DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling"

Transkript

1 DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 1

2 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra det året du fyller 13) begynner gjerne frafallet. Mange lag og klubber er usikre på hvordan de nå skal klare å gi et godt tilbud til både talentene og til de som er med først og fremst fordi fotball er gøy og sosialt. Det aller viktigste i ungdomsfotballen er å finne gode differensieringsordninger for spillerne - slik at alle målgrupper tilfredsstilles. Noen vil trene en gang i uka - andre vil trene ti ganger pr uke! De fleste velger å gå over til elleverfotball det året spillerne fyller 13 år, men fotballkretsen tilbyr også sjuerfotball. Her kan en gjerne høre hva spillerne selv ønsker! Inndeling av lag Ved overgang til elleverfotball er mange trenere og ledere med store spillergrupper usikre på hvordan de skal dele inn lag. Noen velger å dele inn lag ut fra ferdighetsnivå, andre på bakgrunn av vennskap/sosiale hensyn. Her er det ingen fasit hver og en må finne ut hva som passer for sin klubb, sitt lag, basert på en grundig vurdering der gjerne mange ulike aktører involveres. Spesielt bør en trenerkoordinator være delaktig i prosessen. Topping av lag Undersøkelser viser at mange spillere ikke ønsker at trenere på dette alderstrinnet legger så stor vekt på prestasjoner og at de topper lagene sine (at noen får vesentlig mer spilletid enn andre). Vurder derfor det sosiale aspektet, ferdighetsnivået, treningsiveren og ambisjonene i spillergruppa før modell velges! Det er viktig at alle spillere får et godt tilbud. Topping av lag er ingen forutsetning for å drive god spillerutvikling. Hospiteringsordninger er langt viktigere, det vil si at noen utvalgte spillere flyttes opp ett alderstrinn, enten permanent eller for en periode. Treningsmengde/-innhold Her må en også se an ferdighets- og ambisjonsnivået i spillergruppa. Husk at det er bare en liten del av spillerne som har ambisjoner om å bli toppspillere. Disse bør da få et mer omfattende tilbud enn de øvrige, i form av ulike hospiteringsordninger og tilbud om ekstratreninger. For de øvrige spillerne kan det være en grei regel å spørre dem hva slags fotballtilbud de ønsker seg. Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 2

3 Barnefotballens verdigrunnlag (NFF) Likhetsprinsippet o Gjelder innad i ett lag. o Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotballen, uavhengig av nivå, alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. o Konsekvensene vil være at alle får delta med likt utgangspunkt. La alle spille like mye og la alle i tur få spille fra start! Dette for at alle barna skal få muligheten til å oppleve et fotballspill både gjennom trening og kamp. o Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotballen! Jevnbyrdighetsprinsippet o Gjelder forholdet mellom lagene. o Bygger på filosofien om at en skal etterstrebe jevnbyrdighet både i trening og kamp, for på den måten å skape spenning, glede og engasjement. o Konsekvensene av dette prinsippet vil være at alle lagene må starte likt på startstreken. Dersom et lag topper mens andre lag lar alle spillerne få spille like lenge, vil dette skape et ulikt utgangspunkt for kampen. o Ingen lag er tjent med å vinne 17-0 eller å tape 0-17! Breddeformelen: Trygghet + Mestring = Trivsel o Trivsel har et ganske romslig innhold som på en måte favner mange viktige følelsesbegreper. Både fellesskap, glede, inkludering og tilhørighet skaper trivsel eller er forutsetninger for trivsel. o o Trygghet vil også helt klart være et sentralt element i det å trives. At barnet føler den rette tryggheten både i forhold til aktiviteten, sine medaktører og ikke minst til de voksne i idrettsmiljøet. Som grunnlag for frigjøring av energi og utfoldelse er trygghet et grunnleggende behov hos barn. Mestring handler om å få til noe, klare en oppgave, ta en utfordring beherske den, oppnå et mål - alene eller i samhandling og samspill med andre. Dette er et meget sentralt behov for oss mennesker også for barn! Det å mestre noe utløser positive og gode følelser som både glede, selvverd, stolthet og selvtillit. I arbeid med barn er det derfor fundamentalt å tilpasse aktivitetene slik at spillerne opplever mestring dette gjelder også de som ikke er så flinke rent idrettslig! Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 3

4 DIFFERENSIERING å gi barn og unge et fotballtilbud som skaper mestring og utfordringer. For å skape utvikling må utfordringer være tilpasset ferdighetsnivå. differensiere treningene slik at alle får arbeidsoppgaver tilpasset sitt utviklingsnivå. (Sportslig plan, SK Gjøvik Lyn) Spillerutvikling (SU): Spillere med særskilt talent skal tas spesielt vare på gjennom økt oppmerksomhet og tilrettelagte opplegg Pedagogisk differensiering: Gruppering etter nivå i treningsgruppa, ute på treningsfeltet Gi ulike oppgaver i form av to-touch mot fritt-touch, mindre baner e.l.. Organisatorisk differensiering: Hospitering Opprettelse av spesielle talentgrupper, deriblant SUG UTFORDRINGER HOVEDMÅL Angst / Bekymring FLYTSONE Å gi spilleren et tilbud ift egen flytsone Kjedsomhet / Frustrasjon FERDIGHETER Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 4

5 UTVIKLINGSARBEID I YNGRES AVDELING (6 13år): 1. Organisering (se eget punkt på de neste sidene) Stort støtteapparat rundt hvert lag Lite antall spillere pr lag i 5 er og 7 er fotballen Retningslinjer/struktur 2. Trening Treningsmengde (se eget punkt på de neste sidene) Coerver-filosofien - Teknikkutviklingsprogram med fokus på individuelle fotballferdigheter Et organisert treningsopplegg med en rød tråd - Øvelsesbank Opplæring av trenere via kurs, trenerforum og TK-involvering/-besøk Hospiteringsordninger skal utarbeides i løpet av Kamp Ingen lag skal toppes i 5 er og 7 er fotballen Mest mulig spilletid pr spiller - stoppeklokke-kulturen skal vekk Hospiteringsordninger skal utarbeides i løpet av Enkeltspillere - Hele lag Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 5

6 Organisering 1. Kartlegging av mannskap på de ulike alderstrinnene. Mål: Tidlig kartlegging Styret skal etter endt sesong motta en skriftlig oversikt fra alle lag over neste sesongs forventede spillerstall og valgte støtteapparat. Oversikten leveres inn sammen med: en kort rapport/evaluering av året (som legges frem for årsmøtet). kampstatistikk (legges ved årsrapporten) o antall kamper pr spiller inneværende sesong o kun seriekamper materielloversikt (beholdning ved endt sesong og behov for neste sesong) o drakter o baller o kjegler o medisinkoffert/hms-utstyr Frist 30.oktober. Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 6

7 2. Støtteapparat i 5 er - og 7 er - fotballen. Mål: Flere voksne. Mindre ansvar. Hvert lag (påmeldt i seriesystemet under navnet SK Gjøvik Lyn) plikter å etterleve følgende retningslinjer: VOKSNE 1 hovedansvarlig trener pr lag o se egen instruks o oppgis til kretsen, og på hjemmesiden til klubben 1 hjelpetrener o se egen instruks 1 lagleder o se egen instruks o oppgis til kretsen, og på hjemmesiden til klubben, 1 foreldrekontakt o se egen instruks For at klubben skal melde på lag skal minimum 3 av disse 4 personene i støtteapparatet være på plass. Dersom kun 3 personer tar på seg verv/ansvarspost, må siste verv/ansvarspost i støtteapparatet fordeles jevnt mellom disse 3. Klubben må få tilbakemelding på hvem som gjør hva dersom så skjer. Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 7

8 3. Spillerstall i 5 er fotballen. Mål: Mange lag. Mye spilletid. Antall lag pr aldersgruppe avgjøres av kullets størrelse. SPILLERE Antall spillere pr lag o Overordnet målsetting: maks 9 spillere pr lag Der det er spillere i èn treningsgruppe: meldes det på ett lag Der det er spillere i èn treningsgruppe: Dersom det er to treningsgrupper på alderstrinnet (Gjøvik og Fredheim): o oppfordrer klubben til at treningsgruppene slås sammen, og at det meldes på et antall lag som gjør at målsettingen om maks 9 spillere pr. lag overholdes. Dersom det kun er èn treningsgruppe på alderstrinnet, o oppfordrer klubben til at det meldes på to lag i seriesystemet, med hhv eller spillere pr lag Der det er spillere i en treningsgruppe: må man gjøre unntak og stille kun to lag, med hhv eller spillere pr lag. Der det er 21 eller flere spillere i en treningsgruppe: oppfordrer klubben til at det opprettes minimum 3 lag, med hhv spillere pr lag o Dersom det meldes på flere lag og dette resulterer i færre enn 9 spillere på noen lag, må kampene avvikles på ulike dager slik at spillerne rullerer på 1 2 kamper pr uke. Hospitanter kan brukes i tillegg. Lagledere på alderstrinnet må gi beskjed til klubben om dette før påmelding til kretsen Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 8

9 4. Spillerstall i 7 er fotballen. Mål: Mange lag. Mye spilletid. Antall lag pr aldersgruppe avgjøres av kullets størrelse. SPILLERE Antall spillere pr lag o Overordnet målsetting: maks 10 spillere pr lag Der det er spillere totalt på alderstrinnet: meldes det på ett lag i seriesystemet Der det er spillere totalt på alderstrinnet: oppfordrer klubben til at det meldes på to lag i seriesystemet, med minimum spillere pr lag Der det er spillere totalt på alderstrinnet: oppfordrer klubben til at det meldes på to lag i seriesystemet, med hhv , , eller spillere pr lag Der det er 24 eller flere spillere i en treningsgruppe: Oppfordrer klubben til at det opprettes minimum 3 lag, med hhv spillere pr lag o Dersom det meldes på flere lag og dette resulterer i færre enn 10 spillere på noen lag, må kampene avvikles på ulike dager slik at spillerne rullerer på 1 2 kamper pr uke. Hospitanter kan brukes i tillegg. Lagledere på alderstrinnet må gi beskjed til klubben om dette før påmelding til kretsen Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 9

10 5. Overgang 5 er til 7 er Mål: Fellesskap. Samhørighet. Unngå mange klubber i klubben. SKOLESAMMENSLÅING Første året man spiller 7 er skal man blande hele alderstrinnet i nye lag, som er skoleuavhengige o Siste året man spiller 5 er oppfordres alle lag på alderstrinnet å gjennomføre et forberedende arbeid 3 felles dags-samlinger med fokus på 7 er fotball (interne treninger og kamper) 1 turnering med 7 er fotball (høst) der skolelagene er blandet Det tillates skoleuavhengige lag før første året med 7 er (behovsprøves) Det skal arrangeres en lørdag eller lørdag/søndag med kick-off i januar for hele kullet (trenerteamet har ansvar) Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 10

11 Trening 1. Treningsmengde i 5 er fotballen Mål: Tilpasset belastning. Allsidighet. Klubben skal hvert år søke å få minimum 2 dager x 2 gymsaler i uka. Fordeles på de lagene som først tar initiativ ovenfor klubben. Resten må alderstrinnene selv ordne. VINTERSESONG (nov mars) 6- og 7-åringer o Behovsprøves o 1 trening med fokus på allidrett / lek med ball I gymsal eller alternativt sted 8- og 9-åringer o Behovsprøves o 1 trening med fokus på allidrett / lek med ball (nov des) I gymsal eller alternativt sted o 2 treninger (jan mars) 1 økt med fokus på allidrett I gymsal eller alternativt sted 1 økt med fokus på fotball Kunstgress hvis plass Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 11

12 10-åringer o Behovsprøves o 1 trening (nov des) Kunstgress hvis plass o 2 treninger (des mars) 2 økter med fokus på fotball Kunstgress hvis plass SOMMERSESONG (april sept) 6, 7, 8 og 9-åringer o 1 2 treninger med fokus på fotball 10-åringer o 2 treninger med fokus på fotball o 3 ekstra felles samlinger for kullet (på lørdager) fordelt utover året (differensiert arbeid prioriteres) Seriekamper og cup er Regnes som trening hvor man skal fokusere spesielt på å finne igjen elementer fra funksjonskategori 1 individuell ballbehandling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 12

13 2. Treningsmengde i 7 er fotballen Mål: Tilpasset belastning. Allsidighet. VINTERSESONG (nov mars) 11-åringer o 1 treninger (nov des) (behovsprøves) Kunstgress hvis plass o 2 treninger med fokus på fotball (jan mars) (behovsprøves) Kunstgress hvis plass 12-åringer o 1 treninger (nov des) Kunstgress hvis plass o 2 trening med fokus på fotball (jan mars) Kunstgress hvis plass Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 13

14 SOMMERSESONG (april sept) 11-åringer o 2 treninger med fokus på fotball o kick-off skolesammenslåing (miljøbygging) 2 felles samlinger på helg, fordelt utover året (differensiert arbeid prioriteres) 12-åringer o 2 treninger med fokus på fotball Seriekamper og cup er Regnes som trening hvor man skal fokusere spesielt på å finne igjen elementer fra funksjonskategori 2 relasjonell kompetanse Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 14

15 3. Treningsmengde i første års 11 er fotball Mål: Tilpasset belastning. Allsidighet. VINTERSESONG (nov mars) 13-åringer o 1 trening (nov des) (behovsprøves) Kunstgress o 2 treninger med fokus på fotball (jan mars) Kunstgress SOMMERSESONG (april sept) 13-åringer o 2 3 treninger med fokus på fotball 4. TRENING FOR HOSPITANTER Fokus på tilpasset belastning Kun særtilfeller for 5 er-spillere Klubben vil i størst mulig grad forplikte seg på å legge til rette for at hvert lag har et tilbud innenfor denne mengden, på klubbens tildelte treningsbaner. Økonomi/utleie av kunstgress er styrende. Alt utover den nevnte mengde må som sagt det enkelte lag selv ordne. Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 15

16 HOSPITERING spesielt talentfull spiller får anledning til å trene med lag i årsklassa over. ekstra utfordringer både i forhold til treningsmengde og sportslig kvalitet. gi spillere utfordringer utfra sitt ferdighets- og utviklingsnivå... (Sportslig plan, SK Gjøvik Lyn) Dette er en del av det differensierte treningsarbeidet. Hospitering i SK Gjøvik-Lyn skal foregå etter gitte prinsipper i Sportslig Plan Hospiteringsordningen skal gjelde for spillere som har spesielt talent, interesse og treningsiver. UTFORDRINGER HOVEDMÅL Et tilbud om hospitering forutsetter at spilleren er moden (sportslig, fysisk, mentalt og sosialt) for å trene med nivået over sin egen årsklasse. Angst / Bekymring FLYTSONE Hospitering kommer i stand etter anbefaling fra gruppas hovedtrener(e), og skal godkjennes av klubbens trenerkoordinator. Før igangsetting kontakter TK spilleren selv og hans/hennes foresatte. TEMA FOR SAMTALE: o belastning - mengde o avtaler ift igangsetting, gjennomføring og avslutning Kjedsomhet / Frustrasjon FERDIGHETER Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 16

17 Organisering (generell) SK Gjøvik Lyn skal ha en generell organisering i yngres avdeling, som samsvarer med dette kartet. Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 17

18 Organiseringskart (2009) Tallene angir antall lag pr aldersklasse påmeldt i seriesystemet Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 18

19 TRENINGSINNHOLD Mål: Utvikle tekniske, kreative og selvsikre spillere, som tar avgjørelser selv. Påvirke den indre motivasjon, ved å gjøre fotball morsomt å øve på og å spille. Alvor, men morsomt : Planlagt og forberedt innhold (periodeplaner) Progresjon (fokus på den enkeltes utvikling) Utfordrende (indre motivasjon ift flytsone) Dynamisk (spennende og bli litt svett ) Ferdighetene skal bygges etter retningslinjene (progresjon): 1. Uten press 2. Litt press 3. Fullt press Fokusområder i de ulike aldersgruppene: 6-8år Generell koordinasjon 9-12år Ferdighetstilnærming 13-16år Ferdighetslæring (bruke ferdighetene i spill) Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 19

20 Vi skal bruke oppvarmingsøvelser som gjør ungene klare/fokusert Småspill (2:2 3:3 4:4) på små arealer Mange baller, mange repetisjoner/touch pr spiller Anbefalt fordeling i èn treningsøkt for aldersgruppen 6 8 år: Oppvarming 10% (ballkontroll, koordinasjon) 1:1 situasjoner 15% (f.o.m. 8 år, 6 7år har 25% ballkontroll, koordinasjon) Hovedtema 20% (f.eks. vendinger) Spill/stafetter/konkurranser 50% (fritt spill, spill med betingelser, småspill) Oppsummering/lekse 5% (hvis lekse må man huske å sjekke!!!) Anbefalt fordeling i èn treningsøkt for aldersgruppen 9 12 år: Oppvarming 20% (ballkontroll, koordinasjon) 1:1 situasjoner 10% Hovedtema 25% (f.eks. mottak/pasning) Spill/stafetter/konkurranser 35% (fritt spill, spill med betingelser, småspill) Oppsummering/lekse 10% (hvis lekse må man huske å sjekke!!!) En økt bør ligge på minimum 60minutter (maks 90 minutter) Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 20

21 TRENINGSTEMA - Hovedprioritet GENERELL KOORDINASJON FERDIGHETSTILNÆRMING T Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet Side 21

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 11-12 år (Les også Sportsplan for 9-10 år) Innhold: Hva vet vi om 11-12 åringen? Hva skal 11-12 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19

Mjøndalen Fotball - Laglederhåndbok Versjon 0.1. Mjøndalen idrettsforening. Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014. Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Mjøndalen idrettsforening Laglederhåndbok MIF breddefotball - 2014 Mjøndalen Fotball Side 2 av 19 Versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 Organisasjon og roller... 4 1.2 Styrets

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE?

HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE? Oslo i april 2013 Kjære Readyforeldre HVA ER READY FOTBALL I DAG? HVA GÅR TRENINGSAVGIFTENE MED TIL? HVORFOR INVOLVERER VI FORELDRE SOM TRENERE/LEDERE? HVORFOR HAR VI SÅ PASS LITE AREAL PR. TRENINGSGRUPPE?

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund!

VELKOMMEN TIL. En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! VELKOMMEN TIL En enkel innføring til nye foreldre og spillere i Oppsal Håndball, og kanskje for deg som har vært med en stund! 2 Dette står vi for: Tilhørighet og samhold Vinnerkultur Respekt og likeverd

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK

KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK KLUBBHÅNDBOK TJENSVOLL FK Klubbhåndbok Tjensvoll FK Side 1 GENERELL KLUBBINFORMASJON Tjensvoll FK ble stiftet 1. november 1980 Tjensvoll FK har klubbkontor på Tjensvoll bydelshus Dan Pedersen er ansatt

Detaljer

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015

Vindbjart Fotballklubb. Klubbhåndbok. Versjon 1.0 - April 2015 Vindbjart Fotballklubb Klubbhåndbok Versjon 1.0 - April 2015 Innhold 1. Om Vindbjart Fotballklubb... 3 Visjon og verdier... 3 Klubbens verdigrunnlag... 3 Fakta... 3 Organisasjon... 4 Baner og anlegg...

Detaljer