SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012"

Transkript

1 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

2 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp, samt deltakelse i sosiale trygge lags - og klubbmiljøer. (NFF) Malvik IL fotball bygger mye av sin filosofi på NFF`s verdigrunnlag: Barnefotballens verdigrunnlag, NFF. Verdigrunnlaget bygger på idrettens vedtatte grunnverdier: Glede fellesskap helse Ærlighet Glede - gjennom lek og mestring Fellesskap - gjennom sosial trening i fellesskap og handling Helse - gjennom etablering av sunne vaner Ærlighet - gjennom oppdragelse til Fair Play Hovedoppgaven med barnefotballen er som nevnt å legge forholdene best til rette for at barn trives med fotballspillet og i fotballmiljøet. Det er viktig å presisere at det er aktiviteten og måten den blir ledet på som gir mestring og skaper trygghet, og dermed trivsel hos det enkelte barn. Dette danner så et godt grunnlag for å skape tilhørighet til et miljø - for dermed å kunne skape en varig interesse for fotballen. Fotballspillet må ta hensyn til barnas beste og være fleksibel i forhold til ulike behov. Aktivitetene må drives på barnas egne premisser og ut fra deres egne forutsetninger. Det må gis rom for at barna utnytter tilbudene på en differensiert måte. Det skal legges til rette for at barn som ønsker å delta i flere idretter og / eller i andre organisasjoner får mulighet til dette. Det må derfor arbeides aktivt for å koordinere tilbud som gis lokalt. Fotballtilbudet kan og bør utvides der omstendighetene ligger til rette for det, når interessen er stor, når andre muligheter i liten grad finnes og når virksomheten blir drevet på barnas premisser. Barnefotballen skal primært spilles i nærmiljøet. Opplevelsen der og da er viktigere enn systematisk arbeid mot langsiktige mål.

3 Grunnleggende verdi: Allsidighet i grunnopplæringen. Trenere og ledere skal oppfordre og tilrettelegge for at barn og unge spillere har mulighet til å drive med andre idretter deriblant allidrett så lenge som mulig. Allsidighet er viktig for å utvikle fantasi og kreativitet. Allsidighet fremmer koordinasjon og motoriske ferdigheter. Allsidighet kan bidra til å redusere frafallet. Allsidighet er også vesentlig for senere spesialisering. Grunnleggende verdi: Ærlighet og kameratskap. Trenere og ledere skal gjennomføre all aktivitet slik at trivsel og ærlighet fremmes. Spillerne skal læres opp til respekt for lover og regler, og respekt for seg selv og andre. Egoisme og fuskementalitet tillates ikke. Å lære unger og ungdom ærlighet og kameratskap er like viktig som innlæring av tekniske ferdigheter. Holdninger. Holdninger i et fotballmiljø er de verdier som kommer til uttrykk gjennom måten vi oppfører oss i klubben og skapes av personene i miljøet. Hvordan skapes holdninger? Hva de voksne, idoler og de eldste ungdommene gjør er klare modeller for de yngste. Barn lærer ved at vi begrunner hvorfor vi gjør som vi gjør. Barn bringer med seg holdninger fra hjem og skole. Det er viktig å spille på lag med foresatte slik at en unngår konflikter her, noe som vil skape forvirring og utrygghet. Ta opp eventuelle problemer sammen med de voksne (foreldremøter). Media er ofte personfokusert. Ved dekning av kamper i media må vi kritisk vurdere framheving av enkeltspillere på bekostning av laget, spesielt i de yngre årsklassene. Hva jevnaldrende mener og gjør teller mer og mer når spillerne kommer i tenårene. Det er derfor viktig å spille på lag med de positive ledertypene, f.eks. ved utpeking av kapteiner på lagene.

4 Barnefotball 6 12 år Med barnefotball menes all fotball for jenter og gutter t.o.m.12år. I Malvik tilbyr vi fotball for alle barn fra de er 7 (6 år f.o.m 2013) år. Barnefotballen deler vi inn i to hovedgrupper. Minifotball, 6-10 år (5-er fotball) og Lillegutt/jente, år (7-er fotball). Barnefotballens 3 viktige grunnprinsipper: a) Likhetsprinsippet: Alle barn skal gis et likt sportslig tilbud, uavhengig av kjønn, alder og ferdigheter. Det betyr at alle skal delta med likt utgangspunkt. Det for at alle skal få mulighet til å oppleve et fotballspill både i trening og i kamp. Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotballen. b) Jevnbyrdighetsprinsippet : Gjelder forholdene mellom lagene. En skal etterstrebe jevnbyrdighet både i trening og i kamp, for på den måten skape spenning, glede og engasjement c) Breddeformelen: TRYGGHET + UTFORDRING + MESTRING = UTVIKLING og TRIVSEL Generelle holdninger og grunnprinsipper vi i MIL Fotball ønsker i Barnefotballen. Holdninger: Tap og vinn med samme sinn. Mobbing er ut. Dette vil vi ikke ha noe av. Spillere og ledere skal vise respekt for dommere og dommeravgjørelser. Våre spillere skal vise respekt for egne og andre lags trenere og ledere. Vi skal være stolte over å spille på Malvik ( vi følelse). Fair Play! Et barn skal ikke lære seg å bli GOD i spillet fotball, det skal lære seg å bli GLAD i spillet fotball. Treningen: All aktivitet skal i hovedsak foregå med ball. Aktivitetene skal vere lystbetont og morsom. Det skal legges tilrette for at barna opplever mestring. Aktivitetene tilpasses barnas ferdighetsnivå. I Malvik sier vi at fotball skal spilles, ikke sparkes.

5 Klubbens ansvar: Klubben skal i størst mulig grad vere «sjef». Det skal settes fokus på treneren. Det skal gies tilbud, og settes krav om aktivitetsleder i alle grupperinger og mulighet for videreutdanning. Trenere skal følges opp av klubben ute på feltet. Klubben skal holde minimum et trenerforum per sesong, samt oppstartsmøte vår, og oppsummering høst. Klubben skal sørge for at alle grupperinger har det utstyret de til enhver tid har krav på. Klubben er pliktig til å føre de lover og regler som er satt av NFF og Trøndelag Fotballkrets. Allsidighet er viktig, og fotball er ikke alt. Samarbeid på tvers av lagene kommer barna til gode. Et barn skal slippe å velge mellom idretter så langt det lar seg gjøre. Barnefotballen i MIL har oppstart etter påske, og avsluttning til høstferien. (6-9 år) Begrenset helårstilbud f.o.m 10 år. Topping av lag skal ikke forekomme i barnefotballen i MIL. Utstyr gitt av klubben skal taes godt vare på og behandles med fornuft.

6 Klasse Mini 6 år MIL fotball starter opp med treningstilbud i August det året ungene fyller 6 år. Årsklassene blir fortrinnsvis organisert etter tilhørende skole. Det vil si at Malvik i utgangspunktet kan ha tre treningsgrupper. Antall unger kan gjøre det naturlig å slå sammen og endre denne inndelingen. Gutter og jenter trener i utgangspunktet sammen. Dersom det er mange nok jenter ønsker MIL å stille med egne jentelag fra 7 års - alder. Treningene skal foregå i nærområdet/skolekrets; (Vikhammer, Vikhammeråsen og Saksvik). Aktivitetstilbud: Det skal gis tilbud i perioden August Oktober. Det skal gis tilbud om en trening pr. uke. Varighet 1 time. All trening skal foregå i egen treningsgruppe eller i treningsgruppe på samme alderstrinn. Turneringer: Lagene kan delta på en cup i nærområdet før sesongslutt. Treneren: Hovedtrener utpekes av klubben. Vi ønsker at hovedtrener skal ha minimum barnefotballkurset. Alle trenere skal få tilbud om minimum aktivitetslederkurs. Treneren skal få hjelp og veiledning til å starte den nye treningen. Trenere skal sette seg inn i lover og regler som gjelder barnefotballen. ( ref NFF og sportsplan ) Alle trenere skal følge opp de holdninger og retningslinjer som er beskrevet i sportsplan til MIL. Kvalitetssikre treningen. Vi ønsker, om mulig, 1 trener pr 5. spiller. Treningsinnhold: All trening skal først og fremst dreie seg om lek og moro. All aktivitet skal fortrinnsvis foregå med ball.

7 Klasse Mini 7 år Årsklassene blir fortrinnsvis organisert etter tilhørende skole. Det vil si at Malvik i utgangspunktet kan ha tre treningsgrupper. Antall unger kan gjøre det naturlig å slå sammen og endre denne inndelingen. Gutter og jenter trener i utgangspunktet sammen. Dersom det er mange nok jenter ønsker MIL å stille med egne jentelag helt fra 7 års - alder. Vi prioriterer å danne jentelag på tvers av skolene dersom det ikke er grunnlag for eget jentelag på den enkelte skole og om det er enighet om det. Treningene skal foregå i nærområdet/skolekrets; (Vikhammer, Vikhammeråsen og Saksvik) Alle har mulighet til å delta på MIL`s minifotballskole. Aktivitetstilbud: Det skal kun gis tilbud i perioden april oktober Det skal gis tilbud om en trening pr. uke(følger skoleåret). Varighet 1 time. All trening skal foregå i egen treningsgruppe eller i treningsgruppe på samme alderstrinn. Turneringer: Malvik Cup mai/juni. Høstcup i Trondheimsområdet. Treneren: Hovedtrener utpekes av klubben. Vi ønsker at hovedtrener skal ha minimum barnefotballkurset. Alle trenere skal få tilbud om minimum aktivitetslederkurs. Trenere skal sette seg inn i lover og regler som gjelder barnefotballen. ( ref NFF og sportsplan ) Alle trenere skal følge opp de holdninger og retningslinjer som er beskrevet i sportsplan til MIL. Kvalitetssikre treningen. Vi ønsker, om mulig, 1 trener pr 5.spiller. Treningsinnhold: All aktivitet skal fortrinnsvis foregå med ball. Alle skal få anledning til å prøve seg i alle posisjoner på banen også i mål, styrt av treneren. Ingen form for topping eller utvelgelse skal foregå verken på trening eller kamp. Mange ballberøringer. Lystbetont lek. Korte intervall på øvelsene.

8 Unngå kø i øvelsene. Sosialt: Det bør være en form for avslutningsfest. Klasse Mini 8 år Årsklassen blir fortrinnsvis organisert etter tilhørende skole. Det vil si at Malvik i utgangspunktet kan ha tre treningsgrupper. Antall unger kan gjøre det naturlig å slå sammen og endre denne inndelingen. Vi prioriterer å danne jentelag på tvers av skolene dersom det ikke er grunnlag for eget jentelag på den enkelte skole og om det er enighet om det. Treningene skal foregå i nærområdet/skolekrets; (Vikhammer, Vikhammeråsen og Saksvik) Alle har muligheten til å delta på MIL`s fotballskole. Aktivitetstilbud: Det skal kun gis tilbud i perioden april oktober. Det skal gis tilbud om en trening pr. uke(følger skoleåret). Varighet 1 time. All trening skal foregå i egen treningsgruppe eller i treningsgruppe på samme alderstrinn. Turneringer: Malvik Cup mai/juni. Vikacup. Høstcup i Trondheimsområdet (nærområdet) Delta på klubbkvelder. Cup-deltagelser utenom sesong, skal tas opp med trenere i samme alderstrinn på tvers av lagene i idrettslaget. Treneren: Hovedtrener utpekes av klubben. Vi ønsker at hovedtrener skal ha minimum barnefotballkurset. Alle trenere skal få tilbud om minimum aktivitetslederkurs og videreutdanning. Trenere skal sette seg inn i lover og regler som gjelder barnefotballen. ( ref NFF og sportsplan ) Alle trenere skal følge opp de holdninger og retningslinjer som er beskrevet i sportsplan til MIL. Kvalitetssikre treningen. Vi ønsker, om mulig, 1 trener pr 5. spiller.

9 Treningsinnhold: All aktivitet skal fortrinnsvis foregå med ball men grunnleggende basistrening som balanse, koordinasjon og lignende eller alternative aktiviteter kan foregå uten ball. Alle skal få anledning til å prøve seg i alle posisjoner på banen også i mål, styrt av treneren. Ingen form for topping eller utvelgelse skal foregå verken på trening eller kamp. Det bør differensieres, innad i gruppa på trening, gjennom å bruke jevnbyrdighetsprinsippet og gjøre mestringsfølelsen så stor som mulig. Mange ballberøringer. Lystbetont lek. Korte intervall på øvelsene. Unngå kø i øvelsene. Sosialt: Det bør være en form for avslutningsfest Klasse Mini 9år Årsklassene blir i fortrinnsvis organisert etter tilhørende skole. Det vil si at Malvik i utgangspunktet kan ha tre grupperinger på alderstrinnet for hvert kjønn. Antall unger kan gjøre det naturlig å slå sammen og endre denne inndelingen. Årsklassene skal i utgangspunktet trene i nærområdet/skolekrets. Men kan trene på Viksletta dersom det er enighet om det blant foreldre/foresatte MIL ønsker å ha egne jentelag. Vi prioriterer å opprettholde egne jentelag på tvers av skolene dersom det ikke er grunnlag for eget jentelag på den enkelte skole Alle har muligheten til å delta på MIL`s fotballskole Aktivitetstilbud: Det bør være en to treninger pr. uke i sommersesongen Treningenes varighet bør være på 1,5 time All trening skal foregå i egen treningsgruppe eller i treningsgruppe på samme trinn. Turneringer: Lagene deltar på klubbkveldene To turneringer i løpet av vårsesongen (MIL cup og en til) To turneringer i løpet av høstsesongen En turnering i vinterhalvåret All deltakelse bør skje innad i Trøndelag fotballkrets(reiselengde)

10 Cup-deltagelser utenom sesong, skal taes opp med trenere i samme alderstrinn på tvers av avdelingene i idrettslaget. Treneren: Trenere skal sette seg inn i lover og regler som gjelder barnefotballen. ( ref NFF og sportsplan ) Hovedtrener utpekes av klubben. Vi ønsker at hovedtrener skal ha minimum barnefotballkurset, helst delkurs 2. Alle trenere skal få tilbud om minimum aktivitetslederkurs og videreutdanning. Alle trenere skal følge opp de holdninger og retningslinjer som er beskrevet i sportsplan til MIL. Kvalitetssikre treningen. Vi ønsker, om mulig, 1 trener pr 5. spiller. Treningsinnhold: All aktivitet skal fortrinnsvis foregå med ball men grunnleggende basistrening som balanse, koordinasjon og lignende eller alternative aktiviteter kan foregå uten ball Ingen satsing på topp eller noen form for utvelgelse. Forskjellesbehandling skal ikke forekomme. Det bør differensieres, innad i gruppa på trening, gjennom å bruke jevnbyrdighetsprinsippet og gjøre mestringsfølelsen så stor som mulig. Alle spillere skal få anledning til å prøve seg i alle posisjoner på banen, deriblant i mål, styrt av treneren. Sosialt: Det bør være en form for avslutningsfest Samkjøring på tvers av grupperingene anbefales. Klasse Mini 10år Årsklassene blir i fortrinnsvis organisert etter tilhørende skole. Det vil si at Malvik i utgangspunktet kan ha tre grupperinger på alderstrinnet for hvert kjønn. Antall unger kan gjøre det naturlig å slå sammen og endre denne inndelingen. Årsklassene skal i utgangspunktet trene i nærområdet/skolekrets. Men kan trene på Viksletta dersom det er enighet om det blant foreldre/foresatte MIL ønsker å ha egne jentelag. Vi prioriterer å opprettholde egne jentelag på tvers av skolene dersom det ikke er grunnlag for eget jentelag på den enkelte skole Alle har muligheten til å delta på MIL`s fotballskole.

11 Aktivitetstilbud: Det skal gis tilbud om en trening pr. uke i vinterhalvåret, men det skal vere treningsfri i desember. Vintertilbud skal etter beste evne koordineres med andre idretter i klubben slik at flest mulig får mulighet til å delta. Det bør være en to treninger pr. uke i sommersesongen. Treningenes varighet bør være på 1,5 time All trening skal foregå i egen treningsgruppe eller i treningsgruppe på samme trinn. Treneren: Hovedtrener utpekes av klubben. Vi ønsker at hovedtrener skal ha minimum barnefotballkurset. Bør ha delkurs 2. Alle trenere skal få tilbud om minimum aktivitetslederkurs og videreutdanning. Trenere skal sette seg inn i lover og regler som gjelder barnefotballen. ( ref NFF og sportsplan ) Alle trenere skal følge opp de holdninger og retningslinjer som er beskrevet i sportsplan til MIL. Kvalitetssikre treningen. Vi ønsker, om mulig, 1 trener pr 5. spiller. Treningsinnhold: All aktivitet skal fortrinnsvis foregå med ball men grunnleggende basistrening som balanse, koordinasjon og lignende eller alternative aktiviteter kan foregå uten ball Ingen satsing på topp eller noen form for utvelgelse. Forskjellsbehandling skal ikke forekomme. Derimot kan et ekstra tilbud gis til enkelte dersom dette er hensiktsmessig. (se under hospitering) Differensiering bør foregå innad i gruppa på trening, gjennom å bruke jevnbyrdighetsprinsippet og gjøre mestringsfølelsen så stor som mulig Alle spillere skal få anledning til å prøve seg i alle posisjoner på banen, deriblant i mål, styrt av trener. Turneringer: Lagene deltar på klubbkveldene To turneringer i løpet av vårsesongen (MIL cup og en til) To turneringer i løpet av høstsesongen En turnering i vinterhalvåret All deltakelse må skje innad i Trøndelag fotballkrets(reiselengde) Cup-deltagelser utenom sesong, skal taes opp med trenere i samme alderstrinn på tvers av lagene i idrettslaget. Sosialt: Det bør være en form for avslutningsfest Lagene bør gjennomføre en tur, gjerne med overnatting.

12 Klasse 11 år lillegutt/jente Lagene bør i hovedsak være organisert etter skolekrets/tilhørighet. Det betyr for oss to grupper: Saksvik og Vikhammer(må se an antall spillere) Viksletta idrettspark bør være treningsarena Alle har muligheten til å delta på MIL`s fotballskole Aktivitetstilbud: Treningstilbud bør gis hele året. Trenerne kan kreve at spillerne gir beskjed ved fravær fra trening, samt å registrere oppmøte. Alle spillere skal få prøve seg i flere posisjoner på banen styrt av trener All trening og kamp skal foregå på det trinnet en tilhører, dersom helt spesielle tilfeller ikke oppstår.( se under hospitering) Anbefalt treningsmengde: 1 2 økter pr. uke i vinterhalvåret 2 økter pr. uke i sommerhalvåret Samarbeid på tvers av lagene i idrettslaget er viktig ved trening i vinterhalvåret. Turneringer/kamper: Delta i seriespill i regi av kretsen To cuper vintersesongen To cuper vårsesongen To cuper på høsten, derav MIL cup Cup-deltagelser utenom sesong, skal taes opp med trenere i samme alderstrinn på tvers av lagene i idrettslaget. Treneren: Hovedtrener utpekes av klubben. Vi ønsker at hovedtrener skal ha minimum delkurs 2. Bør ha delkurs 3. Alle trenere skal få tilbud om minimum aktivitetslederkurs og videreutdanning. Trenere skal sette seg inn i lover og regler som gjelder barnefotballen. ( ref NFF og sportsplan ) Alle trenere skal følge opp de holdninger og retningslinjer som er beskrevet i sportsplan til MIL. Kvalitetssikre treningen. Vi ønsker, om mulig, 1 trener pr 5. spiller. Treningsinnhold: Treneren skal kunne sitt fag, og sette et treningsopplegg tilpasset gruppen.

13 Spillere på samme ferdighetsnivå og iver bør ved enkelte anledninger settes sammen i grupper. Slik at alle får utfordringer som er tilpasset sitt eget nivå. Gjennom å bruke jevnbyrdighetsprinsippet og gjøre mestringsfølelsen så stor som mulig. Sosialt: Lagene bør gjennomføre noen sosiale aktiviteter utenom fotballen i løpet av sesongen En eller annen tur med overnatting bør gjennomføres, gjerne i forbindelse med turnering. Klasse 12 år lillegutt/jente Lagene bør i hovedsak være organisert etter skolekrets/tilhørighet. Det betyr for oss to grupper: Saksvik og Vikhammer(må se an antall spillere) Viksletta idrettspark bør være treningsarena Alle har muligheten til å delta på MIL`s fotballskole Aktivitetstilbud: Treningstilbud bør gis hele året. Trenerne kan kreve at spillerne gir beskjed ved fravær fra trening, samt å registrere oppmøte. Alle spillere skal få prøve seg i flere posisjoner på banen styrt av trener All trening og kamp skal foregå på det trinnet en tilhører, dersom helt spesielle tilfeller ikke oppstår.( se under hospitering) Anbefalt treningsmengde: 1 2 økter pr. uke i vinterhalvåret 2 økter pr. uke i sommerhalvåret Samarbeid på tvers av lagene i idrettslaget er viktig ved trening i vinterhalvåret. Turneringer/kamper: Delta i seriespill i regi av kretsen To cuper vintersesongen To cuper vårsesongen To cuper på høsten, derav MIL cup Cup-deltagelser utenom sesong, skal taes opp med trenere i samme alderstrinn på tvers av lagene i idrettslaget. Satsningscup.

14 Treneren: Hovedtrener utpekes av klubben. Vi ønsker at hovedtrener skal ha minimum delkurs 3. Bør ha fullført C-lisens. Alle trenere skal få tilbud om minimum aktivitetslederkurs og videreutdanning. Trenere skal sette seg inn i lover og regler som gjelder barnefotballen. ( ref NFF og sportsplan ) Alle trenere skal følge opp de holdninger og retningslinjer som er beskrevet i sportsplan til MIL. Kvalitetssikre treningen. Vi ønsker, om mulig, 1 trener pr 5. spiller. Treningsinnhold: Treneren skal kunne sitt fag, og sette et treningsopplegg tilpasset gruppen. Spillere på samme ferdighetsnivå og iver bør ved enkelte anledninger settes sammen i grupper. Slik at alle får utfordringer som er tilpasset sitt eget nivå. Gjennom å bruke jevnbyrdighetsprinsippet og gjøre mestringsfølelsen så stor som mulig. Sosialt: Lagene bør gjennomføre noen sosiale aktiviteter utenom fotballen i løpet av sesongen. Lagene bør ha en overnattingstur (siste året de er sammen i barnefotballen), enten i form av turnering eller tur med fotball relaterte aktiviteter. Lagene bør gjennom sesongen forberede seg på sammenslåing med andre grupperinger. Felles sosiale tiltak anbefales.

15 Andre bestemmelser og retningslinjer Malvik I.L. en breddeklubb Malvik I.L. er en breddeklubb, og det er noen retningslinjer vi må forholde oss til i.f.b.med det. Blant annet dette med samarbeid på tvers av avdelingene. Dette gjelder for fotball spesielt vinterhalvåret. Dette løses ved at håndball og fotball møtes en gang vår, og en gang høst. Det er fotball som kaller inn på vår. Håndball høst. Planlegges det godt, kan vi unngå kollisjoner med treningstider og arr. og dermed konflikter. Politiattest er obligatorisk om du er en del av et støtteapparat. Rutiner rundt dette finnes på hovedlagets nettsider. Differensiering Innenfor verdirammen som er satt, ønsker NFF å tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Dette kaller vi med et samlebegrep for differensiering. Differensiering betyr at trenings- og kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset enkeltspilleres ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov. Hospitering er et eksempel på differensiering der spilleren i perioder får trene og spille på lag i høyere aldersklasser, i tillegg til sitt opprinnelige lag. Hospitering er klubbstyrt. Hospitering Hospitering kan noen ganger vere aktuelt i spesielle tilfeller. Dette kan tillates i aldersgruppene år, men kun som et ekstra treningstilbud. Spørsmål og gjennomføring ang hospitering skal da gå gjennom sportslig ledelse. Det skal med andre ord vere en klubbstyrt prosess. Hospitering kan vere et følsomt tema. Det kan derfor vere lurt å velge andre løsninger dersom man føler det er behov. Eksempler på dette kan vere: Samarbeid mellom grupperinger der man differensierer med større grupper. Ta initiativ til et ekstratilbud i helg eller kveld der man samler de ivrigste. (malvik extra). Annet Alle våre trenere får tilgang til Treningsøkta.no. Dette er et nettbasert treningsverktøy som anbefales på det sterkeste. NFF har varslet at denne løsningen i fremtiden også vil bli en database for registreringer og digitale tjenester. Kontakt klubben for tilgang.

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Sportsplan. Lier IL - Fotball

Sportsplan. Lier IL - Fotball Lier IL: «Best på inkludering og trivsel» Sportsplan Lier IL - Fotball Verdier: Omtanke Entusiasme Idrettsglede Fair Play " Flest, Lengst, Best " Innhold De 3 V`er... s. 3 7-9 år. s. 4 10-12 år.. s. 5

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Velkommen til Øvrevoll Hosle idrettslag og ØHIL fotball!

Velkommen til Øvrevoll Hosle idrettslag og ØHIL fotball! Velkommen til Øvrevoll Hosle idrettslag og ØHIL fotball! Foreldremøte for 2011-årgangen i fotball 19.mars 2018 Agenda Om ØHIL Om ØHIL fotball Sesongen 2018 for 2011-årgangen Roller Hva skjer nå? 1 Klubbens

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Sportplan Trysil Fotballklubb

Sportplan Trysil Fotballklubb Sportplan Trysil Fotballklubb UTGAVE 2.0 2018 Oppdatert 23.11.18 Oppdatert 06.12.18 Oppdatert 17.12.18 Utarbeidet desember 2018 av sportslig utvalg v/ Ola Nygård Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Veiviseren. Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder

Veiviseren. Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Veiviseren Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Det er Melhus fotball som klubb som legger premissene for hvordan det skal

Detaljer

Sportsplan. Skade fotball

Sportsplan. Skade fotball Sportsplan Skade fotball I boka Soga om Skade gjennom 100 år kan vi lese at fotballen i Skade startet opp i 1918. Åra rundt 1950 og framover var sterke år for A-laget. I sesongen 1951-1952 vinner de 2.

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLAKTIVITETEN I Orkdal Idrettslag

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLAKTIVITETEN I Orkdal Idrettslag MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLAKTIVITETEN I Orkdal Idrettslag Vedtatt i styret for OIL Håndball 3. April 2017 Revidert 10. September 2018 Fair-play Begeistring Innsatsvilje Respekt Hovedmål; Bredde

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb som hovedsakelig rekrutterer spillere fra Alstad og Hunstad barne- og ungdomsskoler. Hovedaktiviteten i klubben er

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

Sportsplan fotball Trolldalen IF

Sportsplan fotball Trolldalen IF Sportsplan fotball Trolldalen IF Fair play Trolldalen IF ønsker at alle aktive, ledere, trenere og foreldre representerer foreningen på en god måte. Det innebærer blant annet at: Vi viser glede. Vi er

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

KLØFTA IL FOTBALL SPORTSPLAN Sportsplan Kløfta IL fotball, revidert mai Bjørn-Terje Mellesdal og Jørn Dahl

KLØFTA IL FOTBALL SPORTSPLAN Sportsplan Kløfta IL fotball, revidert mai Bjørn-Terje Mellesdal og Jørn Dahl KLØFTA IL FOTBALL SPORTSPLAN 2017-2019 Sportsplan Kløfta IL fotball, revidert mai 2017 Bjørn-Terje Mellesdal og Jørn Dahl 1 KLØFTA IL FOTBALL SPORTSPLAN 2017-2019 Sportsplanen beskriver hva all barne-

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Barnefotball (6-12 år), retningslinjer fra NFF Differensiering Tilrettelegge slik at barn kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Differensiering

Detaljer

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Rev. mars 2010 Sportsplan for Mathopen Fotball 1. Innledning 2. Organisasjonskart for Mathopen IL 3. Økonomi 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 4.1.

Detaljer

Sportslig plan

Sportslig plan 2019-2022 Sportslig plan Vedtatt på årsmøtet 25.04.2019 Innhold 1 - Innledning:... 2 2 - Målsetning:... 2 3 - Organisering:... 3 4 - Miljø:... 3 5 - Vårt verdigrunnlag:... 4 Mestring:... 4 Allsidighet:...

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Innhold ØHIL Fotball - Sportslige ledelse Obligatoriske møter gjennom året ØHIL Fotball Sportslige mål Organisering av ØHIL Barnefotball

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Sportslig Plan for Malvik IL -

Sportslig Plan for Malvik IL - Sportslig Plan for Malvik IL - aldersbestemt håndball MIL håndball- aldersbestemt er en avdeling innenfor Malvik idrettslag, og bestemmelsene om barneidrett vedtatt av Norges Idrettsforbund samt vedtekter

Detaljer

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball 2016 SPORTSPLAN Randaberg IL Fotball 11.05.2016 Innhold 1. Visjon og målsetting... 2 2. Verdigrunnlag/Miljø... 4 3. Barnefotball 6-12 år... 6 3.1 Organisering... 6 3.2 Fokusområder... 7 4. Ungdomsfotball

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

SPORTSLIG PLAN 2018 SKI IL FOTBALL

SPORTSLIG PLAN 2018 SKI IL FOTBALL SPORTSLIG PLAN 2018 SKI IL FOTBALL flest mulig, lengst mulig, best mulig INNHOLD OM KLUBBEN 4 Klubbens visjon 4 Klubbens formål 4 Klubbens hovedmål 4 Klubbens verdier 4 KVALITETSKLUBB 5 NFF SKOLERINGSPLANER

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

- Trygg inkluderende Vennlig Positiv Sportsplan April 2018

- Trygg inkluderende Vennlig Positiv Sportsplan April 2018 Innledning Borgen IL har et fotballtilbud til alle gutter og jenter fra de er 5 år. De første to årene er dette i all hovedsak et rent treningstilbud. Fra 7 år blir kamper mot andre lag en del av aktiviteten.

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer:

Sportsplan for FK BODØ/GLIMT. Håndboka. - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Sportsplan for FK BODØ/GLIMT Håndboka - Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball - Generalsponsor: Hovedsponsorer: Bodø/Glimts hovedmål: 1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse

Detaljer

SPORTSKLUBBEN HAUGAR

SPORTSKLUBBEN HAUGAR SPORTSKLUBBEN HAUGAR NIVÅPÅMELDING OG LAGINNDELING I SK HAUGAR Hvis man i et nærområde (skole) har flere Haugar-lag er det ønskelig at man komponerer lagene med en slik sammensetning at de blir tilnærmet

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Sportsplan for Glassverket IF

Sportsplan for Glassverket IF Sportsplan for Glassverket IF Sportsplan, Glassverket IF 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Velkommen til Glassverket, vårt verdigrunnlag... 3 1.2 Organisasjonsplan for Glassverket idrettsforening...

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Sportsplan Melbo IL. Revidert Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING ORGANISASJONSKART... 2

Sportsplan Melbo IL. Revidert Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING ORGANISASJONSKART... 2 Sportsplan Melbo IL Revidert 2018 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 2. ORGANISASJONSKART... 2 3. RETNINGSLINJER FOR BARNE OG UNGDOMSFOTBALL I MELBO IL... 2 Hvordan skal vi lykkes med barnefotballen

Detaljer

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Barnefotballen i Røa Røa IL «En klubb å være stolt av» Følge Røas verdier: Glede Hos oss er det viktig å etablere gode holdninger (som likeverd og respekt)som

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

Sportsplan for fotball i SK Nord

Sportsplan for fotball i SK Nord Sportsplan for fotball i SK Nord Innholdsfortegnelse 1. Om sportsplanen... 2 2. Ansvar og implementering... 2 2.1 Ansvar... 2 2.2 Implementering... 2 3. SK Nords visjon og målsetninger... 2 4. Klubbens

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

Sportsplan Nidelv IL Fotball. En avdeling under Nidelv idrettslag

Sportsplan Nidelv IL Fotball. En avdeling under Nidelv idrettslag 2012 Sportsplan Nidelv IL Fotball En avdeling under Nidelv idrettslag Innhold: MÅLSETTING... 3 VIRKEMIDLER... 3 Trenere/aktivitetsledere... 3 Spillere... 4 Spillefilosofi... 5 Differensiering... 5 Fair

Detaljer

Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL

Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL Sportsplanen skal gi bestemmelser om hvordan tillitsvalgte og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder i klubben. Det er klubben som legger premissene

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen FK BODØ/GLIMT SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Sportsplanen til Ungdomsavdelingen i FK Bodø/Glimt er delt i to, del

Detaljer

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball Gøy! ØHILs verdier Alle på og rundt idrettsarenaene skal bidra til at det er gøy å drive idrett. Folkeskikk Alle på og rundt idrettsarenaene oppfører seg ordentlig;

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal være en breddeklubb med ønske om

Detaljer

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016.

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. Innhold: DEL 1 s 2 Visjon s 2 Verdier s 2 Formål s 2 Hovedmålsettinger s 2 Formål med sportslig plan

Detaljer

Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL

Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL Sportsplan for fotballgruppa i Dalen IL Sportsplanen skal gi bestemmelser om hvordan tillitsvalgte og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder i klubben. Det er klubben som legger premissene

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

SPORTSPLAN AVALDSNES IDRETTSLAG

SPORTSPLAN AVALDSNES IDRETTSLAG SPORTSPLAN AVALDSNES IDRETTSLAG INNHOLD VISJON OG MÅL.3 VIRKEMIDDEL 4 SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Differensiering..5 Hospitering 6 Hospiteringsavtale.7 Jevnbyrdighet 8 Nivåpåmelding..9 Fair Play...10 Fair

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb

Hovedsponsorer: Håndboka. for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Hovedsponsorer: Håndboka for barne- og ungdomsfotball i Leknes Fotballklubb Leknes Fotballklubbs hovedmål: Leknes Fotballklubb er en breddeklubb, som skal gi flest mulig gutter og jenter i alderen 7 16år

Detaljer