Søknad på «Støtteordning»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad på «Støtteordning»"

Transkript

1 Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av til Nord Trøndelag fylkeskommune gitt melding jfr. omstillingslovens 3 om at de vil avvikle sitt eierskap i Sødra Cell Folla AS. Styret for Sødra Cell Folla AS har fått i oppdrag å utarbeide en plan for avviklingen av Sødra sitt engasjement i Follafoss. Kommunens ledelse har gjennomført flere møter med selskapets ledelse og styre, for derigjennom å få en nærmere og mer detaljert oversikt over den situasjon som er gjeldende og ikke minst vil være et faktum Prosjektbeskrivelse Se de opplysninger som er gitt under fanen SPESIFIKASJON Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier Verran kommune Liavegen MALM - Kontaktperson Jacob Br. Almlid Liavegen MALM Prosjektleder Jacob Br. Almlid Liavegen MALM Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Utfordringer for Verran samfunnet Først og fremst gir dette umiddelbare konsekvenser for de ansatte (51) som blir direkte berørt, og som pr står uten arbeid å gå til. De ansatte er sikret lønn og ytelser fra Sødra i oppsigelsesperioden. Arbeidsplikten opphører I tillegg ert det 7 lastearbeidere, 5 årsverk i lokal transportbedrift og 2 årsverk i Norsk Virkesmåling (tømmermålere) og 2 renholdere (ISS) som kan defineres som direkte berørt. Totalt utgjør dette 67 årsverk. Jfr. Trøndelag Forskning og Utvikling (TFOU) sin rapport "Hjørnesteinsbedriften Sødra Cell Folla AS, en analyse av industripolitiske rammebetingelser og samfunnsmessig betydning" av 2006 kan man multiplisere antall ansatte som er direkte berørt med 1,9 dvs. det er grunnlag for å beregne antallet berørte til å være i overkant av hundre personer. Dette i et lokalsamfunn som har anslagsvis ca innbyggere. De samfunnsmessige konsekvensene er dermed formidable både for direkte berørte, men også i høyeste grad for hele Verran samfunnet.

2 TFOU sin rapport av 2006 gir et konkret bilde av disse utfordringene. Hvilken tilnærming til de foreliggende utfordringene må og kan tas I den første fasen, med de store mediaoppslag har representanter for Sødra Cell Folla AS, de tillitsvalgte og kommunens politiske ledelse evnet å formidle et nøkternt og realistisk budskap og kommentarer til situasjonen. Oppsummert synes det å være to hovedbudskap: A. Behovet for å arbeide med en løsning som innebærer at fabrikken drives videre med nye eiere B. Behovet for å starte et langsiktig omstillingsarbeid, hvor det søkes utviklet ny og annen aktivitet i Follafoss. Slik Verran kommune ser det er det ingen motsetning mot en slik tilnærming, da Verran i den første fase må holde alle muligheter åpne, som inneholder begge hovedstrategier, noe som er lagt til grunn for arbeidet i fase 0. Verran kommune apparat for å bidra i omstillings- og utviklingsarbeidet Verran kommune har i dag ikke dedikerte ressurser til å arbeide med næringsutvikling utover en 40 % stilling som er plassert i Verran Utbyggingsselskap (drift av industrilokaler og administrering av næringsfond). I tillegg arbeider ordfører aktivt opp mot og med næringslivet. Rådmannen utfører også mange konkrete oppgaver mot og med næringslivet. Kommunestyret vedtok i juni å opprette en stilling som næringssjef. Kommunen er ferdog nå i gang med en rekrutteringsfase, men kan ikke påregne at en næringssjef er på plass før primo Fra kommunens side er det spesielt viktig i den kommende tiden evner å arbeide planmessig med næringsutvikling sammen med kommunens næringsliv, i tillegg til det ekstraordinære som har oppstått på bakgrunn av Sødra sin beslutning. Den samlede kapasitet rådmannen derfor har tilgjengelig til den første og innledende fasen er derfor begrenset, og dette medfører at rådmannen har iverksatt en omrokkering og frigjøring av kapasitet på flere områder, for derigjennom å kunne etablere nødvendige administrative støttetjenester som skal bidra i, utføre deler av og gi administrativ støtte til omstillingsarbeidet i fase 0. Totalt har rådmannen frigjort 150 % stillingsressurs som nå arbeider med fase 0. Disse stillingsressursene vil måtte kompenseres med andre ressurser (innleie) for å ivareta de ordinære oppgavene i kommunens administrasjon og tjenesteproduksjon. I tillegg vil det være behov for å kjøpe enkelte tjenester, som også må konkretiseres. Videre vil det oppstå en rekke kostnader til å drive prosessen, s.s. reise, møter, servering etc. etc. Organisering Verran kommune vil tidlig i arbeidet med fase 0 ta stilling til en effektiv organisering og styring av dette arbeidet. Formannskapet i Verran gjennomførte den 10 ds. et møte med Leksvik kommune og LIV, for derigjennom å kunne trekke veksler på de erfaringer Leksvik kommune har fra sin siste omstilling. Vi innheter også informasjon og erfaring fra en rekke andre miljøer og instanser. Svært viktig er det at det etableres en effektiv og styringsdyktig ledelse av arbeidet, samtidig som det er fokus på en god forankring i kommunens formelle politiske organ, lokalsamfunnet og eksisterende næringsliv. Det administrative apparatet organiseres som et eget prosjekt, og er underlagt rådmannen. Det administrative apparatet rapporterer til en styringsgruppe som leder arbeidet. Verran kommune gjennomførte over 5 år Pilot småsamfunn, hvor det ble utviklet og implementert en god arbeidsmetodikk, med såkalte verdiskapingsallianser. Denne metodikken inngå som en sentral arbeidsmetodikk i omstillingsarbeidet. Metoden innebærer bl.a. at man evner å ansvarlig

3 gjøre deltagere og interessenter i delprosjekter/oppgaver på en svært god måte. Dette innebærer at det også allerede i fas 0 vil måtte etableres flere delprosjekter (verdiskapingsallianser). Disse rapporterer via det administrative apparatet til styringsgruppen. Naturlig er det også at representanter enten direkte eller indirekte fra styringsgruppen er deltagere i de forskjellige verdiskapingsalliansene (delprosjektene). Prosjektmål Oppgaver fase 0 (frem til ) 1. Etablere en organisasjon (prosjekt Fase 0), med bemanning til å håndtere de praktiske oppgavene. Arbeidet administrativ ledes av rådmannen. 2. Informasjon til lokalsamfunnet. Det er gjennomført et folkemøte i Follafoss Flere møter skal avholdes, for derigjennom å informere og engasjere lokalsamfunnet. 3. Utrede og konkretisere søknad om støtte til et langsiktig omstillingsarbeid. Samarbeid med Innovasjon Norge, og vil innebære behov for innleie av ekstern bistand. 4. Oppdaterte rapport av I samarbeid med Fylkeskommunen engasjere TFOU til å foreta en oppdatering av rapport, herunder beskrive utviklingen i "Sødra" perioden ( ). Rapporten vil belyse de samfunnsmessige konsekvensene av en nedleggelse av fabrikken. 5. Dokumentasjon av Follasamfunnet. Utarbeide materiale som skal/kan benyttes i presentasjonsarbeidet. Utarbeide en dokumentasjon som viser hva Follasamfunnet er et høyst oppegående og aktivt lokalsamfunn med kvaliteter. 6. "Fra realkompetanse til formal kompetanse". Utarbeide en oversikt over ansattemassens kompetanse, erfaring etc. Det startes et arbeid med å kartlegge behov for kompetanseheving, kurs etc. som kan starte når arbeidsplikten opphører. Samarbeid med NAV lokalt og regionalt. Målsetning er å utnytte perioden hvor ansatte er sikret økonomisk til å foreta kompetansepåfyll som medfører at personell kan oppnå formal kompetanse. Samarbeid med NAV lokalt og regionalt. 7. "Follapunktet."Utvikling av et Follapunkt (foreløpig navn) som er bemannet til faste tidspunkt, og hvor hensikten er å kunne formidle informasjon om situasjonen for Follasamfunnet, hva gjøres, motta råd og tips, formidle kontakt mot aktuelle fagmiljø. Å utfordre og engasjere frivilligheten vil være sentarlt. 8. Kommunale apparatet. Rådmannen klargjør ovenfor alle tjenesteenheter i kommunen, en del forventninger om spesiell fokus og oppmerksomhet mot alle som er berørt direkte og indirekte. Kommunen har allerede fått en del henvendelser fra innbyggere som uttrykker bekymring og "redsel" for fremtiden. Dette omfatter spesielt helse, skole og oppvekst. 9. Konkretisere delprosjekt "Ny eier av fabrikken". Delprosjekt er konkretisert, og Per Kosberg (PK) er leid inn som utførende prosjektleder. PK engasjerer andre nødvendige personell ressurser etter behov. Det er etablert en prosjektgruppe bestående av: Ordfører, Arnt Storli, Roy Benny Selen, Kristian Lunde Jensen og rådmannen. 10. Kartlegge eksisterende fasiliteter i Folla. Starte arbeidet med å kartlegge hvilke fasiliteter tilhørende Sødra som utgjør og kan utgjøre positive ressurser i et omstillingsarbeid. (bygg, kai, strøm etc. etc) 11. Kartlegge negative og positive konsekvenser for annet næringsliv i Folla. Konkretiserte behov bedriftene Folla Tech og Salmar har og kan ha for mulig ekspansjon, men også de negative og umiddelbare konsekvenser en nedstenging av fabrikken har for disse bedriftene. 12. Analyse av næringsmessige og andre fortrinn, i kommunen som kan/bør utvikles videre i et omstillingsprogram. I nært samarbeid med Innovasjon Norge.

4 13. SMB Utviklingsprogram. Kartlegge potensialet i eksisterende næringsliv mht. utvikling og innovasjon. Gjennomføres i nært samarbeid med Innovasjon Norge. Dette er en foreløpig oppstilling av oppgaver som justeres jf. en løpende vurdering. Kostnader Våre foreløpige vurderinger tilsier at kostnadene til fase 0 vil fremstå slik: Pr.sj. Delprosjekt/oppgave Intern Ekstern Sum Kostn. Kostn. Kostn. 1 Arbeid fase 0 (eget arbeid) Videreføring CTMP fabrikk TFOU oppdatering rapport Folla pkt. (info) Dokumentasjon Follasamfunnet "Fra real til formell kompetanse" Grensesnitt Salmar/Follatech Søknad omstilling - ( år) Leie av møterom, servering Reisekostnader Sum Finansiering: Følgende finansiering for fase 0 er lagt til grunn: Totale kostnader kr Verran kommune kr Nord Trøndelag Fylkeskommune kr Verran kommune har tidlig i fasen tatt opp behovet for bistand fra Sødra Cell Folla AS mht. finansiering av omstillingsarbeidet. Det forutsettes derfor at Sødra Cell Folla AS kan bidra til å avlaste kommunens egen finansiering. Kommunen vil derfor avklare dette nærmere med bedriften. Nærmere forklaring på enkeltposter: 1. Økonomiske konsekvenser av internt omorganisering og frigjøring av nødvendig kapasitet og kompetanse. Nødvendiggjør innleie av annen kapasitet for å utføre ordinære oppgaver i kommunen. 2. Innleie av ekstern konsulent/rådgiver, for å gjennomføre analyser, vurderinger og kontakt med potensielle nye driver. Inkluderer vurdering av marked, kostnader, råstoff o.s.v. 3. Oppdatering av rapport av 2006, utføres av TFOU. Kommunen gjennomfører intervju med ansatte jf. forslag fra TFOU. 4. Etablering av et "Follapkt" for informasjon og formalisert kontakt med lokalsamfunnet. Informasjonsmateriell. Utfordre lag & foreninger. 5. Utarbeide en dokumentasjon over lokalsamfunnet, benyttes i omstillingsarbeidet. 6. Kompetansehevingsprosjekt for SØDRA personell som er uten arbeid pr Nært samarbeid med bedriften om kartlegging. 7. Innleie av ekstern byggeteknisk kompetanse for en kartlegging og beskrivelse av bygninger og annen infrastruktur på Sødra sitt anlegg. 8. Innleie av ekstern konsulent (f.eks. Proneo) til bistand i arbeid med en søknad om langsiktig omstillingsarbeid. 9. Eksterne kostnader til innleie av møterom, servering etc.

5 10. Reisekonstnader. Forankring Drøftet i partnerskap. Forankret i formannskap og kommunestyre. Prosjektorganisering Organisering av omstillingsarbeidet vil det bli arbeidet aktivt med, for derigjennom å avklare og etablere en effektiv styringsgruppe for arbeidet. Samarbeidspartnere Nord Trøndelag Fylkeskommune Innovasjon Norge avd. Nord Trøndelag Sødra Cell Folla AS Sødra Cell AB Arbeidstakerorganisasjonene i Sødra Cell Folla AS NAV Verran NAV Nord Trøndelag Aktiviteter Se beskrivelse Målgrupper Se spesifikasjon Resultat Se søknad Effekter Opprettholde sysselsetning og bosetning i Follafoss, Verran og regionen

6 Tids- og kostnadsplan Tidsplan Prosjektet gjennomføres i 2012, dvs. FASE 0. Budsjettplan Tittel SUM Total kostnad jf beskrivelse Finansieringsplan SUM Tittel SUM Egenfinansiering NTFK SUM Geografi 1724-Verran Vedlegg Dokumentnavn Filstørrelse Dato Oppdatert analyse Folla.pdf

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag

NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag NIVI Rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen Notat i 2008- Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og regionrådene FORORD

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg

Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger. Bent Aslak Brandtzæg Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan gjennomføre

Detaljer

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger

kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger kommun Hvordan gjennomføre en kommunesammenslåing? Erfaringer og innspill fra frivillige sammenslåinger Bent Aslak Brandtzæg TF-notat nr. 35/2014 TF-notat Tittel: TF-notat nr: 35/2014 Forfatter(e): Hvordan

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg - revisjon. SAKSLISTE ' Berg kommune" NÆRINGSFONDET Kommunestyresalen Møtedato: 05.1 1.2013 Tid: 09.00 Utvalg: Møtested: Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Referat: Behandlingskriterier

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer