Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år"

Transkript

1 Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år

2 Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2007 Beretning om virksomheten Selskapets 139. år Side 4 Styrets beretning Sidene 5 8 Regnskapet 2007 Side 9 Revisjonsberetning Side 11 En dag for 140 år siden Sidene Om virksomheten i 2007 Sidene Det var en gang en Brushytte Sidene Dugnadsgjengen 10 år Sidene Ekte kjærlighet til Byfjellene Sidene Skogens betydning for karbonlagringen Sidene Byfjellene og Fløyen som idretts- og friluftsarena Grafisk tilrettelegging: Jo Gjerstad Produksjon: BODONI Sagen Øvre Bleken gård Tlf Postadresse: Postboks 3139, Årstad 5829 Bergen Skogmester: JØRGEN FRØNSDAL Redaksjon: Jo Gjerstad JØRGEN FRØNSDAL ØIVIND ØVREBOTTEN Opplag: Fotografer: ØØ: Øivind Øvrebotten EI: Erik Ingvaldsen AI: Axel Ingvaldsen EH: Eirik Hagesæter TT: Tore Tollefsen SALG FRA SAGEN Fra Sagen selges det bl.a. ved, materialer, benker og hoggestabber. Vi har også et utvalg i diverse emner for treskjæring etc, og T-skjorter med Selskapets emblem. Salget gir Selskapet inntekter som brukes i Naturparken, samtidig som ressursene utnyttes best mulig. Forsiden: Utsnitt av «Prospect af Iisdalen». Akvarell av J. F. L. Dreier Foto: Svein Skare, Bergen Museum 2

3 SELSKAPETS ÅRSMØTE holdes torsdag 26. april 2007 kl PÅ FLØIEN FOLKERESTAURANT Gratis Fløibane klokken og fra Nedre stasjon mot fremvisning av årsberetning i billettluken og utdeling av billett. Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent og referent, samt 2 stk til å signere protokollen 2. Styrets årsberetning for Årsregnskap for Fastsettelse av kontingent 5. Forslag til endringer av selskapets lover 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 og Innkomne saker 7. Valg av styremedlemmer På valg er: Styreleder Gunnar J. Alsaker Styremedlemmene Martin Smith-Sivertsen og Elisabeth Jebsen Marek 8. Valg av valgkomité 9. Valg av revisor I tilknytning til årsmøtet vises filmen «Matauke i Våkendalen under okkupasjonen» Amatøropptak tatt opp i 1942 Introduksjon ved Grethe Taraldset VELKOMMEN 3

4 Styrets årsberetning for 2006 Stiftelsen Bergens Skog-og Træplantningsselskaps formål er å sikre og å forvalte de områder som Stiftelsen disponerer til beste for Bergen by, blant annet ved å foreta planting og drive skogskjøtsel verne, tilrettelegge og vedlikeholde områdene som rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig del av landskapsbildet og som livsmiljø for planter og dyr ivareta landskapets egenart og å arbeide for vern av kulturminnene i området. Bergens Skog-og Træplantningsselskap er etablert 6. august 1868 og er registrert som Stiftelse. Stiftelsens oppgaver er omfattende og behovet for innsats er stort i hele forvaltningsområdet. De økonomiske ressurser setter imidlertid klare begrensninger for hva som kan gjennomføres. Ved beretningsårets slutt hadde Stiftelsen 4 fast ansatte. Det har ikke vært sykefravær av arbeidsmessig karakter og ingen ulykker. Arbeidsmiljøet er godt og det har ikke vært nødvendig å iverksette tiltak. Det er ingen kvinner ansatt i Stiftelsen. Av styrets 9 medlemmer er 3 kvinner. Stiftelsens virksomhet utøves under nødvendige miljøhensyn. Arbeider i nedslagsfeltet for drikkevannsforsyningen til Bergen kommune gjennomføres i samsvar med pålegg fra kommunale myndigheter. Styret har etter årsmøtet i april 2007 bestått av styreleder Gunnar J. Alsaker, nestleder Arne Sælen og styremedlemmene Erling Birkeland (oppnevnt av Bergen kommune), Tore Tollefsen, Martin Smith-Sivertsen, Anne Siri Lingaas, Atle Engelsen, Elisabeth Jebsen Marek, Birthe Vatshelle Solum og varamedlem for kommunens representant Anne Christine Flø. Det er avholdt 8 styremøter og en befaring. I tillegg har styrets medlemmer avholdt diverse møter i komiteer og utvalg knyttet til prosjekter og spesielle arbeidsoppgaver. Styret mottar ikke honorar for sitt arbeid, og har ikke stillet sikkerhet for tillitsvalgte. Regnskapet viser et driftsresultat på 2 552, Netto finansinntekter er tilført med kr , hvoretter årets overskudd blir , som tillegges egenkapitalen. Styret mener at årsregnskapet og årsberetningen gir et rettvisende bilde av Stiftelsens virksomhet og stilling pr , og mener derfor at forutsetningen for videre drift er til stede. Styret takker de ansatte for innsatsen i beretningsåret og våre bidragsytere for økonomiske tilskudd til virksomheten. Bergen, 10. mars 2008 Gunnar J. Alsaker styreleder Erling Birkeland Arne Sælen Elisabeth Jebsen Marek Tore Tollefsen nestleder Martin Smith-Sivertsen Anne Siri Lingaas Atle Engelsen Birthe Vatshelle Solum 4 Jørgen Frønsdal skogmester

5 Resultatregnskap pr. 31. desember DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Inntekter Salgsinntekt mv avgiftspliktig Salgsinntekt mv avgiftsfritt Andre inntekter...note Beregnet arbeidsinnsats v/dugnad...note Sum driftsinntekter Kostnader Lønninger, folketrygd og personalkostnader... note Motpost til dugnadsarbeid...note Andre kjøp, tilvirkning, salgs- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Aksje/obligasjonsinntekter Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Årets resultat

6 Balanse pr. 31. desember EIENDELER Varige driftsmidler Bygninger «De Blå Hestene»...note Transportmidler, maskiner o.l Sum anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner Aksjer Sum finansielle anleggsmidler...note Omløpsmidler Fordringer Forskuddsbetalte forsikringer etc Bankinnskudd (herav bundet ) Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Testamentariske fond...note Annen egenkapital Årets resultat overskudd Sum annen egenkapital Sum testamentariske fond og annen egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandører Skyldig folketrygdavgift og skattetrekk Skyldig mva Annen kortsiktig gjeld Øremerkede prosjekter Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og selskapskapital Bergen, 10. mars 2008 Gunnar J. Alsaker Martin Smith-Sivertsen Tore Tollefsen Erling Birkeland Anne Siri Lingaas Arne Sælen Elisabeth Jebsen Marek Atle Engelsen Birthe Vatshelle Solum 6

7 Noter til regnskapet Selskapet er gitt eiendomsrett til kunstverket «De blå hestene» som er plassert på Fløyen. 2. Obligasjoner er oppført til pari verdi. Aksjer: Fløibanen AS 1 aksje 100 Storebrand ASA ord. 397 aksjer Testamentariske fond Bonnevie Angells Fond Bonnevie Angell og hustrus gave Hildur og Harald Utnes Fond Johan Thesens legat A. B. Halvorsens Fond H. A. Michelsens Fond Konsul J. C. Isdahls Legat D. H. Griegs Fond K. Thisted og H. G. Bentzon Thisteds Fond Birger Olav Jaasunds Fond Jørn B. Erlandsens minnefond Andre inntekter Tilskudd Bergen kommune Medlemskontigent Annonser årsmelding Inntekter eiendommer GC Rieber fondene benker (netto) Bok Våkendalen Visjon Vest Grieg Foundation GC Rieber Fylkesmannen Andre gaver Dugnad Beregnet og vist verdi av medlemmers dugnadsinnsats

8 6. Lønn etc Lønn inkl. feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum Lønn til daglig leder er kostnadsført med kr ,. Lovpålagt revisjon er utgiftsført med 8 350,. Andre tjenester ,. I tillegg kommer mva. Foretakspensjon er etablert etter gjeldende lov. 8

9 REVISJONSBERETNING FOR 2007 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Bergens Skog- og Træplantningsselskap for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr , herunder opplysningene i årsregnskapet om forslaget til anvendelse av overskuddet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31. desember 2007 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Bergen, 11. mars 2008 KPMG AS Bjarne Haldorsen Statsautorisert revisor 9

10 Markens Bataljon på utmarsj til Garmannslund anno Foto: Utlånt av Markens Bataljons arkiv. I teten for vårt korps vi går, med pussede blanke bajonetter. Det hele fritt og står, når vi til huen hånden letter. For bajonettene vi løfter hattene. Slik lyder første vers av Markens Bataljons bajonettsang, forfattet i 1910 av Borge Morten Aga. Det finnes ingen sikre opplysninger om når buekorpset i Marken ble stiftet. Man vet at guttene gjerne holdt til i traktene ved Svartediket, og der bygget de en festning på en holme ute i vannet. Under en tørkeperiode i 1933 kom denne holmen til syne forteller krøniken, og det viste seg at et årstall var hugget inn i fjellet. Enda kunne man lese tallene 1 8 5, men dessverre, det siste tallet var så utvisket av vær og vind at det ikke lot seg tyde. For ikke å gå andre korps i næringen ble Markeguttene enige om å fiksere 1859 som stiftelsesår. Foran på bildet står fire gutter med trekårder, de såkalte «chefsbud». Dette var gutter som egentlig var for unge til å gå som soldater. På bildet fremgår det også at samtlige soldater har bajonetter på geværene. Dette bekrefter påstanden at Markens Bataljon i 1890-årene var et rent bajonettkorps. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 10

11 1. EN DAG FOR 140 ÅR SIDEN av Gunnar J. Alsaker, styreleder januar 1868 sendte «Fiirskillingsklubben» ut en offentlig innbydelse til stiftelsesmøte i Bergens Arbeiderforenings bygning i Olav Kyrres gt. (nåværende Eldorado). Innbydelsen lød; Under forutsetning af, at et Selskap med Formaal at virke for Træplantning paa Byens Fjelde, vil vinde almindelig Interesse, tillader undertegnete sig herved at indbyde til Dannelse af et saadant og oppfordrer Medborgere og Medborgerinder til at tegne sig som medlemmer med en aarlig Kontingent af 60 Skilling per Person. Det bemerkes, at et privat Selskap (Fiirskillingsklubben), der tidligere har virket for det samme Formål, vil naar Foreningen er konstituert, tilskyde ca. 60 Spdlr. 6. august 1868 ble dette selskap stiftet og fikk navnet Bergens Skov- og Træplantningsselskap. Det tegnet seg ca. 160 medlemmer. Samtidig opphørte Fiirskillingsklubben. Imidlertid skulle det nye selskap, med entusiastisk styre av kjente borgere bringe med seg den visjon og plan som de allerede hadde arbeidet for i mange år. En visjon som bergenserne og tilreisende, store og små, unge og gamle virkelig har hatt og har stor glede av den dag i dag. En visjon som viste stort samfunnsansvar og som var meget langsiktig. Hør bare hvor vakkert man kunne formulere en visjon for 140 år siden; Det er vort faste Haab, at det Frø som her i al Beskedenhed er lagt i Tidernes Løb skal voxe op til et skyggefuldt Træ under hvis Ly vore Efterkommere kunde mindes dem, der mod mangt et lidet Smiil, aldrig tabte Troen paa Frøets Kraft til at klæde Fjeldene. Selskapets første styre bestod av fem menn; Ole Irgens, skoleinspektør og selskapets formann i 23 år. Han var også Fjellveiens far. Hans Thomas Meinich, amtmann og selskapets første formann. Johan Olai Lothe, apoteker og selskapets første nestformann. Johan Wilhelm Olsen, kjøpmann i Finnegaarden, 6 år som selskapets formann. Lauritz Wiborg, kjøpmann i Finnegaarden. I år, 140 år etter, kan vi med glede minnes disse markante og modige borgere som startet det hele, og som planmessig satte i gang med plantning i Byfjellene og bygging av «Spaserveier» i parkmessige omgivelser. I dag ser vi også hva Fiirskillingsbidragene som skulle anvendes til «Bekledning av Bergens Fjelde» har resultert i. Den opprinnelig visjon er oppnådd. Fjellene er beplantet. Hogst og stell av beplantningene og vedlikehold av de gamle spaserveier er de store utfordringene i dag, slik at fremtidens generasjoner også kan glede seg til naturopplevelser i Byfjellene. Denne epistel er et lite utdrag fra Jo Gjerstads bok «Æn om vi klædde fjeldet», skrevet til Selskapets 125-års jubileum i Boken er fortsatt i salg. Ønskes et eksemplar, ta kontakt med Selskapet. Vi gratulerer oss selv med 140 år i samfunnets tjeneste. 11

12 Plantedag på Tarlebø. Foto: utlånt av Ove Kobbeltvedt Nu vil vi klæde grønt, vi ud med sang vil fare «Plantedagen på Tarlebø 1915» er tittelen på dette fotografiet. Tarlebø er i dette tilfellet bruk nr. 3, «Skintveitgården». Våningshuset bak de tidsmessige sportskledde damer og herrer ble oppført i bare få år før gården måtte fraflyttes. I dag er bare grunnmuren tilbake. En plantesøndag i Våkendalen var for mange bergensere en fin anledning til å komme ut i frisk luft. I «Femtiaarsberetning om Bergens Skog- & Træplantningsselskaps virksomhet», utkommet i 1918, leser vi: «De høiereliggende dele av Isdalen hørende under gaardene Kobbeltvedt og Tarlebø, tilplantet fra ». Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 12 A.S J. LUDWIG MOWINCKELS REDERI

13 Om virksomheten i 2007 rsmøtet ble holdt 26. april på Fløirestauranten. Styrets leder Gunnar Å J. Alsaker ønsket de 65 fremmøte velkommen og takket redaksjonskomiteen og andre bidragsytere til årsberetningen for vel utført arbeid. Jørgen Frønsdal ble valgt til referent og Børre Liland til ordstyrer. Til å underskrive møteprotokollen ble Arvid Rolland og Svein Haukaas valgt. Styrets leder gjennomgikk regnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning for Disse ble enstemmig godkjent. Styrets medlemmer ble presentert for forsamlingen og svarte på spørsmål angående virksomheten for Kontigenten for 2007 ble fastsatt til 200 kr. Fra styret side var det satt fram forslag til endringer av selskapets lover 1 og 2. Forslagene var slik: 1 nytt punkt 4: - tilvirke og selge trelast, treprodukter og ved, og tjenesteyting tilknyttet slik virksomhet,eventuelt gjennom selvstendig foretak tilpasset forretningsdrift. 2 endret til: Medlem av Selskapet er alle som har betalt den fastsatte kontingent, inntil utmelding skjer eller at medlemmet blir strøket som følge av manglende kontingentbetaling. bedrifter, institusjoner og organisasjoner kan tegne støttemedlemskap etter egne satser fastsatt av styret. Forslagene ble enstemmig godkjent, med slik endring i 1: 1 nytt punkt 4: - tilvirke og selge trelast, treprodukter og ved, samt tjenesteyting tilknyttet slik virksomhet,eventuelt gjennom selvstendig foretak tilpasset forretningsdrift. Det var ikke andre innkomne saker til behandling på årsmøtet. Leder av valgkomiteen Bernt Håvard Øyen ledet valget. Styreleder Gunnar J. Alsaker ble gjenvalgt. Styremedlem Arne Sælen ble gjenvalgt. Styremedlemmene Arve Bjørndal og Åse Vaag ønsket ikke gjenvalg. Nytt styremedlem etter Alfa M.Sefland som var gått ut av styret iløpet av perioden stod og på valg. Birte Solum, Anne Siri Lingaas og Tore Tollefsen ble valgt som nye styremedlemmer. Etter dette består styret i selskapet av: 13

14 Gunnar J. Alsaker, styreleder, styremedlemmene Arne Sælen, Martin Smith-Sivertsen, Elisabeth Jebsen Marek, Atle Engelsen, Birte Solum, Anne Siri Lingaas, Tore Tollefsen og Erling Birkeland med personlig varamedlem Anne Christine Flø (repr. for Bergen kommune). Som ny valgkomite ble Bernt Håvard Øyen og Børre Liland valgt. Valgkomiteens tredje medlem blir utpekt av styret. KMPG ble valgt til revisor. Etter årsmøtet holdt botaniker ved UiB Per H.Salvesen foredrag om «Fremmede busker og tær til berikelse eller forbannelse». Planting I 2007 ble det totalt plantet 2000 furu (Pinus sylvestris Hy 1). 9 mai var Bergenhus og Åsane Rotaryklubber på sin årlige plantetur til Fløien. 400 furu ble plantet på sydsiden av Blåmansveien, tvers av krysset til Halfdan Griegs vei. Også Christi Krybbe skole var på plante- og ryddedag. 16 mai satte de ut 200 furuplanter ved ryggen på østsiden av Fløisletten. Samtidig ryddet de søppel langs Blåmansveien. En flott jobb! Selskapets egne ansatte satt ut 600 furuplanter i Munkebotten, og 800 furuplanter på Sandviksfjellet. Skogskjøtsel/hogst Værmessig var året 2007 preget av mye nedbør, og en fuktig og kald sommer. De sporadiske vinterstormene gav lite rotvelt. Med støtte fra Fløibanen har Selskapet avvirket et lite område nord for øvre stasjon. Overfor Breistølen har Selskapets ansatte sluttført hogsten,som ble påbegynt i Langs skogmester Mos vei ble det hugget /ryddet buskfuru som i hovedsak ble transportert til sagbruket på Fløien. Virket ble nyttet til stimatriell og ved. Likeledes ble det ryddet og tynnet flere utsiktspunkt langs spaserveiene. Bl.a. kan nevnes Søndre Kamvei, langs Skomakerdiket og Skiveien fra Montana. Videre ble vegetasjon og flere utsiktspunkt langs Kamveien fra Skansemyren ryddet. Resultatet taler for seg nå er det gjengrodde landskapet åpnet opp. Selskapet har også i 2007 hatt noen betalte jobber utenfor eget område. De fleste i godt samarbeid med Sigurd Sondre Trepleie. Dette gir kjærkomne inntekter til selskapets drift. I 2007 er det avvirket 130 m 3 for salg - hovedsakelig sliptømmer, 250 m 3 tømmer til egen sag og om lag 80 m 3 til produksjon av 1700 sekker ved. Totalt 460 m 3. 14

15 Grønn vinter og lav sol. Foto: EI Veier og stier Regnet har også i 2007 gjort noen skader på Selskapets mange grusveier, selv om Dugnadsgjengen, Selskapets ansatte og andre kontinuerlig jobber med å holde grøfter og stikkrenner åpne og rene for lauv, greiner, steiner, jord og grus. Med god beredskap, rask reaksjon og flott innsats maktet vi på noen ekstremt regntunge dager på høstparten å skåne veiene mot større skader. Likevel må vi registrere at det vaskes bort veigrus for store beløp iløpet av kort tid. Det har vært mye tungtrafikk på Fløien i Ny barnehage, utsiktsplattform ved Øvre stasjon på Fløibanen, ny Brushytte og steinsetting av lysløypen rundt Åsebu har i sum ført til betydelig trafikk og belastning på veiene. Selskapet fikk iløpet av året oppdrag fra Bergen kommuneidrettsetaten å ruste opp lysløypen rundt Åsebu. På de mest bløte partiene ble det lagt ut fiberduk. På fiberduken ble det lagt 15

16 knust stein, før det til sist kom et lag med flis og bark. Også flere stikkrenner ble skiftet ut. Etter dette er deler av løypen av en meget bedre tilstand. Nå skal det kun et lite lag med snø til, før snøscooteren med spor-kallen lager flotte forhold for skigåing. Selskapet har i beretningsåret gått til anskaffelse av egen gravemaskin. Vi kan derfor nå vedlikeholde veiene med egen maskin og arbeidskraft, et stort framskritt for Selskapet. Entreprenør Øystein Lyssand er likevel som mange ganger før leid inn og hjulpet oss med diverse gravearbeid. Axelsteg Styret i selskapet ønsket å markere tidligere skogmester Axel Ingvaldsen sin innsats, ved å ruste opp en sti som er mye benyttet av turgåere som skal til Rundemanen når de kommer fra Stolzekleiven/Munkebotten. Stien ligger på nordsiden av Storevannet. For en del år siden ble det etter Axel sitt initiativ gjort et stykke arbeid med denne stien, men spesielt på vinterstid er det fortsatt vanskelig og farefullt å ta seg fram her på grunn av isdannelse. Anleggsgartnermester Jan Inge Askeland påtok seg arbeidet. Nødvendig stein og grus ble fraktet opp med helikopter fra Munkebotten. Arbeidet ble gjort med støtte fra Bergen kommune Grøn etat, og Fløibanen. Benker Arbeidet med oppsetting av nye benker med støtte fra Rieberfondene har pågått kontinuerlig i Naturparken gjennom beretningsåret. I området rundt Fløibanens øvre stasjon er det på vegne av Fløibanen også satt opp nye benker. Totalt er det i løpet av året satt ut 30 nye benker, foruten at det er renovert en rekke gamle benker. Hver benk blir utstyrt med et lite ordspråk. Dette arbeidet vil Selskapet fortløpende fortsette med de neste årene. Løen Løen er populær for utleie, spesielt på vårparten. I kjelleren, som er mye brukt til forskjellig snekkerarbeid og skiltproduksjon, har AOF lånt lokalet til kurs i trearbeid. Iløpet av året er det utført diverse vedlikeholdsarbeid på bygningen. 16

17 Takket være Dugnadsgjengen er det nå mulig å se Torget fra Fløipilen. Foto: EI Besøk Selskapet får jevnlig forespørsel om å være vertskap for ulike grupper som besøker Fløien, og som ønsker å bli orientert om arbeidet vårt i Naturparken. Dette synes vi er positivt og hyggelig, samtidig som det bidrar til å profilere Skogselskapet sitt arbeid. Av besøk i 2007 kan nevnes styret i Skog og Landskap, og en gruppe fra Øvre Romerike Skogeierlag. Styrets arbeid Det har iløpet av året vært avholdt åtte styremøter og en befaring. Årets befaring var lagt til Våkendalen, og i flott sommervær tirsdag 4 juni fikk styret orientering om Selskapets ulike planer i området. Styret må dessverre nok engang registrere at Selskapets avtale med Bergen kommune, ikke kom på plass i løpet av året. Det gjenstår enda noen avklaringer, som vi tar sikte å få i orden i første halvår

18 Mye av styret arbeid ble utført i komiteene, og verdifullt dugnadsarbeid er utført gjennom deres virke. Selskapet har følgende komiteer som rapporterer til styret: Medlem- og informasjonskomite: Mandat: Arbeide med medlemsverving og medlemstiltak, guidete turer og internettsider. Medlemmer: Atle Engelsen (leder), Tore Tollefsen, Birthe Vatshelle Solum og Erling Birkeland. Våre guidede turer- 5 i tallet -er fortsatt like populære. Turene går i nærområdet på vårparten ( sett bort fra turen til Våkendalen som gikk i september),og har ulike temaer som tydeligvis interesserer folk. Som året før var antall deltakere totalt 150 stk. Flest deltakere hadde turen «Fra Hellefjellet til Biskopshavn» der byhistoriker Jo Gjerstad var guide. Også morgenturen for å høre på fuglesangen på Fløyen- med etterfølgende frokost på Sagen var populær. Turene blir avsluttet med sosialt samvær og servering av skogskaffe. Selskapets egen nettside ble offisielt åpnet og presentert på årsmøte. Denne har fått god omtale,og er mye besøkt. Her finner vi litt om selskapets historie, klipp fra ulike årsmeldinger, oppdatering av selskapets daglige drift og mye mer. Nettadressen er Dugnadskomite: Mandat: Tilrettelegging av dugnadsarbeid. Medlemmer: Børre Liland(leder), Erik Ingvaldsen og Hans Jakob Egeberg. Dugnadsgjengen i selskapet har også i 2007 hatt et meget aktivt år. Ledet av alltid inspirerende og motiverende Børre Liland har det ifølge statistikken vært 83 økter og utført 3005 timers arbeidsinnsats iløpet av året. 35 personer står bak dette imponerende tallet. 18

19 Det blir fort mye ved når Dugnadsgjengen «slår til». Foto: EI I 2007 var rydding av skog og kratt er de mest synlige spor i gjengens arbeid. Langs Søndre Kamvei, Blåmansveien og Tippetue ble det lagt ned et stort arbeid og betydelig innsats. Stien mellom Skomakerdiket og BT bu på Søndre Kamvei ble ryddet, gruset og klopplagt på de mest bløte partiene. Stien er meget brukt og tiltaket ble godt mottatt av publikum. Den bratte tretrappen ovenfor det tidligere ungdomsherberget er også et arbeid gruppen har tatt seg av. På toppen er der laget en klopp med rekkverk videre inn på fast grunn. Dersom noen skulle finne ut at rekkverket er noe lavt, så er det med hensikt laget slik, til glede for de mange barnehager som benytter trappen flittig. Trappene fremstår nå i en helt annen forfatning. En flott gruset vei fører opp til trappen. Denne før så dårlige «sti», var nemlig et hinder for mange. Også på Øvre Bleken har gjengen gjort mye godt arbeid. Av arbeidene kan nevnes nytt vindu og isolering av 2 etg. på hovedhuset. Inngangspartiet med 19

20 innsetting av ny dør til Løen er kommet på plass. Videre flikking og maling av østveggen på Løen, og ferdiggjøring av mur m/grillplass på nedre tunområde. Veivedlikehold er et av Selskapets viktigste arbeidsoppgaver. Også her har dugnadsgjengen gjort verdifulle bidrag, med rensk av grøfter og stikkrenner, og oppsetting og maling av gjerder. Dugnadsgjengen har også påtatt seg arbeidet med utsendelse av Skogselskapets årsmelding. Dugnadsgjengen og Skogselskapet har i 2007 utviklet nære og gode bånd til en parallell arbeidsgjeng på Smøråsen. Dette kan være kimen til en framtidig organisering til nye arbeidsgjenger i andre tur- og friluftsområder der Skogselskapet bidrar med råd og veiledning og annet materiell som det er behov for. I år var det 10 år siden Dugnadsgjengen startet opp. Dette ble markert med en stilfull fest i Selskapet sine lokaler på Løen. Blant de mange gjestene tok ordfører Gunnar Bakke også del på festen - og gjengen fikk i hans tale god og velfortjente hyllest for arbeidet sitt. Vi takker Dugnadsgjengen for innsatsen i I tillegg til den faste Dugnadsgjengen har enkeltpersoner også i 2007 gjort en stor innsats for Selskapet og Naturparken. Hanne Liland har fortsatt sitt viktige arbeid med ajourhold av Selskapets medlemsarkiv, og Jan Terje Mikkelsen med regnskapsføring. Skogkomite: Mandat: a) Komiteen skal være styrets rådgiver i skogfaglige spørsmål. b) Sammen med skogmester skal komiteen se til at Selskapet følger vedtatte standarder for et bærekraftig skogbruk, slik det framgår av Levende Skogsamarbeidet. c) Komiteen skal utarbeide forslag til områdevise driftsplaner i tråd med Selskapets overordnede strategier og skogbruksplan. Medlemmer: Bernt-Håvard Øyen (leder), Martin Smith-Sivertsen, Axel Ingvaldsen og Tormod Jacobsen Komiteen har ikke hatt noen møter i meldingsåret, men gitt flere nyttige innspill av skogfaglig karakter. Her kan bla.a. nevnes uttale til de ulemper et nytt gjerde som vannverket har satt opp langs Svartediksveien gir for skogsdriften. Videre er det sendt inn søknad om bygging av ny skogsvei fra Montana til 20

21 Nedrediket etter snøfall. Foto: EI «den store steinen» på vei til Ulikren. Dette for bla.a. gi tilkomst til betydelige areal med granskog som står i området. Kulturminnekomite: Mandat: Arbeide med registering,vern og restaurering av kulturminner i Selskapets forvaltningsområde, herunder bygningsrester, veianlegg, demninger og andre spor av menneskelig aktivitet. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og framdrift for de enkelte prosjekter. Medlemmer: Åse Vaag (leder), Erling Birkeland, Dag Sletten, Anne-Siri Lingaas og Øivind Øvrebotten. 21

22 Komiteen har hatt to møter i 2007, med hovedfokus på kulturminneløypen i Våkendalen. Iløpet av året har det vært utført mye arbeid i området. Løypen er delvis ferdig merket- skog er ryddet, og veien fram til Tarlebø er rustet opp. Videre er noen av murene på Tarlebø er restaurert, og jordkjelleren på Hardbakkahaugen er satt i stand. Matrialer til ny bru over elven ved Hardbakkaplasset er gjort klar. Mye vann i elven høsten 2007 gjorde imidlertid det planlagte arbeidet vanskelig å gjennomføre.vi tar sikte på å få utført arbeidet i løpet av våren 2008, der et bidrag fra Visjon Vest allmennyttige midler fra Sparebanken Vest på kr. setter Selskapet i stand til å få gjort dette. Informasjonsbrosjyren om kulturminneløypen er ferdig og klar til trykking. Friluftskomite: Mandat: Arbeide med friluftsrettede tiltak med særlig vekt på turveier/stier og rekreasjonsmuligheter. For barn skal det spesielt arbeides med muligheter for lek på ski og med akebrett. Medlemmer: Elisabeth Jebsen Marek (leder), Arve Bjørndal, Gunnar Oppheim, Arne Sælen og Martin Smith- Sivertsen. Komitéen har hatt to møter og vært på to befaringer i løpet av året. På grunn av begrensete ressurser har komitéen konsentrert seg om noen få prosjekter. Først og fremst plassering av nye benker i Naturparken med støtte fra Rieberfondene. Komitéen var på befaring i juni og pekte ut plasseringer av benkene. Ved utplasseringene har en prøvd å variere mht. fjernutsikt og nærutsikt. Oppgradering av turveiene til dagens standard og krav til fremkommelighet også for tyngre kjøretøy er svært kostbart. I 2003 nedla friluftskomitéen et stort arbeid med tilstandsregistrering av turveiene. Kostnadene for restaurering ble den gang stipulert til ca 10 mill. Komitéen må slå fast at vi pga. pengemangel ikke har kommet videre i dette arbeidet. Sammen med styret var friluftskomitéen i juni på befaring for å se på mulighetene for en kortere trasè mellom Blåmanen og Våkendalen Tindestien. Det ble konkludert med at området var svært bratt og ville kreve mye arbeid for å tilrettelegge en trasè for almenheten. Imidlertid jobbes det videre med alternative trasèer for å finne en god løsning. 22