Tilstandsrapport over

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport over"

Transkript

1 Tilstandsrapport over Risingjordet SKIEN Gnr. Bnr SKIEN KOMMUNE Murmester Hansen & Henriksen AS Breviksgt 3 Postboks 1330, Kjørbekk 3702 SKIEN. Tlf: Org.nr: Utført av: Rune O. Hansen Oppdrag710 Befaringsdato:

2 Tilstandsrapport over Risingjordet SKIEN Gnr. Bnr SKIEN KOMMUNE Sammenfattetbeskrivelse Eiendommenligger pårisingca0,5 km fra Skiensentrum. Opparbeidetomt medplenog beplantning. Det er oppførti tillegg til takstobjektetet våningshus,stabburog vedskjul. Det er enkelstandardpåbygningsmasse, innvendigeog utvendigeoverflater Det er ikke foretattnoenradonmålingeller energiattesti forbindelsemedtaksten. Det gjøresoppmerksompåat detikke er innhentetpanteattestpåeiendommenog at detderforikke er kjent om deter opplysningerom forhold somharbetydningfor taksten.takstmannen er ikke ansvarligfor manglendeopplysninger om feil eller manglerhanikke kunnehaoppdagetetterå haundersøktakstobjektetslik godskikk tilsier.takstener avholdtetterbesteskjønn. Tilstandsrapport konklusjon Låve/driftsbygningav eldreårgang.antatt byggetpåsistedel av 1700tallet. Ombyggetantatttidlig 1900tallet. Begrenset/dårligvedlikeholtdesisteår og bærerpregav slitasje,eldeog materialtretthet. Bygningener generelti megetdårlig forfatningog vurdereså være kondemnabel. Det vil ikke væreforsvarligå påbegynnereparasjonsarbeider fordi deterstorsannsynlighetfor at bygningenvil kolapseog rasesammen. Hovedhusfra 1776og tilbyggetmedenetasjei Bygningener byggetpåfuktig krypkjeller medbegrensetadkomst.bjelkelageter herfukt og råteskadet.yttervegger at tømmerer fukt/råteskadet. Innvendigi boligenhardetovertid værtlekkasjesomharmedførtomtattendefuktskaderi etasjeskillemellom1.etg og 2. etg. Boligenbærergenereltpregav elde,slitasjeog manglendevedlikehold/oppgraderinger i senereår. Betydelige summermåinvesteresfor å oppgradereboligentil dagenskrav og boligstandard. Seforøvrig takstrapport RuneO. Hansen (sign) Murmester Hansen & Henriksen AS Org.nr ROH av15

3 Oppdrag og forutsetninger Tekniskvurderingav driftsbygning/låvepåeiendommen,samtengenerellvurderingav hovedhus,vedskjulog stabbur. Dennerapportener utarbeidetav enfrittståendeog uavhengigtakstmannsomikke harnoenbindingertil andreaktører i eiendomsbransjen. Dennetilstandsrapportener entilstandsbeskrivelseutført iht. NTFsreglerog NS 3424/3451."Nivå 1" er registreringsnivået,basertpåkun visuelleobservasjoneruteninngrepi byggverket,eventueltsupplertmedenkle målinger.ns 3424(1995-utgaven)angirat Tilstandsgrader(Tg) fra 0-3 skalbenyttesfor å angigraderav tilstandssvekkelse. 0: ingensymptomer,1: svakesymptomer,2: middelskraftigesymptomer,3: kraftigesymptomer. Tilstandssvekkelser angisikke for bygningsdelerhvor Tg 0 er registrert.takstmannenkanikke gjøresansvarligfor manglend eller feil opplysningerom skadersombarekanavdekkesvedinngrepi bygningsdelereller komponenter. Kunden/rekvirentenskallesegjennomdokumentetfør bruk og gi tilbakemeldingtil takstmannenhvis detfinnesfeil eller manglersombørrettesopp.hvis dokumenteter eldreenn6 måneder,børtakstmannenkontaktesfor oppdatering. Rekvirent Rekvirert av: XT- byggas v/arve Haugseter Besiktigelse,tilstede Dato: RuneO. HansenTakstmannTlf.: XT- byggasv/ Arve Haugseter - HaraldThorsen Tidl eier Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Prospekt Dato Eiersegenerklæring Dato Andre dok./kilder: Eier Dato Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 58 Bnr. 3 Gnr.58 Bnr. 68 Hjemmelshaver: Tomt: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: HaraldThorsen,ThoreThorsenog JorunnHolm. Eiet tomt. Areal m² Opplysningerhentetfra Prospekt Ja Kommunal Kommunal kommunal Ja,egenreguleringsplangjelderfor eiendommen. Murmester Hansen & Henriksen AS Org.nr ROH av15

4 Bygninger på eiendommen Lagerbygning - Hoveddel Byggeår: Arealer og anvendelse 1776.Antatt AREALBEREGNING Arealmålingenei dennerapportenmålesetterbransjestandarden Takstbransjensretningslinjervedarealmålingav boliger. Retningslinjenehar NS 3940:2007somutgangspunkt,meninneholderpresiseringerfor arealbegreperog definisjoneri forbindelsemedarealmålingvedomsetning og/ellerverdisettingav boenheter.ved motstridmellomns 3940:2007og Takstbransjensretningslinjerfor arealmålingav boliger eller annen tolkningstvil er despesiellereglenefor arealmålingav boligeri takstbransjensretningslinjerlagt til grunn. Takstbransjensretningslinjerfor arealmålingav boliger utgisav Informasjonsselskapet Verdi oger ogsåtilgjengeligpåwww.nitotakst.noog De viktigstepresiseringener: - Areal oppgisi helekvadratmeteri rapporten,oggjelderfor dettidspunktoppmålingenfant sted. - Bruttoareal(BTA) er vedtakseringdefinertsomarealetsombegrensesav omsluttendeytterveggi gulvhøydeog /ellertil midt i skilleveggentil annenbruksenhetog/ellerfellesareal. - Bruksareal(BRA) er bruttoarealet(bta) minusarealetsomopptasav yttervegger. MåleverdigeAREALER Størreåpningerennnødvendigeåpningeri etasjeskillerfor trapp,heiser,sjakterog lignende,regnesikke medi etasjensareal.hvis trappinngåri åpningen,regnestrappenshorisontalprojeksjonmedi etasjensareal.romskalhaatkomstog gangbartgulv. Rommenesbruk kanværei strid med byggeforskrifteneselvom deer måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføringavboligerskalbra og P-ROMoppgis. Primærrom-og sekundærrom(p-romogs-rom) Dennerapportenviserhvilke rom sominngåri hverav deto kategoriene.fordelingener basertpåretningslinjeneogtakstmannensegetskjønn.en bruksendringav et rom kanhabetydningfor hvilken kategorirommettilhører. For beregningav bygningsarealer i forbindelsemedtomtersutnyttelsegjelderegnemåleregler. Lagerbygning - Hoveddel- arealer Etasje Bruttoareal BruksarealBRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 1. etasje Driftsbygning/lager Sum bygning Lagerbygning Hoveddel- romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 1. etasje Driftsbygning/lager Murmester Hansen & Henriksen AS Org.nr ROH av15

5 KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Lagerbygning - Hoveddel Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse T.grad 1. etasje 210 Grunn og fundamenter, generelt Byggegrunnantattav delsfjell og leire. Fundamentertdelspåsøylerog delspåstablemurav naturstein. Pådensørligedelerer detbenyttetteglstein. Vedlikeholdol: Grunnmurholdessammenog oppepgaegenvektog lasterfra overliggendekonstruksjon. Tilstand: Grunnmurog fundamenterav tørrstabletnatursteinav ulik størrelse. Det er påviststedvissammenrasingog setningssprekker, TG 2-3. Fugerer borteog mur er utsattfor fuktinntrengingsomigjen førertil frostsprengog skader,tg 2-3. TG: 3 Teglsteini grunnmurer uegnetpgahøyerefukttoppsug,tg 3. Det er påviststoreforvittringer, fukt og frostskaderpådenne,tg 3 Grunnmurog natursteinsmurer generelti dårlig forfatningog deter fare for sammenrasingav konstruksjon,tg Yttervegger Ytterveggerav bindingsverkkleddmedlåvekledning. Vedlikeholdol: Ytterveggerbærerpregav elde,lite vedlikeholdog slitasje. Pgafarefor sammenrasinger ikke låvenbesiktigetfra innsiden.kun via åpningeri yttervegger. Tilstand: Konstruksjonener gammelog slitt. Det er påvistråtei bunnsvill,kantbjelker,bindingsverkog kledningpå flere steder,tg 3 Konstruksjonenharsegetog helebyggeter i ferd medå rasesammen, TG 3 Gavelveggmot vester megetskjevog hellerinnovermot øst,tg 3 Gavelveggmot østserut til å habristetpåmidtenog vil kunnefalle sammeni nærfremtid, TG 3. TG: 3 Material/komponent:Tre - Symptom:Brudd- Antydningtil brist. TG: Takkonstruksjoner Mønåstak av takstolerog åsermedundertakav over/underliggere. Taketer tekketmedteglsteinav ulik alderog type. Tilstand: Takkonstruksjonenharoverdelerav byggetrastsammen,tg 3 TG: 3 Resterendetakkonstruksjonfremståri dårlig stand,medstore nedbøyingerpåhovedtakmot syd,tg 3. Murmester Hansen & Henriksen AS Org.nr ROH av15

6 Det er farefor at taketfaller sammeni nærfremtid, TG 3. Material/komponent:Tre - Symptom:Råte- Genereltomfattenderåteangrep. TG: 3 - Symptom:Værslitt- Kraftig værslitasje. TG: 3 - Symptom:Brudd- Sammenrasing. TG: Andre primære bygningsdeler Etasjeskilleav treverk.grovskåretrundstokkerog bjelker. Tilstand: Det ble påvistkonstruksjon svikt og sammenrastepartier,tg 3 TG: 3 Storeangrepav skadedyrsomborebillerog husbukk,tg 3 Om angrepetfremdeleser aktivt vitesikke, mendeter liten tvil om at bærendekosntruksjonerer svekket,tg 3 Etasjskilleer kondemnabelt. Murmester Hansen & Henriksen AS Org.nr ROH av15

7 Takkonstruksjon mot nord øst Takkonstruksjonharrastsammen.Murveggharstedvisrastut. Murmester Hansen & Henriksen AS Org.nr ROH av15

8 Bjelkelag/ etasjeskille Bjelkelagetharrastsammen,synligebetydeligeråteskader. Farefor sammenrasingav helekonstruksjonen. Murmester Hansen & Henriksen AS Org.nr ROH av15

9 Hoved tak mot syd. Takkonstruksjonpåsørsidemedstorenedbøyingerog farefor konstruksjonssvikt. Murmester Hansen & Henriksen AS Org.nr ROH av15

10 Bjelkelag/ etasjeskille Bjelkelagmedsynligeangrepav borebillerog husbukk. Murmester Hansen & Henriksen AS Org.nr ROH av15

11 Gavel mot øst Konstruksjonenharbrist påmidteni nivå medlåvebro.helegavlener i ferd medå knekkesammen. Murmester Hansen & Henriksen AS Org.nr ROH av15

12 Tak og yttervegg mot vest Tak og ytterveggskosntruksjonharfalt ned. Murmester Hansen & Henriksen AS Org.nr ROH av15

13 Yttervegg i hjørne mot nordvest Storefukt og råteskaderpåbunnsviller,kledningog ytterveggskonstruksjon. Murmester Hansen & Henriksen AS Org.nr ROH av15

14 Hovedhus Omfattendefukt og råteskaderi ytterveggog bjelkelagskonstruksjoner Murmester Hansen & Henriksen AS Org.nr ROH av15

15 Vedskjul og stabbur Skjeveog kondemnable.råteskaderog materialesvikt. Murmester Hansen & Henriksen AS Org.nr ROH av15