Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger."

Transkript

1 Saksfremlegg Arkivsak: 09/ Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN K-kode: F03 Saksbehandler: Stine Bugge Innstilling: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan med handlingsdel vedtas som førende for rusarbeidet i Sørum. 2. Foreslåtte tiltak som i planens tiltaksdel ligger utenfor seksjonenes økonomiske rammer behandles i forbindelse med utarbeidelse av kommende handlingsprogram / økonomiplan. 3. Alkoholpolitikken i Sørum vedtas som retningsgivende for salgs- og skjenkebevillinger. 4. Gebyr for ambulerende skjenkebevilling settes i samsvar med sentral forskrift til kr 250 pr. gang. Rusmiddelpolitisk handlingsplan, kommunedelplan med handlingsdel foreslås vedtatt. Kommunene er etter loven pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Da det er naturlig å se alkohol- og narkotikapolitikk i sammenheng, er det utarbeidet en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan hvor den alkoholpolitiske handlingsplanen inngår. Bevillingspolitikken skal fungere som et styringsdokument for folkevalgte organer og administrasjonen. Det foreslås gebyrer knyttet til ambulerende bevillinger. Bevillingspolitikken skal også gi rammebetingelsene for næringen. Planen vil inngå i kommunens planverk som kommunedelplan, tiltaksdel rulleres årlig og innarbeides i kommunens fireårige handlingsprogram med økonomiplan. Vedlegg: 1. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2. Alkoholpolitikken i Sørum 3. Innspill til rusmiddelpolitisk handlingsplan fra medlemesmøte i Sørum AP 4. Høringsuttalelse fra Sørum barneverntjeneste 5. Revidert innspill til rusmiddelpolitisk handlingsplan fra Sørum kirkelig fellesråd 6. Innspill til rusmiddelpolitisk handlingsplan fra rektor ved Bingsfoss ungdomsskole 7. Høringsuttalelse fra Actis Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: Sakens øvrige dokumenter Saksutredning: Bakgrunn for saken: Etter alkoholloven 1-7d er kommunene pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. I de fleste tilfeller er det naturlig å se alkohol- og narkotikapolitikken i sammenheng, og Sosial- og helsedirektoratet anbefaler derfor kommunene å utarbeide en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan hvor den alkoholpolitiske handlingsplanen inngår.

2 Under behandlingen av handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune , den , vedtok kommunestyret nytt fokusområde for helse- og sosialseksjonen: Samtidig med oppfølging av rusmisbrukere lages det en konkret handlingsplan mot rusmisbruk. Bevillingspolitikken skal fungere som et styringsinstrument for folkevalgte organer og administrasjonen. Bevillingspolitikken skal også gi rammebetingelsene for næringen. Derfor legges Alkoholpolitikken i Sørum ved denne planen. Vedlegget som omhandler alkoholpolitikken vil etter at de er vedtatt brukes som et selvstendig gjeldende dokument overfor aktuelle samarbeidspartnere som til eksempel næringsliv og bevillingsinnehavere. Planen vil inngå i kommunens planverk som kommunedelplan (12 år). Tiltaksdel rulleres årlig og innarbeides i kommunens fireårige handlingsprogram med økonomiplan. Planen bygger i hovedsak på sentrale føringer for kommunale rusplaner, med lokalt tilpassende tiltak. I tråd med Sørum kommunes visjon, Den gode kommune, skal det jobbes for at Kommunen skal være fri for narkotika og barn og unge skal ikke bruke tobakk, alkohol eller narkotika i sin oppvekst. Målet med en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan, er å angi retning og prioritering for kommunens ressursinnsats for å nærme seg dette. Saksopplysninger: Offentligheten, berørte parter og myndigheter er orientert og oppfordret til å komme med innspill i forbindelse med oppstart av arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan og høringer. Innspillene følger saken. Sørum kommune utarbeider i 2010 en forebyggende plan. Dette er også en tverrfaglig fagplan. Rusmiddelpolitisk handlingsplan må sees i sammenheng med denne, og for oversikt, status og satsingsområder over det forebyggende arbeidet vises det til denne planen. Arbeidet med planen har vært prosjektorganisert med Forebyggende Forum (FFF) som styringsgruppe. SLT koordinator, har ledet ulike arbeidsgrupper, innhentet innspill fra aktuelle høringsinstanser og gjennomført situasjonskartlegginger i forhold til kommunale aktører, NAV og politiet. I utarbeidelsen av planen har det vært et nært samarbeid med Kompetansesenteret for rus region Øst (KORUS). Planprogram har vært på høring i 6 uker. 4. mars behandlet Sosial og omsorgsutvalget planforslaget og vedtok å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Sluttbehandling av planen er i juni Følgende innspill har kommet etter offentlig ettersyn. Innspill til planen fra Sørum AP Pårørendeperspektivet oppfattes noe svakt. Det bør være et tilbud til pårørende. Samtalegrupper kan eksempelvis være en møteplass for pårørende i samme situasjon. Det bør også tydeliggjøres at også barn kan/er pårørende. Rådmannens vurdering: Innspillet tas inn som et eget punkt under kapittel 5. Når det gjelder rehabilitering av rusmisbrukere er det viktig og ha fokus på arbeid, utdanning eller kanskje det som trengs er en støttekontakt. Aktivitet er viktig. Rådmannens vurdering: Innspillet vurderes i sammenheng med punktet om Sysselsetting under kapittel 5, avsnittet forsterkes noe.

3 Planen kan oppfattes slik at det kan bli mange møter mellom fagfolk. Viktig da og huske på å være tilgjengelig for brukeren av tjenestene. Planen bør også ha fokus på ettervern. Det er ikke sikkert at en ung alkoholiker på år bør ha AA som eneste tilbud om ettervern. Rådmannens vurdering: Innspillet antas å være ivaretatt i boligsosial handlingsplan. Det ble også stilt spørsmål om punktet lag og foreninger må ha en tydelig profil i forhold til rus for å motta kommunal støtte På hvilken måte er det tenkt at lag og foreninger skal vise/tydeliggjøre dette? Rådmannens vurdering: Lag og foreninger viser dette gjennom å være tydelige i sitt reglement eller formålsparagrafer. Dette er lagt til i planen. Innspill til planen fra Actis Oslo og Akershus Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan i Oslo og Akershus er en sammenslutning av organisasjoner som mobiliserer til frivillig innsats for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og avhengighet til spill. Actis mener at avhengighetsproblemer er en uunngåelig konsekvens av den store utbredelsen av bruken av rus og den sterke plassen spesielt alkohol har fått i den generelle samværskulturen. Her er det viktig at samfunnet tar ansvar for å skape strukturer som fanger opp og ivaretar de som rammes av eget eller andres forbruk av rusmidler. Actis Oslo og Akershus setter stor pris på å ha fått være en rådgivende innstans under arbeidet med planen. Det er lagt mye arbeid ned i denne planen, og kommunen har vært dyktig til å aktivt hente inn innspill fra en rekke aktører som har gitt verdifulle bidrag til en helhetlig plan. For oss er det spesielt positivt at kommunen ser på forebygging av avhengighet av alkohol og narkotika som et folkehelseproblem, dvs. at kommunen forholder seg til at de fleste mennesker har en grunnleggende sårbarhet i forhold til alkohol og narkotika framfor å tenke at en rusmiddelpolitisk handlingsplan kun dreier seg om et fåtall misbrukere av harde narkotiske stoffer. Sørum bruker også mye ressurser på å aktivisere barn og ungdom. Generelt sett er alle tiltak som sikrer positive og inkluderende ungdomsmiljøer forebyggende, derfor er det viktig å opprettholde og utvide dette tilbudet. Actis ser det som svært positivt at Sørum kommune har satt i gang tiltak på skolene i form av undervisning om rus til både elever og foresatte og vi mener at kommunen bør fortsette å utvide disse tiltakene. Det er også gledelig at primærhelsetjenesten engasjeres til å avsløre begynnende rusproblemer og intervenerer tidlig. Det ligger et stort ubenyttet potensial i at primærhelsetjenesten bidrar tidligere til å avdekke begynnende eller etablerte alkoholproblemer, hasjbruk og overdreven bruk av medikamenter og iverksetter tidlig intervensjon. Bedriftshelsetjenesten bør også ha fokus på å avdekke eventuelle problemer. Kommunen må bruke avtalene med fastlegene til å sikre at legene prioriterer oppfølging av mennesker med avhengighet til alkohol og narkotika gjennom blant annet samarbeidsmøter og i utvikling av oppfølging av IP, noe vi ser at planen legger vekt på. Det er flott at kommunen ønsker å iverksette egne tiltak for å behandle og rehabilitere familiemedlemmer og andre pårørende. Det ligger en særlig stor oppgave i å kartlegge omfanget av og tilstanden til barn som lider av voksnes alkohol- og narkotikabruk og gi disse de nødvendige tilbud. Rådmannens vurdering: Actis sitt innspill ansees å være ivaretatt i planen, og at dette er et positivt innspill til denne. Erfaringsmessig foregår det salg av alkohol til mindreårige og overskjenking i de fleste kommuner. Det er også påvist en sammenheng mellom økt tilgjengelighet og økt totalkonsum. Ut fra et helseperspektiv er det derfor å anbefale å være restriktive med hensyn til nye bevilgninger samtidig

4 som man følger nøye opp kontrollrutinene til de salgs- og skjenkestedene som allerede er etablert i kommunen. - Gode kontrollrutiner er vesentlige. Alkohollovens krav til kontroller er et minimum. Det er viktig at kommunen følger opp butikker og skjenkesteder med flere kontroller der det er nødvendig. - Dersom kontroller avdekker ulovlige forhold, plikter kommunen å utøve sanksjoner. - Dersom kommunen velger å engasjere firma til å gjennomføre kontrollene, så må noen ha et klart ansvar for oppfølging med hensyn til både kvalitet og kvantitet. - Etablering av nye skjenkesteder må alltid være gjenstand for en grundig vurdering ut fra et folkehelseperspektiv. Alkohol er ikke en vanlig salgsvare, og dermed kan kommunen ikke uten videre ta hensyn til næringsinteresser. - Be om rapporter fra salgs- og skjenkesteder ang deres rutiner internt for opplæring og utøvelse av alkoholloven. Rådmannens vurdering: Innspill ansees å være ivaretatt i vedlegget til planen. Det lovfestede ansvaret for omsorgstjenester som inkluderer rehabilitering, oppfølging, integrering og omsorg ligger i kommunene. For å skape et bedre tilbud om behandling og oppfølging/integrering til flere, er det nødvendig både å styrke den felles kompetansen og forståelsen, samt den personlige kompetansen hos helsepersonell, beslutningstakere og folk i forvaltningen. Det vil være en utfordring å etablere tverretatlige møteplasser og fagutviklingsfora på tvers av forvaltningsnivåene, slik at samarbeidet om den enkelte pasient kan bli profesjonelt og smidig. Rådmannens vurdering: Innspill ansees å være ivaretatt i planen. Sørum bør utarbeide en rehabiliterings-/integreringsplan som viser hvilke minstekrav som gjelder for tilbud til mennesker med avhengighetsproblemer. I en slik plan bør det formuleres standarder med hensyn til bolig, nettverk og arbeid/skole. Rådmannens vurdering: Kravet om individuell plan (IP) er styrket i planen. Innspillet overfor ivaretas i den enkeltes IP. Det er viktig å styrke de instansene i kommunen som er pålagt å ivareta dette ansvaret. Her er det spesielt viktig å styrke sosialtjenesten slik at de har kompetanse, og ikke minst tid, til å drive rådgiving og tett oppfølging. Rådmannens vurdering: Innspillet foreslås i boligsosial handlingsplan, og ansees som ivaretatt. Behandling uten oppfølging er lite effektivt, og blir ofte kortvarige. Primærbehov som en bolig er en fortsetning. Deretter er det vesentlig å hjelpe brukeren tilbake i meningsfull aktivitet og på sikt arbeid som leder til selvhjulpenhet. Det dreier seg ofte om å bedre boevne, redusere kriminell karriere, etablere sosiale relasjoner og nettverk, ordne opp i økonomiske problemer, bedre helsa og den psykiske tilstanden Kommunalt boligtilbud er viktig. Mange har i rehabiliteringsprosessen behov for et tilpasset botilbud med oppfølging etter boevne. En god balanse mellom krav til bruker og støtteapparat kan oppnås med bruk av sosialarbeidere, miljøarbeidere og så videre. Boligsosialt arbeid er vanskelig. Per i dag er tilbudet til rusmisbrukere tilnærmet ikke- eksisterende, og det er ikke akseptabelt. Her må det settes inn betydelige ressurser for å bedre situasjonen snarest. Rådmannens vurdering: Innspillene foreslås ivaretatt i boligsosial handlingsplan.

5 Aktiviteter, arbeid og/eller skolegang er viktig, ikke bare for å få tida til å gå. Alle har behov for å føle at de duger til noe, at det er behov for dem. Spesielt for de som ikke har fullført skolegang eller noen gang vært i ordinært arbeid, er det viktig å gi tilbud som kan skape følelsen av mestring. Mange mennesker som er på vei tilbake til samfunnet og arbeidslivet, kan ikke forventes å fylle en stilling i et konkurransepreget arbeidsliv. Derfor må det i langt større grad enn i dag skapes tilrettelagte arbeidsplasser som tilfredsstiller disse ansattes behov for sysselsetting, yrkesopplæring, attføring. Det er derfor viktig å etablere en god allianse mellom kommunen og det lokale næringslivet. Rådmannens vurdering: Innspillene ansees som oppgaver NAV ivaretar gjennom tiltaksarbeid og for noen kvalifiseringsprogrammet. Rådmann takker for gode innspill, og vurderer også innspillene i sammenheng med enkelte innspill til Sørum Ap. Innspill fra Den Norske Kirke: Innspillet i sin helhet ansees som orientering som legges ved saken. Enkelte deler kommenteres: Vi har allerede et etablert samarbeid med dere, innenfor forskjellige fagområder. Vi kan drøfte aktuelle saker med vår kommunale kontaktperson/ koordinator. Vi er på noen punkt avhengig av gjensidig erfarenhetsutveksling, for å gjøre en god nok jobb, obersevasjoner som kan forenkle å tidlig oppdage både enkeltindivider og miljøer i risikosonen, er eksempel på slikt informasjonsutbytte. Vi som kirke kan også trenge videreopplæring for å kunne 1) kunne se bedre og 2) kjenne til hva og hvordan vi kan overlevere bekymringer til kommunen. Rådmannens vurdering: Ansatte i kommunen har hatt møter med kirken for å informere om tilbud i kommunen. Som nevnt har kirken en egen kontaktperson de kan benytte for sine spørsmål og bekymringer. Kommunen har dessverre ikke ressurser til å drive opplæring inn i kirken. Vi ønsker med disse kommentarene å understreke vår interesse som kirke, av å være delaktig og virkelighetsnær samarbeidspartner til dere. Derfor ønsker vi også at dette kommer til uttrykk skriftlig i denne planen hvis mulig. Rådmannens vurdering: Rådmann setter pris på nyttig informasjon og takker for engasjementet rundt denne planen. Kirken vil ikke nevnes spesielt i planen, men er en av flere viktige private og offentlige samarbeidspartnere. Innspill fra Bingsfoss ungdomsskole: Undersøkelser viser at det ikke er uvanlig at ungdomsskoleelever prøver ut ulike rusmidler. Som ungdomsskole kan vi jobbe med holdninger både blant elever og foresatte. Det gjør vi gjennom MOT opplegget for elever og Öpp i foreldresammenheng. Et ledd i samme arbeid er opplegget foreldre i ungdomsskolen som har som mål å gjøre skole-hjem samarbeidet kvalitativt bedre samtidig som foreldrene skal bli bedre kjent med hverandre og dermed ha bedre kontakt. Det at foreldrene kjenner hverandre bedre tror vi kan ha positiv innvirkning også i forhold til holdninger til ungdommers bruk av rusmidler. Til arbeidet med foreldre ønsker vi oss noe trykt materiale som vi kan bruke som utgangspunkt for holdningsarbeid i foreldregruppa. Rådmannens vurdering: Rådmannen vurderer at et slikt hefte vil være nyttig i ungdomsskolen, og legger det til tiltakene i planen.

6 Innspill fra Sørum barneverntjeneste Sørum barneverntjeneste støtter planforslag. Planen er nyansert og omfattende og tar for seg områder vi vektlegger som viktige. Vi vektlegger planens forslag om tidlig intervensjon gjennom tiltak som blant annet foreldreskoler og Öpp, som spesielt viktige innsatsområder. Rådmannens vurdering: Rådmannen vurderer dette som positivt innspill til planen. Forhold til eksisterende plandokumenter: Kommuneplan for Sørum kommune. Forhold til gjeldende vedtak: Vedtak av behandling av handlingsprogram med økonomiplan vedtok kommunestyret et nytt fokusområde for helse- og sosialseksjonen: Samtidig med oppfølging av rusmisbrukere lages det en konkret handlingsplan mot rusmisbruk. Økonomiske konsekvenser: Investeringer: Viser til planen Drift, vedlikehold: Viser til planen. Bærekraftig utvikling: Det å vedta en rusmiddelpolitisk handlingsplan ansees å være et viktig element for bærekraftig utvikling. Gjennom forebyggende arbeid og tidlig intervensjon og gjennom arbeidet med etablert misbruk ønsker kommunen å være en kommune fri for narkotika og barn og unge skal ikke bruke tobakk, alkohol eller narkotika i sin oppvekst. Bemanningskonsekvenser: Viser til planen Uttalelse fra andre utvalg: Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: Eldrerådet (ja/nei)? Nei Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? Mottatt saken i høringsperioden Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? Mottatt saken i høringsperioden Andre råd/utvalg I tilfelle hvilke(t)? Nei Alternative løsninger: Vurderes ikke som aktuelt. Vurdering: Etter alkoholloven 1-7d er kommunene pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. I de fleste tilfeller er det naturlig å se alkohol- og narkotikapolitikken i sammenheng og sosial og helsedirektoratet anbefaler derfor kommunene å utarbeide en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan hvor den alkoholpolitiske handlingsplanen inngår. Sørum kommune har tidligere ikke hatt retningslinjer for reaksjoner på brudd på alkohollovens bestemmelser. Det legges i dag inn en bestemmelse som sier at brudd på gjeldene lov, forskrift og bestemmelse kan medføre ulike reaksjoner fra merknader/ advarsler, til inndragning av bevillinger for kortere eller lengre perioder avhengig av hvor alvorlig bevillingsmyndigheten ser på ulike overtredelser.

7 Sørum kommune har de senere årene ikke hatt gebyrer knyttet til ambulerende bevillinger. Dette legges inn i ny plan under Alkoholpolitikken. Gebyret settes i samsvar med FOR nr 538 Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv til kr 250 pr gang. Det prinsipielle er at de som tjener penger på salg av alkohol bør betale et gebyr for dette. Det er en utfordring i Sørum kommune at det blir gitt dispensasjoner til uteservering etter kl på Motangen. Begrunnelse for disse dispensasjonene er at stedet ligger unna befolkningen. Det foreslås i planen at disse dispenasjonene ikke skal bli gitt. Motangen er et område det er vanskelig å kontrollere, og bebyggelsen kommer stadig nærere. Igjen bør det av prinsipielle årsaker ikke gis dispensasjoner til servering etter kl Under behandlingen av handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune , den , vedtok kommunestyret nytt fokusområde for helse- og sosialseksjonen: Samtidig med oppfølging av rusmisbrukere lages det en konkret handlingsplan mot rusmisbruk. For å fokusere videre på rusforebyggende arbeid og oppfølging og rehabilitering av rusmisbrukere, er det viktig med en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. En helhetlig plan vil i større grad kunne sikre kompetanse til de ansatte og gi brukerne et kvalitetsmessig godt tilbud. Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas. Informasjons- og kommunikasjonstiltak: Sørum kommune er tildelt i midler fra Kompetansesenter rus region Øst til dokumentasjon av planen. Som informasjons- og kommunikasjonstiltak er det tenkt å trykke planen i en A5 folder på 4 sider til benyttelse både i virksomhetene og for publikum. Utskrift av saken til: Seksjonsleder for helse og sosialseksjonen Saksbehandler Sørumsand, den Seksjonsleder: Else Jørgensen