Møteprotokoll for Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Formannskapet"

Transkript

1 Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 022/13-037/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Kyrre Havelin FF Jeanette Bach Mikkelsen, A fratrådte etter sak 33/13 John Dokken, H Gunnar Espelid, Frp Birgitta Grimeland, Frp Sigmund Lereim, Sp fratrådte etter orienteringer Vararepresentanter: Gro Pettersen Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte Møteleder: Fra adm. møtte: Utlevert i møtet: Orientering: Spørsmål fra innbyggere: Befaring: Diverse: Knut Espeland Geir Johannessen, Hans Moesgaard og Mette Mysliwski Underskrifter: Knut Espeland ordfører Utskrift av møtebok sendt:

2 SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 022/13 GODKJENNING AV PROTOKOLL 023/13 EIERSTRATEGI FOR INDRE ØSTFOLD DATA IKS 024/13 VIDEREUTVIKLING AV MYRA/TEBO-OMRÅDET - AVKLARING AV KOMMUNENS VIDERE ENGASJEMENT Unntatt off 025/13 FELLES BRANNVESEN I INDRE ØSTFOLD 026/13 INNFØRING AV GEBYR FOR UNØDIGE ALARMER 027/13 NYVALG - SOLSIDEN BARNEHAGE 028/13 ÅRSRAPPORT OG SKATTEREGNSKAP /13 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - UTBYGNINGSPROSJEKTER GENERELT OG REHABILITERING AV SPYDEBERG UNGDOMSSKOLE SPESIELT 030/13 TERTIALRAPPORT PR /13 ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET /13 OPPHEVING AV 3 STIFTELSER 033/13 MORTENSTUA SKOLE - NY SELSKAPSAVTALE 034/13 KONSTITUERING RÅDMANN 035/13 KONSEKVENSER AV INNFØRINGEN AV DE KOMMUNALE KONTANTSTØTTEORDNINGEN 036/13 GNR.26 BNR.9 - AVTALE OM KJØP AV TILLEGGSAREAL 037/13 REFERATER

3 022/13: GODKJENNING AV PROTOKOLL Møtebok godkjennes slik den foreligger. F-022/13 Formannskapet /13: EIERSTRATEGI FOR INDRE ØSTFOLD DATA IKS 1. Spydeberg kommune anbefaler eierstrategi av for Indre Østfold Data IKS. F-023/13 Formannskapet Politisk saksordfører: John Dokken 1. Spydeberg kommune anbefaler eierstrategi av for Indre Østfold Data IKS. 024/13: VIDEREUTVIKLING AV MYRA/TEBO-OMRÅDET - AVKLARING AV KOMMUNENS VIDERE ENGASJEMENT Unntatt offentlighet Møtelokalet ble lukket Møtelokalet ble åpnet igjen. 025/13: FELLES BRANNVESEN I INDRE ØSTFOLD 1. Spydeberg kommune deltar i utredningsarbeidet for et felles brannvesen i regionen. 2. Rådmannen gis fullmakt til å utrede et felles brannvesen i Indre Østfold med målset-ting om oppstart innen Arbeidsgruppa ledes av eksterne.

4 3. Mandat for arbeidsgruppa er: «Utredningen gjelder et felles brannvesen med en felles ledelse, forebyggende avdelinger og beredskapsavdeling hvor den lokale beredskapen er ivaretatt ved å opprettholde brannstasjon og utrykningsenhetene lokalt.» F-025/13 Formannskapet Politisk saksordfører: Birgitta Grimeland 1. Spydeberg kommune deltar i utredningsarbeidet for et felles brannvesen i regionen. 2. Rådmannen gis fullmakt til å utrede et felles brannvesen i Indre Østfold med målset-ting om oppstart innen Arbeidsgruppa ledes av eksterne. 3. Mandat for arbeidsgruppa er: «Utredningen gjelder et felles brannvesen med en felles ledelse, forebyggende avdelinger og beredskapsavdeling hvor den lokale beredskapen er ivaretatt ved å opprettholde brannstasjon og utrykningsenhetene lokalt.» 026/13: INNFØRING AV GEBYR FOR UNØDIGE ALARMER 1. Spydeberg kommune innfører gebyr for unødige alarmer fra Gebyret fastsettes av kommunestyret. For 2014 fastsettes gebyret til kr F-026/13 Formannskapet Politisk saksordfører: Birgitta Grimeland 1. Spydeberg kommune innfører gebyr for unødige alarmer fra Gebyret fastsettes av kommunestyret. For 2014 fastsettes gebyret til kr /13: NYVALG - SOLSIDEN BARNEHAGE Monika Tjåland Liverud fritas fra sitt verv ved Solsiden barnehage.

5 Som nytt medlem velges: Som nytt varamedlem velges: F-027/13 Formannskapet Vedtak, enstemmig. Politisk saksordfører: Sigmund Lereim 1. Som nytt medlem velges: Randi Liverud, Sp 2. Som nytt varamedlem velges: Hilde Lund, Krf 028/13: ÅRSRAPPORT OG SKATTEREGNSKAP Årsrapport og skatteregnskap for 2012 tas til orientering. F-028/13 Formannskapet Politisk saksordfører: John Dokken 1. Årsrapport og skatteregnskap for 2012 tas til orientering. 029/13: FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - UTBYGNINGSPROSJEKTER GENERELT OG REHABILITERING AV SPYDEBERG UNGDOMSSKOLE SPESIELT 1. Prosjekthåndbok, datert , vedtas som rutine for gjennomføring av Spydeberg kommunes bygge og anleggsprosjekter. F-025/12 Formannskapet Forslag fra formannskapet: 1. Saken utsettes til neste møte.

6 2. Senterpartiet utreder tillegg til saken. Vedtak: Enstemmig som foreslått av formannskapet. F-047/12 Formannskapet Forslag fra Knut Espeland: Saken utsettes. Vedtak: Enstemmig som foreslått av Knut Espeland. Nytt i saken: Vedlegg: 1. Rutiner for byggeprosjekter-prosjekthåndbok av utarbeidet av Senterpartiet. 2. Brev fra Senterpartiet datert Prosjekthåndbok, datert , vedtas som rutine for gjennomføring av Spydeberg kommunes bygge og anleggsprosjekter. F-029/13 Formannskapet Rådmannen orienterte om kommunelovens 23,punkt 2. Forslag fra H, Frp, KrF: 1. Prosjekthåndbok datert vedtas som rutine for gjennomføring av Spydeberg kommunes bygge og anleggsprosjekter. 2. Vedtatt prosjekthåndbok oversendes I.Ø komunerevisjon for vurdering i henhold til anbefaling i revisjonsrapport om utbyggingsprosjekter. 3. Bruttobeløp skal legges inn i punkt 3,6, kulepunkt 4, 4. Nedre beløpsgrense settes til 5 millioner kroner. Forslaget fra H, Frp, Krf ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget til H, Frp, KrF ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. Politisk saksoprdfører: Sigmund Lereim 1. Prosjekthåndbok datert vedtas som rutine for gjennomføring av Spydeberg kommunes bygge og anleggsprosjekter. 2. Vedtatt prosjekthåndbok oversendes I.Ø komunerevisjon for vurdering i henhold til anbefaling i revisjonsrapport om utbyggingsprosjekter.

7 3. Bruttobeløp skal legges inn i punkt 3,6, kulepunkt 4, 4. Nedre beløpsgrense settes til 5 millioner kroner. 030/13: TERTIALRAPPORT PR Tertialrapport pr med forslag til budsjettjusteringer godkjennes. 2. Det foretas budsjettjusteringer i drift i hht vedlegg. Virksomhetenes rammer økes netto med kr Avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr Det vedtas bruk av disposisjonsfond med kr Det vedtas bruk av kapitalfond med kr ,- til dekning av universell utforming av kommunale bygg. 6. Kr av disposisjonsfond øremerkes til kjøp / salg av omsorgsboliger. F-030/13 Formannskapet Politisk saksordfører: Knut Espeland 1. Tertialrapport pr med forslag til budsjettjusteringer godkjennes. 2. Det foretas budsjettjusteringer i drift i hht vedlegg. Virksomhetenes rammer økes netto med kr Avsetning til disposisjonsfond reduseres med kr Det vedtas bruk av disposisjonsfond med kr Det vedtas bruk av kapitalfond med kr ,- til dekning av universell utforming av kommunale bygg. 6. Kr av disposisjonsfond øremerkes til kjøp / salg av omsorgsboliger. 031/13: ÅRSMELDING OG REGNSKAP MED BERETNING FOR REGNSKAPSÅRET Det framlagte regnskap med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes årsregnskap for Driftsregnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på kr , Investeringsregnskapet er gjort opp med udisponert kr ,75. Dette foreslås dekket/avsettes på følgende måte: Diverse tomtesalg kr ,- avsettes til kapitalfond. Kallum bru, tilbygg Granvinveien og ombygging Sanitetens hus, til sammen kr ,25 finaniseres som tidligere vedtatt. Utbyggingsbidag Vollene kr ,- avsettes til fond utbyggingsbidrag. 4. Restbevilgninger til pågående investeringer kr trekkes inn pr og bevilges på nytt med samme beløp pr. investering i 2013-budsjettet

8 budsjettet justeres i.h.h.t. ovennevnte disponeringer 6. Årsmelding for 2012 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding. F-031/13 Formannskapet Forslag fra formannskapet: Pkt. 2: Driftsregnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på kr ,12. Beløpet foreslås overført til disposisjonsfond. Politisk saksordfører: Knut Espeland 1. Det framlagte regnskap med årsberetning fastsettes som Spydeberg kommunes årsregnskap for Driftsregnskapet gjøres opp med et mindreforbruk på kr ,12. Beløpet foreslås overført til disposisjonsfond. 3. Investeringsregnskapet er gjort opp med udisponert kr ,75. Dette foreslås dekket/avsettes på følgende måte: Diverse tomtesalg kr ,- avsettes til kapitalfond. Kallum bru, tilbygg Granvinveien og ombygging Sanitetens hus, til sammen kr ,25 finaniseres som tidligere vedtatt. Utbyggingsbidag Vollene kr ,- avsettes til fond utbyggingsbidrag. 4. Restbevilgninger til pågående investeringer kr trekkes inn pr og bevilges på nytt med samme beløp pr. investering i 2013-budsjettet budsjettet justeres i.h.h.t. ovennevnte disponeringer 6. Årsmelding for 2012 fastsettes som Spydeberg kommunes årsmelding. 032/13: OPPHEVING AV 3 STIFTELSER 1. Skomakermester Petter Johannesens Legat av Spydeberg org nr oppheves. 2. Skipsreder J M Jonassen Haugen og hustrus legat av Spydeberg org nr oppheves. 3. Stiftelsen søsknene Vollenes fond til Grinitun org nr oppheves. 4. Legatenes midler overføres til bundne fond under Spydeberg kommunes regnskap. 5. Fondene forvaltes og disponees som foreslått i vedlagte dokumenter. F-032/13 Formannskapet Forslag fra ordfører Knut Espeland: Saken utsettes. Vedtak, enstemmig: Saken utsettes

9 033/13: MORTENSTUA SKOLE - NY SELSKAPSAVTALE 1. Spydeberg kommune vedtar selskapsavtalen av for Mortenstua skole IKS F-033/13 Formannskapet Politisk saksordfører: Sigmund Lereim 1. Spydeberg kommune vedtar selskapsavtalen av for Mortenstua skole IKS - Jeanette Bach Mikkelsen ba om permisjon fra møtet og fratrådte 034/13: KONSTITUERING RÅDMANN Ordførerens forslag til innstilling: 1. Hans Moesgaard konstitueres som rådmann fra 25. juni F-034/13 Formannskapet Enstemmig som foreslått av ordfører. Vedtak: 1. Hans Moesgaard konstitueres som rådmann fra 25. juni /13: KONSEKVENSER AV INNFØRINGEN AV DEN KOMMUNALE KONTANTSTØTTEORDNINGEN 1. Orienteringen om økonomiske og personalmessige konsekvenser ved innføringen av kontantstøtteforsøket tas til orientering.

10 F-035/13 Formannskapet Forslag fra H, FrP, KrF: Nytt punkt 2,3 og Ingen overtallige som følge av kontantstøtteforsøket skal bli oppsagt. De overtallige skal omplasseres kostnadseffektivt, og i hovedsak med sikte på å styrke kommunens tjenester rettet mot barn og unge. 3 Det innføres «åpen barnehage» fra august Antall dager og antall timer pr. dag delegeres rådmannen som vurderer dette i lys av praktiske og kostnadseffektive kriterier. 4 Kostnadene som følge av punkt 2 og 3 rapporteres og budsjettjusteres i 2. tertialrapport Rådmannens forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 1) Orienteringen om økonomiske og personalmessige konsekvenser ved innføringen av kontantstøtteforsøket tas til orientering Forslaget fra H, FrP, Krf. til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Nytt punkt 3 ble vedtatt mot en stemme (Sigmund Lereim, Sp) Nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. Politisk saksordfører: Gunnar Espelid 1. Orienteringen om økonomiske og personalmessige konsekvenser ved innføringen av kontantstøtteforsøket tas til orientering 2. 2 Ingen overtallige som følge av kontantstøtteforsøket skal bli oppsagt. De overtallige skal omplasseres kostnadseffektivt, og i hovedsak med sikte på å styrke kommunens tjenester rettet mot barn og unge Det innføres «åpen barnehage» fra august Antall dager og antall timer pr. dag delegeres rådmannen som vurderer dette i lys av praktiske og kostnadseffektive kriterier Kostnadene som følge av punkt 2 og 3 rapporteres og budsjettjusteres i 2. tertialrapport /13: GNR.26 BNR.9 - AVTALE OM KJØP AV TILLEGGSAREAL 1. Spydeberg kommune er innstilt på å selge del av Nesparken, gnr.26 bnr.9 som tilleggsareal til Indre Eiendom AS gnr.26 bnr.327, dersom ny områdeplan legger til rette for det.

11 2. Dersom Kommunestyrets vedtak om ny områdeplan muliggjør salg skal parsellen takseres av godkjent takstmann, før det opprettes avtale om salg fra Spydeberg kommune. 3. Direkte salg av Spydeberg kommunes eiendom til Indre Eiendom AS skal gjennomføres slik at salget ikke kommer i strid med forutsetningene i ESAreglementet om offentlig støtte til næringsvirksomheter. F-036/13 Formannskapet Forslag fra Sigmund Lereim, SP: Saken utsettes. Utsettelsesforslaget fikk 1 stemme (SP) og falt. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer (Krf, H og A)mot 1 stemme (SP) 1. Spydeberg kommune er innstilt på å selge del av Nesparken, gnr.26 bnr.9 som tilleggsareal til Indre Eiendom AS gnr.26 bnr.327, dersom ny områdeplan legger til rette for det. 2. Dersom kommunestyrets vedtak om ny områdeplan muliggjør salg skal parsellen takseres av godkjent takstmann, før det opprettes avtale om salg fra Spydeberg kommune. 3. Direkte salg av Spydeberg kommunes eiendom til Indre Eiendom AS skal gjennomføres slik at salget ikke kommer i strid med forutsetningene i ESAreglementet om offentlig støtte til næringsvirksomheter. 037/13: REFERATER Referatene tas til orientering. F-037/13 Formannskapet

12 Orientering: Ordfører Espeland orienterte om «Saman om en betre kommune» og Spydeberg kommunes deltakelse i prosjektet. Vårt lokale prosjekt heter «Bedre arbeidstid». - Sigmund Lereim ba om permisjon fra møtet og fratrådte Drøfting: Administrasjonen får fullmakt til å benytte et forenklet målekart i høstens arbeid med budsjett og økonomiplan.