Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9"

Transkript

1 Til seksjonseierne i Sameiet Neuberggaten 9 Velkommen til sameiermøte, den 14. april kl Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Sameiet Neuberggt 9 det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Sameiet Neubergaten 9 avholdes tirsdag 14. april 2015 kl. 17:00 i Uranienborghjemmet, Industrigaten 20 (kantinen). Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat fra egenkapital 4. GODTGJØRELSE / HONORAR A) Godtgjørelse til styret B) Godtgjørelse til rehabiliteringskomiteen 5. INNKOMNE FORSLAG Ingen forslag til behandling. 6. ORIENTERING OM STATUS I REHABILITERINGSPROSJEKTET 2015/2016..med utskiftning av sluk, vann- og avløpsrør og rehabilitering av bad/våtrom. 7. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Oslo, Styret i Sameiet Neuberggaten 9 Ingrid Petersson /s/ Sarasvati Jacobsen Bjørnaraa /s/ André Lundby Nossen /s/

3 ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder Ingrid Petersson Lille Stranden 7 Styremedlem Sarasvati Jacobsen Bjørnaraa Neuberggata 9 B Styremedlem André Lundby Nossen Tidemands Gate 43 D Varamedlem Karin Houmb Neuberggata 9 B Varamedlem Tor Arne Olsen Neuberggata 9 D Styrets medlemmer består i dag av 1 mann og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Utvalg/komiteer Byggekomité er opprettet og har følgende medlemmer: Styreleder Ingrid Petersson, varamedlem Tor Arne Olsen i nr. 9 D, og seksjonseier Catharina Lynne i nr. 9 C. Generelle opplysninger om Sameiet Neuberggaten 9 Sameiet består av 57 seksjoner, hvorav 51 boligseksjoner og 6 næringsseksjoner. I tillegg til dette kommer en tjenesteleilighet, registrert som leilighetsnummer 108 på grunnkort og oppdelingsbegjæringen fra Tjenesteleiligheten har i dag leilighetsnummer 58. Gårds- og bruksnummer: Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet Neuberggaten 9 har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS.

4 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i årsregnskapet under noten for udekket tap. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr , som budsjettert. Utleie av tjenesteboligen var budsjettert som andre inntekter, men er bokført under innkrevde felleskostnader, jf. Note 2 og 3. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak økte kostnader til drift og vedlikehold. Dette består av utgifter til nye branndører (HMS krav) og nødvendig piperehabilitering. Videre ble det montert nytt porttelefonsystem, og fase 1 i våtromsprosjektet ble gjennomført i 2014 med konsulentbistand fra OBOS Prosjekt. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Resultat er før avdrag på langsiktig gjeld (lån). Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr Selv om arbeidskapitalen er noe redusert, har vi fortsatt god likviditet til ordinær drift. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

5 KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettert resultat er før avdrag på langsiktig gjeld (lån). I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter gjennomføring og utskiftning av sluk, vann- og avløpsrør og rehabilitering av bad/våtrom. Saken ble behandlet av- og vedtatt på ekstraordinært sameiermøte den 27. mai Prosjektet skal finansieres med låneopptak, og det vil bli mulighet for individuell nedbetaling av hele fellesgjelden for seksjonseierne ( IN-ordning ) når prosjektet er gjennomført i Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Neuberggata 9. Styret vil gjøre en ny tilbudsrunde med tanke på vilkår og pris mellom flere forsikringsselskap når våtromsprosjektet er gjennomført. Lån Sameiet Neuberggaten 9 har et eksisterende annuitetslån i OBOS Banken AS med flytende rente. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Videre har styret budsjettert med låneopptak fra på kr 12 MNOK (anslag), jf. Budsjetterte finanskostnader på kr Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 %

6 Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 20 % økning felleskostnadene fra , og videre en ny 20 % økning av felleskostnadene fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Sameiet Neuberggaten 9 Ingrid Petersson /s/ Sarasvati Jacobsen Bjørnaraa /s/ André Lundby Nossen /s/

7

8

9 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Udekket tap Reduksjon udekket tap

10 BALANSE EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpte renter SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret i Sameiet Neuberggaten 9 Ingrid Petersson /s/ Sarasvati Jacobsen Bjørnaraa /s/ André Lundby Nossen /s/

11 ... NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Utleie tjenestebolig (nr. 58) Leietillegg for påbygg, seksjon 54 og Felleskostnader bolig- og næringsseksjoner SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Opprydning reskontro husleie 4 SUM ANDRE INNTEKTER 4

12 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 2 162, jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Prosjekt AS (forprosjekt, 2014) OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD OBOS prosjekt AS (fase 1 i våtromsprosjekt) SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fellesanlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

13 NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Olje (Shell) SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper -758 Driftsmateriell -911 Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv. -50 Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd -821 Telefon, annet Porto Reisekostnader -573 Gaver -570 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader -95 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 640 Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader 200 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter lån i OBOS-banken Omkostninger lån i OBOS-banken -600 Renter leverandør -671 SUM FINANSKOSTNADER

14 . NOTE: 14 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak. I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. NOTE: 15 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN OBOS-banken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 4,70%. Løpetiden er 25 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 16 PANTESTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er ingenting sikret ved pant, kr 0,-. Dette er gjeldsbrevslån.

15 4. GODTGJØRELSE / HONORAR A) Godtgjørelse til styret Honorar til det sittende styret for perioden 2014/2015 foreslås satt til kr ,- tilsvarende budsjett for B) Godtgjørelse til rehabiliteringskomiteen Honorar til rehabiliteringskomiteen for perioden 2014/2015 foreslås satt til kr ,- tilsvarende budsjett for FORSLAG ingen forslag til behandling. Styret har ikke mottatt forslag fra seksjonseierne. 6. ORIENTERING OM STATUS I REHABILITERINGSPROSJEKTET..med utskiftning av sluk, vann- og avløpsrør og rehabilitering av bad/våtrom. Tilbud er gjennomgått og byggekomiteen er i gang med å kjøre oppklarende møte med entreprenøren(e). Styret har invitert OBOS Prosjekt AS v/stian Valholm, som vil orientere om status, og videre fremdrift i prosjektet. 7. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år Styrets innstilling: Ingrid Petersson (gjenvalg). B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år Styrets innstilling: André Lundby Nossen (gjenvalg) og Tor Arne Olsen (ny). C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Styrets innstilling: Oppfordrer aktuelle kandidater til å melde seg.

16 Vedlegg: Orientering om sameiets drift Nettside: For generell informasjon om gården, se vår nettside: Hjemmesiden blir fortløpende oppdatert om aktuelle saker. Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Styrets arbeid og oppgaver i styreperioden Styret har gjennomført 4 styremøter inkludert budsjett- og regnskapsmøte. På styremøtene deltar styreleder og styremedlemmer. Utover dette utføres oppgaver forløpende på telefon og e-post internt, og eksternt med leverandører. Igangsettelse og oppfølging av vedlikeholdsarbeider med bl.a. befaringer har tatt mye av styrets tid. Styret: Grunnet barsel valgte styremedlem Sara Bjørnaraa å trekke seg fra sitt engasjement i styret. Varamedlem Tor Arne Olsen ble da stedfortreder fra og har vært det siden. Styret ønsker Tor Arne Olsen valgt inn i styret som styremedlem for perioden Styreleders arbeid: Styrearbeidet i sameiet Neuberggata 9 er for styrets leder Ingrid Petersson arbeids- og tidkrevende. I tillegg til å være kontaktperson for seksjonseiere og leietagere i sameiet holder styrets leder løpende kontakt med leverandører og er tilgjengelig i forbindelse med avtaler på dagtid samt oppfølging av videre arbeid og service. Grunnet endring i vaktmestertjeneste våren 2013 har styrets leder overtatt ansvaret for enkelte av arbeidsoppgavene til tidligere vaktmester. Dette for å skape velfungerende og trygge bo forhold i sameiet. Det være seg små men nødvendige arbeidsoppgaver som bestilling av systemnøkler, lese av strøm-måler til større oppgaver som nevnt ovenfor. Velfungerende drift av sameiet opprettholdes grunnet styreleder sin tilgjengelighet og frivillig innsats, samt øvrige styremedlemmers arbeidsinnsats. Styret ønsker også å utrykke en stor takk til beboere Perny Ingebrigtsen og Karin Houmb for all frivillig innsats og engasjement. Det er i 2014/2015 utført en rekke vedlikeholdsarbeider: EL-anlegg: Følgende utbedringer er gjort av Elektriker n Majorstua : Det er montert ny hovedtavle i el-rom februar Den nye hovedtavlen vil ikke gi noe mer kapasitet men vi vil unngå problemer med at inntakssikringen går når det er en kortslutning på fellesanlegget slik som vi opplever i dag. Samt at vi unngår problemer med varmegang og faren dette medfører på de gamle sikringene og tilkoblingene. Elektriker n Majorstua har levert nye effektbrytere, skiftet alle kurssikringer og hovedsikringer og installerert overspenningsvern og jordfeilvarsler for hele anlegget.

17 Vi har da full kontroll på el-anlegget i hele gården med tanke på jordfeil og overspenninger (som kan føre til brann- og berøringsfare og skader på el-anlegget og alt tilkoblet utstyr). Vi beklager ulempene dette medførte. Gjør oppmerksom på at de gamle sikringene løste ikke ut på jordfeil men det gjør de nye. Og vi vil derfor oppleve at sikringen løser ut på grunnlag av dette. Elektriker n Majorstua vil feilsøke etter jordfeil ved behov. Og vi har nå en tryggere overvåking av el-anlegget. Kostnad ny hovedtavle: ,- inkl. mva. Fyrrom: Jarotech har utført service samt hatt utrykking med feilsøk i forbindelse med manglende varmtvann og varme. Grunnet feil/brudd i strømtilførsel opplevde flere beboere i høst/vinter at tempratur ikke var optimal. Dette er nå utbedret og vi beklager ubehagelighetene dette har medført. Det har også vært utført service, rens av fyrkjele og diverse små reparasjoner. Styret planlegger å gå over til bio-fyringsolje for sesong 2015/2016. Myndighetene legger opp til at alle skal slutte å fyre sine anlegg med fossil olje innen år Og løsningen for de aller fleste vil være å konvertere til bio-fyringsolje. Jarotech har de siste årene konvertert en rekke varmeanlegg til bio-olje med gode resultater. Til informasjon velger Oslo Kommune selv å konverterer til bio-fyringsolje I de bygg det ikke går å koble seg til fjernvarme. Pr. i dag er ligger prisen på fossil olje på 8.83 pr liter og bio-olje 8.31 pr liter. Altså et rimeligere alternativ. Tilbud: Rens og kontroll av eksisterende oljetank Rens av eksisterende oljerør Montasje av ny oljebrenner for bio fyringsolje Oppstart og innjustering av anlegget. Pris: Kr ,- eks. mva, og kr ,- inkl. mva. Merk: Tilbudet inkluderer også den lovpålagte kontroll av oljetanken med rapportering til vann og avløpsetaten i kommunen. Og deretter fortsette vi som før - SHELL fyller ved behov. Automatisert. Varmtvannstank er av eldre årgang og skal byttes ut. Dette er tatt med i rapport om vannog avløpsrehabilitering OTIS: Det er OTIS som har ansvaret og utfører service på heisen i oppgang 9B. De kommer innom fire ganger i året for gjennomgang av heisen.

18 Dessverre har det vært behov for service på heisen flere ganger enn nødvendig da beboere fyller heisen med for tunge gjenstander ved flytting eller oppussing samt drar døren helt tilbake slik at denne ikke går skikkelig igjen ved senere bruk. Det ble også oppdaget en feil i 6 etasje som gjorde at heisen ofte stod fast. Dette skal nå være utbedret. Oslo Kommune utfører periodiske sikkerhetskontroller minst hvert annet år når heisen er i drift. Etter sikkerhetskontroll den ble det påpekt 7 mangler i rapporten som må utbedres innen Estimert kostnad: ,- eks. mva, og kr inkl. mva. Pipeløp: Brann- og redningsetaten utførte branninspeksjon i 2013 der sameiet fikk et pålegg om å sette hele fyringsanlegget i forskriftsmessig stand. Oslo Pipesenter utførte videokontroll av pipeløpene og utførte arbeidet med å sette skorsteiner i forskriftsmessig stand. 4 x pipeløp ble ferdig rehabilitert og klare til bruk i september/oktober Utbedringene er godkjent av Brann-og redningsetaten i skriv fra Bokført kostnad 2014 ca kr ,- inkl. mva. Porttelefonsystem: Porttelefonsystemet i sameiet Neuberggata 9 var i så dårlig forfatning at styret valgte å bytte ut hele anlegget for oppgang A, B, C og D høsten Ferdigstilt Bytte av eksisterende kabler til samtlige leiligheter ble ikke gjort da levetiden på denne kabel kan være år. Dette er en plast kabel med kobberkjerne. Levert av: Firma Porttelefonservice, av merke Siedle buss i fire oppganger. Bokført kostnad 2014 ca kr ,- inkl. mva. Vaskekjeller: Oppussing av vaskekjeller/rom er ikke blitt prioritert men styret står samlet om at vaskekjeller skal pusses opp. ABS Skadedyrkontroll: Ingen aktivitet i kjeller. Sameiet blir oppfordret til å tette sluk som ikke er i bruk. Dugnader: Det er utført to dugnader i På dugnad den 6. mai 2014 deltok tre styremedlemmer og to beboere. Det ble utført en formidabel innsats med å tømme gårdens fellesrom for gjenstander samt flott utført hagearbeid i bakgården. Opprydning i fellesområder: Tilstede styreformann og to eksterne. Dører: Flere beboere har på eget initiativ valgt å bestille nye inngangsdører inn til egen seksjon. Dette på oppfordring fra Brann-og redningsetaten og Styret i sameiet. Utleie:

19 Styret opplever at det i forbindelse med utleie dukker opp en del utgifter med tanke på bortkjøring av møbler og annet ved flytting. Prosjekt vann-og avløp/våtrom Tilbud er gjennomgått og byggekomiteén er i gang med å kjøre oppklarende møte med entreprenøren(e). Stian Valholm fra OBOS Prosjekt vil informere nærmere om utviklingen under ordinært sameiemøte. Felleskostnader ( husleie ): Sameiets økonomi fordrer at felleskostnadene betales til rett tid. Sameiet har avtale med OBOS for håndtering og oppfølging av manglende innbetaling, samt anledning til å benytte inkassotjenester om nødvendig. Vaktmester Sameiet har vaktmesteravtale med OBOS Eiendomsdrift. I følge avtalen besøker de oss 2 gang pr uke. Med et beregnet tidsforbruk på 2.5 timer totalt inkl transport til eiendommen. Vaktmesterens arbeidsoppgaver består hovedsakelig av avfallshåndtering, feiing / spyling av felles inngangsparti, rapportere behov for vedlikehold, etterse dører for skade/innbrudd og lukkemekanisme, lysrunde, skifte defekte lyskilder, sjekke for vannskader i fellesområder. All kommunikasjon med vaktmester skal gå gjennom styret i N9. Se vår hjemmeside for avtale. Ta kontakt med styret direkte ved strømstans, lekkasjer, heisstans eller for andre henvendelser. Renhold Sameiet har avtale med RENATA RENHOLD om renhold av fellesarealene og avfallshåndtering ved avfallskassene x 1 pr uke. Nøkler Nøkler og skilt til ringeklokke kan bestilles ved å kontakte styret på e-post Skilt til postkasse bestilles av seksjonseier/beboer på egenhånd. Loftsareal To seksjoner har kjøpt loftarealer uten reseksjonering. Dette er seksjon 54 og 57. Ved innkreving av felleskostnader betaler disse seksjoner tillegg for påbygg. Ved endring av felleskostnader justeres/endres tilleggsbetalingen tilsvarende. Se note i regnskapet. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at

20 kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er iorden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.. HMS Boligselskapet er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollysstem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge-og anllegsarbeid, lekeplasser og med elektriske anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning; Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret I fellesarealet til enhver tide er iorden. I forhold til anlegg og utstyr I den enkelte boenhet er det eier og/eller bruker av den enkelte leilighet sitt ansvar å holde elektrisk utstyr I orden etter gjeldende lov og forskrift. Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av selskapene forvaltet av OBOS. Neuberggt 9 S/E er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Kabel-TV Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se

21 Større vedlikehold og rehabilitering 2015 Ny hovedtavle i el-rom Rehabiliterte pipeløp x Nytt Ringepanel i nr A, B, C, og D 2014 Branndører på loft i nr. C og D 2013 Branndører i kjeller 2013 El-kontroll, avvik rettet 2013 Nye avfallskasser 2013 Nye feieluker til pipeløp og videkontroll av pipeløp 2008 Oppussing av fasader 2006 Rehab. kjøkkenstammer 2004 Utskifting ekspansjontanker 2003 Nødlys kjeller 2003 Jording soilerør og hoved vannkran 2003 Hovedtavlerom oppdatert til branncelle 2003 Reparert defekt sluk i vaskerom 2002 Brannslukningsutstyr oppganger 2002 Stigeledning skiftet 1997 Callinganlegget 1996 Totalrehab. heis 1995 Totalrehab. fasadebalkongene 1993 Utbedring av ventilasjonsanlegget 1993 Asfaltering fortau og rep.grunnmur 1992 Oppussing av gårdens fasade 1991 Oppussing av vaktmesterleilighet 1989 Byttet vinduer

22 TILTAK FOR Å SIKRE ET TRYGT OG OG TRIVELIG BOMILJØ Vi i styret jobber for et trygt og trivelig bomiljø, og minner derfor om følgende; Vennligst ikke luft hunder i bakgården. Hunder skal føres i bånd innenfor boligselskapets område. Eier av dyret må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate seg på eiendommen. Se Husordensregler Vennligst ikke kast sneiper i bakgården. Vi har ingen til å feie opp, disse blir bare liggende. Dette er lite trivelig. Bakgården er sameiets eneste felles uterom, og alle er tjent med å holde dette rent og ryddig. Etter påtrykk fra Oslo Brann-og redningsetat, er alle papirkurver i oppganger fjernet. Vi ber om forståelse, og henviser beboere til å kaste uønsket reklame etc i søppelkassene for papiravfall på baksiden av huset. Det er mulig å reservere seg mot uadressert reklame, for eksempel ved å henvende seg til postkontoret, Brønnøysundregisteret eller Renholdsverket ( ) Oppgangene og fellesarealene skal holdes fri for søppel og andre gjenstander (deriblant møbler og sko). Dette sikrer frie rømningsveier, enklere renhold og et hyggeligere bomiljø. Vi håper på forståelse og ønsker beboere en god vår! Mvh Styret N9

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie

Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie 1 Westye Egebergsgt 4 Sameie Til seksjonseierne i Westye Egebergsgt 4 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag

Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag 1 Mølletoppen Borettslag Til andelseierne i Mølletoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie

Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie 1 Øvre Tåsen Boligsameie Til seksjonseierne i Øvre Tåsen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00. På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) TORSDAG 26. MARS 2015 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 2 Vestlibakken Boligsameie

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseiere i Sameiet Trondheimsveien 43 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer