Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 15 2011 Side 2051 2291 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr Utgitt 26. januar 2012

2 Dette er siste hefte i 2011-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Des. 15. Endr. i delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet (Nr. 1388) Forskrifter 2011 Des. 7. Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2012 (Nr. 1425) Des. 14. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62 N i 2012 (Nr. 1385) Des. 14. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 (Nr. 1386) Des. 14. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 (Nr. 1387) Des. 16. Forskrift om oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter (Nr. 1392) Des. 16. Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (Nr. 1393) Des. 16. Forskrift om elsertifikater (Nr. 1398) Des. 19. Forskrift om ytterligere krav til behandling mot lakselus første halvår 2012 (Nr. 1401) Des. 19. Forskrift om regulering av fisket etter sild sør for 62 N i 2012 (Nr. 1402) Des. 20. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 (Nr. 1423) Des. 20. Forskrift om kabelkran (Nr. 1424) Des. 20. Forskrift om industrivern (Nr. 1434) Des. 20. Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2012 (Nr. 1436) Des. 20. Forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven (Nr. 1437) Des. 20. Forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak (Nr. 1457) Des. 20. Forskrift om godstaubane (Nr. 1460) Des. 20. Forskrift om fangst av ål (Nr. 1463) Des. 21. Forskrift om takseringsregler til bruk ved ligningen av utenlandske artister for inntektsåret 2012 etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister (Nr. 1443) Des. 21. Forskrift om e-pengeforetak (Nr. 1444) Des. 21. Forskrift til verdipapirfondloven (Nr. 1467) Des. 21. Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad (Nr. 1471) Des. 21. Forskrift om organisering av kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (Nr. 1474) Des. 21. Forskrift om forbud mot fiske og fangst av brugde, pigghå og håbrann i 2012 (Nr. 1475) Des. 21. Forskrift om regulering av fisket etter hyse i fiskevernsonen ved Svalbard i 2012 (Nr. 1478) Endringsforskrifter 2011 Des. 12. Endr. i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. (Nr. 1384) Des. 15. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2012 (Nr. 1389) Des. 15. Endr. i forskrift 13. desember 2002 nr om inkassosatsen (Nr. 1390) Des. 15. Endr. i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (Nr. 1391) Des. 15. Endr. i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet (Nr. 1426) Des. 15. Endr. i forskrift om adgang til å permittere utover begrensningen i lønnspliktloven samt Des. adgang til å utvide dagpengeperioden for samme tidsrom (Nr. 1427) Endr. i forskrift 11. oktober 2000 nr om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (Nr. 1428) Des. 15. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2011 (Nr. 1429)

3 Des. 16. Endr. i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til pasienter i privat forpleining etter spesialisthelsetjenesteloven 8 3 (Nr. 1394) Des. 16. Endr. i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter (Nr. 1395) Des. 16. Endr. i ulike forskrifter hvor benevnelsen Helsetilsynet i fylket skal erstattes med Fylkesmannen (Nr. 1396) Des. 16. Endr. i forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse (Nr. 1397) Des. 16. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1399) Des. 16. Endr. i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran (Nr. 1416) Des. 19. Endr. i forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr (Nr. 1400) Des. 19. Endr. i forskrift om arbeidsavklaringspenger (Nr. 1403) Des. 19. Endr. i forskrift om alderspensjon i folketrygden (Nr. 1404) Des. 19. Endr. i forskrift om særavgifter (Nr. 1405) Des. 19. Endr. i forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiskeog fangstfartøy (Nr. 1406) Des. 19. Endr. i forskrift om regulativ for erleggelse av avgift for godkjennelse av og tilsyn med elektriske sterkstrømanlegg (Nr. 1407) Des. 19. Endr. i forskrift om avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Nr. 1408) Des. 19. Endr. i og oppheving av forskrifter som følge av oppheving av avgifter i matforvaltningen (Nr. 1409) Des. 19. Endr. i forskrifter om gebyr i matforvaltningen for lønns- og prisjustering 2012 (Nr. 1417) Des. 19. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter (Nr. 1418) Des. 19. Endr. i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) (Nr. 1419) Des. 19. Endr. i forskrift 18. september 2001 nr om forsøksvirksomhet for reaktivisering av uførepensjonister (Nr. 1420) Des. 19. Endr. i forskrift om opptak til høyere utdanning (Nr. 1421) Des. 19. Endr. i forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Nr. 1430) Des. 20. Endr. i forskrift om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS (Nr. 1410) Des. 20. Endr. i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje (Nr. 1411) Des. 20. Endr. i midl. forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven 10 8 fjerde ledd for flygeledere (Nr. 1412) Des. 20. Endr. i forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) (Nr. 1413) Des. 20. Endr. i forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond mv. (kapitalkravsforskriften) (Nr. 1414) Des. 20. Endr. i forskrift om kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer Des. (forskrift om store engasjementer) (Nr. 1415) Endr. i forskrifter om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, og forsikringsselskaper, verdipapirfond og verdipapirforetak (Nr. 1422) Des. 20. Endr. i regler for skitau (Nr. 1431) Des. 20. Endr. i regler for skitrekk (Nr. 1432) Des. 20. Endr. i regler for stolheis (Nr. 1433) Des. 20. Endr. i forskrift om luftromsorganisering og forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2 1) (Nr. 1435) Des. 20. Endr. i forskrift om forbud mot å fiske norsk vårgytende sild i den nordøstlige del av Norges økonomiske sone (Nr. 1438) Des. 20. Endr. i regler for totausbane (Nr. 1458) Des. 20. Endr. i regler for ståltau til taubaner og kabelbaner (Nr. 1459) Des. 20. Endr. i forskrift om når økt tilleggspensjon på grunn av omsorgspoeng etter folketrygdloven 3 16 og pensjonspoeng for årene da pensjonisten fylte 67, 68 eller 69 år, skal holdes utenfor samordningen (Nr. 1461) Des. 20. Endr. i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nr. 1462)

4 Des. 21. Endr. i forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk (Nr. 1439) Des. 21. Endr. i forskrift om aktuar (Nr. 1440) Des. 21. Endr. i forskrift om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap og pensjonsforetak med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m. (Nr. 1441) Des. 21. Endr. i forskrift til forsikringsloven (livsforsikring mv.) (Nr. 1442) Des. 21. Endr. i utlendingsforskriften (begrenset oppholdstillatelse for barn av antatte ofre for menneskehandel) (Nr. 1445) Des. 21. Endr. i forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (Nr. 1464) Des. 21. Endr. i forskrift om narkotika m.v. (Narkotikalisten) (Nr. 1465) Des. 21. Endr. i forskrift om Den norske kirkes medlemsregister (Nr. 1466) Des. 21. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1468) Des. 21. Endr. i forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) (Nr. 1469) Des. 21. Endr. i forskrift om opprinnelsesgarantier for produksjon av elektrisk energi (Nr. 1470) Des. 21. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2012 (Nr. 1472) Des. Des. Des. 21. Endr. i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften) (Nr. 1473) Endr. i forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) (Nr. 1476) Endr. i forskrift om endring i forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin (Nr. 1477) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

5 12. des. Nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 26. januar 2012 Nr des. Nr Forskrift om endring i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 12. desember 2011 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) 12 og 13. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 11. desember 2008 nr om arbeidsrettede tiltak mv. gjøres følgende endring: Følgende kapittel tilføyes etter kapittel 5 Oppfølging: Kapittel 5A. Mentor 5A 1. Innhold Formålet med mentortiltaket er å gi den enkelte deltaker nødvendig bistand for å kunne gjennomføre tiltakene a. arbeidspraksis i ordinær virksomhet b. opplæring i form av ordinær utdanning c. tidsbegrenset lønnstilskudd d. tidsubestemt lønnstilskudd eller for å kunne få eller beholde lønnet arbeid i en ordinær virksomhet. Tiltaket skal tilpasses den enkelte deltakers individuelle behov. Tiltaket kan inneholde a. praktisk bistand b. veiledning c. opplæring i arbeidsrelaterte ferdigheter. 5A 2. Varighet Med utgangspunkt i en behovs- eller arbeidsevnevurdering skal varigheten av mentortiltaket tilpasses deltakerens individuelle behov. Tiltaket mentor kan vare i inntil seks måneder. Personer med nedsatt arbeidsevne og særlige behov for bistand fra mentor, kan få tiltaket forlenget i inntil tre år. 5A 3. Krav til tiltaksarrangør Tiltaksarrangøren kan være a) arbeidsgiver i ordinær virksomhet som har ansatt en arbeidstaker med behov for mentor eller inngått avtale med NAV om å opprette en tiltaksplass for arbeidspraksis, tidsbestemt lønnstilskudd eller tidsubestemt lønnstilskudd b) utdanningsinstitusjon der tiltaksdeltaker gjennomfører ordinær utdanning. Arbeids- og velferdsetaten kan be om at tiltaksarrangør avgir rapport eller vurdering av gjennomføring av tiltaket. 5A 4. Tilskudd til tiltaksarrangør Det gis tilskudd tilsvarende mentors ordinære timelønn for det antall timer som er avtalt for mentoroppgaven. Tilskuddet utbetales til tiltaksarrangør. Det gis tilskudd til dekning av lønn og arbeidsgiveravgift. Dersom mentor er ansatt arbeidstaker hos tiltaksarrangør som nevnt i 5A 3 første ledd bokstav a) eller b), gis det også tilskudd til dekning av utgifter til feriepenger og innskudd til obligatorisk tjenestepensjon. Forskriften trer i kraft 1. januar II

6 14. des. Nr des. Nr Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62 N i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2011 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn 14 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr Kunngjort 29. desember 2011 kl Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone. 2. Kvoter Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører svensk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62 N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene og vest for en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr: a) 382 tonn torsk b) 707 tonn hyse c) 880 tonn sei d) 190 tonn lyr/hvitting e) 242 tonn makrell, herunder bifangst f) 800 tonn industrifisk, hvorav maksimalt 400 tonn hestmakrell g) 922 tonn sild h) 123 tonn reker i) Andre arter i tradisjonelt omfang. 3. Bifangst Bifangst av torsk, hyse, sei, lyr og hvitting avregnes mot kvotene for disse artene. Bifangst av makrell i fisket etter sild er begrenset til 10 % i vekt i de enkelte fangster. 4. Rapporteringsplikt Fartøy som fører svensk flagg og som er på eller over 15 meter største lengde skal rapportere fangst- og aktivitetsdata i henhold til forskrift 31. august 2010 nr om elektronisk rapportering for fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Fartøy som fører svensk flagg og som er under 15 meter største lengde skal rapportere fangst- og aktivitetsdata i henhold til forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn. Fiskeridirektoratet kan for øvrig gi nærmere regler om rapporteringsplikt. 5. Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. 6. Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndragning etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 7. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2011 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr Kunngjort 29. desember 2011 kl Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst for fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene.

7 14. des. Nr Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 N 2. Kvoter nord for 62 N Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62 N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene: a) tonn nordøstarktisk torsk b) tonn andre arter som bifangst. Denne kvoten kan bare fiskes som bifangst i fisket etter torsk. Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører islandsk flagg adgang til å fiske tonn norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62 N og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Av dette kvantumet kan likevel bare tonn fiskes i Norges økonomiske sone. 3. Bifangst av uer Ved fiske etter torsk er det adgang til å ha inntil 15 % bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt av de enkelte fangster og av landet fangst. 4. Bifangst av blåkveite Ved fiske etter torsk er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord og av landet fangst ved avslutning av fisket i Norges økonomiske sone. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % bifangst av blåkveite i de enkelte fangster. 5. Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: N Ø N Ø N Ø N Ø N Ø N Ø N 06 34,27 Ø N Ø N Ø N Ø N Ø, herifra i en rett linje til pkt. 1. Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: N Ø N Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) N Ø (ved ytre grense for Norges økonomiske sone) N Ø herifra i en rett linje til pkt. 1. Kapittel 3. Fellesbestemmelser 6. Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. 7. Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 8. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. desember 2011 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 4 og 6, forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn 14, forskrift 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt pkt. 4 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr Kunngjort 29. desember 2011 kl

8 14. des. Nr Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1. Generelt forbud Det er forbudt å drive fiske og fangst med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene. Kapittel 2. Fisket i Norges økonomiske sone nord for 62 N 2. Kvoter nord for 62 N Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone nord for 62 N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene: a) tonn nordøstarktisk torsk b) tonn nordøstarktisk hyse c) tonn sei d) tonn makrell i ICES-område IIa. Denne kvoten kan også fiskes i ICES-område IVa e) tonn uer (Sebastes mentella og Sebastes marinus) som bifangst f) 350 tonn andre arter som bifangst g) 50 tonn blåkveite som bifangst. 3. Bifangst av uer Ved fiske etter andre arter er det adgang til å ha inntil 15 % bifangst av uer (Sebastes marinus og Sebastes mentella) i vekt i de enkelte fangster og av landet fangst. 4. Bifangst av blåkveite Ved fiske etter andre fiskeslag er det tillatt å ha inntil 7 % innblanding av blåkveite om bord ved avslutning av fisket og av landet fangst. Det er likevel tillatt å ha inntil 12 % blåkveite som bifangst i de enkelte fangster. 5. Soneadgang ved fisket etter kolmule Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske tonn av EUs kyststatsandel av kolmule i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen. Dette kvantumet kan også fiskes i Norges økonomiske sone sør for 62 N. 6. Soneadgang ved fisket etter norsk vårgytende sild Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske tonn av EUs kyststatsandel av norsk vårgytende sild i Norges økonomiske sone nord for 62 N og i fiskerisonen ved Jan Mayen. 7. Forbud mot fiske med stormasket trål og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål Det er forbudt å fiske med stormasket trål (130 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: N Ø N Ø N Ø N Ø N Ø N Ø N 06 34,27 Ø N Ø N Ø N Ø N Ø. Det er forbudt å fiske med stormasket trål (120 mm) og fiske etter vassild og kolmule med småmasket trål i Norges økonomiske sone i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: N Ø N Ø (ved NØS ytre grense) N Ø (ved NØS ytre grense) N Ø herifra i en rett linje til pkt. 1. Kapittel 3. Fisket i Norges økonomiske sone sør for 62 N 8. Kvoter sør for 62 N Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU adgang til å fiske følgende kvanta i Norges økonomiske sone sør for 62 N mellom 12 og 200 nautiske mil fra grunnlinjene, utenom Skagerrak: a) tonn torsk b) tonn hyse c) tonn sei

9 15. des. Nr d) tonn hvitting e) tonn rødspette f) tonn sild g) tonn makrell h) 357 tonn reker i) tonn breiflabb j) tonn sjøkreps k) 170 tonn brosme l) 850 tonn lange m) tonn andre arter. Inntil tonn av makrellkvoten som nevnt i første ledd bokstav g) kan fiskes i Norges økonomiske sone sør for N og i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Seikvoten som nevnt i første ledd bokstav c) kan fiskes i Skagerrak utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene. Fartøy som fører dansk eller svensk flagg har i Skagerrak adgang til å fiske inntil 4 nautiske mil fra de norske grunnlinjene i henhold til avtale av 19. desember 1966 mellom Danmark, Sverige og Norge. 9. Bifangst av hestmakrell Ved fisket etter kolmule er det tillatt å ha uunngåelig innblanding av hestmakrell. 10. Soneadgang ved fisket etter makrell Uten hensyn til forbudet i 1 har fartøy som fører flagg fra medlemsstater i EU soneadgang ved fiske etter makrell i henhold til Agreed Record of Conclusions of Fisheries Consultations between the European Union and Norway on the management of mackerel in the North-East Atlantic for 2012 av 9. desember Kapittel 4. Fellesbestemmelser 11. Bifangst Ved fiske i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen skal den totale bifangsten, inkludert den delen av totalfangsten som anvendes til menneskeføde, ikke overstige: a) 5 % sild i annet fiske og b) 10 % bifangst av beskyttede arter i fiske etter arter som leveres til oppmaling. 12. Beregning av fangstkvanta Alle fangstkvanta skal beregnes i rund vekt. De kvanta som fartøy fra medlemsstater i EU har adgang til å fiske i medhold av denne forskriften, anses for å være oppfisket dersom disse fartøyenes samlede fiske av vedkommende bestand når de kvanta som er avtalt for fartøy fra medlemsstater i EU. 13. Dokumentasjon av kvotegrunnlag Fartøy omfattet av denne forskriften skal skifte fiskefelt dersom det ikke foreligger dokumentert kvotegrunnlag for den enkelte fangst og forventet fangst på samme fiskefelt. Feltskifte er ikke påkrevd ved mindre kvantum uunngåelig bifangst. Kravet om dokumentert kvotegrunnlag anses oppfylt dersom følgende opplysninger fremgår: a) Fartøyets navn, radiokallesignal og annet identitetsmerke; b) Dokumentutsteders navn, organisasjonsnummer og annen kontaktinformasjon; c) Angivelse av fartøyets gjenværende kvoter fordelt etter art og område. 14. Straff og inndragning Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskriften er gjenstand for straff og inndraging etter lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 15. Ikrafttredelse Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2012 og gjelder til og med 31. desember des. Nr Vedtak om endring i delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 15. desember 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven), lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I vedtak 9. februar 2005 nr. 115 om delegering av myndighet fra det sentrale Mattilsynet til det lokale og regionale Mattilsynet gjøres følgende endringer:

10 15. des. Nr Det skal gjøres følgende endringer under punkt 2: Punkt 2.1 skal lyde: 2.1. Hovedregel Mattilsynets myndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak delegeres til det regionale Mattilsynet v/regionkontorene innenfor regionkontorenes respektive geografiske virkeområder. Mattilsynet ved regionkontorene skal delegere myndigheten videre til de distriktskontorer som ligger innenfor regionkontorets geografiske virkeområde Presiseringer Ved delegeringen skal det sikres at alle distriktskontorer har den nødvendige myndighet til å utføre basisoppgaver innenfor gjennomgripende forvaltningsområder. Regionkontorene kan ikke videredelegere myndighet der vedtaksmyndigheten er særskilt fastsatt i dette delegeringsvedtaket. Inntil det enkelte regionkontor har delegert til distriktskontorene i sin region, delegeres myndigheten til å føre tilsyn og fatte vedtak til det lokale Mattilsynet v/distriktskontorene innenfor distriktskontorets geografiske virkeområde Vedtak rettet mot et hovedkontor Der et distriktskontor/regionkontor behandler en sak som resulterer i enkeltvedtak rettet mot et hovedkontor i en virksomhet/sammenslutning/organisasjon med flere enheter, har regionkontoret/distriktskontoret der hovedkontoret ligger vedtaksmyndighet selv om avgjørelsen får virkning også for enheter utenfor dette distriktskontorets/regionkontorets geografiske virkeområde. Det skal gjøres følgende endringer i punkt 3.0 Strekpunkt 2, 3, 4 og 5 oppheves. Det skal gjøres følgende endringer i punkt 4: Punkt 4.1 annet ledd skal lyde: Med «dispensasjon» menes her den generelle hjemmelen der det fremgår at Mattilsynet i særskilte tilfelle kan dispensere fra bestemmelsene i forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. Nytt punkt skal lyde: Der enkeltvedtak om dispensasjon skal fattes av det sentrale Mattilsynet: Forskrift 20. desember 1999 nr om vaksinasjon av husdyr og vilt 5 1. ledd. Det skal gjøres følgende endringer i punkt 7: Punkt 7 oppheves. Nåværende punkt 8 blir nytt punkt 7. Vedtaket trer i kraft 1. januar II 15. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2012 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 15. desember 2011 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 11, jf. forskrift 8. desember 2011 nr om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i andre ledd. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 8. desember 2011 nr om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2012 gjøres følgende endringer: 1 første ledd (endret) skal lyde: Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande torsk i følgende områder i 2012: a) I Nordsjøen, det vil si Norges territorialfarvann og økonomiske sone sør for 62 N avgrenset mot øst av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr, og i EU-sonen i ICES' statistikkområde IV.

11 15. des. Nr b) I Skagerrak, det vil si utenfor den norske grunnlinjen og videre avgrenset mot vest av en rett linje gjennom fra Hanstholmen fyr til Lindesnes fyr og i sør av en rett linje gjennom Skagen fyr til Tistlarna fyr utenfor 4 nautiske mil av de svenske og danske grunnlinjene. 2 første ledd (endret) skal lyde: Uten hinder av 1 kan norske fartøy fiske inntil tonn torsk i Nordsjøen. Av dette kvantum avsettes 125 tonn til forsknings- og undervisningsformål. Denne forskriften trer i kraft straks. II 15. des. Nr Forskrift om endring i forskrift 13. desember 2002 nr om inkassosatsen Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet 15. desember 2011 med hjemmel i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) 1 1 tredje ledd, jf. lov 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) 19 og 20. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 13. desember 2002 nr om inkassosatsen gjøres følgende endring: 1 skal lyde: Inkassosatsen, som nevnt i forskrift 14. juli 1989 nr. 562 til inkassoloven m.m. 1 1 tredje ledd, settes til 620 kroner. Forskriften trer i kraft 1. januar II 15. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 15. desember 2011 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 21, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13, jf. Stortingets budsjettvedtak. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet gjøres følgende endring: Vedlegg 1 skal lyde: Kapittel I. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. 4 Særskilte ytelser: Gebyr Gebyrklasse Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg, virksomheter og områder: Godkjenning av tilvirker/importør/forhandler av plantevernmidler 980 b Godkjenning av økologisk produksjon/foredling/import innmelding i 980 b kontrollordning 1 Godkjenning av virksomhet for tilvirkning og ISPM15-merking av treemballasje av 980 b innkjøpt varmebehandlet trelast Godkjenning av virksomhet for ISPM15-merking av innkjøpt behandlet treemballasje 490 a Endringsgodkjenning av dyrebutikker/dyrepensjonat/hestesenter 980 b Godkjenning av import, levende dyr 490 a Godkjenning av isolat/karantenestasjon for import, levende dyr 980 b Godkjenning av fartøyer for ombordproduksjon av rognkjeksrogn 980 b Godkjenning av ATP-materiell 980 b Behandling av søknad om godkjenning av produkter: Godkjenning av desinfeksjonsmidler, rengjøringsmidler og lignende 980 b Godkjenning av berikning tilsvarende produkter godkjent tidligere 980 b Utstedelse av sertifikater/attester/erklæringer: 2 Utstedelse av hygienesertifikat 490 a Utstedelse av sunnhetsattest, fisk (inkl. tilhørende erklæringer) 120 Utstedelse av erklæringer, fisk (der denne blir gitt alene) 120

12 15. des. Nr Utstedelse av transportdokument for levende akvatiske dyr 275 Utstedelse av bransjestandardattest/inspeksjonsattest, fisk 980 b Utstedelse av helsesertifikat for eksport av fiskeavfall/animalske biprodukter 275 Utstedelse av re-/eksportsertifikat for planteprodukter/planter og smittebærende emner 275 Utstedelse av eksportsertifikat for levende dyr 275 Utstedelse av eksportsertifikat for ull 275 Sertifisering av settepoteter 980 b Sertifisering av såvarer 490 a Sertifisering av bigård (bigård under 20 kuber) 275 Sertifisering av bigård (bigård 20 kuber og mer) 490 a Utstedelse av attest for brønnbåter ved spesielle oppdrag 980 b Utstedelse av verifikasjon for beskyttede betegnelser 980 b Tilleggsgebyr ved reise ved utstedelse av attester og sertifikater, ekskl. reise ved 490 a stikkprøvekontroll Andre særskilte ytelser: Avvikling av eksamen/utstedelse av autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av 155 plantevernmidler 3 Utstedelse av duplikater 490 a Brukstillatelse for vaksiner 980 b Godkjenning av plantesorter uten verdiprøving 980 b 1 Ytelsen utføres av DEBIO etter fullmakt fra Mattilsynet. DEBIO krever også inn gebyret. 2 Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har gitt Mattilsynet adgang til å benytte inntil dobbel timeverksats (kr 980, ) for ytelser av hastekarakter som bruker ønsker gjennomført utenom normal arbeidstid, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13 annet ledd. 3 Deler av ytelsen utføres av Fylkesmannen. Fylkesmannen krever inn gebyret. Kapittel II. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. 5 Særskilte ytelser: Gebyr Gebyrklasse Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg, virksomheter og områder: Godkjenning av anlegg fôrproduksjon e Godkjenning av avlsorganisasjoner d Godkjenning av virksomheter for varmebehandling av trelast til treemballasje, e tilvirkning av treemballasje og ISPM15-merking Godkjenning av virksomhet for varmebehandling av trelast til treemballasje d Godkjenning av virksomhet for metylbromidgassing og ISPM15-merking av d treemballasje Godkjenning av dyrebutikker/dyrepensjonat/hestesenter d Godkjenning av eksportvirksomheter, levende dyr d Godkjenning av avlsstasjoner d Godkjenning av steriliseringsanlegg av avfall til dyrefôr d Godkjenning av anlegg som behandler animalsk avfall e Godkjenning av produsenter av fiskemel og fiskeolje f Godkjenning av slakteri/tilvirkningsanlegg for akvatiske dyr fra akvakulturanlegg e Godkjenning av akvakulturanlegg i ikke-godkjent sone g Godkjenning av transportenheter, akvakulturdyr og fangstbasert havbruk c Godkjenning av fabrikkfartøy d Godkjenning av gjenutleggingsområder for skjell d Godkjenning av produksjonsområder d Godkjenning av fiskefôrvirksomheter f Godkjenning av ekspedisjonssentraler for skjell f Godkjenning av rensesentraler skjell e Godkjenning av fangstfartøy sjøpattedyr c Godkjenning av virksomhet som mottakssted for kjøtt fra sjøpattedyr d Godkjenning av kontrollsted for selkjøtt c Godkjenning av lokaler på land hvor fiskevarer tilvirkes e Autorisasjon/godkjenning, slakting landdyr moderat e Autorisasjon/godkjenning, slakting landdyr omfattende f Autorisasjon/godkjenning, produksjon/pakking/omsetning e Godkjenning av frittstående lager d Godkjenning av vannforsyningssystem enkel e Godkjenning av vannforsyningssystem omfattende g Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem enkel e

13 16. des. Nr Særskilte ytelser: Gebyr Gebyrklasse Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem omfattende f Godkjenning av vannkilde/utvinning av vann/tapping av vann på flaske f Behandling av søknad om godkjenning av produkter: (Re)godkjenning av plantevernmidler unntatt makroorganismer h (Re)godkjenning av makroorganisme d Parallellgodkjenning/off-label-godkjenning av plantevernmiddel d Godkjenning for bruk av plantevernmiddel (søknad om dispensasjon) d Godkjenning av vannbehandlingsprodukter e Godkjenning av berikning tilsvarende produkter ikke godkjent tidligere e Godkjenning av ny mat forenklet søknad e Godkjenning av ny mat full risikovurdering f Godkjenning av ny mat full risikovurdering med stort omfang g Godkjenning av GM mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter e genteknologiloven forenklet søknad Godkjenning av GM mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter f genteknologiloven full risikovurdering Godkjenning av GM mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter g genteknologiloven full risikovurdering med stort omfang Utstedelse av sertifikater/attester/erklæringer: 2 Utstedelse av sertifikat/helseattest for flytting av levende akvatiske dyr c Andre særskilte ytelser: Prøving og godkjenning av plantesorter, pr. år g DUS-test av plantesorter gjennomført i Norge, pr. år g Kopi av DUS-test bestilt fra utenlandsk prøveinstitusjon DUS-test gjennomført i utlandet g Prøveuttak, analyse og utstedelse av følgedokument ved import av bestemte produktgrupper av langkornet ris med opprinnelse i USA Landbruks- og matdepartementet har fastsatt timesats på kr 85, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13 annet ledd. 2 Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har gitt Mattilsynet adgang til å benytte inntil dobbel timeverksats (kr 980, ) for ytelser av hastekarakter som bruker ønsker gjennomført utenom normal arbeidstid, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13 annet ledd. 3 Landbruks- og matdepartementet har fastsatt timesats på kr 110, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 13 annet ledd. 4 Gebyret er fastsatt iht. internasjonale avtaler og etter forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen 18. Gebyrklasser: Gebyr a: 1 timeverk opp til 2 timeverk 490 b: 2 timeverk opp til 5 timeverk 980 c: 5 timeverk opp til 1 dagsverk 2455 d: 1 dagsverk opp til 2 dagsverk 3925 e: 2 dagsverk opp til 1 ukeverk 7850 f: 1 ukeverk opp til 2 ukeverk g: 2 ukeverk opp til 5 ukeverk h: 5 ukeverk og oppover Endringen trer i kraft 1. januar II 16. des. Nr Forskrift om oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 3 2 fjerde ledd. Kunngjort 29. desember 2011 kl Virkeområde Forskriften regulerer oppjustering av driftsavtaler som er inngått mellom fysioterapeut og kommune. 2. Oppjustering av inngåtte driftsavtaler Kommunen kan øke en inngått driftsavtale uten ekstern utlysning. Dersom kommunen ikke velger å lyse ut eksternt, skal kommunen foreta en intern utlysning. Oppjustering av driftsavtale skal skje etter en forsvarlig saksbehandling i kommunen. En økning av en driftsavtale forutsetter enighet mellom kommunen og fysioterapeuten.

14 16. des. Nr Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft fra 1. januar des. Nr Forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 2 1 andre punktum. Kunngjort 29. desember 2011 kl Helsepersonellovens anvendelse for mottakere av omsorgslønn Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. kommer ikke til anvendelse for personer som mottar omsorgslønn etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3 6, jf. denne lovens 2 1 andre punktum. 2. Dokumentasjonsplikt for personer som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven som ikke er å anse for helsehjelp Helsepersonelloven kapittel 8 kommer ikke til anvendelse for personer som yter tjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester som ikke er å anse for helsehjelp, jf. helsepersonelloven 3 tredje ledd. Helsepersonelloven kapittel 8 kommer likevel til anvendelse ved ytelse av tjenester omfattet av kapittel 9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, jf. denne lovens Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 1. januar des. Nr Forskrift om endring i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til pasienter i privat forpleining etter spesialisthelsetjenesteloven 8 3 Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 22 4 og Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 20. mars 1973 nr om disponering av kontantytelser fra folketrygden til pasienter i privat forpleining etter spesialisthelsetjenesteloven 8 3 gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: Kontantytelser fra folketrygden til pasienter i privat forpleining som omfattes av forskriften her, og som ikke er i stand til å disponere ytelsen selv, skal av Arbeids- og velferdsetaten innbetales til bank på egen rentebærende konto for pasienten etter at vedtak etter 3 er fattet. Det regionale helseforetaket skal i samråd med Arbeids- og velferdsetaten sørge for at det blir opprettet slik bankkonto for pasienten. Såfremt pasienten kan og bør disponere egendelen av ytelsen selv, men ikke ansees i stand til å disponere forsørgingstillegg til ytelsen, skal det regionale helseforetaket avgjøre hvordan denne del av ytelsen skal utbetales. Hvis behovstiltak som her nevnt melder seg skal forpleieren snarest mulig underrette det regionale helseforetaket. 4 skal lyde: Helsedirektoratet kan samtykke i at det for to eller flere forpleiningssteder opprettes en felles trivselsordning. Reglene i 4 og 6 i forskrifter om disponering av kontantytelser til trygdede i helseinstitusjon for langtidspasienter får anvendelse så langt det passer. Forskriften trer i kraft 1. januar II 16. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 22 4 og Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 20. mars 1973 nr. 2 om disponering av kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter gjøres følgende endringer:

15 16. des. Nr nr. 1 skal lyde: 1. Disse forskrifter gjelder utbetaling og disponering av kontantytelser fra folketrygden til pasienter innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter, som ikke er i stand til å disponere ytelsen selv. De omfatter imidlertid ikke eventuell del av kontantytelsene som er tillegg for forsørget ektefelle eller barn eller fraskilt ektefelle, jf. dog 2. 2 første ledd skal lyde: Kontantytelser fra folketrygden til pasienter som er innlagt i institusjon som omfattes av disse forskrifter, skal fra og med den annen måned etter at vedtak etter 3 er fattet innbetales av Arbeids- og velferdsetaten til bank etter institusjonens nærmere anvisning. Institusjonen avgjør hvilken bank som skal benyttes, med mindre beboeren motsetter seg det. Midlene skal anbringes på rentebærende konto for hver enkelt pasient. Kontoen skal stilles til pasientens disposisjon, jf. dog 3 nr tredje ledd skal lyde: Helseinstitusjonen kan bestemme at også trygdeytelser som pasienten er berettiget til i tiden før den annen kalendermåned etter vedtaket, skal innbetales på bankkonto som nevnt i første ledd. 4 ny nr. 1 skal lyde: 1. Den enkelte bruker, eller representant for denne, bestemmer selv om vedkommende ønsker å være med i trivselsordningen, herunder å avsette midler til dette. Gjeldende nr. 1 til 6 blir nye nr. 2 til 7. 5 skal lyde: Vedtak som treffes i medhold av denne forskriften kan påklages til Helsedirektoratet. 6 skal lyde: Institusjonens ledelse, eller den som er bemyndiget til det, skal hvert år innen utløpet av februar måned sende rapport til Fylkesmannen om de trivselstiltak som er gjennomført i foregående kalenderår. Rapporten skal inneholde en kortfattet omtale av de viktigste konkrete tiltak som er gjennomført, og ellers gi opplysninger om eventuelle muligheter for en ytterligere bedring av pasientenes aktivitets- og trivselsmuligheter. Utdrag av regnskapet for felleskontoen skal følge rapporten som vedlegg. Forskriften trer i kraft 1. januar II 16. des. Nr Forskrift om endring i ulike forskrifter hvor benevnelsen Helsetilsynet i fylket skal erstattes med Fylkesmannen Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten 7, lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) 2 og 22, lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5 4 fjerde ledd, 5 7 femte ledd, 5 8 femte ledd og 22 4, lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) 4 3 og 6 5, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) 2 1, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven) 11, lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) 6 6 andre ledd og lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 9 andre ledd. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 1. juli 2005 nr. 749 om markedsføring av kosmetiske inngrep gjøres følgende endring: 9 skal lyde: Fylkesmannen og Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med markedsføring av kosmetiske inngrep, jf. lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten. II I forskrift 20. mars 1973 nr. 2 om disponering av kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter gjøres følgende endring: 6 skal lyde: Institusjonens ledelse, eller den som er bemyndiget til det, skal hvert år innen utløpet av februar måned sende rapport til Fylkesmannen om de trivselstiltak som er gjennomført i foregående kalenderår. Rapporten skal inneholde en kortfattet omtale av de viktigste konkrete tiltak som er gjennomført, og ellers gi opplysninger om eventuelle muligheter for en ytterligere bedring av pasientenes aktivitets- og trivselsmuligheter. Utdrag av regnskapet for felleskontoen skal følge rapporten som vedlegg.

16 16. des. Nr III I forskrift 17. mars 1976 nr om legers og veterinærers levering av legemidler m.v. mot betaling gjøres følgende endring: 6 skal lyde: Enhver lege og veterinær som har tillatelse til å levere legemidler mot betaling, må finne seg i at hans medisinbeholdning blir underkastet ettersyn av Fylkesmannen eller apotekinspektør. IV I forskrift 23. november 1983 nr om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste gjøres følgende endring: 5 skal lyde: Fylkesmannen skal føre det overordnede tilsyn med sykepleietjenestene i fylket og påse at forskrifter og retningslinjer blir fulgt. V I forskrift 14. november 1988 nr. 932 for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie gjøres følgende endring: 5 1 skal lyde: Beboer eller pårørende på vegne av beboer kan klage til Fylkesmannen over forhold vedrørende boformens drift som de finner urimelig. VI I midlertidig forskrift 3. desember 1990 nr for institusjoner som er besluttet nedlagt, men som fortsatt er i drift etter 1. januar 1991 gjøres følgende endring: 3 nr. 8 skal lyde: 8. Tiltak ved mangler o.l. Når utvalget under tilsynsbesøk, behandling av klager eller på annen måte blir oppmerksom på forhold som det mener bør endres, skal det sende grunngitt melding til institusjonens ledelse med samtidig underretning til det organ som har driftsansvaret for institusjonen, og til Fylkesmannen. Såvidt mulig bør utvalget fremme forslag om tiltak. Spørsmål om mindre endringer kan utvalget ta opp direkte med institusjonsledelsen. Utvalget kan klage til Fylkesmannen over forhold ved institusjonen som det anser urimelig, jf. sykehjemsforskriften 5 1. Hvis utvalget mener at en institusjon drives på en måte som kan ha skadelige følger for brukerne/beboerne eller andre, eller på annen måte er uheldig eller uforsvarlig, skal det straks melde fra om forholdet til Fylkesmannen med samtidig underretning til Statens helsetilsyn. VII I forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek gjøres følgende endring: 9 5 skal lyde: På forespørsel skal apoteket sende resepter og/eller reseptopplysninger til Statens legemiddelverk, Statens helsetilsyn eller Fylkesmannen. VIII I forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter gjøres følgende endring: 7 skal lyde: Det organ som Helsedirektoratet bestemmer, avgjør om den enkelte lege, spesialist i klinisk psykologi og fysioterapeut fyller vilkårene for rett til refusjon fra folketrygden, jf. kap. 1. I tvilstilfeller fattes avgjørelsen på grunnlag av uttalelse fra Fylkesmannen. Om det foreligger tvil om vilkårene er oppfylt, må vedkommende selv legge frem nødvendig dokumentasjon. IX I forskrift 1. desember 2000 nr om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften) gjøres følgende endring: 7 andre ledd skal lyde:

17 16. des. Nr Dersom en pasient er uenig i den vurderingen spesialisthelsetjenesten foretar på grunnlag av en slik anmodning, kan pasienten klage til Fylkesmannen, jf. pasientrettighetsloven 7 2. Dersom den vurderingen spesialisthelsetjenesten foretar på grunnlag av en slik anmodning gjelder om pasienten har rett til behandling i utlandet, jf. 3, kan han klage til den klagenemnda som er omtalt i 9. X I forskrift 20. desember 2000 nr om tekniske funksjonskrav til kommunikasjonsteknisk utstyr som inngår i helsetjenestens kommunikasjonsberedskap gjøres følgende endring: 7 3 skal lyde: Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunikasjonssystemet er dokumentert i samsvar med gitte krav. XI I forskrift 21. desember 2000 nr om lisens til helsepersonell gjøres følgende endring: 9 tredje ledd skal lyde: Dersom annet helsepersonell får kunnskap om slik endring i lisensinnehavers helsetilstand som nevnt i første ledd, eller til andre forhold av betydning for utøvelsen av virksomhet som det er utstedt lisens for, har vedkommende plikt til å underrette Fylkesmannen eller Statens helsetilsyn om dette. Legen som har utstedt legeattesten, jf. 7 andre ledd, har også slik underretningsplikt, og kan gi underretningen uten hinder av taushetsplikten, jf. helsepersonelloven 23 nr. 5. XII I forskrift 21. desember 2000 nr om kontrollkommisjonens virksomhet gjøres følgende endring: 4 2 fjerde ledd skal lyde: Kontrollkommisjonen skal varsle Fylkesmannen om alvorlige forhold ved institusjonen. Ellers kan kontrollkommisjonen ta forholdet opp med institusjonens ledelse eller den faglig ansvarlige for vedtak. XIII I forskrift 21. desember 2001 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskriften) gjøres følgende endring: 2 6 andre ledd skal lyde: Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven 9 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling av skjema skal Fylkesmannen varsles. XIV I forskrift 21. desember 2001 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften) gjøres følgende endring: 2 4 andre ledd skal lyde: Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven 9 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling av skjema skal Fylkesmannen varsles. XV I forskrift 21. desember 2001 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskriften) gjøres følgende endring: 2 4 andre ledd skal lyde: Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven 9 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling av skjema skal Fylkesmannen varsles. XVI I forskrift 25. april 2003 nr. 486 om miljørettet helsevern gjøres følgende endring: 6 første ledd skal lyde: Kommunen skal føre tilsyn med at denne forskriften overholdes og treffe de nødvendige enkeltvedtak hjemlet i kapittel 4a i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. Når det gjelder kommunens plikter etter forskriften kapittel 2, fører Fylkesmannen tilsyn i medhold av lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten. XVII I forskrift 20. juni 2003 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK-registerforskriften) gjøres følgende endring:

18 16. des. Nr andre ledd skal lyde: Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven 9 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling av skjema skal Fylkesmannen varsles. XVIII I forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften) gjøres følgende endring: 2 6 fjerde ledd skal lyde: Dersom meldingsskjema er mangelfullt utfylt, skal avsenderen av skjema varsles, jf. helseregisterloven 9 annet ledd annet punktum. Ved fortsatt mangelfull utfylling skal Fylkesmannen varsles. XIX I forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) gjøres følgende endringer: 3 4 fjerde ledd skal lyde: Det vises for øvrig til meldeplikten til Fylkesmannen vedrørende betydelig personskade i spesialisthelsetjenesteloven femte ledd skal lyde: Det vises for øvrig til meldeplikten til Fylkesmannen vedrørende betydelig personskade i spesialisthelsetjenesteloven 3 3. XX I forskrift 17. juni 2005 nr. 610 om smittevern i helsetjenesten gjøres følgende endringer: 2 5 femte ledd skal lyde: Foreligger en infeksjon eller et utbrudd av smittsom sykdom som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven 3 3, skal helseinstitusjonen snarest mulig gi skriftlig melding til Fylkesmannen. 3 5 skal lyde: 3 5. Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Statens helsetilsyn har det overordnede tilsynet med smittevernet i helseinstitusjoner. Statens helsetilsyn og Fylkesmannen fører tilsyn med smittevernet i helseinstitusjoner jf. lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten. XXI I forskrift 11. oktober 2005 nr om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. gjøres følgende endring: 9 andre ledd skal lyde: Statens helsetilsyn og Fylkesmannen fører innenfor sitt ansvarsområde tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes, og fatter de nødvendige vedtak hjemlet i tilsynsloven 3, smittevernloven 7 10a, spesialisthelsetjenesteloven 7 1 og kommunehelsetjenesteloven 6 3. XXII I forskrift 15. desember 2006 nr om bruk av skjerming i institusjoner i det psykiske helsevernet gjøres følgende endring: 9 andre ledd skal lyde: Kontrollkommisjonen og Fylkesmannen skal på forespørsel forelegges skjermingsprotokollen. Bruk av skjerming over lengre tid skal uoppfordret meldes til kontrollkommisjonen. XXIII I forskrift 7. desember 2007 nr om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) gjøres følgende endring: 2 4 tredje ledd skal lyde: Dersom innsendingen er mangelfull, skal avsenderen av opplysningene varsles, jf. helseregisterloven 9 andre ledd andre punktum. Ved fortsatt mangelfull innsending kan Fylkesmannen varsles.

19 16. des. Nr XXIV I forskrift 7. mars 2008 nr. 222 om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev gjøres følgende endringer: 53 fjerde ledd skal lyde: Alvorlig uønsket hendelse i forbindelse med uttak fra levende donor kan også utløse meldeplikt etter lov om spesialisthelsetjeneste 3 3 til Fylkesmannen. 54 femte ledd skal lyde: Alvorlige bivirkninger hos levende donor ved uttak, og alvorlige bivirkninger hos pasient ved klinisk anvendelse av celler og vev kan også utløse meldeplikt etter lov om spesialisthelsetjeneste 3 3 til Fylkesmannen. XXV I forskrift 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll gjøres følgende endring: 4 6 skal lyde: 4 6. Fylkesmannen og Statens helsetilsyn Fylkesmannen skal føre tilsyn med planer for og gjennomføringen av tuberkulosekontrollen. Statens helsetilsyn har det overordnede tilsynet med tuberkulosekontrollen i landet. XXVI I forskrift 22. november 2010 nr om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land gjøres følgende endring: 13 femte ledd skal lyde: Krav som behandles etter reglene i og i medhold av pasientrettighetsloven 2 6, sendes Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. Vedtak kan påklages til Fylkesmannen etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. Klagefristen er tre uker. Det regionale helseforetaket i medlemmets bostedsregion dekker reise- og oppholdsutgiftene. Forskriften trer i kraft 1. januar XXVII 16. des. Nr Forskrift om endring i forskrift om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 9 tredje ledd. Kunngjort 29. desember 2011 kl I I forskrift 29. august 2005 nr. 941 om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse gjøres følgende endring: Ny 1a skal lyde: 1a. Forskriftens anvendelse i forhold til personell som yter tjenester omfattet av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mv. Med helsepersonell menes i denne forskrift også personell som yter tjenester etter lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester som ikke er å anse for helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven 1 3 bokstav c. Med pasient menes i denne forskrift også personer som anmoder om eller mottar tjenester omfattet av lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester som ikke er å anse for helsehjelp, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 1 3 bokstav f. Forskriften trer i kraft 1. januar II

20 16. des. Nr des. Nr Forskrift om elsertifikater Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 30, jf. delegeringsvedtak 16. desember 2011 nr Kunngjort 29. desember 2011 kl Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1. Formål Forskriften skal bidra til økt produksjon av elektrisk energi fra fornybare energikilder. 2. Virkeområde Forskriften med tilhørende vedlegg gjelder på norsk territorium. 3. Definisjoner I forskriften her forstås med: a) elsertifikat: et bevis utstedt av staten for at det er produsert en megawattime (MWh) fornybar elektrisk energi i henhold til lov om elsertifikater og denne forskriften. b) elsertifikatberettiget: innehaveren av et produksjonsanlegg som har rett til elsertifikater dersom vilkårene i kapittel 2 i lov om elsertifikater og denne forskriften er oppfylt. c) elsertifikatplikt: plikt til per 1. april hvert år å inneha et visst antall sertifikater for annullering i henhold til lov om elsertifikater og denne forskriften. d) fornybarandel: den delen av innmatet energi i et anlegg som er fornybar energi og dermed grunnlag for tildeling av elsertifikater. e) produksjonsanlegg: en innretning for produksjon av elektrisk energi. f) registeransvarlig: den enhet som er utpekt som ansvarlig for å utstede elsertifikater, samt utvikle og drive et elektronisk register for elsertifikater. g) tildelingsfaktor: den delen av et anleggs totale produksjon av elektrisk energi som kvalifiserer for rett til elsertifikater. h) avregningsansvarlig: den som i henhold til energiloven 4 3 er utpekt som avregningsansvarlig. Uttrykk som ikke er definert i denne forskriften skal forstås på samme måte som i lov om elsertifikater. 4. Elsertifikatenes funksjonstid Elsertifikater kan utstedes for produksjon som skjer til og med 31. desember Siste annullering av elsertifikater skjer 1. april Utenlandske elsertifikater Elsertifikater utstedt i henhold til svensk lov om elsertifikater kan brukes til oppfyllelse av sertifikatplikten i Norge. Kapittel 2. Godkjenning av produksjonsanlegg 6. Søknad om godkjenning Skriftlig søknad om godkjenning av produksjonsanlegg som kvalifiserer for rett til elsertifikater, skal sendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på den måten NVE bestemmer. Søknaden skal inneholde de opplysninger som fremgår av denne forskriften, herunder dens vedlegg. 7. Vedtak om godkjenning NVE fatter vedtak om godkjenning av produksjonsanlegg for elsertifikatordningen. NVE fastsetter om hele eller bare deler av produksjonen godkjennes under ordningen. Dette reflekteres i at vedtaket fastsetter en tildelingsfaktor fra 0 til 1. NVE fastsetter tidspunktet for byggestart for det enkelte produksjonsanlegg. NVE kan i tvilstilfeller avgjøre hvilket tidspunkt som skal anses som byggestart. NVE kan sette krav til fortløpende rapportering av fornybarandel. 8. Fornybare energikilder Elsertifikater utstedes for produksjon av elektrisk energi basert på fornybare energikilder. NVE kan i tvilstilfeller avgjøre hva som er fornybare energikilder. 9. Krav til produksjonsanlegget Anlegg for produksjon av elektrisk energi basert på fornybare energikilder må: a) ha hatt byggestart etter 7. september 2009, b) være et vannkraftverk med installert effekt inntil 1 MW som hadde byggestart etter 1. januar For slike anlegg defineres installert effekt som 0,85 ganger påstemplet merkeytelse på generator, eller c) varig øke sin energiproduksjon med byggestart etter 7. september Produksjonsanlegget må i tillegg: a) være bygd i samsvar med konsesjon, konsesjonsvilkår eller forutsetninger for fritak for konsesjonsplikt,

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes.

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes. Melding fra fiskeridirektøren J-43-2014 Forskrift om oppgaveplikt for norske fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-85-2011 Gyldig fra: 27. 01. 2014 Bergen, 07. 03. 2014 Forskrift om endring bestemmelser

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2014 Terje Halsteinsen Att: terje.halsteinsen@fiskeridir.no SaksbehandlerTerje Halsteinsen : Telefon: 46818565 Seksjon: Reguleringsseksjonen Vår referanse: 12/17262 Deres referanse: Vår dato: 26.11.2013 Deres

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016.

Deres ref Vår ref Dato. Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande kolmule i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5212-3 16.12.15 Forskrift om regulering av fiske etter kolmule for 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter. Melding fra fiskeridirektøren J-45-2015 (Kommende) Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 Erstatter: J-24-2014 Gyldig fra: 04. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 05.

Detaljer

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter Dato FOR-2014-12-19-1822 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.02.2015,

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2008 (J-49-2008 UTGÅR) Bergen, 06.05.2008 TM/EB Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon

Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i institusjon Hvem gjelder forskriften for Pasienter i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon ( aldershjem, sykehjem) Langtidspasienter i psykiatriske

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann

Forskrift om endring i forskrift om maskevidde, bifangst og minstemål m.m. ved fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-295-2008 (J-14-2006 UTGÅR) Bergen, 19.12, 2008 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016.

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande makrell i 2016. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/671 15/5215-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Andreas Haugstvedt Postboks 8090 Dep Telefon: Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/17236 Deres referanse: Vår dato: 01.12.2015 Deres

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N.

Av totalkvoten kan inntil 18 566 tonn fiskes i EU-sonen nord for 62 N. Fiskeridirektoratet Postboks 185 - Sentrum 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 15/5213-15.12.15 Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016 Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP.

J. 1/80 KVOTEAVTALEN FOR 1980 MELLOM NORGE OG DET EUROPEISKE FELLESSKAP. FSKERDREKTØREN 1 MELDNG FRA FSKERDREKTØREN H tf H fl tt H 11 ft titt ti H Hit fl li i lf t H li ff fl 11 li titt t tr JURDSK JOBB D Bergen, 17.1.198 TF/BMe J. 1/8 KVOTEAVTALEN FOR 198 MELLOM NORGE OG DET

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2001 (J-239-2000 UTGÅR) Bergen, 20.2.2001 TH/SIR

Detaljer

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156.

Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Har du spørsmål angående j-meldinger, kan du ta kontakt med Elin Winsents på telefon 468 04 156. Melding fra fiskeridirektøren J-266-2010 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET).

FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE A1LANTERHAV (NAFO-OMRÅDET). MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-37-95 (J-25-94 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00 -Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42 151 Bergen, 9.3.1995 JM/BJ FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE I DET NORDVESTLIGE

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2014 (deltakerforskriften) Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet..

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmnn, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-163-2002 (J-135-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 23.07.2002 FSU/KH FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 Innholdsfortegnelse: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området)

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Melding fra fiskeridirektøren J-273-2011 Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Erstatter: J-266-2010 Gyldig fra: 19. 12. 2011 Bergen, 20.

Detaljer

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD.

FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST OG MINSTEMÅL M.M. VED FISKE I FISKEVERNSONEN VED SVALBARD. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-90-95 (J-16-95 UTGÅR) FISKERIDIREKTORATET Tlf.: 55 23 80 00-Telefax: 55 23 80 90-Telex 42151 Bergen, 27.6.1995 TK/BJ FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM MASKEVIDDE, BIFANGST

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. Lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. DATO: LOV-2008-03-14-6 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 3 s 467 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET trandg.aten 229. Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 llf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET trandg.aten 229. Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 llf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET trandg.aten 229. Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-08-2001 (J-220-99 UTGÅR) Bergen, 09.01.2001 SÅJ/EB FORSKRIFT

Detaljer

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr.

1. Formål Formålet med denne forskrift er å forebygge, bekjempe og utrydde sykdommen [xx] hos akvakulturdyr. Vedlegg 1: Utkast 31. juli 2014 (Vedlegg til LES-plan) Utkast til MAL til: Forskrift om kontrollområde for å bekjempe listeført eksotisk sykdom hos akvakulturdyr, [xx] kommune, [xx]. Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND Vedlegg 13 TABELL I OVERSIKT OVER FORDELING AV TOTALKVOTER AV TORSK, HYSE, LODDE OG BLÅKVEITE, MELLOM, RUSSLAND OG TREDJELAND. AVTALE INNGÅTT I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON, INKLUDERT EVENTUELLE

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36

LOV-2003-12-19-124- 19, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2008-06-17-819- 36 Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Hadsel kommune, Nordland Dato FOR-2015-01-16-66 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007. Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-52-2007 Bergen, 2.3.2007 HØ/EW Lov 22. desember 2006 nr. 96 om endring i lov 17. juni

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-86-2008 (J-41-2005 UTGÅR) Bergen, 23.4.2008 HØ/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms.

Forskriften gjelder opprettelse av kontrollområde bestående av bekjempelsessone og overvåkningssone i Torsken kommune i Troms. Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Torsken kommune, Troms Dato FOR-2014-12-09-1564 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Nr. 14 2009 Side 2173 2441 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2009 Side 2173 2441 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2009 Side 2173 2441 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14-2009 Utgitt 28. januar 2010 Dette er siste hefte i 2009-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse

PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse PERSONALFULLMAKTERFOR HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER2014 Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse 1.1Ansettelser, fullmakt til å opprette nye stillinger og

Detaljer

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland

Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og utrydde infeksiøs lakseanemi (ILA) hos fisk i Saltdal, Bodø og Fauske kommuner, Nordland Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 13. februar

Detaljer

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 DATO: FOR-2010-11-30-1497 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Pensjonsavd. PUBLISERT: I 2010 hefte 13

Detaljer

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG

SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG SAK 21/2015 REGULERING AV FISKE ETTER TORSK I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2016 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringene for torsk i Nordsjøen og Skagerrak under

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2002 (J-86-2002 UTGÅR) J Bergen, 8.5.2002 EIE/EWI

Detaljer

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger DATO: FOR-2010-02-10-152 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Velferdspolitisk avdeling PUBLISERT: I 2010 hefte 2 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Nr. 3 2002 Side 297 414 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2002 Side 297 414 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2002 Side 297 414 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 22. april 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Mars. 1. Lov nr. 3 om endr.

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET

FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET FORSKRIFT OM KOMMUNENS VAKSINASJONSTILBUD I HENHOLD TIL DET NASJONALE VAKSINASJONSPROGRAMMET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet (dato) med hjemmel i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senuum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senuum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senuum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-02-2002 (J-215-2001 UTGÅR) 3 Bergen, 2.1.2002 TH/TRÅ

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00," f I MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-266-2002 Bergen, 12.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM

Detaljer

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) DATO: LOV-2010-02-19-5 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008

SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 SAK 3/2008 2 PELAGISKE FISKERIER 2.1 NORSK VÅRGYTENDE SILD 2.1.1 FORHANDLINGSSITUASJONEN FOR 2008 Etter mange år uten fempartsavtale om forvaltningen om norsk vårgytende sild ble det oppnådd enighet mellom

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1862

Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1862 Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1862 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015-31.12.2015

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, bekjempe og begrense infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommuner, Møre og Romsdal Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet,

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR

Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Vedlegg 6: Soneforskrift TMR Forskrift om sone for å forebygge og bekjempe lus i akvakulturanlegg, Leka, Nærøy, Vikna, Fosnes, Namsos, Namdalseid, Flatanger og Osen kommuner, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Lenvik og Tromsø kommuner, Troms Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet, hovedkontoret 29. september

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui

Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A. Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Lov om pasientrettigheter kapittel 4 A Norsk Tannpleierforenings fagkurs Kristiansand, 26052009 v/ seniorrådgiver Hanne Skui Nytt kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Gir helsepersonell adgang til å yte

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

I lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) er det vedtatt:

I lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) er det vedtatt: Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-78-2009 (J-90-2008 UTGÅR) Bergen, 22.4.2009 EHB/EW Endring av lov av 26. mars 1999 nr. 15 om

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-119-2009 (J-11-2009 UTGÅR) Bergen, 22.6.2009 ES/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften)

Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften) Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX.XX 2010 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-223-2002 (J-102-2002 UTGÅR) Bergen, 29.10.2002 HHa/EW FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet

INKASSOLOVEN. Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven). Kapittel I. Område, definisjoner og fravikelighet INKASSOLOVEN 1988 Inkassoloven - inkl. Dato: LOV-1988-05-13-26 Departement: JD (Justisdepartementet) Publisert: ISBN 82-504-1468-3 Ikrafttreden: 1989-10-01 Endret: LOV-1993-06-11-83 fra 1994-01-01 Lov

Detaljer

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 SAK 18/2014 REGULERING AV FISKET ETTER SEI I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår i hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014 til 2015. 2 FISKET ETTER SEI

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten.

Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift og Strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten. Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-81-2008 (J-81-2006 UTGÅR) Bergen, 17.4.2008 IE/EW Forskrift om endring av forskrift om strukturavgift

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Forretningsregler. Gjelder fra 1. mai 2015

Forretningsregler. Gjelder fra 1. mai 2015 Gjelder fra 1. mai 2015 Vedtatt styresak 13/2015 Innholdsfortegnelse KAPITTEL I. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 2 1 Formål og rettslig plassering 2 2 Geografisk virkeområde 2 3 Saklig virkeområde 2 4 Definisjoner

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

SVAR PÅ BESTILLING: HØRING OM FORSLAG TIL REGULERING AV FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016

SVAR PÅ BESTILLING: HØRING OM FORSLAG TIL REGULERING AV FORSØKSFISKET ETTER MAKRELLSTØRJE I 2016 Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Hilde Ognedal Postboks 8090 Dep Telefon: 92089516 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 15/18186 Deres referanse: Vår dato: 11.02.2016 Deres

Detaljer

Forretningsregler Vedtatt på representantskapsmøtet 3. - 5. november 1966 med senere endringer. Sist endret i styresak 50/2011 gjeldende fra 1.

Forretningsregler Vedtatt på representantskapsmøtet 3. - 5. november 1966 med senere endringer. Sist endret i styresak 50/2011 gjeldende fra 1. Forretningsregler Vedtatt på representantskapsmøtet 3. - 5. november 1966 med senere endringer. Sist endret i styresak 50/2011 gjeldende fra 1. januar 2012. Forretningsregler for Norges Råfisklag SA Kapittel

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål

Forskrift om endring i forskrift om bruk av sorteringsristsystem i fiske med stormasket trål Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-55-2015 (J-40-2013 UTGÅR) Bergen, 17.03.2015 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om bruk av

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

d) fartøyet må ha levert minst 10% av sin torskekvote i 1995 eller minst 10% av sin torskekvote i 1996.

d) fartøyet må ha levert minst 10% av sin torskekvote i 1995 eller minst 10% av sin torskekvote i 1996. MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-207-96 Bergen, 5.12.1996 PC/BS FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62"N I 1997 I medhold av 6 og 8 i lov av 16. juni

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G

S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G F O R R E T N I N G S R E G L E R Godkjent av styret i SUROFI 12.06.2007 og gjeldende fra 01.07.2007 S U N N M Ø R E O G R O M S D A L F I S K E S A L S L A G i n n hold KAPITTEL 1 FORMÅL, GRUNNLAG OG

Detaljer

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven).

LOV 1999-07-02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven). Som det fremgår av kapittel 1 er denne loven rettet inn mot pasienters rettigheter overfor helsetjenesten som er nærmere definert i 1-3. Apotek faller i de fleste tilfeller utenfor. Men kapittel 3 og 4.

Detaljer

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011)

Lovvedtak 64. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) Lovvedtak 64 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 423 L (2010 2011), jf. Prop. 90 L (2010 2011) I Stortingets møte 14. juni 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om folkehelsearbeid

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

F O R R E T N I N G S R E G L E R

F O R R E T N I N G S R E G L E R F O R R E T N I N G S R E G L E R for SKAGERAKFISK SA Gjeldende fra 1. juli 2011 med seneste endring fra 14. mars 2014 1 Formål Forretningsreglene angir salgsvilkår og omsetningsformer for førstehåndsomsetning

Detaljer

Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011

Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011 Bruk av L-takster Anne Haugen, NAV - mars 2011 Hva er L-takster L-takster er Navs betaling til behandlere for erklæringer og deltagelse i dialogmøter. L-takster = legeerklæringstakster opprinnelig I dag

Detaljer

Lovvedtak 28. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016)

Lovvedtak 28. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016) Lovvedtak 28 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016) I Stortingets møte 11. desember 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer