007 kan negativ grunnrenteinntekt opparbeidet i 2007 eller senere samordnes innen et skattekonsern Ikke tidsavgrenset

57 Resultatdisponering (1) Årets resultat etter skatt disponeres til Utbytte (også ekstraordinært utbytte) Konsernbidrag (KB) Fond for vurderingsforskjeller Annen EK Grunnlag for utdeling av utbytte/kb Aksjelovenes kapittel 8 Årets resultat + Annen EK - udekket underskudd - balanseført FOU, goodwill og netto USF - evt. lov-/vedtektsbestemte disponeringer = Grunnlag for utbytte/konsernbidrag

58 Resultatdisponering (2) Avsetning til FFV RL 5-17 Positiv differanse mellom investeringens balanseførte verdi og dens anskaffelseskost Resultatført andel utover mottatte utdelinger fra TS/DS Annen EK Residual

59 Konsernbidrag (1) Beskrivelse Vederlagsfri overføring av verdier fra et konsernselskap til et annet Forutsetninger (sktl. 10-4) Mer enn 90% eier- og stemmeandel Giver og mottaker må være norske selskaper (AS/ASA o.l.) Hva kan utdeles som konsernbidrag (KB)? Grunnlaget for utdeling av KB er lik utbyttegrunnlaget, jf. asl/asal 8-5 Selskapets frie egenkapital etter asl/asal 8-1 Summen av utbytte og KB kan ikke overstige den frie egenkapitalen Selskapets reelle egenkapital må være forsvarlig etter utdelingen for at utdelingen i det hele tatt skal kunne skje, jf. asl/asal 3-6

60 Konsernbidrag (2) Avgitt konsernbidrag En del av overskuddsdisponeringen (for avgivende selskap) Påvirker ikke skattekostnaden i RR Reduserer betalbar skatt Forutsatt at konsernbidraget er gitt med skattemessig virkning Avgitt KB fra mor (M) til datter (D) vil være kapitalinnskudd i datter Avgitt KB fra D til M er tilbakebetaling av mors investerte kapital eller en avkastning på investert kapital

61 Konsernbidrag (3) Mottatt konsernbidrag Regnskapsmessig behandling i M avhenger av om D regnskapsføres etter kost- eller EK-metoden Kostmetoden - Inntekt eller tilbakebetaling av investert kapital EK-metoden - Redusere investeringen i D I D vil mottatt konsernbidrag være et kapitalinnskudd Mottatt konsernbidrag reduserer utsatt skattefordel eller øker betalbar skatt (eller øker utsatt skatt)

62 Kostmetoden - KB fra D til M Konsernbidrag 100 brutto/72 netto. KB er gitt med skattemessig virkning Datter Kreditt Konserngjeld 100 Debet Annen egenkapital 72 Debet Betalbar skatt (BL) 28 Skattekostnaden påvirkes ikke av avgitt KB. KB føres direkte mot EK, derfor skal skatten også føres direkte mot EK og ikke endre skattekostnaden knyttet til resultatførte poster, jf. NRS Resultatskatt

63 Kostmetoden - fra D til M Mor 1) Utdeling av opptjente resultater i eieperioden Debet Konsernfordring 100 Kredit Finansinntekt 100 (Skattekostnaden knyttet til KB blir 28 (i RR for mor) 2) Tilbakebetaling av investert kapital Debet Konsernfordring 100 Kredit Aksjer i datterselskap 72 Kredit Betalbar skatt/ USF/US 28

64 Kostmetoden - fra M til D Mor Kredit Konserngjeld 100 Debet Investering i ds 72 Debet Betalbar skatt 28 Vurder nedskrivningsplikt! Datter Debet Konsernfordring 100 Kredit Annen innskutt EK 72 Kredit USF/US/betalbar skatt 28

65 EKM - fra D til M Konsernbidrag 500, forutsatt ingen skatteeffekt Datter Opptjente Kredit Konserngjeld Debet Annen egenkapital Tilbakebetalt resultat anskaffelseskost Mor Kredit Aksjer i datter Debet Konsernfordring Debet FFV 500 i/a Kredit Annen egenkapital 500 i/a

66 EKM - fra D til M Konsernbidrag 500 gitt med skattemessig virkning Datter Opptjente res. Kredit Konserngjeld 500 Debet Annen egenkapital 360 Debet Betalbar skatt 140 Mor Debet Konsernfordring 500 Kredit Aksjer i datter 360 Kredit Betalbar skatt/usf/us 140 Debet FFV 360 Kredit Annen egenkapital 360

67 EKM - fra M til D Mor Kredit Konserngjeld 500 Debet Aksjer i datter 360 Debet Betalbar skatt 140 Datter Debet Konsernfordring 500 Kredit Annen innskutt egenkapital 360 Kredit Betalbar skatt/usf/us 140

68 Egenkapital (1) Egenkapital Innskutt EK Aksjekapital Egne aksjer Til reduksjon av innskutt EK Overkursfond (OKF) Innskutt annen egenkapital (f.eks. konsernbidrag fra mor) Opptjent EK Fond (fond for vurderingsforskjeller (FFV) og fond for vurderings-forskjeller) Annen EK Bare annen EK kan deles ut Aksjekapital, OKF og FFV er bunden EK NB innskutt annen egenkapital

69 Egenkapital (2) Presentasjon Egne linjer i balansen Skille mellom innskutt og opptjent EK Notekrav RL avstemming EK RL antall aksjer og aksjeeiere RL opplysninger om egne aksjer

70 Driftsmidler Pål Svendsen Deloitte AS

71 Periodisk vedlikehold (1) Regnskapsmessig behandling Periodisk vedlikehold utskiftning av komponenter i et varig driftsmiddel Eks; utskiftning av trafoer, turbinhjul mv Sammenstillingsprinsippet vil være styrende Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt Direkte sammenheng med inntekt uproblematisk Ingen klar sammenheng - skjønnsmessig fordeling Eks avskrivning periodisering gjennom avskrivninger innebærer at komponenter i et driftsmiddel som har kortere økonomisk levetid enn resten av driftsmiddelet, avskrives separat. Vedlikehold eller utskifting av komponenter som er hensyntatt ved slik avskrivning, skal da balanseføres som investering

72 Periodisk vedlikehold (2) Regnskapsmessig behandling forts Avskrivningsplan RL 5-3; anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid, skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Eks på avskrivningsmetoder; lineære, saldoavskrivninger Vanskelig i praksis med å bestemme økonomisk levetid hva er f.eks levetiden på en trafo?? Utviklede bransjenormer som kan anvendes, jfr økonomihåndboken Ved utskiftninger kontrollere at det ikke ligger mer i balansen Gjelder tilsvarende ved nyanskaffelser Kostnadsføre restverdi på utrangerte driftsmidler Kontrollere samt sette av for eventuelle fjerningsforpliktelser Eks gamle nettlinjer som må rives.

73 Periodisk vedlikehold (3) Skattemessig behandling Den skatterettslige behandlingen av vedlikehold og påkostninger skjer uavhengig av den regnskapsmessige behandlingen Realisasjonsprinsippet Generelle skatterettslige definisjoner Vedlikehold, herunder reparasjoner, er arbeider som utføres for å bringe formuesgjenstanden tilbake til den stand den tidligere har vært i enten som ny eller på et senere tidspunkt. Dette er fastslått av Høyesterett gjennom den såkalte von Kossdommen, Rt 1940 s Påkostning er arbeid som fører formuesgjenstanden til en annen eller bedre stand enn den tidligere har vært i. Merk her at skatterettslig er det ikke nødvendig at gjenstanden har hatt en verdiøkning for å kunne bli ansett som påkostning, da også endring av en gjenstand vil bli ansett som påkostning.

74 Periodisk vedlikehold (4) Skattemessig behandling forts Problemstillingen er hva som skal regnes som et formuesobjekt skattemessig Nett; Hele nettet må (i hvert fall på det enkelte nivå regionalnett, sentralnett, distribusjonsnett ) anses som en funksjonell enhet Kraftverk; kan man se på hele kraftverket som et formuesobjekt?

75 Styring av årsoppgjørsprossen Paul Oos Deloitte AS

76 Disposisjon Planlegging av årsoppgjør Utarbeidelse av dokumentasjon Avstemminger Avstemminger og reviewfunksjon 10 gode råd

77 Planlegging av årsoppgjør (1) Eksempel på fordeling av arbeidsoppgaver Deloitte 7 Selskap: Arkiv Utarb dato/sign Sak: ARBEIDSOPPGAVER I ÅRSOPPGJØRET Regnskapsår Område Arbeidsoppgave Ansvarlig Person Tidsfrist Referanse OK Dato 1000 Planlegging Planlegg årsoppgjøret i god tid før Utarbeid fremdriftsplan og gi involverte personer beskjed om hva som skal gjøres. Som hjelpemiddel benyttes dette regnearket Planlegging Gi beskjed om frist for bokføring av ordinære bilag Planlegging Gi beskjed om rutiner for behandling av bilag som kommer etter frist for ordinære bilag og som vedrører regnskapsåret. (F.eks: Alle bilag sendes til en person som foretar samlet avsetning).

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012

Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 www.pwc.no Sjekkliste for dokumentasjon av regnskapsposter Sykehuset Telemark HF Revisjon av årsregnskapet for 2012 Dette dokument angir den regnskapsdokumentasjon vi ber dere fremlegge til vår revisjon

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskapet - skatteregnskapet

Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet - skatteregnskapet Årsregnskapet: Bygger på regnskapslovgivningen og god regnskapsskikk (regnskapsstandarder mv.) Skatteregnskapet : Ikke et eget regnskap. Utgangspunktet er fortsatt årsregnskapets

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Finansregnskap med analyse

Finansregnskap med analyse Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Finansregnskap med analyse Godkjent hjelpemiddel ved eksamen Utdrag fra lover Aksjeloven (kapittel 3 og kapittel 8) (3 sider,

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring

Verdi og resultat. Metode for analyse av regnskapet. Vurderingsfeil Klassifiseringsfeil Periodiseringsfeil Kreativ regnskapsføring Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler.

Årsavslutningen Regnskapsavslutninger. Oppgaver og bokføring ved årsslutt. Oppgaver. Oppgaver og planlegning Hjelpemidler. Årsavslutningen Regnskapsavslutninger g Oppgaver og planlegning Hjelpemidler Oppgaver og bokføring ved årsslutt Arbeidsoppgaver Vurderinger og estimater Bokføring av tilleggs- og avslutnings- posteringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl.

Trond Kristoffersen. Klassifikasjon. Finansregnskap. Balansen. Aksjer 4. Egenkapital og gjeld. Aksje. Klassifikasjon, jf. rskl. Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen Egenkapital

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier)

Jf Asl 3-4: Grunnleggende krav til Forsvarlig egenkapital (Reelle verdier) 8-1. Hva kan utdeles som utbytte (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for udekket underskudd; balanseført

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Oppgave 1) a) Vi må beregne skattekostnaden i henhold til NRS resultatskatt og skattelovens samt regnskapslovens regler.

Oppgave 1) a) Vi må beregne skattekostnaden i henhold til NRS resultatskatt og skattelovens samt regnskapslovens regler. Oppgave 1) a) Vi må beregne skattekostnaden i henhold til NRS resultatskatt og skattelovens samt regnskapslovens regler. Vimå her ta utgangspunkt i midlertidlige forskjeller pr inngående balanse og midlertidlige

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4.

Trond Kristoffersen. Varelager. Varelager. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Varelager og anleggskontrakter 4. Trond Kristoffersen Finansregnskap og anleggskontrakter Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Regnskapsmodellen. Varige driftsmidler. Finansregnskap. Varige driftsmidler 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap Varige driftsmidler Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse

Innhold. Grunnleggende regnskapsforståelse Innhold Del I Grunnleggende regnskapsforståelse 1 Innledning... 11 1.1 Hva er et regnskap?...12 1.2 Oversikt over boka...14 2 Regnskap som et informasjonssystem... 17 2.1 Innledning...18 2.2 Økonomisk

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer