Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune"

Transkript

1 Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1

2 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus Kommunedelplan for Synnfjell øst, Nordre Land kommune Planens geografiske avgrensning, forslag til reguleringsplan Godkjent reguleringsplan for området 7 4 Reguleringsplanen Planprosess Informasjon og medvirkning Framdriftsplan 8 5 Beskrivelse av planen Bebyggelse og anlegg Veger Masseuttak og parkering Vann og avløp, annen infrastruktur Virkninger av planen Grønnstruktur, forholdet til Naturmangfoldloven 13 6 Innkomne merknader 15 7 ROS-analyse 17 Lavvoen 2

3 1. Bakgrunn Synnfjelløypene BA ønsker å utvide aktivitetene og tilbudet i Synnfjellet ved å utvikle et område vest for Synna ved Krokhølen og bygge opp Synnfjellstugua som skal være et aktivitetsservicesenter for dalen. Synnfjellstugua AS skal være et samlingspunkt for all aktivitet i Synnadalen, bidra til verdistigning og sikre drift av Synnfjelløypene i framtida. Målet er å gi tilbud om salg og service og tilrettelegging for aktiviteter sommer og vinter, og senteret skal inneholde servering, storkiosk, garderobeanlegg og noen utleierom og leilighet for drivere av etableringen. Området der Synnfjellstugua er planlagt ligger innenfor godkjent reguleringsplan for R5 Krokhølen Strangsetra og er i dag regulert til friluftsområde. Det har vært en prosess i forhold til kommunen om omregulering av gjeldende reguleringsplan for deler av område R5. Synnfjell Dokkfløy Utmarkslag har også støttet etablering av senteret, og Thor Flognfeldt ved Høyskolen i Lillehammer har i en rapport i desember 2010 konkludert med at dette området er riktig å se nærmere på, og at det kan være mulig å utvikle ei mini servicegate på litt sikt. Innenfor området planlegges også garasje og lager for løypeprepareringsmaskin, med utstyr, gangbru over elva Synna, mindre omlegging av dagens atkomstveg, parkering og aktiviteter. Godkjent område for utleiehytter skal utvikles. 2. Beskrivelse av området Planområdet ligger vest for, og grenser ned til, elva Synna og fv. 196 i Synnfjell øst. Området er tidligere regulert i reguleringsplan for R5 Krokhølen Strangsætra. Det tar av en atkomstveg til området i planområdets søndre del, og vegen følger nordover i planområdet parallelt med elva Synna. Området langs elva har fine, flate sletter. Langs elva er det vegetasjon med granskog og bjørkeskog som en i stor grad ønsker å bevare. De fine grasslettene er ugjødslet beitemark som er bevart i gjeldende reguleringsplan, og som en ønsker å ta vare på videre. 3

4 Ugjødslet beitemark som skal tas vare på. Synnfjellet i bakgrunnen. Området ligger i et fint turområde, med stier og velpreparerte skiløyper om vinteren. Det er bygget en lavvo innenfor planområdet, med serveringsmuligheter for turistene i Synndalen. Nedre del av område regulert til utleiehytter, med fin utsikt mot øst. 4

5 Område regulert til utleiehytter opp mot Strangsetra, med utsikt mot Synnfjellet. 3. Planstatus 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell øst, Nordre Land kommune Kommunedelplan for Synnfjell øst er godkjent

6 3.2 Planens geografiske avgrensning, forslag til reguleringsplan Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 70/8, 70/10, 70/93, 70/97 og 70/135 6

7 3.3 Godkjent reguleringsplan for R5 Krokhølen - Strangsetra Reguleringsplan for R5 Krokhølen Strangsetra ble godkjent i Nordre Land kommunestyre i desember Utsnitt av godkjent reguleringsplan for R5 Krokhølen Strangsetra 4. Reguleringsplanen Reguleringsplanen omfatter plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 4.1 Planprosess Det har siden oktober 2009 pågått planer om å etablere Synnfjellstugua. Tiltakshaver, Synnfjellstugua A/S og Synnfjelløypene B/A, sendte en beskrivelse av prosjektet til hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk i Nordre Land kommune. Den var saken på sakskartet til hovedutvalget, med en negativ innstilling fra kommunen. Saken ble dermed trukket. 7

8 Førsteamanuensis Thor Flognfeldt ved Høyskolen i Lillehammer laget i desember 2010 en rapport til Synnfjell Dokkfløy utmarkslag med tittel Synnfjells fritidshus som utviklingsressurs. I den rapporten skriver Flognfeldt at det er viktig med fellestiltak og kommersielle tiltak. Han sier videre at området Krokhølen Strangsetra er det som egner seg best for framtidige fellesanlegg, og at det bør etableres ei gate på sikt. På forsommeren 2011 ble det holdt møte og befaring, med Flognfeldt og representanter fra kommunen, utmarkslaget og grunneier/tiltakshaver, der Flognfeldt pekte på mulighetene ved Krokhølen Strangsetra. I hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk den 1. juni 2011 vedtok utvalget at det kunne fremmes et omreguleringsforslag for del av R5 Krokhølen Strangsætra. Det ble holdt oppstartsmøte for planarbeidet den 15. juni Den 4. august var det møte med SØAS med tanke på å få til en avtale om å bygge ut vann og avløp i område R5. 8. september 2011 ble det holdt et nytt møte med kommunen, Synnfjellet hytteeierforening, utmarkslaget og grunneier/tiltakshaver om planarbeidet. Etter det møtet bestemte grunneier og tiltakshaver å sette i gang planarbeidet. 4.2 Informasjon og medvirkning Alle naboer i området er varslet i eget brev om oppstart av planarbeidet, den I forbindelse med behandling av planforslag i kommunen, skal kommunen etter første gangs behandling sendt planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker, jfr. planog bygningsloven Tiltakshaver har i tillegg hatt informasjonsmøte for medlemmer i hytteeierforeningene. 4.3 Framdriftsplan Opprinnelig framdriftsplan: Aktivitet Milepel: Planforslag sendes Nordre Land kommune til behandling Første gangs behandling i hovedutvalget Høring og offentlig ettersyn (min. 6 uker) Des jan Annen gangs behandling i planutvalget April 2012 Sluttbehandling i kommunestyret Mai

9 5 Beskrivelse av planen 5.1 Bebyggelse og anlegg Synnfjellstugua skal bygges nord for grassletta i forgrunnen. Grassletta er regulert til hensynssone for grønnstruktur. Lavvoen er et populært samlingssted for turister og fastboende. Synnfjellstugua skal være et samlingspunkt for all aktivitet i Synnadalen, bidra med verdistigning og sikre drift av Synnfjelløypene i framtida. Førsteamanuensis Thor Flognfeldt ved Høyskolen i Lillehammer har i en rapport av desember 2010 sagt at det er viktig å få i gang fellestiltak og kommersielle tiltak for å heve attraktiviteten for Synnadalen. Når det bygges stadig nye hytter, blir det større krav til tilbud som skiløyper, tur- og sykkelstier, servering og butikker. Utvikling av slike tilbud vil også øke sysselsettingen og omsetningen i lokalmiljøet og gi bedre skatteinngang til kommunen. Området der Synnfjellstugua planlegges er i dag regulert til friluftsområde i gjeldende reguleringsplan fra 2006, men i gjeldende kommunedelplan fra 2003 er området lagt inn som byggeområde. I bakkant av, og vest for, Synnfjellstugua er det regulert inn et område for garasje og lager for løypeprepareringmaskin og utstyr. Dette bygget planlegges plassert inn i bakken og vil være lite synlig for omgivelsene. I godkjent reguleringsplan er de ugjødsla grasslettene regulert til bevaring av vegetasjon. I forslag til ny reguleringsplan er dette videreført og er regulert til friluftsområde, med hensynssone bevaring av grønnstruktur. Område for utleiehytter er uendret fra tidligere godkjent reguleringsplan, bortsett fra at de bratte skråningene fra moreneryggen og ned på myrområdene er regulert til friluftsformål, og reguleringen av byggeområdet har større detaljeringsgrad. 9

10 Byggeområde for utleiehytter. I bakgrunnen til høgre skimtes nybygging av hytter, ned for Synnfjellet. Planlagt ballslette og dam, nord for lavvo. Nord for lavvo, og mellom hovedveg og skiløype, skal det planeres et aktivitetsområde for ballspill og andre aktiviteter. I nordre del av området skal det anlegges en dam, med vanntilførsel fra en bekk vest for området. Planforslaget viser skiløyper som grunnprepareres som tur- og sykkelveger om sommeren og som i stor grad er lette og fine løyper/veger, med universell utforming og som gir en fin naturopplevelse. 10

11 Et område som i gjeldende reguleringsplan er regulert til kombinert formål masseuttak/friluftsformål, like etter at vegen har krysset elva Synna, reguleres nå til kombinert formål masseuttak/parkering. Etter at massene er tatt ut fra masseuttaket, planeres området til en større utfartsparkeringsplass for området. Plassen skal deles opp i mindre parkeringsareal, med vegetasjon mellom. 5.2 Veger Eksisterende atkomstveg fra fylkesveg 196 gjennom området skal benyttes, bortsett fra at vegen legges om over en kortere strekning. Hovedvegen oppgraderes til kjørebredde 5 meter. Lokale atkomstveger er regulert med kjørebredde 4 meter. Eksisterende atkomstveg fra fv. 196 som krysser elva Synna Det planlegges ei gangbru fra skiløype/turveg ved Synnfjellstugua og over elva Synna til østre side av elva. Brua har en innvendig bredde på 3,5 meter. Fra enden av gangbrua på østsida av elva Synna, planlegges en 3 m bred turveg, inntil 15 m fra senterlinje fylkesveg, fram til 11

12 planlagt turveg/skiløype i reguleringsplan for R6 Storslåttet. Turvegen skal tilrettelegges og planeres forsiktig, og skal ha naturlig gjengroing. Gangbrua skal ha en utforming som hindrer oppstuving og som har en stor nok lysåpning til å kunne ta unna for en 200-års flom og evt. isgang, eller føre til endrede erosjons- eller strømningsforhold i elva. Gravearbeid i elva Synna kan foregå i perioden 15. juni 15. september. 5.3 Masseuttak og parkering Direktoratet for mineralforvaltning har i brev av gitt sin tilslutning til driftsplanskisse av og notat av Det er søkt om uttak av ca m 3 fjell og ca m 3 overliggende grus, til sammen ca m 3. Det er ikke krav om driftskonsesjon for uttak i denne størrelse, men en enkel driftsplanskisse. I reguleringsbestemmelsene er det krav om nødvendige sikringstiltak for uttaksområdet. Ved analyse av prøver fra masseuttaket, utført av Norges Geologiske undersøkelse høsten 2010, ble det funnet at uttaket inneholder alunskifer. Etter kravene i forurensningsforskriften, kapittel 2, skal det utarbeides en tiltaksplan for håndtering av de forurensede massene ved de forestående terrenginngrepene. Tiltak skal godkjennes av forurensningsmyndighetene innen de iverksettes. Etter at masseuttaket er avsluttet, så skal området planeres til parkeringsplass, og parkeringsarealene skal deles opp i delområder, med vegetasjon mellom. Sidearealene skal tilsås. 5.4 Vann og avløp, annen infrastruktur Det planlegges et hovednett for vann og avløp gjennom området i samarbeid med SØAS. SØAS har tett dialog med både Mattilsynet og Nordre Land kommune om godkjenning av drikkevann og godkjent avløpsanlegg, men pr. i dag har ikke SØAS godkjenning av vannforsyningsanleggene. Årsaken til det er at det har vært fokus på å finne vannkilder med tilstrekkelig kapasitet. Dette ble løst i 2011 ved at det ble etablert 2 borehull med rikelig vann av god kvalitet. I 2012 planlegges det fra SØAS ekstra hygienisk barriere ved UV-behandling for å tilfredsstille Mattilsynets krav om 2 barrierer. SØAS har løpende kontakt med Mattilsynet og har månedlig prøvetaking fra hver av vannkildene, i samsvar med normen. Resultatet av prøvene er årlig rapportert til Mattilsynet, og de viser at vannet holder god kvalitet. Det er et samarbeid mellom SØAS og Mattilsynet for å få til en godkjenning i løpet av Når det gjelder Synnfjellstugua så har SØAS pr. i dag ikke vannforsyning på vestsida av Synna og kan ikke levere før VA-anlegg blir bygd fram til området. 12

13 Det arbeides med en løsning på dette. Strømtilførsel fram til hyttene legges i bakken, sammen med vann og avløp. Det er mobiltelefondekning og muligheter for mobilt bredbånd i området. 5.5 Virkninger av planen Det er Synnfjelløypene B/A som er initiativtaker til planarbeidet. Det har foregått en prosess de siste to årene, i samarbeid med hytteeierforening, utmarkslaget, kommunen og grunneiere for å øke tilbudet for hytteturistene og andre, med bedre løyper, stier og tur- og sykkelveger og andre servicetilbud. Etter to års planlegging, har partene blitt enige om at området ved Krokhølen Strangsetra egner seg best for et slikt serviceområde som senere kan utvikles til ei gate med flere servicefunksjoner. Videre innspill til flere funksjoner vil komme i forbindelse med revisjon av kommunedelplanen som nå er i gang, mens en i denne omgang vil få på plass et område for Synnfjellstugua, bedre skiløype-/turveg- og sykkelvegnett og tilrettelegging for andre aktiviteter, gangbru over elva Synna og en estetisk opprustning i området. Arealet som tomten til Synnfjellstugua legger beslag på er lite i forhold til gevinsten en oppnår med bedre tilrettelegging for allmennheten. 5.6 Grønnstruktur, forholdet til Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven), 8-12 Kunnskapsgrunnlaget Miljøfaglig Utredning ANS utførte en undersøkelse i området i 2004, og det foreligger en rapport om undersøkelsen, «Biologisk mangfold ved Krokhølen i Nordre Land kommune Miljøfaglig Utredning Rapport 2004: 62.» Se kartvedlegg side 13. Verneverdier Hovedkonklusjonen i rapporten er at de registrerte A-områdene klassifiseres som viktig til svært viktig med regional til nasjonal verneverdi. Disse områdene består av naturbeitemark med forekomst av rødlisteartene skjeggklokke og håndmarinøkkel, og innslag av dunhavreeng som er en sterkt truet naturtype. I tillegg kommer et høyt antall naturengarter. Det er sterkest verneverdier knyttet til området vest for den planlagte badedammen i i godkjent reguleringsplan) og i de nordlige deler av undersøkelsesområdet. For å oppretthode naturverdiene er det viktig med fortsatt beiting i området for å hindre gjengroing. Når det gjelder kantsona langs Synna (område B) har denne lavere verneverdi, men bør likevel skjermes av hensyn til forekomstene av skjeggklokke. Skjeggklokke er lokalt vanlig i Synnfjellområdet, men sjelden ellers i landet. Arten er derfor en ansvarsart for vårt fylke også i internasjonal sammenheng. 13

14 Vedlegg til Miljøfaglig utredning, rapport2004: 62 Reguleringsplanen I forslag til reguleringsplan er vegetasjonsbeltet langs elva Synna regulert til grønnstruktur, vegetasjonsskjerm, som i gjeldende reguleringsplan. Dette gjøres av estetiske grunner, for å bevare lokalklimaet og hindre kaldluftstrømmer, ivareta vassdraget og vassdragsnaturen, klimatiske forhold og ivareta forekomstene av skjeggklokke. De ugjødsla grasslettene reguleres grønnstruktur, naturområde og vegetasjonsskjerm. De vil bli tatt vare på som i gjeldende reguleringsplan. Områdene gjerdes inn for å skåne mot unødvendig ferdsel og trafikk og uønskede inngrep. Innenfor det inngjerdede området kan det med fordel gå beitedyr et par måneder på ettersommeren for å skjøtte vegetasjonen og som en attraksjon for området. Det tillates ikke terrenginngrep eller byggetiltak i området. Der skiløypene krysser området, skal det ikke foretas fysiske inngrep, bortsett fra enkel rydding. 14

15 Kantvegetasjon langs elva Synna Bekker i dagen skal holdes åpne og ikke stenges, bortsett fra der hvor bekker krysser kjøreveg. Der åpen bekk renner gjennom byggeområde for Synnfjellstugua, avsettes en byggegrense på 10 m mot bekken for å sikre den. 6 Innkomne merknader Det ble sendt ut varsel om oppstart, med annonse i Oppland Arbeiderblad og på kommunens hjemmeside, i tillegg til at det ble sendt ut brev til aktuelle etater og naboer, den , med merknadsfrist den Innen fristen kom det inn følgende kommentarer: 1. Fylkesmannen i Oppland, brev av Fylkesmannen viser til at store deler av planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Synnfjell øst avsatt som framtidig byggeområde for turistretta virksomhet (område T4). I gjeldende reguleringsplan for R5 Krokhølen Strangsetra, vedtatt desember 2006, ble arealbruken endret ved at avsatt byggeområde i stedet ble regulert til spesialområde for friluftsområde. Bakgrunnen for endringen var konflikter rundt arealutnyttelsen og hensyn til allmennhetens interesser. Dersom friluftsområdet nå søkes omregulert til byggeområde, forutsetter Fylkesmannen at det gjøres rede for virkninger av planforslaget og hvordan hensyn til allmennheten ivaretas. Videre ber Fylkesmannen om at det tas hensyn til registreringer av biologisk mangfold i området, jfr. rapport. Vår kommentar: Merknadene er tatt til etterretning. 15

16 2. NVE, brev av Denne planen berører ikke noen av NVE s ansvarsområder i vesentlig grad. Området ligger i nærheten av Synna elv, og en avklaring av eventuell flom- og isgangfare bør framgå av planen. Vår kommentar: Det har ikke vært noen problemer med flom eller isgang i dette området. Byggeområde for Synnfjellstugua ligger forholdsvis høgt over elvebredden, og ca. 100 m fra denne. 3. Synnadalen hytteeierlag, brev av De peker på at det er så stor uenighet om den videre utbygging på vestsida av Krokhølen i tilknytning til Synnfjellavvoen at det nå er to hytteeierforeninger i Synnadalen. Synnadalen hytteeierlag, som ble etablert i 2003, har årsmøtevedtak på at de vil fraråde kommunen denne utbyggingen. De vil heller få anlagt butikk med kafé på område langs Synnfjellvegen som allerede er regulert til næring. De vil heller ha et slikt tilbud langs Synnfjellvegen som har gjennomgangstrafikk. Innvendingen mot utbygging vest for Krokhølen er at Synnfjellstugua vil bli liggende nær de kvartærgeologiske interessante elveslettene. De er verdifulle og har et tynt humusdekke på ca. 20 mm. De er ikke i mot utviklingen, men plassering av et slikt anlegg. Vår kommentar: I Synnadalen er det to hytteierforeninger: Synnadalen hytteeierlag med ca. 50 medlemmer og Synnfjellet hytteeierforening med ca. 200 medlemmer. Det har vært forskjellige meninger om plassering av et aktivitetssenter i Synnadalen, men nå har både kommunen, utmarkslaget og grunneier/utbygger samlet seg om området Krokhølen Strangsetra. Som det anmerkes så er det også regulert inn et næringsområde litt lenger sør, på østsida av fylkesvegen, men det trenger ikke være noen motsetninger mellom de to etableringene, tvert i mot. Utbyggerne av Synnfjellstugua har kontakt med DOKKADELTA, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, som har fagpersoner som vil være med både i bygge- og driftsfasen for å ta vare på bevaringsområdene ved den planlagte Synnfjellstugua. 4. Oppland fylkeskommune, brev av Oppland fylkeskommune synes det er positivt at grunneierne søker å skape servicetilbud for å styrke tilbudet for etablerte hytteområder. De legger til grunn at kommunen og tiltakshaver belyser status for Synnfjellområdet og en eventuell prioritering av satsningsområder/tyngdepunkt i Synnfjellet. Fylkeskommunen mener kommunens vurdering av når en rullering av kommunedelplan for Synnfjell øst vil kunne bli aktuelt, i forhold til en helhetlig vurdering av fjellområdene i Nordre Land bør tas inn som et moment i dette planarbeidet eller i kommunens saksforberedelse. De forventer at forholdet til overordnet plan klargjøres i oppstartsmøte med kommunen. Fylkeskommunen påpeker videre at vedtatt plan har hatt en omfattende prosess og merker seg at det i denne reguleringsendringen kan tyde på at friluftsområder og aktivitetsområder med arealer avsatt til spesialområde bevaring av vegetasjon ønskes omregulert til næring og 16

17 parkering. Spesialområde bevaring er lagt inn i gjeldende plan ut frå en rapport frå Miljøfaglig utredning. Likedan forventes at hensynet til allmennhetens ferdsel i vassdragsnære områder blir vurdert, saman med behov for å avsette vegetasjonsbelte mot vassdraget og mulighet for flom. Kulturarvenheten har bevart området i 2004, og det ligger 4 kullgroper innenfor området som nå skal reguleres. Tre av disse er det gitt dispensasjon frå kulturminneloven for, jfr. Riksantikvarens uttalelse av , mens det for den fjerde er avsatt et bevaringsområde, SP4 i planen. De kan ikke se at utgraving er iverksatt for kullgropene som det er gitt dispensasjon for og minner om bestemmelsen i planen om at det skal foretas arkeologiske granskinger av disse kulturminnene, og at det tas kontakt med Oppland fylkeskommune i god tid før tiltak skal gjennomføres for å iverksette utgraving. Fylkeskommunen vil ta nærmere stilling til kullgrop R 109 når planforslaget foreligger og vurdere om bevaringsområdet SP4 framdeles vil gi et godt nok vern, eller om det bør anbefales søknad om dispensasjon frå kulturminneloven. Vår kommentar: Merknaden tas til etterretning. 5. Statens vegvesen, brev av Statens vegvesen uttaler at når det gjelder omregulering av friluftsområde til byggeområde for Synnfjellstugua, har de ingen umiddelbare merknader, men det foreligger pr. i dag ikke nok informasjon til å gå nærmere inn i vurderingen i forhold til trafikkavvikling mm. De viser til at det er behov for utvidet avkjørselstillatelse fra fv. 196 ved endring av reguleringsformål som medfører økt trafikk i forhold til vedtatt plan. Statens vegvesen vil ikke godkjenne ei gangbru over elva Synna slik det er tegnet inn på et situasjonskart. Gangbrua omfattes av byggeforbud innenfor byggegrensa for fylkesveg 196, som strekker seg 15 m fra senterlinje veg. Ei gangbru på dette stedet vil kunne medfører svært trafikkfarlige situasjoner langs fylkesvegen som har en krapp sving rett nord for området som hindrer sikt, og det er autovern langs fylkesvegen som vanskeliggjør situasjonen ytterligere. Vår kommentar: Området som er regulert frå friluftsområde i godkjent reguleringsplan til byggeområde for Synnfjellstugua, er i gjeldende kommunedelplan lagt ut som byggeområde. Etter at brevet frå Statens vegvesen kom, har det vært en dialog med vegvesenet. Vegvesenet har ingen merknader til at det etableres ei gangbru utenfor byggeområde 15 m frå senterlinje fylkesveg. Gangveg frå østre ende av gangbrua må kobles til en eksisterende privat veg som har atkomst til fylkesvegen. 7 ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyser er systematisk kartlegging av farer, der risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner og er et resultat av sannsynligheten for og konsekvensene av 17

18 uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når systemet utsettes for påkjenninger. Vurdering av sannsynlighet for hendelse er delt i: 1. Lite sannsynlig hendelse kan inntreffe, men det er lite sannsynlig 2. Mindre sannsynlig kan skje, ikke usannsynlig 3. Sannsynlig kan skje av og til, mulig periodisk hendelse 4. Meget sannsynlig kan skje regelmessig, forholdet kan være kontinuerlig tilstede Vurdering av konsekvenser av hendelser er delt i: 1. Ubetydelig ingen person- eller miljøskader 2. Mindre alvorlig få/små person- eller miljøskader 3. Alvorlig alvorlig person- eller miljøskader 4. Svært alvorlig personskade som medfører død eller varig mén, mange skadd, langvarige eller varige miljøskader I risikomatrisen under er risiko gitt som en sum av kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens: Konsekvens: Sannsynlighet: 1. Lite sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 3. Sannsynlig 4. Meget sannsynlig 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Hendelser, konsekvenser og tiltak Hendelse/Situasjon Tilstede Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak Naturgitte forhold Er området utsatt for eller er det fare for 1. Snø- eller steinskred Nei 2. Utglidning Nei 3. Flom/oversvømmelse Ja Flom i elv/bekk Ja

19 5. Radon i grunnen Ja 1 3 Oppdaget forekomst i godkjent masseuttak i planens søndre del. Ellers ingen kjente forekomster. Infrastruktur Vil utilsiktede/ ukontrollerte hendelser, som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre risiko for området 6. Hendelser på vei? Nei 7. Hendelser på Nei jernbane? 8. Hendelser på vann/elv? Nei Høgspentlinje: 9. Påvirkning fra magnetisk felt fra el.linjer? Ja 1 1 Høgspentlinje går gjennom området. 10. Spesiell klatrefare ifm Nei master? Er det spesielle farer ifm. bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende i området 11. Til forretning/ Nei serviceanlegg? 12. Til anlegg for Nei friluftsformål? 13. Til ski-/turløyper? Nei 14. Til busstopp/kollektive Nei forbindelser? Brannberedskap 15. Omfatter området Nei spesielt farlige anlegg? 16. Har området Ja utilstrekkelig brannvannforsyning? 17. Har området bare én Nei mulig atkomstrute for brannbil? Tidligere bruk Er området påvirket/ forurenset fra tidligere virksomheter? 18. Gruver, åpne sjakter, Nei steintipper etc.? 19. Militære anlegg, Nei fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.? 20. Industrivirksomhet, Nei herunder avfallsdeponering? 21. Annet? Nei Omgivelser 22. Er det regulerte Nei vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is 23. Er det regulerte Nei vassdrag i nærheten, som kan føre til varierende vannstand i elveløp? 24. Finnes det naturlige Nei terrengformasjoner som utgjør spesiell fare? 25. Annet? Nei Det blir innlagt vann i byggeområdene. Elva Synna renner rett forbi. Det er muligheter til rundkjøring. 19

20 Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger 26. Er tiltaket i seg selv et Nei sabotasjemål? 27. Finnes potensielle Nei sabotasje-/terrorformål i nærheten? Ingen kjente Andre aktuelle forhold: Hendelse/Situasjon Tilstede Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak Natur- og miljøforhold Vær- og vindeksponering. Er området: 28. Vindutsatt? Nei 29. Nedbør-utsatt Nei (ekstremnedbør) Natur- og kulturområder. Medfører planen fare for skade på: 30. Sårbar flora, fauna, fisk, dyr Ja 2 2 Deler av arealet. Områdene er regulert til grønnstruktur, vegetasjonsskjerm og hensynssone bevaring av grønnstruktur. 31. Verneområder Ja 2 2 Bevaringsområder for grønnstruktur. De vil bli tatt vare på både i byggefasen og senere i driftsfasen. 32. Vassdragsområder Nei 33. Fornminner (automatisk fredede kulturminner) Ja 2 2 Undersøkelse er foretatt i forbindelse med gjeldende reguleringsplan. Det er 1 lokalitet innenfor området. 34. Naturressurser Nei Strategiske områder og funksjoner. Kan planen få konsekvenser for: 35. Vei, bru, bane, Nei knutepunkt 36. Sykehus, kirke Nei 37. Brann, politi. sivilforsvar Nei Interne veier dimensjoneres for alle typer utrykningskjøretøy 38. Kraftforsyning Nei 39. IKT-installasjoner Nei 40. Vannforsyning Nei 41. Drikkevannskilder Nei 42. Tilfluktsrom Nei 43. Område for idrett/lek Nei Positiv konsekvens, løyper, tur- og sykkelveger, stier og andre aktiviteter i området. 44. Park, rekreasjon Nei Transport. Er det risiko for: 45. Ulykke m farlig gods Nei 46. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Nei Trafikksikkerhet: 47. Ulykke i av- og Nei påkjørsler 48. Ulykke med gående/ Nei syklende Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 49. Trafikkulykke ved Nei anleggsgjennomføring 20

21 50. Undergrunnsledning/ kabler Nei Konklusjon Nedenfor er vist en sammenstilling av sannsynlighet og konsekvenser. Av de punkt som er vudert i ROS-analysen ligger alle i grønn sone. Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig Sannsynlighet: 1. Lite sannsynlig 3, 4, Mindre sannsynlig 30, 31, Sannsynlig 4. Meget sannsynlig 21

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua

NORDRE LAND KOMMUNE. Reguleringsplan for Synnfjellstugua 1 NORDRE LAND KOMMUNE Reguleringsplan for Synnfjellstugua Versjon 02.05.12 (rev. ihht. vedtak i KST-sak 27/12, 24.04.12) REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSFORMÅL Avgrensing av området er vist på plankartet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

Hågån boligfelt. Lillehammer kommune

Hågån boligfelt. Lillehammer kommune Planbeskrivelse for Hågån boligfelt Del av gnr. 48, bnr. 12 i Lillehammer kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Planens geografiske avgrensning 5 3.2 Kommuneplan

Detaljer

SENTRUM P HUS LILLEHAMMER KOMMUNE

SENTRUM P HUS LILLEHAMMER KOMMUNE RISIKO OGSÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING SENTRUMP HUS LILLEHAMMERKOMMUNE Oppdragsgiver: LARKAS A/S Foretaksnummer: 975 992 543 Kontaktadresse: Elvegata 19, Lillehammer Kontaktperson: Per Olav Hasselknippe

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Skinnstudumpa 15 Dal Butikkeiendom AS RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Spor Arkitekter AS Oslo, april 2014 2 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med utgangspunkt i forslag

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE VESTBY KOMMUNE VANGTUNET - DETALJREGULERING RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE HINDHAMAR AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA 1 METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Borgen Vest. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for bygging av frittliggende og konsentrert

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

Raudalen del av S2 og S4

Raudalen del av S2 og S4 VANG KOMMUNE Reguleringsplan for Raudalen del av S2 og S4 Risiko- og sårbarhetsanalyse 09079 Raudalen del av S2 og S4 05.09.2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Raudalen del av S2 og S4 Side 2 av 11 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Norwegian Outlet, gbnr 27/29, 42 m fl, Vestby kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av forretningsarealet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2011-2023 Samlet ROS-analyse for nye utbyggingstiltak i kommuneplanens arealdel Holtålen kommune 23.03.2011 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN I

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført med bakgrunn

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsendring for del av Reguleringsplan for Flugsrud skog, Galtrud skog og Søre Ål skole (B13, B14 og B15)

ROS-ANALYSE. Reguleringsendring for del av Reguleringsplan for Flugsrud skog, Galtrud skog og Søre Ål skole (B13, B14 og B15) ROS-ANALYSE Reguleringsendring for del av Reguleringsplan for Flugsrud skog, Galtrud skog og Søre Ål skole (B13, B14 og B15) 8.5.2014 ROS-analyse reguleringsendring Flugsrud skog 2 Oppdragsgiver: Lillehammer

Detaljer

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE

ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE ROS- ANALYSE TIL DETALJREGULERING FOR MELNES VESTRE, GNR. 83 BNR. 1-3 OG GNR. 90 BNR. 14, FET KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Bakgrunn: I forbindelse med regulering av areal for å sikre fremtidig

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jessheim Panorama, BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er ca 6,5 dekar og består av gnr/bnr av gnr/bnr 135/205, 206 og 214, samt deler av 135/41,

Detaljer

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08

Hellvik Hus, Søgne Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune. Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune Utgave: 1 Dato: 2013-04-08 ROS-analyse for Del av konvalldalen, Søgne kommune 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Del av

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783. Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR VANGBERG BOLIGOMRÅDE, PLAN 1783 Vedlegg 2 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter nytt boligfelt på Vangberg, plan nr. 1783. Risiko og

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 177 BNR 4 PÅ FÅBERG

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 177 BNR 4 PÅ FÅBERG ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR 177 BNR 4 PÅ FÅBERG ROS-analyse: Reguleringsplan for gnr 177 bnr 4 på Fåberg (endring av reguleringsplan for Fåberg) 2 Oppdragsgiver: TELENOR EIENDOM HOLDING AS Rapportnavn:

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Daimyo Energi AS VEDLEGG 7 1 Energigjenvinningsanlegg Tromsø Miljøpark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oslo, Januar 2014 2 BAKGRUNN Daimyo Energi AS planlegger å bygge et energigjenvinningsanlegg basert på

Detaljer

ROS-ANALYSE FOR BERG OG DAHL MASSETAK I GAUSDAL KOMMUNE

ROS-ANALYSE FOR BERG OG DAHL MASSETAK I GAUSDAL KOMMUNE Berg og Dahl massetak Auggedal i Gausdal kommune. ROS-analyse Planid. xx ROS-ANALYSE FOR BERG OG DAHL MASSETAK I GAUSDAL KOMMUNE Areal+, p. 2303, pmo Berg og Dahl massetak i Gausdal kommune. ROS-analyse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04

Søgne Eiendom AS. Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord. Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord Utgave: A Dato: 2015-09-04 Risiko- og sårbarhetsanalyse - Tangvall sentrum, nord 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA DE T A L J R E G U L E R I N G FOR KNIPLIA RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE PANORAMA, GJERDRUM KOMMUNE Forslagstiller: Plan1 AS og Arealtek AS Tiltakshaver: Kniplia Panorama AS Sammendrag Med unntak av punkt

Detaljer

Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby

Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby Reguleringsplan for Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby Risiko- og sårbarhetsanalyse 09030 Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby 15.9.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Sameiet Ælgen Skei Fjellandsby 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1

ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter. Utgave: 1 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter Utgave: 1 Dato: 2011-08-17 ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Sandnessjøen avlastningssenter

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE TRØGSTAD KOMMUNE PLAN: Detaljreguleringsplan for barnehage og barneskole på Båstad 28.05.15 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet ligger litt syd for tettstedet Båstad

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011

RAPPORT. Risiko- og sårbarhetsanalyse. ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet. Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 RAPPORT Risiko- og sårbarhetsanalyse ANKERSKOGEN SVØMMEHALL Omregulering av uteområdet Oppdragsgiver: Hamar kommune 30.06.2011 Byggeråd AS, Torggata 52, Postboks 32, 3201 HAMAR Org.nr.: 991 324 801 Tlf:

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 12.06.2013 Detaljregulering av Trolltunet og B12 på Kløfta Plan-ID: 0235357 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet som er på totalt ca. 48 dekar, ligger like sør for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi. MAI 2012 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL ADRESSE COWI AS Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 023651 DOKUMENTNR.1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata.

Prosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen viser et frittstående bygg på sykehusområdet mot Kirkegata. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR område på Sykehuset Levanger. Utarbeidet av: Madsø Sveen arkitekter as for Levanger kommune. Sign.: Kontroll: Antall sider: 5 Dato: 19.05.2014 Bakgrunn

Detaljer

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1350003862 Oppdragsnavn: Sandskje-Bogen Dokument nr.: - Filnavn: ROS SANDSKJE-BOGEN RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Revisjon 1 Dato 2015-04-30 Utarbeidet av OJSK Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

!"#"$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' *1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664.

!#$%%' #(!)*!+,-#*.*/0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!.' *1 5)%/'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3<98=>?@>.*..,#-*2 $%664. !"#"$%%' #(!)!+,-#./0#, 1,2/,'' 3!,'4/,!".' 1 5)%/"'%6!(2, #-,.#,-(#,. #7.2!,58 ').! 39:;3?@>...,#-2 $%664.,> AB>:9>A:3C!"#$%&'() $+, -.,!& Emne: Regulering av Boligområde Stensetåsen Søndre, GBNR

Detaljer

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell

ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-ANALYSE Miklagard golfhotell ROS-analyse for Miklagard baserer seg på veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001)

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune. PlanID: L2012004. Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen ROS-ANALYSE Reguleringsplan, detaljplan for Saltbuvik hytteområde i Levanger kommune PlanID: L2012004 Oppdragsgiver: Bård Olav Leangen Utarbeidet av: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Metode og forutsetninger

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.01.2013 "Detaljregulering av Leiren utvidelse av barnehage BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planområdet er på ca 9,3 daa og ligger i Østfold i Halden kommune, vest for

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Reguleringsplan for. Granittlia. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 09017 Granittlia 2013-02-22

LILLEHAMMER KOMMUNE. Reguleringsplan for. Granittlia. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 09017 Granittlia 2013-02-22 LILLEHAMMER KOMMUNE Reguleringsplan for Granittlia Risiko- og sårbarhetsanalyse 09017 Granittlia 2013-02-22 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Hans Høstmælingen Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) I forbindelse med: Reguleringsplan for eiendom i Kirkerudveien, gnr. 80, bnr. 401, i Askim kommune. Østre Linje Arkitekter AS Askim juli 2011 BAKGRUNN Hovedmålet

Detaljer

ØYER KOMMUNE. for. Hafjell. Ilsetra. Risiko- 2011-08-20

ØYER KOMMUNE. for. Hafjell. Ilsetra. Risiko- 2011-08-20 ØYER KOMMUNE Omregulering av reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen hyttegrend Hafjell Hafjelltoppen hyttegrend Ilsetra Risiko- og sårba arhetsanalyse 090444 Hafjelltoppen hyttegrend 2011-08-20 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Skardet masseuttak kommune: Alvdal Dato: 10.08. 2015 Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger

Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger COWI AS Solheimsgaten 13 Postboks 6051 Bedriftsenteret 5892 Bergen Telefon 02694 wwwcowino STATSBYGG Reguleringsplan for Fv390 - Rundkjøring ved Universitetet i Stavanger Risiko- og sårbarhetsanalyse Dokumentnr

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29.

Risiko- og sårbarhetsanalyse BOTNHÅGEN MASSEUTTAK. Plannavn. Plan ID. M. Schultz. Utført av: Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29. Risiko- og sårbarhetsanalyse Plannavn BOTNHÅGEN MASSEUTTAK Plan ID Utført av: M. Schultz Dato / sist rev.: 2014-08-07 2015-04-29 Underskrift: 1 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER. METODE Analysen er gjennomført

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28

RHR Eiendom AS. ROS-analyse for Lervika. Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika Utgave: 1 Dato: 2014-03-28 ROS-analyse for Lervika 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Lervika Utgave/dato: 1 / 2014-01-30 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E RISIKO OG SÅRBARHETSANALYS E Detaljr egu lering for Tomt til Veidekke Industri AS innenfor gnr./bnr. 152/27 og 152/39. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med reguleringen er å

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for. Austlid Fritidspark. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 09070 - Austlid 2014-05-28

GAUSDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for. Austlid Fritidspark. Risiko- og sårbarhetsanalyse. 09070 - Austlid 2014-05-28 Reguleringsplan for Austlid Fritidspark Risiko- og sårbarhetsanalyse 09070 - Austlid 2014-05-28 Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Austlid Fritidspark 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli.

ROS-analyse for reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Thøring Utbygginsselskap AS reguleringsendring Søre Morken II, Bjorli. Plan-id 05120136 2016-02-22 Oppdragsnr.: 5152596 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Analysen er gjennomført i hht Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sin veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse. Risikograden varierer ved ulike kombinasjoner av sannsynlighet

Detaljer

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29

Arendal Eiendomsutvikling AS. ROS-analyse for Nyli gård. Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård Utgave: 2 Dato: 2013-04-29 ROS-analyse for Nyli gård 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse for Nyli gård Utgave/dato: 2 / 2013-04-29 Arkivreferanse: -

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Sak: Rødbergsvegen 9, Selbu Reguleringsplan Forfatter: Rambøll AS, Arkitektur og Landskap v/ Lars Sjøberg Forslagsstiller til planforslag: Inger Hårstad dødsbo v/ Dagfinn Hårstad

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT VRÅLSÅS GNR 7 BNR 17 Evje og Hornnes kommune Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal

Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdrag: Heggvollan masseuttak kommune: Oppdal Dato: 11.03. 2015 Man har i utgangspunktet brukt denne oversikten for å danne seg et bilde av hvilke risiko- og sårbarhetsfaktorer

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR LITSLOKHEIA BOLIGOMRÅDE, GNR 93, BNR 1 MFL Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende planforslag.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE PLAN 8058 DETALJREGULERING FOR OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN/JONAS BUDDES VEI, YTTEREN. Rana kommune Dato 03.03.2014 SAMMENDRAG Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet med

Detaljer

TROSTERUD NORDRE ÅRUNGEN UTEDRIFT

TROSTERUD NORDRE ÅRUNGEN UTEDRIFT Plan ID.:285 ROS-ANALYSE for DETALJREGULERINGSPLAN for TROSTERUD NORDRE ÅRUNGEN UTEDRIFT i Ås kommune Areal+ AS, p. 12206, pml Oppdragsgiver: Sveinung og Kjersti Jensen, Smebølveien 15, 1430 Ås. Gnr. 22

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GUSTÅSEN, LESJA KOMMUNE Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på foreliggende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Vedlegg 6. ROS-analyse

Vedlegg 6. ROS-analyse Vedlegg 6 ROS-analyse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KROKVEIEN 4, HARSTAD Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde

ROS-analyse for reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Stutarhaugen Vel reguleringsendring Stutarhaugen hytteområde Plan-id 05152015003 2015-09-22 Oppdragsnr.: 5150915 Norconsult AS Skansen 2E, NO-2670 Otta 1 Metode og forutsetninger Analysen er gjennomført

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING DAMVOKTERBOLIGEN Dato 24.03.14 Side 2 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Eksisterende forhold... 3 2.1 Planområdet... 3 2.1 Eksisterende bygningsmasse... 3 3. Planstatus og eierforhold...

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik

Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage. tegn_3 as v/martin Rasch Ersdal/Gunhild Solem Eidsvik 27.08.14 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljreguleringsplan for Furuberget barnehage Harstad

Detaljer

H5 H6-områdene i Hafjell

H5 H6-områdene i Hafjell ØYER KOMMUNE Områdereguleringsplan for H5 H6-områdene i Hafjell Risiko- og sårbarhetsanalyse 09104 Områderegulering H5 og H6-områdene i Hafjell 15.10.2015 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Samarbeid mellom

Detaljer

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER

Beskrivelse RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Eiendommene Gnr 6 Bnr 42, 59 og 60 Stasjonsveien 21 MED TILLIGGENDE VEIAREALER Beskrivelse Sist revidert: 29-04-14 METODE Analysen er gjennomført i hht.

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås. II Reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9,bnr. 5 m.fl. (Tiltakshavere: Hytteeiere på Hegg II ved Arne Grislingås.) Planbeskrivelse til reguleringsplan for del av Hegg II, del av gnr. 9/5 Planens

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus

Siv. Ark Finn Kleiva på vegne av Røkenes Gård og gjestehus 27.03.15 Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Plannavn: Kommune: Plantype: Forslagsstiller: Analyse utført av: Detaljregulering Røkenes gård og gjestehus Harstad Kommune Detaljregulering Siv. Ark

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 22.04.2015 Detaljregulering for Moreppen Næringspark, Nannestad Plan-ID: 14-12 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Moreppen Eiendom AS ønsker sørlige del av gbnr 32/1 tilrettelagt

Detaljer