Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III"

Transkript

1 1 A/S Ringgaten Byggeselskap III Til beboerne i A/S Ringgaten Byggeselskap III Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for boligaksjeselskapet ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. Aksjeeier kan møte ved fullmektig. Framleietaker har rett til å møte, men uten stemmerett. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 A/S Ringgaten Byggeselskap III Innkalling til ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling i A/S Ringgaten Byggeselskap III avholdes TORSDAG, DEN 7. MARS 2013 kl. 18 Sted: I Engelsborg Eldresenter / Sofienbergsenteret, Rathkesgate 19. Inngang fra Helgesensgate. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder. B) Opptak av navnefortegnelse. C) Valg av referent og minst en aksjonær til å underskrive protokollen. D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn. 2. Get, nytt tilbud. Se vedlagte tilbud side Anders Lindsetmo fra Get vil være tilstede på generalforsamlingen. A) Alt 1 kollektiv start m/ Get Box mikro + bredbånd 10, kr.360 pr husstand pr måned. B) Alt 2 kollektiv start m/ Get Box mikro + bredbånd 2, kr.310 pr husstand pr måned. 3. ÅRSBERETNING FOR 2012, side ÅRSREGNSKAP FOR 2012, side A) Behandling av regnskap for 2012 og disponering av årsresultatet. B) Budsjettforslag for GODTGJØRELSE TIL STYRET 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år. B) Valg av 1 varamedlem for 1 år. 7. Valg av revisor. Styret foreslår BDO.

3 3 A/S Ringgaten Byggeselskap III 8. Vedlikeholdsarbeider. A) Maling av resterende to oppganger i Tromsøgata (T42 og T44), se omtale om dette i styrets beretning samt vedlagte pristilbud, side 24. B) Kontroll av elektrisk anlegg, se tilbud side Selskapet har ansvar for fellesanlegget, pris kr ekskl mva.. Styret foreslår kontroll hvert 4. år. Anlegg i leilighetene. Se vedlagte tilbud. De av aksjonærene som ønsker å benytte foreliggende tilbud må selv bestille og betale dette. C) Rydding av loft. D) TV kontroll av rør. F) Finansiering av ovennevnte arbeider. Styret foreslår å bruke av penger på bankkonto. 9. Forslag til forandring av husordensreglene. Forslaget følger vedlagt, side "Styret foreslår enkelte presiseringer i eksisterende husordensregler og noe justering av ordlyd. Samtlige forslag, med unntak av forslag om å pålegge utskifting av varmtvannsbereder etter 10 år, er en kodifisering av allerede eksisterende praksis/regler. NB! Generalforsamlingen endret husordensreglene for bruk av grill som en prøveordning for ett år. Styret foreslår at ordningen nå gjøres permanent." 10. Forslag fra aksjonær. A) Det foreslås at det settes opp et gjerde, med lås, på hver side av sykkelparkeringen. Dette for å begrense hærverk, tyveri og at sykkelstativene fylles opp av "andres" sykler. Oslo, Styret i A/S Ringgaten Byggeselskap III Regina Syse Vandraas/s/ Peder Songedal Karlsen/s/ Elisabeth Reiersen/s/

4 4 A/S Ringgaten Byggeselskap III ÅRSBERETNING FOR 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har boligaksjeselskapets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Regina Syse Vandraas Tromsøgata 42 Styremedlem Peder Songedal Karlsen Christian Michelsens Gt 4 Styremedlem Elisabeth Reiersen Tromsøgata 42 Varamedlem Hilde Tinglum Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 1 mann. Boligaksjeselskapet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om boligaksjeselskapet Boligaksjeselskapet består av 70 leiligheter. Boligaksjeselskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 2 Grunerløkka i Oslo kommune og har adresse: Chr.Michelsensgate 4 Chr.Michelsensgate 6 Chr.Michelsensgate 8 Dælenenggaten 9 Tromsøgaten 38 Tromsøgaten 40 Tromsøgaten 42 Tromsøgaten 44 Boligaksjeselskapet har følgende gårds- og bruksnummer : Gnr 227 Bnr Boligaksjeselskapets hovedformål er å gi aksjonærene borett til egen bolig i boligaksjeselskapet. Boligaksjeselskapet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Boligaksjeselskapet har 1 deltids ansatt vaktmester. Arbeidsmiljøet ansees som godt. Det er ikke registrert sykefravær eller vesentlige skader i Selskapet arbeider for likestilling av ansatte og vil bl a sørge for at arbeidsoppgavene legges til rette for å passe både for menn og kvinner. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Boligaksjeselskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Boligaksjeselskapets revisor er Vardens Revisjons.kontor AS.

5 5 A/S Ringgaten Byggeselskap III Styrets arbeid Som ledd i styrets HMS-plan er det inngått avtale med Trygg og Sikker A/S med varighet på 10 år. Samtlige av selskapets leiligheter har fått ny optisk/termisk røykvarsler og brannslukker, samt et slukkeskum som kan brukes til alle små branntilløp på komfyr. Brannslukkingsapparatene som er plassert i fellesarealene kontrolleres hvert år, mens brannslukkerne i leilighetene vil kontrolleres om fem år. Etter ytterligere fem år vil slukkerne erstattes av nye slukkere. Batteriet på montert brannvarsler har ti års levetid. Utlevert utstyr er selskapets eiendom og skal følge boligen ved eventuelt eierskifte. Det er p.t. ikke planlagt felles innkjøp av redningsliner. De aksjonærer som ønsker redningsline, kan bestille dette direkte, eksempelvis fra Trygg og Sikker A/S. Det er gjennomført nye målinger av setningsskader i Dælenenggata 9 og Tromsøgata 38 via Nerdrums Oppmåling. Rapporten ble deretter oversendt Multiconsult til gjennomgang. Multiconsult konkluderte med at setningene fremdeles er innenfor det normale. Nytt nivellement anbefales utført i 2014 for å følge setningsutviklingen fremover. Dælenenggata 9 og Tromsøgata 38 er tidligere delvis refundamentert (vestre yttervegg) med stålpeler. Pelene beskyttes av et katodisk beskyttelsesanlegg. Anlegget ble oppgradert i 2012 for å sørge for fortsatt beskyttelse, slik at stålpelene ikke skal korrodere. Arbeidet ble utført av Corroteam A/S. Styret er svært godt fornøyd med både fremdrift og utførelse. Anlegget har en forventet levetid på 30 år. Multiconsult har antydet at man på sikt antatt vil måtte refundamentere resterende del av de to oppgangene med stålpeler. Det er imidlertid for tidlig å gi noen nærmere tidsangivelse for når dette arbeidet må gjennomføres. Soilrør på samtlige av selskapets bad er rehabilitert av Proline A/S. De nye rørene har en antatt varighet på 50 år. Styret er meget godt fornøyd med fremdrift og gjennomføring. Bunnledninger og stikkledninger er tidligere skiftet og det var således ikke nødvendig med rehabilitering av disse. Disse ble skiftet på nittitallet og det er opplyst at denne type rør har en gjennomsnittelig levetid på ca 50 år. Soilrør på kjøkken i seks av selskapets åtte oppganger ble rehabilitert i løpet av perioden av Smestad & Vangsøy Rørservice A/S. Forventet levetid er anslått til år. Resterende soilrør ble rehabilitert i 2012 av Proline A/S. Det har vært skiftet sluk på fire bad i Styret minner for ordens skyld om at aksjonærene plikter å søke styret før rehabilitering av baderom. Selskapet dekker utgifter med inntil kr ,- inkl. mva. pr sluk. Dette tilsvarer den fastpris styret har fremforhandlet hos Smestad & Vangsøy Rørservice A/S. Det presiseres for ordens skyld at aksjonærene selvsagt står fritt ved valg av utførende firma. Utførende firma må imidlertid gjøres oppmerksom på at skifte av sluk må gjøres ihht. påkrevd fremgangsmåte, se nærmere om dette i forslag til nye husordensregler. Trappetrinn ned til kjelleren i Christian Michelsensgate 6 ble murt opp på nytt av vaktmester. Ytterdører i Tromsøgata 38, 40, 42 og 44, samt Dælenenggata ble lakkert på nytt. Det er videre montert sikringer/vindushasper på aktuelle vinduer i alle åtte oppganger. Det er reparert vaskemaskin i hhv. Tromsøgata 42 og Christian Michelsensgate 4, samt at det er kjøpt inn industriell tørketrommel i Tromsøgata 38.

6 6 A/S Ringgaten Byggeselskap III Planlagte arbeider 2013: Oppussing av selskapets oppganger I 2010 ble oppgangene i hhv. Dælenenggata 9, samt Tromsøgata 38 og 40 pusset opp. Styret foreslår at ytterligere to oppganger pusses opp i 2013, hhv. Tromsøgata 42 og 44. Resterende tre oppganger vil etter planen pusses opp i 2014/2015. Styret innhentet anbud fra flere selskap i forbindelse med oppussingen av oppgangene. Alfa Malermester A/S ble valgt som utførende firma. Styret var svært godt fornøyd med fremdrift, utføring og pris. Styret anser det hensiktmessig å fortsette å bruke samme firma for restrende del av arbeidet. Rydding av fellesarealene på selskapets fire loft Av hensyn til brannsikkerheten anbefales det at samtlige fellesarealer på loft ryddes. Som det fremgår av selskapets husordensregler skal alle private eiendeler oppbevares i den enkelte aksjonærs leilighet eller i de to bodene tilhørende hver leilighet. I løpet av årene har det likevel blitt hensatt en rekke eiendeler i fellesarealene. Styret finner det nå nødvendig å besørge rydding av samtlige loft. I forsøk på å redusere selskapets utgifter i den forbindelse, vil styret innkalle til felles dugnad. Eventuelt gjenstående arbeid etter dugnaden vil gjennomføres av innleid hjelp. Kontroll av elektrisk fellesanlegg Det er innhentet anbud fra to leverandører vedrørende fast kontroll av felles elektrisk anlegg i selskapet. Anbudene inkluderer termografering av hovedtavlene, slik at eventuelle mangler kan avdekkes på et tidlig stadie. Tilbudene er sammenfallende i pris. Kostnad for sjekk av elektrisk anlegg er kr ,- med tillegg av mva, samt kr ,- med tillegg av mva. for termografering. Styret anbefaler at det inngås fast avtale om slik kontroll hvert fjerde år, første gang TV-kontroll av rør og beredere Som en følge av det økende antallet vannskader den siste tiden, finner styret det nødvendig å utarbeide en handlingsplan med konkrete tiltak. Styret foreslår at styret innhenter informasjon om alder på samtlige at selskapets beredere. De beredere som er over 10 år må skiftes, jfr. forslag til endring i Husordensreglene. I tillegg bør det foretas videokontroll av røropplegget, samt en rørkontroll fra autorisert rørleggerfirma. Styret ber om Generalforsamlingens samtykke til å gjennomføre de tiltak som anses nødvendige. Fartsdumper Styret foreslår at spørsmålet om fartsdumper i bakgården utstår til neste generalforsamling. Dette som en følge av at en avventer videre koordinering av prosjektet med A/S Ringgaten Byggeselskap II, som deler bakgård med selskapet og som også vurderer fartsdumper. Areal som Statens Vegvesen overtok i 2010 og vedlikehold av dette annen beplantning etc. Iht. vedtak på Generalforsamlingen avstod selskapet i kvm grunn i Christian Michelsensgate til Statens Vegvesen, vederlagsfritt, i forbindelse med ombyggingen av Carl Bernes plass, mot at det ble bygget nye forplener med kantstein i Grorud-granitt og beplantning, som vegvesenet vedlikeholder i fem år.

7 7 A/S Ringgaten Byggeselskap III Styret opplever at beplantningen og vedlikeholdet ikke har vært tilfredsstillende. På tross av flere henvendelser fra styret har dette dessverre ikke bedret seg. Styret foreslår derfor at selskapet tar over beplantning og vedlikehold igjen og at det herunder plantes en ny hekk, samt at det vurderes eventuelt et lavt gjerde. Styret vil i den forbindelse se nærmere på spørsmålet om kompensasjon for manglende etterlevelse av avtalen. I bakgården vil det plantes rosebusker langs husveggen/under balkongene ved Christian Michelsens gate. Rosebuskene som ble plantet ved inngangspartiene ved Tromsøgata har dessverre blitt utsatt for hærverk ved en rekke anledninger og vurderes derfor å erstattes med mer robust beplantning. Måking i bakgården Måking av bilveien i bakgården er fremdeles ikke optimal. Styret vil derfor fortsette dialogen med Kaare Berg Stiftelsen (7/11-bygget), som har ansvar for dette. GET, nytt tilbud se vedlagte tilbud. I dag betaler selskapet kr 167 pr mnd/husstand for deres avtale på Kollektiv Analog Grunnpakke. Av 70 husstander har Get registrert følgende: 50% av beboere har i dag Digital-TV 70% av beboere har i dag Bredbånd fra Get 80% av beboere med Get bredbånd har hastighet S10 eller raskere! Get tilbyr følgende forslag : Alternativ 1 Kollektiv Start m/get Box mikro + Bredbånd 10 Kollektiv Start m/get Box mikro kr 201,00 pr mnd/husstand Kollektiv Bredbånd 10 mbit kr 159,00 pr mnd/husstand Totalt = kr 360,00 pr mnd/husstand Alternativ 2 Kollektiv Start m/get Box mikro + Bredbånd 2 Kollektiv Start m/get Box mikro kr 201,00 pr mnd/husstand Kollektiv Bredbånd 2 mbit kr 109,00 pr mnd/husstand Totalt = kr 310,00 pr mnd/husstand ÅRSREGNSKAPET FOR 2012 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av boligaksjeselskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om boligaksjeselskapets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Inntekter Inntektene i 2012 var til sammen kr

8 8 A/S Ringgaten Byggeselskap III Kostnader Driftskostnadene i 2012 var på kr Vesentlige avvik i forhold til budsjett skyldes at renovering av soilrør ikke var innarbeidet i budsjettet. Det var et generalforsamlingsvedtak. 1. Boligselskapet har endret regnskapsprinsipp tilknyttet kostnadsføring av styrehonoraret. Dette får også innvirkning av arbeidsgiveravgiften. Fra og med 2012 avsettes ikke lenger styrehonorar og arbeidsgiveravgift for inneværende år. Styrehonoraret utgiftsføres i det året det vedtas utbetalt. 2. Drift- og vedlikehold er utgiftsført med kr Det vesentlige av denne utgiften er relatert til rørrenoveringen. Resultat Årets resultat på kr foreslås overført til egenkapital. Underskuddet er relatert til de store vedlikeholdsutgiftene selskapet hadde i 2012, herunder bl a rørrenoveringen. Regnskapsmessig medfører dette at aksjekapitalen er tapt. Det udekkede tapet refererer seg til bl.a. lovens bokføringsprinsipper om full utgiftsføring av vedlikeholdsarbeider. Imidlertid har eiendommens bygning en verdi som langt overstiger dette. Bygningens fullverdi forsikring er beregnet ut fra ca kr.130 mill. Selskapets har en fornuftig økonomiplan. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2013 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter maling av to oppganger, kontroll av felles el anlegg etc.. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 6 %, mens renovasjonsavgiften blir uendret. Feieravgiften øker med 50 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for 2012.

9 9 A/S Ringgaten Byggeselskap III Forsikring Forsikringspremien for 2013 har økt med ca. kr Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 5,1 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på boligaksjeselskapets skadehistorikk. Lån Boligaksjeselskapet har lån i Nordea Bank ASA (balkonglån) og i OBOS AS (rørrenovering). Lånene er annuitetslån med flytende rente. Det betales årlige avdrag på begge lånene. Felleskostnader Budsjettet er basert på en felleskostnads økning på 3 % for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo,13. februar 2013 Styret i A/S Ringgaten Byggeselskap III Regina Syse Vandraas/s/ Peder Songedal Karlsen/s/ Elisabeth Reiersen /s/

10 10 A/S Ringgaten Byggeselskap III

11 11 A/S Ringgaten Byggeselskap III

12 12 A/S Ringgaten Byggeselskap III A/S RINGGATEN BYGGESELSKAP III RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital Udekket tap

13 13 A/S Ringgaten Byggeselskap III BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Leiligheter/ lokaler Varige driftsmidler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

14 14 A/S Ringgaten Byggeselskap III EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital Opptjent egenkapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR A/S RINGGATEN BYGGESELSKAP III Regina Syse Vandraas /s/ Peder Songedal Karlsen /s/ Elisabeth Reiersen /s/

15 15 A/S Ringgaten Byggeselskap III NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven OBOS betaler forskuddstrekk til denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. Samtidig blir posten avsatt i selskapets balanse. Skattetrekket blir belastet selskapets driftskonto ved terminforfall. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader 1. halvår Felleskostnader Felleskostnader vaktm.leil Trappevask Renter Lån/Renter Vinduslån Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn, ikke feriepenger -600 Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 4 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 5 KONSULENTHONORAR Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR

16 16 A/S Ringgaten Byggeselskap III NOTE: 6 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 7 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 8 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer -908 Renhold ved firmaer Kontor- og datarekvisita -237 Trykksaker -65 Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Bank- og kortgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 9 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS Renter av sparekonto i OBOS Renter bank Renter av for sent innbetalte felleskostnader 467 Utbytte fra Gjensidige Andre renteinntekter 103 SUM FINANSINNTEKTER

17 17 A/S Ringgaten Byggeselskap III NOTE: 10 FINANSKOSTNADER Renteutgifter Obos Renteutgifter Nordea Andre rentekostnader -49 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 11 BYGNINGER Kostpris bygninger/bokf.verdi Kostpris takarbeid/bokf.verdi Kostpris balkonger/bokf.verdi 2007/ Avskrevet tidligere år Avskrevet i år SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.227/bnr.17 M. flere Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 42. Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 12 LEILIGHETER Leiligheter SUM LEILIGHETER Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 42. NOTE: 13 VARIGE DRIFTSMIDLER Tørketrommel nr. 2 Kostpris Tørketrommel Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskemaskin Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Vaskemaskin nr. 2 Tilgang Avskrevet i år

18 . 18 A/S Ringgaten Byggeselskap III LEKEAPPARAT Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 14 LANGSIKTIGE FORDRINGER Strøm SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 15 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2013) 526 SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 526 Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2013, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 16 AKSJEKAPITAL Aksjekapitalen er på kr fordelt på 1722 aksjer à kr 100. Styremedlemmer som også er leieboere eier aksjer på lik linje med øvrige beboere. NOTE: 17 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser. Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen. Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget.

19 19 A/S Ringgaten Byggeselskap III NOTE: 18 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Nordea Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 5,95%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Nordea Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 5,95%, løpetid 10 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år A/S RINGGATEN BYGGESELSKAP III Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Renter : 4,15%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere 0 Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 19 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 20 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 21 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

20 20 A/S Ringgaten Byggeselskap III FORSLAG FRA STYRET 2. Get, nytt tilbud. Se vedlagte tilbud. Anders Lindsetmo fra Get vil være tilstede på generalforsamlingen. A) Alt 1 kollektiv start m/ Get Box mikro + bredbånd 10, kr.360 pr husstand pr måned. B) Alt 2 kollektiv start m/ Get Box mikro + bredbånd 2, kr.310 pr husstand pr måned

21 21 A/S Ringgaten Byggeselskap III

22 22 A/S Ringgaten Byggeselskap III

23 23 A/S Ringgaten Byggeselskap III FORSLAG FRA STYRET, fortettelse: 8. Vedlikeholdsarbeider. A) Maling av resterende to oppganger i Tromsøgata (T42 og T44), se omtale om dette i styrets beretning samt vedlagte pristilbud. B) Kontroll av elektrisk anlegg. Selskapet har ansvar for fellesanlegget, pris kr ekskl mva.. Styret foreslår kontroll hvert 4. år. Anlegg i leilighetene. Se vedlagte tilbud. De av aksjonærene som ønsker å benytte foreliggende tilbud må selv bestille og betale dette. C) Rydding av loft. D) TV kontroll av rør. F) Finansiering av ovennevnte arbeider. Styret foreslår å bruke av penger på bankkonto.

24 24 A/S Ringgaten Byggeselskap III PRISTILBUD MALING AV OPPGANGER Dælenggt. 9 Tak og underside trapp: Smuss fjernes, flekksparkling to ganger og males to ganger med Nordsjø Mesterlateks 07, en farge. Sum tak som beskrevet kr ,- Vegger: Smuss fjernes, skader etter setningsskader, åpnes opp og pålegges ny kalkpuss, flekksparkling to ganger og males males to ganger med Nordsjø Mesterakryl 20, en farge etter eget ønske. På vegger 2 stk. pr. etasje pålegges ny glassfiberstrie G 135 ovenpå eksisterende strie etter skadeutbedringen. Sum vegger som beskrevet kr , Sum som beskrevet, Dælengt. 9 kr , Tromsøgt. 42 og Tromsøgt.44 Tak og underside trapp: Smuss fjernes, flekksparkling to ganger og males to ganger med Nordsjø Mesterlateks 07, en farge. Sum tak som beskrevet kr ,- Vegger: Smuss fjernes, flekksparkling to ganger og males males to ganger med Nordsjø Mesterakryl 20, en farge etter eget ønske. Sum vegger som beskrevet kr , Sum som beskrevet, Tromsøgt. 42 kr , Alle summer er eks. m.v.a. Med vennlig hilsen for Alfa Malermesterfirma AS Raymond Tøgard Daglig leder/malermester

25 25 A/S Ringgaten Byggeselskap III

26 26 A/S Ringgaten Byggeselskap III

27 27 A/S Ringgaten Byggeselskap III FORSLAG FRA STYRET, fortsettelse: 9. Forslag til forandring av husordensreglene. Forslaget følger vedlagt. "Styret foreslår enkelte presiseringer i eksisterende husordensregler og noe justering av ordlyd. Samtlige forslag, med unntak av forslag om å pålegge utskifting av varmtvannsbereder etter 10 år, er en kodifisering av allerede eksisterende praksis/regler. NB! Generalforsamlingen endret husordensreglene for bruk av grill som en prøveordning for ett år. Styret foreslår at ordningen nå gjøres permanent." Forslag til endring av husordensreglene: Eksisterende husordensregler: HUSORDENSREGLER FOR A/S RINGGATEN BYGGESELSKAP III LES HUSSORDEN OG OVERHOLD DEN I EGEN OG FELLES INTERESSE! UTEAREAL Felles uteareal må brukes på en slik måte at det ikke er til sjenanse for andre. Dette betyr: Alle må rydde etter seg. Det er ikke anledning til å bruke rusmidler på området. Det må være ro i gården etter kl (Lyden bærer svært godt). Husdyr skal holdes i bånd, ikke løpe fritt omkring. Det er ikke tillatt å parkere i gården. Parkering her kan medføre borttauing. AVFALLSBOD Selskapets avfalsbod er nærmest Dælenenggt. Her er egne beholdere til papp, aviser og drikkekartonger. (Ikke plast). Gjenstander som ikke går i avfallsbeholdere for husholdningsavfall, må ikke hensettes her. Husk kildesortering! Mindre mengder avfall kan leveres gratis til: Brobekk Gjenbruksstasjon, Brobekkveien 87 eller Grønmo Gjenbruksstasjon. Se oppslag i avfallsboden. KJELLERNE Sykler og barnevogner som settes i kjellerne, må plasseres slik at de ikke er til hinder. Møbler o.a. må ikke plasseres her. Gjenstander som skal kastes på vår årlige Container om høsten, må oppbevares i den enkeltes bod. Gjenstander som er plassert i fellesrom uten styrets godkjennelse, blir fjernet for eiers regning. VASKERIENE Vaskeriet kan reserveres ved å skrive seg på kalenderen som henger på døren i vaskeriet. Det må angis tid fra og hvor lenge vaskeriet er reservert, og vasken må avsluttes innen denne tid. Kalenderen må derfor alltid sjekkes om noen har reservert vaskeriet før dette taes i bruk. Vaskeriet må rengiøres og maskinene tørkes av etter bruk. Maskinen må ikke brukes til farging av tøy eller vask av tunge loende ting, som filleryer, lodne ulltepper. Tørketrommelen må tømmes for lo i lofilteret i døren. Døren til vaskeriet holdes låst. Vaskeriet må ikke benyttes etter kl. 23. Samt at det taes hensyn på søn- og helligdager, da skal det heller ikke henge tøy tilt ørk i tørkebåsene. Klær med spiler og lignende anbefales lagt i en egnet pose under vask. Er vaskeriet ikke tatt i bruk innen 1 time etter det er reservert for, opphører reservasjonen og kan brukes av andre.

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til aksjonærene i A/S Ringgaten Byggeselskap III

Til aksjonærene i A/S Ringgaten Byggeselskap III Til aksjonærene i A/S Ringgaten Byggeselskap III Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i A S Th e r e s e s g 4 4 / L. G u n d e r s e n s gt 6, a v h o l d e

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Fagerheimgaten 9 AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag

Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til beboerne i Vikinggrenda Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 AS Maridalsveien 205 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11

Innkalling til Generalforsamling tirsdag for AS Sandakerveien 11 Innkalling til Generalforsamling tirsdag 11.04.17 for AS Sandakerveien 11 Alle aksjonærer i AS Sandakerveien 11 innkalles herved til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes kl 18.00 til

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Til aksjonærene i Professor Dahlsgt 39 AS

Til aksjonærene i Professor Dahlsgt 39 AS 1 Til aksjonærene i Professor Dahlsgt 39 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 28.04.2010 Styret i Fagerheimgaten 9 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 27. mai 2010, kl. 18.00 på Grünerløkka skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie 1 Suhmsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Årsberetning for 2012

Årsberetning for 2012 Årsberetning for 2012 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Ketil Heyerdahl 2012-2013 Styremedlem Beate Viktoria Ørbeck 2012-2013 Styremedlem

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R 2 0 1 0 A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r 2 0 1 0 1 R o s e n b o r g g t. 1 2 B L I n n k a l l i r n g e n e r a l t f i o r s l a m l i n g o r 2 0 d 1 1 i n æ O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i R os en b o r g g t. 1 2 B L, a v h o l

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag

Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag 1 Nordahl Brunsgate 9 Borettslag Til andelseierne i Nordahl Brunsgate 9 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre

Oslo, DATO.. I styret for Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Morten Sundby Birgit Weyergang-Nielsen Stig Sætre Stiftelsen Støttelagets Personalboliger. Til styremedlemmer og beboere INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2006 Ordinær årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger, avholdes mandag 12 juni 2005, kl. 13.00 i Kyrre

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Solsiden 4 Boligsameie, avholdes tirsdag 8. mars 2011, kl. 18.00 på Radisson SAS hotellet i Nydalen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag 1 Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer