PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN"

Transkript

1 Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

2 2 ( 27 ) SMÅBÅTH AVN VIKKILE N Oppdragsnr.: Oppdragsnavn : Reguleringsplan småbåthavn i Vikkilen Dokument nr. : 1 Filnavn : Planbeskrivelse for Vikkilen Øst - småbåthavn Revisjonsoversikt Revi - sjon Dato Revisjonen gjelder Utarbei - det av Kontrol - lert av Godkjent av utkast planbeskrivelse Barbro K. Olsen Rune Sølland Rune Sølland Rambøll Kystveien 2 NO-4841 Arendal T Epost: o Rambø ll

3 SMÅBÅTH AVN VIKKILEN 3 IN N H OLD 1. IN N LEDNIN G Hensikten med planen Forslagsstiller/eierforhold, plankonsulent Krav om konsekvensutredning (KU) PLAN PROSESSEN Medvirkningsprosess Varsel om oppstart PLAN STATUS OG RAM MEBETIN GELSER Statlige planer og føringer: Kommunale (overordnede) planer Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner EKSISTEREN DE FORH OLD Beliggenhet Dagens arealbruk, tilstøtende are albruk Stedets karakter Landskap Kulturminner og kulturmiljø Naturverdier Trafikkforhold Barns interesser Universell tilgjengelighet Grunnforhold PLAN FORSLAGET Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål Parkering Trafikk Miljøfokus Universell utforming Utbygging / gjennomføring VIRKNIN GER Overordnede planer/gjeldende regulering Landskap Naturmangfoldloven/Miljø Trafikkforhold Parkering Barns interesser Universell tilgjengelighet Støy RISIKO OG SÅRBARH ET Metode Evaluering av risiko Ramboll

4 4 ( 27 ) SMÅBÅTH AVN VIKKILE N 7.3 Konklusjon IN N KOM N E IN N SPILL AVSLUTTEN DE DRØFTIN G OG AN BEFALIN G REFERAN SER/KILDER VEDLEGG Referat fra oppstartsmøte Innspill (ved varsel om oppstart) ROS-analyse( vedlagt i planbeskrivelsen) Konsekvensutredning av småbåthavner i Grimstad kommune Risikovurdering og revidert tiltaksplan for Vikkilen Småbåthavner i Grimstad Strateginotat Fylkesmannens sjekkliste Mulighetsskisse Rambø ll

5 SMÅBÅTHAVN VIKKILEN 5 1. IN NLEDNIN G 1.1 Hensikten med planen Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for småbåtanlegg i Vikkilen øst i form av et flytende anlegg med rundt 90 båtplasser. Det tilrettelegges også for næring i eksisterende bygg, parkering og båtopplag. 1.2 Forslagsstiller /eierforhold, plankonsulent Rambøll Norge AS utarbeider forslag til detaljregulering på oppdrag fra Telebryggen AS Grimstad motorb åtforening fester aktuelle tomt, som eies av Odd Emil Skjeggedal. Planområdet omfatter eiendommene Gnr/bnr 24/247, 24/357,24/ Krav om konsekvensutredning (KU) Småbåthavner kommer inn under vedlegg II tiltak i forskrift om konsekvensutredninger jf. punkt 12 b). Planer som kommer inn under 3 i forskriften skal vurderes etter 4 i samme forskrift. I forbindelse med rullering av Grimstad sin kommuneplan, ble det i 2010 laget en rapport med konsekvensutredninger av 6 lokalit eter for fremtidige småbåthavner. Rapporten ble utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Grimstad kommune på bakgrunn av et strateginotat av Strateginotatet gir en grov oversikt over status, muligheter og anbefalinger for nye etableringer av småbåthavner i Grimstad kommune. Dokumentet redegjør for konsekvenser ved etablering av nye småbåthavne r og utvidelser av eksisterende, og er basert på eksisterende informasj on. Utredningen omfatter spesielt temaene natur registreringer i sjø, naturverdier på land, kulturminner på land og i sjø/kulturmiljø, infrastruktur og landskap. På overordnet nivå er etablering av båthavn i Vikkilen vurdert til å ha liten konflikt i forhol d til nevnte temaene. (rapporten ligger som eget vedlegg til saken) Vikkilen som lokalitet er beskrevet i strateginotatet og konsekvensutredet i Multiconsult sin rapport av under lokalitet 2. Rambøll vurderer det slik at det ikke vil være nødv endig med ny konsekvensutredning av planforslaget etter som de stedlige forholdende ikke kan sies å være vesentlig endret siden utredningen i Dette er også avklart med fylkesmannen i Aust Agder sin miljøvernavdeling. Konsek vensutredningen tok dessute n utgangspunkt i en småbåthavn med 35 0 båtplasser med ut fylling i sjø for etablering av et større antall parkeringsplasser, samt mudring. Forslag til småbåthavn som nå fremmes er av betydelig mindre omfang med ca. 90 båtplasser i flytebryggeanlegg. Det er ikke planlagt mudring eller utfylling i sjø. Rapport fra Multiconsult av ligger som vedlegg til saken. Ramboll

6 6 ( 27 ) SMÅBÅTHAVN VIKKILEN 2. PLAN PROSE SSEN 2.1 Medvirkningsprosess Oppstartsmøte ble avholdt med Grimstad kommune den 17. oktober Tilstede på møtet var saksbehandler Heidi Sten - Halvorsen fra Grimstad kommune og Siv Wiersdalen og Christian Hellstrøm fra Rambøll AS. Hovedpunkter fra møtet: Bakgrunn for planarbeidene: Utvikle eiendommen i Vikkilen til småbåthavn. Planen vil være i samsv ar med kommuneplanens arealdel Det skal varsles om mulig utbyggingsavtale ifm renovasjonsstasjon på tomten Planforslaget skal forholde seg til RPR samordnet areal og transport. Viktige utredningsbehov foreløpig vurdering av følgende temaer: o planfagli ge vurderinger (Avgrensing av planområde). o miljøvernfaglige vurderinger ( forurensning og biologisk mangfold på sjøbunnen undersøkes spesielt ). o samfunnssikkerhet og beredskap ROS. o barn/ unge. o funksjonshemmede og eldre sine interesser. o veg - og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet. o klima. o kommuneplanens 1.3. o Naturmangfoldloven Kommunen anbefaler at formålene avgrenses i forståelse med Nymo AS Rambø ll

7 SMÅBÅTHAVN VIK KILEN Varsel om oppstart Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble annonsert på kommunens nettsider og i Agderposten den med frist for merknader den Det ble også sendt ut brev om varsel om oppstart av reguleringsarbeid til berørte eiendommer og regionale myndigheter. Figur 1 avisannonse ved oppstart 3. PLAN STATUS OG RAM MEBETIN GELSE R Statlige planer og føringer : Rikspolitisk retningslinje for barn og unge ( 1995) RPR samordnet areal - og transport planlegging RPR ATP ( 1993 ) Riks - og fylkesveger T Kommun ale (overordnede) planer Kommuneplanen I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt med ulike formål. Område i sjø er satt av til bruk og vern, område på land er avsatt til veiformål og LNF. Vikkilen er også merket som nødhavn. Figur 2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2011 Ramboll

8 8 ( 27 ) SMÅBÅTH AVN VIKKILE N 3.2 Gjeldende, t ilgrensende og overlappende reguleringsplaner Tabell 1 PLANID PLAN N AVN VEDTAKS - DATO R- 156_1 Småbåthavn i Vikkilen 2004 Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Vikkilen fra I gjeldende reguleringsplan er området avsatt til småbåthavn innerst ved eksisterende bebyggelse. Området i ytterste del av planområdet er avsatt til friområde i sjø. Området hvor eksisterende bygg står er regulert til allmennyttige administrati ve bygg. Figur 3 Gjeldende reguleringsplan med omriss av planforslagets område Utsnitt av eksisterende reguleringsplan viser området avsatt til småbåthavn innerst ved land og friområde sjø lenger ut i bukta. 4. EKSISTE REN D E FORH OLD 4.1 Beliggenhet Området ligger innerst inne i Vikkilen på østre side av Motorbåtforenings opplagsplass langs fv. 46. Planområdet ligger mellom Fevik og Grimstad sentrum. Figur 4. Beliggenhet Rambø ll

9 SMÅBÅTHAVN VIKKILEN Dagens arealbruk, tilstøtend e arealbruk Området benyttes i dag til bryggeanlegg, kontorer, båtopplag samt parkering. Områdene rundt er avsatt til LNF, næring, bolig mm. 4.3 Stedets karakter Vikkilen har en viktig posisjon i norsk sjøfartshistorie. Med sine over 20 skipsverft var Vikkilen kanskje landets viktigste skipsbyggingsmiljø under seilskutetida. Mellom sto verftene i Vikkilen for byggingen av mer enn 600 skuter. Blant de viktigste grunnene til at Vikkilen var et egnet sted for skutebyggingen var topografien og den store for ekomsten av førsteklasses eik, som egner seg spesielt godt til skipsbygging. Med overgangen til dampskip i jern og stål mistet dette skipsbyggermiljøet grepet og rundt 1900 var det slutt for de aller fleste skipsbyggerne i Vikkilen og ellers på Sørlandet. Det lokalhistoriske stedsnavnet for området planområdet er Jon Terjesens Værft. Jon Terjesen er i folketellingen av 1875 oppført som logerende i den daværende husstanden på tomten. Hans yrke var tømmermand i tjeneste. Etter stedsnavnet å dømme kan det ty de på at Jon Terjesen slo seg opp og ble eier av verftet han opprinnelig skal ha jobbet på. Området rett nord for planområdet heter Smiebrygga, noe som kan tyde på at det på nabotomten fantes en smie under seilskutetiden. I 1946 ble smelteverket A/S Nymo Fabrikker etablert i Vikkilen. Bedriften skulle produsere ovner og komfyrer. I dag er AS Nymo leverandør av en rekke tjenester og utstyr til offshorevirksomheter over hele verden, med 330 ansatte fordelt på hovedkontoret i Grimstad og avdelinger i Fjære og Eydehavn. I planområdet står det to bygninger. Disse disponeres av Grimstad Motorbåtforening og benyttes til båtopplag og kontor knyttet til driften av foreningen. Figur 5. eksisterende bygningsmasse Figur 7. Historisk situasjon Figur 6. Nymo industrier Ramboll

10 10 ( 27 ) SMÅBÅTHAVN VIKKILEN 4.4 Landskap Figur 8. Landskapsanalyse Blå strek Riksvei Blå stiplet strek Tursti Grønn skravur Skog (Ulendt) Mørkegrønn skravur Skrent i skog Gul skravur Landbruksareal Orange skravur - Fylling Området ligger innenfor landskapsregion for Skagerakkysten og oppfattes som et stort, lyst og avgrenset landskapsrom. Området består av fjell i dagen og skog med varierende gra d av bonitet. Berggrunn består av gneis. Langs fylkesvegen ligger spredt bebyggelse, hovedsakelig av eldre årgang. Mot vest ser man over på industri og næringsområdet hvor bedriften Nymo holder til. Landskapet er preget av menneskelig virksomhet og fremstå r som nedbebygget. Figur 9. området sett vestsiden av bukta Rambø ll

11 SMÅBÅTHAVN VIKKILEN 11 Figur 10. Fra området mot Nymo industrier Figur 11. Området mot Nymo industrier 4.5 Kulturminner og kulturmiljø Det er foretatt en utsjekk i kulturminnesøk for planområdet. Det er ingen registreringer for området. Aust Agder fylkeskommune ved kulturminnevernavdelingen har heller ingen merknader til arealene på land. Norsk Maritimt museum er varslet, men har heller ikke gitt innspill til arealene i sjø. Fortidsminneforeningen har gitt innspill til bodene innenfor området; «ved endringer av bodene må det undersøkes om de er gamle og har antikvarisk verdi». Bodene foreslås regulert til dagens situasjon og det planlegges ikk e for endringer av disse i planforslaget. 4.6 Naturverdier Det er ikke registrert verdifulle naturverdier på land. Området består av fjell i dagen og skog med lavere eller høyere gr ad av bonitet. Berggrunnen består av gneis. Innenfor området i sjø har man reg istrert flekkvis og spredte forekomster av ålegress og bløtbunn i buktene. Disse har lokal c- verdi. Dybdedata over området viser at det er relativt grunne bunnforhold i innerste del av bukta. Ålegress trives på bløtbunn, som er typisk for Ramboll

12 12 ( 27 ) SMÅBÅTH AVN VIKKILE N beskyttede områder der det ikke er sterk bølgepåvirkning, der vannet er roligere og finpartiklene i vannet har tid til å sedimentere seg. Ålegress er viktig i forhold til gyteområder for et regionalt viktig gytefelt lenger ut i Vikkilen. Figur 12. Lokalitet av Ålegress, lokalt viktig Digitale kilder: Miljødirektoratets naturdatabase Artsdatabanken,artskart NGU løsmassekart 4.7 Trafikkforhold Fylkesvei 46 (Hesnesveien ) går gjennom østre del av planområdet. I forbindelse med utbygging av Hesnes er ny veitrasé til dette området under utredning. Et av alternativene til ny veitrase er nettopp fylkesvei 46. Dersom dette alternativet blir valgt vil det medføre utvid else av dagens vei. I 2010 hadde denne veien en trafikkmengde (ÅDT) på ca biler i døgnet (Kilde: Konsekvensutredning - Småbåthavner i kommunens arealdel, 11 mai 2010) Det er ca. 1km til holdeplass for kollektiv trafikk. Parkering foregår på den stor e fyllingen som går ut i vannet, sør for eksisterende bygninger. 4.8 Barns interesser Området er ikke benyttet til opphold eller lek for barn og unge. 4.9 Universell tilgjengelighet Planområdet er ikke tilrettelagt for universell utforming i dag Grunnforhold På ka rttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for Rambø ll

13 SMÅBÅTHAVN VIKKILEN 13 kvikkleire for planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til re gistreringer for arealer større enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten vurderes. 5. PLAN FORSLAGE T 5.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål Reguleringsplanforslaget er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf. plan - og bygningsloven (pbl) 12-3 av Arealformål og hensynssoner er angitt iht 12-5 og Reguleringsbestemmelsene tilknyttet planen er utarbeidet iht Planbeskrivelsen er utarbeidet i samsvar med pbl 4-2. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for privat småbåtanlegg på området i form av et flytende anlegg med rundt 70 båtplasser. Det tilrettelegges også for næring i eksisterende bygg, parkering og båtopplag. Planområdet er på ca. 17 daa. Nedenfor følger en arealoversikt over de ulike formålene. REGULERIN (PBL 12-5) GSFORMÅL BETEGN ELSE (jf. Kart) STØRRELSE (daa) Nr. 1 Bebyggelse og anlegg : Næring NB 1024 m 2 Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur : O_S 932 m 2 Samferdsels - anlegg og teknisk infrastruktur Parkering og båtopplag P 1428 m 2 Nr. 3 Grønnstruktur : Friområde F 68 m 2 Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag : Småbåthavn PBL 12-6 Hensynssoner SH1 SH2 487 m m2 Bevaring naturmiljø H m 2 Nærmere om de ulike formålene: Bebyggelse og næring, NB: Området omfatter eksisterende bygninger som i dag benyttes til kontor og båtopplag. Området er i gjeldende regulerings avsatt til allmennyttige administrative bygg. Her reguleres i hovedsak gjeldende situasjon. Det plan legges ikke for ytterligere bygningsmasse. Ramboll

14 14 ( 27 ) SMÅBÅTH AVN VIKKILE N Samferdselsanlegg og infrastruktur, S Arealet ligger i vei og reguleres iht til uttalelse fra Statens vegvesen, til samferdselsanlegg og infrastruktur. Parkering og båtopplag, P Området skal benyttes til parkering for båthavnas brukere. Utenfor sesong skal plassen brukes til båtopplag. Det er tilknyttet rek kefølgebestemmelser til området som ivaretar hensynet til miljø. Bestemmelsen setter krav til fastdekke med spylekum. 5.2 Parkering Det legges opp til parkering på eksistere nde utfylling sør for område NB (P). Området benyttes også i dag til parkering. Grimstad kommunes vedtekter angående parkering, uteplasser og lekeplasser setter krav til 0,5 parkeringsplasser pr båtplass for båthavner med båtplasser. Det legges opp til 45 parkeringsplasser i tråd med Grimstad kommunes krav til parkeringsdekning hvorav to tilrettelagte plasser. 5.3 Trafikk Det gjøres ikke endringer i trafikkbildet som resultat av planforslaget. Adkomst til området utbedres for å oppnå bedre siktforhold inn og ut av parkeringsplass til området. Ved å flytte adkomst til området lenger sør på område P oppfylles krav til frisikt for området. Frisiktlinje er tegnet inn på plankartet. 5.4 M iljøfokus Det leg ges opp til opptak og utset ting av båter innenfor planområdet. Det legges også til rette for båtopplag på område avsatt til parkering vinterstid. Vedlikehold av båter ved båtopplag krever at man setter inn miljøtiltak for å hindre spredning av miljøskadelige stoffer. Man legger derf or til rette for etablering av parkerin gsplass med fast dekke og spyle plass med sedimenteringskummer. Det er lagt inn et rekkefølgekrav til etablering av miljøtiltak i reguleringsbestemmelsene til planen. 5.5 Universell utforming Det tilrettelegges for to HC- plasser innerst i småbåtanlegget. Det tilrettelegges også for to HC parkeringsplasser innenfor område P Utbygging / gjennomføring Planen ønskes behandlet så snart som mulig for realisering Rambø ll

15 SMÅBÅTHAVN VIKKILEN VIRKNIN GER 6.1 Overordnede planer /gjeldende regulering Planområdet ligger i sin helhet innenfor området avsatt til bruk og vern i kommuneplanen. I forhold gjelde nde reguleringssituasjon vil arealene øst i planområdet, nærmest land samsvare. Det vestlige området, ytterst mot Vikkilen omdisponeres fra friområde i sjø til småbåthavn. Småbåthavnen vil ikke komme i konflikt med farled, eller manøvreringsområde til Nymo. 6.2 Landskap Man finner bebyggelse langs hele bredden, med et stort industrianlegg på vestsiden av bukta. Der er ingen spes ielle særegne elementer i landskapet. Sett i sammenheng med Nymo på vestsiden av bukta, kan man ikke si at planforslaget vil bryte vesentlig med landskapet i dag. Småbåthavner vil uansett størrelse endre landskapsbildet i området. Anlegget i form av flyte nde konstruksjoner vil imidlertid ikke lage irreversible endringer i landskapet og sånn sett vurderes tiltaket å ha liten påvirkning på landskapet. 6.3 N aturmangfoldloven /Miljø Det følger av naturmangfoldloven (nml) 7 at prinsippene i nml 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen. En gjennomgang av prinsippene følger nedenfor. 8 Kunnskapsgrunnlaget Innenfor planområdet er det registrert forekomster av ålegress med lokal verdi (c verdi). Registrering av ålegressforekomster er også kommentert av Fylkesmannen i Aust Agder og Fiskeridirektoratet sør til melding om oppstart. Vikkilen er omhandl et i Multiconsult sitt strateginotat av og i rapport med konsekvensutr edning av Det er videre gjort en Risikovurdering og revidert tiltaksplan for sjøsedimentene i Vikkilen i rapport utarbeidet av NIVA (Rapport L.NR ). Kunnskapsgrunnlaget rundt naturmiljø som tema vurderes utfra dette som tilstrekkeli g for det videre reguleringsplanarbeidet for Vikkilen. 9 Føre- var - prinsippet Virkningene av tiltaket anses å være tilstrekkelig kjent, og det vurderes ikke å foreligge risiko for irreversibel skade på naturmangfoldet. 10 Økosystemtilnærming og samle t belastning Aktivitetene i en småbåthavn vil alltid medføre noen tilførsler av forurensende stoffer til sjø. I 2000 gjennomførte NIVA en kartlegging av ni småbåthavner i Aust - Agder, NIVA rapport I rapporten går det frem at typiske aktiviteter som kan medføre forurensing er: Sçl/lekkasje av drivstoff og oljeprodukter, samt utslipp av eksos og forbrenningsprodukter fra båtmotorer. Utlekking av miljçgifter fra bunnstoffer på båtene, og utlekking av maling, lakk og impregneringsstoffer fra bå ter og bryggeanlegg. Forsçpling. Vekst av begroingsorganismer på brygger, stolper, tauverk og flytelegemer. Redusert vannutskiftning på grunn av brygger og flytende konstruksjoner i Ramboll

16 16 ( 27 ) SMÅBÅTH AVN VIKKILE N Sjøen. Generelt vil småbåthavner med vinteropplagsplasser ha noe stø rre potensial for forurensing, sammenlignet med småbåthavner uten vinteropplagsplasser. Det settes i planen krav til miljøstasjon på land i forbindelse med vinteropplag på parkeringsplassen. Det skal etableres fast dekke med spyleplass og sedimentkummer fo r å samle opp miljøskadelige stoffer fra vedlikehold av båtene. I reguleringsbestemmelsene til planen settes krav til utarbeidelse av avfallsplan. Fordi ålegressengene er veldig viktige for det biologiske mangfoldet i gruntvannsområdene, kan det få konsekvenser dersom arten forsvinner. På ålegresset lever det alger, som er føde for små dyr som igjen er føde for fisk. Fiskeridirektoratet region Sør viser til at ålegressforekomsten har tilknytning til et regionalt viktig gytefelt for torsk ute i Vikkilen. Tap av ålegressenger vil kunne føre til tap av fisketall fordi mange fiskearter gyter i ålegressengene. Ålegressenger finnes på grunne bløtbunnsområder, både leire, mudder og sand. Den nedre voksegrensen er avhengig av siktedypet. Dvs hv or langt ned i vannet lyset rekker for tilstrekkelig fotosyntese for å opprettholde vekst og kunne overleve. Ålegress krever videre mye lys, minst 15 % av overflatelyset. Flytebryggeanlegget planlegges lagt sør for ålegress - lokalitet for på denne måten å redusere påvirkni ng på lokaliteten i størst grad. Som resultat av ålegresslokaliteten forskyves det planlagte båtanlegget lenger sør for forekomsten. Lysforholdene for lokaliteten vil derfor ikke påvirkes negativt i særlig grad. Det er videre regulert in n hensynssone med tilhørende bestemmelser for lokaliteten. Eventuelle moringer/festea nordninger skal legges skånsomt, for å begrense oppvirvling av forurensede sedimenter. Det planlegges ikke tiltak i sjøbunn, hverken utfylling eller mudring. Vi vurderer det derfor slik at tiltaket ikke i betydelig grad vil gi en stor negativ effekt på lokaliteten. Det legges ikk e opp til en nærmere vurdering av økosystemtilnærming eller samlet belastning. 11 Kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av til takshaver Ikke relevant. Planen vurderes å ikke medføre videre miljøforringelse. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lok alisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Planlagt tiltak skal gjøres på en skånsom måte og begrenses til det som er nødvendig for gjennomføring. 6.4 Trafikkforhold En økning av antall båtplasser med tilhørende parkeringsplasser vil føre til økt trafikk på fylkesveien ut til Hesnes. Adkomst til parkeringsområde P utbedres for å oppnå bedre sikt til og fra området. Rambø ll

17 SMÅBÅTHAVN VIKKILEN Parkering Kommunen har et krav om 0,5 parkeringsplasser pr. båtplasser for småbåt havner på plasser. Planforslaget tilfredsstille r dette kravet utfr a og tilrettelegger for 45 parkeringsplasser til småbåthavnen samt HC parkering innenfor området avsatt til parkering. Små båthavnen tilrettelegger for 90 båtplasser hvorav 2 HC plasser. 6.6 Barns interesser Planområdet omfatter sjøarealer, og har ikke området vært direkte i bruk av barn - og unge. Det er derfor ikke krav om at det må skaffes erstatningsareal. Formålet småbåthavn innebærer heller ikke at det blir regulert inn formål for barn - og unge. Båtliv er en viktig friluftsaktivitet for beboere på Sørlandet og etablering av småbåthavn er med på å styrke båtliv som friluftsaktivitet. Ved å øke antall plasser får flere mulighet en til å komme seg ut i skjærgården, noe som vurderes som positivt i forhold til folkehelse. 6.7 Universell tilgjengelighet Småbåthavnen tilrettelegges for universell utforming med to tilgjengelige plasser nærmest parkeringsområde t. Det legges også til rette for to tilhørende HC parkeringsplasser. 6.8 Støy I Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T ) er det ikke gitt konkrete grenseverdier for støy til omgivelsene fra småbåttrafikk og småbåthavner, men det blir anbefalt å ta utgangspunkt i grenser for vegtrafikkstøy. I sin rapport med konsekvensutredning for Vikkilen har Multiconsult gjort en vurdering av støy på generelt grunnlag: «I henhold til T-1442 skal støy beregnes, og det skal kartfestes en inndeling i to støysoner: rød sone (> 65 Lden ), nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås gul sone (55 Lden 65 Lden ), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebygge lse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke være nødvendig å ta hensyn til støy. Vurdering - støy fra båttrafikk Ramboll

18 18 ( 27 ) SMÅBÅTHAVN VIKKILEN Typiske støynivåer I følge veileder til T-1442 vil støynivå fra hurtigbåter (25-45 knop) ligge i området dba i en avstand på 100m fra trasé og for fritidsbåter i området dba i en avstand på 25 m fra trasé. Tidligere lydmålinger utført av Multiconsult viser et maksimalt lydnivå på Lp max = 68 dba i 10m avstand fra småbåter i sakte fart (hastighet < 5 knop). I løpet av 40 minutt og med ca. 40 båter som passerte ble det målt et ekvivalent lydnivå på Lp ekv = 58 dba. Ekvivalent lydnivå Tettheten av båttrafikk ved en småbåthavn vil være så pass liten midlet over et år at man kommer godt under ekvivalent grenseverdi på 55Lden (vegtrafikkstøy) gitt i T Det samme gjelder innendørs grenseverdi på LpAeq,24h = 42 dba gitt i forurensningsforskriften og innendørs grenseverdi gitt i NS 8175, LpAeq,24h = 30 dba. Maksimalt lydnivå Grenseverdi for maksimalt lydnivå, 70L5AF (dvs et lydnivå på 70 dba), er sannsynligvis den grensen som oftest vil kunne bli overskredet. Dersom man legger erfaringstallene fra T-1442 til grunn, betyr det at for boliger / fritidsboliger som ligger nærmere enn 25m fra trasé for småbåttrafikk (fritidsbåter) vil man risikerer at grenseverdien for maksimalt støynivå (vegtrafikk, T-1442) overskrides. For hurtiggående båter vil grenseverdien kunne overskrides i en avstand 100m fra trasé. Støy fra småbåttrafikk avhenger selvfølgelig også av hastigheten til båtene. I en småbåthavn må man forvente at fartsgrensen på 5 knop overholdes (som regel er farten mindre enn 5 knop). En grenseverdi på 70 dba vil da sannsynligvis kunne overholdes i avstander mer enn 25 m. Konklusjon metode støy Veileder til T-1442 anbefaler å ta utgangspunkt i grenseverdier for vegtrafikk i vurdering av støy fra småbåttrafikk. Erfaringer viser at grenseverdien for maksimalt støynivå (70L5AF,) vil kunne overskrides i en avstand ca. 25m fra båttrasé med småbåttrafikk (det forutsettes da at grenseverdien på 70 dba overskrides i 5 % av hendelsene i løpet av nattperioden)». Bebyggelsen i området ligger i en avstand på over 25m fra båttrase. Nærmeste bebyggelse ligger i en avstand på ca m. Vi ser som følge at dette ikke behov for å utarbeide ytterligere støyberegning for ny planlagt småbåthavn. 7. RISIKO OG SÅRBARH ET Ana lysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke omg ivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet, eller planen er kvittert ut i kolonnen Aktuelt?. Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende ka tegorier: Rambø ll

19 SMÅBÅTH AVN VIKKILEN 19 Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede. Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse. Mindre sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig). Lite sannsynlig (1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse for at den kan inntreffe. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: Ubetydelig: Ingen person -, miljø -, eller materielle skader. Mindre alvorlig. Alvorlig. Svært alvorlig. 7.1 Metode ROS- analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og i tråd med kommunale angivelser av ROS- analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko - og sårbarhetsanalyse gitt i Plan - og bygningslovens Evaluering av risik o # Uønsket hendelse/fare Aktu Sann Kons Risiko. Virkning Komment elt ja synli ekve Status før av planen: ar (J)/n g het ns plan. Endring i ei (1-5) (1-5) Grønn, risiko. (N) gul, rød Grønn, hvit, rød Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 1 Løsmasseras/ skred N 2 Steinras/ steinsprang N 3 Snøskred/ isras N 4 Flomras N 5 Elveflom N 6 Stormflo N Ramboll

20 20 ( 27 ) SMÅBÅTH AVN VIKKILE N # Uønsket hendelse/fare Aktu Sann Kons Risiko. Virkning Komment elt ja synli ekve Status før av planen: ar (J)/n g het ns plan. Endring i ei (1-5) (1-5) Grønn, risiko. (N) gul, rød Grønn, hvit, rød 7 Radongass N 8 Havnivåstigning j 3 1 Risiko endres ikke. Det planlegges ikke for nye bygg. 9 Vil drenering av området føre til N oversvømmelse av nedenforliggende områder? Vær/ vind 10 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind N 11 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem N nedbør Forurensning/ miljø/ storulykker. Hendelser kan være en aktuell risiko som følge av planen, eller som følge av hendelser i nærliggende virksomheter. 12 Forurenset grunn j 1 2 Området i Vikkilen er sterkt forurenset av tidligere aktiviteter i området. Nymo ligger på motsatt siden av bukta. Småbåt - havnen i seg selv vurderes ikke å utgjøre en st ørre risiko. 13 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag N 14 Akuttutslipp til grunn N 15 Avrennings fra fyllplasser etc. N 16 Ulykker fra industri med N storulykkepotensiale 17 Støv og støy fra industri N 18 Støv og støy fra trafikk N 19 Stråling fra høyspent N 20 Andre kilder for uønsket stråling N Transport. Hendelser kan være en aktuell risiko som følge av planen, eller som følge av hendelser i nærliggende virksomheter. Rambø ll

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-xx-xx ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) Oppdragsnr.: 4110099 Oppdragsnavn: ROS-analyse Dokument nr.: [Tekst]

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-01-21 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsgiver USBL Rapporttype ROS-analyse 2014-09-02 HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (8) HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1350002009 Oppdragsnavn: Heggen boligfelt, detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Dokument type Risiko og sårbarhetsanalyse Dato 2017-07-07 DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Revisjon 00 Dato 2017/07/07

Detaljer

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Skeikampen Pluss BA, Follebu skiklubb, Gausdal Skilag, Tretten Skiskytterlag og Vestringen IL Rapporttype ROS-analyse 2014-08-27 SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap Rapporttype ROS-analyse 07.10.2014 GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115

Detaljer

PLANBESKRIVELSE M/ ROS TIL DETALJREGULERING SMÅBÅTHAVN VIKKILEN

PLANBESKRIVELSE M/ ROS TIL DETALJREGULERING SMÅBÅTHAVN VIKKILEN Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst 16.02.2015 REV 01 07.04.2016 PLANBESKRIVELSE M/ ROS TIL DETALJREGULERING SMÅBÅTHAVN VIKKILEN

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR Dalheiveien, Gnr. 84, Bnr. 188 og del av 39 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan, detaljregulering Svanvågen, Gnr. 25, Bnr. 2 og 118 PLANID: 2015xxxx Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret

Detaljer

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE

GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERING ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Grunneier Ragnhild Gjervold Rapporttype Vedlegg til detaljregulering Dato 2013-12-03 GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (13) GJERVOLL, TROMØY DETALJREGULERIG ROS-AALYSE

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN BRUFLATEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150002 Metode og forutsetninger Otta, 21.05.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

DETAL REGULERI NGSPLAN FOR ROLI GHETEN SKOLE ROS- AN AL YSE

DETAL REGULERI NGSPLAN FOR ROLI GHETEN SKOLE ROS- AN AL YSE Oppdragsgiver Arendal Eiendom FK Rapporttype ROS-analyse. Vedlegg til detaljregulering. Dato 2015-03-27 DETAL REGULERI GSPLA FOR ROLI GHETE SKOLE ROS- A AL YSE ROS-AALYSE 2 (14) DETALREGULERI GSPLA FOR

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl.

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H.

Detaljer

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland.

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Oppdragsgiver: Oppdrag: Sortland Boligstiftelse ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Dato: 20161117 Skrevet av: Dagmar Kristiansen Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: 600317

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig # VEDLEGG 2 ROS ANALYSE Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Hurdal Hagetun Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak ROS-VURDERING VED IGANGSETTING AV PLANARBEID Detaljregulering av området «Kveldro» 13/24 - Edøy 1 Området og planlagte tiltak Planområdet utgjør 101 daa, og planlegges utnyttet til blandet utnyttelse som

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 15.03.2016 58/16 Kommunestyret 29.03.2016 34/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingebjørg

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SANDERØD BÅTHAVN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SANDERØD BÅTHAVN Oppdragsgiver Sanderød vel Rapporttype ROS- analyse 22.03.2012 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SANDERØD BÅTHAVN DETALJREGULERING SANDERØD BÅTHAVN 3 (10) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HONNE 11.05.2016 Vedtatt i kommunestyret 27.10.2016 sak 124/16 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN SORPEROGARDEN I NORD-FRON KOMMUNE PLANID 51620150001 Metode og forutsetninger Otta, 26.03.2015 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv

Detaljer

DETALJREGULERING FOR DELER AV H16, S3, S2F, H27 OG H33 PÅ SØR SKEI ROS-ANALYSE

DETALJREGULERING FOR DELER AV H16, S3, S2F, H27 OG H33 PÅ SØR SKEI ROS-ANALYSE Dokument type Risiko og sårbarhetsanalyse Dato 2016-02-04 DETALJREGULERING FOR DELER AV H16, S3, S2F, H27 OG H33 PÅ SØR SKEI ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR DELER AV H16, S3, S2F, H27 OG H33 PÅ SØR SKEI

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Metode og forutsetninger Detaljregulering Storfosen gods Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Metode og forutsetninger Plandato:16.05.2017 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020394 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR EIGERSUND MOTORSPORTSSENTER Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for kommunale risiko

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJPLAN. Nygård, Tårnes i Åfjord kommune

ROS-ANALYSE DETALJPLAN. Nygård, Tårnes i Åfjord kommune ROS-ANALYSE DETALJPLAN Nygård, Tårnes i Åfjord kommune Oppdragsgiver: Roger Tårnes Utarbeidet av: PlanID: 2014001 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Nygård, Tårnes i Åfjord kommune

Detaljer

Detaljregulering kyststi Bestumkilen, Oslo kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljregulering kyststi Bestumkilen, Oslo kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering kyststi Bestumkilen, Oslo kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Sammendrag Analysen har avdekket følgende forhold/hendelser: Grønn kategori (trenger ikke særskilte tiltak i plankart eller

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r023730000 25.09.2017, Pir II Oslo AS BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as,

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as, REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE NORD FOR MYRENE SKOLE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as, 006.14 ( Analysen er tatt ut av underkapittel 8.3 i plankonsulentens planbeskrivelse. I kapittelet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSAALYSE Emne: Innspill reguleringsplanforslag Felt 1, Langåsen - Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Jon Døviken, WSP orge AS Prosjektnr: Rapportnavn: ROS analyse Felt

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN. detaljplan for Nordslettåsen hyttefelt. Gnr./bnr. 156/4. Steinkjer Kommune

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN. detaljplan for Nordslettåsen hyttefelt. Gnr./bnr. 156/4. Steinkjer Kommune ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN detaljplan for Nordslettåsen hyttefelt Gnr./bnr. 156/4 Steinkjer Kommune Oppdragsgiver: Lillian Elvereng Utarbeidet av: PlanID: 2013019 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØYLAND FORSØKSGÅRD AU 52 PLAN 2012 116 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING FOR HØYLAND FORSØKSGÅRD AU 52 PLAN 2012 116 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap Rapporttype ROS-analyse 4.12.2012 DETALJREGULERING FOR HØYLAND FORSØKSGÅRD AU 52 PLAN 2012 116 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (9) DETALJREGULERING FOR HØYLAND FORSØKSGÅRD

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os Metode og forutsetninger RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE SUNDMOEN Os Kommune Os 25.04.2016 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LOHOLT ALLE 2 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er med utgangspunkt i foreliggende

Detaljer

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm

Hans Munksgaard 531762 Reguleringsplan Tangen 11-13. Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm Oppdragsgiver: Lunde Holding Invest Oppdrag: ROS-analyse for detaljregulering Tangen 11-13 (plan ID 1331) Dato: 2013-06-13 Rev. 2 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: Hans Munksgaard

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV

DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEDRE TORV Forfatter: BOARCH arkitekter a.s v/siv.ark. mnal Gisle Jakhelln, Postboks 324, 8001 Bodø Forslagsstiller til planforslag:

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BOLIG OMRÅDE K4, KASTELLÅSEN EIDSVOLL KOMMUNE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Bakgrunnen for initiativet er å utvikle planområdet til boligformål. Hensikten er å gjøre dette

Detaljer

1 Området og planlagte tiltak

1 Området og planlagte tiltak DETALJREGULERING AV GJELLAN - TRØÅSEN Trondheim, 09.05.2016 1 Området og planlagte tiltak Området omfatter opparbeidelse og utbygging av ca 250 boliger inkl. opparbeidelse av teknisk infrastruktur for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR RAMBEKKVEGEN 9 Metode og forutsetninger Plandato: 05.09.2016 Sist revidert: Godkjent: Planid: 05020383 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET

R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET R 85b OMREGULERING AV RAMMSMOEN KVARTALET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TYNSET KOMMUNE Tynset, 24.02.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse av planer for

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR SONGE A, OMRÅDE 45,

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR SONGE A, OMRÅDE 45, RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR SONGE A, OMRÅDE 45, Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei som

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: DETALJREGULERING AV DELER AV GRANMO GÅRD, gnr/bnr 21/16 m.fl. Forfatter: ROJO arkitekter AS Forslagsstiller til planforslag: ROJO arkitekter AS Dato: 10.06.2014 SAMMENDRAG

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011).

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011). Oppdragsgiver: Gratangen kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Gratangen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Hanne Skeltved Kvalitetskontroll: Sigrid Rasmussen 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Forsand Kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Detaljregulering Lysebotn Dato: 13.11.15 Skrevet av: Margrete U Stople Kvalitetskontroll: Trygve Valen 1. BAKGRUNN I følge plan-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR OTHILIES HAGE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Forslag til detaljregulering for del av Bjørnemyrveien og Steinveien med de till iggende eiendommene 1/417 og 1/418 i Nesodden kommune. INBY

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdragsgiver: Finnøy Kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Ladstein næringsområde Ladstein næringsområde Dato: 31.05.2015 Skrevet av: Irene Hegre Kvalitetskontroll: Margrete U. Stople 1.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING SKIFTODDEN PÅ OFTENES I SØGNE KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BUKSNES SKOLE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR BUKSNES SKOLE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver Vestvågøy kommune Rapporttype ROS-analyse 206--0 REGULERINGSPLAN FOR BUKSNES SKOLE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 Error! Reference source not found. RISIKO- OG

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård

ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Oppdragsgiver: Oppdrag: Lier kommune ROS-analyse for reguleringsplan for Frogner kirkegård Dato: 2014-06-17 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Aud Wefald 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig. Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under.

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig. Emnetall etter tabellen under, er satt inn i matrisen i samsvar med vurderingen under. Risiko- og sårbarhetsanalyse (Forslag til disposisjon. Forklaringer er satt i kursiv i klammer. Risiko og sårbarhetsanalyse er et hjelpemiddel underveis i utarbeidelsen av en reguleringsplan og en dokumentasjon

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune

ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune ROS-analyse for reguleringsplan H7 Mykkelseter i Ringebu kommune Sammendrag/konklusjon E01 2016-05-23 Oversendt Ringebu kommune PEHKI OYVPE PEHKI Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR SOLHAUGJORDET Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN. EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING NYTT PASIENTHOTELL UNN EIENDOM 124/86, 124/99, og 128/99 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Detaljregulering Nytt Pasienthotell UNN eiendommene.124/86, 124/99, og 128/99 Risiko og Sårbarhetsanalyse.

Detaljer

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Bergerås RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, september 2011 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE

REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE Oppdragsgiver Nordre Land kommune Rapporttype ROS 2014-05-09 REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE ENKEL ROS - ANALYSE 3 (12) REGULERINGENDRING ELVEROM ENKEL ROS - ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003207

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker PLANNAVN - Solnes - Arkiv: detaljregulering, GBNR - 427/1/2, FA - L13 Arkivsak: 17/187-1 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Dato: 06.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 007/17 Hovedutvalg for miljø-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FET KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Granåsen II 28.08.2014 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Granåsen II foreslås tilrettelagt til boligbebyggelse i detaljregulering 0202 R0701.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger Detaljplan Naustgjerdet Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag. I risikovurderingene

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSENDRING KATTAMYRE PLANNR 19880006_01, Eigersund kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen

Detaljer

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KF Notat nr. 00 Dato 2016/12/19 Til Lier kommune Fra Rambøll Kopi 1. RISIKO OG SÅRBARHET 1.1 Hensikt og metode Hensikten med

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

Sentrumskjernen. Detaljregulering ROS-analyse. PlanID: Dato:

Sentrumskjernen. Detaljregulering ROS-analyse. PlanID: Dato: Sentrumskjernen Detaljregulering ROS-analyse PlanID: 16270132 Dato: 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer