Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.05.2016"

Transkript

1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2016 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Viltfond 2016 Bakgrunn Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for dei regionale viltfondsmidlane. Ordninga er utlyst sentralt for heile landet frå Miljødirektoratet, og regionalt frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Rundskriv og forskrift om viltfond følgjer som vedlegg. Det er i alt motteke 19 søknader med ein total søknadssum på kroner. Formålet med viltfondet er å fremme viltforvaltninga. Viltfondet skal nyttast til tilskot til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering, skadeførebygging mm. Møre og Romsdal fylkeskommune har dei seinare åra fått tildelt kroner til viltfondet. I år har fylkeskommunen fått tildelt kroner. Vurdering Etter 7 i naturmangfaldlova (NML) skal miljøprinsippa i NML ( 8-12) leggjast til grunn som retningsliner ved tildeling av tilskot. Søknadane er vurdert kvar for seg og gjeld kurs, kunnskapsinnhenting eller tilrettelegging av jakt på ikkje-truga haustbare artar. Vi vurderer kunnskapsgrunnlaget ( 8) som tilstrekkeleg. Det er derfor liten grunn til å foreta vurderingar etter dei andre miljøprinsippa (NML 9 12). Nedanfor gjer vi greie for kvar søknad og gir ei vurdering av desse: 1. NJFF Møre og Romsdal: Hjorteviltseminar NJFF MR ønskjer å arrangere seminar om hjortevilt i Målgruppen for seminaret er kommunale viltforvaltarar, vald og jaktleiarar, og jegerar. Målet med seminaret er å oppdatere forvaltning og jegerar på nytt innanfor feltet. Samla kostnad er rekna til kroner og søkt tilskot frå viltfondet er kroner. Slike seminar kan være ein god måte å auke kunnskapen om både biologi, jakt og forvaltning av hjortevilt. Vi har fortsatt ein høg tettleik av hjort mange stader i fylket, samstundes som forvaltninga av hjortevilt i stor grad ligg hos jaktrettshavarar. Det er i tillegg kome endringar i hjorteviltforskrifta og i krav til ettersøksjegerar som det vil vere viktig å informere om. Vi tilrår å tildele tilskot på kroner.

2 2. NJFF Møre og Romsdal; Instruktør i hønsefugletaksering Taksering av hønsefugl omfattar normalt rype, og gir eit estimat av bestandstettleik. NJFF Møre og Romsdal ønskjer å tilby kurs for å utdanne instruktørar innanfor hønsefugletaksering for å bidra til at dei beste metodane for dette vert nytta. Totalkostnad er kroner og søkt tilskot er kroner. Taksering av hønsefugl er ikkje mykje brukt i fylket og det er ønskeleg med ein auke i bruk av denne metoden. Kompetansen vurderast likevel som tilstrekkeleg, og det er eit aktivt miljø i til dømes Møre og Romsdal fuglehundklubb. 3. NJFF Møre og Romsdal; Ettersøksundersøking Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har sidan 2013 gjennomført prosjektet «Ettersøksundersøkelse» der målet er å finne ut korleis private og offentlege ettersøk blir gjennomført og kor effektiv organiseringa er. Foreininga ønskjer å engasjere prosjektleiar og høgskulen i Hedmark for å arbeide med prosjektet. Det er samla inn materiale for to år, men grunna nye reglar for ettersøk er det ønskjeleg å utvida undersøkinga med eitt Resultat frå undersøking skal nyttast i den vidare opplæringa av ettersøkspersonell. Totalkostnad er kroner, og det er søkt om kroner. Ettersøksarbeidet er svært viktig for å sikre ei human jakt. Samstundes er det eit krav for å kunne jakte at ein har tilgang til ettersøkshund. Prosjektet vil kunne avdekke og finne områder der ettersøksarbeidet kan effektiviserast. Vi tilrår å tildele tilskot på kroner. 4. NJFF Møre og Romsdal; Kunstig revehi for trening av jakthund NJFF Møre og Romsdal har gode område for hundetrening rundt Skaret. Dei ønsker å gjerde inn større områder for hundetrening. Her skal det plasserast kunstige revehi for trening av hundar til hijakt på rev og mink. Det er behov for område for trening av hihundar i regionen Totalkostnad for tiltak er kroner og søkte midlar er kroner. Revejakt er ein ressurs som blir mindre jakta no enn tidlegare. Ei tilrettelegging for trening av hihundar vil kunne bidra til ein auka interesse for jakt på disse artane. Foreininga blei løyvd tilskot på kroner i fjor. I år er viltfondet redusert med og ein må prioritere hardare. 5. NJFF Møre og Romsdal; Revejaktportal NJFF Møre og Romsdal ønskjer å stimulere til meir revejakt. For å kunne gjera det enklare for yngre jegerar å få jakte rev, vil dei lage ein revejaktportal med informasjon om kvar ein kan jakte rev, åteplassar, regelverk osv. Plana er å inngå avtaler med kommunar og grunneigarar om jakt på rev på større område. Foreininga vil ta for seg kvar kommune til dei har ei fylkesvis oversikt.

3 Det er truleg ein historisk stor bestand av rødrev i landet. Menneskeleg arealbruk har lagt betre til rette for rødrev, færre store rovdyr og mindre jakt på rødrev er faktorar som spelar inn på dette. Høg tettleik av rev har truleg også negativ effekt på småvilt som rype, orrfugl og skogsfugl. Rødreven er vidare ein ressurs som pelsvilt som i dag ikkje er godt nytta. Tiltak som vil auke uttaket av rev vurderast som positivt. I tillegg tek portalen sikte på å få unge jegerar ut på jakt. Tiltaket vil derfor også kunne styrke jaktrekrutteringa i regionen. Vi tilrår å tildele eit tilskot på kroner. 6. NJFF Møre og Romsdal: leige av jaktterreng NJFF Møre og Romsdal leier jaktterreng av Kristiansund kommune. Område skal nyttast til opplæringsjakt for nye jegerar på hjort og rådyr og trening av hund. Tiltaket kostar kroner og det er søkt om kroner. Det er viktig å sikre rekruttering til jakta. Erfaringsmessig vil fleire nyutdanna jegerar oppleve utfordringar knytt til å få tilgang til storviltjakt. Tilbodet frå NJFF Møre og Romsdal er difor viktig for at fleire skal kome i gang med praktisk storviltjakt. Å kome i gang raskt med praktisk jakt bidreg og til at fleire held fram med jakt. Vi tilrår å tildele eit tilskot på kroner. 7. NJFF Møre og Romsdal; Opplæringsjakt småvilt og småpredatorjakt NJFF MR ønskjer også i år å tilby kurs i småviltjakt for nye og uerfarne jegerar. Målet er å gi nye jegerar erfaring i praktisk jakt. Endeleg område for jakta er ikkje bestemt. Total kostnad for tiltaket er kroner, der søkt tilskot frå viltfondet i Møre og Romsdal er kroner. Tilgjengeleg jaktterreng er ein viktig faktor for at både unge og eldre skal få moglegheit for utøving av jakt. NJFF Møre og Romsdal sitt arbeid med rekruttering av ungdom til jakt og opplæring vil bidra til sikker og human jaktutøving, og skape gode haldningar til jakt og friluftsliv. Å få kome ut å jakte raskt etter fullført jegerprøvekurs er også viktig for å sikre at ein startar aktivt med jakt. Vi tilrår å tildele tilskot på kroner. 8. NJFF Møre og Romsdal; Opplæringsjakt hjortevilt NJFF Møre og Romsdal leiger eit statleg sikra friluftsområde i Kristiansund kommune for opplæringsjakt. I tillegg skal det arrangerast opplæringsjakt andre stadar i fylket og på reinsdyr. Opplæringsjakt vil bli tilbudt til nye jegerar i alle aldrar. Total kostnad for tiltaket er kroner, der søkt tilskot frå viltfondet i Møre og Romsdal er kroner. Storviltjakt er målet for mange nyutdanna jegerar, men å få innpass i eksisterande jaktlag eller tilgang på eige jaktareal er ofte vanskeleg, og er eit hinder for mange nyutdanna som vil prøve denne jaktforma. Tiltaket vil bidra til å sikre at fleire får delta i praktisk jakt og styrke rekrutteringa. Vi tilrår å tildele tilskot på kroner.

4 9. Stiftelsen Elgen: Tidskriftet Hjorteviltet: Stiftelsen Elgen utgir årleg tidskriftet «Hjorteviltet» som presenterer fagstoff som er viktig i forvaltninga av hjortevilt. Målgruppa er grunneigerar og andre som er delaktig i forvaltninga av hjortevilt og målet er å gje disse eit godt fagleg grunnlag for forvaltning av hjortevilt. Opplaget er på 37000, men for å nå ut til flest muleg er det ønskjeleg med ei delfinansiering av tidsskriftet. Det er viktig at jegerar, grunneigar og forvaltarar har eit felles fagleg grunnlag ein kan styre ut i frå. Men sidan viltfondet i år er redusert med kroner må ein prioritere hardt. 10. Møre og Romsdal Fuglehundklubb; Taksering av hønsefugl Det er gjort lite taksering av hønsefugl som rype og skogsfugl i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Fuglehundklubb ønskjer å starte med takering i fylket for å få eit betre fagleg grunnlag for forvaltninga av rype og skogsfugl. Samla kostnad over 2 år er og omsøkt tilskot er kroner Småviltjakt er ei populær jaktform, spesielt på rype. Rypebestandane har blitt mindre, og rypa har av den grunn havna på rødlista. Dette gjer det nødvendig med ei god og presis forvaltning. Dette er utfordrande, men taksering med hundar er eit godt verkemiddel. Tiltaket er derfor positivt og vil kunne betre forvaltninga av rype i fylket. Vi tilrår å tildele eit tilskot på kroner. 11. NIBIO Fureneset; Verknad av hjortebeiting i plantefelt og ungskog av gran og furu: I prosjektet skal det gjerast registreringar i ungplantefelt, naturlege foryngingsfelt, og i ung produksjonsskog av gran og furu for å finna omfang av ulike former for beiteskade av hjort på plantene/trea i ulike veksestadium i utvalde område frå Ryfylke og inn i sørleg del av Sør Trøndelag. Berekningane skal nyttast til å synleggjera kostnaden med ei stor hjortestamme, og kan nyttast som eitt av fleire hjelpemiddel i viltforvaltinga slik at bestanden av hjort vert regulert til - og vert halde på eit berekraftig nivå. Omsøkt tilskot er på kroner. Møre og Romsdal har framleis høg tettleik av hjort lokalt. Ein viktig del av forvaltninga er å ta inn kostnadane ved å ha ein høg tettleik av hjort. Prosjektet vil bidra med ei auka kunnskap om korleis veksten av hjortebestanden påverkar økonomien i skogbruket. Dette er eit viktig ledd i forvaltninga av hjortevilt. Prosjektet legg opp til forsøksfelt frå Rogaland til Sør-Trøndelag men det går ikkje fram spesifikt at område i Møre og Romsdal er med. Møre og Romsdal fylkeskommune har i år fått redusert viltfondet med kroner og må derfor prioritere hardt.

5 12. Sogn og Fjordane Skogeigarlag; Forvaltning av hjortebestand Utmarksavdelinga til Sogn og Fjordane Skogeigarlag/Vestskog har utarbeidd ei prosjektskisse for å etablere ei reell bestandsforvaltning for hjort på Vestlandet. Resultata frå merkeprosjektet viser at hjorten bruker større areal enn det som er forvalta gjennom dagens inndeling av hjorteviltvald. I tillegg går hjorten sin arealbruk på tvers av dei administrative inndelingane som i dag er styrande for hjorteviltforvaltninga. Prosjektet sitt hovudmål er å etablere bestandsforvaltning av hjort i dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Prosjektet skal identifisere, definere og kartfeste bestandsområder for hjort basert på kunnskap om hjorten sin områdebruk. Vidare skal det etablerast felles forvaltning innan kvart av dei definerte bestandsområda, inklusiv oppstart og drift av desse nye forvaltningsorgana, samt etablere gode faglege kvalitetssikra verktøy for analyse og vurdering av bestandsforholda for kvart område. Totalkostnad for tiltaket er 3,9 millionar kroner, og søkt tilskot frå viltfondet i Møre og Romsdal er kroner. Prosjektet er satt opp for ein tidsperiode på fem år, frå 1. januar desember 2017, og er basert på lokal, regional og nasjonal finansiering på til saman 3,9 millionar kroner per Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt som vil omfatte alle aktørar innan hjorteviltforvaltning; forsking, kommunar, fylkeskommunar, grunneigarar, Norsk Hjortesenter og andre tilbydarar av faglege viltforvaltningstenester. Utmarksavdeling Vestskog/SF skog har teke på seg prosjekteigarrolla. Ein ser likevel at kostnadene med prosjektet legg for stort beslag på viltfondet. 13. NINA; Kunnskap om tettleik av rev Nina ønskjer å auke kunnskapen om tettleik av rødrev. Til tross for ein stor utbreiing i landet er kunnskap om arealbruk og tettleik liten. Det er ønskeleg å styrke kunnskapen om rødrevens grunnleggande økologi, tettleik i ulike landskap og kva som regulerer bestand. Studieområda skal reflektere rødrevens forskjellige habitatbruk. I første omgang vil prosjektet gå ut på å finne eigna studieområde og metodar for DNA-innsamling. Dei ønskjer å etablere eit studieområde i Møre og Romsdal for å sjå tettleik i produktive kystområdar. Kommunar som er utenkt er Fræna, Aure, Halsa, Tingvoll, Gjemnes og Molde. Totalkostnad er kroner og det er søkt om kroner. Rødreven er spredt over heile landet. Det er ein vanleg art i Møre og Romsdal. Det har i dei seinare år blitt ein auka interesse for revejakt. Nyare forsking tydar på at rødreven har ei viktig rolle i dynamikken for skogsfugl gjennom reirpredasjon. I tillegg vil rødreven kunne føre til tap av lam tidleg i sesongen. Til tross for stor utbreiing, auka jaktinteresse og kunnskap om effektar rødrev har på vilt, har ein ikkje tilstrekkeleg kunnskap om tettleiken og økologien en til rødrev. Føresetnad for utbetaling av tilskot er at studieområde etablerast i Møre og Romsdal. Vi tilrår å tildele eit tilskot på kroner.

6 14. NINA; Hønsefuglportalen Portalen skal gjere takseringsresultat tilgjengelege, noko som er svært viktig i forvaltning av hønsefugl. Ein føresetnad for å kunne gjennomføre ei moderne kunnskapsbasert småviltforvaltning er at bestandsstatus før jakt er kjend, slik at ein på grunnlag av dette kan ta nødvendige forvaltningsgrep. Prosjektet har ein totalkostnad på kroner, og det er søkt tilskot på kroner. Skogshøns er ettertrakta som jaktobjekt, og er ein av dei mest populære jaktformene i regionen. Dei siste år har bestandene blitt mindre og følgjeleg har jaktutbyttet også blitt redusert. Nyare forsking tydar på at jakta utgjer ein større regulerande faktor av bestandar hos skogshøns enn tidlegare antatt. Justering av jaktuttaket vil derfor kunne vere eit forvaltningsgrep som vil kunne få eit aukande fokus. Skal ein regulere jakta, må dette baserast på kunnskap om bestandane kvart år før jakt. Ein hønsefuglportal vil vere nyttig i så måte. Prosjektet fikk midlar i fjor. I år er viltfondet redusert med kroner og ein må gjere ei hard prioritering. 15. Norsk Hjortesenter; Handbok i praktisk hjorteviltforvaltning Undersøkingar og erfaringar tilseier at kommunane får mindre tid til fagleg arbeid knytt til viltforvaltning og må nytte meir tid til sakshandsaming. Samstundes utfører rettshavarane stadig meir av den praktiske delen av hjorteviltforvaltninga. Det er derfor eit aukande behov for faglege retningsliner og konkrete dømer for å kunne utøve praktisk hjorteviltforvaltning hjå kommunar og grunneigarar. Ei digital handbok vil vere eit godt verktøy for å løyse utfordringane i den praktiske hjorteviltforvaltninga. Totalkostnad for tiltaket er kroner der søkt tilskot frå viltfondet i Møre og Romsdal er kroner. I dagens forvaltningsregime, der kunnskapsbaserte handlingar og vedtak skal vere regelen, kan det vere utfordrande for både offentlege viltforvaltarar og private å utøve ein slik viltfagleg basert praksis. Dei treng ofte både konkrete retningsliner og rådgjeving for å kunne utøve sin praksis slik nasjonale myndigheiter har som målsetnad for fagleg standard og bruk av lovverk. Første kapittel av handboka er ferdig. I 2015 vil fokus bli retta mot kommunale mål og oppstart av arbeidet med kapitlet om bestandsplanområder og bestandsplanlegging. Arbeidet med modulen med arbeidstittel «Bestandplanområde» er godt i gang og skal publiserast i 2016 samstundes som ein startar opp arbeidet med modulane «Bruk av dataseriar» og «Avskytingsstrategiar». Sjølv om det er eit viktig arbeid, er det i år nødvendig med ei hard prioritering av viltfondsmidlane. 16. Norsk Hjortesenter; Hjort 2016 Norsk Hjortesenter har sidan 1999 arrangert nasjonale og regionale seminar som arena og møtestad for alle aktørar innan hjorteviltforvaltning. Det er viktig at forvalterar på alle nivå (sentralt, regionalt, kommunalt og privat) og andre fagfolk og forskarar kan møtast for å utveksle erfaringar om hjorteviltforvaltninga. Seminaret Hjort har vore ein god bidragsytar til ei stadig meir kompetansebasert

7 hjorteviltforvaltning. Totalkostnad for tiltaket er kroner og søkt tilskot frå viltfondet i Møre og Romsdal er kroner. Det årlege seminaret om hjorteviltforvaltning i Florø er ein nyttig møteplass for utveksling av kunnskapsbasert hjorteviltforvaltning. Fleire kommunar frå fylket har tidlegare delteke på her. Ein må likevel gjere ei hard prioritering av viltfondsmidlane. 17. NIBIO v/ Erling Meisingset: Sunn-Hjort -et merkeprosjekt for hjort på Sunnmøre Det er behov for auka kunnskap om hjorten sitt trekk og arealbruk og å integrere kunnskapen i forvaltninga på både lokalt og regionalt hold. Kunnskapen om hjorten sin arealbruk har auka betydeleg i løpet av dei ti siste åra gjennom fleire merkeprosjekt. Det manglar framleis data og kunnskap frå kommunane sør for Moldefjorden, med unntak av Rauma. Dette prosjektet vil derfor vere viktig for å auke kunnskapen for dei sørlege delane av fylket. I dette prosjektet ønskjer NIBIO derfor å auke denne kunnskapen gjennom å radiomerke hjort med GPS-halsband. Studieområdet dekker ca km² og omfattar kommunane Norddal, Stranda, Sykkylven og Stordal på Indre Sunnmøre. Prosjektet skal gå frå 2014 til 2018 og det er søkt om tilskot på kroner per år, til saman kroner. Målet for hjorteviltforvaltninga er å få til ei kunnskapsbasert, heilskapleg og bestandsretta forvaltning. I sørlege delar av fylke er det i liten grad gjort merkingar som vil kunne bidra til å auke kunnskapen om arealbruk til hjort i denne regionen. Skal ein få på plass ei forvaltning på hjortebestandsnivå, må ein først få kunnskap om arealbruken til hjorten. Dette prosjektet vil bidra til å auke ein slik kunnskap. Vi tilrår å tildele eit tilskot på kroner. 18. NIBIO v/ Erling Meisingset: Effekter av klimastress på hjortens vinterbeiter Vinteren 2014 har gitt ekstreme utslag for skogsvegetasjonen i hele Møre og Romsdal. Kombinasjonen med lite nedbør, lite snø og mykje vind saman med periodar med høg temperatur ga ei nær fullstendig uttørking av vintergrøne planter, som til dømes tyttebær, blåbær, og røsslyng. Dette er viktige beiteplanter for hjort og er viktig i økosystemet. Ein rapport utarbeida av NBIO viser ein reduksjon av desse plantane på 60 prosent i 2014 grunna klimaet. NIBIO vil følgje utviklinga tett for å sjå på reetableringa av desse plantane. Totalkostnad er kroner, og det er søkt om kroner. Vinteren 2014 var svært mild og tørr. Viktige beiteplanter for hjort som blåbær, røsslyng og tyttebær blei uttørka i større område i fylke. Dette førte til uro for tilgjengeleg vinterbeite påfølgande vinter og kva effektar dette hadde på hjortevilt. Bestandar av hjort blir i dag hovudsakleg regulert gjennom jakt. Når ein kommune tildeler kvote på hjort, er det mellom anna med utgangspunkt i ønska tettleik, skader på innmark og skog og trafikktryggleik. At bestanden er tilpassa tilgjengeleg vinterbeite er også ein viktig faktor, som vil kunne ha effekt både på skadar på innmark og dyrevelferd. Auka kunnskap om korleis slik klimastress påverkar vinterbeite vil vere viktig for forvaltninga.

8 Vi tilrår å tildele eit tilskot på kroner. 19. NINA; SUSTHERB - Vegetasjonsanalyser Tettleik av elg og hjort har auka kraftig i Norge dei siste år, noko som mellom anna har ført til auka beitetrykk på vegetasjonen. Prosjektet skal gjennomføre systematisk overvaking av bestandsutviklinga til viktige beiteplantar i skogen, og forske på det gjensidige forholdet mellom beiteplantar og hjortevilt. Prosjektet er eit samarbeid med fleire institusjonar der Bioforsk på Tingvoll er med. Arbeidet blir utført over heile landet, mellom anna i Tingvoll. Totalkostnad er satt til kroner og det er søkt tilskot om kroner. I hjorteviltforvaltninga er bestandstettleiken i stor grad bestemt gjennom jakt. Det er opp til kommunen å ha målsetting om tettleik av hjort i område og tildele fellingsløyve deretter. Kommunen må vurdere ønska tettleik etter blant anna akseptabel skade på innmark og skog, og andre effektar hjorteviltbestanden har på miljøet. Dette krev kunnskap som i dag ikkje er god nok. Skal ein drive ei kunnskapsbasert forvaltning av hjortevilt er det behov for å auke kunnskap om effektane av hjorteviltbestandane. Vi tilrår å tildele eit tilskot på kroner.

9 Forslag til vedtak: Møre og Romsdal fylkeskommune tildeler viltfondsmidlane etter følgjande fordeling: NR. Søker Tiltak Søkt beløp Tildelt 1 Norges Jeger- og Fiskerforbund Hjorteviltseminar Norges Jeger- og Fiskerforbund Utdanne instruktør i hønsefugltaksering Norges Jeger- og Fiskerforbund Ettersøkundersøking Norges Jeger- og Fiskerforbund Kunstig revehi og hundetreningsområde Norges Jeger- og Fiskerforbund Revejaktportal Norges Jeger- og Fiskerforbund Leie av jaktterreng - hjort Norges Jeger- og Fiskerforbund Opplæringsjakt småvilt Norges Jeger- og Fiskerforbund Opplæringsjakt storvilt Stiftelsen Elgen Tidskriftet hjorteviltet Møre og Romsdal Fuglehundklubb Taksering av hønsefugl NIBIO Fureneset Verknad av hjortebeiting SFskog Forvaltning av hjortebestand NINA kartlegging av Rev NINA Hønsefuglportalen Norsk hjortesenter Handbok i praktisk hjorteviltforvaltning Norsk hjortesenter Hjort NINA SUSTHERB-Vegetasjonsanalyser i beitedyruthegninger Bioforsk økologisk SunnHjort Et merkeprosjekt for hjort på Sunnmøre Bioforsk økologisk Effekter av klimastress på hjortens vinterbeiter SUM Vedlegg 1 Rundskriv om tilskotsordningar Forskrift Viltfond Ottar Brage Guttelvik fylkesrådmann Bergljot Landstad regional- og næringssjef

Møteinnkalling. Side1. Utval: Miljøutvalet Møtestad: Sunndal kommune, rådhuset Dato: 11.03.2015 Tid: 13:45

Møteinnkalling. Side1. Utval: Miljøutvalet Møtestad: Sunndal kommune, rådhuset Dato: 11.03.2015 Tid: 13:45 Møteinnkalling Utval: Miljøutvalet Møtestad: Sunndal kommune, rådhuset Dato: 11.03.2015 Tid: 13:45 Forfall skal meldast til utvalssekretær Gunn Elin Nygård. tlf. 71 25 88 48 eller politikk@mrfylke.no,

Detaljer

Fylkeskommunen har jamfør forvaltningsreforma fått ansvaret for å forvalte deler av følgjande tilskotspostar:

Fylkeskommunen har jamfør forvaltningsreforma fått ansvaret for å forvalte deler av følgjande tilskotspostar: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 6.04.00 8900/00 Tormod B. B. Meisingset Saksnr tval Møtedato 7/0 Nærings- miljøutvalet Miljøutvalet Viltfondsøknader 00 Bakgrunn Fylkeskommunen har jamfør

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet

Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.02.2015 11255/2015 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Miljøutvalet 11.03.2015 Viltfond 2015 Bakgrunn Møre og Romsdal fylkeskommune har fått ansvar for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

SAKSFRAMLEGG. 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2015/510 Løpenr. 5483/2015 Klassering K46 Sakshandsamar: Kolbjørn Snekvik, Landbrukskontoret Utvalsaksnr Utval Møtedato 36/15 Næring og miljøutvalet 11.06.2015

Detaljer

Hjorteforvaltning i Jølster. Finn Olav Myhren

Hjorteforvaltning i Jølster. Finn Olav Myhren Hjorteforvaltning i Jølster Finn Olav Myhren Om Jølster Ca 3000 innbyggere Viktigste næringen er landbruk. 11 millioner liter melk. 8 9000 sau på beite 196 000 dekar tellendeareal. Årlig kvote på ca500

Detaljer

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket - 2. utlysing 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Framtidas hjorteforvaltning

Framtidas hjorteforvaltning Norsk Hjortesenter: Framtidas hjorteforvaltning Framtidas hjorteforvaltning Stein Joar Hegland FoU-leiar Norsk Hjortesenter Norsk Hjortesenter Norsk Hjortesenter: Framtidas hjorteforvaltning Kompetansesenter

Detaljer

Velkommen til hjortakveld

Velkommen til hjortakveld Velkommen til hjortakveld Måndag 1. september Uggdal, Tysnes Opning: Velkomen til Hjortakveld! Hjortejakta 27: Oppsummering, resultat m.m. Hjortejakta 28: Avskytingsprofil, målsetjingar m.m. Forvaltningsplan

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: 23.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00. Gloppen kommune 17.

GLOPPEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAK SAKLISTE: Møtedato: 23.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00. Gloppen kommune 17. GLOPPEN KOMMUNE KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAK Møtedato: 23.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 Gloppen kommune 17. mars 2015 Anders Ryssdal ordførar Jan Kåre Fure Rådmann SAKLISTE: Sak nr.

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Børild Skåra Arkivsak: 2015/433 Løpenr.: 5409/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta landbruksnemnd

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Børild Skåra Arkivsak: 2015/433 Løpenr.: 5409/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta landbruksnemnd ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Børild Skåra Arkivsak: 2015/433 Løpenr.: 5409/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta landbruksnemnd 24.03.15 Ørsta formannskap Saka gjeld: HØYRING: NORSK PELSDYRHALD

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda Møtestad: 102 Fylkeshuset i Molde Dato: 22.05.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik, tlf 71 25 88 56 eller politikk@mrfylke.no,

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

TILSKOT TIL VILTTILTAK 2010

TILSKOT TIL VILTTILTAK 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 201001927-2 Arkivnr. 146.3 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.08.2010 TILSKOT

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 4 november 2013 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Meldt forfall: Dorthe Huitfeldt Andre til stades

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.02.2016 9256/2016 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

SAMARBEID OM ELGFORVALTNING PÅ TVERS AV KOMMUNEGRENSER. ERFARINGER FRA SALTEN VILTFORVALTNINGSRÅD

SAMARBEID OM ELGFORVALTNING PÅ TVERS AV KOMMUNEGRENSER. ERFARINGER FRA SALTEN VILTFORVALTNINGSRÅD SAMARBEID OM ELGFORVALTNING PÅ TVERS AV KOMMUNEGRENSER. ERFARINGER FRA SALTEN VILTFORVALTNINGSRÅD Samarbeidene kommuner i Salten Tysfjord Prosjekt Utmark Vi startet med prosjekt Reduksjon av viltpåkjørsler

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Innhald: Oppsynsorganisering/miljøovervaking. Statistikk. Kommentarar frå jakta 2015. 1.0 Oppsynsorganisering Villreinjaktoppsynet

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

Møteprotokoll. Møtestad: Sunndal kommune, rådhuset Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/15

Møteprotokoll. Møtestad: Sunndal kommune, rådhuset Dato: Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/15 Møteprotokoll Utval: Miljøutvalet Møtestad: Sunndal kommune, rådhuset Dato: 11.03.2015 Tid: 10:30 Protokoll nr: 2/15 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Håvard Jostein Kongshaug Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

Søknad. Sogndal kommune Plan og næring Pb. 153. 6851 Sogndal. Barsnes 17.2.2015. Barsnes Jaktsameige Leiar Frode Andreas Hågvar Barsnes 6856 Sogndal

Søknad. Sogndal kommune Plan og næring Pb. 153. 6851 Sogndal. Barsnes 17.2.2015. Barsnes Jaktsameige Leiar Frode Andreas Hågvar Barsnes 6856 Sogndal Sogndal kommune Plan og næring Pb. 153 6851 Sogndal Barsnes 17.2.2015 Barsnes Jaktsameige Leiar Frode Andreas Hågvar Barsnes 6856 Sogndal Søknad Barsnes Jaktsameige ved Leiar Frode Andreas Hågvar søkjer

Detaljer

Unngå inngrep i viktige naturområde og ivareta viktige, økologiske funksjonar.

Unngå inngrep i viktige naturområde og ivareta viktige, økologiske funksjonar. Biologisk mangfald Mål Unngå inngrep i viktige naturområde og ivareta viktige, økologiske funksjonar. Status Jernbaneverket arbeider kontinuerleg med å handtere konfliktar mellom biologisk mangfald og

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020

Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 VR-sak 4/13 Vedlegg Auka finansiering av Interreg-programma i Norge 2014-2020 Bakgrunn Interreg-programma er EU-finansierte samarbeidsprogram som gir midlar til prosjekt som fremjar sosial, økonomisk og

Detaljer

Årsmelding NÆRINGSAVDELINGA (Utval for Natur og næring)

Årsmelding NÆRINGSAVDELINGA (Utval for Natur og næring) Årsmelding NÆRINGSAVDELINGA (Utval for Natur og næring) Kommuneplanen sin tekstdel om Landbruk (Jordbruk og skogbruk), Miljø og Næring LANDBRUK Produksjonsareala skal ikkje takast i bruk til andre føremål

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54

Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015. Arkiv: K1-033, K2 - K54 Årdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 021/15 Formannskapet 19.03.2015 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K1-033, K2 - K54 Arkivsaksnr. 12/815-15/690 Høyringsinnspel - Framlegg til

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

Ottar Bjørkedal Eid vgs

Ottar Bjørkedal Eid vgs Prosjekt "betre formidlingsprosess til opplæring i bedrift" av Ottar Bjørkedal Eid vgs Loen 05.11.08 Kven har delteke i prosjektet? Alle elevane som skal ut i lære, frå vg2 sal, service og tryggleik våren

Detaljer

Saksframlegg. Gausdal fjellstyre Sportelling av elg Kr 7.000,- Vestre Gausdal utm råd Sportelling av elg Kr 5.000,-

Saksframlegg. Gausdal fjellstyre Sportelling av elg Kr 7.000,- Vestre Gausdal utm råd Sportelling av elg Kr 5.000,- Saksframlegg Ark.: K40 Lnr.: 4393/16 Arkivsaksnr.: 16/10-5 Saksbehandler: Sigbjørn Strand KOMMUNALT VILTFOND - VILT OG FISKESTELLMIDLER 2016 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Vestre Gausdal

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom

Tilskot til lavterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2016/99-60 Saksbehandlar: Hanne Espe og Britt Karen Spjeld Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 13.04.2016 Tilskot

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog

Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Skogsvegar på Vestlandet -no eller aldri? Kjetil André Rødland Vestskog Fase 2 av skogreisinga? Fase 1 = etablering av ny skog Fase 2 = etablering av infrastruktur i skog Fase 1 av skogreisinga tok brått

Detaljer

Tilskudd til vilttiltak 2015

Tilskudd til vilttiltak 2015 Saknr. 14/12339-26 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Tilskudd til vilttiltak 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å gi tilsagn om tilskudd til viltformål, til følgende tiltak: Skogbrukets kursinstitutt,

Detaljer

Sørhjort GPS-merking av hjort i Agder og Telemark

Sørhjort GPS-merking av hjort i Agder og Telemark Sørhjort GPS-merking av hjort i Agder og Telemark Utviklingen av felt hjort i Norge Bakgrunn Bakgrunn Bakgrunn Bakgrunn Bakgrunn Bakgrunn 2012 Antall felte dyr i Agder og Telemark Større GPS-merkeprosjekter

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

Bestandsplan xxxxxxxx årsleveområde for hjort Vedteken på skipingsmøte

Bestandsplan xxxxxxxx årsleveområde for hjort Vedteken på skipingsmøte Bestandsplan xxxxxxxx årsleveområde for hjort 217-22 Vedteken på skipingsmøte. 217. 1 Føreord Dette er bestandplanen for Bestandsplanområde i kommunane Naustdal, Flora, deler av Bremanger og deler vav

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato MU-9/12 Miljøutvalet 14.03.2012

Saksnr Utval Møtedato MU-9/12 Miljøutvalet 14.03.2012 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2012 12690/2012 Arve Ingolf Slettvåg Saksnr Utval Møtedato MU-9/12 Miljøutvalet 14.03.2012 Viltfond 2012 Bakgrunn Møre og Romsdal fylkeskommune har

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling.

HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEREFERAT. Kultur- og idrettsavdelinga. Styremøte 29. april 2011: Godkjenning av referat frå sist møte. Møteinnkalling. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga MØTEREFERAT Referat frå: styremøte i Vestkystparken Møtedato: 29. april 2011 Tid: 0900-1100 Møteleiar: Hilde Gunn Bjelde Møtestad: Preikestolhytta Arkivsak:

Detaljer

Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg

Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg Pål Kjorstad Sauebonde sidan 1984 Har hatt og har mange tillitsverv i Sau og Geit. Lokallag/fylkeslag Værring/avlsutvalg Representantskapi NSG Regionutvalg/avlsråd Rovviltansvarleg Oppland Prosjektsleder

Detaljer