ungdom :31 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1"

Transkript

1 ungdom :31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer år

2 ungdom :31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere (de som har forutsetninger for å bli toppspillere skal gis optimale utviklingsmuligheter) Beholde flest mulig ungdomsspillere lengst mulig i fotballmiljøet Spillerutvikling Talentene våre har i dag gode rammebetingelser gjennom NFFs spillerutviklingsmodell, gjennom stadig bedre treningsforhold og gjennom spillerutviklingsarbeidet i klubbene. Denne brosjyren dreier seg lite om denne gruppen. Her henviser vi til egen spillerutviklingsbrosjyre og til ett eller flere av våre utdanningstilbud (se for mer informasjon). Flest mulig lengst mulig Når det gjelder å beholde spillerne lengst mulig har vi imidlertid fortsatt store utfordringer. Ungdomsfotballen er definitivt i medvind, vi ser at antall lag vokser fra år til år, men frafallet blant ungdom er fortsatt for stort. Flere undersøkelser viser at mange av de som slutter egentlig ønsker å spille fotball, men de gir seg fordi tilbudet ikke er godt nok. Så vil noen da spørre; hvorfor er det så viktig å beholde så mange som mulig? At en del slutter med fotball fordi de får andre interesser er selvsagt helt naturlig. Men vi må gjøre alt vi kan for å beholde alle de som har lyst til å være med videre. Dette gjelder uavhengig av hvor god/mindre god en spiller er. Det er viktig å gi ungdom et godt fritidstilbud, gi dem muligheten til å holde seg i form i et sunt, trygt og positivt miljø sammen med venner. Fotballen som sosial arena er betydningsfull! Alternativet kan i noen tilfeller være mer destruktive sysler i miljøer som ikke er like positive. I tillegg bruker stadig flere mye tid på stillesittende aktiviteter foran PC-en og TV-en. Fotballen holder altså ungdom i form i et positivt miljø! Derfor er det viktig at alle klubber tar et ansvar for å beholde flest mulig lengst mulig. Hensikten med denne brosjyren er å gi innspill til trenere, ledere, foreldre og foresatte og også til ungdommen selv - nettopp i forhold til ovennevnte 2 Utvikle gode spillere og beholde flest mulig lengst mulig!

3 ungdom :31 Side 3 problemstillinger. Hvordan legger vi til rette for at alle ungdommer som spiller fotball får de utfordringene de trenger? Målgruppetenkning Ungdomsfotballen inkluderer mange målgrupper; noen vil trene hver dag, noen en gang i uka, andre tre ganger i uka. Klubbenes og lagenes store utfordring blir da hvordan vi kan tilfredsstille alle, gjennom å gi et ulikt tilbud til spillerne slik at alle får de utfordringene og det tilbudet de ønsker. Undersøkelser viser at mange fotballungdommer ønsker: Å bli involvert i de beslutningene som tas om ungdommens fotballhverdag. Det vil si reell innflytelse på hvilket fotballtilbud som bør gis. Et fotballtilbud tilpasset sine egne ønsker, motiver og behov. Altså spilleren i sentrum! Hovedmål Målene er beskrevet i starten av brosjyren, og defineres slik i NFFs Handlingsplan: - Gi så mange ungdommer som mulig et fotballtilbud i et miljø preget av trygghet, involvering og trivsel. Spillerne skal gis mulighet til å velge ut fra egne ønsker, motiver og behov. (NFFs Handlingsplan) Verdigrunnlag NFFs visjon er: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle I dette ligger forpliktelsen til å lage et aktivitetstilbud på alle nivåer - og for begge kjønn. Ingen skal stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder, seksuell legning eller av andre grunner (NFFs Handlingsplan). Her identifiseres grupper og individer vi av erfaring vet noen ganger stenges ute eller ikke føler seg velkommen. Som for eksempel: Flerkulturelle Funksjonshemmede Homofile Dette kan skyldes fordommer, manglende prioriteringer og ressurser, fremmedfrykt, manglende kunnskap, stereotype oppfatninger osv. Vi fremhever følgende: Det er et leder- og treneransvar å sørge for at alle ungdommer som vil spille fotball skal få være med; at alle skal få oppleve gleden ved å leke med ballen, være en del av fellesskapet, oppleve mestring på sitt nivå i trygge og trivelige omgivelser. Vær på vakt mot mobbing og diskriminering innad i laget og i omgivelsene! Ledere og trenere har også et ansvar for at klubben er preget av aksept for annerledeshet og mangfold, og at respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd er verdier som ligger som et fundament for alle planer og prioriteringer. Hva er god ungdomsfotball? Ungdom ønsker ofte å spille fotball fordi opplevelsen her og nå er bra. Ungdomsfotballen skal være inkluderende, og ungdommene skal selv være med å bestemme hva slags tilbud som gis. Ikke minst er det viktig å legge til rette for at flere jenter blir med lenger! Her er vi veldig godt på vei, men har fortsatt en jobb å gjøre. I tillegg må flerkulturelle inkluderes i klubbmiljøene. Her må vi vise at vi bryr oss. Det samme gjelder for funksjonshemmede. Talentene skal også tas vare på. Forholdene skal legges til rette for at alle med forutsetninger for å bli toppspillere skal ha optimale utviklingsmuligheter. Konkurransetilbudet og treningshverdagen skal inneholde de utfordringene denne målgruppa trenger. En annen forutsetning for god ungdomsfotball er kompetanse på trenerog ledersida i klubbene. Spillere med ambisjoner må ha trenere som har god fotballfaglig kompetanse, mens øvrige spillere har mer behov for trenere med sosial kompetanse og pedagogiske egenskaper. Rett trener til rett lag er viktig! Klubbstyret bør også ha et forhold til ungdomsfotballen. Det er styret i klubben som har det overordnede ansvaret for at det lages retningslinjer for hvordan fotballen skal praktiseres i klubben og at disse følges. Det kan her være lurt å engasjere en trenerkoordinator som et bindeledd mellom styret og treneren på det enkelte lag. I fotballfamilien har vi plass til alle som ønsker å være med, enten det er som spiller, trener, dommer, leder eller støttespiller på andre områder. Vi vet at det betyr mye for veldig mange ungdommer å være en del av et fotballmiljø, hvor du føler at du betyr noe, hvor du kan være sammen med vennene dine. Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle! 3

4 ungdom :32 Side 4 Og dersom vi klarer å beholde flere spillere gjennom ungdomsårene, er sannsynligheten stor for at de senere vil bidra på andre måter innenfor fotballfamilien. Felles målsettinger og klubbstrategi Det er viktig at spillere, trenere og ledere i en klubb har felles målsettinger. Det har erfaringsmessig ikke alltid vært tilfelle ofte har trenere og ledere hatt større ambisjoner enn spillerne. Mange ungdommer synes fotballen da blir for alvorlig og en del velger å slutte. Også mellom spillere innad i et lag kan det være store forskjeller i ambisjonsnivå. En del spiller fotball fordi de ønsker å bli toppspillere. Men mange ønsker ikke nødvendigvis å bli så gode, men har et mer sosialt motiv. De vil ha det gøy med venner/venninner og de vil holde seg i form. De synes at fotball er et morsomt spill, men ønsker ikke for mye alvor og resultatfokus. Så har vi selvsagt mange spillere som ligger et eller annet sted midt i mellom. Da bør trenere og ledere i klubben og rundt lagene ta ansvar for at hver spiller får et tilbud som passer. Vi må differensiere i treningsog kamptilbud, ut fra spillerens ønsker, nivå og ambisjoner. Ved en slik tenkning vil vi ha størst mulig sjanser for å utvikle gode fotballspillere - uten at det går på bekostning av alle de andre. Trenerkoordinator De siste årene har NFF satset bevisst på å få fram betydningen av å ha en Trenerkoordinator i klubben. Her har vi nå fått et gjennombrudd! Stadig flere klubber har nå engasjert Trenerkoordinator og det er denne personen som da bør ha ansvaret for at alle målgrupper i ungdomsfotballen ivaretas. Målgruppetenkingen er nøkkelen til å kunne gi et godt tilbud til alle, uten at det går på bekostning av spillerutviklingen eller flest mulig lengst mulig. NFFs Trenerkoordinatorkurs anbefales i denne sammenheng (ta kontakt med din fotballkrets). Hva bør ungdom trene på? Dette avhenger av mange ulike faktorer, blant annet ferdighetsnivå og ambisjonsnivå. Spillere som jobber hardt for å komme lengst mulig må i tillegg til ferdighetstrening også blant annet prioritere utvikling av fysiske ressurser og forståelse for den struk- 4 Alle bør få et godt tilbud!

5 ungdom :32 Side 5 turelle dimensjonen i fotballspillet (organisering). Spillere med forutsetninger for å bli toppspillere får et godt tilbud fra tidlig i ungdomsårene. Noen av dem kommer også med på aldersbestemte landslag. Et bredt spekter av spillere følges opp over tid, og vi er forsiktige med å velge bort spillere for tidlig. Det aller viktigste er imidlertid at talentene våre har en god hverdag i klubben sin. Med kompetente trenere, utfordrende treningsog kamptilbud og gode treningsforhold. Som nevnt tidligere er de som satser mye på fotballen i klart mindretall. Men uavhengig av nivå og ambisjoner: De aller fleste ungdommer bør hovedsakelig trene så å si kun med ball. Fotball skal først og fremst være morsomt! Og ferdighetsutvikling (valg av handling og utførelse av handling) må prioriteres. Den beste formen for ferdighetsutvikling oppnås gjennom spill to lag i ulike former; stor bane/liten bane, 4 v 4, 7 v 7 og så videre. I tillegg er ulike spillformer den artigste formen for trening! Ferdighetsutvikling gjennom spillformer gir oss flere gevinster; spillerne blir bedre og treningene er morsomme. Men bør ikke mange ungdomstrenere lære spillerne litt om lagorganisering? Jo, i mange tilfeller bør en viss grad av den strukturelle dimensjonen ivaretas, men her må en se an interessen og nivået i spillergruppa. NFF anbefaler at en gjør det enkelt, gjør det spillerne ønsker. Spør spillerne hva de vil ha fokus på! I spillergrupper hvor noen satser mye på fotballen, andre i mindre grad, blir det en utfordring å finne en fornuftig balanse når det gjelder treningsinnhold. For eksempel oppnås utholdenhetstrening i stor grad gjennom intensive spilløkter og er ofte ikke nødvendig utover dette. Flere utfordringer Fotballorganisasjonen har i dag et godt tilbud til ungdom på en rekke områder. Den største utfordringen er imidlertid å bedre tilbudet til dem som vil være med uten å bruke så mye tid på fotballen. Følgende punkter kan forbedres av forbund, krets og/eller klubb: Større grad av fleksibilitet - Senere frister i forhold til lagspåmelding til seriespill - Finne løsninger hvor spillerne ikke må binde seg opp for en hel sesong av gangen Større mulighet for spillerne til å påvirke tilbudet sitt - Trenere og ledere bestemmer som oftest det meste alene - Ungdom må i større grad forespørres om hva de selv ønsker - medbestemmelse Gjøre tilbudet til de nest beste mer likt tilbudet i barnefotballen: - Ikke toppe laget (unngå at noen innad i et lag får vesentlig mer spilletid enn andre - Dyrke det sosiale dyrke samholdet, trivselen og det gode klubbmiljøet - Mer femmer- og sjuerfotball - hvis ungdommen ønsker det Utvikle differensierte tilbud som passer bedre til hver enkelt spiller Videreutvikle vennefotballtilbud som et supplement til de ordinære kretsseriene Rett trener til rett lag slik at alle har en trener som har samme ambisjonsnivå som dem selv Lederutvikling/klubbutvikling for å kunne legge til rette for god og riktig aktivitet Ungdom som ressurs Ungdomsfotballen styres gjerne av voksne ledere og trenere. Dette er ofte personer med mye kunnskap om fotball, og om alt det praktiske rundt det å drive en fotballklubb. Men en del har dessverre manglende innsikt i hva ungdommen selv ønsker. Da blir det viktig å lytte til ungdommen, fordi: Ungdom vet selv best hva de vil og ønsker. Ungdom kjenner problemene fra innsiden, og kan følgelig lettere finne løsningene. Mange ungdommer er kreative og nytenkende. Når ungdom benyttes som en ressurs, styrkes grunnlaget for senere rekruttering av både trenere, ledere og dommere. Derfor er det viktig at ungdommene får erfare at fotball har så mye mer å by på enn selve spillet. Hvordan gi ungdom innflytelse og medbestemmelse? Mange klubber har prøvd å la ungdommene være med å bestemme, men resultatet har vært varierende. En årsak er at medbestemmelse kan oppleves som vanskelig å gjennomføre. Det er viktig å ikke gi opp, men ta med seg erfaringene videre. Her er noen tips: Problemer Mange ledere føler: Det er vanskelig å få ungdom til å engasjere seg. Vanskelig å samarbeide med ungdom; de skifter mening så ofte! Ungdommer har ulike meninger om alt! Mange ungdommer har liten kompetanse på møtevirksomhet Mulige løsninger Fokusér på områder som opptar ungdommene. Gi dem innflytelse på det de føler angår dem direkte, som f.eks. treningsmengde, sosiale tiltak, cupdeltakelse etc. Still ungdommene ansvarlig for deres egne meninger. Diskutér eventuelle problemer med dem i forhold til beslutninger som skal tas, for å få fram flere sider av saken. Ungdom skifter ofte mening fordi en del tar beslutninger før de har alle fakta. Få derfor fram alle fakta før beslutningene skal tas. Vær demokratiske, ikke la de som roper høyest alltid få viljen sin. Bruk tid på å diskutere fram kompromisser. Vær uformell. Det er ungdommenes meninger som skal fram, og da må vi fokusere på det. Lær dem opp litt gradvis og pass på at ting ikke blir kjedelig. Gi ungdom innflytelse gradvis, og la dem være med å bestemme! Bruk ungdom som ressurs! 5

6 ungdom :32 Side 6 Ungdomsutvalg på klubbnivå Som et tiltak for å gi ungdom medbestemmelse er dette blitt prøvd ut i en del klubber. Tanken er å skape et fora der ungdommer får snakke med andre ungdommer og med voksne om sin fotballhverdag. Dette kan være et bindeledd mellom ungdom og voksne i klubben. Hensikten er å oppdage eventuelle problemer, og gjøre noe med dem før spillerne slutter. Ungdomsutvalget i klubben bør bestå av noen fra hvert lag i ungdomsgruppa, og en eller flere voksne med ansvar for ungdomsfotball. Utvalget kan gi innspill i forhold til: Treningstider Satsingsområder Satsingsnivå Dugnader Cupdeltakelse Nye ungdomstilbud fra klubbens side Sosiale tiltak rundt laget og i klubben Andre ting Et velfungerende ungdomsutvalg kan være med å redusere frafallet og også ha verdi med tanke på å rekruttere nye tillitsvalgte. Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball kommer det året spillerne fyller 13 år. Da er mange klubber usikre på hvordan de skal dele inn lag og på hva slags tilbud spillerne bør få. Erfaringsmessig har nesten halvparten av de som spiller fotball når de er 12 år sluttet når de er 19. Det bør tas i betraktning når modell velges. Fotballkretsene tilbyr både ellever- og sjuerfotball i ungdomsklassene. I tillegg er femmerfotball på vei inn også her. Hør gjerne med spillerne hva de ønsker! På neste side følger tips om hvordan klubben/laget behandler utfordringer knyttet til lagsinndeling, topping og treningsmengde/innhold. Jentefotball Jentefotballen har de siste årene hatt en enorm utvikling. I dag har vi godt over jenter som spiller fotball i klubb, og fotball er landets desidert største jente-idrett. Men fortsatt utgjør jentene bare en drøy fjerdedel av våre aktive spillere. Potensialet er med andre ord fortsatt stort, både i forhold til rekruttering og til at for mange jenter slutter i løpet av ungdomsårene. Det blir en stor utfordring framover å beholde flere jenter i fotballmiljøet så lenge som mulig. Mange har lyst til å fortsette, men de får kanskje ikke et tilbud som passer egne behov og ønsker. For å gi et best mulig tilbud til jentene i ungdomsfotballen blir det viktig å: Fokusere mye på det sosiale. Mange jenter har i større grad enn guttene sosiale motiver med fotballen. Lage fotballtilbud på jentenes egne premisser ut fra deres tenke- og væremåte. Sørge for god kommunikasjon mellom jentene og de voksne, slik at eventuelle problemer kan løses tidlig. 6 Lag fotballtilbud på jentenes egne premisser!

7 ungdom :32 Side 7 Inndeling av lag Noen velger å dele inn lag ut fra ferdighetsnivå, andre ut fra treningsiver og andre igjen ut fra mer sosiale hensyn. Her er det ingen fasit hver og en må finne ut hva som passer i sin klubb, sitt lag, basert på en vurdering der mange aktører i klubben er involvert. Spesielt bør trenerkoordinatoren på banen. Det bør være trenerkoordinatoren som har ansvaret for at alle målgrupper ivaretas og som kvalitetssikrer det arbeidet som gjøres av treneren for det enkelte lag, blant annet gjennom trenerforum. NFF anbefaler i så måte kurset Trenerkoordinator (16 undervisningstimer). Topping av lag Undersøkelser viser at mange spillere synes treneren er for prestasjons- og Foto: SPORTMEDIA resultatorientert og at det er feil at noen får spille mye mer enn andre. Vurder her det sosiale aspektet, ferdighetsnivået, treningsiveren og ambisjonsnivået i spillergruppa før modell velges! Og husk at topping av lag ikke er noen forutsetning for god spillerutvikling! De beste spillerne kan i stedet hospitere på alderstrinnet over seg, få tilbud om ekstratreninger etc. for å få nok utfordringer. Ved å sette spilleren i sentrum må en finne en modell som gir alle utfordringer. Her anbefales det å ha fokus på utvikling mer enn resultat for laget. Alle synes det er gøy å score mål og vinne fotballkamper, men det gjelder å finne en fornuftig balanse mellom resultatfokus og utviklingsfokus. Også her bør klubbens trenerkoordinator involveres. Treningsmengde/innhold Her må en også se an ferdighets- og ambisjonsnivået i spillergruppa. Husk at det er bare en liten del av spillerne som har forutsetninger for å bli toppspillere. Disse bør da få et mer omfattende tilbud enn de øvrige, ref. avsnittet over. For de øvrige spillerne kan det være en grei regel å spørre dem hva slags tilbud de ønsker. Generelt må ikke ungdom nektes spilletid i kamper selv om de ikke møter på trening hver gang. Ungdomsfotball året rundt! De beste og ivrigste spillerne i ungdomsfotballen må få et tilbud som er tilnærmet helårig. Her vedtok NFF i 2002 en del spillerutviklingstiltak som forlenger sesongen for denne målgruppa, jfr. NFFs spillerutviklingsbrosjyre. Men hva med alle de andre spillerne, når vi ser bort fra serie- og turneringstilbudet? En del ungdommer ønsker fleksible tilbud som ikke forplikter så mye. Av den grunn ble vennefotballkonseptet Coca- Cola Cup innført høsten Her deltar både aktive spillere og mange som ikke spiller i klubb. En danner vennelag som melder seg på via internett. I tillegg arrangerer mange klubber turneringer og andre aktiviteter som bygger på de samme prinsippene; uforpliktende og fleksibelt. NFF som organisasjon er også opptatt av å utvikle nye tilbud som passer for ungdom. Seriesystemet er under kontinuerlig vurdering hos fotballkretsene, med tanke på å gjøre det enda enklere å delta. Den fantastiske utviklingen på anleggssida har også gjort det mulig å utvide fotballtilbudet. Kunstgressbaner og ballbinger kommer i et stadig større omfang. Anleggsutviklingen gjør det mulig å utvide fotballaktiviteten og i enda større grad gi tilbud på ungdommens premisser. NFFs Ungdomsutvalg Som et ledd i NFFs arbeid for å beholde ungdommen lengst mulig i fotballmiljøet ble det i 1997 opprettet et ungdomsutvalg. Utvalget består av 6 8 unge fra hele landet som skal være ungdommens talerør i fotballorganisasjonen. Den viktigste oppgaven er å arbeide for å beholde ungdommen lengst mulig i fotballmiljøet. Virkemidler: Synliggjøre ungdom som ressurs i klubbene Drive fram nye aktivitetstilbud til ungdom Engasjere ungdom i kretser og klubber Påvirke lederne og trenerne i ungdomsfotballen til økt involvering av ungdom i utformingen av fotballtilbudet. Målet er at ungdom skal ha større grad av medbestemmelse. Fotballtilbud for de ivrigste året rundt! 7

8 ungdom :32 Side 8 Ta ungdommen på alvor og vis dem den respekten de fortjener! Foto: Scanpix hvor ikke annet er angitt. Norges Fotballforbund Serviceboks 1, Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo, Norway Telefon: Telefax: Foto: SPORTMEDIA

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 02-02-05 12:20 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger

Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1. Barnefotball Retningslinjer og holdninger Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 1 Barnefotball Retningslinjer og holdninger 2. utgave, januar 2005 Barnefotballv2. 09-02-05 08:40 Side 2 Målgruppe Barnefotballen omfatter all organisert fotball for

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012

Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball Sesongen 2012 Lagledermøte barnefotball 2012 Laglederkveld Agenda: - Hordaland Fotballkrets - Verdier og retningslinjer NFF - Fair Play - Sesongen 2012 - serieoppsett - Spilleregler

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling

DETALJPLAN. Vedlegg til SPORTSLIG PLAN. Yngres avdeling DETALJPLAN Vedlegg til SPORTSLIG PLAN Yngres avdeling Utarbeidet av Trenerkoordinator (Frode Søbye) og Trenerforum, godkjent av årsmøtet 18.02.09 Side 1 Fra barn til ungdom (NFF) I ungdomsfotballen (fra

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

YNGRES AVDELING Sportslig plan

YNGRES AVDELING Sportslig plan YNGRES AVDELING Sportslig plan Vedtatt i Hovedstyret 20. august 2006. Sportslig plan Side 2 Formål med sportslig plan Sportslig plan SK Gjøvik-Lyns policydokument når det gjelder barne- og ungdomsfotballen.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Klubben er sjef. Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening.

Klubben er sjef. Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening. Klubben er sjef Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening. Norsk fotball og BMIL har større problemer med frafallet enn rekrutteringen. Det å rekruttere

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/ Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2016 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle FOLK I BEVEGELSE, 09.12.08 - Fotball for alle: -Flerkulturell bakgrunn -Kjønn seksualitet -Aktivitet tilpasset spillernes forutsetninger

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Hva kjennetegner spillere i ulik alder?

Hva kjennetegner spillere i ulik alder? Hva kjennetegner spillere i ulik alder? Hva er det som kjennetegner barn og unge i forskjellig aldre. Første bud er dette: Barn er ikke minivoksne! Barn har et annet perspektiv både på aktivitetene, omgivelsene

Detaljer

FEMMERFOTBALL Tettere, kjappere, morsommere!

FEMMERFOTBALL Tettere, kjappere, morsommere! dokument 31.03.03 17:28 Side 1 FEMMERFOTBALL Tettere, kjappere, morsommere! dokument 31.03.03 17:29 Side 2 Mer ballkontakt, mer moro, mer læring! Femmerfotball er det ypperste og mest læringsfremmende

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

GREIPSTAD IL. Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL. www.greipstadfotball.no

GREIPSTAD IL. Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL. www.greipstadfotball.no GREIPSTAD IL Fotballavdelingen STRATEGIPLAN FOR GREIPSTAD FOTBALL www.greipstadfotball.no FORORD Organisasjonene i dagens samfunn står overfor betydelige utfordringer. Viljen til å ta verv og gå løs på

Detaljer

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI LILLEGUTTER 5 TRENERROLLEN 6 LAGLEDERROLLEN KLUBBENS VISJON,

Detaljer

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Lerkendal Stadion - Tribune Øst (Adresseavisen) 7031 Trondheim Telefon: 73 82 14 60 Telefax: 73 82 14 70 e-post: trondelag.fotball@fotball.no

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT

GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT GRUNNLAGSDOKUMENT, 6.10.2013 VISJONER & FUNDAMENT Innhold 1. Fotball... 3 2. Vestby: En kommune i sterk vekst... 3 3. Fotball: Visjoner, verdier og mål... 4 4. Fotball: Organisering... 5 5. Fotball: Yngres

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år

ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år ABC Lagledere Barnefotball 6 12 år Hovedmål barnefotball Det aller viktigste er at de voksne legger til rette for morsom fotballaktivitet - slik at alle trives og har passe utfordringer. Morsom aktivitet

Detaljer

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets MÅL FOR KVELDEN 1. Å SKAPE FORSTÅELSE FOR BARNEFOTBALLENS VERDIER 2. Å VITE HVILKE VIRKEMIDLER SOM KAN BENYTTES FOR Å

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014

Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 FOTBALL Handlingsplan FAIR PLAY 2012-2014 Det handler om respekt, ikke sant? Surnadal IL Fotball vil i løpet av vinteren og våren 2012 igangsette forskjellige tiltak for å bli en foregangsklubb når det

Detaljer

Idrettens betydning for lokalsamfunn, identitet og selvtillit

Idrettens betydning for lokalsamfunn, identitet og selvtillit Idrettens betydning for lokalsamfunn, identitet og selvtillit Idrettspolitisk konferanse Trøndelagsrådet 18-19.05.06 Karen Espelund Generalsekretær, NFF Hva er Norges Fotballforbund? Eies av 1822 klubber

Detaljer

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF

SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF SPORTSPLAN FOTBALL HURINGEN IF Forord Huringen IF ønsker som klubb å gjøre mer for å utvikle aldersbestemt fotball. Et steg i denne retning er å utvikle noen grunnleggende felles holdninger omkring barneog

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan Våg FK SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan for Våg FK styrevedtatt 24.09.2012 Innhold Innledning... 3 Visjon og målsetting... 4 Visjon:... 4 Resultatmål:... 4 Utviklingsmål:...

Detaljer

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL

Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Røa Fotball Oppstart av fotballag i Røa IL Barnefotballen i Røa Røa IL «En klubb å være stolt av» Følge Røas verdier: Glede Hos oss er det viktig å etablere gode holdninger (som likeverd og respekt)som

Detaljer

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering FOTBALL Hospitering Bakgrunn Strategiprosessen i 2005 avdekket 4 viktige faktorer som vektlegges i tida fremover: 1) trenerutvikling 2) øke den generelle treningsmengden 3) legge til rette for gode hospiteringsordninger

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord

Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Organisering av lag i ungdomsavdelingen i SK Nord Her er litt informasjon om rollefordeling, hva som kan forventes av de ulike rollene og hvordan vi organiserer driften av et lag i SK Nord. De involverte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2013/2014

HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2013/2014 HANDLINGSPLAN FOR TROMSØ BADMINTONKLUBB 2013/2014 1. Overordna verdier TBK skal ha et tilbud til alle som ønsker å spille badminton i Tromsø ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner- og tilbudene skal gi

Detaljer

SPORTSPLAN IL Ravn Fotballgruppen

SPORTSPLAN IL Ravn Fotballgruppen SPORTSPLAN IL Ravn Fotballgruppen 1 IL Ravn Fotball skal være den naturlige tilhørighet for barn og unge i Vatne/ Tennfjord området. Klubben skal være en organisasjon for hele fotballfamilien; spillere,

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Aldersgruppen 13-16 år 2 ULL/KISAS VISJON, VERDIER OG HOVEDMÅL Vi skal skape begeistring, vennskap og trygghet i alle ledd i vår klubb Vi skal være samfunnsbyggende

Detaljer

Høst 2015 Trener. Kurs/skoleringstilbud

Høst 2015 Trener. Kurs/skoleringstilbud Høst 2015 Trener Kurs/skoleringstilbud Vestfold fotballkrets Høst 2015 Vestfold fotballkrets kurstilbud høsten 2015! Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring

SPORTSPLAN SK BAUNE. Trygghet, trivsel, mestring SPORTSPLAN SK BAUNE Trygghet, trivsel, mestring RETNINGSLINJER FOR STYREMEDLEMMER, TRENERE, LAGLEDERE OG FORESATTE FOR FOTBALLAKTIVITETEN I SK BAUNE. SPORTSPLANEN SKAL FUNGERE SOM ET VERKTØY FOR Å KVALITETSSIKRE

Detaljer

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Marius Torstrup Kloster Arbeid: Fagansvarlig barnefotball 5-12 år Ansvarlig for SogndalAkademiet, Sogndal Fotball Del av trenerkorpset til fotballkretsen og Team

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen

Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Sportsplan for Mathopen IL Fotballgruppen Rev. mars 2010 Sportsplan for Mathopen Fotball 1. Innledning 2. Organisasjonskart for Mathopen IL 3. Økonomi 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 4.1.

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Hovedmål: Alle lag i barnefotballen skal ha minst en trener med C- lisens delkurs Andel jenter som spiller fotball skal økes til minst 40 %

Hovedmål: Alle lag i barnefotballen skal ha minst en trener med C- lisens delkurs Andel jenter som spiller fotball skal økes til minst 40 % Sport Basert på vår visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle blir aktiviteten på treningsfelt og på kamparenaer selve kjernen i vår virksomhet. Barn, ungdom og voksne deler gleder og skuffelser,

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016:

INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: Til klubbene Dato: 04.12.2015 Sted: Trondheim Ref.: Kristin Seim Side: 1/19 INFORMASJON VEDR. PÅMELDING AV LAG TIL SESONGEN 2016: - SERIESPILL 13-19 ÅR OG SENIOR - NORGESMESTERSKAPET 16-19 ÅR - OBOS CUP

Detaljer

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015

SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 SKEDSMO TIUR ÅRSPLAN SESONGEN 2015 Dette dokumentet omhandler mål, ambisjoner og treningsopplegg for Skedsmo Tiur sesongen 2015. Fokuset i denne sesongen vil være å opprettholde trivselen og fotballgleden

Detaljer

Fair play program. Fair play program

Fair play program. Fair play program Fair play program Fair play program 1 Med Fair Play skal vi styrke fotballens rolle som formidler av positive verdier til barn og unge INNHOLD Inkluderende fotball s. 4 Fair Play for fotballen skyld s.

Detaljer

Her kommer info som både trenere, ledere, foreldre og spillere må få med seg.

Her kommer info som både trenere, ledere, foreldre og spillere må få med seg. NYHETSBREV NR. 1 FOTBALLEN HØST 2014 Her kommer info som både trenere, ledere, foreldre og spillere må få med seg. HVORFOR ER MARTIN ØDEGAARD SÅÅÅÅÅÅÅÅ GOD? Les mer. Spørr mange om dagen Ikke noe hokuspokus:

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball 2016 SPORTSPLAN Randaberg IL Fotball 11.05.2016 Innhold 1. Visjon og målsetting... 2 2. Verdigrunnlag/Miljø... 4 3. Barnefotball 6-12 år... 6 3.1 Organisering... 6 3.2 Fokusområder... 7 4. Ungdomsfotball

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år

For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Nittedal IL Fotball Sportsplan For perioden 2013 2017 Barnefotball 6-10 år Innhold Kapittel 1 Nittedal IL Fotball... 3 Kapittel 2 Innledning... 4 Kapittel 3 Spillestil og spillefilosofi... 5 3.1 Tiki-Taka

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Innledning. Tiltaksplanen vil danne utgangspunkt for årsrapporten til SFK. Ålesund 5. november 2015. Leon Aurdal Lena Pedersen Ruth Osborg

Innledning. Tiltaksplanen vil danne utgangspunkt for årsrapporten til SFK. Ålesund 5. november 2015. Leon Aurdal Lena Pedersen Ruth Osborg Tiltaksplan 2016 Innledning Tiltaksplanen danner rammene for hvilke innsatsområder og tiltak som SFK skal prioritere i 2016. Tiltaksplanen bygger på NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

KLUBBENS DAG 2013 UEFA Grassroots Day

KLUBBENS DAG 2013 UEFA Grassroots Day KLUBBENS DAG 2013 UEFA Grassroots Day Innhold Innledning 3 Hva er målsettingen med KLUBBENS DAG? 3 Kan vi lage KLUBBENS DAG i vår ramme? 3 Eksempler på program for Klubbens dag 4 Når skal KLUBBENS DAG

Detaljer

HOLDNINGSAVTALE MELLOM

HOLDNINGSAVTALE MELLOM HOLDNINGSAVTALE MELLOM NAMSOS IL FOTBALL OG.. NAMSOS IL FOTBALL OM VERDIER OG HOLDNINGER * I NIL FOTBALL skal vi støtte og styrke hverandre, og være positive! * I NIL FOTBALL skal vi gjøre hverandre gode!

Detaljer

Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart

Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart NFF s og NIF s prinsipper ligger i bunnen Barneidrett opp til 13 år, skal ha en sosial orientering Ungdomsidrett over 13 år, vi

Detaljer

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud

Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud Vestfold Fotballkrets Kurs/skoleringstilbud 2013 Klubb Leder Dommer - Trener Gjennom skolering, kompetanseoverføring råd og veiledning ønsker Vestfold Fotballkrets å være klubbenes viktigste medspiller

Detaljer