Høringsutgave REGULERINGSPLAN. Rv. 4 Gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten. Gjøvik kommune:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsutgave REGULERINGSPLAN. Rv. 4 Gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten. Gjøvik kommune:"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN Høringsutgave Rv 4 Gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten Gjøvik kommune: Region øst Vegavdeling Oppland 11 november 2015

2 Innhold 1 Innledning 2 2 Bakgrunn for planforslaget 3 21 Planområdet 3 22 Bakgrunn 3 23 Målsettinger for planforslaget 3 24 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 3 25 Rammer og premisser for planarbeidet Nasjonal transportplan (NTP) Planstatus for området 4 3 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 4 31 Beliggenhet 4 32 Dagens og tilstøtende arealbruk 4 33 Trafikkforhold 4 34 Teknisk infrastruktur 4 35 Landskapsbilde/bybilde 5 36 Nærmiljø/friluftsliv 5 37 Naturmangfold 5 38 Kulturmiljø 5 39 Naturressurser Grunnforhold 6 4 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 6 41 Planlagt arealbruk 6 42 Tekniske forutsetninger Kjøreveger Fravik fra vegnormalene 6 43 Nærmere beskrivelse av planstrekningen 6 5 Virkninger av planforslaget arealbruk og løsninger 7 51 Trafikksikkerhet og framkommelighet 7 52 Samfunnsmessige forhold 7 53 Naboer 8 54 Byggegrenser 8 55 Gang- og sykkeltrafikk 8 56 Kollektivtrafikk 8 57 Landskapsbilde 8 58 Nærmiljø/friluftsliv 8

3 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten 59 Naturmangfold Kulturmiljø Naturressurser Støy Massehåndtering Flom og skred Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS analyse 12 6 Gjennomføring av forslag til plan Framdrift og finansiering Trafikkavvikling i anleggsperioden Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen 13 7 Sammendrag av innspill 13 8 Oppsummering og anbefaling 15 9 Plankart og reguleringsbestemmelser Vedlegg Andre dokumenter 15 1

4 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten 1 Innledning Forslag til detaljreguleringsplan for Rv 4 Gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Gjøvik kommune Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et tilbud til gående og syklende langs rv 4 Strekningen er første etappe i tilretteleggingen av et mer sammenhengende tilbud til gående og syklende langs rv 4 fra Gjøvik til Mjøsbrua Hovedtrekkene i tiltaket er: Ny gang- og sykkelveg langs rv 4 fra Dalsjordet til Bråten Tilpasning av dagens driftsundergang under rv 4 ved Bråten for bruk av gående og syklende Tiltak på kommunal veg Dalsjordvegen fra Kolberg (kryss med rv 4) til Dalsjordet Tiltaket er prioritert i gjeldende handlingsprogram for riksveger i perioden , med oppstart bygging i 2017 Gjennomføringen avhenger av oppfølging gjennom de årlige bevilgningene Det er lagt til rette for medvirkning fra alle grupper i planarbeidet Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan og bygningslovens 12 8 annonsert i Oppland Arbeiderblad og Gjøvik Blad Samtidig ble åpen kontordag på Gjøvik annonsert Grunneiere og offentlige etater ble tilskrevet i brev I prosessen har det vært møte med Gjøvik kommune, og etter avtale er det gjennomført befaring med noen grunneiere I medhold av plan- og bygningsloven 37 og 1210 legges forslaget til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn i perioden på Gjøvik rådhus og i lokalene til Statens vegvesen, Storgata 12, Gjøvik Planmaterialet finnes også på Gjøvik kommunes hjemmesider wwwgjovikkommuneno og på vegvesenets hjemmeside wwwvegvesenno Planforslaget består av planhefte med: Plankart (juridisk bindende) Reguleringsbestemmelser (juridisk bindende) Planbeskrivelse Som grunnlag for planforslaget foreligger teknisk plan Utlegging til offentlig ettersyn blir kunngjort i Oppland Arbeiderblad og Gjøvik Blad Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser Merknader til planen må sendes skriftlig innen til: pr post til Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller pr e-post til Spørsmål til planen kan rettes til: Torbjørn Moastuen, tlf e-post Spørsmål om bygging: Vidar Øfstaas, tlf e-post Spørsmål om grunnerverv Linn Haugseth Kind, tlf e-post 2

5 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten Stine Radmann, tlf e-post er kommunens kontaktperson i planarbeidet Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell justering av planforslaget før dette sendes kommunen til endelig vedtak Kommunens endelige vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet i henhold til plan og bygningsloven Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen 2 Bakgrunn for planforslaget 21 Planområdet Planområdet strekker seg fra kryss Dalsjordvegen/rv 4 ved Kolberg til Stokkevegen ved Bråten (eks undergang benyttes) I forhold til varsel om oppstart planlegging er området utvidet på de siste ca 200 m i nord til å omfatte hele rv 4 samt dagens vegskråning mellom rv 4 og kommunal veg, Stokkevegen Ny plangrense er lagt i CL Stokkevegen Dette er gjort for å gi plass til støyvoll i vegskråningen mellom rv 4 og Stokkevegen, og bekrefter, med unntak av støyvollen, dagens arealbruk mellom rv 4 og Stokkevegen Fig 1 Oversiktskart - planområde 22 Bakgrunn Riksveg 4 Gjøvik Mjøsbrua er en del av riksvegrute 6a som går gjennom tre fylker; Oslo, Akershus og Oppland, og er et viktig ledd i forbindelsen mellom mjøsbyene Gjøvik, Lillehammer og Hamar Strekningen har høy trafikk, over kjt/døgn På deler av strekningen mangler lokalvegnett og et tilbud til myke trafikanter Større tiltak på rv 4 på ligger trolig langt fram i tid, og det er viktig å få etablert tilbud til myke trafikanter 23 Målsettinger for planforslaget Dette er første etappe i sammenhengende tilrettelegging for gående og syklende langs rv 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua Bedre forhold og trafikksikkerhet for gående og syklende Knytte sammen grendelag Stimulere til økt bruk av sykkel 24 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning Gang- og sykkelvegen er ikke vist i gjeldende kommuneplan I samråd med Gjøvik kommune er det konkludert med at tiltaket ikke omfattes av forskriften 2 og vedlegg I Tiltaket er vurdert etter 3

6 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten forskriften 3 og 4, og vedlegg II Gang- og sykkelvegen, som følger eksisterende veg, vurderes ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn 25 Rammer og premisser for planarbeidet Aktuelt lovverk: Plan- og bygningsloven Naturmangfoldloven Kulturminneloven Vannressursloven Nasjonale mål og retningslinjer: Statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging -, fastsatt ved kglres av Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns- og unges interesser i planleggingen (T2/08) 251 Nasjonal transportplan (NTP) I Handlingsprogram (23) Oppfølging av Stmeld nr 26 ( ) Nasjonal transportplan, er gs-veg langs rv 4 prioritert med 15 mill kroner i og 41 mill kroner etter Planstatus for området I kommuneplanen for Gjøvik vedtatt 27 mars 2014 er området vist som veg, bolig og LNF-område Det er ikke andre planer for dette området 3 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 31 Beliggenhet Planområdet strekker seg fra kryss mellom rv 4 og kommunal veg, Dalsjordvegen, ved Kolberg til Stokkevegen ved Bråten Det omfatter Dalsjordvegen fra startpunktet til ca 100 forbi kryss med rv 4 ved Dalsjordet Videre omfatter det ny gang- og sykkelveg på vestsiden av rv 4 fram til undergang ved Bråten Undergangen og tilknytning til Stokkevegen på østsida av riksveg 4 inngår også i planområdet Det samme gjør utvidelsen i forhold til varslet planoppstart som beskrevet i kap 21 for å inkludere støyvoll mellom riksvegen og Stokkevegen 32 Dagens og tilstøtende arealbruk Langs Dalsjordvegen er det bebyggelse med avkjørsler fra den kommunale vegen På strekningen med ny gs-veg langs rv 4 er det boligbebyggelse (3 bolighus) på den første delen På resten av strekningen fram til undergangen ved Bråten er i det alt vesentlige skogsmark og dyrket mark På motsatt side av rv4 (østsida) er det fritidsbebyggelse, boligbebyggelse og dyrket mark mellom riksvegen og Mjøsa 33 Trafikkforhold Rv 4 har en trafikk (ÅDT) på vel kjt/døgn, herav 10 % tunge Dalsjordvegen (kommunal) har en trafikk på ca 60 kjt/døgn (trafikktelling oktober 2014) 3 bolighus og en lagerplass innenfor planområdet har direkte avkjøring fra rv 4 Det er ikke registrert ulykker med personskade på rv 4 innenfor planområdet de siste 4 år 34 Teknisk infrastruktur Kommunalt og privat ledningsnett som berøres av tiltaket er registrert og ivaretatt 4

7 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten 35 Landskapsbilde/bybilde Planområdet ligger i relativt sidebratt terreng mellom Gjøvik og Mjøsbrua Mens søndre halvdel overveiende er skogkledt, går nordre del gjennom dyrket mark Området har potensiale for utsyn over Mjøsa, men dette begrenses av tettvoksende vegetasjon langs vegen 36 Nærmiljø/friluftsliv Innenfor planområdet er det ikke områder som er viktig for eller brukes til friluftsliv Vegene innenfor planområdet er viktige for nærmiljøet ved at de er forbindelse mellom grendelag og naboer, og gir tilgang til områder for fritidsaktiviteter, friluftsliv og hytteområde langs Mjøsa 37 Naturmangfold Eksisterende naturmangfold i planområdet er vurdert med bakgrunn i gjennomgang av tilgjengelige databaser som Naturbase, Artskart, Artsobservasjoner og andre databaser samt befaring på strekningen Det er ingen verneområder i nærheten av planområdet Det er ikke kjent at det finnes rødlistede plantearter på strekningen som vi må ta spesielt hensyn til Det er registret en naturtype rik edelløvskog (BN ) sør og ovenfor planområdet, men denne vil ikke bli påvirket av tiltaket Det er ikke registrert såkalte utvalgte naturtyper jf 52, eller prioriterte arter jf 23 i NML i det aktuelle området Vegetasjonen langs rv 4 og den kommunale vegen er noe preget av innblanding av fremmede plantearter Den kommunale vegen har hagearealer helt inntil vegen, og noe spredning av hageplanter må derfor forventes På rv 4 er den uønskede arten hagelupin registrert innenfor planområdet Den svært uønskede plantearten parkslirekne finnes i tilknytning til en eiendom Fig 2 Parkslirekne ved en eiendom ved Rv4 Det renner to litt større bekker innenfor planområdet Det er bratt i disse områder og befaringer sier oss disse bekkene ikke er levested for fisk Vassdragene har allikevel en verdi for andre organismer knyttet til vassdrag 38 Kulturmiljø Det er ikke kjent at tiltaket vil komme i konflikt med kulturminner (Oppland fylkeskommune ref ) 5

8 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten 39 Naturressurser Planområdet omfatter en stripe med landbruksareal langs rv 4 der det planlegges ny gang- og sykkelveg 310 Grunnforhold Fra sør er det 3 strekninger med synlig fjell/fjellskjæring frem til krysset ved Slettumstugua Løsmassekartene fra NGU viser ellers mest morenemasser, men også noen mindre områder med breelvavsetning Lengst i nord går det over helt i breelvavsetning Detaljerte grunnundersøkelser gjennomføres høsten 2015 som en del av byggeplanleggingen 4 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 41 Planlagt arealbruk Innenfor planområdet reguleres det til vegformål, bolig og LNF-område 42 Tekniske forutsetninger 421 Kjøreveger Den kommunale vegen, Dalsjordvegen, inngår i denne første etappen i etableringen av et mer sammenhengende tilbud til myke trafikanter langs rv Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt Gang- og sykkelvegen bygges med 3,5 m bredde og med 3 m grøft som skille mot rv 4 Dagens driftsundergang ved Bråten inngår i systemet På de sørligste ca 260 m skal gang- og sykkelvegen nyttes som atkomstveg til tre boligeiendommer på strekningen samt en lagerplass Fig 3 Normalprofil GS-veg i jordskjæring (øverst) og fjellskjæring 423 Fravik fra vegnormalene Det er godkjent fravik fra kravene i vegnormalene (N100) til bredde og fri høyde i undergangen ved Bråten, og fra kravet til horisontalkurvatur på gs-vegen i tilknytning til undergangen 43 Nærmere beskrivelse av planstrekningen Planstrekningen starter ved kryss mellom Dalsjordvegen (kommunal) og rv 4 ved Kolberg Den følger Dalsjordvegen fram til endepunktet ved Dalsjordet På denne ca 1,6 km lange strekningen er det bebyggelse med avkjørsler på begge sider av vegen Det er planlagt sikring av eksisterende 6

9 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten fjellskjæring på venstre side før startpunktet for planlagt ny gs-veg Utover dette er det kun forutsatt rydding av vegetasjon etter behov for å bedre sikten, samt eventuelt rensk av grøfter Fig 4 Strekning på Dalsjordvegen med sikring av fjellskjæring Videre er det planlagt ny gang- og sykkelveg på vestsiden av rv 4 fram til eksisterende driftsundergang ved Bråten Gang- og sykkelvegen føres under rv 4 gjennom denne driftsundergangen, før den knyttes til Stokkevegen (kommunal) på østsiden av rv 4 Fra Dalsjordet passerer gs-vegen 3 bolighus med mindre inngrep i eiendommene Planen forutsetter at disse får atkomst fra Dalsjordvegen via gs-vegen Eiendommen 84/3 får også atkomst via gs-vegen, og eksisterende direkte avkjørsel fra rv 4 stenges Videre fortsetter gs-vegen gjennom et område med skog og en strekning med dyrket mark på gården Bråten, og beslaglegger en stripe av eiendommene, både midlertidig til anleggsbelte og til gs-vegen Det er planlagt støyvoll mellom rv 4 og Stokkevegen i nordre del av planstrekningen, jf 512 og fig 7 5 Virkninger av planforslaget arealbruk og løsninger 51 Trafikksikkerhet og framkommelighet Planen legger til rette for et sammenhengende tilbud til gående og syklende på vel 4 km mellom Kolberg og Redalen Tiltaket vil binde sammen grendene Dalsjordet og Redalen og gi økt trafikksikkerhet og trygghet for myke trafikanter på strekningen Utbyggingen er første etappe der målsettingen er å etablere et mer sammenhengende tilbud til gående og syklende langs rv 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua Dette gjøres ved å benytte eksisterende lokalt vegnett som knyttes sammen med nye gs-lenker Fartsgrensen på den kommunale vegen Dalsjordvegen, som inngår i planområdet, er 60 km/t Det er Gjøvik kommune som er vedtaksmyndighet for eventuelle endringer av fartsgrense Fartsgrensekriteriene som Statens vegvesen benytter gir åpning for bruk av fartsgrense 60 km/t på lokalvegstrekninger med en del sykkelaktivitet og /eller bruk av rulleski Planen legger til rette for sanering av 4 direkte avkjørsler fra rv 4 på strekningen fra kryss Dalsjordvegen/rv 4 til undergangen ved Bråten 52 Samfunnsmessige forhold Ny gs-veg kombinert med eksisterende lokalt vegnett fjerner barrierer mellom grendelag og knytter disse sammen Planlagte støytiltak, jf 512, er også positivt for bomiljøet Samlet er dette med på å trygge barn- og unges oppvekstsvilkår, jf RPR Strekningen med ny gs-veg er utformet i henhold til kravene til universell utforming, jf vegvesenets veileder HB V129 7

10 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten 53 Naboer Langs Dalsjordvegen er det ikke planlagt tiltak som berører eksisterende bebyggelse eller fører til endringer i avkjørselsforhold På strekningen med ny gang- og sykkelveg blir det nærføring og mindre inngrep i 3 boligeiendommer Disse boligeiendommene samt en lagerplass på eiendommen 84/3 får atkomst fra Dalsjordvegen via ny gs-veg, jf Byggegrenser Veglovens generelle bestemmelser om byggegrenser gjelder 55 Gang- og sykkeltrafikk Tiltaket består av ca 1100 m ny GS-veg fra Dalsjordet til Bråten, og som knyttes til de kommunale vegene Dalsjordvegen og Stokkevegen i hhv sør og nord Samlet gir denne etappen sammenhengende tilbud til myke trafikanter langs rv 4 på vel 4 km mellom Kolberg og Redalen Kommunalt vegnett forbi Smedmoen og videre til fv 330 ved Fjordheim (ytterligere ca 28 km) er aktuelt for oppgradering, eventuelt supplert med nye GS-lenker, for å gjøre det mer attraktivt for myke trafikanter i en seinere etappe 56 Kollektivtrafikk Planforslaget fører ikke til endringer for kollektivtrafikken, og omfatter ikke tiltak for denne Dalsjordvegen trafikkeres av 3 daglige bussruter Øvrige bussruter på strekningen følger rv 4 og Stokkevegen og betjenes av etablerte holdeplasser utenfor planområdet 57 Landskapsbilde Tiltaket følger eksisterende vegkorridor og anses derfor ikke å ha stor påvirkning på landskapsbildet Omfang er knyttet til økte løsmasseskjæringer og fjellskjæring sør på strekningen Vegkorridoren blir i tillegg bredere Ved dreneringsbehov i forbindelse med inntrengning av grunnvann i løsmasseskjæringer skal eventuell plastring tildekkes av vegeterbare toppmasser for å sikre grønne skråninger 58 Nærmiljø/friluftsliv Tiltaket har nærføring til 3 bolighus, men inngrepet i hageareal er beskjedent Det knytter sammen rute for myke trafikanter, og vil ha stor positiv virkning for både nærmiljø og friluftsliv For beboere langs planområdet vil det nå bli mulighet for å krysse rv 4 i kulvert og komme seg trafikksikkert ned til Mjøsa 59 Naturmangfold Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold i området jf 8 i Naturmangfoldloven (NML) vurderer vi som bra med bakgrunn i at det blant annet er gjennomført kartlegging av naturtyper etter DNhåndbok 13 i området Det er i tillegg flere registreringer av planter og fugler i ulike nasjonale databaser SVV fikk kartlagt rv 4 for fremmede arter sommeren 2012 SVV har vært på befaring på strekningen høsten 2015 for en ekstra vurdering av planter og vassdragskryssinger Ingen verneområder eller sårbare naturtype vil bli påvirket at dette tiltaket Vi er heller ikke kjent med at det er viktige funksjonsområder eller trekkveger for dyr innenfor planområdet Det er ikke kjent at det finnes rødlistede plantearter på strekningen som vi må ta spesielt hensyn til Hvis det senere vil vise seg at det finnes sårbar flora eller fauna vil vi vurdere avbøtende tiltak jf 9 i NML Det finnes fremmede skadelige plantearter innenfor planområdet Statens vegvesens Handlingsplan for fremmede arter, Region øst (2011) vil være førende for hvilke tiltak vi vil sette inn ved behandling av fremmede arter Det vil bli gjennomført tiltak for å begrense spredning av hagelupin Hagelupin 8

11 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten finnes i såpass store mengder både nord og sør for planområdet at det ikke vil være hensiktsmessig å bekjempe arten da den raskt kan komme tilbake Begrensning av videre spredning av hagelupin gjennomføres videre via driftskontrakten for området jf 12 i NML Parkslirekne er en art SVV bekjemper hvis den befinner seg i anleggsområder jf 11 i NML Disse plantene og massene ved lokaliteten vil bli behandlet med forsiktighet og tatt hånd om for å sikre at planten ikke spres rundt i anleggsområdet Hvordan plantene skal behandles og fjernes vil bli nøye beskrevet i YM-plan i byggeplanleggingen Det renner to litt større bekker innenfor planområdet Ved befaring har vi konkludert med at disse bekkene ikke kan ha bestander av fisk, og vi planlegger ikke spesielle hensyn til fiskevandring, gyteperioder og annet Vassdragene har allikevel en verdi for andre organismer knyttet til vassdrag Vi har derfor fokus på å føre vassdragene mest mulig naturlig under vegen i kulverter med stor nok dimensjon til å ta imot vårflommer og styrtregn jf 12 i NML I anleggsperioden vil det bli satt krav som skal redusere faren for uønskede hendelser som feks forurensning fra anleggsmaskiner jf 9 i NML Dette er spesielt viktig nært vassdrag Dette vil bli beskrevet i YM-plan til byggeplanen 510 Kulturmiljø Det er ikke kjent at tiltaket vil komme i konflikt med kulturminner (Oppland fylkeskommune ref ) Meldeplikten etter kulturminnelovens 8 er innarbeidet i egen retningslinje til planbestemmelsene 511 Naturressurser Tiltaket med bygging av ny gs-veg beslaglegger en stripe med landbruksareal langs rv 4 Omdisponeringen av areal, avrundet oppover til nærmeste hele daa og fordelt på ulike kategorier, er vist i tabell, fig 5 Fulldyrket daa Skog daa Åpen fastmark daa Permanent Midlertidig Permanent Midlertidig Permanent Midlertidig Veggrunn Anleggsbelte Fig 5 Arealregnskap 512 Støy Det er gjennomført støyberegninger for bolig- og fritidseiendommer på strekningen med ny gang- og sykkelveg og utarbeidet en støyrapport, jf andre dokumenter 2 Statens vegvesen forholder seg i støysaker til Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) og veileder til denne Retningslinjen er veiledende og ikke rettslig bindende Fra veilederen siteres: «For rene miljøtiltak og gang- og sykkelvegtiltak som ikke endrer støyforholdene, bør det godtas at utbygger slipper støyutredning og avbøtende tiltak Imidlertid bør det alltid gjøres støyutredning og avbøtende tiltak når støyfølsom bebyggelse ligger i rød sone» I tillegg legges Vegdirektoratets notat om «Støyretningslinjen T-1442, praktisering i Statens vegvesen» til grunn ved vurderingen 9

12 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten Fig 6 Bolighus i rød sone uten tiltak Støyberegningene viser at 4 boliger ligger i rød sone (over 65 db(a) uten skjermingstiltak Av disse ligger 3 vest for rv 4 i starten på gs-strekningen ved Dalsjordet og 1 øst for rv 4 ved parsellslutt Bygging av gang- og sykkelveger utløser i seg selv ikke støytiltak hvis en økning i støynivået er mindre enn 3 db(a) i gul sone, dvs mellom 55 og 65 db(a) For bebyggelse i rød sone utløser det normalt tiltak, men kostnaden må vurderes i forhold til kostnaden totalt for prosjektet I og med at støykilden (trafikk på rv 4) ikke flyttes, fører dette tiltaket til minimale endringer i støynivået Det foreslås følgende tiltak: Eiendommen 83/81 vest for rv 4 Har fått gjennomført fasadetiltak i henhold til forurensningsforskriften Skjerming av uteplass vurderes i byggeplanfasen Eiendommen 83/79 vest for rv 4 Har fått gjennomført fasadetiltak i henhold til forurensningsforskriften Skjerming av uteplass vurderes i byggeplanfasen Eiendommen 84/14 vest for rv 4 Har skjermet uteplass Tilstand og effekt sjekkes i byggeplanfasen, og fasadetiltak vurderes Eiendommen 84/7 øst for rv 4 Det foreslås etablert støyvoll med h=05-15 m langs østsiden av rv 4, mellom riksvegen og Stokkevegen, over en lengde på ca 290 m Denne reduserer støynivået med 5-7 db(a) for huset i rød sone og for naboeiendommer i gul sone til db(a) 10

13 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten Fig 7 Planlagt støyvoll Tiltakene er vist og beskrevet på reguleringsplannivå, og krever videre vurdering og bearbeiding i byggeplanfasen Fasadetiltak besluttes på bakgrunn av en gjennomgang av tilstanden på bygningene Dette gjøres også i byggeplanfasen etter at reguleringsplanen er godkjent 513 Massehåndtering Masser fra linja vil bli nyttet til vegbyggingen og til støyvoll langs rv 4 Jf kap 512 og fig 7 Masser fra linja som er egnet til revegetering av vegskråninger og støyvoll tas vare på for dette formålet Planlagte TS-tiltak med bygging av driftsveg og atkomstveg til fritidsbebyggelse ved Braastad (sør for og utenfor planområdet) samordnes om mulig med gs-byggingen, slik at skjæringsmasser fra gsvegen kan nyttes her Resten av et eventuelt masseoverskudd kjøres til deponi Planen viser et midlertidig anleggsbelte langs den planlagte gs-vegen Dette settes i stand og føres tilbake til regulert formål når anlegget er avsluttet 514 Flom og skred Flom Planområdet ligger over for grensen for en 200-års flom i Mjøsa I dimensjoneringen av stikkrenner er den rasjonelle formelen for beregning av vannmengder og dimensjonering av stikkrenner/kulverter benyttet Størrelse på nedslagsfelt og andre nødvendige data for beregning av vannmengder er hentet fra NVE sitt Lavvannskart Nedbørsdata fra målestasjon på Gjøvik Skogstad er benyttet For øvrig er beregningene utført i henhold til retningslinjene gitt i SVV Håndbok N200 Det er benyttet 200 års gjentagelsesintervall for regnskyll og klimafaktor kf = 1,5 For bekken ved profil 50 gir beregningene en maksimal vannmengde på snaut 8400 l/sek Betongkulvert Ø2000 med muffe i frontmur vil ha nødvendig kapasitet Denne bekken er ført under rv 4 nedstrøms i kulvert med dimensjon b x h= 1,75 x 1,5 m Det er ikke registrert kapasitets- eller andre problemer med denne kulverten i perioder med mye nedbør og flom i bekken Med bakgrunn i disse beregningene samt erfaringen fra kulverten gjennom rv 4 for samme bekken, er betongkulvert Ø2000 lagt til grunn for planforslag og kostnadsberegning Skred Deler av gs-strekningen ligger innenfor aktsomhetsområdet for jord- flomskred, jf fig 8 og wwwskrednettno Areal regulert til andre utbyggingsformål enn veg er vist som hensynssone på 11

14 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten reguleringsplankartet og gitt tilhørende bestemmelse Dette skal sikre at byggetiltak ikke kan igangsettes uten at nødvendig krav til sikkerhet er ivaretatt, jf TEK Deler av dagens kommunale veg, Dalsjordvegen, som inngår i planområdet, ligger også innenfor aktsomhetsområdet for jord- og flomskred og for snøskred Fig 8 Aktsomhetsområde for skred Kilde wwwskrednettno Fig 9 Hensynssoner 515 Risiko, sårbarhet og sikkerhet ROS analyse I tilknytning til planarbeidet er det gjennomført en ROS-analyse, jf Andre dokumenter 1) En ROSanalyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor stor risiko de representerer Den utarbeides som grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen Analysen bidrar til økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum for øvrig Gjennomført ROS-analyse har ikke påvist stor risiko for noen av de undersøkte hendelsene Det skal seinere utarbeides en beredskapsplan for anleggsarbeidene, som en del av HMS-planen, og som tas i bruk når hendelser inntreffer 12

15 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten 6 Gjennomføring av forslag til plan 61 Framdrift og finansiering Tiltaket er prioritert i gjeldende Handlingsprogram for tiltak på riksvegnettet, med oppstart i 2017 Gjennomføringen avhenger av prioriteringen i de årlige budsjettene 62 Trafikkavvikling i anleggsperioden Det forutsettes at trafikken på riksveg 4 skal kunne avvikles i anleggsperioden uten tilrettelegging i form av omkjøringsveger Dette vil kunne bety noe trafikkforsinkelser i perioder av byggingen pga av nedsatt fartsgrense, evt lysregulering og kortere stengningsperioder 63 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal ivaretas Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøtema i forhold til lover og forskrifter Planen skal være både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt Statens vegvesen sin håndbok R760 Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt setter krav om at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt Særskilte miljøutfordringer i dette prosjektet er: Bekjempelse av den svartlistede arten Parkslirekne Begrense videre spredning av Hagelupin 7 Sammendrag av innspill Fra - innspill Oppland fylkeskommune, e-post Ikke kjente konflikter med kulturminner Minner om meldeplikten etter kulturminnelovens 8 og ber om at konkret retningslinje innarbeides i planen 2 Anbefaler at forslaget med SOSI- og pdf-fil oversendes kartverket for å sikre at det oppfyller nasjonal produktspesifikasjon 3 Minner om kravene til medvirkning i pbl 51 og forventer at planbeskrivelsen gjør rede for medvirkningsopplegget Fylkesmannen i Oppland, brev Fylkesmannen er positiv til tiltaket og tilrettelegging for økt gange og sykkelbruk 2 Ber om at det legges vekt på å begrense inngrepet og unngå strid mellom arealbruk i kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen Det bør utarbeides et arealregnskap som viser størrelsen på arealer som blir omdisponert og til hvilket formål 3 Fylkesmannen har ingen merknader til vurderingen i forhold til forskrift om konsekvensutredning 4 Forutsetter at inngrep i dyrka mark gjøres så lite som mulig bla med henvisning til Stmeld nr 26 ( ) og Meld St 9 ( ) samt Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Ber om arealregnskap som viser avgang av jordbruksarealer 5 Gjør oppmerksom på at naturmangfoldlovens (nml) prinsipper i 8-12 skal legges til grunn Ber om at Statens vegvesens kommentar 1 Innarbeidet i planmaterialet 2 Følges opp 3 Kravene i pbl er fulgt opp og gjort rede for i planbeskrivelsen 1 Tas til etterretning 2 Det legges til rette for en standard løsning med grøft som trafikkskille mot rv 4 Arealregnskap som viser omdisponering av arealer er utarbeidet og inngår i planmaterialet 3 Tas til etterretning 4 Planforslaget er basert på gjeldende normaler Arealregnskap som viser omdisponeringen av arealer er innarbeidet i planbeskrivelsen 13

16 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten vurderinger etter nml innarbeides planbeskrivelsen, og at det tas hensyn til naturverdier gjennom bruk av arealformål og bestemmelser 6 Fylkesmannen er ikke kjent med at det er registrert arter eller naturtyper med særlig verdi for biologisk mangfold i planområdet 7 Det må legges vekt på å ikke å hindre vannlevende organismers vandringsmuligheter og ikke øke faren for oppstuving Det bør gis bestemmelse om arbeid som kan gi tilslamming av bekken/elva skal gjennomføres i tidsrommet 15 juni 15 september 8 SOSI-fil og pdf-fil sendes Statens kartverk Norges vassdrags- og energidirektorat, brev Peker på at planområdet omfatter både potensielt skredutsatte områder og vassdrag Hensynssoner med tilhørende bestemmelser må ivareta dette på en tilfredsstillende måte, jf sikkerhetskrav gitt i TEK 10, dersom man regulerer inn annet byggeareal enn vegbane med utslag 2 Anbefaler at vassdragskryssinger gjennomføres med brukonstruksjoner og dimensjoneres for 200-års flom + klimapåslag samt utformes vassdragsteknisk tilfredsstillende 3 Tiltaket må ikke påvirke faren for skred for eksisterende bebyggelse på en negativ måte Viser til TEK og 73 Bjørn W Engevold, brev Ønsker tiltaket velkommen 2 Forutsetter at gs-vegen blir atkomst til sin eiendom og at den da blir dimensjonert deretter, og vedlikeholdt slik at den er framkommelig til enhver tid Stiller spørsmål om eksisterende avkjørsel fra rv 4 må beholdes for å sikre døgnkontinuerlig atkomst Hans Christian Knutsen, e-post Er positiv til tiltaket, men mener avlastningsvegen burde kommet først 2 Peker på mange nestenulykker i krysset mellom rv 4 og Dalsjordvegen ved Kolberg 5 Vurdering etter naturmangfoldloven er innarbeidet i planbeskrivelsen 6 Tas til etterretning 7 Tatt hensyn til ved valg av løsning Det skal utarbeides YM-plan som sikrer hensynet til disse og andre miljøforhold i det videre arbeid med prosjektering og bygging 8 Følges opp 1 Ivaretatt i planen 2 Vurdert ved valg av løsning og dimensjonering 3 Tiltaket vurderes ikke å påvirke skredfaren for eksisterende bebyggelse 1 Tas til etterretning 2 GS-vegen vil tjene som atkomst til 3 boligeiendommer og er dimensjonert for dette Den skal driftes og vedlikeholdes i henhold til gjeldende krav for denne type veger Å redusere antallet direkte avkjørsler fra rv 4 er viktig for trafikksikkerheten Dagens avkjørsel fra rv 4 blir derfor stengt 1 Dette forstås slik at avlastningsvegen, som omtales, er lokalveg på strekningen Bråstad Kolberg Rekkefølgen er i henhold til prioritering og rammer i gjeldende handlingsprogram for riksveger Dette er første etappe der målsettingen er å tilrettelegge for et mer sammenhengende tilbud til myke trafikanter langs rv 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua 14

17 Planbeskrivelse - Detaljregulering for rv 4 gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten 2 I handlingsprogrammet er også TS-tiltak langs prioritert I dette inngår bla avkjørselssanering på strekningen Bråstad og Kolberg 8 Oppsummering og anbefaling Reguleringsplanen for «Rv 4 Gang- og sykkelveg Kolberg Bråten» legges med dette ut til offentlig ettersyn Berørte varsles om ettersynet gjennom annonse og brev 9 Plankart og reguleringsbestemmelser Planen består av 4 plankart De er nedfotografert til A3 og følger som vedlegg 1 Reguleringsbestemmelser følger som vedlegg 2 10 Vedlegg 1 Reguleringsplankart 2 Reguleringsbestemmelser 3 ROS-analyse 11 Andre dokumenter 1 Teknisk plan 2 Støyrapport 15

18 o_v2 Kartopplysninger Tegnforklaring Bebyggelse og anlegg (nr 1) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (nr 2) o_v PV o_gs Landbruks-, natur- og friluftsformål (nr 5) Bruk og vern av sjø og vassdrag (nr 6) Faresone (bokstav a) H310_ Sone med angitte særlige hensyn (bokstav c) H560_ Anlegg- og riggområde (nr 1) # Linjesymboler mv o_ Illustrasjoner uten rettslig virkning GJØVIK SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Kilde for basiskart: Dato for basiskart: Koordinatsystem: EUREF89 UTM32 Høydegrunnlag: MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER Revisjon KOMMUNESTYREVEDTAK NN54 FKB 2014 DETALJREGULERING FOR Rv 4 G/s-veg Kolberg - Bråten Kunngjøring av oppstart 1gangsbehandling / SVV sitt utleggingsvedtak, jfr PBL 3-7 3ledd Offentlig ettersyn 2 gangsbehandling, Planutvalget Kommunestyrets vedtak Ekvidistanse 1M Kartmålestokk: 1:1000/A1 Arealplan-ID Forslagstiller STATENS_VEGVESEN Kartprodusent: SAKS- NR DATO SIGN PLANEN UTARBEIDET AV: PLANNR TEGNNR SAKSBEH Statens vegvesen 1/4 Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av Dato TITTEL

19

20 Kartopplysninger Tegnforklaring Bebyggelse og anlegg (nr 1) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (nr 2) o_v PV o_gs Landbruks-, natur- og friluftsformål (nr 5) Bruk og vern av sjø og vassdrag (nr 6) Faresone (bokstav a) H310_ Sone med angitte særlige hensyn (bokstav c) H560_ Anlegg- og riggområde (nr 1) # Linjesymboler mv o_ Illustrasjoner uten rettslig virkning GJØVIK SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Kilde for basiskart: Dato for basiskart: Koordinatsystem: EUREF89 UTM32 Høydegrunnlag: MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER Revisjon KOMMUNESTYREVEDTAK NN54 FKB 2014 DETALJREGULERING FOR Rv 4 G/s-veg Kolberg - Bråten Kunngjøring av oppstart 1gangsbehandling / SVV sitt utleggingsvedtak, jfr PBL 3-7 3ledd Offentlig ettersyn 2 gangsbehandling, Planutvalget Kommunestyrets vedtak Ekvidistanse 1M Kartmålestokk: 1:1000/A1 Arealplan-ID Forslagstiller STATENS_VEGVESEN Kartprodusent: SAKS- NR DATO SIGN PLANEN UTARBEIDET AV: PLANNR TEGNNR SAKSBEH Statens vegvesen 2/4 Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av Dato TITTEL

21

22 PV5 o_v2 #1 H310_1 H560_2 H560_1 Bekk #2 #3 H310_2 #4 o_gs1 o_v1 PV4 Kartopplysninger Tegnforklaring Bebyggelse og anlegg (nr 1) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (nr 2) o_v PV o_gs Landbruks-, natur- og friluftsformål (nr 5) Bruk og vern av sjø og vassdrag (nr 6) Faresone (bokstav a) H310_ Sone med angitte særlige hensyn (bokstav c) H560_ Anlegg- og riggområde (nr 1) # Linjesymboler mv o_ Illustrasjoner uten rettslig virkning GJØVIK SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Kilde for basiskart: Dato for basiskart: Koordinatsystem: EUREF89 UTM32 Høydegrunnlag: MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER Revisjon KOMMUNESTYREVEDTAK NN54 FKB 2014 DETALJREGULERING FOR Rv 4 G/s-veg Kolberg - Bråten Kunngjøring av oppstart 1gangsbehandling / SVV sitt utleggingsvedtak, jfr PBL 3-7 3ledd Offentlig ettersyn 2 gangsbehandling, Planutvalget Kommunestyrets vedtak Ekvidistanse 1M Kartmålestokk: 1:1000/A1 Arealplan-ID Forslagstiller STATENS_VEGVESEN Kartprodusent: SAKS- NR DATO SIGN PLANEN UTARBEIDET AV: PLANNR TEGNNR SAKSBEH Statens vegvesen 3/4 Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av Dato TITTEL

23

24 PV6 #5 o_gs1 o_avg1 o_v3 o_v1 Kartopplysninger Tegnforklaring Bebyggelse og anlegg (nr 1) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (nr 2) o_v PV o_gs Landbruks-, natur- og friluftsformål (nr 5) Bruk og vern av sjø og vassdrag (nr 6) Faresone (bokstav a) H310_ Sone med angitte særlige hensyn (bokstav c) H560_ Anlegg- og riggområde (nr 1) # Linjesymboler mv o_ Illustrasjoner uten rettslig virkning GJØVIK SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Kilde for basiskart: Dato for basiskart: Koordinatsystem: EUREF89 UTM32 Høydegrunnlag: MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER Revisjon KOMMUNESTYREVEDTAK NN54 FKB 2014 DETALJREGULERING FOR Rv 4 G/s-veg Kolberg - Bråten Kunngjøring av oppstart 1gangsbehandling / SVV sitt utleggingsvedtak, jfr PBL 3-7 3ledd Offentlig ettersyn 2 gangsbehandling, Planutvalget Kommunestyrets vedtak Ekvidistanse 1M Kartmålestokk: 1:1000/A1 Arealplan-ID Forslagstiller STATENS_VEGVESEN Kartprodusent: SAKS- NR DATO SIGN PLANEN UTARBEIDET AV: PLANNR TEGNNR SAKSBEH Statens vegvesen 4/4 Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av Dato TITTEL

25

26 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR Rv 4 Gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten Plandato: Sist revidert: Godkjent: Planid: PLANENS FORMÅL Formålet med prosjektet er å legge til rette for gående og syklende langs rv 4 på strekningen Kolberg - Bråten Godkjent reguleringsplan gir grunnlag for å gjennomføre tiltak på strekningen 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart 3 REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jfr Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5 og 12-6: Reguleringsformål (PBL 12-5): Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5 nr 1) - Boligbebyggelse, privat formål Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5 nr 2) - o_v Kjøreveg, offentlig formål - o_gs Gang- og sykkelveg - PV privat atkomstveg - Annen veggrunn, grøntareal Landbruks-, natur- og friluftsformål (PBL 12-5 nr5) - Områder til landbruksformål Hensynssoner (PBL 12-6): - Fareområde, skred Bestemmelsesområder (PBL 12-7) - Midlertidig rigg og anleggsområde REGULERINGSPLAN FOR Rv 4 GS-veg Kolberg-Bråten PLANBESTEMMELSER Side 1 av 3

27 4 FELLESBESTEMMELSER 41 Avvik Mindre avvik i skråningsutslag innenfor planområdet vil kunne skje som følge av uforutsette forhold, som feks grunnforhold eller mangler ved kartgrunnlaget Det kan medføre at areal som skal disponeres til vegformål avviker noe fra det som framgår av formålsgrensene i planen Areal som ikke disponeres til vegformål, forutsettes disponert som tilstøtende formål Ved større avvik fra formålsgrense, vil det være behov for å søke om dispensasjon, eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter pbl Om avviket fra planen er så betydelig avgjøres av kommunen 42 Sikt i kryss og avkjørsler Ved alle kryss og avkjørsler skal det være fri sikt i samsvar med vegnormalene 43 Naturmiljø Under anleggsarbeidet eller annen virksomhet innenfor planområdet skal det vises aktsomhet for å unngå skade på arter, naturtyper mv (jf lov om forvaltning av naturens mangfold) Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding av anlegget 44 Terrengbehandling Hensyn til landskapet skal sikres gjennom utarbeidelse av byggeplan og gjennom videre arbeid i anleggsfasen Prinsipp for terreng- og landskapstilpasning, samt krav til tekniske anlegg og revegetering skal gå fram av planen Alle inngrep som blir gjort i forbindelse med veganlegget, skal utføres med nødvendig forsiktighet og med omtanke for terreng og utseende Terrengbehandling skal være ferdig samtidig med resten av veganlegget 5 REGULERINGSFORMÅL BEBYGGELSE OG ANLEGG 51 Boligbebyggelse - Planen bekrefter deler av 3 boligtomter SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 53 Veg I offentlig trafikkområde kan det anlegges kjøreveg, gangveg, kantstopp for buss etc Her inngår også annet nødvendig trafikkareal som fylling, skjæring, grøfter for overvann, evt murer, stabiliserende tiltak, støyvoller ol - o_v1, o_v2 og o_v3 skal benyttes til kjøreveg offentlig formål - o_gs1 skal benyttes til gang- og sykkelveg På strekningen profil er gang- og sykkelvegen tillat brukt som adkomstveg for følgende eiendommer: boligeiendommene gnr/bnr 83/81, 83/79, 83/14 og til lagerplass på 84/3 - PV1-6 skal benyttes som private atkomstveger - Annen veggrunn grøntareal Skal benyttes til annet trafikkareal som fyllinger, skjæringer, grøfter, støyvoll og andre sidearealer, stabiliserende tiltak, samt nødvendige tekniske installasjoner - o_avg1 er regulert til støyvoll med høyde 0,5 1,5 m over kjørebane rv 4 REGULERINGSPLAN FOR Rv 4 GS-veg Kolberg-Bråten PLANBESTEMMELSER Side 2 av 3

28 LANDBRUKS-, NATUR-, OG FRILUFTFORMÅL 58 Landbruk - Området skal benyttes til landbruksformål 6 HENSYNSSONER 61 Fareområde - Område med potensiell skredfare, #1 og #2 Utbyggingstiltak, jf pbl 20 1a og j) I disse områdene kan det bare gjennomføres tiltak hvis tilstrekkelig sikkerhet, jf krav til sikkerhet i TEK er dokumentert ivaretatt før byggestart 7 BESTEMMELSESOMRÅDE 71 Midlertidig rigg- og anleggsområde - I anleggsperioden kan områdene regulert til bolig-, landbruks-, natur- og friluftsområder nyttes til riggplass, anleggsveger, mellomlagring av masser, og parkering av anleggsmaskiner Etter avsluttet anlegg opphører midlertidig reguleringsformål Områdene skal ryddes og settes i stand og formålet gå over til formål som vist i planen seinest et år etter at anlegget er avsluttet Riggområde for maskiner (oppstillingsplass, verksted og påfylling av drivstoff mm) skal ligge minst 25 m fra vassdrag (inkl bekker) i området 8 RETNINGSLINJER 81 Kulturminner - Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 m Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturarvenhet, jf lov om kulturminner 8, annet ledd De som utfører arbeidet i marken skal gjøres kjent med denne bestemmelsen REGULERINGSPLAN FOR Rv 4 GS-veg Kolberg-Bråten PLANBESTEMMELSER Side 3 av 3

29

30 Rv 4 Gang- og sykkelveg Kolberg Bråten ROS-analyse I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf Plan- og bygningsloven 4-3) Hensikten med den er å utarbeide et grunnlag for planleggingen av tiltaket, slik at beredskapsmessige hensyn ivaretas Analysen viser hvor det er behov for å ta spesielle hensyn i planleggingen og byggingen av tiltaket ROS-analysen bygger på det planmaterialet og de opplysninger som foreligger før planen legges ut til offentlig ettersyn (september 2015) Analysen skal gjøre rede for de mest sannsynlige hendelsene i planområde Den er utarbeidet av fagansvarlige personer fra vegvesenet sin prosjektgruppe i forbindelse med reguleringsplanen for tiltaket Risiko: Uttrykker den faren som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner Risiko er et produkt av sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser Sårbarhet: Er et uttrykk for evnen til å fungere og oppnå sine mål når systemet er utsatt for påkjenninger Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i: Grad av sannsynlighet Markering av Kommentar/Tiltak grad (S) Usannsynlig (1) Hendelser er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner Lite sannsynlig (2) Kan skje Sannsynlig (3) Kan skje av og til Svært sannsynlig (4) Kan skje ofte Vurdering av konsekvens for uønskede hendelser er delt i: Grad av konsekvens Markering av Kommentar grad (K) 1 Ubetydelig (1) Ingen person eller miljøskade 2 Mindre alvorlig (2) Få/små personskader eller miljøskader 3 Alvorlig (3) Person eller miljøskader som krever behandling 4 Svært alvorlig (4) Personskader som medfører død eller varige nedsatt funksjoner, - Langvarige miljøskader

31 Risikoen av hendelsene er her framstilt i diagram: Konsekvens 1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig 3 Alvorlig 4 Svært alvorlig Sannsynlighet 4 Svært sannsynlig 3 Sannsynlig 2 Lite sannsynlig 1 Usannsynlig Enkle tiltak skal vurderes gjennomført Tiltak skal vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte Rimelige tiltak skal vurderes gjennomført Mulige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen under: Hendelser / situasjon NATUR- OG MILJØFORHOLD Ras/skred/flom/grunn 1 Masseras/-skred 2 Fare for utglidning (geoteknisk ustabilt 3 Snø-/isras Aktuelt Sannsynlig Ja 1 2 Nei Ja 1 2 Konsekvens Risiko Kommentar/ Tiltak Kilde NVE - Potensielt jord flomskredfare innenfor planområde langs ny GS-veg og langs eksisterende kommunal veg (Dalsjordvegen) Kilde: NVE Utløpsområde innenfor planområdet langs eksisterende kommunal veg (Dalsjordvegen) 4 Flom/oversvømmelse Nei Kilde: NVE 5 Flom i bekk (også Stikkrenner er dimensjonert etter gjeldende normaler Ja 2 2 lukket bekk) 6 Radongass Nei Ikke relevant Vær- og vindforhold 7 Vindutsatt Nei Området er ikke spesielt vindutsatt 8 Nedbørutsatt Ikke spesielt utsatt, men ekstremnedbør kan forekomme her Ja 2 2 som ellers Stikkrenner er dimensjonert i henhold til gjeldende krav Natur og kultur 9 Sårbar flora Ja 1 2 Det skal sikres at hagelupin og eventuelt andre svartelistede planter som oppdages under arbeidet ikke sprer seg videre jamfør Statens vegvesen sin Handlingsplan for fremmede arter, Region øst (2011) 10 Sårbar fauna/fisk 11 Verneområder 12 Vassdragsområde Nei Nei Ja 2 1 Forekomst av parkslirekne innenfor planområdet (langs ny GS-veg) bekjempes Ingen registrerte sårbare arter Bekken som krysser vegen regnes ikke som fiskeførende Anleggsarbeidet skal ikke føre til tilslamming eller tilførsler av annen forurensning Sikres i kontrakt og YM-plan Avrenning fra veg og anlegg gir lite tilførsler av næringssalt

32 Hendelser / situasjon Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ Tiltak 13 Automatisk fredete Kilde: Rapport fra OFK, Kulturarvenheten Nei kulturminner 14 Kulturmiljø Nei Kilde: Rapport fra OFK, Kulturarvenheten 15 Område for idrett/leik Nei Tilgjengelighet Positiv endring i forhold til dagens situasjon 16 Rekreasjonsområde Nei Jf pkt Vannområde for friluftsliv Nei 18 Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc) Nei MENNESKESKAPTE FORHOLD Strategiske områder/funksjoner 19 Veg, bru, knutepunkt Nei Etablering av gang- og sykkelveg betyr utvidelse av vegarealet og beslaglegger dyrket mark, skogs- og beitemark og tomtegrunn 20 Bygning/område for institusjon(er) Nei 21 Bygning/område knyttet til religion Nei 22 Brann/politi/sykebil Nei GS-vegen vil tjene som atkomstveg for tre bolighus 23 Kraftforsyning Nei 24 Vannforsyning Nei 25 IKT-installasjoner Nei 26 Områder for Se pkt 15 Nei idrett/leik 27 Industri Nei 28 Park/rekreasjonsområde? Nei Forurensingskilder 29 Trafikk Det ventes ikke merkbar endring i trafikkmengde eller Nei sammensetning Tiltaket innebærer imidlertid tilrettelegging for gående og syklende, dvs redusert bilbruk 30 Støy og uro i Ivaretas i kontrakt og YM-plan Ja 3 2 anleggsfasen 31 Akutt forurensing Trafikkulykker og uhell med lekkasjer fra anleggsmaskiner Ja 2 3 Forurensning som følge av anleggsvirksomheten forebygges med klare krav i kontrakt, YM-og HMS plan 32 Støv i Ivaretas i kontrakt og YM-plan for å redusere eventuelle Ja 3 2 anleggsperioden ulemper 33 Landbruk Nei 34 Høgspentlinje (stråling) Nei 35 Støy Tiltaket endrer ikke støyforholdene Planen omfatter forslag i Ja 3 2 form av fasadetiltak eller støyskjerming for bolighus i rød sone, jf T Avfallsbehandling Ja 3 1 Ivaretas gjennom avfallsplan, YM-plan og krav i kontrakt

33 Hendelser / situasjon Aktuelt Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ Tiltak Transport 38 Ulykker med farlig gods 39 Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Nei Nei Trafikksikkerhet 40 Møteulykker Nei Ikke tiltak eller endring på rv 4 Kun grøfterensk og siktbedrende tiltak som vegetasjonsrydding på Dalsjordevegen 41 Ulykke i av- 1 3 Avkjørselssanering en bedring i forhold til dagens situasjon /påkjørsler Ja 42 Ulykker med gående /syklende Ja 2 4 GS-veg bygges Differensiert system legger til rette for økt gangtrafikk og sykkelbruk 43 Viltpåkjørsler Nei 44 Ulykke i forbindelse Ja 2 3 Sikkerhetsvurdering gjennomføres i RISKEN (SHA-plan) med anleggstrafikk 45 Andre ulykkespunkt Nei 46 Utrykningskjøretøy Nei Andre forhold 48 Sabotasje og terrorhandlinger Ja 1 1 Konklusjon: ROS-analysen har ikke påvist stor risiko for noen av de undersøkte hendelsene Tiltaket vil føre til bedre framkommelighet og sikkerhet for alle trafikantgrupper Det skal utarbeides en beredskapsplan for anleggsvirksomheten, som en del av SHA-planen Den tas i bruk når uønskede hendelser inntreffer

34

35 Statens vegvesen Region øst Ressursavdelingen Postboks LILLEHAMMER Tlf: ( ) vegvesenno Trygt fram sammen

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

PLANKART OG BESTEMMELSER

PLANKART OG BESTEMMELSER Reguleringsplan PLANKART OG BESTEMMELSER Fv226 E16-Begna Bruk, gang- og sykkelveg Sør-Aurdal kommune Region øst Fagernes, traf : 10 11 2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for:

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 57, GS-veg Vennolumsvegen Trintom skole I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven

Detaljer

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik.

Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. Reguleringsplan for fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau Hans Mustads gate/marcus Thranes gate, Gjøvik. REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT Avgrensing av planområdet Regulert område er vist med plangrense på

Detaljer

Rv. 4 Gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten Vedtatt i Gjøvik kommunestyre i sak 41/16

Rv. 4 Gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten Vedtatt i Gjøvik kommunestyre i sak 41/16 REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Rv. 4 Gang- og sykkelveg Kolberg - Bråten Gjøvik kommune Vedtatt i Gjøvik kommunestyre 28.04.2016 i sak 41/16 Revidert 26.02.2016 Region øst Lillehammer, R.vegkt Dato: November

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FV.51 ROGNE SKULE-KYRKJEBERGVEGEN 1 Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanens skal legge til rette for anleggelse av en gang og

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING Plankart og bestemmelser Rv. 4 Hadeland Sandvold Amundrud Gran kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0 3780 Dimensjoneringsklasse: UH5 Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT):

Detaljer

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune

Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Forslag til detaljregulering Forslag til planbestemmelser Rv. 4 Hadeland Parsell: Nytt Amundrudkryss Gran kommune Region øst Prosjekt Vestoppland 6.6.217 OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA. AREALFORMÅL Området er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens 12-5:

DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA. AREALFORMÅL Området er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningslovens 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER ( PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 12-7) DETALJREGULERING FOR FV.16 JERNBANEUNDERGANGEN PÅ GRUA Sist revidert av Lunner kommune:20.10.2016 Plan nr. 0533-2016-0006 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune

Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune REGULERINGSPLAN Planbestemmelser Rv. 2 Kirkenær - Åsnes grense PlanID: 2016003 Vedlikeholdsprosjekt Grue kommune Region øst Hamar kontorsted Januar 2018 Reguleringsbestemmelser Rv.2 Kirkenær Åsnes grense.

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 244 Håjenkrysset - kryssutbedring I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROS-analysen bygger på det

Detaljer

2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert

2 PLANAVGRENSING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR RV. 3 GRUNDSET NORD AREALPLAN-ID 2016 _ Bestemmelser datert: 27.06.2016 Vedtatt av kommunestyret, sak /16:...2016 Tilhørende dokumenter: - Planbeskrivelse

Detaljer

Innfartsparkering ved nytt Elvestadkryss,

Innfartsparkering ved nytt Elvestadkryss, FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN Planhefte Innfartsparkering ved nytt Elvestadkryss, E18 Rambøll AS Hobøl kommune Region øst Prosjektavdeling øst, E18 Ørje - Vinterbro Dato: 12. september 2016 FORORD Statens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave REGULERINGSBESTEMMELSER. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 FORMÅLSPARAGRAF... 3

Detaljer

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode ROS - ANALYSE Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet fv. 84 Furnesvegen sykkelveg med fortau. ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige, miljømessige

Detaljer

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru

Fauske kommune. Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru Fauske kommune PlanID: 2015002 Dato: 07.03.2016 Dato for siste revisjon: 10.05.2016 Dato for kommunestyrets vedtak: Forslag til Planbestemmelser Detaljregulering for E6 Finneidstraumen bru 1 GENERELT 1.1

Detaljer

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5:

1-2 Reguleringsformål Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) 12-5: LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR rv. 23 Dagslett Linnes, Tverrslag (Detaljregulering) Dato: 13.12.2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1 Planens formål Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan-

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR FV. 16, G/S-VEG LIERSKOGEN-AKERSHUS GRENSE Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31. mai 2017. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ]

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID ] Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 42 HOVLANDSVEIEN, EIGERSUND KOMMUNE [Plan-ID 19820004-01] Bestemmelsene er datert: 22.04.2015 Dato for siste

Detaljer

FORORD. Reguleringsplanen består av 2 reguleringskart.

FORORD. Reguleringsplanen består av 2 reguleringskart. FORORD Rambøll har på oppdrag av Statens vegvesen utarbeidet reguleringsplan for ny E18 Knapstad Akershus grense samt reguleringsplan for ny E18 Skaug bru - Bergerveien i Hobøl og Ski kommuner. Førstnevnte

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

PLANKART OG BESTEMMELSER

PLANKART OG BESTEMMELSER FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANKART OG BESTEMMELSER REGULERINGSENDRING AV E6 KVAM SJOA Kommune Nord-Fron og Sel Region øst Fagernes, traf : 30.mars 2017 PLANBESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING AV E6

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn

Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Fv. 220 Bagn-Reinli Offentlig ettersyn Åpent møte 20.august Bagn Bedehus 20.10.2015 Åpent møte 20.august Prosjektmedarbeidere Statens vegvesen: Bjørn Nyquist Anne Line Heksem Eigil Andersen Martha Karlsen

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering

Planen vil delvis erstatte følgende områder i reguleringsplan for Kilbognesodden: - Friluftsområder på land - Privat veg parkering BESTEMMELSER Dato: 30.06.2014 Revidert: Vedtatt: 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1.1 PLANTYPE Planen er en detaljregulering etter Plan- og bygningslovens 12-3. 1.2 FORMÅL Detaljreguleringen skal

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg

Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg Re g u l e r i n g s p l a n Fv.51 Hesla bru - Sislevegen, fortau og gs-veg HP01 km 0,084-0,323 Gol kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 0-320 Fartsgrense: 50 km/t Trafikkgrunnlag (ÅDT): 2300 Kartdatum: Euref89

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Fv. 155 Hørstadskauen - Nordenga. Plan ID: 05020365. Gjøvik kommune. Region øst

REGULERINGSPLAN. Fv. 155 Hørstadskauen - Nordenga. Plan ID: 05020365. Gjøvik kommune. Region øst PLANHEFTE HØRINGSUTGAVE REGULERINGSPLAN Fv 155 Hørstadskauen - Nordenga Plan ID: 05020365 Gjøvik kommune Region øst September 2015 Innhold 1 Innledning 3 2 Bakgrunn for planforslaget 4 21 Planområdet

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN

BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN BALSFJORD OG TROMSØ KOMMUNE FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR E8 LAVANGSDALEN PARSELL STORSKREDA SØRBOTN Dato: 09.09.2011 Dato for siste revisjon: 09.09.2011 Dato for kommunestyrets

Detaljer

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien

Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien Nasjonal planid: 01061155 Planbestemmelser Forslag til detaljreguleringsplan for del av Råkollveien (Kilde: Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre +

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp

Detaljregulering for Rv oppgradering av holdeplasser Torp DETALJREGULERINGSPLAN Reguleringsestemmelser Foto er fra Hafslund holdeplass som ligger på rv.111 i Sarpsborg kommune. Kilde: Statens vegvesen. Detaljregulering for Rv. 111- oppgradering av holdeplasser

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 2011005. DETALJREGULERING E16 ØYE - EIDSBRU 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering. Planen er fremmet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Rv. 111 Holdeplasser. Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Rv. 111 Holdeplasser. Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Rv. 111 Holdeplasser Torpebergveien - Vesten Fredrikstad kommune Region øst Moss kontorsted Vedtatt 20.10.2016 Riksveg 111 Holdeplasser, Fredrikstad kommune Nasjonal planid: 01061140

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Fv. 128 Gang- og sykkelveg. Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Fv. 128 Gang- og sykkelveg. Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Fv. 128 Gang- og sykkelveg Slitu-Sekkelsten Askim kommune og Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted Juni 2016 1. FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen er å gi et

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST

REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, PLAN 11442012002 (R601, R602 OG R603) KVITSØY KOMMUNE Vedtatt i Kvitsøy kommunestyre

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE EIDSVOLL KOMMUNE PLAN: Vilberg Helsetun, gbnr. 17/178 m.fl. PLANID: r023730000 25.09.2017, Pir II Oslo AS BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune

REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING. Vang kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave REGULERINGSENDRING E16 KVAMSKLEIVA - RASSIKRING Vang kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 10. januar 2018 Forord Statens vegvesen Region øst legger med dette fram forslag

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD TOPP 09.11.2016 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGPLAN MED BESTEMMELSER REGULERINGSFORSLAG. Prosjekt: Fv. 152 Måna - Gislerud. Kommune: Frogn

FORSLAG TIL REGULERINGPLAN MED BESTEMMELSER REGULERINGSFORSLAG. Prosjekt: Fv. 152 Måna - Gislerud. Kommune: Frogn FORSLAG TIL REGULERINGPLAN MED BESTEMMELSER REGULERINGSFORSLAG Prosjekt: Fv. 152 Måna - Gislerud Kommune: Frogn Region øst Vegavdeling Akershus : 05.02.2015 1 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Riksveg 22 Gang- og sykkelveg. Trømborg kirke Eidsberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 17.03.2015 Riksveg 22 Gang- og sykkelveg, Trømborg kirke Nasjonal planid: 20140001 1. FORMÅLSPARAGRAF

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for Fv 51GS nordover fra Rogne skole I tilknytning til reguleringsplanarbeidet er det utført en analyse av risiko og sårbarhetsforhold. ROSanalysen bygger på det planmaterialet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1)

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID _FIGS1) DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 519 FINNØYVEGEN, JUDABERG-NÅDÅ, FINNØY KOMMUNE (PLAN-ID 108-2016_FIGS1) FORSLAG TIL BESTEMMELSER HØRINGSUTKAST Dato for siste revisjon: 24.05.2017 Dato

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Astrid Hanssen. Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra. Trondheim kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Astrid Hanssen Detaljregulering for fv. 707 Berg - Stormyra Trondheim kommune Region midt Trondheim kontorsted 11.07.2015 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan fv.

Detaljer

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret:

Planidentifikasjon: Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Planidentifikasjon: 1571 20120001 Sak/arkivnr: 2009/690 Planforslagsdato: 21.06.2012 Revidert etter innkomne merknader: Vedtatt i kommunestyret: Reguleringsplan E 39 Halsa fergekai. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING

1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSING Dato: 30/12/2013 Revidert: 12/03/2014 Vedtatt: 1.1 Plantype Planen er en detaljregulering etter Plan og bygningslovens 12 3 1.2 Formål Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

PLANKART OG BESTEMMELSER

PLANKART OG BESTEMMELSER FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANKART OG BESTEMMELSER Fv 33 Skartjednet - Tonsvatnet Tonsåsen Nord-Aurdal kommune Region øst Fagernes, traf : 28102015 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV33

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan for Vinterhugu Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING FOR STEINBRUDD VED GAMVIKVEIEN I MEHAMN, GAMVIK KOMMUNE, PLAN-ID 201403. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter detaljreguleringsplan for steinbrudd

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KF Notat nr. 00 Dato 2016/12/19 Til Lier kommune Fra Rambøll Kopi 1. RISIKO OG SÅRBARHET 1.1 Hensikt og metode Hensikten med

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg

Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg REGULERINGSBESTEMMELSER Høringsutgave Detaljreguleringsplan for Riksveg 22 Gang- og sykkelveg Trømborg kirke Eidsberg kommune Region øst Moss kontorsted 14.08.2014 1. FORMÅLSPARAGRAF Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE

VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE VANG KOMMUNE BESTEMMELSER FOR PLAN 0545R085. DETALJREGULERING NYSTUEN SOGN OG FJORDANE GRENSE 1. AVGRENSNING OG REGULERINGSFORMÅL Planen er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens 12-3, detaljregulering.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR RV. 36 SKYGGESTEIN SKJELBREDSTRAND Dato for siste revisjon av plankartet: 2015-03-23 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 23. mars 2015 1 GENERELT

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Ramstadåsen. Nannestad kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å detaljregulere for frittliggende småhusbebyggelse innenfor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2012102 SYKKELSTAMVEGEN DELSTREKNING KOMMUNEGRENSE MED STAVANGER TIL SMEAHEIA Datert 6.12.2013... 1 Formål med reguleringsplanen 1.1 Formål Formålet

Detaljer

PLANKART OG BESTEMMELSER

PLANKART OG BESTEMMELSER FORSAG TI DETAJREGUERIG PAKART OG BESTEMMESER REGUERIGPA FOR GAG- OG SYKKEVEG AGS E136 MEOM SOSIDA OG BJORI Kommune Region øst Fagernes, traf : 06.09.2017 PABESTEMMESER Reguleringsplan for g/s-veg langs

Detaljer

PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI

PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI STANGE KOMMUNE PLAN NR 276 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 228, STRANDLYKKJA MJØSLI Dato: 30.01.2013 Sist revidert: 04.09.2013 Plankart er datert: 30.01.2013 Plankart sist revidert: 30.01.2013 Planen opphever

Detaljer

Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657. Forslagsstiller: tegn_3 Analyse utført av: tegn_3 as v/mre

Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657. Forslagsstiller: tegn_3 Analyse utført av: tegn_3 as v/mre 11.06.15 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Skorsteinen Plannavn: Detaljregulering Skorsteinen, planid 657 Kommune: Harstad kommune Plantype: Detaljregulering Forslagsstiller: tegn_3 Analyse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Arkivsak 14/1393 Arkivkode PLAN -344 Sakstittel DETALJREGULERING - GS-VEG SÆTREMOEN - MIDTSKOGEN ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

TEGNFORKLARING Plandata. ME REGULERINGSPLAN Nordlia skytebane i Torvikdalen SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN E 442900 E 442800 E 442700 E 442600 E 442500 E 442400 E 442300 E 442200 N 6979200 N 6979200 N 6979100 N 6979100 N 6979000 N 6979000 N 6978900 N 6978900 N 6978800 N 6978800 N 6978700 N 6978700 N 6978600

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen

PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER. Utarbeidet av Statens vegvesen PLAN XXXXXXX DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 333 Espelandveien BESTEMMELSER Utarbeidet av Statens vegvesen Høringsforslag datert: 29.1.2016 Dato for godkjenningsvedtak: Dato for siste

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA

E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA REGULERINGSBESTEMMELSER TIL E39 ROGFAST DETALJREGULERING LAUPLAND KNARHOLMEN, INKLUDERT TUNNEL OG VENTILASJONSTÅRN PÅ KRÅGA PLANID: 201404 BOKN KOMMUNE Dato 4.12.2014 Revidert: 24.03.2015 AVGRENSING De

Detaljer

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE

Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Planbestemmelser 1005 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV. 47, KIRKELEITE-SKUDENES UNGDOMSSKOLE Arkivsak: 11/2476 Arkivkode: PLANR 1005 Sakstittel: PLAN 1005 - DETALJREGULERING FOR GANG- OG

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 1 9.08.2016 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Energivegen 4, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av et næringsbygg

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BRANNSTASJON Sist revidert:01.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536058 Arkivsak: 16/1071 DETALJREGULERING BRANNSTASJON FEIL! BOKMERKE ER

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer