Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen"

Transkript

1

2 Vefsn Frivilligsentral er eid av Vefsn Kommune, sentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Den skal ta del i utviklingen i lokalmiljøet og ha et spenn av aktiviteter som favner mennesker i alle aldre. Sentralen legger vekt på aktivitet og oppbygging av den mentale helsen, og med sin tilstedeværelse og frivillige hjelp ønsker sentralen at flere skal bli inkludert og få en meningsfylt hverdag. Sentralen skal ha et nært samarbeid med det offentlige, den skal også på best mulig måte være knyttet opp mot frivillige lag og foreninger i tillegg til å formidle en til en hjelp. Utvalg for kultur og samfunn utgjør årsmøtet til sentralen. Styret er sammensatt med tre politisk valgte og to fra lag- og organisasjoner. Det har i 2010 vært avviklet 6 styremøter og behandlet 45 saker. Daglig leder som innehar 100 % stilling har hatt tett kontakt med spesielt styreleder Randi Kampestuen gjennom hele året. Kulturdepartementet krever årlig rapport om aktiviter og regnskap for frivilligsentralen, denne skal være innlevert innen 30 juni sammen med søknad om statsstøtte for kommende år.

3 Styret for vefsn Frivilligsentral innehar sine verv frem til høsten 2011 og består av følgende personer. Fra Utvalg for Kultur og Samfunnsutvikling: Vararepr: Randi Kampestuen, leder Bjørn Kjønnås, nestleder Jan Inge Nordhøy, styremedlem 1. Jan Langvatn 2. Grethe Hansdatter Aas 3. Christina Gyth Fra organisasjoner: Vararepr: Aud Fagerheim,Drevja menighet Turid Myrnes Olaussen, Demensforeningen i Vefsn Bjørn Blaafjell, Vefsn Røde Kors Økonomi Økonomi er basert på statstilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet sammen med den lokale finansieringsdelen, denne er i sin helhet finansiert av Vefsn kommune. I tillegg mottar Frivilligsentralen noe støtte fra andre, da i forbindelse med enkelt prosjekter som tilskudd til natteravnene og frivilligseminar.

4 ye lokaler for Vefsn Frivilligsentral. Styret for Frivilligsentralen startet i 2008 og 2009 arbeidet med å se på mulighetene for å flytte Vefsn Frivilligsentral til mer egnede lokaler. Dette har ikke vært helt enkelt da Frivilligsentralens økonomi ikke danner grunnlag for å kunne betale markedsleie for et nytt lokale med ny lokalisering. Høsten 2009 kjøpte Vefsn Kommune et større bygg i Mathias Bruns gt 12. Her var det tenkt at både Vefsn kommunale Rus og Psykiatritjeneste, Termik, SMISO og Frivilligsentralen skulle å plass. Bygget trenger mer renovering og oppussing enn hva som først var antatt. Daglig leder har deltatt på flere møter med prosjekt gruppa for Mathias brunsgt. Det viser seg at kostnadene for å få bygget renovert til dagens standard og innmeldte behov beløper seg til 9,5 millioner. I ettertid har kostnadene blitt redusert til 7,5 mill, men da er ikke Frivilligsentralens behov tatt med. I de nye planene er det nå bare snakk om ordinære kontorer. Vi kunne tenkt oss et frivillighetens hus med fri tilgang til møterom for ca 30 personer der frivillige lag og foreninger kunne vært involvert i større grad. I tillegg vil nye lokaler danne grunnlaget for å arrangere kurs, strikkekafeer, filosofikafe osv. Dersom tilbudet i de nye lokalen blir dårligere en de vi har i dag vil det være et skritt tilbake i forhold til dagens situasjon noe som ikke er ønskelig. Per dags dato har Frivilligsentralen kontorer i bedehusets 2 etg til en svært overkommelig leie. Normisjon som er vår husvert kan være interessert i en avtale om bruk av mer arealer enn de vi har i dag, dersom dette er ønskelig.

5 Samarbeidspartnere. Det har i 2010 vært et tett samarbeid med Hjemmetjenesten, Psykiatritjenesten, Flyktningekontoret, Termik, Vefsn Spesialpedagogiske senter, Mental Helse, Rødekors, Mosjøen Mottak, Mosjøen Sanitetsforening, vefsn jeger & fisk, Demensforeningen, Vefsn Revmatikerforening og Rødekors- Besøkstjeneste. I tillegg har det også vært samarbeid med Mosjøen Skole SFO i forbindelse med Frivilligsentralens minibuss og utlevering av nøkler til denne. Frivilligprisen/ Frivillighetens dag. Frivillighetens dag 4.desember ble markert på Kulturverkstedet med utdeling av Frivilligprisen for Vefsn Kommune. Prisens jury har vært styret for Frivilligsentralen. Rolf Lorentzen fikk prisen i 2010 for hans flotte innsats i Vefsn Rødekors. Rolf har vært en fast og stabil medarbeider i Vefsn Røde Kors i 30 år. Han har stått på gjennom medgang og motgang for organisasjonen og har deltatt i alle former for dugnad. Han har ledet aksjoner og har vært den alle kunne spørre om forhold i fjellet. Rolf har jobbet på alle plan og aldri sett noe ulikt. Styret i Vefsn Frivilligsentral har vedtatt at Frivilligprisen skal innholde et pengebeløp på 5000,- i tillegg til blomster og en plakett laget av Medier og Kommunikasjon ved MVS. I 2010 fikk Vefsn Frivilligsentral inn forslag på 17 kandidater til Frivilligprisen. Dette viser hvilken status prisen etter hvert har fått. Markedsføring: Websiden til Vefsn Frivilligsentral er flittig besøkt og vi har gjennomsnittelig 70 treff i uka. Innholdet på websida er variert med blant annet mulighet for å melde seg som frivillig, stemme på den lokale frivilligprisen og påmelding til kurs og seminarer. Vefsn Frivilligsentral har i enkeltsaker aktivt brukt lokalavisa. Det har også vært noe annonsering, særdeles for natteravnene og i forbindelse med turer for eldre, til dette har vi brukt Frantz annonseservice i Bodø. I året som gikk ble det kjøpt inn 200 rygsekker med egen logo, disse har blitt gitt bort som gaver til frivillige og gjester.

6 Aktiviteter / tiltak i regi av Vefsn Frivilligsentral. Gammeldanskafe Demensforeningen i Vefsn og Vefsn Revmatikerforening har stått for kafédrifta i forbindelse med gammeldanskafeen ved parken bo og servicesenter torsdager og lørdager. Underholdning er det Mosjøen Trekkspillklubb, Fustvasskaran, Jobi Jo, Glad og Livat og Torsdagsmusikken, som står for. Overskuddet fra kafeen fordeles to ganger i året av Vefsn Frivilligsentral. En til en hjelp. I 2010 har Vefsn Frivilligsentral hatt forholdsvis stor pågang fra eldre og personer som ønsker hjelp til å komme seg til butikk og bank, hjelp til raking, snømåking og andre nødvendige ærend. Mange av disse gjøremålene har blit utført av både bosatte flyktninger og asylsøkere ved Mosjøen mottak. Tilbakemeldingene har vært entydig positive. Sosiale tilstelninger for frivillige. Vefsn Frivilligsentral hadde i 2010 planer om å arrangere utflukt/blåtur for Frivillige tilknyttet sentralen, dette ble ikke arrangert av ulike grunner men vi håper det vil bli en mulighet høsten I desember fikk frivillige invitasjon til julelunch, det kom i overkant av 40 personer. Under julelunchen ble det utdelt julegaver til alle. I tillegg er det også arrangert flere sosiale tilstelninger og kurs for natteravner.

7 Kurs. 23. og 24. februar arrangerte Frivilligsentralen igansetteropplæring av selvhjelpsgrupper på kulturverkstedet. Kurset skulle bidra til å sette deltakerne i stand til å starte egne selvhjelpsgrupper. På opplæringen som Selvhjelp Norge sto for, deltok det 16 personer. Selvhjelpsforståelsen tar utgangspunkt i at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiviseres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er å ta disse ressursene i bruk. Vi vil også i 2011 arrangere lignende kurs. Det ble også i 2010 avholdt et seminar som satte søkelyset på problemer ved å være pårørende til rusmisbrukere og personer med psykiske problemer. Seminaret var bra med en god del deltakere, men få ble igjen for å diskutere mulighetene for å opprette pårørendegrupper. Serbiaprosjekt. Vefsn Kommune, Hemnes Kommune og Hattfjelldal Kommune har hver sin vennskapskommune i Serbia. Disse Seks kommunene har inngått et samarbeid på tvers av kommunegrenser og landegrenser. Hensikten er å få etablert Ungdomsråd, Frivilligsentral og Kulturskole, i hver av de tre serbiske kommunene. Daglig leder ved Vefsn Frivilligsentral har deltatt i flere prosjektmøter, deriblant et i Gornji Milanovac og et i Hattfjelldal. I Gornji Milanovac som er Vefsn kommunes vennskaps kommune står Det Norske Hus tanken er at Frivilligsentralen i Gornji Milanovac skal etableres i dette huset. Prosjektet avsluttes i 2013 og frem til da vil det bli flere møter både i Serbia og her i Norge. Prosjektet dekker utgifter i forbindelse med reiser og opphold.

8 Frivilligseminar Som tidligere år ble det også i 2010 arrangert Frivilligseminar. Seminaret ble avholdt tirsdag 21.september og hadde tittelen Helsens Grunnstoff. Foredragsholdere var Per Fugelli, Katarina Wiland og Sveinulf Herring. Foredragene til Per Fugelli skulle belyse helsens grunnstoffer: Trivsel, helhet, likevekt, tilpasning, å bevege seg mot egne mål, livskraft og trygghet. Foredragene skulle også vise at helse er felleseie. Helse blir skapt i gode samspill i de små og store flokkene våre: Familien, vennekretsen, nabolaget, arbeidsplassen, lokalsamfunnet og storsamfunnet. Å dele verdighet og å delta i felleskapet er kilder til helse. Derfor blir frivillig innsats avgjørende både for menneskets helse og for samfunnshelsen sa Per Fugelli. I Foredraget til Katarina Wiland ble deltakerne utfordret på en del ting som handlet om dem selv i møte med ensomhet og ensomme, og om man vil engasjere seg i et annet menneske. Katariina snakket også om det å få til en god samtale. I siste del av foredraget ga hun en kort innføring i "Hvordan bli god å snakke med". Sveinulf Herring snakket om Mosjøen før og nå og om hvordan samfunnet vårt ville ha sett ut, uten engasjement fra grasrota. Seminaret inklusive lunch var gratis for frivillige i lag og foreninger. Det deltok ca 200 personer på seminaret.

9 Utflukter. I løpet av 2010 arrangerte Vefsn Frivilligsentral 15 utflukter og turer for ensomme og eldre, som i hovedsak bor utenfor institusjon. Deriblant tre turer til sverige og to til Alstahaug i tillegg til turer i nærområdet. Tilsammen har det deltatt ca 220 personer på disse utfluktene. Tilbakemeldingen fra deltakerene har vært kjempe bra og vi ser at det har stor betydning for de som blir med da det er et lyspunkt i en ellers grå hverdag. Det var også planlagt st hansfeiring på gården til daglig leder, men dette ble dessverre avlyst pga av surt og kaldt vær. Bussen som brukes på disse turene er Frivilligsentralens minibuss. Frivilligsentralen har 3 frivillige bussjåfører som stiller mer enn gjerne opp i tillegg til daglig leder. Bussen har også blitt utleid til Lag, foreninger og SFO. Environmet Crew. Sommeren 2009 fikk Vefsn Frivilligsentral etablert Environmet Crew dette er en gjeng som drar rundt i byen sommerstid og holder det rent og fint i byen. Dette ble også prøvd gjennomført sommeren 2010 men pga av kapasitetsproblemer ble det mindre aktivitet i 2010 en året før. I samarbeid med teknisk etat ble turveien til Marsøra ryddet for skrot og søppel før åpning i august. KNAS, HIAS og Enironment Creew deltok på denne opprydningen. Kontorhjelp. I 2010 har Rita Haraldsvik Jobbet som kontorassistent ved Vefsn Frivilligsentral. Hun har deltatt i mange arbeidsoppgaver og gjøremål, dette har vært til god hjelp og avlastning for daglig leder. Ordningen er et samarbeid Med HIAS og NAV. Målet er at dette skal bli en stabil og varig løsning.

10 atteravnene Vefsn Frivilligsentral er koordinator for natteravnvandringen i Mosjøen. Vi har i 2010 hatt natteravnvandringer fredager og lørdager. Vinteren 2010 ble det gjort avtale med FAU ved Kippermoen Ungdomsskole og skolens ledelse, om å benytte hver enkelt klassekontakt for påmelding av foreldre til natteravning. Hver klasse/ gruppe skulle få i oppgave å skaffe tilveie natteravner en helg i året. Høsten 2010 startet arbeidet med å verve foreldrene. Takket være et velvillig FAU som har trodd på prosjektet gikk vervingen over all forventning, og skoleåret 2010/2011 har det deltatt 100 foreldre fra kippermoen ungdomsskole. Målet for skoleåret 2011/2012 er 200 engasjerte foreldre. I tillegg er også flere av de gamle natteravnene fortsatt med som ildsjeler i dette flotte forebyggende tiltaket. I løpet av året har det blitt avholdt 4 møter for natteravnene i tillegg har også politiet v/snorre Bogfjellmo og Ståle Sommerseth vært foredragsholdere for natteravn kurset i oktober. På dette kurset deltok det 4o foreldre. Alle natteravner fikk også tilbud om forstehjelpskurs. Det ble avholdt to kurs i regi av Norges Livredningsselskap, Verdensdagen for mental Helse. Arbeid og Psykisk Helse var tittelen på Verdensdagen for psykisk helse 10 oktober. Dette var en stor dugnad i Mosjøen der både Psykiatritjenesten, Rødekors, Termik, Frivilligsentralen og Mental helse deltok med forskjellige arrangement. Frivilligsentralen arrangerte en fotokonkurranse med tittelen Arbeid. Med denne ønsket vi å få frem hvordan en arbeidsdag kan være. Bildene ble utstilt på Gilles og vinneren av konkurransen ble Ragna Berg som fikk et gavekort fra Elkjøp. I tillegg ble det også arrangert hyggekveld på Gilles. På Scenen ble det fremført humoristiske innslag og lokale skråblikk.

11 I tillegg fikk de i alt 8o gjestene servert en nydelig kveldsmat ispedd litt allsang og godt humør. Søndag 10. oktober var det klart for turmars til Marsøra. Vel 200 personer tok turen ut til dette unike turområdet. Per Hansen har vært motoren og ildsjelen i verdensdagsarrangementene og fortjener ei stor rose for sitt engasjement. Flerkulturell Kvinnekafe. Flerkulturell kvinnekafe er et samarbeidsprosjekt mellom Frivilligsentralen, den kommunale flyktningetjenseten og Mosjøen Mottak. Kvinnekafeen har vært et tilbud hovedsakelig rettet mot kvinner i minoritetsgrupper for å sosialisere disse og legge til rette for en forståelse for foreningsarbeid. Kvinnekafeen har hatt åpent annenhver torsdag på aktivitetssenteret. Linda Gibbo har hatt ansvaret for gjennomføringen og aktivitetene. Som en videreføring av kvinnekafeen, samarbeider Vefsn Rødekors, Vefsn Frivilligsentral og Mental Helse om muligheten til å få etablert et kombinert flerkulturelt senter og treffsted. Et treffsted i Mosjøen skal være en møteplass som gir alle uten et tilbud, mulighet til å bli inkludert i et fellesskap uten å måtte bli målt i form av skole, utdanning, attester, vitnemål, kapasitet, nivå eller resultater. Men få muligheten til å delta i et fellesskap på tross av sine egne utfordringer og vanskeligheter. Treffstedet skal også være en arena uten religiøst, politisk eller etnisk krav til deltakelse, det skal favne bredden i vårt flerkulturelle samfunn og være en arena der brukere av Rus og Psykiatritjenesten i Vefsn skal føle seg velkommen og verdifull på egne premisser og utifra egne forutsetninger. Flerkulturelt senter i Mosjøen skal være et knutepunkt og møtested for alle med minoritetsbakgrunn, norskfødte innvandrere, etniske nordmenn og for den samiske befolkningen. Senteret skal legge tilrette for at asylsøkere og innvandrere i regionen skal integreres, føle seg verdifull og bli en naturlig del i lokalsamfunnet vårt.

12 Årsregnskap 2010

13 Utgifter Budsjett Beløp Lønn i faste stillinger , , Ekstrahjelp 10000, , Lønnsutgifter , , Kostgodtgjørelse 5000,00 0, Km-godtgjørelse 7000, , Reise, diett og kjøregodtgjørelse , , Pensjonspremie felles 53979, , Arbeidsgiveravgift 21712, , Sosiale utgifter , , Elektrisk energi 7500, , Husleie 60000, , Drifts og vedlikehold av bygninger , , Leie kontormaskiner , Leie og leasing av biler, utstyr mv , Kontormateriell 10000, , Reklameartikler , Abonnem./tidsskrifter 3000, , Undervisningsmateriell 0 747, Matvarer , Bevertning 9000, , Papir og plast , Utgiftsdekning 2000, Leie av artister 2000, Div. forbruksvarer 5000, , Porto 4000,00 720, Telefon og telekommunikasj , , Purregebyr 0 35, Annonser 8000, ,00

14 11455 Gaver/påskjønnelser 2 500, , Renovasjon 0 68, Andre avgifter/gebyrer 2 000,00 499, Inventar , , IT-utstyr 6 000, , Vedlikeh. av utstyr og inventar 3 000, Andre driftsutgifter , , Drift av egne transportmidler , , Forsikring av transportmidler 8 000, Drivstoff rekvisita transport , Transport og drifts av transportmid , , Kurs 6 000, , Dekn. av oppholdsutg. kurs 3 000, , Dekn. av utgifter til transp. kurs 4 000, , Kurs og opplæring , , Forsikring maskiner/utstyr , Forsikringer , Intern salg uten avgift , Fordelte utgifter , Merverdiavgift utenfor mva-loven , Kompensasjon moms i driftsregnskape , Momskompensasjon Renteutgifter, provisjøn 0 32,00 60 Driftsutgifter Balanse , ,00

15 Inntekter Budsjett Beløp Diverse inntekter uten avgift , Andre salgs- og leieinntekter , Refusjon fra staten , Ref. fra andre (private) div , , Ref.fra bedrifter og selskaper , Refusjoner , , Andre statlige overføringer , , Andre overføringer fra staten , , Overførte gaver fra (private) div , Andre overføringer ,00 Vefsn Frivilligsentral, Vefsn Kommune ,00 30 Driftsinntekter , ,00 Styreleder Randi Kampestuen Daglig Leder Bjørn Inge Aufles

16 Utvalgte bidrag fra fotokonkurransen Arbeid Fearnleysgt 11, 8656 Mosjøen E-post