Strategi for fylkeskommunen sitt arbeid med vilt- og fiskeforvalting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for fylkeskommunen sitt arbeid med vilt- og fiskeforvalting"

Transkript

1 NOTAT Strategi for fylkeskommunen sitt arbeid med vilt- og fiskeforvalting Innhald 1. Bakgrunn Omtale av oppgåvefordeling og handlingsrom... 2 Fylkeskommunen sitt handlingsrom... 2 Andre aktørar innan vilt- og innlandsfiskforvalting... 3 Vilt- og fiskeressursane i Sogn og Fjordane Forventingar til fylkeskommunen sitt arbeid med vilt- og innlandsfiskforvalting... 5 Kommunane... 5 Grunneigarsida... 6 Jegerar og fiskarar... 6 Forskings- og utviklingsinstitusjonar... 7 Vilt- og fiskeseminar... 8 Statlege forventingar og strategiar Relaterte utviklingsoppgåver Drøfting Konklusjon mål, strategiar og tiltak

2 1. Bakgrunn Fylkeskommunen fekk i 2010 ansvar for fleire nye fagområde, gjennom forvaltingsreforma. Mellom anna vart friluftsliv, vilt- og innlandsfiskforvalting tillagt Plan- og samfunnsavdelinga (PSA) og Hovudutval for plan og næring (HPN). Det er naturleg at fylkeskommunen har strategiar for sine fagområde. Det er allereie fastlagt strategiar for utvikling av friluftslivet gjennom Fylkesdelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. Fylkeskommunen manglar strategiar for vilt- og innlandsfiskforvalting. Fylkesdirektøren ser det som tenleg at Hovudutval for plan og næring tek stilling til korleis fylkeskommunen skal arbeide (strategisk) med vilt- og innlandsfiskforvalting. Notatet gjer greie for kva oppgåver som er lagt til fylkeskommunen og kva forventingar andre aktørar har med omsyn til fylkeskommunen sitt arbeid med vilt- og innlandsfiskforvalting. Deretter vert utforming av strategiar drøfta. Drøftinga gjev grunnlag for ein konklusjon kring prioriterte strategiar. HPN oppmoda, gjennom budsjettsak i juni, om nærare utreiing av basisfinansiering av fylkesdekkande organisasjonar. Dette er følgt opp i samband med budsjettsak i september. 2. Omtale av oppgåvefordeling og handlingsrom Fylkeskommunen vart i 2010 eit viltorgan og ein del av den offentlege innlandsfiskeforvaltinga (jamfør høvesvis viltlova sin 4 og lakse- og innlandsfisklova 6). Konkret innebar det at fylkeskommunen overtok ein del oppgåver og mynde som tidlegare låg til fylkesmannen på desse fagområda. Fylkeskommunen fekk også mynde til å utstede løyve til seljakt (i samsvar med forskrift om regulering av sel på Norskekysten, 6). Ei oppgåve som tidlegare låg til fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet fastset framleis kvotar og gjev instruksar for seljakta. Fylkeskommunen sitt handlingsrom Fylkeskommunen skal vere ein regional utviklingsaktør. Det vil seie at fylkeskommunen må syte for å kjenne utfordringane i fylket og innbyggjarane sine behov. Den demokratiske forankringa og den folkevalde styringa er eit kjerneelement i denne rolla. Rolla krev at fylkeskommunen tek initiativ for å møte utfordringar og behov, og set nye problemstillingar på dagsorden. Det gjeld for tema som busetnad, næringsliv og arbeidsplassar. Målet er å fremje attraktive og livskraftige lokalsamfunn. Dei viktigaste verkty og arenaer som fylkeskommunen har til rådvelde som utviklingsaktør er Fylkeskommunale tenester og infrastruktur (vidaregåande skule, fylkesvegar, tannhelsetenesta, kulturinstitusjonar mv.) Personalressursar (dei som er tilsett i fylkeskommunen) Finansielle ressursar (statlege og eigne tilskotsordningar, driftsbudsjett o.l.) Ressursar som følgjer forvaltingsansvar (m.a. krav til kulturminneforvalting og vilt- og innlandsfiskforvalting) Kunnskapsbase (innsamling og formidling av statistikk mv., f.eks. Fylkesspegelen) Nettverk og samhandling med andre aktørar Fylkeskommunen si rolle som viltorgan knyter seg i hovudsak til jaktbart vilt. Det vil seie til vilt som det er opna jakt på gjennom forskrift om jakt- og fangsttider. Det er elles (for anna vilt) fylkesmannen som har rolla som viltorgan på regionalt nivå. Fylkeskommunen sitt ansvar for 2

3 innlandsfiskeforvalting knyter seg til fiskeartar som lever (einast) i ferskvatn. Det dreier seg i hovudsak om aure og røye for Sogn og Fjordane sin del. Fylkeskommunen blei tilført noko ekstra midlar som følgje av dei ekstra oppgåvene som forvaltingsreforma gav. Når det gjeld vilt- og fiskeoppgåver så vart det estimert at desse utgjorde mindre enn ei stilling, ved overtakinga. Det økonomiske handlingsrommet som staten har gjeve fylkeskommunen, m.o.t. vilt- og fiskeforvalting, er såleis svært avgrensa. Rett nok disponerer fylkeskommunen også statlege tilskotsmidlar ( kr/år til no) som skal gå til vilttiltak (gjennom ei søknadsbasert ordning, med statlege retningsliner). Det er svært avgrensa avgjerdslemynde som er lagt til fylkeskommunen. Fylkeskommunen si primære rolle som vilt- og innlandsfiskorgan er å koordinere vilt- og innlandsfiskforvalting i fylket. Fylkeskommunen bør søkje og fremje overordna mål, for eksempel at bestandane skal vere på eit nivå som er berekraftige og ikkje medfører urimeleg stor skade på andre samfunnsinteresser. Andre aktørar innan vilt- og innlandsfiskforvalting Vilt- og innlandsfiskforvaltinga er i stor grad grunneigarstyrt.. Kommunane har likevel ei sentral viltforvaltingsrolle, spesielt m.o.t. hjortevilt. Dei skal m.a. fastsetje (og følgje opp) mål for hjorteforvaltinga og godkjenne bestands-planar/tildele fellingsløyver for hjort. Kommunane har også tilskotsordningar retta mott vilt og fisk. Alle kommunar har viltfond og nokre kommunar har også fiskefond. Det å styre uttaket/forvaltinga av (innlands-) småvilt (rype, hare, rev, skogsfugl, osv.) og innlandsfisk er i hovudsak overlate til grunneigarane, viss ein ser vekt frå fastsetjing av jakttider og reglar for jaktutøvinga (som Direktoratet for naturforvalting, DN, tek seg av). Utmarksavdelinga Sogn og Fjordane Skogeigarlag (SFS) saman med grunneigarorganisasjonane utfører eit betydeleg formidlingsarbeid. SFS har vore leiande i å fremje grunneigarstyrt forvaltning i fylket. SFS har også vore leiande på næringsmessig utnytting av utmarksressursar; alt frå friluftsliv til næringsretta aktivitetar på laks, innlandsfisk og ikkje minst på viltsektoren. Jeger- og fiskarstanden har sjølvsagt også ei rolle å spele i høve vilt- og innlandsfiskeforvalting. Det er i overkant personar som er registrert i jegerregisteret i Sogn og Fjordane. Om lag halvparten av desse jakta i jaktåret 2011/12. Det finnast ikkje statistikk over fritidsfiske, men det er nok også ein viktig fritidssyssel i Sogn og Fjordane. På fylkesnivå er NJFF Sogn og Fjordane den viktigaste interesseorganisasjonen, med tett oppunder 4000 medlemmer. NJFF er ei viktig brikke i det å gje nye jegerar basiskunnskap om jakt og fiske. Det er mellom anna dei som arrangerer jegerprøveutdaninga i Sogn og Fjordane. Det er også forskings- og utviklingsinstitusjonar, i Sogn og Fjordane, som arbeider med vilt- og fiskeforvalting. Det gjeld m.a. Stiftelsen Norsk hjortesenter og Bioforsk (Fureneset). Norsk hjortesenter har ei «halvoffentleg» rolle ved at Direktoratet for naturforvalting har inngått kontrakt med dei om kjøp av tenester. Målsetjing for kontrakten er m.a. at hjortesenteret skal vere «det nasjonale kompetansesenteret» for oppbygging og formidling av kunnskap om viltlevande hjort. Vilt- og fiskeressursane i Sogn og Fjordane Aure finnast i veldig mange vatn og vassdrag i Sogn og Fjordane. Det finnast også vatn med røye, men ho er ikkje like utbreidd. Bestandsstatus for innlandsfisk er ikkje kartlagt på regionalt nivå. 3

4 Vi sit likevel, basert på vår kontakt med fiskarar og grunneigarar, med eit klårt inntrykk av at mange vatn- og vassdrag har tette bestandar av småfallen (innlands-) fisk. Grunneigarlag har ei viss oversikt over fiskebestandane i sine område. Nokre stader har det også vore gjennomført prøvefiske, men vi har ikkje noko systematisk oversikt over kvar og når det har vore gjort. Næringsfiske har ikkje stort omfang i fylket, men Jølster er eit unnatak. Der er det registrert fangstar på i underkant av 14 tonn/år, gjennom det årlege flytegarnsfisket. Figur 1. Fellingstal for ryper, i Sogn og Fjordane, frå 2001 til 2011 Det finnast heller ikkje fullstendig oversikt over viltbestandane. Fellingsstatistikk kan likevel seie noko om storleik og utvikling av bestandane. I jaktåret 2010/2011 vart det felt småvilt og hjort i Sogn og Fjordane. Dei ti småvilttypane med høgast fellingstal var ryper (5850 stk.), kråke (1340 stk.), raudrev (950 stk.), trostar (620 stk.), måker (510 stk.), mår (440 stk.), skjære (420 stk.), grågås (350 stk.), storskarv (300 stk.) og ramn (260 stk.). Figur 2. Fellingstal for hjort, i Sogn og Fjordane, frå 1970 til

5 Hjortefellinga er no på eit historisk toppnivå i Sogn og Fjordane, sjå figur 2. Veksten i bestanden har vore stor sidan 1970-talet. Bestanden av hjort er truleg meir enn 10-dobla sidan byrjinga av 70-talet. Vi har estimert kjøtutbytte frå hjortjakta i 2011 til å vere over 500 tonn. Det svarar til ein salsverdi på godt over 30 millionar kr. Småviltfellinga er på eit relativt lågt nivå. Det gjeld ikkje minst for ryper som er det «viktigaste» småviltet (målt i fellingstal) i Sogn og Fjordane, sjå figur 1. Merkeprosjekt for hjort har avdekka at, rundt rekna, 65 % av hjortekollene i Sogn og Fjordane har årvisse sesongtrekk mellom sommar- og vinterbeite. Gjennomsnittleg trekkdistanse er om lag 18 km. Merkeprosjekta viser at bestandsplanar bør omfatte relativt store område, dersom ein skal fange opp sesongtrekka. Utifrå det som er avdekka (om hjorten sin arealbruk) reknar vi med at det vil vere tenleg med bestandsplanområde på frå 50 km 2 og oppover. Vert områda mindre enn dette risikerer ein at mesteparten av hjorten trekkjer vekk og oppheld seg i nabo-område i delar av året. 3. Forventingar til fylkeskommunen sitt arbeid med vilt- og innlandsfiskforvalting Vilt- og innlandsfiskeforvalting er oppgåver som fylkeskommunen fekk ansvar for gjennom forvaltingsreforma. Reforma blei sett i verk med verknad frå 1. januar Fokuset var særleg retta mot oppgåvefordelinga på regionalt nivå. Vi har sidan 2010 hatt fleire møter med noko av dei mest sentrale aktørane innan vilt- og innlandsfiskforvalting i Sogn og Fjordane. Desse møta har vi m.a. brukt til å få innspel om korleis vilt- og innlandsfiskforvaltinga bør utviklast og om kva forventingar aktørane har til fylkeskommunen. Kommunane Plan- og samfunnsavdelinga har hatt tre samlingar for kommunane. To av desse samlingane har m.a. vore brukt til å diskutere utfordringar og prioriteringar knytt til regional viltforvalting. På fyrste samling, i september 2010, vart det diskutert kva fylkeskommunen burde prioritere innanfor temaet viltforvalting (generelt). Det var i hovudsak kommunale viltforvaltarar (administrasjonen) som møtte på denne samlinga. På siste samlinga, i april 2012, var kommunane sine utfordringar innanfor hjorteviltforvaltinga hovudtema. Her møtte både politiske (frå fagutval/viltnemnd) og administrative representantar (kommunale viltforvaltarar), for kommunane. Når viltforvaltarane i september 2010 ga tilbakemelding på kva fylkeskommunen bør prioritere (i høve viltforvaltinga) kom «kunnskapsspreiing om vilt og viltforvalting» ut som høgaste prioriterte tema/tiltaksområde. Råd og rettleiing av kommunane er ei klar forventing frå kommunale viltforvaltarar. Dei ynskjer m.a. at fylkeskommunen arrangerer årlege samlingar for kommunale viltforvaltarar. På samlinga i 2012 spurde vi om kva som er viktigaste felles utfordringa, på tvers av kommunegrenser, i høve hjorteforvalting. Dei tre utfordringane som vart nemnt av flest var: 1. Storleiken på forvaltingseiningane (for små)/organisering av bestandsplanområde/ storvald 2. Kunnskapsformidling /felles informasjons-/mobiliseringsmøte/informasjon til grunneigarnivå m.v., om bestandsplanlegging og nye føresegner 3. Landbrukskonfliktar (beiteskader både på innmark og på produksjonsskog, o.l.) 5

6 På oppfølgingsspørsmål om korleis ein bør samarbeide for å løyse felles utfordringar vart desse tre «tiltaka» oftast nemnd: A. Samarbeid på grunneigarsida/bruke pengar på grunneigarmobilisering B. Felles informasjonsmøte/samlingar /fagmøte/fagleg oppdatering/kunnskapsformidling/ fylkeskommunen medverke med pengar til å hente inn fagfolk/bruke lansering av rapport frå merkeprosjektet som eit høve til også å presentere visjonar om kven som bør samarbeide/ grendemøter C. Administrativt forum/ samarbeid /administrative oppgåver Vi har ikkje aktivt henta inn tilsvarande informasjon om kva utfordringar kommunane ser i høve til fiskeforvalting. Dei innspel vi likevel har fått om dette har i hovudsak dreia seg om fiskekultivering i form av utsetjing av fisk og liknande. Grunneigarsida Sogn og Fjordane skogeigarlag har gjennom eit velgrunna strategisk val teke på seg ei koordinerande rolle innan utmarksforvalting (vilt- og fiskforvalting mv.). Det førte i 2004 til at dei oppretta ei utmarksavdeling. Det gjorde dei i forståing med bondelaget mfl.. Utmarksavdelinga har sitt utspring i prosjektfinansierte satsingar på utmark frå siste del av 1990-talet. Grunneigarorganisasjonane har klart å utvikle utmarksavdelinga til å vera eit aktivt fagmiljø på området. Avdelinga driv tenesteyting på utmarksfag generelt. Primært er tenestene deira retta mot grunneigarar, men dei yter også tenester til andre. Avdelinga har utstrakt samarbeid med kommunar, fylkeskommunar, FoU-aktørar og andre gjennom ulike prosjekt på fagområdet. Plan- og samfunnsavdelinga har hatt fleire møte med representantar for utmarksavdelinga (administrativt). Det siste i mai På møtet i mai 2012 var tema oppfølging av kommunane sitt ynskje om å satse på og styrkje grunneigarorganisering. Skogeigarlaget deler kommunane sitt ynskje. Dei vil ta initiativ til eit fleirårig prosjekt med mål om å få grunneigarorganiseringa til å samsvare betre med korleis hjorten nyttar landskapet. Dei har signalisert at eit slik prosjekt vil krevje at fleire aktørar, m.a. fylkeskommunen, vert med på finansieringa. Fylkeskommunen har tidlegare løyvd midlar til eit småviltprosjekt i regi av Skogeigarlaget. Det har også vore teke initiativ i høve til fiskforvalting, m.a. eit prosjekt for utvikling av ny og meir effektiv teknologi for å drive uttynningsfiske/fiskekultivering. Skogeigarlaget har elles utfordra fylkeskommunen til å gje tilskot til eit prosjekt som skal betre skogeigarlaget si råd- og rettleiingsteneste ovanfor grunneigarane (i høve viltforvalting). Skogeigarlaget ventar også at Fylkeskommunen medverkar til å byggje gode fagmiljø og sikre fagkompetanse både lokalt(i kommunane) og regionalt. Det gjeld også i høve næringsutnytting av vilt- og fiskeressursane. Skogeigarlaget ynskjer også at fylkeskommunen skal medverke til at kommunane får tenlege retningsliner for bruk av fiskefondsmidlar. Jegerar og fiskarar Vi har ved ulike høve fått innspel frå NJFF Sogn og Fjordane og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Sogn og Fjordane, om vilt- og fiskforvalting. På FNF-samling i november 2010 bad vi om tilbakemelding på korleis prioritere tiltak/arbeidsoppgåver knytt til friluftsliv, vilt og innlandsfisk. Kartleggings- og kunnskapstiltak knytt til innlandsfisk og fisk vart då høgt prioritert. Det vart signalisert forventingar til grunnstønad, frå fylkeskommunen, til (friluftslivs-) organisasjonane. Det å stimulere nye grupper til å byrje med friluftsaktivitetar vart også høgt prioritert. 6

7 Vi har hatt fleire møter med styret/leiinga i NJFF Sogn og Fjordane. Siste møtet var i mai NJFF Sogn og Fjordane ynskjer meir føreseielege økonomiske rammer for sin aktivitet. Dei har fleire faste utviklingsprosjekt som går over tid. Det gjeld mellom anna prosjekt for rekruttering av ungdom og kvinner til friluftsaktivitet. Dei meiner at finansiering av denne typen tiltak bør kunne avklarast gjennom fleirårige avtaler mellom fylkeskommunen og NJFF Sogn og Fjordane. Dei ynskjer også at ein grunnstønad vert innarbeid i ei slik «utviklings»-avtale. NJFF Sogn og Fjordane saknar fylkeskommunal tilskotsordning for innlandsfisk (jamfør ordninga med statleg tilskot til vilttiltak). Dei er opptekne av at steinkobbe (sel) bør kunne jaktast i heile Sogn og Fjordane (også indre deler av Sognefjorden), når bestandane tilseier det. Det same gjeld oter. På denne bakgrunn ser dei behov for meir kunnskap om sel- og oterbestandane i fylket. Dei ynskjer likeeins meir kunnskap om småvilt. Dei ser også behov for betre grunneigarorganisering og tilrettelegging for jakt og fiske (inkludert tilrettelegging for funksjonshemma/ universell utforming). NJFF Sogn og Fjordane ynskjer at fylkeskommunen medverkar til tiltak som kan heve kompetansen til den vanlege jeger (i høve til human jakt, mv.). NJFF er særs opptekne av at jakt og fiske skal ha brei samfunnsaksept, og har m.a. siste året hatt fleire seminar rundt i fylket der human jakt og sikkerheit har vore det sentrale tema. Dei ynskjer i tillegg at fylkeskommunen skal medverke til prosjekt som kan heve kvaliteten på arbeidet med ettersøk av skada hjortevilt. NJFF Sogn og Fjordane ynskjer å vere ein kunnskapsleverandør både lokal og regionalt. NJFF har m.a. vore aktive i høyringsprosessar knytt til småkraftutbygging, for å ivareta jakt og fiskeinteressene. Forskings- og utviklingsinstitusjonar Fylkeskommunen har årleg gjeve Stiftelsen Norsk hjortesenter tilskot til å arrangere ein nasjonal fagkonferanse (hjort til tusen) om hjort og hjorteforvalting. Hjortesenteret har forventing til at dette vert vidareført. Dei ynskjer også forskings- og utviklingsoppdrag knytt til hjort og hjorteforvalting. Visjonen deira er å «utvikle hjorten som nærings- og viltressurs». DN har avtale om kjøp av tenester med hjortesenteret. Avtalen skal medverke til at hjortesenteret «opprettholdes som kompetansesenter for oppbygging og formidling av kunnskap om viltlevende hjort». Hjortesenteret skal, i følgje avtalen; medverke til at kommunane utarbeider gode mål for forvalting av hjort medverke til å utvikle gode samarbeidsløysingar som kan fremje god og effektiv forvalting av hjortebestandane syte for å ha naudsynt kompetanse til å kunne svare på spørsmål om forvalting av hjort syte for at ny kunnskap vert lagt til rette for forvaltinga, både lokalt og sentralt arrangere årlege fagmøte, der lokale forvaltarar, rettshavarar og jegerar er den primære målgruppa. Bioforsk Vest Fureneset har arbeidd med og opparbeid kunnskap om beiteskader på hjort, sjå t.d. Bioforsk Rapport Vol. 5 Nr , Kostar hjorten meir enn han smakar? Dei hevdar at store hjortebestandar kan utgjere eit trugsmål mot tradisjonell landbruksdrift, i einskilde område. Dei ventar at fylkeskommunen adresserer denne problemstillinga. Dei ynskjer at fylkeskommunen legg vekt på forskings- og opplysningsarbeid knytt til beiteskader (av hjort) på innmark og skog. Bioforsk Vest Fureneset saman med Skog og Landskap og Norsk Landbruksrådgjeving i Sogn og Fjordane vil gjerne medverke til dette. 7

8 Bioforsk Vest Fureneset meiner også at aukande bestand av grågås på kysten og i ytre fjordstrok må viast større merksemd, mellom anna i høve til beiteskader og bestandsforvalting. Vilt- og fiskeseminar Fylkeskommunen samarbeider med fylkesmannen, bondelaget, skogeigarlaget og jeger- og fiskerforbundet om å arrangere årlege seminar. Tema for seminara vekslar mellom vilt og fisk (anna kvart år). Statlege forventingar og strategiar Mål som forvaltingsreforma skal medverke til å realisere er som følgjer: Styrkje folkestyre og demokrati på lokalt og regionalt nivå gjennom desentralisering av makt og mynde og klar ansvarsdeling mellom forvaltingsnivåa. Verdiskaping og sysselsetjing basert på lokale og regionale fortrinn og føresetnader til beste for innbyggjarar og næringsliv, som sikrar det framtidige grunnlaget for velferda i samfunnet. Ein meir samordna og effektiv offentleg forvalting ved å sjå ulike sektorar i samanheng innanfor dei einskilde regionane. Effektiv ivaretaking av nasjonale mål som for eksempel likeverdige tenestetilbod og rettstryggleik for den enkelte. Miljøverndepartementet har i brev gjeve uttrykk for kva oppgåver staten meiner det er viktig at fylkeskommunen prioriterer innanfor forvalting av vilt og innlandsfisk. Prioriterte oppgåver er som følgjer: Utøve mynde når det gjeld jakt- og fangsttider mv., knytt til jakt på artane elg, hjort, kanadagås og stripegås. Gje kommunar og organisasjonar, bedrifter og einskildpersonar hjelp, råd og rettleiing i saker om viltforvalting. Forvalte artane av innlandsfisk som det er tillate å fiske etter, i følgje innlandsfiskeforskrifta 2. Ivareta omsynet til lokale bestandar ved gjennomføring av vassdragstiltak og kultivering av innlandsfisk og i regional areal og transportplanlegging. Integrere forvaltinga av innlandsfisk i den heilskaplege vassforvaltinga. Medverke til å følgje opp mål og aktivitetar frå Strategi for forvalting av hjortevilt (jamfør DN-rapport ). Strategi for forvalting av hjortevilt definerer fem konkrete mål: 1. Forvaltinga skal sikre livskraftige og sunne hjorteviltbestander, eit rikt biologisk mangfald og naturens framtidige produksjon av varer og tenester 2. Forvaltinga skal ha brei samfunnsaksept og legitimitet 3. Forvaltinga skal sikre samarbeid og samhandling mellom lokale, regionale og nasjonale aktørar og aktuelle sektorar 4. Forvaltinga skal vere basert på høg kompetanse på alle nivå 5. Forvaltinga skal stimulere til betre kvalitet og mangfald i opplevingar, tenester og produkt 3. Relaterte utviklingsoppgåver Fylkeskommunen skal som nemnt vere ein regional utviklingsaktør. Det er naturleg at prioriteringar i høve vilt- og fiskforvalting vert sett i samanheng med andre utviklingsområde. Vilt og fisk kan vere ein ressurs eller utfordring i høve fleire område, m.a.: - Folkehelse/friluftsliv og fysisk aktivitet 8

9 - Attraktivitet/busetnad/trivsel - Friviljugheitspolitikk - Næringsutvikling/landbruk/reiseliv/lokal mat - Trafikktryggleik (viltpåkøyrsler) - Naturforvalting (kunnskap, haldningar, bærekraft) 4. Drøfting Vilt- og innlandsfiskbestandane er ressursar som kan vere med på å utvikle Sogn og Fjordanesamfunnet. Jakt og fiske si rolle som friluftslivsaktivitet, i høve stimulering til fysisk aktivitet, vert utgreidd i Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet , jamfør planprogram. Det kan der til dømes vere aktuelt å utvikle strategiar for å rekruttering til fysisk aktivitet, inkludert jakt og fiske. På denne bakgrunn vert ikkje slike problemstillingar drøfta vidare i dette notatet. Det er store forventingar til at fylkeskommunen skal medverke til å utvikle vilt- og innlandsfiskressursane. Det er likevel slik at fylkeskommunen verken direkte (som rettshavar eller jeger/fiskar) eller indirekte (som «løyve»- og/eller lovgjevar) disponerer vilt- og fiskressursane. Følgjande føresetnader må difor vere på plass dersom fylkeskommunen skal lukkast med fylkeskommunale strategiar for vilt- og fiskforvalting: Strategiane må ikkje bryte med føringar gjeve av staten (lovgjevar) Strategiane må vinne aksept hjå grunneigarar (rettshavarane) og jegerar/fiskarar For hjortevilt må strategiane samsvare med kommunane (løyvegjevarane) sine mål På bakgrunn av ressurssituasjonen vil det uansett ikkje vere aktuelt for fylkeskommune å ta eit eineansvar for utvikling av vilt- og innlandsfiskeressursane. Vi er avhengig av grunneigarar sine initiativ, friviljug arbeid i organisasjonane og velvilje frå kommunane, dersom vi skal drive utviklingsarbeid. Det er viktig å få på plass tenlege utviklingsavtaler med lag og organisasjonar. Utvikling av slike avtaler vil vere i samsvar med den fylkeskommunale planstrategien som seier at vi skal «styrkje rolla til frivillig sektor - lokalt og regionalt». Grunneigarane har ei heilt avgjerande rolle, i høve vilt- og innlandsfiskressursane, sidan det å styre uttaket/forvaltinga i hovudsak er overlate til dei. Systematisk utviklingsarbeid kan berre skje innanfor geografiske einingar som utgjer naturlege vilt- og fiskebestandar (t.d. eit vatn/vassdrag). Det er også vanskeleg å fremje næringsutvikling (knytt til vilt og fisk) dersom ikkje grunneigarorganiseringa og forvaltinga er på plass. Kommunane har også peika på at hjorteforvaltinga byr på utfordringar i høve til beiteskader frå hjort, på aktivt drivne landbrukseigedomar. Det å styrke organiseringa på grunneigarsida synest difor å vere naudsynt dersom vilt- og fiskeressursane skal verte nytta på best mogleg vis. Betre organisering/meir samarbeid vil til dømes gjere det lettare å utvikle effektive skadeførebyggjande tiltak og varierte jakt- og fisketilbod. Ei satsing på betre grunneigarorganisering vil også samsvare godt med at vi i planstrategien har sagt at vi skal «styrkje merksemd om bruk av natur- og kulturarven som verdiskapar». Dersom vi skal utvikle vilt- og fiskeressursane er det også behov for meir kunnskap om desse, m.a. for å identifisere kva som er naturlege bestandseiningar. Hjorten har vi ein god del kunnskap om gjennom merke- og overvakingsprosjekt (jamfør avsnitt om vilt- og fiskeressursar). Vi har 9

10 også bestandsovervaking gjennom jegerane sine Sett hjort -registreringar. Når det gjeld anna vilt og innlandsfisk er vårt kunnskapsnivå langt dårlegare, fylke sett under eitt. Det er viktig at ny kunnskap vert tilgjengeleg for dei som forvaltar ressursane, det vil seie grunneigarane, kommunane og jegerane/fiskarane. Organisasjonane kan ha ei sentral rolle i dette. Regionale forskings- og formidlingsinstitusjonar vil også kunne medverke til å auke (det «regionale») kunnskapsnivået mellom aktørane i vilt- og innlandsfiskeforvaltinga. «Betre» utnytting av vilt- og innlandsfiskeressursane krev også at vi utviklar effektive forvaltingsmodellar. Når det gjeld fisk synest det til dømes å vere behov for å utvikle meir effektive metodar for kultivering, slik at kvaliteten på fisken kan betrast (i vatn/vassdrag med småfallen fisk). 5. Konklusjon mål, strategiar og tiltak Mål: Vilt- og fiskeressursane skal vere grunnlag for eit variert jakt- og fisketilbod og utvikling av næringsverksemd. Fylkeskommunen skal jobbe etter tre strategiar for å fremje målet: I. Styrking av kunnskapsnivået, om vilt og innlandsfisk, i Sogn og Fjordane. II. Betre organisering av vilt- og innlandsfiskeforvalting på grunneigarsida. III. Utvikling av effektive forvaltingsmodellar for innlandsfisk og vilt. Vi har lista opp tiltak som vi ser for oss å prioritere innan dei tre strategiane, nedanfor. Lista er ikkje uttømande. Andre tiltak kan også vere aktuelle. 1. Det regionale kunnskapsnivået skal styrkast m.a. ved hjelp av følgjande tiltak a. fylkeskommunen etablerer fleirårig utviklingsavtaler med dei viktigaste regionale organisasjonane og forskings- og formidlingsinstitusjonane (jamfør budsjettsak). Utviklingsavtalene skal innehalde ein generell basisfinansiering (utan særskilte bindingar) og eventuelt fleirårig prosjektfinansiering av tiltak som byggjer oppunder fylkeskommunale strategiar/målsetjingar. b. regionale organisasjonar og institusjonar vert prioriterte ved tildeling av tilskotsog budsjettmidlar c. fylkeskommunen skal halde fram med å samarbeide om/ gje støtte til etablerte fagsamlingar o.l.(i Sogn og Fjordane); vilt- og fiskeseminar, hjort til tusen og forvaltarsamlingar for kommunane d. prosjekt som kan gje ny kunnskap og/eller spreie kunnskap om vilt- og innlandsfiskeressursane i Sogn og Fjordane vert prioritert ved tildeling av tilskotsmidlar og i utviklingsavtaler 2. Organisering av forvalting på grunneigarsida skal betrast m.a. ved hjelp av følgjande tiltak: a. fylkeskommunen inngår fleirårig utviklingsavtale med Skogeigarlaget som inkluderer prosjekt for å fremje grunneigarorganisering knytt til hjorteforvalting/ utmarksforvalting. b. tiltak for å fremje grunneigarorganisering vert prioritert ved tildeling av tilskotsmidlar 3. Det skal utviklast effektive forvaltingsmodellar for innlandsfisk og vilt m.a. ved hjelp av følgjande tiltak: 10

11 a. prosjekt som kan fremje effektiv forvalting og/eller redusere ulemper (som t.d. beiteskader) vert prioritert ved tildeling av tilskotsmidlar og i utviklingsavtaler b. fylkeskommunen etablerer felles årlege møte for organisasjonar og institusjonar (med vilt og innlandsfisk som virkefelt), som ledd i evaluering og vidareutvikling av fleirårige utviklingsavtaler. 11

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.05.2016

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.05.2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2016 28980/2016 Håkon Slutaas Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.05.2016 Viltfond 2016 Bakgrunn Møre og Romsdal fylkeskommune har

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Fylkeskommunen har jamfør forvaltningsreforma fått ansvaret for å forvalte deler av følgjande tilskotspostar:

Fylkeskommunen har jamfør forvaltningsreforma fått ansvaret for å forvalte deler av følgjande tilskotspostar: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 6.04.00 8900/00 Tormod B. B. Meisingset Saksnr tval Møtedato 7/0 Nærings- miljøutvalet Miljøutvalet Viltfondsøknader 00 Bakgrunn Fylkeskommunen har jamfør

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Velkommen til hjortakveld

Velkommen til hjortakveld Velkommen til hjortakveld Måndag 1. september Uggdal, Tysnes Opning: Velkomen til Hjortakveld! Hjortejakta 27: Oppsummering, resultat m.m. Hjortejakta 28: Avskytingsprofil, målsetjingar m.m. Forvaltningsplan

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

TILSKOT TIL VILTTILTAK 2010

TILSKOT TIL VILTTILTAK 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 201001927-2 Arkivnr. 146.3 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.08.2010 TILSKOT

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Framtidas hjorteforvaltning

Framtidas hjorteforvaltning Norsk Hjortesenter: Framtidas hjorteforvaltning Framtidas hjorteforvaltning Stein Joar Hegland FoU-leiar Norsk Hjortesenter Norsk Hjortesenter Norsk Hjortesenter: Framtidas hjorteforvaltning Kompetansesenter

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale forventningane til regional og

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane?

Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Nasjonale forventningar korleis svarar fylket på forventningane? Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 06-00 Vedteke i sak /6 i Fylkestinget.06.6 . Innleiing Regjeringa la fram dei nasjonale

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Fylkeskommunen har motteke 14 søknader. Samla er det søkt om 1,5 mill. kroner.

Fylkeskommunen har motteke 14 søknader. Samla er det søkt om 1,5 mill. kroner. Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Sakshandsamar: Torbjørn Hasund E-post: torbjorn.hasund@sfj.no Tlf.: 93004685 Vår ref. Sak nr.: 15/168-63 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 19664/15

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Tilskot til friluftsliv

Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftsliv Tilskot til friluftslivsføremål (Kap. 1420 post 78) med følgjande ordningar: Tilskot til friluftslivsaktivitet Mål for ordninga og målgruppe Tilskotsordninga skal medverke til auka

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet

Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet Tilskotsordningar for 2016 Klima- og miljødepartementet Utdrag frå rundskriv Nr: T:1/15 Tilskot til kulturminnetiltak Tilskot til kulturminnetiltak (Kap. 1429 post 71) Generell omtale Riksantikvaren er

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/8496-4 Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Fylkesdirektøren rår

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett

2 Generelt om tiltaket: Namn på tiltaket:... Kommune:..Fylke: Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Søknadsskjema A-09 Tilskotsmidlar over Miljøverndepartementet sitt budsjett Tilskot til tiltak innan: naturforvalting, vilt-, fiske- og friluftslivsformål 1 Søkjar Namn/Adresse: Postnr.:. Poststed: Org.nummer:...

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane

Skjønnsmidlar til fornyings- og utviklingsprosjekt i kommunane Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.04.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/5086 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Nordhordland Utviklingsselskap IKS, Postboks 13, 5902

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen

Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen Kommetarar til merknader til forslag til forvaltningsplan og føresegner til områdefreding av Stødleterrassen Det er kome inn fleire merknader til føresegnene i fredingssaka. I sjølve vernesaka er reglane

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel : Knutepunktoppdrag - høyringsuttale. Organ : Hovudutval for kultur Møtedato : Sak: 39/07.

Saksprotokoll. Tittel : Knutepunktoppdrag - høyringsuttale. Organ : Hovudutval for kultur Møtedato : Sak: 39/07. Saksprotokoll Organ : Hovudutval for kultur Møtedato : 29.08.2007 Sak nr.: 07/3032-3 Internt 1.nr. 16625/07 Sak: 39/07 Tittel : Knutepunktoppdrag - høyringsuttale Behandling: Dette gir følgjande endeleg

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014.

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Lom fjellstyre SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2014/2381 - DATO: 10.04.2014 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - UTPLASSERING AV BÅT OG OPPBEVARINGSKASSE

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik:

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik: Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 28.01.15 Sakshandsamar: Joar Helgheim E-post: joar.helgheim@sfj.no Tlf.: 415 30 955 Vår ref. Sak nr.: 13/2377-31 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer