TILSKOT TIL VILTTILTAK 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSKOT TIL VILTTILTAK 2010"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak Arkivnr Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet TILSKOT TIL VILTTILTAK 2010 SAMANDRAG I samband med forvaltingsreforma overtok fylkeskommunen dei fleste av oppgåvene til fylkesmannen innan haustbare, ikkje truga viltartar. Frå 2010 har fylkeskommunen difor fått ansvar for å fordele statlege midlar til viltformål, både tilskot til hjortevilttiltak (kap post 71.1) og tilskot til lokale vilttiltak (kap post 71.3). Målet med tilskotsordningane er å medverke til å gjennomføre oppgåver innan viltforvaltinga og tiltak i regi av enkeltpersonar, lag og organisasjonar der tiltaket har ein regional, interkommunal eller nasjonal karakter. Målgruppe for ordninga er hovudsakleg private organisasjonar og lag. Det har kome tre søknader om tilskot til hjortevilttiltak og sju søknader om tilskot til lokale vilttiltak.

2 FORSLAG TIL VEDTAK Kultur- og ressursutvalet fordeler kr til hjortevilttiltak for 2010 slik: Søkjar Tiltak Tilskot Bioforsk Merke og utviklingsprosjekt Hordahjort Norsk Hjortesenter Status og utfordringar i den kommunale viltforvaltinga 0 Sogn og Fjordane Skogeigarlag Kvalitetssikring hjorteforvalting 0 Kultur- og ressursutvalet fordeler kr til lokale vilttiltak for 2010 slik: Søkjar Tiltak Tilskot Sogn og Fjordane Driftsplanprosjekt, Småvilt i vest Skogeigarlag NJFF-Hordaland Informasjonsblad om jakt og fiske i Hordaland NJFF-Hordaland Ulike kvinnearrangement i Hordaland NJFF-Hordaland Undervisning i jakt, fiske og friluftsliv i skulane Vaksdal kommune Prosjekt storfugl i Hordaland NJFF-Hordaland Informasjonsside om jakt, fiske, og friluftsliv på internett Høgskolen i Telemark Adferdsøkologisk forskning på bever 0 Paul M. Nilsen Jan Per Styve Uprenta vedlegg: Rundskriv T-1/2009 Tilskotsordningar for

3 FYLKESRÅDMANNEN, : 1. Bakgrunn I samband med forvaltingsreforma vart fylkesmannen sitt ansvar for forvalting av haustbare, ikkje truga viltartar overført til fylkeskommunen, derunder ansvar for å forvalte delar av følgjande to tilskotspostar: o Tilskot til viltformål, Hjortevilttiltak (Kap post 71.1) o Tilskot til viltformål, Lokale vilttiltak mv. (Kap post 71.3) For 2010 har vi via Direktoratet for naturforvalting (DN) fått overført kr til Hjortevilttiltak og kr til Lokale vilttiltak. I følgje Miljøverndepartementet (MD) sitt forventningsbrev til fylkeskommunen for 2010 og tildelingsbrevet frå DN, skal posten til Hjortevilttiltak dekke tiltak knytt til forvalting av haustbart, ikkje trua hjortevilt, dvs hjort, elg, rådyr. Dette gjeld særleg tiltaksretta undersøkingar, metodeutvikling, tilskot til praktiske tiltak, medverknad til å løyse oppgåver og stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjonar m.m. Posten til Lokale vilttiltak mv. skal dekke lokale tiltak knytt til jakt/jaktbare artar av typen jaktkurs, viltforing, og informasjonstiltak knytt til jakt/vilt, samt til forsking lokalt på jaktbare artar. I MD sitt Rundskriv T-1/09 er det gitt omtale av kva retningsliner, søknadsfristar, kriterium o.a. som gjeld for tilskotsordningar for Følgjande står om viltformål: Målet med tilskotsordninga til viltformål: Målet er å medverke til å gjennomføre oppgåver innan viltforvaltinga og tiltak i regi av enkeltpersonar, lag og organisasjonar der tiltaket har ein regional, interkommunal eller nasjonal karakter. Målgruppe for ordninga er private organisasjonar og lag, til dømes grunneigarlag og jegerog fiskarforeiningar. Også sentralorgan i landsdekkjande organisasjonar og forskingsinstitusjonar kan søkje om tilskot. Tilskot til viltformål kan gjevast etter søknad. Kvalifiserte tiltak er: - Kartlegging av viltressursane/viltet sine leveområde og viltinteresser i kommunar og regionar. - Innarbeiding av viltet sine leveområde og viltinteresser i kommunale planar etter plan- og bygningslova. - Iverksetjing av tiltak der føremålet er betre bestandsoversyn. - Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd. - Deltaking i rettshavarane sitt driftsplanarbeid. - FoU og studentoppgåver. - Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og høve til jakt. - Andre særleg prioriterte viltføremål. Søknader om tilskot til tiltak som er forankra i ein driftsplan vil bli prioriterte. I statsbudsjettproposisjonen frå MD, Prop. 1 S ( ) er det meir detaljar om tilskot, mål og tildelingskriterium til viltformål. Tilskotsmidlane er knytt til statlege avgifter på jakt, gjennom viltfondet, jf. generell jegeravgift og jegeravgiftstillegg hjortevilt. Tilskotspostane skal forvaltast i tråd med det statlege økonomireglementet. Fylkesrådmannen legg til grunn at Kultur- og ressursutvalet har mynde til å handsame søknadane, jf. delegasjonsreglementet, Reglement for utvala, pkt. 2 b (Saker der utvala har avgjerdsmynde): Fordeling av statlege tilskot og stønadsordningar som fylkeskommunen er sett til å ivareta og som ikkje gjeld næringsføremål. Søknadsfristen for tilskotsordningane var og frist for svar 15. mars. Tildelingsbrevet frå DN er datert Seint framlagd sak har fleire årsaker, knytt til overgangsåret med nye oppgåver på friluftslivs-/miljøområdet, sjå nærare omtale under saksopplysningar nedanfor. 3

4 2. Saksopplysningar Vedkomande søknadshandsaming Det er til dels overlapp mellom tilskotsordningane til lokale vilttiltak (kap post 71.3) og friluftslivstiltak (kap post 74), slik at søkjarane kan søkje på begge tilskotsordningane. I år skulle søknader til viltformål for første gong skje gjennom DN sitt internettbaserte søknadssystem (jf. Rundskrif T-1/09), mens dei som søkte friluftsmidlar skulle nytte tradisjonelle søknadsskjema (A-10). Sak om tilskot til friluftsmidlar vart handsama på møtet i fylkesutvalet (sak 47/10), etter at søknader var oversendt frå DN rett etter søknadsfristen Dei elektroniske søknadane til viltformål vart derimot ikkje oversendt, og fylkeskommunen har heller ikkje hatt tilgang til søknadsdatabasen i DN. Heller ikkje alle tradisjonelle søknader om vilttilskot vart oversendt frå DN. Søkjarar har etterkvart etterlyst svar på søknader, og vi har blitt merksame på søknader på anna vis. Vi har etterlyst søknader hos DN, og fått oversendt søknader frå Fylkesmannen, og frå DN seinast Noregs Jeger og Fiskeforbund (NJFF-Hordaland) har fleire søknader av typen tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt, fiske og friluftsliv. I slike søknader er det søkt om tilskot både frå viltfondet, fiskefondet og friluftsmidlar, dvs i alle fall følgjande tilskotspostar: Kap post 70 Tiskot til fiskeformål: Søknader sendt til Fylkesmannen Kap post 71.3 Tilskot til viltformål: Søknader sendt til fylkeskommunen Kap post 31 Tilskot til friluftsområde: Søknader sendt til fylkeskommunen Tidlegare år forvalta Fylkesmannen alle postane. I tildelingsbrev frå DN til fylkeskommunen for 2010 er det ikkje oversikt over kva som er tildelt til Fylkesmannen på posten til fiskeformål. Uansett skal ikkje fylkeskommunen sine viltmidlar brukast til fiskeformål, og Fylkesmannen sine tilskot til fiskeformål gjeld strengt tatt berre for anadrom fisk, då det ikkje lenger er statleg fiskeavgift på fiske etter innlandsfisk. I fleire søknader frå NJFF-Hordaland er det opplyst om at tiltaket berre kan gjennomførast dersom det vert gitt tiskot som omsøkt. For fleire slike prosjekt kan altså ikkje vilttilskot åleine dekkje omsøkt sum, og handsaming av slike søknader krev difor samordning, både internt og med Fylkesmannen. I denne saka er det undersøkt kva som er tildelt frå andre. Vedkomande strategi for bruken av midlane Det er ikkje utforma eigen strategi eller prioritering i fylkeskommunen for bruken av midlane. Eit utgangspunkt er å sjå på kva oppgåver som er gitt og arbeid som er forventa av fylkeskommunen. I tråd med viltlova 6 skal fylkeskommunen som viltorgan arbeide for å fremje formålet med viltlova og gje styresmakter og organisasjonar, bedrifter og enkeltpersonar støtte, råd og rettleiing i saker om viltforvalting. Fylkeskommunen bør leggje vekt på god rettleiing ovafor kommunar og rettshavarar for å fremje formålet med lova. Fylkeskommunen har som planmynde ei viktig rolle i å ta vare på viltet sine leveområder, samt bidra til at den kommunale forvaltinga av hjortevilt ivaretek bestandane og leveområda sin produktivitet og sitt mangfald. Det er viktig å sikre at hjortevilt ikkje har så store bestandar at det forårsakar uakseptable skadar og ulemper for andre samfunnsinteresser. Fylkeskommunane må bidra til at kommunane nyttar Hjorteviltregisteret som primærdatakjelde for all hjorteviltstatistikk. Det er forventa at fylkeskommunen overtek ansvaret for datainnsamling og etablering av beslutningsgrunnlag innanfor dei nye forvaltingsområda på miljøområdet. Spesielt er det forventa at fylkeskommunen, innan haustbare viltartar og innlandsfisk, i første omgang overtek ansvaret for å organisere innsamling og gjennomføre kartleggingsprosjekt, og sørgjer for miljøfagleg og teknisk kvalitetssikring av informasjon om område og evt andre data (t.d. artar). Dette kan gjerast ved at fylkeskommunen sjølv initierer viltkartlegging i kommunane og/eller støttar kommunane sine eigeninitierte kartleggingar. I Statsbudsjettet (Prop. 1 S), er det likevel føresett at søknader om tilskot til tiltak som har reint lokal karakter blir viste til dei kommunale viltfonda som er finansierte med fellingsavgifter, og evt eigne kommunale midlar (jf. forskrift om kommunale viltfond). Måloppnåing for tilskotsordninga vert vurdert på bakgrunn av om ordninga medverkar til at viltforvaltinga på regionalt og nasjonalt nivå vert gjennomført på ein berekraftig måte, jf. Prop. 1 S. 4

5 I januar 2010 kom DN med sin overordna Strategi for forvaltning av hjortevilt, DN-rapport I følgje forventningsbrevet frå Miljøverndepartementet til fylkeskommunane for 2010, vil eit viktig arbeid vere oppfølging og bidrag inn i dei prosessar som følgjer av den overordna strategien. For 2010 er det i Rogaland fylkeskommune, etter råd frå DN, føreslått at følgjande kriterium og prioriteringsrekkefølgje vert lagt til grunn ved søknadshandsaming: 1. Oppretting og drift av lokale/regionale samarbeidsorgan, oppbygging av regionale kompetansemiljø 2. Iverksetjing av konkrete vilttiltak og tilrettelegging for jakt for ålmenta 3. Lokal/regional vilt- og bestandskartlegging 4. Informasjon om jakt og jaktmoglegheiter I Hordaland er det nærliggjande å sjå meir til Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal når det gjeld den store og veksande hjortestamma i dei tre fylka. Talet på felte hjort i Hordaland har 4-dobla seg dei siste 20 åra, frå nesten 2000 i 1989 til nesten 8000 i Tiltak som går på oppbygging av kunnskapsgrunnlag for betre bestandsoversyn, og oppretting av lokale/regionale samarbeidsråd for hjelp i rettshavarane sitt driftsplanarbeid for hjort bør ha høg prioritet. 3. Søknader, omtale og vurderingar 3.1 Søknader om tilskot til hjortevilttiltak (kap post 71.1), sum kr Det har kome tre søknader, sjå tabell nedanfor, og det vert føreslått at midlane går til det eine, pågåande prosjektet. Søkjarar - hjortevilttiltak Tiltak/Prosjekt Kostnad Merke og utviklingsprosjekt Bioforsk Hordahjort Anna finansiering frå: Søknadssum Tilskot Anna off Norsk Hjortesenter Status og utfordringar i den kommunale viltforvaltinga (hjort) SF Skogeigarlag Kvalitetssikring hjorteforvalting fylkesk Sum søknader Hjortevilttiltak Merke- og utviklingsprosjektet Hordahjort ( er eit 5-årig prosjekt , etter forprosjekt i 2007/08. Prosjektet går ut på å samle og anvende kunnskap om trekkmønster, vandring og arealbruk til hjort i Hordaland og litt inn i Sogn, som grunnlag for meir målretta og stammeretta hjorteforvalting m.m. I samsvar med prosjektskildringa vart det GPS-merka 53 hjort i 2009 og 30 i 2010, (73 hjort i Hordaland og 10 i Sogn). Lokal forankring og medverknad er viktig i prosjektet. Prosjektet er initiert og styrt av offentleg og privat forvalting og omfattar 32 kommunar i Hordaland og 4 i Sogn. Prosjektet er eit spleiselag mellom kommunane, grunneigarar, statleg forvalting og no fylkeskommunal, og eigeninnsats frå blant andre Bioforsk og universitetet i Oslo. Prosjektet fekk i fjor tilskot på kr frå posten til hjortevilttiltak. Sogn og Fjordane fylkeskommune har i år gitt tilskot på kr til prosjektet. Status og utfordringar i den lokale viltforvaltinga (hjort) er eit prosjekt der stiftinga Norsk Hjortesenter ønskjer å gjennomføre ei spørjeundersøking retta mot dei kommunale viltforvaltarane, for å få oversikt over status og utfordringar i den kommunale hjorteviltforvaltinga i fylket. Kommunane må kunne følgje opp for å sikre god forvalting av hjortestamma, og det er i stor grad fylkeskommunen som no skal fylle støttefunksjonen for kommunane slik at dei kan drive viltforvalting av høg kvalitet. Norsk Hjortesenter er det nasjonale kunnskapssenteret for hjort og har gjennomført ei tilsvarande undersøking i Møre og Romsdal, og har i 2010 også fått tilskot (kr ) frå fylkeskommunen i Sogn og Fjordane for å gjere ei slik undersøking der. Prosjektet ville vore nyttig, men prosjektet Hordahjort bør prioriterast. Hordaland har mindre midlar til fordeling enn Sogn og Fjordane. Prosjektet har heller ikkje fått tilskot i Rogaland. Resultata frå gjennomført prosjekt i Møre og 5

6 Romsdal og Sogn og Fjordane vil bli lagt ut på Norsk Hjortesenter sine nettsider ( Kvalitetssikring hjorteforvalting er eit prosjekt som er søkt gjennomført i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektet går ut på å gjere ei undersøking for å kvalitetssikre det arbeidet som har vore gjort med overgang til målretta og meir lokal hjorteforvalting, og undersøkje om arbeidet har fungert etter intensjonane. Fungerer til dømes bestandsplanane i storvalda etter føremålet og i kva grad vert målsettingane i dei oppnådd? Prosjektet er søkt gjennomført i regi av utmarkslaget i Sogn og Fjordane Skogeigarlag, som etter avtale med Vestskog også jobbar med utmarksforvalting for Vestskog, dvs i Hordaland og Rogaland. Prosjektet er tenkt gjennomført ved at fylkeskommunane i dei tre fylka dekkjer kvar sin tredjedel av kostnadene. Prosjektet synest å vere litt overlappande med den omsøkte spørjeundersøkinga i prosjektet Status og utfordringar i den lokale viltforvaltinga. 3.2 Søknader om tilskot til lokale vilttiltak (kap post 71.3), sum kr Det har kome 7 søknader, sjå tabell nedanfor. Føreslåtte tilskot i kolonna lengst til høgre må sjåast i samanheng med kolonna Anna tilskot, som alt er gitt av Fylkesmannen. Søkjarar - lokale vilttiltak Prosjekt Kostnad SF Skogeigarlag Høgskolen i Telemark Driftsplanprosjekt, Småvilt i vest Adferdsøkologisk forskning på bever Anna finansiering frå: Søknadssum Anna* ) tilskot Tilskot Grunneigarar, 3 fylkesk fylkesk Vaksdal kommune Prosjekt storfugl i Hordaland Eigne NJFF-Hordaland NJFF-Hordaland NJFF-Hordaland NJFF-Hordaland Informasjonsblad om jakt og fiske i Hordaland Informasjonsside om jakt, fiske, og friluftsliv på internett Ulike kvinnearrangementer i Hordaland Undervisning i jakt, fiske og friluftsliv i skulane Fiskefondet Fiskefondet Deltakaravg. Fiskefondet Skule, Fiskefondet Sum søknader Lokale vilttiltak *) Kolonna Anna tilskot er tilskot i 2010 frå Fylkesmannen (fiskefondet). Driftsplanprosjekt, Småvilt i vest er tenkt som eit 3-årig prosjekt ( ), som Sogn og Fjordane Skogeigarlag, utmarksavdelinga ønskjer å gjennomføre felles i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Prosjektet skal setje fokus på forvalting av småvilt og heve kompetansen på området, der lite er gjort på Vestlandet, då hjorteviltforvalting har vore prioritert. Prosjektet skal utvikle og heve kvalitet og kvantitet på tilbod av småviltjakt på marknaden. Prosjektet er tverrfagleg og kombinerer forvalting og næringsutvikling. Prosjektet er tenkt finansierast ved at dei tre fylka dekkjer 25% av kostnadane kvar, samt at deltakande grunneigarar i prosjektet dekker dei siste 25%. Av dei andre fylkeskommunane har Sogn og Fjordane gitt kr i tilskot. Med eit mindre tilskot også i Hordaland vil prosjektet kunne gjennomførst til redusert omfang, med mål om å peike på viltressursar (hønsefuglar, hare, ender, sjøfugl, pelsvilt) som kan gje grunnlag for auka jakt og såleis auka inntektsgrunnlag frå utmark. Dette må skje gjennom høg kvalitet på grunneigarane si viltforvalting, der tiltak som taksering og andre kartleggingar vert nytta for å finne status på bestandane og følgje utviklinga over tid. 6

7 Adferdsøkologisk forskning på bever er eit forskingsprosjekt ved Høgskolen i Telemark, der ein ønskjer å finne ut meir om beveren sin genetikk og atferdsøkologi, slik at det kan utførast betre forvalting av arten. Prosjektet er knytt til beverprosjektet - eit langtidsstudium av bever i tre elvar i Telemark som har føregått ved høgskulen sidan Omsøkte tilskot er tenkt nytta til å dekke kostnader ved gentesting, kjøp av dataloggarar og GPS. For tida er det ikkje opna for jakt på bever i nokon kommunar i Hordaland, og inntil nyleg har beveren vore fråverande i fylket. Men det er venta at beveren innan kort tid vil vere fast etablert i alle fylka. I følgje retningslinene for tilskotsposten (jf. rundskriv T-1/09), er det søknader på fylkesnivå som skal sendast til fylkeskommunen, og søknader frå forskingsinstitusjonar skal sendast Direktoratet for naturforvalting. Prosjekt storfugl i Hordaland går i 2010 ut på å kartleggje nye leiklokalitetar, overvaking og bestandsutvikling av enkelte kjente leikar, registrering av inngrep i leikområder i heile Hordaland. Aktuelle leikområde vil bli valgt ut i samarbeid med Fylkesmannen. Prosjekt storfugl starta opp i 2008 med økonomisk støtte frå Fylkesmannens miljøvernavdeling. I følgje Fylkesmannen, ville dei normalt ha løyvd kr som omsøkt. Kommunar tilhøyrer ikkje målgruppa for tilskotsordninga. Her er det likevel snakk om at fagperson i kommunen gjer viltkartlegging innanfor og utanfor kommunen, og at tilskot vil gå til rapportering som ikkje vert dekka av kommunen. Informasjonsblad om jakt og fiske i Hordaland er eit blad som NJFF-Hordaland har gitt ut sidan Bladet inneheld informasjon om f.eks. lover og forskrifter for jakt og fiske, om kurs, informasjon om aktuelle saker som vedkjem jakt og fiskeinteresserte, informasjon om arrangement for barn og mykje meir. Bladet (16 sider) har eit opplag på 6000 (5500 adressatar), og kjem ut med to nummer i året. Bladet vert sendt ut gratis pr post for å nå dei fleste jakt- og fiskeinteresserte i fylket, dvs til kommunar, offentleg miljø- og landbruksforvalting, aviser, lokalradio, media elles, lokallag av NJFF, andre jeger- og fiskarlag, sportsbutikkar, NJFF-medlemmer mfl. Tilskot vil gå til dekking av trykkings- og portoutgifter. Informasjonsside om jakt, fiske, friluftsliv på internett er ei side som NJFF-Hordaland driv. Sida vert oppdatert jamleg med aktuell informasjon om jakt, fiske, friluftsliv, miljønyhende, nyhende frå forsking og frå offentleg miljøforvalting, sjå Det er søkt om tilskot til dekking av utgifter til leige av serverplass, breidband, programvare, m.m. Kvinnearrangement i Hordaland i 2010: NJFF-Hordaland har dei siste åra drive aktivt for å få fleire kvinner interessert i jakt, fiske og friluftsliv og har eigen kvinnekontakt i fylkesstyret. Ho arrangerte i fjor fleire helgesamlingar for kvinnelege jegerar og fiskarar med over 100 deltakarar, og hadde helger med småviltjakt, sjøfiske og laksefiske, alle med overnatting, mat og instruksjon. Arbeidet har gitt resultat i form av fleire kvinnelege jegerar og fiskarar. I dag er rundt 1/3 av alle jegerprøvekandidatane i bynære strøk i Hordaland kvinner. Det er planlagt minst like mange samlingar i Tilskot vil gå til kjøp av forbruksmateriell, reisekostnader, m.m. I følgje forventningsbrevet frå Miljøverndepartementet til fylkeskommunane for 2010, vil eit viktig arbeid vere oppfølging og bidrag inn i dei prosessar som følgjer av den nye, overordna Strategi for forvaltning av hjortevilt (DN-rapport ). Der ser ein for seg behov for rekruttering av fleire jegerar, og at det er viktig med ei brei rekruttering som vender seg til andre grupper enn tradisjonelt involverte, og at det er ei spesiell utfordring å rekruttere kvinner, ungdom og grupper av menneske frå urbane strøk. Undervisning i jakt, fiske og friluftsliv i skulane er eit tiltak som NJFF-Hordaland har drive med sidan Målsetjinga er å gje ei innføring i våre nasjonale tradisjonar for eit friluftsliv, der fiske, jakt og turar i skog og mark høyrer med. Tilbodet vert i dag nytta av skular i kommunane Fjell, Øygarden, Sund, Kvam, Bergen, Askøy og Fusa. I dag er det tre fast tilsette instruktørar. Prosjektet vil i 2010 utgjere ca tre årsverk. Skulane betalar løn til instruktørar, mens NJFF-Hordaland finansierer forbruksmateriell m.m. ved hjelp av tilskotsmidlar og sponsing frå næringslivet. 7

8 4. Sluttvurdering, tilråding Føreslåtte fordeling av tilskot er vist i forslaget til vedtak i saka. Det pågåande Hordahjort -prosjektet er ei relativt stor satsing, med brei oppslutning, der det vert framskaffa konkrete data om hjortens trekkmønster og årsleveområde. Dét er data som vil danne grunnlag for meir kunnskapsbasert hjorteviltforvalting, gjerne med større og meir naturgitte vald. Satsinga på Hordahjort -prosjektet gjer at det vert for lite midlar til å støtte dei to andre prosjekta. Føreslåtte tilskot til lokale vilttiltak vil bidra til at fem av sju prosjekt får tilskot som omsøkt. I tillegg vil det truleg vere råd å få interessante resultat av driftsplanprosjektet for småvilt, sjølv om det må gjennomførast til redusert omfang. 8

Fylkeskommunen har jamfør forvaltningsreforma fått ansvaret for å forvalte deler av følgjande tilskotspostar:

Fylkeskommunen har jamfør forvaltningsreforma fått ansvaret for å forvalte deler av følgjande tilskotspostar: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 6.04.00 8900/00 Tormod B. B. Meisingset Saksnr tval Møtedato 7/0 Nærings- miljøutvalet Miljøutvalet Viltfondsøknader 00 Bakgrunn Fylkeskommunen har jamfør

Detaljer

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201001438-1 Arkivnr. 146 Saksh. Spjeld, Britt Karen Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.02.2010 TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 SAMANDRAG

Detaljer

TILSKOT TIL VILTTILTAK 2011

TILSKOT TIL VILTTILTAK 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 201013404-7 Arkivnr. 310 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 08.03.2011 TILSKOT TIL

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen.

Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Villreinnemnda for Forollhogna Referat fra møte lørdag 21. april 2012, kl 1000, sammen med villreinutvalgets årsmøte i Budalen. Saksliste 06/12 Referat fra møte 28.02.12, Spidsbergseter 07/12 Søknad om

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

Framtidas hjorteforvaltning

Framtidas hjorteforvaltning Norsk Hjortesenter: Framtidas hjorteforvaltning Framtidas hjorteforvaltning Stein Joar Hegland FoU-leiar Norsk Hjortesenter Norsk Hjortesenter Norsk Hjortesenter: Framtidas hjorteforvaltning Kompetansesenter

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

Tilskudd til vilttiltak 2015

Tilskudd til vilttiltak 2015 Saknr. 14/12339-26 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn om tilskudd til viltformål, til følgende tiltak: Skogbrukets kursinstitutt,

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Fordeling av tilskuddsmidler fra Direktoratet for Naturforvaltning- Tilskudd til vilttiltak 2012

Fordeling av tilskuddsmidler fra Direktoratet for Naturforvaltning- Tilskudd til vilttiltak 2012 Saknr. 12/447-23 Ark.nr. 243 K40 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fordeling av tilskuddsmidler fra Direktoratet for Naturforvaltning- Tilskudd til vilttiltak 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

TILDELING AV TILSKUDDSMIDLER TIL HJORTEVILTTILTAK OG LOKALE VILTTILTAK 2011

TILDELING AV TILSKUDDSMIDLER TIL HJORTEVILTTILTAK OG LOKALE VILTTILTAK 2011 Dato: Arkivref: 18.04.2011 2010/6003-12164/2011 / K42 Melding Saksbehandler: Hans Fløystad Meldingnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 10.05.2011 TILDELING AV TILSKUDDSMIDLER TIL HJORTEVILTTILTAK OG LOKALE

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 Friluftslivets år 2015 1 BAKGRUNN Tidlegare arrangert: - 1993-2005 Tiltak i Nasjonal strategi for eit aktivt friluftsliv 2014-2020 2 H.K.H Kronprins Haakon er høg beskyttar av «Friluftslivets år 2015»

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2015/510 Løpenr. 5483/2015 Klassering K46 Sakshandsamar: Kolbjørn Snekvik, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn

Prosjektplan Framlegg. Vassområde Ytre Sogn Prosjektplan Framlegg Vassområde Ytre Sogn 1. Bakgrunn Føreskrift om rammer for vassforvaltning (vassforskrifta) trådde i kraft 1.1.2007, som ei oppfølging av EUs rammedirektiv for vann (vassdirektivet).

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Fylkeskommunen har motteke 14 søknader. Samla er det søkt om 1,5 mill. kroner.

Fylkeskommunen har motteke 14 søknader. Samla er det søkt om 1,5 mill. kroner. Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Torbjørn Hasund E-post: torbjorn.hasund@sfj.no Tlf.: 93004685 Vår ref. Sak nr.: 15/168-63 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 19664/15

Detaljer

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral.

Reglar for kommunale tilskot til. næringslivet. i Åseral. Reglar for kommunale tilskot til næringslivet i Åseral. Reglane utfyller vedtektene for bruk av kraftfondet gjevne av kommunal- og regionaldepartementet Vedtatt i kommunestyret 27.08.2009 2 UTFYLLANDE

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.05.2016

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.05.2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2016 28980/2016 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.05.2016 Viltfond 2016 Bakgrunn Møre og Romsdal fylkeskommune har

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Tilskudd til vilttiltak 2016

Tilskudd til vilttiltak 2016 Saknr. 15/10884-27 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn om tilskudd til viltformål i 2016, til følgende tiltak: NJFF- Hedmark

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012

Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012 Arkivsak: 201112853-2 FYLKESRÅDMANNEN: 12. JANUAR 2012 Kultur- og ressursutvalet ba i møte 11.02.12 om rapport om bruk av Miljøposten i Fylkesbudsjettet. Denne posten har gått under namnet Lokal Agenda

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013

Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID. Postboks 294 6701 MÅLØY. Vår referanse (oppgje ved svar) 13/5650 10.05.2013 Nordfjord vassområde Mottakarar: Eid kommune v/ rådmannen Vågsøy kommune v/ Rådmannen Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID Postboks 294 6701 MÅLØY Vår referanse (oppgje ved svar) Dato: 13/5650 10.05.2013 Finansiering

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL FUZZ AS FOR 2012-2014

SØKNAD OM DRIFTSTILSKOT TIL FUZZ AS FOR 2012-2014 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201103337-6 Arkivnr. 645 Saksh. Hagala, Yngvar Skaar, Ronny Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2011-21.06.2011

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak: Saknr. 13/414-23 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016

Felles Landbrukskontor ÅLA. Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Tiltaksplan landbruk Handlingsplan for 2015 og 2016 Godkjend 18.6.2015 2 Innleiing I samband med omstillingsarbeidet som Lærdal kommune deltek i, er det gjennomført forprosjekt Næringsvenleg kommune. Dette

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 15:00-17:30 Møtestad: Kommunehuset Av7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: I staden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

ROSLAGEN AS - SØKNAD OM FORLENGING AV KONSESJON FOR OPPTAK AV SKJELSAND FRÅ OMRÅDET "VED BRATTHOLMEN", AUSTRHEIM KOMMUNE

ROSLAGEN AS - SØKNAD OM FORLENGING AV KONSESJON FOR OPPTAK AV SKJELSAND FRÅ OMRÅDET VED BRATTHOLMEN, AUSTRHEIM KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 200503774-35 Arkivnr. 329.T04 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.08.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 28.04.2014 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 09:00 Fellestransport frå Kommunehuset kl. 08:30 Utvalsmedlemene blir med

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596 PROTOKOLL: SØKNAD OM KUTURMIDLAR - BALESTRAND FOLKEAKADEMI MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 24.08.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 31/10 10/596

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune

Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune Se mottakertabell Dato: 05.06.015 Vår ref: 15/00776 6 Deres ref: Høyring av søknad frå Statens vegvesen Region vest om driftskonsesjon for fjelluttak ved Torvmo i Lærdal kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Strategi for fylkeskommunen sitt arbeid med vilt- og fiskeforvalting

Strategi for fylkeskommunen sitt arbeid med vilt- og fiskeforvalting NOTAT Strategi for fylkeskommunen sitt arbeid med vilt- og fiskeforvalting Innhald 1. Bakgrunn... 2 2. Omtale av oppgåvefordeling og handlingsrom... 2 Fylkeskommunen sitt handlingsrom... 2 Andre aktørar

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND

INTERNASJONAL STRATEGI FOR HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Internasjonalt arbeid Arkivsak 200809950-1 Arkivnr. 058 Saksh. Astrup, Ingebjørg Lillefjære-Tertnæs, Charlotte Torgersen, Matti Roksvåg, Berit Titlestad, Tor Saksgang Kultur- og

Detaljer

Fordeling av tilskudd til viltformål 2014

Fordeling av tilskudd til viltformål 2014 Saknr. 14/3308-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Fordeling av tilskudd til viltformål 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir tilsagn om tilskudd til viltformål til følgende tiltak: Kap 1425 Post

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer