Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år"

Transkript

1 Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2007 Selskapets 139. år

2 Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2007 Beretning om virksomheten Selskapets 139. år Side 4 Styrets beretning Sidene 5 8 Regnskapet 2007 Side 9 Revisjonsberetning Side 11 En dag for 140 år siden Sidene Om virksomheten i 2007 Sidene Det var en gang en Brushytte Sidene Dugnadsgjengen 10 år Sidene Ekte kjærlighet til Byfjellene Sidene Skogens betydning for karbonlagringen Sidene Byfjellene og Fløyen som idretts- og friluftsarena Grafisk tilrettelegging: Jo Gjerstad Produksjon: BODONI Sagen Øvre Bleken gård Tlf Postadresse: Postboks 3139, Årstad 5829 Bergen Skogmester: JØRGEN FRØNSDAL Redaksjon: Jo Gjerstad JØRGEN FRØNSDAL ØIVIND ØVREBOTTEN Opplag: Fotografer: ØØ: Øivind Øvrebotten EI: Erik Ingvaldsen AI: Axel Ingvaldsen EH: Eirik Hagesæter TT: Tore Tollefsen SALG FRA SAGEN Fra Sagen selges det bl.a. ved, materialer, benker og hoggestabber. Vi har også et utvalg i diverse emner for treskjæring etc, og T-skjorter med Selskapets emblem. Salget gir Selskapet inntekter som brukes i Naturparken, samtidig som ressursene utnyttes best mulig. Forsiden: Utsnitt av «Prospect af Iisdalen». Akvarell av J. F. L. Dreier Foto: Svein Skare, Bergen Museum 2

3 SELSKAPETS ÅRSMØTE holdes torsdag 26. april 2007 kl PÅ FLØIEN FOLKERESTAURANT Gratis Fløibane klokken og fra Nedre stasjon mot fremvisning av årsberetning i billettluken og utdeling av billett. Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent og referent, samt 2 stk til å signere protokollen 2. Styrets årsberetning for Årsregnskap for Fastsettelse av kontingent 5. Forslag til endringer av selskapets lover 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 og Innkomne saker 7. Valg av styremedlemmer På valg er: Styreleder Gunnar J. Alsaker Styremedlemmene Martin Smith-Sivertsen og Elisabeth Jebsen Marek 8. Valg av valgkomité 9. Valg av revisor I tilknytning til årsmøtet vises filmen «Matauke i Våkendalen under okkupasjonen» Amatøropptak tatt opp i 1942 Introduksjon ved Grethe Taraldset VELKOMMEN 3

4 Styrets årsberetning for 2006 Stiftelsen Bergens Skog-og Træplantningsselskaps formål er å sikre og å forvalte de områder som Stiftelsen disponerer til beste for Bergen by, blant annet ved å foreta planting og drive skogskjøtsel verne, tilrettelegge og vedlikeholde områdene som rekreasjonskilde for befolkningen, som viktig del av landskapsbildet og som livsmiljø for planter og dyr ivareta landskapets egenart og å arbeide for vern av kulturminnene i området. Bergens Skog-og Træplantningsselskap er etablert 6. august 1868 og er registrert som Stiftelse. Stiftelsens oppgaver er omfattende og behovet for innsats er stort i hele forvaltningsområdet. De økonomiske ressurser setter imidlertid klare begrensninger for hva som kan gjennomføres. Ved beretningsårets slutt hadde Stiftelsen 4 fast ansatte. Det har ikke vært sykefravær av arbeidsmessig karakter og ingen ulykker. Arbeidsmiljøet er godt og det har ikke vært nødvendig å iverksette tiltak. Det er ingen kvinner ansatt i Stiftelsen. Av styrets 9 medlemmer er 3 kvinner. Stiftelsens virksomhet utøves under nødvendige miljøhensyn. Arbeider i nedslagsfeltet for drikkevannsforsyningen til Bergen kommune gjennomføres i samsvar med pålegg fra kommunale myndigheter. Styret har etter årsmøtet i april 2007 bestått av styreleder Gunnar J. Alsaker, nestleder Arne Sælen og styremedlemmene Erling Birkeland (oppnevnt av Bergen kommune), Tore Tollefsen, Martin Smith-Sivertsen, Anne Siri Lingaas, Atle Engelsen, Elisabeth Jebsen Marek, Birthe Vatshelle Solum og varamedlem for kommunens representant Anne Christine Flø. Det er avholdt 8 styremøter og en befaring. I tillegg har styrets medlemmer avholdt diverse møter i komiteer og utvalg knyttet til prosjekter og spesielle arbeidsoppgaver. Styret mottar ikke honorar for sitt arbeid, og har ikke stillet sikkerhet for tillitsvalgte. Regnskapet viser et driftsresultat på 2 552, Netto finansinntekter er tilført med kr , hvoretter årets overskudd blir , som tillegges egenkapitalen. Styret mener at årsregnskapet og årsberetningen gir et rettvisende bilde av Stiftelsens virksomhet og stilling pr , og mener derfor at forutsetningen for videre drift er til stede. Styret takker de ansatte for innsatsen i beretningsåret og våre bidragsytere for økonomiske tilskudd til virksomheten. Bergen, 10. mars 2008 Gunnar J. Alsaker styreleder Erling Birkeland Arne Sælen Elisabeth Jebsen Marek Tore Tollefsen nestleder Martin Smith-Sivertsen Anne Siri Lingaas Atle Engelsen Birthe Vatshelle Solum 4 Jørgen Frønsdal skogmester

5 Resultatregnskap pr. 31. desember DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Inntekter Salgsinntekt mv avgiftspliktig Salgsinntekt mv avgiftsfritt Andre inntekter...note Beregnet arbeidsinnsats v/dugnad...note Sum driftsinntekter Kostnader Lønninger, folketrygd og personalkostnader... note Motpost til dugnadsarbeid...note Andre kjøp, tilvirkning, salgs- og administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Aksje/obligasjonsinntekter Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Årets resultat

6 Balanse pr. 31. desember EIENDELER Varige driftsmidler Bygninger «De Blå Hestene»...note Transportmidler, maskiner o.l Sum anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Obligasjoner Aksjer Sum finansielle anleggsmidler...note Omløpsmidler Fordringer Forskuddsbetalte forsikringer etc Bankinnskudd (herav bundet ) Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Testamentariske fond...note Annen egenkapital Årets resultat overskudd Sum annen egenkapital Sum testamentariske fond og annen egenkapital Kortsiktig gjeld Leverandører Skyldig folketrygdavgift og skattetrekk Skyldig mva Annen kortsiktig gjeld Øremerkede prosjekter Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og selskapskapital Bergen, 10. mars 2008 Gunnar J. Alsaker Martin Smith-Sivertsen Tore Tollefsen Erling Birkeland Anne Siri Lingaas Arne Sælen Elisabeth Jebsen Marek Atle Engelsen Birthe Vatshelle Solum 6

7 Noter til regnskapet Selskapet er gitt eiendomsrett til kunstverket «De blå hestene» som er plassert på Fløyen. 2. Obligasjoner er oppført til pari verdi. Aksjer: Fløibanen AS 1 aksje 100 Storebrand ASA ord. 397 aksjer Testamentariske fond Bonnevie Angells Fond Bonnevie Angell og hustrus gave Hildur og Harald Utnes Fond Johan Thesens legat A. B. Halvorsens Fond H. A. Michelsens Fond Konsul J. C. Isdahls Legat D. H. Griegs Fond K. Thisted og H. G. Bentzon Thisteds Fond Birger Olav Jaasunds Fond Jørn B. Erlandsens minnefond Andre inntekter Tilskudd Bergen kommune Medlemskontigent Annonser årsmelding Inntekter eiendommer GC Rieber fondene benker (netto) Bok Våkendalen Visjon Vest Grieg Foundation GC Rieber Fylkesmannen Andre gaver Dugnad Beregnet og vist verdi av medlemmers dugnadsinnsats

8 6. Lønn etc Lønn inkl. feriepenger Arbeidsgiveravgift Andre personalkostnader Sum Lønn til daglig leder er kostnadsført med kr ,. Lovpålagt revisjon er utgiftsført med 8 350,. Andre tjenester ,. I tillegg kommer mva. Foretakspensjon er etablert etter gjeldende lov. 8

9 REVISJONSBERETNING FOR 2007 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Bergens Skog- og Træplantningsselskap for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr , herunder opplysningene i årsregnskapet om forslaget til anvendelse av overskuddet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31. desember 2007 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Bergen, 11. mars 2008 KPMG AS Bjarne Haldorsen Statsautorisert revisor 9

10 Markens Bataljon på utmarsj til Garmannslund anno Foto: Utlånt av Markens Bataljons arkiv. I teten for vårt korps vi går, med pussede blanke bajonetter. Det hele fritt og står, når vi til huen hånden letter. For bajonettene vi løfter hattene. Slik lyder første vers av Markens Bataljons bajonettsang, forfattet i 1910 av Borge Morten Aga. Det finnes ingen sikre opplysninger om når buekorpset i Marken ble stiftet. Man vet at guttene gjerne holdt til i traktene ved Svartediket, og der bygget de en festning på en holme ute i vannet. Under en tørkeperiode i 1933 kom denne holmen til syne forteller krøniken, og det viste seg at et årstall var hugget inn i fjellet. Enda kunne man lese tallene 1 8 5, men dessverre, det siste tallet var så utvisket av vær og vind at det ikke lot seg tyde. For ikke å gå andre korps i næringen ble Markeguttene enige om å fiksere 1859 som stiftelsesår. Foran på bildet står fire gutter med trekårder, de såkalte «chefsbud». Dette var gutter som egentlig var for unge til å gå som soldater. På bildet fremgår det også at samtlige soldater har bajonetter på geværene. Dette bekrefter påstanden at Markens Bataljon i 1890-årene var et rent bajonettkorps. Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 10

11 1. EN DAG FOR 140 ÅR SIDEN av Gunnar J. Alsaker, styreleder januar 1868 sendte «Fiirskillingsklubben» ut en offentlig innbydelse til stiftelsesmøte i Bergens Arbeiderforenings bygning i Olav Kyrres gt. (nåværende Eldorado). Innbydelsen lød; Under forutsetning af, at et Selskap med Formaal at virke for Træplantning paa Byens Fjelde, vil vinde almindelig Interesse, tillader undertegnete sig herved at indbyde til Dannelse af et saadant og oppfordrer Medborgere og Medborgerinder til at tegne sig som medlemmer med en aarlig Kontingent af 60 Skilling per Person. Det bemerkes, at et privat Selskap (Fiirskillingsklubben), der tidligere har virket for det samme Formål, vil naar Foreningen er konstituert, tilskyde ca. 60 Spdlr. 6. august 1868 ble dette selskap stiftet og fikk navnet Bergens Skov- og Træplantningsselskap. Det tegnet seg ca. 160 medlemmer. Samtidig opphørte Fiirskillingsklubben. Imidlertid skulle det nye selskap, med entusiastisk styre av kjente borgere bringe med seg den visjon og plan som de allerede hadde arbeidet for i mange år. En visjon som bergenserne og tilreisende, store og små, unge og gamle virkelig har hatt og har stor glede av den dag i dag. En visjon som viste stort samfunnsansvar og som var meget langsiktig. Hør bare hvor vakkert man kunne formulere en visjon for 140 år siden; Det er vort faste Haab, at det Frø som her i al Beskedenhed er lagt i Tidernes Løb skal voxe op til et skyggefuldt Træ under hvis Ly vore Efterkommere kunde mindes dem, der mod mangt et lidet Smiil, aldrig tabte Troen paa Frøets Kraft til at klæde Fjeldene. Selskapets første styre bestod av fem menn; Ole Irgens, skoleinspektør og selskapets formann i 23 år. Han var også Fjellveiens far. Hans Thomas Meinich, amtmann og selskapets første formann. Johan Olai Lothe, apoteker og selskapets første nestformann. Johan Wilhelm Olsen, kjøpmann i Finnegaarden, 6 år som selskapets formann. Lauritz Wiborg, kjøpmann i Finnegaarden. I år, 140 år etter, kan vi med glede minnes disse markante og modige borgere som startet det hele, og som planmessig satte i gang med plantning i Byfjellene og bygging av «Spaserveier» i parkmessige omgivelser. I dag ser vi også hva Fiirskillingsbidragene som skulle anvendes til «Bekledning av Bergens Fjelde» har resultert i. Den opprinnelig visjon er oppnådd. Fjellene er beplantet. Hogst og stell av beplantningene og vedlikehold av de gamle spaserveier er de store utfordringene i dag, slik at fremtidens generasjoner også kan glede seg til naturopplevelser i Byfjellene. Denne epistel er et lite utdrag fra Jo Gjerstads bok «Æn om vi klædde fjeldet», skrevet til Selskapets 125-års jubileum i Boken er fortsatt i salg. Ønskes et eksemplar, ta kontakt med Selskapet. Vi gratulerer oss selv med 140 år i samfunnets tjeneste. 11

12 Plantedag på Tarlebø. Foto: utlånt av Ove Kobbeltvedt Nu vil vi klæde grønt, vi ud med sang vil fare «Plantedagen på Tarlebø 1915» er tittelen på dette fotografiet. Tarlebø er i dette tilfellet bruk nr. 3, «Skintveitgården». Våningshuset bak de tidsmessige sportskledde damer og herrer ble oppført i bare få år før gården måtte fraflyttes. I dag er bare grunnmuren tilbake. En plantesøndag i Våkendalen var for mange bergensere en fin anledning til å komme ut i frisk luft. I «Femtiaarsberetning om Bergens Skog- & Træplantningsselskaps virksomhet», utkommet i 1918, leser vi: «De høiereliggende dele av Isdalen hørende under gaardene Kobbeltvedt og Tarlebø, tilplantet fra ». Bergens Skog- og Træplantningsselskap har fått anledning til å disponere denne annonsesiden til eget formål, og Selskapet sender derfor sin takk til 12 A.S J. LUDWIG MOWINCKELS REDERI

13 Om virksomheten i 2007 rsmøtet ble holdt 26. april på Fløirestauranten. Styrets leder Gunnar Å J. Alsaker ønsket de 65 fremmøte velkommen og takket redaksjonskomiteen og andre bidragsytere til årsberetningen for vel utført arbeid. Jørgen Frønsdal ble valgt til referent og Børre Liland til ordstyrer. Til å underskrive møteprotokollen ble Arvid Rolland og Svein Haukaas valgt. Styrets leder gjennomgikk regnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetning for Disse ble enstemmig godkjent. Styrets medlemmer ble presentert for forsamlingen og svarte på spørsmål angående virksomheten for Kontigenten for 2007 ble fastsatt til 200 kr. Fra styret side var det satt fram forslag til endringer av selskapets lover 1 og 2. Forslagene var slik: 1 nytt punkt 4: - tilvirke og selge trelast, treprodukter og ved, og tjenesteyting tilknyttet slik virksomhet,eventuelt gjennom selvstendig foretak tilpasset forretningsdrift. 2 endret til: Medlem av Selskapet er alle som har betalt den fastsatte kontingent, inntil utmelding skjer eller at medlemmet blir strøket som følge av manglende kontingentbetaling. bedrifter, institusjoner og organisasjoner kan tegne støttemedlemskap etter egne satser fastsatt av styret. Forslagene ble enstemmig godkjent, med slik endring i 1: 1 nytt punkt 4: - tilvirke og selge trelast, treprodukter og ved, samt tjenesteyting tilknyttet slik virksomhet,eventuelt gjennom selvstendig foretak tilpasset forretningsdrift. Det var ikke andre innkomne saker til behandling på årsmøtet. Leder av valgkomiteen Bernt Håvard Øyen ledet valget. Styreleder Gunnar J. Alsaker ble gjenvalgt. Styremedlem Arne Sælen ble gjenvalgt. Styremedlemmene Arve Bjørndal og Åse Vaag ønsket ikke gjenvalg. Nytt styremedlem etter Alfa M.Sefland som var gått ut av styret iløpet av perioden stod og på valg. Birte Solum, Anne Siri Lingaas og Tore Tollefsen ble valgt som nye styremedlemmer. Etter dette består styret i selskapet av: 13

14 Gunnar J. Alsaker, styreleder, styremedlemmene Arne Sælen, Martin Smith-Sivertsen, Elisabeth Jebsen Marek, Atle Engelsen, Birte Solum, Anne Siri Lingaas, Tore Tollefsen og Erling Birkeland med personlig varamedlem Anne Christine Flø (repr. for Bergen kommune). Som ny valgkomite ble Bernt Håvard Øyen og Børre Liland valgt. Valgkomiteens tredje medlem blir utpekt av styret. KMPG ble valgt til revisor. Etter årsmøtet holdt botaniker ved UiB Per H.Salvesen foredrag om «Fremmede busker og tær til berikelse eller forbannelse». Planting I 2007 ble det totalt plantet 2000 furu (Pinus sylvestris Hy 1). 9 mai var Bergenhus og Åsane Rotaryklubber på sin årlige plantetur til Fløien. 400 furu ble plantet på sydsiden av Blåmansveien, tvers av krysset til Halfdan Griegs vei. Også Christi Krybbe skole var på plante- og ryddedag. 16 mai satte de ut 200 furuplanter ved ryggen på østsiden av Fløisletten. Samtidig ryddet de søppel langs Blåmansveien. En flott jobb! Selskapets egne ansatte satt ut 600 furuplanter i Munkebotten, og 800 furuplanter på Sandviksfjellet. Skogskjøtsel/hogst Værmessig var året 2007 preget av mye nedbør, og en fuktig og kald sommer. De sporadiske vinterstormene gav lite rotvelt. Med støtte fra Fløibanen har Selskapet avvirket et lite område nord for øvre stasjon. Overfor Breistølen har Selskapets ansatte sluttført hogsten,som ble påbegynt i Langs skogmester Mos vei ble det hugget /ryddet buskfuru som i hovedsak ble transportert til sagbruket på Fløien. Virket ble nyttet til stimatriell og ved. Likeledes ble det ryddet og tynnet flere utsiktspunkt langs spaserveiene. Bl.a. kan nevnes Søndre Kamvei, langs Skomakerdiket og Skiveien fra Montana. Videre ble vegetasjon og flere utsiktspunkt langs Kamveien fra Skansemyren ryddet. Resultatet taler for seg nå er det gjengrodde landskapet åpnet opp. Selskapet har også i 2007 hatt noen betalte jobber utenfor eget område. De fleste i godt samarbeid med Sigurd Sondre Trepleie. Dette gir kjærkomne inntekter til selskapets drift. I 2007 er det avvirket 130 m 3 for salg - hovedsakelig sliptømmer, 250 m 3 tømmer til egen sag og om lag 80 m 3 til produksjon av 1700 sekker ved. Totalt 460 m 3. 14

15 Grønn vinter og lav sol. Foto: EI Veier og stier Regnet har også i 2007 gjort noen skader på Selskapets mange grusveier, selv om Dugnadsgjengen, Selskapets ansatte og andre kontinuerlig jobber med å holde grøfter og stikkrenner åpne og rene for lauv, greiner, steiner, jord og grus. Med god beredskap, rask reaksjon og flott innsats maktet vi på noen ekstremt regntunge dager på høstparten å skåne veiene mot større skader. Likevel må vi registrere at det vaskes bort veigrus for store beløp iløpet av kort tid. Det har vært mye tungtrafikk på Fløien i Ny barnehage, utsiktsplattform ved Øvre stasjon på Fløibanen, ny Brushytte og steinsetting av lysløypen rundt Åsebu har i sum ført til betydelig trafikk og belastning på veiene. Selskapet fikk iløpet av året oppdrag fra Bergen kommuneidrettsetaten å ruste opp lysløypen rundt Åsebu. På de mest bløte partiene ble det lagt ut fiberduk. På fiberduken ble det lagt 15

16 knust stein, før det til sist kom et lag med flis og bark. Også flere stikkrenner ble skiftet ut. Etter dette er deler av løypen av en meget bedre tilstand. Nå skal det kun et lite lag med snø til, før snøscooteren med spor-kallen lager flotte forhold for skigåing. Selskapet har i beretningsåret gått til anskaffelse av egen gravemaskin. Vi kan derfor nå vedlikeholde veiene med egen maskin og arbeidskraft, et stort framskritt for Selskapet. Entreprenør Øystein Lyssand er likevel som mange ganger før leid inn og hjulpet oss med diverse gravearbeid. Axelsteg Styret i selskapet ønsket å markere tidligere skogmester Axel Ingvaldsen sin innsats, ved å ruste opp en sti som er mye benyttet av turgåere som skal til Rundemanen når de kommer fra Stolzekleiven/Munkebotten. Stien ligger på nordsiden av Storevannet. For en del år siden ble det etter Axel sitt initiativ gjort et stykke arbeid med denne stien, men spesielt på vinterstid er det fortsatt vanskelig og farefullt å ta seg fram her på grunn av isdannelse. Anleggsgartnermester Jan Inge Askeland påtok seg arbeidet. Nødvendig stein og grus ble fraktet opp med helikopter fra Munkebotten. Arbeidet ble gjort med støtte fra Bergen kommune Grøn etat, og Fløibanen. Benker Arbeidet med oppsetting av nye benker med støtte fra Rieberfondene har pågått kontinuerlig i Naturparken gjennom beretningsåret. I området rundt Fløibanens øvre stasjon er det på vegne av Fløibanen også satt opp nye benker. Totalt er det i løpet av året satt ut 30 nye benker, foruten at det er renovert en rekke gamle benker. Hver benk blir utstyrt med et lite ordspråk. Dette arbeidet vil Selskapet fortløpende fortsette med de neste årene. Løen Løen er populær for utleie, spesielt på vårparten. I kjelleren, som er mye brukt til forskjellig snekkerarbeid og skiltproduksjon, har AOF lånt lokalet til kurs i trearbeid. Iløpet av året er det utført diverse vedlikeholdsarbeid på bygningen. 16

17 Takket være Dugnadsgjengen er det nå mulig å se Torget fra Fløipilen. Foto: EI Besøk Selskapet får jevnlig forespørsel om å være vertskap for ulike grupper som besøker Fløien, og som ønsker å bli orientert om arbeidet vårt i Naturparken. Dette synes vi er positivt og hyggelig, samtidig som det bidrar til å profilere Skogselskapet sitt arbeid. Av besøk i 2007 kan nevnes styret i Skog og Landskap, og en gruppe fra Øvre Romerike Skogeierlag. Styrets arbeid Det har iløpet av året vært avholdt åtte styremøter og en befaring. Årets befaring var lagt til Våkendalen, og i flott sommervær tirsdag 4 juni fikk styret orientering om Selskapets ulike planer i området. Styret må dessverre nok engang registrere at Selskapets avtale med Bergen kommune, ikke kom på plass i løpet av året. Det gjenstår enda noen avklaringer, som vi tar sikte å få i orden i første halvår

18 Mye av styret arbeid ble utført i komiteene, og verdifullt dugnadsarbeid er utført gjennom deres virke. Selskapet har følgende komiteer som rapporterer til styret: Medlem- og informasjonskomite: Mandat: Arbeide med medlemsverving og medlemstiltak, guidete turer og internettsider. Medlemmer: Atle Engelsen (leder), Tore Tollefsen, Birthe Vatshelle Solum og Erling Birkeland. Våre guidede turer- 5 i tallet -er fortsatt like populære. Turene går i nærområdet på vårparten ( sett bort fra turen til Våkendalen som gikk i september),og har ulike temaer som tydeligvis interesserer folk. Som året før var antall deltakere totalt 150 stk. Flest deltakere hadde turen «Fra Hellefjellet til Biskopshavn» der byhistoriker Jo Gjerstad var guide. Også morgenturen for å høre på fuglesangen på Fløyen- med etterfølgende frokost på Sagen var populær. Turene blir avsluttet med sosialt samvær og servering av skogskaffe. Selskapets egen nettside ble offisielt åpnet og presentert på årsmøte. Denne har fått god omtale,og er mye besøkt. Her finner vi litt om selskapets historie, klipp fra ulike årsmeldinger, oppdatering av selskapets daglige drift og mye mer. Nettadressen er Dugnadskomite: Mandat: Tilrettelegging av dugnadsarbeid. Medlemmer: Børre Liland(leder), Erik Ingvaldsen og Hans Jakob Egeberg. Dugnadsgjengen i selskapet har også i 2007 hatt et meget aktivt år. Ledet av alltid inspirerende og motiverende Børre Liland har det ifølge statistikken vært 83 økter og utført 3005 timers arbeidsinnsats iløpet av året. 35 personer står bak dette imponerende tallet. 18

19 Det blir fort mye ved når Dugnadsgjengen «slår til». Foto: EI I 2007 var rydding av skog og kratt er de mest synlige spor i gjengens arbeid. Langs Søndre Kamvei, Blåmansveien og Tippetue ble det lagt ned et stort arbeid og betydelig innsats. Stien mellom Skomakerdiket og BT bu på Søndre Kamvei ble ryddet, gruset og klopplagt på de mest bløte partiene. Stien er meget brukt og tiltaket ble godt mottatt av publikum. Den bratte tretrappen ovenfor det tidligere ungdomsherberget er også et arbeid gruppen har tatt seg av. På toppen er der laget en klopp med rekkverk videre inn på fast grunn. Dersom noen skulle finne ut at rekkverket er noe lavt, så er det med hensikt laget slik, til glede for de mange barnehager som benytter trappen flittig. Trappene fremstår nå i en helt annen forfatning. En flott gruset vei fører opp til trappen. Denne før så dårlige «sti», var nemlig et hinder for mange. Også på Øvre Bleken har gjengen gjort mye godt arbeid. Av arbeidene kan nevnes nytt vindu og isolering av 2 etg. på hovedhuset. Inngangspartiet med 19

20 innsetting av ny dør til Løen er kommet på plass. Videre flikking og maling av østveggen på Løen, og ferdiggjøring av mur m/grillplass på nedre tunområde. Veivedlikehold er et av Selskapets viktigste arbeidsoppgaver. Også her har dugnadsgjengen gjort verdifulle bidrag, med rensk av grøfter og stikkrenner, og oppsetting og maling av gjerder. Dugnadsgjengen har også påtatt seg arbeidet med utsendelse av Skogselskapets årsmelding. Dugnadsgjengen og Skogselskapet har i 2007 utviklet nære og gode bånd til en parallell arbeidsgjeng på Smøråsen. Dette kan være kimen til en framtidig organisering til nye arbeidsgjenger i andre tur- og friluftsområder der Skogselskapet bidrar med råd og veiledning og annet materiell som det er behov for. I år var det 10 år siden Dugnadsgjengen startet opp. Dette ble markert med en stilfull fest i Selskapet sine lokaler på Løen. Blant de mange gjestene tok ordfører Gunnar Bakke også del på festen - og gjengen fikk i hans tale god og velfortjente hyllest for arbeidet sitt. Vi takker Dugnadsgjengen for innsatsen i I tillegg til den faste Dugnadsgjengen har enkeltpersoner også i 2007 gjort en stor innsats for Selskapet og Naturparken. Hanne Liland har fortsatt sitt viktige arbeid med ajourhold av Selskapets medlemsarkiv, og Jan Terje Mikkelsen med regnskapsføring. Skogkomite: Mandat: a) Komiteen skal være styrets rådgiver i skogfaglige spørsmål. b) Sammen med skogmester skal komiteen se til at Selskapet følger vedtatte standarder for et bærekraftig skogbruk, slik det framgår av Levende Skogsamarbeidet. c) Komiteen skal utarbeide forslag til områdevise driftsplaner i tråd med Selskapets overordnede strategier og skogbruksplan. Medlemmer: Bernt-Håvard Øyen (leder), Martin Smith-Sivertsen, Axel Ingvaldsen og Tormod Jacobsen Komiteen har ikke hatt noen møter i meldingsåret, men gitt flere nyttige innspill av skogfaglig karakter. Her kan bla.a. nevnes uttale til de ulemper et nytt gjerde som vannverket har satt opp langs Svartediksveien gir for skogsdriften. Videre er det sendt inn søknad om bygging av ny skogsvei fra Montana til 20

21 Nedrediket etter snøfall. Foto: EI «den store steinen» på vei til Ulikren. Dette for bla.a. gi tilkomst til betydelige areal med granskog som står i området. Kulturminnekomite: Mandat: Arbeide med registering,vern og restaurering av kulturminner i Selskapets forvaltningsområde, herunder bygningsrester, veianlegg, demninger og andre spor av menneskelig aktivitet. Utarbeide kostnadsoverslag og forslag til finansiering og framdrift for de enkelte prosjekter. Medlemmer: Åse Vaag (leder), Erling Birkeland, Dag Sletten, Anne-Siri Lingaas og Øivind Øvrebotten. 21

22 Komiteen har hatt to møter i 2007, med hovedfokus på kulturminneløypen i Våkendalen. Iløpet av året har det vært utført mye arbeid i området. Løypen er delvis ferdig merket- skog er ryddet, og veien fram til Tarlebø er rustet opp. Videre er noen av murene på Tarlebø er restaurert, og jordkjelleren på Hardbakkahaugen er satt i stand. Matrialer til ny bru over elven ved Hardbakkaplasset er gjort klar. Mye vann i elven høsten 2007 gjorde imidlertid det planlagte arbeidet vanskelig å gjennomføre.vi tar sikte på å få utført arbeidet i løpet av våren 2008, der et bidrag fra Visjon Vest allmennyttige midler fra Sparebanken Vest på kr. setter Selskapet i stand til å få gjort dette. Informasjonsbrosjyren om kulturminneløypen er ferdig og klar til trykking. Friluftskomite: Mandat: Arbeide med friluftsrettede tiltak med særlig vekt på turveier/stier og rekreasjonsmuligheter. For barn skal det spesielt arbeides med muligheter for lek på ski og med akebrett. Medlemmer: Elisabeth Jebsen Marek (leder), Arve Bjørndal, Gunnar Oppheim, Arne Sælen og Martin Smith- Sivertsen. Komitéen har hatt to møter og vært på to befaringer i løpet av året. På grunn av begrensete ressurser har komitéen konsentrert seg om noen få prosjekter. Først og fremst plassering av nye benker i Naturparken med støtte fra Rieberfondene. Komitéen var på befaring i juni og pekte ut plasseringer av benkene. Ved utplasseringene har en prøvd å variere mht. fjernutsikt og nærutsikt. Oppgradering av turveiene til dagens standard og krav til fremkommelighet også for tyngre kjøretøy er svært kostbart. I 2003 nedla friluftskomitéen et stort arbeid med tilstandsregistrering av turveiene. Kostnadene for restaurering ble den gang stipulert til ca 10 mill. Komitéen må slå fast at vi pga. pengemangel ikke har kommet videre i dette arbeidet. Sammen med styret var friluftskomitéen i juni på befaring for å se på mulighetene for en kortere trasè mellom Blåmanen og Våkendalen Tindestien. Det ble konkludert med at området var svært bratt og ville kreve mye arbeid for å tilrettelegge en trasè for almenheten. Imidlertid jobbes det videre med alternative trasèer for å finne en god løsning. 22

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat

Styrets beretning 2002. Annelise Jelstrups legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert av Thomas K Jelstrup Legatet er ytterligere tilført midler ved overføring av følgende legater: Disponent Otto Andersen og hustru Karen

Detaljer

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge

Styrets beretning 2002. Christiania Spigerverks fond til støtte av geologisk forskning i Norge Styrets beretning 2002 (nedenfor betegnet Fondet) er opprettet ved Geologisk Museums femtiårsjubileum 27. oktober 1970, basert på en donasjon - stor kr. 300.000,- fra Christiania Spigerverk i anledning

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat

Styrets beretning 2002. Ludvig Daae Løvestads legat o o Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av lærerinne Anna Kristine Døscher Daae og advokat Leif Martin Løvestad til minne om cand. real. Ludvig Daae Løvestad som falt under krigen 1940-45.Den disponible

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat

Styrets beretning 2002. Ingmund Kirkeruds legat Styrets beretning 2002 Legatet er opprettet av midler testamentert til Universitetet i Oslo av Ingmund Kirkerud, Fåberg. I 2000 ble legatet tilført midler fra Carl Lumholtz' fond og Legatet til Eilert

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I Medlemmer i Nordre Greverud Vel innkalles herved til ordinært årsmøte som avholdes torsdag 26. mars 2009 kl. 20.00 i Idrettshuset på Østre Greverud. Møtet blir en fin anledning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama

Hytteeierforeningen Hafjell Panorama STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010/2011 I. Styrets sammensetning Styret har etter årsmøtet 31. mars 2010 bestått av: Styret har hatt 5 styremøter i perioden, og ett i forbindelse med Nyttårsarrangementet. II.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2008 Selskapets 140. år

Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Beretning om virksomheten i 2008 Selskapets 140. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap Beretning om virksomheten i 2008 Selskapets 140. år Bergens Skog- og Træplantningsselskap 2008 Beretning om virksomheten Selskapets 140. år Side 4-5 Styrets beretning

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering UlVANGSVEGEN VEGLAG - Orgnr 999332749 27. mars 2014 Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag, 17. april 2014 kl 1600 Enkel servering Styrets forslag til

Detaljer

Årsmelding Stavnesets venner 2013.

Årsmelding Stavnesets venner 2013. Årsmelding Stavnesets venner 2013. Stavneset fyrstasjon, turmål og et møtested. Da sommerbåten til NRK passerte Stavneset var mange på plass ute ved fyret med flagg. Dette ble filmet og kom på riksdekkende

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Apoteker Erling Fagerhaugs Stipendfond. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftskostnader Utdelt stipend 10 000 0 Driftsresultat -10 000 0 Finansinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner og den eneste banen i sitt slag i Norge. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen

Detaljer

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6

SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 SAMEIET KANNIKBAKKEN 6 ÅnsnnnETNrNG 2oo9 Sameiet administrerer driften av eiendommen Kannikbakken 6 i Stavanger og sameiets forretningskontor er i Stavanger kommune. Arbeidsmiljø og generell trivsel på

Detaljer

SKOGN FJELLSTYRE 7600 LEVANGER

SKOGN FJELLSTYRE 7600 LEVANGER Årsregnskap 2007 7600 LEVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Midt-Norge Regnskap AS Resultatregnskap for 2007 Note 2007 2006 Salgsinntekt 175.846 148.602 Annen driftsinntekt 12.000 10.000

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING

VELKOMMEN TIL BOLLO HYTTEFORENING VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR 2008-2009 I BOLLO HYTTEFORENING TIRSDAG 2. MARS 2010 KL. 18:00 NORDLYS HOTELL ÅRSMØTE I BOLLO HYTTEFORENING Tirsdag 2. mars 2010 Kl. 18:00 Sted: Nordlys Hotell SAKSLISTE: Sak

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening

Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Referat fra årsmøtet i Strandparken Velforening Dato: 21. mars 2007 Tid: kl. 19:00 Sted: Horten Rådhus, kantinen Innkalling til årsmøtet ble sendt ut 21. februar. Dagsorden og innkomne forslag ble sendt

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355

M A R I K O V A V E L Org.nr. 990633355 Til: Marikova Vels medlemmer Oslo 5. februar 2014 I overensstemmelse med vellets vedtekter, 6, innkalles herved til Årsmøte i Marikova Vel: Tid: ONSDAG 5. Mars 2014 kl. 18.00 Sted: Oppsal Samfunnshus,

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Årsberetning 2009. alle valgt av årsmøtet i Cerebral Pareseforeningen, avd. Hordaland og Sogn og Fjordane.

Årsberetning 2009. alle valgt av årsmøtet i Cerebral Pareseforeningen, avd. Hordaland og Sogn og Fjordane. Årsberetning 2009 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader ved ulike tiltak. Styret var

Detaljer

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer

SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND

SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND ÅRSMELDING FOR SAMFUNNSHUSET SA KVERNALAND REGNSKAPSÅRET 2014 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SAMFUNNSHUSET KVERNALAND SA Det innkalles med dette til årsmøte i representantskapet for Samfunnshuset Kvernaland

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse

Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse Årsberetning 2001 Johan Ludwig Mowinckels Stiftelse er en ideell, privat stiftelse, med formål å tilgodese barn, unge og voksne med cerebral parese og lignende hjerneskader

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

INNKALLING til generalforsamling

INNKALLING til generalforsamling INNKALLING til generalforsamling Det kalles herved inn til ordinær generalforsamling i Fæsteråsen Huseierlag torsdag 13. mars 2014 kl. 19:00 i felleslokalet i Skjenbrekken 24. SAKSLISTE: 1. Godkjenning

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014

Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter. Velkommen til Årsmøte. Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Velkommen til Årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap, Mysusæter 2014 Innkalling Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Gråhaugen Vegfellesskap. Årsmøtet holdes i kaféen på Mysusæter Servicesenter 27. september

Detaljer