Forslag til reguleringsplan for småflyhavn på Rygge flystasjon Forslagsstillers planbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til reguleringsplan for småflyhavn på Rygge flystasjon Forslagsstillers planbeskrivelse"

Transkript

1 Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 Forslag til reguleringsplan for småflyhavn på Rygge flystasjon Forslagsstillers planbeskrivelse Utarbeidet av: 4B Arkitekter AS for Forsvarsbygg Utvikling Øst , revidert

2 Forslagsstillers planbeskrivelse side 2 INNHOLD 1. BAKGRUNN SIDE 3 2. EKSISTERENDE FORHOLD SIDE Lokalisering og bruk 2.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 3. PLANSTATUS SIDE Lover 3.2 Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer 3.3 Gjeldende overordnede planer, tillatelser og føringer 3.4 Grunnlagsdata/ registreringer 3.5 Gjeldende regulering 3.6 Pågående planarbeid 4. MEDVIRKNING SIDE Kunngjøring 4.2 Kunngjøringsinnspill 5. FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE SIDE Reguleringsformål 5.2 Flyoppstilling og hangarbygg 5.3 Bebyggelse/ parkering 5.4 Atkomst 6. PLANFORSLAGET SIDE Reguleringsformål 6.2 Grad av utnytting og høyder 6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 6.4 Natur- og ressursgrunnlaget 6.5 Landskap. 6.6 Verneinteresser 6.7 Miljøfaglige forhold 6.8 Trafikkforhold 6.9 Risiko- og sårbarhet 6.10 Teknisk infrastruktur 6.11 Estetikk og byggeskikk 6.12 Universell utforming 6.13 Juridiske forhold 7. KONSEKVENSER AV FORSLAGET SIDE Natur- og ressursgrunnlaget 7.2 Landskap, grunnforhold 7.3 Verneinteresser 7.4 Miljøfaglige forhold 7.5 Trafikkforhold 7.6 Risiko og sårbarhet 7.8 Teknisk infrastruktur 7.9 Estetikk og byggeskikk 7.10 Juridiske forhold 7.11 Flystøy 8. ILLUSTRASJONER SIDE VEDLEGG SIDE Referat forhåndskonferanse Rygge kommune 9.2 Planprogram 9.3 Varslingsbrev 9.4 Kunngjøringsinnspill

3 Forslagsstillers planbeskrivelse side 3 1. BAKGRUNN Norges Luftsportsforbund, NLF, har i dag aktivitet som er lokalisert til et område nord for tårnet og rullebanen ved Rygge flystasjon. Interessene knytter seg til allmennflyging med småfly og fallskjermhopping. Aktiviteten gjennomføres innenfor rammene av øvrig virksomhet på Rygge. I følge Masterplan for Rygge flystasjon av 2007 er dagens lokalisering av NLF ikke forenlig med militær bruk av dette området. Det er forutsatt at NLFs aktivitet må relokaliseres til etablert oppstillibgsplattform sør for rullebanen og vest for tårnet. Hovedhensikten er å skille militær og sivil virksomhet innenfor de områdene som Rygge flystasjon disponerer for sitt formål. Forsvaret og NLF er enige om at småflyhavnen skal dimensjoneres for å dekke behovet for oppstilling av 25 basefly pluss 5 gjesteplasser. Rygge kommune har forutsatt at nyetablering av småflyhavn innenfor avsatt område, med kapasitet til oppstilling av 25 fly, er et så stort tiltak at det kreves reguleringsplan. I samråd med Rygge kommune er det utarbeidet et planprogram som angir de viktigste føringene som skal legges til grunn for planarbeidet. Planprogram er ikke lovpålagt i denne saken. Sikkerhetsmessige bestemmelser med hjemmel i luftfartslovgivningen gir klare rammer for etablering av EBA inntil flyplasser. Disse bestemmelsene, beliggenheten inntil E6 og reguleringsplan for RSL begrenser muligheten for alternativ lokalisering av ny småflyhavn på sivil side av flystasjonen. Videre er det aktuelle arealet for oppstilling av småfly allerede opparbeidet. Alternativ lokalisering er derfor ikke vurdert. Relokalisering

4 Forslagsstillers planbeskrivelse side 4 2. EKSISTERENDE FORHOLD 2.1 Lokalisering og bruk Rygge flystasjon ligger på kommunegrensen mellom Rygge og Råde kommuner. Flystasjonen eies av Forsvaret. Hele området er ca 6 km2, hvorav selve flyplassen utgjør om lag halvparten. Den militære flyvirksomheten på Rygge flystasjon består i hovedsak av helikopter, Jet-Falcon, Sea King redningshelikopter og bakkeoperativ skvadron. I oktober 2007 startet den sivile luftfarten med grunnlag i Regjeringens konsesjon til å anlegge, drive og inneha sivil lufthavn av Den sivile flyplassen heter Moss lufthavn, Rygge (MLR). Rygge sivile lufthavn AS (RSL) er det sivile driftsselskapet som har ansvaret for den kommersielle driften. 137 luftving på Rygge flystasjon skal drive Moss lufthavn, Rygge på vegne av generalinspektøren for Luftforsvaret (konsesjonsinnehaveren). Dette innebærer et operativt, juridisk og sikkerhetsmessig ansvar for flyplassdriften. Rygge sivile lufthavn AS (RSL) skal stå for den forretningsmessige driften. Lufthavnsjef er også sjef for 137 Luftving, den operative enheten på den militære flystasjonen. Etablert platting sør for rullebanen og vest for tårnet er ikke tatt i bruk til flyoppstilling. Planområdets beliggenhet

5 Forslagsstillers planbeskrivelse side 5 Planområdet er en del av gnr. 1/ bnr. 7 og avgrenses av reguleringsplan RSL mot sør og øst, mot parallellrullebane mot nord. Avgrensning mot vest er parallell med østlig avgrensning med avstand 220 meter fra denne. Planområdet

6 Forslagsstillers planbeskrivelse side 6 Rundskue mot sørvest av planområdet sett fra atkomst fra parallellrullebanen (montasje av bildeserie). Mot øst til nord sett fra eksisterende innkjøring til planområdet (montasje av bildeserie). Mot nord sett fra eksisterende innkjøring til planområdet (montasje av bildeserie). Mot øst til sør sett fra eksisterende innkjøring til planområdet (montasje av bildeserie).

7 Forslagsstillers planbeskrivelse side Planområdet og forholdet til tilliggende arealer Natur- og ressursgrunnlaget Planområdet er del av inngjerdet flyplassområde og ligger mellom Terminalveien og parallellrullebanen på flyplassen. Et grøntbelte med bjørk, gran og furutrær løper langs Terminalveien. Det er satt opp sikkerhetsgjerde mellom Terminalveien og grøntbeltet/ flyplassen. Grøntbeltet krysses av en asfaltert atkomstvei med kjøreport i sikkerhetsgjerdet til asfaltert plattform. Overskuddsmasser fra anleggelsen av oppstillingsplattformen danner en jordvoll som avgrenser deler av grøntdraget fra flyplassen. En asfaltert taksebane strekker seg fra plattformen inn til parallellrullebanen, ellers er det gressflater ut mot denne. Landskap, grunnforhold Kulturlandskapet er preget av åpne jorder og små høydeforskjeller. Planområdet er flatt på indre områder mot nord. Fra 2-2,5 meter høy jordvoll faller landskapet ca. 1,5 meter ned til Terminalveien. E6 ligger høyere, omtrent på samme høyde som plattformen. Grunnen består dels av morenemasser, dels av leirholdige masser. Verneinteresser Det er i følge kulturminneseksjonen i Østfold fylkeskommune ikke kjent automatisk fredete kulturminner (arkeologiske) som har behov for særlig vern i planområdet. Miljøfaglige forhold Planområdet ligger ca meter fra E6. Eksisterende grøntbelte mellom planområdet og E6/ Terminalveien har betydning for lokalklimaet, og bør i størst mulig grad bevares som klimavernsone. Det er ikke kjent forurensninger i grunnen innenfor planområdet. Vansjø er felles drikkevannskilde til Moss, Rygge, Råde og deler av Vestby. Vansjø er et vernet vassdrag og omfattes av rikspolitiske retningslinjer av Topografien i området gjør utluftingsforholdene meget gode, noe som tilsier at konsentrasjonen av forurensing fra biltrafikk fra E6 og fra flytrafikk ikke vil overstige anbefalte grenser for luftkvalitet. Trafikkforhold Kjøreatkomst til området skjer fra E6 over toplanskryss ved Halmstad og inn på planområdet via Terminalveien. Terminalveien er i forbindelse med byggingen av RSL oppgradert. Konsekvensutredningen for RSL opererer med en årsdøgntrafikk, gjennomsnittlig antall kjøretøy pr. døgn, på 1300 biler i Terminalveien etter utbygging av RSL. Terminalveien har fortau på en side. Eksisterende avkjøring til planområdet ligger i 70 km/t-sone.

8 Forslagsstillers planbeskrivelse side 8 Risiko og sårbarhet Radon: NGU-kart viser liten konsentrasjon av uran i overflatenære lag. Resultat av spektrometriske fly- og helikoptermålinger uttrykt i konsentrasjon av uran (ppm 238U) i de overflatenære lagene. Kilde: Norges geologiske undersøkelses nettsider. Teknisk infrastruktur Hafslund Nett har kabelanlegg i den nye atkomstveien til Moss sivile lufthavn Rygge. Disse kablene ligger utenfor planområdet. Forsvarets strømforsyning og vann- og avløpsanlegg ligger ved kontrolltårn sørøst for planområdet. Veiledende plassering av Hafslunds kabelnett

9 Forslagsstillers planbeskrivelse side 9 Estetikk og byggeskikk Eksisterende bebyggelse i planområdet består av et lite brakkebygg i en etasje. Nye Rygge sivile Lufthavn ligger med nytt terminalbygg og parkeringshus sør-øst for planområdet. Over: RSL, Rygge Sivile Lufthavn med ny bebyggelse. Venstre: Kontrolltårn og brakkebygg sett fra eksiterende plattform. Sett mot sør.

10 Forslagsstillers planbeskrivelse side PLANSTATUS 3.1 Lover Plan- og bygningsloven Luftfartsloven Forurensningsloven 3.2 Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, veileder T-1442: Bestemmelser for militær luftfart Bestemmelser for sivil luftfart Retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging tilstreber å samordne planlegging av transport. Universell utforming (Regjeringens handlingsprogram for universell utforming ) 3.3 Gjeldende overordnede planer, tillatelser og føringer - Regjeringens driftskonsesjon for å anlegge, drive og inneha sivil lufthavn av Reguleringsplan for Rygge sivile lufthavn av Reguleringsplan for E6 - Fylkesdelplan. Regional utviklingsplan for Mosseregionen - Kommuneplan for Rygge Kommunedelplan for Halmstad - Utslippstillatelse fastsatt av Fylkesmannen i Østfold 2007, gjeldende fra (utslippstillatelsen regulerer utslipp til vann og grunn) - Masterplan for Rygge flystasjon av Brev fra Rygge kommune av om regulering av småflyplass - Luftfartstilsynets høringsdokument Moss Lufthavn, Rygge- revidert utkast til trafikkregulerende bestemmelser (utsendt ). 3.4 Grunnlagsdata/ registreringer Digitalt kartverk, komplett inkl. 5 m koter. Konsekvensutredning RSL av 2003 med følgende utredningstemaer: Naturressurser (jord/skog, ferskvann, flora/fauna) Miljø (landskap, lokalklima, kulturminner, luftforurensning, støy, trafikk, vann- og grunnforurensning, avfall) Samfunn (næringsliv og sysselsetting, befolkningsutvikling/boligbygging, kommunaløkonomi, utbyggingsmønster, transportsystem, ulykkesrisiko, helsemessige forhold, friluftsliv, forholdet til Forsvaret) Kartlegging av biologisk mangfold Rygge flystasjon av 2004 Støyberegninger utført av SINTEF 2006/ Gjeldende regulering Området er uregulert.

11 Forslagsstillers planbeskrivelse side Pågående planarbeid Rygge flyhotell og Næringspark, planprogram for reguleringsendring, del av Rørskogen industriområde, godkjent av Rygge kommune. Området grenser mot øst til E6 og er beliggende vis a vis terminalen for Rygge sivile Lufthavn. Forslag til reguleringsendring er begrunnet med at eksisterende regulering ikke er i samsvar med gjennomførte utbygginger, tomtegrenser og opparbeidet kommunal infrastruktur som veg-, vann- og avløpsanlegg samt for å tilrettelegge for utvikling av området i sammenheng med overordnede føringer i fylkeskommunale-, regionale- og kommunale planer med fokus på kommunikasjoner, service og næringsutvikling.

12 Forslagsstillers planbeskrivelse side MEDVIRKNING 4.1 Kunngjøring Oppstart av arbeid med reguleringsplan ble kunngjort med annonse i Moss Dagblad og Moss Avis lørdag Varslingsbrev m/ planprogram ble sendt til Kunngjøringsannonse 1. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavd. og Landbruksavd. Postboks 325, 1502 MOSS 2. Østfold fylkeskommune, Plan- og utviklingsstaben, Postboks 220, 1701 SARPSBORG 3. Statens Vegvesen, Region øst, 1010 Skurva, 2605 LILLEHAMMER 4. Rygge Sivile Lufthavn, Postboks 440, 1502 Moss 5. Forsvarsbygg, Postboks 405 Sentrum, 0103 OSLO 6. Hafslund Nett Øst AS, Drammensvn. 144, 0277 OSLO 7. Miljørettet helsevern v/torild Wessel-Holst, Pb. 175, 1501 MOSS 8. Ja til et godt miljø uten sivil luftfart på Rygge, v/svenn Sandberg, Kjellerødvn. 23, 1580 RYGGE 9. Kommunalt råd for funksjonshemmede i Rygge, Larkollvn. 9, 1570 DILLING

13 Forslagsstillers planbeskrivelse side Barnetalsperson Trude Vold, Larkollvn. 9, 1570 DILLING 11. Kommunelege 1 i Rygge kommune, Varnaveien 35, 1526 Moss 12. Moss kommune, Pb. 175, 1501 Moss 13. Våler kommune, Herredshuset, 1592 Våler i Østfold 14. Råde kommune, 1640 Karlshus 15. Rygge Bondelag v/ellen Brandstorp, Flyplassvn. 202, 1580 Rygge 16. Rygge grunneierlag v/svein G. Lyby, Lyby, 1570 Dilling 17. Søndre Rygge Vel v/per Engan, Rørskogen 8, 1580 Rygge 18. Rygge Hageby borettslag, Postboks 140, 1581 Rygge 19. Rørskogen borettslag v/rolf Victor Hansen, Utgjerdsvn. 20 B, 1580 Rygge 20. Varslingsbrev m/ planprogram ble ettersendt fra Rygge kommune til Luftfartstilsynet med frist for innspill Varslingsbrev og planprogram følger som egne vedlegg. 4.2 Kunngjøringsinnspill Innkomne kunngjøringsinnspill følger som eget vedlegg. Innkomne innspill varslingsbrev 1 Fylkesmannen i Østfold Områdene miljøvern og landbruk Turid Harstad Bergerøy (sign.) a Har i utgangspunktet ingen merknader til ny lokalisering. Viser til eget innspill til KU for Rygge sivile lufthavn ang. støy. Opptatt av at man ikke legger opp til særlig utvidelse av kapasiteten. b Opptatt av støybarriere og visuelt hinder mellom flyplass og boligbebyggelse på Halmstad. c d e f Stiller spørsmål om flytting vil medføre økt småflytrafikk. Viser til Luftfartstilsynets høringsdokument Moss Lufthavn, Rygge- revidert utkast til trafikkregulerende bestemmelser, utsendt Påpeker at det foreligger ny utslippstillatelse fra Universell utforming, estetikk, grønnstruktur samt at plandokumentene presenteres i tråd med MDs veileder Plan og kart etter plan- og bygningsloven. Mottatt 1. august 2008 Støyproblematikk vurderes ut fra foreliggende støyrapport. Avbøtende tiltak og aktivitetsbegrensninger beskrives i planbeskrivelsen. Det er lagt opp til at parkeringsplasser og evt. nytt klubbhus plasseres opp til bakkant av eksisterende oppstillingsplattform. Klubbhus erstatter deler av eksisterende støyvoll. Parkering skal legges bak nyetablerte hangarbygg, evt. opprettes egne støyskjermer for å erstatte eksisterende støyvoll. Planen åpner for 25 småfly stasjonert fast + 5 gjesteflyplasser. I dag har flyklubbene stasjonert ca. 10 fly på militær side. Høringsdokumentet legges til grunn for trafikkregulerende bestemmelser i planen. Tas til etterretning. Ivaretas i plankart og reguleringsbestemmelser.

14 Forslagsstillers planbeskrivelse side Østfold fylkeskommune Regionavdelingen, Planseksjonen Svein Syversen/ Elisabeth Dahle (sign) a Grønnstruktur: minimum 50 m sone spesialområde; klimavernsone mellom småflyhavn og Terminalveien. b c d Støy: MD T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Vedtekter, forskrifter og retningslinjer må sikres gjennom planbestemmelser. Trafikkforhold: Planen må vektlegge sikkerhet, atkomst og parkering. Kollektivtrafikk: Må legges opp til at området kan betjenes med kollektivtrafikk. Mottatt 28. juli 2008 Det er i plankartet lagt opp til at så mye som mulig av eksisterende vegetasjon i beltet mellom plattformen og Terminalveien beholdes. For å løse arealbehovet for parkering og klubbhus uten å ødelegge eksisterende vegetasjon legges disse funksjoner tett opp til etablert plattform, erstatter støyvoll (se pkt 1b). I dette området (SPK1) vil klimavernsonen bli ca. 35 m bred. SPK2 vil imidlertid bli bredere (ca. 50 m) da den trekkes helt inn til området for flyoppstilling/hangarbygg. Ivaretas i planbestemmelser. Atkomst til området skjer via den eksisterende Terminalveien. Tiltakshaver mener at den økte vegtrafikk som følger av tiltaket er begrenset. Ivaretas i plankart og reguleringsbestemmelser. Tiltakshaver vurderer eksisterende kollektivtrafikk til RSL som tilfredsstillende for å dekke kollektivtransportbehovet til planområdet. e Estetikk og byggeskikk. Ivaretas i reguleringsbestemmelser. f Hensyn til natur- og landskapsverdier. Ivaretas i reguleringsbestemmelser. g Universell utforming. Ivaretas i reguleringsbestemmelser. 2.2 Østfold fylkeskommune Regionavdelingen, Kulturminneseksjonen Kristine Johansen (sign) a Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner (arkeologiske) b Generell tekst om varslingsplikt skal inn i fellesbestemmelser. 3 Statens vegvesen, region øst, Tord Viggo Thorshov (sign) a Byggegrenser: Vil akseptere en byggegrense på meter fra midten av nærmeste kjørebane E6. Mottatt Tas til etterretning. Ivaretas i reguleringsbestemmelser. Mottatt Ivaretas i plankart og reguleringsbestemmelser. Felt for bygninger og parkering (TFPB) ligger ca. 65 m fra midten av nærmeste kjørebane E6, men det er i planbestemmelsene sikret bilatkomst foran bebyggelse innenfor feltet slik at avstand til bebyggelse blir ca 70 m.

15 Forslagsstillers planbeskrivelse side 15 b Grøntstruktur: Bør reguleres inn et vegetasjonsbelte/ klimavernsone mellom byggegrense og Terminalveien. Støyvoll anbefales beholdt. Se pkt. 1b og 2.1a 6 Hafslund Nett Tor Erik Runhovde (sign) a Atkomst tilhørende Hafslund netts anlegg på området og overdekning av/ frihøyde til kabler må ikke forringes. b Evt. kostnader til omlegging av nett skal belastes forslagsstiller. c Forsvaret har egen konsesjon for bygging og drifting av distribusjonsnett, strømforsyning til nytt anlegg kan hentes fra nettstasjon i flytårnet. 7 Moss kommune, Miljørettet Helsevern for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler. Line Ø. Angeloff (sign) a Etterspør vurdering av på hvilken måte støy fra småflytrafikken påvirker omgivelser og trivselsnivået hos befolkningen. I mangel av denne informasjon og ut fra et føre varprinsipp frarådes å opprettholde småflyhavn på Rygge pga støy. Mottatt Ingen av traseene avmerket på kart fra Hafslund berøres. Tas til etterretning. Avklares ved rammesøknad for tiltak. Mottatt Viser til eksisterende støyrapporter utarbeidet av SINTEF, drøftet i planbeskrivelse. Viser til Luftfartstilsynets høringsdokument Moss Lufthavn, Rygge- revidert utkast til trafikkregulerende bestemmelser, utsendt b Luktplager og forurensing fra Drøftes i planbeskrivelsen. flyplassen bør utredes bedre. c T-1442 skal være gjeldende Ivaretas i planbeskrivelse. 8 Ja til et godt miljø uten sivil luftfart på Rygge, Nils Hole (sign) a Omfanget av småflyvirksomheten er det viktigste som må komme fram i reguleringsplanen. Dagens antall plasser må komme frem i reguleringspapirene for å vise hvilken endring forslaget vil medføre. Åpningstider og antall flybevegelser må nedfelles i planen. Mottatt I dag er ca. 10 fly fast stasjonert på militær side ved Rygge Flystasjon. Planbestemmelsene i forslag til reguleringsplan begrenser antall fast stasjonerte fly til 25 stk + 5 gjesteplasser. Dette vil medføre en økning på 15 fast stasjonerte fly i tillegg til de 5 gjesteplassene som etableres. Åpningstider se pkt. 1d. b Leskog må beholdes eller opparbeides på nytt. Se pkt. 2.1a

16 Forslagsstillers planbeskrivelse side 16 c d e f g I reguleringsbestemmelsene må det tas inn at kravene i TEK 97, kapittel 10.5 skal følges for etablering av ny virksomhet. Det må tas inn at avbøtende tiltak skal gjennomføres i henhold til retningslinjer i T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. Det må utarbeides egne støykart med kun småflytrafikk. Det må etableres tilsvarende sikkerhet/adgangskontroll som det er for småflytrafikken i dag. Det må inntas i reguleringsplanbestemmelsene at fly ikke kan sirkle over flyplassen eller andre områder i lengre tid. Det må i planen medtas at allerede fjernet verneverdig skog skal bli kompensert av ny leskog. Drivstoff/ Avrenning: Det må settes krav til at det ikke kan komme utslipp til grunn og grunnvann. Målebrønner må etableres. Avising må foregå på den nye avisingsplattformen og inngå i gitt utslippstillatelse. Se pkt. 1b, 1d og 2.1a. Tiltakshaver støtter seg i planarbeidet på eksisterende støyrapporter. Det er i planbestemmelsene nedfelt krav til sikkerhetsgjerder og adgangskontroll mellom offentlig tilgjengelige områder og flyplassområder inkl. arealer for flyoppstilling og hangarbygg. Se pkt. 1d. Se pkt. 2.1a. Det nedfelles i reguleringsbestemmelser at gjeldende utslippstillatelser for flyplassen skal overholdes. 9 Kommunalt råd for funksjonshemmede i Rygge. Knut Hafnor (sign) a Støy: Støyulempene må vøre under kontroll, støyvoller mot bebyggelse må etableres, det må legges begrensninger på aktiviteten. c Bygninger: Alle bygg som oppføres etter må være universelt utformet. d Militære og flymessige sikkerhetssoner må ivaretas, avrenning må kontrolleres. Mottatt Se pkt. 1b og 1d. Ivaretas i reguleringsbestemmelser. Planområdet er flatt og er i utgangspunktet velegnet for god tilgjengelighet på bakkeplan. Ivaretatt i reguleringsbestemmelser og drøftet i planbeskrivelse med snittegning. Innkomne innspill kunngjøringsannonse Soli Brug, Ole Dørje (sign) Mottatt Rekreasjonsområder i nærheten Tas til etterretning. forringes av småflyaktivitet, håper på nedleggelse av aktiviteten ved Rygge. Økende småflytrafikk fra Rygge kan medføre dårligere driftsforutsetninger for Soli Brug.

17 Forslagsstillers planbeskrivelse side FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE 5.1 Reguleringsformål Hovedformålet for planområdet er flyplass med unntak av klimavernsone mot sør-vest. Norges Luftsportsforbund, NLF, har i dag aktivitet som er lokalisert til et område nord for tårnet og rullebanen ved Rygge flystasjon. Interessene knytter seg til allmennflyging med småfly og fallskjermhopping. Det er flytting av denne aktiviteten fra militær side av flyplassen som har utløst krav til å regulere området omkring etablert plattform på sivil side. Reguleringen skal

18 Forslagsstillers planbeskrivelse side 18 legge til rette for flyoppstilling ute og i hangarbygg samt etablering av fuelanlegg for fly knyttet til allmenn flyging med mindre fly (GA-trafikk). Disse funksjonene skal ligge på atkomstkontrollert del av planområdet. Videre skal det tilrettelegges for atkomst, parkering og muligheter for oppføring av klubbhus knyttet til ovennevnte aktivitet på ytre, adgangskontrollert del av planområdet. 5.2 Flyoppstilling og hangarbygg Planforslaget er basert på en lineær utviklingsplan i to trinn. I første trinn skal eksisterende plattform utvikles til oppstillingsplass for fast stasjonerte fly og gjesteplasser. I andre trinn kan eksisterende plattform utvides nordvestover. Totalt skal antall fly ikke overstige 15 fast stasjonerte fly og 5 gjesteplasser. Det er i reguleringsbestemmelsene lagt inn rekkefølgebestemmelser som sier at utvidelse av eksisterende plattform nordvestover bare kan skje etter at eksisterende plattform er utnyttet på en hensiktsmessig måte. Flyplassjefen bestemmer gjennom å regulere antall fly og hangarer på eksisterende plattform når trinn 1 er utnyttet på en hensiktsmessig måte. Hangarbygninger skal også innfri de krav som stilles til utforming og helhet i reguleringsbestemmelsene før utvidelse av oppstillingsareal kan skje. Hangarbygg skal i hovedsak legges i bakkant (mot sørvest) av plattformen og fremtidig utvidelse av denne, parallelt med rullebaner med porter vendt ut mot flyplassen. Disse lineært plasserte hangarene skal danne en visuell rygg og et fysisk skille mellom de åpne deler av oppstillingsplattform på flyplassiden (indre område) og ikke adgangskontrollert del av planområdet samt klimavernsonen mot Terminalveien og E6 i sydvest (ytre område). Hangarer kan lenger ut på oppstillingsplattformen plasseres friere ut fra de behov brukerne har knyttet til flyoppstillingslogistikk og de krav flyplassjefen stiller for å oppnå en hensiktsmessig utnyttelse av arealene. Hangararealer kan være en sammenstilling av eksisterende hangarer som flyttes fra militær side. Det er forutsatt at disse da oppgraderes slik at de sammen fremtrer som en helhetlig bebyggelse med permanent karakter. Oppføres nye hangarbygninger er det naturlig at disse danner lengre bygningsvolumer med sammenbindende overdekning. For enden av atkomstvei fra Terminalveien skal gang- og kjøreport etableres som eneste atkomstmulighet gjennom sikkerhetsgjerde mellom ytre område med klubbhus/bilparkering og indre område med oppstillingsplass for fly. Det er åpnet for at det kan anlegges fuelanlegg innenfor formålsgrenser for flyoppstilling og hangarbygg både på/ ved eksisterende og fremtidig utvidet plattform. Det er mest hensiktsmessig å anlegge fuelanlegg ved sørøstre del av eksisterende plattform i første omgang. Sannsynligvis vil det komme nye krav og behov knyttet til flydrivstofftyper, utvalg og behandling. Derfor er det fornuftig å åpne for at fuelanlegget kan relokaliseres innenfor formålsgrensen for flyoppstilling og hangarbygg ved fremtidig utvidelse av plattformen. All aktivitet innenfor planområdet skal forholde seg til en hver tid gjeldende utslippstillatelse gitt til forsvaret. Oljeskiller/samler skal være i drift før oppstillingsplasser tas i bruk. Avvising skal ikke foregå innenfor planområdet. 5.3 Bebyggelse/ parkering Statens vegvesen uttaler i sitt innspill til varslingen at de vil akseptere en byggegrense som ligger meter fra midten av nærmeste kjørebane E6. Planseksjonen i Østfold fylkeskommune ønsker i sitt innspill en sone mellom småflyhavn og Terminalveien på minimum 50m som skal settes av som spesialområde; klimavernsone. For å imøtekomme disse innspillene er området for parkering og bygninger lagt tett inn til eksisterende oppstillingsplattform. Formålsgrensen ligger ca. 65m fra midten av nærmeste kjørebane E6. Foreslått byggegrense sikrer bilatkomst i en passasje på 5m foran bebyggelse innenfor feltet slik at avstand fra midten av nærmeste kjørebane E6 til bebyggelse blir ca 70m. Dette gir i området mellom eksisterende oppstillingsplattform og Terminalveien en klimavernsone som er ca. 35m bred. Sørvestlig del av klimavernsonen utvider seg til ca. 50m mellom fremtidig utvidelse av oppstillingsplassen og Terminalveien. Dette medfører at deler av eller hele den eksisterende jordvollen erstattes av klubbhusbebyggelse og parkeringsarealer. Lokalt sett kan eksisterende jordvoll mellom flyoppstillingsplass og boligbebyggelsen

19 Forslagsstillers planbeskrivelse side 19 på Halmstad ha en viss støyskjermingseffekt for bakkeaktiviteter inne på flyplassen. Derfor foreslås det at der eksisterende jordvoll fjernes skal støyskjerming reetableres med støyreduksjonsevne db(a) jfr. Byggdetaljer Støyskjerming kan være støygjerde, klubbhus og/ eller bakvegg på tilliggende hangarbygg. 5.4 Atkomst Eksisterende avkjøring fra Terminalveien til plattform opprettholdes som avkjøring til planområdet. Dette gir en fornuftig deling av planområdet mellom den sørøstre delen med eksisterende plattform og område for parkering og bygninger, og den nordvestre delen med utvidelsesmulighet for flyoppstilling. Avkjøringen fra Terminalveien ligger i 70km/t-sone. Det bør vurderes om 50km/t-sonen ved kontolltårnet/ terminalbygningen RSL skal strekkes nordvestover forbi avkjøringen til planområdet. Planområdet deles klart mellom det ytre området og det adgangskontrollerte indre området. Det etableres et nytt sikkerhetsgjerde inn mot flyplassområdet som angitt i BSL- Bestemmelser for Sivil Luftfart. Ved utbygging av klubbhus og parkeringsplasser som skal være tilgjengelig for personer uten adgangsrett til det indre flyplassområdet skal det settes opp nytt sikkerhetsgjerde inn langs atkomstveien til plattformen. Dette skal tilknyttes eksisterende sikkerhetsgjerde på tilstøtende område i sørøst. Det skal være ett atkomstpunkt i sikkerhetsgjerdet, dette skal etableres som kjøreport og gangport mellom området for klubbhus/parkering og plattform i forlengelsen av atkomstveien. Av sikkerhetsmessige hensyn skal flyplassjefen regulere bruk av porten. Et tre meter bredt belte på begge sider av sikkerhetsgjerdet skal av sikkerhetsmessige årsaker ryddes for trær og krattvegetasjon. Klubbhus skal ikke oppføres nærmere enn en meter fra gjerdet. På flyplassiden kan hangarbygg plasseres helt inn til sikkerhetsgjerdet.

20 Forslagsstillers planbeskrivelse side PLANFORSLAGET 6.1 Reguleringsformål Området reguleres til: Offentlig trafikkområde, flyplass (TF 21,7daa) TFOH-Offentlig trafikkområde, flyplass- flyoppstilling og hangarbygg (TFOH1 8,1daa+TFOH2 4,1daa) TFPB-Offentlig trafikkområde, flyplass- parkering og bygninger (TFPB 2,3daa) TFA-Offentlig trafikkområde, flyplass- atkomstvei (TFA 0,6daa) SPK-Spesialområde, klimavernsone (SPK1 4,0daa+SPK2 3,2daa) (Sum: 44,0daa) 6.2 Grad av utnytting og høyder Offentlig trafikkområde-flyoppstilling og hangarbygg (TFOH1 og TFOH2): %BYA= max 50%. Utendørs flyoppstillingsareal inngår ikke i beregning av utnyttelse. Tillatt maksimal byggehøyde begrenses av hinderplan med nullpunkt 75 meter fra senterlinje parallellbane og stigning 1:7 angitt i BSL, Bestemmelser for Sivil Luftfart. Offentlig trafikkområde flyplass- parkering og bygninger (TFPB): %BYA= max 30%. Utendørs parkeringsareal inngår ikke i beregning av utnyttelse. Det tillates oppføring av bebyggelse i to etasjer. 6.3 Bebyggelsens plassering og utforming Hangarbygg skal på felt TFOH1 og TFOH2 plasseres innenfor de på planen viste byggegrenser (samsvarer med formålsgrenser). Hangarbygg som oppføres på sørvestre del av TFOH1 og TFOH2 skal orienteres slik at hangarporter vender ut mot flyplassen. Fuelanlegg kan plasseres innenfor de på planen viste byggegrenser (samsvarer med formålsgrenser) for felt TFOH1og TFOH2. Oppføring av hangarbygg og fuelanlegg skal ikke hindre gang- og kjøreatkomst mellom feltene TFA og TFOH1. Hangarbygg skal utformes slik at de inngår som del av en helhetlig og sammenhengende bebyggelse med et ryddig og permanent preg. Hangarbygg på sørvestre del av TFOH1 og TFOH2 med bakvegg vendt mot Terminalveien/ E6 skal konstrueres slik at bakveggen fungerer som en støyskjerm med støyreduksjonsevne db(a) jfr. Byggdetaljer Material- og fargevalg skal understøtte bebyggelsens enhetlige preg. Bebyggelse på TFPB skal plasseres innenfor de på planen viste byggegrenser. Bebyggelsens form, materialvalg og fargevalg skal utformes slik at det visuelt inngår som del av en den nyere helhetlige bebyggelsen på flyplassområdet mot Terminalveien og understøtter bebyggelsens permanente preg. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. 6.4 Natur- og ressursgrunnlaget Ved at klubbhus og parkering for besøkende til småflyplassen plasseres inntil oppstillingsplassen skal sikkerhetsgjerde etableres langs nordvestsiden av atkomstvei inn til oppstillingsplattform, og videre sørøstover mellom oppstillingsplattform og område for parkering og bebyggelse frem til tilstøtende sikkerhetsgjerde ved kontrolltårn. Plassering av klubbhus og parkering i et 18m bredt belte i bakkant av oppstillingsplattformen gjør at mye av grøntbeltet langs Terminalveien kan bevares mellom plattform og Terminalveien. Nordvestre del av klimavernsonen trekkes helt inn til fremtidig utvidelse av oppstillingsplattformen. 6.5 Landskap. Planforslaget medfører at deler av eller hele jordvollen erstattes av klubbhus og parkering. De planlagte hangarbygg og klubbhus innenfor planområdet er relativt sett lave, og vegetasjonsbeltet langs Terminalveien vil fortsatt være en viktig visuell skjerming av inngrep. 6.6 Verneinteresser Det er i følge kulturminneseksjonen i Østfold fylkeskommune ikke kjent automatisk fredete kulturminner (arkeologiske) som har behov for særlig vern i planområdet.

21 Forslagsstillers planbeskrivelse side Miljøfaglige forhold Eksisterende grøntbelte mellom planområdet og E6/ Terminalveien har betydning for lokalklimaet, og det er ved arealdisponering i planforslaget lagt vekt på å ivareta en bred og sammenhengende klimavernsone. Miljøfarlige utslipp fra oppstillingsplattformen skal håndteres av oppsamlingsanlegg med oljeskillere i bakken. Det er lagt inn et slikt system i etablert plattform. En utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen i Østfold setter strenge miljøkrav knyttet til militær og sivil drift på Rygge. Blant annet regulerer utslippstillatelsen forbruk og utslipp av baneavising- og flyavisingsvæske. Tillatelsen forutsetter et omfattende miljøovervåkingsprogram, internkontroll, beredskapsplaner og rapporteringssystem for å hindre at miljøet blir skadelidende. 6.8 Trafikkforhold Kjøreatkomst til området skjer fra E6 over toplanskryss ved Halmstad og inn på planområdet via Terminalveien. Det er ikke lagt opp til egen busslomme ved avkjøringen til småflyhavnen. Tilbudet må eventuelt utvikles som del av busstilbud til RSL-terminalen. 6.9 Risiko- og sårbarhet Risiko for radonproblemer i innemiljøet ved etablering av klubbhus anses som liten Teknisk infrastruktur Vann- og avløp samt strøm og data tilknyttes forsvarets anlegg ved kontrolltårn sørøst for planområdet Estetikk og byggeskikk Hangarbebyggelsen skal fremstå som en helhetlig og permanent bebyggelse. Ved flytting av eksisterende hangarer til planområdet skal disse fargesettes til en harmonisk helhet. Grå mellomtoner kan være et godt utgangspunkt. Bakvegger i første bygningslinje mot E6 skal også ha enhetlig materialbruk. Klubbhus skal i sitt uttrykk inngå som del av den nyere terminalbebyggelsen på RSL Universell utforming Alle bygninger og utomhusanlegg som anlegges innenfor planområdet skal være universelt utformet for å sikre funksjonshemmedes bruksmuligheter Juridiske forhold Før ny oppstillingsplattform innenfor felt TFOH2 kan anlegges med flyoppstilling, hangarbygg og evt. fuelanlegg skal kapasiteten på eksisterende plattform innenfor felt TFOH1 være utnyttet på en hensiktsmessig måte og krav til hangarbygg angitt i 4.5 i reguleringsbestemmelsene skal være innfridd. Flyplassjefen bestemmer gjennom å regulere antall fly tillatt stasjonert og hangardekning på eksisterende plattform når TFOH1 er utnyttet på en hensiktsmessig måte. Der eksisterende støyvoll innenfor felt TFPB må fjernes for bygging av klubbhus og/ eller parkeringsplasser skal det reetableres støyskjerming med støyreduksjonsevne db(a) jfr. Byggdetaljer Støyskjerming kan være gjerde og/ eller klubbhus innenfor felt TFPB og/ eller hangarbygg ihht 4.5 i reguleringsbestemmelsene på felt TFOH1.

22 Forslagsstillers planbeskrivelse side KONSEKVENSER AV FORSLAGET 7.1 Natur- og ressursgrunnlaget Jordvoll som avgrenser deler av grøntdraget fra flyplassen må bearbeides evt. flyttes for å gi plass til etablering av klubbhus og parkeringsplasser så tett opp til flyplassområdet som mulig. Dette gir et så bredt og sammenhengende grøntbelte mellom Terminalveien og klubbhus/ parkering som mulig, og gjør at få trær må felles. 7.2 Landskap, grunnforhold Kulturlandskapet er preget av åpne jorder og små høydeforskjeller. Eksisterende oppstillingsplattform ligger på ca kote 55. Tilliggende kontrolltårn mot sørøst strekker seg til ca kote 80. Eksisterende hangarbygg på militær side som det er aktuelt å flytte over til plattformen har en maksimal høyde på ca 7m, altså ca kote 62. Hangarene vil bli synlige bygninger, men med helhetlig bearbeiding hva materialer og fargesetting angår vil de kunne fremstå som en naturlig del av flyplassområdet som helhet. Ved oppføring av nye hangarer er det naturlig at disse får form som en sammenhengende bygningsstruktur med sammenbindende takkonstruksjon langs oppstillingsplattformens lengderetning. På sørvestre del av plattformen vil hinderplan fra nødrullebanen begrense maksimal høyde på disse til maksimum 9-10m avhengig av dybden på bygningen. Hangarer som oppføres lengre inn på plattformen mot nordøst og flyplassen vil bli lavere som følge av hinderplan. Vegetasjonsbeltet mellom Terminalveien og småflyhavnen vil være et viktig visuelt skjermende element i randen av flyplassen. 7.3 Verneinteresser Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i planområdet. 7.4 Miljøfaglige forhold Planforslaget er utarbeidet med det mål for øyet at så mye av klimavernsonen som mulig skal forbli urørt. Noen trær må likevel felles helt inn til eksisterende jordvoll der parkering og klubbhus skal etableres for å sikre kjøreatkomst innover i feltet. Klimavernsonen mot Terminalveien får her en bredde på i overkant av 30m. Ved utvidelse av oppstillingsplattform mot nordvest vil en del trær måtte fjernes. Mellom denne utvidelsen og Terminalveien vil klimavernsonen bli ca 50m bred. Vansjø er felles drikkevannskilde til Moss, Rygge, Råde og deler av Vestby. Vansjø er et vernet vassdrag og omfattes av rikspolitiske retningslinjer av Tiltaket forholder seg til en hver tid gjeldende utslippstillatelse gitt til forsvaret. Drivstofflekkasjer fra fly og fuelanlegg skal håndteres av oljeskillere/samlere for å i minst mulig grad bidra til forurensing av grunn og vassdrag. Avvising skal ikke foregå innenfor planområdet. 7.5 Trafikkforhold Tiltakshaver vurderer den biltrafikkgenererende virkningen av aktiviteten ved småflyhavnen som liten. 7.6 Risiko og sårbarhet Tiltakshaver vurderer radonrisikoen ved oppføring av klubbhus som liten. 7.8 Teknisk infrastruktur Forsvarets strømforsyning og vann- og avløpsanlegg ligger ved kontrolltårn sørøst for planområdet. Det antas at denne tekniske infrastrukturen har god nok kapasitet til å håndtere tiltakets behov for vann og avløp, strøm og datalinjer. Småflyvirksomheten skal bruke eksisterende infrastruktur på Rygge flystasjon. Dette inkluderer blant annet rullebane, taksebaner, kontrolltårn og brann- og redningstjeneste. 7.9 Estetikk og byggeskikk Hangarbebyggelsen og klubbhus vil med samstemt material- og fargebruk fremstå som en del av den nyere helhetlige bebyggelsen på sivil side av flyplassen.

23 Forslagsstillers planbeskrivelse side Juridiske forhold Planforslagets reguleringsbestemmelser definerer rekkefølgekrav knyttet til ferdigstillelse av trinn 1 av utbyggingen (eksisterende plattform) før utvidelse av oppstillingsarealet kan skje (trinn 2). Dette sikrer at småflyhavnen raskt får et samlet helhetlig og permanent preg Flystøy Støykartlegging ved Moss Lufthavn Rygge (MLR) Rygge flystasjon ble etablert i Siden da har stasjonen vært drevet som en ren militær flyplass. Etter et initiativ fra sivile interessenter søkte og fikk Luftforsvaret i 2004 konsesjon for å anlegge sivil lufthavn ved Rygge flystasjon. Som en del av miljøkartleggingen i forbindelse med etablering av Moss Lufthavn Rygge har SINTEF i 2006 utarbeidet en støyrapport. Den forventede trafikksituasjonen etter åpningen i 2006 ble lagt til grunn. Samlet militær flyaktivitet tilsvarer en årstrafikk på ca flybevegelser. Nye retningslinjer for støyberegning medfører at militære øvelser over en viss hyppighet også inngår i trafikkgrunnlaget. Den kommersielle sivile aktiviteten som er lagt til grunn i rapporten tilsvarer 58 flybevegelser per døgn, og en årstrafikk på nær flybevegelser. For støyberegningene er det lagt til grunn at antall flybevegelser med småfly blir omtrent som på 2006-nivå, flybevegelser pr år. Støysonekart for Rygge Sivile Lufthavn. Gul og rød støysone i henhold til retningslinje T-1442 for samlet trafikk. Prognosesituasjon for Moss lufthavn Rygge hvor den kommersielle trafikken er nådd opp til en aktivitet på nær bevegelser på årsbasis og hvor militær aktivitet og småflyaktivitet er omtrent på det nivå som i Støysonene etter T-1442 vil for denne situasjonen i hovedsak ligge i Rygge og Råde kommune, men gul støysone sneier så vidt inn i Moss og Våler kommune. (Kilde: Flystøyberegninger for Moss lufthavn, Rygge. Støysonegrenser etter T-1442, SINTEF-rapport A58. April 2006).

24 Forslagsstillers planbeskrivelse side 24 Støykart ble i 2007 revidert, både rød og gul støysone justeres noe. Rød sone økes med to kvadratkilometer, mens økningen av gul sone er på 6,5 kvadratkilometer. Det kommer blant annet som følge av ny åpningstid, der det er beregnet avganger fra kl og landinger til kl En stor del av økningen av rød sone kommer i ubebodd område. Støysonegrenser etter T-1442 for Moss lufthavn, Rygge basert på prognose med forskjøvet aktivitet til tidlig morgen og sen kveld. (Kilde: Støyrapport Moss lufthavn, Rygge. SINTEF desember 2007) Småflytrafikk Rygge flystasjon har i lang tid vært benyttet til sivil småflytrafikk. Omfanget har variert, og var i 1997 vel 6800 flybevegelser. I følge foreliggende statistikk har trafikken vært oppe i over det dobbelte av dette i For støyberegningene er det lagt til grunn at antall flybevegelser med småfly blir omtrent som på 2006-nivå, flybevegelser pr år. Småflytrafikken er konsentrert til tider utenfor ordinær arbeidstid, til kveldene og spesielt til helgene. Dette betyr at de bosatte rundt flyplassen vil bli forholdsmessig sterkere berørt av denne trafikken. Denne trafikken omfatter privatflyging, skoleflyging, veteranfly, forretningsflyging og flyging i forbindelse med luftsport. Planforslaget innebærer en økning av kapasitet for stasjonerte fly fra ca fly til 15 fast stasjonerte fly og 5 gjesteplasser. Det er imidlertid ikke noen direkte sammenheng mellom antallet stasjonerte fly og antall flybevegelser. Tiltakshaver mener at reguleringsplanforslaget for ny småflyhavn ikke kan regulere antall flybevegelser med småfly stasjonert innenfor planområdet. Derfor er det i forslaget til planbestemmelser henvist til Luftfartstilsynets høringsdokument Moss Lufthavn, Rygge- revidert utkast til trafikkregulerende bestemmelser (utsendt ) når det kommer til regulering av åpningstider, inn- og utflygingstraseer, landingsrunder og fallskjermhopping. (Hvis det blir tatt inn en øvre grense for antall flybevegelser for småfly i de trafikkregulerende bestemmelsene, som det er foreslått i høringsinnspill til utkastet, vil dette være styrende for aktiviteten knyttet til ny småflyhavnen). Formålet med bestemmelsene er å regulere flytrafikken slik at støybelastningen for lokalmiljøet minimaliseres samtidig som sikkerhet, operative hensyn, kapasitet og småflytrafikkens interesser ivaretas. Endelig versjon av de trafikkregulerende bestemmelser vil bli førende for disse forhold.

25 Forslagsstillers planbeskrivelse side ILLUSTRASJONER Følgende illustrasjoner, som ikke er gjenstand for vedtak og derfor ikke juridisk bindende, viser en mulig utbygging i trinn iht. forslaget. Eksempel på mulig utbygging trinn 1.

26 Eksempel på mulig utbygging trinn 2. Forslagsstillers planbeskrivelse side 26

27 Forslagsstillers planbeskrivelse side 27 Snitt gjennom planområdet.

28 OPPSTARTMØTE I PRIVAT PLANSAK REFERAT Planens navn:? (Småflyplass) Gårds- og bruksnummer: Del av gnr. 1, bnr. 7 Forslagstiller/oppdragsgiver: Forsvarsbygg, Utbyggingsprosjektet v/svein Solli Postboks 65, 2451 Rena E-post: Konsulent/kontaktperson: 4B Arkitekter AS v/eirik Botten, Fredensborgveien 11, 0177 Oslo E-post: Saksnr.: Møtedato: Møtested: Rygge rådhus Deltakere fra forslagstiller: Svein Solli, Eirik Botten og Trine Faye-Lund Deltakere fra kommunen: Erik Vieth Pedersen, Päivi Hilska e-post: Formål med planen: Legge til rette for GA- trafikk Størrelse på planområdet, da:? Lokalisering/adresse: Terminalveien? Eksisterende arealbruk:? Plansituasjon/Gjeldende planer i området. Arealbruksformål i gjeldende kommuneplan: Forsvarets område Gjeldende reguleringsplan i området: Ingen Pågående planarbeid: Ingen Annet: Det foreligger godkjent reguleringsplan for Rygge sivile lufthavn, godkjent og endring av samme plan, godkjent Konsekvensutredning, jfr PBL Kap. VII-a Tiltaket antas å kreve konsekvensutredning (ja/nei)

29 Behandlingsmåte: Det tas sikte på at planforslaget behandles som privat reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Det ble enighet om at forslagstilleren i forbindelse med varsling utarbeider et forslag til planprogram. Etter varselsperioden godkjenner kommunen (Det faste utvalg for plansaker) planprogrammet. Viktige tema i planarbeidet: atkomst, støy, omfang/antall fly, sikkerhet (gjerder), event. bygninger, vann- og avløp, byggelinjer/avstand fra E-6 Informasjon/Veiledning/Dokumentasjon: Gebyrregulativ og liste over instanser med mer, som skal varsler er sent som mail Reguleringsbestemmelsene over reg.plan for Rygge sivile lufthavn er sendt som mail Kommunen ber om at planen utarbeides på digital form. Etter event. godkjennelse av reguleringsplanen skal det ferdige plankartet sendes kommunen i 3 eksemplarer. Planen skal kodes i henhold til SOSI standard for koding av plandata. Den ferdige planen skal overleveres kommunen på SOSI format. Dersom dette ikke lar seg gjør, skal kommunen selv digitalisere planen mot betaling (kr. 5000,-). Dato: Referent: Päivi Hilska

30 OMRÅDE FOR SMÅFLYHAVN PÅ RYGGE FLYSTASJON REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE FOR SMÅFLYHAVN PÅ RYGGE FLYSTASJON. UTKAST TIL PLANPROGRAM Utsnitt av kommuneplan for Rygge FORSVARSBYGG dato side 1 av 5

31 OMRÅDE FOR SMÅFLYHAVN PÅ RYGGE FLYSTASJON 1.0 INNLEDNING Rygge flystasjon ligger på kommunegrensen mellom Rygge og Råde kommuner. Flystasjonen eies av Forsvaret. Hele området er ca 6 km 2, hvorav selve flyplassen utgjør om lag halvparten. Den militære flyvirksomheten på Rygge flystasjon består i hovedsak av helikopter, Jet-Falcon, Sea King redningshelikopter og bakkeoperativ skvadron. I oktober 2007 startet den sivile luftfarten med grunnlag i Regjeringens konsesjon til å anlegge, drive og inneha sivil lufthavn av Norges Luftsportsforbund, NLF, har i dag aktivitet som er lokalisert til et område nord for tårnet og rullebanen. Interessene knytter seg til allmennflyging med småfly og fallskjermhopping. Aktiviteten gjennomføres innenfor rammene av øvrig virksomhet på Rygge. I følge Masterplan for Rygge flystasjon av 2007 er dagens lokalisering av NLF ikke forenlig med militær bruk av dette området. Det er forutsatt at NLFs aktivitet må relokaliseres til etablert platting sør for rullebanen og vest for tårnet. Hovedhensikten er å skille militær og sivil virksomhet. Forsvaret og NLF er enige om at småflyhavnen skal dimensjoneres for å dekke behovet for oppstilling av 25 basefly pluss 5 gjesteplasser. Rygge kommune har forutsatt at nyetablering av småflyhavn innenfor avsatt område, med kapasitet til oppstilling av 25 fly, er et så stort tiltak at det kreves reguleringsplan. Dette Planprogrammet skal definere behovet for forestående planlegging og angi de viktigste føringene som skal legges til grunn for planarbeidet, samt gi en oversikt over relevante styringsdokumenter, grunnlagsdata og planfaglig grunnlag. Planprogrammet skal også skissere viktige planspørsmål, ev. behov for supplerende registreringer / utredninger og ikke minst vise hvordan planarbeidets organisering og planprosess er tenkt lagt opp. 2.0 MÅL FOR PLANARBEIDET - Øke flysikkerheten ved å skille militær og sivil virksomhet - Ivareta hensynet til miljø og samfunn. - Konkretisere vilkår for etablering og oppfølging. 3.0 PLANFORUTSETNINGER I det følgende er det listet opp viktige forutsetninger for planarbeidet, herunder de sentrale lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere som har mest relevans i denne planoppgaven. LOVER - Plan- og bygningsloven - Luftfartsloven - Forurensningsloven FORSKRIFTER / RETNINGSLINJER / VEILEDERE - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, veileder T Bestemmelser for militær luftfart - Bestemmelser for sivil luftfart OVERORDNEDE PLANER, TILLATELSER OG FØRINGER - Regjeringens driftskonsesjon for å anlegge, drive og inneha sivil lufthavn av 2004 FORSVARSBYGG dato side 2 av 5

32 OMRÅDE FOR SMÅFLYHAVN PÅ RYGGE FLYSTASJON - Reguleringsplan for Rygge sivile lufthavn av Kommuneplan for Rygge Utslippstillatelse fastsatt av Fylkesmannen i Østfold av 2004 (utslippstillatelsen regulerer utslipp til vann og grunn - Masterplan for Rygge flystasjon av Brev fra Rygge kommune av om regulering av småflyplass - Trafikkregulerende bestemmelser vedtatt av Luftfartstilsynet den GRUNNLAGSDATA / REGISTRERINGER Digitalt kartverk, komplett inkl. 5 m koter. Det skal gjennomføres flyfotografering av Rygge flystasjon i løpet av Konsekvensutredning RSL av 2003 med følgende utredningstemaer: - Naturressurser (jord/skog, ferskvann, flora/fauna) - Miljø (landskap, lokalklima, kulturminner, luftforurensning, støy, trafikk, vann- og grunnforurensning, avfall) - Samfunn (næringsliv og sysselsetting, befolkningsutvikling/boligbygging, kommunaløkonomi, utbyggingsmønster, transportsystem, ulykkesrisiko, helsemessige forhold, friluftsliv, forholdet til Forsvaret) Kartlegging av biologisk mangfold Rygge flystasjon av 2004 Støyberegninger utført av SINTEF VURDERTE ALTERNATIVER. Sikkerhetsmessige bestemmelser med hjemmel i luftfartslovgivningen gir klare rammer for etablering av EBA inntil flyplasser. Disse bestemmelsene, beliggenheten inntil E6 og reguleringsplan for RSL begrenser muligheten for alternativ lokalisering av ny småflyhavn på sivil side av flystasjonen. Videre er det aktuelle arealet for oppstilling av småfly allerede opparbeidet. Alternativ lokalisering er derfor ikke vurdert. 6.0 VIKTIGE PLANSPØRSMÅL OG UTREDNINGSBEHOV Utredningsbehov. Gjennomført KU, kartlegging av biologisk mangfold og SINTEFs støyrapport anses å gi tilstrekkelig plangrunnlag. Supplerende temautredninger anses ikke nødvendig. Planspørsmål. Sikkerhet. Anleggelse og drift av småflyhavnen må gjennomføres i samsvar med sikkerhetsbestemmelser for Forsvaret og luftfartslovgivningen. Evt behov for å etablere gjerde, porter, etc, som følge av krav i sikkerhetsbestemmelser, må hjemles i planen. Adkomst fra offentlig vei. Adkomst vil måtte skje fra etablert vei til kommersiell sivil lufthavn. Kapasiteten på denne gir rom for økt trafikk til og fra ny småflyhavn. Adkomst fra oppstillingsplass for småfly og ut på flystripe. Forholdet må reguleres i samsvar med luftfartslovgivningen og Forsvarets krav. Oppstillingsplass for småfly. Areal for oppstilling av fly, regulering av virksomhet, rammer for volum på antall flyenheter og etablering av bygg og anlegg må avklares i planen. Område for fremtidig fallskjermaktivitet er ikke en del av denne planoppgaven. FORSVARSBYGG dato side 3 av 5

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn : Bebyggelsesplan for Alta lufthavn Byggeområde TB2 (driftsbyninger/hangar) Vedtatt : 22.06.2009 Arkivsak :08/4137 Planident : 20080014 1 Planens intensjon Plankart og bestemmelser

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen

Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Plansbeskrivelse Planbestemmelser Forslag til Reguleringsplan for Helgumskollen Utarbeidet av Elisabeth og Tor Gaarder V/BYGGRÅDGIVNINGEN AS Dato: 2023\a\pr\div\reguleringsbestemmelser Side 1 1.0 PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1.

Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. Detaljreguleringsplan BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr. 250, bnr. 1. 1 Detaljreguleringsplan for BUSLETTJØNNA HYTTEOMRÅDE, gnr/bnr. 250/1 Oppdal kommune 26.oktober 2010 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER

REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling:

Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Behandling i Formannskap den 09.06.2015 Behandling: Til møtet ble det framlagt nytt saksframlegg med endret innstilling: Rådmannens endrede innstilling: Innsigelse, datert 13.07.12, fra Nordland Fylkeskommune,

Detaljer

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser

Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune. Planbestemmelser Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, Sørøstre del Hammerfest kommune Vedtatt i kommunestyre: 21.06.07 Revisjon 2: 30.05.07 Revisjon 1: 14.03.07 Dato: 25.01.07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget Saksfremlegg Saksnr.: 98/1686-145 Arkiv: PLNID 19980154 Sakbeh.: Reidar Andre Olsen Sakstittel: ALTA LUFTHAVN - REGULERINGSPLAN 3. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget Innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksfremlegg Saksnr.: 06/265-23 Arkiv: PLNID 20060018 Sakbeh.: Mari Wiborg-Jenssen Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling

Gulknapp flyplass - detaljert reguleringsplan 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/1931 / 28 Ordningsverdi: 1523pua1 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Gulknapp flyplass

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Møtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres. Møtet skal danne grunnlaget for en god planprosess. Punktene i denne

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE

OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE OPPSTARTSMØTE MØTEREFERAT REGULERINGSPLAN I LØDINGEN KOMMUNE 1.1 Sted og dato for oppstartmøte: Sted: Lødingen Rådhus Dato: 26.06.12 1.2 Deltakere på møte: Fra utbygger/forslagsstiller: Per Harald Christensen

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Forslag reguleringsplan

Forslag reguleringsplan Forslag reguleringsplan Reguleringsplan for Nord-Statland skytebane Namdalseid Dato 23.05.08 Side 1 av 5 PLANBESKRIVELSE 1. BAKGRUNN På oppdrag fra Terje Duklæt, Jørn Langstrand og Agnar Forbord, en underavdeling

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Dato: 14.10.2013 Saksnr/løpenr: 2010/48-33817/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Forslagsstiller:

Detaljer

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er:

Minimumskrav til koter for støyvoller, relativt NN1954, null-nivå er: Bestemmelser gitt til plankart for detaljreguleringsplan jf. Plan- og bygningsloven 12-3. for Salto Motorsportbane, tegnet separat for over/på grunnen og under grunnen og gitt plan. id 50491, datert 09.12.14.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50.

Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan Tuv, gnr 88 bnr 49 og 50. Byplankontoret Saksframlegg/Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.10.2009 59058/2009 2006/3494 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato Planutvalget 24.11.2009 Plan til offentlig ettersyn- Reguleringsplan

Detaljer

Forslagsstillers respons til innkomne merknader.

Forslagsstillers respons til innkomne merknader. Forslagsstillers respons til innkomne merknader. Vedlagt følger forslag til reguleringsplan med bestemmelser og planprogram for Årvold gård næringsområde. Til planforslaget følger også konskvensutredning

Detaljer

PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING.

PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING. SANDEFJORD KOMMUNE TEKNISK ETAT BYGNINGS- OG AREALPLANSEKSJONEN Grunneiere, rettighetshavere eller andre interesserte som ønsker å la utarbeide privat reguleringsplan. PRIVATE FORSLAGSTILLERE - DETALJREGULERING.

Detaljer

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011

DETALJ - PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 15.04.2011 2011 DETALJ - REGULERINGSPLAN FOR LEKNES SENTRUM SØR PLANBESKRIVELSE Åsmund Rajala Strømnes 15.04.2011 Navn på plan/tiltak: Detaljreguleringsplan for Del av Leknes sør Kommune: Vestvågøy kommune Tiltakshaver:

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Reguleringsplan for Holmen gårds- og naturbarnehage. Arkivsak Mappe, 07/2852 Arkivkode Vedtatt Forslag ved X Sluttbehandling, sist revidert 19.05.09 1 Planens intensjon Definisjon:

Detaljer

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL

Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Informasjon til høringsparter. DETALJREGULERING AMFI VERDAL Bakgrunn. Solem Arkitektur AS er engasjert av Amfi Bygg Verdal AS til å fremme reguleringsplan (detaljregulering) for utvidelse av AMFI Verdal.

Detaljer

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen

1. Planforutsetninger Fylles ut av kommunen REFERAT FOR FORHÅNDSKONFERANSE I PLANSAKER Nr. 52-012 Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess.

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 1. FORMÅLET MED PLANEN Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for etablering av hotell/rorbuer,

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Møtereferatet: Referatet sendes forslagsstiller til gjennomlesning før endelig utsendelse.

Møtereferatet: Referatet sendes forslagsstiller til gjennomlesning før endelig utsendelse. REFERAT OPPSTARTSMØTE PLANSAKER Notodden kommune 1 av 5 Kommunens formål med oppstartmøtet (jfr. også pbl 12-8): - Å motta foreløpig informasjon om forslagsstillers intensjoner med sin påtenkte detaljreguleringsplan.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER.

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Dato: 13.09.2006 Rev. dato: 23.01.2007 Endret iht HOTS-vedtak 28.08.07, sak 77/07. 1 Generelt 1.1

Detaljer

REGULERINGSENDRING GBN 330/2270, DEL AV BEBYGGELSESPLAN FOR LANGBRYGGENE, SKIEN KOMMUNE

REGULERINGSENDRING GBN 330/2270, DEL AV BEBYGGELSESPLAN FOR LANGBRYGGENE, SKIEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende REGULERINGSENDRING GBN 330/2270, DEL AV BEBYGGELSESPLAN FOR LANGBRYGGENE, SKIEN KOMMUNE Dato: 20.12.2007 Rev dato: 14.04.2008, 23.03.2010, bystyret 29.04.2010. 1 Generelt

Detaljer

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE Utarbeidet 20. jan. 2012 Utbygger: Tufjordbruket AS 2 GENERELT Orientering Planen ble meldt til oppstart i begynnelsen av september 2011,

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. 12-8) OPPSTARTSMØTE REFERAT

Oppstart av reguleringsplanarbeid (jf. pbl. 12-8) OPPSTARTSMØTE REFERAT Deltakere: Geir Rødseth Utbygger Finn Dyb-Sandnes Utbygger, OBOS Synnøve Devold Arkitekt, Plot Grete Valen Blindheim Arkitekt, Plot John Fylling Plan og bygning Terje Bratholm Eidsvik Plan og bygning (ref.)

Detaljer

PBL 25 REGULERINGSFORMÅL

PBL 25 REGULERINGSFORMÅL 6658000.00 Tegnforklaring Fe1 6657900.00 PBL 25 REGULERINGSFORMÅL Sp2 Fv. 260 Sp3 15 6 I-L 7.2 daa. %-BYA=60% H=1,5m 91/36 2 3 E6 E6 50 10 15 6657800.00 Byggeområder (PBL 25,1.ledd nr.1) Offentlige trafikkområder

Detaljer

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse

Bebyggelsesplan for Fagerhauglia hytteområde. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Reguleringsbestemmelser...2 1. Byggeområde...2 1.1 Fritidsbebyggelse...2 a) Grad av utnytting...2 b) Terrengtilpassing/vegetasjon...2 c) Estetikk...2 d) Avløp...2 2. Landbruksområder...3

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE

PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE Lyngdal kommune Postboks 353 4577 Lyngdal Sandnes, den 23.10.2014 REGULERING AV HYTTEOMRÅDE BJØRNESTAD, DEL AV GNR.84 BNR.5, PLANID: 200815 PLAN- OG OMRÅDEBESKRIVELSE 1.0 Innledning Teknaconsult AS vil

Detaljer

BREIDABLIKK II Leknes

BREIDABLIKK II Leknes Side 1 REGULERINGSPLAN FOR BREIDABLIKK II Leknes Vestvågøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER 3.6.2010 Rev. 22.8.2011 Rev. 14.09.2011 www.westerlund.bz www.reguleringsplan.no Side 2 GENERELT Disse bestemmelser

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960 Vindafjord kommune Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS. MNAL 18.05.2012 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV TOSVOLL G.NR. 147 B.NR. 2 M. FL. Prosjektnr. : 2960 Innleiing Arkitektkontoret BREKKE

Detaljer

REGULERINGSPLAN: YTRE LEIRVIK DEL AV GNR 43, BNR 54. I HEMNE KOMMUNE. BESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN: YTRE LEIRVIK DEL AV GNR 43, BNR 54. I HEMNE KOMMUNE. BESKRIVELSE 09/1553-11 PLAN YTRE LEIRVIK REGULERINGSPLAN: YTRE LEIRVIK DEL AV GNR 43, BNR 54. I HEMNE KOMMUNE. BESKRIVELSE 1.1 Navn på reguleringsplan: Reguleringsplan Ytre Leirvik Del av gnr: 43, bnr: 54 i Hemne

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

Reguleringsbestemmelser E134 Damåsen-Saggrenda, parsell Øvre Eiker kommune 15.01.2012 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven 12-3.

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN REPPARFJORDGOLF, GOLFBANEN M/OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. Datert 15.11.04. 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSFORSLAG FOR UTVIDELSE AV HVITSTENVEIEN 280 I VESTBY FORSLAG TIL PLANPROGRAM 19.02.10 Side 1 av 7 INNHOLD 1. FORMÅL... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse...

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 14.10.2014 Vår ref: 12/2369-29 - 14/23573 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer