Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nordkapp kommune. Dato: Mandag 09.02.2004 Tidspunkt: Kl. 10:00"

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 009/04 Godkjenning protokoll PS 010/04 Referatsaker PS 011/04 Virksomhetsplan for Nordkapp kommune PS 012/04 Rapport investeringsprosjekt - ferdigstilt i PS 013/04 Nytt svømmebasseng - forprosjekt PS 014/04 Nye renovasjonsforskriften. PS 015/04 Salg av aksjer - Gjesvær Service AS PS 016/04 Søknad om tilskudd og lån Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 009/04 Godkjenning av protokoll Formannskapet godkjenner protokoll av PS 010/04 Referatsaker RS 028/04 Regionalutviklingsmidler RS 029/04 RS 030/04 Melding om politisk vedtak:søknad fra Nordkapp kommune om medlemskap i Vest-Finnmark Regionråd Utredning om samlokalisering og samordning (SATS) av hele/deler av tjenestetilbudet til sosialtjenesten, trygdekontoret RS 031/04 Avvikling av bokollektivet 14/16 RS 032/04 RS 033/04 RS 034/04 RS 035/04 RS 036/04 RS 037/04 RS 038/04 RS 039/04 RS 040/04 RS 041/04 RS 042/04 Invitasjon til mottakelse på det Kgl. slott - Ingvard Eidsheim Utskrift fra møteprotokoll - kommunale forskrifter for avfall og slam Tillatelse til senking av skrog Søknad om støtte til regionale samarbeids- og utviklingstiltak 2004 Søknad om tilskudd til regionale samarbeids- og utviklingstiltak i 2004 Søknad om støtte til utarbeidelse av felles strategisk plattform Søknad om delfinansiering fra regionale utviklingsmidler Nedlegging av tilbudet med legedager ved utekontorene Høring vedr. tilbakeføring av en andel av selskapsskatten til kommunene Utbetalingsbrev - tilskudd områdeutvikling Orientering om prosjekt "Fred et gjenreist bygg" RS 043/04 Distriktsplan for reinbeitedistrikt 15 RS 044/04 Veiledning i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag

3 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Virksomhetsplan for Nordkapp kommune /04 Formannskapet Kommunestyret Resymé: Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar Virksomhetsplan for Nordkapp kommune 2004 til orientering. Utredning:./. Vedlagt følger Virksomhetsplan for Nordkapp kommune 2004 Virksomhetsplanen skal være et overordnet styringsdokument for kommunen, samt gi en oversikt over tiltak og prosjekt som skal gjennomføres i løpet av Noen tiltak fra 2003, som ikke er gjennomført, er tatt med på årets plan. Den overordnede virksomhetsplanen er utarbeidet på basis av vedtatt budsjett for 2004, fylkeskommunale og statlige satsningsområder samt de sektorvise virksomhetsplanene. De sektorvise planene behandles i de respektive Avdelingsstyrene. Den overordnede virksomhetsplanen vil danne grunnlag for rapportering av måloppnåelse i 2004 til Kommunestyret. Denne rapporteringen vil i tillegg inneholde en restanseliste jfr. anbefaling fra Kontrollutvalget etter forvaltningsrevisjon. Evaluering av virksomhetsplanen for 2003 inkludert restanseliste vil foreligge i februar 2004.

4 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Gunnar Pettersen Dato: Rapport investeringsprosjekt - ferdigstilt i /04 Teknisk utvalg /04 Formannskapet Kommunestyret Resymé: I 2003 ble følgende investeringsprosjekt ferdigstilt: VA Laksefjordgata Avløp Menes Gjesvær vannverk Asfaltering kommunale veier og plasser Forstøtningsmur i sentrum Fortau Rådhusgata Rådmannens innstilling: Rapporten tas til orientering og videresendes kommunestyret. Utredning: I 2003 ble 6 investeringsprosjekt sluttført. 1. VA rehabilitering Laksefjordgata. Oppdraget påbegynt i Kostnad kr ,- eks. mva. Budsjettert i perioden kr Utskifting av vann og avløpsnettet i Laksefjordgata. Alle enkeltutslipp og tidligere hovedutslipp samlet til ett utslipp sør for stadion. I prosjektet inngår også 2 pumpestasjoner på avløpsnettet, vei- og asfalteringsarbeider som følge av rehabiliteringen. Prosjektering: Prosjektledelse: Anleggsledelse: Paulsen RI as, Alta Paulsen RI as, Alta

5 Anleggsentreprenør: Jan Opgård AS, Alta Asfaltering m.m.: Kolo Veidekke/ 2. Rehabilitering avløp i Menesgata. Oppdraget påbegynt i Kostnad : kr eks. mva. Budsjettert : kr Rehabilitering av avløpsnettet. Alle enkeltutslipp samlet i ett hovedutslipp på Meneset. I prosjektet inngår en pumpestasjon på avløpsnettet, rehabilitering av vei og asfaltering som følge av ledningsarbeider. Prosjektering : Paulsen RI as, Alta Prosjektledelse: Anleggsledelse: Anleggsentreprenør: Honningsvåg Maskinstasjon as Asfaltering m.m.: Kolo Veidekke/ 3. Gjesvær Vannverk. Oppdraget påbegynt Kostnad : kr ,- eks mva. Budsjettert : kr Ny hovedvannledning fra reservoaret ned til Gjesvær og dels utskifting av gammelt ledningsnett og kummer i Nygårdsveien. Pumpehus med renseanlegg. Vei- og asfaltrehabilitering som følge av ledningsrehabiliteringen. Prosjektert av : Prosjektledelse: Anleggsledelse: Anleggsutførelse: Asplan Viak Sør AS, Arendal Veireparasjon og asfaltering m.m.: Kolo Veidekke/. Overskridelse på kr ,- i forhold til budsjettet, Men overslaget fremlagt for kommunestyret for Gjesvær var kr ,-. 4. Asfaltering kommunale veier og plasser. Kostnad : kr ,- Disponibel : kr ,- I henhold til asfalteringsplaner for 2003 ble m2 asfalt utlagt på kommunale veier og plasser. Asfaltarbeidene ble utført av Kolo Veidekke, Alta og forarbeider av

6 5.. Anleggsoppfølging:. 6. Forstøtningsmur i sentrum. Kostnad : kr ,- Budsjettert : kr ,- P.g.a store utsprengningsskader på kommunal forstøtningsmur bak Storgt. 14, Honningsvåg ble det iversatt tiltak for å sikre murer. Forankrings- og forsterkningsarbeider ble gjennomført høsten Overskridelsen skyldes vanskeligheter med forankringsmuligheter (mangel på fjell) bak muren. Endring av utførelsesmåter, større materialforbruk og medgått tid. Prosjektering : Paulsen RI as, Alta Anleggsoppfølging: Anleggsentreprenør: Betong Renovering as, Bjerkvik 7. Fortau Rådhusgata. Kostnad : kr ,- Disponibelt : kr ,- I tråd med trafikksikkerhetsplanen for 2003 ble restaurering av fortauene i Rådhusgata gjennomført. I stedet for asfalt ble gatestein benyttet som belegningsmateriale. Prosjektering : Prosjektledelse: Utførende entreprenør : Maskinentreprenør Hilmar Nilsen AS

7 Nordkapp kommune Arkiv: D23 Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Gunnar Pettersen Dato: Nytt svømmebasseng - forprosjekt 013/04 Formannskapet Kommunestyret Saken ettersendes../. Skriv fra Atelier 2 vedlegges.

8 Nordkapp kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 03/ Saksbehandler: Gunnar Pettersen Dato: Nye renovasjonsforskriften. 006/04 Teknisk utvalg /04 Formannskapet Kommunestyret Resymé: Finnmark Miljøtjeneste AS har utarbeidet forslag til nye renovasjonsforskrifter med bakgrunn i innføring av kildesortering. Teknisk utvalg har i møte sak 73/03 gjennomgått forskriften og gitt sin uttalelse. Rådmannens innstilling: Teknisk utvalg godkjenner forskriften og videresender saken til kommunestyrets stadfesting. Utredning: Forslaget til de nye forskriftene har vært ute til offentlig høring i perioden Ut over kommentar fra teknisk utvalg i Måsøy, Nordkapp og Karasjok er det ikke mottatt andre kommentarer/anmerkninger. Kommentarer er behandlet på styremøte i Finnmark Miljøtjeneste AS , styresak 31/03. Følgende vedtak ble fattet: Det er ikke akseptabelt å unnta noen av grunnlagene for felles serviceavgift i noen av eierkommunene. Det er i strid med stiftelsesdokument og vedtekter i selskapet. Styret vil anbefale at felles retningslinjer for utøvelse av tjenesten utarbeides i samråd med teknisk utvalg/komite i kommunene. Videre påpeker Finnmark Miljøtjeneste i sitt brev av at med bakgrunn i styrets vedtak forutsettes det at kommunen v/kommunestyret etterfølger dette under sin behandling av renovasjonsforskriften.

9 Styret ber derfor kommunen om å vedta Renovasjonsforskriften slik forslaget fra Finnmark Miljøtjeneste AS foreligger. Dette gjelder også for 4 om myndighet til å belaste næringsvirksomhet med ett abonnement både med tanke på krav om løsning for eget avfall som fremtidig behandling av matavfall.

10 Nordkapp kommune Arkiv: 255 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Stig Hansen Dato: Salg av aksjer - Gjesvær Service AS 015/04 Formannskapet Resymé: Formannskapet vedtok i møte den 9.april 1997, sak 257/97, å selge deler av sin aksjepost i Gjesvær Service AS. Bakgrunnen for dette var at kommunen ikke hadde særlig interesse av å være en stor eier av Gjesvær Service AS. Formannskapet mente at en rimelig kommunal aksjepost burde ligge på 14 aksjer. Jangaard Export fikk tilbud om å kjøpe men benyttet seg ikke av tilbudet. Til sammen solgte Nordkapp 31 aksjer til kr 1000 pr stk, og står igjen med 28 aksjer. Nå har North Export v/erling Walsøe bedt kommunen om å vurdere salg av resterende aksjer. Rådmannens innstilling: Nordkapp kommune har ingen interesse av å være stor eier i Gjesvær Service og bør derfor selge aksjer i selskapet. Utredning: North Export v/erling Walsøe har bedt Nordkapp kommune å få kjøpe de aksjer han ble tilbudt i Dette er ikke mulig å behandle administrativt all den tid tilbudet var bundet opp mot en skriftlig tilbakemelding innen North Export ønsker derfor at formannskapet på nytt behandler saken. North Export ønsker å kjøpe aksjene for å komme i en posisjon hvor de mer aktivt kan påvirke utviklingen av anlegget. Ved forrige behandling i formannskapet var Gjesvær Fiskarlag opptatt av at selskapet ikke måtte havne i privat eie, da kaien på anlegget er den eneste offentlige kai som kan benyttes av alle.

11 Nordkapp kommune Arkiv: 223 U Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Stig Hansen Dato: Søknad om tilskudd og lån 016/04 Formannskapet Resymé: Karl Harry Hansen planlegger kjøp av nytt fiskefartøy. Dette som konsekvens av at Tor Kristian nå er solgt. Han søker fiskerifondet om lån og tilskudd på kr Rådmannens innstilling: Under forutsetning av godkjent ervervstillatelse innvilges Karl Harry Hansen totalt kr i lån og tilskudd fra Nordkapp kommune. Av dette er kr tilskudd og kr kr lån. Utredning: Karl H Hansen har vært mannskap på Tor Kristian i mange år. Når dette fartøyet nå er solgt ønsker han å kjøpe et fartøy fra Havøysund. Vedlagte driftsbudsjett, som er utarbeidet ved Fiskerikontoret, viser at grunnlaget for drift er tilfredsstillende. På grunn av den sene saksgangen vedrørende ervervstillatelse, legges saken fram uten denne. Søker har fått beskjed om å ettersende tillatelsen. Søkeren tilfredsstiller kriteriene i vedtektene for fiskerifondet. Prosjektet vil sysselsette to mann.