Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III"

Transkript

1 1 A/S Ringgaten Byggeselskap III Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for boligaksjeselskapet ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 A/S Ringgaten Byggeselskap III Innkalling til ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling i A/S Ringgaten Byggeselskap III avholdes TORSDAG, DEN 7. MARS 2013 kl. 18 Sted: I Engelsborg Eldresenter / Sofienbergsenteret, Rathkesgate 19. Inngang fra Helgesensgate. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder. B) Opptak av navnefortegnelse. C) Valg av referent og minst en aksjonær til å underskrive protokollen. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 2. Get, nytt tilbud. Se vedlagte tilbud side Anders Lindsetmo fra Get vil være tilstede på generalforsamlingen. A) Alt 1 kollektiv start m/ Get Box mikro + bredbånd 10, kr.360 pr husstand pr måned. B) Alt 2 kollektiv start m/ Get Box mikro + bredbånd 2, kr.310 pr husstand pr måned. 3. ÅRSBERETNING FOR 2012, side ÅRSREGNSKAP FOR 2012, side A) Behandling av regnskap for 2012 og disponering av årsresultatet. B) Budsjettforslag for GODTGJØRELSE TIL STYRET 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år. B) Valg av 1 varamedlem for 1 år. 7. Valg av revisor. Styret foreslår BDO.

3 3 A/S Ringgaten Byggeselskap III 8. Vedlikeholdsarbeider. A) Maling av resterende to oppganger i Tromsøgata (T42 og T44), se omtale om dette i styrets beretning samt vedlagte pristilbud, side 24. B) Kontroll av elektrisk anlegg, se tilbud side Selskapet har ansvar for fellesanlegget, pris kr ekskl mva.. Styret foreslår kontroll hvert 4. år. Anlegg i leilighetene. Se vedlagte tilbud. De av aksjonærene som ønsker å benytte foreliggende tilbud må selv bestille og betale dette. C) Rydding av loft. D) TV kontroll av rør. F) Finansiering av ovennevnte arbeider. Styret foreslår å bruke av penger på bankkonto. 9. Forslag til forandring av husordensreglene. Forslaget følger vedlagt, side "Styret foreslår enkelte presiseringer i eksisterende husordensregler og noe justering av ordlyd. Samtlige forslag, med unntak av forslag om å pålegge utskifting av varmtvannsbereder etter 10 år, er en kodifisering av allerede eksisterende praksis/regler. NB! Generalforsamlingen endret husordensreglene for bruk av grill som en prøveordning for ett år. Styret foreslår at ordningen nå gjøres permanent." 10. Forslag fra aksjonær. A) Det foreslås at det settes opp et gjerde, med lås, på hver side av sykkelparkeringen. Dette for å begrense hærverk, tyveri og at sykkelstativene fylles opp av "andres" sykler. Oslo, Styret i A/S Ringgaten Byggeselskap III Regina Syse Vandraas/s/ Peder Songedal Karlsen/s/ Elisabeth Reiersen/s/

4 4 A/S Ringgaten Byggeselskap III ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har boligaksjeselskapets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Regina Syse Vandraas Tromsøgata 42 Styremedlem Peder Songedal Karlsen Christian Michelsens Gt 4 Styremedlem Elisabeth Reiersen Tromsøgata 42 Varamedlem Hilde Tinglum Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 1 mann. Boligaksjeselskapet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om boligaksjeselskapet Boligaksjeselskapet består av 70 leiligheter. Boligaksjeselskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 2 Grunerløkka i Oslo kommune og har adresse: Chr.Michelsensgate 4 Chr.Michelsensgate 6 Chr.Michelsensgate 8 Dælenenggaten 9 Tromsøgaten 38 Tromsøgaten 40 Tromsøgaten 42 Tromsøgaten 44 Boligaksjeselskapet har følgende gårds- og bruksnummer : Gnr 227 Bnr Boligaksjeselskapets hovedformål er å gi aksjonærene borett til egen bolig i boligaksjeselskapet. Boligaksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Boligaksjeselskapet har 1 deltids ansatt vaktmester. Arbeidsmiljøet ansees som godt. Det er ikke registrert sykefravær eller vesentlige skader i Selskapet arbeider for likestilling av ansatte og vil bl a sørge for at arbeidsoppgavene legges til rette for å passe både for menn og kvinner. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Boligaksjeselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Boligaksjeselskapets revisor er Vardens Revisjons.kontor AS.

5 5 A/S Ringgaten Byggeselskap III Styrets arbeid Som ledd i styrets HMS-plan er det inngått avtale med Trygg og Sikker A/S med varighet på 10 år. Samtlige av selskapets leiligheter har fått ny optisk/termisk røykvarsler og brannslukker, samt et slukkeskum som kan brukes til alle små branntilløp på komfyr. Brannslukkingsapparatene som er plassert i fellesarealene kontrolleres hvert år, mens brannslukkerne i leilighetene vil kontrolleres om fem år. Etter ytterligere fem år vil slukkerne erstattes av nye slukkere. Batteriet på montert brannvarsler har ti års levetid. Utlevert utstyr er selskapets eiendom og skal følge boligen ved eventuelt eierskifte. Det er p.t. ikke planlagt felles innkjøp av redningsliner. De aksjonærer som ønsker redningsline, kan bestille dette direkte, eksempelvis fra Trygg og Sikker A/S. Det er gjennomført nye målinger av setningsskader i Dælenenggata 9 og Tromsøgata 38 via Nerdrums Oppmåling. Rapporten ble deretter oversendt Multiconsult til gjennomgang. Multiconsult konkluderte med at setningene fremdeles er innenfor det normale. Nytt nivellement anbefales utført i 2014 for å følge setningsutviklingen fremover. Dælenenggata 9 og Tromsøgata 38 er tidligere delvis refundamentert (vestre yttervegg) med stålpeler. Pelene beskyttes av et katodisk beskyttelsesanlegg. Anlegget ble oppgradert i 2012 for å sørge for fortsatt beskyttelse, slik at stålpelene ikke skal korrodere. Arbeidet ble utført av Corroteam A/S. Styret er svært godt fornøyd med både fremdrift og utførelse. Anlegget har en forventet levetid på 30 år. Multiconsult har antydet at man på sikt antatt vil måtte refundamentere resterende del av de to oppgangene med stålpeler. Det er imidlertid for tidlig å gi noen nærmere tidsangivelse for når dette arbeidet må gjennomføres. Soilrør på samtlige av selskapets bad er rehabilitert av Proline A/S. De nye rørene har en antatt varighet på 50 år. Styret er meget godt fornøyd med fremdrift og gjennomføring. Bunnledninger og stikkledninger er tidligere skiftet og det var således ikke nødvendig med rehabilitering av disse. Disse ble skiftet på nittitallet og det er opplyst at denne type rør har en gjennomsnittelig levetid på ca 50 år. Soilrør på kjøkken i seks av selskapets åtte oppganger ble rehabilitert i løpet av perioden av Smestad & Vangsøy Rørservice A/S. Forventet levetid er anslått til år. Resterende soilrør ble rehabilitert i 2012 av Proline A/S. Det har vært skiftet sluk på fire bad i Styret minner for ordens skyld om at aksjonærene plikter å søke styret før rehabilitering av baderom. Selskapet dekker utgifter med inntil kr ,- inkl. mva. pr sluk. Dette tilsvarer den fastpris styret har fremforhandlet hos Smestad & Vangsøy Rørservice A/S. Det presiseres for ordens skyld at aksjonærene selvsagt står fritt ved valg av utførende firma. Utførende firma må imidlertid gjøres oppmerksom på at skifte av sluk må gjøres ihht. påkrevd fremgangsmåte, se nærmere om dette i forslag til nye husordensregler. Trappetrinn ned til kjelleren i Christian Michelsensgate 6 ble murt opp på nytt av vaktmester. Ytterdører i Tromsøgata 38, 40, 42 og 44, samt Dælenenggata ble lakkert på nytt. Det er videre montert sikringer/vindushasper på aktuelle vinduer i alle åtte oppganger. Det er reparert vaskemaskin i hhv. Tromsøgata 42 og Christian Michelsensgate 4, samt at det er kjøpt inn industriell tørketrommel i Tromsøgata 38.

6 6 A/S Ringgaten Byggeselskap III Planlagte arbeider 2013: Oppussing av selskapets oppganger I 2010 ble oppgangene i hhv. Dælenenggata 9, samt Tromsøgata 38 og 40 pusset opp. Styret foreslår at ytterligere to oppganger pusses opp i 2013, hhv. Tromsøgata 42 og 44. Resterende tre oppganger vil etter planen pusses opp i 2014/2015. Styret innhentet anbud fra flere selskap i forbindelse med oppussingen av oppgangene. Alfa Malermester A/S ble valgt som utførende firma. Styret var svært godt fornøyd med fremdrift, utføring og pris. Styret anser det hensiktmessig å fortsette å bruke samme firma for restrende del av arbeidet. Rydding av fellesarealene på selskapets fire loft Av hensyn til brannsikkerheten anbefales det at samtlige fellesarealer på loft ryddes. Som det fremgår av selskapets husordensregler skal alle private eiendeler oppbevares i den enkelte aksjonærs leilighet eller i de to bodene tilhørende hver leilighet. I løpet av årene har det likevel blitt hensatt en rekke eiendeler i fellesarealene. Styret finner det nå nødvendig å besørge rydding av samtlige loft. I forsøk på å redusere selskapets utgifter i den forbindelse, vil styret innkalle til felles dugnad. Eventuelt gjenstående arbeid etter dugnaden vil gjennomføres av innleid hjelp. Kontroll av elektrisk fellesanlegg Det er innhentet anbud fra to leverandører vedrørende fast kontroll av felles elektrisk anlegg i selskapet. Anbudene inkluderer termografering av hovedtavlene, slik at eventuelle mangler kan avdekkes på et tidlig stadie. Tilbudene er sammenfallende i pris. Kostnad for sjekk av elektrisk anlegg er kr ,- med tillegg av mva, samt kr ,- med tillegg av mva. for termografering. Styret anbefaler at det inngås fast avtale om slik kontroll hvert fjerde år, første gang TV-kontroll av rør og beredere Som en følge av det økende antallet vannskader den siste tiden, finner styret det nødvendig å utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak. Styret foreslår at styret innhenter informasjon om alder på samtlige at selskapets beredere. De beredere som er over 10 år må skiftes, jfr. forslag til endring i Husordensreglene. I tillegg bør det foretas videokontroll av røropplegget, samt en rørkontroll fra autorisert rørleggerfirma. Styret ber om Generalforsamlingens samtykke til å gjennomføre de tiltak som anses nødvendige. Fartsdumper Styret foreslår at spørsmålet om fartsdumper i bakgården utstår til neste generalforsamling. Dette som en følge av at en avventer videre koordinering av prosjektet med A/S Ringgaten Byggeselskap II, som deler bakgård med selskapet og som også vurderer fartsdumper. Areal som Statens Vegvesen overtok i 2010 og vedlikehold av dette annen beplantning etc. Iht. vedtak på Generalforsamlingen avstod selskapet i kvm grunn i Christian Michelsensgate til Statens Vegvesen, vederlagsfritt, i forbindelse med ombyggingen av Carl Bernes plass, mot at det ble bygget nye forplener med kantstein i Grorud-granitt og beplantning, som vegvesenet vedlikeholder i fem år.

7 7 A/S Ringgaten Byggeselskap III Styret opplever at beplantningen og vedlikeholdet ikke har vært tilfredsstillende. På tross av flere henvendelser fra styret har dette dessverre ikke bedret seg. Styret foreslår derfor at selskapet tar over beplantning og vedlikehold igjen og at det herunder plantes en ny hekk, samt at det vurderes eventuelt et lavt gjerde. Styret vil i den forbindelse se nærmere på spørsmålet om kompensasjon for manglende etterlevelse av avtalen. I bakgården vil det plantes rosebusker langs husveggen/under balkongene ved Christian Michelsens gate. Rosebuskene som ble plantet ved inngangspartiene ved Tromsøgata har dessverre blitt utsatt for hærverk ved en rekke anledninger og vurderes derfor å erstattes med mer robust beplantning. Måking i bakgården Måking av bilveien i bakgården er fremdeles ikke optimal. Styret vil derfor fortsette dialogen med Kaare Berg Stiftelsen (7/11-bygget), som har ansvar for dette. GET, nytt tilbud se vedlagte tilbud. I dag betaler selskapet kr 167 pr mnd/husstand for deres avtale på Kollektiv Analog Grunnpakke. Av 70 husstander har Get registrert følgende: 50% av beboere har i dag Digital-TV 70% av beboere har i dag Bredbånd fra Get 80% av beboere med Get bredbånd har hastighet S10 eller raskere! Get tilbyr følgende forslag : Alternativ 1 Kollektiv Start m/get Box mikro + Bredbånd 10 Kollektiv Start m/get Box mikro kr 201,00 pr mnd/husstand Kollektiv Bredbånd 10 mbit kr 159,00 pr mnd/husstand Totalt = kr 360,00 pr mnd/husstand Alternativ 2 Kollektiv Start m/get Box mikro + Bredbånd 2 Kollektiv Start m/get Box mikro kr 201,00 pr mnd/husstand Kollektiv Bredbånd 2 mbit kr 109,00 pr mnd/husstand Totalt = kr 310,00 pr mnd/husstand ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av boligaksjeselskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om boligaksjeselskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr

8 8 A/S Ringgaten Byggeselskap III Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr Vesentlige avvik i forhold til budsjett skyldes at renovering av soilrør ikke var innarbeidet i budsjettet. Det var et generalforsamlingsvedtak. 1. Boligselskapet har endret regnskapsprinsipp tilknyttet kostnadsføring av styrehonoraret. Dette får også innvirkning av arbeidsgiveravgiften. Fra og med 2012 avsettes ikke lenger styrehonorar og arbeidsgiveravgift for inneværende år. Styrehonoraret utgiftsføres i det året det vedtas utbetalt. 2. Drift- og vedlikehold er utgiftsført med kr Det vesentlige av denne utgiften er relatert til rørrenoveringen. Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. Underskuddet er relatert til de store vedlikeholdsutgiftene selskapet hadde i 2012, herunder bl a rørrenoveringen. Regnskapsmessig medfører dette at aksjekapitalen er tapt. Det udekkede tapet refererer seg til bl.a. lovens bokføringsprinsipper om full utgiftsføring av vedlikeholdsarbeider. Imidlertid har eiendommens bygning en verdi som langt overstiger dette. Bygningens fullverdi forsikring er beregnet ut fra ca kr.130 mill. Selskapets har en fornuftig økonomiplan. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter maling av to oppganger, kontroll av felles el anlegg etc.. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2012.

9 9 A/S Ringgaten Byggeselskap III Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med ca. kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på boligaksjeselskapets skadehistorikk. Lån Boligaksjeselskapet har lån i Nordea Bank ASA (balkonglån) og i OBOS AS (rørrenovering). Lånene er annuitetslån med flytende rente. Det betales årlige avdrag på begge lånene. Felleskostnader Budsjettet er basert på en felleskostnads økning på 3 % for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo,13. februar 2013 Styret i A/S Ringgaten Byggeselskap III Regina Syse Vandraas/s/ Peder Songedal Karlsen/s/ Elisabeth Reiersen /s/

10 10 A/S Ringgaten Byggeselskap III

11 11 A/S Ringgaten Byggeselskap III

12 12 A/S Ringgaten Byggeselskap III A/S RINGGATEN BYGGESELSKAP III RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital Udekket tap

13 13 A/S Ringgaten Byggeselskap III BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Leiligheter/ lokaler Varige driftsmidler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

14 14 A/S Ringgaten Byggeselskap III EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR A/S RINGGATEN BYGGESELSKAP III Regina Syse Vandraas /s/ Peder Songedal Karlsen /s/ Elisabeth Reiersen /s/

15 15 A/S Ringgaten Byggeselskap III NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader 1. halvår Felleskostnader Felleskostnader vaktm.leil Trappevask Renter Lån/Renter Vinduslån Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn, ikke feriepenger -600 Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 4 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 5 KONSULENTHONORAR Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR

16 16 A/S Ringgaten Byggeselskap III NOTE: 6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 7 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 8 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer -908 Renhold ved firmaer Kontor- og datarekvisita -237 Trykksaker -65 Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Bank- og kortgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 9 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader 467 Utbytte fra Gjensidige Andre renteinntekter 103 SUM FINANSINNTEKTER

17 17 A/S Ringgaten Byggeselskap III NOTE: 10 FINANSKOSTNADER Renteutgifter Obos Renteutgifter Nordea Andre rentekostnader -49 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 11 BYGNINGER Kostpris bygninger/bokf.verdi Kostpris takarbeid/bokf.verdi Kostpris balkonger/bokf.verdi 2007/ Avskrevet tidligere år Avskrevet i år SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.227/bnr.17 M. flere Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 42. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 12 LEILIGHETER Leiligheter SUM LEILIGHETER Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 42. NOTE: 13 VARIGE DRIFTSMIDLER Tørketrommel nr. 2 Kostpris Tørketrommel Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskemaskin Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskemaskin nr. 2 Tilgang Avskrevet i år

18 . 18 A/S Ringgaten Byggeselskap III LEKEAPPARAT Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 14 LANGSIKTIGE FORDRINGER Strøm SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2013) 526 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 526 Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2013, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 16 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er på kr fordelt på 1722 aksjer à kr 100. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. NOTE: 17 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget.

19 19 A/S Ringgaten Byggeselskap III NOTE: 18 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Nordea Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 5,95%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Nordea Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 5,95%, løpetid 10 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år A/S RINGGATEN BYGGESELSKAP III Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,15%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 19 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 20 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 21 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

20 20 A/S Ringgaten Byggeselskap III FORSLAG FRA STYRET 2. Get, nytt tilbud. Se vedlagte tilbud. Anders Lindsetmo fra Get vil være tilstede på generalforsamlingen. A) Alt 1 kollektiv start m/ Get Box mikro + bredbånd 10, kr.360 pr husstand pr måned. B) Alt 2 kollektiv start m/ Get Box mikro + bredbånd 2, kr.310 pr husstand pr måned

21 21 A/S Ringgaten Byggeselskap III

22 22 A/S Ringgaten Byggeselskap III

23 23 A/S Ringgaten Byggeselskap III FORSLAG FRA STYRET, fortettelse: 8. Vedlikeholdsarbeider. A) Maling av resterende to oppganger i Tromsøgata (T42 og T44), se omtale om dette i styrets beretning samt vedlagte pristilbud. B) Kontroll av elektrisk anlegg. Selskapet har ansvar for fellesanlegget, pris kr ekskl mva.. Styret foreslår kontroll hvert 4. år. Anlegg i leilighetene. Se vedlagte tilbud. De av aksjonærene som ønsker å benytte foreliggende tilbud må selv bestille og betale dette. C) Rydding av loft. D) TV kontroll av rør. F) Finansiering av ovennevnte arbeider. Styret foreslår å bruke av penger på bankkonto.

24 24 A/S Ringgaten Byggeselskap III PRISTILBUD MALING AV OPPGANGER Dælenggt. 9 Tak og underside trapp: Smuss fjernes, flekksparkling to ganger og males to ganger med Nordsjø Mesterlateks 07, en farge. Sum tak som beskrevet kr ,- Vegger: Smuss fjernes, skader etter setningsskader, åpnes opp og pålegges ny kalkpuss, flekksparkling to ganger og males males to ganger med Nordsjø Mesterakryl 20, en farge etter eget ønske. På vegger 2 stk. pr. etasje pålegges ny glassfiberstrie G 135 ovenpå eksisterende strie etter skadeutbedringen. Sum vegger som beskrevet kr , Sum som beskrevet, Dælengt. 9 kr , Tromsøgt. 42 og Tromsøgt.44 Tak og underside trapp: Smuss fjernes, flekksparkling to ganger og males to ganger med Nordsjø Mesterlateks 07, en farge. Sum tak som beskrevet kr ,- Vegger: Smuss fjernes, flekksparkling to ganger og males males to ganger med Nordsjø Mesterakryl 20, en farge etter eget ønske. Sum vegger som beskrevet kr , Sum som beskrevet, Tromsøgt. 42 kr , Alle summer er eks. m.v.a. Med vennlig hilsen for Alfa Malermesterfirma AS Raymond Tøgard Daglig leder/malermester

25 25 A/S Ringgaten Byggeselskap III

26 26 A/S Ringgaten Byggeselskap III

27 27 A/S Ringgaten Byggeselskap III FORSLAG FRA STYRET, fortsettelse: 9. Forslag til forandring av husordensreglene. Forslaget følger vedlagt. "Styret foreslår enkelte presiseringer i eksisterende husordensregler og noe justering av ordlyd. Samtlige forslag, med unntak av forslag om å pålegge utskifting av varmtvannsbereder etter 10 år, er en kodifisering av allerede eksisterende praksis/regler. NB! Generalforsamlingen endret husordensreglene for bruk av grill som en prøveordning for ett år. Styret foreslår at ordningen nå gjøres permanent." Forslag til endring av husordensreglene: Eksisterende husordensregler: HUSORDENSREGLER FOR A/S RINGGATEN BYGGESELSKAP III LES HUSSORDEN OG OVERHOLD DEN I EGEN OG FELLES INTERESSE! UTEAREAL Felles uteareal må brukes på en slik måte at det ikke er til sjenanse for andre. Dette betyr: Alle må rydde etter seg. Det er ikke anledning til å bruke rusmidler på området. Det må være ro i gården etter kl (Lyden bærer svært godt). Husdyr skal holdes i bånd, ikke løpe fritt omkring. Det er ikke tillatt å parkere i gården. Parkering her kan medføre borttauing. AVFALLSBOD Selskapets avfalsbod er nærmest Dælenenggt. Her er egne beholdere til papp, aviser og drikkekartonger. (Ikke plast). Gjenstander som ikke går i avfallsbeholdere for husholdningsavfall, må ikke hensettes her. Husk kildesortering! Mindre mengder avfall kan leveres gratis til: Brobekk Gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87 eller Grønmo Gjenbruksstasjon. Se oppslag i avfallsboden. KJELLERNE Sykler og barnevogner som settes i kjellerne, må plasseres slik at de ikke er til hinder. Møbler o.a. må ikke plasseres her. Gjenstander som skal kastes på vår årlige Container om høsten, må oppbevares i den enkeltes bod. Gjenstander som er plassert i fellesrom uten styrets godkjennelse, blir fjernet for eiers regning. VASKERIENE Vaskeriet kan reserveres ved å skrive seg på kalenderen som henger på døren i vaskeriet. Det må angis tid fra og hvor lenge vaskeriet er reservert, og vasken må avsluttes innen denne tid. Kalenderen må derfor alltid sjekkes om noen har reservert vaskeriet før dette taes i bruk. Vaskeriet må rengiøres og maskinene tørkes av etter bruk. Maskinen må ikke brukes til farging av tøy eller vask av tunge loende ting, som filleryer, lodne ulltepper. Tørketrommelen må tømmes for lo i lofilteret i døren. Døren til vaskeriet holdes låst. Vaskeriet må ikke benyttes etter kl. 23. Samt at det taes hensyn på søn- og helligdager, da skal det heller ikke henge tøy tilt ørk i tørkebåsene. Klær med spiler og lignende anbefales lagt i en egnet pose under vask. Er vaskeriet ikke tatt i bruk innen 1 time etter det er reservert for, opphører reservasjonen og kan brukes av andre.

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 AS Maridalsveien 205 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer