PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN"

Transkript

1 Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

2 2 ( 27 ) SMÅBÅTH AVN VIKKILE N Oppdragsnr.: Oppdragsnavn : Reguleringsplan småbåthavn i Vikkilen Dokument nr. : 1 Filnavn : Planbeskrivelse for Vikkilen Øst - småbåthavn Revisjonsoversikt Revi - sjon Dato Revisjonen gjelder Utarbei - det av Kontrol - lert av Godkjent av utkast planbeskrivelse Barbro K. Olsen Rune Sølland Rune Sølland Rambøll Kystveien 2 NO-4841 Arendal T Epost: o Rambø ll

3 SMÅBÅTH AVN VIKKILEN 3 IN N H OLD 1. IN N LEDNIN G Hensikten med planen Forslagsstiller/eierforhold, plankonsulent Krav om konsekvensutredning (KU) PLAN PROSESSEN Medvirkningsprosess Varsel om oppstart PLAN STATUS OG RAM MEBETIN GELSER Statlige planer og føringer: Kommunale (overordnede) planer Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner EKSISTEREN DE FORH OLD Beliggenhet Dagens arealbruk, tilstøtende are albruk Stedets karakter Landskap Kulturminner og kulturmiljø Naturverdier Trafikkforhold Barns interesser Universell tilgjengelighet Grunnforhold PLAN FORSLAGET Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål Parkering Trafikk Miljøfokus Universell utforming Utbygging / gjennomføring VIRKNIN GER Overordnede planer/gjeldende regulering Landskap Naturmangfoldloven/Miljø Trafikkforhold Parkering Barns interesser Universell tilgjengelighet Støy RISIKO OG SÅRBARH ET Metode Evaluering av risiko Ramboll

4 4 ( 27 ) SMÅBÅTH AVN VIKKILE N 7.3 Konklusjon IN N KOM N E IN N SPILL AVSLUTTEN DE DRØFTIN G OG AN BEFALIN G REFERAN SER/KILDER VEDLEGG Referat fra oppstartsmøte Innspill (ved varsel om oppstart) ROS-analyse( vedlagt i planbeskrivelsen) Konsekvensutredning av småbåthavner i Grimstad kommune Risikovurdering og revidert tiltaksplan for Vikkilen Småbåthavner i Grimstad Strateginotat Fylkesmannens sjekkliste Mulighetsskisse Rambø ll

5 SMÅBÅTHAVN VIKKILEN 5 1. IN NLEDNIN G 1.1 Hensikten med planen Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for småbåtanlegg i Vikkilen øst i form av et flytende anlegg med rundt 90 båtplasser. Det tilrettelegges også for næring i eksisterende bygg, parkering og båtopplag. 1.2 Forslagsstiller /eierforhold, plankonsulent Rambøll Norge AS utarbeider forslag til detaljregulering på oppdrag fra Telebryggen AS Grimstad motorb åtforening fester aktuelle tomt, som eies av Odd Emil Skjeggedal. Planområdet omfatter eiendommene Gnr/bnr 24/247, 24/357,24/ Krav om konsekvensutredning (KU) Småbåthavner kommer inn under vedlegg II tiltak i forskrift om konsekvensutredninger jf. punkt 12 b). Planer som kommer inn under 3 i forskriften skal vurderes etter 4 i samme forskrift. I forbindelse med rullering av Grimstad sin kommuneplan, ble det i 2010 laget en rapport med konsekvensutredninger av 6 lokalit eter for fremtidige småbåthavner. Rapporten ble utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Grimstad kommune på bakgrunn av et strateginotat av Strateginotatet gir en grov oversikt over status, muligheter og anbefalinger for nye etableringer av småbåthavner i Grimstad kommune. Dokumentet redegjør for konsekvenser ved etablering av nye småbåthavne r og utvidelser av eksisterende, og er basert på eksisterende informasj on. Utredningen omfatter spesielt temaene natur registreringer i sjø, naturverdier på land, kulturminner på land og i sjø/kulturmiljø, infrastruktur og landskap. På overordnet nivå er etablering av båthavn i Vikkilen vurdert til å ha liten konflikt i forhol d til nevnte temaene. (rapporten ligger som eget vedlegg til saken) Vikkilen som lokalitet er beskrevet i strateginotatet og konsekvensutredet i Multiconsult sin rapport av under lokalitet 2. Rambøll vurderer det slik at det ikke vil være nødv endig med ny konsekvensutredning av planforslaget etter som de stedlige forholdende ikke kan sies å være vesentlig endret siden utredningen i Dette er også avklart med fylkesmannen i Aust Agder sin miljøvernavdeling. Konsek vensutredningen tok dessute n utgangspunkt i en småbåthavn med 35 0 båtplasser med ut fylling i sjø for etablering av et større antall parkeringsplasser, samt mudring. Forslag til småbåthavn som nå fremmes er av betydelig mindre omfang med ca. 90 båtplasser i flytebryggeanlegg. Det er ikke planlagt mudring eller utfylling i sjø. Rapport fra Multiconsult av ligger som vedlegg til saken. Ramboll

6 6 ( 27 ) SMÅBÅTHAVN VIKKILEN 2. PLAN PROSE SSEN 2.1 Medvirkningsprosess Oppstartsmøte ble avholdt med Grimstad kommune den 17. oktober Tilstede på møtet var saksbehandler Heidi Sten - Halvorsen fra Grimstad kommune og Siv Wiersdalen og Christian Hellstrøm fra Rambøll AS. Hovedpunkter fra møtet: Bakgrunn for planarbeidene: Utvikle eiendommen i Vikkilen til småbåthavn. Planen vil være i samsv ar med kommuneplanens arealdel Det skal varsles om mulig utbyggingsavtale ifm renovasjonsstasjon på tomten Planforslaget skal forholde seg til RPR samordnet areal og transport. Viktige utredningsbehov foreløpig vurdering av følgende temaer: o planfagli ge vurderinger (Avgrensing av planområde). o miljøvernfaglige vurderinger ( forurensning og biologisk mangfold på sjøbunnen undersøkes spesielt ). o samfunnssikkerhet og beredskap ROS. o barn/ unge. o funksjonshemmede og eldre sine interesser. o veg - og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet. o klima. o kommuneplanens 1.3. o Naturmangfoldloven Kommunen anbefaler at formålene avgrenses i forståelse med Nymo AS Rambø ll

7 SMÅBÅTHAVN VIK KILEN Varsel om oppstart Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble annonsert på kommunens nettsider og i Agderposten den med frist for merknader den Det ble også sendt ut brev om varsel om oppstart av reguleringsarbeid til berørte eiendommer og regionale myndigheter. Figur 1 avisannonse ved oppstart 3. PLAN STATUS OG RAM MEBETIN GELSE R Statlige planer og føringer : Rikspolitisk retningslinje for barn og unge ( 1995) RPR samordnet areal - og transport planlegging RPR ATP ( 1993 ) Riks - og fylkesveger T Kommun ale (overordnede) planer Kommuneplanen I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt med ulike formål. Område i sjø er satt av til bruk og vern, område på land er avsatt til veiformål og LNF. Vikkilen er også merket som nødhavn. Figur 2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2011 Ramboll

8 8 ( 27 ) SMÅBÅTH AVN VIKKILE N 3.2 Gjeldende, t ilgrensende og overlappende reguleringsplaner Tabell 1 PLANID PLAN N AVN VEDTAKS - DATO R- 156_1 Småbåthavn i Vikkilen 2004 Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Vikkilen fra I gjeldende reguleringsplan er området avsatt til småbåthavn innerst ved eksisterende bebyggelse. Området i ytterste del av planområdet er avsatt til friområde i sjø. Området hvor eksisterende bygg står er regulert til allmennyttige administrati ve bygg. Figur 3 Gjeldende reguleringsplan med omriss av planforslagets område Utsnitt av eksisterende reguleringsplan viser området avsatt til småbåthavn innerst ved land og friområde sjø lenger ut i bukta. 4. EKSISTE REN D E FORH OLD 4.1 Beliggenhet Området ligger innerst inne i Vikkilen på østre side av Motorbåtforenings opplagsplass langs fv. 46. Planområdet ligger mellom Fevik og Grimstad sentrum. Figur 4. Beliggenhet Rambø ll

9 SMÅBÅTHAVN VIKKILEN Dagens arealbruk, tilstøtend e arealbruk Området benyttes i dag til bryggeanlegg, kontorer, båtopplag samt parkering. Områdene rundt er avsatt til LNF, næring, bolig mm. 4.3 Stedets karakter Vikkilen har en viktig posisjon i norsk sjøfartshistorie. Med sine over 20 skipsverft var Vikkilen kanskje landets viktigste skipsbyggingsmiljø under seilskutetida. Mellom sto verftene i Vikkilen for byggingen av mer enn 600 skuter. Blant de viktigste grunnene til at Vikkilen var et egnet sted for skutebyggingen var topografien og den store for ekomsten av førsteklasses eik, som egner seg spesielt godt til skipsbygging. Med overgangen til dampskip i jern og stål mistet dette skipsbyggermiljøet grepet og rundt 1900 var det slutt for de aller fleste skipsbyggerne i Vikkilen og ellers på Sørlandet. Det lokalhistoriske stedsnavnet for området planområdet er Jon Terjesens Værft. Jon Terjesen er i folketellingen av 1875 oppført som logerende i den daværende husstanden på tomten. Hans yrke var tømmermand i tjeneste. Etter stedsnavnet å dømme kan det ty de på at Jon Terjesen slo seg opp og ble eier av verftet han opprinnelig skal ha jobbet på. Området rett nord for planområdet heter Smiebrygga, noe som kan tyde på at det på nabotomten fantes en smie under seilskutetiden. I 1946 ble smelteverket A/S Nymo Fabrikker etablert i Vikkilen. Bedriften skulle produsere ovner og komfyrer. I dag er AS Nymo leverandør av en rekke tjenester og utstyr til offshorevirksomheter over hele verden, med 330 ansatte fordelt på hovedkontoret i Grimstad og avdelinger i Fjære og Eydehavn. I planområdet står det to bygninger. Disse disponeres av Grimstad Motorbåtforening og benyttes til båtopplag og kontor knyttet til driften av foreningen. Figur 5. eksisterende bygningsmasse Figur 7. Historisk situasjon Figur 6. Nymo industrier Ramboll

10 10 ( 27 ) SMÅBÅTHAVN VIKKILEN 4.4 Landskap Figur 8. Landskapsanalyse Blå strek Riksvei Blå stiplet strek Tursti Grønn skravur Skog (Ulendt) Mørkegrønn skravur Skrent i skog Gul skravur Landbruksareal Orange skravur - Fylling Området ligger innenfor landskapsregion for Skagerakkysten og oppfattes som et stort, lyst og avgrenset landskapsrom. Området består av fjell i dagen og skog med varierende gra d av bonitet. Berggrunn består av gneis. Langs fylkesvegen ligger spredt bebyggelse, hovedsakelig av eldre årgang. Mot vest ser man over på industri og næringsområdet hvor bedriften Nymo holder til. Landskapet er preget av menneskelig virksomhet og fremstå r som nedbebygget. Figur 9. området sett vestsiden av bukta Rambø ll

11 SMÅBÅTHAVN VIKKILEN 11 Figur 10. Fra området mot Nymo industrier Figur 11. Området mot Nymo industrier 4.5 Kulturminner og kulturmiljø Det er foretatt en utsjekk i kulturminnesøk for planområdet. Det er ingen registreringer for området. Aust Agder fylkeskommune ved kulturminnevernavdelingen har heller ingen merknader til arealene på land. Norsk Maritimt museum er varslet, men har heller ikke gitt innspill til arealene i sjø. Fortidsminneforeningen har gitt innspill til bodene innenfor området; «ved endringer av bodene må det undersøkes om de er gamle og har antikvarisk verdi». Bodene foreslås regulert til dagens situasjon og det planlegges ikk e for endringer av disse i planforslaget. 4.6 Naturverdier Det er ikke registrert verdifulle naturverdier på land. Området består av fjell i dagen og skog med lavere eller høyere gr ad av bonitet. Berggrunnen består av gneis. Innenfor området i sjø har man reg istrert flekkvis og spredte forekomster av ålegress og bløtbunn i buktene. Disse har lokal c- verdi. Dybdedata over området viser at det er relativt grunne bunnforhold i innerste del av bukta. Ålegress trives på bløtbunn, som er typisk for Ramboll

12 12 ( 27 ) SMÅBÅTH AVN VIKKILE N beskyttede områder der det ikke er sterk bølgepåvirkning, der vannet er roligere og finpartiklene i vannet har tid til å sedimentere seg. Ålegress er viktig i forhold til gyteområder for et regionalt viktig gytefelt lenger ut i Vikkilen. Figur 12. Lokalitet av Ålegress, lokalt viktig Digitale kilder: Miljødirektoratets naturdatabase Artsdatabanken,artskart NGU løsmassekart 4.7 Trafikkforhold Fylkesvei 46 (Hesnesveien ) går gjennom østre del av planområdet. I forbindelse med utbygging av Hesnes er ny veitrasé til dette området under utredning. Et av alternativene til ny veitrase er nettopp fylkesvei 46. Dersom dette alternativet blir valgt vil det medføre utvid else av dagens vei. I 2010 hadde denne veien en trafikkmengde (ÅDT) på ca biler i døgnet (Kilde: Konsekvensutredning - Småbåthavner i kommunens arealdel, 11 mai 2010) Det er ca. 1km til holdeplass for kollektiv trafikk. Parkering foregår på den stor e fyllingen som går ut i vannet, sør for eksisterende bygninger. 4.8 Barns interesser Området er ikke benyttet til opphold eller lek for barn og unge. 4.9 Universell tilgjengelighet Planområdet er ikke tilrettelagt for universell utforming i dag Grunnforhold På ka rttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for Rambø ll

13 SMÅBÅTHAVN VIKKILEN 13 kvikkleire for planområdet. Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til re gistreringer for arealer større enn 10 daa. Dette må ses i sammenheng når områdestabiliteten vurderes. 5. PLAN FORSLAGE T 5.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål Reguleringsplanforslaget er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf. plan - og bygningsloven (pbl) 12-3 av Arealformål og hensynssoner er angitt iht 12-5 og Reguleringsbestemmelsene tilknyttet planen er utarbeidet iht Planbeskrivelsen er utarbeidet i samsvar med pbl 4-2. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for privat småbåtanlegg på området i form av et flytende anlegg med rundt 70 båtplasser. Det tilrettelegges også for næring i eksisterende bygg, parkering og båtopplag. Planområdet er på ca. 17 daa. Nedenfor følger en arealoversikt over de ulike formålene. REGULERIN (PBL 12-5) GSFORMÅL BETEGN ELSE (jf. Kart) STØRRELSE (daa) Nr. 1 Bebyggelse og anlegg : Næring NB 1024 m 2 Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur : O_S 932 m 2 Samferdsels - anlegg og teknisk infrastruktur Parkering og båtopplag P 1428 m 2 Nr. 3 Grønnstruktur : Friområde F 68 m 2 Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag : Småbåthavn PBL 12-6 Hensynssoner SH1 SH2 487 m m2 Bevaring naturmiljø H m 2 Nærmere om de ulike formålene: Bebyggelse og næring, NB: Området omfatter eksisterende bygninger som i dag benyttes til kontor og båtopplag. Området er i gjeldende regulerings avsatt til allmennyttige administrative bygg. Her reguleres i hovedsak gjeldende situasjon. Det plan legges ikke for ytterligere bygningsmasse. Ramboll

14 14 ( 27 ) SMÅBÅTH AVN VIKKILE N Samferdselsanlegg og infrastruktur, S Arealet ligger i vei og reguleres iht til uttalelse fra Statens vegvesen, til samferdselsanlegg og infrastruktur. Parkering og båtopplag, P Området skal benyttes til parkering for båthavnas brukere. Utenfor sesong skal plassen brukes til båtopplag. Det er tilknyttet rek kefølgebestemmelser til området som ivaretar hensynet til miljø. Bestemmelsen setter krav til fastdekke med spylekum. 5.2 Parkering Det legges opp til parkering på eksistere nde utfylling sør for område NB (P). Området benyttes også i dag til parkering. Grimstad kommunes vedtekter angående parkering, uteplasser og lekeplasser setter krav til 0,5 parkeringsplasser pr båtplass for båthavner med båtplasser. Det legges opp til 45 parkeringsplasser i tråd med Grimstad kommunes krav til parkeringsdekning hvorav to tilrettelagte plasser. 5.3 Trafikk Det gjøres ikke endringer i trafikkbildet som resultat av planforslaget. Adkomst til området utbedres for å oppnå bedre siktforhold inn og ut av parkeringsplass til området. Ved å flytte adkomst til området lenger sør på område P oppfylles krav til frisikt for området. Frisiktlinje er tegnet inn på plankartet. 5.4 M iljøfokus Det leg ges opp til opptak og utset ting av båter innenfor planområdet. Det legges også til rette for båtopplag på område avsatt til parkering vinterstid. Vedlikehold av båter ved båtopplag krever at man setter inn miljøtiltak for å hindre spredning av miljøskadelige stoffer. Man legger derf or til rette for etablering av parkerin gsplass med fast dekke og spyle plass med sedimenteringskummer. Det er lagt inn et rekkefølgekrav til etablering av miljøtiltak i reguleringsbestemmelsene til planen. 5.5 Universell utforming Det tilrettelegges for to HC- plasser innerst i småbåtanlegget. Det tilrettelegges også for to HC parkeringsplasser innenfor område P Utbygging / gjennomføring Planen ønskes behandlet så snart som mulig for realisering Rambø ll

15 SMÅBÅTHAVN VIKKILEN VIRKNIN GER 6.1 Overordnede planer /gjeldende regulering Planområdet ligger i sin helhet innenfor området avsatt til bruk og vern i kommuneplanen. I forhold gjelde nde reguleringssituasjon vil arealene øst i planområdet, nærmest land samsvare. Det vestlige området, ytterst mot Vikkilen omdisponeres fra friområde i sjø til småbåthavn. Småbåthavnen vil ikke komme i konflikt med farled, eller manøvreringsområde til Nymo. 6.2 Landskap Man finner bebyggelse langs hele bredden, med et stort industrianlegg på vestsiden av bukta. Der er ingen spes ielle særegne elementer i landskapet. Sett i sammenheng med Nymo på vestsiden av bukta, kan man ikke si at planforslaget vil bryte vesentlig med landskapet i dag. Småbåthavner vil uansett størrelse endre landskapsbildet i området. Anlegget i form av flyte nde konstruksjoner vil imidlertid ikke lage irreversible endringer i landskapet og sånn sett vurderes tiltaket å ha liten påvirkning på landskapet. 6.3 N aturmangfoldloven /Miljø Det følger av naturmangfoldloven (nml) 7 at prinsippene i nml 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen. En gjennomgang av prinsippene følger nedenfor. 8 Kunnskapsgrunnlaget Innenfor planområdet er det registrert forekomster av ålegress med lokal verdi (c verdi). Registrering av ålegressforekomster er også kommentert av Fylkesmannen i Aust Agder og Fiskeridirektoratet sør til melding om oppstart. Vikkilen er omhandl et i Multiconsult sitt strateginotat av og i rapport med konsekvensutr edning av Det er videre gjort en Risikovurdering og revidert tiltaksplan for sjøsedimentene i Vikkilen i rapport utarbeidet av NIVA (Rapport L.NR ). Kunnskapsgrunnlaget rundt naturmiljø som tema vurderes utfra dette som tilstrekkeli g for det videre reguleringsplanarbeidet for Vikkilen. 9 Føre- var - prinsippet Virkningene av tiltaket anses å være tilstrekkelig kjent, og det vurderes ikke å foreligge risiko for irreversibel skade på naturmangfoldet. 10 Økosystemtilnærming og samle t belastning Aktivitetene i en småbåthavn vil alltid medføre noen tilførsler av forurensende stoffer til sjø. I 2000 gjennomførte NIVA en kartlegging av ni småbåthavner i Aust - Agder, NIVA rapport I rapporten går det frem at typiske aktiviteter som kan medføre forurensing er: Sçl/lekkasje av drivstoff og oljeprodukter, samt utslipp av eksos og forbrenningsprodukter fra båtmotorer. Utlekking av miljçgifter fra bunnstoffer på båtene, og utlekking av maling, lakk og impregneringsstoffer fra bå ter og bryggeanlegg. Forsçpling. Vekst av begroingsorganismer på brygger, stolper, tauverk og flytelegemer. Redusert vannutskiftning på grunn av brygger og flytende konstruksjoner i Ramboll

16 16 ( 27 ) SMÅBÅTH AVN VIKKILE N Sjøen. Generelt vil småbåthavner med vinteropplagsplasser ha noe stø rre potensial for forurensing, sammenlignet med småbåthavner uten vinteropplagsplasser. Det settes i planen krav til miljøstasjon på land i forbindelse med vinteropplag på parkeringsplassen. Det skal etableres fast dekke med spyleplass og sedimentkummer fo r å samle opp miljøskadelige stoffer fra vedlikehold av båtene. I reguleringsbestemmelsene til planen settes krav til utarbeidelse av avfallsplan. Fordi ålegressengene er veldig viktige for det biologiske mangfoldet i gruntvannsområdene, kan det få konsekvenser dersom arten forsvinner. På ålegresset lever det alger, som er føde for små dyr som igjen er føde for fisk. Fiskeridirektoratet region Sør viser til at ålegressforekomsten har tilknytning til et regionalt viktig gytefelt for torsk ute i Vikkilen. Tap av ålegressenger vil kunne føre til tap av fisketall fordi mange fiskearter gyter i ålegressengene. Ålegressenger finnes på grunne bløtbunnsområder, både leire, mudder og sand. Den nedre voksegrensen er avhengig av siktedypet. Dvs hv or langt ned i vannet lyset rekker for tilstrekkelig fotosyntese for å opprettholde vekst og kunne overleve. Ålegress krever videre mye lys, minst 15 % av overflatelyset. Flytebryggeanlegget planlegges lagt sør for ålegress - lokalitet for på denne måten å redusere påvirkni ng på lokaliteten i størst grad. Som resultat av ålegresslokaliteten forskyves det planlagte båtanlegget lenger sør for forekomsten. Lysforholdene for lokaliteten vil derfor ikke påvirkes negativt i særlig grad. Det er videre regulert in n hensynssone med tilhørende bestemmelser for lokaliteten. Eventuelle moringer/festea nordninger skal legges skånsomt, for å begrense oppvirvling av forurensede sedimenter. Det planlegges ikke tiltak i sjøbunn, hverken utfylling eller mudring. Vi vurderer det derfor slik at tiltaket ikke i betydelig grad vil gi en stor negativ effekt på lokaliteten. Det legges ikk e opp til en nærmere vurdering av økosystemtilnærming eller samlet belastning. 11 Kostnaden ved miljøforringelse skal bæres av til takshaver Ikke relevant. Planen vurderes å ikke medføre videre miljøforringelse. 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lok alisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Planlagt tiltak skal gjøres på en skånsom måte og begrenses til det som er nødvendig for gjennomføring. 6.4 Trafikkforhold En økning av antall båtplasser med tilhørende parkeringsplasser vil føre til økt trafikk på fylkesveien ut til Hesnes. Adkomst til parkeringsområde P utbedres for å oppnå bedre sikt til og fra området. Rambø ll

17 SMÅBÅTHAVN VIKKILEN Parkering Kommunen har et krav om 0,5 parkeringsplasser pr. båtplasser for småbåt havner på plasser. Planforslaget tilfredsstille r dette kravet utfr a og tilrettelegger for 45 parkeringsplasser til småbåthavnen samt HC parkering innenfor området avsatt til parkering. Små båthavnen tilrettelegger for 90 båtplasser hvorav 2 HC plasser. 6.6 Barns interesser Planområdet omfatter sjøarealer, og har ikke området vært direkte i bruk av barn - og unge. Det er derfor ikke krav om at det må skaffes erstatningsareal. Formålet småbåthavn innebærer heller ikke at det blir regulert inn formål for barn - og unge. Båtliv er en viktig friluftsaktivitet for beboere på Sørlandet og etablering av småbåthavn er med på å styrke båtliv som friluftsaktivitet. Ved å øke antall plasser får flere mulighet en til å komme seg ut i skjærgården, noe som vurderes som positivt i forhold til folkehelse. 6.7 Universell tilgjengelighet Småbåthavnen tilrettelegges for universell utforming med to tilgjengelige plasser nærmest parkeringsområde t. Det legges også til rette for to tilhørende HC parkeringsplasser. 6.8 Støy I Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T ) er det ikke gitt konkrete grenseverdier for støy til omgivelsene fra småbåttrafikk og småbåthavner, men det blir anbefalt å ta utgangspunkt i grenser for vegtrafikkstøy. I sin rapport med konsekvensutredning for Vikkilen har Multiconsult gjort en vurdering av støy på generelt grunnlag: «I henhold til T-1442 skal støy beregnes, og det skal kartfestes en inndeling i to støysoner: rød sone (> 65 Lden ), nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås gul sone (55 Lden 65 Lden ), er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebygge lse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. For øvrige områder (hvit sone) vil det normalt ikke være nødvendig å ta hensyn til støy. Vurdering - støy fra båttrafikk Ramboll

18 18 ( 27 ) SMÅBÅTHAVN VIKKILEN Typiske støynivåer I følge veileder til T-1442 vil støynivå fra hurtigbåter (25-45 knop) ligge i området dba i en avstand på 100m fra trasé og for fritidsbåter i området dba i en avstand på 25 m fra trasé. Tidligere lydmålinger utført av Multiconsult viser et maksimalt lydnivå på Lp max = 68 dba i 10m avstand fra småbåter i sakte fart (hastighet < 5 knop). I løpet av 40 minutt og med ca. 40 båter som passerte ble det målt et ekvivalent lydnivå på Lp ekv = 58 dba. Ekvivalent lydnivå Tettheten av båttrafikk ved en småbåthavn vil være så pass liten midlet over et år at man kommer godt under ekvivalent grenseverdi på 55Lden (vegtrafikkstøy) gitt i T Det samme gjelder innendørs grenseverdi på LpAeq,24h = 42 dba gitt i forurensningsforskriften og innendørs grenseverdi gitt i NS 8175, LpAeq,24h = 30 dba. Maksimalt lydnivå Grenseverdi for maksimalt lydnivå, 70L5AF (dvs et lydnivå på 70 dba), er sannsynligvis den grensen som oftest vil kunne bli overskredet. Dersom man legger erfaringstallene fra T-1442 til grunn, betyr det at for boliger / fritidsboliger som ligger nærmere enn 25m fra trasé for småbåttrafikk (fritidsbåter) vil man risikerer at grenseverdien for maksimalt støynivå (vegtrafikk, T-1442) overskrides. For hurtiggående båter vil grenseverdien kunne overskrides i en avstand 100m fra trasé. Støy fra småbåttrafikk avhenger selvfølgelig også av hastigheten til båtene. I en småbåthavn må man forvente at fartsgrensen på 5 knop overholdes (som regel er farten mindre enn 5 knop). En grenseverdi på 70 dba vil da sannsynligvis kunne overholdes i avstander mer enn 25 m. Konklusjon metode støy Veileder til T-1442 anbefaler å ta utgangspunkt i grenseverdier for vegtrafikk i vurdering av støy fra småbåttrafikk. Erfaringer viser at grenseverdien for maksimalt støynivå (70L5AF,) vil kunne overskrides i en avstand ca. 25m fra båttrasé med småbåttrafikk (det forutsettes da at grenseverdien på 70 dba overskrides i 5 % av hendelsene i løpet av nattperioden)». Bebyggelsen i området ligger i en avstand på over 25m fra båttrase. Nærmeste bebyggelse ligger i en avstand på ca m. Vi ser som følge at dette ikke behov for å utarbeide ytterligere støyberegning for ny planlagt småbåthavn. 7. RISIKO OG SÅRBARH ET Ana lysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke omg ivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet, eller planen er kvittert ut i kolonnen Aktuelt?. Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende ka tegorier: Rambø ll

19 SMÅBÅTH AVN VIKKILEN 19 Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede. Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse. Mindre sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig). Lite sannsynlig (1) hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse for at den kan inntreffe. Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier: Ubetydelig: Ingen person -, miljø -, eller materielle skader. Mindre alvorlig. Alvorlig. Svært alvorlig. 7.1 Metode ROS- analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og i tråd med kommunale angivelser av ROS- analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko - og sårbarhetsanalyse gitt i Plan - og bygningslovens Evaluering av risik o # Uønsket hendelse/fare Aktu Sann Kons Risiko. Virkning Komment elt ja synli ekve Status før av planen: ar (J)/n g het ns plan. Endring i ei (1-5) (1-5) Grønn, risiko. (N) gul, rød Grønn, hvit, rød Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 1 Løsmasseras/ skred N 2 Steinras/ steinsprang N 3 Snøskred/ isras N 4 Flomras N 5 Elveflom N 6 Stormflo N Ramboll

20 20 ( 27 ) SMÅBÅTH AVN VIKKILE N # Uønsket hendelse/fare Aktu Sann Kons Risiko. Virkning Komment elt ja synli ekve Status før av planen: ar (J)/n g het ns plan. Endring i ei (1-5) (1-5) Grønn, risiko. (N) gul, rød Grønn, hvit, rød 7 Radongass N 8 Havnivåstigning j 3 1 Risiko endres ikke. Det planlegges ikke for nye bygg. 9 Vil drenering av området føre til N oversvømmelse av nedenforliggende områder? Vær/ vind 10 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind N 11 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem N nedbør Forurensning/ miljø/ storulykker. Hendelser kan være en aktuell risiko som følge av planen, eller som følge av hendelser i nærliggende virksomheter. 12 Forurenset grunn j 1 2 Området i Vikkilen er sterkt forurenset av tidligere aktiviteter i området. Nymo ligger på motsatt siden av bukta. Småbåt - havnen i seg selv vurderes ikke å utgjøre en st ørre risiko. 13 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag N 14 Akuttutslipp til grunn N 15 Avrennings fra fyllplasser etc. N 16 Ulykker fra industri med N storulykkepotensiale 17 Støv og støy fra industri N 18 Støv og støy fra trafikk N 19 Stråling fra høyspent N 20 Andre kilder for uønsket stråling N Transport. Hendelser kan være en aktuell risiko som følge av planen, eller som følge av hendelser i nærliggende virksomheter. Rambø ll

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune

HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN. E18Dalen krysset. Arendalkommune REGULERINGSPLAN HØRINGSUTGAVE E18Dalen krysset Arendalkommune Regionsør ProsjektE18Tvedestrand-Arendal 18.02.2015 Forord Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen, Region Sør i samarbeid

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn»

PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» PLANBESKRIVELSE «Akvafarm Bergsbotn» Reguleringsforslag for masseuttak og industriområde i Raset, Bergsbotn Gnr13/bnr34, 78 og deler av 35 i Berg kommune Bergsbotn, 9385 Skaland Forslagsstiller: Fagkyndig:

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer