Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 15 2012 Side 2495 2703 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr Utgitt 11. mars 2013

2 Dette er siste hefte i 2012-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Feb. 17. Deleg. av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (Nr. 1554) Des. Nov. Forskrifter 2007 Okt Feb. 14. Ikrafts. av lov 14. desember 2012 nr. 82 om endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. (offentlig tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter) (Nr. 1324) Deleg. av myndighet etter naturmangfoldloven 18 tredje ledd første punktum (Nr. 1359) Forskrift om sensurfrist for mastergradsoppgaver ved Universitetet i Bergen (UiB) (Nr. 1851) Mellombels forskrift om lengre sensurfrist for førstesemesteremne ved Universitetet i Bergen (Nr. 1917) Des. 6. Forskrift om opptak til Høgskulen i Volda (Nr. 1321) Des. 17. Forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet m.m. (dekkmerkeforskriften) (Nr. 1325) Des. 19. Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger (Nr. 1329) Des. 19. Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av kai-, vare- og passasjeravgift (Nr. 1331) Des. 19. Forskrift om takseringsregler til bruk ved ligningen av utenlandske artister for inntektsåret 2013 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister (Nr. 1332) Des. 19. Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann og silkehai i 2013 (Nr. 1334) Des. 19. Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2013 (Nr. 1335) Des. 19. Forskrift om renter ved forsinket betaling (Nr. 1340) Des. 19. Forskrift om sikring av skyssberettigede skoleelever i buss (Nr. 1342) Des. 19. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom (Nr. 1351) Des. 18. Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2013 (Nr. 1366) Des. 19. Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2013 (Nr. 1368) Des. 19. Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2013 (Nr. 1370) Des. 20. Forskrift om overgangsordninger i forbindelse med endringer i folketrygdloven 15 6 fra januar 2013 (Nr. 1379) Des. 20. Forskrift om levering av kontrollopplysninger fra drosjesentraler (Nr. 1382) Des. 20. Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2013 (Nr. 1385) Des. 20. Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2013 (Nr. 1386) Des. 20. Forskrift om regulering av fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2013 (Nr. 1387) Des. 20. Forskrift om forskningsavgift på landbruksprodukter (Nr. 1417) Des. 21. Forskrift om forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd (Nr. 1418) Des. 20. Forskrift om fastsettelse av nedsatte tollsatser ved import av industrielt bearbeidede landbruksvarer (Nr. 1424) Endringsforskrifter 2012 Des. 14. Endr. i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (Nr. 1322)

3 Des. 14. Endr. i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (Nr. 1323) Des. 17. Endr. i forskrift om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften) (Nr. 1326) Des. 18. Endr. i forskrifter om gebyr i matforvaltningen for lønns- og prisjustering 2013 (Nr. 1327) Des. 18. Endr. i forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) (Nr. 1328) Des. 19. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 1330) Des. 19. Endr. i forskrift om valg til Sametinget (Nr. 1333) Des. 18. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 1339) Des. 19. Endr. i forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling (syketransportforskriften) (Nr. 1341) Des. 19. Endr. i forskrift om tilskudd til studentboliger (Nr. 1343) Des. 19. Endr. i forskrift om studentsamskipnader (Nr. 1344) Des. 19. Endr. i forskrift om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger, forskrift om skipsmedisin og forskrift om bygging og drift av passasjerskip drevet med gass (Nr. 1345) Des. 19. Endr. i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje (Nr. 1346) Des. 19. Endr. i forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS (Nr. 1347) Des. 19. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryo av visse dyrearter (Nr. 1348) Des. 19. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe (Nr. 1349) Des. 19. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd (Nr. 1350) Des. 19. Endr. i forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land (Nr. 1352) Des. 19. Endr. i forskrift om andres bruk av innretninger (Nr. 1353) Des. 20. Endr. i forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) (Nr. 1354) Des. 20. Endr. i forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift) (Nr. 1355) Des. 20. Endr. i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften). (Nr. 1356) Des. 20. Endr. i forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) (Nr. 1357) Des. 20. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1358) Des. 6. Endr. i forskrift om tildeling av bachelorgrad ved Høgskolen i Harstad (Nr. 1360) Des. 10. Endr. i forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert (Nr. 1361) Des. 10. Endr. i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Nr. 1362) Des. 13. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (Nr. 1363) Des. 18. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter (Nr. 1365) Des. 18. Endr. i forskrift om inkassosatsen (Nr. 1367) Des. 19. Endr. i forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) (Nr. 1369) Des. 19. Endr. i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (Nr. 1371) Des. 19. Endr. i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) (Nr. 1372) Des. 19. Endr. i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) (Nr. 1373) Des. 19. Endr. i forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften) (Nr. 1374)

4 Des. 19. Endr. i forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område (forskrift om administrative ordninger) (Nr. 1375) Des. 19. Endr. i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) (Nr. 1376) Des. 19. Endr. i forskrift om egenandelstak 2 (Nr. 1377) Des. 19. Endr. i forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk (Nr. 1378) Des. 20. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 1380) Des. 20. Endr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet (Nr. 1381) Des. 20. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1383) Des. 20. Endr. i forskrift om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven 10 (Nr. 1384) Des. 20. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2013 (Nr. 1388) Des. 20. Endr. i forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) (Nr. 1389) Des. 20. Endr. i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (Nr. 1390) Des. 20. Endr. i forskrift om film og videogram (Nr. 1391) Des. 20. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1392) Des. 21. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2013 (Nr. 1393) Jan. 24. Endr. i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI (Nr. 1411) Des. 13. Endr. i forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke (Nr. 1412) Des. 20. Endr. i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (Nr. 1413) Des. 20. Endr. i forskrift om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) (Nr. 1414) Des. 20. Endr. i utlendingsforskriften (utlendinger på lystseilas i norsk territorialfarvann) (Nr. 1415) Des. 20. Endr. i forskrift om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene (Nr. 1416) Des. 21. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (Nr. 1419) Des. 21. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 1420) Des. 21. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 1421) Des. 21. Endr. i forskrift om losberedskapsavgift, losings- og farledsbevisavgift (losavgifter) (Nr. 1422) Des. 21. Endr. i forskrift om begrensninger i fisket etter torsk, rognkjeks, makrell og kongekrabbe med ikke-merkeregistrerte fartøy eller fra land (Nr. 1423) Diverse 2012 Des. 14. Opph. av forskrift om unntak fra forvaltningslovens klageregler i saker om bostøtte (Nr. 1336) Des. 14. Opph. av forskrift om adgang til opplysninger fra bostøtteregistre og bostøttesøknader (Nr. 1337) Des. 18. Endr. i mandat om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (Nr. 1338) Des. 14. Opph. av forskrift om husbanklovens anvendelse på Svalbard (Nr. 1364) Rettelser Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside

5 6. des. Nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 11. mars 2013 Nr okt. Nr Forskrift om sensurfrist for mastergradsoppgaver ved Universitetet i Bergen (UiB) Hjemmel: Fastsatt av Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 25. oktober 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3 9 nr. 4. Kunngjort 8. januar For mastergradsoppgaver gjelder en ytre sensurfrist på to måneder fra innleveringen. 2. Forskriften trer i kraft 1. januar feb. Nr Mellombels forskrift om lengre sensurfrist for førstesemesteremne ved Universitetet i Bergen Heimel: Fastsett av Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen 19. februar 2009 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3 9 nr. 4. Kunngjort 8. januar For examen philosophicum og examen facultatum skal den ytre sensurfristen i haustsemesteret vere seks veker i staden for tre veker. Dette gjeld for emne der eksamen vert halden, eller siste innleveringsfrist av mappeoppgåver, eller liknande arbeid som er grunnlag for karaktersetjinga er 1. desember eller seinare. 2. Forskrifta her trer i kraft straks og gjeld til og med haustsemesteret feb. Nr Delegering av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 17. februar 2011 med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. 3 første ledd bokstavene a, b og c, annet ledd, fjerde ledd og femte ledd, 4, 6, 7 fjerde ledd og 10 fjerde ledd. Kunngjort 8. januar Olje- og energidepartementets myndighet etter lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. 3 første ledd bokstavene a, b og c, annet ledd, fjerde ledd og femte ledd om merking, 4 om opplysninger ved postordresalg o.l., 6 om tilsyn, 7 fjerde ledd om påbud og retting og 10 fjerde ledd om overtredelsesgebyr delegeres videre til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for gjennomføring av regelverk om merking av energirelaterte produkter. 6. des. Nr Forskrift om opptak til Høgskulen i Volda Heimel: Fastsett av styret ved Høgskulen i Volda 6. desember 2012 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3 6 annet og syvende ledd og 3 7 femte ledd. Kunngjort 21. desember 2012 kl Del 1. Generelt 1. Virkeområde Forskrifta gjeld ved opptak til følgjande studium ved Høgskulen i Volda: 1. Grunnskolelærarutdanning, bachelorgradar og årsstudium utlyste i Samordna opptak 2. Vidareutdanningar: Studieprogram på lågare grads nivå

6 6. des. Nr Norsk Lovtidend Studieprogram på høgare grads nivå. 3. Mastergradsutdanningar 4. Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag og yrkesfag 5. Einskildemne på alle nivå. 2. Grunnlag for opptak 1. Til grunnskulelærarutdanning, bachelorgradar og årsstudium som er utlyste i Samordna opptak, gjeld sentral forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning. Denne forskrifta gjeld også for andre studieprogram på lågare grads nivå i lokale opptak der opptakskravet er generell studiekompetanse. 2. Til studieprogram som byggjer på minimumskrav til høgare utdanning, gjeld forskrifta etter 2, punkt 1, og fullført minstekravsutdanning i tråd med studieplanen for studieprogrammet. 3. Til mastergrad er det krav om at eitt av følgjande utdanningsløp er fullført: treårig bachelorgrad eller cand.mag.-grad eller annan grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang eller utdanning som er godkjend som jamgod med ein av gradane eller utdanningsløpa over. I graden eller utdanningsløpet må det inngå fordjuping i fag, emne eller emnegruppe på minst 80 stp. eller integrert yrkesretta utdanning på minst 120 stp. innanfor fagområdet for mastergraden. Dei spesielle opptakskrava til mastergradsstudia er oppførte i 11 15A. 4. Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning krev generell studiekompetanse, i tillegg til allmennfagleg eller yrkesfagleg utdanning. Sjå Opptakskrav til einskildemne er gjeve av nivå på studieprogrammet som emnet er ein del av. 6. Søkjarar som ikkje fyller dei ordinære opptakskrava, kan søkje om opptak på grunnlag av realkompetanse eller be om individuell vurdering av annan kompetanse som likeverdig. 7. Søkjarar med utanlandsk utdanning vert vurderte i tråd med NOKUT si tilråding for det respektive landet (GSU-lista) og eventuell godkjenning av utdanning på høgare nivå. Kravet om norsk (for søkjarar utanom Norden) og engelsk (for søkjarar som ikkje er engelskspråklege) gjeld for opptak til alle studium på alle nivå. 3. Organisering, regulering og gjennomføring av opptak ved Høgskulen i Volda 1. Styret vedtek kva studieprogram og kapasitet HVO skal tilby kvart studieår. 2. Poengutrekning, rangering og opptak blir gjennomført av studiedirektøren i samråd med dekanane som er ansvarlege for dei ulike studieprogramma. 3. Den samla strategien for gjennomføring av opptaket vert bestemt i felles opptaksmøte. 4. Opptakskomitear 1. Studiedirektøren kan nemne opp opptakskomite for eit studieprogram eller ei gruppe av studieprogram. 2. Opptakskomiteen skal ha minst ein medlem med fagleg kompetanse i fagområdet for studieprogrammet eller gruppa av studieprogram som det skal vurdere opptak til, og representant(ar) for studentane med inntil 20 prosent av medlemene i komiteen, jf. universitetslova 4 4, 1. ledd. 3. Opptakskomiteen handsamar saker knytte til realkompetanseopptak søknader om særskild vurdering søknader om dispensasjon frå kravet om generell studiekompetanse. 4. Opptakskomiteen kan handsame saker knytte til undervisningsopptak. 5. Studiedirektøren eller den studiedirektøren peiker ut, er sekretær for opptakskomiteen. 6. Det skal førast protokoll frå opptakskomitemøta. 5. Søknadsfristar 1. Søknadsfristane i lokale opptak vert bestemte av studiedirektøren i samråd med dekanane. 2. Dersom søkjarsituasjonen eller andre grunnar tilseier andre fristar i dei lokale opptaka, kan studiedirektøren fastsetje andre fristar, m.a. for opptak til vårsemesteret. 3. Søknadsfristane skal kunngjerast samstundes med utlysing av opptaka. 6. Dokumentasjon og ettersending 1. Søkjarar til studium i Samordna opptak følgjer fristar og prosedyrar som gjeld for Samordna opptak. 2. I dei lokale opptaka pliktar søkjaren å orientere seg om kva dokumentasjon som er naudsynt for at søknaden skal kunne handsamast. 3. Godkjend dokumentasjon er kopiar av originaldokument. 4. Søkjarar til grunnutdanningar som har eit godkjent elektronisk vitnemål, kan få fritak for kravet om innsending av dokumentasjon til lokalt opptak. 5. For søkjarar som har fullført eit studium ved Høgskulen i Volda for mindre enn 12 månadar sidan, kan Høgskulen bruke tidlegare opptaksvedtak og handsame søknaden utan at søkjaren må sende ny dokumentasjon 6. Dokumentasjon på utdanning som er under fullføring i opptakssemesteret, skal ettersendast snarast og seinast innan den kunngjorde fristen.

7 6. des. Nr Norsk Lovtidend 7. Søkjarar i lokale opptak som ikkje følgjer 6, punkt 2 6, får ikkje handsama søknaden sin og blir følgjeleg ikkje med i opptaket. 8. Studentar må ved førespurnad frå høgskulen framvise originaldokument som er grunnlaget for opptak til studium eller for utskriving av vitnemål ved Høgskulen i Volda. Studentar som ikkje framviser dei førespurde originaldokumenta for kontroll, kan misse studieretten. Vitnemål frå Høgskulen i Volda vil kunne bli holdt tilbake til dei førespurde originaldokumenta er framviste og kontrollerte. 7. Poengutrekning og rangering 1. Til grunnutdanning gjeld poengutrekning og rangering innanfor kvotar fastsette i forskrift 31. januar 2007 nr. 173, Opptak til høyere utdanning. 2. Til studieprogram som byggjer på minimumskrav til høgare utdanning, gjeld 7, punkt 1. I tillegg må minstekravsutdanninga som er fastsett i studieplanen, vere fullført og bestått. 3. Til mastergradsutdanning blir søkjarane poengutrekna og rangerte på grunnlag av vekta gjennomsnittskarakter frå grunnutdanninga. Omrekningar vert gjorde til skalaen 1 5 slik: Gammal type bokstavkarakterar: Sg = 5; Mg = 4; G = 3; Ng = 2 Talkarakterar: 1,0 2,0 = 5; 2,1 2,5 = 4; 2,6 2,9 = 3; 3,0 3,4 = 2; 3,5 4,0 = 1 Bokstavkarakterar: A = 5; B = 4; C = 3; D = 2; E = 1 Stått/bestått/godkjent = 3. Det kan gjevast tilleggspoeng for relevant praksis og fullført høgare utdanning ut over opptakskravet. Dette vil normalt gå fram av gjeldande studieplan for studiet det vert søkt opptak til. 4. Dersom fleire søkjarar har lik poengsum, skal rangeringa avgjerast ved loddtrekking. 8. Utsett studiestart 1. Studiedirektøren kan etter søknad gje ein søkjar utsett studiestart dersom vedkomande har stadfesta at han tek imot tilbodet om studieplass og har gode grunnar for å søkje om utsetjing. Grunnar for å få innvilga søknad om utsett studiestart er normalt at studenten er innkalla til førstegongs militær- eller sivilteneste, er alvorleg sjuk eller er gravid. Andre tungtvegande grunnar kan også gje grunnlag for å imøtekome søknaden. Grunnane skal dokumenterast (innkallingsbrev, legeattest m.m.). 2. Dei som får innvilga søknaden om utsett studiestart, får reservert studieplassen til neste gong studieprogrammet har ordinær studiestart. Det vert normalt berre innvilga utsett studiestart for eitt år. 3. Dei som har fått utsett studiestart, må stadfeste bruk av den reserverte studieplassen ved å søkje om opptak på nytt innan søknadsfristen for neste opptak til studieprogrammet. Prosedyrane skal gå fram av innvilgingsbrevet. 4. Søknadsfristen er tre veker etter at ein har motteke tilbodet. Ein kan ikkje reservere studieplassar tildelt i Samordna opptak med «betinga opptak» som opptaksgrunnlag. 9. Grunngjeving og klage 1. Grunngjeving og klage skal rettast til studiedirektøren som ansvarleg for gjennomføring av opptaket. 2. Studiedirektøren skal etterprøve saka for eventuelle sakshandsamingsfeil og rette opp dersom gjeldande vedtak er feil. 3. Dersom studiedirektøren held oppe vedtaket, kan søkjaren klage til klagenemnda. 4. Vedtaks- og klagesaker er regulerte av forvaltningslova, kap. 5 og 6. Del 2. Særskilde opptakskrav 10. Opptak på grunnlag av realkompetanse 1. Ein søkjar som ikkje kan dokumentere generell studiekompetanse eller spesielle opptakskrav, kan få opptak på grunnlag av fagleg realkompetansevurdering i opptakskomite. 2. Ved søknad til grunnutdanning må søkjaren vere 25 år eller eldre i opptaksåret. 3. Ved søknad til mastergradsutdanning må søkjaren vere 28 år eller eldre i opptaksåret. 4. Søkjaren må ha minimum eitt år høgre utdanning på lågare grads nivå dersom ein søkjer studium på høgare grads nivå. 5. Søkjarar med morsmål frå land utanfor Norden må dokumentere kunnskap i norsk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse. 6. Søkjaren må ha til saman fem års yrkespraksis og/eller utdanning. Utdanning, organisasjonsarbeid eller liknande kan utgjere inntil to av desse fem åra. Minst tre år må vere relevant praksis i høve til utdanninga det vert søkt opptak til. 7. For å få tilbod om opptak krev ein likeverdig dugleik og kunnskap med søkjarar som får tilbod etter rangering på grunnlag av poengutrekning. 8. Realkompetansesøkjarar skal rangerast i høve til poengutrekna søkjarar ved hjelp av skjønsmessig vurdering. 9. Studiedirektøren fastset retningsliner for realkompetansevurdering.

8 6. des. Nr Norsk Lovtidend 11. Opptakskrav til mastergradsstudiet i nynorsk skriftkultur 1. Opptaksgrunnlaget til mastergradsstudiet i nynorsk skriftkultur er oppnådd bachelorgrad eller cand.mag.-grad med fordjuping/mellomfagseksamen tilsvarande 90 studiepoeng i eitt av følgjande fag eller tilgrensande fagområde: etnologi, filosofi, historie, idehistorie, kulturvern og kulturformidling, lingvistikk, litteraturvitskap, medievitskap, norsk/nordisk, pedagogikk, sosialantropologi, sosiologi eller statsvitskap. 2. Søkjarar som har andre relevante fag eller utdanning på same nivå og av tilsvarande omfang, kan søkje om særskild vurdering. 12. Opptakskrav til mastergradsstudiet i samfunnsplanlegging og leiing 1. Opptaksgrunnlaget for mastergradsstudiet i samfunnsplanlegging og leiing er eitt av følgjande: minst tre år høgare utdanning med minst 80 studiepoeng i samfunnsfag/samfunnsplanlegging og leiing minst tre år anna høgare utdanning og minst to år relevant praksis frå samfunnsplanlegging og leiing. 2. Alle studentar på mastergradsstudiet må søkje undervisningsopptak til dei avsluttande emna «Forskingsmetode og vitskapsteori» og «Masteroppgåve». Alle obligatoriske emne må vere fullførte med karakteren C eller betre for å få opptak til dei avsluttande emna. Ved rangering tek ein utgangspunkt i karakterane på dei obligatoriske emna. Deretter blir søkjarane rangerte på grunnlag av gjennomsnittskarakterar på alle emna søkjarane har gjennomført i mastergradsstudiet sitt. Ved lik rangering vert opptak avgjort ved loddtrekking. 3. Alle masteremna til Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag som inngår i masterprogrammet Samfunnsplanlegging og leiing, med unntak av «Forskingsmetode og vitskapsteori» og «Masteroppgåve», kan takast som frittståande vidareutdanningar, og då er opptakskravet tre år høgare utdanning, 180 stp. 13. Opptakskrav til mastergradsstudiet i undervisning og læring med spesialiseringar i matematikk, norsk eller spesialpedagogikk 1. Opptaksgrunnlaget til mastergradsstudiet i undervisning og læring er fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule av minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar: bestått minimum dei tre første åra i grunnskulelærarutdanninga allmennlærarutdanning førskulelærarutdanning faglærar med praktisk-pedagogisk utdanning. 2. Til spesialiseringa i matematikk er det eit tilleggskrav at søkjaren må ha minst 60 studiepoeng i faget matematikk. 3. Til spesialiseringa i norsk er det eit tilleggskrav at søkjaren må ha minst 60 studiepoeng i faget norsk. Søkjarar med morsmål frå land utanfor Norden må dokumentere kunnskap i norsk tilsvarande karakteren B frå studiet Norsk for utanlandske studentar eller resultatet Godt bestått frå Norsk språktest høgare nivå (Bergenstesten). Dei må også dokumentere kunnskap om norsk skule- og barnehagesystem. 4. Søkjarar med fullført utdanning som barnevernspedagog, vernepleiar eller anna treårig relevant profesjonsutdanning kan takast opp etter særskild vurdering. 5. Inntil 30 prosent av studieplassane er reserverte for grunnskulelærarstudentar ved Høgskulen i Volda som vel overgang til Masterstudiet i undervisning og læring det fjerde året i utdanninga si. Dersom grunnskulelærarstudentane utgjer meir enn 30 prosent, blir dei rangerte og tildelt studieplass på same måten som ordinære søkjarar. 6. Det vert gjeve tilleggspoeng slik: eitt poeng pr. år inntil fem år for pedagogisk praksis frå barnehage, skule eller annan pedagogisk institusjon etter avslutta grunnutdanning eitt poeng pr. 30 studiepoeng og inntil 3 poeng (90 studiepoeng) når søkjaren dokumenterer høgare utdanning ut over opptaksgrunnlaget. 7. Ein krev minst karakteren C (2, 8, G eller stått) i fordjupingsfaget (pedagogikk, matematikk eller norsk) som det blir søkt opptak på grunnlag av. 8. Alle studentar på mastergradsstudiet må søkje om undervisningsopptak til dei avsluttande emna «Vitskapsteori, forskingsmetode og statistikk» og «Masteroppgåve». Desse emna har avgrensa tal på studieplassar. Søkjarane må ha C eller betre i snitt frå dei fire første obligatoriske emna, og blir deretter rangerte på grunnlag av gjennomsnittskarakterane frå desse emna. Ved lik rangering vert opptak avgjort ved loddtrekking. 14. Opptakskrav til mastergradsstudiet i kulturmøte 1. Opptaksgrunnlaget til mastergraden i kulturmøte er fullført grunnutdanning ved universitet eller høgskule med minimum tre års omfang (180 stp.) innanfor følgjande utdanningsvegar: bachelorgrad eller tilsvarande (minimum 180 stp.) med fordjuping i historie eller religion med minimum 80 studiepoeng. allmennlærarutdanning/grunnskulelærarutdanning med fagval i historie/rle/samfunnsfag og minimum 20 studiepoeng fordjuping (200-nivå) i det same faget. tilsvarande kompetanse innanfor humaniora eller samfunnsvitskap etter særskild vurdering.

9 6. des. Nr Norsk Lovtidend 2. Ein krev minst karakteren C (G, 2, 8 eller stått) i fordjupingsfaget (historie, religionsvitskap eller anna) som det blir søkt opptak på grunnlag av. 15. Opptakskrav til mastergradsstudiet i helse- og sosialfag 1. Opptaksgrunnlaget til mastergraden i helse- og sosialfag er fullført minimum treårig helsefagleg, pedagogisk eller sosialfagleg grunnutdanning: Bachelorgrad i helse- eller sosialfag Lærar- eller kulturfagleg utdanning med relevante fagval Cand.mag.-grad med relevant fagsamansetjing Annan relevant grad eller utdanningsløp av minimum tre års omfang etter særskild vurdering. For dei to siste punkta er det krav om fordjuping i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoeng omfang i helse- eller sosialfag. 2. Søkjarane konkurrerer i ein av to kvotar: ein kvote for dei som har helsefagleg grunnutdanning, og ein kvote for dei som har sosialfagleg eller pedagogisk grunnutdanning. Søkjarane vert rangerte etter poengsum innanfor kvar av kvotane. Kvar av kvotane skal som hovudregel utgjere minimum 30 prosent av studieplassane. 3. Alle studentar på mastergradsstudiet må søkje undervisningsopptak til dei avsluttande emna «Forskingsmetode og vitskapsteori» og «Masteroppgåve». Alle obligatoriske emne må vere fullførte med karakteren C eller betre for å få opptak til dei avsluttande emna. Ved rangering tek ein utgangspunkt i karakterane på dei obligatoriske emna. Deretter blir søkjarane rangerte på grunnlag av gjennomsnittskarakterar på alle emna søkjarane har gjennomført i mastergradsstudiet sitt. Ved lik rangering vert opptak avgjort ved loddtrekking. 15A. Opptak til mastergradsstudiet i dokumentar og journalistikk 1. Opptaksgrunnlaget til mastergradsstudiet i dokumentar og journalistikk er eitt av følgjande: fullført utdanning ved universitet eller høgskule med minimum tre års omfang (180 stp.) som inneheld 80 stp. i journalistikk eller dokumentarfilmstudium fullført treårig (180 stp.) anna høgare utdanning og to år relevant yrkespraksis som journalist eller frå dokumentarfilmproduksjon. 16. Opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning 1. Allmennfag 1.1. Studentar med allmennfagleg kompetanse vert tekne opp på grunnlag av fullført allmennfagleg universitets- eller høgskuleutdanning av minimum tre års omfang, dvs. minimum 180 studiepoeng. Allmennfagleg kompetanse er i denne samanhengen utdanning som kvalifiserer for undervisning i allmennfag i grunnskulen, i vidaregåande opplæring eller i vaksenopplæringa Ved opptak til allmennfagleg variant prioriterer vi slik (undervisningsfaga må vere fag som høgskulen tilbyr fagdidaktikk i): Søkjarar med fullført masterstudium/hovudfag og med minst eitt relevant undervisningsfag. Søkjarar med bachelor-/cand.mag.-grad og med to relevante undervisningsfag, der minimum 140 studiepoeng ( ) er samla i desse to faga. Søkjarar med bachelor-/cand.mag.-grad eller med tre års utdanning med eitt relevant undervisningsfag med minimum 90 studiepoeng samla i dette faget, av dei minimum 30 stp. som fordjuping. Søkjarar med tre års utdanning og med to relevante undervisningsfag, der 150 studiepoeng er samla i desse to faga (t.d. årsstudium og årsstudium med fordjuping). Søkjarar med tre års utdanning og med tre relevante undervisningsfag, med minimum 180 studiepoeng samla i desse tre faga (t.d. tre årsstudium). Søkjarar med tre års utdanning og med to relevante undervisningsfag, med minimum 120 studiepoeng samla i desse to faga (t.d. to årsstudium) Inntil 20 prosent av studieplassane på den allmennfaglege varianten vert reserverte for studentar som fullfører eit bachelorstudium ved HVO. Desse skal rangerast på grunnlag av vekta gjennomsnittskarakter frå bachelorstudiet. 2. Yrkesfag 2.1. Studentar med yrkesfagleg kompetanse blir tekne opp på eitt av følgjande to grunnlag: Fullført treårig profesjonsretta universitets- eller høgskuleutdanning og minimum to års yrkespraksis. Profesjonsretta utdanning er i denne samanhengen utdanning som kvalifiserer for undervisning på yrkesfaglege studieretningar i vidaregåande opplæring. Generell studiekompetanse og fag-/sveinebrev eller anna fullført treårig yrkesutdanning på vidaregåande nivå, yrkesteoretisk utdanning og minimum to års yrkespraksis. Lengre yrkespraksis og god yrkesteoretisk utdanning kan etter individuell vurdering kompensere for kravet om generell studiekompetanse Ved opptak til den yrkesfaglege varianten prioriterer vi slik: Søkjarar med fullført masterstudium/hovudfag, og med relevant undervisningsfag for vidaregåande skule.