Årsrapport Nordea Liv Norge 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Nordea Liv Norge 2009"

Transkript

1 Årsrapport Nordea Liv Norge

2 Nøkkeltall Ledelsen i Nordea Liv Nordea Liv Ledelsen i Nordea Liv består av to kvinner og seks menn med bred faglig bakgrunn og erfaring fra norsk forsikring, blant annet fra tidligere Vesta Liv. Forvaltningskapital Forfalte premier Premieinntekter Vekst i forfalte premier 4 % 102 % -3 % -22 % 14 % Vekst i premieinntekter 12 % 73 % 17 % -27 % 26 % Nøkkeltall livsforsikring Kapitalavkastning I 7,1 % 8,1 % 10,2 % 0,3 % 4,9 % Kapitalavkastning II 10,0 % 8,3 % 8,9 % -2,1 % 6,2 % Kapitalavkastning III 9,4 % 6,5 % 8,2 % -0,5 % 6,1 % Kapitaldekning 13,9 % 14,7 % 12,2 % 15,3 % 14,4 % Solvensmargin 222 % 250 % 253 % 232 % 220 % Aktivaallokering kollektivporteføljen Aksjer 17 % 20 % 20 % 8 % 10 % Obligasjoner - virkelig verdi 29 % 24 % 19 % 21 % 27 % Obligasjoner - amortisert kost 31 % 34 % 33 % 45 % 42 % Eiendom 17 % 17 % 20 % 24 % 20 % Annet 6 % 5 % 8 % 2 % 1 % Definisjoner Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler Kapitalavkastning III: Som kapitalavkastning I inklusiv endringer i merverdier totalt Jørund Vandvik (54) har vært administrerende direktør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har lang praksis fra Hygea, Vital, Vesta Liv og Skandia Life Norge. Magny Øvrebø (40) har vært finansdirektør i Nordea Liv siden Hun er siviløkonom med mastergrad innen finans, og har grunnfag i juss. Hun har bl.a. arbeidet i Vesta, Skandia og i Nordea Link. Bård Bjerkestrand (48) har vært direktør med ansvar for IT i Vesta Liv, og senere Nordea Liv, siden Han er IT-ingeniør og bedriftsøkonom og har lang praksis fra Cap Gemini, Vesta og Skandia. Bjørn Holli (40) har vært markedsdirektør i Nordea Liv siden Han er siviløkonom og arbeidet tidligere i PA Consulting Group. Tor Olav Langeland (41) har vært direktør for produkt og kundeservice, bedrift og Unit Link, i Vesta Liv og senere Nordea Liv, siden Han er siviløkonom, og har praksis fra Vesta og Vesta Liv. Jørn Bjarte Nøstdal (52) har vært økonomidirektør i Vesta Liv og senere Nordea Liv siden Han er økonom og ingeniør, og har praksis fra Norsk Hydro og i tidligere Bergens Skillingsbank. Leif Raanes (47) har vært direksjonssekretær i Nordea Liv siden Han er cand. jur. og har praksis fra skade-, livsforsikring og bank. Han har bl.a. arbeidet i konsern juridisk avdeling i tidligere Gjensidige NOR. Anne Marit Benterud (49) har vært direktør og ansvarshavende aktuar i Nordea Liv siden Hun er cand. scient. med aktuarkompetanse, og har lang praksis fra bl.a. Storebrand og SpareBank 1 Livsforsikring. 2 3

3 Årsberetning 2009 Selskapets strategi er å være en kvalitetsleverandør av innskudds- og ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger, samt risikoforsikringer og spareforsikringer i privatmarkedet. Virksomheten i Nordea Liv omfatter utvikling, salg og forvaltning av tradisjonelle produkter med garantert avkastning og innskuddsprodukter. Nordea Liv arbeider med å fortsette veksten innenfor selskapets forretningsområder, samt levere gode og stabile Nordea Liv oppnådde i 2009 et godt resultat både markedsmessig og resultatmessig. Selskapet hadde nettotilflytting på millioner kroner. Salget av individuelle risikoforsikringer økte betydelig i 2009 og selskapet ble markedsleder i det nye IPS markedet. Premieinntektene økte med 26 prosent sammenlignet med Etter finanskriseåret 2008 ble 2009 et år som var preget av sterk vekst i finansmarkedene. Hovedindeksen på Oslo Børs steg med 65 prosent mens verdensindeksen steg med 27 prosent. Kredittspreadene gikk betydelig inn og krisepakkene fra myndighetene gav den tilsiktede effekt. Året ble også preget av lave renter. Resultatet før skatt ble på 410 millioner kroner. Nordea Liv var ved inngangen til 2009 godt posisjonert slik at selskapet dro nytte av både aksjeoppgangen og normaliseringen av kredittprisingen. Aksjeeksponeringen er øket gjennom Eiendomsporteføljen ble i 2009 nedskrevet med 4,7 prosent som følge av fallende eiendomspriser i markedet. Verdipapirer til amortisert kost utgjør 42 prosent av forvaltningskapitalen i kollektivporteføljen. Selskapet har videre hatt fokus på god og effektiv drift gjennom året noe som har gitt seg utslag i gode risikoresultater. Kostnadsutviklingen har blitt fulgt nøye gjennom 2009 og selskapets kostnadsresultat er tilfredsstillende. På basis av de gjennomførte tiltakene i 2009 er selskapet godt posisjonert for Markedet resultater for kunder og eier. Totale brutto forfalte premier for livselskaper knyttet til Finansnæringens Fellesorganisasjon falt i 2009 med 4 prosent, fra 65,9 milliarder kroner til 63,6 milliarder kroner. Det har vært en nedgang på 4 prosent innenfor kollektiv pensjon generelt, mens innbetalingene til individuell kapital og individuell pensjon ligger på omtrent samme nivå som Nordea Liv oppnådde i den samme perioden en vekst i de totale brutto forfalte premier på 14 prosent. Totalmarkedet for innskuddspensjon målt i brutto forfalte premier økte med 20 prosent. Tilsvarende økning for Nordea Liv ble på 38 prosent. Dette gir Nordea Liv en markedsandel på 21 prosent. Nordea Liv hadde totalt en positiv flyttebalanse på millioner kroner i For kollektiv pensjon var flyttebalansen 885 millioner kroner (inkl. fripoliser). Innenfor markedet for individuelle produkter oppnådde Nordea Liv en markedsandel på 16 prosent på rene risikoprodukter, og om lag 19 prosent når det gjelder individuell pensjon. Prosentandelene gjelder brutto forfalte premier. Nordea Liv har befestet sin posisjon som markedsleder når det gjelder det nye pensjonsspareproduktet, IPS. Nordea Liv ble største aktør i 2009, med en markedsandel på 42,3 prosent av nytegnet premie. Nordea Liv har videreutviklet sin sterke posisjon både i bedriftskundemarkedet og i personkundemarkedet. Den totale bestanden målt i antall bedriftskunder var ved årsskiftet og av disse var innskuddsordninger. Privatkundebestanden utgjorde ved årsskiftet Resultat Årsresultatet for Nordea Liv, før fordeling, ble 585 millioner kroner (354). Kundene ble tildelt et resultat på 175 millioner kroner (41). Resultat til eier ble 410 millioner kroner før skatt (313), hvorav 103 millioner kroner generert fra individuelle kapitalforsikringer, 3 millioner kroner fra individuelle rente- og pensjonsforsikringsprodukter, 188 millioner kroner fra kollektiv rente- og pensjonsforsikring, 16 millioner kroner fra skadeforsikringsprodukter og 100 millioner kroner fra selskapskapitalen. Verdijustert avkastning for produkter uten investeringsvalg ble 6,2 prosent (-2,1) og bokført avkastning 4,9 prosent (0,3). Den gode avkastningen skyldes dels den kraftige veksten i aksjemarkedet, og dels at selskapet ved inngangen til året hadde posisjonert seg med en høy andel av midlene plassert i kredittpapirer som ga høy avkastning på grunn av spreadinngangen i Premieinntekter De samlede premieinntektene inkludert overførte reserver for Nordea Liv ble millioner kroner (5.305), herav produkter med investeringsvalg millioner kroner (1.592). Tilflyttede reserver utgjorde millioner kroner (1.042). Premieinntektene for kollektiv pensjon ble millioner kroner (4.297), en økning på 24 prosent. Samlede premieinntekter for individuelle produkter ble på millioner kroner (954). Økningen skyldes at det igjen er mer attraktivt for kundene å spare i private produkter innenfor tradisjonell liv og investeringsvalg på grunn av oppgang i finansmarkedene og fremdeles lavt rentenivå. Premier for ulykkes- og yrkesskadeforsikring utgjorde 55 millioner kroner (53). Forfalte årlige premier og engangspremier for Nordea Liv ble millioner kroner (4.325) hvorav produkter med investeringsvalg utgjorde millioner kroner (1.501). Selskapet har styrket sin posisjon i bedriftsmarkedet siste år. Flyttebalansen var positiv med millioner kroner (456). Finansavkastning Nordea Livs portefølje for kunder med rentegaranti er inndelt i tre kategorier; med henholdsvis høy, standard og lav investeringsrisiko. Gjennomsnittlig verdijustert avkastning (eksklusiv anleggsmidler) i 2009 for de tre porteføljene var 6,2 prosent (-2,1). Gjennomsnittlig bokført avkastning var 4,9 prosent (0,3), og inkludert endringer i merverdier på verdipapirer til amortisert kost var avkastningen 6,1 prosent (-0,5). Netto finansinntekter for den tradisjonelle forsikring utgjorde millioner kroner (-732). Det er avsatt 445 millioner kroner til kursreguleringsfond i Eiendom ga i 2009 en avkastning på 1,0 prosent (-0,3), inklusiv nedskrivning gjennom året på totalt 345 millioner kroner (399) etter vurdering til virkelig verdi. Dette gjelder både direkte eide eiendommer og eiendommer som eies som aksjer og andeler i datterselskap. Norske aksjer og utenlandske aksjer gav en avkastning på henholdsvis 71,3 prosent (-50,7) og 26,9 prosent (-16,1). Norske obligasjoner bidro med 5,2 prosent avkastning (8,4), pengemarked med 6,3 prosent (4,9). Verdipapirer til amortisert kost gav en avkastning på 5,1 prosent (5,1). Alternative investeringer (private equity, hedge fund etc.) oppnådde en avkastning på -0,9 prosent (-23,7). Netto finansinntekter for produkter med investeringsvalg ble millioner kroner (-1.449). Erstatninger De samlede erstatninger inklusiv uttak, gjenkjøp samt flytting fra selskapet utgjorde millioner kroner (4.823). Utbetaling av erstatninger til de forsikrede ble på millioner kroner (4.199). Nedgangen i erstatningene skyldes i all hovedsak reduksjon i gjenkjøp på individuelle produkter. Overføring av premie reserve til andre selskaper utgjorde 794 millioner kroner (646). Endringer i forsikringsforpliktelser De samlede endringene vedrørende kontraktsfastsatte forpliktelser utgjorde en avsetning på millioner kroner (inntektsføring i 2008), inkludert avsetning på 445 millioner kroner til kursreguleringsfond (inntektsføring 814 i 2008) og avsetning til tilleggsavsetninger på 299 millioner (inntektsføring 850 i 2008). Årets avsetning til tilleggsavsetninger som en del av årsdisponeringen utgjorde 316 millioner kroner. Ved utgangen av 2009 utgjør tilleggsavsetningene 578 millioner kroner. Avsetningen til premie reserve utgjør millioner kroner (116). 4 5

