Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknadsnr. 2015-0052 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning"

Transkript

1 Søknad Søknadsnr Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på Støtteordning Prosjektnavn inkluderende arbeids MØY- Kvinnebedrifter med Telemarkssving Kort beskrivelse Prosjektet «MØY - Kvinnebedrifter med Telemarkssving» er en ny modell med ambisjon om å heve statusen til kvinner i næringslivet og bidra til at Telemark blir et godt sted å bo og arbeide/skape økt attraktiviteten for Telemark som bo-og besøksted. Visjonen er å bruke kvinners kompetanse bedre slik at Norge kan stå bedre rustet til å takle fremtidens samfunnsutfordringer. Det er viktig at flere kvinner i mye større grad enn nå starter nye arbeidsplasser. Prosjektbeskrivelse MØY vil bidra til å nå det nasjonale målet om 40% kvinnelige bedriftsetablerere, pr. i dag er prosentandelen synkende fra 30% i 2011 til 26% i 2012 (Global Entreprenuer Monitor:2012). «Menn dominerer fortsatt næringslivet», konkluderes det i SSB (2010) artikkelen om kvinner og menn i næringslivet. Prosjektet vil også bidra til å skape attraktive lokalsamfunn for å bo og reise til. Attraksjonskraften betyr stadig mer for hvor folk ønsker å bosette seg. Folk ønsker å bo på trivelige og trygge steder med godt sosialt miljø og variert boligtilbud, levende sentrum med godt handelstilbud, et mangfoldig kultur- og fritidstilbud og gode kommunale tjenester (Distriktsenteret). Den kvinnelige entreprenøren er viktig for lokalsamfunn og grunnlag for bosetning i alle deler av landet (Nærings- og handelsdepartementet 2008). Sverige jobber fortsatt systematisk og på departementsnivå med å styrke kvinners etableringsgrad. Her er det tydelige begrunnelser fra departementshold på at dette er viktig nettopp for å få et mer dynamisk næringsliv. Det vektlegges at de fleste kvinneforetak er små med under fem ansatte, men at de samlet er viktig både for økonomien og fornyelsen i landet. Vi vil hevde at dette er like gjeldende også for Norge og Telemark. «MØY - Kvinnebedrifter med Telemarkssving» vil ta tak i kvinner med drømmer om å starte eget firma. Vi vil tilføre kompetanse, sette kvinnene inn i nettverkbaserte grupper og følge dem over tid frem til ide, etablering og profesjonell drift. Vår modell er spesifikt tilpasset kvinnene og komplimenterer eksisterende virkemiddelapparat, slik at vi sikrer enda flere bedriftsetableringer i Telemark. Ny modell Ny modell er utviklet i samarbeid med Telemarksforskning, Høgskolen i Telemark og Lyk-z & døtrene. Den baserer seg på det beste fra den allerede eksisterende Nettverkskredittordningen, supplert med - 1 -

2 gode erfaringer fra praksisfeltet og med innspill fra forskningslitteratur. Dette vil bli en modell/verktøy/en måte å jobbe på der kunnskap og innovasjon er satt i system med rammer som passer mange kvinner med bedriftstanker og tar hensyn til kvinners livssituasjon generelt. Vi vil starte med de som skal veilede, styrke og trygge kvinnene i etablererprosessen fasilitatorene. Sertifiseringen av fasilitatorene gjøres etter en metode utviklet av Høgskolen i Telemark, avd. for Entreprenørskap og Lyk-z & døtrene, se også grunnprinsipper for opplegget i vedlegg 6. Utdanningen vil vektlegge å være et verktøy i utviklingen fra drøm til realisering og proff drift av egen virksomhet. Fasilitatorene vil lære og bli gode i sine roller gjennom en kombinasjon av teori og praksis. Fasilitatorene rekrutterer, sammen med lokal kompetanse, kvinner som tilbys nettverkbaserte grupper etter deres fase og behov. Etableringen av gruppene skjer parallelt med utdanningsløpet til fasilitatorene. Flere av deltagerne i eksisterende eller tidligere Nettverkskreditt grupper kan være aktuelle for nye grupper inn i MØY modellen. Målsetningen på sikt er å få en fasilitator med lokalkjennskap innenfor hver kommune. Gruppene settes sammen av 5-7 kvinner basert på kunnskap og bedriftens modningsnivå (se vedlagt modell). Hver enkelt gruppe har en varighet på ca. 1. år med 7 fellessamlinger med hensikt å styrke og utvikle nettverk og kompetanse. Ny modell baserer seg på tre læringsnivåer som tar i bruk alpine terminologi; grønn, blå og sort løype. I den grønne løypen ligger drømmene og mobiliseringen som avsluttes med å skrive plan for bedriftsetablering. Blå løype har fokus på oppstart, salg og markedsføring. Det konkluderes for hver bedrift i slutten av løypeperioden om mindre/større korrigeringer og fortsatt drift. Sort løype fokuseres det på profesjonalisering slik at lønnsomheten økes og tidsressursen minskes. Det er mulig å ha fasilitator over tre år slik modellen med løyper er beskrevet ovenfor. Både faislitatorene, gruppene og regionene får utbytte av hverandre gjennom deltagelse på tvers av hverandres nettverk. Tanken er mao. at deltagere og fasilitatorer kan veksle på grupper og regioner de vil jobbe i. Dermed vil nettverket bli betydelig utviklet. Se oversikt modell i vedlegg 4. Modellen legger til rette for å rekruttere drømmerne i grønn gruppe inn til etablerertjenestene og koble noen av bedriftene i blå og/eller sort gruppe som har vekstpotensial inn til Innovasjon Norge. Innovasjonen i prosjektet Kvinner er opptatt av flere faktorer enn de rent bedriftsøkonomiske og prioriterer annerledes enn menn når de skal etablere sin bedrift. Forskere peker på kjønnsforskjeller mellom kvinner og menn med hensyn til risikoaversjon og konkurransevilje. Vi vil undersøke nærmere hvordan og i hvilken grad ulike regnskaper/motiver er gjeldende for kvinner som starter egne bedrifter. Innovasjonen er at vi vil se nærmere på hvordan hensynet til nærmiljø (familie og venner), engasjementet for lokalsamfunnet, samfunnsengasjementet og det bedriftsøkonomiske perspektivet virker inn på samfunnsøkonomien. En slik analyse vil altså på samme måte som FERDs undersøkelse (Vista Analyse ), vise frem dobbelt bunnlinje utover rene bedriftsøkonomiske målvi vil altså undersøke nærmere hvordan og i hvilken grad ulike regnskaper/motiver er gjeldende for kvinner som starter egne bedrifter jf. Ferd og deres sosiale entreprenører er opptatt av den doble bunnlinjen, (både sosiale og økonomiske resultater). Lyk-z & døtrene (www.lyk-z) er en av dem som har sterk tro på at entreprenørskap bygget på individets eget ønske om å skape mer enn en enkelt bunnlinje, er en viktig - 2 -

3 drivkraft for verdiskapningen i samfunnet. Sosialt entreprenørskap skaper ikke bare verdier, men også frigjør verdier i vårt samfunn. Vi har tro på at det samme gjelder kvinnebedrifter og vil undersøke dette nærmere ved å se på en firedobbelt bunnlinje med fokus på nærmiljø (familie og venner), engasjementet for lokalsamfunnet, samfunnsengasjementet og det bedriftsøkonomiske. I tillegg vil prosjektet gjennom følgesforskning av de kvinnelige bedriftsdeltagere se konkret på hvilke utslag innenfor de fire ulike områdene dette gir for de enkelte regionene og i den enkelte bedriftene i Telemark. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Nettverkskreditt Telemark Strandgt. 4 Org.nr: DRANGEDAL Linda Cecilie Furulund Bølehøgda SKIEN Linda Cecilie Furulund Bølehøgda SKIEN Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Foreningen Nettverkskreditt Telemark håndterer pr. i dag Nettverkkredittordningen som tidligere var en Innovasjon Norge eid lavterskelordning for bedrifter. Innovasjon Norge besluttet i 2010 å ha fokus på vekstetablerere og la ned Nettverkskredittordningen. Innovasjon Norge Telemark trakk seg ut i 2012 og overlot ansvaret for videreføringen til foreningen. Dette hadde sammenheng med Innovasjon Norges dreining fra lavterskel til fokus på vekst og internasjonalisering. Dermed har foreningen Nettverkskreditt Telemark tatt initiativet til å utrede og utvikle ny modell. I dette arbeidet har vi hentet inn ekstern kompetanse fra bla. Telemarksforskning, se kilder i vedlegg 2 og vedlegg 5 som er utdrag fra strategisk notat utarbeidet av Lars Kobro, forsker ved Telemarksforskning. Dette springer igjen ut fra et behov og etter hvert også et ønske om å optimalisere og vitalisere ordningen. Foreningen har i et forprosjekt (fra 2013 og pågående nå frem til april 2015), bidratt med betydelig egenkapital inn for å nå frem til ny modell som fremlegges i denne søknaden, se mer i vedlegg 1. Nettverkskreditt Telemark har siden oppstarten i 2002 hatt nærmere 250 deltagere i sitt system. Det er etablert grupper med 5-7 deltagere, der de fleste skulle ha en varighet på ca. 2 år. Det er ikke startet nye grupper siden 2012, men det er likevel 6 grupper som fortsatt holder på og flere av disse ønsker å bli med i den nye modellen. I disse gruppene har det skjedd utskiftning av noen av deltagerne siden 2012 og foreningen har kontakt med dem via sin koordinator. Det er et mål å få flere kvinner til å skape egne arbeidsplasser. Forskning, statistikk og erfaring viser at det er vesensforskjeller blant kvinner og menn hva gjelder terskelen fra drøm/ide realisering, risikovurdering, deltagelse i nettverk og type bedriftsetablering. Altinn (2014) oppsummerer det slik: «Kvinner starter sjeldnere bedrift, og starter også andre typer bedrifter enn menn. Ofte dreier det seg om enkelpersonforetak med lav risiko, små vekstambisjoner, rettet mot et lokalt marked. Dessuten - 3 -

4 har kvinner en langt høyere terskel for å starte egne bedrifter sammenlignet med menn.» For å nå målet om 40% kvinnebedrifter må det derfor etter vår mening etableres en spisset kvinnesatsing som møter kvinnene der de er, utfordrer dem innenfor relevante rammer og følger dem opp på den veien de går. Flere påpeker at det må en real holdningsendring til både fra samfunnets side og kvinnen selv relatert til entreprenørskap. «De samfunnsmessige holdningene må generelt endres fra å være negative og nedlatende ovenfor kvinnens evner, til å være mer støttende og motiverende. Samtidig må kvinnen i stor grad endre sine holdninger fra «dette tørr og klarer jeg ikke», til «dette får jeg til». (Winther Dahl og Flørenæs 2014). «MØY» vil ha stort fokus på å bli trygg på seg selv og sin egen bedriftsidè. Fasilitatorene vi bli godt skolert til å møte vanlige holdninger og snu dem. Prosjektmål Prosjektmål over flere faser: 1. Oppnå flere nyetableringer for å nå det nasjonale målet om 40% kvinnelig bedriftsandel i Telemark. 2. Heve kompetansen til min. 10 fasilitatorene som har gått igjennom nyskapende utdanningsmetoder. 3. Øke attraktiviteten for kvinnelige bedrifter ved å heve kompetansen til de ca. 70 kvinnelige deltagere, (fordelt over 12 grupper), som vil bli proffe i sitt nettverk og sin etablering. 4. Få modellen forankret som en del av det etablerte næringsapparatet. 5. Etablere et eget fagtilbud rettet mot kvinnelige gründere. 6. Utføre følgesforskning for å dokumentere effekten av modellen. 7. Sette Telemark på kartet i forhold til kvinnesatsing. 8. Mer forskningsbasert kompetanse via VRI inn til kvinnebedriftene. 9. Synliggjøring av deltagerne gjennom månedlige medieoppslag. 10. Heve statusen for kvinnelige bedriftsetablerere. Forankring Foreningen Nettverkskreditt Telemark har diskutert og snakket med følgende i prosessen frem til forslag til/søknad om ny modell: Kommunal og regionaldepartementet Telemark Fylkeskommune både politisk og administrativt Fylkesmannen i Telemark Innovasjon Norge Telemark og sentralt Etablererkontorene i Telemark Næringskollegiet (bestående av næringssjefer og apparat i kommunene i fylket) Oslofjordfondet Tidligere og eksisterende medlemsbedrifter i Nettverkskreditt LO Telemark NHO Telemark Bedriftsforbundet Ferd Likestillingssenteret Tilsvarende nettverkskredittforeninger i Hordaland, Tromsø, Buskerud, Møre og Romsdal - 4 -

5 Telemarksforskning Høgskolen i Telemark Lyk-z & døtre. Bygdekvinnelaget. Bondekvinnelaget Mentorordning for kulturbedrifter Ulike kvinner som er potensielle som deltagere i grupper eller fasilitatorer Ulike ressurspersoner med kompetanse og bakgrunn fra kvinnebedrifter Vi har fått klare tilbakemeldinger fra de aller fleste at de ser viktigheten av å jobbe spesifikt mot målgruppen kvinnelige etablerere og følge dem opp over tid slik den nye modellen beskriver. Prosjektorganisering Foreningen Nettverkskreditt Telemark etablerer prosjektet MØY - Kvinnebedrifter med Telemarkssving. Foreningen skal fortsatt utføre et samfunnsoppdrag til beste for etablerere i Telemark. Den nye modellen som skal erstatte tidligere gruppemodell fra nettverkskreditt og kan beskrives som et nytt reisverk med velkjent materiale. Foreningens administrasjon vil bestå av prosjektleder i tilnærmet 50% stillingsressurs, i tillegg vil fasilitatorene bli hyret inn for å virke i en/flere grupper. I et prosjektstyre vil det være 3 kompetente kvinnelige bedriftsetablerere fra de ulike regionene, 1. fra virkemiddelapparatet og 1. fra fasilitatoropplæringen. Utover styret etableres en ekspertgruppe oppnevnt av styret bestående av en prosessveileder fra den tidligere Nettverkskredittordningen, en fra Høgskolen i Telemark/Telemarksforskning, en fra bondekvinnelaget og en uavhengig. Samarbeidspartnere Lokale næringsaktører Regionale næringsselskaper, - hager/inkubatorer og satsinger Fylkesaktører som Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Fylkesmannen, NHO, Nav mfl. Nasjonale aktører som Regional- og moderniseringsdepartementet, Attføringssenteret, Innovasjon Norge, Siva mfl. Internasjonale aktører som nordiske partnere bla. innenfor Erasmus + programmet Aktiviteter 1. H15: Ferdigstille utdanningsopplegg for fasilitatorer 2. H15: Ferdigstille kriterier for inntak av fasilitatorer : Synliggjøring 4. H15- V16: Forprosjekt/kvalifiseringsstøtte forskning 5. H15 og H16: Kvinnekonferanse i tilknytning til Grûnderuka 6. 15: Rekruttering av kvinner som fasilitatorer og gruppedeltagere. 7. H15: Oppstart 3 pilotgrupper 8. V16: Første samlinger nye fasilitatorer : Hyppig synlighet i media og jevnlige møter med virkemiddelapparatet og særlig etablererkontorene. 10. V17: Igangsette grupper - totalt 12 i prosjektperioden - 5 -

6 11. V17 18: Utdanningsopplegg for fasilitatorer : Følgesevaluering (20): Forskning hovedprosjekt 14. H17 og H18: Kvinnekonferanse i tilknytning til Grûnderuka 15. H18: Sluttevaluering : Drift og oppstart høgskoleutdanning beregnet for kvinnelige fasilitatorer Målgrupper Kvinner som deltagere i ulike grupper, (grønn, blå eller sort). Kvinner som fasilitatorer innenfor følgende kriterier; gode kommunikatorer, erfaring fra egen bedrift, ha gjennomføringsevne og være en god nettverksbygger. Samarbeidspartnere i styret, ekspertgruppe, virkemiddelapparat o.a. Resultat 72 deltagende kvinner i de ulike løypene. 20 nye kvinnelige bedrifter i Telemark i prosjektperioden. Rekruttert minst 10 kompetente fasilitatorer. Etablert nytt fagtilbud rettet mot kvinnelige entreprenører. Synliggjort modellen for kvinner i medier og via publikasjoner. Dokumentere samfunnsnytten av de fire regnskapene kvinnene tar hensyn til/påvirkes av. Etablert en kvinnelig bedriftsnettverksmodell med status. Den nye modellen skal være synlig og brukes i ulike næringssentre og av -aktører. Effekter Heve statusen for kvinnelige bedrifter og øke antall arbeidsplasser i Telemark. Den nye modellen vil bidra til 40% andel kvinnelige etablerere jf. nasjonale mål om etablering. Kompetansetilførsel for fasilitatorer gjennom sertifisering. Flere nettverk på tvers av regioner og bransjer. Fornøyde gruppedeltagere som får bistand og oppfølging over tid. Samfunnsøkonomisk i Telemark gir modellen attraktive bosteder, innovative bedrifter og er med på å stabilisere familieøkonomien. Gode eksempler og synliggjøring av små og velfungerende kvinnebedrifter som gjør at mange andre tør ta steget. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Prosjektet deles opp i tre faser, alle beskrives her. Vi presiserer at vi i første omgang søker om delfinansiering til fase 1. Vi vil videre komme tilbake med ny søknad for delfinansiering av fase 2 dersom resultatene i første fase tilsier det. I fase 3 er planen at MØY er over i en driftsfase og del av et samordnet næringsapparat. Innenfor fase 1 (15-16) ønsker vi å fokusere på følgende: synliggjøring (på arenaer, ovenfor deltagere og finansiører/samarbeidspartnere), rekruttere deltagere (fasilitatorer og bedrifter/kvinner), Opprette 3 pilotgrupper, gjennomføre en første samling for fasilitatorer, tett dialog med øvrig næringsapparat, forskning (kvalifiseringsstøtte). I fase 2 (17 18) vil vi fokusere på: Utdanning av fasilitatorer, oppstart av grupper, samordning med næringsapparat, forskning (hovedprosjekt), følgesevaluering og sluttevaluering. Fase 3(19-): drift som en del av næringsapparatet for etablerere og fasilitatorutdanningen som et studietilbud på høgskolen

7 Kostnadsplan Tittel SUM Diverse Fasilitatorer Ferdigstille/samordne utdanning/sertifiseringso ppl Forskning Kontorhold Markedsføring Prosjektleder (oppstart mai 2015) Sertifisering Fasilitatorer Styre/ekspertgruppe Årlig kvinnekonferanse Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Andre bidragsytere Delfinansiering av utd.prg. fra andre Egenkapital Nettverkskredittforeninge n Ferd Inntekt gruppe/løypedeltagere Inntekter fasilitatorer Inntekter kvinnekonferanse o.a Oslofjordfondet Regionene/kommunene Tilskuddsordning for etablering av arbeidsplasser og for arb plass med fokus på inkluderende arbeids Sum finansiering Geografi 800-Telemark Vedleggsliste - 7 -

8 Dokumentnavn Filstørrelse Dato Søknad fylket vedlegg 1.docx Søknad fylket Vedlegg 3.docx Søknad fylket vedlegg 4.docx Søknad fylket vedlegg 6.docx Søknad fylketvedlegg 2.docx Søknbad fylket vedlegg 5.docx