Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 15 2011 Side 2051 2291 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr Utgitt 26. januar 2012

2 Dette er siste hefte i 2011-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Des. 15. Endr. i delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet (Nr. 1388) Forskrifter 2011 Des. 7. Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2012 (Nr. 1425) Des. 14. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62 N i 2012 (Nr. 1385) Des. 14. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 (Nr. 1386) Des. 14. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 (Nr. 1387) Des. 16. Forskrift om oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter (Nr. 1392) Des. 16. Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Nr. 1393) Des. 16. Forskrift om elsertifikater (Nr. 1398) Des. 19. Forskrift om ytterligere krav til behandling mot lakselus første halvår 2012 (Nr. 1401) Des. 19. Forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62 N i 2012 (Nr. 1402) Des. 20. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 (Nr. 1423) Des. 20. Forskrift om kabelkran (Nr. 1424) Des. 20. Forskrift om industrivern (Nr. 1434) Des. 20. Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2012 (Nr. 1436) Des. 20. Forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven (Nr. 1437) Des. 20. Forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak (Nr. 1457) Des. 20. Forskrift om godstaubane (Nr. 1460) Des. 20. Forskrift om fangst av ål (Nr. 1463) Des. 21. Forskrift om takseringsregler til bruk ved ligningen av utenlandske artister for inntektsåret 2012 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister (Nr. 1443) Des. 21. Forskrift om e-pengeforetak (Nr. 1444) Des. 21. Forskrift til verdipapirfondloven (Nr. 1467) Des. 21. Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad (Nr. 1471) Des. 21. Forskrift om organisering av kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (Nr. 1474) Des. 21. Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2012 (Nr. 1475) Des. 21. Forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i 2012 (Nr. 1478) Endringsforskrifter 2011 Des. 12. Endr. i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. (Nr. 1384) Des. 15. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2012 (Nr. 1389) Des. 15. Endr. i forskrift 13. desember 2002 nr om inkassosatsen (Nr. 1390) Des. 15. Endr. i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (Nr. 1391) Des. 15. Endr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet (Nr. 1426) Des. 15. Endr. i forskrift om adgang til å permittere utover begrensningen i lønnspliktloven samt Des. adgang til å utvide dagpengeperioden for samme tidsrom (Nr. 1427) Endr. i forskrift 11. oktober 2000 nr om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (Nr. 1428) Des. 15. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 (Nr. 1429)

3 Des. 16. Endr. i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til pasienter i privat forpleining etter spesialisthelsetjenesteloven 8 3 (Nr. 1394) Des. 16. Endr. i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter (Nr. 1395) Des. 16. Endr. i ulike forskrifter hvor benevnelsen Helsetilsynet i fylket skal erstattes med Fylkesmannen (Nr. 1396) Des. 16. Endr. i forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse (Nr. 1397) Des. 16. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1399) Des. 16. Endr. i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran (Nr. 1416) Des. 19. Endr. i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr (Nr. 1400) Des. 19. Endr. i forskrift om arbeidsavklaringspenger (Nr. 1403) Des. 19. Endr. i forskrift om alderspensjon i folketrygden (Nr. 1404) Des. 19. Endr. i forskrift om særavgifter (Nr. 1405) Des. 19. Endr. i forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiskeog fangstfartøy (Nr. 1406) Des. 19. Endr. i forskrift om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg (Nr. 1407) Des. 19. Endr. i forskrift om avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Nr. 1408) Des. 19. Endr. i og oppheving av forskrifter som følge av oppheving av avgifter i matforvaltningen (Nr. 1409) Des. 19. Endr. i forskrifter om gebyr i matforvaltningen for lønns- og prisjustering 2012 (Nr. 1417) Des. 19. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter (Nr. 1418) Des. 19. Endr. i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) (Nr. 1419) Des. 19. Endr. i forskrift 18. september 2001 nr om forsøksvirksomhet for reaktivisering av uførepensjonister (Nr. 1420) Des. 19. Endr. i forskrift om opptak til høyere utdanning (Nr. 1421) Des. 19. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 1430) Des. 20. Endr. i forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS (Nr. 1410) Des. 20. Endr. i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje (Nr. 1411) Des. 20. Endr. i midl. forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven 10 8 fjerde ledd for flygeledere (Nr. 1412) Des. 20. Endr. i forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) (Nr. 1413) Des. 20. Endr. i forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) (Nr. 1414) Des. 20. Endr. i forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer Des. (forskrift om store engasjementer) (Nr. 1415) Endr. i forskrifter om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, og forsikringsselskaper, verdipapirfond og verdipapirforetak (Nr. 1422) Des. 20. Endr. i regler for skitau (Nr. 1431) Des. 20. Endr. i regler for skitrekk (Nr. 1432) Des. 20. Endr. i regler for stolheis (Nr. 1433) Des. 20. Endr. i forskrift om luftromsorganisering og forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2 1) (Nr. 1435) Des. 20. Endr. i forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone (Nr. 1438) Des. 20. Endr. i regler for totausbane (Nr. 1458) Des. 20. Endr. i regler for ståltau til taubaner og kabelbaner (Nr. 1459) Des. 20. Endr. i forskrift om når økt tilleggspensjon på grunn av omsorgspoeng etter folketrygdloven 3 16 og pensjonspoeng for årene da pensjonisten fylte 67, 68 eller 69 år, skal holdes utenfor samordningen (Nr. 1461) Des. 20. Endr. i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nr. 1462)

4 Des. 21. Endr. i forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk (Nr. 1439) Des. 21. Endr. i forskrift om aktuar (Nr. 1440) Des. 21. Endr. i forskrift om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap og pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m. (Nr. 1441) Des. 21. Endr. i forskrift til forsikringsloven (livsforsikring mv.) (Nr. 1442) Des. 21. Endr. i utlendingsforskriften (begrenset oppholdstillatelse for barn av antatte ofre for menneskehandel) (Nr. 1445) Des. 21. Endr. i forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (Nr. 1464) Des. 21. Endr. i forskrift om narkotika m.v. (Narkotikalisten) (Nr. 1465) Des. 21. Endr. i forskrift om Den norske kirkes medlemsregister (Nr. 1466) Des. 21. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1468) Des. 21. Endr. i forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) (Nr. 1469) Des. 21. Endr. i forskrift om opprinnelsesgarantier for produksjon av elektrisk energi (Nr. 1470) Des. 21. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2012 (Nr. 1472) Des. Des. Des. 21. Endr. i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) (Nr. 1473) Endr. i forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) (Nr. 1476) Endr. i forskrift om endring i forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin (Nr. 1477) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

5 12. des. Nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 26. januar 2012 Nr des. Nr Forskrift om endring i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 12. desember 2011 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) 12 og 13. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 11. desember 2008 nr om arbeidsrettede tiltak mv. gjøres følgende endring: Følgende kapittel tilføyes etter kapittel 5 Oppfølging: Kapittel 5A. Mentor 5A 1. Innhold Formålet med mentortiltaket er å gi den enkelte deltaker nødvendig bistand for å kunne gjennomføre tiltakene a. arbeidspraksis i ordinær virksomhet b. opplæring i form av ordinær utdanning c. tidsbegrenset lønnstilskudd d. tidsubestemt lønnstilskudd eller for å kunne få eller beholde lønnet arbeid i en ordinær virksomhet. Tiltaket skal tilpasses den enkelte deltakers individuelle behov. Tiltaket kan inneholde a. praktisk bistand b. veiledning c. opplæring i arbeidsrelaterte ferdigheter. 5A 2. Varighet Med utgangspunkt i en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten av mentortiltaket tilpasses deltakerens individuelle behov. Tiltaket mentor kan vare i inntil seks måneder. Personer med nedsatt arbeidsevne og særlige behov for bistand fra mentor, kan få tiltaket forlenget i inntil tre år. 5A 3. Krav til tiltaksarrangør Tiltaksarrangøren kan være a) arbeidsgiver i ordinær virksomhet som har ansatt en arbeidstaker med behov for mentor eller inngått avtale med NAV om å opprette en tiltaksplass for arbeidspraksis, tidsbestemt lønnstilskudd eller tidsubestemt lønnstilskudd b) utdanningsinstitusjon der tiltaksdeltaker gjennomfører ordinær utdanning. Arbeids- og velferdsetaten kan be om at tiltaksarrangør avgir rapport eller vurdering av gjennomføring av tiltaket. 5A 4. Tilskudd til tiltaksarrangør Det gis tilskudd tilsvarende mentors ordinære timelønn for det antall timer som er avtalt for mentoroppgaven. Tilskuddet utbetales til tiltaksarrangør. Det gis tilskudd til dekning av lønn og arbeidsgiveravgift. Dersom mentor er ansatt arbeidstaker hos tiltaksarrangør som nevnt i 5A 3 første ledd bokstav a) eller b), gis det også tilskudd til dekning av utgifter til feriepenger og innskudd til obligatorisk tjenestepensjon. Forskriften trer i kraft 1. januar II

6 14. des. Nr des. Nr Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62 N i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2011 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn 14 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr Kunngjort 29. desember 2011 kl Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone. 2. Kvoter Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører svensk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62 N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr: a) 382 tonn torsk b) 707 tonn hyse c) 880 tonn sei d) 190 tonn lyr/hvitting e) 242 tonn makrell, herunder bifangst f) 800 tonn industrifisk, hvorav maksimalt 400 tonn hestmakrell g) 922 tonn sild h) 123 tonn reker i) Andre arter i tradisjonelt omfang. 3. Bifangst Bifangst av torsk, hyse, sei, lyr og hvitting avregnes mot kvotene for disse artene. Bifangst av makrell i fisket etter sild er begrenset til 10 % i vekt i de enkelte fangster. 4. Rapporteringsplikt Fartøy som fører svensk flagg og som er på eller over 15 meter største lengde skal rapportere fangst- og aktivitetsdata i henhold til forskrift 31. august 2010 nr om elektronisk rapportering for fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Fartøy som fører svensk flagg og som er under 15 meter største lengde skal rapportere fangst- og aktivitetsdata i henhold til forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn. Fiskeridirektoratet kan for øvrig gi nærmere regler om rapporteringsplikt. 5. Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. 6. Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 7. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2011 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr Kunngjort 29. desember 2011 kl Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

7 14. des. Nr Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 N 2. Kvoter nord for 62 N Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62 N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene: a) tonn nordøstarktisk torsk b) tonn andre arter som bifangst. Denne kvoten kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk. Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62 N og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Av dette kvantumet kan likevel bare tonn fiskes i Norges økonomiske sone. 3. Bifangst av uer Ved fiske etter torsk er det adgang til å ha inntil 15 % bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst. 4. Bifangst av blåkveite Ved fiske etter torsk er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord og av landet fangst ved avslutning av fisket i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % bifangst av blåkveite i de enkelte fangster. 5. Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: N Ø N Ø N Ø N Ø N Ø N Ø N 06 34,27 Ø N Ø N Ø N Ø N Ø, herifra i en rett linje til pkt. 1. Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: N Ø N Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) N Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) N Ø herifra i en rett linje til pkt. 1. Kapittel 3. Fellesbestemmelser 6. Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. 7. Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 8. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2011 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr Kunngjort 29. desember 2011 kl

8 14. des. Nr Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 N 2. Kvoter nord for 62 N Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62 N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene: a) tonn nordøstarktisk torsk b) tonn nordøstarktisk hyse c) tonn sei d) tonn makrell i ICES-område IIa. Denne kvoten kan også fiskes i ICES-område IVa e) tonn uer (Sebastes mentella og Sebastes marinus) som bifangst f) 350 tonn andre arter som bifangst g) 50 tonn blåkveite som bifangst. 3. Bifangst av uer Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 15 % bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst. 4. Bifangst av blåkveite Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster. 5. Soneadgang ved fisket etter kolmule Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske tonn av EUs kyststatsandel av kolmule i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Dette kvantumet kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62 N. 6. Soneadgang ved fisket etter norsk vårgytende sild Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske tonn av EUs kyststatsandel av norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62 N og i fiskerisonen ved Jan Mayen. 7. Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: N Ø N Ø N Ø N Ø N Ø N Ø N 06 34,27 Ø N Ø N Ø N Ø N Ø. Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: N Ø N Ø (ved NØS ytre grense) N Ø (ved NØS ytre grense) N Ø herifra i en rett linje til pkt. 1. Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62 N 8. Kvoter sør for 62 N Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62 N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene, utenom Skagerrak: a) tonn torsk b) tonn hyse c) tonn sei

9 15. des. Nr d) tonn hvitting e) tonn rødspette f) tonn sild g) tonn makrell h) 357 tonn reker i) tonn breiflabb j) tonn sjøkreps k) 170 tonn brosme l) 850 tonn lange m) tonn andre arter. Inntil tonn av makrellkvoten som nevnt i første ledd bokstav g) kan fiskes i Norges økonomiske sone sør for N og i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Seikvoten som nevnt i første ledd bokstav c) kan fiskes i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Fartøy som fører dansk eller svensk flagg har i Skagerrak adgang til å fiske inntil 4 nautiske mil fra de norske grunnlinjene i henhold til avtale av 19. desember 1966 mellom Danmark, Sverige og Norge. 9. Bifangst av hestmakrell Ved fisket etter kolmule er det tillatt å ha uunngåelig innblanding av hestmakrell. 10. Soneadgang ved fisket etter makrell Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU soneadgang ved fiske etter makrell i henhold til Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultations between the European Union and Norway on the management of mackerel in the North-East Atlantic for 2012 av 9. desember Kapittel 4. Fellesbestemmelser 11. Bifangst Ved fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen skal den totale bifangsten, inkludert den delen av totalfangsten som anvendes til menneskeføde, ikke overstige: a) 5 % sild i annet fiske og b) 10 % bifangst av beskyttede arter i fiske etter arter som leveres til oppmaling. 12. Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. De kvanta som fartøy fra medlemsstater i EU har adgang til å fiske i medhold av denne forskriften, anses for å være oppfisket dersom disse fartøyenes samlede fiske av vedkommende bestand når de kvanta som er avtalt for fartøy fra medlemsstater i EU. 13. Dokumentasjon av kvotegrunnlag Fartøy omfattet av denne forskriften skal skifte fiskefelt dersom det ikke foreligger dokumentert kvotegrunnlag for den enkelte fangst og forventet fangst på samme fiskefelt. Feltskifte er ikke påkrevd ved mindre kvantum uunngåelig bifangst. Kravet om dokumentert kvotegrunnlag anses oppfylt dersom følgende opplysninger fremgår: a) Fartøyets navn, radiokallesignal og annet identitetsmerke; b) Dokumentutsteders navn, organisasjonsnummer og annen kontaktinformasjon; c) Angivelse av fartøyets gjenværende kvoter fordelt etter art og område. 14. Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 15. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Vedtak om endring i delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 15. desember 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I vedtak 9. februar 2005 nr. 115 om delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet gjøres følgende endringer:

10 15. des. Nr Det skal gjøres følgende endringer under punkt 2: Punkt 2.1 skal lyde: 2.1. Hovedregel Mattilsynets myndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak delegeres til det regionale Mattilsynet v/regionkontorene innenfor regionkontorenes respektive geografiske virkeområder. Mattilsynet ved regionkontorene skal delegere myndigheten videre til de distriktskontorer som ligger innenfor regionkontorets geografiske virkeområde Presiseringer Ved delegeringen skal det sikres at alle distriktskontorer har den nødvendige myndighet til å utføre basisoppgaver innenfor gjennomgripende forvaltningsområder. Regionkontorene kan ikke videredelegere myndighet der vedtaksmyndigheten er særskilt fastsatt i dette delegeringsvedtaket. Inntil det enkelte regionkontor har delegert til distriktskontorene i sin region, delegeres myndigheten til å føre tilsyn og fatte vedtak til det lokale Mattilsynet v/distriktskontorene innenfor distriktskontorets geografiske virkeområde Vedtak rettet mot et hovedkontor Der et distriktskontor/regionkontor behandler en sak som resulterer i enkeltvedtak rettet mot et hovedkontor i en virksomhet/sammenslutning/organisasjon med flere enheter, har regionkontoret/distriktskontoret der hovedkontoret ligger vedtaksmyndighet selv om avgjørelsen får virkning også for enheter utenfor dette distriktskontorets/regionkontorets geografiske virkeområde. Det skal gjøres følgende endringer i punkt 3.0 Strekpunkt 2, 3, 4 og 5 oppheves. Det skal gjøres følgende endringer i punkt 4: Punkt 4.1 annet ledd skal lyde: Med «dispensasjon» menes her den generelle hjemmelen der det fremgår at Mattilsynet i særskilte tilfelle kan dispensere fra bestemmelsene i forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. Nytt punkt skal lyde: Der enkeltvedtak om dispensasjon skal fattes av det sentrale Mattilsynet: Forskrift 20. desember 1999 nr om vaksinasjon av husdyr og vilt 5 1. ledd. Det skal gjøres følgende endringer i punkt 7: Punkt 7 oppheves. Nåværende punkt 8 blir nytt punkt 7. Vedtaket trer i kraft 1. januar II 15. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. desember 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11, jf. forskrift 8. desember 2011 nr om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i andre ledd. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 8. desember 2011 nr om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2012 gjøres følgende endringer: 1 første ledd (endret) skal lyde: Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk i følgende områder i 2012: a) I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62 N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES' statistikkområde IV.

11 15. des. Nr b) I Skagerrak, det vil si utenfor den norske grunnlinjen og videre avgrenset mot vest av en rett linje gjennom fra Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene. 2 første ledd (endret) skal lyde: Uten hinder av 1 kan norske fartøy fiske inntil tonn torsk i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 125 tonn til forsknings- og undervisningsformål. Denne forskriften trer i kraft straks. II 15. des. Nr Forskrift om endring i forskrift 13. desember 2002 nr om inkassosatsen Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 15. desember 2011 med hjemmel i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) 1 1 tredje ledd, jf. lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) 19 og 20. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 13. desember 2002 nr om inkassosatsen gjøres følgende endring: 1 skal lyde: Inkassosatsen, som nevnt i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. 1 1 tredje ledd, settes til 620 kroner. Forskriften trer i kraft 1. januar II 15. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 15. desember 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 21, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13, jf. Stortingets budsjettvedtak. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet gjøres følgende endring: Vedlegg 1 skal lyde: Kapittel I. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. 4 Særskilte ytelser: Gebyr Gebyrklasse Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg, virksomheter og områder: Godkjenning av tilvirker/importør/forhandler av plantevernmidler 980 b Godkjenning av økologisk produksjon/foredling/import innmelding i 980 b kontrollordning 1 Godkjenning av virksomhet for tilvirkning og ISPM15-merking av treemballasje av 980 b innkjøpt varmebehandlet trelast Godkjenning av virksomhet for ISPM15-merking av innkjøpt behandlet treemballasje 490 a Endringsgodkjenning av dyrebutikker/dyrepensjonat/hestesenter 980 b Godkjenning av import, levende dyr 490 a Godkjenning av isolat/karantenestasjon for import, levende dyr 980 b Godkjenning av fartøyer for ombordproduksjon av rognkjeksrogn 980 b Godkjenning av ATP-materiell 980 b Behandling av søknad om godkjenning av produkter: Godkjenning av desinfeksjonsmidler, rengjøringsmidler og lignende 980 b Godkjenning av berikning tilsvarende produkter godkjent tidligere 980 b Utstedelse av sertifikater/attester/erklæringer: 2 Utstedelse av hygienesertifikat 490 a Utstedelse av sunnhetsattest, fisk (inkl. tilhørende erklæringer) 120 Utstedelse av erklæringer, fisk (der denne blir gitt alene) 120

12 15. des. Nr Utstedelse av transportdokument for levende akvatiske dyr 275 Utstedelse av bransjestandardattest/inspeksjonsattest, fisk 980 b Utstedelse av helsesertifikat for eksport av fiskeavfall/animalske biprodukter 275 Utstedelse av re-/eksportsertifikat for planteprodukter/planter og smittebærende emner 275 Utstedelse av eksportsertifikat for levende dyr 275 Utstedelse av eksportsertifikat for ull 275 Sertifisering av settepoteter 980 b Sertifisering av såvarer 490 a Sertifisering av bigård (bigård under 20 kuber) 275 Sertifisering av bigård (bigård 20 kuber og mer) 490 a Utstedelse av attest for brønnbåter ved spesielle oppdrag 980 b Utstedelse av verifikasjon for beskyttede betegnelser 980 b Tilleggsgebyr ved reise ved utstedelse av attester og sertifikater, ekskl. reise ved 490 a stikkprøvekontroll Andre særskilte ytelser: Avvikling av eksamen/utstedelse av autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av 155 plantevernmidler 3 Utstedelse av duplikater 490 a Brukstillatelse for vaksiner 980 b Godkjenning av plantesorter uten verdiprøving 980 b 1 Ytelsen utføres av DEBIO etter fullmakt fra Mattilsynet. DEBIO krever også inn gebyret. 2 Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har gitt Mattilsynet adgang til å benytte inntil dobbel timeverksats (kr 980, ) for ytelser av hastekarakter som bruker ønsker gjennomført utenom normal arbeidstid, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13 annet ledd. 3 Deler av ytelsen utføres av Fylkesmannen. Fylkesmannen krever inn gebyret. Kapittel II. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. 5 Særskilte ytelser: Gebyr Gebyrklasse Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg, virksomheter og områder: Godkjenning av anlegg fôrproduksjon e Godkjenning av avlsorganisasjoner d Godkjenning av virksomheter for varmebehandling av trelast til treemballasje, e tilvirkning av treemballasje og ISPM15-merking Godkjenning av virksomhet for varmebehandling av trelast til treemballasje d Godkjenning av virksomhet for metylbromidgassing og ISPM15-merking av d treemballasje Godkjenning av dyrebutikker/dyrepensjonat/hestesenter d Godkjenning av eksportvirksomheter, levende dyr d Godkjenning av avlsstasjoner d Godkjenning av steriliseringsanlegg av avfall til dyrefôr d Godkjenning av anlegg som behandler animalsk avfall e Godkjenning av produsenter av fiskemel og fiskeolje f Godkjenning av slakteri/tilvirkningsanlegg for akvatiske dyr fra akvakulturanlegg e Godkjenning av akvakulturanlegg i ikke-godkjent sone g Godkjenning av transportenheter, akvakulturdyr og fangstbasert havbruk c Godkjenning av fabrikkfartøy d Godkjenning av gjenutleggingsområder for skjell d Godkjenning av produksjonsområder d Godkjenning av fiskefôrvirksomheter f Godkjenning av ekspedisjonssentraler for skjell f Godkjenning av rensesentraler skjell e Godkjenning av fangstfartøy sjøpattedyr c Godkjenning av virksomhet som mottakssted for kjøtt fra sjøpattedyr d Godkjenning av kontrollsted for selkjøtt c Godkjenning av lokaler på land hvor fiskevarer tilvirkes e Autorisasjon/godkjenning, slakting landdyr moderat e Autorisasjon/godkjenning, slakting landdyr omfattende f Autorisasjon/godkjenning, produksjon/pakking/omsetning e Godkjenning av frittstående lager d Godkjenning av vannforsyningssystem enkel e Godkjenning av vannforsyningssystem omfattende g Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem enkel e

13 16. des. Nr Særskilte ytelser: Gebyr Gebyrklasse Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem omfattende f Godkjenning av vannkilde/utvinning av vann/tapping av vann på flaske f Behandling av søknad om godkjenning av produkter: (Re)godkjenning av plantevernmidler unntatt makroorganismer h (Re)godkjenning av makroorganisme d Parallellgodkjenning/off-label-godkjenning av plantevernmiddel d Godkjenning for bruk av plantevernmiddel (søknad om dispensasjon) d Godkjenning av vannbehandlingsprodukter e Godkjenning av berikning tilsvarende produkter ikke godkjent tidligere e Godkjenning av ny mat forenklet søknad e Godkjenning av ny mat full risikovurdering f Godkjenning av ny mat full risikovurdering med stort omfang g Godkjenning av GM mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter e genteknologiloven forenklet søknad Godkjenning av GM mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter f genteknologiloven full risikovurdering Godkjenning av GM mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter g genteknologiloven full risikovurdering med stort omfang Utstedelse av sertifikater/attester/erklæringer: 2 Utstedelse av sertifikat/helseattest for flytting av levende akvatiske dyr c Andre særskilte ytelser: Prøving og godkjenning av plantesorter, pr. år g DUS-test av plantesorter gjennomført i Norge, pr. år g Kopi av DUS-test bestilt fra utenlandsk prøveinstitusjon DUS-test gjennomført i utlandet g Prøveuttak, analyse og utstedelse av følgedokument ved import av bestemte produktgrupper av langkornet ris med opprinnelse i USA Landbruks- og matdepartementet har fastsatt timesats på kr 85, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13 annet ledd. 2 Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har gitt Mattilsynet adgang til å benytte inntil dobbel timeverksats (kr 980, ) for ytelser av hastekarakter som bruker ønsker gjennomført utenom normal arbeidstid, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13 annet ledd. 3 Landbruks- og matdepartementet har fastsatt timesats på kr 110, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13 annet ledd. 4 Gebyret er fastsatt iht. internasjonale avtaler og etter forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 18. Gebyrklasser: Gebyr a: 1 timeverk opp til 2 timeverk 490 b: 2 timeverk opp til 5 timeverk 980 c: 5 timeverk opp til 1 dagsverk 2455 d: 1 dagsverk opp til 2 dagsverk 3925 e: 2 dagsverk opp til 1 ukeverk 7850 f: 1 ukeverk opp til 2 ukeverk g: 2 ukeverk opp til 5 ukeverk h: 5 ukeverk og oppover Endringen trer i kraft 1. januar II 16. des. Nr Forskrift om oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 3 2 fjerde ledd. Kunngjort 29. desember 2011 kl Virkeområde Forskriften regulerer oppjustering av driftsavtaler som er inngått mellom fysioterapeut og kommune. 2. Oppjustering av inngåtte driftsavtaler Kommunen kan øke en inngått driftsavtale uten ekstern utlysning. Dersom kommunen ikke velger å lyse ut eksternt, skal kommunen foreta en intern utlysning. Oppjustering av driftsavtale skal skje etter en forsvarlig saksbehandling i kommunen. En økning av en driftsavtale forutsetter enighet mellom kommunen og fysioterapeuten.

14 16. des. Nr Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft fra 1. januar des. Nr Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 2 1 andre punktum. Kunngjort 29. desember 2011 kl Helsepersonellovens anvendelse for mottakere av omsorgslønn Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. kommer ikke til anvendelse for personer som mottar omsorgslønn etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3 6, jf. denne lovens 2 1 andre punktum. 2. Dokumentasjonsplikt for personer som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er å anse for helsehjelp Helsepersonelloven kapittel 8 kommer ikke til anvendelse for personer som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som ikke er å anse for helsehjelp, jf. helsepersonelloven 3 tredje ledd. Helsepersonelloven kapittel 8 kommer likevel til anvendelse ved ytelse av tjenester omfattet av kapittel 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, jf. denne lovens Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar des. Nr Forskrift om endring i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til pasienter i privat forpleining etter spesialisthelsetjenesteloven 8 3 Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 22 4 og Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 20. mars 1973 nr om disponering av kontantytelser fra folketrygden til pasienter i privat forpleining etter spesialisthelsetjenesteloven 8 3 gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: Kontantytelser fra folketrygden til pasienter i privat forpleining som omfattes av forskriften her, og som ikke er i stand til å disponere ytelsen selv, skal av Arbeids- og velferdsetaten innbetales til bank på egen rentebærende konto for pasienten etter at vedtak etter 3 er fattet. Det regionale helseforetaket skal i samråd med Arbeids- og velferdsetaten sørge for at det blir opprettet slik bankkonto for pasienten. Såfremt pasienten kan og bør disponere egendelen av ytelsen selv, men ikke ansees i stand til å disponere forsørgingstillegg til ytelsen, skal det regionale helseforetaket avgjøre hvordan denne del av ytelsen skal utbetales. Hvis behovstiltak som her nevnt melder seg skal forpleieren snarest mulig underrette det regionale helseforetaket. 4 skal lyde: Helsedirektoratet kan samtykke i at det for to eller flere forpleiningssteder opprettes en felles trivselsordning. Reglene i 4 og 6 i forskrifter om disponering av kontantytelser til trygdede i helseinstitusjon for langtidspasienter får anvendelse så langt det passer. Forskriften trer i kraft 1. januar II 16. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 22 4 og Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 20. mars 1973 nr. 2 om disponering av kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter gjøres følgende endringer:

15 16. des. Nr nr. 1 skal lyde: 1. Disse forskrifter gjelder utbetaling og disponering av kontantytelser fra folketrygden til pasienter innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter, som ikke er i stand til å disponere ytelsen selv. De omfatter imidlertid ikke eventuell del av kontantytelsene som er tillegg for forsørget ektefelle eller barn eller fraskilt ektefelle, jf. dog 2. 2 første ledd skal lyde: Kontantytelser fra folketrygden til pasienter som er innlagt i institusjon som omfattes av disse forskrifter, skal fra og med den annen måned etter at vedtak etter 3 er fattet innbetales av Arbeids- og velferdsetaten til bank etter institusjonens nærmere anvisning. Institusjonen avgjør hvilken bank som skal benyttes, med mindre beboeren motsetter seg det. Midlene skal anbringes på rentebærende konto for hver enkelt pasient. Kontoen skal stilles til pasientens disposisjon, jf. dog 3 nr tredje ledd skal lyde: Helseinstitusjonen kan bestemme at også trygdeytelser som pasienten er berettiget til i tiden før den annen kalendermåned etter vedtaket, skal innbetales på bankkonto som nevnt i første ledd. 4 ny nr. 1 skal lyde: 1. Den enkelte bruker, eller representant for denne, bestemmer selv om vedkommende ønsker å være med i trivselsordningen, herunder å avsette midler til dette. Gjeldende nr. 1 til 6 blir nye nr. 2 til 7. 5 skal lyde: Vedtak som treffes i medhold av denne forskriften kan påklages til Helsedirektoratet. 6 skal lyde: Institusjonens ledelse, eller den som er bemyndiget til det, skal hvert år innen utløpet av februar måned sende rapport til Fylkesmannen om de trivselstiltak som er gjennomført i foregående kalenderår. Rapporten skal inneholde en kortfattet omtale av de viktigste konkrete tiltak som er gjennomført, og ellers gi opplysninger om eventuelle muligheter for en ytterligere bedring av pasientenes aktivitets- og trivselsmuligheter. Utdrag av regnskapet for felleskontoen skal følge rapporten som vedlegg. Forskriften trer i kraft 1. januar II 16. des. Nr Forskrift om endring i ulike forskrifter hvor benevnelsen Helsetilsynet i fylket skal erstattes med Fylkesmannen Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten 7, lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) 2 og 22, lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5 4 fjerde ledd, 5 7 femte ledd, 5 8 femte ledd og 22 4, lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) 4 3 og 6 5, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) 2 1, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven) 11, lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) 6 6 andre ledd og lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 9 andre ledd. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 1. juli 2005 nr. 749 om markedsføring av kosmetiske inngrep gjøres følgende endring: 9 skal lyde: Fylkesmannen og Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med markedsføring av kosmetiske inngrep, jf. lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten. II I forskrift 20. mars 1973 nr. 2 om disponering av kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter gjøres følgende endring: 6 skal lyde: Institusjonens ledelse, eller den som er bemyndiget til det, skal hvert år innen utløpet av februar måned sende rapport til Fylkesmannen om de trivselstiltak som er gjennomført i foregående kalenderår. Rapporten skal inneholde en kortfattet omtale av de viktigste konkrete tiltak som er gjennomført, og ellers gi opplysninger om eventuelle muligheter for en ytterligere bedring av pasientenes aktivitets- og trivselsmuligheter. Utdrag av regnskapet for felleskontoen skal følge rapporten som vedlegg.

16 16. des. Nr III I forskrift 17. mars 1976 nr om legers og veterinærers levering av legemidler m.v. mot betaling gjøres følgende endring: 6 skal lyde: Enhver lege og veterinær som har tillatelse til å levere legemidler mot betaling, må finne seg i at hans medisinbeholdning blir underkastet ettersyn av Fylkesmannen eller apotekinspektør. IV I forskrift 23. november 1983 nr om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste gjøres følgende endring: 5 skal lyde: Fylkesmannen skal føre det overordnede tilsyn med sykepleietjenestene i fylket og påse at forskrifter og retningslinjer blir fulgt. V I forskrift 14. november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie gjøres følgende endring: 5 1 skal lyde: Beboer eller pårørende på vegne av beboer kan klage til Fylkesmannen over forhold vedrørende boformens drift som de finner urimelig. VI I midlertidig forskrift 3. desember 1990 nr for institusjoner som er besluttet nedlagt, men som fortsatt er i drift etter 1. januar 1991 gjøres følgende endring: 3 nr. 8 skal lyde: 8. Tiltak ved mangler o.l. Når utvalget under tilsynsbesøk, behandling av klager eller på annen måte blir oppmerksom på forhold som det mener bør endres, skal det sende grunngitt melding til institusjonens ledelse med samtidig underretning til det organ som har driftsansvaret for institusjonen, og til Fylkesmannen. Såvidt mulig bør utvalget fremme forslag om tiltak. Spørsmål om mindre endringer kan utvalget ta opp direkte med institusjonsledelsen. Utvalget kan klage til Fylkesmannen over forhold ved institusjonen som det anser urimelig, jf. sykehjemsforskriften 5 1. Hvis utvalget mener at en institusjon drives på en måte som kan ha skadelige følger for brukerne/beboerne eller andre, eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, skal det straks melde fra om forholdet til Fylkesmannen med samtidig underretning til Statens helsetilsyn. VII I forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek gjøres følgende endring: 9 5 skal lyde: På forespørsel skal apoteket sende resepter og/eller reseptopplysninger til Statens legemiddelverk, Statens helsetilsyn eller Fylkesmannen. VIII I forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter gjøres følgende endring: 7 skal lyde: Det organ som Helsedirektoratet bestemmer, avgjør om den enkelte lege, spesialist i klinisk psykologi og fysioterapeut fyller vilkårene for rett til refusjon fra folketrygden, jf. kap. 1. I tvilstilfeller fattes avgjørelsen på grunnlag av uttalelse fra Fylkesmannen. Om det foreligger tvil om vilkårene er oppfylt, må vedkommende selv legge frem nødvendig dokumentasjon. IX I forskrift 1. desember 2000 nr om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften) gjøres følgende endring: 7 andre ledd skal lyde:

17 16. des. Nr Dersom en pasient er uenig i den vurderingen spesialisthelsetjenesten foretar på grunnlag av en slik anmodning, kan pasienten klage til Fylkesmannen, jf. pasientrettighetsloven 7 2. Dersom den vurderingen spesialisthelsetjenesten foretar på grunnlag av en slik anmodning gjelder om pasienten har rett til behandling i utlandet, jf. 3, kan han klage til den klagenemnda som er omtalt i 9. X I forskrift 20. desember 2000 nr om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap gjøres følgende endring: 7 3 skal lyde: Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunikasjonssystemet er dokumentert i samsvar med gitte krav. XI I forskrift 21. desember 2000 nr om lisens til helsepersonell gjøres følgende endring: 9 tredje ledd skal lyde: Dersom annet helsepersonell får kunnskap om slik endring i lisensinnehavers helsetilstand som nevnt i første ledd, eller til andre forhold av betydning for utøvelsen av virksomhet som det er utstedt lisens for, har vedkommende plikt til å underrette Fylkesmannen eller Statens helsetilsyn om dette. Legen som har utstedt legeattesten, jf. 7 andre ledd, har også slik underretningsplikt, og kan gi underretningen uten hinder av taushetsplikten, jf. helsepersonelloven 23 nr. 5. XII I forskrift 21. desember 2000 nr om kontrollkommisjonens virksomhet gjøres følgende endring: 4 2 fjerde ledd skal lyde: Kontrollkommisjonen skal varsle Fylkesmannen om alvorlige forhold ved institusjonen. Ellers kan kontrollkommisjonen ta forholdet opp med institusjonens ledelse eller den faglig ansvarlige for vedtak. XIII I forskrift 21. desember 2001 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskriften) gjøres følgende endring: 2 6 andre ledd skal lyde: Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven 9 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling av skjema skal Fylkesmannen varsles. XIV I forskrift 21. desember 2001 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften) gjøres følgende endring: 2 4 andre ledd skal lyde: Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven 9 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling av skjema skal Fylkesmannen varsles. XV I forskrift 21. desember 2001 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskriften) gjøres følgende endring: 2 4 andre ledd skal lyde: Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven 9 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling av skjema skal Fylkesmannen varsles. XVI I forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern gjøres følgende endring: 6 første ledd skal lyde: Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften overholdes og treffe de nødvendige enkeltvedtak hjemlet i kapittel 4a i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. Når det gjelder kommunens plikter etter forskriften kapittel 2, fører Fylkesmannen tilsyn i medhold av lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten. XVII I forskrift 20. juni 2003 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften) gjøres følgende endring:

18 16. des. Nr andre ledd skal lyde: Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven 9 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling av skjema skal Fylkesmannen varsles. XVIII I forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften) gjøres følgende endring: 2 6 fjerde ledd skal lyde: Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven 9 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling skal Fylkesmannen varsles. XIX I forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) gjøres følgende endringer: 3 4 fjerde ledd skal lyde: Det vises for øvrig til meldeplikten til Fylkesmannen vedrørende betydelig personskade i spesialisthelsetjenesteloven femte ledd skal lyde: Det vises for øvrig til meldeplikten til Fylkesmannen vedrørende betydelig personskade i spesialisthelsetjenesteloven 3 3. XX I forskrift 17. juni 2005 nr. 610 om smittevern i helsetjenesten gjøres følgende endringer: 2 5 femte ledd skal lyde: Foreligger en infeksjon eller et utbrudd av smittsom sykdom som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven 3 3, skal helseinstitusjonen snarest mulig gi skriftlig melding til Fylkesmannen. 3 5 skal lyde: 3 5. Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Statens helsetilsyn har det overordnede tilsynet med smittevernet i helseinstitusjoner. Statens helsetilsyn og Fylkesmannen fører tilsyn med smittevernet i helseinstitusjoner jf. lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten. XXI I forskrift 11. oktober 2005 nr om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. gjøres følgende endring: 9 andre ledd skal lyde: Statens helsetilsyn og Fylkesmannen fører innenfor sitt ansvarsområde tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes, og fatter de nødvendige vedtak hjemlet i tilsynsloven 3, smittevernloven 7 10a, spesialisthelsetjenesteloven 7 1 og kommunehelsetjenesteloven 6 3. XXII I forskrift 15. desember 2006 nr om bruk av skjerming i institusjoner i det psykiske helsevernet gjøres følgende endring: 9 andre ledd skal lyde: Kontrollkommisjonen og Fylkesmannen skal på forespørsel forelegges skjermingsprotokollen. Bruk av skjerming over lengre tid skal uoppfordret meldes til kontrollkommisjonen. XXIII I forskrift 7. desember 2007 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) gjøres følgende endring: 2 4 tredje ledd skal lyde: Dersom innsendingen er mangelfull, skal avsenderen av opplysningene varsles, jf. helseregisterloven 9 andre ledd andre punktum. Ved fortsatt mangelfull innsending kan Fylkesmannen varsles.

19 16. des. Nr XXIV I forskrift 7. mars 2008 nr. 222 om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev gjøres følgende endringer: 53 fjerde ledd skal lyde: Alvorlig uønsket hendelse i forbindelse med uttak fra levende donor kan også utløse meldeplikt etter lov om spesialisthelsetjeneste 3 3 til Fylkesmannen. 54 femte ledd skal lyde: Alvorlige bivirkninger hos levende donor ved uttak, og alvorlige bivirkninger hos pasient ved klinisk anvendelse av celler og vev kan også utløse meldeplikt etter lov om spesialisthelsetjeneste 3 3 til Fylkesmannen. XXV I forskrift 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll gjøres følgende endring: 4 6 skal lyde: 4 6. Fylkesmannen og Statens helsetilsyn Fylkesmannen skal føre tilsyn med planer for og gjennomføringen av tuberkulosekontrollen. Statens helsetilsyn har det overordnede tilsynet med tuberkulosekontrollen i landet. XXVI I forskrift 22. november 2010 nr om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land gjøres følgende endring: 13 femte ledd skal lyde: Krav som behandles etter reglene i og i medhold av pasientrettighetsloven 2 6, sendes Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. Vedtak kan påklages til Fylkesmannen etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. Klagefristen er tre uker. Det regionale helseforetaket i medlemmets bostedsregion dekker reise- og oppholdsutgiftene. Forskriften trer i kraft 1. januar XXVII 16. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 9 tredje ledd. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 29. august 2005 nr. 941 om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse gjøres følgende endring: Ny 1a skal lyde: 1a. Forskriftens anvendelse i forhold til personell som yter tjenester omfattet av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mv. Med helsepersonell menes i denne forskrift også personell som yter tjenester etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester som ikke er å anse for helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven 1 3 bokstav c. Med pasient menes i denne forskrift også personer som anmoder om eller mottar tjenester omfattet av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester som ikke er å anse for helsehjelp, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 1 3 bokstav f. Forskriften trer i kraft 1. januar II

20 16. des. Nr des. Nr Forskrift om elsertifikater Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 30, jf. delegeringsvedtak 16. desember 2011 nr Kunngjort 29. desember 2011 kl Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til økt produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. 2. Virkeområde Forskriften med tilhørende vedlegg gjelder på norsk territorium. 3. Definisjoner I forskriften her forstås med: a) elsertifikat: et bevis utstedt av staten for at det er produsert en megawattime (MWh) fornybar elektrisk energi i henhold til lov om elsertifikater og denne forskriften. b) elsertifikatberettiget: innehaveren av et produksjonsanlegg som har rett til elsertifikater dersom vilkårene i kapittel 2 i lov om elsertifikater og denne forskriften er oppfylt. c) elsertifikatplikt: plikt til per 1. april hvert år å inneha et visst antall sertifikater for annullering i henhold til lov om elsertifikater og denne forskriften. d) fornybarandel: den delen av innmatet energi i et anlegg som er fornybar energi og dermed grunnlag for tildeling av elsertifikater. e) produksjonsanlegg: en innretning for produksjon av elektrisk energi. f) registeransvarlig: den enhet som er utpekt som ansvarlig for å utstede elsertifikater, samt utvikle og drive et elektronisk register for elsertifikater. g) tildelingsfaktor: den delen av et anleggs totale produksjon av elektrisk energi som kvalifiserer for rett til elsertifikater. h) avregningsansvarlig: den som i henhold til energiloven 4 3 er utpekt som avregningsansvarlig. Uttrykk som ikke er definert i denne forskriften skal forstås på samme måte som i lov om elsertifikater. 4. Elsertifikatenes funksjonstid Elsertifikater kan utstedes for produksjon som skjer til og med 31. desember Siste annullering av elsertifikater skjer 1. april Utenlandske elsertifikater Elsertifikater utstedt i henhold til svensk lov om elsertifikater kan brukes til oppfyllelse av sertifikatplikten i Norge. Kapittel 2. Godkjenning av produksjonsanlegg 6. Søknad om godkjenning Skriftlig søknad om godkjenning av produksjonsanlegg som kvalifiserer for rett til elsertifikater, skal sendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på den måten NVE bestemmer. Søknaden skal inneholde de opplysninger som fremgår av denne forskriften, herunder dens vedlegg. 7. Vedtak om godkjenning NVE fatter vedtak om godkjenning av produksjonsanlegg for elsertifikatordningen. NVE fastsetter om hele eller bare deler av produksjonen godkjennes under ordningen. Dette reflekteres i at vedtaket fastsetter en tildelingsfaktor fra 0 til 1. NVE fastsetter tidspunktet for byggestart for det enkelte produksjonsanlegg. NVE kan i tvilstilfeller avgjøre hvilket tidspunkt som skal anses som byggestart. NVE kan sette krav til fortløpende rapportering av fornybarandel. 8. Fornybare energikilder Elsertifikater utstedes for produksjon av elektrisk energi basert på fornybare energikilder. NVE kan i tvilstilfeller avgjøre hva som er fornybare energikilder. 9. Krav til produksjonsanlegget Anlegg for produksjon av elektrisk energi basert på fornybare energikilder må: a) ha hatt byggestart etter 7. september 2009, b) være et vannkraftverk med installert effekt inntil 1 MW som hadde byggestart etter 1. januar For slike anlegg defineres installert effekt som 0,85 ganger påstemplet merkeytelse på generator, eller c) varig øke sin energiproduksjon med byggestart etter 7. september Produksjonsanlegget må i tillegg: a) være bygd i samsvar med konsesjon, konsesjonsvilkår eller forutsetninger for fritak for konsesjonsplikt,

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 13.12.2017 nr. 2192 Forskrift om

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2007 (J-75-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EB Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-63-2008 (J-14-2008 UTGÅR) Bergen, 28.03.08 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/17731 16/6822-3 10.03.17 Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fastsatt

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 2009, Nordnes 5817 Bergen Fax. 55 23 80 90 Tlf 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-209-2004 (J-67-2004 UTGÅR Bergen, 2.12.2004 ES/EW FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/18186 15/5097-7 4.3.16 Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2016

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-80-2002 (J-271-2000 UTGÅR) Bergen, 29.4.2002 ES/SIR FORSKRIFT

Detaljer

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten BERGEN

Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten BERGEN Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/5787-11 1. september 2017 Forskrift om endring av forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt

Detaljer

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes.

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes. Melding fra fiskeridirektøren J-43-2014 Forskrift om oppgaveplikt for norske fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-85-2011 Gyldig fra: 27. 01. 2014 Bergen, 07. 03. 2014 Forskrift om endring bestemmelser

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-39-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-26-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 04.03.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 08.03.2016 Forskrift om endring

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsentss på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-51-2011 Forskrift om endring av forskrift om reguleringg av fisket etter

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015018312 Fra: Rune Mjørlund Dato: 16.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 95259448 E-post: rune.mjorlund@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL FORSKRIFT

Detaljer

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Hvem gjelder forskriften for Pasienter i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon ( aldershjem, sykehjem) Langtidspasienter i psykiatriske

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-7-2011 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2007 (J-222-2007 UTGÅR) Bergen, 28.11.2007 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

FISKERI DI RE KTO RATET

FISKERI DI RE KTO RATET FISKERI DI RE KTO RATET Strandgaten 229, Pb. 209, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90' Tlf. 55 23 80 00 5 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-235-2004 (J-231-2004 UTGÅR) Bergen, 2004 MK/EW Forskri.tt om

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-17-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-242-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 27.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 27.01.2017 Forskrift om

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-26-2016: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-25-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 15.02.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.02.2016 Forskrift om endring

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 J-34-2017: Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2017 Erstatter: J-17-2017 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 01.03.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 06.03.2017 Forskrift om endring

Detaljer

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016

J : forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 J-9-2016: forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2016 Erstatter: J-267-2015 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 19.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 19.01.2016 Forskrift om endring

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

J : Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter

J : Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter J-38-2016: Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter Erstatter: J-278-2014 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 06.04.2016 Publisert: 06.04.2016 Forskrift

Detaljer

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter Dato FOR-2014-12-19-1822 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.02.2015,

Detaljer

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter. Melding fra fiskeridirektøren J-45-2015 (Kommende) Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 Erstatter: J-24-2014 Gyldig fra: 04. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 05.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2008 (J-49-2008 UTGÅR) Bergen, 06.05.2008 TM/EB Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-295-2008 (J-14-2006 UTGÅR) Bergen, 19.12, 2008 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR

Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 Dato FOR-2014-12-18-1775 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-83-2009 (J-60-2009 UTGÅR) Bergen, 28.04.2009 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2009

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2009 FISKERIDIREKTORATET TELEFAKS Til: Fiskeri- og kystdepartementet Faksnr.: Att: Dato: 08.12.08 Postadresse: Postboks 2009 5817 Bergen, Norge Vår ref.: 2008/12809 Besøksadresse: Saksbehandler: Terje Halsteinsen

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J 289-2015: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Gyldig fra: 01.01.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 18.12.2015 Forskrift om regulering av fisket etter sild

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 53 Lov om endringar i

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J-232-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Erstatter: J-220-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 14.12.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 15.12.2016

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-103-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Erstatter: J-245-2013 Gyldig fra: 11. 04. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 11.

Detaljer

33 Bergen, HCHÆS

33 Bergen, HCHÆS FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-121-2003 (J-63-2003 UTGÅR) ). 33 Bergen, 10.6 2003 HCHÆS

Detaljer

Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012

Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012 Melding fra fiskeridirektøren J-52-2012 Forsklrift om endring av forskrift om reguleringg av fiske etter tobis i 2012 Erstatter: J-232-2011 Gyldig fra: 23. 02. 2012 Gyldig til: 31. 12. 2012 Bergen, 23.

Detaljer

noe som etter Sjømannsforbundets oppfatning er for tidlig. Fartøy som blir trukket ut bør beholde prioriteten frem til og med september.

noe som etter Sjømannsforbundets oppfatning er for tidlig. Fartøy som blir trukket ut bør beholde prioriteten frem til og med september. NOTAT Saksnummer: 2016016163 Fra: Trond Ottemo Dato: 21.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 46803973 E-post: trond.ottemo@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen REGULERING AV FISKET

Detaljer

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N.

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5213-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-115-2003 (J-53-2003 UTGÅR) Saks nr. Arkiv - Dok nr.

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy

Forskrift om endring av forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy Melding fra fiskeridirektøren J-73-2011 Forskrift om endring av forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-131-2001 Gyldig fra: 07. 04. 2011 Bergen, 12. 04. 2011 Fastsatt av Fiskeri-

Detaljer

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016.

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/671 15/5215-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017

FORSLAG TIL REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I 2017 NOTAT Saksnummer: 2016013421 Fra: Trond Ottemo Dato: 19.12.2016 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 5 Telefon: 46803973 E-post: trond.ottemo@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen FORSLAG TIL REGULERING

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 J-104-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2016 Erstatter: J-57-2016 Gyldig fra: 07.06.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 07.06.2016 Forskrift om endring av

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/17236 Deres referanse: Vår dato: 01.12.2015 Deres

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER UER NORD FOR 62 N I 2017 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Terje Halsteinsen Postboks 8090 Dep Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 16/17030 Deres referanse: Vår dato: 01.12.2016

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-29-96 (J-175-95 UTGÅR) Bergen, 11.3.1996 AFJ/BS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN, INNENFOR GRUNNLINJEN PÅ KYSTSTREKNINGEN

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-174-2002 (J-170-2002 UTGÅR) Bergen, 22.08.2002 FSU/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-253-2001 (J-226-2001 UTGÅR) q Bergen, 12.12.2001 THA/SIR

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE Styrende dokument Utarbeidet av: 10440 Sist endret: 05.10.2015 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Harald Johannes Gjein Overordnede styringsdokumenter Utgave: 4 ephorte saksnr: 2015/30982 DELEGERING AV

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J. 42/78 FSKERDREKTØREN MELDNG FRA FSKERDREKTØREN Bergen 3.mai 1978 TF/BHo J. 42/78 Kvoteavtalen for 1978 mellom Norge og Det Eu:copeiske Fellesskap~. /. --------------------------~-- ---~------------~e~-.----~-~-

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009

Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-287-2008 (J-256-2008 UTGÅR) Bergen, 18.12.2008 TM/EW Forskrift om regulering av fisket

Detaljer

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET

r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET r-.-i E~~~r;~Bl0Ps1 1 ~s~t~m~2 ~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-196-2001 (J-195-2001 UTGÅR) Bergen, 4.10.2001 TH/EWI FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 15 I Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-204-2001 (J-196-2001 UTGÅR) Bergen, 23.10.2001

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-2007 (J-196-2007 UTGÅR) Bergen, 27.09.2007 TM/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)

Kunngjort 15. desember 2017 kl PDF-versjon 15. desember Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 15. desember 2017 kl. 15.25 PDF-versjon 15. desember 2017 15.12.2017 nr. 107 Lov om statlig

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 1lf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-194-2001 (J-38-2001 UTGÅR) Bergen, 4.10.2001 THÆWI

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, HØ/EWI

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J (J UTGÅR) Bergen, HØ/EWI MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-226-2001 (J-204-2001 UTGÅR) Bergen, 21.11.2001 HØ/EWI FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62 NI 2001. Fiskeridirektøren har den 19.

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-258-2001 (J-253-2001 UTGÅR) Bergen, 13.12.2001 HØ/EW

Detaljer

I forskrift fastsatt 24. desember 1990 nr gjøres følgende endringer:

I forskrift fastsatt 24. desember 1990 nr gjøres følgende endringer: MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-165-91 {J- 103-91 UTGÅR) Bergen, 13. 11.1991 TH/BJ FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN INNENFOR GRUNNLINJENE PÅ KYSTSTREKNINGEN

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156.

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-266-2010 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1996.

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1996. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telela> 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-96 (J-183-96 UTGÅR) Bergen, 3.12.1996 PC/BS FORSKRIFT

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE Styrende dokument Utarbeidet av: 10911 Sist endret: 13.01.2017 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Harald Johannes Gjein Overordnede styringsdokumenter Utgave: 7 ephorte saksnr: 2015/30982 DELEGERING AV

Detaljer

I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~

I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~ DLDIRG l'ra l'isdridirbxtørbr J-143-90 (J-118-90 U'l'cWl) I i I ~~~~.:~~~~:~o~~~;.~ Telex 42 151 Telefax (05l 23 80 90 Tlf.(05) 23 80 00 Bergen, 23. oktober 1990 TK/EWS FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017

J : Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 J-230-2016: Forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 Gyldig fra: 01.01.2017 Gyldig til: 31.12.2017 Publisert: 14.12.2016 Forskrift om regulering av fisket etter sild

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-65-2009 (J-50-2009 UTGÅR) Bergen, 27.3.2009 POS/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf FISKERIDIREKTORATET MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-254-2001 (J-183-2001 UTGÅR) 4 Bergen, 13.12.2001 FMS/EWI FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV TRÅLFISKE ETTER TORSK OG HYSE NORD FOR 62

Detaljer

L/C/So.~oo /J.5. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62 N i 2001.

L/C/So.~oo /J.5. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og levere sei nord for 62 N i 2001. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-236-2000 (J-195-2000 UTGÅR) L/C/So.~oo /J.5 3 s~ Bergen,.22.12.2000 TH/SIR FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER SEI NORD FOR 62 N I 2001. Fiskeridepartementet har den.20.

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016

REGULERING AV FISKET ETTER BLÅKVEITE NORD FOR 62 N I 2016 NOTAT Saksnummer: 2015013889 Fra: Hanne Østgård Dato: 17.12.2015 Seksjon: Reguleringsseksjonen Side 1 av 8 Telefon: 46805205 E-post: hanne.ostgard@fiskeridir.no TIL: Stein-Åge Johnsen Kopi til: Aksel Eikemo

Detaljer

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002

EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42!Sl Telem 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-47-2002 (J-273-2001 UTGÅR) EKSPBt>tRT 1 1 ~'1002 Bergen,.11.3.2002

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2001 (J-239-2000 UTGÅR) Bergen, 20.2.2001 TH/SIR

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 av 18. desember 2008 nr 1434

Forskrift om endring av forskrift om regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 2009 av 18. desember 2008 nr 1434 Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-50-2009 (J-19-2009 UTGÅR) Bergen, 4.3.2009 POS/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-146-2003 (J-38-2003 UTGÅR) G Bergen, 10.7.2003 TH/HØ

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Telex 42 Bl Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-53-2000 (J-025-2000 UTGÅR) Bergen, 8.3.2000 TM/IMS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA

Detaljer

nr.ir<.nr. ,. _. - --~j r;-,:1.;iv. Bergen, L FMS/EW

nr.ir<.nr. ,. _. - --~j r;-,:1.;iv. Bergen, L FMS/EW FISKERIDIREKTORATET Sua11dgatcn 229, Boks 185 Scnmun, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax SS 23 80 90 Tlf. SS 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-290-2002. (J-199-2002 UTGÅR) "... ~.'! - ~..,... "...r:

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015 Melding fra fiskeridirektøren J-68-2015 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2015 Erstatter: J-285-2014 Gyldig fra: 26. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 26.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-3-2009 (J-280-2008 UTGÅR) Bergen, 12.1.2009 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmun, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmun, 5804 BERGEN Telex Telefax Tlf Strandgaten 229, Boks 185 Senmun, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2003 (J-13-2003 UTGÅR) ]?ergen, 18.2.2003 ~HÆW FORSKRIFT OM ENDRINGA V

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. september 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 22. september 2017 15.09.2017 nr. 1408 Forskrift

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

nz. Ob2. ~g~ KVOTEAVTALEN FOR 1987 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESKAP.

nz. Ob2. ~g~ KVOTEAVTALEN FOR 1987 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESKAP. nz. Ob2. ~g~ MELDING FRA FIS~RIDIREKNREN r;t;l :~,~~~~~~::~!~~:~ J - 2 4-8 7 ~ Telex 42 151 Telefaic (05) 20 00 61 Tlf. (05) 20 00 70 Bergen, 8.5.1987 EE/ EW KVOTEAVTALEN FOR 1987 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-37-95 (J-25-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 9.3.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE

Detaljer

~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~

~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~ ~ ~~~~=~!.~~~bo~~.~o~~~~e~ ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tii. 55 23 80 DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-92-96 (J-86-96 UTGÅR) Bergen, 24.6.1996 AFJ/IS FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERING

Detaljer

J : Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016

J : Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 J-111-2016: Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Erstatter: J-98-2016 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 10.06.2016 Gyldig til: 31.12.2016 Publisert: 13.06.2016 Forskrift om

Detaljer

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 Innholdsfortegnelse: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Melding fra fiskeridirektøren J-273-2011 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Erstatter: J-266-2010 Gyldig fra: 19. 12. 2011 Bergen, 20.

Detaljer