4 Kostnader Driftskostnadene for Nordea Liv inkludert kostnader relatert til finansforvaltningen ble 493 millioner kroner (481). Økningen i kostnader i forhold til 2008, skyldes i hovedsak økt suksessfee til finansforvalterne på grunn av betydelig høyere avkastning enn referanseindekser. Kostnadsprosenten, inkludert kostnader til forvaltning av finansielle eiendeler, i forhold til forfalte premier ble 10,0 prosent (11,1). Driftskostnadene i forhold til forvaltningskapital ble 1,04 prosent (1,11). Nordea Liv har høy fokus på kostnader og det arbeides med å effektivisere og automatisere prosesser i selskapet. Selskapet driver ikke med aktiviteter som faller innenfor FOU. Renteresultat Renteresultatet er forskjellen mellom den bokførte avkastningen og rentegarantien til forsikringstakerne i kollektivporteføljen. Nordea Liv hadde i 2009 et avkastningsresultat på 515 millioner kroner (-1.000), mens vederlag for rentegaranti utgjorde 77 millioner kroner (61). Den realiserte finansavkastningen i kollektivporteføljen utgjorde millioner kroner (82) etter avsetning til kursreguleringsfond med 445 millioner kroner. Positiv utvikling i finansmarkedet og eksponering i rentepapirer som på grunn av spreadinngangen i 2009 bidro til den gode avkastningen. Rentegarantien utgjorde millioner kroner (1.095). Gjennomsnittlig garantert rente på forsikringskontrakter var i ,5 prosent. Risikoresultat Risikoresultatet fremkommer som følge av at dødelighet og uførhet i perioden avviker fra det som er forutsatt i premietariffene. Nordea Liv oppnådde et risikoresultat på 209 millioner kroner (189). Risikopremien ble 579 millioner kroner (481) og udekket risiko ble 370 millioner kroner (292). Årets forbedring i risikoresultatet på 20 millioner kroner fordeler seg som følger; Resultatet fra individuell kapitalforsikring er øket med 15 millioner kroner, individuell rente- og pensjonsforsikring er redusert med 9 millioner kroner mens resultatet fra kollektiv rente- og pensjonsforsikring er øket med 11 millioner kroner. Resultatet fra ulykkesforsikring og andre skade bransjer er øket med 3 millioner kroner. Forhåndsprising av risiko og rentegaranti For kollektiv ytelsespensjon og for nyopprettede garanterte individualprodukter medfører ny forsikringslov at renteoverskuddet skal gå til kunden. De ulike delene av pensjonsleveransen prises separat på forhånd, og hvert priselement kan inneholde et fortjenesteelement til forsikringsselskapet. For Nordea Liv utgjorde vederlag for rentegaranti 77 millioner kroner (61) og fortjenesteelement for risiko 44 millioner kroner (80) for Administrasjonsresultat Nordea Liv sitt administrasjonsresultat for 2009 ble negativt med 21 millioner kroner (-5). Svekkelsen skyldes i hovedsak at årets regnskap er belastet med 20 millioner kroner i suksessfee til finansforvalterne som følge av betydelig bedre finansavkastning på kollektiv porteføljens midler sammenlignet med referanseindeks. Balanse Forvaltningskapital Nordea Livs forvaltningskapital var ved årsskiftet millioner kroner (42.022), en økning på 12,7 prosent inkludert investeringsvalgporteføljen som ved årsskiftet utgjorde millioner kroner (4.829). Økning i forvaltnings kapitalen skyldes høyere forfalte premier, mindre gjenkjøp, netto tilføring av premie reserver og økt markedsverdi på aktiva. Kollektivporteføljen fordelte seg ved årsskiftet med 20 prosent på eiendom, 10 prosent på aksjer, omløpsobligasjoner og sertifikater 27 prosent, verdipapirer til amortisert kost 42 prosent og annet 1 prosent. Investeringsvalgporteføljen fordelte seg med 40 prosent på aksjefond, 56 prosent på obligasjons-, pengemarkeds- og kombinasjonsfond og 4 prosent på bankinnskudd. Kontantstrømoppstilling Selskapet har store finansielle transaksjoner. Dette skyldes delvis at årlige innbetalinger av premier plasseres i finansmarkedet, samt konti nuerlig endring i aktivaallokeringen basert på blant annet endring i selskapets vurdering av risiko og avkastningsmuligheter. Kontantstrømoppstillingen viser at selskapet gjennom 2009 netto har kjøpt aksjer og andeler for millioner kroner. Risiko, kapitalforhold og soliditet Soliditet Soliditetskapitalen består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger, kursreserve på obligasjoner til amortisert kost og merverdi på finansielle omløpsmidler (kursreguleringsfond). Midlene kan anvendes til å oppfylle renteforpliktelsen på forsikringsmidlene. Anvendelsen av soliditetskapitalens elementer har imidlertid forskjellige forutsetninger og tidshorisont. Soliditetskapitalen per utgjorde millioner kroner (3.855). Soliditetskapitalen i prosent av forsikringsmessige avsetninger utgjør 13,5 prosent (12,1). De vesentligste endringene i soliditetskapitalen er netto økning av tilleggsavsetninger med til sammen 298 millioner kroner og oppbygning av kursreguleringsfond med 445 millioner kroner. Bufferkapitalen, dvs. Nordea Livs netto ansvarlige kapital utover minstekravet til kapitaldekning på 8 prosent, tilleggsavsetninger, samt eventuelle kursreserver på omløpsporteføljen var millioner kroner (1.766). Dette utgjør 7,0 prosent (5,5) målt mot forsikringstekniske avsetninger med garanti. Kapitaldekning og solvens Egenkapitalen i Nordea Liv utgjør millioner kroner per Selskapets Soliditetskapital tellende ansvarlige kapital utgjør millioner kroner og inkluderer ansvarlig lån med 390 millioner kroner. Kapitaldekningen var i henhold til gjeldende regler 14,4 prosent (15,3) per , mens lovens minstekrav er 8 prosent. Solvensmarginkapitalen består av ansvarlig kapital i henhold til kapitaldekningsregelverket med tillegg av 50 prosent av tilleggsavsetningene og 45 prosent av sikkerhetsavsetninger/ risikoutjevningsfond utover minimumskrav. Solvensmarginkapital i prosent av krav utgjør 220 prosent (232). Selskapet har i løpet av 2009 hatt god likviditet og det har ikke vært behov for å tilføre selskapet ny kapital. Risikoforhold Nordea Liv bærer forsikringsmessig risiko, finansiell risiko knyttet til aktivaplasseringer og operasjonell risiko. Forsikringsmessig risiko vedrørende forsikringsavtaler knytter seg til den årlige rentegarantien, usikkerheten ved beregning av levealder, uførhet og kontraktenes lange varighet. Innenfor tradisjonell forsikring er det knyttet rentegaranti til de fleste produktene. Den gjennomsnittlige rentegarantien er 3,5 prosent og den vil gradvis reduseres ettersom nye kontrakter og nye innbetalinger på eksisterende kontrakter maksimalt kan ha en rentegaranti på hhv 2,75 og 3,0 prosent. Selskapet har en egen risikokomité. Alle tariffer 2009 %* 2008 %* Egenkapital , ,0 Ansvarlig lån 390 1, ,2 Tilleggsavsetninger 578 1, ,9 Urealisert kursreserve obligasjoner til amortisert kost 282 0, ,9 Merverdi omløpsmidler 445 1,3 0 0,0 Sum soliditetskapital *I prosent av forsikringstekniske avsetninger Balanse 2009 % 2008 % Selskapskapital , ,3 Kollektivporteføljen , ,2 Eiendeler i livsforsikring med investeringsvalg , ,5 Sum eiendeler , ,0 6 7

5 selskapet anvender er meldt til Finanstilsynet. Styret fastsetter årlig et reassuranseprogram for styring av forsikringsrisikoen. Den operasjonelle risiko er knyttet til tap som skyldes svakheter og feil ved prosesser og systemer. Det er etablert rutiner i selskapet som sikrer at uønskede hendelser løpende blir rapportert og at hendelsene blir fulgt opp med korrektive, kvalitetsforbedrende tiltak. Det er i tillegg etablert faste rutiner for gjennomføring av risikovurdering, og styret behandler årlig status av den etablerte internkontrollen. Den finansielle risikoen er i hovedsak knyttet opp mot selskapets evne til å innfri den årlige rentegarantien. Styringen av den finansielle risikoen gjennomføres med moderne analyseverktøy, operative regler og rapporteringskrav som følges opp kontinuerlig. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi. Rammene utformes slik at kursrisiko, renterisiko, kreditt- og motpartsrisiko, valutarisiko og anvendelsen av derivatinstrumenter, samt lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens og balansesammensetning blir ivaretatt. Hensikten med risikostyringen er at selskapet skal opprettholde en tilfredsstillende risikobærende evne og tilpasse selskapets finansielle risiko til selskapets soliditet samtidig som dette også skal legge grunnlaget for en god og konkurransemessig finansavkastning. Selskapets risikokapital skal til enhver tid tilfredsstille alle lovpålagte samt interne krav. Selskapet er eksponert mot markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko gjennom selskapets investeringsaktiviteter. Styring av disse risikoene ivaretas på aggregert nivå gjennom den investeringsstrategi som er utarbeidet for selskapet. Nordea Liv har igangsatt arbeidet med å tilpasse virksomheten til det nye Solvens II regelverket som vil tre i kraft i slutten av Under dette regelverket vil solvenskravet beregnes ut ifra den risiko selskapet tar, og all risiko skal inkluderes. God og dokumentert risikostyring vil dermed være et konkurransefortrinn i det nye regimet. Det henvises for øvrig til note 2 og 11 som gir ytterligere beskrivelse av risikoer selskapet er utsatt for og tiltak som er iverksatt for å måle og styre risiko. Notene kvantifiserer også risiko størrelsene. Styrets vurderinger Selskapet har en tilfredsstillende økonomisk og finansiell stilling som gir grunnlag for fortsatt drift og videreutvikling av selskapet. Styret bekrefter at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det har ikke forekommet hendelser etter balansedagen av vesentlig betydning for å vurdere selskapets finansielle stilling. Selskapet gjennomfører internkontroll i henhold til de krav som er fastsatt i lovgivningen. Styret behandler årlig status i den etablerte internkontrollen. Styret mener at årsberetningen gir en rettmessig oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Organisasjon, personal og likestilling Organisasjon Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS er 100 prosent eid av Nordea Liv Holding Norge AS. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Bergen og har videre kontorer i Oslo og Trondheim. Selskapet er representert i hele landet via kontornettet til Nordea Bank og TrygVesta. I tillegg distribueres våre produkter via uavhengige meglere og Internett. Selskapets aksje- og obligasjonsporteføljer blir i all hovedsak forvaltet av Nordea Investment Management and Funds. Selskapets IT-systemer driftes av Nordic Processor og CSC. Selskapets eiendomsportefølje forvaltes i det vesentligste av Aberdeen Property Investors, Forvaltnings Compagniet og Linstow Eiendom. Arbeidsmiljø Antall medarbeidere i faste stillinger var per årsskiftet 247 (245). Gjennomsnittlig antall årsverk for 2009 var 233 (233). Selskapet merker at arbeidsmarkedet har normalisert seg etter finanskrisen, dog slik at det fremdeles er god tilgang på relevant kompetanse til stillinger som skal besettes. Som tallene for antall ansatte og årsverk indikerer, har Nordea Liv hatt mindre rekruttering i 2009 enn i et normalår. Avgangen av personell i 2009 er lavt, 2,0 prosent (4,2). Ser vi bort fra ansatte som har gått av med pensjon er turnoveren for ,0 prosent (3,8). Sykefraværet var totalt dager (legemeldt fravær) i 2009 (1.925). Dette gir et sykefravær på 2,5 prosent i 2009 (3,6). Selskapet har fokus på sykefravær og arbeider aktivt på mange plan for å holde sykefraværet lavt. Det gjennom føres et systematisk HMS-arbeid, og alle langtidssykmeldte blir fulgt tett opp av nærmeste leder. HR i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten Hjelp24 understøtter disse prosessene. Forebyggende helsearbeid med fokus på fysisk aktivitet og god tilrette legging av kontorarbeidsplassene inngår også som viktige elementer i HMS-arbeidet. Nordea Liv er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Det er ikke registrert alvorlige skader eller ulykker relatert til ansatte i Nordea Liv etablerte i 2006 en visjon om å bli en røykfri bedrift og tilbyr alle ansatte som er motivert for å slutte å røyke hjelp og økonomisk støtte til å slutte. Nordea gjennomfører hvert år en omfatt ende arbeidsmiljøkartlegging, Employee Satisfaction Index (ESI), hvor de ansatte gir uttrykk for mange forhold i tilknytning til sin arbeidsplass. Undersøkelsen kartlegger blant annet hvordan de opplever sitt daglige arbeid, nærmeste ledelse, det fysiske arbeidsmiljø, samarbeid, utviklingsmuligheter, belønning etc. Resultatene blir fulgt opp med tiltak for å bedre på forhold der det er nødvendig, i tillegg til å tilrettelegge for å bevare et positivt resultat der ting fungerer godt. Tabellen under viser utvikling for de siste 3 år Tilfredshet og motivasjon Lojalitet (Scoringsskala fra 0-100) Selskapet øverste ledelse har jevnlige møter med de tillitsvalgte via Samarbeidsutvalget (SU). I 2009 ble det opprettet et selvstendig Arbeidsmiljøutvalg (AMU), for ytterligere å styrke det systematiske HMS-arbeidet. Det er etablert ordninger med refusjon av kostnader for behandling av arbeidsrelatert muskel- og skjelettproblem, samt en ordning for refusjon av kostnader for å kjøpe terminalbriller og helsekontroller. Selskapets styre mener arbeidsmiljøet i selskapet er godt, noe som underbygges av resultater på arbeidsmiljøundersøkelsen og omfanget av sykefraværet. Likestilling og arbeidsstokk Nordea Liv har en tilfredsstillende fordeling av menn og kvinner i sin organisasjon. En demografisk oversikt gir følgende bilde (tall for 2008 i parentes): Totalt Kvinner Menn Antall medarbeidere 247 (245) 142 (136) 105 (109) Gjennomsnittsalder 42,5 (42,4) 42,4 (42,9) 42,5 (41,6) Gjennomsnittsansiennitet 10,5 (10,2) 10,7 (11,2) 10,1 (9,1) Ledere med personalansvar 37 (35) 14 (14) 23 (21) Ledergruppen består av 8 personer, hvorav 2 er kvinner. Arbeidstidsordningene i selskapet gir store muligheter for fleksibilitet og alle ansatte omfattes av vår fleksitidsordning. Selskapet fører en livsfaseorientert personalpolitikk ved å tilby våre ansatte fleksible arbeidsforhold. I dette inngår blant annet mulighet for PC-oppkobling hjemmefra, mulighet for redusert stilling for personer med stort omsorgsansvar, redusert arbeidstid og økt ferie for ansatte over 60 år. Som medlem i Finansnæringens Arbeidsgiverforening har Nordea Liv ansatte over 62 år mulighet til hel- eller delvis tidlig pensjonering via bransjens AFP-ordning, samt nedtrapping til 90 prosent stilling med full lønn fra fylte 64 år. Ansatte opprettholder 100 prosent lønn under sykdom og permisjoner og tjener også opp fulle ferierettigheter i slike fraværsperioder. Nordea Liv tilrettelegger for like muligheter til fremgang og karriereutvikling i selskapet, uavhengig av kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Nordea er bevisst på å stimulere kvinnelige ansatte til videre karrieresatsing. Måten dette gjøres på er å tilby aktuelle kandidater ut viklingsprogram i regi av eksterne leverandører og via kurs og program internt i Nordeakonsernet. Nordea Liv har som langsiktig målsetting at våre ansatte skal speile det samfunn vi lever og arbeider i, og de kunder som vi betjener. For å få dette til har vi de siste to år, i samarbeid med NAV og ulike opplæringsbedrifter, åpnet opp for å ta imot personer med fremmedkulturell bakgrunn og tilby disse kandidatene relevant arbeidstrening i vår virksomhet. Så langt har fire NAV-kandidater deltatt i dette prosjektet, som har resultert i at en med fremmedkulturell bakgrunn er ansatt i fast stilling. For tiden er ytterligere tre kandidater i ferd med å gjennomføre sine praksisperioder. 8 9

6 Samarbeidsutvalget (SU) fungerer også som Likestillings- og diskrimineringsutvalg, og målsetting og tiltak knyttet til likestilling, diskriminering forankres og drøftes i dette organet. Kompetanse og utvikling Foruten kartleggingen og oppfølgingen som skjer i tilknytning til arbeidsmiljøundersøkelsen, gjennomføres det årlige medarbeidersamtaler, Performance Developement Dialog (PDD), mellom leder og ansatt. Når det gjelder utvikling gis det muligheter for å ta relevante kurs innen forsikring i regi av BI Forsikringsakademiet. Det er også flere medarbeidere som har gjennomført kurs i regi av Nordea HR Utvikling innen ledelse, coaching etc. og andre kurs innen økonomiadministrasjon ved NHH. I 2009 har selskapet hatt økt fokus på medarbeiderutvikling. Det er utarbeidet et kursprogram (Nordea Liv Grunnopplæring) som i første rekke er tiltenkt nyansatte. Første del av dette ble gjennomført i oktober 2009 og det ble åpnet for at alle ansatte kunne delta. Den interne lederutviklingen har hatt særlig fokus på Coaching i Utviklingstiltakene er blitt positivt tatt imot blant de ansatte. Det er i 2009 opprettet et Kompetanseforum, hvor alle de ulike enhetene i selskapet er representert. Kompetanseforum skal lage kompetanseplaner og spesifisere kompetansekrav innen de ulike divisjonene og avdekke hvilke behov for utvikling som finnes. HR er ansvarlig for å koordinere disse aktivitetene, og sette de ulike utviklingstiltakene inn i en helhet på selskapsnivå. Selskapets påvirkning av det ytre miljø Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover det som er normalt for den aktivitet selskapet driver. Nordea Liv søker imidlertid å redusere forretningsdriftens belastning på miljøet gjennom blant annet bruk av videokonferanser for å redusere reising og utstrakt kildesortering av avfall. Fremtidsutsikter Nordea Liv oppnådde et godt resultat i 2009, så vel markedsmessig som resultatmessig. Selskapet opplevde stor tilflytting og vekst i tjenestepensjonsmarkedet og i markedet for fripoliser. Stadig flere kunder tegner individuelle risikoforsikringsavtaler, og i det nye IPS markedet er Nordea Liv den klare markedslederen. Finansmarkedet i 2009 ble preget av en kraftig opphenting i aksjemarkedet, lave renter og mer normalisert prising av kreditt. Nordea Liv var posisjonert slik at selskapet dro nytte av både aksjeoppgang og normalisering av kredittpriser. Eiendomsprisene falt fortsatt gjennom 2009, og Nordea Livs eiendommer ble følgelig også nedskrevet. Den nye pensjonsreformen har satt pensjon på agendaen i den norske samfunnsdebatt og i folks bevissthet generelt. Dette forventes å gi seg utslag i større interesse rundt våre langsiktige pensjons- og spareprodukter, noe som igjen forventes å ha en langsiktig positiv innvirkning på markedsvolumer. I 2010 vil lovgivningen for tjenestepensjoner tilpasses hovedlinjene i pensjonsreformen. Når endringene i lovgivningen er klar vil produkter og systemer måtte tilpasses, og bedrifter må deretter ta standpunkt til hvilke endringer som skal gjøres i tjenestepensjonsavtalene. Arbeidet med tilpasning av systemer, produkter og informasjon til kunder forventes å bli kostnads- og tidkrevende for organisasjonen. Nordea Liv vil forsterke arbeidet med å forenkle produkter og forretningsmessige prosesser. Arbeid med dette har gitt stor effekt både i forhold til kundetilfredshet og lønnsomhet. Integrasjon med de forretningsmessige prosessene hos distributører vil bli tillagt ekstra stor betydning. Finansmarkedet forventes å utvikle seg positivt i 2010 i takt med oppgangen i verdensøkonomien, men oppgangen forventes å være mer moderat enn den ekstreme veksten vi så i Usikkerhet er likevel knyttet til om private konsumenter er klare til å bære veksten videre når statlige stimulanse pakker etter hvert trekkes vekk fra markedet. Dersom dette ikke er tilfelle vil vi kunne se mer volatile og også fallende aksjemarkeder i Rentenivået i markedet ventes å være fortsatt lavt, men stigende gjennom året. Eiendomsmarkedet ser ut til å ha flatet ut gjennom siste del av 2009, i hvert fall for prime yield eiendommer. Nordea Liv er godt posisjonert både kapitalog aktivaallokeringsmessig til å dra nytte av en videre oppgang i aksjemarkedet. Store deler av renteporteføljen er sikret langsiktig til gode nivåer i dagens marked. Eiendomsporteføljen er skrevet ned gjennom 2008 og 2009 og selskapet vil kunne dra nytte av en eventuell oppgang i markedet i Bergen, Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Resultat og disponeringer Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS oppnådde et resultat på 410 millioner kroner før skatt. Skattekostnaden utgjør 193 millioner kroner. Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS foreslår at resultatet på 217 millioner kroner etter skatt disponeres som følger: Til annen egenkapital: 195 millioner kroner Til risikoutjevningsfond: 22 millioner kroner Fri egenkapital utgjør millioner kroner per Johan Sidenmark Olav Munch Bjørn Rasmussen Styrets leder Styrets nestleder Terje Askeland Ansatt valgt Jørund Vandvik Adm. Direktør 10 11

7 Resultatregnskap TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING Note 1. Premieinntekter 1.1 Forfalte premier, brutto Avgitte gjenforsikringspremier Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum premieinntekter for egen regning Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 2.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Netto driftsinntekt fra eiendom Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen 3.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger 5.1 Utbetalte erstatninger Brutto Gjenforsikringsandel av utbetalte erstatninger Endring i erstatningsavsetninger Brutto Endring av gjenforsikringsandel av erstatningsavsetninger Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum erstatninger Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser 6.1 Endring i premiereserve Til (fra) premiereserve, brutto Endring i gjenforsikringsandel av premiereserven Endring i tilleggsavsetninger Endring i kursreguleringsfond Endring i premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Til (fra) tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Overføring av tilleggsavsetninger fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING Note 7. Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje 7.1 Endring i premiereserven Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser 8.1 Overskudd på avkastningsresultatet Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene Annen tilordning av overskudd Sum midler tilordnet forsikringskontraktene kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader 9.1 Forvaltningskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader (inkl. provisjoner for mottatt gjenforsikring) Sum forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap IKKE-TEKNISK REGNSKAP 12. Netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen 12.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler Verdiendringer på investeringer Realisert gevinst og tap på investeringer Sum netto inntekter fra investeringer i selskapsporteføljen Andre inntekter Forvaltningskostnader og andre kostnader knyttet til selskapsporteføljen 14.1 Forvaltningskostnader Andre kostnader Resultat av ikke-teknisk regnskap Resultat før skattekostnad Skattekostnader Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter TOTALRESULTAT Resultat per aksje i hele NOK

8 Balanse EIENDELER Note EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Investeringer 2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer 4 2 Sum investeringer Fordringer 4.1 Fordringer i forbindelse med direkte forretninger Fordringer i forbindelse med gjenforsikringsforretninger Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler 5.1 Anlegg og utstyr Kasse, bank Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler i selskapsporteføljen EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJENE 7. Investeringer i kollektivporteføljen 7.1 Bygninger og andre faste eiendommer Investeringseiendommer 11, Eierbenyttet eiendom 11, Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak 11, Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning Utlån og fordringer Finansielle derivater Andre finansielle eiendeler 11, Sum investeringer i kollektivporteføljen EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER Note 9. Innskutt egenkapital 9.1 Selskapskapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Risikoutjevningsfond Annen opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Ansvarlig lånekapital mv Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital mv. 23, Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser 12.1 Premiereserve Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Erstatningsavsetning Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Andre tekniske avsetninger for skadeforsikringsvirksomheten Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - kontraktsfastsatte forpliktelser 2,3, Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje 13.1 Premiereserve Supplerende avsetninger 2 4 Sum forsikringsforpliktelser i livsforsikring - særskilt investeringsportefølje 3, Avsetninger for forpliktelser 14.1 Pensjonsforpliktelser o.l Forpliktelser ved periodeskatt Forpliktelser ved utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser 42 0 Sum avsetninger for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser 16.1 Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring Finansielle derivater Andre forpliktelser Sum forpliktelser Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 17.2 Andre påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter Sum påløpte kostnader og mottatte, ikke opptjente inntekter SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER a Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen 8.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 11, Andre finansielle eiendeler 11, Sum investeringer i investeringsvalgporteføljen Sum eiendeler i kundeporteføljene SUM EIENDELER Bergen, Styret i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Johan Sidenmark Olav Munch Bjørn Rasmussen Styrets leder Styrets nestleder Terje Askeland Ansatt valgt Jørund Vandvik Adm. Direktør Endringer i egenkapital Risiko Adm. Annen Sum Aksjekapital Overkursfond utjevningsfond avsetning egenkapital egenkapital Per Årets resultat (totalresultat) Avgitt konsernbidrag Per

9 Noter til regnskap 1 Regnskapsprinsipper GENERELT Regnskapene er satt opp i samsvar med forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper (FOR , nr 1241). Dette innebærer at International Financial Reporting Standards (IFRS) er benyttet som utgangspunkt med de unntak og opsjoner til å anvende deler av forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (FOR , nr 57) som er angitt i årsregnskapsforskriften. Beløp i notene presenteres i millioner kroner. Det vil kunne skje at tall i tabeller ikke kan summeres til totalen grunnet avrundingsdifferanser. Det er utarbeidet sammenligningstall i notene i den grad sammenlignbare tall er tilgjengelig og det anses hensiktsmessig. Regnskapet er utarbeidet på grunnlag av historisk kost, med følgende unntak: Derivater måles til virkelig verdi Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet måles til virkelig verdi Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg måles til virkelig verdi Investeringseiendommer måles til virkelig verdi FINANSIELLE EIENDELER Finansielle eiendeler innregnes i balansen når selskapet blir part i instrumentets kontraktsmessige betingelser. Alminnelige kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på transaksjonsdagen. Alle finansielle instrumenter som ikke inngår i kategorien til virkelig verdi over resultatet, innregnes første gang til virkelig verdi med tillegg av de transaksjonsutgiftene som er direkte henførbare til anskaffelsen eller utstedelsen av den finansielle eiendelen. Finansielle instrument i kategorien virkelig verdi med verdiendringer over resultatet innregnes uten hensyn til transaksjonskostnader. Finansielle eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene fra den finansielle eiendelen utløper, eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all, eller tilnærmet all, risiko og fortjenestemuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres. Finansielle eiendeler klassifiseres i en av de følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultatet Tilgjengelig for salg Investeringer som holdes til forfall Utlån og fordringer Derivater Til virkelig verdi over resultatet Et finansielt instrument klassifiseres som til virkelig verdi over resultatet dersom det ved førstegangsinnregning er øremerket til dette, eller holdes for omsetning. Finansielle instrumenter øremerkes til virkelig verdi over resultatet dersom styring, samt kjøps- og salgsbeslutninger baseres på instrumentets virkelige verdi i samsvar med selskapets risikostyrings- og investeringsstrategi. Instrumentene måles til virkelig verdi, og endringer i verdien innregnes i resultatet. Tilgjengelig for salg Verdipapirer i kategorien tilgjengelige for salg er ikke-derivative finansielle eiendeler som selskapet har valgt å plassere i denne kategorien, eller som ikke er klassifisert i noen annen kategori. Verdipapirer i denne kategorien måles til virkelig verdi, og endringen i virkelig verdi innregnes i resultatet under andre resultat komponenter. Utlån og fordringer Utlån og fordringer er ikke-derivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste, eller lar seg fastsette og som ikke blir notert i et aktivt marked. Utlån og fordringer måles til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Investeringer som holdes til forfall Investeringer som holdes til forfall er ikkederivative finansielle eiendeler med betalinger som er faste eller lar seg fastsette, har en fast forfallsdato, og som foretaket har en positiv intensjon om og evne til å holde til forfall, med unntak for de som foretaket ved førstegangs innregning øremerkes til virkelig verdi over resultatet samt de som oppfyller definisjonen av utlån og fordringer. Investeringer som holdes til forfall måles til amortisert kost etter effektiv rentes metode. Derivater Selskapet benytter forskjellige finansielle instrumenter i den normale verdipapir- virksomheten, samt til styring av selskapets valuta- og renteeksponering. Derivater regnskapsføres i kategorien virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. Verdien av derivatene klassifiseres henholdsvis som en eiendel eller som forpliktelse. Finansielle derivater vurderes til virkelig verdi med utgangspunkt i direkte observerbare markedsverdier for instrumenter hvor disse er tilgjengelig i et likvid marked. Dersom markedsverdier ikke er direkte tilgjengelig, benyttes allment aksepterte matematiske metoder og underliggende observerbare markedsdata som grunnlag for beregning av markedsverdier. Selskapet benytter ikke sikringsbokføring etter IAS 39. Virkelig verdi Virkelig verdi er det beløp en eiendel kan omsettes for eller en forpliktelse gjøres opp med i en transaksjon på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter. For finansielle eiendeler som er notert på børs eller annen regulert markedsplass, settes virkelig verdi til kjøpskurs siste handelsdag frem til og med balansedagen. For en eiendel som skal avhendes, eller en forpliktelse som innehas, settes virkelig verdi til salgskurs. Dersom markedet for et finansielt instrument ikke er aktivt, fastsettes virkelig verdi ved hjelp av verdsettingsmetoder. Verdsettings metoder omfatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom velinformerte, frivillige parter dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av et annet instrument som praktisk talt er det samme, diskontert kontantstrømsberegning og opsjonsprisingsmodeller. Dersom det finnes verdsettingsmetode som til vanlig brukes av markedsaktørene for å prissette instrumentet, og denne teknikken har vist seg å gi pålitelige estimater av priser oppnådd i faktiske markedstransaksjoner, benyttes denne metoden. Forutsetningene benyttet i verdsettingsmetoden er hovedsakelig observerbare, men kan i enkelte tilfelle være basert på skjønn. For unoterte gjeldsinstrumenter er verdsettelsen basert på kontraktsfestede kontantstrømmer, observerbare rentekurver og estimert kredittspread for de relevante utstedelsene. Amortisert kost Etter førstegangsinnregning måles investeringer som holdes til forfall, utlån og fordringer og finansielle forpliktelser som ikke måles til virkelig verdi til amortisert kost ved hjelp av effektiv rente-metoden. Ved beregning av effektiv rente estimeres fremtidige kontantstrømmer, og alle kontraktsmessige vilkår ved det finansielle instrumentet tas i betraktning. Honorarer betalt eller mottatt mellom partene i kontrakten og transaksjonskostnader som kan henføres direkte til transaksjonen, inngår som en komponent ved fastsettelsen av den effektive renten. Verdifall For finansielle eiendeler som ikke måles til virkelig verdi, foretas det på balansedagen en vurdering av hvorvidt det finnes objektive indikatorer for verdiforringelse av den enkelte finansielle eiendel eller en gruppe av ensartede finansielle eiendeler. Ved vurderingen av om det foreligger verdiforringelse legges det vekt på hvorvidt utsteder/debitor har vesentlige finansielle vanskeligheter, om det foreligger kontraktsbrudd, herunder mislighold, om det er sannsynlig at skyldner går konkurs, om det ikke lenger finnes et aktivt marked for eiendelen på grunn av finansielle vanskeligheter eller om det observeres målbar nedgang i forventet kontantstrøm fra en gruppe finansielle eiendeler. Vurderingen baseres utelukkende på historiske forhold. Framtidige hendelser vurderes ikke uansett grad av sannsynlighet. Dersom det foreligger objektive bevis foretas det nedskrivning. Nedskrivningen beregnes ved å sammenligne ny forventet kontantstrøm med opprinnelig kontantstrøm diskontert med henholdsvis opprinnelig effektiv rente (for eiendeler med fast rente) eller med effektiv rente på måletidspunktet (for eiendeler med flytende rente). Tap for verdifall reverseres dersom reverserningen objektivt kan knyttes til hendelse som finner sted etter at tapet ble innregnet. Andeler i datterselskaper og felles kontrollert virksomhet Enkelte eiendommer i Nordea Liv eies gjennom datterselskaper og felleskontrollerte selskaper med ulik selskapsform (AS, ANS, DA). Selskaper med eierandel over 50 prosent eller bestemmende innflytelse er vurdert til virkelig verdi etter IAS 39 i samsvar med årsregnskapsforskriften. Det vil si at samtlige eiendeler og forpliktelser i disse selskapene inklusive eiendommene er vurdert til markedsverdi. Ansvarlig lånekapital Den ansvarlige lånekapitalen klassifiseres som annen finansiell gjeld og er gitt i norske kroner. Rentekostnader for de ansvarlige lånene 16 17

10 innregnes etter amortisert kost ved bruk av effektiv rentes metode. Omregning av utenlandsk valuta Balanseposter omregnes til balansedagens kurs, mens resultatposter omregnes til kursene på transaksjonstidspunktet. FORSIKRINGSMESSIGE FORHOLD Innregning av inntekter og kostnader Forsikringspremier og erstatninger inntekts-/ kostnadsføres med de beløp som forfaller i året netto for avgitt gjenforsikring. Periodisering av opptjent premie ivaretas ved avsetning til premiereserve i forsikringsfondet. Overføring av premiereserve (flytting) i livsforsikring Flytting i livsforsikring fremkommer av regnskapslinjene Overføring av premiereserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser og Overføring av premiereserve og tilleggsavsetninger til andre forsikringsselskaper/ pensjonskasser. Innregning i resultatet skjer på det tidspunktet risikoen overføres. På samme tidspunkt reduseres/økes premiereserven i forsikringsfondet tilsvarende. Flyttebeløpet inkluderer også kontraktenes andel av tilleggsavsetning, kursreserver og årets resultat. Tilflyttede tilleggsavsetninger vises ikke under premieinntekter, men under posten tilleggsavsetninger under endringer i forsikringsmessige avsetninger. Premiereserve Premiereserven er beregnet i samsvar med Forsikringsvirksomhetsloven. Premiereserven utgjør kontantverdien av selskapets forpliktelser i henhold til de enkelte forsikringsavtaler, med fradrag for kontantverdien av fremtidige avtalte premier. Ved beregningene tas det hensyn til den fastsatte dødelighet og uførhet blant de forsikrede som er lagt til grunn i de respektive premietariffer. Administrasjonsavsetning Administrasjonsavsetning er lovbestemt avsetning innen kollektiv rente- og pensjonsforsikring til dekning av fremtidige kostnader for fullt betalte forsikringer. Administrasjons reserven inngår i premiereserven. Tilleggsavsetning Tilleggsavsetning omfatter betinget kundetildelt avsetning som inngår i forsikringsfondet etter forskrift gitt av Finanstilsynet. Avsetningen kan benyttes til styrking av forsikringskontraktene dersom selskapets avkastning ikke er tilstrekkelig til å dekke rentegarantien i kontraktene. Premiefond, innskuddsfond og pensjonistenes overskuddsfond Premie- og innskuddsfond er forsikringstakers konto for forskuddsbetalte premier og innskudd etter skatteloven. Pensjonistenes overskuddsfond er fond for overskudd tilordnet premiereserve knyttet til pensjoner under utbetaling. Erstatningsavsetning Erstatningsavsetning består av avsetning for erstatninger som er inntruffet, men ikke meldt til selskapet og erstatningstilfeller som er meldt, men ikke ferdigbehandlet eller oppgjort. Kursreguleringsfond Avsetning for eventuelle netto merverdier utover kostpris på finansielle omløpsmidler i kollektivporteføljen tillegges kursreguleringsfond. Dette inkluderer aksjer, obligasjoner og tilhørende derivater samt urealisert gevinst/tap på valutaterminkontrakter på balansedagen. Andel av reserven tildeles forsikringstakerne ved opphør eller flytting etter forskrift gitt av Finanstilsynet. Gjenforsikringsdepoter På mottatt gjenforsikring avsetter enkelte gjenforsikringsselskaper kontantdepoter (gjenforsikringsdepoter) tilsvarende utestående skade reserver. Kontantdepotene reduseres eller økes i takt med endring i utestående skadereserver. Gjenforsikringsdepoter bokføres som fordring i balansen. ANNET Eiendom, anlegg og utstyr Investeringseiendommene vurderes til virkelig verdi. Endringer i verdi innregnes i resultatet. I mangel av sammenlignbare markedspriser på eiendommer, benyttes anerkjente verdivurderings metoder for å verdsette eiendommene. Hovedvekten er lagt på diskontert kontantstrømsverdi, der hver eiendom vurderes individuelt ved at antatt fremtidig netto inntektsstrøm neddiskonteres med avkastningskravet for den enkelte investering. En sentral parameter i verdi vurderingen blir dermed det langsiktige avkastningskravet for den enkelte eiendom. Andre verdivurderingsmetoder er også benyttet for å underbygge verdifastsettelsen. Driftsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger, med unntak av eiendom som ikke avskrives i Livselskaper. Om virkelig verdi av et driftsmiddel faller under bokført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, nedskrives driftsmidlet tilsvarende verdifallet. Nedskrivning reverseres om grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er tilstede. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler er egenutviklede It-løsninger. Immaterielle eiendeler vurderes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Det foretas årlige nedskrivningstester ved indikasjon på verdifall av de balanse førte verdiene av løsningene. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt Betalbar skatt er skatt basert på skattemessig resultat for året. Utsatt skatt Utsatt skatt beregnes på grunnlag av forskjeller mellom balanseført beløp for eiendeler og forpliktelser i regnskapet og det tilsvarende skatte grunnlaget benyttet for å beregne skattbar inntekt. Utsatt skatteforpliktelse innregnes for alle skatteøkende midlertidige forskjeller, mens utsatt skattefordel innregnes for alle skattereduserende midlertidige forskjeller i den grad det er sannsynlig at det oppstår fremtidige skattepliktige inntekter som de skattereduserende midlertidige forskjeller kan utnyttes mot. Pensjonsforpliktelser/pensjonskostnader Selskapet presenterer både forsikringsdekkede og udekkede pensjonsforpliktelser overfor egne ansatte i overensstemmelse med Forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (Forenklingsforskriften). Brutto pensjonsforpliktelse er nåverdien av opptjente pensjonsrettigheter basert på aktuarmessige beregninger og aktuarielle forutsetninger. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Periodens netto pensjonskostnad består av årets påløpte pensjonsrettigheter og resultatførte estimatavvik, fratrukket årets avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonsforpliktelse, brutto pensjonsforpliktelse fratrukket pensjonsmidler, er klassifisert som gjeld. Det er avsatt arbeidsgiveravgift på netto bokført pensjonsforpliktelse. Virkningen av endringer i aktuarielle forutsetninger, samt avvik mellom faktisk og forventet avkastning på pensjonsmidlene, blir amortisert over 10 år i den grad de overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplanene blir løpende resultatført. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med årsregnskapsforskriften for forsikringselskaper, herunder anvendelse av de valgte regnskapsprinsipper innebærer at ledelsen må foreta vurderinger, utarbeide estimater og anvende forutsetninger som påvirker balanseført verdi av eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimatene baseres på historiske erfaringer og faktorer som er vurdert å være forsvarlige basert på underliggende forhold. Faktiske tall kan avvike fra de anvendte estimatene. Estimater og tilhørende forutsetninger blir gjennomgått regelmessig. Endringer i estimater innregnes i den perioden estimatene endres. Poster hvor estimater og vurderinger kan gi vesentlig justering av balanseført verdi er kommentert nedenfor. Tap på finansielle eiendeler For finansielle eiendeler som ikke er innregnet til virkelig verdi vurderes det på hver balansedag om det finnes objektive indikasjoner på at de finansielle eiendelene har falt i verdi. Virkelig verdi på finansielle eiendeler Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked fastsettes ved hjelp av allment aksepterte verdsettelsesteknikker. Forsikringstekniske avsetninger Den vesentligste risiko er knyttet til hendelsene dødsfall og uførhet. Det vil videre være risiko til fastsettelse av estimater både for meldte skader (RBNS) og ikke meldte skader (IBNR). Det vises til note 2 om forsikringsrisiko. Investeringseiendommer Eiendommene verdsettes til virkelig verdi. Verdifastsettelsen er basert på interne prisingsmodeller hvor det blant annet tas utgangspunkt i estimater for netto leieinntekter og avkastningskrav. Endringer i avkastningskrav vil kunne gi vesentlige utslag i eiendomsverdiene. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ved indikasjon på verdifall foretas det nedskrivningstest for å kontrollere om bokført verdi for driftsmidler og immaterielle eiendeler er tilstede. Det foreligger usikkerhet knyttet til estimat av kontantstrømmer og diskonteringsfaktor i forbindelse med beregning av gjennvinnbart beløp. Pensjoner Beregning av nåverdi av pensjonsforpliktelser baseres på flere aktuarielle og økonomiske forutsetninger. Enhver endring i forutsetningene påvirker den beregnede forpliktelsen. Selskapet benytter korridorløsning for estimatavvik og effekten av endring i estimater på resultat og egenkapital reduseres noe som følge av dette

11 Generelt 1. Gjennomsnittlig grunnlagsrente 2 Styring av forsikringsrisiko Forsikringsrisikoen består av risiko for at en fremtidig definert hendelse, som selskapet gjennom avtaler med kunder har forpliktet seg til å yte økonomisk vederlag for, inntreffer. Forsikringsrisikoen er knyttet til usikkerhet i estimater for levealder samt forskjellige former for uførhet. Nordea Livs hovedprodukter er: Tjenestepensjon til private bedrifter Pensjonsspareprodukter Risikodekninger til privatpersoner Selskapet tilbyr spare-, døds- og uføreprodukter til både individual- og bedriftsmarkedet. I tillegg tilbys dekninger ved alvorlige sykdommer til individualmarkedet. Gjennom aktiv bruk av reassuranse styres maksimalt egenregningsnivå og udekket risiko på både enkeltliv og bestand. Kontroll og oppfølgning av forsikringsrisiko Selskapets policy for risikoovertakelse er regulert i egen rutine. Risikoovertakelse på individuelle og kollektive avtaler på mindre enn fem liv, skjer gjennom avgivelse og bedømmelse av egenerklæringer (helseerklæringer) som beskriver alder, kjønn, helse, familiehistorie, yrke, inntekt, mm. som kan ha innflytelse på risikovurderingen. Etter behov søkes bistand hos egen hovedlege, reassurandør, NAV, konkurrenter, lege/sykehus eller ved samarbeid med bransjens eget vurderingsprogram ( Nemden for helsebedømmelse ). Om det ikke innkommer tilstrekkelige opplysninger, eller innhentede opplysninger ikke finnes tilfredsstillende, så avvises risikoen. Skjematur og vilkår kvalitetssikres kontinuerlig mht innhold, aktualitet og korrekthet av egne oppnevnte produktansvarlige. Erstatningsbehandlingen både innenfor individual- og bedriftsmarkedet er nøye regulert av oppgjørs-rutiner som skal sikre en høy kvalitet. Oppgjørsavdelingene samarbeider tett med risikoavdelingen og innhenter mye av de samme opplysningene til hjelp i vurdering av om en erstatningssak er berettiget. Dersom selskapet har mistanke om svik, benyttes også særskilte profesjonelle utredere. Forsikringsrisikoen analyseres månedlig ved hjelp av elementanalysen. Der brytes regnskapet ned på de tre elementene risiko-, administrasjonog renteresultat. Dette gjøres for delbransjene og for de viktigste produktene, helt ned på produkt og dekningstype. På den måten har selskapet en løpende kontroll på lønnsomheten og tarifferingen, slik at tiltak kan settes inn dersom en negativ trend utvikler seg innenfor et produkt eller dekningstype. Rentegaranti Av tabell 1 under, ser vi hvordan gjennomsnittlig grunnlagsrente fordeler seg innenfor de ulike overskuddsregimene. I tabell 2 er premiereservene fordelt på de ulike grunnlagsrentene innenfor de samme overskuddsregimene. Gjennomsnittsrenten for forsikringsporteføljen er 3,5 prosent, mens garantert rente på nye avtaler er maksimalt 2,75 prosent. Overskuddsmodell Overskuddsmodell etter Overskuddsmodell etter etter modifiserte Overskuddsmodell etter nye regler (Livrenter) nye regler (YTP) regler (Fripoliser) tidligere gjeldende regler Gjennomsnitt grunnlagsrente 1,60 % 3,43 % 3,71 % 3,44 % 2. prosentvis fordeling av premiereserver på grunnlagsrente Overskuddsmodell Overskuddsmodell etter Overskuddsmodell etter etter modifiserte Overskuddsmodell etter Grunnlagsrente nye regler (Livrenter) nye regler (YTP) regler (Fripoliser) tidligere gjeldende regler 1,60 % 0,9 % 2,75 % 4,4 % 0,5 % 2,6 % 3,00 % 19,1 % 9,6 % 9,6 % 4,00 % 19,6 % 25,3 % 7,6 % >4,00 % 0,7 % Sensitivitetsanalyse Ytelsesbaserte Kontrakter uten pensjonsordninger Overskuddsmodell etter rett til andel Overskuddsregime uten investeringsvalg Fripoliser tidligere gjeldende regler av overskudd* Totalt % av reserver Estimeringsfeil Dødsintensitet + 10 % N/A ,9 % Dødsintensitet - 10 % N/A 453 1,5 % Uførhet + 15 % N/A 304 1,0 % * Produkter med naturlig premie har ikke premiereserve før de eventuelt blir løpende. Premien kan endres fra år til år. Sensitivitetsanalyse I tabellen ovenfor er det beregnet endringene i premiereservene pr dersom dødelighet endrer seg +/-10 prosent ift eksisterende dødelighetstariff, samt uførhet øker med 15 prosent ift eksisterende uføretariff. Tabellen viser et økt reservekrav på 1,5 prosent dersom dødsintensiteten reduseres med 10 prosent og et økt reservekrav på 1,0 prosent dersom uføreintensiteten økes med 15 prosent. Iht i Lov om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet (Forsikringsloven) kan selskapet med samtykke fra Finanstilsynet beslutte at hele eller en del av årets overskudd på avkastning og risiko benyttes til nødvendig styrkning av premiereserve for forsikringsforpliktelser knyttet til de kontrakter det gjelder. Iht i Forsikringsloven kan risikoutjevningsfondet bare benyttes til å styrke avsetningen til premiereserve vedrørende risiko knyttet til person. Finanstilsynet kan også gi selskapet frist til å oppfylle et nytt avsetningskrav. Forhøyelse av avsetninger skal foretas etter en plan meddelt Finanstilsynet. Effekten på egenkapitalen vil dermed være avhengig av ovennevnte forhold. Konsentrasjon av forsikringsrisiko Selskapet tilbyr ikke tjenestepensjon til offentlig sektor og ikke gruppelivsforsikring. Disse er forventet å representere den potensielt største konsentrasjon av risiko innenfor livsforsikringsmarkedet. Selskapet har ikke forsikret militære enheter, større rederier, oljeinstallasjoner eller flyselskap eller andre større selskap som har basert sin kjernevirksomhet innenfor våpenproduksjon, drivstoff eller annen spesielt risikoutsatt virksomhet. Forøvrig er forsikringsporteføljen diversifisert geografisk og over de fleste bransjer. Selskapet har i forbindelse med fremforhandling av katastrofereassuranse årlig gjennomgang av konsentrasjon av de største risikoengasjementene. Avsetning for ikke oppgjorte skader Selskapet foretar avsetninger for meldte, men ikke oppgjorte erstatningstilfeller (RBNS), og inntrufne, men ikke rapporterte erstatningstilfeller (IBNR). Beregningen av RBNS avsetningen tar hensyn til alle meldte og registrerte skader. Disse multipliseres så med en forventet tilslagsprosent. Tilslagsprosentene er beregnet på historiske data for de ulike bestandene. IBNRavsetning beregnes på grunnlag av forventet antall skader per skadeårgang som ennå ikke er rapportert. For uføreytelser innenfor bedriftsmarkedet, dvs. uførepensjon, premiefritak og innskuddsfritak avsettes for alle meldte uføre, og korttidsog langtidssykmeldte. I beregningen tas det hensyn til sannsynligheten for at en sykmeldt blir ufør og for at en ufør blir reaktivert. Andre tekniske avsetninger, dvs. sikkerhetsavsetninger som er relatert til skadeforsikringsbransjer (i all hovedsak alvorlig sykdomsforsikring), er lik minstekravene til Finanstilsynet. Utbetalingsprofil forsikringstekniske avsetninger Grafen på neste side viser den avtalte utbetalings profilen av selskapets forsikringstekniske avsetninger per Avtalte premier etter dette tidspunktet er ikke inkludert i fremstillingen. Premiefondet er forventet utbetalt over de første fem årene

12 Likviditetsrisikoen ansees som selskapets evne til å innfri forpliktelser etter hvert som de forfaller. Nordea Liv har en egen ramme for likviditet som skal sikre at selskapet til enhver tid har tilstrekkelige likvide midler til å møte løpende utbetalinger. Store deler av selskapets midler er plassert i papirer som er lett omsettelige og som på kort varsel kan selges om likviditetsbehovet krever dette. Reassuranse Selskapet styrer også sin forsikringsrisiko gjennom ulike reassuranseprogram. Selskapets reassuranseprogram er i det alt vesentligste proporsjonal reassuranse (eksedentreassuranse). Innenfor en eksedentkontrakt fastsettes det en egenandel, risiko utover egenandelen reassureres. Slike kontrakter medfører at selskapet kan gi fra seg en liten andel av risikopremiene, samtidig som de store risikoene som kan true det enkelte års risikoresultat, blir eliminert. Utover eksedentkontraktene har selskapet enkelte mindre kvotekontrakter som dekker spesielle behov, samt en katastrofekontrakt (excess of loss kontrakt). Endringer i forutsetninger Selskapets forsikringsrisiko er i stor grad knyttet til overlevelse, dødsfall og uførhet. Risikoen for økt levealder langt liv ivaretas ikke direkte gjennom reassuranse og i 2008 ble det innført nye premie- og avsetningstariffer for beregning av alders- og etterlattepensjoner innenfor bedriftsmarkedet. De nye tariffene anses i dag for å være tilstrekkelige. Utbetalingsprofil forsikringstekniske avsetninger Privatmarkedet står overfor den samme risikoen for økt levealder som bedriftsmarkedet. Selskapet har gjennomført analyser av forsikringsbestanden tegnet før , og disse viser at det er behov for en styrking av premiereservene på ca 200 millioner kroner for å ta hensyn til den forventede økte levealderen. Selskapet har med bakgrunn i dette søkt Finanstilsynet om å starte opptrapping av premiereservene for selskapets privatbestand over en tiårsperiode. Ervervsmessig uførhet angir uførheten i forhold til arbeidslivet. Endringer i vurdering av uførhet i folketrygden vil kunne påvirke fremtidige utbetalinger og avsetninger i selskapet. Likeledes vil endringer i arbeidsmarked kunne påvirke uførehyppigheten. De senere år har vi bl.a. sett en kraftig økning i uførhet blant yngre, dette gjelder først og fremst unge som ikke har kommet inn i arbeidslivet, og dermed heller ikke er med i en privat tjenestepensjonsordning. Når det gjelder individuelle forsikringer tilbyr vi i dag ikke uførepensjon til personer under 26 år. I 2009 gjennomførte selskapet en uføreanalyse av bestanden. Resultatet viste at uføretariffene er tilstrekkelige. 3 Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - hovedbransjer Individuell Individuell rente- og Kollektiv rente- og Ulykkesforsikring og kapitalforsikring pensjonsforsikring pensjonsforsikring andre skadebransjer Sum Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie-, innskudds- og pensjonistenes overskuddsfond Erstatningsreserve Supplerende avsetninger Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsfond a Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - delbransjer Individuell kapitalforsikring Individuell kapitalforsikring Sum Tidligere gjeldende Uten rett til Individuell regler andel av overskudd Investeringsvalg kapitalforsikring Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie-, innskudds- og pensjonistenes overskuddsfond Erstatningsreserve Supplerende avsetninger Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsfond Individuell rente- og pensjonsforsikring Renteforsikring Sum Tidligere gjeldende Uten rett til tegnet etter Individuell rente- og regler andel av overskudd Investeringsvalg pensjonsforsikring Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie-, innskudds- og pensjonistenes overskuddsfond Erstatningsreserve Supplerende avsetninger Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsfond År 3b Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - delbransjer Kollektiv rente- og pensjonsforsikring Kollektiv rente- og pensjons-forsikring Uten rett Sum Ytelsesbaserte til andel Innskuddsbasert Kollektiv rente- og uten investeringsvalg Fripoliser av overskudd med investeringsvalg pensjonsforsikring Premiereserve Tilleggsavsetninger Premie-, innskudds- og pensjonistenes overskuddsfond Erstatningsreserve Supplerende avsetninger Sikkerhetsavsetning Sum forsikringsfond

13 4 Endringer i forsikringsforpliktelser i livsforsikring - KONTRAKTSFASTSATTE FORPLIKTELSER Balansepost 12 Premiefond, Andre tekniske innskuddsfond og avsetninger for Tilleggs- Kursregu- Erstatnings- pensjonistenes skadeforsikrings- Premiereserve avsetninger leringsfond avsetning overskuddsfond virksomheten Sum 1. Inngående balanse Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 2.1 Netto resultatførte avsetninger (resultatpost 6 samt del av resultatpost 5.2.1) Overskudd på avkastningsresultatet (resultatpost 8.1) Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (resultatpost 8.2) Annen tilordning av overskudd (resultatpost 8.3) Justering av forsikringsforpliktelser fra andre resultatkomponenter (del av resultatpost 19.8) Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 3.1 Overføringer mellom fond Overføringer til/fra selskapet Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Utgående balanse Resultat på hovedbransjer Individuell Ulykkesforsikring Individuell kapital- rente- og Kollektiv rente- og og andre forsikring pensjonsforsikring pensjonsforsikring skadebransjer Sum 1. Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap a Resultat på delbransjer - Individuell kapital / Individuell rente- og pensjonsforsikring Individuell kapitalforsikring Uten Sum rett til andel Individuell Tidligere gjeldende regler av overskudd Investeringsvalg kapitalforsikring 1. Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap Endringer i forsikringsforpliktelser i livsforsikring - SÆRSKILT INVESTERINGSPORTEFØLJE Balansepost 13 Premiefond, innskuddsfond og Supplerende Tilleggs- Erstatnings- pensjonistenes Premiereserve avsetninger avsetninger avsetning overskuddsfond Sum 1. Inngående balanse Resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 2.1 Netto resultatførte avsetninger (del av resultatpost 7 samt del av resultatpost 5.2.1) Avkastningsresultat tilordnet kontrakter med garanterte ytelser (del av resultatpost 7) Risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (del av resultatpost 7) Justering av forsikringsforpliktelser fra andre resultatkomponenter (del av resultatpost 19.8) Sum resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser 3.1 Overføringer mellom fond Overføringer til/fra selskapet Sum ikke resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser Utgående balanse Individuell rente- og pensjonsforsikring Sum Individuell Uten Renteforsikring rente- og rett til andel tegnet etter pensjons- Tidligere gjeldende regler av overskudd Investeringsvalg forsikring 1. Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap b Resultat på delbransjer - Kollektiv rente- og pensjonsforsikring Kollektiv rente- og pensjonsforsikring Sum Kollektiv Uten rett Innskudds- rente- og Ytelsesbaserte til andel av basert med pensjonsuten investeringsvalg Fripoliser overskudd investeringsvalg forsikring 1. Premieinntekter Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen Netto inntekter fra investeringer i investeringsvalgporteføljen Andre forsikringsrelaterte inntekter Erstatninger Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - kontraktsfastsatte forpliktelser Resultatførte endringer i fors.forpliktelser - særskilt investeringsportefølje Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre forsikringsrelaterte kostnader Resultat av teknisk regnskap

14 7 Resultatanalyse på hovedbransjer - fordeling mellom kunde og eier Individuell Ulykkesforsikring Individuell kapital- rente- og Kollektiv rente- og og andre forsikring pensjonsforsikring pensjonsforsikring skadebransjer Sum Risikoresultat (forsikringsteknisk resultat), ekskl. fortjenesteelement Fortjenesteelement for risiko Administrasjonsresultat Avkastningsresultat Vederlag for rentegaranti Endring i sikkerhetsavs. m.m Resultat av teknisk regnskap før kundetildeling Resultat til kunder Tilført til/fra tilleggsavsetninger Resultat av teknisk regnskap b Resultatanalyse på delbransjer - fordeling mellom kunde og eier - Kollektiv rente- og pensjonsforsikring Kollektiv rente- og pensjons-forsikring Sum Kollektiv Uten rett rente- og Ytelsesbaserte til andel av Innskuddsbasert pensjonsuten investeringsvalg Fripoliser overskudd med investeringsvalg forsikring Risikoresultat Fortjenesteelement for risiko Administrasjonsresultat Avkastningsresultat Vederlag for rentegaranti Endring i sikkerhetsavs. m.m Resultat av teknisk regnskap før kundetildeling Resultat til kunder Tilf rt til/fra Tilleggsavsetnigner Resultat av teknisk regnskap a Resultatanalyse på delbransjer - fordeling mellom kunde og eier - Individuell kapitalforsikring/individuell rente- og pensjonsforsikring Individuell kapitalforsikring Uten rett Sum til andel av Individuell Tidligere gjeldende regler overskudd Investeringsvalg kapitalforsikring Risikoresultat Fortjenesteelement for risiko Administrasjonsresultat Avkastningsresultat Vederlag for rentegaranti Endring i sikkerhetsavs. m.m Resultat av teknisk regnskap før kundetildeling Resultat til kunder Tilført til/fra tilleggsavsetninger Resultat av teknisk regnskap Erstatninger Individuell rente- Kollektiv rente- Ulykkes- og Individuell og pensjons- og pensjons- yrkesskadekapitalforsikring forsikring forsikring forsikring Sum Erstatninger iht. forsikringsavtaler Gjenkjøp Sum utbetalte erstatninger brutto Individuell rente- og pensjonsforsikring Sum Individuell Uten rett Renteforsikring rente- og til andel av tegnet etter pensjons- Tidligere gjeldende regler overskudd Investeringsvalg forsikring Risikoresultat Fortjenesteelement for risiko Administrasjonsresultat Avkastningsresultat Vederlag for rentegaranti Endring i sikkerhetsavs. m.m Resultat av teknisk regnskap før kundetildeling Resultat til kunder Tilført til/fra tilleggsavsetninger Resultat av teknisk regnskap Flytting Individuell rente- Kollektiv rente- Ulykkes- og Individuell og pensjons- og pensjons- yrkesskadekapitalforsikring forsikring forsikring forsikring Sum Overføring av reserver Tilleggsavsetninger, kursreserver Premie- og innskuddsfond, m.v Totalt mottatte midler Antall kontrakter Avgitte midler Overføring av reserver Tilleggsavsetninger, kursreserver Premie- og innskuddsfond, m.v Totalt avgitte midler Antall kontrakter Nytegning Individuell rente- Kollektiv rente- Ulykkes- og Individuell og pensjons- og pensjons- yrkesskadekapitalforsikring forsikring forsikring forsikring Sum

15 11 Finansiell risiko Formål Den finansielle risikoen i Nordea Liv er i hovedsak knyttet opp mot selskapets evne til å innfri den årlige rentegarantien. Styringen av den finansielle risikoen gjennomføres med moderne analyseverktøy, operative regler og rapporteringskrav som følges opp kontinuerlig. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi. Rammene utformes slik at markedsrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og anvendelsen av derivatinstrumenter, samt lovpålagte krav til kapitaldekning, solvens, stresstest og balansesammensetning, blir ivaretatt. Hensikten med risikostyringen er at selskapet skal opprettholde en tilfredsstillende risikobærende evne og tilpasse selskapets finansielle risiko til selskapets soliditet samtidig som dette også skal legge grunnlaget for en god og konkurransemessig finansavkastning. Selskapets risikokapital skal til enhver tid tilfredsstille alle lovpålagte samt interne krav. Forvaltning Selskapets midler forvaltes i 3 ulike porteføljer; selskapsporteføljen, kollektivporteføljen og investeringsvalgsporteføljen. Selskapsporteføljen forvaltes i henhold til konsernets retningslinjer for forvaltning av egenkapital som innebærer konservativ risikotakning. Kollektivporteføljen er inndelt i tre underporteføljer; lav, standard og høy risiko. Kundene kan velge risikoprofil. De fleste kundene har valgt standard risikoprofil. Investeringsvalgsporteføljen består av både privat og kollektivkunder, som selv velger risikoeksponering ved kjøp av fondsandeler i Nordea Livs tilgjengelige fondsutvalg. Forvaltningen blir overvåket løpende i forhold til lovpålagte krav, styrets rammer og interne retningslinjer. Brudd på styrerammer blir korrigert og rapportert til styrende organer. Kapitalisering Kapitalisering av forsikringsvirksomhet reguleres av myndighetene. Kapitaldekning og solvenssituasjon rapporteres løpende til finansielle tilsynsmyndigheter, styre og ledelse. Nordea Liv hadde per en solvensgrad på 220 prosent, dette utgjør en overdekning på millioner kroner. Kapitaldekning utgjorde 14,4 prosent. Bufferkapitalen, dvs. Nordea Livs netto ansvarlige kapital utover minstekravet til kapital dekning på 8 prosent, tilleggsavsetninger, samt kursreserver på omløpsporteføljen var millioner kroner. Dette utgjør 7 prosent målt mot forsikringstekniske avsetninger. Selskapets soliditetskapital, som er summen av egenkapital og annen bufferkapital, utgjorde millioner kroner per (3.855). Selskapets tilleggs avsetninger utgjorde 578 millioner kroner ved årets slutt (280). Finanstilsynet har utarbeidet 2 nye stresstester, den ene til markedsverdier på begge sider av balansen (stresstest 1) og den andre til markedsverdi på aktiva eksklusive poster som føres til amortisert kost (stresstest 2). Iht. det nye regelverket beregnes det tapspotensiale for markedsrisiko, forsikringsrisiko og motpartsrisiko. I tillegg er det utarbeidet en korrelasjonsmatrise som skal anvendes i beregningene. På basis av de enkelte risikoer samt korrelasjonsmatrisen beregnes det et forventet tapspotensiale. Bufferkapitalen som skal dekke dette tapspotensiale består av egenkapital, ansvarlig lån, tilleggsavsetninger (inntil 1 år), kursreserver inklusiv eiendeler som holdes til forfall og risiko utjevningsfond i stresstest 1, mens i stresstest 2 måles det i forhold til solvenskrav og kapitaldekning. Selskapet tilfredsstilte begge stresstestene per årsskiftet. Styring av finansiell risiko Nordea Liv bærer finansiell risiko knyttet til sine aktivaplasseringer. Styret fastsetter rammene for finansforvaltningen ved behandlingen av selskapets investeringsstrategi og fastsettelse av øvre og nedre rammer for den strategiske aktivaallokeringen. I tabellen på neste side vises aktivaallokeringen til Nordea Liv ved utgangen av Faktisk aktivaallokering gjennom året vil variere og følge bevegelser i markedet og taktisk allokering. I gjennom 2009 har vi gradvis, og i den grad rammer, resultat og buffersituasjon har tillatt det, økt vår aksjeeksponering. Finansielle eiendeler til virkelig verdi er regnskapsført basert på siste omsetningskurs. Dersom det ikke finnes omsetningsdata for finansielle eiendeler i denne kategorien, foretas en verdsettelse basert på interne metoder, med utgangspunkt i kontantstrømmer, rentekurver og kredittspread for de enkelte utstederne. Kredittspreads er basert på spreader innhentet fra VFF (Verdipapir Fondenes Forening). Verdifastsettelse av beholdninger i private equity er foretatt av forvalter basert på EVCA-prinsipper. For hedgefund er verdsettelse foretatt av fondene og av uavhengige administratorer. Ved vurdering av finansielle eiendeler som måles til amortisert kost benyttes samme prisningsmodell som for verdivurdering av investeringer til virkelig verdi. Dette innebærer at i de tilfeller der det ikke er observerbare priser i et likvid marked gjøres en vurdering med utgangspunkt i kontantstrømmer, rentekurver og kredittspread for de enkelte utstederne. Finansielle investeringer Aktivaallokering - alle porteføljer Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi Selskapsporteføljen Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Herav fair value option Lån og fordringer Sum finansielle investeringer Kollektivporteføljen Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Herav fair value option Investeringseiendom Lån og fordringer Finansielle eiendeler som holdes til forfall Sum finansielle investeringer Finansielle derivater med negativ verdi Investeringsporteføljen Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultat Herav fair value option Sum finansielle investeringer Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet - andel børsnotert (ekskl. investeringer i eiendom) Egenkapitalinstrumenter - Børsnoterte 10 % 9 % - Ikke børsnoterte 90 % 91 % Gjeldsinstrumenter - Børsnoterte 94 % 88 % - Ikke børsnoterte 6 % 12 % Finansielle eiendeler som holdes til forfall - andel børsnotert Gjeldsinstrumenter - Børsnoterte 36 % 40 % - Ikke børsnoterte 64 % 60 % Verdsettelsesteknikker finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Andel Selskaps- Kollektiv- Investeringsvalgporteføljen porteføljen porteføljen l 70 % 5 % 100 % ll 30 % 67 % 0 % lll 0 % 28 % 0 % Sum 100 % 100 % 100 % l Kvoterte priser i aktive markeder ll Verdsettelsesteknikker (observerbar input) lll Verdsettelsesteknikker (ikke observerbar input) Bevegelse eiendeler målt til virkelig verdi på nivå lll Inngående balanse Gevinst/tap gjennom året -45 Tilgang/avgang -103 Reklassifisering til/fra nivå lll -227 Utgående balanse Nedskrivning av posisjoner i denne kategorien blir gjort etter vurdering basert på krav som følge av IAS 39. Vurdering er blitt gjennomført og konklusjonen var at per ble ingen papirer nedskrevet. Kollektiv- Investerings- Selskapsporteføljen porteføljen porteføljen Sum Aksjer og andeler herav alternative inv Omløpsobligasjoner Obligasjoner til amortisert kost Eiendom Kontanter Annet Total Risikokategorier Finansiell risiko deles vanligvis inn i tre hovedkategorier; kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko. Disse risikotypene oppstår gjennom selskapets investeringsaktiviteter, og styres på aggregert nivå og ivaretas gjennom den investerings strategi som er utarbeidet for Nordea Liv

16 Kredittrisiko Kredittrisiko innebærer risikoen for at en part i et finansielt instrument påfører selskapet et finansielt tap ved ikke å kunne innfri en plikt. Denne risikoen styres ved hjelp av flere virkemidler. Det settes øvre grenser for navngitte motparter, det settes begrensinger på bakgrunn av ratingbyråers analyser og det stilles krav til diversifisering av investerte midler. Nordea har egen kredittkomite med mandat fra styret som setter kredittrisiko. Hver enkelt utsteder blir individuelt vurdert og klassifisert. Kredittrisikoen til den enkelte utsteder vil gjenspeiles direkte i verdivurderingen av det finansielle instrumentet. Selskapets maksimale kredittrisiko i obligasjonsporteføljene per utgjør millioner kroner. Selskapsportefølje og kollektivportefølje fordelt på ratingkategori AAA 17 % 15 % AA 12 % 14 % A 37 % 33 % BBB 22 % 26 % BB 3 % 3 % Ingen rating 8 % 9 % Sum 100 % 100 % Kredittrisiko forsikringsvirksomheten Aldersfordeling fordringer forsikring Ikke < >90 Sum forfalt dager dager dager Fordringer, direkte forsikring Valutaposisjoner Depot/ Netto Netto fordringer/ posisjon posisjon Beholdning terminer Gjeld i valuta i NOK AUD 41,5 39,1 0,0 0,5 2,4 CAD 26,3 25,1 0,0 0,2 1,2 CHF 47,8 44,5 0,0 0,6 3,3 DKK 25,7 23,8 0,0 1,7 1,9 EUR 1 558, ,5 0,0 12,5 104,0 GBP 174,5 162,6 0,0 1,3 11,9 HKD 41,6 39,6 0,0 2,7 2,0 IDR 0,6 0,0 0,0 900,3 0,6 JPY 97,4 91,4 0,0 97,2 6,0 KRW 5,6 0,0 0, ,1 5,6 MXN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MYR 7,0 0,0 0,0 4,1 7,0 SEK 63,4 58,3 0,0 6,3 5,1 SGD 5,8 5,4 0,0 0,1 0,5 THB 3,7 3,4 0,0 1,5 0,3 USD 1 990, ,9 0,0 19,4 112,0 ZAR 4,8 4,7 0,0 0,2 0,1 Sum 4 095, ,2 0, ,7 263,9 Forfallsprofil renteportefølje - til virkelig verdi - Selskapsporteføljen Forfall år ,5 % 100,0 % ,8 % 0,0 % 2-3 0,0 % 0,0 % ,7 % 0,0 % 4-5 0,0 % 0,0 % >5 5,0 % 0,0 % Durasjon 1,3 0,2 Forfallsprofil renteportefølje - til virkelig verdi - Kollektivporteføljen Forfall år ,0 % 85,4 % 1-2 1,1 % 1,2 % 2-3 0,3 % 3,0 % 3-4 1,7 % 0,4 % 4-5 0,3 % 0,5 % >5 7,7 % 9,4 % Durasjon 0,6 0,6 Fordeling rentepapir per sektor - HTF - Kollektivporteføljen Sektor Andel 2009 Andel 2008 Stat-/statsgaranterte 24,5 % 25,9 % Kommune/fylke 21,8 % 5,3 % Bank/Finans 52,3 % 52,8 % Industri 1,4 % 16,0 % Sum 100,0 % 100,0 % Fordeling rentepapir per sektor - til virkelig verdi - Selskapsforteføljen Sektor Andel 2009 Andel 2008 Stat-/statsgaranterte 80,6 % 6,1 % Kommune/fylke 0,0 % 10,2 % Bank/Finans 19,4 % 83,7 % Industri 0,0 % 0,0 % Sum 100,0 % 100,0 % Fordeling rentepapir per sektor - til virkelig verdi - Kollektivporteføljen Sektor Andel 2009 Andel 2008 Stat-/statsgaranterte 2,3 % 2,7 % Kommune/fylke 0,2 % 0,7 % Bank/Finans 72,9 % 67,6 % Industri 24,6 % 29,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 10 største utstedere - Alle porteføljer Bokført verdi Den norske stat Øresundkonsortiet l/s DnB NOR 772 BN Boligkreditt 721 Nordea 699 Great Belt 558 Spare Bank 1 Boligkreditt 545 Kfw Intl. Finance 538 Jyske Bank 535 Swedbank 532 Sum 10 største Totalt rentepapirer Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at selskapet vil støte på vanskeligheter med å oppfylle plikter tilknyttet finansielle forpliktelser. Nordea Liv har en egen ramme for likviditet for å sørge for at selskapet har nok likviditet tilgjengelig for å møte sine forpliktelser. Som en del av dette er det utarbeidet en stresstest som baserer seg på at selskapet skal ha nok likvide aktiva til å kunne dekke inn at 10 prosent av kollektivporteføljen flytter. Den faktiske aktivaallokeringen er betydelig mer likvid enn det som kreves i henhold til likviditetsrammen. Finansiell gjeld Finansiell gjeld til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet 0 0 Finansiell gjeld til amortisert kost Annen finansiell gjeld Sum Finansiell gjeld - forfallsanalyse Sum 0-3 mnd 3-12 mnd 1-5 år >5 år Finansiell gjeld Markedsrisiko Markedsrisiko innebærer risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser. Markedsrisiko omfatter tre typer risikoer; valutarisiko, renterisiko og annen prisrisiko. Valutarisiko Valutarisiko innebærer risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av valuta kursendringer. Nordea Liv sikrer det meste av valutarisikoen i porteføljene. Valutatransaksjoner utføres innenfor vedtatte rammer i forvaltningen. Valutaeksponeringen overvåkes kontinuerlig. Valutarisiko per er representativ for selskapets valutarisiko gjennom Valutarisiko er knyttet til balansepostene Investeringer til amortisert kost og aksjer og andeler. Valutakursendring på +/- 10 prosent medfører en verdiendring på 26 millioner kroner. Renterisiko Renterisiko innebærer risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedsrenten. En stor del av obligasjonsporteføljen vurderes til amortisert kost. Avkastning på denne porteføljen ligger betydelig over gjennomsnittlig garantert rente. Forfallsprofil renteportefølje - amortisert kost - Kollektivporteføljen Forfall år ,9 % 11,4 % ,1 % 5,1 % ,1 % 15,2 % ,8 % 19,5 % ,5 % 12,4 % >5 28,5 % 36,5 % Durasjon 3,5 3,6 Sensitivitet renteportefølje - effekt på markedsverdi ved 100 bp parallell skift Selskapsporteføljen Kollektivporteføljen - til amortisert verdi Kollektivporteføljen - til virkelig verdi Annen prisrisiko Annen prisrisiko innebærer risikoen for at et finansielt instruments virkelige verdi eller fremtidige kontantstrømmer vil svinge på grunn av endringer i markedspriser. Aksjerisikoen, inkludert alternative investeringer, sikres ved at man foretar diversifiserte investeringer både mht. regionseksponering og sektoreksponering. Eiendom utgjør en betydelig del av investeringsporteføljen, og vil normalt gi risikojustert avkastning som ligger mellom avkastning til aksjeinvesteringer og rentepapirer. Videre er korrelasjonen mellom disse aktivaklassene begrenset. Sensitivitetsanalyse aksjeportefølje - effekt på markedsverdi % fall i aksjekurser - Norske % fall i aksjekurser - Utland Aksjederivater Verdiendring ved markedsfall på 20 % Norge 0 37 Utland Sensitiviteten på aksjederivater er baset på underliggende deltaeksponering Risikoprofil - Tracking error Norske aksjer 3,6 % 4,8 % Utenlandske aksjer 4,4 % 3,1 % 30 31

17 Tracking error: Tracking error er det annualiserte standardavviket av differansen mellom portefølje- og benchmarkavkastning. Det er således et mål på hvor stor risiko som er tatt relativt til benchmarkindeks. Benchmark for norske aksjer er fondsindeksen på Oslo Børs (OSEFX). Grunnlaget for beregningen er ukentlige avkastningstall. Tracking error for 2009 er representativt for den relative risiko også ved årsskiftet. Aksjeeksponering i 2009: Nordea Liv økte sin aksjeeksponering med ca 4,4 prosentpoeng gjennom året. Økningen har skjedd gradvis, og i den grad rammer, resultat og buffersituasjon har tillatt det. Ved inngangen til året utgjorde aksjeandelen 5,7 prosent inkludert sikring, mens den ved utgangen var på 10,1 prosent inkludert sikring. Selskapets aksjeinvesteringer er forvaltet gjennom mandat til Nordea Investment Management and Funds og flere eksterne forvaltere. Aksjeinvesteringer er fordelt mellom norske aksjer, globale aksjer og alternative investeringer. Endringer i selskapets markedssyn medfører endringer i eksponeringen i de ulike mandatene. De globale aksjemandatene er ulike og enten basert på regioner eller investeringsstiler og strategier. Risiko og avkastning knyttet til avvik i forhold til investeringsmandat og referanseindekser kontrolleres kontinuerlig. Største eksponeringer - aksjer og andeler - kollektivporteføljen Bokført verdi Nordea Global Nordea Stabile aksjer Global 715 Nordea Kapital 619 Nordea L&P Investments Lux S.A.R.L. 252 Holberg Norden 199 DB Platinum - Croci EURO 123 Aberdeen Eiendomsfond Norge 82 RMF Global Emerging Managers Ltd 81 Septentrio US 74 Norden Logistic Property 59 Aksjeeksponering per geografi Norge 23,9 % 22,4 % Europa ekskl. Norge 32,7 % 28,7 % Nord Amerika 33,0 % 40,8 % Japan 3,3 % 4,2 % Far East ekskl. Japan 3,5 % 1,8 % Emerging markets 3,5 % 2,1 % Største eiendomsinvesteringer Markedsverdi Åsane Storsenter Hvaltorvet 614 Folke Bernadottesvei Strømsveien Ole Deviksvei Arkaden Kjøpesenter 367 Markedsverdi eiendom Stresstestfaktor eiendom 12 % Samlet tapspotensial for eiendomsrisiko 836 Eiendommene i porteføljen er anskaffet som ledd i selskapets kapitalplasseringsstrategi og består i det vesentlige av kontoreiendommer med sentral beliggenhet (52 prosent) og kjøpesentre/butikkeiendommer (36 prosent). Samtlige eiendommer er vurdert til virkelig verdi pr Verdivurdering er gjort med interne ressurser. I mangel av tilfredsstillende datagrunnlag for sammenlignende priser er det benyttet anerkjente verdivurderings metoder som netto kapitalisert verdi, kontantstrømsverdi, teknisk verdi og arealmetode verdi. Hovedvekt er lagt på metoden kontantstrømsverdi. I denne metoden beregnes nåverdien av de fremtidige inntekter og utgifter for hver eiendom med en anvendt diskonteringsrente (avkastningskrav). Eiendomsporteføljen er eid delvis gjennom direkte investeringer i Nordea Liv og delvis gjennom aksjer og andeler i datterselskap. Vurdering av virkelig verdi av eiendommene er gjort etter samme prinsipper uavhengig av eieform. Netto omløpsmidler i datterselskap er lagt til i verdien ved vurdering av verdien av aksjer og andeler. I verdivurdering per er benyttet følgende nominelle, effektive avkastningskrav: Kontoreiendom: Intervall fra 9,2 % til 11,2 %, veiet gjennomsnitt 9,4 % Kjøpesenter/butikkeiendom: Intervall fra 8,7 % til 10,7 %, veiet gjennomsnitt 8,9 % Annet: Intervall fra 9,2 % til 10,7 %, veiet gjennomsnitt 9,8 % Porteføljens ledighet er 6,1 prosent. Gjenværende leietid er 5,0 år. Løpende netto direkteavkastning med nåværende leiekontrakter er 6,0 prosent. I den grad det er utstedt kjøpsopsjon på eiendommer er virkelig verdi ikke satt høyere enn innløsningsverdien på opsjonen. For øvrig foreligger det ingen restriksjoner med hensyn til salg eller på bruk av inntekter og kontantstrømmer fra eiendommene. Ut over leiekontraktenes bestemmelser om å vedlikeholde eiendommene i normal stand finnes det ingen kontraktsmessige forpliktelser til å kjøpe, bygge, vedlikeholde eller utvikle eiendommer. 12 Inntekter fra finansielle instrumenter fordelt på kategori Finansielle eiendeler til virkelig verdi Aksjer og andeler Utbytte fra aksjer og andeler Realisert gevinst/tap på aksjer og andeler Urealisert gevinst/tap på aksjer og andeler Sum aksjer og andeler Rentepapirer Renteinntekter Realisert gevinst/tap på rentepapirer Urealisert gevinst/tap på rentepapirer Sum rentepapirer Finansielle derivater Renteinntekter 2-1 Realisert gevinst/tap på finansielle derivater Urealisert gevinst/tap på finansielle derivater Sum finansielle derivater Eiendom Sum inntekt fra eiendom Annet Agio diverse Andre finansielle inntekter og kostnader -2 3 Sum annet Sum inntekter fra finansielle eiendeler til virkelig verdi Finansielle eiendeler som holdes til forfall Renteinntekter Sum inntekter fra finansielle eiendeler som holdes til forfall Sum inntekter fra finansielle eiendeler Finansiell gjeld Rentekostnader ansvarlig lån Sum rentekostnader Aksjer og andeler i samme konsern Forretnings- Eierandel/ Resultat Selskapets navn kontor stemmeandel 2009 (*) Aksjer og andeler i samme konsern Nordea Liv Eiendom Norge AS Bergen 100,0 % 0 Lilleakerveien 2E/F AS (tidl. 2A) Bergen 100,0 % 4 Norske Liv AS (tidl. 2B1) Bergen 100,0 % -22 Lilleakerveien 2C AS (tidl 2B2) Bergen 100,0 % 4 Lilleakerveien 2A AS (tidl. 2C) Bergen 100,0 % -30 Lilleakerveien 2B AS (tidl. 2D) Bergen 100,0 % -10 Lilleakerveien 2G AS (tidl. 2E) Bergen 100,0 % 1 Lilleakerveien 2 Parkering AS (tidl. 2F) Bergen 100,0 % 10 NLE Munchsgate 5B AS Bergen 100,0 % -13 Fjeldbo Næringspark AS Bergen 100,0 % 8 Stoa Vest AS Bergen 100,0 % 0 Bransjesenteret Gardermoen Næringspark AS Bergen 100,0 % 1 Strømsveien 102 AS Bergen 100,0 % 19 Glommen Brygge AS Bergen 100,0 % -12 Glommen Industri ANS Bergen 99,0 % 0 Fredrik Selmersvei Eiendom 2 ANS Bergen 99,0 % 0 NLE Ole Deviksvei ANS Bergen 99,0 % 0 Arkaden Eiendom AS Bergen 100,0 % 0 Skippertorget AS Bergen 100,0 % 0 Sørvannsveien AS Bergen 100,0 % 1 Stoa Vest II AS Bergen 100,0 % 7 Åsane Storsenter DA Bergen 50,1 % 34 NLE Bento ANS Bergen 99,0 % 3 Claude Monet Alle 1 ANS Bergen 99,0 % 11 Brække Festeselskap I-IV DA Bergen 99,0 % 6 23 (*) Inkluderer nedskrivning på eiendommer med 182,6 millioner kroner. Bokført verdi på aksjer og andeler i samme konsern utgjør millioner kroner per

18 14 Aksjer og andeler Bokført verdi Selskapsporteføljen ABIF Aksje Norge 0,06 ABIF Lang Obligasjon 0,05 ABIF Pengemarked 0,05 Carnegie Aksje Norden 0,07 Carnegie Aksje Norge 0,06 Carnegie East Europe 0,05 Carnegie Medical 0,07 Carnegie World Wide 0,06 East Capital Balkanfonden 0,12 East Capital Baltikumfonden 0,13 East Capital Östeuropafonden 0,10 Fidelity European Growth Fund 0,09 Fidelity Fund South East Asia Fund EUR 0,10 Fidelity International Fund 0,15 Fidelity South East Asia Fund 0,11 Fidelity Technology Fund 0,05 Franklin European Growth Fund A (Acc) EUR 0,06 Franklin India Fund A Acc 0,11 Franklin Mutual European Fund A (Acc) EUR 0,12 Gartmore SICAV Latin American Fund D1 0,10 Holberg Norden 0,05 HSBC GIF Asia ex Japan Equity (A) 0,12 JPM Highbridge Stat MarkNeut A acc - EUR 0,10 JPMorgan America Large Cap Fund 0,10 JPMorgan US Select Eq 0,11 Merrill Lynch US Basic Value Fund 0,08 Merrill Lynch World Energy 0,07 Merrill Lynch World Financials 0,09 Merrill Lynch World Gold 0,09 Mliif - Japan Opportunities Fund 0,12 Nordea 1 - Far Eastern Equity Fund BP-NOK 0,07 Nordea 1 - Japanese Value Fund BP-NOK 0,07 Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP-NOK 0,06 Nordea 1 - North American Value Fund BP-NOK 0,06 Nordea Avkastning 0,05 Nordea Emerging Market NOK 0,06 Nordea Europa 0,05 Nordea FoF - Choice International Equities BP-NOK 0,05 Nordea FoF - Choice Pan-European Equities BP-NOK 0,06 Nordea Foresta 0,05 Nordea Global High Yield 0,07 Nordea India Fund Growth NOK 0,05 Nordea Internasjonale Aksjer II 0,07 Nordea Internasjonale Aksjer III 0,05 Nordea Kredittobligasjon 0,05 Nordea Likviditet 0,05 Nordea Likviditet II 0,06 Nordea Nordic Small Cap Growth 0,05 Nordea Norge Verdi 0,05 Nordea North America Fund Growth NOK 0,05 Nordea Pengemarked 0,05 Nordea Plan 10 0,06 Nordea Plan 30 0,05 Nordea Plan 65 0,05 Nordea Plan 80 0,06 Nordea Russia Fund Growth NOK 0,06 Nordea Smb 0,06 Nordea Stabil Avkastning 0,05 Schroder Us Small Cos 0,11 Skagen Kon-Tiki 0,06 Skagen Vekst 0,07 Standard Life Global REIT Focus Fund 0,08 UBS Eco Performance 0,09 UBS Emerging Markets B 0,10 UBS Small Cap USA 0,06 UBS Small Caps Europe B 0,12 Andre aksjer og andeler 0,48 Sum aksjer og andeler i selskapsporteføljen 5,41 Kollektivporteføljen Finansinstitusjoner og forsikringsselskaper 0 Øvrige Aberdeen Eiendomsfond Norge 81,7 DB PLATINUM IV - CROCI EURO- I1C 122,9 Nordea L&P Investments Lux S.A.R.L. 252,1 Holberg Norden 198,8 Nordea Global 1 139,2 Nordea Kapital 619,2 Nordea Stabile Aksjer Global 715,0 Northern Logistic Property 58,9 RMF Global Emerging Managers Ltd 81,3 Septentrio US 74,1 Andre aksjer og andeler 347,9 Sum aksjer og andeler i kollektivporteføljen 3 691,1 Investeringsvalgporteføljen ABIF Pengemarked 99,6 Fidelity South East Asia Fund 103,3 Gartmore SICAV Latin American Fund D1 76,0 Holberg Norden 117,2 JPMorgan US Select Eq 90,5 Nordea 1 - European Value Fund BP-NOK 114,4 Nordea 1 - North American Value Fund BP-NOK 105,4 Nordea Avkastning 94,3 Nordea Europa 122,0 Nordea Far East Growth NOK 116,4 Nordea Global High Yield 162,1 Nordea Global II 1 537,4 Nordea Internasjonale Aksjer III 88,0 Nordea Kapital 827,1 Nordea Kreditt 300,5 Nordea Kredittobligasjon 411,9 Nordea Likviditet 73,8 Nordea Likviditet II 332,5 Nordea Likviditet III 612,6 Nordea Norge Verdi 335,9 Nordea Obligasjon II 116,9 Nordea Obligasjon III 578,5 Nordea Pengemarked 135,9 Nordea Smb 69,8 Andre aksjer og andeler 690,7 Sum aksjer og andeler i investeringsvalgporteføljen 7 312,

19 15 Derivater Eksponering mot Antall Brutto nominelt Markeds- Markeds- Markedsunderliggende kontrakter volum verdi negativ verdi positiv verdi total Aksjeindeksopsjoner Sum aksjeopsjoner Aksjeindeksfutures Sum aksjefutures Assetswap Sum Assetswap Valutaderivat Sum Valutaderivater Sum derivater Handel i derivater kan benyttes i forvaltning av aksjer og rentepapirer. Derivater benyttes med formål om å redusere risiko og effektivisere forvaltningen innenfor regulative-og styrets rammer. Brutto nominelt volum gir informasjon om omfanget. Renteavtalene er standard OTC-produkter og er sensitive for endringer i rentenivået. Assetswapper er obligasjoner der underliggende obligasjonsrente og/eller valuta swappes til annen rente/valuta. Verdien av assetswappene er inkludert ved verdivurdering av underliggende obligasjoner. Underliggende obligasjoner inngår i hhv. norske og utenlandske statspapirer. Valutaterminkontrakter benyttes for å redusere eksponeringen i utenlandsk valuta og er sensitiv for endring i valutakurser. Verdiendringer motsvares i det alt vesentlige av verdiendringer på andre eiendelsposter. 16 Bygninger til eget bruk og investeringseiendommer Bygninger Anskaffelseskost Samlede avskrivninger og verdireguleringer pr Bokført verdi pr Tilgang 69 Nyanskaffelser 0 Avgang til anskaffelseskost (inkludert oppskrivning i året) -440 Årets avskrivninger 0 Årets verdireguleringer inkl. reverseringer -162 Bokført verdi av eiendommer til eget bruk og investeringseiendommer pr Leieinntekter Driftskostnader Netto driftsinntekt 220 Underspesifikasjon pr. bygg, inkludert eiendom klassifisert som Aksjer og andeler i datterforetak Areal egen Leie Utleie Ledig Gj.sn. utnyttelse egen bruk areal areal leietid Bygg Eiendom Type Sted m² m² m² år Arkaden Storsenter Direkte Butikk Skien Henrik Ibsensgt. 53 Direkte Kontor Oslo Essendropsgt. 8 Direkte Kontor Oslo Fjeldbo Næringspark Datterselskap Lager Sørum Flyspeditørenes Senter Datterselskap Lager Ullensaker Folke Bernadottesvei 38 Direkte Kontor Bergen , Fr. Selmersvei 2 Direkte Kontor Oslo Glommen Brygge Datterselskap Kontor Fredrikstad Hoffsvei 70B Direkte Kontor Oslo Hoffsvei 70C Direkte Kontor Oslo Hvaltorvet Direkte Butikk Sandefjord Kirkegt. 14 Direkte Kontor Moss Kirkegt. 6 Direkte Kontor Oslo Kokstadflaten 4 Direkte Kontor Bergen Lilleakerveien 2E/F Datterselskap Kontor Oslo Lilleakerveien 2D Datterselskap Kontor Oslo Lilleakerveien 2C Datterselskap Kontor Oslo Lilleakerveien 2A Datterselskap Kontor Oslo , Lilleakerveien 2B Datterselskap Kontor Oslo Lilleakerveien 2 Parkering Datterselskap Parkering Oslo Munchsgt. 5B Datterselskap Kontor Oslo Ole Deviksv Direkte Kontor Oslo Parkgården Direkte Butikk Oslo Stoa Vest Direkte Butikk Arendal Sørsvannsveien Datterselskap Lager Arendal Stoa Vest II Datterselskap Butikk Arendal Strømsveien 102 Datterselskap Kontor Oslo Teisen Boligsenter Direkte Bolig Oslo Teisenvn. 5 Direkte Kontor Oslo Vennersborg Datterselskap Bolig Oslo Ø/N Slottsgt. 8/9 Direkte Kontor Oslo Åsane Storsenter Datterselskap Butikk Bergen , Totalt areal utgjør m² Leie NOK Eiendomstype m² per m² Kontor Butikk Bolig Lager Øvrig Totalt Markeds- Eiendom til eget bruk Egenleie m² Totalareal m² verdi Folke Bernadottesvei 38 Lilleakerveien 2A Totalt Markedsverdi på arealer til egen utnyttelse utgjør 175 millioner kroner. Markedsleie er lagt til grunn ved beregning av leie for lokaler til egen utnyttelse

20 17 Kapitalavkastning Kollektivporteføljen total Kapitalavkastning I 4,87 % 0,28 % 10,17 % 8,07 % 7,11 % Kapitalavkastning II 6,19 % -2,12 % 8,92 % 8,27 % 9,99 % Gjennomsnittsrente na na 10,12 % 7,41 % 7,12 % 2009 Underporteføljer Lav Medium Høy Kapitalavkastning I 4,85 % 4,87 % 5,88 % Kapitalavkastning II 6,32 % 6,19 % 7,15 % 19 Aksjekapital Aksjeeier: Nordea Liv Holding Norge AS Eierandel: 100 % Sum Aksjenes Pålydende aksjekapital antall verdi i Det foreligger ingen rettigheter som kan medføre utstedelse av nye aksjer. Alle aksjene har lik stemmerett. Definisjoner: Kapitalavkastning I: Realiserte finansinntekter inklusiv opp-/nedskrivning av faste eiendommer uttrykt i prosent av gjennomsnittet av porteføljens forvaltningskapital i året. Kapitalavkastning II: Som kapitalavkastning I inklusiv endring i merverdier på finansielle omløpsmidler. 18 Immaterielle eiendeler, anlegg og utstyr Immaterielle Driftsmidler eiendeler* Anskaffelseskost pr Tilgang i året 5 26 Avgang i året 1 0 Anskaffelseskost pr Akkum. ord. avskr. pr Avgang akkum. ord. avskr. 0 0 Årets ord. avskrivninger 2 13 Akkum. ord. avskr. pr Akkum. nedskrivninger pr Årets nedskrivninger 0 0 Akkum. nedskrivninger pr Netto bokført verdi pr * Immaterielle eiendeler er internt utviklede IT-systemer. Økonomisk levetid / Avskrivingsplan: Økonomisk Avskrivnings- Driftsmiddelgruppe levetid i år metode EDB utstyr 4 Lineær Biler 6-7 Lineær Kontorutstyr 5 Lineær Oppussing 10 Lineær Aktiverte IT-systemer 5-10 Lineær Driftsmidlene forventes å ha en økonomisk levetid lik avskrivingstiden. 20 Salgskostnader Personalkostnader Provisjoner (til andre selskaper) Andre salgskostnader Sum salgskostnader Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Pensjonsforpliktelser Andre fratredelsesytelser 0 0 Sum Pensjonsplaner Nordea Liv Norge er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene etter denne loven. Selskapets pensjonsordning er sikret i og administrert av Nordea Liv Norge AS. Selskapet har også påtatt seg pensjonsforpliktelser som ikke er dekket av pensjonsordningene i selskapet, i forbindelse med førtidspensjoner og tilleggspensjoner. Pensjonsforpliktelsene omfatter 360 personer, hvorav 97 mottok pensjon pr. 31. desember De aktive medlemmenes gjennomsnittsalder er 42 år. Gjennomsnittlig antall ansatte i selskapet i 2009 var 243 Ytelsesbaserte pensjonsplaner Pensjonsordningene er regnskapsført i samsvar med IAS 19 som krever at nåverdien av pensjonsforpliktelsene fratrukket markedsverdien av pensjonsmidlene reflekteres i balansen. Alle pensjonsplanene er ytelsesbaserte. De vesentligste ordningene er dekket av eiendeler i Nordea Liv Norge AS. Tilleggspensjoner og førtidspensjoner som ikke er forsikret, bokføres direkte som pensjonsforpliktelser i balansen. Aktuarielle gevinster og tap som følge av endrede forutsetninger eller avvik mellom forventet og faktisk avkastning på pensjonsmidler, regnskapsføres ikke i balansen direkte, men vil bli periodisert over en periode på 10 år dersom de totalt oversteg 10 % av det høyeste av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i det foregående år. Ordinær pensjonsalder er 67 år. Ordningene gir, basert på folketrygdens nåværende betingelser, rett til alderspensjon tilsvarende 67 prosent av pensjonsgrunnlaget på pensjoneringstidspunktet. Ved mindre enn 30 års tjenestetid på pensjoneringstidspunktet foretas en forholdsvis avkorting. Fra 67 år samordnes pensjonen med ytelsene fra folketrygden. IAS 19 pensjonsberegninger og forutsetninger Beregningen av pensjonsforpliktelsene utføres av aktuar og er basert på aktuarielle forutsetninger som er fastsatt for alle pensjonsordningene i Nordea Norge. Forutsetninger Diskonteringsrente 4,5 % 4,5 % Forventet lønnsregulering 3,5 % 3,5 % Forventet avkastning på pensjonsmidlene 5,5 % 5,5 % Forventet regulering av løpende pensjoner 3,0 % 3,0 % Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,0 % 3,0 % Turnover 5,0 % 5,0 % Uttakstilbøyelighet for AFP år 30,0 % 30,0 % 38 39

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 29 469 404 16 585 093 2. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 2014 2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 152 994 968 148 805 301 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 475 056

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

Årsrapport Nordea Liv Norge 2009

Årsrapport Nordea Liv Norge 2009 Årsrapport Nordea Liv Norge 2009 1 Nøkkeltall 2005-2009 Nordea Liv 2005 2006 2007 2008 2009 Forvaltningskapital 30 103 40 208 45 291 42 022 47 367 Forfalte premier 2 849 5 753 5 567 4 325 4 916 Premieinntekter

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Regnskapsprinsipper 11 Note 2 Premieinntekt fordelt

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Årsrapport 2015. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS

Årsrapport 2015. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2015 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS 2 Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Årsrapport 2015 Innhold Presentasjon av selskapets ledelse 4 Årsberetning 2015 5 Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 3.kvartal 2017 (Urevidert) I 2017 tegner selskapet forsikringer på egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil konsernet fremdeles ha hoveddelen

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer