Møteprotokoll for Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtetid: Kl. 18: Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 046/11-065/11 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud Martha Mjølnerød, FF Sigmund Lereim Thorer Egeland Torunn Kallum Bendtsen Gunnar Espelid, FF Birgitta Grimeland, FF Andreas Kulvik Jarl Meland Frank Beitmann - Settevaraordfører Jeanette Bach Mikkelsen, FF Kari Ørnø Morten Strande Ingjerd Schou, FF John Dokken Knut Inge Brænd Knut Espeland Marta Daltveit Lindås Ivar Vågen Ole Harald Bråten Vararepresentanter: Hildegun Grepperud Andreas Myr Kari-Helen Hågensen Trine Martnes Birkelund Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte Møteleder: Fra adm. møtte: Ordfører Britt E. Gulbrandsen Konst. rådmann Hans Moesgaard, økonomisjef Mette Mysliwski, regnskapskonsulent Bente Fredheim, leder stab, servicetorg og kultur Øivind Olafsrud, avdelingsleder forvaltning Bent Melleby og politisk sekretær Kirsten Langehaug Utlevert i møtet: Sak 064/11 Budsjett og finansiering SPYDEBERG UNGDOMSSKOLE. Orientering: Spørsmål fra innbyggere: Arild Hansen fra Lyseren samarbeidsutvalg (LSU) vedr. trykkavløp Lyseren og Rv 122 som er stengt i en kjørebane ved jernbaneovergangen. Befaring: Diverse: Underskrifter: Britt E. Gulbrandsen ordfører Utskrift av møtebok sendt:

2 SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 046/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL 047/11 PENSJONSORDNING LEVERT AV KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE (KLP). 048/11 REHABILITERING AV UNGDOMSSKOLEN - TILLEGGSBEVILNING M/FINANSIERING 049/11 SPYDEBERG STADIONANLEGG - ØKONOMISK STATUS 050/11 ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET /11 ÅRSRAPPORT OG SKATTEREGNSKAP SKATTEOPPKREVEREN I HOBØL OG SPYDEBERG 052/11 TIDSAVGRENSET DELEGASJON AV FULLMAKT, DISPENSASJONER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV 053/11 TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKOLEN 054/11 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD - OPPRETTELSE AV KLIMANETT ØSTFOLD 055/11 MILJØRETTET HELSEVERN INDRE ØSTFOLD - OPPSIGELSE AV AVTALE 056/11 ETABLERING AV ET ACT (ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT) - TILBUD TIL MENNESKER MED ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER I INDRE ØSTFOLD 057/11 TERTIALRAPPORT PR /11 HØYHASTIGHETS TOG OSLO - STOCKHOLM GJENNOM INDRE ØSTFOLD - UTTALELSE 059/11 OPPFØLGING AV RAPPORT OM RESSURSSTYRING I PLEIE OG OMSORG I SPYDEBERG KOMMUNE 060/11 FRAMTIDSSTUDIET - SAMARBEIDSPROSJEKT SPYDEBERG - HOBØL 061/11 INTERPELLASJON - KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON - FORSVARLIG BALANSE/INNSPILL TIL PROSESS 062/11 INTERPELLASJON - SENTRUMSPLAN 063/11 REFERATER 064/11 LOKALISERING AV TEKNISKE TJENESTER - UTEDRIFT Ole Harald Bråten hadde innvendinger til sakslisten. Forslo å flytte sak 050/11, 051/11 og 059/11 og behandle disse etter sak 046/11. Sakene ble så behandlet i denne rekkefølgen. Ivar Vågen og Hildegun Grepperud hadde ordet. Frank Beitmann ble enstemmig valgt som settevaraordfører i møtet.

3 K-046/11 046/11: GODKJENNING AV PROTOKOLL Møtebok godkjennes slik den foreligger. Kommunestyret Vedtak, enstemmig: Møtebok godkjennes slik den foreligger. 047/11: PENSJONSORDNING LEVERT AV KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE (KLP). 1. Spydeberg kommunes pensjonsordning konkurranseutsettes ikke på nåværende tidspunkt. F-032/11 Formannskapet Forslag fra Knut Inge Brænd, H: 1. Spydeberg kommunes pensjonsordning konkurranseutsettes. Innstilling til kommunestyret: 5 stemmer for rådmannens innstilling, 2 stemmer (Knut Inge Brænd og Gunnar Espelid) for forslaget fra Knut Inge Brænd. K-047/11 Kommunestyret POLITISK SAKSORDFØRER: Marta Daltveit Lindås Følgende hadde ordet: Jarl Meland Forslag fra Jarl Meland, Frp Spydeberg kommune setter ut sine pensjonsforsikringer på anbud når tariffperioden går ut i Subsidiært forslag: Spydeberg kommune begynner allerede i 2011 å innhente uforpliktende tilbud fra andre aktører i pensjonsmarkedet. Votering: Formannskapets innnstilling fikk 14 stemmer mot 6 og ble vedtatt. Pkt. 1 - Forslag fra Jarl Meland: Forslaget fikk 6 stemmer og falt. Subsidiert forslag fra Jarl Meland: Forslaget fikk 6 stemmer og falt.

4 048/11: REHABILITERING AV UNGDOMSSKOLEN - TILLEGGSBEVILNING M/FINANSIERING 1. Basert på kjent overskridelse medio mai 2011 gis prosjektet en tilleggsbevilgning på kr ,- inkl. mva. 2. Beløpet kr ,67 finansieres i henhold til forslag i regnskapssaken Det resterende påløpt i 2011 kr ,33 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. F-033/11 Formannskapet POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Inge Brænd Forslag fra Gunnar Espelid, Frp: 1. Ytterligere bevilgninger foretas av kommunestyret når dokumenterte krav foreligger. Innstilling til kommunestyret: 5 stemmer for rådmannens innstilling, 2 stemmer (Gunnar Espelid og Knut Inge Brænd) for forslaget fra Gunnar Espelid. K-048/11 Kommunestyret POLITISK SAKSORDFØRER: Knut Inge Brænd Følgende hadde ordet: Jarl Meland, Marta Daltveit Lindås, Sigmund Lereim, Britt E. Gulbrandsen, Frank Beitmann, Ivar Vågen, Ole Harald Bråten, John Dokken, Knut Espeland, Andreas Kulvik Forslag fra Ole Harald Bråten, SV: Nytt pkt. 3: I henhold til k.sak 004/96 utsmykkingsreglement, samt k.sak 025/09, pkt. 4. Innenfor prosjektets totale rammer er inkludert kr til utsmykking. Nytt pkt. 4: Utsmykkingskomiteen i henhold til k.sak 025/09. Forslag fra Jarl Meland, Frp: Nytt pkt. 2: Beløpet finansieres over investeringsplan Barnehage- og skolebruksplan Forslag fra Høyre: Nytt pkt. 3: Legg frem for kommunestyret de 600 endringsmeldingene som danner grunnlaget for oversendelsen. Votering: Formannskapets innstilling fikk 16 stemmer og ble vedtatt.

5 Forslag fra Harald Bråten nytt pkt. 3 og 4: Forslaget fikk 5 stemmer og falt. Forslag fra Jarl Meland, Frp nytt pkt. 3: Forslaget fikk 3 stemmer og falt. Forslag fra Høyre: Forslaget fikk 9 stemmer og falt. 049/11: SPYDEBERG STADIONANLEGG - ØKONOMISK STATUS Det er ikke behov for tilleggsbevilgninger til Sentralidrettsanlegget F-034/11 Formannskapet POLITISK SAKSORDFØRER: Britt E. Gulbrandsen Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-049/11 Kommunestyret POLITISK SAKSORDFØRER: Britt E. Gulbrandsen Følgende hadde ordet: Knut Espeland Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. 050/11: ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET Det framlagte regnskap med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes årsregnskap for Mindreforbruk kr ,15 i driftsregnskapet avsettes til disposisjonsfond. 3. Merforbruk i forhold til budsjett vedr. investeringer, kr ,99 dekkes/avsettes som følger: Svømmehall på ungdomsskolen, ufinansiert kr ,50 dekkes ved finansiering i k.sak 18/2011. Nedre del av Glendeveien, ufinansiert kr ,86, dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. Utbygging på Vollene, udisponert kr avsettes til fond utbyggingsbidrag. Reservevannforsyning, ufinansiert kr ,60 dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler.

6 Ungdomsskolen, ufinansiert kr ,67, dekkes ved opptak av lån kr 16 mill.i 2011, men med budsjettvirkning fra Det resterende beløp kr ,67 dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. Løvestad boligområde, udisponert kr avsettes til tomtefond. Diverse tomtesalg, udisponert kr avsettes til kapitalfond. Myrer skog, udisponert kr ,70 avsettes til tomtefond. Myrer skog, strøket avsetning fra 2009 kr ,50 avsettes til tomtefond. Karjolkroken, strøket avsetning fra 2009 kr avsettes til kapitalfond. Utbyggingsbidrag Vollene, strøket avsetning fra 2009 kr avsettes til fond utbyggingsbidrag. Løvestad, strøket avsetning fra 2009 kr avsettes til tomtefond. Løvestad bolig, strøket avsetning fra 2009 kr ,44 avsettes til tomtefond. Diverse tomtesalg, strøket avsetning fra 2009 kr avsettes til kapitalfond budsjettet justeres i.h.h.t. ovennevnte disponeringer. 5. Årsmelding for 2010 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding. F-035/11 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Med 6 stemmer for og 1 stemme (Knut Inge Brænd) mot, som foreslått av rådmannen. K-050/11 Kommunestyret POLITISK SAKSORDFØRER: Britt E. Gulbrandsen Følgende hadde ordet: Knut Inge Brænd, Knut Espeland, Ivar Vågen, Frank Beitmann, Jarl Meland, John Dokken, Ole Harald Bråten, Kari Ørnø, Sigmund Lereim Forslag fra Ole Harald Bråten, Sv: Nytt pkt. 6: Kommunen innskjerper rutinene for å avlegge regnskapet i henhold til gjeldende prosedyrer. Nytt pkt. 7 Det utarbeides rutiner for å følge opp anbefalingene i revisjonsbrev 1/2011 med spesiell vekt på følgende punkter: Investeringsregnskapet Ressurskrevende tjenester 2010 Kvalitet og informasjon på regnskapsbilag Utestående krav, kommunale fakturering Nytt pkt. 8 Arbeidet med reduksjon i sykefraværet fortsetter. Eventuelle økonomiske utfordringer innarbeides i budsjettet for Nytt pkt. 9 Utarbeide en strategi for rekruttering av flere menn til skole, SFO og barnehage, samt flere faglærere.

7 Votering: Innstillingens pkt. 1: 18 stemmer mot 2 og innstillingen ble vedtatt. Innstillingens pkt. 2, 4 og 5: Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Innstillingen pkt. 3: (Avstemming etter behandling av sak 048/11) Enstemmig: Som foreslått av formannskapet. Forslag fra Ole Harald Bråten: Nytt pkt. 6 Forslaget fikk 13 stemmer mot 6 og ble vedtatt. Nytt pkt. 7 Forslaget fikk 6 stemmer og falt. Nytt pkt. 8 Forslaget fikk 8 stemmer og falt. Nytt pkt. 9 Forslaget fikk 9 stemmer og falt. Endelig vedtak blir da: 1. Det framlagte regnskap med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes årsregnskap for Mindreforbruk kr ,15 i driftsregnskapet avsettes til disposisjonsfond. 3. Merforbruk i forhold til budsjett vedr. investeringer, kr ,99 dekkes/avsettes som følger: Svømmehall på ungdomsskolen, ufinansiert kr ,50 dekkes ved finansiering i k.sak 18/2011. Nedre del av Glendeveien, ufinansiert kr ,86, dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. Utbygging på Vollene, udisponert kr avsettes til fond utbyggingsbidrag. Reservevannforsyning, ufinansiert kr ,60 dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. Ungdomsskolen, ufinansiert kr ,67, dekkes ved opptak av lån kr 16 mill.i 2011, men med budsjettvirkning fra Det resterende beløp kr ,67 dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. Løvestad boligområde, udisponert kr avsettes til tomtefond. Diverse tomtesalg, udisponert kr avsettes til kapitalfond. Myrer skog, udisponert kr ,70 avsettes til tomtefond. Myrer skog, strøket avsetning fra 2009 kr ,50 avsettes til tomtefond. Karjolkroken, strøket avsetning fra 2009 kr avsettes til kapitalfond. Utbyggingsbidrag Vollene, strøket avsetning fra 2009 kr avsettes til fond utbyggingsbidrag. Løvestad, strøket avsetning fra 2009 kr avsettes til tomtefond.

8 Løvestad bolig, strøket avsetning fra 2009 kr ,44 avsettes til tomtefond. Diverse tomtesalg, strøket avsetning fra 2009 kr avsettes til kapitalfond budsjettet justeres i.h.h.t. ovennevnte disponeringer. 5. Årsmelding for 2010 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding. 6. Kommunen innskjerper rutinene for å avlegge regnskapet i henhold til gjeldende prosedyrer. 051/11: ÅRSRAPPORT OG SKATTEREGNSKAP SKATTEOPPKREVEREN I HOBØL OG SPYDEBERG 1. Årsrapport og skatteregnskap for 2010 tas til orientering. F-036/11 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-051/11 Kommunestyret POLITISK SAKSORDFØRER: Britt E. Gulbrandsen Vedtak, enstemmig som foreslått av formannskapet. 052/11: TIDSAVGRENSET DELEGASJON AV FULLMAKT, DISPENSASJONER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOV 1. I medhold av Kommuneloven gir kommunestyret rådmannen tidsavgrenset myndighet til å behandle og fatte vedtak i søknader om dispensasjon etter planog bygningsloven kapittel Delegasjon av myndighet gjelder for perioden 22. juni 2011 til 20. august Delegasjon av myndighet omfatter ikke saker hvor det foreligger nabomerknader eller negative uttalelser fra berørte regionale eller statlige myndigheter. 4. Komité for miljø, plan og teknikk får i sitt første møte 2. halvår forelagt de saker hvor det er fattet delegert vedtak, som referatsak. 5. I medhold av Kommuneloven gir kommunestyret Komité for miljø, plan og teknikk, KMPT, myndighet til å fatte vedtak om tidsavgrenset delegasjon av fullmakt til behandling av søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

9 KMPT-041/11 Komite for miljø, plan og teknikk Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen K-052/11 Kommunestyret Politisk saksordfører: Thorer Egeland Vedtak, enstemmig som foreslått av komité for miljø, plan og teknikk. 053/11: TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKOLEN 1. Tilstandsrapporten tas til orientering KOOK-013/11 Komite for oppvekst, omsorg og kultur POLITISK SAKSORDFØRER: Jarl Meland Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-053/11 Kommunestyret Vedtak, enstemmig: Saken sendes tilbake til Komite for oppvekst, omsorg og kultur. 054/11: KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR KOMMUNENE I INDRE ØSTFOLD - OPPRETTELSE AV KLIMANETT ØSTFOLD 1. Spydeberg kommune støtter etablering av et forpliktende samarbeid på klima og energi mellom kommunene og fylkeskommunen i Østfold. Et forpliktende samarbeid er avgjørende for hvorvidt klima- og energimålene for Østfold kan oppnås. 2. Spydeberg kommune skal bidra med et årlig beløp til drift av Klimanett Østfold tilsvarende kr pluss kr 1,5 per innbygger (ca 7800,-, basert på et innbyggertall på 5200), som utgjør ca kr 27800,- for Spydeberg kommune. 3. Rådmannen bes innarbeide finansiering av Klimanett Østfold i budsjett for 2012 og i økonomiplanen Det forutsettes at flertallet av fylkets kommuner og fylkeskommunen vedtar deltagelse i Klimanett Østfold. 4. Samhandlingsgruppen i den vedtatte energi- og klimaplanen blir en videreføring av klimanettverket i Indre Østfold, med ansvar for oppfølging og rapportering av det lokale klimaarbeidet 5. Koordinator for Klimanett Østfold anbefales gitt en sentral rolle også i samhandlingsgruppens arbeid 6. Det etableres faggrupper med representanter fra kommunene, på de områder der det finnes hensiktsmessig.

10 KMPT-042/11 Komite for miljø, plan og teknikk Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen K-054/11 Kommunestyret Politisk saksordfører: Morten Strande Følgende hadde ordet: Marta Daltveit Lindås Forslag fra Marta Daltveit Lindås, V til nytt punkt 1: Spydeberg kommune støtter etablering av et forpliktende samarbeid på klima og energi mellom kommunene og fylkeskommunen i Østfold. Vedtak: Pkt. 1: Enstemmig som foreslått av Marta Daltveit Lindås Pkt. 2-5: Enstemmig som foreslått av Komite for miljø, plan og teknikk. Endelig vedtak blir da: 1. Spydeberg kommune støtter etablering av et forpliktende samarbeid på klima og energi mellom kommunene og fylkeskommunen i Østfold. 2. Spydeberg kommune skal bidra med et årlig beløp til drift av Klimanett Østfold tilsvarende kr pluss kr 1,5 per innbygger (ca 7800,-, basert på et innbyggertall på 5200), som utgjør ca kr 27800,- for Spydeberg kommune. 3. Rådmannen bes innarbeide finansiering av Klimanett Østfold i budsjett for 2012 og i økonomiplanen Det forutsettes at flertallet av fylkets kommuner og fylkeskommunen vedtar deltagelse i Klimanett Østfold. 4. Samhandlingsgruppen i den vedtatte energi- og klimaplanen blir en videreføring av klimanettverket i Indre Østfold, med ansvar for oppfølging og rapportering av det lokale klimaarbeidet 5. Koordinator for Klimanett Østfold anbefales gitt en sentral rolle også i samhandlingsgruppens arbeid 6. Det etableres faggrupper med representanter fra kommunene, på de områder der det finnes hensiktsmessig. 055/11: MILJØRETTET HELSEVERN INDRE ØSTFOLD - OPPSIGELSE AV AVTALE 1. Spydeberg kommune sier opp sin deltakelse i Miljørettet Helsevern Indre Østfold IKS med virkning fra med hjemmel i selskapsavtalens Spydeberg kommune stiller seg positiv til samarbeid med kommunene i Indre Østfold om lovpliktige oppgaver som kommunene til enhver tid har innen området miljørettet helsevern.

11 K-055/11 Kommunestyret Politisk saksordfører: Britt E. Gulbrandsen Vedtak, enstemmig som foreslått av rådmannen. 056/11: ETABLERING AV ET ACT (ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT) - TILBUD TIL MENNESKER MED ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER I INDRE ØSTFOLD 1. Spydeberg kommune gir sin tilslutning til inngåelse av framlagte samarbeidsavtale om prosjekt der kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad knyttes til ACT-teamet for Mosseregionen, - prosjekt ACT i Indre Østfold. 2. Spydeberg kommune vil på fritt grunnlag vurdere videre deltakelse i ACT-team etter prosjektperioden, og ønsker at avtalen evalueres innen maksimalt to år. 3. Kostnadene for 2011 kr ,- dekkes innenfor budsjettrammen til virksomhet for familierelaterte tjenester. Kostnadene for resten av prosjektperioden innarbeides i kommunens budsjetter. 4. Deltakelse i prosjektet forutsetter tilsagn på søknad om statlig tilskudd. 5. Det er en forutsetning at kostnadene ikke blir høyere enn beregningen som er lagt til grunn. KOOK-012/11 Komite for oppvekst, omsorg og kultur Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen K-056/11 Kommunestyret POLITISK SAKSORDFØRER: John Dokken Følgende hadde ordet: Andreas Myr, Sigmund Lereim, Hildegun Grepperud, Kari Ørnø, Hans Moesgaard Votering: Komite for oppvekst, omsorg og kulturs innstilling fikk 19 stemmer mot 1 og ble vedtatt. 057/11: TERTIALRAPPORT PR

12 1. Tertialrapport pr med forslag til budsjettjustering godkjennes. 2. Det foretas budsjettjusteringer i hht vedlegg. Rammene styrkes med til sammen kr ,- Avsetning til disposisjonsfond økes med kr Virksomhetenes tertialrapporter tas til orientering F-037/11 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-057/11 Kommunestyret POLITISK SAKSORDFØRER: Randi Liverud Følgende hadde ordet: Knut Espeland, Hans Moesgaard Vedtak, enstemmig som foreslått av formannskapet. 058/11: HØYHASTIGHETS TOG OSLO - STOCKHOLM GJENNOM INDRE ØSTFOLD - UTTALELSE 1. Spydeberg kommunestyre gir sin tilslutning til uttalelsen foreslått av næringsutvalget. F-038/11 Formannskapet Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen. K-058/11 Kommunestyret POLITISK SAKSORDFØRER: Marta Daltveit Lindås Følgende hadde ordet: Ivar Vågen Forslag fra Ivar Vågen, V - nytt pkt. 2:

13 Spydeberg kommunestyres uttalelse sendes til de andre kommunene langs E18-korridoren, fra Oslo gjennom Østfold, med oppfordring om å gi sin tilslutning og innspill til Samferdselsdepartementet og Transportkomiteen i Stortinget. Votering: Innstillingen inkl. pkt. 2 fra Ivar Vågen: Vedtak, enstemmig: Som foreslått av formannskapet og Ivar Vågen Endelig vedtak blir da: 1. Spydeberg kommunestyre gir sin tilslutning til uttalelsen foreslått av næringsutvalget. 2. Spydeberg kommunestyres uttalelse sendes til de andre kommunene langs E18- korridoren, fra Oslo gjennom Østfold, med oppfordring om å gi sin tilslutning og innspill til Samferdselsdepartementet og Transportkomiteen i Stortinget. 059/11: OPPFØLGING AV RAPPORT OM RESSURSSTYRING I PLEIE OG OMSORG I SPYDEBERG KOMMUNE Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar oppfølgingsrapport om Ressursstyring i pleie og omsorg i Spydeberg kommune, samt kontrollutvalgets vedtak i saken, til etterretning. K-059/11 Kommunestyret Politisk saksordfører: Britt E. Gulbrandsen Trine Martnes Birkelund bemerket at oversendelsesbrev fra Kontrollutvalget ikke var vedlagt saken. Brevet vedlegges protokollen. Følgende hadde ordet: Trine Martnes Birkelund, Ivar Vågen, Ole Harald Bråten, John Dokken, Sigmund Lereim, Kari Ørnø, Frank Beitmann, Hans Moesgaard Forslag fra Ole Harald Bråten, SV: Forvaltningsrevisjonens anbefalinger nr. 2, 3 og 8 følges opp og en plan for oppfølgingen legges fram for neste kommunestyremøte. Eventuelle økonomisk konsekvenser innarbeides i budsjett Votering: Innstillingen: Vedtak, enstemmig som foreslått av kontrollutvalget Forslag fra Ole Harald Bråten, SV: Forslaget fikk 3 stemmer og falt.

14 060/11: FRAMTIDSSTUDIET - SAMARBEIDSPROSJEKT SPYDEBERG - HOBØL 1. Det utarbeides en framtidsstudie som skal bidra til en helhetlig og fremtidsrettet arealbruk i begge kommuner i sin helhet, og med spesielt fokus på å belyse og ivareta viktige kvaliteter i Knapstad-Spydebergområdet til beste for begge kommuner. Som følge av prosjektets framtidsscenarier skal det gjøres en vurdering av framtidige muligheter for samarbeid om tjenestetilbud og mulig samarbeid med private interessenter. KMPT-043/11 Komite for miljø, plan og teknikk Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av rådmannen K-060/11 Kommunestyret Politisk saksordfører: Andreas Kulvik Følgende hadde ordet: Ivar Vågen, Hildegun Grepperud, John Dokken Forslag fra Ivar Vågen, V - nytt pkt. 2: Det er en forutsetning at prosjektet gis god politisk forankring i begge kommunene, og med systematisk tilbakemelding til kommunestyret. Rådmannen bes legge frem en sak til politisk behandling, med forslag til politisk forankring og organisering. Forslag fra John Dokken, H: Siste setning endres: mulig erstattes med også. Votering: Innstillingen med forslag til endring fra John Dokken: Innstillingen med endring fikk 12 stemmer mot 8 stemmer og ble vedtatt. Forslag fra Ivar Vågen, V: Forslaget fikk 11 stemmer mot 9 og ble vedtatt. Endelig vedtak blir da: 1. Det utarbeides en framtidsstudie som skal bidra til en helhetlig og fremtidsrettet arealbruk i begge kommuner i sin helhet, og med spesielt fokus på å belyse og ivareta viktige kvaliteter i Knapstad-Spydebergområdet til beste for begge kommuner. Som følge av prosjektets framtidsscenarier skal det gjøres en vurdering av framtidige muligheter for samarbeid om tjenestetilbud og også samarbeid med private interessenter.

15 2. Det er en forutsetning at prosjektet gis god politisk forankring i begge kommunene, og med systematisk tilbakemelding til kommunestyret. Rådmannen bes legge frem en sak til politisk behandling, med forslag til politisk forankring og organisering. 061/11: INTERPELLASJON - KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON - FORSVARLIG BALANSE/INNSPILL TIL PROSESS K-061/11 Kommunestyret Følgende hadde ordet: Ivar Vågen, Britt E. Gulbrandsen, Ole Harald Bråten Votering: Ivar Vågens forslag fremmet i interpellasjonen: Forslaget fikk 10 stemmer mot 11 stemmer (inkl ordførers dobbeltstemme) og falt. 062/11: INTERPELLASJON - SENTRUMSPLAN K-062/11 Kommunestyret Følgende hadde ordet: Jarl Meland, Britt E. Gulbrandsen, Hildegun Grepperud, Ivar Vågen, Randi Liverud 063/11: REFERATER Referatene tas til orientering. K-063/11 Kommunestyret Vedtak, enstemmig: Referatene tas til orientering. 064/11: LOKALISERING AV TEKNISKE TJENESTER - UTEDRIFT Saken er unntatt offentlighet og dørene lukkes. ************ TILLEGGSSAKER ************ Dørene ble åpnet igjen.

16 065/11: TRYKKAVLØP LYSEREN K-065/11 Kommunestyret På bakgrunn av Arild Hansen fra Lyseren samarbeidsutvalg (LSU) spørsmål ved møtet start vedr. trykkavløp Lyseren ble følgende sak behandlet og gitt et saksnummer: Trykkavløp Lyseren Konst. rådmann Hans Moesgaard ga følgende orientering om status i prosjektet: Administrasjonen er i likhet med Lyseren samarbeidsutvalg ikke heller fornøyd med fremdriften i prosjektet. Det har vært flere prosjektledere på prosjektet uten at det har lykkes administrasjonen og sikre fremdrift. Konst. rådmann har derfor tatt initiativ til at det ble avholdt et møte hvor administrasjonens representanter, ordfører Britt E. Gulbrandsen og komiteleder og komiteens valgte representant i referansegruppen Birgitta Grimeland var tilstede. I dette møte konkluderes med at det ikke er tilstrekkelige ressurser i administrasjonen verken kvalitativt eller kvantitativt til å gjennomføre prosjektet uten ekstern bistand. Det besluttes derfor å gjennomføre to anbud. Det første dreier seg om prosjektledelse, som blant annet inneholder oppgaver knyttet til utleggelse av anbud på hovedprosjektet, besvare spørsmål i anbudsperioden, vurdere innkomne anbud og være byggeleder i byggeperioden. Kommunen vil da bruke ca en halv stilling til å følge opp den eksterne konsulenten. Når denne prosessen er avsluttet vil hovedprosjektet legges ut på anbud. Det har vært fremmet to saker knyttet til dette prosjektet til komite for miljø, plan og teknikk. Sak 008/11 og sak 026/11. Begge disse sakene ble sendt tilbake til administrasjonen. Disse sakene vil bli fremmet til ny behandling når ekstern bistand til prosjektledelse er på plass. Trykkavløpsprosjektet er et prosjekt innen området VAR og er derfor selvfinansierende. Det understrekes dog at om prosjektet ikke gjennomføres skal innbetalte beløp fra hytteeierne refunderes og alle utgifter som er knyttet til prosjektet vil måtte finansieres av Spydeberg kommune. Følgende hadde ordet: Marta Daltveit Lindås, Knut Espeland, John Dokken, Frank Beitmann, Knut Inge Brænd Forslag fra Marta Daltveit Lindås, V: Kommunestyret ber rådmannen omgående finne ressurser til å få fort gang i arbeidet med avløpsordningen for hyttene ved Lyseren. Votering: Enstemmig, som foreslått av Marta Daltveit Lindås, V:

17 Til møtets slutt: Britt E. Gulbrandsen orienterte om kommune- og fylkestingsvalget Det foreslås felles utsending av valgmateriell i uke 32. Administrasjonen bestiller utsendelse med Bring (Posten).

18

19

20

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.10.2010 Møtetid: Kl. 18:00 1930 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 057/10-062/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2010 Møtetid: Kl. 20:00 22:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 068/10-077/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.06.2010 Møtetid: Kl. 16:00 20:10 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 029/10-037/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 15.09.2009 Møtetid: Kl. 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 040/09-053/09 Faste representanter: Vararepresentanter. Britt E. Gulbrandsen,

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 09.02.2010 Møtetid: Kl. 18:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/10-007/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.04.2011 Møtetid: Kl. 18:00 20:55: Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 027/11-034/11 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 21.09.2010 Møtetid: Kl. 18:00 21:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 047/10-056/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 29.10.2013 Møtetid: Kl. 18:00 22:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 050/13-060/13 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 20.04.2010 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/10-023/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 27.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:20 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 070/13-077/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 26.02.2014 Møtetid: Kl. 16:00 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/14-022/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 23.03.2010 Møtetid: Kl. 18:00 21:30 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 008/10-018/10 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 070/12-081/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12

Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: Kl. 16:00 21:15 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 078/12-087/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 30.04.2014 Møtetid: Kl. 18:00 20:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 026/14-030/14 Faste representanter: Morten Strande FF Jeanette Bach

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 03.06.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09:00-15:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 19.03.2013 Møtetid: Kl. 17:30 17:45 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 012/13-012/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 22.01.2013 Møtetid: Kl. 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 01.04.2014 Møtetid: Kl. 19:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 023/14-027/14 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten Strande,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 05.02.2013 Møtetid: Kl. 18:00 20:10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/13-007/13 Faste representanter: Morten Strande FF Jeanette Bach

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 29.04.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:30 Til stede Forfall Administrasjonen Spydeberghalvtimen Andre Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 15.06.2010 Møtetid: Kl. 16:00 21.40 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 024/10-046/10 Faste representanter: Vararepresentanter: Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.6.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-23:00 Til stede Forfall Administrasjonen Spydeberghalvtimen Andre Medlemmer: Anne Sofie Hoff,

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 064/09-072/09 Faste representanter: Britt E. Gulbrandsen Randi Liverud

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 29.01.2015 Møtested: Formannnskapssalen Møtetid: 16:00-19:00 Til stede Forfall Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Knut Espeland, Morten

Detaljer

Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret

Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 07.02.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20.55 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12-009/12 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.03.2013 Møtetid: Kl. 16:00 20:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 007/13-011/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 047/13-048/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært

Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 12.02.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:00-16:30 Møteprotokoll for Formannskap -Ekstraordinært Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 07.06.2012 Møtetid: Kl. 17:00 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 032/12-036/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 19.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 12.12.2013 Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 052/13-054/13 Faste representanter:, H leder Andreas

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 16.04.2013 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 014/13-021/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 08.05.2012 Møtetid: Kl. 16:00 19:55 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 021/12-028/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

I I. Møteprotokoll for Formannskapet. Spydeberg kommune. MØtedato: 06.03.2012 Møtested: FOl'mannskapssalen. Møtetid: Saksnr.:

I I. Møteprotokoll for Formannskapet. Spydeberg kommune. MØtedato: 06.03.2012 Møtested: FOl'mannskapssalen. Møtetid: Saksnr.: Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet MØtedato: 06.03.2012 Møtested: FOl'mannskapssalen Møtetid: Saksnr.: Kl. 16:00-20:30 008/12 - O 14/12 I I Faste representanter: OrdfØrer Knut Espeland,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 05.06.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 20.30 Til stede Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.01.2012 Møtetid: Kl. 18:00 20.45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/12-007/12 Faste representanter: Vararepresentanter:

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 21.03.2012 Møtetid: Kl. 18:00 21.10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 010/12-019/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 17.01.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/13-006/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 30.05.2013 Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 021/13-032/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 07.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 17:25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 040/13-043/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 08.02.2011 Møtetid: Kl. 18:00 22.25 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/11-014/11 Faste representanter: Vararepresentanter: Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 17:30-20:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.05.2012 Møtetid: Kl. 18:00 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 028/12-035/12 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.09.2013 Møtetid: Kl. 18:00 22:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 043/13-048/13 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.09.2014 Møtested: kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff, Birgitta

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 16.06.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00-21:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Arve Martinius Bekkevard,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 13.11.2012 ekstraordinært møte Møtetid: Kl. 16:00 17:00 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 076/12-077/12 Faste representanter: Ordfører Knut

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.03.2014 Møtetid: Kl. 18:00 20:45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 016/14-025/14 Faste representanter: Vararepresentanter: Morten Strande

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 03.04.2014 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/14-023/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 29.08.2013 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 033/13-036/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 19.03.2013 Møtetid: Kl. 18:00 20:15 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 008/13-015/13 Faste representanter: Kari Ørnø Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.02.2014 Møtetid: Kl. 18:00 21:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 001/14-015/14 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13-051/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 26.09.2013 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 037/13-039/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 22.10.2014 Møtested: formannskapssalen Møtetid: 17:00 Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært møte Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært. Saksliste Møtedato: 19.03.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Møteinnkalling for Formannskap ekstraordinært Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 22.11.2012 Møtetid: Kl. 17:00 17.45 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 061/12-064/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 27.02.2014 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 012/14-018/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 12.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-22:00 Spydeberghalvtimen: Følgende hadde ordet: Ivar Vågen, Lars Fongen og Åge Vold Til

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 25.08.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Medlemmer: Anne Sofie Hoff, Nina Haaland, Sølve

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur

Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: 08.03.2012 Møtetid: Kl. 17:00 18.30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 005/12-008/12 Faste representanter: Kyrre Havelin,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyre

Møteprotokoll for Kommunestyre SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Kommunestyre Møtedato: 18.12.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 15:00-18:45 Til stede Forfall Administrasjonen Inhabil Medlemmer: Andreas Kulvik, Anne Sofie Hoff,

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 12.04.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 016/12-025/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 01.06.2017 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-18:45 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli,

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk SPYDEBERG KOMMUNE Møtedato: 02.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-19:00 Møteprotokoll for Komite for miljø. plan og teknikk Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Andreas Kulvik,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 18.06.2009 18.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Varaordfører Jens N. Høistad, Jan Erik

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 29.05.2017 Møtested: Havnås møterom Møtetid: 09:00-10:30 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkallingen og saksliste Merknader: Behandlede saker: 40/11 48/11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkallingen og saksliste Merknader: Behandlede saker: 40/11 48/11 SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.09.2011 Tid: kl. 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Villy Biman og Odd-Ingar Widnes Varamedlemmer: Kåre Haug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen, Vidar Efraimsen, Hege Mathisen, Sylvia Radloff

Detaljer

Loppa kommune Møteprotokoll

Loppa kommune Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskap Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 07.06.2016 Tid: 10:00-13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stein Thomassen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

HOVEDUTSKRIFT. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Formannskapssalen Dato: 01.06.2011 Tidspunkt: kl. 13:00 - Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Pia Lene Margareta Øberg

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thor Håkon Ramberg

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thor Håkon Ramberg RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 28.09.2017 Tidspunkt: 18.00-20.20 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Thor Håkon Ramberg Nestleder Turid Dahlum

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 29.11.2011 Møtetid: Kl. 18:00 22.10 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 087/11-097/11 Faste representanter: Morten Strande Jeanette Bach Mikkelsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.05.2009 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Erik Ringstad, Mats Petter Sydengen, Willy Biman Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 18.06.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Haakon N. Grenager Fra adm. (evt. andre): Per

Detaljer

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget

Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 24.10.2017 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 17:00-19:00 Møteprotokoll for Teknikk- og naturutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Jens Helge Jorud, Knut Are

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 20.05.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Trøgstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Trøgstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Trøgstad Møtedato: 22.05.2017, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 17:40 Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Fra til saksnr.: 17/7-17/15 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: 15.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Anne-Grethe Larsen, Ole-Kristian

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Vestby kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Elverhøy Møtedato: 08.06.2015 Tid: 18:00 21:00. Av 9 medlemmer var 9 tilstede medregnet møtende varamedlemmer. Til stede: Medlemmer: John

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 - Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.06.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 12. mai 2009 Møtetid: Kl. 09.00 12.00 Møtested: Overhalla kommune, kommunestyresalen 1. etg. Saker: 005/09 009/09 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg Møtedato: 11.05.2017, Tidspunkt: fra kl. 16:00 til kl. 19:15 Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Fra til saksnr.: 17/11 17/21 MEDLEMMER MØTT

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Ytterbøltangen Møtedato: 21.06.2011 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune

Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møteprotokoll for kommunestyret Spydeberg kommune Møtedato: 12. juni 2017 Møtested: Askim kulturhus Møtetid: 19:30 20:30 Til stede Forfall Administrasjon Protokoll godkjenner Arve Bekkevard, Arve Martinsen,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 25.02.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer