ungdom :31 Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1"

Transkript

1 ungdom :31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer år

2 ungdom :31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere (de som har forutsetninger for å bli toppspillere skal gis optimale utviklingsmuligheter) Beholde flest mulig ungdomsspillere lengst mulig i fotballmiljøet Spillerutvikling Talentene våre har i dag gode rammebetingelser gjennom NFFs spillerutviklingsmodell, gjennom stadig bedre treningsforhold og gjennom spillerutviklingsarbeidet i klubbene. Denne brosjyren dreier seg lite om denne gruppen. Her henviser vi til egen spillerutviklingsbrosjyre og til ett eller flere av våre utdanningstilbud (se for mer informasjon). Flest mulig lengst mulig Når det gjelder å beholde spillerne lengst mulig har vi imidlertid fortsatt store utfordringer. Ungdomsfotballen er definitivt i medvind, vi ser at antall lag vokser fra år til år, men frafallet blant ungdom er fortsatt for stort. Flere undersøkelser viser at mange av de som slutter egentlig ønsker å spille fotball, men de gir seg fordi tilbudet ikke er godt nok. Så vil noen da spørre; hvorfor er det så viktig å beholde så mange som mulig? At en del slutter med fotball fordi de får andre interesser er selvsagt helt naturlig. Men vi må gjøre alt vi kan for å beholde alle de som har lyst til å være med videre. Dette gjelder uavhengig av hvor god/mindre god en spiller er. Det er viktig å gi ungdom et godt fritidstilbud, gi dem muligheten til å holde seg i form i et sunt, trygt og positivt miljø sammen med venner. Fotballen som sosial arena er betydningsfull! Alternativet kan i noen tilfeller være mer destruktive sysler i miljøer som ikke er like positive. I tillegg bruker stadig flere mye tid på stillesittende aktiviteter foran PC-en og TV-en. Fotballen holder altså ungdom i form i et positivt miljø! Derfor er det viktig at alle klubber tar et ansvar for å beholde flest mulig lengst mulig. Hensikten med denne brosjyren er å gi innspill til trenere, ledere, foreldre og foresatte og også til ungdommen selv - nettopp i forhold til ovennevnte 2 Utvikle gode spillere og beholde flest mulig lengst mulig!

3 ungdom :31 Side 3 problemstillinger. Hvordan legger vi til rette for at alle ungdommer som spiller fotball får de utfordringene de trenger? Målgruppetenkning Ungdomsfotballen inkluderer mange målgrupper; noen vil trene hver dag, noen en gang i uka, andre tre ganger i uka. Klubbenes og lagenes store utfordring blir da hvordan vi kan tilfredsstille alle, gjennom å gi et ulikt tilbud til spillerne slik at alle får de utfordringene og det tilbudet de ønsker. Undersøkelser viser at mange fotballungdommer ønsker: Å bli involvert i de beslutningene som tas om ungdommens fotballhverdag. Det vil si reell innflytelse på hvilket fotballtilbud som bør gis. Et fotballtilbud tilpasset sine egne ønsker, motiver og behov. Altså spilleren i sentrum! Hovedmål Målene er beskrevet i starten av brosjyren, og defineres slik i NFFs Handlingsplan: - Gi så mange ungdommer som mulig et fotballtilbud i et miljø preget av trygghet, involvering og trivsel. Spillerne skal gis mulighet til å velge ut fra egne ønsker, motiver og behov. (NFFs Handlingsplan) Verdigrunnlag NFFs visjon er: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle I dette ligger forpliktelsen til å lage et aktivitetstilbud på alle nivåer - og for begge kjønn. Ingen skal stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, funksjonshemming, alder, seksuell legning eller av andre grunner (NFFs Handlingsplan). Her identifiseres grupper og individer vi av erfaring vet noen ganger stenges ute eller ikke føler seg velkommen. Som for eksempel: Flerkulturelle Funksjonshemmede Homofile Dette kan skyldes fordommer, manglende prioriteringer og ressurser, fremmedfrykt, manglende kunnskap, stereotype oppfatninger osv. Vi fremhever følgende: Det er et leder- og treneransvar å sørge for at alle ungdommer som vil spille fotball skal få være med; at alle skal få oppleve gleden ved å leke med ballen, være en del av fellesskapet, oppleve mestring på sitt nivå i trygge og trivelige omgivelser. Vær på vakt mot mobbing og diskriminering innad i laget og i omgivelsene! Ledere og trenere har også et ansvar for at klubben er preget av aksept for annerledeshet og mangfold, og at respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd er verdier som ligger som et fundament for alle planer og prioriteringer. Hva er god ungdomsfotball? Ungdom ønsker ofte å spille fotball fordi opplevelsen her og nå er bra. Ungdomsfotballen skal være inkluderende, og ungdommene skal selv være med å bestemme hva slags tilbud som gis. Ikke minst er det viktig å legge til rette for at flere jenter blir med lenger! Her er vi veldig godt på vei, men har fortsatt en jobb å gjøre. I tillegg må flerkulturelle inkluderes i klubbmiljøene. Her må vi vise at vi bryr oss. Det samme gjelder for funksjonshemmede. Talentene skal også tas vare på. Forholdene skal legges til rette for at alle med forutsetninger for å bli toppspillere skal ha optimale utviklingsmuligheter. Konkurransetilbudet og treningshverdagen skal inneholde de utfordringene denne målgruppa trenger. En annen forutsetning for god ungdomsfotball er kompetanse på trenerog ledersida i klubbene. Spillere med ambisjoner må ha trenere som har god fotballfaglig kompetanse, mens øvrige spillere har mer behov for trenere med sosial kompetanse og pedagogiske egenskaper. Rett trener til rett lag er viktig! Klubbstyret bør også ha et forhold til ungdomsfotballen. Det er styret i klubben som har det overordnede ansvaret for at det lages retningslinjer for hvordan fotballen skal praktiseres i klubben og at disse følges. Det kan her være lurt å engasjere en trenerkoordinator som et bindeledd mellom styret og treneren på det enkelte lag. I fotballfamilien har vi plass til alle som ønsker å være med, enten det er som spiller, trener, dommer, leder eller støttespiller på andre områder. Vi vet at det betyr mye for veldig mange ungdommer å være en del av et fotballmiljø, hvor du føler at du betyr noe, hvor du kan være sammen med vennene dine. Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle! 3

4 ungdom :32 Side 4 Og dersom vi klarer å beholde flere spillere gjennom ungdomsårene, er sannsynligheten stor for at de senere vil bidra på andre måter innenfor fotballfamilien. Felles målsettinger og klubbstrategi Det er viktig at spillere, trenere og ledere i en klubb har felles målsettinger. Det har erfaringsmessig ikke alltid vært tilfelle ofte har trenere og ledere hatt større ambisjoner enn spillerne. Mange ungdommer synes fotballen da blir for alvorlig og en del velger å slutte. Også mellom spillere innad i et lag kan det være store forskjeller i ambisjonsnivå. En del spiller fotball fordi de ønsker å bli toppspillere. Men mange ønsker ikke nødvendigvis å bli så gode, men har et mer sosialt motiv. De vil ha det gøy med venner/venninner og de vil holde seg i form. De synes at fotball er et morsomt spill, men ønsker ikke for mye alvor og resultatfokus. Så har vi selvsagt mange spillere som ligger et eller annet sted midt i mellom. Da bør trenere og ledere i klubben og rundt lagene ta ansvar for at hver spiller får et tilbud som passer. Vi må differensiere i treningsog kamptilbud, ut fra spillerens ønsker, nivå og ambisjoner. Ved en slik tenkning vil vi ha størst mulig sjanser for å utvikle gode fotballspillere - uten at det går på bekostning av alle de andre. Trenerkoordinator De siste årene har NFF satset bevisst på å få fram betydningen av å ha en Trenerkoordinator i klubben. Her har vi nå fått et gjennombrudd! Stadig flere klubber har nå engasjert Trenerkoordinator og det er denne personen som da bør ha ansvaret for at alle målgrupper i ungdomsfotballen ivaretas. Målgruppetenkingen er nøkkelen til å kunne gi et godt tilbud til alle, uten at det går på bekostning av spillerutviklingen eller flest mulig lengst mulig. NFFs Trenerkoordinatorkurs anbefales i denne sammenheng (ta kontakt med din fotballkrets). Hva bør ungdom trene på? Dette avhenger av mange ulike faktorer, blant annet ferdighetsnivå og ambisjonsnivå. Spillere som jobber hardt for å komme lengst mulig må i tillegg til ferdighetstrening også blant annet prioritere utvikling av fysiske ressurser og forståelse for den struk- 4 Alle bør få et godt tilbud!

5 ungdom :32 Side 5 turelle dimensjonen i fotballspillet (organisering). Spillere med forutsetninger for å bli toppspillere får et godt tilbud fra tidlig i ungdomsårene. Noen av dem kommer også med på aldersbestemte landslag. Et bredt spekter av spillere følges opp over tid, og vi er forsiktige med å velge bort spillere for tidlig. Det aller viktigste er imidlertid at talentene våre har en god hverdag i klubben sin. Med kompetente trenere, utfordrende treningsog kamptilbud og gode treningsforhold. Som nevnt tidligere er de som satser mye på fotballen i klart mindretall. Men uavhengig av nivå og ambisjoner: De aller fleste ungdommer bør hovedsakelig trene så å si kun med ball. Fotball skal først og fremst være morsomt! Og ferdighetsutvikling (valg av handling og utførelse av handling) må prioriteres. Den beste formen for ferdighetsutvikling oppnås gjennom spill to lag i ulike former; stor bane/liten bane, 4 v 4, 7 v 7 og så videre. I tillegg er ulike spillformer den artigste formen for trening! Ferdighetsutvikling gjennom spillformer gir oss flere gevinster; spillerne blir bedre og treningene er morsomme. Men bør ikke mange ungdomstrenere lære spillerne litt om lagorganisering? Jo, i mange tilfeller bør en viss grad av den strukturelle dimensjonen ivaretas, men her må en se an interessen og nivået i spillergruppa. NFF anbefaler at en gjør det enkelt, gjør det spillerne ønsker. Spør spillerne hva de vil ha fokus på! I spillergrupper hvor noen satser mye på fotballen, andre i mindre grad, blir det en utfordring å finne en fornuftig balanse når det gjelder treningsinnhold. For eksempel oppnås utholdenhetstrening i stor grad gjennom intensive spilløkter og er ofte ikke nødvendig utover dette. Flere utfordringer Fotballorganisasjonen har i dag et godt tilbud til ungdom på en rekke områder. Den største utfordringen er imidlertid å bedre tilbudet til dem som vil være med uten å bruke så mye tid på fotballen. Følgende punkter kan forbedres av forbund, krets og/eller klubb: Større grad av fleksibilitet - Senere frister i forhold til lagspåmelding til seriespill - Finne løsninger hvor spillerne ikke må binde seg opp for en hel sesong av gangen Større mulighet for spillerne til å påvirke tilbudet sitt - Trenere og ledere bestemmer som oftest det meste alene - Ungdom må i større grad forespørres om hva de selv ønsker - medbestemmelse Gjøre tilbudet til de nest beste mer likt tilbudet i barnefotballen: - Ikke toppe laget (unngå at noen innad i et lag får vesentlig mer spilletid enn andre - Dyrke det sosiale dyrke samholdet, trivselen og det gode klubbmiljøet - Mer femmer- og sjuerfotball - hvis ungdommen ønsker det Utvikle differensierte tilbud som passer bedre til hver enkelt spiller Videreutvikle vennefotballtilbud som et supplement til de ordinære kretsseriene Rett trener til rett lag slik at alle har en trener som har samme ambisjonsnivå som dem selv Lederutvikling/klubbutvikling for å kunne legge til rette for god og riktig aktivitet Ungdom som ressurs Ungdomsfotballen styres gjerne av voksne ledere og trenere. Dette er ofte personer med mye kunnskap om fotball, og om alt det praktiske rundt det å drive en fotballklubb. Men en del har dessverre manglende innsikt i hva ungdommen selv ønsker. Da blir det viktig å lytte til ungdommen, fordi: Ungdom vet selv best hva de vil og ønsker. Ungdom kjenner problemene fra innsiden, og kan følgelig lettere finne løsningene. Mange ungdommer er kreative og nytenkende. Når ungdom benyttes som en ressurs, styrkes grunnlaget for senere rekruttering av både trenere, ledere og dommere. Derfor er det viktig at ungdommene får erfare at fotball har så mye mer å by på enn selve spillet. Hvordan gi ungdom innflytelse og medbestemmelse? Mange klubber har prøvd å la ungdommene være med å bestemme, men resultatet har vært varierende. En årsak er at medbestemmelse kan oppleves som vanskelig å gjennomføre. Det er viktig å ikke gi opp, men ta med seg erfaringene videre. Her er noen tips: Problemer Mange ledere føler: Det er vanskelig å få ungdom til å engasjere seg. Vanskelig å samarbeide med ungdom; de skifter mening så ofte! Ungdommer har ulike meninger om alt! Mange ungdommer har liten kompetanse på møtevirksomhet Mulige løsninger Fokusér på områder som opptar ungdommene. Gi dem innflytelse på det de føler angår dem direkte, som f.eks. treningsmengde, sosiale tiltak, cupdeltakelse etc. Still ungdommene ansvarlig for deres egne meninger. Diskutér eventuelle problemer med dem i forhold til beslutninger som skal tas, for å få fram flere sider av saken. Ungdom skifter ofte mening fordi en del tar beslutninger før de har alle fakta. Få derfor fram alle fakta før beslutningene skal tas. Vær demokratiske, ikke la de som roper høyest alltid få viljen sin. Bruk tid på å diskutere fram kompromisser. Vær uformell. Det er ungdommenes meninger som skal fram, og da må vi fokusere på det. Lær dem opp litt gradvis og pass på at ting ikke blir kjedelig. Gi ungdom innflytelse gradvis, og la dem være med å bestemme! Bruk ungdom som ressurs! 5

6 ungdom :32 Side 6 Ungdomsutvalg på klubbnivå Som et tiltak for å gi ungdom medbestemmelse er dette blitt prøvd ut i en del klubber. Tanken er å skape et fora der ungdommer får snakke med andre ungdommer og med voksne om sin fotballhverdag. Dette kan være et bindeledd mellom ungdom og voksne i klubben. Hensikten er å oppdage eventuelle problemer, og gjøre noe med dem før spillerne slutter. Ungdomsutvalget i klubben bør bestå av noen fra hvert lag i ungdomsgruppa, og en eller flere voksne med ansvar for ungdomsfotball. Utvalget kan gi innspill i forhold til: Treningstider Satsingsområder Satsingsnivå Dugnader Cupdeltakelse Nye ungdomstilbud fra klubbens side Sosiale tiltak rundt laget og i klubben Andre ting Et velfungerende ungdomsutvalg kan være med å redusere frafallet og også ha verdi med tanke på å rekruttere nye tillitsvalgte. Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball kommer det året spillerne fyller 13 år. Da er mange klubber usikre på hvordan de skal dele inn lag og på hva slags tilbud spillerne bør få. Erfaringsmessig har nesten halvparten av de som spiller fotball når de er 12 år sluttet når de er 19. Det bør tas i betraktning når modell velges. Fotballkretsene tilbyr både ellever- og sjuerfotball i ungdomsklassene. I tillegg er femmerfotball på vei inn også her. Hør gjerne med spillerne hva de ønsker! På neste side følger tips om hvordan klubben/laget behandler utfordringer knyttet til lagsinndeling, topping og treningsmengde/innhold. Jentefotball Jentefotballen har de siste årene hatt en enorm utvikling. I dag har vi godt over jenter som spiller fotball i klubb, og fotball er landets desidert største jente-idrett. Men fortsatt utgjør jentene bare en drøy fjerdedel av våre aktive spillere. Potensialet er med andre ord fortsatt stort, både i forhold til rekruttering og til at for mange jenter slutter i løpet av ungdomsårene. Det blir en stor utfordring framover å beholde flere jenter i fotballmiljøet så lenge som mulig. Mange har lyst til å fortsette, men de får kanskje ikke et tilbud som passer egne behov og ønsker. For å gi et best mulig tilbud til jentene i ungdomsfotballen blir det viktig å: Fokusere mye på det sosiale. Mange jenter har i større grad enn guttene sosiale motiver med fotballen. Lage fotballtilbud på jentenes egne premisser ut fra deres tenke- og væremåte. Sørge for god kommunikasjon mellom jentene og de voksne, slik at eventuelle problemer kan løses tidlig. 6 Lag fotballtilbud på jentenes egne premisser!

7 ungdom :32 Side 7 Inndeling av lag Noen velger å dele inn lag ut fra ferdighetsnivå, andre ut fra treningsiver og andre igjen ut fra mer sosiale hensyn. Her er det ingen fasit hver og en må finne ut hva som passer i sin klubb, sitt lag, basert på en vurdering der mange aktører i klubben er involvert. Spesielt bør trenerkoordinatoren på banen. Det bør være trenerkoordinatoren som har ansvaret for at alle målgrupper ivaretas og som kvalitetssikrer det arbeidet som gjøres av treneren for det enkelte lag, blant annet gjennom trenerforum. NFF anbefaler i så måte kurset Trenerkoordinator (16 undervisningstimer). Topping av lag Undersøkelser viser at mange spillere synes treneren er for prestasjons- og Foto: SPORTMEDIA resultatorientert og at det er feil at noen får spille mye mer enn andre. Vurder her det sosiale aspektet, ferdighetsnivået, treningsiveren og ambisjonsnivået i spillergruppa før modell velges! Og husk at topping av lag ikke er noen forutsetning for god spillerutvikling! De beste spillerne kan i stedet hospitere på alderstrinnet over seg, få tilbud om ekstratreninger etc. for å få nok utfordringer. Ved å sette spilleren i sentrum må en finne en modell som gir alle utfordringer. Her anbefales det å ha fokus på utvikling mer enn resultat for laget. Alle synes det er gøy å score mål og vinne fotballkamper, men det gjelder å finne en fornuftig balanse mellom resultatfokus og utviklingsfokus. Også her bør klubbens trenerkoordinator involveres. Treningsmengde/innhold Her må en også se an ferdighets- og ambisjonsnivået i spillergruppa. Husk at det er bare en liten del av spillerne som har forutsetninger for å bli toppspillere. Disse bør da få et mer omfattende tilbud enn de øvrige, ref. avsnittet over. For de øvrige spillerne kan det være en grei regel å spørre dem hva slags tilbud de ønsker. Generelt må ikke ungdom nektes spilletid i kamper selv om de ikke møter på trening hver gang. Ungdomsfotball året rundt! De beste og ivrigste spillerne i ungdomsfotballen må få et tilbud som er tilnærmet helårig. Her vedtok NFF i 2002 en del spillerutviklingstiltak som forlenger sesongen for denne målgruppa, jfr. NFFs spillerutviklingsbrosjyre. Men hva med alle de andre spillerne, når vi ser bort fra serie- og turneringstilbudet? En del ungdommer ønsker fleksible tilbud som ikke forplikter så mye. Av den grunn ble vennefotballkonseptet Coca- Cola Cup innført høsten Her deltar både aktive spillere og mange som ikke spiller i klubb. En danner vennelag som melder seg på via internett. I tillegg arrangerer mange klubber turneringer og andre aktiviteter som bygger på de samme prinsippene; uforpliktende og fleksibelt. NFF som organisasjon er også opptatt av å utvikle nye tilbud som passer for ungdom. Seriesystemet er under kontinuerlig vurdering hos fotballkretsene, med tanke på å gjøre det enda enklere å delta. Den fantastiske utviklingen på anleggssida har også gjort det mulig å utvide fotballtilbudet. Kunstgressbaner og ballbinger kommer i et stadig større omfang. Anleggsutviklingen gjør det mulig å utvide fotballaktiviteten og i enda større grad gi tilbud på ungdommens premisser. NFFs Ungdomsutvalg Som et ledd i NFFs arbeid for å beholde ungdommen lengst mulig i fotballmiljøet ble det i 1997 opprettet et ungdomsutvalg. Utvalget består av 6 8 unge fra hele landet som skal være ungdommens talerør i fotballorganisasjonen. Den viktigste oppgaven er å arbeide for å beholde ungdommen lengst mulig i fotballmiljøet. Virkemidler: Synliggjøre ungdom som ressurs i klubbene Drive fram nye aktivitetstilbud til ungdom Engasjere ungdom i kretser og klubber Påvirke lederne og trenerne i ungdomsfotballen til økt involvering av ungdom i utformingen av fotballtilbudet. Målet er at ungdom skal ha større grad av medbestemmelse. Fotballtilbud for de ivrigste året rundt! 7

8 ungdom :32 Side 8 Ta ungdommen på alvor og vis dem den respekten de fortjener! Foto: Scanpix hvor ikke annet er angitt. Norges Fotballforbund Serviceboks 1, Ullevaal Stadion NO-0840 Oslo, Norway Telefon: Telefax: Foto: SPORTMEDIA

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 11-12 år (Les også Sportsplan for 9-10 år) Innhold: Hva vet vi om 11-12 åringen? Hva skal 11-12 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet!

Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Vi må tilpasse spillet til barna, ikke barna til spillet! Nye spillformer og regelendringer i barne- og ungdomsfotballen: Treerfotball Nierfotball Frisone i femmer- og sjuerfotball Ekstra spiller i femmer-

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram

Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag. Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram Dilemma: Utfordringer i en leders hverdag Sterndorff, Antonsen og Skar Kull 6. Nasjonalt topplederprogram INNHOLD 1.0 Innledning....side 1 2.0 En historie..... 1 2.1 Problemstilling.. 3 3.0 Teori.. 4 3.1

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort»

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» «Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» 2/2013 - Tiltak for å øke andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrer i offentlig eide foretak Foto: Harj Panesar KUN senter for kunnskap og

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer