Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i 2009. Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene"

Transkript

1 Energi Norge 2009

2 Innledning I november 2009 endret Energibedriftenes Landsforening (EBL) navn til Energi Norge. En av årsakene til navneskiftet var at vi ønsket å markere tidsskiftet klimautfordringene innebærer for vår bransje: Vi må redusere CO 2 -utslippene, samtidig som det globale energibehovet vokser. Dette har betydning for produksjon, transport og forbruk av energi også i Norge. Med våre fornybare energiressurser er norsk energibransje en del av klimaløsningen. Klima og energi har således stått høyt på Energi Norges agenda også i Vi har fokusert på hvilke effekter klimautfordringene vil få for produksjon, distribusjon og forbruk av energi. Kraftnettet er løftet frem på den politiske dagsorden sammen med betydningen av balanse i utviklingen mellom energiproduksjon, nett, energiforbruk og kabelforbindelser til utlandet. Dette er viktig også av hensyn til forsyningssikkerhet og verdiskapning en i bransjen. I forbindelse med navneskiftet utviklet Energi Norge en ny visjon og nye verdier. Vår nye visjon er Vi gir energi for en bedre framtid. Vi har fire kjerneverdier som sier noe om hvem Energi Norge er og hvordan vi skal løse våre oppgaver: 1) Gode resultater er vårt medlemsløfte. 2) Vi er en drivkraft for fremtidsrettede løsninger. 3) Helhetssyn er vår viktigste styrke. 4) Gjennom samarbeid gir vi energi. I denne brosjyren kan du lese om vårt arbeid i 2009 og resultatene vi oppnådde. C

3 Energi og klima Grønn Boks Energy Camp Om lag 2/3 av de norske klimagassutslippene kommer i dag fra fossil energibruk. For å begrense klimaendringene må energibruken bli tilnærmet utslippsfri. Elektrisitet, varme og bio vil derfor være de prefererte energibærerne og vil øke markedsandelene fremover. Den utviklingen vi står overfor er krevende, men representerer også muligheter, næringsutvikling og vekst i lang tid fremover. Norge har et godt utgangspunkt for nærings utvikling og vekst innen grønn verdiskaping, og dette kan bli et betydelig element i norsk økonomi. I 2009 arbeidet Energi Norge med å spre dette budskapet til en rekke sentrale aktører gjennom flere prosjekter. Grønn Boks Energy Camp ble arrangert av Energi Norge, Enova, Natur og Ungdom, Norges Naturvernforbund og Bellona i januar eksperter jobbet i 48 timer for å få frem energiprosjekter slik at Norge kan oppfylle målene i Klimaforliket og sin del av EUs klima- og energimål innen Åtte grupper dekket veitransport, energieffektivisering i industri og bygg, varmeproduksjon, vind- og vannkraft, strømnettet og olje- og gassektoren. Campen ble åpnet av miljøvernministeren, og konklusjonene ble overlevert olje- og energiministeren. ResultatER Energy Camp var et vellykket prosjekt som satte fokus på sentrale områder, brakte frem løsninger raskere enn alternative prosesser og ga god pressedekning til problemkomplekset. Energy Camp styrket også Energi Norges relasjoner til Enova og miljøbevegelsen. Energiministeren uttrykket et positivt syn på initiativet og tok også egne initiativ i tilknytning til videreføring av de foreslåtte tiltakene. 1

4 Energi og klima ENKL ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammen med Steinar Bysveen utarbeidet professor Jørgen Randers ved Handelshøyskolen BI og adm. direktør Sverre Aam ved SINTEF Energiforskning en energi- og klimaplan for Norge. Planen ble presentert på et stort presseseminar i mars. Bakgrunnen for planen var et behov for å se hvordan Stortingets klimaforlik og EUs klima- og energimålsetninger vil påvirke norsk energisektor framover i og med at 2/3 av klimagassutslippene i Norge kommer fra fossil energibruk. Planen viste at det er mulig å nå klimamålene med et begrenset antall styrbare tiltak og at kostnadene blir over kommelige. Den grønne ledertrøya I mai offentliggjorde Energi Norge r apporten Den grønne ledertrøya med under tittelen Det fornybare Norge: Energi- og klima politikk mot Rapporten viser hvordan norske klimagassutslipp kan bringes ned mot et langsiktig bærekraftig nivå, og hvilken kjernerolle energibedriftene vil spille i arbeidet med å gjøre Norge klimavennlig. Rapporten beskriver hvordan store fornybare energiressurser og et godt utviklet strømnett gir oss et klimafortrinn fremfor andre land, og at en vellykket klimapolitikk forutsetter en omfattende elektrifisering. Det var stor interesse fra viktige interessentgrupper for rapporten. Medie interessen var også høy. I etterkant oppnådde Energi Norge blant annet svært god omtale på lederplass i Dagbladet. 2

5 Energi og klima Handlingsplan for el i veitransport og Grønn Bil Norge Adm. direktør i Energi Norge Steinar Bysveen ledet en ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet som ut arbeidet en handlingsplan for elektrisitet i veitransport sektoren. I mai ble rapporten overlevert til samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Handlingsplanen fikk en god mottakelse og ministeren var positiv til to viktige forslag i planen; nedsette et råd for å evaluere og eventuelt foreslå justeringer av virkemidler fram mot 2020 og opprettelse av et nasjonalt nettverk for elektrifisering av veitransport. I mai ble prosjektet Grønn Bil Norge lansert. Grønn Bil Norge arbeider med infrastruktur og markedstiltak for å bidra til rask elektrifisering av persontransport. Grønn Bil Norge har som idé sitt utspring i Grønn Boks Energy Camp og gruppen som arbeidet med veitransport, men har siden blitt tilpasset ressursgruppens rapport, slik at Grønn Bil Norge fremstår som et av de viktige tiltakene i ressursgruppens handlingsplan. 3

6 nett og marked Nettpolitikk Nettregulering Inntektsrammereguleringen skal fornyes fra Energi Norge mener at flere viktige forhold må på plass for at reguleringen skal bli tilfredsstillende. Vi har spesielt lagt vekt på forutsig barhet, tilfredsstillende avkastning og kontantstrøm. Energi Norge har i flere år arbeidet for å få frem kraftnettets betydning både for forsyningssikkerheten og i relasjon til forventet større satsing på fornybar energi var et år hvor denne problemstillingen ble viet stor oppmerksomhet både politisk og i media. I juni 2009 ble Ot. prp. 62 med forslag til endringer i energiloven lagt frem. Denne hadde i all hovedsak fokus på nettpolitiske spørsmål. Krav fra Energi Norge og våre medlemmer om at bransjen som helhet skulle oppnå normal avkastning, ga et tillegg på 900 millioner kroner i 2009 og 1,68 milliarder kroner i NVEs forslag om å innskrenke nettselskapenes klageadgang knyttet til inntektsrammefastsettelsen ble skrinlagt. Normkostnadsmodellen for distribusjonsnett er forbedret for småkraft. OED startet i 2010 en ekstern gjennomgang av inntektsrammeregulerings modellen. De foreslåtte endringene i energiloven er i hovedsak samsvar med de innspill Energi Norge har kommet med på vegne av bransjen. Dette gjelder blant annet endringene i regelverket for tariffering av fellesmålte kunder. 4

7 nett og marked Fremføring av infrastruktur i veggrunn Fremføring av infrastruktur er et område som er viktig for energiforsyningen og endringer i rammevilkårene kan gi meget store kostnader. I 2007 sendte Vegdirektoratet forslag til forskrift og administrative og tekniske retningslinjer for legging og flytting av ledninger over, under og langs riks- og fylkesveier på høring. I høringssvarene fikk Vegdirektoratet mye kritikk. Etter dette har saken stått stille hos Vegdirektoratet, samtidig som flere kommuner har innskjerpet sine retningslinjer. Dette har medført meget store kostnadsøkninger og andre utfordringer for ledningseierne i forbindelse med fremføring av infrastruktur i kommunal vei. Dette berører i særlig grad bredbånd. Energi Norge har tatt initiativ til å starte opp et prosjekt som arbeider for bedre rammebetingelser for fremføring av infrastruktur i offentlig vei. Målet er en nasjonal forskrift som dekker all offentlig veigrunn og som legger til rette for en enhetlig praksis over hele landet. Prosjektet samler hele lednings-norge og består av Telenor, Norsk Vann, KS Bedrift, Ventelo, Norsk Fjernvarme, Norsk Bynettforening, Kabel Norge, IKT-Norge, Avfall Norge, Norsk Energigassforening, Abelia og Energi Norge. 5

8 nett og marked Forslaget til merking av luftfartshindre Luftfartstilsynet sendte i 2009 på høring utkast til ny forskrift om merking av luftfartshindre. I forslaget var det gjort flere skjerpende endringer i forhold til tidligere forskrift med store økonomiske konsekvenser for energibransjen. Energi Norge estimerte at forslaget til ny forskrift ville føre til en årlig kostnadsøkning på flere hundre millioner kroner for nettselskaper og deres kunder. Som følge av stor motstand fra blant annet Energi Norge, ble forskriftsforslaget trukket tilbake i påvente av videre vurderinger. 6

9 Internasjonalt arbeid 2009 var preget av et meget sterkt engasjement i Energi Norge overfor EU. Vi har vært spesielt opptatt av verdiskapingspotensialet som ligger i norsk reguleringsevne. Norge har et betydelig potensial for å øke effektinstallasjoner og reguleringsevnen i eksisterende produksjonsenheter. Med en økende etterspørsel etter fleksibel kraftproduksjon i Norden og Europa, gir dette store muligheter for fremtidig verdiskaping. Dette forutsetter at kabler til utlandet realiseres og at mulighetene for å reservere kapasitet for utveksling av balansekraft sikres. Market design Det utvikles et betydelig nytt regelverk i Europa og bestemmelsene får direkte betydning for aktører i det norske og nordiske kraftsystemet. Energi Norge har løpende fulgt opp dette arbeidet og gitt innspill i form av høringer, møter med EU-kommisjonen og andre organer. Sentrale høringer fra EU er fulgt opp direkte mot EC og gjennom Nordenergi og Eurelectric. Energi Norge har gjennom et omfattende konsulentarbeid kartlagt potensialene og behovene for fleksibel kraftproduksjon i Europa og vist hvilke mekanismer og muligheter som må tilrettelegges for å få dette til. Verdiskapningspotensialet i reguleringsegenskapene til norsk vannkraft er formidlet bredt i nasjonale og internasjonale sammenhenger. 7

10 Internasjonalt arbeid Nordenergi Energi Norge hadde ansvar for sekre tariatet til den nordiske samarbeids organisasjonen Nordenergi frem til september i fjor. Dette innebærer harmonisering blant annet av balanseavregning, avregning generelt og harmonisering av hoved rutiner knyttet til leverandørbytter. Understøttelsen av et harmonisert sluttbrukermarked med kompatible løsninger for datautveksling i alle landene, er avgjørende for effektiviteten. Konsekvensene av en beslutning om harmonisering vil derfor kunne få vidtrekkende betydning også for utførelse av oppgaver som er nett selskapenes ansvar. Nordenergi har behandlet en rekke saker av felles interesse. Blant annet gjelder dette innføring av et nordisk sluttbrukermarked og forutsetninger for å få dette til. Nordisk samordning har også vært sentralt i arbeidet rettet mot EU. Betydningen av nordisk samarbeid er økt som følge av at Nordel er lagt ned. Nordisk råd ga i 2009 støtte til regulator enes initiativ om utredning av et veikart for harmonisering av sluttbruker markedene i Norden. 8

11 9

12 Kommunikasjon og omdømme Bransjens omdømme Kraftbransjens omdømme måles syste matisk hvert kvartal gjennom TNS Gallups undersøkelse Energibarometeret. I 2009 ble også befolkningens holdninger til klima og energi målt gjennom en ny undersøkelse Klimabarometeret. Bransjens omdømme var i 2009 på det høyeste nivået som er målt gjennom Energibarometeret siden Klimabarometeret viste at fornybar energi i særdeleshet vannkraft - står sterkt i befolkningen. Ni av ti er positive til vannkraft. Vi ser også at befolkningen tydelig anerkjenner hvilken betydning fornybar energi vil ha for klimaarbeidet. Et flertall i befolkningen er positive til eksport av fornybar kraft, skeptiske til manglende satsning på fornybar energi og positive til mer linjer og kabler så lenge dette førte til økt transport av fornybar energi. Undersøkelsen er en bekreftelse på at klimafokuset de siste årene har påvirket folks holdninger. Undersøkelsen viste også at et klart flertall er positivt innstilt til å bygge ut kraftnettet når formålet er å fase inn mer fornybar energi. Navneendring Et av de store kommunikasjonsprosjektene i 2009 var navneendringen fra EBL til Energi Norge. Navneendringsprosjektet bestod av flere delprosjekter: Visjon og verdier, logo og visuell profil, ny hjemmeside og kommunikasjonstiltak knyttet til lanseringen. Navneendringen ble lansert på et større seminar med mange stakeholders og medlemsbedrifter. Samme dag ga Energi Norge også ut et bilag til Aftenposten der vi presenterte Energi Norge og energibransjen. De nye hjemmesidene har fått svært gode tilbakemeldinger og bruken har økt kraftig siden navneendringen. 10

13 Kommunikasjon og omdømme Grønn Boks I 2009 fortsatte Energi Norge arbeidet med rekrutterings- og omdømmekamp anjen Grønn Boks gjennom en rekke ulike tiltak. På Barnas klimafestival, arrangert i tilknytning til CC9 i Sarpsborg, var Grønn Boks tilstede med en fysisk grønn boks som fungerte som et mobilt lydstudio hvor barn kunne videoblogge om miljø. Barnefestivalen hadde meget stor publikumsoppslutning. På musikkfestivalen Øya var Grønn Boks representert med den samme grønne boksen som ble laget til Barnas Klimafestival. I tillegg til profileringen på festivalen, ble Grønn Boks omtalt på NRK Dagsnytt som Øyafestivalens fremste miljøsatsning. Energi Norge/Grønn Boks var representert med stand på verdens største elbilmesse, EVS, som dette året ble arrangert i Stavanger. Standen var et samarbeidsprosjekt med Toyota, og bidro til å markere Energi Norge som toneangivende på dette feltet. På sensommeren lanserte Energi Norge Facebook-applikasjonen Min Grønn Boks. Applikasjonen går ut på at Facebookbrukere velger tre klimatiltak de ønsker å gjøre fra tre kategorier: Bruke mindre energi, bruke riktig energi, og bruke ressurser riktig. I samarbeid med Miljøverndepartementet\ Klimaløftet, Natur og Ungdom og Dagbladet arrangerte Energi Norge/Grønn Boks ungdomskonkurransen The Fight. Konkurransen henvendte seg til åringer og fokuserte på klima og energi og behovet for å erstatte fossil energibruk med fornybar energi. Tittelen henspeiler på kampen for et bedre klima. På NVEs Energidager 2009 ble Energi Norge tildelt NVEs hederspris for beste kommunikasjonsarbeid rundt temaet energi og klima for arbeidet med Grønn Boks. 11

14 Arbeidsliv og kompetanse Energi Norge ser en økt interesse for jobber i vår bransje, og bedriftenes rekrutteringssituasjon ble noe lettere fra 2008 til Bransjens fokus på energi og miljø kan være en av årsakene til dette, i tillegg til at bedriftene bare i mindre grad var berørt av uroen i finansmarkedene. Energi Norge har i mange år hatt et stort engasjement for å styrke rekrutteringen til energisektoren. I mange medlemsbedrifter er det en overvekt av eldre arbeidstakere, samtidig som man står overfor store investeringer som krever tilgang på ny arbeidskraft. HR-undersøkelsen for 2009 viste at gjennomsnittsalderen for ansatte i bransjen er gått ned fra 48 til 45 år i løpet av de siste tre årene. Medlemsbedriftene rekrutterte i 2009 rundt 1100 nye medarbeidere. Ingeniører og sivilingeniører er de yrkesgruppene som er vanskeligst å rekruttere, men bedriftene har også utfordringer med å rekruttere fagarbeidere. 12

15 Arbeidsliv og kompetanse Samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv Et av virkemidlene for å styrke kompetansen og rekrutteringen til bransjen har vært formelle samarbeidsavtaler med universitet og høgskoleinstitusjoner. Målsetningen med avtalene har vært å bidra til å sikre den framtidige rekrut teringen av kvalifisert personale til energibransjen og å bidra til å styrke undervisnings tilbudet ved utdannings institusjonene innen bransjens kjerneaktiviteter. I 2009 er det gjennomført en evaluering av disse samarbeidsavtalene. Evalueringen peker på at videre suksess er avhengig av at bedriftene og utdanningsinstitusjonene klarer å opprettholde det bilaterale samarbeidet om sommerjobber, prosjektopp gaver, masteroppgaver og bedriftenes mulighet til direkte å bidra til under visningen. Høsten 2009 ble Forum for høyere utdanning arrangert med 40 deltakere fra universiteter, høgskoler og Energi Norges medlemsbedrifter. Forumet konkluderte med at samarbeidet mellom de mest sentrale fagmiljøene, særlig innenfor el-kraft studiene, i stor grad er avhengig av et godt samarbeid med energibedriftene for å kunne tilby en utdanning av høy kvalitet og som imøtekommer bransjens behov for kompetanse. Bransjens arbeid for å synliggjøre karrieremuligheter på en god måte bidrar til at flere studenter velger energifag. Antall primærsøkere ved Energi og miljø ved NTNU økte i 2009 fra 230 til 270 studenter. Dette er en økning på 17,4 prosent. Tilsvarende har antallet jenter økt fra 75 til 83. Energibransjen har jobbet aktivt for at det skal etableres flere studieplasser ved Energi og Miljø på NTNU ettersom søkermassen øker. I 2009 ble antall studieplasser økt fra 130 til

16 Arbeidsliv og kompetanse Bransjeløft for institutt for vann og energiteknikk Situasjonen ved Institutt for vann- og miljøteknikk (IVM) ved NTNU, tidligere kalt Vassbygg, har i 2009 vært kritisk. Instituttet har i en årrekke slitt med manglende rekruttering av studenter og liten satsning fra NTNUs side. Resultatet er at instituttet i dag går på sparebluss med få lærerkrefter. Energi Norge har tatt initiativ til et spleiselag i bransjen for å få til en økt satsning ved instituttet. Mange av produksjonsbedriftene har gått sammen om å skaffe midler til finansiering av undervisningspersonell og stipendiater over en femårsperiode. Dette utgjør til sammen over 3 millioner kroner hvert år. Dette er bare en start, og utfordringen fremover er å få tilført flere offentlig midler slik at vi kan få et robust vannkraftmiljø i Norge som sikrer energibransjen kritisk kompetanse. 14

17 Arbeidsliv og kompetanse Fokus på fagopplæring I 2009 har arbeidet med utdanning og rekruttering i større grad enn tidligere fokusert på fagopplæring. Sammen med EL & IT Forbundet har Energi Norge løftet frem lærlingutdanningen i bedriftene gjennom samarbeidsprosjektet Jobb med energi. Energi Norge ønsker med dette arbeidet å bidra til å øke kvaliteten på gjennomføringen av læretiden. Høy kvalitet på opplæringen som skjer i bedriftene vil bidra til å gi bransjen et godt omdømme blant unge som bestemmer seg for utdanningsretning og et fremtidig yrke, det vil bidra til å skape mer kvalifiserte fagarbeidere og bidra til å ivareta behovet for fremtidig arbeidskraft. Gjennom regionale samlinger har prosjektet samlet faglige leder, instruktører og opplæringsansvarlige i medlemsbedrifter over hele landet. Fokuset for samlingene har vært skole reformen Kunnskapsløftet og hvilken betydning den har for opplæringen i bedriften. Deltakerne har hatt stort utbytte av å dele erfaringer med nye læreplaner og krav til dokumentasjon og vurdering. 15

18 Arbeidsliv og kompetanse Helse, miljø og sikkerhet Målsetningen for Energi Norges HMSarbeid er å være en pådriver overfor bedriftene og arbeide for at ingen arbeidstakere skal bli syke eller skadet som følge av arbeidet. Gode HMS-prestasjoner bør også være en integrert del av bedriftenes produktivitet og langsiktige strategi. Energi Norge ser et økende fokus på HMS i bransjen. Energi Norges HMS- statistikk for 2009 viser en nedgang i antall skader i bransjen, og sykefraværet er blant de laveste i Norge. Energi Norge har i 2009 bidratt til nettverk og erfaringsoverføring, i tillegg til å være rådgivere overfor bedriftene. Arbeidsgiverservice Energi Norges rolle som arbeidsgiver Innebærer at man skal gi god service innen utfordringer bedriftene har knyttet til det å ha ansatte medarbeidere. Dette vil være juridisk rådgivning i forskjellige saker knyttet til blant annet arbeidsmiljøloven, ferieloven og aksjeloven. Gjennom medlemsundersøkelsen for 2009 uttrykker medlemmene stor grad av tilfredshet med Energi Norges tilbud som arbeidsgiverorganisasjon - herunder området arbeidsgiverpolitikk som viser en liten økning i tilfredshet sammenlignet med året før. 16

19 D

20 Energi Norge Besøksadresse: Middelthunsgate Oslo Postadresse: Pb 7184 Majorstua 0307 Oslo Tlf: E-post:

Kommunikasjon og omdømme

Kommunikasjon og omdømme Kommunikasjon og omdømme EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Regionmøter september 2009 Kristian Marstrand Pladsen, EBL Kommunikasjon og samfunnskontakt Grønn Boks og annen profilering

Detaljer

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013

Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Viktigste utfordringer for Olje- og energiministeren 2009-2013 Møte med Olje- og energiministeren EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm dir, EBL Møte i OED, 9. november

Detaljer

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy.

Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. Energiplan for Norge. Energisystemet i lys av klimautfordringene muligheter, myndighetenes rolle og nødvendig styringsverktøy. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje

EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EUs fornybarmål muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL FNI, 17. juni 2009 Innhold Energisystemet

Detaljer

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar

Vi må bruke mindre energi og mer fornybar Fremtiden er bærekraftig Erik Skjelbred IEA: World Energy Outlook 2009 Vi må bruke mindre energi og mer fornybar 128 TWh fossil energi Inkl offshore Mer effektiv energibruk! 115 TWh fornybar energi Konverter

Detaljer

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge

Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge Er norske rammevilkår effektive? Hans Erik Horn, konst. adm. direktør Energi Norge 1 Hva vil Energi Norge? Rammevilkårene må bidra til at klimavisjonen og klimamålene nås At vi forløser verdiskapningspotensialet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

Energi, klima og marked Topplederkonferansen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Energi, klima og marked Topplederkonferansen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Energi, klima og marked Topplederkonferansen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.dir., EBL Topplederkonferansen, 27. mai 2009 Agenda Energisystemet 2050 Energi

Detaljer

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi. - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi - eksport til Europa eller mer kraftkrevende industri i Norge EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred direktør, EBL NI WWF 23. september 2009 Den politiske

Detaljer

ENKL og grønn ledertrøye hva betyr dette for framtidig bruk av vassdragsressursene?

ENKL og grønn ledertrøye hva betyr dette for framtidig bruk av vassdragsressursene? Vassdragsdrift og miljøforhold ENKL og grønn ledertrøye hva betyr dette for framtidig bruk av vassdragsressursene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Lars Chr. Sæther Næringspolitisk

Detaljer

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv

Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Regjeringens satsing på norsk fornybar energi vannkraftens rolle i et klimaperspektiv Olje- og energiminister Åslaug Haga EBL, NVE og Bellona seminar 5. mai 2008 - Oslo Dagens situasjon Verden 2 hovedutfordringer

Detaljer

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren

Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Kraftnettets betydning for en bærekraftig samfunnsutvikling Nettkonferansen 2009 Hvilke grep gjør NVE for å bidra til politisk måloppnåelse innenfor energisektoren Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Norge som batteri i et klimaperspektiv

Norge som batteri i et klimaperspektiv Norge som batteri i et klimaperspektiv Hans Erik Horn, Energi Norge Hovedpunkter Et sentralt spørsmål Det viktige klimamålet Situasjonen fremover Forutsetninger Alternative løsninger Et eksempel Konklusjon?

Detaljer

Europeiske rammebetingelser -konsekvenser for norsk klima- og energipolitikk

Europeiske rammebetingelser -konsekvenser for norsk klima- og energipolitikk Europeiske rammebetingelser -konsekvenser for norsk klima- og energipolitikk - Et fornybart og fremtidsrettet Vestland - Bergen, 26.januar 2011 Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Energiåret 2008 Norge EU-27

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Veikart for energibransjenen del av klimaløsningen. Refleksjoner og innspill. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Veikart for energibransjenen del av klimaløsningen. Refleksjoner og innspill. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Veikart for energibransjenen del av klimaløsningen. Refleksjoner og innspill. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. dir., EBL Energirådet, 26. mai 2008 Innhold EUs

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 KSU Seminaret 2014 NVE 5. November 2014 Rica Dyreparken Hotel - Kristiansand

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Fra ord til handling. Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge

Fra ord til handling. Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge Fra ord til handling Kristian Marstrand Pladsen, Energi Norge Klimapolitisk kurs mot 2020 Fundamentet: EU 202020-vedtaket: 20% økt energieffektivitet, 20% lavere utslipp, 20% av all energi skal være fornybar

Detaljer

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth

Velkommen til PTK 2012. Administrerende direktør Oluf Ulseth Velkommen til PTK 2012 Administrerende direktør Oluf Ulseth Investeringer i fornybar energi gir grønn vekst Bransjen skal investere - behovet for effektive konsesjonsprosesser og raskere nettutvikling

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Energibransjen 2012 i endring. Administrerende direktør Oluf Ulseth

Energibransjen 2012 i endring. Administrerende direktør Oluf Ulseth Energibransjen 2012 i endring Administrerende direktør Oluf Ulseth Energibedriftene skaper store verdier i hele landet Tilgang på elektrisitet er en av de mest kritiske faktorene for verdiskaping i samfunnet

Detaljer

Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Muligheter og utfordringer for energibransjen - en del av klimaløsningen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.dir., EBL Markedskonferansen 2008 Innhold Fornybar - en

Detaljer

Fornybarpotensialet på Vestlandet

Fornybarpotensialet på Vestlandet Fornybarpotensialet på Vestlandet Bergen, 26. januar 2011 Wenche Teigland Konserndirektør Energi, BKK Agenda: Ny fornybar energi som en del av klimaløsningen Nasjonale og internasjonale forpliktelser Mulighetene

Detaljer

Derfor er energibransjen en del av klimaløsningen!

Derfor er energibransjen en del av klimaløsningen! Markedskonferansen Derfor er energibransjen en del av klimaløsningen! EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Gjermund Løyning Politisk rådgiver, EBL Markedskonferansen 2009, 22. september

Detaljer

Forventninger til energimeldingen

Forventninger til energimeldingen Forventninger til energimeldingen Knut Kroepelien, PF Norsk Energiforening, 12.11.2014 Den politiske rammen Sundvollen-erklæringen "Stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, hvor energiforsyning,

Detaljer

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009

Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken. Energi 2009,17. november 2009 Kommunenes rolle i energi-, miljø-, og klimapolitikken Energi 2009,17. november 2009 Sigrun Vågeng, KS Framtidig klimautvikling + 3.6-4.0 ºC med dagens utslipp + 3 ºC: Uopprettelige endringer nb! + 2 ºC

Detaljer

LOs prioriteringer på energi og klima

LOs prioriteringer på energi og klima Dag Odnes Klimastrategisk plan Fagbevegelsen er en av de få organisasjoner i det sivile samfunn som jobber aktivt inn mot alle de tre viktige områdene som påvirker og blir påvirket av klimaendring; det

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

BALANSEKRAFT. Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune

BALANSEKRAFT. Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune BALANSEKRAFT Seminar: Balansetjenester og fornybar kraft - trusler og muligheter for verdiskaping på Agder 3. September 2013 Tonstad i Sirdal Kommune Lene Mostue, direktør Energi21 Tema Om Energi21 Premissgrunnlag

Detaljer

Fornybardirektivet et viktig redskap

Fornybardirektivet et viktig redskap Klimautfordringen vil endre fremtidens bruk og produksjon av energi Fornybardirektivet et viktig redskap EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred EBL Bellona, Fornybardirektivet

Detaljer

Fremtidsrettet nettpolitikk Energipolitiske mål Betydningen for utvikling av nettet

Fremtidsrettet nettpolitikk Energipolitiske mål Betydningen for utvikling av nettet Fremtidsrettet nettpolitikk Energipolitiske mål Betydningen for utvikling av nettet EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Øyvind Håbrekke Assisterende direktør, EBL Næringspolitisk verksted,

Detaljer

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder

Fornybardirektivet. Sverre Devold, styreleder Fornybardirektivet Sverre Devold, styreleder Klimautfordringens klare mål 2 tonn CO2/år pr innbygger? Max 2 grader temperaturstigning? Utslipp av klimagasser i tonn CO 2 -ekvivalenter i 2002 Norge i dag

Detaljer

Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan

Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan Enovas kommunesatsing: Alle kommuner bør ha en energiog klimaplan Kjersti Gjervan, Enova SF Energibransjen Norges svar på klima utfordringen 4. september 2008 Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Geir Taugbøl, EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25. - 26. oktober 2007 Radisson SAS Hotels & Resorts, Stavanger EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Detaljer

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009

Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel. Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Klimapolitikk, kraftbalanse og utenlandshandel Hvor går vi? Jan Bråten, sjeføkonom Statnett 27. januar 2009 Agenda Sterke drivere og stor usikkerhet Mange drivkrefter for kraftoverskudd / moderate kraftpriser

Detaljer

Innlegg av adm. direktør Kristin Skogen Lund på NHOs Energi- og klimaseminar, Næringslivets Hus

Innlegg av adm. direktør Kristin Skogen Lund på NHOs Energi- og klimaseminar, Næringslivets Hus Innlegg av adm. direktør Kristin Skogen Lund på NHOs Energi- og klimaseminar, Næringslivets Hus Sjekkes mot fremføring I dag lanserer NHO-fellesskapet en viktig felles sak om et viktig felles mål; et politikkdokument

Detaljer

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga Fornybar energi - vårt neste industrieventyr Åslaug Haga Norsk velferd er bygd på våre energiressurser Vannkraft Olje og gass Norge har formidable fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann

Detaljer

Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet

Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Mona Askmann, Direktør EnergiAkademiet Hvordan skaffe nok folk med rett kompetanse? Bransjens kompetanseprofil i dag Fremtidige behov? Hva gjør Energi Norge

Detaljer

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen

Kraftforsyningen og utbyggingsplaner. Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Kraftforsyningen og utbyggingsplaner Rune Flatby Direktør konsesjonsavdelingen Ny utbygging viktige drivere Lite nettinvesteringer siden 1990 Flere regioner med svak kraftbalanse Forventet økt uttak i

Detaljer

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før)

Vi må starte nå. og vi må ha et langsiktig perspektiv. (Egentlig burde vi nok ha startet før) Vi må starte nå og vi må ha et langsiktig perspektiv (Egentlig burde vi nok ha startet før) NVEs vindkraftseminar, Lista Flypark 17. 18. juni 2013 Jan Bråten, sjeføkonom Bakgrunn 1. Enkelte samfunnsøkonomer

Detaljer

Viktige tema for Regjeringens Energimelding

Viktige tema for Regjeringens Energimelding Viktige tema for Regjeringens Energimelding Norsk Energiforening/Polyteknisk Forening 12.11.2014 Konsernsjef Tore Olaf Rimmereid E-CO Energi E-COs budskap: Fremtiden er elektrisk Bevar vannkraftens fleksibilitet

Detaljer

Ladbare biler hvorfor og hvordan?

Ladbare biler hvorfor og hvordan? Ladbare biler hvorfor og hvordan? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Tom Wigdahl Rådgiver, EBL Kompetanse AS Bergen, seminar, 19.10.09 Agenda Norges klimamål mot 2020 2050 Handlingsplan

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE?

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Havenergi hva nå? Arntzen de Besche og Norwea 16. september 2011 Ved Åsmund Jenssen, partner, THEMA Consulting Group HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Business case: På sikt må havenergi være lønnsomt

Detaljer

Innsatsgruppe Fornybar kraft. Atle Harby, SINTEF Energiforskning

Innsatsgruppe Fornybar kraft. Atle Harby, SINTEF Energiforskning Innsatsgruppe Fornybar kraft Atle Harby, SINTEF Energiforskning Strategigruppe utnevnt av energiministeren i februar 2007 Skal avslutte sitt arbeide 1. februar 2008 Mandatet: Bred og samlende FoU-strategi

Detaljer

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen?

Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Målsetninger, virkemidler og kostnader for å nå vårt miljømål. Hvem får regningen? Statssekretær Geir Pollestad Sparebanken Hedmarks Lederseminar Miljø, klima og foretningsvirksomhet -fra politisk fokus

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

VTFs Regionmøte Vest. Nytt fra EBL. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon VTFs Regionmøte Vest Nytt fra EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian M Pladsen Komm. direktør, EBL Bortistu, 16. september 2009 Innhold Globale energiutfordringer EUs 20-20-20

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15

Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 Manglende retning - er en nasjonal smartgridstrategi veien å gå? Kjell Sand Grete Coldevin Presentasjon Smartgrid-konferansen 2015-09-15 1 Strategi - framgangsmåte for å nå et mål [ Kilde:Bokmålsordboka]

Detaljer

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 -

Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Aktuelle energipolitiske tema - våren 2011 - Energi Norges Vinterkonferanse 7. april 2011 Statssekretær Eli Blakstad, Energi, nødvendighet eller gode Globale energiutfordringer Verden 2 utfordringer Verden

Detaljer

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015

KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 KS Bedrifts innspill til energimeldingen 9. desember 2015 Kristin H. Lind, mobil 91603694 www.ks-bedrift.no Energi avfall, transport og klimapolitikk KS Bedrifts medlemmer vil ta del i verdiskapning og

Detaljer

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF

Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF EnergiRike Temakonferansen 2004 Energi og verdiskaping Enova hva skal vi bidra med mot 2010 og hvordan? Administrerende direktør Eli Arnstad Enova SF Enova SF Enova SF er et statsforetak som eies av Olje-

Detaljer

Veikart for energibransjen- en del av klimaløsningen Refleksjoner og innspill. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Veikart for energibransjen- en del av klimaløsningen Refleksjoner og innspill. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Veikart for energibransjen- en del av klimaløsningen Refleksjoner og innspill EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm.direktør, EBL Energirådet, 26.mai 2008 Innhold EUs

Detaljer

Nettet må rustes opp for å nå klimamålene hvilken nettpolitikk trenger vi nå?

Nettet må rustes opp for å nå klimamålene hvilken nettpolitikk trenger vi nå? Nettet må rustes opp for å nå klimamålene hvilken nettpolitikk trenger vi nå? Audun Ruud Forskningsleder SINTEF Energiforskning A/S Innlegg på Energi Norge sin nettkonferanse 1. desember 2009 SINTEF Energiforskning

Detaljer

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler

Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler Elektrifisering av veitransport Plugg inn biler EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Teknaseminar 30.10 Agenda Kort om energi og klimagassutslipp Kort om

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling

Næringslivets klimahandlingsplan. Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Sammendrag «Norge som energinasjon kan og skal gå foran. Næringslivet skal bidra aktivt til å løse klimautfordringene.» Tid for handling

Detaljer

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune

Planprogram. Klima og energiplan 2011-2023 Andebu kommune Andebu kommune «Soa_Navn» Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: «Sbr_Navn» «Sbr_Tlf» «Sas_ArkivSakID»/«Sdo_DokID» «Sas_ArkivID» «Sdo_AMReferanse» Dato: «Sdo_DokDato» Vedtatt Planprogram

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Utkoblbart forbruk. Kabelstrategi Offshore/Utland. Hva skal sikre fleksibilitet i fremtiden? 07-05-2008. Jan Bråten 13-11-2008

Utkoblbart forbruk. Kabelstrategi Offshore/Utland. Hva skal sikre fleksibilitet i fremtiden? 07-05-2008. Jan Bråten 13-11-2008 Utkoblbart forbruk Kabelstrategi Offshore/Utland Hva skal sikre fleksibilitet i fremtiden? Jan Bråten 13-11-2008 Arne Egil Pettersen Statnett SF 1 07-05-2008 En rask tur gjennom et kupert landskap Bør

Detaljer

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009

Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Energi- og klimastrategi for Norge EBLs vinterkonferanse i Amsterdam 4.-6. mars 2009 Statssekretær Robin Kåss, Olje- og energidepartementet Tema i dag Norges arbeid med fornybardirektivet Miljøvennlig

Detaljer

Teknologiutvikling og energieffektivisering

Teknologiutvikling og energieffektivisering Teknologiutvikling og energieffektivisering Energirådets møte 26. mai 2008 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Stadig mer aluminium per kwh Produksjon/strømforbruk, 1963 = 1,00 1,50 1,40 1,30

Detaljer

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Energirådets arbeidsgruppe Classification: Internal 1 Arbeidsgruppen Steinar Bysveen, EBL, leder Odd Håkon Hoelsæter, Statnett Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE

Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser. Knut Hofstad. Norges vassdrags og energidirektorat NVE Fornybar energi som en del av klimapolitikken - Overordnede premisser Knut Hofstad Norges vassdrags og energidirektorat NVE Om NVE NVE er et direktorat under Olje- og energidepartementet NVEs forvaltningsområder:

Detaljer

Aktuelle saker Nett og Marked. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Aktuelle saker Nett og Marked. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Aktuelle saker Nett og Marked EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon EBLs arbeid overfor små og mellomstore bedrifter Vi ønsker å forbedre oss Vi ønsker ikke å fremstå som fjerne i forhold

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

- kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen?

- kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen? Ja, tenke det; ønske det; ville det men gjøre det... Ubrukte muligheter og utfordringer - kommer vi oss med, eller blir vi stående igjen på stasjonen? Lerchendal konferansen januar 2011 Vibecke Hverven

Detaljer

Sverre Aam, Styreleder Energi21

Sverre Aam, Styreleder Energi21 En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi - 2014 OREEC Foresight Det Grønne skiftet og næringspotensialet 18. 19. november 2014, Quality Spa

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

10. mars 2009. Norge på klimakur. Ellen Hambro. Statens forurensningstilsyn (SFT)

10. mars 2009. Norge på klimakur. Ellen Hambro. Statens forurensningstilsyn (SFT) 10. mars 2009 Norge på klimakur Ellen Hambro 13.03.2009 Side 1 SFTs roller Regjeringen Miljøverndepartementet overvåke og informere om miljøtilstanden utøve myndighet og føre tilsyn styre og veilede fylkesmennenes

Detaljer

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem

Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet. Bente Hagem Kraftsituasjonen i Norge og EU, Nettutvikling og Forsyningssikkerhet Bente Hagem Statnett i tall 11 000 km kraftledninger 150 Transformatorstasjoner 3 Regionssentraler 1 Landssentral 1100 Ansatte 41 mrd

Detaljer

Veikart for elektrifisering av veitransport Transport og nasjonale klimamål

Veikart for elektrifisering av veitransport Transport og nasjonale klimamål Veikart for elektrifisering av veitransport Transport og nasjonale klimamål EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Einar Wilhelmsen Rådgiver, EBL Næringspolitisk verksted 06.11.08 Agenda

Detaljer

Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål

Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål Anbefalinger fra NTNU og SINTEF til statsminister Jens Stoltenberg. 18. oktober 2007 Økt satsing på energiforskning en forutsetning for å nå nasjonale og internasjonale klimamål I Stortingsmelding nr.

Detaljer

Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009. www.fjernvarme.no

Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009. www.fjernvarme.no Norsk Fjernvarmes Julemøte 3. desember 2009 www.fjernvarme.no Hvor miljøvennlig er fjernvarmen? Kl 15.10 Miljønytte ved fjernvarmen i Trondheim, v/sissel Hunderi, Trondheim Energi Fjernvarme Kl 15.35 Virker

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi?

Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi? Klima og energi: Hva mener det norske folk om fornybar og fossil energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristian Marstrand Pladsen Direktør Kommunikasjon, EBL NVE Vindkraftseminar

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Øyvind Håbrekke Assisterende direktør, EBL Samarbeidsseminar DN-NVE 18. november

Detaljer

Klima og miljøstrategi 2008-2013

Klima og miljøstrategi 2008-2013 Klima og miljøstrategi 2008-2013 Begrunnelse for å ha egen klima og miljøstrategi: Eierkrav: Selskapet bør engasjere seg i utvikling av alternativ energi. Eierne skal ha en akseptabel forretning på kapitalen.

Detaljer

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy

Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Rica Hell hotell 8. mai 2014 Arne Stokka, Avd. Anvendt økonomi Regionale virkninger av energipolitikk: Prosjektet RegPol Regional Effects of Energy Policy Samarbeidsprosjekt mellom SINTEF, NTNU og IFE

Detaljer

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten

Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Mot en ladbar framtid? Om elbil i den norske kommunale bilflåten Helene Egeland Grønn bil konferanse, Gardermoen 22. mai 2012 1 Struktur for presentasjonen Om prosjektet E-car og om delstudien om den kommunale

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

Norge som energinasjon NHOs energipanel. Per Anker-Nilssen, Bodø 27. september 2012

Norge som energinasjon NHOs energipanel. Per Anker-Nilssen, Bodø 27. september 2012 Norge som energinasjon NHOs energipanel Per Anker-Nilssen, Bodø 27. september 2012 Foto: Anne Birgitte Hjelseth/NHO NHOs Energipanel Kristin Skogen Lund, NHOs president (leder) Christian Berg, Hafslund

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer