Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 15 2011 Side 2051 2291 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr Utgitt 26. januar 2012

2 Dette er siste hefte i 2011-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Des. 15. Endr. i delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet (Nr. 1388) Forskrifter 2011 Des. 7. Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2012 (Nr. 1425) Des. 14. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62 N i 2012 (Nr. 1385) Des. 14. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 (Nr. 1386) Des. 14. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 (Nr. 1387) Des. 16. Forskrift om oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter (Nr. 1392) Des. 16. Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Nr. 1393) Des. 16. Forskrift om elsertifikater (Nr. 1398) Des. 19. Forskrift om ytterligere krav til behandling mot lakselus første halvår 2012 (Nr. 1401) Des. 19. Forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62 N i 2012 (Nr. 1402) Des. 20. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 (Nr. 1423) Des. 20. Forskrift om kabelkran (Nr. 1424) Des. 20. Forskrift om industrivern (Nr. 1434) Des. 20. Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2012 (Nr. 1436) Des. 20. Forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven (Nr. 1437) Des. 20. Forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak (Nr. 1457) Des. 20. Forskrift om godstaubane (Nr. 1460) Des. 20. Forskrift om fangst av ål (Nr. 1463) Des. 21. Forskrift om takseringsregler til bruk ved ligningen av utenlandske artister for inntektsåret 2012 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister (Nr. 1443) Des. 21. Forskrift om e-pengeforetak (Nr. 1444) Des. 21. Forskrift til verdipapirfondloven (Nr. 1467) Des. 21. Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad (Nr. 1471) Des. 21. Forskrift om organisering av kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (Nr. 1474) Des. 21. Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2012 (Nr. 1475) Des. 21. Forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i 2012 (Nr. 1478) Endringsforskrifter 2011 Des. 12. Endr. i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. (Nr. 1384) Des. 15. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2012 (Nr. 1389) Des. 15. Endr. i forskrift 13. desember 2002 nr om inkassosatsen (Nr. 1390) Des. 15. Endr. i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (Nr. 1391) Des. 15. Endr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet (Nr. 1426) Des. 15. Endr. i forskrift om adgang til å permittere utover begrensningen i lønnspliktloven samt Des. adgang til å utvide dagpengeperioden for samme tidsrom (Nr. 1427) Endr. i forskrift 11. oktober 2000 nr om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (Nr. 1428) Des. 15. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 (Nr. 1429)

3 Des. 16. Endr. i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til pasienter i privat forpleining etter spesialisthelsetjenesteloven 8 3 (Nr. 1394) Des. 16. Endr. i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter (Nr. 1395) Des. 16. Endr. i ulike forskrifter hvor benevnelsen Helsetilsynet i fylket skal erstattes med Fylkesmannen (Nr. 1396) Des. 16. Endr. i forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse (Nr. 1397) Des. 16. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1399) Des. 16. Endr. i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran (Nr. 1416) Des. 19. Endr. i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr (Nr. 1400) Des. 19. Endr. i forskrift om arbeidsavklaringspenger (Nr. 1403) Des. 19. Endr. i forskrift om alderspensjon i folketrygden (Nr. 1404) Des. 19. Endr. i forskrift om særavgifter (Nr. 1405) Des. 19. Endr. i forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiskeog fangstfartøy (Nr. 1406) Des. 19. Endr. i forskrift om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg (Nr. 1407) Des. 19. Endr. i forskrift om avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Nr. 1408) Des. 19. Endr. i og oppheving av forskrifter som følge av oppheving av avgifter i matforvaltningen (Nr. 1409) Des. 19. Endr. i forskrifter om gebyr i matforvaltningen for lønns- og prisjustering 2012 (Nr. 1417) Des. 19. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter (Nr. 1418) Des. 19. Endr. i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) (Nr. 1419) Des. 19. Endr. i forskrift 18. september 2001 nr om forsøksvirksomhet for reaktivisering av uførepensjonister (Nr. 1420) Des. 19. Endr. i forskrift om opptak til høyere utdanning (Nr. 1421) Des. 19. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 1430) Des. 20. Endr. i forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS (Nr. 1410) Des. 20. Endr. i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje (Nr. 1411) Des. 20. Endr. i midl. forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven 10 8 fjerde ledd for flygeledere (Nr. 1412) Des. 20. Endr. i forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) (Nr. 1413) Des. 20. Endr. i forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) (Nr. 1414) Des. 20. Endr. i forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer Des. (forskrift om store engasjementer) (Nr. 1415) Endr. i forskrifter om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, og forsikringsselskaper, verdipapirfond og verdipapirforetak (Nr. 1422) Des. 20. Endr. i regler for skitau (Nr. 1431) Des. 20. Endr. i regler for skitrekk (Nr. 1432) Des. 20. Endr. i regler for stolheis (Nr. 1433) Des. 20. Endr. i forskrift om luftromsorganisering og forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2 1) (Nr. 1435) Des. 20. Endr. i forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone (Nr. 1438) Des. 20. Endr. i regler for totausbane (Nr. 1458) Des. 20. Endr. i regler for ståltau til taubaner og kabelbaner (Nr. 1459) Des. 20. Endr. i forskrift om når økt tilleggspensjon på grunn av omsorgspoeng etter folketrygdloven 3 16 og pensjonspoeng for årene da pensjonisten fylte 67, 68 eller 69 år, skal holdes utenfor samordningen (Nr. 1461) Des. 20. Endr. i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nr. 1462)

4 Des. 21. Endr. i forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk (Nr. 1439) Des. 21. Endr. i forskrift om aktuar (Nr. 1440) Des. 21. Endr. i forskrift om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap og pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m. (Nr. 1441) Des. 21. Endr. i forskrift til forsikringsloven (livsforsikring mv.) (Nr. 1442) Des. 21. Endr. i utlendingsforskriften (begrenset oppholdstillatelse for barn av antatte ofre for menneskehandel) (Nr. 1445) Des. 21. Endr. i forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (Nr. 1464) Des. 21. Endr. i forskrift om narkotika m.v. (Narkotikalisten) (Nr. 1465) Des. 21. Endr. i forskrift om Den norske kirkes medlemsregister (Nr. 1466) Des. 21. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1468) Des. 21. Endr. i forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) (Nr. 1469) Des. 21. Endr. i forskrift om opprinnelsesgarantier for produksjon av elektrisk energi (Nr. 1470) Des. 21. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2012 (Nr. 1472) Des. Des. Des. 21. Endr. i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) (Nr. 1473) Endr. i forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) (Nr. 1476) Endr. i forskrift om endring i forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin (Nr. 1477) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

5 12. des. Nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 26. januar 2012 Nr des. Nr Forskrift om endring i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 12. desember 2011 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) 12 og 13. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 11. desember 2008 nr om arbeidsrettede tiltak mv. gjøres følgende endring: Følgende kapittel tilføyes etter kapittel 5 Oppfølging: Kapittel 5A. Mentor 5A 1. Innhold Formålet med mentortiltaket er å gi den enkelte deltaker nødvendig bistand for å kunne gjennomføre tiltakene a. arbeidspraksis i ordinær virksomhet b. opplæring i form av ordinær utdanning c. tidsbegrenset lønnstilskudd d. tidsubestemt lønnstilskudd eller for å kunne få eller beholde lønnet arbeid i en ordinær virksomhet. Tiltaket skal tilpasses den enkelte deltakers individuelle behov. Tiltaket kan inneholde a. praktisk bistand b. veiledning c. opplæring i arbeidsrelaterte ferdigheter. 5A 2. Varighet Med utgangspunkt i en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten av mentortiltaket tilpasses deltakerens individuelle behov. Tiltaket mentor kan vare i inntil seks måneder. Personer med nedsatt arbeidsevne og særlige behov for bistand fra mentor, kan få tiltaket forlenget i inntil tre år. 5A 3. Krav til tiltaksarrangør Tiltaksarrangøren kan være a) arbeidsgiver i ordinær virksomhet som har ansatt en arbeidstaker med behov for mentor eller inngått avtale med NAV om å opprette en tiltaksplass for arbeidspraksis, tidsbestemt lønnstilskudd eller tidsubestemt lønnstilskudd b) utdanningsinstitusjon der tiltaksdeltaker gjennomfører ordinær utdanning. Arbeids- og velferdsetaten kan be om at tiltaksarrangør avgir rapport eller vurdering av gjennomføring av tiltaket. 5A 4. Tilskudd til tiltaksarrangør Det gis tilskudd tilsvarende mentors ordinære timelønn for det antall timer som er avtalt for mentoroppgaven. Tilskuddet utbetales til tiltaksarrangør. Det gis tilskudd til dekning av lønn og arbeidsgiveravgift. Dersom mentor er ansatt arbeidstaker hos tiltaksarrangør som nevnt i 5A 3 første ledd bokstav a) eller b), gis det også tilskudd til dekning av utgifter til feriepenger og innskudd til obligatorisk tjenestepensjon. Forskriften trer i kraft 1. januar II

6 14. des. Nr des. Nr Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62 N i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2011 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn 14 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr Kunngjort 29. desember 2011 kl Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone. 2. Kvoter Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører svensk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62 N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr: a) 382 tonn torsk b) 707 tonn hyse c) 880 tonn sei d) 190 tonn lyr/hvitting e) 242 tonn makrell, herunder bifangst f) 800 tonn industrifisk, hvorav maksimalt 400 tonn hestmakrell g) 922 tonn sild h) 123 tonn reker i) Andre arter i tradisjonelt omfang. 3. Bifangst Bifangst av torsk, hyse, sei, lyr og hvitting avregnes mot kvotene for disse artene. Bifangst av makrell i fisket etter sild er begrenset til 10 % i vekt i de enkelte fangster. 4. Rapporteringsplikt Fartøy som fører svensk flagg og som er på eller over 15 meter største lengde skal rapportere fangst- og aktivitetsdata i henhold til forskrift 31. august 2010 nr om elektronisk rapportering for fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Fartøy som fører svensk flagg og som er under 15 meter største lengde skal rapportere fangst- og aktivitetsdata i henhold til forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn. Fiskeridirektoratet kan for øvrig gi nærmere regler om rapporteringsplikt. 5. Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. 6. Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 7. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2011 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr Kunngjort 29. desember 2011 kl Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

7 14. des. Nr Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 N 2. Kvoter nord for 62 N Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62 N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene: a) tonn nordøstarktisk torsk b) tonn andre arter som bifangst. Denne kvoten kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk. Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62 N og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Av dette kvantumet kan likevel bare tonn fiskes i Norges økonomiske sone. 3. Bifangst av uer Ved fiske etter torsk er det adgang til å ha inntil 15 % bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst. 4. Bifangst av blåkveite Ved fiske etter torsk er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord og av landet fangst ved avslutning av fisket i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % bifangst av blåkveite i de enkelte fangster. 5. Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: N Ø N Ø N Ø N Ø N Ø N Ø N 06 34,27 Ø N Ø N Ø N Ø N Ø, herifra i en rett linje til pkt. 1. Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: N Ø N Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) N Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) N Ø herifra i en rett linje til pkt. 1. Kapittel 3. Fellesbestemmelser 6. Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. 7. Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 8. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2011 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr Kunngjort 29. desember 2011 kl

8 14. des. Nr Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 N 2. Kvoter nord for 62 N Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62 N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene: a) tonn nordøstarktisk torsk b) tonn nordøstarktisk hyse c) tonn sei d) tonn makrell i ICES-område IIa. Denne kvoten kan også fiskes i ICES-område IVa e) tonn uer (Sebastes mentella og Sebastes marinus) som bifangst f) 350 tonn andre arter som bifangst g) 50 tonn blåkveite som bifangst. 3. Bifangst av uer Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 15 % bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst. 4. Bifangst av blåkveite Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster. 5. Soneadgang ved fisket etter kolmule Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske tonn av EUs kyststatsandel av kolmule i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Dette kvantumet kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62 N. 6. Soneadgang ved fisket etter norsk vårgytende sild Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske tonn av EUs kyststatsandel av norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62 N og i fiskerisonen ved Jan Mayen. 7. Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: N Ø N Ø N Ø N Ø N Ø N Ø N 06 34,27 Ø N Ø N Ø N Ø N Ø. Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: N Ø N Ø (ved NØS ytre grense) N Ø (ved NØS ytre grense) N Ø herifra i en rett linje til pkt. 1. Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62 N 8. Kvoter sør for 62 N Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62 N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene, utenom Skagerrak: a) tonn torsk b) tonn hyse c) tonn sei

9 15. des. Nr d) tonn hvitting e) tonn rødspette f) tonn sild g) tonn makrell h) 357 tonn reker i) tonn breiflabb j) tonn sjøkreps k) 170 tonn brosme l) 850 tonn lange m) tonn andre arter. Inntil tonn av makrellkvoten som nevnt i første ledd bokstav g) kan fiskes i Norges økonomiske sone sør for N og i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Seikvoten som nevnt i første ledd bokstav c) kan fiskes i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Fartøy som fører dansk eller svensk flagg har i Skagerrak adgang til å fiske inntil 4 nautiske mil fra de norske grunnlinjene i henhold til avtale av 19. desember 1966 mellom Danmark, Sverige og Norge. 9. Bifangst av hestmakrell Ved fisket etter kolmule er det tillatt å ha uunngåelig innblanding av hestmakrell. 10. Soneadgang ved fisket etter makrell Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU soneadgang ved fiske etter makrell i henhold til Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultations between the European Union and Norway on the management of mackerel in the North-East Atlantic for 2012 av 9. desember Kapittel 4. Fellesbestemmelser 11. Bifangst Ved fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen skal den totale bifangsten, inkludert den delen av totalfangsten som anvendes til menneskeføde, ikke overstige: a) 5 % sild i annet fiske og b) 10 % bifangst av beskyttede arter i fiske etter arter som leveres til oppmaling. 12. Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. De kvanta som fartøy fra medlemsstater i EU har adgang til å fiske i medhold av denne forskriften, anses for å være oppfisket dersom disse fartøyenes samlede fiske av vedkommende bestand når de kvanta som er avtalt for fartøy fra medlemsstater i EU. 13. Dokumentasjon av kvotegrunnlag Fartøy omfattet av denne forskriften skal skifte fiskefelt dersom det ikke foreligger dokumentert kvotegrunnlag for den enkelte fangst og forventet fangst på samme fiskefelt. Feltskifte er ikke påkrevd ved mindre kvantum uunngåelig bifangst. Kravet om dokumentert kvotegrunnlag anses oppfylt dersom følgende opplysninger fremgår: a) Fartøyets navn, radiokallesignal og annet identitetsmerke; b) Dokumentutsteders navn, organisasjonsnummer og annen kontaktinformasjon; c) Angivelse av fartøyets gjenværende kvoter fordelt etter art og område. 14. Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 15. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Vedtak om endring i delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 15. desember 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I vedtak 9. februar 2005 nr. 115 om delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet gjøres følgende endringer:

10 15. des. Nr Det skal gjøres følgende endringer under punkt 2: Punkt 2.1 skal lyde: 2.1. Hovedregel Mattilsynets myndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak delegeres til det regionale Mattilsynet v/regionkontorene innenfor regionkontorenes respektive geografiske virkeområder. Mattilsynet ved regionkontorene skal delegere myndigheten videre til de distriktskontorer som ligger innenfor regionkontorets geografiske virkeområde Presiseringer Ved delegeringen skal det sikres at alle distriktskontorer har den nødvendige myndighet til å utføre basisoppgaver innenfor gjennomgripende forvaltningsområder. Regionkontorene kan ikke videredelegere myndighet der vedtaksmyndigheten er særskilt fastsatt i dette delegeringsvedtaket. Inntil det enkelte regionkontor har delegert til distriktskontorene i sin region, delegeres myndigheten til å føre tilsyn og fatte vedtak til det lokale Mattilsynet v/distriktskontorene innenfor distriktskontorets geografiske virkeområde Vedtak rettet mot et hovedkontor Der et distriktskontor/regionkontor behandler en sak som resulterer i enkeltvedtak rettet mot et hovedkontor i en virksomhet/sammenslutning/organisasjon med flere enheter, har regionkontoret/distriktskontoret der hovedkontoret ligger vedtaksmyndighet selv om avgjørelsen får virkning også for enheter utenfor dette distriktskontorets/regionkontorets geografiske virkeområde. Det skal gjøres følgende endringer i punkt 3.0 Strekpunkt 2, 3, 4 og 5 oppheves. Det skal gjøres følgende endringer i punkt 4: Punkt 4.1 annet ledd skal lyde: Med «dispensasjon» menes her den generelle hjemmelen der det fremgår at Mattilsynet i særskilte tilfelle kan dispensere fra bestemmelsene i forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. Nytt punkt skal lyde: Der enkeltvedtak om dispensasjon skal fattes av det sentrale Mattilsynet: Forskrift 20. desember 1999 nr om vaksinasjon av husdyr og vilt 5 1. ledd. Det skal gjøres følgende endringer i punkt 7: Punkt 7 oppheves. Nåværende punkt 8 blir nytt punkt 7. Vedtaket trer i kraft 1. januar II 15. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. desember 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11, jf. forskrift 8. desember 2011 nr om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i andre ledd. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 8. desember 2011 nr om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2012 gjøres følgende endringer: 1 første ledd (endret) skal lyde: Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk i følgende områder i 2012: a) I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62 N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES' statistikkområde IV.

11 15. des. Nr b) I Skagerrak, det vil si utenfor den norske grunnlinjen og videre avgrenset mot vest av en rett linje gjennom fra Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene. 2 første ledd (endret) skal lyde: Uten hinder av 1 kan norske fartøy fiske inntil tonn torsk i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 125 tonn til forsknings- og undervisningsformål. Denne forskriften trer i kraft straks. II 15. des. Nr Forskrift om endring i forskrift 13. desember 2002 nr om inkassosatsen Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 15. desember 2011 med hjemmel i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) 1 1 tredje ledd, jf. lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) 19 og 20. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 13. desember 2002 nr om inkassosatsen gjøres følgende endring: 1 skal lyde: Inkassosatsen, som nevnt i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. 1 1 tredje ledd, settes til 620 kroner. Forskriften trer i kraft 1. januar II 15. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 15. desember 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 21, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13, jf. Stortingets budsjettvedtak. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet gjøres følgende endring: Vedlegg 1 skal lyde: Kapittel I. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. 4 Særskilte ytelser: Gebyr Gebyrklasse Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg, virksomheter og områder: Godkjenning av tilvirker/importør/forhandler av plantevernmidler 980 b Godkjenning av økologisk produksjon/foredling/import innmelding i 980 b kontrollordning 1 Godkjenning av virksomhet for tilvirkning og ISPM15-merking av treemballasje av 980 b innkjøpt varmebehandlet trelast Godkjenning av virksomhet for ISPM15-merking av innkjøpt behandlet treemballasje 490 a Endringsgodkjenning av dyrebutikker/dyrepensjonat/hestesenter 980 b Godkjenning av import, levende dyr 490 a Godkjenning av isolat/karantenestasjon for import, levende dyr 980 b Godkjenning av fartøyer for ombordproduksjon av rognkjeksrogn 980 b Godkjenning av ATP-materiell 980 b Behandling av søknad om godkjenning av produkter: Godkjenning av desinfeksjonsmidler, rengjøringsmidler og lignende 980 b Godkjenning av berikning tilsvarende produkter godkjent tidligere 980 b Utstedelse av sertifikater/attester/erklæringer: 2 Utstedelse av hygienesertifikat 490 a Utstedelse av sunnhetsattest, fisk (inkl. tilhørende erklæringer) 120 Utstedelse av erklæringer, fisk (der denne blir gitt alene) 120

12 15. des. Nr Utstedelse av transportdokument for levende akvatiske dyr 275 Utstedelse av bransjestandardattest/inspeksjonsattest, fisk 980 b Utstedelse av helsesertifikat for eksport av fiskeavfall/animalske biprodukter 275 Utstedelse av re-/eksportsertifikat for planteprodukter/planter og smittebærende emner 275 Utstedelse av eksportsertifikat for levende dyr 275 Utstedelse av eksportsertifikat for ull 275 Sertifisering av settepoteter 980 b Sertifisering av såvarer 490 a Sertifisering av bigård (bigård under 20 kuber) 275 Sertifisering av bigård (bigård 20 kuber og mer) 490 a Utstedelse av attest for brønnbåter ved spesielle oppdrag 980 b Utstedelse av verifikasjon for beskyttede betegnelser 980 b Tilleggsgebyr ved reise ved utstedelse av attester og sertifikater, ekskl. reise ved 490 a stikkprøvekontroll Andre særskilte ytelser: Avvikling av eksamen/utstedelse av autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av 155 plantevernmidler 3 Utstedelse av duplikater 490 a Brukstillatelse for vaksiner 980 b Godkjenning av plantesorter uten verdiprøving 980 b 1 Ytelsen utføres av DEBIO etter fullmakt fra Mattilsynet. DEBIO krever også inn gebyret. 2 Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har gitt Mattilsynet adgang til å benytte inntil dobbel timeverksats (kr 980, ) for ytelser av hastekarakter som bruker ønsker gjennomført utenom normal arbeidstid, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13 annet ledd. 3 Deler av ytelsen utføres av Fylkesmannen. Fylkesmannen krever inn gebyret. Kapittel II. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. 5 Særskilte ytelser: Gebyr Gebyrklasse Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg, virksomheter og områder: Godkjenning av anlegg fôrproduksjon e Godkjenning av avlsorganisasjoner d Godkjenning av virksomheter for varmebehandling av trelast til treemballasje, e tilvirkning av treemballasje og ISPM15-merking Godkjenning av virksomhet for varmebehandling av trelast til treemballasje d Godkjenning av virksomhet for metylbromidgassing og ISPM15-merking av d treemballasje Godkjenning av dyrebutikker/dyrepensjonat/hestesenter d Godkjenning av eksportvirksomheter, levende dyr d Godkjenning av avlsstasjoner d Godkjenning av steriliseringsanlegg av avfall til dyrefôr d Godkjenning av anlegg som behandler animalsk avfall e Godkjenning av produsenter av fiskemel og fiskeolje f Godkjenning av slakteri/tilvirkningsanlegg for akvatiske dyr fra akvakulturanlegg e Godkjenning av akvakulturanlegg i ikke-godkjent sone g Godkjenning av transportenheter, akvakulturdyr og fangstbasert havbruk c Godkjenning av fabrikkfartøy d Godkjenning av gjenutleggingsområder for skjell d Godkjenning av produksjonsområder d Godkjenning av fiskefôrvirksomheter f Godkjenning av ekspedisjonssentraler for skjell f Godkjenning av rensesentraler skjell e Godkjenning av fangstfartøy sjøpattedyr c Godkjenning av virksomhet som mottakssted for kjøtt fra sjøpattedyr d Godkjenning av kontrollsted for selkjøtt c Godkjenning av lokaler på land hvor fiskevarer tilvirkes e Autorisasjon/godkjenning, slakting landdyr moderat e Autorisasjon/godkjenning, slakting landdyr omfattende f Autorisasjon/godkjenning, produksjon/pakking/omsetning e Godkjenning av frittstående lager d Godkjenning av vannforsyningssystem enkel e Godkjenning av vannforsyningssystem omfattende g Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem enkel e

13 16. des. Nr Særskilte ytelser: Gebyr Gebyrklasse Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem omfattende f Godkjenning av vannkilde/utvinning av vann/tapping av vann på flaske f Behandling av søknad om godkjenning av produkter: (Re)godkjenning av plantevernmidler unntatt makroorganismer h (Re)godkjenning av makroorganisme d Parallellgodkjenning/off-label-godkjenning av plantevernmiddel d Godkjenning for bruk av plantevernmiddel (søknad om dispensasjon) d Godkjenning av vannbehandlingsprodukter e Godkjenning av berikning tilsvarende produkter ikke godkjent tidligere e Godkjenning av ny mat forenklet søknad e Godkjenning av ny mat full risikovurdering f Godkjenning av ny mat full risikovurdering med stort omfang g Godkjenning av GM mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter e genteknologiloven forenklet søknad Godkjenning av GM mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter f genteknologiloven full risikovurdering Godkjenning av GM mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter g genteknologiloven full risikovurdering med stort omfang Utstedelse av sertifikater/attester/erklæringer: 2 Utstedelse av sertifikat/helseattest for flytting av levende akvatiske dyr c Andre særskilte ytelser: Prøving og godkjenning av plantesorter, pr. år g DUS-test av plantesorter gjennomført i Norge, pr. år g Kopi av DUS-test bestilt fra utenlandsk prøveinstitusjon DUS-test gjennomført i utlandet g Prøveuttak, analyse og utstedelse av følgedokument ved import av bestemte produktgrupper av langkornet ris med opprinnelse i USA Landbruks- og matdepartementet har fastsatt timesats på kr 85, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13 annet ledd. 2 Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har gitt Mattilsynet adgang til å benytte inntil dobbel timeverksats (kr 980, ) for ytelser av hastekarakter som bruker ønsker gjennomført utenom normal arbeidstid, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13 annet ledd. 3 Landbruks- og matdepartementet har fastsatt timesats på kr 110, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13 annet ledd. 4 Gebyret er fastsatt iht. internasjonale avtaler og etter forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 18. Gebyrklasser: Gebyr a: 1 timeverk opp til 2 timeverk 490 b: 2 timeverk opp til 5 timeverk 980 c: 5 timeverk opp til 1 dagsverk 2455 d: 1 dagsverk opp til 2 dagsverk 3925 e: 2 dagsverk opp til 1 ukeverk 7850 f: 1 ukeverk opp til 2 ukeverk g: 2 ukeverk opp til 5 ukeverk h: 5 ukeverk og oppover Endringen trer i kraft 1. januar II 16. des. Nr Forskrift om oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 3 2 fjerde ledd. Kunngjort 29. desember 2011 kl Virkeområde Forskriften regulerer oppjustering av driftsavtaler som er inngått mellom fysioterapeut og kommune. 2. Oppjustering av inngåtte driftsavtaler Kommunen kan øke en inngått driftsavtale uten ekstern utlysning. Dersom kommunen ikke velger å lyse ut eksternt, skal kommunen foreta en intern utlysning. Oppjustering av driftsavtale skal skje etter en forsvarlig saksbehandling i kommunen. En økning av en driftsavtale forutsetter enighet mellom kommunen og fysioterapeuten.

14 16. des. Nr Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft fra 1. januar des. Nr Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 2 1 andre punktum. Kunngjort 29. desember 2011 kl Helsepersonellovens anvendelse for mottakere av omsorgslønn Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. kommer ikke til anvendelse for personer som mottar omsorgslønn etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3 6, jf. denne lovens 2 1 andre punktum. 2. Dokumentasjonsplikt for personer som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er å anse for helsehjelp Helsepersonelloven kapittel 8 kommer ikke til anvendelse for personer som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som ikke er å anse for helsehjelp, jf. helsepersonelloven 3 tredje ledd. Helsepersonelloven kapittel 8 kommer likevel til anvendelse ved ytelse av tjenester omfattet av kapittel 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, jf. denne lovens Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar des. Nr Forskrift om endring i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til pasienter i privat forpleining etter spesialisthelsetjenesteloven 8 3 Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 22 4 og Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 20. mars 1973 nr om disponering av kontantytelser fra folketrygden til pasienter i privat forpleining etter spesialisthelsetjenesteloven 8 3 gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: Kontantytelser fra folketrygden til pasienter i privat forpleining som omfattes av forskriften her, og som ikke er i stand til å disponere ytelsen selv, skal av Arbeids- og velferdsetaten innbetales til bank på egen rentebærende konto for pasienten etter at vedtak etter 3 er fattet. Det regionale helseforetaket skal i samråd med Arbeids- og velferdsetaten sørge for at det blir opprettet slik bankkonto for pasienten. Såfremt pasienten kan og bør disponere egendelen av ytelsen selv, men ikke ansees i stand til å disponere forsørgingstillegg til ytelsen, skal det regionale helseforetaket avgjøre hvordan denne del av ytelsen skal utbetales. Hvis behovstiltak som her nevnt melder seg skal forpleieren snarest mulig underrette det regionale helseforetaket. 4 skal lyde: Helsedirektoratet kan samtykke i at det for to eller flere forpleiningssteder opprettes en felles trivselsordning. Reglene i 4 og 6 i forskrifter om disponering av kontantytelser til trygdede i helseinstitusjon for langtidspasienter får anvendelse så langt det passer. Forskriften trer i kraft 1. januar II 16. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 22 4 og Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 20. mars 1973 nr. 2 om disponering av kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter gjøres følgende endringer:

15 16. des. Nr nr. 1 skal lyde: 1. Disse forskrifter gjelder utbetaling og disponering av kontantytelser fra folketrygden til pasienter innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter, som ikke er i stand til å disponere ytelsen selv. De omfatter imidlertid ikke eventuell del av kontantytelsene som er tillegg for forsørget ektefelle eller barn eller fraskilt ektefelle, jf. dog 2. 2 første ledd skal lyde: Kontantytelser fra folketrygden til pasienter som er innlagt i institusjon som omfattes av disse forskrifter, skal fra og med den annen måned etter at vedtak etter 3 er fattet innbetales av Arbeids- og velferdsetaten til bank etter institusjonens nærmere anvisning. Institusjonen avgjør hvilken bank som skal benyttes, med mindre beboeren motsetter seg det. Midlene skal anbringes på rentebærende konto for hver enkelt pasient. Kontoen skal stilles til pasientens disposisjon, jf. dog 3 nr tredje ledd skal lyde: Helseinstitusjonen kan bestemme at også trygdeytelser som pasienten er berettiget til i tiden før den annen kalendermåned etter vedtaket, skal innbetales på bankkonto som nevnt i første ledd. 4 ny nr. 1 skal lyde: 1. Den enkelte bruker, eller representant for denne, bestemmer selv om vedkommende ønsker å være med i trivselsordningen, herunder å avsette midler til dette. Gjeldende nr. 1 til 6 blir nye nr. 2 til 7. 5 skal lyde: Vedtak som treffes i medhold av denne forskriften kan påklages til Helsedirektoratet. 6 skal lyde: Institusjonens ledelse, eller den som er bemyndiget til det, skal hvert år innen utløpet av februar måned sende rapport til Fylkesmannen om de trivselstiltak som er gjennomført i foregående kalenderår. Rapporten skal inneholde en kortfattet omtale av de viktigste konkrete tiltak som er gjennomført, og ellers gi opplysninger om eventuelle muligheter for en ytterligere bedring av pasientenes aktivitets- og trivselsmuligheter. Utdrag av regnskapet for felleskontoen skal følge rapporten som vedlegg. Forskriften trer i kraft 1. januar II 16. des. Nr Forskrift om endring i ulike forskrifter hvor benevnelsen Helsetilsynet i fylket skal erstattes med Fylkesmannen Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten 7, lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) 2 og 22, lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5 4 fjerde ledd, 5 7 femte ledd, 5 8 femte ledd og 22 4, lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) 4 3 og 6 5, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) 2 1, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven) 11, lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) 6 6 andre ledd og lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 9 andre ledd. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 1. juli 2005 nr. 749 om markedsføring av kosmetiske inngrep gjøres følgende endring: 9 skal lyde: Fylkesmannen og Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med markedsføring av kosmetiske inngrep, jf. lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten. II I forskrift 20. mars 1973 nr. 2 om disponering av kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter gjøres følgende endring: 6 skal lyde: Institusjonens ledelse, eller den som er bemyndiget til det, skal hvert år innen utløpet av februar måned sende rapport til Fylkesmannen om de trivselstiltak som er gjennomført i foregående kalenderår. Rapporten skal inneholde en kortfattet omtale av de viktigste konkrete tiltak som er gjennomført, og ellers gi opplysninger om eventuelle muligheter for en ytterligere bedring av pasientenes aktivitets- og trivselsmuligheter. Utdrag av regnskapet for felleskontoen skal følge rapporten som vedlegg.

16 16. des. Nr III I forskrift 17. mars 1976 nr om legers og veterinærers levering av legemidler m.v. mot betaling gjøres følgende endring: 6 skal lyde: Enhver lege og veterinær som har tillatelse til å levere legemidler mot betaling, må finne seg i at hans medisinbeholdning blir underkastet ettersyn av Fylkesmannen eller apotekinspektør. IV I forskrift 23. november 1983 nr om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste gjøres følgende endring: 5 skal lyde: Fylkesmannen skal føre det overordnede tilsyn med sykepleietjenestene i fylket og påse at forskrifter og retningslinjer blir fulgt. V I forskrift 14. november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie gjøres følgende endring: 5 1 skal lyde: Beboer eller pårørende på vegne av beboer kan klage til Fylkesmannen over forhold vedrørende boformens drift som de finner urimelig. VI I midlertidig forskrift 3. desember 1990 nr for institusjoner som er besluttet nedlagt, men som fortsatt er i drift etter 1. januar 1991 gjøres følgende endring: 3 nr. 8 skal lyde: 8. Tiltak ved mangler o.l. Når utvalget under tilsynsbesøk, behandling av klager eller på annen måte blir oppmerksom på forhold som det mener bør endres, skal det sende grunngitt melding til institusjonens ledelse med samtidig underretning til det organ som har driftsansvaret for institusjonen, og til Fylkesmannen. Såvidt mulig bør utvalget fremme forslag om tiltak. Spørsmål om mindre endringer kan utvalget ta opp direkte med institusjonsledelsen. Utvalget kan klage til Fylkesmannen over forhold ved institusjonen som det anser urimelig, jf. sykehjemsforskriften 5 1. Hvis utvalget mener at en institusjon drives på en måte som kan ha skadelige følger for brukerne/beboerne eller andre, eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, skal det straks melde fra om forholdet til Fylkesmannen med samtidig underretning til Statens helsetilsyn. VII I forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek gjøres følgende endring: 9 5 skal lyde: På forespørsel skal apoteket sende resepter og/eller reseptopplysninger til Statens legemiddelverk, Statens helsetilsyn eller Fylkesmannen. VIII I forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter gjøres følgende endring: 7 skal lyde: Det organ som Helsedirektoratet bestemmer, avgjør om den enkelte lege, spesialist i klinisk psykologi og fysioterapeut fyller vilkårene for rett til refusjon fra folketrygden, jf. kap. 1. I tvilstilfeller fattes avgjørelsen på grunnlag av uttalelse fra Fylkesmannen. Om det foreligger tvil om vilkårene er oppfylt, må vedkommende selv legge frem nødvendig dokumentasjon. IX I forskrift 1. desember 2000 nr om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften) gjøres følgende endring: 7 andre ledd skal lyde:

17 16. des. Nr Dersom en pasient er uenig i den vurderingen spesialisthelsetjenesten foretar på grunnlag av en slik anmodning, kan pasienten klage til Fylkesmannen, jf. pasientrettighetsloven 7 2. Dersom den vurderingen spesialisthelsetjenesten foretar på grunnlag av en slik anmodning gjelder om pasienten har rett til behandling i utlandet, jf. 3, kan han klage til den klagenemnda som er omtalt i 9. X I forskrift 20. desember 2000 nr om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap gjøres følgende endring: 7 3 skal lyde: Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunikasjonssystemet er dokumentert i samsvar med gitte krav. XI I forskrift 21. desember 2000 nr om lisens til helsepersonell gjøres følgende endring: 9 tredje ledd skal lyde: Dersom annet helsepersonell får kunnskap om slik endring i lisensinnehavers helsetilstand som nevnt i første ledd, eller til andre forhold av betydning for utøvelsen av virksomhet som det er utstedt lisens for, har vedkommende plikt til å underrette Fylkesmannen eller Statens helsetilsyn om dette. Legen som har utstedt legeattesten, jf. 7 andre ledd, har også slik underretningsplikt, og kan gi underretningen uten hinder av taushetsplikten, jf. helsepersonelloven 23 nr. 5. XII I forskrift 21. desember 2000 nr om kontrollkommisjonens virksomhet gjøres følgende endring: 4 2 fjerde ledd skal lyde: Kontrollkommisjonen skal varsle Fylkesmannen om alvorlige forhold ved institusjonen. Ellers kan kontrollkommisjonen ta forholdet opp med institusjonens ledelse eller den faglig ansvarlige for vedtak. XIII I forskrift 21. desember 2001 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskriften) gjøres følgende endring: 2 6 andre ledd skal lyde: Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven 9 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling av skjema skal Fylkesmannen varsles. XIV I forskrift 21. desember 2001 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften) gjøres følgende endring: 2 4 andre ledd skal lyde: Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven 9 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling av skjema skal Fylkesmannen varsles. XV I forskrift 21. desember 2001 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskriften) gjøres følgende endring: 2 4 andre ledd skal lyde: Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven 9 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling av skjema skal Fylkesmannen varsles. XVI I forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern gjøres følgende endring: 6 første ledd skal lyde: Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften overholdes og treffe de nødvendige enkeltvedtak hjemlet i kapittel 4a i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. Når det gjelder kommunens plikter etter forskriften kapittel 2, fører Fylkesmannen tilsyn i medhold av lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten. XVII I forskrift 20. juni 2003 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften) gjøres følgende endring: