Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtetid: Kl. 18: Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 036/12-056/12 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen Kyrre Havelin Gro Pettersen Truls Lindmo John Dokken Ingjerd Schou Dordi Schou til sak 050/12 Arve Bekkevard fra sak 051/12 Gunnar Harstad, FF Nina Haaland Elham Binai-Faal Sigmund Lereim Anne Sofie Hoff Tron Kallum Torstein Skjolden Gunnar Espelid Birgitta Grimeland Andreas Kulvik, FF Jarl Meland Knut Espeland Margrethe Solberg Ole Andreas Kvilesjø Thor Erik Klever Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte Knut Espeland 039/12 040/12 Møteleder: Fra adm. møtte: Knut Espeland Geir Johannessen, Hans Moesgaard, Bente Fredheim, Erik Flobakk, Jon Gunnar Weng og Kirsten Langehaug Utlevert i møtet: Orientering: Spørsmål fra innbyggere: Gunvor Kristiansen, Sport & Kakao til k.sak 035/ Arild Hansen, LSU, til sak 043/12, Thorbjørn Berger til sak 054/12, Synøve Olaussen til k.sak 035/ Befaring: Diverse: Underskrifter: Knut Espeland ordfører

2

3 SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 036/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL 037/12 KLAGE PÅ VEDTAK OM MELDING OM SPREDNING AV PLANTEVERNMIDLER FRA HELIKOPTER I SKOG 038/12 SOSIALFAGLIG RÅDGIVER VED VIDEREGÅENDE SKOLER 039/12 VURDERING AV HABILITET FOR ORDFØRER I SAK ASD- BORG/01 040/12 VALG AV SETTEORDFØRER I SAK ASD-BORG/01 041/12 STRATEGI FOR EIERSKAPET I ØSTFOLD ENERGI /12 MILJØRETTET HELSEVERN INDRE ØSTFOLD - OVERFØRING AV OPPGAVER OG DELEGERING AV MYNDIGHET TIL NYTT SELSKAP 043/12 TRYKKAVLØP LYSEREN 044/12 SUPPLERINGSVALG - EIENDOMSSKATTETAKSTUTVALGET 045/12 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE VED ØSTFOLD JORDSKIFTERETT, MEDDOMMERE VED HEGGEN OG FRØLAND TINGRETT OG LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE VED BORGARTING LAGMANNSRETT, /12 OPPNEVNING AV SKJØNNSMENN FOR HEGGEN OG FRØLAND TINGRETT FOR PERIODEN /12 SEKRETARIATSSTØTTE NÆRINGSUTVALGET 048/12 NÆRINGSUTVALGET - REGLEMENT 049/12 ETABLERING AV INDRE ØSTFOLD LOKALMEDISINSK KOMPETANSESENTER IKS 050/12 TERTIALRAPPORT /12 ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET /12 ÅRSRAPPORT OG SKATTEREGNSKAP SKATTEOPPKREVEREN I HOBØL OG SPYDEBERG 053/12 VARMEANLEGG UNGDOMSSKOLEN/GRINITUN 054/12 OFFENTLIG SVØMMETILBUD I SPYDEBERG KOMMUNE 055/12 INTERPELLASJON FRA SPYDEBERG AP VEDR. JERNBANE MED MER 056/12 SAMHANDLINGSREFORMEN - LOKALE TILTAK

4 036/12: GODKJENNING AV PROTOKOLL Møtebok godkjennes slik den foreligger. K-036/12 Kommunestyret Vedtak, enstemmig: Møtebok godkjennes slik den foreligger. 037/12: KLAGE PÅ VEDTAK OM MELDING OM SPREDNING AV PLANTEVERNMIDLER FRA HELIKOPTER I SKOG 1. Spydeberg kommune opprettholder vedtaket i Kommunestyre i sak 023/ Begrunnelsen for alle feltene er: a. b. K-037/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff Fellesforslag fra formannskapet: 1. Spydeberg kommune opprettholder vedtaket i Kommunestyre i sak 023/ Av miljøhensyn mener kommunen at for alle feltene: a. planter, innsekter og dyr kan skades eller drepes unødvendig ved teppesprøyting med glyfosat fra helikopter b. det er en risiko for at sårbare arter som eventuelt ikke er registrert kan bli drept «føre var prinsippet» c. det finnes andre og mer miljøvennlige metoder til bekjempelse av uønsket vegetasjon på de omsøkte feltene, for eksempel mekanisk bekjempelse, punktsprøyting med ryggtåkesprøyte og stubbebehandling. 3. Spydeberg kommune har som miljøvisjon for landbruket å redusere erosjon, tap av næringsstoffer og tilførsel av plantevernmidler fra landbruket til vann og vassdrag. Som et ledd i dette arbeidet mener kommunen at innføring av helikoptersprøyting i skog i Spydeberg heller fører til økt bruk av plantevernmidler enn redusert. Miljøhensyn er vurdert i henhold til Naturmangfoldloven av og Forskrift om bærekraftig skogbruk av Vedtaket er i hjemlet i 3 i Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog av

5 Fellesforslag om å endre teppesprøyting til sprøyting. Votering: Forslaget fra formannskapet fikk 16 stemmer mot 5 og ble vedtatt. Vedtak i sak 037/12: 1. Spydeberg kommune opprettholder vedtaket i Kommunestyre i sak 023/ Av miljøhensyn mener kommunen at for alle feltene: a. planter, innsekter og dyr kan skades eller drepes unødvendig ved sprøyting med glyfosat fra helikopter b. det er en risiko for at sårbare arter som eventuelt ikke er registrert kan bli drept «føre var prinsippet» c. det finnes andre og mer miljøvennlige metoder til bekjempelse av uønsket vegetasjon på de omsøkte feltene, for eksempel mekanisk bekjempelse, punktsprøyting med ryggtåkesprøyte og stubbebehandling. 3. Spydeberg kommune har som miljøvisjon for landbruket å redusere erosjon, tap av næringsstoffer og tilførsel av plantevernmidler fra landbruket til vann og vassdrag. Som et ledd i dette arbeidet mener kommunen at innføring av helikoptersprøyting i skog i Spydeberg heller fører til økt bruk av plantevernmidler enn redusert. Miljøhensyn er vurdert i henhold til Naturmangfoldloven av og Forskrift om bærekraftig skogbruk av Vedtaket er i hjemlet i 3 i Forskrift om spredning av plantevernmidler i skog av /12: SOSIALFAGLIG RÅDGIVER VED VIDEREGÅENDE SKOLER 1) Spydeberg kommune støtter tiltaket om sosialfaglig rådgiver ved Mysen og Askim videregående skole og at tiltaket knyttes mot de respektive vertskommunenes sosialfaglige kontorer. 2) Spydeberg kommune innarbeider kostnaden i budsjettet for Pr mai 2012 er den beregnet til ,- kroner i året. KOOK-020/12 Komite for oppvekst, omsorg og kultur Innstilling til kommunestyret: Enstemmig (seks stemmer) som foreslått av rådmannen. K-038/12 Kommunestyret POLITISK SAKSORDFØRER: Kyrre Havelin

6 Følgende hadde ordet: Sigmund Lereim, Gro Pettersen, Knut Espeland Vedtak, enstemmig: Som foreslått av komite for oppvekst, omsorg og kultur Vedtak i sak 038/12: 1. Spydeberg kommune støtter tiltaket om sosialfaglig rådgiver ved Mysen og Askim videregående skole og at tiltaket knyttes mot de respektive vertskommunenes sosialfaglige kontorer. 2. Spydeberg kommune innarbeider kostnaden i budsjettet for Pr mai 2012 er den beregnet til ,- kroner i året. - Knut Espeland erklært inhabil og fratrådte møtet 039/12: VURDERING AV HABILITET FOR ORDFØRER I SAK ASD- BORG/01 1. I henhold til kommunelovens 40 a og forvaltningslovens 6 annet ledd vedtas inhabilitet for ordfører Knut Espeland i sak ASD-BORG/01. F-032/12 Formannskapet Politisk saksordfører: Sigmund Lereim Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-039/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Sigmund Lereim Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 039/12: 1. I henhold til kommunelovens 40 a og forvaltningslovens 6 annet ledd vedtas inhabilitet for ordfører Knut Espeland i sak ASD-BORG/ /12: VALG AV SETTEORDFØRER I SAK ASD-BORG/01 1. John Dokken velges som setteordfører i sak ASD-BORG/01

7 F-033/12 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-040/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Sigmund Lereim Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 040/12: 1. John Dokken velges som setteordfører i sak ASD-BORG/01 - Knut Espeland tiltrådte møtet 041/12: STRATEGI FOR EIERSKAPET I ØSTFOLD ENERGI Spydeberg kommune gir sin tilslutning til strategi for eierskap i Østfold Energi AS, datert Spydeberg kommune godkjenner forslaget om endring av aksjonæravtalen som sikrer innføring av formelle eiermøter i selskapet. F-034/12 Formannskapet Innstilling til kommunetyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-041/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Gunnar Espelid Følgende hadde ordet: Truls Lindmo, Geir Johannessen, Sigmund Lereim, Ingjerd Schou, Knut Espeland Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 041/12: 1 Spydeberg kommune gir sin tilslutning til strategi for eierskap i Østfold Energi AS, datert Spydeberg kommune godkjenner forslaget om endring av aksjonæravtalen som sikrer innføring av formelle eiermøter i selskapet.

8 042/12: MILJØRETTET HELSEVERN INDRE ØSTFOLD - OVERFØRING AV OPPGAVER OG DELEGERING AV MYNDIGHET TIL NYTT SELSKAP 1. Delegert myndighet fra Spydeberg kommune til MHVIØ IKS overføres til Indre Østfold Legevakt IKS fra Spydeberg kommune bevilger kr 24 per innbygger for den økte driften i Midlene bevilges fra formannskapets reserverte bevilgninger. F-035/12 Formannskapet Forslag fra formannskapet: Punkt 2 strykes. Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av formannskapet: 1. Delegert myndighet fra Spydeberg kommune til MHVIØ IKS overføres til Indre Østfold Legevakt IKS fra K-042/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Jeanette Bach Mikkelsen Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. 1. Delegert myndighet fra Spydeberg kommune til MHVIØ IKS overføres til Indre Østfold Legevakt IKS fra /12: TRYKKAVLØP LYSEREN 1. Under forutsetning av at det kan finansieres utbygging med full betaling fra hytteeiere og eventuelle fastboende i området, godkjenner kommunestyret videre arbeid med vannforsyning i tilknytning til trykkavløpsprosjektet. 2. Det må være minimum 300 abonnenter og en inngangsbetaling på minimum kr Det sendes ut skjema for bindende påmelding til de som har meldt seg på trykkavløpet, og til øvrige eiendommer innenfor det vedtatte utbyggingsområde i fase Det sendes ut meldingsskjema også til eiendommene i områdene for fase 2 for ny registrering av interesse. 5. Utlysing av anbud gjøres når det er avklart om det er mulig å bygge ut vann eller ikke.

9 F-036/12 Formannskapet Politisk saksordfører: Birgitta Grimeland Fellesforslag fra formannskapet: Nytt punkt 2: Ut fra foreløpige kosnadsoverslag for investeringen kan forespørselen til hytteeierne basere seg på at antall brukere kan være ca 300 og med en minimum engangsbetaling, øvrige kapitalbehov dekkes av kapitalisering over tid. Forslag fra Knut Espeland Punkt 4: Det sendes ut meldingsskjema også til eiendommene i områdene for fase 2 for ny registrering av interesse, som vil inngå i fase 1 dersom interessen er stor nok. Forslag fra Birgitta Grimeland: Nytt punkt 6. Referansegruppa utvides med to politikere: Tron Kallum og Arve Bekkevard Punkt 1: Enstemmig som foreslått av rådmannen. Punkt 2: Enstemmig som foreslått av formannskapet. Punkt 3: Enstemmig dom foreslått av rådmannen. Punkt 4: Enstemmig som foreslått av Knut Espeland Punkt 5: Enstemmig som foreslått av rådmannen. Punkt 6: Enstemmig som foreslått av Birgitta Grimeland. Innstilling til kommunestyret: 1. Under forutsetning av at det kan finansieres utbygging med full betaling fra hytteeiere og eventuelle fastboende i området, godkjenner kommunestyret videre arbeid med vannforsyning i tilknytning til trykkavløpsprosjektet. 2. Ut fra foreløpige kosnadsoverslag for investeringen kan forespørselen til hytteeierne basere seg på at antall brukere kan være ca 300 og med en minimum engangsbetaling, øvrige kapitalbehov dekkes av kapitalisering over tid. 3. Det sendes ut skjema for bindende påmelding til de som har meldt seg på trykkavløpet, og til øvrige eiendommer innenfor det vedtatte utbyggingsområde i fase Det sendes ut meldingsskjema også til eiendommene i områdene for fase 2 for ny registrering av interesse, som vil inngå i fase 1 dersom interessen er stor nok. 5. Utlysing av anbud gjøres når det er avklart om det er mulig å bygge ut vann eller ikke. 6. Referansegruppa utvides med to politikere: Tron Kallum og Arve Bekkevard K-043/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Birgitta Grimeland

10 Følgende hadde ordet: Sigmund Lereim, Kyrre Havelin, Tron Kallum, Geir Johannessen, Ingjerd Schou, Knut Espeland, Truls Lindmo Forslag fra Sigmund Lereim: Nytt pkt. 2: Ut fra foreløpige kosnadsoverslag for investeringen kan forespørselen til hytteeierne basere seg på at antall brukere bør være ca 300 og med en minimum engangsbetaling på kr , øvrige kapitalbehov dekkes av kapitalisering over tid. Fellesforslag fra A/H: Nytt pkt. 7 Ønske om tilkobling etter fristen vil bli dyrere. Votering: Pkt. 1: Innstillingen ble enstemmig vedtatt Pkt. 2: Sigmund Lereims forslag ble enstemmig vedtatt Pkt. 3, 4, 5, 6: Innstillingen ble enstemmig vedtatt Pkt. 7: Forslag fra A/H ble enstemmig vedtatt Vedtak i sak 43/12: 1. Under forutsetning av at det kan finansieres utbygging med full betaling fra hytteeiere og eventuelle fastboende i området, godkjenner kommunestyret videre arbeid med vannforsyning i tilknytning til trykkavløpsprosjektet. 2. Ut fra foreløpige kosnadsoverslag for investeringen kan forespørselen til hytteeierne basere seg på at antall brukere bør være ca 300 og med en minimum engangsbetaling på kr , øvrige kapitalbehov dekkes av kapitalisering over tid. 3. Det sendes ut skjema for bindende påmelding til de som har meldt seg på trykkavløpet, og til øvrige eiendommer innenfor det vedtatte utbyggingsområde i fase Det sendes ut meldingsskjema også til eiendommene i områdene for fase 2 for ny registrering av interesse, som vil inngå i fase 1 dersom interessen er stor nok. 5. Utlysing av anbud gjøres når det er avklart om det er mulig å bygge ut vann eller ikke. 6. Referansegruppa utvides med to politikere: Tron Kallum og Arve Bekkevard. 7. Ønske om tilkobling etter fristen vil bli dyrere. 044/12: SUPPLERINGSVALG - EIENDOMSSKATTETAKSTUTVALGET Som ny nestleder til eiendomsskattetakstutvalget velges: 1. F-037/12 Formannskapet

11 Politisk saksordfører: Morten Strande Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-044/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Morten Strande Følgende hadde ordet: Ingjerd Schou, Knut Espeland, Jarl Meland, Anne Sofie Hoff, Geir Johannessen Forslag fra Morten Strande: Saken utsettes til høsten Forslag fra Knut Espeland: 1. Solvår Beitmann Ap 2. Andreas Myr FrP 3. Enok Kobbevik KrF Vedtak, enstemmig: Simen Lereim går ut av utvalget og som ny nestleder velges Solvår Beitmann Vedtak i sak 44/12: Som ny nestleder til eiendomsskattetakstutvalget velges: Solvår Beitmann. Sigmund Lereim går ut av utvalget. 045/12: VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE VED ØSTFOLD JORDSKIFTERETT, MEDDOMMERE VED HEGGEN OG FRØLAND TINGRETT OG LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE VED BORGARTING LAGMANNSRETT, Som jordskiftemeddommere til Østfold jordskifterett velges: (10 jordskiftedommere) 2. Som meddommere til Heggen og Frøland tingrett velges: (38 meddommere) 3. Som lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting lagmannsrett velges: (lagrettemedlemmer/meddommere) F-038/12 Formannskapet

12 Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-045/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Morten Strande Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 45/12: 1. Som jordskiftemeddommere til Østfold jordskifterett velges: Født Fornavn Etternavn Anne Ingeborg Glesaaen Kraggerud Else Britt Oraug Inger-Hilde Skaarberg Strømnes Berit Svenneby Jon-Einar Aandal Arne Bjerke Thor Erik Holstad John Olav Kiserud Petter Unnerud Per Thorleif Wennevold 2. Som meddommere til Heggen og Frøland tingrett velges: Født Fornavn Etternavn Ellinor Bjørndalen Tora-Lise Busch Silje Eline Kibsgård Fjeldbraaten Kari-Britt Helle Astrid Gurine Hermstad Anne Sofie Hoff Bjørg Iversen Anne Beate Johanson Marit Sætra Løken Kari Melby Evy Moen Tove Hvidsten Moengen Hild Nytrøen Trine Ottosen Wigdis Sandem Anne Saue Susann Sjøstjern Nina Ingjerd Torhaug Anne Mette Wergeland

13 Frank Beitmann Øivind Berg Hans Kristian Fremmegård Henry Glende Knut Arthur Hansen Kyrre Havelin Eirik Juel Hans Kristian Kaatorp Trond Kaldhussæter Enok Kobbevik Alf Mathisen Trygve Hilmar Nygaard Vidar Tommy Olsen Arild Hernes Saue Hans Marius Schie Svein K. S. Sjøstjern Odd Vidar Tomter Sjur Wergeland Per Østerås 3. Som lagrettemedlemmer/meddommere til Borgarting lagmannsrett velges: Født Fornavn Etternavn Ole Ancher Grøn Hilde Hallerud Herborg N. Hognestad Jacobsson Jack R. Johanson Frode Mehlum Fred Nilsen Grete Bang Skjelbred Lene Vangen 046/12: OPPNEVNING AV SKJØNNSMENN FOR HEGGEN OG FRØLAND TINGRETT FOR PERIODEN Til skjønnsmedlemmer for Heggen og Frøland domsogn foreslås: F-040/12 Formannskapet Politisk saksordfører: Morten Strande

14 Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. (5 skjønnsmedlemmer) K-046/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Morten Strande Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 46/12: Til skjønnsmedlemmer for Heggen og Frøland domsogn foreslås: Født Fornavn Etternavn Arve Bekkevard Hildegun Grepperud Leif Hamberg Martha Mjølnerød Peder Mørk 047/12: SEKRETARIATSSTØTTE NÆRINGSUTVALGET 1. Avtale mellom Østfold Bedriftsrådgivning og Spydeberg kommune vedtas. 2. Det bevilges kr fra formannskapets reserverte bevilling. F-039/12 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-047/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Sigmund Lereim Følgende hadde ordet: Tron Kallum Forslag fra SP: Nytt pkt. 3: Rådmannen skal i løpet av 2. halvår 2012 vurdere å etablere en rolle i administrasjonen som skal arbeide med næringsutvikling i kommunen. Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet med nytt tilleggpunkt 3 fra SP. Vedtak i sak 47/12: 1. Avtale mellom Østfold Bedriftsrådgivning og Spydeberg kommune vedtas. 2. Det bevilges kr fra formannskapets reserverte bevilling.

15 3. Rådmannen skal i løpet av 2. halvår 2012 vurdere å etablere en rolle i administrasjonen som skal arbeide med næringsutvikling i kommunen. 048/12: NÆRINGSUTVALGET - REGLEMENT Saken fremmes uten innstilling. F-045/12 Formannskapet Politisk saksordfører: Sigmund Lereim Forslag fra Knut Espeland: Forslag til reglement for Næringsutvalget vedtas, med endret punkt D1: Næringsutvalget er et rådgivende organ overfor formannskapet. Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av Knut Espeland. K-048/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Sigmund Lereim Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 48/12: Forslag til reglement for Næringsutvalget vedtas, med endret punkt D1: Næringsutvalget er et rådgivende organ overfor formannskapet. 049/12: ETABLERING AV INDRE ØSTFOLD LOKALMEDISINSK KOMPETANSESENTER IKS Spydeberg kommune vedtar å etablere Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS. Spydeberg kommune godkjenner ny selskapsavtale som oversendt fra representantskapet for Indre Østfold legevakt. Spydeberg kommune ber om at representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS endrer selskapet i henhold til ny selskapsavtale med virkning fra

16 Spydeberg kommune bevilger kr ,- for kostnader til daglig leder i Beløpet finansieres ved bruk av midler avsatt i finanskapitlet for gjennomføring av samhandlingsreformen. F-041/12 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-049/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Knut Espeland Følgende hadde ordet: Kyrre Havelin, Knut Espeland, Anne Sofie Hoff, Ingjerd Schou Nye opplysninger fra Knut Espeland - Nytt pkt kulepunkt 4: Spydeberg kommune bevilger kr til avslutning av Samhandlingsprosjekt Indre Østfold og Sykehuset Østfold og kostnader knyttet til ansettelse av daglig leder Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS i Beløpet finansieres ved bruk av midler avsatt i finanskapitlet for gjennomføring av samhandlingsreformen. Vedtak, enstemmig: Innstillingens pkt 1-3 og nytt pkt. 4 ble vedtatt Vedtak i sak 49/12: Spydeberg kommune vedtar å etablere Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS. Spydeberg kommune godkjenner ny selskapsavtale som oversendt fra representantskapet for Indre Østfold legevakt. Spydeberg kommune ber om at representantskapet for Indre Østfold Legevakt IKS endrer selskapet i henhold til ny selskapsavtale med virkning fra Spydeberg kommune bevilger kr til avslutning av Samhandlingsprosjekt Indre Østfold og Sykehuset Østfold og kostnader knyttet til ansettelse av daglig leder Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS i Beløpet finansieres ved bruk av midler avsatt i finanskapitlet for gjennomføring av samhandlingsreformen. 050/12: TERTIALRAPPORT Tertialrapport pr med forslag til budsjettjusteringer godkjennes.

17 2. Det foretas budsjettjusteringer i drift i hht vedlegg. Virksomhetenes rammer styrkes netto med kr Låneopptak til Blomsterenga barnehage i hht kommunestyrevedtak 48/10 og 37/11 stort kr ,-. 4. Kr ,- for salg av omsorgsboliger i Grinitun III inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til disposisjonsfond. 5. Lån stort kr ,- til A/L Solsiden barnepark ettergis. 6. Virksomhetenes tertialrapporter tas til orientering F-042/12 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-050/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Knut Espeland Følgende hadde ordet: Sigmund Lereim, Morten Strande, Tron Kallum, Torstein Skjolden, Ingjerd Schou, Kyrre Havelin, Geir Johannessen, Nina Haaland Forslag fra Sigmund Lereim: Nytt pkt. 7: Rådmannen bes gi kommunestyret en vurdering av bemanningsbehovet i sentraladministrasjonen sett i forhold til budsjettarbeidet for 2013 og ønsket servicenivå for publikum. Forslag fra AP: Det opprettes sak til behandling i kommunestyremøte i september 2012 vedrørende investering av ny lastebil til kirken. Ulike løsninger som leasing, kjøp og samarbeid med teknisk virksomhet utredes. Votering: Innstillingens pkt. 1-6 ble enstemmig vedtatt Forslag fra Sigmund Lereim: Nytt pkt. 7: Forslaget fikk 4 stemmer mot 11 og falt. Forslag fra AP: Forslaget fikk 3 stemmer mot 18 og falt. Vedtak i sak 50/12: 1. Tertialrapport pr med forslag til budsjettjusteringer godkjennes. 2. Det foretas budsjettjusteringer i drift i hht vedlegg. Virksomhetenes rammer styrkes netto med kr Låneopptak til Blomsterenga barnehage i hht kommunestyrevedtak 48/10 og 37/11 stort kr ,-.

18 4. Kr ,- for salg av omsorgsboliger i Grinitun III inntektsføres i investeringsregnskapet og avsettes til disposisjonsfond. 5. Lån stort kr ,- til A/L Solsiden barnepark ettergis. 6. Virksomhetenes tertialrapporter tas til orientering - Dordi Schou fratrådte møtet - Arve Bekkevard tilrådte møtet 051/12: ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET Det framlagte regnskap med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes årsregnskap for Driftsregnskapet gjøres opp med mer-/mindreforbruk kr Finansiering av investeringer hvor det ikke tidligere er vedtatt dekning/avsetning i 2011 vedtas som følger: Utbyggingsbidrag kr avsettes til fond for utbyggingsbidrag. Utbyggingsbidrag, Løvestad kr ,43 avsettes til fond for utbyggingsbidrag. Tilskudd spillemidler til ballbinge, kr , er finansiert av kommunen tidligere og foreslås derfor til å finansiere utgifter til kommunale bygg pr kr ,33. Det resterende tilskuddsbeløpet kr ,67 avsettes til disposisjonsfond budsjettet justeres i.h.h.t. ovennevnte disponeringer. 5. Årsmelding for 2011 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding F-043/12 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått rådmannen. K-051/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Morten Strande Følgende hadde ordet: Knut Espeland, Jarl Meland Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 51/12: 1. Det framlagte regnskap med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes årsregnskap for Driftsregnskapet gjøres opp med mer-/mindreforbruk kr Finansiering av investeringer hvor det ikke tidligere er vedtatt dekning/avsetning i 2011 vedtas som følger: a. Utbyggingsbidrag kr avsettes til fond for utbyggingsbidrag. b. Utbyggingsbidrag, Løvestad kr ,43 avsettes til fond for utbyggingsbidrag.

19 c. Tilskudd spillemidler til ballbinge, kr , er finansiert av kommunen tidligere og foreslås derfor til å finansiere utgifter til kommunale bygg pr kr ,33. Det resterende tilskuddsbeløpet kr ,67 avsettes til disposisjonsfond budsjettet justeres i.h.h.t. ovennevnte disponeringer. 5. Årsmelding for 2011 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding 052/12: ÅRSRAPPORT OG SKATTEREGNSKAP SKATTEOPPKREVEREN I HOBØL OG SPYDEBERG 1. Årsrapport og skatteregnskap for 2011 tas til orientering. F-044/12 Formannskapet Politisk saksordfører: Morten Strande Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-052/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Morten Strande Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 52/12: 1. Årsrapport og skatteregnskap for 2011 tas til orientering. 053/12: VARMEANLEGG UNGDOMSSKOLEN/GRINITUN 1. For å dekke opp energibehovet ved ungdomsskolen etableres det et bergvarmeanlegg. 2. For å sikre et godt inneklima på skolen legges kjøling fra varmepumpa inn i prosjektet. 3. Varmeanlegget, inkludert kjøling, finansieres ved et låneopptak på totalt kr F-048/12 Formannskapet Politisk ordfører: Birgitta Grimeland

20 Forslag fra Gunnar Espelid Frp: Energibehovet ved ungdomsskolen legges ut på Doffin uten investeringskosnad med pris pr. KWH/estetikk. Biovarme. Kjølesystem må fremgå med en egen delpris. Innstilling til kommunestyret: Forslaget til Frp fikk 4 stemmer, rådmannens innstilling fikk 3 stemmer. 1. Energibehovet ved ungdomsskolen legges ut på Doffin uten investeringskosnad med pris pr. KWH/estetikk. Biovarme. Kjølesystem må fremgå med en egen delpris. K-053/12 Kommunestyret Politisk ordfører: Birgitta Grimeland Følgende hadde ordet: Kyrre Havelin, Sigmund Lereim, Ingjerd Schou Forslag fra AP/H/FRP/SP/V: 1. Det utlyses anbudskonkurranse for leveranse av bioenergi til ungdomsskolen, med opsjon på leveranse til andre offentlige bygg med vannbåren varme i sentrum. Tilbudet skal angi pris pr. KWH, uten investerings- og driftskostnader for kommunen. Kjølesystem for ungdomsskolen skal fremgå med egen delpris for investering og drift. 2. Bergvarme driftet av kommunen omregnes til kostnad pr. KWH, inkludert kapitalkostnad, drift og vedlikehold. Kjøling fra varmepumpe skal fremgå med egen delpris for investering og drift. 3. Kostnad for anbudsprosess belastes udisponert driftsfond. Votering: Forslaget fra AP/H/FRP/SP/V ble enstemmig vedtatt. Vedtak i sak 53/12: 1. Det utlyses anbudskonkurranse for leveranse av bioenergi til ungdomsskolen, med opsjon på leveranse til andre offentlige bygg med vannbåren varme i sentrum. Tilbudet skal angi pris pr. KWH, uten investerings- og driftskostnader for kommunen. Kjølesystem for ungdomsskolen skal fremgå med egen delpris for investering og drift. 2. Bergvarme driftet av kommunen omregnes til kostnad pr. KWH, inkludert kapitalkostnad, drift og vedlikehold. Kjøling fra varmepumpe skal fremgå med egen delpris for investering og drift. 3. Kostnad for anbudsprosess belastes udisponert driftsfond.

21 054/12: OFFENTLIG SVØMMETILBUD I SPYDEBERG KOMMUNE 1. Svømmehallen på Spydeberg u.skole åpnes for allmennheten ved skolestart i august Lag og foreninger gis tilbud om å drifte svømmehallen mot en økonomisk kompensasjon på kr pr år. 3. Spydeberg kommune koster utgifter til livredningskurs 4. Hvis punkt en i vedtaket ikke lar deg organisere, åpnes svømmehallen i regi av Spydeberg kommune. 5. Utgifter knyttet til åpen svømmehall dekkes inn fra formannskapets reserverte bevilgninger i 2012, og innarbeides i budsjett Ordningen evalueres etter et år, våren F-019/12 Formannskapet Forslag fra Gunnar Espelid Frp: 1. Saken utsettes 2. Det søkes etter drivere av svømmetilbudet. Saken fremmes igjen i juni. Vedtak: Enstemmig som foreslått av Gunnar Espelid 046/12: OFFENTLIG SVØMMETILBUD I SPYDEBERG KOMMUNE 1. Svømmehallen på Spydeberg u.skole åpnes for allmennheten ved skolestart i august Lag og foreninger gis tilbud om å drifte svømmehallen mot en økonomisk kompensasjon på kr pr år. 3. Spydeberg kommune koster utgifter til livredningskurs 4. Hvis punkt en i vedtaket ikke lar seg organisere, åpnes svømmehallen i regi av Spydeberg kommune. 5. Utgifter knyttet til åpen svømmehall dekkes inn fra formannskapets reserverte bevilgning i 2012, og innarbeides i budsjett Ordningen evalueres etter et år, våren F-046/12 Formannskapet Politisk saksordfører: Jeanette Bach Mikkelsen Fellesforslag : Punkt 1: ny setning : Svømmehallen på Spydeberg u.skole åpnes for allmennheten ved skolestart i august 2012 eller så raskt som mulig.

22 Punkt 4: Endring: Hvis punkt to i vedtaket ikke lar seg organisere, åpnes svømmehallen i regi av Spydeberg kommune. Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen med ny setning som foreslått i punkt 1 og endring i punkt Svømmehallen på Spydeberg u.skole åpnes for allmennheten ved skolestart i august 2012 eller så raskt som mulig. 2. Lag og foreninger gis tilbud om å drifte svømmehallen mot en økonomisk kompensasjon på kr pr år. 3. Spydeberg kommune koster utgifter til livredningskurs 4. Hvis punkt to i vedtaket ikke lar seg organisere, åpnes svømmehallen i regi av Spydeberg kommune. 5. Utgifter knyttet til åpen svømmehall dekkes inn fra formannskapets reserverte bevilgning i 2012, og innarbeides i budsjett Ordningen evalueres etter et år, våren K-054/12 Kommunestyret Politisk saksordfører: Jeanette Bach Mikkelsen Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Vedtak i sak 54/12: 1. Svømmehallen på Spydeberg u.skole åpnes for allmennheten ved skolestart i august 2012 eller så raskt som mulig. 2. Lag og foreninger gis tilbud om å drifte svømmehallen mot en økonomisk kompensasjon på kr pr år. 3. Spydeberg kommune koster utgifter til livredningskurs 4. Hvis punkt to i vedtaket ikke lar seg organisere, åpnes svømmehallen i regi av Spydeberg kommune. 5. Utgifter knyttet til åpen svømmehall dekkes inn fra formannskapets reserverte bevilgning i 2012, og innarbeides i budsjett Ordningen evalueres etter et år, våren /12: INTERPELLASJON FRA SPYDEBERG AP VEDR. JERNBANE MED MER K-055/12 Kommunestyret Følgende hadde ordet: Morten Strande, Knut Espeland Fellesforslag fra kommunestyret: 1. Spydeberg kommune søker kontakt med de aktuelle Indre Østfold kommunen for sammen å øke press mot myndighetene vedrørende Follotunnelen og Østre Linje.

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00-19:00 Til stede Forfall Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut Espeland, Morten

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Formannskapssekretær Steinar Hammersbøen. 95/13 13/04869-1 Kleivi Næringspark. Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 MØTEPROTOKOLL Hol kommune Formannskapet Dato: 11.11.2013 kl. 9:00 14.15 Sted: Hol kommunehus, møterom 3 Arkivsak: 12/00190 Møtende medlemmer: Tony Arild Kjøl (H), Ingjerd Almås Anfinset (H), Jon Andreas

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN

Møteprotokoll. Kommunestyret 19.06.2013. Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN Møteprotokoll Kommunestyret 19.06.2013 Sakliste KST-41/13 VALG AV NYTT MEDLEM TIL UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ ETTER KARIN TANGELAND MARTINSEN KST-42/13 KOMMUNEBAROMETER 2013 KST-43/13 ÅRSRAPPORT FOR FOLLO

Detaljer

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008

Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Bystyremøte torsdag 14. februar 2008 Møtestart: kl. 17:00 Bystyresalen i Gamlebyen Det vises til tidligere utsendt innkalling med saksdokumenter. Vedlagt følger: Formannskapets innstilling av 07.02.08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 24.05.2012 Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05

- 1 - FREDRIKSTAD KOMMUNE. Møteprotokoll Kommunestyret. Fra til saksnr.: 24/05-46/05 FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 31.03.2005 Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl.22.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 24/05-46/05 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer