Flotte gaver overlevert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flotte gaver overlevert"

Transkript

1 Desember 2009 Informasjonsavis Flotte gaver overlevert Hva er Folkets Gave? Folkets Gave er for noen blitt et kjent begrep, for andre totalt ukjent. Det er tid for å fremme de gode tanker som ligger bak Optimistiske sanitetsdamer Når da spørsmålet i sin tid dukket opp om å bygge et nytt revmatismesykehus på vestlandet var det sterke krefter som forsøkte å få dette til i Bergen. Men da reiste våre bolde forkvinner Gudrun Krosby og Lilly Meling seg til strid. F.v.: Banksjef Rolf Pedersen og Roald Stølås fra Folkets Gave. Skudenes & Aakra Sparebank skrev et stykke historie da de overrakte en sjekk på 1 million kroner til Folkets Gave. Med en oppslutning på 100 prosent, var det var ingen innsigelser å spore da banken i 2008 avgjorde millionstøtten. Side 4 Positivitet livets beste investering 14 Se for deg at du får en gjest som ikke er velkommen. Det er en gjest som man ikke kan be høflig om å gå, og man kan heller ikke kaste ham på dør. Det er en gjest som er kommet for å bli. Les mer om hvordan du kan støtte Folkets Gave på siste side.

2 Leder Et sykehus i utvikling Det er med stor grad av stolthet at Folkets Gave aksjonen nå gir ut egen informasjons avis. Ikke nok med det, avisen går ut i et opplag på hele eksemplarer. Det er Helse og Rehabilitering i regi av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus det handler om. Disse modige damer som for over 50 år siden gjorde vedtak om bygging av eget Revmatismesykehus i Haugesund. Den gang en kjempeinvestering på over 6 million kroner. Deres arvtagere, dagens sanitetskvinner har besluttet utbygging av ikke mindre enn 100 nye rehabiliterings senger ved HSR. Stipulert kostnad over 310 millioner 2008 kroner. Disse målrettede kvinner har i årenes løp vært nøkterne i sine økonomiske handlinger. I disse dager får de igjen for denne tålmodigheten. Verdifull egenkapital som må til for i det hele tatt kunne gjennomføre prosjektet faller nå på plass. Det må mer til. De nye bygningene som skal bygges opp ved Karmsundgata er helt nødvendig, men det er også inventar og utstyr til dette nye tilbudet. Primært fokus er naturligvis spesialfeltet revmatisme og rehabilitering av denne pasientgruppen. Det handler om spesialapparater og inventar/utstyr som gjør det mulig for fagfolket å gi den rehabilitering som skal til for at pasientene skal oppnå bedre livskvalitet. Det handler om å få pasienter med revmatiske lidelser tilbake i arbeid, det handler om verdighet og det å komme seg ut av helsekø. Folkets Gave skal i de kommende år arbeide hardt med innsamling av en betydelig gave til HSR Rehabiliteringssenter. Mange helt unge mennesker er plaget av revmatiske lidelser. Folkets Gave tror og det er av sentral verdi å finne fram til treningsutstyr som også kan hjelpe disse. Et annet og like sentralt tema for vårt arbeid er å avsette ressurser til forskning. Medisinsk forskning kan gi nye kunnskaper til glede og gagn for mange mennesker. En ser virkelig frem til å overrekke gaven til HSR. Ønsker du mer informasjon om aksjonen? Benytt nettstedet Et sykehus er en kompetansebedrift og er avhengig av forskning, ny kunnskap og nye behandlingsformer for å kunne gi pasienten det aller beste tilbud til enhver tid. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS er en slik kunnskapsavhengig virksomhet og i tråd med dette er vi midt inne i en periode med utvikling og forbedringer av vårt tjenestetilbud. Dagavdeling: Styret har vedtatt oppretting av en dagavdeling med 4 plasser etter forslag fra en intern gruppe ved sykehuset. Dette er et tilbud som bedre sikrer at vi gir rett helsehjelp til rett pasient til rett tid. God planlegning før innleggelse gir en raskere og mer effekt utredning. På den måten imøtekommer vi pasientene sitt behov for rask og effekt avklaring i en travel hverdag. Tilbudet vil gi mulighet for å observere pasienter over flere dager. Og det vil ikke sykeliggjøre pasienten mer enn nødvendig ved at en kun er tilgjengelig på sykehus mellom kl. 08:00 og 15:30. Nyordningen vil gi pasienter god informasjon og tverrfaglig tilbud ved nydiagnostiserte revmatiske tilstander. Det vil også gi øket forutsigbarhet for primærhelsetjenesten og der i gjennom en bedret kommunikasjon og samhandling. Infusjonsenhet: Det er også opprettet en egen infusjonsenhet med 4 dagplasser. Her får pasienter med alvorlig og invalidiserende revmatologisk sykdom behandling med biologiske medisiner. Infusjonsenheten drives i egne lokaler med rutinerte sykepleiere og lege. Dette er et poliklinisk dagtilbud hvor pasienter møter samme dag som behandlingen gis. Tilbakemelding til fastlegen sendes i løpet av 2-3 dager.. Sykehuset er i en utviklingsprosess på flere viktige områder. 9 av våre tilsatte har fått spesialutdanning i rehabilitering gjennom et desentralisert studium fra Diakonhjemmets Høyskole. Ledergruppen har gjennomgått lederopplæring og forskjellige andre kurs slik som HMS, kvalitetssystem m.v. På denne måten ønsker vi å legge til rette for optimal utvikling ved sykehuset og samtidig forberede oss på forestående utbyggings- og rehabiliteringsprosjekt. Læringsopphold: Vi har ved sykehuset i dag forskjellige tilbud til pasienter med revmatisk sykdom i tillegg til medisinsk behandling. Her kan nevnes læringsopphold, rehabiliteringsopphold og livsstyrketrening. Felles for tilbudene er å fremme pasientenes livskvalitet og mestring knyttet til det å leve med en kronisk sykdom. Et læringsopphold varer 1 uke (søndag til fredag). Opplegget består av foredrag, samt ulike mestrings- og treningsopplegg. Undervisning blir gitt av ulike faggrupper som for eksempel lege, fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør, sosionom, farmasøyt, sykepleier, ernæringskonsulent, ortoped og brukerrepresentant. Vår målsetting er at pasienten skal lære mest mulig om sin sykdom slik at man bedre kan mestre sin situasjon med kronisk sykdom. Tilbudet er både gruppe og individuelt basert. Det er opptil 10 personer i hver gruppe. Vi tilbyr læringsopphold til personer med leddgikt og Bechterew-sykdom. Nytt i 2009 var tilbudet om læringsopphold til personer med artrose (slitasjegikt). For 2010 planlegger vi oppstart av læringsopphold til personer med osteoporose. Nytt for 2010 er også oppstart av 3 og 4 dagers læringsopphold. Dette tilbys pasienter med leddgikt og Bechterewsykdom. Livsstyrketrening: Livsstyrketrening er et tilbud til personer med revmatisk sykdom. Her møtes personer med ulike diagnoser. Kurset fokuserer på bruk av egne ressurser og å se nye muligheter som en kan bygge videre på. En viktig del av kurset er å dele erfaringer med andre. Kurset går over 10 ganger à 5 timer ca. hver 14. dag. Vi startet opp en gruppe i september 2009 og planlegger oppstart av neste gruppe august Rehabiliteringsenhet: Denne våren foregikk et omfattende arbeid for å utvikle nye rehabiliteringsopphold fra tidligere treningsopphold ved HSR AS. Arbeidet ble gjennomført av en bredt sammensatt gruppe fagfolk under ledelse av avdelingsoverlegen for revmatologi. Bakgrunnen for endringene er både krav om individuell plan og en vesentlig styrking av samhandling med primærhelsetjenesten. Som kjent står vi også foran en totalrenovering av dagens sykehus og etablering av egen rehabiliteringsenhet i tilknytning til sykehuset slik at dette har vært et helt naturlig og nødvendig utviklingsarbeid. I prøveperioden har vi hatt følgende rehabiliteringsopplegg: Det er satt opp 3 ukers opphold med 10 deltakere i hver gruppe. Det er opprettet et definert rehabiliteringsteam, kjerneteam, bestående av: Deltaker, Folkets sjenerøse gave Landet vårt er heldig som har en slik flora av frivillighet og engasjement som det Folkets gave er et eksempel på. Selv om vi i Norge er oppdratt til å tro at det offentlige systemet kan løse de fleste problemer, trenges fortsatt det frivillige engasjementet. Folkehelsearbeidet i Norge er preget av sterkt folkelig forankring og av personer som brant for det de trodde på. I vår by er det mange eksempler på slike personer. Tidligere stadsfysikus C. Magne Rønnevig arbeidet utrettelig i kampen for å bekjempe tuberkulosen i byen og distriktet. Han jobbet for bedre boforhold og hygiene og gjorde langt mer for haugesunderne enn det arbeidsinstruksen hans skulle tilsi. Kvinnene i Haugesund Sanitetsforening har gjennom mer enn hundre år fulgt opp denne tradisjonen. Foregangskvinner som Gudrun Krosby og Lilly Meling har skrevet seg inn i byhistorien blant annet på grunn av sitt arbeid for å realisere Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Listen kunne gjøres lengre, for eksemplene er mange. Aksjonen Folkets Gave står trygt i den samme tradisjonen. Revmatismesykehuset skal sikres en trygg fremtid til glede for de mange kronikerne som er avhengige av denne institusjonen for å kunne ha en god livskvalitet. Visjonene stopper ikke der. Også andre grupper enn revmatikerne trenger rehabilitering. Engasjementet for disse er imponerende! For Haugesund er HSR en viktig institusjon som vi ønsker å støtte fullt ut. En helseinstitusjon med enda bredere tilbud vil være enda mer verdifull for byen og regionen. Kanskje kan vi også få til spennende samarbeid om den kommende samhandlingsreformen. På vegne av Haugesund by vil jeg rette en varm takk til alle som har engasjert seg i Folkets Gave og ønske lykke til med fortsettelsen. Jeg vil også få lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom. Det gjennomføres i løpet av de første 3 dagene kartleggingssamtale med lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom og ergoterapeut. I løpet av torsdag og fredag første uken sitter et tverrfaglig team og deltaker i et 20 minutters møte der de sammen setter opp hovedmål (langsiktig og delmål). Ut i fra dette lages i møte en individuell behandlingsplan for oppholdet som deltaker får sitt eksemplar av. Sammen med deltaker har en en time i 2. og 3. uke en midtevaluering og en sluttevaluering som også deltaker får sitt eksemplar av. Det skal skrives tverrfaglig epikrise fra rehabiliteringsoppholdet som sendes innleggende lege. Samhandling med primærhelsetjenesten er helt sentral. Vi tror dette opplegget er bedre individuelt tilpasset tverrfaglig opplegg for deltakerne. For mer informasjon om våre tilbud, henvisningsskjema, timeplaner for læringsopphold og oversikt over når de ulike tilbudene engasjeres, se vår nettside Av sykehusdirektør Jan Birger Medhaug lov til å ønske alle venner av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus en fredelig jul og et godt nytt år! Beste hilsen Petter Steen jr. Ordfører i Haugesund 2

3 reklamebyrå Vi bryr oss Selvfølgelig bryr vi oss! Haugesundsdistriktet er vårt primærområde og vi er avhengig av et godt helsetilbud. Vi støtter ombyggingen av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS Kulturbanken Vi er en lokal bank som er med på nyskapning og utvikling på Haugalandet. Haugesund Sparebank er med som støttespiller for de aller fleste. Vi vil med dette ønske Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus lykke til med ombyggingen og det nye rehabiliteringssenteret. Haugesund Sparebank er stolte av å ha mange av dere som samarbeidspartnere og kunder! Vi er tilstede Bankens motto om å være lokal, nær og personlig ønsker vi å vise distriktets befolkning, - ta derfor kontakt med oss i et av våre kontorer så vil vi fortelle deg mer om fordelene med å være kunde hos oss! Kontakt oss Du kan kontakte oss på telefon eller via e-post til På vår hjemmeside holder vi deg orientert om våre priser og hva som er aktuelt i banken til enhver tid: Haugesund Sentrum Amanda Storsenter Gard Senter Bømlo Sandeid Skjold - Vikedal/Imsland - Ølen - Tysvær 3

4 F.v: Njål Idsø, Banksjef Arne Mo og Jan Birger Medhaug. F.v.: Banksjef Rolf Pedersen, Roald Stølås og Håkon Randal. Millionbeløp til Folkets Gave Skudenes & Aakra Sparebank skrev et stykke historie da de overrakte en sjekk på 1 million kroner til Folkets Gave. Med en oppslutning på 100 prosent, var det var ingen innsigelser å spore da banken i 2008 avgjorde millionstøtten. - Alle besluttende organer sa seg enige om at Folkets Gave skulle få et slikt beløp. Det ble for banken historisk høyt, sier daværende banksjef Rolf Pedersen. Den første, store gaven - Som så mange andre sparebanker i landet har Skudenes & Aakra Sparebank lange tradisjoner med å bidra til allmennyttige formål i lokalmiljøet. Dette gjelder særlig sanitetsforeningene i området vårt, som har vært en prioritet siden førkrigstiden. - Men den viktigste begrunnelsen var likevel at det nye revmatismesykehuset vil gi karmøybuer, haugalendinger - ja, hele regionen - store fordeler. Det favner bredt, det trengs mye penger, og det er viktig å støtte oppom. Rolf Pedersen gikk av med F.v.: Anne Beth Høyvik og Adm. dir. Knut Grinde Jacobsen. pensjon i fjor, men sitter i dag som ambassadør i Folkets Gave. Han skulle bli den som overrakk den første, store gaven til FG. Lokale banker og bedrifter som støttespillere SpareBank 1 SR-Bank og Haugesund Sparebank er to andre store aktører som har stått bak innsamlingsaksjonen helt siden oppstart. I henholdsvis mai og august 2009 ga de hver sin sjekk på en halv million kroner. - Det er til et særdeles godt formål som omfavner hele regionen, sier banksjef i Sparebank 1 SR-bank, Arne Mo. Også administrerende direktør i Haugesund Sparebank, Knut Grinde Jacobsen, mener Folkets Gave er en aksjon som for dem er naturlig å støtte. - Fordi det er til et veldig godt formål her i Haugesundregionen, og fordi de har satt i gang denne store aksjonen som de har. Haugesund Sparebank gir årlig ca. tre millioner kroner til allmennyttige formål, med Folkets Gave som en av våre større mottakere, forteller han. I tillegg har Folkets Gave mange store, lokale bedrifter i ryggen. Vi nevner Haugesunds Avis, Abacus Kommunikasjon og Rica Maritim, mens Coop Haugaland nå går inn som sponsor for andre år på rad. Med butikker i by og distrikt er samvirkelaget vel representert. Viseadministrerende direktør, Trygve Vikse, trekker paralleller til Folkets Gave. - Coop Haugaland sponser en del lokale lag og foreninger i vårt distrikt. Det nye revmatismesykehuset vil nå Vestlandet i sin helhet og også lokalt, for vår hele det området vi selv har butikker i. Folkets Gave er til en sak som angår oss alle. Det er et svært positivt tiltak. Fra kr ,- Kompakte løsninger Hyundai i10 er en utrolig kompakt 5 seter, en drøm å parkere i trange parkeringshus. Den har imponerende bakseteplass - langt bedre enn i flere større biler. Lavt forbruk av drivstoff gjør den billig å eie. i10 er også miljøvennlig med et Co2 utslipp på kun 119 gr. Barnas sikkerhet er ivaretatt, en indikator på dashbordet viser om beltene i baksetet er festet og i10 har toppscore, 4 av 4 mulige stjerner, for barnesikkerhet i EuroNCAP test. Kvalitet fra verdens 5. største bilprodusent 5 års garanti: 5 år/ubegrenset kjørelengde. Gjelder nye personbiler kjøpt etter Drivstofforbruk blandet kjøring: 0,5 l. pr. mil (1,1 bensin/man.). CO2 utslipp:119 g/km (1,1 bensin/man.). Veil. pris levert Drammen. Frakt og lev.omkost. tilkommer Veil.prislevertHaugesund.Lokalefraktogleveringsomkostninger inkludert.drivstoffforbrukblandetkjøring0,42lprmil.co2utslipp:116gr/km. Din lokale forhandler: 4 Øvregaten 133, 5527 Haugesund Tlf

5 Njål Idsø, Styreformann Folkets Gave. Foto: Reidar Inge Blom Hva er Folkets Gave? Folkets Gave er for noen blitt et kjent begrep, for andre totalt ukjent. Det er tid for å fremme de gode tanker som ligger bak. Folkets Gave er en innsamlingsaksjon som har målsetning om å gi en betydelig gave til nytt Rehabiliterings senter ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR). Ved sykehuset har de klar gode planer for nybygg i tilknytning til eksisterende bygninger samtidig som den gamle delen skal totalrenoveres. Historien bak Vi må tilbake til En pasient får livsviktig behandling mot sitt utbrudd av revmatologisk sykdom. Det er å regne som en ny billett til livet den hjelpen som ytes av sykehusets leger. I ettertid dukker det opp tanker i retning av Hva kan jeg gi tilbake? På dette grunnlag er det Folkets Gave er skapt. Målsetting Innsamlede midler skal øremerket gå til inventar og utstyr ved den nye Rehabiliterings avdelingen ved HSR. Behovet er stort for å fylle de planlagte lokalene med godt utstyr som kan gi uvurderlig hjelp til pasientene. Det andre satsingsområdet er å bidra til øket forsknings aktivitet ved sykehuset. Det er et fakta at det på HSR arbeider flere av landets fremste Revmatologer som innehar en enorm spisskompetanse innenfor sitt fag. Derfor vil det være riktig å støtte dem i deres nitidige arbeid for å gi pasienter en enda bedre behandling for deres plager. Folkets Gave Det korrekte navnet for aksjonen er Stiftelsen Folkets Gave. Organisert som stiftelse ledet av et valgt styre som igjen forholder seg til stiftelsens Råd. Denne administrative organiseringen kan nok virke noe voldsom, men slik er det gjort kun for å garantere trygghet for at innsamlede midler kommer dit de skal. Hvem er bidragsytere? Det er en velkjent sak at noen er flinke å gi. Disse noen er ingen andre enn deg og meg. I mange sammenhenger er det gjerne bedrifter som er flinke til å bidra med deler av sitt overskudd, så også til Folkets Gave. Men, det viktigste av alt er hverdags mennesker i de mange lag og foreninger som har besluttet å gi av sine overskudds midler til aksjonen. Det vil føre for langt å nevne dem alle med navns nevnelse, men det dreier seg om Sanitetsforeninger, Revmatikerlag og andre kroniker grupper. Hele vestlandet Historisk har Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus hatt landsdel funksjon for behandling av pasienter med Revmatiske lidelser. Etter hvert som tilbudet har blitt bygget ut ellers i landet har tilreisende pasienter nå stort sett tilhørighet i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er derfor særs Håkon Randal, Rådsleiar og Fylkesmann. Foto: Privat hyggelig at samtlige av norsk Revmatikerforbunds fylkeslag i nevnte fylker har sluttet seg til aksjonen fordi de mener det er riktig å bygge videre på den spisskompetanse som allerede finnes i Haugesund. 5

6 Vigebygd Skule- og ungdomskorps underholder på kundetreffet. Foto: Reidar Inge Blom Folkets Gave-oppskriften: Hvordan jobber vi? Ivrige tilhørere ved informasjonslunsj tidligere i år. Foto: Reidar Inge Blom. Vi snakker allsang og helsejazz. Konferanser. Kjøpmannstreff og seminarer. Slik lyder oppskriften når regionen skal informeres og engasjeres Av Christine Mysen nettopp om Folkets Gave. For hvordan når en stiftelse ut til tre fylker, 83 kommuner, lokale revmatikerforeninger, folk og fe, unge og eldre? Jazz og tradisjon Når kan noe defineres som tradisjon? Våger man, når det har gjort suksess, for andre året på rad, og det garanteres en liknende oppfølger neste år - og neste og neste? Vi tar oss den frihet. Helsejazz er herved tradisjon. - Det var i 2008 vi tok kontakt med Sildajazzen, og fikk positiv respons nesten umiddelbart. Samme år var Helsejazz blitt realitet, forteller en av arrangørene, Alf Edvin Hovda. Rehabiliteringskonferanse og swingstang Det ble folksomt det første året, neste fullt; i år fant nærmere 300 mennesker veien til To Glass-teltet under Helsejazzen. - Dagen startet med rehabiliteringskonferansen, der foredragsholdere satte fokus på spørsmålet: Hvordan få Haugesund til å bli rehabiliteringshovedstad på Vestlandet? Faglig påfyll ble etterfulgt av politisk debatt mellom deltakerne, som telte 170 totalt. Representanter fra både Helse Vest, revmatikerlag og sanitetsforeninger fra flere fylker, utdyper Hovda. - Så - ikke minst var vi heldige å få besøk av selveste Kaare Ness, ambassadør for Folket Gave! Ens ærend tok mannen bak fiskeriimperiet turen, direkte fra USA. Lørdagen etter var det duket for allsang, en nyskapning - der Folkets Gave hadde regien. - Det var gratiskonsert med Embla og sing-a-long duoen Swingstang. Gjentakelse følger neste Sildajazz. Kjøpmannstreff 2009 var også året for det første kjøpmannstreffet. Da Joker-butikken i Vikebygd fylte år, inviterte eier Rolf Alne alle folk i hus og hytter til jubileum og Folkets Gave-kveld. Og bygda kom, 255 stk. nøyaktig talt. Nettverksbygging Det fortsatte med Bømlo, med underholdning av Gunnar Andersen. Skulle vært på Torgplassen på Svortland, men været denne dagen tvang arrangementet inn i Bømlo kulturhus hvor et helt distrikt var samlet til konferanse. - Formålet var å gi blant annet revmatikerlag informasjon, i tillegg til å bygge gode nettverk dem i mellom. - For det er en del av hensikten, erklærer Alf Edvin Hovda kunnskap. - Og at det skal engasjeres og virke samlende. Grasrota Samtidig er stiftelsen vitne til at stadig flere velger Folkets Gave når de knytter seg til Grasrothandelen (Norsk Tipping). - 5 prosent av overskuddet går til samfunnsnyttige formål. Du bare velger hvem som skal få andelen av din spillerinnsats. Det koster ikke noe, og påvirker verken innsatsbeløp eller eventuell premie, lyder oppfordringen. - Nå har nærmere 50 mennesker valgt oss som mottaker. Det gleder. Imens fortsetter Folkets Gave å knytte kontakter, det nyeste nye en partnerskapsavtale med Reuma-Sol Senteret (Norsk Revmatikerforbund) i Spania. Tradisjoner blir tro, informasjonen spres og samarbeidet blir tettere. Men flere skal nås, både bedrifter og andre. Jobben er godt i gang. 6

7 Fin fint tiltak Dagligvareselgerne på Haugalandet møtes hvert eneste år til en samling opp under jul. Sosialt samvær litt borte fra en hektisk hverdag er det det handler om, ingenting annet. På disse årlige samlingene er det alltid en utlodning hvor inntekten fra aktiviteten skal gå til et veldedig formål. I 2007 gikk pengene til Folkets Gave. I år er det igjen vedtatt at inntektene fra utlodningen skal gå til Folkets Gave, noe som settes utrolig stor pris på. Dette beviser at det nytter, gjerne ikke de store sjekker med beløp som nærmer seg innkjøpsprisen på en ny bolig, men allikevel veldig viktige bidrag som fører aksjonen videre. Folkets Gave takker hjerteligst for gaven fra dagligvareselgerne. Gunnar Andersen underholdt også på kundetreffet i Vikebygd. Foto: Reidar Inge Blom. Folkets gave ut til distriktet Det er svært viktig at informasjon om Folkets Gave når ut til distriktet i hele nedslagsfeltet til Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. I nært samarbeid med foreninger og de lokale dagligvarebutikker vil Folkets Gave derfor starte opp med sine informasjonsmøter tidlig på vårparten Det er meningen at disse møtene, i tillegg til informasjon om hva Folkets Gave står for, også skal inneholde konkurranser, bevertning, underholdning og utlodning. Det første bygdetreffet ble arrangert i Vikebygd i mars i år med over 250 personer til stede. Det er meningen at det neste treffet skal være på Bjoa 30. mars. Så følger Utsira 8. april, Nedstrand 14. april, Bokn 15. april og Espevær 22. april. Folkets Gave håper innbyggerne på disse stedene allerede nå setter av datoen slik at det blir stor oppslutning om møtene. Vi kommer selvfølgelig ut med mer informasjon når det nærmer seg på det enkelte sted. Gunnar Andersen slår an tonen under informasjonsmøte på HSR. Foto: Reidar Inge Blom. Direkte til Alicante DIREKTE FRA HAUGESUND MED RYANAIR HVER LØRDAG F.o.m. 30. mars tirsdag og lørdag. BESTILL BILLIGE FLYBILLETTER PÅ Helsereiser Nyt vinteren i varme og lyse omgivelser 2880,Pris fra: Reuma-Sol S enter i Alfas del Pi ilighet e i delt le k u 1. s r pr. pe med frokost. mmer ttene ko * Flybillei tillegg TE: ALICANr fra kr: tu e /r r Fly tu atter *inkl. skifter g og av Helsebringen de klima - Trygghet - Velvære - Oppvarmet basseng soldager i året Team Seven 590,- Haugesund Travel AS og Ryanair Service Desk Tlf:

8 Gjør Folkets Gave til suksess i Kommune Norge Bømlo kvinnen Ragnhild Randal kunne nå ha satt seg godt tilbake og filosofert over utførte bragder i et aktivt arbeidsliv. Offisiell pensjonsalder er passert, det er bare det at ektemann og Fylkesmann Håkon Randal har glemt å nevne dette for sin bedre halvdel. Dermed har Ragnhild Randal tatt på seg en stor utfordring i Folkets Gave. Hun står for relasjonsbyggingen til lag og foreninger ute i alle de 85 kommunene i Helse Vest. Det er en oppgave som ikke er unnagjort i løpet av noen kveldstimer. Vi får tak i Ragnhild Randal midt mellom diverse innkommende og utgående telefoner. Vi lurer litt på hva denne kvinnen har drevet med i ditt yrkesaktive liv. - Tilfeldighetene har ført meg til arbeid med kunst og scene. Startet og arbeidet i Bømloteateret. Jobbet der blant mye annet kjekt med etableringen av Mostraspelet, et spel som går sin gang år for år enda. Det var en spennende tid hvor en ble kjent med mange gode mennesker med interesse for det å formidle. Veien videre bar til Hordaland Teater hvor jeg arbeidet med administrasjon i en årrekke. Lærerikt på alle måter og interessant i forhold til det å etablere nye ting, få noe til skje. Engasjementet lyser av denne staute kvinnen når vi kommer oss i mimremodus. Det er nesten synd å avbryte med nye spørsmål, men Ragnhild er raskt tilbake når vi spør om hennes forhold til Kystsogevekene. Kystsogevekene har jeg fått gleden av å være med å bygge opp fra bunn av. En nettverksbygging langs kysten av Hordaland og deler av Sogn og Fjordane. Utrolig spennende tid og masse gode minner. Det er tydelig at ingenting er kommet gratis underveis, Ragnhild representerer en målrettet og tålmodig jobbing for å få til de satte mål. Folkets Gave, hvorfor ditt engasjement der? Det har seg slik at mannen min gjennom alle år Håkon Randal er revmatiker. Han har fått god behandling ved Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus ved flere anledninger. Håkon reiste i sin tid som stortingsrepresentant mye frem og tilbake mellom Bømlo og Oslo. Det var ikke alltid like stor flaks med å treffe fergerutene fra Buavåg. Derav ble han kjent med tidligere kjøpmann i Buavåg, Alf Edvin Hovda som er foregangsmannen for Folkets Gave aksjonen. Det er ikke få kaffekopper som er fortært i butikken hos Alf Edvin, ventende på ferge til Bømlo. Dermed ble veien nå kort til at Håkon ble engasjert i arbeidet i Folkets Gave. Slikt smitter, en god sak kan ikke ligge urørt og dermed vips, mitt Våre kunder har én ting felles. De er kunder hos oss. Ellers er alle helt ulike. Du er også velkommen til å prøve oss! engasjement er et faktum. Hvordan har du organisert arbeidet ut i kommunene? Vi er godt i gang med å kontakte lokale Revmatikerlag og Sanitetsforeninger for å orientere dem om aksjonen. Videre ser vi på utvidete grupper hvor for eksempel lokale kjøpmenn kan være med å bære aksjonen ute. Det er også kontakt med Lions klubbene i Haugalands distriktet, noe vi håper vi kan få utvidet etter hvert til å gjelde også sør Rogaland og nord Hordaland inklusiv Sogn og Fjordane. Formålet ute i kommunene er å få til lokale aktiviteter som engasjerer folket der ute. Det er det det dreier seg om, en gave fra folket tilbake til folket selv. Derfor tenker vi slik at de som bor i det enkelte område best selv vet hva som kan være gode aktiviteter. Alt fra basarer, bøssebæring, sangkonkurranser / kultur arrangement til det fantasien måtte sette grenser for. Jeg er overbevist om at kreativiteten er stor der ute. Derfor ønsker vi å slippe alle til med sine løsninger. Resultatet? Resultatet av Folkets Gave aksjonen er vi alle spent på. Vi har forholdsvis god tid, vi er i gang for fullt nå og skal bruke hele 2009, 2010 og deler av 2011 til innsamling. Planen er å overrekke den store gaven til Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus i 2011, mot slutten av året. Hva med gavens størrelse? Det gjør saken ekstra spennende. Folkets Gave har ikke satt noe definert mål i kroner og øre. Aksjonen er godt i gang, store midler er allerede på konto. Formålet er av en slik art at det ikke finnes noen endelig prislapp. Går aksjonen godt blir gaven utvidet med midler til å støtte ytterligere forskning ved sykehuset. Aksjonen har heller ikke glemt de unge Revmatikerne da ekstra fokus på behandling av denne gruppen også er med i planene. Hva har du lyst å si til leserne til slutt? Ingen av oss skal se langt før vi finner en revmatiker, enten det er i vennekrets eller egen familie. Se viktigheten av å ha et sterkt kompetanse senter i vår nærhet her på vestlandet. Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus er allerede det neste største revmatismesykehuset i fedrelandet ut fra antall sengeplasser. La oss sammen styrke dem til å bli det største og beste av dem alle her i vår egen region, fedrelandet og også for den saks skyld hele Norden. Haugesund Skippergaten 11 (Rica Saga hotel) Tlf: , E-post: 8

9 KJØPEUTBYTTE I år utbetalte vi over 25 millioner i kjøpeutbytte til våre medlemmer/medeiere på Haugalandet. Er du ikke medlem i Coop, men ønsker å bli det, er det tre ting du må gjøre: 1. Fyll ut innmeldingsskjemaet som du får i din butikk 2. Lever det ferdig utfylte skjemaet i din Coop-butikk 3. Betal ansvarsinnskuddet på 300 kroner (Dette er et engangsbeløp. Beløpet får du tilbake hvis du melder deg ut). Velg oss og spar penger når du skal handle det du trenger! Du får 2% kjøpeutbytte i alle våre butikker på Haugalandet: 9

10 Grunnsteinen legges ned den Foto: Haugesund Sanitetsforening Optimistiske Sanitetsd og litt til At mange har grunn til å være takknemlige for alt det våre sanitetskvinner har fått til her i vårt distrikt gjennom mange år er helt sikkert. Når da spørsmålet i sin tid dukket opp om å bygge et nytt revmatismesykehus på vestlandet var det sterke krefter som forsøkte å få dette til i Bergen. Men da reiste våre bolde forkvinner Gudrun Krosby og Lilly Meling seg til strid. 10

11 Arbeidslivets kompetansepartner damer Av Lasse Skjoldal Med så mye innsamlede midler her på berget av sanitetskvinnene og store gaver fra lokale pengesterke kvinner forslo de at de bare kunne fortsette innsamling i Bergen til sitt eget, men Revmatismesykehuset skulle bygges i Haugesund. Og slik ble det. Ikke til stor jubel for alle Kranselag den , flagges heises med stolthet! Foto: Haugesund Sanitetsforening ungene som bodde rundt i området, for der som hovedinngangen til sykehuset er i dag lå nemlig snopekiosken til søstrene Quindesland og den var viktigere enn et Sjukehus for giktabrotne. Det året sykehuset ble påbegynt begynte jeg i lære som murer hos min far som hadde fått anbudet på murarbeidet. Den første veggen jeg fikk prøve meg på var i et lite kott i kjelleren. At far påstod at det var av feil man lærte fikk jeg føle på kroppen. Jeg tror jeg murte opp og rev ned den første veggen tre ganger før han var fornøyd. Med en timepris for en lærling på 75 øre pr. time var det ikke sprekt. Men, for en ungkar og spillemann klarte en allikevel å komme seg på dans lørdagskvelden, og kanskje søndagen også i Rød og Blåsalen i Festiviteten. Det var en mengde artige mennesker som hadde sitt utkomme på denne arbeidsplassen både fra inn og utland. Et stort diskusjonstema i 1955 var om en skulle fortsette å arbeide om lørdagen frem til kl. 13. Det tok lang tid før dette ble innført, mens det samtidig ikke tok myndighetene så lang tid å sette opp prisen på tobakk fra 4.75 til 5 kroner. Da var det mange som skulle slutte! Det varte vel en ukes tid, så var den nye prisen glemt. Det var ikke mange som hadde egen bil den tiden og derfor var det mang en murer som var med og spleiset på en 12 pakning Bayer hos Svein Lindø lønningsdagen. Maen var murar og kona drakk hu og! Vi hadde noen murere som kom utenbys fra og de fikk vi innlosjere på Sanitetsforeningens hus i Wergelandsgaten. Det var synd å si at de var avholds og det reagerte byggelederen på Revmatismesykehuset på, en flott kar fra Drammen som het Nordbye. Han bodde også i samme huset og klaget over fyll og bråk enkelte netter. Ettersom han var familiemann og hadde kona på besøk av og til var det forståelig at han reagerte. Enda verre ble det da vi fikk fatt i en dansk murer som også bodde samme sted. Han var en pikenes Jens og hadde et utrolig dametekke som gjorde at han nesten hadde et nytt damebekjentskap hver natt. Enten gikk de like før eller like etter at Nordbye forlot bopelen. Han begynte å bli redd for folkesnakket og ettersom han var en aktverdig mann, måtte han gi beskjed om at dette ikke kunne fortsette. En dag var Johan Vikse, far til Kristian Magnus på besøk hos min far på byggeplassen. Han var jo avismann og øynet en liten nyhet han kunne bruke. Jeg hadde som mange andre unggutter langt hår langt ned over snippen. Vikse spurte om han kunne få ta bilde og intervjue den kvinnelige murerlærlingen, dette var jo en nyhet. Jeg tror min far var temmelig flau når han måtte fortelle at det var hans sønn og ikke ei jente. Kanskje var han litt misunnelig når jeg tenker etter, selv hadde han ikke et hårstrå på hodet. Ja, ja, mye forandrer seg, men vi får nå håpe at dagens sanitetskvinner er like dyktige som deres forgjenger når det gjelder å samle inn penger til dette nye flotte prosjektet. Lykke til alle sammen! tlf Trenger du faglig påfyll? - Tlf e-post: 11

12 Medlemmer Hgsd Sanitetskvinner: Fremst fra venstre: Berit Roness, Brita Aakre(død), Turid Stray. Bak fra venstre: Berit Kjellesvik, Alvhild Trædal Thorsen, Sigrid Bua, Turid Strømme, Elsa Hagenberg, Reidun Vikebø, Kari Døsen, Ada Hallesen, Anna Meling og Gudrun Høvring. Foto: Christine Mysen Ideelle kvinner Bak HSR står en gruppe kvinner og trekker i trådene. Haugesund Sanitetsforening heter de, og skal ha en stor del av æren for at Rogaland viser til et av landets fremste kompetansesentre innen revmatologi. Av Christine Mysen Det røde trekløveret lyser godt opp i høstsola. På hvert sitt blad står bokstavene N.K.S. presentert Norske Kvinners Sanitetsforening, paraplyorganisasjonen for sanitetsforeningene rundt om i landet. Kontoret til Haugesund Sanitetsforening ligger her, bare noen meter fra Revmatismesykehuset. Ved første øyekast kan det se ut som et helt vanlig bolighus. Men ser en nøye etter, vil man legge merke til noe mer. Stor aktivitet og glødende engasjement er stikkordene og selve grunnene til at HSR eksisterer. - Her er det alltid mye på gang, forteller daglig leder i Haugesund Sanitetsforening, Reidun Vikebø. I sju år har hun jobbet i dette huset, og er fascinert over all skapergleden som ligger i veggene. - Jeg ser så mye entusiasme. Disse kvinnene utgjør en uredd organisasjon som har oppnådd utrolige resultater. Det er deres frivillige arbeid som har gjort revmatismesykehuset mulig, sier hun. Historien begynner Året var 1906 og Norge stod foran store utfordringer innen folkehelsa og forebyggende tiltak knyttet til den. Det var på dette grunnlaget Haugesund Sanitetsforening ble stiftet. - Formålet bak foreningen var å stimulere til frivillig innsats i arbeidet for helse og beredskap, forteller Vikebø. Tre år etter stiftelsen stod første delmål klart: Førre Pleiehjem. Deretter gikk det slag i slag, med gjennomføringene av flere store prosjekter. - Melkeutdeling til tuberkulosesyke underernærte barn. Feriekoloni i Skjold, drevet som vårkoloni for svake barn og som feriekoloni for skolebarn på sommeren, ramser Vikebø opp. - Sanitetskvinnenes hender strøk over mange områder, og i årene 1916 til 1976 drev de helsestasjon som ga gratis bistand til vordende mødre, spedbarn og barn var året da hjemmet for tuberkulosetruede barn ble høytidelig innviet, etterfulgt av etableringer innen barnehjem og sykehus. Stor stolthet Og i 1943 startet det som i dag er sanitetskvinnenes store stolthet, da Rogalands kretsformann, Gudrun Krosby, gikk i spissen for innsamlingen til Revmatismesykehuset. Gaver strømmet inn, millionen nærmet seg, og i 1954 ble byggingen av sykehuset vedtatt. I 1957 hadde Sanitetsforeningen realisert sitt hjertebarn. I pressen stod følgende: Revmatismesykehuset i Haugesund et eventyr i norsk sykehushistorie. Lilly Meling var leder av foreningen fra 1951 til 1984 og gjorde en utrettelig innsats både for foreningen og sykehuset. Et eventyr som fortsetter. Nå er det rehabiliterings- og utbyggingsprosjektet ved revmatismesykehuset som står for tur. Sanitetskvinnene gir ikke opp! 12

13 Gåva moglegheiter... Gåva moglegheiter... dittgavekort.no Gåva moglegheiter... som gjev Amfi Norges Gåvekortet største senterfamilie er til salgs som gjev hos!solid og G-sport Gåvekortet er til salgs hos!solid og G-sport som gjev Deltapumpen er levert i generasjoner til Industri Kan nyttast i over 3000 butikkar på 60 kjøpesentre og på/ 50 Maritimt hotell i Noreg/ Oppdrett / Landbruk / Anlegg Gåvekortet er til salgs hos!solid og G-sport Med kortet MedKan kortet følgjer nyttast får du og i over 3000 butikkar på 60 kjøpesentre og på 50 hotell i Noreg det med ein ein lekker lekker gåvepose gåvepose Kan nyttast Kan nyttast i over 3000 butikkar på 60 kjøpesentre og påi over 50 hotell i Noreg 3000 butikkar på over 60 kjøpesentre og på 50 hotell. Gåva moglegheiter... som gjev GåvekortetGåvekortet kjøper du hos!solid oghos G-Sport er til salgs!solid og G-sport Du finner mer informasjon om Deltapumpen her: Møteplassen Kan nyttast i over 3000 butikkar på 60 kjøpesentre og på 50 hotell i Noreg mån-fre (Meny 9-20) laurd (Meny 9-18) amfi.no Diamanter vår spesialitet! Vi åpner kl Haraldsgaten Haugesund - Tlf

14 Positivitet livets beste Knut Straumstøyl. Foto: May Britt Haugland Se for deg at du får en gjest som verken er invitert eller velkommen. Det er en gjest som man ikke kan be høflig om å gå, og man kan heller ikke kaste han på dør. Det er en gjest som er kommet for å bli. Skal gjesten få okkupere hele huset, skal man stenge han inne i ett kott med lås og slå? Eller er det bedre å gi han et eget rom og sette døra på gløtt? La meg så presentere deg for gjesten. Hans navn er kronisk sykdom. Av May Britt Haugland Knut Straumstøyl har lidd av sykdommen barneleddgikt femti av sine syv og seksti år. Han har nok kanskje gått glipp av noen fisketurer på Hardangervidda og klatreturer i fjellveggen, men har valgt å ikke se tilbake på det han ikke har fått gjort. Hans fokus er alle de mulighetene som han faktisk har hatt og ikke minst har. I disse finanskrisetidene kan man se på min sykdom som et skikkelig børskrakk. Man kan ikke gå rundt å irritere seg over aksjene man har mistet, man må se fremover. Ellers graver man sin egen grav. Opptur eller nedtur fokuset er fremover uansett Knut sin sykdom har gått i sakte berg og dal bane. Det har vært oppturer og nedturer, men humøret og positiviteten ser ikke ut til og hatt noe påvirkning av dette. Han har fått byttet ut fire ledd, to hofter og to knær. Han har prøvd utallige typer medisiner og behandlinger, alt fra sprøyter med gull i, til råkostbehandling i Danmark. - Jeg hadde min tøffeste periode på begynnelsen av 80 tallet. Jeg hadde egentlig ikke sett svart på sykdommen min før akkurat da. Jeg var da innlagt på sykehus i 7 mnd i løpet av halvannet år. Jeg opererte begge hoftene mine i denne perioden, jeg kunne ikke gå, knapt bevege meg. Barna mine var små, den minste var 3 år, og det var veldig sårt å ikke engang kunne løfte opp minsten. Men selv om denne perioden var vannvittig tøff så prøvde jeg å se mulighetene og ta en dag av gangen. Jeg var jo hjemme hele dagene og fikk mye tid med barna, jeg kunne ikke være så aktiv sammen med de, men lærerkarrieren min kom godt med. Jeg kunne hjelpe dem med lekser og var alltid tilgjengelig for en koselig prat. Hodet mitt var det jo ikke noe galt med. - Operasjonene styrket livskvaliteten min Knut er i dag avhenging av jevnlig trening med fysioterapeut og årlig rehabiliteringopphold på Revmatismesykehuset i Haugesund. Han er sikker på at hadde han ikke hatt dette tilbudet ville det vært krise for helsa hans. Jeg kan trygt si at uten reumakirurgi hadde jeg ikke kunne gått nå. Jeg tørr ikke tenke på hvordan jeg hadde vært faktisk. Operasjonene har betydd at jeg ikke har smerter i de leddene jeg har operert. Rehabiliteringen gjør at jeg kan gå mange måneder omtrent smertefri, og det hjelper jo selvfølgelig på ak- 14

15 tivitetsnivået mitt og ikke minst på livskvaliteten. Oppskriften er å være positiv Har man en sykdom som revmatisme er veldig viktig å lytte og ta hensyn til kroppens egne signaler. Knut kan fortelle at han av og til har tvunget seg selv til å si ja til ting han egentlig ikke orker eller vil, han sier ja kun for å ikke sitte hjemme å syne synd på seg selv. Han har møtt nok av folk gjennom årene som syter og klager. Det kommer man ingen vei med mener han. Hvis du får en sykdom som meg, leddgikt for eksempel så er det ingen grunn til å fortvile. Nå er det mange nye virkelig gode medisiner og ikke minst nyutvikling behandlingsmessig innen feltet, og dette er absolutt på vår side. Med en positiv innstilling, et aktivt liv og en sterk vilje kommer du utrolig langt! uke uten at guttegjengen møtes for en drøs på kafe. - Det er viktig for meg at jeg kan komme meg opp og rundt, det å sitte hjemme å sture hele dagen er ikke et alternativ. Jeg tar vare på min familie og mine venner, og jeg håper og tror at min positive innstilling til livet også smitter av på dem. Praten med Knut ender opp med flere artige anekdoter og historier fra tiden hans ved Revmatismesykehuset i Haugesund. Det siste han sier er et gammelt ordtak som det ligger mye i. Du skal ikkje sjå plogfura bak deg, men den upløyde åkeren framom deg. Det beskriver en humørfylt og positiv Knut Straumstøyl i ett nøtteskall. Han har lært seg å leve med den uvedkommende gjesten sin, uten å låse verken dører eller skap. Team Seven AS e investering Huset ALLE SNAKKER om... Det er Faghus som leverer det! Huset på bildet er en bestselger, og det er Faghus som leverer det. Vi har også mange andre hus i vår katalog. Ta kontakt med vår selger for en uforpliktende prat. Vi holder til i Berg Bygget på Frakkagjerd. Harald Kvassheim Støttespillere Daglig leder / Selger Mob e-post: Faghus AS, Frakkagjerdv Førresfjorden Familien til Knut har stått han bi både i motgang og medgang. Han kan ikke få priset dem nok, og de har vært støttespillerne nummer en i livet hans. Venner og kjente har alltid stilt opp uten å kreve noe tilbake og dette er han utrolig takknemlig for. Han har et aktivt sosialt liv både som leder av Randaberg Revmatiker og MS gruppe, og det går ikke en reklamebyrå HELE 8 AV 10 SIER DE FØLER SEG BEDRE E 8 AV 10 SIER MED MEDOX! ØLER SEG BEDRE MEDOX! Medox er et norsk naturprodukt som er basert på virkestoffer i skallet fra blåbær og solbær. Virkestoffene heter antocyaner. Dettesom er bærenes fargestoff, men også en del av immunforsvaret sk naturprodukt er basert på virkestoffer i skallet til plantene. Antocyaner er ekstra effektive antioksidanter, olbær. Virkestoffene heter antocyaner. Dette er bærenes snart 20 år har vi forsket på to av de mest lovende også en del og av iimmunforsvarets til plantene. Antocyaner er ekstra harpå gitttooss. idanter, og antocyanene i snart 20 årsom har naturen vi forsket av de mest lovende m naturen har gitt er oss. Medoxav erdenne resultatet av denne forskningen, Medox resultatet forskningen, konsentrert i enkapselform. hypereffektiv kapselform. hypereffektiv følging av 1500 Medox-brukere over 2 år. Kilde: Fra en brukeroppfølging av 1500 Medox-brukere over 2 år. ill på medox.no Våre kunder sier at vi er blandt de beste på sparing... Sparing i bank BSU Sparekonto Langtidssparing Fastrenteinnskudd Sparing i fond Skagen Fondene - DnB nor kapitalforvaltning kom i gang med sparing du og! Fåes kjøpt i utvalgte apotek, helsekostbutikker og hos apotek, utvalgte ikker og Friskere, lengre! Telefon: estill på medox.no eller ring oss på Les mer og bestill på medox.no eller ring oss på

16 Fotomontasjer: Opus arkitekter Gaver og gjengaver holder lengst kjærlighet Denne enkle formuleringa er stappfull av visdom. Det kloke menneske som har formulert desse orda var nok overvelda både av å gi og få. Og ikkje berre det! Denne personen hadde også forstått at samhandling og kjærleik var evige verdiar. Av Håkon Randal, Fylkesmann og Folkets Gave Rådsleiar I mi tankeverd innheld denne setningen heile det ideologiske grunnlaget for FOLKETS GA- VE. Det folk som lærer å hjelpe kvarandre vil oppdage at menneskeverd skaper fred og trivsel. Da er premien for å gi og motta like stor og funklande. HSR skal både utbyggast og oppgraderast. Kanskje ikkje alle veit kva HSR står for, men alle revmatikarar og dei som har revmatikarar i venekrins eller familie veit kva Revmatismesjukehuset i Haugesund står for. Det er som bestemor og små barn: Dei veit gjerne ikkje kva bestemor heiter, men dei veit at ho er god å kome til. Eit stort og fagleg sterkt HSR vil kunne lindre smerter, få mange ut i arbeidslivet igjen, auke trivsel og menneskeverdet, auke landet sin produksjon og redusere kostnader. Dette er HSR si gåve til oss til mange. Så skal vi som får eit sjukehus i topp norsk og nordisk klasse svare med våre gjengaver. Våre gaver skal gå til utstyr og forskning. Vi skal ikkje gi til bygging eller drift. Moderne utstyr er enormt viktig og forskning lærer det medisinske personalet å hjelpe revmatikarar til eit betre liv. Nokon vil hevde at alt dette er ei statleg oppgåve. Mitt svar er JA! Det offentlege skal også bygge og drive. Men hugs: Staten det er du og meg. Og vi kan vere med direkte og på vår måte. Det vil styrke den statlege innsatsen. Det viser at vår interesse er levande og at vår omsut for medmennesker enno er ei kraft som kan motivere og engasjere. Ein dråpe kan uthole den hardaste stein.ikkje ved si kraft, men ved stadig å falle. Vi vil sloss for at HSR skal vere diamanten for revmatikarar i Helse Vest. Står HSR fram som eit stjerne-sjukehus i norsk og nordisk samanheng, så er det eit pre for vår helse-region og alle revmatikarar. Folkets Gave vil vere katalysatoren for alle desse tiltaka som igjen skal gi motivasjon til å delta. Ver med oss! Ressursane går uavkorta frå oss til HSR og til glede for mange mennesker. Statistisk er det kanskje revmatikarar i Noreg og i Helse Vest Reuma-Sol - institusjonen der mennesker smiler REUMA SOL er plassert på den spanske middelhavskysten og der er eg. Mange fleire burde ha vore her. Her møter revmatikrar varme og velsigna gode dagar til lindring for støle kroppar. Og så er det tilbod om varme bad, fysioterapi, helse-gymnastikk osv. Ingen reiser frå denne staden utan håp og ei forsterka tru på mange nye og lovande stunder. Men dette er berre ei side av denne oasen nær det blå Middelhavet. Alle som har sin arbeidsplass her er fulle av venlege ord og alle smiler. Så kan sure og negative vestlendingar og andre nordmenn stille seg det spørsmålet som bør ligge lengst framme på tungespissen: Kva er formålet med å smile når vi greier oss lenge og i årevis med å vere inneslutta og misfornøygde? Svaret er så utruleg nær: Smilet kostar så utruleg lite og det skapar tillit, trivsel, glede og positiviet. Og akkurat det er samla og i sum den ånda som råder ved REUMA SOL. Tillit og trivsel er grunnlaget for eit kreativt samarbeid mellom pasient og behandlar Smilet kan ikkje løyse alle vanskar, men det lettar børa og er eit effektivt satsbrett for vellukka dagar. Spania eig ei dramatisk historie og ein levande kultur med lange røter attende i europeisk og afrikansk levesett(maurarane kontrollerte store delar av Spania i lange tider) Dagturar frå REUMA SOL og inn i dette landskapet som faktisk bognar av kultur-skattar og med små inntog på ein levande bodega, er også med å gi senteret eit elegant kvalitets stempel. Klima, omsorg og rehabilitering er gode kjenneteikn her ved Middelhavet. Og smilet markerar ein open innfallsport. Eg reiser i dag, men REUMA SOL ligg framleis her og ventar med eit smil på mange, mange. Av Håkon Randal 16

17 Reuma-Sol Senter - en opplevelse for alle - hotell og leiligheter - 24 t bemannet resepsjon - fysioterapitjeneste - akuttsykepleietjeneste - gode treningsfasiliteter - oppvarmede bassenger - restaurant med norske og spanske spesialiteter - sosiale aktiviteter og utflukter til severdigheter, blant annet vingårder - frisør - massasje, hud- og fotpleie Avslappende ferie ved solfylte middelhavet, trening, rehabilitering, store muligheter i variert fjellterreng. Er dette noe du er på utkikk etter så er Reuma-Sol stedet for deg. Reuma-Sol er et komeplett trening- og feriesenter som ligger på Spanias Costa Blanca og kan blant annet tilby: Reuma-Sol Senter C/ Falguera 2, Urb. Foya Blanca, ES Alfaz del Pi, Alicante Tlf: Nytt liv? La Nykredit stå for finansieringen av din drømmebolig i Spania Hos Nykredit i Alicante og Marbella får du profesjonell rådgivning og billig finansiering av din spanske bolig. Kontakt oss allerede i dag og få gode råd, om du drømmer om en bolig eller allerede eier en bolig i Spania. Les mer på nykredit.dk/norge eller ring oss og få personlig rådgivning. Få vårt nyhetsbrev meld deg på: nykredit.dk/internationalbolignyt Nykredit Representative Office Marbella Centro Plaza 26, E Nueva Andalucía, Marbella Tlf.: Nykredit Representative Office Alicante Bulevar de los Músicos, 23, local 2, E Albir, Alicante Tlf.: Nykredit, International Kalvebod Brygge 1-3, DK-1780 København V :32:03 FolketsGave_120x170_1109.indd 1 I år gir vi av hele vårt hjerte og støtter Folkets Gave med kroner 17

18 Helsejazz og allsang to suksessarrangementer: Allsang + jazz = god helse Allsangjazzen lørdag ettermiddag under Sildajazzen, i teltet på Bytunet, ble en stor suksess! Teltet kunne med fordel vært dobbelt så stort og stemningen var til tider magisk. Lovordene haglet over aktørene etter forestillingen. - Dette må dere gjøre om igjen. Dette må bli en tradisjon. Dette var dagen da allsangbølgen nådde Sildajazzen. Allsangjazz var årets nyskapning under Sildajazzen. Etter Streetparade, inviterte Folkets Gave i samarbeid med Sildajazzen og To Glass, til gratiskonsert i To Glassteltet på Bytunet med vokalgruppa EMBLA og sing-a-long jazzduoen SWINGSTANG. Sverre Kvam, kjent gitarist og munnspillist fra Stavanger og underholder Gunnar Andersen, utgjør Swingstang. Sing-along jazz kaller de konseptet sitt. Gunnar gjør det han har gjort store deler av livet på scenen og i TV han leder allsangen. I de legendariske Bakgårdsrevyene i Haugesund på 90-tallet, inviterte de etter revyen publikum med på allsang. Med tekstene trykket opp på store festlige allsangark. Det er det samme vi gjør nå, sier Gunnar, - men nå har vi byttet ut lokale bysanger med klassiske swinglåter som Hit the road Jack, All of me og Fly me to the moon. Korsang og allsang har alltid vært stort i Haugesund. Haugesund er Byen som synger! Allsangbyen! Les bare hva VGs anmelder skrev etter en sommerrevy i Bakgården: En Mallorcansk grisefest fortoner seg som et vestlandsk misjonsmøte sammenlignet med allsang i Haugesund. En reise i swingjazzens historie Prosjektutvikler i Folkets Gave, Gunnar Andersen, hadde regien. Og han har på ingen måte kastet seg over jazzen. De fleste sangene, presentert i denne vandringen i swingjazzens historie, har Gunnar spilt inn på plate allerede i Da med Bytunets Jazzensemble som en del av kompet. Under Sildajazzen ønsket vi å kalle en spade for en spade og presenterte et show med folkelig underholdning. En forestilling med humor (les; sjølironi) og sang, - en reise i swingjazzens historie, - hvor folk sang med støttet til ark med tekster på. En må vel kunne si at allsang er den mest demokratiske formen for kultur som finnes. Du kan ikke synge låter som bare noen få kan. Alle må synge med sitt nebb, - men under Allsangjazzen fikk publikum en utfordring. For nå skulle det altså gå i swingtakt! Og publikum bestod prøven med glans. Det swingte! Tjuvstart med Helsejazz Folkets Gave opplevde i år også Helsejazzen på tirsdag som en stor suksess. Mye takket være Sildajazzen, som fikk med publikumsfavorittene The Jive Aces. Gutta fra England i sine gule dresser fikk taket til å løfte seg etter en flott konsertkveld med WOK, et band fra musikklinja ved Høgskolen Stord/Haugesund og ikke minst Bytunets Antikvariske jazzorkester. Anne-Beth Høyvik som leder Helsejazzen, får ikke rose samarbeidet med Sildajazzen mye nok. For andre året har vi fått tjuvstarte Sildajazzen og samarbeidet har vært glimrende. Vi kan bare i all ydmykhet takke for all hjelp og velvilje som blir vist oss. La meg få sende enn takk til alle våre venner, samarbeidspartnere, sponsorer og gjester. Vi gleder oss allerede til neste Helsejazz, Allsangjazz, konferanser og andre arrangementer i regi av Folkets Gave. Artister fra vest gir en gave artister fra vest 14 artister fra vest bidrar til folkets gave vamp // Leif & Kompisane // sigvart Dagsland // 3 Busserulls // espen Hana // Magnar Birkeland / vigdis eidsvåg / Jan toft / Kristian valen // vestlandsfanden m/ Claudia scott // reidar Larsen // Hanne Krogh // Gunnars vestavind // storm Weather shanty Choir // thorsens Bageri & Kafe // Gunnar & sanitetskvinnene // Ole alexander // svein tang Wa / ragnar Bjerkheim / Gunnar roaldkvam // eriksen // Gnist og Glede vol 2 I november 2008 ga Folkets Gave ut en CD med artister fra Haugalandet og Sunhordland som støttet innsamlingsaksjonen. Gnist og Glede vol 1, eller den grønne CDen, som nå er oppe i et opplag på 8000 eks. I høst kom GNIST OG GLE- DE vol 2 hvor det er artister fra Stavangerregionen i flertall som gir sin støtte til aksjonen, vel vitende om at størstedelen av pasienttilstrømmingen til Revmatismesykehuset i Haugesund kommer fra Stavanger og sør i Rogaland. The Pink Album en historisk CD - En by med rosa rådhus trenger en rosa CD, klart det! Haugesunds ordfører Petter Steen jr. var smilende henrykt over den nye innsamlingsplaten som blir gitt ut i disse dager. Cden har fått kallenavnet The Pink Album grunnet sitt kledelige rosa cover. En historisk Cd hvor det er 18 artister, som på den første, stiller opp for Folkets gave. Artister, produsenter, grafisk formgiver Steinar Iversen gir alle inntekter av denne CD til innsamlingsaksjonen. Stavangerartister med fokus på rehabilitering. - Her er det Stavangerartistene, med Rita Eriksen, Kristian Valen og Sigvart Dagsland i spissen, som drar lasset, og vi har bare møtt positivitet og giverglede, - sier prosjektutvikler for Folkets Gave, Gunnar Andersen. Og som en bonus har vi lagt med flotte artister som Vamp, Hanne Krogh og Vestlandsfanden med flere. Vi har også med oss Utsira, en hyllestsang som ble en lokal slager i sommer. For første gang er den å få på plate, lagt ut for salg. Denne CD er ganske historisk med tanke på alle de flotte artistene som for første gang presenteres sammen på en produksjon. Med denne samlingen håper vi å tenne en gnist, skape litt glede hos lytteren. Her er både lavmælte sanger til trøst og humor. En fin blanding! Artistene som presenteres på Gnist og glede vol. 2 er: Thorsens Bageri & Kafe / Sigvart Dagsland / Magnar Birkeland/ Vigdis Eidsvåg/Jan Toft/ Kristian Valen / Ole Alexander / Leif & Kompisane / Espen Roald Stølås, Folkets Gave og Harald Fosen, Varehus sjef OBS Amanda i det det grønne albumet ble lagt ut for salg i butikken. Rita Eriksen Hana / Svein Tang Wa / Eriksen / Reidar Larsen / Show Chow / 3 Busserulls / Vestlandsfanden m/claudia Scott / Gunnar Andersen / Storm Weather Shanty Choir / Hanne Krogh / Vamp 18

19 INFORMASJON og SENTERTREFF Stord 23.januar 2010 på AMFI Stord Program våren Læringsopphold 6 dagers opphold: Atrose uke 4 og uke 18 Leddgikt trinn 1 uke 5 Bekhterev uke 6 3 eller 4 dagers opphold: Leddgikt trinn 1 uke 14 Bekhterev uke 19 Osteoporose NYTT TILBUD uke 20 og 21 Det ligger innebakt i navnet FOLKETS GAVE skal leve og blomstre der folk møtes. Derfor skal vi prøve å gi informasjon og så skal alle få anledning til å møte oss i de store butikk-sentra. Og vi skal starte på Stord 23.januar 2010 på AMFI Stord. INFORMASJON: Informasjons-delen er lagt til Stord Kulturhus. Der vil representanter for FOLKETS GAVE og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus delta. FOLKETS GAVE er etablert som en stiftelse og er godkjent i samsvar med norsk lov. Haugesund Sanitetsforenings Sykehus står fremfor både en oppgradering og en utbygging. Dette er absolutt nødvendig. Om lag 40% av alle utbetalte sykepenger går til revmatikere. Da skjønner vi raskt at vi trenger langt flere plasser til rehabilitering og medisinsk behandling. På informasjonsmøte blir det innlegg fra: Styreleier i FOLKETS GAVE - Njål Idsø Direktør ved Haugesund Sanitetsforenings Sykehus Jan Birger Medhaug Overlege ved Haugesund Sanitetsforenings Sykehus Herman Luhr Etter informasjons-opplegget VIL DU LÆRE MER OM MESTRING AV REVMATISK SYKDOM? Vi har tilbud om læringsopphold, rehabiliteringsopphold og livsstyrketrening for deg med revmatisk sykdom. 2. Rehabiliteringsopphold, 2 og 3 ukers opphold i ukene 1-3, 7-12, og Livsstyrketrening, oppstart nytt kurs august Mer informasjon om innhold, timeplan, henvisningsskjema finner du på vår Internettside eller du kan kontakte HSR AS på tlf Reiser i regi av fylkeslaget april REUMA-SOL Dele soverom i leilighet kr ,- Soverom alene i leilighet kr ,- 25. september - 9. oktober REUMA-SOL Dele soverom i leilighet kr ,- Soverom alene i leilighet kr ,- 28. oktober november GRAN CANARIA Dele soverom i leilighet inkl. frokost ca kr ,- er avsluttet forflytter vi oss til de store kjøpe-senteret Amfi Stord. Der vil representanter for FOLKETS GAVE vise film, stå for loddsalg og innsamlingsbørser. Vi tror at også denne delen av dagens program kan gi både innføring og informasjon. Vi håper at mange både enkeltmennesker, bedrifter og butikker kan gi oss gaver til våre utloddinger. Alt som kommer inn av ressurser skal gå til Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus uavkortet. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus skal bruke pengene(ressursene) til forskning og utstyr. Stadig flere yngre mennesker får revmatisme og de trenger godt og effektivt treningsutstyr. Forskningen er utrolig viktig for det er forskning som skal gi oss nye kunnskaper som igjen skal komme pasientene til gode. Bygging og drift av HSR er det andre som tar seg av. Stord skal gå foran i en alvorsdyst. Senere skal vi forflytte oss til Kvinnherad, Fitjar, Sveio, Etne, Vindafjord og hele Helse Vest. Vi hilser vel møtt på Stord og håper dagen kan være med å glede oss alle. BEHANDLINGSREISE TIL REUMA-SOL I SPANIA Norsk Revmatikerforbund Rogaland arrangerer 14-dagers tur til Reuma-Sol, Norsk Revmatikerforbunds behandlingssenter i Alfas del Pi, Spania. Tidspunkt: 17. april 1. mai 2010 Avreise med direktefly fra Sola kl. 0815, retur 1. mai kl Pris opphold i leilighet (medl. i NRF) kr ,- tillegg for eget soverom kr ,-. Pris opphold i hotellrom inkl. frokost (medl. i NRF) kr ,- Enkeltrom hotell kr. kr ,- Grunnprisen inkluderer reise og opphold i leilighet for 4 personer/ hotellrom for 2 Påmelding innen 20. januar 2010 til: NRF Rogalands fylkeskontor Frøytlog Kvalebergveien 21, 4016 Stavanger Telefon Unge voksne i Rogaland Revmatikerforbund ønsker å invitere deg til temamøte om svangerskap og revmatisk sykdom Lørdag 6. februar 2010 kl Kvalabergveien 21, 4016 Stavanger Funksjonshemmedes hus 1. Underetasje Vi får besøk av Hege Svean Koksvik, Forskningssykepleier ved Revmatologisk avdeling på St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun vil ta opp problemer som en kan oppleve med å være gravid og revmatiker, og det å være foreldre med revmatisk sykdom. Det vil bli en lunsj pause der vi vil servere pizza og brus. Alle er hjertelig velkomne. Entre kr 50,- Reuma-Sol kontakt Else-Brit, telefon Ps. Som medlem i NRF kan du søke om økonomisk støtte fra NRFs solidaritetsfond. Søknadsfrist 1. april og 1. oktober. Søknadsskjema fås på fylkeskontoret. Enkelte lokalforeninger gir sine medlemmer reisestøtte kontakt din lokalforening for info. NRF Rogaland vil også arrangere 14-dagers tur til Reuma-Sol Norsk Revmatikerforbund Hordaland arrangerer følgende behandlingsturer i 2010: april REUMA-SOL 25. september - 9. oktober REUMA-SOL 28. oktober november GRAN CANARIA AKTIVITETSDAG: Norsk Revmatikerforbund Hordaland arrangerte denne høsten en aktivitetsdag som ble svært vellykket. Deltakerne fikk være med på bassengtrening, trening i sal, stoltrening, Pilates og Quiong. Tilbudet vil vi gjerne videreutvikle og planlegger en eller to aktivitetsdager i løpet av Kjære leser Jeg heter Rune Løvenstedt og er ansatt som fylkessekretær i Norsk Revmatikerforbund Hordaland. Norsk Revmatikerforbund Hordaland har nærmere medlemmer fordelt på 26 lokallag/foreninger, diagnosegrupper og barne- og ungdomsgruppe. Mange lokallag/foreninger driver med bassengtrening, trening i sal, møtevirksomhet, kurs, likemannstjeneste og arrangerer turer i inn- og utland. Tidliger fylkesleder i Hordaland, Inge Johs. Reigstad ble tidlig involvert i Folkets gave og vi har fulgt med en svært engasjert gjeng som kommer til å få realisert sine drømmer. Norsk Revmatikerforbund Hordaland holder til i nærheten av Bryggen i Bergen, nærmere bestemt i Lodin Leppsgt. 2B. Kontoret er allerede godt besøkt, men vi ønsker alle som leser dette hjertelig velkommen innom for en prat. Ønsker du nærmere informasjon tilsendt er det bare å ta kontakt på telefon Med hilsen Rune Løvenstedt Fylkessekretær Hei Mitt navn er Marianne Måland, og jeg er ansatt fylkessekretær i Norsk Revmatikerforbund Rogaland. Her i Norsk Revmatikerforbund Rogaland har vi ca medlemmer fordelt på 13 lokalforeninger/lag, diagnoseforeninger og egen barne- og ungdomsgruppe. Det drives mange forskjellige lokale medlemsrettede tiltak, som for eksempel varmtvannstrening, likemannsarbeid, møtevirksomhet, informasjon, basar, turer, sosiale tilstelninger og mye mer. Foreningene donerer også midler til forskning, støtte til NRFs barnefond og til lokale sykehus, f.eks. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus. Jeg har fulgt stiftelsen Folkets gave fra starten og er imponert over hva de får til. Den stå-på viljen og det engasjementet som vises er beundringsverdig, og NRF Rogaland støtter opp om og ønsker lykke til videre i arbeidet med å samle inn midler til treningsutstyr og inventar til en rehabiliteringsavdeling som vil bli svært viktig for vår målgruppe. NRF Rogaland har kontor i Funksjonshemmedes Informasjonssenter i Hillevåg, Stavanger, og du er hjertelig velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om Norsk Revmatikerforbund og det tilbudet vi har. Mvh Marianne Måland Fylkessekretær 19

20 Utgiver: Stiftelsen Folkets Gave Karmsundgata 143, 5528 Haugesund, tlf Org.nr Returadresse: Folkets Gave P.b Haugesund Støtt folkets gave på forskjellige måter The Pink Album en historisk CD 18 artister fra vest presenterer Gnist og Glede vol 2. Kr. 179,- ARTISTENE: Thorsens Bageri & Kafe / Sigvart Dagsland / Magnar Birkeland/ Vigdis Eidsvåg/Jan Toft/ Kristian Valen / Ole Alexander / Leif & Kompisane / Espen Hana / Svein Tang Wa / Eriksen / Reidar Larsen / Show Chow / 3 Busserulls / Vestlandsfanden m/claudia Scott / Gunnar Andersen / Storm Weather Shanty Choir / Hanne Krogh / Vamp. Utsalgssteder CD Folkets Gave: Ark Sund Auklandshamn dagligvarer Baker Bø Bjoa landhandel B. Rasmussen AS Bloms Musikkhandel Coop Haugaland Førde dagligvare 4 Sound Helgelands Musikk Haugesund Libris HSR, resepsjonen Jappen K. Jørgensen AS Kristian Helgesen Kvalevaag landhandel Leif Klovning M. Askvik Naturbakst NRF Rogaland, fylkeskontoret Den kan også bestilles på: postsendt Odd Nesheim-Hauge & CO Reumasol Spania Rica Maritim Romseland Shell Sigmund Clausen Storcash Vikebygd Dagligvare Vikse Møbler Minnegaver - i stedet for blomster En minnegave er et godt alternativ til blomster. I stedet for blomster, kan et medmenneske æres med en pengegave til et godt formål. Denne minnegaven vil spre glede og takknemlighet i lang tid. Hvert eneste bidrag til Stiftelsen Folkets Gave brukes til å bedre tilbudene til landets revmatikere og formålet til Stiftelsen Folkets Gave. Det er enkelt å gi en minnegave De pårørende kan gjennom dødsannonsen oppfordre til at man gir en gave til Stiftelsen Folkets Gave istedenfor blomster. Like kjært som blomster er en gave til Stiftelsen Folkets Gave Bankgironummer : Husk at det er viktig å merke giroen med avdødes navn og pårørendes navn og adresse. Bruk gjerne nettbank. Skattefradrag! Alle som gir 500 kroner eller mer kan få fradrag på skatten for sine gaver. NRF må da sende beskjed til skattemyndighetene sammen med ditt personnummer. Vi ordner alt det praktiske så sant vi har fått personnummeret ditt! Norsk Revmatikerforbund behandler alle personlige opplysninger fortrolig. Opplysninger som du gir vil ikke bli gitt videre til tredjepart. Du kan også støtte oss gjennom bankgiro: Folkets Gave, Pb. 2175, 5504 Haugesund Kontonummer STIFTELSEN FOLKETS GAVE Organisasjonsnummer: Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i STIFTELSEN FOLKETS GAVE. Ved spill hos Norsk Tipping vil 5% av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening. Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille på Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i dag, og du gjør det på følgende måter: 1. Hos kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. 2. SMS: GRASROTANDELEN til 2020 (tjenesten er gratis) 3. Internett: grasrotandelen.no eller 4. Norsk Tipping Mobilspill. Mer om Grasrotandelen på Avisa Karmsund

Overlege Ole Andreas Sydnes: En glad pasient. Rehabilitering og helsejazz

Overlege Ole Andreas Sydnes: En glad pasient. Rehabilitering og helsejazz Juni 2010 Informasjonsavis www.folketsgave.no Overlege Ole Andreas Sydnes: - Revmatismesykehuset ble min livsoppgave Du går ikke lenger til behandling - Vi har på en måte lagt om stilen. I dag er det mye

Detaljer

Lar seg ikke knekke. Giverglede. Attende i bassenget. I rute. Les mer om hvordan du kan støtte Folkets Gave på siste side.

Lar seg ikke knekke. Giverglede. Attende i bassenget. I rute. Les mer om hvordan du kan støtte Folkets Gave på siste side. Mars 2012 Informasjonsavis www.folketsgave.no Lar seg ikke knekke Giverglede Haugesund og Karmøy, her representert ved styrerepresentantene Kjell Søreng (t.v.), Inger Mølstre, Bjørg Marit Knutsen, Levin

Detaljer

Fredrikke. Skal lede 50 000 sanitetskvinner. Gir ungdom livet tilbake. Ellen-Sofie Egeland: Vekker oppsikt internasjonalt

Fredrikke. Skal lede 50 000 sanitetskvinner. Gir ungdom livet tilbake. Ellen-Sofie Egeland: Vekker oppsikt internasjonalt Fredrikke NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NR. 4 I NOVEMBER 2013 I 98. ÅRGANG Ellen-Sofie Egeland: Skal lede 50 000 sanitetskvinner Vekker oppsikt internasjonalt Nye ord og smaker i Solskinnsveien N.K.S.

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp

Fredrikke. Hun bryter stillheten. De gir barn en fremtid. Hilde Charlotte Solheim: Stemmerett og jentefest. «Alle» vil ha en rød knapp Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 2 I Mai 2013 I 98. årgang Hilde Charlotte Solheim: Hun bryter stillheten «Alle» vil ha en rød knapp Stemmerett og jentefest De gir barn en fremtid Fredrikke

Detaljer

Den ALLER STØRSTE gaven

Den ALLER STØRSTE gaven Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 2 13. februar 2009 Alt klart for den store FESTIVALEN SIDE 20-21 FOTO: Siv DOLMen/StifteLSen OrganDOnaSJOn Organdonasjon: Den ALLER STØRSTE gaven 2008 ble et rekordår

Detaljer

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge?

Styret i CarciNor ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Besøk også vår hjemmeside: www.carcinor.no. Har vi god pasientsikkerhet i Norge? CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE

rganet 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE NR. 1 JUNI 2015 ÅRGANG 25 Y rganet MEDLEMSBLAD FOR HJERTE -LUNGETRANSPLANTERTE 25 år med lungetransplantasjon Den første hjertetransplantasjonen Cape Town 1967 Fra Redaktøren Det er 25 år siden første

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

JOBB&NÆRING. Side 4-5. NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND OKTOBER. Foto: Meling Media AS

JOBB&NÆRING. Side 4-5. NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND OKTOBER. Foto: Meling Media AS 2008 JOBB&NÆRING NÆRINGSLIVSMAGASINET FOR HAUGESUNDREGIONEN OG SUNNHORDLAND OKTOBER Med et moderne blikk... Et av de første i landet, og med noe av dagens mest avanserte utstyr. Haugesund Røntgeninstitutt

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol

SCENE OG ALENE. SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet. SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol Nr. 6 2013 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SVEITS Sjømannsprest på kryss og tvers i alpelandet SPANIA Annerledes pilegrimstreff på Costa del Sol SVERIGE Fra torskemiddag til økonomiutvalg TEMA: STORBYKIRKEN

Detaljer

Konkurranse om omsorg s 2-3

Konkurranse om omsorg s 2-3 Konkurranse om omsorg s 2-3 Medaljens bakside Er konkurranse et egnet virkemiddel for å løse fellesoppgaver på velferdssektoren? Skal vi konkurrere om hvem som skal få drive et sykehjem eller en rusinstitusjon?

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm

Suksessen som endte i svik. Snart klart for obspost. Bygger team via tvskjerm Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 3 13. mars 2009 Suksessen som endte i svik Som 13-åring trente Peter Dalan (18) som en toppidrettsutøver i flere måneder, og oppnådde fantastiske resultater. På grunn

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio nr.3 2011 Postadresse: Postboks 9217, 0134 Oslo Telefon sentralbord: 24 10 24 00 Ansvarlig redaktør Leder i LFPS

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere 21. årgang nr. 4/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Driftig dame med drill SIDE 3-4 Fiin gammel er 20 år side 12-13 TEMA: Planlegg din egen alderdom SIDE 3-5 Vi går vinteren i møte... Side 19

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9

TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 Nr. 1 2010 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn TEMA: Å få et hjertebarn - Møt Sigrid på fire år side 4-7 Kontaktsykepleierollen: Uvurderlig kontakt side 8-9 LeDer Anne Giertsen Leder, FFHB anne@ffhb.no

Detaljer

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Nr. 4 2012 Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt Arbeidslyst hos Klæbu Industrier Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Innhold Nr. 4 2012 4 Mange ville ha hjelp til selvhjelp 6 Sats

Detaljer